Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25412

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25412"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ÖZÜRLÜ, ESKĠ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, elli ve daha fazla iģçi çalıģtırılan iģyerlerinde 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 30 uncu maddesine göre çalıģtırılması zorunlu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru iģçilerin niteliklerini, hangi iģlerde çalıģtırılabileceklerini, bunların iģyerlerinde genel hükümler dıģında bağlı olacakları özel çalıģma hükümleri ve mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden iģverence nasıl iģe alınacakları ve denetimi ile bu hükümlere uymayan iģveren hakkında yapılacak iģlemleri düzenlemektedir. Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalıģma gücünün en az yüzde 40 ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri, Eski Hükümlü: Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet Memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiģ ve cezalarını infaz kurumlarında tamamlamıģ veya cezası tecil edilmiģ yahut Ģartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiģ olanlar ile özel kanunlarında belirtilen Ģartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetinden yasaklı bulunanları, Terör Mağduru: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre terör eylemleri nedeniyle; ġehit olan kamu görevlileri ile er ve erbaģların daha sonra evlenmemiģ eģlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeģlerinden birisini, ÇalıĢamayacak derecede malül olan kamu görevlileri ile er ve erbaģların varsa eģlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeģlerinden birisini, Malül olup da çalıģabilir durumda olanları, Komisyon: Terör mağduru istihdamı ile ilgili olarak illerde valinin veya yardımcısının baģkanlığında, Ġl Jandarma Komutanı, Ġl Emniyet Müdürü veya temsilcileri, Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürü ile ilgili kamu kurum ve kuruluģunun en üst amirinden, ilçelerden kaymakamın baģkanlığında Ġlçe Jandarma Komutanı, Ġlçe Emniyet Müdürü/Amiri ve ilgili kamu kurum ve kuruluģunun en üst amirinden oluģan komisyonu, Kurum: Türkiye ĠĢ Kurumunu, ĠĢveren : Elli ve daha çok sayıda (tarım iģyerlerinde ellibir ve daha yukarı sayıda) iģçi çalıģtıran gerçek veya tüzel kiģi yahut tüzel kiģiliği olmayan kurum ve kuruluģları, Rapor: Özürlü tarafından yetkili sağlık kuruluģlarından mevzuatın öngördüğü Ģekilde alınmıģ sağlık kurulu raporunu, 1

2 ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Ġstihdamına ĠliĢkin Ortak Hükümler Mükellefiyet Madde 4 - ĠĢveren iģyerlerinde; Her yılın ocak ayı baģından itibaren yürürlüğe girecek Ģekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 4131 sayılı Kanun ile eklenen Ek madde 1/(B) bendinde ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 30 uncu maddesi gereğince istihdamı zorunlu olan terör mağduru iģçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun iģlerde tam süreli olarak çalıģtırmakla yükümlüdür. Ancak, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru kiģilerin, Kurumdan kısmi süreli iģlere yerleģtirilmelerine yönelik talepleri var ise iģyerlerinde kısmi süreli çalıģma yapan iģveren, kısmi süreli iģ sözleģmesiyle de istihdam edebilir. Bu durumda olan kiģilerin, iģ taleplerinin Kurum aracılığıyla karģılanması gerekir. Zorunlu çalıģtırma yükümlülüğü, yukarıdaki koģullara uyulmak kaydıyla tam süreli iģçi yerine kısmi süreli iģçi ile karģılanmak istendiğinde, kısmi süreli iģçi sayısı altıncı fıkrada belirtilen usul ile belirlenir. Bu kapsamda çalıģtırılacak iģçilerin toplam oranı yüzde altıdır. Ancak özürlüler için belirlenecek oran toplam oranın yarısından az olamaz. Aynı il sınırları içinde birden fazla iģyeri bulunan iģverenin bu kapsamda çalıģtırmakla yükümlü olduğu iģçi sayısı toplam iģçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıģtırılacak özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru iģçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iģ sözleģmesine ve belirli süreli iģ sözleģmesine göre çalıģtırılan tüm iģçiler esas alınır. Ancak, yer altı ve su altı iģlerinde çalıģtırılan iģçiler özürlü iģçi sayısının tespitinde dikkate alınmaz. ĠĢyerinde kısmi süreli iģ sözleģmesine göre çalıģanlar da varsa bunlar çalıģma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalıģmaya dönüģtürülür ve ayrıca iģyerindeki iģçi sayısına ilave edilir. Bu hesaplama sonucunda bulunacak iģçi sayısında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama dönüģtürülür. Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıģtırılması özel kanunla yasaklanmıģ iģyerlerinde çalıģtırılan iģçiler, toplam iģçi sayısının hesabında dikkate alınmaz. ÇalıĢtırılan özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru iģçiler, toplam iģçi sayısının hesabında dikkate alınmaz. Kurum Aracılığı Madde 5 - ĠĢveren çalıģtırmakla yükümlü olduğu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru iģçileri iģyerinin bulunduğu yerdeki Kurum aracılığıyla sağlar. Kurum aracılığı olmadan özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurunu iģe alan özel sektör iģvereninin bu durumu en geç bir ay içinde Kuruma bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur. Kamu kurum ve kuruluģları istihdam edecekleri özürlü ve eski hükümlü iģçileri Kamu Kurum ve KuruluĢlarında ĠĢçi Olarak Ġstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve KuruluĢlarında ĠĢçi Olarak Ġstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre temin ederler. Kayıt ĠĢlemleri Madde 6 - Yönetmelik esasları dahilinde iģe yerleģtirilecek özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının, belgelerine göre ayrı ayrı meslekli ve mesleksiz tasnifiyle, Kurumca kayıt iģlemleri yapılır. 2

3 Özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının kayıtları, Kurumca belirlenecek esaslar çerçevesinde, en az üç yıl süre ile iģlemde kalır. Talep ve Gönderme Madde 7 - ĠĢveren çalıģtırmakla yükümlü bulunduğu özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarını, yükümlülüğün doğmasından itibaren yedi gün içinde niteliklerini de belirterek Kurumdan yazılı olarak talep eder. ĠĢveren talebinde, iģyerinde yapılan iģin gerektirdiği ağırlıklı vasıfların üstünde istihdamı zorlaģtırıcı Ģartlar öne süremez. Kurum iģverenin bu talebinden itibaren en geç onbeģ gün içinde niteliklere uygun gördüğü özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarından talep sayısından az olmamak üzere temin edebildiklerini, niteliklerini belirten belgeleriyle birlikte iģverene gönderir. ĠĢveren en geç onbeģ gün içinde gönderilen kiģilerden uygun gördüklerini iģe alır, iģe alınanları ve alınmayanları alınmayıģ nedenlerini de belirtmek suretiyle yedi gün içinde yazılı olarak Kuruma bildirir. Kurum, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde veya bildirim yapılmadığı takdirde iģçilerin gönderiliģ tarihinden itibaren otuz gün içinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru açığının kapatılması için son olarak iģverene, kayıtlı özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarını, meslek ve öğrenim durumlarını içeren listelerle birlikte iģverene göndererek iģyerindeki açık kontenjanların bu listelerden veya gönderilenlerden karģılanmasını ister. ĠĢveren, bu Ģekilde gönderilenler ve/veya listelerde yer alanlar arasından seçimlerini yaparak gönderim veya listelerin bildirim tarihinden itibaren onbeģ gün içerisinde açık kontenjanlarını kapatmak zorundadır. Ücret ve Sosyal Yardımlar Madde 8 - Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru olmak daha düģük ücretle çalıģtırma sebebi olamaz. Bu iģçiler diğer iģçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar. ĠĢ sözleģmelerine veya toplu iģ sözleģmelerine bu iģçiler aleyhine hükümler konulamaz. ĠĢten Ayrılanların Bildirilmesi Madde 9 - ĠĢveren herhangi bir sebeple iģ sözleģmesi sona eren özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru iģçinin ayrılıģ nedenlerini onbeģ gün içinde kuruma bildirmek zorundadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Ġstihdamına ĠliĢkin Özel Hükümler Özürün Sağlık Kurulu Raporu ile Belgelenmesi Madde 10 Özürlü olduğunu öne sürerek bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurumdan iģe yerleģtirilmesini isteyenler, bu durumlarını, 18/3/1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik te belirtilen yetkili sağlık kuruluģlarından alınmıģ sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadır. Özürlünün sağlık kurulu raporuna itiraz etmesi halinde, itiraz dilekçesi ve raporun onaylı örneği Kurumca baģka bir sağlık kuruluģuna gönderilir. Birinci ve ikinci sağlık kurulu raporları aynı olursa rapor kesinleģir. Ġki sağlık kurulu raporu arasında fark varsa, özürlünün lehine olan rapora göre iģlem yapılır. 3

4 Kurum tarafından gönderilen özürlüye verilecek rapor için sağlık kuruluģu tarafından muayene ve tetkik ücreti alınmaz. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce yetkili sağlık kuruluģlarınca verilmiģ özürlü tanımına uygun sağlık kurulu raporları geçerli olup, bu raporlara göre Kurum iģlemlerini yürütür. Özürlülerin ÇalıĢtırılabilecekleri ĠĢler Madde 11 Özürlülerin çalıģtırılabilecekleri iģler, Yönetmeliğe bağlı Ek 1 nolu çizelgede gösterilmiģtir. Özürlülere çizelgede gösterilen iģlerden herhangi biri verilemiyorsa, iģyerinin özelliğine göre iģyeri hekimince belirlenecek herhangi bir baģka iģ verilir. Özürlülere Yeni Ġstihdam Alanları OluĢturulmasına Dair ÇalıĢmalar Madde 12 - Kurum, iģyerinde yapılan iģlerin, bir insanın hangi organlarıyla görülebileceğini belirlemek üzere, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluģlarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları ve üniversitelerle iģbirliği yaparak, iģ analizi yapabilir veya varsa iģyerlerinden buna iliģkin rapor ve listeler isteyebilir. Kurum; bu bilgilerle, özürlülerin çalıģma güçlerini ve çalıģabilecekleri iģlerle ilgili diğer bilgileri, iģ gücü arz ve talep karģılaģtırma usullerine uygun biçimde formlara dökerek kayıt ve sıraya koyma iģlemlerini yapar. Özürlülerin Mesleğe Kazandırılmaları, Mesleki Rehabilitasyonu ve Ġstihdam DanıĢmanlığı Hizmeti Madde 13 - Kurum, iģverenlerden gelecek bilgilere ve yapacağı araģtırmalara göre, özürlülerin hangi iģi yapabileceklerini belirleyerek, iģkolu ve meslek için gerekli olan nitelikleri de göz önüne alarak, özürlüyü mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon programlarından geçirir. Bu eğitim sonunda özürlüye baģarılı olabileceği iģ ve meslekleri gösterir belge verir. Kurum, mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon hizmetini verirken ilgili kurum ve kuruluģlarından yardım talebinde bulunabilir. Kayıtları yapılan, mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon programlarından geçirilen özürlülere, Kurumca sosyal haklar ve mesleki rehabilitasyon eğitimi ve çalıģabilecekleri iģ ve mesleklerin durumu, çalıģma Ģartları, iģe yerleģtirilmeleri için yapmaları gereken iģlemler, ödenecek ücretler, iģyerinin ve çevresinin sosyal ve ekonomik durumu ile iģyerinin bulunduğu yerin geçim Ģartları, ulaģım imkanları, sağlık kuruluģları ve benzeri konularda açıklayıcı bilgiler verilir. ĠĢyerinin Özürlülerin ÇalıĢma ġartlarına Göre Hazırlanması Madde 14 - ĠĢverenler, iģyerlerini imkanları ölçüsünde, özürlülerin çalıģmalarını kolaylaģtırabilecek Ģekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın iģlerde çalıģtırmak, iģleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliģtirmek, çalıģmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar. Özürlüler, yapabilecekleri iģler dıģında sağlıklarına zarar verecek diğer iģlerde çalıģtırılamaz. Uygun koģulların varlığı halinde çalıģma sürelerinin baģlangıç ve bitiģ saatleri, özürlünün durumuna göre belirlenebilir. Eski Hükümlülerin Müracaatı Madde 15 Eski hükümlü, belgeleriyle birlikte Kuruma müracaat eder. Kurum, eski hükümlüyü meslekli veya mesleksiz olarak tasnif ederek kayıt iģlemlerini yapar. Eski Hükümlülerin ÇalıĢtırılamayacakları ĠĢyerlerinin Tespiti Madde 16 Eski hükümlülerin, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm iģyerlerinde istihdam edilmeleri esastır. 4

5 Ancak, kamu güvenliği ile ilgili hizmet üreten iģyerleriyle ilk ve orta öğretim kurum ve yurtlarından hangilerinde eski hükümlü çalıģtırılamayacağı, ilgisine göre, Adalet, Milli Savunma, ĠçiĢleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının görüģleri alınarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilir. Eski Hükümlüyü ĠĢe Göndermede Öncelik Madde 17 - Eski hükümlüyü iģe göndermede Kuruma kayıt tarihi esas olmakla birlikte, aģağıdaki öncelik sırası da göz önünde bulundurulur. a) Eğitimi daha yüksek olanlar veya mesleği bulunanlar, b) Cezası tecil edilmiģ olanlar, c) Ġstemde bulunan iģyerinde daha önce çalıģmıģ bulunanlar, d) yaģ arasında bulunanlar, e) Özürlüler. Eski Hükümlülerin Mesleki Rehabilitasyonu Madde 18 Kurum, eski hükümlüleri mesleki eğitim ve rehabilitasyon programlarına tabi tutarak durumlarına uygun bir meslek sahibi olmalarını, bunların topluma kazandırılmalarını sağlar. Cezaevlerinde bulunan ve tahliyelerine bir yıldan az süre kalan hükümlülerin tahliye olduklarında sosyal hayata uyumlarını ve istihdamlarını kolaylaģtırmak için Adalet Bakanlığı ile yapılacak iģbirliği çerçevesinde, cezaevi ortamında uyumlaģtırma programı ve meslek edindirme, geliģtirme, değiģtirme eğitimi verilir. ĠĢverenler de gerekli iģ ortamını hazırlayarak çalıģtırdıkları eski hükümlülerin meslek sahibi olmalarına ve topluma kazandırılmalarına yardımcı olur. Terör Mağdurlarının Ġstihdamı Madde 19 Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluģlar ile mahalli idareler ve sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan her nevi teģebbüs veya bağlı ortaklıklar dıģındaki elli ve daha fazla iģçi çalıģtıran iģverenler bu Yönetmelik kapsamında terör mağduru istihdam ederler. Terör Mağduru Olarak BaĢvurabilecekler Madde 20 - BaĢvurularda çalıģabilir durumdaki malülün kendisi, Ģehit veya çalıģamayacak durumdaki malülün eģi, eģinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çalıģmayan çocuklarından birisi, çocukları da yoksa veya yaģları itibariyle çalıģamayacak durumda iseler, çalıģmayan kardeģlerinden birinin talebi esas alınır. ġehit veya çalıģamayacak durumdaki malülün çocuklarından birisinin baģvurusu halinde, varsa eģinin ve diğer çalıģabilir durumdaki çocuklarının, kardeģlerden birinin baģvurusu halinde ise; varsa eģinin ve çalıģabilir durumdaki çocuklarının ve diğer kardeģlerinin hak sahipliğinden feragat ettiklerine dair dilekçeleri alınır. EĢlerinin baģvurusu halinde diğerlerinin dilekçesi aranmaz. Aile arasında anlaģmazlık halinin ortaya çıkması durumunda Ģehitlik ve malüllük durum tespitini yapan Komisyonca ihtiyaç durumu, diğer aile fertlerini geçindirebilme ve aileye katkı, ahlaki durum gibi faktörler dikkate alınarak maddede belirtilen aile fertlerinden birinin talebi kabul edilir. ġehit veya malül ailesinden yalnızca bir kiģi bu haktan yararlanabilir. Terör Mağdurunun BaĢvuru Yeri Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen Ģehit ve çalıģamayacak derecede malül olanların yakınları ile malül olup da çalıģabilir durumda olanlar, Yönetmeliğe bağlı Ek 2 nolu ĠĢ Ġstek Formu ile ikamet ettikleri il ve ilçelerindeki mülki idare amirliklerine baģvururlar. Malül olup da çalıģabilir durumda olanlar, çalıģma güçlerini hangi oranda yitirdiklerine ve ne tür iģlerde çalıģtırılabileceklerine iliģkin sağlık kurulu 5

6 raporunu da baģvuru talebi ile birlikte vermekle yükümlüdürler. Komisyonca baģvurular incelenerek, müracaat sahibinin istihdam edilip edilmeyeceğine karar verilir. Ġstihdam edilmesine karar verilenler için Yönetmeliğe bağlı Ek 3 nolu Durum Belgesi ile malül olup ta çalıģabilir durumda olanların sağlık kurulu raporları Kuruma gönderilir. Kurum komisyonca gönderilen baģvuruları kendi grupları içerisinde meslekli ve mesleksiz ayırımı ile kaydeder. Bu Yönetmelik kapsamına girenlerin, Ģehitlik veya malüllük halinin meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde baģvurmaları gereklidir. Bu süre içinde yapılmayan baģvurular dikkate alınmaz, ancak Ģehitlik veya malüllük halinin meydana geldiği tarih itibariyle istihdam edilebilecek baģka bir hak sahibi bulunmaması ve çocuklarının yaģının küçük olması durumunda 10 yıllık süre çocuklarının 18 yaģına girdikleri tarihten itibaren, eğitimlerinin devam etmesi ve belgelenmesi durumunda eğitimlerinin bitiminden sonra baģlar. Terör Mağdurunu ĠĢe Göndermede Öncelik Madde 22 - Kurum, terör mağdurunu iģe göndermede ve dağıtımında hakkaniyet ilkesini esas alır. Ancak, Kurum göndermede aģağıdaki öncelik sırasını da göz önünde bulundurur. a) ÇalıĢabilir malüllerden kendi imkanları ile iģ bulanlar, b) Eğitimi daha yüksek olanlar veya mesleği bulunanlar, c) ĠĢe alıģtırma (rehabilitasyon) uygulamasına tabi tutulmuģ olanlar, d) Aile üyelerinden hiçbiri herhangi bir iģte çalıģmayanlar, e) Öğrenim çağında çocuğu bulunanlar. Terör Mağduru Malüllerin ÇalıĢtırılabilecekleri ĠĢler Madde 23 - Malül olup da çalıģtırılabilir durumda olanlar, sağlık kurulu raporunda gösterilen fiziksel, ruhsal durumlarına ve mesleklerine uygun, malüllük derecesini yükseltmeyecek hafif iģlerde çalıģtırılırlar. Bildirim Madde 24 Kurum, iģe yerleģtirdikleri terör mağdurlarının ad ve soyadlarını yerleģtirildikleri iģyerlerinin ünvan ve adreslerini üçer aylık dönemler halinde ĠçiĢleri Bakanlığına bildirir. TeĢvik Madde 25 Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üzerinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdam eden veya elliden daha az sayıda iģçi çalıģtırmasına rağmen Kuruma talepte bulunmak ve/veya tescil yaptırmak suretiyle özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıģtıran ya da çalıģma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiģ özürlü istihdam eden iģverenin bu Ģekilde çalıģtırdığı her bir özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemesi gereken sosyal sigorta pirimi iģveren hisselerinin yüzde ellisi kendisince, yüzde ellisi Hazinece ödenir. ĠĢverenin bu haktan yararlanabilmesi için, bu durum, iģverenin baģvurusu üzerine Kurumca belgelenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim, Yönetmelik Hükümlerine Uymayan ĠĢveren Hakkında Yapılacak ĠĢlemler Denetim Madde 26 - Bu Yönetmelik kapsamındaki iģyerlerinde çalıģtırılacak özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru iģçilerle ilgili iģyerlerinde yapılacak denetim 4857 sayılı ĠĢ Kanununun öngördüğü çalıģma hayatının denetimi ve teftiģi esaslarına göre yapılır. 6

7 Aykırı DavranıĢlar Madde 27 - Özürlü ve eski hükümlü istihdamında mevzuat hükümlerine aykırılığı tespit edilen iģveren hakkında 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen idari para cezası iģyerinin bağlı olduğu ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce uygulanır. Ayrıca terör mağduru istihdamında mevzuata aykırı davranan iģveren ve iģveren vekilleri hakkında 13/11/1995 tarihli 4131 sayılı Kanun ile değiģik 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek Madde 1 de belirtilen idari para cezası da iģyerinin bağlı olduğu ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce uygulanır. Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru çalıģtırma usul ve esaslarına aykırılık halinde iģverene verilecek idari para cezaları ayrı ayrı gösterilir. Kurum; özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamında mevzuata aykırı davrandığını tespit ettiği iģvereni gereği yapılmak üzere iģyerinin bağlı olduğu ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirir. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde 28 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 29/3/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle ġehit Olan veya ÇalıĢamayacak Derecede Malül Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve ErbaĢların Yakınlarının Malül Olup da ÇalıĢabilir Durumda Olanların Ġstihdamı Hakkında Yönetmelik ve değiģiklikleri yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 7

8 EK 1 ÖZÜRLÜLERĠN ÇALIġTIRILABĠLECEKLERĠ ĠġLER A - AZ GÖRENLERĠN ÇALIġTIRILABĠLECEKLERĠ ĠġLER ĠĢin Türk Meslekler Ġmam - hatip Vaiz Müezzin - kayyım Müellif (yazar) Metin yazarı HeykeltraĢ Bestekar (kompozitör) Enstrümancı (müzik) Ses sanatkarı Masör (spor) Kütüphaneci Daktilograf Telefon santral operatörü Büro memuru (genel) Otel resepsiyoncusu Sokak satıcısı (iģportacı) Gazete satıcısı Çiftlik iģçisi (genel) Hayvan yetiģtirme iģçisi (genel) Sağım iģçisi (elle) Ġpek böcekçiliği iģçisi Zımpara taģı tezgahı iģçisi Ġpekli dokuma tezgahı iģçisi (el tezgahı) Kilim dokuyucu (el tezgahı - düz desen) Halı dokuyucu (el tezgahı - düz halı) Halı onarıcı (elle - düz halı) Çorap örme makinesi iģçisi (otomatik tezgah) Örgücü (elle) Ağ - file örücüsü (elle) Deri ütüleme iģçisi Diğer debbağlar ve deri iģçileri Tuzlayıcı ve fümeci (et) Yıkama ve ayıklama iģçisi (konserve imali-elle) Tad bakıcı (kahve ve çay) Tad bakıcı (içki) Puro imal iģçisi (elle) ġemsiye iģçisi Diğer kesiciler,sayacılar,dikiģçiler ve ilgili iģçiler Deri eģya montajcısı Mobilya monte iģçisi Sandalye monte iģçisi (ağaç) Ağaç mobilya cilacısı Pipo ve ağızlık imalat iģçisi (ağaç) Kesici aletler bileyicisi 8

9 Meslekler Sözlüğündeki Kodu ĠĢin Türk Meslekler Sözlüğündeki Unvanı Çilingir Metal mamuller montaj iģçisi Elektrik montörü (büro makineleri) Elektronik montörü (genel) Bobinaj iģçisi (elle) Cam kenarı perdahlayıcısı Çömlek ve porselen Ģekillendirme iģçisi Çömlek ve porselen taģlama iģçisi (elle) Perdahlama makinesi operatörü (inģaat elemanları) Çömlek ve porselen montaj iģçisi Karton ve mukavva kutu imal iģçisi (elle) Kağıt torba ve zarf imal iģçisi (makineyle) Mürettip (elle) Ciltçi (elle) Müzik aletleri akortçusu Diğer müzik aletleri imalat iģçileri ve akortçuları Sepet imal iģçisi Fırça imal iģçisi (elle) Süpürge imal iģçisi Hasır mobilya iģçisi Oyuncak bebek imal iģçisi Düğme imal iģçisi Ambalajcı (elle) B - GÖRMEZLERĠN ÇALIġTIRILABĠLECEKLERĠ ĠġLER Bestekar (kompozitör) Enstrümancı (müzik) Ses sanatkarı Masör (spor) Telefon santral operatörü Büro memuru (genel) Gazete satıcısı Kilim dokuyucu (el tezgahı-düz desen) Örgücü (elle) Ağ-file örücü (elle) Tad bakıcı (kahve ve çay) Tad bakıcı (içki) ġemsiye iģçisi Deri eģya montajcısı Sandalye monte iģçisi (ağaç) Ağaç mobilya cilacısı Pipo ve ağızlık imalat iģçisi (ağaç) Çilingir Metal mamuller montaj iģçisi Bobinaj iģçisi (elle) Cam kenarı perdahlayıcısı Çömlek ve porselen montaj iģçisi Karton ve mukavva kutu imal iģçisi (elle) Kağıt torba ve zarf imal iģçisi (makineyle) 9

10 Ciltci (elle) Müzik aletleri akortcusu Diğer müzik aletleri imalat iģçileri ve akortçuları Sepet imal iģçisi Fırça imal iģçisi (elle) Süpürge imal iģçisi Hasır mobilya iģçisi Oyuncak bebek imal iģçisi Düğme imal iģçisi Ambalajcı (elle) C - SAĞIR VE DĠLSĠZLERĠN ÇALIġTIRILABĠLECEKLERĠ ĠġLER Kilim dokuyucu (el tezgahı) Halı dokuyucu (el tezgahı) KumaĢ onarıcı Halı onarıcı (elle) Örgü makinesi iģçisi (otomatik tezgah) Tarak iģçisi Çorap örme makinesi iģçisi (otomatik tezgah) Çorap tarak makinesi iģçisi (otomatik tezgah) Örgü makinesi iģçisi (el tezgahı) Tüylendirme makinesi iģçisi (otomatik tezgah) Örgü kontrolörü Çorap kontrolörü Çorap onarıcı Mensucat beyazlatıcı Boyacı (örgü yünü) Boyama kazan iģçisi KumaĢ boyama kazanı iģçisi Asit buharı makinesi iģçisi Buhar makinesi iģçisi KumaĢ boyacısı KumaĢ boyama makinesi iģçisi Bez boyacısı Boyacı (giyecek) Ġplik ve örgü yünü yıkama iģçisi Mensucat yıkama iģçisi Ġplik ve örgü yünü kurutucu (makinede) Ġplik ve örgü yünü kurutucu (fırında) KumaĢ kurutucu Ġpek temizleyici Yün karzonizörcü Mensucat çektirici Apreci Mensucat pekleyici Empermeablize iģçisi Merserize iplik makinesi iģçisi Merserize kumaģ makinesi iģçisi Ġpek ağırlaģtırıcı 10

11 Ağ germe makinesi iģçisi HaĢılcı Mensucat kalandır makinesi iģçisi Mensucat yakma makinesi iģçisi (kumaģ) Mensucat tüylendirme makinesi iģçisi Fırça makinesi iģçisi Dik fırça iģçisi Makas makinesi iģçisi Kord kadife parafinleme iģçisi Kord kadife polisaj iģçisi Dakatir makinesi iģçisi Kordon ve Ģerit iģçisi (elle) Kordon ve Ģerit iģçisi (makine ile) Kaytan iģçisi (makine ile) KroĢe-sürfileci (elle) KroĢe-sürfile makinesi operatörü Ağ-file örücüsü (elle) Kürk elyafı karıģtırma makinesi operatörü Kalıpçı (kürk keçe baģlık) Kalıpçı (yün keçe baģlık) Pamuk kesme makinesi iģçisi Vatka makinesi iģçisi Ondüle makinesi iģçisi Post ve deri ayırıcısı Deri iģçisi Deri temizleme iģçisi (elle) Deri temizleme iģçisi (makine ile) Deri yarma iģçisi Debbağ Mahlül hazırlama iģçisi Deri ıslah iģçisi Deri germe makinesi iģçisi Deri ütüleme iģçisi Deri boyama ve cilalama iģçisi Deri kurutma makinesi iģçisi Post ayırma iģçisi Post temizleme iģçisi Post ayıklama ve traģlama isçisi Post yumuģatma iģçisi Post boyama iģçisi (elle) Post germe iģçisi Değirmen iģçisi (hububat) Değirmen iģçisi (pirinç) Değirmen iģçisi (baharat) Değirmen iģçisi (yağlı tohum) Değirmen iģçisi (mısır) Difüzör operatörü (Ģeker pancarı) Karbonizasyon iģçisi (Ģeker tasfiyesi) Kristalizasyon makinesi operatörü (Ģeker tasfiyesi) ġeker tasfiye makinesi operatörü (devamlı iģleyen) 11

12 Pres iģçisi (küp ve kesme Ģeker) Kasap (genel) Mezbaha kesim iģçisi Et kesici Sosis, sucuk ve salam imal iģçisi PiĢirici-konserveci (genel) PiĢirici-konserveci (et) PiĢirici-konserveci (meyve-sebze) PiĢirici-konserveci (balık) PiĢirici-konserveci (hazır çorba) Sterilize piģirme operatörü (konserve imali) Salça ve iģtah açıcı maddeler hazırlama iģçisi Gıda maddeleri dondurucusu Kurutucu (gıda maddeleri) Tuzlayıcı ve fümeci (et) Tuzlayıcı ve fümeci (balık) Yıkama ve ayıklama iģçisi (konserve imali-elle) Ayıklama iģçisi (konserve imali-makineyle) Süthane (mandıra) iģçisi (genel) Pastörizör (süthane-mandıra) Sterilizer (süthane-mandıra) Kültürcü (süthane-mandıra) Tereyağı imal iģçisi Peynir imal iģçisi Dondurma imal iģçisi Yoğurt imal iģçisi Süt tozu imal iģçisi Fırıncı (genel) Hamurkar (ekmek-makineyle) Pasacı (ekmek) PiĢirici (ekmek) Pastacı Hamurkar (bisküvi-makineyle) Hamur açma makinesi iģçisi (bisküvi) ġekillendirme makinesi iģçisi (bisküvi) PiĢirici (bisküvi) Makarna imal iģçisi Çikolata imal iģçisi ġekerleme imal iģçisi Ciklet imal iģçisi Tad bakıcı (kahve ve çay) Harmancı (kahve) Harmancı (çay-makineyle) Harmancı (çay-elle) Kavurucu (kahve) Kavurucu (kakao) Filizleme iģçisi (malt) Fırınlama iģçisi (malt) PiĢirici (malt) Fermantasyon iģçisi 12

13 Mayacı ġarap imal iģçisi Tad bakıcı (içki) Sirke imal iģçisi Meyve presi operatörü Pres operatörü (yağ) Rafine makinesi operatörü (katı ve sıvı yağlar) Hidrojenleme operatörü (katı ve sıvı yağlar) Balık temizleme ve satıģ iģçisi Tahin imal iģçisi Meyan balı imal iģçisi Tütün ayırma iģçisi Tütün harman iģçisi Tütün ıslah iģçisi Tütün soyma iģçisi (elle) Tütün soyma iģçisi (makineyle) Tütün kıyma makinesi operatörlüğü Puro imal iģçisi (elle) Puro imal iģçisi (makineyle) Puro kurutma fırını iģçisi Puro pudralama makinesi operatörü Sigara imal iģçisi (makineyle) Filtreli sigara imal iģçisi (makineyle) Enfiye imal iģçisi Pipo tütünü hazırlama iģçisi (elle) Pipo tütünü presleme iģçisi (elle) Pipo tütünü kıyma makinesi operatörü Erkek terzisi (hazır elbise) Kürk terzisi Kürk modelcisi Kürk değerlendirici ve denkleģtirici Kürk biçici Kürk gerdirici Kadın Ģapkası imalat iģçisi ġapka kalıp makinası operatörlüğü ġapkacı Patron hazırlayıcı (giyecek) Patron hazırlayıcı (Ģapka ve kep) Kalıpcı (konfeksiyon) Patron iģaretleyici (giyecek) Konfeksiyon biçici Bant verev makinası iģçisi Biçici (deri giyecek) Eldiven biçici (deri hariç) Eldiven biçici (deri) DöĢeme biçici Kesim iģçisi El ve makine dikiģçisi (genel) Elbise ve dikiģçisi (deri ve kürk hariç) Deri giyim dikiģçisi 13

SGK Meslek Kod Listesi

SGK Meslek Kod Listesi SGK Meslek Kod Listesi Meslek Kodu Meslek Kod Açıklaması 4110.05 Abone İşleri Memuru 2221.27 Acil Servis Hemşiresi 3258.02 Acil Tıp Teknisyeni 2212.10 Acil Tıp Uzmanı 6223.01 Açık Deniz Balıkçısı 8121.02

Detaylı

SGK 2012 YILI GÜNCEL MESLEK KODLARI VE MESLEK ADLARI LİSTESİ

SGK 2012 YILI GÜNCEL MESLEK KODLARI VE MESLEK ADLARI LİSTESİ Sayfa 1 / 416 Güncellenme Tarihi: 27.06.2012 MESLEK KODU MESLEK ADI 8151.49 - Şönil İplik Üretim İşçisi 7112.09 - Şömine Ustası 8131.58 - Şurup İmal İşçisi 8161.19 - Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi) 8332.06

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ 29 Eylül 2008, Pazartesi Sayı : 27012 (2. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14173 Ekli Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi nin yürürlüğe

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Mart 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Mart 2014 Sayı 2014-5 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU

ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU ESNAF ve SANATKÂRLAR ARAŞTIRMA RAPORU İŞ YERİ AÇMA-KAPAMA SÜRECİ VE MALİYETLER BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCISI NAZMİ KÜÇÜKYAĞCI İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2011 İÇİNDEKİLER Giriş... 4 Bölüm 1:Esnaf

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin

Detaylı

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ 1 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557 HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ (TALĠMATNAMESĠ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Mart 2012 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri Adres Telefon Faks

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

Temel Markalaşma Rehberi

Temel Markalaşma Rehberi KOBİ LER İÇİN, Temel Markalaşma Rehberi Hazırlayanlar Marka Uzm. Huriye KAYABAŞI Yrd. Doç. Alparslan ÖZMEN OCAK 2014 Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından, Finanse Edilmiştir. Bu KOBİ lerin Rekabet

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı