Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25412

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25412"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ÖZÜRLÜ, ESKĠ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, elli ve daha fazla iģçi çalıģtırılan iģyerlerinde 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 30 uncu maddesine göre çalıģtırılması zorunlu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru iģçilerin niteliklerini, hangi iģlerde çalıģtırılabileceklerini, bunların iģyerlerinde genel hükümler dıģında bağlı olacakları özel çalıģma hükümleri ve mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden iģverence nasıl iģe alınacakları ve denetimi ile bu hükümlere uymayan iģveren hakkında yapılacak iģlemleri düzenlemektedir. Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalıģma gücünün en az yüzde 40 ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri, Eski Hükümlü: Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet Memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiģ ve cezalarını infaz kurumlarında tamamlamıģ veya cezası tecil edilmiģ yahut Ģartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiģ olanlar ile özel kanunlarında belirtilen Ģartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetinden yasaklı bulunanları, Terör Mağduru: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre terör eylemleri nedeniyle; ġehit olan kamu görevlileri ile er ve erbaģların daha sonra evlenmemiģ eģlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeģlerinden birisini, ÇalıĢamayacak derecede malül olan kamu görevlileri ile er ve erbaģların varsa eģlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeģlerinden birisini, Malül olup da çalıģabilir durumda olanları, Komisyon: Terör mağduru istihdamı ile ilgili olarak illerde valinin veya yardımcısının baģkanlığında, Ġl Jandarma Komutanı, Ġl Emniyet Müdürü veya temsilcileri, Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürü ile ilgili kamu kurum ve kuruluģunun en üst amirinden, ilçelerden kaymakamın baģkanlığında Ġlçe Jandarma Komutanı, Ġlçe Emniyet Müdürü/Amiri ve ilgili kamu kurum ve kuruluģunun en üst amirinden oluģan komisyonu, Kurum: Türkiye ĠĢ Kurumunu, ĠĢveren : Elli ve daha çok sayıda (tarım iģyerlerinde ellibir ve daha yukarı sayıda) iģçi çalıģtıran gerçek veya tüzel kiģi yahut tüzel kiģiliği olmayan kurum ve kuruluģları, Rapor: Özürlü tarafından yetkili sağlık kuruluģlarından mevzuatın öngördüğü Ģekilde alınmıģ sağlık kurulu raporunu, 1

2 ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Ġstihdamına ĠliĢkin Ortak Hükümler Mükellefiyet Madde 4 - ĠĢveren iģyerlerinde; Her yılın ocak ayı baģından itibaren yürürlüğe girecek Ģekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 4131 sayılı Kanun ile eklenen Ek madde 1/(B) bendinde ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 30 uncu maddesi gereğince istihdamı zorunlu olan terör mağduru iģçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun iģlerde tam süreli olarak çalıģtırmakla yükümlüdür. Ancak, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru kiģilerin, Kurumdan kısmi süreli iģlere yerleģtirilmelerine yönelik talepleri var ise iģyerlerinde kısmi süreli çalıģma yapan iģveren, kısmi süreli iģ sözleģmesiyle de istihdam edebilir. Bu durumda olan kiģilerin, iģ taleplerinin Kurum aracılığıyla karģılanması gerekir. Zorunlu çalıģtırma yükümlülüğü, yukarıdaki koģullara uyulmak kaydıyla tam süreli iģçi yerine kısmi süreli iģçi ile karģılanmak istendiğinde, kısmi süreli iģçi sayısı altıncı fıkrada belirtilen usul ile belirlenir. Bu kapsamda çalıģtırılacak iģçilerin toplam oranı yüzde altıdır. Ancak özürlüler için belirlenecek oran toplam oranın yarısından az olamaz. Aynı il sınırları içinde birden fazla iģyeri bulunan iģverenin bu kapsamda çalıģtırmakla yükümlü olduğu iģçi sayısı toplam iģçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıģtırılacak özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru iģçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iģ sözleģmesine ve belirli süreli iģ sözleģmesine göre çalıģtırılan tüm iģçiler esas alınır. Ancak, yer altı ve su altı iģlerinde çalıģtırılan iģçiler özürlü iģçi sayısının tespitinde dikkate alınmaz. ĠĢyerinde kısmi süreli iģ sözleģmesine göre çalıģanlar da varsa bunlar çalıģma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalıģmaya dönüģtürülür ve ayrıca iģyerindeki iģçi sayısına ilave edilir. Bu hesaplama sonucunda bulunacak iģçi sayısında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama dönüģtürülür. Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıģtırılması özel kanunla yasaklanmıģ iģyerlerinde çalıģtırılan iģçiler, toplam iģçi sayısının hesabında dikkate alınmaz. ÇalıĢtırılan özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru iģçiler, toplam iģçi sayısının hesabında dikkate alınmaz. Kurum Aracılığı Madde 5 - ĠĢveren çalıģtırmakla yükümlü olduğu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru iģçileri iģyerinin bulunduğu yerdeki Kurum aracılığıyla sağlar. Kurum aracılığı olmadan özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurunu iģe alan özel sektör iģvereninin bu durumu en geç bir ay içinde Kuruma bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur. Kamu kurum ve kuruluģları istihdam edecekleri özürlü ve eski hükümlü iģçileri Kamu Kurum ve KuruluĢlarında ĠĢçi Olarak Ġstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve KuruluĢlarında ĠĢçi Olarak Ġstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre temin ederler. Kayıt ĠĢlemleri Madde 6 - Yönetmelik esasları dahilinde iģe yerleģtirilecek özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının, belgelerine göre ayrı ayrı meslekli ve mesleksiz tasnifiyle, Kurumca kayıt iģlemleri yapılır. 2

3 Özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının kayıtları, Kurumca belirlenecek esaslar çerçevesinde, en az üç yıl süre ile iģlemde kalır. Talep ve Gönderme Madde 7 - ĠĢveren çalıģtırmakla yükümlü bulunduğu özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarını, yükümlülüğün doğmasından itibaren yedi gün içinde niteliklerini de belirterek Kurumdan yazılı olarak talep eder. ĠĢveren talebinde, iģyerinde yapılan iģin gerektirdiği ağırlıklı vasıfların üstünde istihdamı zorlaģtırıcı Ģartlar öne süremez. Kurum iģverenin bu talebinden itibaren en geç onbeģ gün içinde niteliklere uygun gördüğü özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarından talep sayısından az olmamak üzere temin edebildiklerini, niteliklerini belirten belgeleriyle birlikte iģverene gönderir. ĠĢveren en geç onbeģ gün içinde gönderilen kiģilerden uygun gördüklerini iģe alır, iģe alınanları ve alınmayanları alınmayıģ nedenlerini de belirtmek suretiyle yedi gün içinde yazılı olarak Kuruma bildirir. Kurum, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde veya bildirim yapılmadığı takdirde iģçilerin gönderiliģ tarihinden itibaren otuz gün içinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru açığının kapatılması için son olarak iģverene, kayıtlı özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarını, meslek ve öğrenim durumlarını içeren listelerle birlikte iģverene göndererek iģyerindeki açık kontenjanların bu listelerden veya gönderilenlerden karģılanmasını ister. ĠĢveren, bu Ģekilde gönderilenler ve/veya listelerde yer alanlar arasından seçimlerini yaparak gönderim veya listelerin bildirim tarihinden itibaren onbeģ gün içerisinde açık kontenjanlarını kapatmak zorundadır. Ücret ve Sosyal Yardımlar Madde 8 - Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru olmak daha düģük ücretle çalıģtırma sebebi olamaz. Bu iģçiler diğer iģçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar. ĠĢ sözleģmelerine veya toplu iģ sözleģmelerine bu iģçiler aleyhine hükümler konulamaz. ĠĢten Ayrılanların Bildirilmesi Madde 9 - ĠĢveren herhangi bir sebeple iģ sözleģmesi sona eren özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru iģçinin ayrılıģ nedenlerini onbeģ gün içinde kuruma bildirmek zorundadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Ġstihdamına ĠliĢkin Özel Hükümler Özürün Sağlık Kurulu Raporu ile Belgelenmesi Madde 10 Özürlü olduğunu öne sürerek bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurumdan iģe yerleģtirilmesini isteyenler, bu durumlarını, 18/3/1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik te belirtilen yetkili sağlık kuruluģlarından alınmıģ sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadır. Özürlünün sağlık kurulu raporuna itiraz etmesi halinde, itiraz dilekçesi ve raporun onaylı örneği Kurumca baģka bir sağlık kuruluģuna gönderilir. Birinci ve ikinci sağlık kurulu raporları aynı olursa rapor kesinleģir. Ġki sağlık kurulu raporu arasında fark varsa, özürlünün lehine olan rapora göre iģlem yapılır. 3

4 Kurum tarafından gönderilen özürlüye verilecek rapor için sağlık kuruluģu tarafından muayene ve tetkik ücreti alınmaz. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce yetkili sağlık kuruluģlarınca verilmiģ özürlü tanımına uygun sağlık kurulu raporları geçerli olup, bu raporlara göre Kurum iģlemlerini yürütür. Özürlülerin ÇalıĢtırılabilecekleri ĠĢler Madde 11 Özürlülerin çalıģtırılabilecekleri iģler, Yönetmeliğe bağlı Ek 1 nolu çizelgede gösterilmiģtir. Özürlülere çizelgede gösterilen iģlerden herhangi biri verilemiyorsa, iģyerinin özelliğine göre iģyeri hekimince belirlenecek herhangi bir baģka iģ verilir. Özürlülere Yeni Ġstihdam Alanları OluĢturulmasına Dair ÇalıĢmalar Madde 12 - Kurum, iģyerinde yapılan iģlerin, bir insanın hangi organlarıyla görülebileceğini belirlemek üzere, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluģlarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları ve üniversitelerle iģbirliği yaparak, iģ analizi yapabilir veya varsa iģyerlerinden buna iliģkin rapor ve listeler isteyebilir. Kurum; bu bilgilerle, özürlülerin çalıģma güçlerini ve çalıģabilecekleri iģlerle ilgili diğer bilgileri, iģ gücü arz ve talep karģılaģtırma usullerine uygun biçimde formlara dökerek kayıt ve sıraya koyma iģlemlerini yapar. Özürlülerin Mesleğe Kazandırılmaları, Mesleki Rehabilitasyonu ve Ġstihdam DanıĢmanlığı Hizmeti Madde 13 - Kurum, iģverenlerden gelecek bilgilere ve yapacağı araģtırmalara göre, özürlülerin hangi iģi yapabileceklerini belirleyerek, iģkolu ve meslek için gerekli olan nitelikleri de göz önüne alarak, özürlüyü mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon programlarından geçirir. Bu eğitim sonunda özürlüye baģarılı olabileceği iģ ve meslekleri gösterir belge verir. Kurum, mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon hizmetini verirken ilgili kurum ve kuruluģlarından yardım talebinde bulunabilir. Kayıtları yapılan, mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon programlarından geçirilen özürlülere, Kurumca sosyal haklar ve mesleki rehabilitasyon eğitimi ve çalıģabilecekleri iģ ve mesleklerin durumu, çalıģma Ģartları, iģe yerleģtirilmeleri için yapmaları gereken iģlemler, ödenecek ücretler, iģyerinin ve çevresinin sosyal ve ekonomik durumu ile iģyerinin bulunduğu yerin geçim Ģartları, ulaģım imkanları, sağlık kuruluģları ve benzeri konularda açıklayıcı bilgiler verilir. ĠĢyerinin Özürlülerin ÇalıĢma ġartlarına Göre Hazırlanması Madde 14 - ĠĢverenler, iģyerlerini imkanları ölçüsünde, özürlülerin çalıģmalarını kolaylaģtırabilecek Ģekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın iģlerde çalıģtırmak, iģleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliģtirmek, çalıģmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar. Özürlüler, yapabilecekleri iģler dıģında sağlıklarına zarar verecek diğer iģlerde çalıģtırılamaz. Uygun koģulların varlığı halinde çalıģma sürelerinin baģlangıç ve bitiģ saatleri, özürlünün durumuna göre belirlenebilir. Eski Hükümlülerin Müracaatı Madde 15 Eski hükümlü, belgeleriyle birlikte Kuruma müracaat eder. Kurum, eski hükümlüyü meslekli veya mesleksiz olarak tasnif ederek kayıt iģlemlerini yapar. Eski Hükümlülerin ÇalıĢtırılamayacakları ĠĢyerlerinin Tespiti Madde 16 Eski hükümlülerin, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm iģyerlerinde istihdam edilmeleri esastır. 4

5 Ancak, kamu güvenliği ile ilgili hizmet üreten iģyerleriyle ilk ve orta öğretim kurum ve yurtlarından hangilerinde eski hükümlü çalıģtırılamayacağı, ilgisine göre, Adalet, Milli Savunma, ĠçiĢleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının görüģleri alınarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilir. Eski Hükümlüyü ĠĢe Göndermede Öncelik Madde 17 - Eski hükümlüyü iģe göndermede Kuruma kayıt tarihi esas olmakla birlikte, aģağıdaki öncelik sırası da göz önünde bulundurulur. a) Eğitimi daha yüksek olanlar veya mesleği bulunanlar, b) Cezası tecil edilmiģ olanlar, c) Ġstemde bulunan iģyerinde daha önce çalıģmıģ bulunanlar, d) yaģ arasında bulunanlar, e) Özürlüler. Eski Hükümlülerin Mesleki Rehabilitasyonu Madde 18 Kurum, eski hükümlüleri mesleki eğitim ve rehabilitasyon programlarına tabi tutarak durumlarına uygun bir meslek sahibi olmalarını, bunların topluma kazandırılmalarını sağlar. Cezaevlerinde bulunan ve tahliyelerine bir yıldan az süre kalan hükümlülerin tahliye olduklarında sosyal hayata uyumlarını ve istihdamlarını kolaylaģtırmak için Adalet Bakanlığı ile yapılacak iģbirliği çerçevesinde, cezaevi ortamında uyumlaģtırma programı ve meslek edindirme, geliģtirme, değiģtirme eğitimi verilir. ĠĢverenler de gerekli iģ ortamını hazırlayarak çalıģtırdıkları eski hükümlülerin meslek sahibi olmalarına ve topluma kazandırılmalarına yardımcı olur. Terör Mağdurlarının Ġstihdamı Madde 19 Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluģlar ile mahalli idareler ve sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan her nevi teģebbüs veya bağlı ortaklıklar dıģındaki elli ve daha fazla iģçi çalıģtıran iģverenler bu Yönetmelik kapsamında terör mağduru istihdam ederler. Terör Mağduru Olarak BaĢvurabilecekler Madde 20 - BaĢvurularda çalıģabilir durumdaki malülün kendisi, Ģehit veya çalıģamayacak durumdaki malülün eģi, eģinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çalıģmayan çocuklarından birisi, çocukları da yoksa veya yaģları itibariyle çalıģamayacak durumda iseler, çalıģmayan kardeģlerinden birinin talebi esas alınır. ġehit veya çalıģamayacak durumdaki malülün çocuklarından birisinin baģvurusu halinde, varsa eģinin ve diğer çalıģabilir durumdaki çocuklarının, kardeģlerden birinin baģvurusu halinde ise; varsa eģinin ve çalıģabilir durumdaki çocuklarının ve diğer kardeģlerinin hak sahipliğinden feragat ettiklerine dair dilekçeleri alınır. EĢlerinin baģvurusu halinde diğerlerinin dilekçesi aranmaz. Aile arasında anlaģmazlık halinin ortaya çıkması durumunda Ģehitlik ve malüllük durum tespitini yapan Komisyonca ihtiyaç durumu, diğer aile fertlerini geçindirebilme ve aileye katkı, ahlaki durum gibi faktörler dikkate alınarak maddede belirtilen aile fertlerinden birinin talebi kabul edilir. ġehit veya malül ailesinden yalnızca bir kiģi bu haktan yararlanabilir. Terör Mağdurunun BaĢvuru Yeri Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen Ģehit ve çalıģamayacak derecede malül olanların yakınları ile malül olup da çalıģabilir durumda olanlar, Yönetmeliğe bağlı Ek 2 nolu ĠĢ Ġstek Formu ile ikamet ettikleri il ve ilçelerindeki mülki idare amirliklerine baģvururlar. Malül olup da çalıģabilir durumda olanlar, çalıģma güçlerini hangi oranda yitirdiklerine ve ne tür iģlerde çalıģtırılabileceklerine iliģkin sağlık kurulu 5

6 raporunu da baģvuru talebi ile birlikte vermekle yükümlüdürler. Komisyonca baģvurular incelenerek, müracaat sahibinin istihdam edilip edilmeyeceğine karar verilir. Ġstihdam edilmesine karar verilenler için Yönetmeliğe bağlı Ek 3 nolu Durum Belgesi ile malül olup ta çalıģabilir durumda olanların sağlık kurulu raporları Kuruma gönderilir. Kurum komisyonca gönderilen baģvuruları kendi grupları içerisinde meslekli ve mesleksiz ayırımı ile kaydeder. Bu Yönetmelik kapsamına girenlerin, Ģehitlik veya malüllük halinin meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde baģvurmaları gereklidir. Bu süre içinde yapılmayan baģvurular dikkate alınmaz, ancak Ģehitlik veya malüllük halinin meydana geldiği tarih itibariyle istihdam edilebilecek baģka bir hak sahibi bulunmaması ve çocuklarının yaģının küçük olması durumunda 10 yıllık süre çocuklarının 18 yaģına girdikleri tarihten itibaren, eğitimlerinin devam etmesi ve belgelenmesi durumunda eğitimlerinin bitiminden sonra baģlar. Terör Mağdurunu ĠĢe Göndermede Öncelik Madde 22 - Kurum, terör mağdurunu iģe göndermede ve dağıtımında hakkaniyet ilkesini esas alır. Ancak, Kurum göndermede aģağıdaki öncelik sırasını da göz önünde bulundurur. a) ÇalıĢabilir malüllerden kendi imkanları ile iģ bulanlar, b) Eğitimi daha yüksek olanlar veya mesleği bulunanlar, c) ĠĢe alıģtırma (rehabilitasyon) uygulamasına tabi tutulmuģ olanlar, d) Aile üyelerinden hiçbiri herhangi bir iģte çalıģmayanlar, e) Öğrenim çağında çocuğu bulunanlar. Terör Mağduru Malüllerin ÇalıĢtırılabilecekleri ĠĢler Madde 23 - Malül olup da çalıģtırılabilir durumda olanlar, sağlık kurulu raporunda gösterilen fiziksel, ruhsal durumlarına ve mesleklerine uygun, malüllük derecesini yükseltmeyecek hafif iģlerde çalıģtırılırlar. Bildirim Madde 24 Kurum, iģe yerleģtirdikleri terör mağdurlarının ad ve soyadlarını yerleģtirildikleri iģyerlerinin ünvan ve adreslerini üçer aylık dönemler halinde ĠçiĢleri Bakanlığına bildirir. TeĢvik Madde 25 Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üzerinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdam eden veya elliden daha az sayıda iģçi çalıģtırmasına rağmen Kuruma talepte bulunmak ve/veya tescil yaptırmak suretiyle özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıģtıran ya da çalıģma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiģ özürlü istihdam eden iģverenin bu Ģekilde çalıģtırdığı her bir özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemesi gereken sosyal sigorta pirimi iģveren hisselerinin yüzde ellisi kendisince, yüzde ellisi Hazinece ödenir. ĠĢverenin bu haktan yararlanabilmesi için, bu durum, iģverenin baģvurusu üzerine Kurumca belgelenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim, Yönetmelik Hükümlerine Uymayan ĠĢveren Hakkında Yapılacak ĠĢlemler Denetim Madde 26 - Bu Yönetmelik kapsamındaki iģyerlerinde çalıģtırılacak özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru iģçilerle ilgili iģyerlerinde yapılacak denetim 4857 sayılı ĠĢ Kanununun öngördüğü çalıģma hayatının denetimi ve teftiģi esaslarına göre yapılır. 6

7 Aykırı DavranıĢlar Madde 27 - Özürlü ve eski hükümlü istihdamında mevzuat hükümlerine aykırılığı tespit edilen iģveren hakkında 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen idari para cezası iģyerinin bağlı olduğu ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce uygulanır. Ayrıca terör mağduru istihdamında mevzuata aykırı davranan iģveren ve iģveren vekilleri hakkında 13/11/1995 tarihli 4131 sayılı Kanun ile değiģik 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek Madde 1 de belirtilen idari para cezası da iģyerinin bağlı olduğu ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce uygulanır. Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru çalıģtırma usul ve esaslarına aykırılık halinde iģverene verilecek idari para cezaları ayrı ayrı gösterilir. Kurum; özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamında mevzuata aykırı davrandığını tespit ettiği iģvereni gereği yapılmak üzere iģyerinin bağlı olduğu ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirir. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde 28 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 29/3/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle ġehit Olan veya ÇalıĢamayacak Derecede Malül Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve ErbaĢların Yakınlarının Malül Olup da ÇalıĢabilir Durumda Olanların Ġstihdamı Hakkında Yönetmelik ve değiģiklikleri yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 7

8 EK 1 ÖZÜRLÜLERĠN ÇALIġTIRILABĠLECEKLERĠ ĠġLER A - AZ GÖRENLERĠN ÇALIġTIRILABĠLECEKLERĠ ĠġLER ĠĢin Türk Meslekler Ġmam - hatip Vaiz Müezzin - kayyım Müellif (yazar) Metin yazarı HeykeltraĢ Bestekar (kompozitör) Enstrümancı (müzik) Ses sanatkarı Masör (spor) Kütüphaneci Daktilograf Telefon santral operatörü Büro memuru (genel) Otel resepsiyoncusu Sokak satıcısı (iģportacı) Gazete satıcısı Çiftlik iģçisi (genel) Hayvan yetiģtirme iģçisi (genel) Sağım iģçisi (elle) Ġpek böcekçiliği iģçisi Zımpara taģı tezgahı iģçisi Ġpekli dokuma tezgahı iģçisi (el tezgahı) Kilim dokuyucu (el tezgahı - düz desen) Halı dokuyucu (el tezgahı - düz halı) Halı onarıcı (elle - düz halı) Çorap örme makinesi iģçisi (otomatik tezgah) Örgücü (elle) Ağ - file örücüsü (elle) Deri ütüleme iģçisi Diğer debbağlar ve deri iģçileri Tuzlayıcı ve fümeci (et) Yıkama ve ayıklama iģçisi (konserve imali-elle) Tad bakıcı (kahve ve çay) Tad bakıcı (içki) Puro imal iģçisi (elle) ġemsiye iģçisi Diğer kesiciler,sayacılar,dikiģçiler ve ilgili iģçiler Deri eģya montajcısı Mobilya monte iģçisi Sandalye monte iģçisi (ağaç) Ağaç mobilya cilacısı Pipo ve ağızlık imalat iģçisi (ağaç) Kesici aletler bileyicisi 8

9 Meslekler Sözlüğündeki Kodu ĠĢin Türk Meslekler Sözlüğündeki Unvanı Çilingir Metal mamuller montaj iģçisi Elektrik montörü (büro makineleri) Elektronik montörü (genel) Bobinaj iģçisi (elle) Cam kenarı perdahlayıcısı Çömlek ve porselen Ģekillendirme iģçisi Çömlek ve porselen taģlama iģçisi (elle) Perdahlama makinesi operatörü (inģaat elemanları) Çömlek ve porselen montaj iģçisi Karton ve mukavva kutu imal iģçisi (elle) Kağıt torba ve zarf imal iģçisi (makineyle) Mürettip (elle) Ciltçi (elle) Müzik aletleri akortçusu Diğer müzik aletleri imalat iģçileri ve akortçuları Sepet imal iģçisi Fırça imal iģçisi (elle) Süpürge imal iģçisi Hasır mobilya iģçisi Oyuncak bebek imal iģçisi Düğme imal iģçisi Ambalajcı (elle) B - GÖRMEZLERĠN ÇALIġTIRILABĠLECEKLERĠ ĠġLER Bestekar (kompozitör) Enstrümancı (müzik) Ses sanatkarı Masör (spor) Telefon santral operatörü Büro memuru (genel) Gazete satıcısı Kilim dokuyucu (el tezgahı-düz desen) Örgücü (elle) Ağ-file örücü (elle) Tad bakıcı (kahve ve çay) Tad bakıcı (içki) ġemsiye iģçisi Deri eģya montajcısı Sandalye monte iģçisi (ağaç) Ağaç mobilya cilacısı Pipo ve ağızlık imalat iģçisi (ağaç) Çilingir Metal mamuller montaj iģçisi Bobinaj iģçisi (elle) Cam kenarı perdahlayıcısı Çömlek ve porselen montaj iģçisi Karton ve mukavva kutu imal iģçisi (elle) Kağıt torba ve zarf imal iģçisi (makineyle) 9

10 Ciltci (elle) Müzik aletleri akortcusu Diğer müzik aletleri imalat iģçileri ve akortçuları Sepet imal iģçisi Fırça imal iģçisi (elle) Süpürge imal iģçisi Hasır mobilya iģçisi Oyuncak bebek imal iģçisi Düğme imal iģçisi Ambalajcı (elle) C - SAĞIR VE DĠLSĠZLERĠN ÇALIġTIRILABĠLECEKLERĠ ĠġLER Kilim dokuyucu (el tezgahı) Halı dokuyucu (el tezgahı) KumaĢ onarıcı Halı onarıcı (elle) Örgü makinesi iģçisi (otomatik tezgah) Tarak iģçisi Çorap örme makinesi iģçisi (otomatik tezgah) Çorap tarak makinesi iģçisi (otomatik tezgah) Örgü makinesi iģçisi (el tezgahı) Tüylendirme makinesi iģçisi (otomatik tezgah) Örgü kontrolörü Çorap kontrolörü Çorap onarıcı Mensucat beyazlatıcı Boyacı (örgü yünü) Boyama kazan iģçisi KumaĢ boyama kazanı iģçisi Asit buharı makinesi iģçisi Buhar makinesi iģçisi KumaĢ boyacısı KumaĢ boyama makinesi iģçisi Bez boyacısı Boyacı (giyecek) Ġplik ve örgü yünü yıkama iģçisi Mensucat yıkama iģçisi Ġplik ve örgü yünü kurutucu (makinede) Ġplik ve örgü yünü kurutucu (fırında) KumaĢ kurutucu Ġpek temizleyici Yün karzonizörcü Mensucat çektirici Apreci Mensucat pekleyici Empermeablize iģçisi Merserize iplik makinesi iģçisi Merserize kumaģ makinesi iģçisi Ġpek ağırlaģtırıcı 10

11 Ağ germe makinesi iģçisi HaĢılcı Mensucat kalandır makinesi iģçisi Mensucat yakma makinesi iģçisi (kumaģ) Mensucat tüylendirme makinesi iģçisi Fırça makinesi iģçisi Dik fırça iģçisi Makas makinesi iģçisi Kord kadife parafinleme iģçisi Kord kadife polisaj iģçisi Dakatir makinesi iģçisi Kordon ve Ģerit iģçisi (elle) Kordon ve Ģerit iģçisi (makine ile) Kaytan iģçisi (makine ile) KroĢe-sürfileci (elle) KroĢe-sürfile makinesi operatörü Ağ-file örücüsü (elle) Kürk elyafı karıģtırma makinesi operatörü Kalıpçı (kürk keçe baģlık) Kalıpçı (yün keçe baģlık) Pamuk kesme makinesi iģçisi Vatka makinesi iģçisi Ondüle makinesi iģçisi Post ve deri ayırıcısı Deri iģçisi Deri temizleme iģçisi (elle) Deri temizleme iģçisi (makine ile) Deri yarma iģçisi Debbağ Mahlül hazırlama iģçisi Deri ıslah iģçisi Deri germe makinesi iģçisi Deri ütüleme iģçisi Deri boyama ve cilalama iģçisi Deri kurutma makinesi iģçisi Post ayırma iģçisi Post temizleme iģçisi Post ayıklama ve traģlama isçisi Post yumuģatma iģçisi Post boyama iģçisi (elle) Post germe iģçisi Değirmen iģçisi (hububat) Değirmen iģçisi (pirinç) Değirmen iģçisi (baharat) Değirmen iģçisi (yağlı tohum) Değirmen iģçisi (mısır) Difüzör operatörü (Ģeker pancarı) Karbonizasyon iģçisi (Ģeker tasfiyesi) Kristalizasyon makinesi operatörü (Ģeker tasfiyesi) ġeker tasfiye makinesi operatörü (devamlı iģleyen) 11

12 Pres iģçisi (küp ve kesme Ģeker) Kasap (genel) Mezbaha kesim iģçisi Et kesici Sosis, sucuk ve salam imal iģçisi PiĢirici-konserveci (genel) PiĢirici-konserveci (et) PiĢirici-konserveci (meyve-sebze) PiĢirici-konserveci (balık) PiĢirici-konserveci (hazır çorba) Sterilize piģirme operatörü (konserve imali) Salça ve iģtah açıcı maddeler hazırlama iģçisi Gıda maddeleri dondurucusu Kurutucu (gıda maddeleri) Tuzlayıcı ve fümeci (et) Tuzlayıcı ve fümeci (balık) Yıkama ve ayıklama iģçisi (konserve imali-elle) Ayıklama iģçisi (konserve imali-makineyle) Süthane (mandıra) iģçisi (genel) Pastörizör (süthane-mandıra) Sterilizer (süthane-mandıra) Kültürcü (süthane-mandıra) Tereyağı imal iģçisi Peynir imal iģçisi Dondurma imal iģçisi Yoğurt imal iģçisi Süt tozu imal iģçisi Fırıncı (genel) Hamurkar (ekmek-makineyle) Pasacı (ekmek) PiĢirici (ekmek) Pastacı Hamurkar (bisküvi-makineyle) Hamur açma makinesi iģçisi (bisküvi) ġekillendirme makinesi iģçisi (bisküvi) PiĢirici (bisküvi) Makarna imal iģçisi Çikolata imal iģçisi ġekerleme imal iģçisi Ciklet imal iģçisi Tad bakıcı (kahve ve çay) Harmancı (kahve) Harmancı (çay-makineyle) Harmancı (çay-elle) Kavurucu (kahve) Kavurucu (kakao) Filizleme iģçisi (malt) Fırınlama iģçisi (malt) PiĢirici (malt) Fermantasyon iģçisi 12

13 Mayacı ġarap imal iģçisi Tad bakıcı (içki) Sirke imal iģçisi Meyve presi operatörü Pres operatörü (yağ) Rafine makinesi operatörü (katı ve sıvı yağlar) Hidrojenleme operatörü (katı ve sıvı yağlar) Balık temizleme ve satıģ iģçisi Tahin imal iģçisi Meyan balı imal iģçisi Tütün ayırma iģçisi Tütün harman iģçisi Tütün ıslah iģçisi Tütün soyma iģçisi (elle) Tütün soyma iģçisi (makineyle) Tütün kıyma makinesi operatörlüğü Puro imal iģçisi (elle) Puro imal iģçisi (makineyle) Puro kurutma fırını iģçisi Puro pudralama makinesi operatörü Sigara imal iģçisi (makineyle) Filtreli sigara imal iģçisi (makineyle) Enfiye imal iģçisi Pipo tütünü hazırlama iģçisi (elle) Pipo tütünü presleme iģçisi (elle) Pipo tütünü kıyma makinesi operatörü Erkek terzisi (hazır elbise) Kürk terzisi Kürk modelcisi Kürk değerlendirici ve denkleģtirici Kürk biçici Kürk gerdirici Kadın Ģapkası imalat iģçisi ġapka kalıp makinası operatörlüğü ġapkacı Patron hazırlayıcı (giyecek) Patron hazırlayıcı (Ģapka ve kep) Kalıpcı (konfeksiyon) Patron iģaretleyici (giyecek) Konfeksiyon biçici Bant verev makinası iģçisi Biçici (deri giyecek) Eldiven biçici (deri hariç) Eldiven biçici (deri) DöĢeme biçici Kesim iģçisi El ve makine dikiģçisi (genel) Elbise ve dikiģçisi (deri ve kürk hariç) Deri giyim dikiģçisi 13

14 Kürk dikiģçisi DikiĢ makinesi operatörü El nakıģçısı Makine nakıģçısı Torba ve çuval dikme makine iģçisi Kağıt torba dikme makinesi iģçisi Mobilya döģemecisi TaĢıt döģemecisi Yatak imalat iģçisi Yelken, çadır ve tente iģçisi ġemsiye iģçisi Konfeksiyon kontrolörü Ayakkabı imalat iģçisi (genel) Ortopedik ayakkabı imalat iģçisi Ayakkabı tamircisi Istampacı (ayakkabı) Kesici (makine ile) Astar kesme makinesi iģçisi (ayakkabı) Kesici (elle) Saya hazırlayıcı Taban prescisi Taban geçirici Saya monte ustası Saya dikici (makine ile) Bot,çizme ve ayakkabı perdahçısı Tamirci (ayakkabı) Kontrolör (ayakkabı) Deri eģya imalat iģçisi (genel) KoĢum saracı Eyer saracı Deri kesici (ayakkabı,eldiven ve giyecek hariç) Deri dikici (ayakkabı,eldiven ve giyecek hariç-elle) Deri dikici (ayakkabı,eldiven ve giyecek hariç-makine ile Mobilya iģçisi Perdah iģçisi (elle-mobilya) Mobilya monte iģçisi Sandalye monte iģçisi (ağaç) Ağaç iģleyen tezgah ayarcısı (genel) Ağaç iģleyen tezgah ayarcı-operatörü (genel) Bıçkıcı (ince ağaç iģleri) Tornacı (ağaç) Freze tezgahı ayarcı-operatörü (ağaç) Dik freze tezgahı operatörü (ağaç) Zincirli freze tezgahı ayarcı operatörü (ağaç) Torna tezgahı ayarcı-operatörü (ağaç) Yuvarlak iģ çekme makinesi ayarcı operatörü (ağaç) Konik yapma makinası ayarcı-operatörü (ağaç) Döner bıçaklı planya tezgahı ayarcı-operatörü (ağaç) Kanal açma makinesi iģçisi (ağaç) Kesme makinesi ayarcı-operatörü (ağaç) 14

15 Sözlüğündeki Kodu ĠĢin Türk Meslekler sözlüğündeki Unvanı Döner bıçaklı yuva açma tezgahı ayarcı-operatörü (ağaç) Planya tezgahı ayarcı- operatörü (ağaç) Matkap tezgahı ayarcı-operatörü (ağaç) Rayba makinesi ayarcı-operatörü (ağaç) Milli oyma makinesi ayarcı-operatörü (ağaç) Tesviye iģçisi (ağaç) Zımpara makinesi ayarcı operatörü Markör(ağaç) Karoser imalat iģçisi (ağaç) Araba imalat iģçisi (ağaç) Tekerlek imalat iģçisi (ağaç) Bükücü (ağaç) Bükücü (makine ile-kontrplak-ağaç) Fıçı imalat iģçisi (ağaç) Depolama tankı imalat iģçisi (ağaç) Buharlı pres makinesi iģçisi (ağaç kaplama) Modelci (ağaç) Maket iģçisi (ağaç) Oyma iģçisi (ağaç) Tutkal sürme makinesi ayarcı - operatörü (ağaç) Kaplama iģçisi (ağaç) Ağaç mobilya cilacısı Mobilya cilacısı (püskürtme ile ahģap) Lake makinesi ayarcı-operatörü (mobilya-ağaç) Pipo ve ağızlık imalat iģçisi (ağaç) Kakmacı (ağaç) Spor malzemesi imalat iģçisi (ağaç) Perdahlama makinesi ayarcı-operatörü (ağaç) TaĢ yontma iģçisi TaĢ bıçkıcısı TaĢ planya operatörü TaĢ taģlama iģçisi TaĢ perdah iģçisi (makine ile) TaĢ perdah iģçisi (elle) TaĢ ayırıcı TaĢ iģaretleme iģçisi Torna tezgahı operatörü (taģ iģletme) Torna tezgahı operatörü (taģ perdahlama) TaĢ harf oyma iģçisi (elle) Matkap iģçisi (taģ) TaĢ oyma iģçisi (elle) Yontma ve inģa iģçisi (abide) Demirci (genel) Demirci (makine ile) Soğuk demirci ġahmerdan operatörü Demir dövme presi operatörü Yatay dikey pres tezgahı operatörü ġiģirme pres tezgahı iģçisi Takım ve kalıp yapıcı 15

16 Bağlantı parçası ve mastar yapıcı Modelci (metal-dökümhane) Metal markacı Metal iģleme tezgahı ayarcısı (genel) Metal iģleme tezgahları ayarcı-operatörleri (genel) Torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Revolver torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Yatak torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Val torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Çok milli özel torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Hadde torna tezgahı ayarcı operatörü (metal iģçiliği) Freze tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Üniversal freze tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Hadde muylu freze tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Planya tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Vargel tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Boring matkap tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Matkap tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Radial matkap tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Rektifiye tezgahı ayarcı operatörü (metal iģçiliği) Mıknatıs tablalı rektifiye tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Vals taģlama tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Honlama tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Pantoğraf tezgahı ayarcı-operatörü (metal iģçiliği) Programlı metal iģleme tezgahı ayarcı-operatörü Metal iģleme tezgahı operatörü (genel) Torna tezgahı operatörü (metal iģçiliği) Freze tezgahı operatörü (metal iģçiliği) Planya tezgahı operatörü (metal iģçiliği) Vargel tezgahı operatörü (metal iģçiliği) Boring matkap tezgahı operatörü (metal iģçiliği) Matkap tezgahı operatörü (metal iģçiliği) Rektifiye tezgahı operatörü (metal iģçiliği) Honlama tezgahı operatörü (metal iģçiliği) Metal testere tezgahı operatörü Metal Ģerit testere tezgahı operatörü Dual testere tezgahı operatörü Otomatik metal iģleme,transfer tezgahı ayarcı operatörü Açkı ve polisaj tezgahı operatörü (metal iģçiliği) Takım bileyicisi (metal iģleme tezgahları) Kesici aletler bileyicisi Testere tamircisi ve bileyicisi Tekstil tarağı bileyicisi Val bileyicisi (tekstil) Rakle bileyicisi (tekstil) Tüfekçi Çilingir 16

17 Oto kilidi imal iģçisi Metal bükücü (tornada) Metal Ģekillendirici (elle) Metal pres operatörü Pres tezgahı operatörü Hidrolik pres tezgahı operatörü Apkant hidrolik pres tezgahı operatörü Eksantirik pres tezgahı operatörü Bombe pres tezgahı operatörü Zımba tezgahı operatörü (metal iģçiliği) Metal bükme tezgahı operatörü Boru kesme makinesi iģçisi Boru konikleģtirme makinesi iģçisi Boru kıvırma makinesi iģçisi Saç röle makinesi iģçisi Flanj açma makinesi operatörü (metal levha) Caka saç kıvırma tezgahı iģçisi Motorlu metal kesme makası operatörü Pnömatık çift taraflı kesme tezgahı operatörü Hidrolik makas tezgahı operatörü (metal levha) Daire makas tezgahı operatörü (metal levha) TitreĢimli saç kesme makası operatörü Tel halat imal iģçisi Çivi imal makinesi operatörü Makine montajcısı (genel) Metal mamuller alıģtırıcı montörü (genel) AlıĢtırıcı-montör (içten ateģlemeli motorlar-deniz ve uçak motorları hariç) AlıĢtırıcı-montör (uçak motorları) AlıĢtırıcı-montör (deniz motorları) AlıĢtırıcı-montör (türbinler-uçak ve deniz türbinleri hariç) AlıĢtırıcı-montör (metal iģleyen tezgah takımları) AlıĢtırıcı-montör (maden ocağı makineleri) AlıĢtırıcı-montör (matbaa makineleri) AlıĢtırıcı-montör (tekstil makineleri) AlıĢtırıcı-montör (ağaç iģleme makineleri) AlıĢtırıcı-montör (ziraat makineleri) AlıĢtırıcı-montör (hafriyat makineleri) AlıĢtırıcı-montör (büro makineleri) Makine kurma ve tesisat iģçisi Soğutma ve havalandırma tesisi kurucusu ve teknisyeni AlıĢtırıcı-montör (pedallı araçlar) AlıĢtırıcı-montör (dikiģ makineleri) AlıĢtırıcı-montör (maden ocakları basınçlı hava makineleri) Saat imalat iģçisi Saat tamircisi Zaman saatleri bakım ve tamir iģçisi Hassas ve dakik aletler imalat iģçisi ve tamircisi Optik aletler imalat iģçisi ve tamircisi 17

18 Gözlükçü Hassas ve dakik aletler alıģtırıcı-montörü Ortopedik malzeme imalat iģçisi ve tamircisi DiĢ, protez imalat iģçisi ve tamircisi Enstrümancı Sayaç tamir iģçisi Tartı aletleri bakım ve tamir iģçisi Tamirci-makinist (otomobil) Tamirci-makinist (kamyon) Tamirci-makinist (motosiklet ve motorla teçhiz edilmiģ pedallı araçlar) Tamirci-makinist (makine-genel) Tamirci-makinist (pistonlu buhar makineleri) Tamirci-makinist (buhar kazanları) Tamirci-makinist (dizel motoru-motorlu araçlar hariç) Tamirci-makinist (deniz motorları) Tamirci-makinist (ziraat makineleri) Tamirci-makinist (hafriyat ve inģaat makineleri) Tamirci-makinist (büro makineleri) Tamirci-makinist (fabrika bakımı) Tamirci-makinist (pedallı araçlar) Metal mamuller montaj iģçisi Yağlayıcı ve gresleyici (gemi makineleri hariç) Makine kalite kontrolcusu ve deneyicisi Sıhhi tesisat iģçisi (genel) Boru tesisatçısı (genel) Ölçü aletleri boru tesisatçısı Boru tesisatçısı (havagazı Ģebekesi) Boru tesisatçısı (buhar) Isıtma sistemi kontrol teknisyeni Oksijen ve elektrik kaynakçısı (genel) Oksijen kaynakçısı Elektrik ark kaynakçısı (elle) Elektrik ark kaynakçısı (makine ile) Otomatik zincir kaynak makinesi iģçisi Otomatik seyyar toz altı kaynak makinesi iģçisi Elektronik toz altı kaynak makinesi iģçisi Termit macun kaynakçısı DikiĢ kaynak makinesi iģçisi Rezistans kaynakçısı Punto kaynak makinesi iģçisi KurĢun tesisat iģçisi Pirinç kaynakçısı GümüĢ kaynakçısı (elle) GümüĢ kaynakçısı (makine ile) Soğuk kaynak iģçisi Pürmüzcü (elle) Pürmüzcü (makine ile) Seyyar otomatik oksiasetilen kesme makinesi iģçisi Lehimci (elle) 18

19 Lehim bantı isçisi Metal levha iģçisi (genel) Markör (metal levha) Bakırcı Tenekeci Teneke kutu imal iģçisi Kazan yapıcısı Makinatocu Radyatör imalat iģçisi (motorlu taģıtlar) Metal levha iģçisi (tezyinat) Kaportacı (kara taģıtları) Markör (metal inģaat) ĠnĢaat çeliği iģçisi (atölye) ĠnĢaat çeliği montörü Gemi montörü (metal) Zırh iģçisi (gemi) Çelik levha bükücüsü El perçincisi Makine perçincisi (metal inģaat) Pünomatik tabanca perçincisi Mücevherci (genel) Mücevherat tamircisi Kıymetli taģ traģ ve perdah iģçisi Kıymetli taģ takıcısı Altın ve gümüģ iģlemeci Kıymetli metal çekicisi Kıymetli metal varak iģçisi Mücevherat oymacısı Kenar yazma makinesi iģçisi Cam üfürücü Sap takıcı (cam eģya) Cam üfürücü (laboratuvar cihazları) Cam üfleme makinesi operatörü Mercek kalıpçısı Cam presci (elle) Cam pres makinesi operatörü Bombeli-mikalı cam imal iģçisi Düz mikalı cam imal iģçisi Isıcam imal iģçisi Cam hadde makinesi operatörü Levha cam merdane iģçisi Cam eģya taģlama makinesi operatörü Emaye cam imal iģçisi Cam levha parlatıcısı Cam ve cam eģya rodajcısı Yakmacı (cam eģya) Cam eģya kesici (alevle) Cam eģya kesici (makineyle) Cam eģya kesici (elle) Cam levha kesici (elle) 19

20 Cam boru ve tüp kesici (alevle) Cam levha kesme ve koparma makinesi operatörü Cam kenarı perdahlayıcısı Çömlekçi (genel) Çömlek ve porselen kalıpçısı Çömlek ve porselen döner tablacısı Çömlek ve porselen Ģekillendirme iģçisi Çömlek ve porselen tornacısı (elle) Çömlek ve porselen tornacısı (makineyle) Çömlek ve porselen kil Ģerbeti dökücüsü (elle) Tuğla ve kiremit kalıpçısı (elle) ĠnĢaat elemanları kalıpçısı (elle) ĠnĢaat elemanları kalıpçısı (makineyle) Çömlek ve porselen presçisi (elle) Tuğla ve kiremit presçisi (elle) Tuğla ve kiremit presçisi (makineyle) Çömlek ve porselen presçisi (kalıpla) Mozaik presçisi (kalıpla) Kil çekme presi operatörü Zımpara diski ve değirmen taģı kalıpçısı Kesme makinesi operatörü (tuğla, kiremit ve benzeri inģaat malzemeleri) Çömlek ve porselen taģlama iģçisi (elle) Çömlek ve porselen taģlama iģçisi (makineyle) Çömlek ve porselen perdahlama iģçisi Perdahlama makinesi operatörü (inģaat elemanları) Çömlek ve porselen montaj iģçisi Fırın iģçisi (cam imali) Fırın iģçisi (cam tavlama) Cam tavcısı Fırın iģçisi (çömlek ve porselen) Fırın iģçisi (tuğla,kiremit ve benzeri inģaat elemanları) Fırın iģçisi (mozaik) Gravürcü (cam) Cam oymacı Kum püskürtücü (cam) Cam süsleyicisi (elle) Seramik süsleyicisi (elle) Seramik dekoratörü Seramik süsleyici (püskürtmeyle) Seramik boyacısı (daldırmayla) Ayna sırcısı KarıĢtırıcı (cam imali) Kil çamuru hazırlayıcısı Kaya ve kil öğütme iģçisi Öğütme ve çamur makinesi operatörü (inģaat elemanları) Kil Ģerbeti hazırlayıcısı Kil hamur makinesi operatörü Kil hamuru vakum makinesi iģçisi 20

EK 1 ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER A - AZ GÖRENLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER. İşin Türk Meslekler

EK 1 ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER A - AZ GÖRENLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER. İşin Türk Meslekler EK 1 ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER A - AZ GÖRENLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER -------------------------- --------------------------------------------- 1-41.50 İmam - hatip 1-41.60 Vaiz 1-41.75

Detaylı

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde

Detaylı

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı. Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı. Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar R. G.Tarihi : 24/03/2004 R. G.Sayısı : 25412 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik,

Detaylı

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete: 24.03.2004 / 25412 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN KİŞİLERE YÖNELİK OLARAK ENGEL GRUPLARI DİKKATE ALINMAK KAYDIYLA DÜZENLENEN MESLEKÎ VE SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN KİŞİLERE YÖNELİK OLARAK ENGEL GRUPLARI DİKKATE ALINMAK KAYDIYLA DÜZENLENEN MESLEKÎ VE SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN KİŞİLERE YÖNELİK OLARAK ENGEL GRUPLARI DİKKATE ALINMAK KAYDIYLA DÜZENLENEN MESLEKÎ VE SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR Halk eğitimi merkezleri bünyesinde Engelli kişilere yönelik olarak kurs

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25412

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25412 Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25412 ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarih ve No : 24.03.2004 / 25412 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Đstihdamı Hakkında Yönetmelik BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 14 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No 1 Meslek Adı Açkı ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Kişi Sayısı 2 Ahşap İskelet, Mobilya ve Montaj Elemanı 3 Akaryakıt

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No Meslekler Kişi Sayısı 1 Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 22 2 Adli Takip Elemanı 50 3 Ağ File Örücü 130 4 Ağ

Detaylı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi) 2 Ahşap Boyamacı 50. 3 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 500

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi) 2 Ahşap Boyamacı 50. 3 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 500 2014 YILI MESLEKİ EĞİTİM PLANI SIRA NO 1 MESLEK ADI Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi) KONTENJAN 6125 2 Ahşap Boyamacı 50 3 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 500 4 Kartonpiyer

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Adli Takip Elemanı 100 2 Akvaryum Balıkları üreticisi 50 3 Ambalajlama 50 4 Animasyon 25 5 Anketör

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Meslek Adı 1 Açkı ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 30 2 Ahşap İskelet, Mobilya ve Montaj Elemanı 50 3 Akaryakıt

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 Bakanlık Adı Tebliğin Adı Tebliğ No : R. Gazete Tarihi : 1/8/2004 R. Gazete Sayısı : 25540 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : Özürlü, Eski

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj motoru 140 0,37 0,21 elektro polisaj 70 0,18 0,36 pasta

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Açılması Kursiyer S.N. Meslekler Sayısı Planlanan Kurs Sayısı

Açılması Kursiyer S.N. Meslekler Sayısı Planlanan Kurs Sayısı S.N. Meslekler Kursiyer Sayısı Açılması Planlanan Kurs Sayısı 1 Adalet Meslek Elemanı 5 1 2 Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 5 1 3 Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 5 1 4 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 5 1

Detaylı

2008 YILINDA ĐŞVERENLERĐN ZORUNLU ÖZÜRLÜ, ESKĐ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARI ÇALIŞTIRMA ORANLARI

2008 YILINDA ĐŞVERENLERĐN ZORUNLU ÖZÜRLÜ, ESKĐ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARI ÇALIŞTIRMA ORANLARI 18.02.2008/46 2008 YILINDA ĐŞVERENLERĐN ZORUNLU ÖZÜRLÜ, ESKĐ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARI ÇALIŞTIRMA ORANLARI ÖZET : Đşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer 01.K01 Mütehassıs usta 13,09 TL/sa 01.K02 Mütehassıs usta yardımcısı 6,16 TL/sa 04.K01 Çam kereste 1.sınıf 875,00 TL/m3 04.K02 Çam kereste 2.sınıf 700,00 TL/m3 04.K03 Çam kereste 3.sınıf 435,00 TL/m3 04.K04

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Ağ Tasarımcı-Bilgisayar 50 2 Ahşap CNC Makinası Operatörü 50 3 Aluminyum Doğramacı 20 4 Ambalajlama

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Ağ Tasarımcı-Bilgisayar 50 2 Adli Takip Elemanı 50 3 Ahşap CNC Makinası Operatörü 70 4 Aluminyum

Detaylı

Ustalık Branşı: Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Elektrik Bakimci. Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Laboratuar Görevlisi

Ustalık Branşı: Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Elektrik Bakimci. Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Laboratuar Görevlisi Ustalık Branşı: Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Elektrik Bakimci Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Laboratuar Görevlisi Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento Mekanik Bakimci Agir ve Tehlikeli Islerde Çimento

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BURSA ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BURSA ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BURSA ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BURSA İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BURSA İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3 1.ÇALIŞANLARIN

Detaylı

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi 1 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi 3 Mobilya Süsleme Sanatları 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 5 Ayakkabı Modelistliği

Detaylı

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA AÇILACAK KURSLAR

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA AÇILACAK KURSLAR TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MOBİLYA İMALATÇISI - Meslek ve Teknik TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE AHŞAP İSKELET İMALATI (MARANGOZLUK) - Meslek ve Teknik TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TERMİK

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge (*) Sektör Kodu Bölgesel

Detaylı

İSTANBUL İLİ 2016 YILLI YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI S.NO MESLEK ADI KONTENJAN 1 AHŞAP DOĞRAMACI 50 2 AHŞAP KALIPÇI 50 3 ALÜMİNYUM DOĞRAMACI 50

İSTANBUL İLİ 2016 YILLI YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI S.NO MESLEK ADI KONTENJAN 1 AHŞAP DOĞRAMACI 50 2 AHŞAP KALIPÇI 50 3 ALÜMİNYUM DOĞRAMACI 50 İSTANBUL İLİ 2016 YILLI YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI S.NO MESLEK ADI KONTENJAN 1 AHŞAP DOĞRAMACI 50 2 AHŞAP KALIPÇI 50 3 ALÜMİNYUM DOĞRAMACI 50 4 ALÜMİNYUM İMALAT ELEMANI 50 5 AŞÇI 2.000 6 AŞÇI YARDIMCISI

Detaylı

ALFABETİK SIRALAMA SIRA İŞÇİLİK UNVANI PUAN GRUP

ALFABETİK SIRALAMA SIRA İŞÇİLİK UNVANI PUAN GRUP 1 AĞIR DONANIM İŞÇİLİĞİ-A 730 VIII 2 AĞIR DONANIM İŞÇİLİĞİ-B 675 VII 3 AĞIR DONANIM İŞÇİLİĞİ-C 610 VI 4 AĞIR VASITA ŞOFÖRLÜĞÜ 635 VII 5 AĞIR VASITA TECRÜBE KONTROLÖRLÜĞÜ 735 VIII 6 AHŞAP AMBALAJ İŞÇİLİĞİ

Detaylı

YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI 2014

YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI 2014 I- GENEL KURSLAR 885 1 Madenci (Genel) 25 2 Makineci (Dikiş) 75 3 Gaz Altı Kaynakçısı 25 4 Garson (Servis Elemanı) 15 5 Güneş Enerjisi Sistemleri Montaj İşçisi 25 6 Mobilya Montaj İşçisi 25 7 Tahin Ustası

Detaylı

www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu

www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ MESLEK KODLARI / DİĞER KOD 9901.01 2132.03 7521.03 7523.25 1411.05 2655.03 7222.03 8131.21 2621.01 5120.04

Detaylı

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamına Alınan Meslek Alan ve Dallarının Listesi Alan 1 2 3 4 5 Dal MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi

Detaylı

İşgücü İstemi Tarih/No : Yurtdışı İşgücü İstem No:... (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01

İşgücü İstemi Tarih/No : Yurtdışı İşgücü İstem No:... (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01 İşgücü İstem Formu (Form 1) Meslek Adı: Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01 İstenen Meslek : Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Mesleki ve Teknik Anadolu

Detaylı

.. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA PROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

.. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA PROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR SÜRE ALT KONULAR Ay Tarih Saat MODÜL Makinede Düz Dikiş 1. Düz sanayi dikiş makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz. 2. Düz sanayi makinesinin dikiş

Detaylı

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ YAZ STAJLARI Staj Süreleri: Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik Çalışma) süresi 60 (altmış)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI EĞİTİM PLANI MESLEKLERİ SIRA EĞİTİM VERİLECEK MESLEKLER NO

GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI EĞİTİM PLANI MESLEKLERİ SIRA EĞİTİM VERİLECEK MESLEKLER NO GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 14 YILI EĞİTİM PLANI MESLEKLERİ SIRA EĞİTİM VERİLECEK MESLEKLER NO KİŞİ SAYISI 1 0-3 Yaş Çocuk Etkinlikleri 2 3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri 3 Ağ Sistemleri ve Yönlendirme

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI ÇALIŞMADA KULLANILAN VERİLERİN KAYNAĞI

ÇALIŞMANIN AMACI ÇALIŞMADA KULLANILAN VERİLERİN KAYNAĞI 15 HAZİRAN 2009 1 ÇALIŞMANIN AMACI Genç İstihdamının Desteklenmesi hibe programı kapsamındaki projelerin, yerel düzeyde işgücü piyasası ve ekonominin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanması ve halihazırda

Detaylı

İSTANBUL İLİ 2016 YILLI YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İSTANBUL İLİ 2016 YILLI YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI İSTANBUL İLİ 2016 YILLI YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI S.NO MESLEK ADI KONTENJAN 1 AHŞAP DOĞRAMACI 50 2 AHŞAP KALIPÇI 50 3 ALÜMİNYUM DOĞRAMACI 50 4 ALÜMİNYUM İMALAT ELEMANI 50 5 AŞÇI 2.000 6 AŞÇI YARDIMCISI

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgel er Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 09:00-12:30 / 13:15-18:30 Referanslar EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI AYDIN ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI AYDIN ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI AYDIN ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AYDIN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI.2 2. ADANA İLİNİN İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ.....3 3.ÇALIŞANLARIN

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları 2013 TEŞVİK BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Ağ Tasarımcı-Bilgisayar 50 2 Ahşap CNC Makinası Operatörü 70 3 Aluminyum Doğramacı 20 4 Ambalajlama

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI DENĠZLĠ ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI DENĠZLĠ ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI DENĠZLĠ ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI DENİZLİ İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 DENİZLİ İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ SONUÇLARI

TÜRKİYE İŞ KURUMU 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ SONUÇLARI TÜRKİYE İŞ KURUMU 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ SONUÇLARI 1 İşgücü piyasasında meydana gelen değişme ve gelişmeleri izlemek, bu değişim ve gelişmelerin işgücü piyasasına olabilecek etkilerini ortaya

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 Sayılı Kanun Kapsamı 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamı; Bu

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON İLİ 2007 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON İLİ 2007 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON İLİ 2007 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında mevcut durumu ve

Detaylı

YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI 2016

YILLIK İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI 2016 A-İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI I- MESLEK EDİNDİRME KURSLARI (MEK) + ÖZEL POLİTİKA 1560 1 ÇİKOLATA İMAL İŞÇİSİ 50 2 İNŞAAT KALFASI (GENEL) 50 3 MAKİNECİ (DİKİŞ) 50 4 ÇİKOLATALI ÜRÜNLER İMALAT İŞÇİSİ 50 5

Detaylı

İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI LİSTESİ

İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI LİSTESİ SIRA NO İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI EĞİTİM PLANI LİSTESİ MESLEK ADI 3D STUDIO MAX PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 1 PROGRAMI (AUTOCAD) 2 AHŞAP TEKNE İMALATI ELEMANI 3

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra No 28. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu na Göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamından Çıkarılan ve

Detaylı

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2013-2014 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2013-2014 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI NOTLAR 1 - Sınav Türü Bölümündeki; Y.M.K (Yeni Moduler Sistem) : 01.07.2010 tarihinden sonra merkezimize ilk defa kayıt olan kişilerin sınav tarihlerini ifade eder. 2 - Sınav Türü Bölümündeki; M.K (Moduler

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK TABLOSU 2013 TEBLİĞİ 2014 TEBLİĞİ 3.6 Parlatma ve bakım

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU Staj Komisyonu Onay Sıra No Tarih KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ GEMĠ ĠNġAATI ADI SOYADI OKUL NO STAJ DEFTERĠ BELGE NO STAJ DEFTERĠ ÇIKIġ TARĠHĠ KARAMÜRSEL / KOCAELĠ KOCAELĠ

Detaylı

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Ltd Şti. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ. 11UY0011-3/02 AHġAP KALIPÇI (Seviye 3)

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Ltd Şti. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ. 11UY0011-3/02 AHġAP KALIPÇI (Seviye 3) BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Ltd Şti. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ 11UY0011-3/0 AHġAP KALIPÇI (Seviye 3) 1 11UY0011-3/A1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, ĠĢ Organizasyonunun Yapılması

Detaylı

Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden. ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL)

Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden. ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) Son BaĢvuru Tarihi : 26 Ağustos 2015 Yayınlanma Tarihi : 17 Ağustos 2015,

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27210 YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

11UY0011-3/02 AHġAP KALIPÇI (Seviye 3) 12UY0055-3/00 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (Seviye 3) 11UY0014-3/00 ALÜMĠNYUM KAYNAKÇISI (Seviye 3)

11UY0011-3/02 AHġAP KALIPÇI (Seviye 3) 12UY0055-3/00 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (Seviye 3) 11UY0014-3/00 ALÜMĠNYUM KAYNAKÇISI (Seviye 3) BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Ltd ġti. SINAV VE BELGELENDĠRME ÜCRET TARĠFESĠ 11UY0011-3/02 AHġAP KALIPÇI (Seviye 3) 1 11UY0011-3/A1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, ĠĢ Organizasyonunun Yapılması

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı