DIfi T CARET STAT ST KLER * hracat ( 000$) Türkiye thalat ( 000$)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIfi T CARET STAT ST KLER. 2003 2004 2005 2006 2007* hracat ( 000$) 47.252.836 63.167.153 73.476.408 85.534.676 107.153.918 Türkiye thalat ( 000$)"

Transkript

1 D fl Ticaret DIfi T CARET STAT ST KLER * ( 000$) ( 000$) ( 000$) ( 000$) Karfl lama 68,1 64,8 62,9 61,3 63,0 Oran (%) 56,8 52,6 53,6 50,8 47,6 D fl Ticaret Dengesi ( 000$) *: Geçici veriler (000 $) MERS N L THALATTAK GEL fimeler 37,0% 31,6% 21,9% 17,6% 10,1% (000 $) Art fl H z (%) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% (000 $) MERS N L HRACATTAK GEL fimeler 35,7% 28,4% 12,8% 12,3% 11,4% ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% (000 $) Art fl H z (%) 65

2 nin 2007 y l d fl ticaret rakamlar ihracattaki art fl n ithalat art fl n n üzerine ç kt n göstermektedir. Bunun iki temel nedeni bulunmaktad r. Birincisi, ihracat n %55 inin Euro bölgesine yap l yor olmas ve Euro nun ABD Dolar karfl s nda de er kazanmas yani parite etkisi; ikincisi ise 2006 y l n n ikinci çeyre inden itibaren iç talepte yaflanan sorunlar nedeniyle d fl talebin iç talep yerine ikame edilmesidir y l nda limizin toplam ticaret hacmi 2006 y l na göre %34,1 oran nda artarak yaklafl k 11,1 milyar $ seviyesine yükselmifltir. Söz konusu dönemde ihracat %28,4 oran nda artarak 3,6 milyar $, ithalat ise %36,9 oran nda artarak 7,5 milyar $ seviyesine ulaflm flt r. Firmalar ihracatlar n art rm fl dahi olsalar; ithalattaki h zl art fl ihracat n performans n geride b rakmaktad r. Buradan d fl ticaret hacmindeki art fl n ithalat kaynakl oldu unu söyleyebiliriz y l nda ithalattaki art fl h z n n yükselmesinin etki-siyle, d fl ticaret aç 3,9 milyar $ seviyesine yükselmifltir. limizdeki d fl ticaret dengesinin genelinden daha bozuk olmas ilimizin ihracat nda yaflanan sorunlar n gittikçe derinleflti ine iflaret etmektedir. 'nin ihracat içerisinde limizin pay %3,3, ithalat içerisindeki pay ise %4,4'dür y l nda ihracat n önceki y la göre %28,4 oran ndaki artmas nda, ihracat içerisinde önemli a rl a sahip olan g da ve içecek ürünleri, mineral ürünler, adi metaller ve adi metallerden eflya, makineler ve mekanik cihazlar ihracat n n art fl göstermesinin etkili oldu u gözlenmektedir. taki art fl n en önemli nedenlerinden biri de de yaflanan yüksek maliyetler ve kurda yaflanan geliflmelerdir. ta gittikçe artan oranda ithal girdinin kullan lmas da bu faktörlerle ilgilidir. Ticaretin sektörel da l m na bakt m zda, ithalat içerisinde önemli a rl a sahip olan mineral ürünler, tekstil ürünleri ve plastik ürünleri ithalat n artmas nda etkin olmufltur YILI DIfi T CARET N FASIL GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI (000 $) Canl Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler Bitkisel Ürünler G da, çki ve Tütün Sanayi Mineral Ürünler Kimya Sanayi ve Buna Ba l Sanayi Ürünleri Plastik ve Plastik Ürünleri; Kauçuk ve Kauçuk Ürünleri Postlar ve Deriler A aç ve Orman Ürünleri Tekstil ve Tekstil Ürünleri Ayakkab, Bafll k, fiemsiye, Baston, Kemer, Yapma Çiçek, Saç Mamul Eflya v.s Tafl, Alç, Çimento, Amyant, Mika vb. Maddelerden Eflya,Seramik ve Cam nci, K ymetli Tafl ve Metal, K y. Metal. Kaplama Metaller vb. Eflya; Madeni Paralar Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eflya Makineler ve Mekanik Cihazlar Araçlar, Hava Araçlar, Gemiler ve lgili Tafl ma Araçlar Muhtelif Mamül Eflya Sanat Eserleri, Koleksiyon Eflyas ve Antikalar Genel Toplam

3 ( 000 $) 2007 YILI MERS N L SEKTÖRLER N THALAT- HRACAT VE NET HRACATLARI Bitkisel Ürünler G da, çki ve Tütün Sanayi Mineral Ürünler Plastik ve Plastik Ürünleri, Kauçuk ve Kauçuk Ürünleri Tekstil ve Tekstil Ürünleri Adi Metaryal ve Adi Metaryallerden Eflya Net Makineler ve Mekanik Cihazlar Tafl, Alç, Çimento, Mika vb. Maddelerden Eflya, Seramik ve Cam 2007 y l nda net ihracatç üç sektörün; bitkisel ürünler, g da, içki ve tütün sanayi, adi metaller ve adi metallerden eflya, tafl ve topra a dayal sanayi oldu u gözleniyor. Buna karfl n en fazla net ithalat yap lan sektörlerin ise; mineral ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri ve tekstil ürünleri olmas dikkati çekiyor YILLARI AYLAR T BAR YLE MERS N L THALAT RAKAMLARI ( 000 $) Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k YILLARI AYLAR T BAR YLE MERS N L HRACAT RAKAMLARI ( 000 $) Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k

4 2007 YILI FASILLARA GÖRE HRACAT ($) Fas l in 1 CANLI HAYVANLAR ,0% 2 ETLER VE YEN LEN SAKATAT ,2% 3 BALIKLAR,KABUKLU HAYVANLAR,YUMUfiAKÇALAR,D ER OMURGASIZLAR ,3% 4 SÜT VE SÜT MAMULLER,KUfi VE KÜMES HAY.YUMURTALARI,BAL VB ,3% 5 TAR FEN N BAfiKA YER NDE YER ALMAYAN HAYVANSAL MÜSTAHZARLAR ,0% 6 CANLI B TK LER VE Ç ÇEKÇ L K MÜSTAHZARLAR ,5% 7 YEN LEN SEBZELER VE BAZ KÖK VE YUMRULAR ,9% 8 YEN LEN MEYVALAR,KABUKLU YEM filer,turunçg L VE KAVUN KABU U ,1% 9 KAHVE,ÇAY,PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT ,6% 10 HUBUBAT ,4% 11 DE RMENC L K ÜRÜNLER,MALT,N fiasta, NÜL N,BU DAY GLUTEN ,2% 12 YA LI TOHUM VE MEYVELER,SANAY B TK LER,SAMAN,HAYVAN YEM ,1% 13 LAKLAR,SAKIZLAR,B TK SEL ÖZSU VE HÜLASALAR ,0% 14 ÖRÜLMEYE ELVER fil B TK SEL MADDELER,B TK SEL MÜSTAHZARLAR ,9% 15 HAYVANSAL VE B TK SEL YA LAR VE BUNLARIN MÜSTAHZARLARI ,6% 16 ET,BALIK,KABUKLU HAYVAN,YUMUfiAKÇA VB HAYVANSAL MÜSTAHZARLAR ,5% 17 fieker VE fieker MAMULLER ,6% 18 KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI ,6% 19 ESASINI HUBUBAT,UN,N fiasta,süt TESK L EDEN MÜSTAHZARLAR ,5% 20 SEBZE,MEYVE,B TK PARÇALARI,SERT KABUKLU YEM fi KONSERVELER ,3% 21 YEN LEN ÇEfi TL GIDA MÜSTAHZARLARI ,4% 22 MEfiRUBAT,ALKOLLÜ ÇK LER VE S RKE ,4% 23 GIDA SANAY KALINTI VE DÖKÜNTÜLER,HAZIR HAYVAN GIDALARI ,0% 24 TÜTÜN VE TÜTÜN YER NE GEÇEN filenm fi MADDELER ,0% 25 TUZ,KÜKÜRT,TOPRAK VE TAfiLAR,ALÇILAR VE Ç MENTO ,2% 26 METAL CEVHERLER,CÜRUF VE KÜL ,1% 27 M NERAL YAKITLAR,M NERAL YA LAR VE MÜSTAHSALLARI,MUMLAR ,1% 28 NORGAN K K MYASAL MÜSTAHSALLAR,ORGAN K, NORGAN K B LEfi KLER ,2% 29 ORGAN K K MYASAL MÜSTAHSALLAR ,4% 30 ECZACILIK ÜRÜNLER ,9% 31 GÜBRELER ,6% 32 DEBAGAT VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASA,BOYA,MACUN,SAKIZLAR ,8% 33 UÇUCU YA LAR,REZ NO TLER,PARFÜMER,KOZMET KLER VB ,5% 34 SABUNLAR,YÜZEY AKT F ORGAN K MADDELER,YIKAMA-YA LAMA MADDE ,0% 68

5 Fas l in 35 ALBÜM NO D MADDELER,TUTKALLAR,ENZ MLER VB ,7% 36 BARUT,PATLAYICI MADDELER,P ROTEKN MAMULLER,K BR T VB ,0% 37 FOTO RAFÇILIKTA,S NEMAC L KTA KULLANILAN EfiYA ,4% 38 MUHTEL F K MYASAL MADDELER ,5% 39 PLAST K VE PLAST KTEN MAMÜL EfiYA ,3% 40 KAUÇUK VE KAUÇUKTAN ESfiYA ,5% 41 HAM POSTLAR,DER LER (KÜRKLER HAR Ç) VE KÖSELELER ,0% 42 DER EfiYA,SARAC YE EfiYASI,SEYAHAT EfiYASI,BA IRSAKTAN EfiYA ,2% 43 POSTLAR,KÜRKLER,TAKL T KÜRKLER VE MAMULLER ,0% 44 A AÇ VE A AÇTAN MAMUL EfiYA:ODUN KÖMÜRÜ ,2% 45 MANTAR VE MANTARDAN EfiYA ,0% 46 HASIR:SAZ VE BENZER ÖRÜLEB LEN MADDELERDEN MAMÜLLER ,6% 47 ODUN HAMURU:L FL SELÜLOZ K MADDELER N HAMURLARI,HURDALAR ,0% 48 KA IT VE KARTON:KA IT HAMURUNDAN KA IT VE KARTONDAN EfiYA ,3% 49 BASILI K TAP,GAZETE,RES M VB BASKI SANAY MAMULÜ,EL YAZMALARI ,5% 50 PEK ,0% 51 YÜN,K L,AT KILI:BUNLARIN PL K VE DOKUMALARI ,0% 52 PAMUK,PAMUK PL VE PAMUKLU MENSUCAT ,8% 53 DOKUMAYA ELVER fil B TK SEL L FLER,KA IT PE VE DOKUMALARI ,0% 54 DOKUMAYA ELVER SL SUN VE SENTET K L FLER ,7% 55 SENTET K VE SUN DEVAMSIZ L FLER ,2% 56 VATKA,KEÇE,DOKUNMAMIfi MENSUCAT,ÖZEL PL K,S C M VE MAMULLER ,9% 57 HALILAR VE D ER DOKUMAYA ELVER fil MADDEDEN YER KAPLAMALARI ,6% 58 ÖZEL DOKUNMUfi MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI, filemeler ,3% 59 EMD R LM fi,sivanmifi,kaplanmifi MENSUCAT,BUNLARDAN TEKN K EfiYA ,1% 60 ÖRME EfiYA ,9% 61 ÖRME G Y M EfiYASI VE AKSESUARLARI ,0% 62 ÖRÜLMEM fi G Y M EfiYASI VE AKSESUARLARI ,1% 63 MENSUCATTAN MAMÜL D ER EfiYA,KULLANILMIfi EfiYA,PAÇAVRALAR ,4% 64 AYAKKABILAR,GETRLER,TOZLUKLAR VB EfiYA VE AKSAMI ,0% 65 BAfiLIKLAR VE AKSAMI ,6% 66 fiems YE,BASTON,KAMÇI,KIRBAÇ VE BUNLARIN AKSAMI ,4% 67 HAZIR KUfi TÜYÜ VE NSAN SAÇI MAMÜLLER,YAPMA Ç ÇEKLER ,5% 68 TAfi,ALÇI,Ç MENTO,AMYANT,M KA VB MADDELERDEN EfiYA ,3% 69

6 Fas l in 69 SERAM K MAMÜLLER ,0% 70 CAM VE CAM EfiYA ,0% 71 NC LER,KIYMETL TAfi VE METAL MAMÜLLER,MADEN PARALAR ,0% 72 DEM R VE ÇEL K ,6% 73 DEM R VEYA ÇEL KTEN EfiYA ,0% 74 BAKIR VE BAKIRDAN EfiYA ,1% 75 N KEL VE N KELDEN EfiYA ,0% 76 ALUM NYUM VE ALUM NYUM EfiYA ,9% 78 KURfiUN VE KURfiUNDAN EfiYA ,0% 79 Ç NKO VE Ç NKODAN EfiYA ,0% 80 KALAY VE KALAY MAMÜLLER ,0% 81 D ER AD METALLER,SERMETLER,BUNLARDAN EfiYA ,0% 82 AD METALLERDEN ALETLER,BIÇAKÇI EfiYASI,SOFRA TAKIMLARI ,7% 83 AD METALLERDEN ÇEfi TL EfiYA ,1% 84 NÜKLEER REAKTÖRLER,KAZAN:MAK. VE C HAZLAR,ALETLER,PARÇALARI ,5% 85 ELEKTR KL MAK NE VE C HAZLAR,AKSAM VE PARÇALARI ,7% 86 DEM RYOLU ULAfiIM ARAÇLAR VB,AKSAM VE PARÇALARI ,6% 87 MOTORLU KARA TAfiITLARI,TRAKTÖR,B S KLET,MOTOS KLET VE D ER ,3% 88 HAVA TAfiITLARI,UZAY ARAÇLARI,AKSAM VE PARÇALARI ,0% 89 GEM LER,SUDA YÜZEN TAfiIT VE ARAÇLAR ,0% 90 OPT K,FOTO RAF,S NEMA,ÖLÇÜ,KONTROL,AYAR C HAZLARI,TIBB ALET ,0% 91 SAATLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI ,3% 92 MÜZ K ALETLER :BUNLARIN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI ,0% 93 S LAHLAR VE MÜH MMAT,BUNLARIN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARLARI ,9% 94 MOB LYALAR,AYDINLATMA,REKLAM LAMBALARI,PREFABR K YAPILAR ,3% 95 OYUNCAKLAR,OYUN VE SPOR MALZEMELER,AKSAM VE PARÇALARI ,4% 96 ÇEfi TL MAMÜL EfiYA (KALEMLER, FIRÇALAR VB) ,0% 97 SANAT ESERLER,KOLEKS YON ESYASI,ANT KALAR ,0% 98 ZAT EfiYA, KUMANYA VE BAfiKA YERDE BEL RT LMEYEN D ER EfiYALAR ,4% GENEL TOPLAM ,3% 70

7 2007 YILI FASILLARA GÖRE THALAT ($) Fas l in 1 CANLI HAYVANLAR ,0% 2 ETLER VE YEN LEN SAKATAT ,0% 3 BALIKLAR,KABUKLU HAYVANLAR,YUMUfiAKÇALAR,D ER OMURGASIZLAR ,3% 4 SÜT VE SÜT MAMULLER,KUS VE KÜMES HAY.YUMURTALARI,BAL VB ,5% 5 TAR FEN N BAfiKA YER NDE YER ALMAYAN HAYVANSAL MÜSTAHZARLAR ,0% 6 CANLI B TK LER VE Ç ÇEKÇ L K MÜSTAHZARLARI ,0% 7 YEN LEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE YUMRULAR ,3% 8 YEN LEN MEYVELER,KABUKLU YEM filer,turunçg L VE KAVUN KABU U ,3% 9 KAHVE,ÇAY,PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT ,8% 10 HUBUBAT ,2% 11 DE RMENC L K ÜRÜNLER,MALT,N fiasta, NÜL N,BU DAY GLUTEN ,9% 12 YA LI TOHUM VE MEYVELER,SANAY B TK LER,SAMAN,HAYVAN YEM ,8% 13 LAKLAR,SAKIZLAR,B TK SEL ÖZSU VE HÜLASALAR ,0% 14 ÖRÜLMEYE ELVER fil B TK SEL MADDELER,B TK SEL MÜSTAHZARLAR ,0% 15 HAYVANSAL VE B TK SEL YA LAR VE BUNLARIN MÜSTAHZARLARI ,0% 16 ET,BALIK,KABUKLU HAYVAN,YUMUfiAKÇA VB HAYVANSAL MÜSTAHZARLAR ,0% 17 fieker VE fieker MAMÜLLER ,0% 18 KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI ,1% 19 ESASINI HUBUBAT,UN,N fiasta,süt TEfiK L EDEN MÜSTAHZARLAR ,1% 20 SEBZE,MEYVA,B TK PARÇALARI,SERT KABUKLU YEM fi KONSERVELER ,3% 21 YEN LEN ÇEfi TL GIDA MÜSTAHZARLARI ,3% 22 MESRUBAT,ALKOLLÜ ÇK LER VE S RKE ,2% 23 GIDA SANAY KALINTI VE DÖKÜNTÜLER,HAZIR HAYVAN GIDALARI ,8% 24 TÜTÜN VE TÜTÜN YER NE GEÇEN SLENM fi MADDELER ,0% 25 TUZ,KÜKÜRT,TOPRAK VE TAfiLAR,ALÇILAR VE Ç MENTO ,1% 26 METAL CEVHERLER,CÜRUF VE KÜL ,0% 27 M NERAL YAKITLAR,M NERAL YA LAR VE MÜSTAHSALLARI,MUMLAR ,3% 28 NORGAN K K MYASAL MÜSTAHSALLAR,ORGAN K, NORGAN K B LEfi KLER ,6% 29 ORGAN K K MYASAL MÜSTAHSALLAR ,7% 30 ECZACILIK ÜRÜNLER ,0% 31 GÜBRELER ,2% 32 DEBAGAT VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASA,BOYA,MACUN,SAKIZLAR ,0% 33 UÇUCU YA LAR,REZ NO TLER,PARFÜMER,KOZMET KLER VB ,0% 34 SABUNLAR,YÜZEY AKT F ORGAN K MADDELER,YIKAMA-YA LAMA MADDE ,9% 71

8 Fas l in 35 ALBÜM NO D MADDELER,TUTKALLAR,ENZ MLER VB ,2% 36 BARUT,PATLAYICI MADDELER,P ROTEKN MAMULLER,K BR T VB ,0% 37 FOTO RAFÇILIKTA,S NEMACILIKTA KULLANILAN EfiYA ,0% 38 MUHTEL F K MYASAL MADDELER ,6% 39 PLAST K VE PLAST KTEN MAMUL EfiYA ,5% 40 KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EfiYA ,3% 41 HAM POSTLAR,DER LER (KÜRKLER HAR Ç) VE KÖSELELER ,8% 42 DER EfiYA,SARAC YE EfiYAS,SEYAHAT EfiYAS,BA IRSAKTAN EfiYA ,4% 43 POSTLAR,KÜRKLER,TAKL T KÜRKLER VE MAMÜLLER ,0% 44 A AÇ VE A AÇTAN MAMUL EfiYA:ODUN KÖMÜRÜ ,8% 45 MANTAR VE MANTARDAN EfiYA ,0% 46 HASIR:SAZ VE BENZER ÖRÜLEB LEN MADDELERDEN MAMÜLLER ,5% 47 ODUN HAMURU:L FL SELÜLOZ K MADDELER N HAMURLARI,HURDALAR ,3% 48 KA IT VE KARTON:KA IT HAMURUNDAN KA IT VE KARTONDAN EfiYA ,3% 49 BASILI K TAP,GAZETE,RES M VB BASKI SANAY MAMÜLÜ,EL YAZMALARI ,0% 50 PEK ,0% 51 YÜN,KIL,AT KILI:BUNLARIN IPLIK VE DOKUMALARI ,1% 52 PAMUK,PAMUK PL VE PAMUKLU MENSUCAT ,5% 53 DOKUMAYA ELVER fil B TK SEL L FLER,KA IT PE VE DOKUMALARI ,9% 54 DOKUMAYA ELVER fil SUN VE SENTET K L FLER ,6% 55 SENTET K VE SUN DEVAMSIZ L FLER ,0% 56 VATKA,KEÇE,DOKUNMAM fi MENSUCAT,ÖZEL PL K,S C M VE MAMÜLLER ,9% 57 HALILAR VE D ER DOKUMAYA ELVER fil MADDEDEN YER KAPLAMALARI ,1% 58 ÖZEL DOKUNMUfi MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI, filemeler ,4% 59 EMD R LM fi,sivanmifi,kaplanmifi MENSUCAT,BUNLARDAN TEKN K EfiYA ,3% 60 ÖRME EfiYA ,5% 61 ÖRME G Y M ESYASI VE AKSESUARLARI ,1% 62 ÖRÜLMEM fi G Y M EfiYASI VE AKSESUARLARI ,6% 63 MENSUCATTAN MAMUL D ER EfiYA,KULLANILMIfi EfiYA,PAÇAVRALAR ,1% 64 AYAKKABILAR,GETRLER,TOZLUKLAR VB EfiYA VE AKSAMI ,0% 65 BAfiLIKLAR VE AKSAMI ,0% 66 fiems YE,BASTON,KAMÇI,KIRBAÇ VE BUNLARIN AKSAMI ,3% 67 HAZIR KUfi TÜYÜ VE NSAN SAÇI MAMULLER,YAPMA Ç ÇEKLER ,0% 68 TAfi,ALÇI,Ç MENTO,AMYANT,M KA VB MADDELERDEN EfiYA ,6% 72

9 Fas l in 69 SERAM K MAMULLER ,8% 70 CAM VE CAM EfiYA ,8% 71 NC LER,KIYMETL TAfi VE METAL MAMULLER,MADEN PARALAR ,0% 72 DEM R VE ÇEL K ,6% 73 DEM R VEYA ÇEL KTEN EfiYA ,1% 74 BAKIR VE BAKIRDAN EfiYA ,1% 75 N KEL VE N KELDEN EfiYA ,0% 76 ALÜM NYUM VE ALÜM NYUM EfiYA ,8% 78 KURfiUN VE KURfiUNDAN EfiYA ,0% 79 Ç NKO VE Ç NKODAN EfiYA ,0% 80 KALAY VE KALAY MAMÜLLER ,0% 81 D ER AD METALLER,SERMETLER,BUNLARDAN EfiYA ,0% 82 AD METALLERDEN ALETLER,BIÇAKÇI EfiYASI,SOFRA TAKIMLARI ,7% 83 AD METALLERDEN ÇEfi TL EfiYA ,8% 84 NÜKLEER REAKTÖRLER,KAZAN:MAK. VE C HAZLAR,ALETLER,PARÇALARI ,9% 85 ELEKTR KL MAK NA VE C HAZLAR,AKSAM VE PARÇALARI ,5% 86 DEM RYOLU ULAfiIM ARAÇLARI VB,AKSAM VE PARÇALARI ,0% 87 MOTORLU KARA TAfiITLARI,TRAKTÖR,B S KLET,MOTOS KLET VE D ER ,1% 88 HAVA TAfiITLARI,UZAY ARAÇLARI,AKSAM VE PARÇALARI ,0% 89 GEM LER,SUDA YÜZEN TAfiIT VE ARAÇLAR ,0% 90 OPT K,FOTO RAF,S NEMA,ÖLÇÜ,KONTROL,AYAR C HAZLARI,TIBB ALET ,0% 91 SAATLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI ,1% 92 MÜZ K ALETLER :BUNLARIN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI ,0% 93 S LAHLAR VE MÜH MMAT,BUNLARIN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARLARI ,0% 94 MOB LYALAR,AYDINLATMA,REKLAM LAMBALARI,PREFABR K YAPILAR ,4% 95 OYUNCAKLAR,OYUN VE SPOR MALZEMELER,AKSAM VE PARÇALARI ,3% 96 ÇEfi TL MAMUL EfiYA (KALEMLER, FIRÇALAR VB) ,6% 97 SANAT ESERLER,KOLEKS YON EfiYASI,ANT KALAR ,0% 98 ZAT EfiYA, KUMANYA VE BAfiKA YERDE BEL RT LMEYEN D ER EfiYALAR ,0% GENEL TOPLAM ,4% 73

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15 YAYIN NO. 211-1 HAZİRAN211 DIŞ TİCARET 211 yılının Ocak- döneminde Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artarak yaklaşık 66 milyar $ a, ithalat ise %43 oranında

Detaylı

GUATEMALA ÜLKE RAPORU

GUATEMALA ÜLKE RAPORU GUATEMALA ÜLKE RAPORU Hazırlayan İ.G. Uzmanı Gülsevin ONUR T.C. Ekonomi Bakanlığı 2014 1-ÜLKE PROFİLİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Temel Sosyal Göstergeler Devletin Adı Temel Ekonomik Göstergeler

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ Hazırlayan Yusuf TÜRKOĞLU Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı Sanayi Dairesi Şubat 2009 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

GİV DIŞ İLİŞKİLER E-BÜLTEN

GİV DIŞ İLİŞKİLER E-BÜLTEN ÜLKE MASALARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ Çin Haritası ve Temel Sosyal Göstergeleri 2 Çin, Etnik Gruplar ve Özellikleri 3 Türkiye'de Çin Yılı, 2013!! 4 Türkiye Çin İthalat ve İhracatı 5 Çin in Dünya dan İthalatı

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Şubat 2010 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN

Detaylı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İSVEÇ ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İSVEÇ Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI K RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K POTANS YEL K RLET FAAL YETLER TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92.

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-13 EYLÜL 212 1 İthalat ve ihracat önceki aya göre yükselişe geçse de, geçen yılın altında kaldı 5 Mersin Serbest Bölgesi, ticaret hacmi ile serbest bölgeler

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2010 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2011 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler

Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler Dünya Bankası Doing Business raporlarına göre; Fas az gelirli ülkeler sınıfında yer almaktadır. Nüfusu 33,008,150 milyon ve kişibaşına gelir 3,030 dolardır. İş yapma

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Hazırlayan : İsmail Erkan SARISAÇLI Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BOSNA HERSEK Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

Detaylı

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum YUNANİSTAN 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik Yapısı Azınlıklar Helenik Cumhuriyet Yunanca 10,9 milyon Toplam 131

Detaylı

MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU. Parlementer Demokrasi Dini Budist (%90) Müslüman (%6), Şaman ve Hıristiyan (%4) Para Birimi

MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU. Parlementer Demokrasi Dini Budist (%90) Müslüman (%6), Şaman ve Hıristiyan (%4) Para Birimi MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU ÜLKE KİMLİĞİ Devletin Adı Moğolistan Başkenti Ulan Bator Yönetim Biçimi Parlementer Demokrasi Dini Budist (90) Müslüman (6), Şaman ve Hıristiyan (4) Para Birimi Tugrik (MNT) Yüzölçümü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEKSİKA YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI AR-GE BAŞKANLIĞI.

T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEKSİKA YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI AR-GE BAŞKANLIĞI. T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEKSİKA YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI AR-GE BAŞKANLIĞI Hazırlayanlar Esin ŞEN- Şube Müdürü/ Araştırma Dairesi Çağatay ÖZDEN-Uzman/Tarım

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU Doç. Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ BİB Ltd. Şti. HATAY Nisan 2014 Teşekkür Yazarlar, bu Araştırma'da kendilerine yer alma şansı tanıyan BİB Ltd.

Detaylı

İl İl Dış Ticaret Potansiyeli çalışmamız ile birlikte bu bilincin daha da pekişmesini hedefliyoruz.

İl İl Dış Ticaret Potansiyeli çalışmamız ile birlikte bu bilincin daha da pekişmesini hedefliyoruz. Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak hayata geçirdiğimiz İhracata Dönük Üretim Stratejisi ile bugüne kadar, her bir ilimizin hali hazırda ürettiği ürünleri nasıl dünya pazarlarında rekabetçi bir şekilde satabilir

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ocak 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

ADIYAMAN İLİ DIȘ TİCARET RAPORU

ADIYAMAN İLİ DIȘ TİCARET RAPORU ADIYAMAN İLİ DIȘ TİCARET RAPORU Araștırma Serisi 14 Adıyaman 2014 ADIYAMAN İLİ DIȘ TİCARET RAPORU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI VİZYON Bölgeyi geleceğe tașıyacak düșünce ve politikalar

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 480 C.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kolombiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.253-268. ÇİN İN DÜNYA EKONOMİSİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ VE TÜRK SANAYİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME CHINA S INTEGRATION

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı