Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 1-4 Mayýs Kültürpark Ýzmir 65 bin firmaya ulaþýyor ÝPAF Fuarý nda düzenlenecek seminerlere davet Yaðmur Fuarcýlýk tarafýndan 1-4 Mayýs tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark'ta gerçekleþtirilecek olan ÝPAF Fuarý nda seminerler düzenlenecektir. Seminerler, konularýnda uzman kiþilerce sunulacak. Teorik bilgilerin yanýnda, katýlýmcýlara spesifik tekniklerinde öðretileceði seminerlerde, fuar sonrasýnda süratle hayata geçirebileceðiniz pratik bilgiler de verilecek. Alanýnda uzmanlaþmýþ kiþilerce verilecek olan seminerler birçok firmayla yakýn temasa geçme fýrsatý saðlarken, sektörde çalýþan kiþilerin bilgilerini tazelemelerine de imkan tanýyacak. Seminerlere katýlanlar, sektördeki geliþmeleri takip etmenin yaný sýra görüþ alýþveriþi yaparak, mesleki anlamda kendilerini geliþtirme avantajýna sahip olacaklar. Seminerlerde kiþisel ilgiye ve katýlýma önem verilecek. Olay çalýþmalarý ve tartýþmalar, eðitim sunumlarý ile birleþtirilecek ve sýkýlmanýza fýrsat vermeyen akýcý programlar halinde sunulacak. Yaðmur Fuarcýlýk organizasyonluðunda; geliþmek için bilmenin önemini kavramýþ herkesin buluþacaðý tek nokta olan ÝPAF seminer programý aþaðýda verilmiþtir. SEMÝNER PROGRAMI 3 Mayýs Cumartesi Seminer : Çok komponentli plastik enjeksiyon prosesleri Sunum : Engin Malcan Arburg Plastik Genel Müdürü ve Adem Vardar Arburg Plastik Teknik Müdürü Saat : Seminer : Türkiye'de plastik hammadde piyasasýnýn konumu ve geliþme doðrultusu Sunum : Dr. Mevlüt Çetinkaya Petkim Petrokimya Saat : Seminer : Robotik sistemler Sunum : Süreyya Yýlmaz Wittmann Plastik Genel Müdürü Saat : Seminer : Etiket ve etiketleme sistemleri Sunum : Saner San Erda Bilimsel Araþtýrma Genel Müdürü Saat : Mayýs Pazar Seminer : Çok komponentli plastik enjeksiyon prosesleri Sunum : Engin Malcan Arburg Plastik Genel Müdürü ve Adem Vardar Arburg Plastik Teknik Müdürü Saat : Seminer : Plastiklerin renklendirilmesi Sunum : Rýza Gürsal A.R.G. Konsantre Boya Genel Müdürü Saat : Seminer : Fleksýbýl ambalaj Sunum : Bülent Talay Ay Ambalaj Genel Müdürü Saat : Seminer : Plastik iþleme teknolojisinde hammadde, yükleme, dozajlama ve otomasyon sistemleri Sunum : Bülent Eken Tepro Makine, Makine Mühendisi Saat : Seminerler ücretsizdir. Yer rezervasyonu için lütfen baþvuru yapýnýz. Tel: (Pbx) Faks: Yetkili Kiþi: Seda Doðan Plastik ve Ambalajýn uluslararasý buluþma platformu : ÝPAF Uluslararasý 11. Plastik ve Ambalaj Teknolojileri ve Ürünleri Fuarý, ÝPAF 2008, Ýzmir Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi'nde 1-4 Mayýs tarihleri arasýnda ziyaretçilere kapýlarýný açýyor Türkiye'de "Uzmanlýk Fuarý" anlayýþý ile düzenlenen ÝPAF, sektördeki firmalarýn ticari baðlantýlarýnda ve ihracat iliþkilerinde birebir satýþ saðlayan en verimli sektör fuarý olma özelliðini sürdürüyor. Ulusal yelpazede 81 ile ve uluslararasý alanda 90 ülkeye yapýlan birebir tanýtýmlar ve kitle iletiþim araçlarýyla yapýlan medya çalýþmalarý sonucunda sürekli gündemde kalan ÝPAF Fuarý, ülke genelinde ortaya çýkan dönemsel talebin en fazla sýcak satýþa dönüþtüðü fuar konumunda. Türkiye'de plastik ve ambalaj sektörlerinde uluslararasý unvanýný alan ilk fuar olma özelliðini de taþýyan ÝPAF'a her yýl olduðu gibi bu yýlda yurtiçinden ve yurtdýþýndan binlerce profesyonel katýlacak. 28 Ülkeden Katýlýmcý Mayýs ayýnda düzenlenecek olan fuara þimdiden; Türkiye'den 155 firma, Ýtalya'dan 30 firma, Almanya'dan 29 firma, Tayvan'dan 23 firma ve Kore'den 11 firma olmak üzere toplam 28 ülkeden, 330 firma aktif katýlýmcý olarak kayýt yaptýrdý. Fuarýn düzenleneceði tarihe kadar firma sayýsýnýn 600'ü aþmasý bekleniyor. ÝPAF Fuarý Yaðmur Fuarcýlýk tecrübe ve kalitesiyle 1998 yýlýndan bu yana, her yýl düzenleniyor. En son 2007 yýlýnda düzenlenen fuara, aralarýnda Almanya, Ýsrail, Tunus, Yunanistan, Kýbrýs, Irak, Pakistan, Fransa, Ürdün, Suriye ve Ýtalya gibi ülkelerin olduðu 34 ülkeden 19 bin 500 ziyaretçi katýldý yýlýndaki fuarda daha fazla ülkeden daha fazla ziyaretçi hedefleniyor. Bu sayede özellikle ülkemizde makine ve ekipman üreten firmalarýn ihracat olanaklarýný artýrmalarý ve uluslararasý talepleri deðerlendirerek kendi kalite ve teknoloji seviyelerini geliþtirmeleri mümkün olabiliyor. Þüphesiz içinde yaþadýðýmýz teknoloji çaðý, dünyayý hiçbir zaman olmadýðý kadar hýzlý bir þekilde deðiþtiriyor ve gelecek her geçen gün biraz daha hýzlý bir þekilde bize yaklaþýyor. Plastik Ambalaj sanayi de teknolojik geliþmelerin ýþýðýnda her geçen gün getirileri ve dünya pazar hacminin geniþlemesiyle hýzlý bir büyüme gösteriyor. Rekabet gücü yüksek önemli bir bölgesel oyuncu niteliðine dönüþme fýrsatýna sahip olmak da sektördeki son geliþmeleri takip etmek ve sektördeki firmalarla yakýn bir iletiþime geçmekle mümkün oluyor. Teknolojiyi ve dünyayý yakýndan takip etmek, sektördeki firmalarla iletiþime geçmek ancak onlarý ayný çatý altýnda profesyonelce buluþturacak olan bir fuara katýlmakla mümkün olabilir. O halde sizi ÝPAF 2008 fuarýna bekliyoruz. Kolay ulaþýlabilirlik, kesin iletiþim Fuarlar, ticaretin en yoðun paylaþýldýðý buluþma noktalarýdýr. Bu nedenle fuarýn kurulduðu alan hem ziyaretçiler, hem de katýlýmcýlar açýsýndan büyük önem taþýr. Yýllardýr doðru hazýrlanmýþ ve katýlýmcýlarý tarafýndan kabul görmüþ bir fuar olma özelliði taþýyan ÝPAF, sektörün alýcýlarýný ve üreticilerini bir araya getireceði alan konusunda titiz davranýyor. Ýyi kullanýldýðý takdirde bir fuar yeni bir pazara, yeni bir ülkeye girmek için mükemmel bir yoldur. Bu bilinçle çalýþan Yaðmur Fuarcýlýk, farklý ülkelerden ve farklý kültürlerden insanlarý bir araya getirmek, aralarýnda iletiþim kurmak ve kültürel paylaþýmlar oluþmasýna yardýmcý olmak açýsýndan fuar alanýný en verimli þekilde dizayn ediyor. Ýzmir Kültürpark Yeni Fuar ve Kongre Merkezi Uluslararasý fuar yapým standartlarýna uygun olarak toplam 55 bin m² alan üzerinde inþa edilerek 2004 yýlýnda faaliyete geçti. Oluþturulan fuar yapýlarý her türlü sergilemenin yapýlabileceði esnek bir anlayýþla planlandý. Fuar alaný içerisinde, yeni yapýlan dört adet sergi holü bulunuyor. Bu hollerden en büyüðü olan ikinci hol toplam 11 bin m² alana sahip. Üçüncü hol ise 4 bin m² ve ikinci holle iç mekandan tüp geçitle baðlantýlý olarak bulunuyor. Yine dördüncü hol 5 bin 250 m² ve iç mekandan üçüncü tüp geçitle baðlantýlý. Hollerin iç mekan baðlantýlarý ile baðlý olmasý holler arasýnda ziyaretçi akýþýný ve genel ulaþýmý son derece kolaylaþtýrýyor. Ziyaretçilerin sýkýlmadan gezebileceði, katýlýmcýlarýn tüm ziyaretçilerle kolaylýkla iletiþim kurabileceði fuar alanýnda dinlence yerleri (üç adet cafe ve bir adet restoran) sizin için hizmete hazýr bulunuyor. 01

2 Firma Ülke Firma Ülke Firma Ülke Firma Ülke Aas Makine Türkiye 2.Hol 204 D Baykon A.Þ. Türkiye 2.Hol 232 A Ýleri Ambalaj Türkiye 2.Hol 211 B Senur Plastik Türkiye 2.Hol 234 C Meler S.A Ýspanya 2.Hol 204 D Soniclean Co Avusturalya 2.Hol 204 D Abant Gýda Türkiye 2.Hol 232 D Adalý Makina Türkiye 2.Hol 257 Almalý Makina Türkiye 2.Hol 208 A Ak Makine Türkiye 2.Hol 215A The Chen Hsong Group Çin 2.Hol 215A Chende Çin 2.Hol 215A Asian Plastic Tayvan 2.Hol 215A Woojin Selex Kore 2.Hol 215A Lg Cable Ltd Kore 2.Hol 215A Him Pres Kore 2.Hol 215A Hyundai-Kia Kore 2.Hol 215A Akira-Seiki Tayvan 2.Hol 215A Vision Wide Tayvan 2.Hol 215A Zitai Tayvan 2.Hol 215A L&L Tayvan 2.Hol 215A Hanwha Kore 2.Hol 215A Aktekin Mühendislik Türkiye 2.Hol 243 C Arburg Plastik Türkiye 2.Hol 240 B ARG Konsantre Türkiye 3.Hol 312 B Armada Sýnai Türkiye 2.Hol 204 E Ar-Metal Türkiye 2.Hol 209 A Ar-San Makine Türkiye 2.Hol 206 D Asil Makine Türkiye 2.Hol 232 C Atýlým Makine Türkiye 2.Hol 233 B Atlas Mühendislik Türkiye 2.Hol 227 A ErgoPack Almanya 2.Hol 227 A Blickle Ræder + Rollen Almanya 2.Hol 227 A Avery Dennison Türkiye 2.Hol 223 C Ay Ambalaj Türkiye 2.Hol 243 A Ay Kasa Türkiye 3.Hol 315 A Aygem Plastik Türkiye 2.Hol 244 B Azimdað Türkiye 3.Hol 313 A Bayýndýr Merdane Türkiye 2.Hol 250 C Best Baský Türkiye 2.Hol 217 D Tampoflex Almanya 2.Hol 217 D Ruco Almanya 2.Hol 217 D Beta-Pak Türkiye 2.Hol 231 A BRS Makine Türkiye 2.Hol 229 C Bütaþ Klima Türkiye 2.Hol 206 A M.T.A. S.p.A. Ýtalya 2.Hol 206 A Çelikbilek / K-M Kümsan Türkiye 2.Hol 234 A Çýnarlý Zirai Türkiye 2.Hol 247 B Çildan Türkiye 2. Hol 256 B Çinkanlar Türkiye 2. Hol 204 A Dacel Mühendislik Türkiye 2. Hol 227 D Hirschmann Almanya 2.Hol 227 D Banner ABD 2.Hol 227 D Truck Almanya 2.Hol 227 D Daþkan Tarým Türkiye 3.Hol 317 A Depar Türkiye 2.Hol 201 C Pulsotronic Almanya 2.Hol 201 C Devpak Makine Türkiye 2.Hol 230 B Devotrans Türkiye 2.Hol 201 A Gotech Testing Tayvan 2.Hol 201 A Dinçoðlu Makine Türkiye 2.Hol 251 A Dizayn Dýþ Ticaret Türkiye 2.Hol 230 A Doðrusöz Makine Türkiye 2.Hol 223 A Dolumsan Türkiye 2.Hol 211 C Doruk Ambalaj Türkiye 2.Hol 253 C Filma Ýtalya 2.Hol 253 C Strapak Japonya 2.Hol 253 C Bestpack Tayvan 2.Hol 253 C Sunpack Japonya- Çin 2.Hol 253 C Dost Makine Türkiye 2.Hol 201 F Doypak Paketleme Türkiye 2.Hol 209 B Bilwinco Danimarka 2.Hol 209 B Toyo Jidoki Japonya 2.Hol 209 B Guill Ýspanya 2.Hol 209 B Detectronic Danimarka 2.Hol 209 B Bischof+Klein Almanya 2.Hol 209 B Teltek Ýsveç 2.Hol 209 B Niverplast Hollanda 2.Hol 209 B Leepack Kore 2.Hol 209 B E.M.K. Türkiye 2.Hol 232 A Metler Toledo Ýsviçre 2.Hol 232 A Flintec Almanya 2.Hol 232 A Tedea-Huntleigh Ýsrail 2.Hol 232 A Applied Weighing Ýngiltere 2.Hol 232 A Vishay Norveç 2.Hol 232 A Ege Makine Türkiye 2.Hol 225 B Ege Redüktör Türkiye 2.Hol 256 A Egelf End. Türkiye 2.Hol 200 G Egemas Türkiye 2.Hol 250 D Maf Roda Fransa 2.Hol 250 D Giro Ýspanya 2.Hol 250 D Egetek Elektrik Türkiye 2.Hol 227 C Endromak Türkiye 2.Hol 222 A Enkaya Türkiye 2.Hol 223 B Enmak Türkiye 2.Hol 207 B Erda Bilimsel Türkiye 2.Hol 202 Al Tech S.R.L. Ýtalya 2.Hol 202 Erdoðan Torna Türkiye 2.Hol 227 B Ersey Makine Türkiye 2.Hol 408 B Ertürk Makine Türkiye 2.Hol 207 B Erze Ambalaj Türkiye 3.Hol 309 B Etimag Etiket / Elektromag Türkiye 2.Hol 224 B Flash Plastik Türkiye 3.Hol 305 A Dolav Plastic Ýsrail 3.Hol 305 A Folen Elektronik Türkiye 2.Hol 243 B GKMS Türkiye 2.Hol 224 C Görkem Makine Türkiye 2.Hol 229 B Grup Transmisyon Türkiye 2.Hol 253 B Grupak Türkiye 2. Hol 209 C Plas Alliance Tayvan 2. Hol 209 C Ye I Machinery Factory Tayvan 2. Hol 209 C Rotoflexo Precise Machinery Tayvan 2. Hol 209 C Torninova Costruzioni Ýtalya 2. Hol 209 C Cmg-Mam S.R.L Ýtalya 2. Hol 209 C Gýugni S.R.L Ýtalya 2. Hol 209 C Carýint S.R.L Ýtalya 2. Hol 209 C Tecno Coating Engineering Ýtalya 2. Hol 209 C Sysmetric Ýsrail 2. Hol 209 C Güvenim Makine Türkiye 2.Hol 227 E Hastek Plastik Türkiye 2.Hol 235 A FCS Tayvan 2.Hol 235 A Guangzhou Borch Çin 2.Hol 235 A Italtechnology Ýtalya 2.Hol 235 A Cronoplast Ýtalya 2.Hol 235 A Parker Plastic Tayvan 2.Hol 235 A Shini Plastic Çin 2.Hol 235 A Fasti Avusturya 2.Hol 235 A Industrial Frigo Ýtalya 2.Hol 235 A Ferlin Plastics Hollanda 2.Hol 235 A Movacolor Hollanda 2.Hol 235 A Hosokawa Alpine Almanya 2.Hol 235 A Alfa Auto. Machinery Tayvan 2.Hol 235 A Wemo Automation Ýsveç 2.Hol 235 A S+S Separation And Sorting Almanya 2.Hol 235 A Hid-Tek Makine Türkiye 2.Hol 226 B Winman Tayvan 2.Hol 226 B Airtac Tayvan 2.Hol 226 B Ypc Kore 2.Hol 226 B Sanga Kore 2.Hol 226 B Winman Tayvan 2.Hol 226 B Luen Ýtalya 2.Hol 226 B Oleweb Ýtalya 2.Hol 226 B Vitec Kore 2.Hol 226 B Amt Tayvan 2.Hol 226 B Pmi Tayvan 2.Hol 226 B Cts Ýtalya 2.Hol 226 B Cpc Tayvan 2.Hol 226 B Benteler-Mannesmann Almanya 2.Hol 226 B Hipermak Türkiye 2.Hol 209 D Hisar Plastik Türkiye 3.Hol 300 B Hünermak Türkiye 2. Hol 226 C Ýco Plastik Türkiye 3. Hol 305 B Ýdeal Plastik Türkiye 3. Hol 310 A Ýdeal Tedarik Türkiye 3.Hol 306 A Capp SRL. Ýtalya 3.Hol 306 A Helesi SA. Yunanistan 3.Hol 306 A Ýlke Plastik Türkiye 2.Hol 222 B Coremo Ýtalya 2.Hol 222 B Merobel Fransa 2.Hol 222 B FMS Ýsviçre 2.Hol 222 B Svecom Ýtalya 2.Hol 222 B Redex Andantex Fransa 2.Hol 222 B Roto Flux Ýtalya 2.Hol 222 B Ýmaje-Projet Türkiye 2.Hol 211 A Markem-Imaje S.A. Fransa 2.Hol 211 A ÝMS Plastik Türkiye 3.Hol 301 C Ýnelli Plastik Türkiye 2.Hol 232 B Ensinger / Nufringen Almanya 2.Hol 232 B Ýþçimenler Kayýþcýlýk Türkiye 2.Hol 248 B Karaca Makine-Ýsmail Karaca Türkiye 3.Hol 318 A Karsak Ambalaj Türkiye 2.Hol 210 B Robopac (San Marino) Ýtalya 2.Hol 210 B Keramik Makine Türkiye 2.Hol 246 A Cyklop Almanya 2.Hol 246 A Kýroðlu Plastik Türkiye 2.Hol 236 A Kocacýk Makine Türkiye 2.Hol 233 C Kombi Makina Türkiye 2.Hol 245 A SMF Gmbh Almanya 2.Hol 245 A Extrusion S.R.L Ýtalya 2.Hol 245 A Korminpack Türkiye 2.Hol 208 C Kota Makine Türkiye 2.Hol 249 A Krommed Paslanmaz Türkiye 2.Hol 250 F Kulp Makine Türkiye 2.Hol 208 B Kurtoðlu Plastik Türkiye 3.Hol 311 B Ýnterbox 3.Hol 311 B Levent Gýda Türkiye 2.Hol 208 A Citronix A.B.D. 2.Hol 208 A Intermac Kore 2.Hol 208 A EOT G.Kore 2.Hol 208 A Maripak Gýda Türkiye 2. Hol 230 C Mazer Makine Türkiye 2.Hol 210 A Mega Teknik Türkiye 2.Hol 223 B Meksan Elektr. Türkiye 2.Hol 251 C Monoplast Türkiye 3.Hol 302 C Merlett Ýtalya 3.Hol 302 C Extruflex Fransa 3.Hol 302 C Mutimak Makine Türkiye 2.Hol 205 Nazmi Tutkun Makine Türkiye 2.Hol 253 A B Nepak Ambalaj Türkiye 3.Hol 308 C Net Mak Paketleme Türkiye 2.Hol 251 B Odesa Türkiye 3.Hol 317 C Orvac Vakum Türkiye 2.Hol 250 E Özarma Ambalaj Türkiye 2.Hol 204 F Özartaþ Ambalaj Türkiye 2.Hol 203 Raahi Mýsýr 2.Hol 203 Alfa Company Bulgaristan 2.Hol 203 Mr. Nadir Kalajhi Suriye 2.Hol 203 Eta S.Arabistan 2.Hol 203 Pharaoh Export Import Mýsýr 2.Hol 203 Yusr Suriye 2.Hol 203 Özurgan Türkiye 3.Hol 320 B Parsel Amb. Türkiye 3.Hol 311 C Peksan Makine Türkiye 3.Hol 301 A Petek Plastik Türkiye 3.Hol 308 A Petkim Türkiye 3.Hol 304 Pýnarmaksan Plastik Türkiye 2.Hol 255 Piramit Makine- Yaþar Gazi Mak Türkiye 2.Hol 201 D Pixargus Almanya 2.Hol 238 D Polat Grup Türkiye 2.Hol 246 B Motovario Ýtalya 2.Hol 246 B Temporiti Ýtalya 2.Hol 246 B Pomvak Pompa Türkiye 2.Hol 228 B Promak Promosyon Türkiye 2.Hol 228 B Puls Elektronik Türkiye 2.Hol 221 A Reymak Makine Türkiye 2.Hol 246 C Rotopaþ Ambalaj Türkiye 2.Hol 224 A Sarten Ambalaj Türkiye 3.Hol 307 A Sar-Ýþ Makine Türkiye 2. Hol 247 A Schoeller Arca Türkiye 3.Hol 310 B Sea-Sky-Haitian Türkiye 2.Hol 235 B Selsan Plastik Türkiye 3.Hol 310 C Jon Wai Machinery Tayvan 2.Hol 234 C Setapak Türkiye 2.Hol 207 A Sezmak Türkiye 2.Hol 223 D Sistem Konveyör Türkiye 2.Hol 201 E Son Soðutma Türkiye 2.Hol 212 D Star Çelik Türkiye 2.Hol 200 E BGH Edel Stahlwarke Almanya 2.Hol 200 E Starpak Türkiye 2.Hol 222 D Tamçeki Tartý Türkiye 2.Hol 221 B Özenir Invest Kazakistan 2.Hol 221 B Tamsa Ambalaj Türkiye 2.Hol 206 B Tekma Teknik Türkiye 2.Hol 200 F Vesta Pneumatica Ýtalya 2.Hol 200 F Sistem Pneumatica Ýtalya 2.Hol 200 F Jelpc Çin 2.Hol 200 F Shako Tayvan 2.Hol 200 F Camel Hidrolik Tayvan 2.Hol 200 F Faber Türkiye 2.Hol 200 F Yamada Japonya 2.Hol 200 F Teknik Bant Türkiye 2.Hol 211 D Hade Almanya 2.Hol 211 D Icmi Ýtalya 2.Hol 211 D Teknik Metal Türkiye 2.Hol 254 A Tepro Makine Türkiye 2.Hol 242 B Krauss - Maffei Almanya 2.Hol 242 B Troester Almanya 2.Hol 242 B Motan AGÝsviçre 2.Hol 242 B Transitube Tim Almanya 2.Hol 242 B Lenzkes Spanntechnick Almanya 2.Hol 242 B Icma San Giorgio Ýtalya 2.Hol 242 B TRIA SpA Ýtalya 2.Hol 242 B Sepro Robotique Fransa 2.Hol 242 B Erwes - Reifenberg Almanya 2.Hol 242 B Hamos GmbH Almanya 2.Hol 242 B Otto Hofstätter Ýsviçre 2.Hol 242 B Frumolde Portekiz 2.Hol 242 B SIG Corpoplast Almanya 2.Hol 242 B Waldorf Techik Almanya 2.Hol 242 B P+W Metallbau Almanya 2.Hol 242 B MTI-Mischtechnik Almanya 2.Hol 242 B Kase Equipment A.B.D. 2.Hol 242 B PME Fluidtech Almanya 2.Hol 242 B PMS Group Ýtalya 2.Hol 242 B Tisse Makine Türkiye 2.Hol 231 B TSP Makine Türkiye 2.Hol 240 A T-Max Türkiye 2.Hol 242 B Tunca Teknik Türkiye 2.Hol 233 D Habasit Ýsviçre 2.Hol 233 D Symateks Danimarka 2.Hol 233 D Tunç Makine Türkiye 2.Hol 201 G Turangil Türkiye 2.Hol 206 C Tümpak Plastik Türkiye 2.Hol 303 A Türker Oluklu Mukavva Türkiye 3.Hol 302 A Uður Teneke Türkiye 3.Hol 320 A Umar Makine Türkiye 2.Hol 250 B Unisis Plastik Türkiye 3.Hol 319 B Urmak Ambalaj Türkiye 2.Hol 224 D Transpak Tayvan 2.Hol 224 D Ýtatools Ýtalya 2.Hol 224 D Centaur Ýspanya 2.Hol 224 D Varlýk Makine Türkiye 2.Hol 221 A Vatan Plastik Türkiye 3.Hol 317 B Vempi Plastik Türkiye 3.Hol 309 C Vidamak Makine Türkiye 2.Hol 241 B Videojet Türkiye 2.Hol 207 C Wittmann Türkiye 2.Hol 241 A Wittmann Kunststoffgeraete Avusturya 2.Hol 241 A Yaþar Dýþ Tcaret Türkiye 3.Hol 309 A Borealis AGAvusturya 3.Hol 309 A Yaþar Tarým Türkiye 2.Hol 254 B Yena Ambalaj Türkiye 3.Hol 301 B Huta Chzchy Polonya 3.Hol 301 B Technologia Ukrayna 3.Hol 301 B Müller Company Avusturya 3.Hol 301 B Yýldýrým Soðutma Türkiye 2.Hol 244 C Zinisan Türkiye 2.Hol 225 B 02

3 AAS Makina San. Tic. Ltd. Þti Sýcak-soðuk tutkal makina ve yedek parçalarý / ultrasonik temizleme banyolarý Hitap Ettiði Sektörler: Ambalaj Meler S.A - Soniclean Co/ Ýspanya - Avusturalya Abant Gýda ve Makina San.Tic. Aktekin Mühendislik Plastik Ambalaj San. ve Tic. Polietilenden mamul tarým ilacý ambalajlarý, gýda ambalajlarý, deterjan ve temizlik ürün ambalajlarý, kimyevi madde ambalajlarý, toner - mürekkep ambalajlarý, tutkal ambalajlarý, madeni yað - katký ambalajlarý, aydýnlatma gloplarý Hitap Ettiði Sektörler:Plastik ambalaj üretiminde, tarým, gýda, deterjan ve temizlik, kimyevi madde, kýrtasiye, madeni yað, katký, tutkal, boya ve aydýnlatma gibi pek çok sektörün beklentilerini karþýlamaktadýr. Almalý Makine Ýmalat Montaj San. ve Dýþ Tic. Katkýlar; Masterbatch katkýlar, mürekkep katkýlar Hitap Ettiði Sektörler: Film, þiþirme, enjeksiyon, ekstrüzyon, vakum, elyaf, rafya, çuval, kablo, ambalaj, mühendislik plastikleri boru imalatý Armada Sýnai Ürünleri Paz. ve Tic. Mekanik ve yumuþak salmastralar, döner baþlýklar, lastik ve kauçuk mamuller, vakum pompalarý, tekstil makine yedek parçalarý Asil Makine ve Ambalajlama San. Tic. Sývý ve yoðun akýþkan ürünlerin dolum ve kapatma nin imalatý. Sývý dolum (ayran, meyve suyu, þalgam suyu, su, yoðurt vb.), yoðun akýþkan ürünlerin (çokokrem, krempeynir, reçel, bal, pekmez, tereyaðý, vb.) ürünleri doldurup paketleyen makineler imal eder. Atlas Müh. Mak. Ýth. Ýhr. San. Tic. Hitap Ettiði Sektörler: Tekstil, beyaz eþya, gýda, makine Vakum paketleme, hazýr kap vakum/gaz paketleme, inkjet kodlama sistemleri, eggjet yumurta kodlama sistemleri, sývý dolum Hitap Ettiði Sektörler: Gýda sektörü, kimya sektörü, plastik sektörü Ak Makine San. Tic. Yatay ambalaj makinesi, dikey ambalaj makinesi, kolonyalý mendil makinesi, yatay toz dolum makinesi, gýda kesim makinesi Hitap Ettiði Sektörler: Gýda sektörü, mobilya aksesuar, otomotiv yedek parça, temizlik malzemeleri Ar Metal Makine ve Yedek Parça San. Ve Tic. ErgoPack full otomatik polyester çemberleme makinesi * Blickle sanayi tekerlek ve ruletleri Hitap Ettiði Sektörler: Ambalaj, paketleme, v.s. tüm sanayi sektörlerinde. Plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon, robot ve otomasyonlarý, presler, CNC torna ve CNC frezeler Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, beyaz eþya, yan sanayiler, aðýr sanayi The Chen Hsong Group, Chende, Asian Plastic, Woojin Selex Co.,Ltd., Ls Cable Ltd., Him Press, Hyundai-Kia, Akira-Seiki, Vision Wide, Zitai, L&L, Hanwha, Arburg Plastik Enjeksiyon Makineleri San. ve Tic. Enjeksiyon Makineleri, yan ekipmanlarý (hammadde kurutucusu), robot sistemleri Arg Konsantre Boya ve Kim. Mad. San. Tic. Masterbatches; Beyaz masterbatches, siyah masterbatches, renkli masterbatches Matbaa mürekkepleri; Etil asetatlý, ipalý, su bazlý bantlar; Kullaným amacýnýza uygun tüm bant çeþitleriyle hizmetinizdeyiz. Çift taraflý bantlar, tek taraflý bantlar Üniversal mikserler, toz ve sývý mikserleri, stok tanklarý, sývý dolum, reaktörler, bant ve vidalý konveyörler, homojenize pompalar, ilaç, gýda, kimya, kozmetik, deterjan ve yapý kimyasallarý üretim tesisleri Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, kimya, kozmetik Ar San Makine Sývý dolum, kapak kapama, otomatik hat, konveyör sistemleri, etiketleme, paslanmaz ve pvc seviye dolum, özel kapsamlý makineler, mühendislik hizmetleri, otomasyon sistemleri Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, ilaç, kimya ve kozmetik * ErgoPack GmbH * Blickle Ræder + Rollen GmbH u. Co. KG Avery Dennison Etiket Etiket yazýcýlarý, otomatik etiketleme sistemleri, yazlýmlar, etiket ve ribon çeþitleri Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, gýda, kozmetik, kimya, ilaç, tekstil Ay Ambalaj Sanayi ve Tic. Otomatik paketleme makinalarýnda kullanýma uygun bobin halinde baskýlý ve laminasyonlu ambalaj 03

4 malzemesi üretiminin yanýnda, paketleme makinasý olmayan ya da elde paketlemeyi tercih eden müþterilerinede 3 tarafý kapalý, aðzý açýk elde paketlemeye uygun torba halinde ambalaj malzemesi üretimi. Hitap Ettiði Sektörler: Dondurulmuþ gýda, bisküvi, makarna, bakliyat, pirinç, ekmek,temizlik malzemeleri, tuz ve baharat, zirai tohum, kuru meyve, ýslak mendil, çerez, patates cipsi, mýsýr gevreði, helva. Ay Kasa Polimer Ambalaj ve Taþýma Sistemleri San. Tic. A. Þ. Katlanabilir plastik kasa imalatý, palet, big box. Ürünlerimiz, uluslararasý standartlara uygun, geri dönüþümlü, tüm ebatlarda deðiþtirilebilir yedek parçalý, katlanabilir ve en az 1'e 6 oranýnda nakliye tasarrufu saðlamaktadýr. Kasalarýmýz kullaným yerine ve þekline göre tek sefer ve çok seferlik kullanýmlara uygun olarak üretilmektedir. Hitap Ettiði Sektörler: Meyve, sebze, et, süt, yumurta, market, stoklama / Kocaeli Aygem Plastik Elektrik San. Tic. Yapýþkanlý ve elektrikli sinek öldürme cihazlarý (Ýguana Flytrap), her türlü hijyen ve ekipmaný, sanitasyon hatlarý, elektrik motorlarý sarýmý ve bakýmý (bobinaj) Hitap Ettiði Sektörler: Plastik ambalaj, gýda, elektrik Azimdað Plastik San. Tic. ve Paz. PVC film materyal, PVC þerit materyal, PVC þerit kapýlar, PVC çarpma kapýlar, PVC kaynak odalarý ve bölmeleri, PVC endüstriyel bölmeler. Bayýndýr Kauçuk Merdane Kauçuk merdane Hitap Ettiði Sektörler: Deri, tekstil, matbaa ve ambalaj Best Baský ve Makine San. Tic. Tampon baský ve serigrafi baský ; tampon baský boyalarý, serigrafi boyalarý, letterpress boyalarý, uvflekso boyalarý, uv serigrafi boyalarý Tampoflex / Almanya Tampon baský Ruco / Almanya Tampon baský boyalarý, serigrafi baský boyalarý, flexo boyalarý, letterpress boyalarý, uv serigrafi boyalarý Beta-Pak Mak. San. Tic. BPT 20/25 tam otomatik termoform ambalaj makinesi: Bal, reçel, tereyað, çokokrem, margarin, ketçap, yoðurt, su, meyve suyu, sývý sabun, ilaç çeþitleri, vb. BPT 26/37 tam otomatik termoform ambalaj makinesi: (çubuklu çokokrem) (çokokrem + oyuncak) (çokokrem + bisküvi) bal, reçel, tereyað, çokokrem, margarin, ketçap, yoðurt, su, meyve suyu, sývý sabun, ilaç çeþitleri, vb. BPZ- 400 tam otomatik zincirli termoform makinesi: Gýda endüstrisi; Peynir çeþitleri, zeytin, salam, sosis, sucuk, tavuk, balýk ürünleri, karides, kalamar, köfte, börek, pizza, kadayýf, yufka, mantý, helva,ilaç çeþitleri vb. Diðer endüstriler; yedek parça, kýrtasiye ürünleri, oyuncaklar, temizlik malzemeleri, vb. BPG 75/95 Hazýr kap dolum makinesi: Ayran, yoðurt, su, meyve suyu, çokokrem, vb. Hitap Ettiði Sektörler: Paketleme ve ambalajlama sektörü BRS Makine Sanayi Dilimleme makinesi, vakum paketleme makinesi Hitap Ettiði Sektörler: Gýda Faaliyet Merkezi: Adapazarý Bütaþ Klima Sanayi ve Ticaret Proses soðutma su soðutma gruplarý (proses chiller), ýslak - kuru soðutucular, soðuk hava deposu cihazlarý, izolasyon panelleri Hitap Ettiði Sektörler: Plastik, ambalaj, gýda, otomotiv yan sanayi, etc. M.T.A. S.p.A./ Tribano - Ýtalya Proses soðutma su soðutma gruplarý (process chiller), ýslak - kuru soðutucular Çýnarlý Makine Sap alma makinesi, zeytin çekirdeði çýkartma makinesi, zeytin dilimleme makinesi, zeytin dilimleme ve kýrma makinesi, vibratör zeytin çekirdeði çýkartma ve dilimleme hattý, zeytin çizme makinesi, teneke dolum makinesi, kovalý elevatör, zeytin eleme makinesi, zeytin seçme bandý, zeytin seçme makinesi, bidon boþaltma makinesi, sirkülasyon pompasý. Çinkanlar Kimyevi Maddeler Tic. ve San. Alkoller; metanol, izo propil alkol, hekzan, izo butanol 2-Etil Hekzanol, Mix Alkoller Aromatik-Alifatik Solventler; toluen, ksilen, n-butanol, heptan, white sprit Ketonlar; aseton, metil etil keton, metil izo butil keton, metil butil keton, siklohekzanon Esterler; metil asetat, etil asetat, butil asetat, izo butil asetat Monomerler; vinil asetat monomer, stren monomer, etil akrilat, butil akrilat Klorlu Solventler; metilen klorid, trikloretan, triklor etilen, perklor etilen Glikoller; monoetilen glikol, dietilen glikol, etil glikol, propilen glikol monometil eter(pm), propilen glikol monometil eter asetat(pma), antifiriz Yaðlar; Baz yaðlarý, harman yaðlarý, izolasyon astarý, yað katýklarý, rejenere madeni yaðlar DAC-EL Elektrik, Elektronik, Mühendislik Sist. San ve Tic. Ltd. Þti Temsilciliklerini yürüttüðümüz firmalarýn ürün gruplarý; fabrika ve proses otomasyonu için sensörler ve transdüserler, makine güvenliði için ýþýk bariyerleri ve güvenlik röleleri, HMI operatör panelleri, machine vision ( görüntü iþleme ) ürünleri, endüstriyel ethernet, kablosuz network, fiberoptik haberleþme ve görüntü aktarýmý için medya çeviricileri, endüstriyel konnektörler, kontrol ve kumanda ekipmanlarýndan oluþmaktadýr. Hitap Ettiði Sektörler: Gýda-ilaçmeþrubat endüstrisi, otomotiv&yan sanayii, beyaz eþya&yan sanayii, kimya&petrokimya endüstrisi, aðaç iþleme endüstrisi, matbaa ve kaðýt iþleme endüstrisi, plastik endüstrisi, tekstil, madencilik, taþýmacýlýk endüstrisi, makine imalatçýlarý, Hirschmann GmbH-Almanya: Ethernet að bileþenleri, fast-ethernet ve gigabitethernet,fiber-ýnterface, aktüatör ve sensör soketleri, konnektörleri ve daha fazlasý mevcuttur. Banner Engineering Corp.- A.B.D: Fotoelektrik sensörler, ölçüm ve denetim sensörleri, machine vision (görüntü iþleme) ürünleri, makine emniyeti ürünleri (ýþýk bariyerleri, güvenlik röleleri), kablosuz enstrümantasyon sistemleri Turck GmbH.- Almanya: Endüktif, kapasitif, fotoelektrik sensörler, lineer cetveller, enkoderlar, fieldbus sistemleri, namur anfiler, exproff remote I/O sistemleri, interface ürünleri, akýþ-basýnçsýcaklýk-seviye sensörleri 04

5 Daþkan Plastik Tarým Ürünleri San. ve Tic. Aþ. Dizayn Dýþ Tic. Dost Makine Plastik taþýma ve istifleme kasalarý Hitap Ettiði Sektörler: Narenciye, yaþ meyve, kuru meyve gýda iþletmeleri, tavuk kesimhaneleri, yoðurt fabrikalarý, unlu mamuller, et iþletmeleri, balýk, sebze ve meyve halleri, sanayi sektörleri, tekstil fabrikalarý Depar Turizm Ýþletmeciliði ve San. Endüstriyel metal dedektör ve separatörler Hitap Ettiði Sektörler: Plastik, gýda, tekstil, ilaç, geri dönüþüm Pulsotronic Anlagentechnik GmbH /Almanya Endüstriyel Metal Dedektör ve Separatörler Devpak Makina Elektrik Gýda San. Tic. Dikey terazili tam otomatik paketleme makinalarý- vidalý Hitap Ettiði Sektörler: Terazili tam ve yarý otomatik dikey paketleme ile kuruyemiþ, bakliyat, baharat sektörüne, tam ve yarý otomatik shrink ile gýda, inþaat, sanayi, otomotiv, mobilya sektörü Faaliyet Merkezi: Konya Devotrans Elektrik Makinalarý San.Tic.Ltd.Þti - Germe-besma cihazý - Etüv - Aþýndýrma direnci - Shormetre (A,C,D) - Kutu saðlamlýk testi BCT deneyi - Torkmetre - Kül taini cihazý - Hava geçirgenlik deneyi - Dinamik su geçirgenlik - Mamul su geçme testi - Numune presi - Pnömatik cihazlar - Yüksek gerilim izalasyon test cihazý taþýnabilir kabin tipi - Whestone köprüsü - Deðiþik voltaj transformatörleri - Reosta - Uzunluk ölçer potansiyometre - Yük direnci - Telli potansiyometre direnci - Selenoid - DC güç kaynaðý - Kablo ve emaye aþýndýrma testi - Tekstil, deri ve suni deri patlatma Dayanýmý - Floksometre - Taban katlama testi&ross bükme testi - Deride renk haslýðý - Kaðýt-oluklu mukavva patlatma Dayanýmý cihazý - Numune oluk makinesi - Derin dondurucu - Kesme presi - Fermuar ömür testi - Cobb su emme deneyi - Numune dik kesme cihazý - Numune dik kesme pnömatik cihazý - Numune kesme cihazý - Oluklu mukavva numune kesme cihazý - Ýbreli mekanik test kantarý - Germe kantarý - Hassas teraziler - Iþýklý ölçme büyüteci - Darbe cihazý Hitap Ettiði Sektörler: Aluminyum, bakýr, yay, kablo, tekstil, cam, ayakkabý, deri, plastik, kimya, fermuar, kauçuk, otomotiv, ambalaj, inþaat, orman ürünleri, çuval, kaðýt Gotech Testing Machines Inc Dinçoðlu Makine San. Tartýmlý granül ve toz dolum makinesi Hitap Ettiði Sektörler: Gýda paketleme, kimya Faaliyet Merkezi: Ýzmir Homojenizatöler, vakum paketleme, manuel kývamlý dolum, portakal sýkma ve katý meyve sýkacaklarý Doðrusöz Makina San. - Tam otomatik rotatif seviye dolum - Tam otomatik rotatif gravimetrik dolum - Tam otomatik 19 lt (polikarbonat) dolum - Tam otomatik 19 lt (dönüþümsüz) dolum - Tam otomatik rotatif volumetrik dolum - Tam otomatik lineer dolum - Tam otomatik kapak kapatma - Tam otomatik bobinden beslemeli sýcak tutkal etiketleme makinesi - Tam otomatik rotatif magazinden beslemeli sýcak tutkal etiketleme makinesi - Homojenizatörler Hitap Ettiði Sektörler: Likit dolum ve etiketleme ( Ambalaj ) Doruk Ambalaj Makineleri ve Teknik Hizmetleri Full otomatik, tam otomatik ve yarý otomatik çemberleme sistemleri Koli bantlama, strecleme ve istifleme sistemleri Kuvez ve tünelli shrink Poþet aðzý kapama Çuval aðzý dikiþ Flexible konveyör bantlar Filma (Ýtalya) Strapak (Japonya) Bestpack (Tayvan) Sunpack (Japonya- Çin) Paketleme, sývý dolum, etiketleme, shrink, toz dolum, bal dolum tesisi, reçel üretim tesisi, deterjan tesisi Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, temizlik, otomotiv, maden Faaliyet Merkezi: Konya Doypak Paketleme Gýda Mak.San.Tic.Ltd.Þti. Doypak dikey paketleme makinasý, doyzip zipper aplikatör, paslanmaz çelik konveyörler ve platformlar, paketleme tesisleri için komple çözümler BILWINCO; Çok kefeli tartým, TOYO JIDOKI; Hazýr torba dolum-kapama, GUILL; Paketleme ve karosel, DETECTRONIC; Metal dedektörler, BISCHOF+KLEIN; Hazýr torba çözümleri, TELTEK; Dinamik gramaj kontrol sistemleri, NIVERPLAST; Otomatik kolileme ve dökme ürün kolileme-paketleme hatlarý, LEEPACK; Hazýr torba dolum-kapama E.M.K. Endüstriyel Tartý ve Tartým sistemleri San. Tic. Aðýrlýk kontrolörü, loadcell, endüstriyel tartý sistemleri, hassas ve sayýcý teraziler, teneke/varil likit dolum, bantlý kontrol terazisi (eksik-fazla paket tartým sistemi), transpalet baskül, mikrodozaj, formülasyon ve terazi yazýlýmlarý, etiketleme çözümleri Hitap Ettiði Sektörler: Kimya, ilaç, gýda, maden, elektronik-plastik, metal, lojistik ve tartma ihtiyacý bulunan diðer iþ kollarý Baykon AÞ./ Türkiye; Terazi, Ýndikatör, Endüstriyel Kontrol Sistemleri Metler Toledo / Ýsviçre; Terazi, Sistem, Loadcell, Ýndikatör, Flintec/Almanya; Loadcell Tedea-Huntleigh/Ýsrail; Loadcell Applied Weighing/Ýngiltere; Loadcell Vishay /Norveç; Loadcell, Ýndikatör 05

6 Ege Makine San. ve Tic. Egetek Elk. Otomasyon Kendinden yapýþkanlý silindirik etiketleme Ertürk Makine San. Tic. Kendinden yapýþkanlý karton ve koli etiketleme Vakum ambalaj, vakum pompalarý, vakumlu kaldýrma üniteleri, vakum sistemleri Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, kompozit, hastane, kimya, tekne imalat Ege Redüktör Makine San. ve Tic. Helisel diþli redüktörler; ayaklý & flanþlý redüktörler, d tipi redüktörler, ar tip redüktörler, ear tip redüktörler, yatýk paralel milli redüktörler, ekstruder tip yatýk paralel milli redüktörler Sonsuz vidalý redüktörler; alüminyum enjeksiyon gövdeli redüktörler, döküm gövdeli redüktörler Egelf Endüstriyel Makine San. Tic. Konveyör bant ve kayýþ Hitap Ettiði Sektörler: Plastik, ambalaj, gýda, mermer, tütün, kaðýt. Egemas Makine San. ve Tic. Ltd.Þti. Omron, siemens, emas, gemo Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, ambalaj, matbaa, makine Endromak Mak. San. ve Tic. Dolum, kapak kapatma, etiketleme Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, kimya, kozmetik Enkaya Ýthalat Ýhracat Kaðýt Sanayi ve Ticaret A. Þ. Kraft torba Hitap Ettiði Sektörler: Çimento, kireç, barit, fayans yapýþtýrma, derz doldu, granit yapýþtýrma harcý, tamir harcý, gazbeton yapýþtýrma harcý, mikronize maden, yapý kimyasallarý, yem sanayi, süt tozu, dondurulumuþ ve mikronize gýda ürünleri, kekik, haþhaþ, v.b. gýda ürünlerinin ambalajlanmasý Enmak Endüstriyel Makine San ve Tic. Poþet etiketleme Tam otomatik ve yarý otomatik þiþe yýkama. Konveyör Döner tabla Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, ilaç, kozmetik, kimyasal temizlik, boya Erda Bilimsel Araþtýrma Eðitim Hizmetleri Kendinden yapýþkanlý etiketleme, sleeve etiketleme, etiket baský & aplikasyon sistemleri Al Tech S.R.L. (Ýtalya) Kendinden yapýþkanlý etiketleme, sleeve etiketleme, etiket baský & aplikasyon sistemleri Erdoðan Makine PVC ve polietilen toz öðütme enjeksiyon revizyonu kýrma ve mikser makinalarý imalatý, takoz kýrma, PVC deðirmeni, extrüder boru çekme, extrüder profil çekme. Ersey Makine San. Tic. Sývý dolum hatlarý, su dolum, komple su/sývý dolum hatlarý, pet þiþe su dolum, konveyörleri, etiketleme üniteleri, sleeve emniyet band üniteleri, damacana su dolum hatlarý, shrinkleme Hitap Ettiði Sektörler: Su ve içecek sektörü Erze Ambalaj ve Plastik San. Tic. A.Þ. Köpük gýda ambalajlarý, tabldot tabaklarý, burger kutularý, pizza kutularý, izolasyon plakalarý, dekoratif plakalar, et/tavuk ambalajlarý, yumurta viyolleri, Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, et/tavuk, yumurta, inþaat, izolasyon Faaliyet Merkezi : Ýzmir Etimag Etiket Mat. Amb. San. ve Tic. A.Þ. PVC&PET sleeves, emniyet bandýgüvenlik ve koruma amaçlý, promosyon sleeves (2 ürün bir arada), preform sleeve (lpg ve gaz tüpleri için), kendinden yapýþkanlý rulo etiket Faaliyet Merkezi : Ýstanbul Flash Plastik Mak. Taþ. Paz. San. Tic. Plastik palet, konteynýr, plastik kova Hitap Ettiði Sektörler: Gýda Dolav Plastic Products / Ýsrail Plastik palet-box Palet sarma makinesi, meyvesebze yýkama, fýrçalama, boylama, standardizasyon, paketleme hatlarý, market tipi fileleme, muz ve narenciye sarartma odalarý ve ekipmanlarý Hitap Ettiði Sektörler: Tüm ihracat firmalarý ve yaþ meyve-sebze sektörü Maf roda(fransa) meyve sebze bilgisayarlý sýnýflandýrma Giro (Ýspanya) market tipi fileleme ve paketleme ve sarf malzemeleri Her türlü sývýyý otomatik olarak istenilen kapasitelerde doldurabilen Otomatik volumetrik Seviye esaslý Elektronik tartýlý Her türlü kapaðý kapatabilen Otomatik vidalý kapak kapatma Otomatik twist - off kapak kapatma Otomatik çakma kapak kapatma Her biçimdeki etiketi her þekildeki kabýn üzerine yapýþtýrabilen; Kendinden yapýþkanlý tek taraflý etiketleme Kendinden yapýþkanlý çift taraflý etiketleme Polikarbonat yýkama dolum kapatma hattý, monoblog çalkalama dolum kapatma hattý, gazlý çalkalama dolum kapatma hattý, O.P.P. sýcak tutkal etiketleme, paletizer, rotatif ön yýkama, emniyet bandý, teleskobik konveyör, þiþe dizme-unscreambler, kapak sökmedecapper, kulp takma makinesi Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, ambalaj Folen Elektronik Otomasyon Teknolojileri Kapak içi alüminyum folyo yapýþtýrma 1.Folen Cap Seal Auto (Otomatik folyolama makinesi) 2. Folen Cap Seal Pro. (Manuel folyolama makinesi) Hitap Ettiði Sektörler: Gýda sanayi, kimya sanayi, tarýmsal ilaç sanayi, madeni yað ve petrol ürünleri sanayi, temizlik sanayi 06

7 GKMS Gýda ve Konserve Makine Ýml. San. Tic. Zeytin iþleme, sebze iþleme, turþu iþleme, özel üretim hatlarý, konveyör seçme bantlar, hazýrlama tanklarý vb. Hitap Ettiði Sektörler: Gýda üretim Faaliyet Merkezi: Bursa Görkem Makine Ayran dolum, krem peynir dolum, fýndýk ezmesi, þokella dolum, yoðurt folyo, kapama. Grup Transmisyon Kayýþlarý Paz. San. Tic. Poliüretan kayýþlar, özel kaplamalý kayýþlar, kayýþlar, düz transmisyon kayýþlar, konveyör bantlar, silindir sargý bantlar, teflon kumaþlar, extrüzyon çekici padler, kasnaklar, mekanik ekleme elemanlarý Güven Paketleme Makineleri San. hammadde taþýyýcýlarý, spiral konveyörler, merkezi beslenme sistemleri, plastik kýrma, metal seperatörleri, boya dozajlama ve karýþtýrma cihazlarý, gazlý soðutma cihazlarý (chiller), fanlý kule tipi kapalý devre soðutucular (bateri), kalýp ýsýtýcýlarý, su regülatörleri, konveyör bantlar, ürün ve yolluk alýcý robotlar. Hitap Ettiði Sektörler: Plastik, kauçuk, ambalaj, otomotiv, ayakkabý, beyaz eþya, elektronik FCS / Tayvan Termoset enjeksiyon, bmc enjeksiyon, kauçuk enjeksiyon, pet preform enjeksiyon Guangzhou Borch / Çin Plastik enjeksiyon makinesi Italtechnology Srl. / Ýtalya Plastik enjeksiyon makinesi kalýplarý Cronoplast, S.L Mikro enjeksiyon makinesi Parker / Tayvan Plastik þiþirme makinesi, enjeksiyon þiþirme makinesi Shini / Çin Hammadde kurutucularý, hammadde nem alýcýlarý, hammadde taþýma sistemleri, kýrma, soðutucular, kalýp þartlandýrýcýlarý, controllers, dozajlayýcýlarý, hammadde karýþtýrýcýlarý, su regülatörleri Fasti / Avusturya Kalýp içi nem alýcýlarý, kompres hava soðutucularý Industrial Frigo / Ýtalya Gazlý soðutucular, bateri Ferlin / Hollanda Dozajlama cihazý Movacolor / Hollanda Dozajlama cihazlarý Hosokowa Alpine / Almanya Kýrma Alfa Auto. Machinery / Tayvan Robot, konveyor Wemo Automation / Ýsveç Robot S+S Separation And Sorting Technology Metal ayýrýcýlar Hid-Tek 5-Honlanmýþ boru ve devre borularý Benteler Mannesmann 6- Hidrolik hortum Can flex Hipermak Gýda Ambalaj Makine Sanayi ve Tic. Tam otomatik dikey paketleme ve dolum sistemleri Hpr_3000 Tam otomatik dikey paketleme makinesi: 20 gramdan grama kadar paketleme yapabilen tam otomatik dikey paketleme makinesi Hpr_5000 tam otomatik dikey paketleme Makinesi:500 gramdan 5 bin grama kadar paketleme yapabilen tam otomatik dikey paketleme makinesi Volümetrik sistem dolum ünitesi:bakliyat, kuruyemiþ, baharat, granül gübre, Granül kahve vb. Ürünlerin hacimsel tartým ünitesidir. Vidalý sistem dolum ünitesi: Baharat, Türk Kahvesi, ekmek katký maddeleri, niþasta, pudra þekeri, toz içecek, toz gübre vb ürünlerin hacimsel tartým ünitesidir. Lineer terazili tartým ünitesi: Bakliyat, toz þeker, deterjan, kuruyemiþ vb ürünlerin elektronik tartým ünitesidir. Opsiyonel aparatlar: Körük aparatý, euroslot çene sistemi, gaz enjekte sistemi, guadro çene sistemleri, yýrtma çentiði aparatý, printer kodlama cihazý. Hipermak gýda ambalaj makine sanayi olarak paketleme nin yaný sýra yarým otomatik dolum sistemleri, taþýma elavatörleri, taþýma helezonlarý, inkjet kotlama bantlarý, ayýklama bantlarý Hünermak Makine ve Tekstil San. Tic. Her türlü montaj, likit dolum, rotatif monoblok tam otomatik makineler, vibratör, elevatör ve konveyör sistemleri, kapak içi alüminyum folyo kaynak, body sleeve, her türlü kapak kapatma, dolum ve yýkama, özel üretim proses. Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, ilaç, kimya, kozmetik, otomasyon Ico Plastic Turkey Ýç ve Dýþ Tic.San.Ltd.Þti. Plastik konteyner ve plastik kasalar Hitap Ettiði Sektörler: Plastik Faaliyet Merkezi: Sakarya / Ýstanbul Ýdeal Tedarik Yatay paketleme, dikey paketleme, ýslak mendil, ýslak havlu Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, kozmetik, plastik, vb Hastek Plastik Teknolojisi ve Otomasyon Sistemleri Paz. San. Tic. Plastik enjeksiyon, plastik enjeksiyon kalýplarý, enjeksiyon ve ekstrüzyon þiþirme, hammadde kurutucularý, hammadde nem gidericileri, 1-Winman pnömatik silindirler 2-Hidrolik güç santralleri- pleytler Temsilciler: 1- Pnömatik valf, þartlandýrýcý, rekor gruplarý Winman - (Tayvan) Airtac - (Tayvan) Ypc - (Kore) Sanga - (Kore) 2-Hidrolik valf gruplarý Winman -(Tayvan) Luen - (Ýtalya) Oleweb - (Ýtalya) 3-Vakum teknolojisi Vitec - (Kore) 4-Lineer hareket Amt - (Tayvan) Pmi - (Tayvan) Cts - (Ýtalya) Cpc - (Tayvan) Hitap Ettiði Sektörler: Bakliyat, baharat, kuruyemiþ, toz Ýçecek, gýda katký maddeleri, kimyasal gübre gibi toz veya granül benzer ürünlerin imalatýný ve paketlemesini yapan firmalar. Hisar Plastik San. Tic. Bidon 2 litreden 220 litreye kadar Plastik kasa Sera naylonlu 2 metreden 8 metreye kadar Shrink naylonu Üzün toplama ve bandýrma sepeti Hitap Ettiði Sektörler: Zeytinciler, yaðcýlar, turþucular, tarým sektörü Plastik taþýma-istifleme ve depolama konteynerleri Hitap Ettiði Sektörler: Tarým, endüstri ve lojistik Capp SRL. Italy Helesi SA. Greece Plastik taþýma-istifleme ve depolama konteynerleri Ýdeal Plastik Kons. Boya Kim. Mad. Ýmal. San. ve Tic. Masterbach, katký malzemeleri, kompoundlar Hitap Ettiði Sektörler: Elektrik-elektronik ekipman ve gereçler, oyuncak, bahçe mobilyalarý, kozmetik, ambalaj, otomotiv, kablo uygulamalarý. 07

8 Ýleri Ambalaj Ürünleri ve Amb. Mak. San. Tic. Ltd. ISPM 15 standardýna uygun, gümrükte sorunsuz, hafif, iç içe geçebilen, ekonomik, çevreyle dost (presswood) INKA PALET'in Türkiye genel daðýtýcýsý. Hitap Ettiði Sektörler: Ýç piyasa ve ihracatta; baþta gýda, elektrik-elektronik, plastik olmak üzere tüm sektörler. Faaliyet Merkezi: Kocaeli Ýlke Plastik Makine Ambalaj San. ve Tic. Havalý þaft, kenar kontrol üniteleri, tansiyon kontrol sistemleri, manyetik tozlu frenler, pnömatik frenler, döner baðlantý elemanlarý Hitap Ettiði Sektörler: Ambalaj, paketleme, demir-çelik, kaðýt iþlemeciliði Coremo / Italya, Merobel/ Fransa, FMS / Ýsviçre, Svecom / Ýtalya, Redex Andantex / Fransa, Roto Flux / Ýtalya Havalý þaft, kenar kontrol üniteleri, tansiyon kontrol sistemleri, manyetik tozlu frenler, pnömatik frenler, döner baðlantý elemanlarý IMAJE 5000 grubu TTOL termal transfer printerler d- Etiket baský ve uygulama printerleri IMAJE COMPACT4 ve NOVA serisi etiket printerleri IMAJE 2000 serisi print&apply etiket printer ve aplikatörleri e- Laser printerler IMAJE 7000 grubu laser printerler Markem-imaje endustriyel kodlama sistemleri Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, ilaç, kozmetik, boru, kablo, profil, Markem-Imaje S.A. endüstriyel kodlama ve baský makinalarý ÝMS Plastik Kalýp Makina Yan San. Ltd. Þti Otomat ürünlerimiz, yan sanayi, baðlantý parçalarý, nipel perçin, plastik bidon kapaklarý ve çeþitli kapaklar duþakabin ekipmanlarý Hitap Ettiði Sektörler:Yan sanayi, plastik, ambalaj sanayi Ýnelli Plastik Tekstil Otomotiv San. Tic. A.Þ. Karaca Makina - Ýsmail Karaca ve Ort. Alüminyum sigma profil ve baðlantý aksesuarlarý, doðrusal harekat sistemleri ve çok eksenli uygulamalar, konveyör otomasyon sistemleri Hitap Ettiði Sektörler: Tüm sektörler Karsak Ambalaj ve Dýþ Tic. Yatay ve dikey streçleme, koli açma ve hazýrlama, koli bantlama, paletleme, koli doldurma Hitap Ettiði Sektörler: Palet ve koli kullanan tüm sektörler ROBOPAC (Ýtalya) Yatay ve dikey streçleme, koli açma ve hazýrlama, koli bantlama, paletleme, koli doldurma Keramik Ambalajlama Makineleri Kocacýk Gýda Makineleri Ýmalatý Paslanmaz Krom Süt Makineleri Kaþar haþlama, yoðurma, doðrama, gramajlama, kaþar kalýplarý yýkama ve durulama ünitesi, kaþar teleme süzme tamburu, kuru haþlama makinesi (eritme), lor kaynatma konik serpantinli, izoleli kaynatma kazaný, tereyað tambur makinesi, açýk sistem tereyað yanýk makinesi, tereyað þekillendirme ve garmajlama makinesi, CÝP temizleme ünitesi Faaliyet Merkezi: Adapazarý / Sakarya Korminpack Ambalaj Sist. San. Tic. Manuel ve otomatik shrink ambalaj Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, plastik, kozmetik, tekstil, kýrtasiye Kota Makine San. ve Tic. Ýmaje - Projet Elektronik San ve Tic A.Þ. Plastikten mamul otomotiv, beyaz eþya ve tekstil iplik bobin ve masuralarý Streçleme, shrinkleme, çemberleme, çember sarf malzemesi Dunnage bag (hava yastýklarý), PET çember a- Küçük karakter inkjet printer'ler IMAJE 9020 grubu dört satýr G kafalý printerler IMAJE 9030 grubu dört veya sekiz satýr G ve M kafalý printerler Hitap Ettiði Sektörler: Tekstil, otomotiv, beyaz eþya Ensinger Gmbh / Nufringen/ Almanya Ýþçimenler Kayýþçýlýk Pazarlama Hitap Ettiði Sektörler: Seramik, tuðla, kiremit, cam, inþaat, tekstil, gýda, kaðýt, mukavva, beyaz eþya, kimya, otomotiv Cyklop International - Almanya Faaliyet Merkezi: Kocaeli Kýroðlu Plastik Makineleri San. ve Tic. Tam otomatik shrink, yarý otomatik shrink, (dijitalmanuel) fanuslu shrink, shrink tünelleri Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, kýrtasiye, plastik, kozmetik Krom Med IMAJE 9040 Grubu (G, M ve P tipi kafalý; tek, çift veya dört jetli yazý kafalarý, ayrýca çift kafalý modeller) b- Büyük karakter (koli markalama amaçlý) inkjet printerler IMAJE Crayon Plus 7 ve 16 nokta DOD printerler IMAJE 4020 geliþmiþ DOD printerler IMAJE 4040 yüksek çözünürlüklü büyük karakter printerler c- Küçük karakter (Film ambalaj) ribbon baský printerleri Kayýþ, taþýyýcý konveyör bantlarý, v kayýþlar, zaman kayýþlar, rulman, kurutma bantlarý ve keçeleri, kauçuk konveyör bantlarý, düz kayýþlar, yuvarlak kayýþlar, perlon kayýþlar Plastik enjeksiyon makinesi, plastik kýrma makinesi, chiller soðutucu, extruder Hitap Ettiði Sektörler: Otomotiv, gýda, tekstil, inþaat, beyaz eþya, vs. Kaþar dilimleme makinesi, tambur yayýk makinesi, kaþar gramajlama, tereyaðý gramajlama vb. Hitap Ettiði Sektörler: Süt ve süt ürünleri Faaliyet Merkezi: Adapazarý 08

9 Kulp Makina Maripak Ambalaj Monoplast Net Makina Paketleme San. ve Tic. Yarý otomatik likit dolum, yarý otomatik macun ve krem dolum, kaymaklý yoðurt dolum, yoðurt mayasý dolum makinesi krem peynir dolum, yarý otomatik boya dolum, etiketleme (her türlü ambalaj için) Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, süt, kozmetik, kimya ve boya Kurtoðlu Plastik Endüstri ve Ticaret A. Þ. Ýstifleme kasalarý, geri dönüþümsüz kasa grubu, süt grubu, tavuk kasasý grubu, narenciye kasa grubu, unlu mamüller ve ekmek kasasý grubu, palet grubu Hitap Ettiði Sektörler: Gýda sektörü, iþletme(üretim), sanayi grubu, otomotiv sektörü. Ýnterbox / Palet konteynýr / Ýstanbul Levent Gýda Makine Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Tek aþamalý shrink ambalaj, manuel ve yarý otomatik l kesme, otomatik l kesme, otomatik sürekli kesim ambalaj, tünel ve l kesme kombinasyonlarý, polietilen kesme, ýsý tünelleri, pvc shrink film, poliolefin shrink film Mazer Makine Yarý otomatik shrink ambalaj, tam otomatik shrink ambalaj (önden ve yandan beslemeli), palet shrink (yarý ve tam otomatik), manuel-manyetikpnömatik formlu L yapýþtýrma, manuel-manyetikpnomatik formlu shrink, montaj bant hatlarý, konveyör bantlar, panel radyatör boþaltma, balonlu naylonkaðýt kesme makinesi, seeling. Mega Teknik ve Kaðýt San. Tic. GSM faturalarý, belediye ve bankalarýn tahsilat makbuzlarý, hastane faturalarý, elektrik faturalarý, þirket faturalarý ve baskýlý, baskýsýz milyonlarca sayfa kaðýt, çeþitli sektörlerde kullanýlan etiketler, ribbonlar, termal kaðýtlar, hasta dosyalarý, arþiv dosyalarý v.b. Meksan Elektronik Mak. Ýml. San. ve Tic. Monoplast firmasý dünya plastik devi italyan merlett tecnoplastik türkiye satýþýný yapmaktadýr. Birçok fabrikanýn orjinal hammadde vakum ve toz hortumunun satýþýný yapmaktadýr. Ayrýca son yýllarda kullanýlan fabrikalarýn ve soðuk hava depolarýnda kullanýlan þeffaf perdelik PVC levha satýþ ve montajýný yapmaktadýr. Extruflex marka Fransýz orjinli bu malzemelerle ýsý kaybý ve iþ kazancý saðlanmaktadýr. Hitap Ettiði Sektörler: Ziraat ve inþaat Merlett / Ýtalya Extruflex/ Fransa Mutimak Makina Sanayi Ltd.Þti. Paketleme imalatý Hitap Ettiði Sektörler: Üretimini yapmýþ olduðumuz miz; yaþ ve kuru gýda malzemeleri, et ve balýk ürünleri ve daha bir çok alanda kullanýlmaktadýr. Nazmi Tutkun Makina Ýmalat San.ve Tic.Ltd.Þti. Tam otomatik kolonyalý mendil makinesi, tam otomatik yatay dolum paketleme makinesi. Üreticiden kolonyalý, ýslak ve alkollü mendiller, toz (granule) ve sývý (liquid) dolum iþlemleri, ebatlar (dimension), boyutlar 5x5 cm'den 10x13 cm arasýnda kalan her ebat, çay, kahve, krema, tuz, þeker, karabiber gibi, akýcý toz ürünler paketleme, þampuan, krem sývý sabun, mayonez, ketçap gibi akýcý ve yoðun ürünler paketleme, fason paketleme, kolonyalý mendil, toz, granül, likid Hitap Ettiði Sektörler: Gýda Odesa Geliþtirilmiþ Polimer Yatýrýmlarý ve Dýþ Tic.A.Þ Multiway sýnýfý katlanýr kasa modelleri, ekonomi sýnýfý katlanýr kasa modelleri Hitap Ettiði Sektörler: Naranciye gurubu ürünlerde, elma, armut ayva, kayýsý, kiraz, üzüm vb. Sebze gurubu ürünlerde, fasulye, domates, patlýcan, biber vb.et tavuk ve balýk gurubu ürünlerde kasalarýmýz kullanýlmaktadýr. Orvac Vakumlu Ambalaj Makineleri Ýmalat San. Tic. Sofralýk zeytin iþleme makinalarý Hitap Ettiði Sektörler: Gýda sektörü Ürünler/ Citronix, küçük karakter ink jet kodlama Intermac, büyük karakter ink jet (valve) kodlama EOT, lazer kodlama Hitap Ettiði Sektörler: Geniþ çaplý uygulamalarda özellikle gýda endüstrisinde kullanýlmasýnýn dýþýnda ayrýca kaðýt, ev eþyasý, ilaç, kimya, otomotiv, kablo, boru, çikolata, bisküvi, ahþap, cam, metal, altýn gümüþ, plastik vb ürünlerin üzerine kodlama çözümleri / Ýzmir Toz ürünleri paketlemek için vidalý sistem otomatik paketleme makinesi, bakliyat, kuruyemiþ gibi taneli ürünleri paketlemek için volumetrik sistem otomatik paketleme makinesi, toz ürünleri kavanoza ya da hazýr torbaya doldurmak için vidalý dolum makinesi, süt poþetleme makinesi, CIP yýkamalý süt poþetleme makinesi. Hitap Ettiði Sektörler: Kuruyemiþ, baharat, bakliyat, süt, kimya ve katký sektörleri. Faaliyet Merkezi: Adapazarý Nepak Amb. Kaðýt Ürünleri ve Gýda San. ve Tic. Kolonyalý, hijyenik mendil, setler, baskýlý tuz-þeker, tekli sargýlý þeker, çatal býçak kýlýflarý Hitap Ettiði Sektörler: Ambalaj, gýda, restorant, otel OR 700 Komple Paslanmaz Çelik Gövde; OR 700 Model vakum ambalaj makinasý dikey olarak çalýþan çift kamaralý natural ve iþlenmiþ kavrulmuþ fýndýk, Antep ve kavrulmuþ yer fýstýðý vb. 09

10 mamülleri 10 kg'dan 40 kg'a kadar vakumlu paketleme yapabilen ve bilhassa iþlenmiþ dilme fýndýðý ezmemesi için koruyucu gaz olarak azot veya karbondioksit gazý verebilen bütün fýndýk sanayicisi ve ihracatçýsý için ideal bir makinadýr.ýlaç, turþu, gübre vb. sektörlerdede kullanýlmaktadýr. OR 550 Paslanmaz vakum paketleme makinesi; makinamýz %99,8 vakum ile kýsa sürede bozulan gýda maddelerinin ömrünü uzatýr. Et, süt ve deniz ürünleri imalatý ticareti ve ihracatý yapan her firma için gerekli olan bir ambalajlama makinesidir. Sistem olarak bölmeler halinde çalýþýp iþçilik ve zaman tasarrufu saðlar. Her türlü (beyaz peynir, dil peyniri, kaþar peyniri, füme, tulum peyniri), et ürünleri, salam, sucuk, sosis, kavurma pastýrma, su ürünleri, kereviz, balýk ve füme balýk, kuruyemiþ, antep fýstýðý, kavrulmuþ fýndýk içi, kahve, kayýsý, kuru incir, siyah ve yeþil zeytin, yufka ve milföy hamuru gibi gýda maddelerinin kýsa sürede bozulmasýný önler, fireyi azaltýr maliyeti düþürerek karýnýzý arttýrýr. Faaliyet Merkezi: Adapazarý Özarma Ambalaj Makineleri ve Ýnþ. Malzemeleri Turz. San. Tic. Volümetrik sistem: Taneli mamüller paketleyen makineler Dört kenarý yapýþýk: Küçük gramajlarda þeker, kahve, tuz paketleyen dört tarafý dikiþli þampuan ve sývý ürünleri küçük gramajlarda paketleyen makineler. Termoform: Termoform tipi bal, reçel, çokokrem, tereyaðý, þokella ve krema, cips, sarýlý þeker gibi. Meybuz dondurma Stick makine: Stick þeker, kahve, krema, tuz, stick þokella. Hazýr kaba dolum ve kapatma makinesi Raahi / Mýsýr, Alfa Company/ Bulgaristan, Mr. Nadir Kalajhi/ Suriye, Eta /Suudi Arabistan-Körfez Ülkeleri, Pharaoh Export Import / Kahire, Yusr / Suriye Öz Urgan Jüt Naylon Ambalaj Ýmalat San. Tic. Ltd.Þti. Balonlu naylon, yatak naylonu ve silik naylon çeþitleri Naylon örtülük çilek, bostan, fidan örtüleri muhtelif ebatlarda Plastik kasalar her türlü (meyve, sebze gýda vb.) toplama, taþýma ve stoklama iþlerinde kullanýlan kasalar muh.ebat ve istenen gramajlarda bulunur. Plastik sepet (sebze, meyve ve naranciye )toplama amaçlý kullanýlýr. P.P. kumaþlar deðiþik ebat ve gramajlarda u.v. li u.v. siz olarak bulunur. (tarýmsal ürünleri kurutma amaçlý kullanýlýr.) (koltuk altý, halý,gölgelik, inþaat, bahçelik) Hamak çeþitleri (pamuk, naylon, ipek iplerden) muhtelif ebatlarda bulunur. Çuval çeþitleri P.P. (25-120cm) geniþliði (40-200cm) uzunluðu deðiþik ebatlarda bulunur. Rachel: Kuru gýda paketlemede (soðan, patates, portakal vb)kullanýlýr. Baðcýlýkta kullanýlan malzemeler (bað býçaðý, testeresi, ipi, çuvalý, sergisi, makasý, derece, potasa) bulunur. Jüt çuval:paspaslama ve kuru gýdalarda kullanýlýr. Pamuk çuval:dosyalama paketleme ve pamuk toplamada kullanýlýr. Koruyucu örtü:(10,20,30,40,50)m2 (temizlik, tadilat, boya ve toza karþý eþyalarý koruma amaçlýdýr). Klips: (7-15mm)(paketleme, ambalajlama ve baðcýlýkta) kullanýlýr. Saraciye malzemeleri:(keçe, heybe, kolon, yular, tasma,çuvaldýz, halka, zil, karabina, çan, kaþaðý, tarak zeytin sergisi, sýrýðý, taraðý) bulunur. Peksan Makine Kalýp ve Plastik Enj. Ýnþ. San. Tic. Teneke kapaklarý, deterjan kapaklarý, sirke kapaklarý, saf su kapaklarý ve bütün pet þiþe kapaklarý. Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, kozmetik ve ambalaj. Petek Plastik A.Þ. Zirai ilaç ambalajý, kolonya ve kozmetik grubu ambalajý, gýda ambalajý, sývý sabun ve deterjan ambalajý Hitap Ettiði Sektörler: Kozmetik sanayi, beþeri ve tarým ilaçlarý sanayi, gýda sanayi, temizlik maddeleri sanayi Faaliyet Merkezi: Konya Petkim Petrokimya Holding A.Þ Yarý ve tam otomatik çemberleme, koli kapatma, bantlama, yapýþtýrma, zýmbalama, sheringleme, streçleme, istifleme, taþýma ve kaydýrma, vakumlama sistemleri bunlara ait yedek parça ile tamir bakým ve yenileme hizmetleri. Hitap Ettiði Sektörler: Tarým, hayvancýlýk, otomotiv, otomasyon, kaðýtçýlýk, inþaat malzemeleri imalatçýlarý, yayýncýlýk, kaðýt ve orman ürünleri imalatçýlarý, madeni eþyacýlar, gýda ve toptancýlarý, karton ve mukavva imalatçýlarý, teneke kutu imalatçýlarý, toprak ürünleri imalatçýlarý, kimya ve ilaç sanayi imalatçýlarý, tekstil, oyuncak, zücaciye, elektronik vs. Özartaþ Ambalaj Mak. San. Ýhr. Tic. P.E. ve P.P.naylon halatlar P.E. ve P.P. naylon ip çuval aðzý, ambalaj, paket ipi,tarým ipi,asý ipi, biçeraðlar çýrpý ipi, çamaþýr ipi, jüt ip tulum ipi, bayrak ipi, mühür ipi pamuk ip ambalaj, bað, çuval aðzý dikimi Çuval aðzý dikiþ makinasý ve ipleri Jüt kanaviçe (7,5 ve10 ) kalýnlýðýnda Sýzal elyaf - kartonpiyer imalatýnda Keten - tesisatçýlýkta kullanýlýr. Yaðmurluk ve eldiven çeþitleri Naylon poþet, torba, fidan torba çeþitleri Plastik hasýr çeþitleri(namazlýk, plajlýk, yolluk, halý tipi) muh. ebatlarda Rabant bant çeþitleri- koli bantý ve sera bantý çeþitleri Pamuk kumaþ - perde ve balkon bezi Plastik muþamba -soba altý ve yalýtým amaçlý Lamineli branda ve çuval Tarýmsal sulamada kullanýlan ticari ürünlerimiz musluk, fiskiye, ve hortum ekleri Naylon sulama hortumu (6-44cm) (0,60-0,90) kalýnlýkta Naylon mat sulama hortumu (1/2-1 ½ inç) 100 mt uzunlukta Naylon örgülü sulama hortumu Viyol çeþitleri Naylon sera örtüleri normal ve u.v.li muhtelif ebatlarda Hitap Ettiði Sektörler: Un, yem, gübre, kömür, tuz, þeker, pirinç, patates, soðan, fýndýk, çimento, kimyasal granül, tohum mineral, tahýl, tekstil, elyaf, ambalaj, tarým, tekstil, gýda, ambalaj, sanayi sektörü Parsel Ambalaj San. ve Tic. AYPE (alçak yoðunluklu polietien) / LDPE, AYPE-T (alçak yoðunluk polietilentubular / LDPE-T, YYPE (yüksek yoðunluklu polietien) / HDPE, PVC (polivinil klorür), PP (polipropilen), masterbatchler, olefýnler, elyaflýk, aromatikler, diðer, aromatik yað, PA (FÝTALÝK ANHÝDRÝT), kostik soda, ham benzin, hipoklorit Hitap Ettiði Sektörler:Enerji, tarým, saðlýk, ulaþtýrma, gýda, inþaat, elektronik, tekstil. Piramit Makine Yaþar Gazi Vidalý sistem: Her türlü toz mamülleri paketleyen makineler Bardaklar, þarküteri kaplarý, sýzdýrmaz kaplar, taþýma kaplarý, salata ve sos kaplarý, sup kaseler, luna kaseler, tatlý kaplarý, þale, viyol. Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, ambalaj, paketleme, kuru meyve, yaþ sebze, meyve Baskýlý poþet makinesi ( kaðýt poþet ) Hitap Ettiði Sektörler: Ambalaj malzemeleri imalatçýlarý 10

11 PIXARGUS GMBH Pixargus kauçuk ve plastik ekstrüzyon ürünlerinin hat içi yüzey ölçüm ve kontrolü için anahtar teslim sistemler üretmektedir. Sistemlerin temel özelliði spesifik makine görsel teknolojilere sahip olmasý, özel görüntü ve aydýnlatma tertibatýna sahip olmasý, kamera modüllerinin olmasý ve her göreve özel (software) yazýlýmlarýn uygulanabilmesidir. Faaliyet Merkezi: Almanya Plastik & Ambalaj Teknolojisi Dergisi þekillendirme teknolojisi, termoforming teknolojisi, geri dönüþüm teknolojisi, baský ve sistemleri, kalýp teknolojisi, sýcak yolluk sistemleri, karýþtýrýcýlar, kýrýcýlar, öðütücüler, besleme ve dozaj üniteleri, yazýlým ve test ölçüm sistemleri, robotlar ve otomasyon sistemleri, biyopolimerler, termoplastikler, termosetler, elostemerler, bileþimler ve alaþýmlar, geri dönüþüm plastikleri, katkýlar, boyalar,dolgular. Ambalaj kapsamý: Rijit ambalajlar, esnek ambalajlar, lamine edilmiþ ambalajlar, biyolojik bozunabilen ambalajlar, konteynýrlar, taþýma kasalarý, big bag, file, çuval, etiket ve emniyet bantlarý, ambalaj yan malzemeleri, ambalaj tasarýmý, paketleme makine ve sistemleri, doldurma makine ve sistemleri, yýkama, steriliziasyon üniteleri, baský ve kodlama, etiketleme, þiþe, kase, bardak üretim, poþet üretim, paletleme ve çemberleme, yüklemeboþaltma sistemleri, istifleme ve taþýma sistemleri, robot sistemleri, tartma ve dozajlama sistemleri, akýllý ambalajlar ve sistemler, ambalaj endüstrisi yazýlýmlarý, otomasyon ve test ölçüm cihazlarý. Ayrýntýlý bilgi için: Pom-Vak Pompa Makina San. Tic. Vakum pompalarý (su halkalý vakum pompalarý - yað sirkülasyonlu paletli vakum pompalarý - kuru tip vakum pompalarý) - paslanmaz santrifüj pompalar - manyetik plastik asit pompalarý - santrifüj pompalar - diyaframlý pompalar Hitap Ettiði Sektörler: Kimya, gýda, plastik, ambalaj, tekstil, ilaç, cam, saðlýk, toprak, orman Promak Makine Kozmetik, Gýda, Ambalaj ve Makine Sanayi (standart 3" olarak üretilen slotlu tip þaft gövdelerimiz özel sipariþlerde farklý ebatlarda üretilebilmektedir.), alüminyum adaptörler (standart olarak 3" ve 6" olarak üretilmektedir. özel sipariþlerde 2,5",4",5",8" ve 12" olarak üretilebilmektedir.), kauçuk adaptörler (6"olarak çelik masura kullanýmýna uygun olarak 150mm boyunda üretilmektedir.), diferansiyel þaftlar - diferansiyel bilezikler, yedek parçalar Hitap Ettiðiniz Sektörler: Ambalaj ve makina sektörü Rotopaþ Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ. Rotopak tarafýndan üretilen PVC streç ve shrink filmler DuPont tarýndan üretilen polyolefin Clysar shrink film Streç ve Shrink film BEMIS PMP Pýnar Maksan Plastik San. Tic. Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Þ. Plastik & Ambalaj Teknolojisi Dergisi, Plastik ve Ambalaj sektörlerindeki bilimsel ve teknolojik geliþmeleri, yenilikleri sektöre ulaþtýran en önemli sektör yayýnýdýr. Türkiye ve dünyada üretilen teknolojileri, endüstriyel uygulamalarý ve bilimsel geliþmeleri araþtýrarak belli bir sorumluluk dahilinde yayýnlar. Derginin Tirajý ve Daðýtým Þekli Aylýk tirajý 5 bin olan Plastik&Ambalaj Teknolojisi dergisi üç yolla hedef kitleye daðýtýlmaktadýr. Posta ile ücretsiz daðýtým: Plastik&Ambalaj Teknolojisi dergisi 45 bin hedef firmaya ücretsiz daðýtýlarak Türkiye'de sektörün pazarlama ve satýþýný artýran tek sektör dergisidir. 81 ilden toplanan firmalardan oluþturulmuþ hedef kitleye her ay dönüþümlü olarak ücretsiz dergi gönderilmektedir. Dolayýsýyla sürekli reklam veren bir firma yýl içerisine bütün hedef müþterilerine ürününü ve firmasýný tanýtmýþ olmaktadýr.bunun sonucu pazarlama yeteneðini geliþtirerek satýþlarýný arttýrmaktadýr. Sektör fuarlarýnda daðýtým: Her yýl 10'un üzerinde sektör ve sektörle ilgili fuara katýlým saðlanarak; fuar süresince fuar ziyaretçilerine ve katýlýmcýlarýna ücretsiz olarak verilmektedir. Abone sistemi: Ortalama 950 abone firmaya her ay düzenli gönderilmektedir. Konu Ýçeriði Plastik kapsamý: Enjeksiyon kalýplama teknolojisi, ekstrüzyon kalýplama teknolojisi, þiþirme kalýplama teknolojisi, insert kalýplama teknolojisi, kalýp içi etiketleme teknolojisi, rotasyon kalýplama teknolojisi, sandviç kalýplama teknolojisi, pres kalýplama teknolojisi, vakum þekillendirme teknolojisi, PUR (köpük) Þiþirme plastik ürünleri 1 Lt'den 100 Lt'ye kadar sanayi ve genel amaçlý fýçý bidon üretimi Faaliyet Merkezi:Ýzmir Polat Group Redüktör A.Þ. Redüktör P, PA (ayaklý), PF (flanþlý), PD (delik milli), PM (mil çýkýþlý) tipi redüktörlerin üretimi, sonsuz vidalý redüktörler. Motovario (Ýtalya),Temporiti Faaliyet Merkezi: Aydýn, Ýzmir, Ýstanbul, Ankara Tam otomatik yatay 4 kenar yapýþtýran, dolum ve paketleme makinesi, tam otomatik dikey 4 kenar yapýþtýran, dolum ve paketleme makinesi Puls Elektronik Sistemleri Mak. San.Ýç ve Dýþ Tic. Ltd. Þti Loadcell, yük hücresi, dijital indikatör, transmitter, çevirici, antistatik bar, statik eliminatör, termokupl, checkweigher, vinç kantarý, dc yükleyici, dc bar, statik alýcý, statikmetre Hitap Ettiði Sektörler: Tartým, dozajlama, ambalaj ve paketleme, tekstil, gýda, plastik, Reymak Mak. Oto. San. Tic. Alüminyum havalý þaftlar (çok kanallý havalý þaft): (standart gövde ebatlarýmýz 3" ve 6" olarak üretilmekle beraber özel sipariþlerde 2",4",5",8" ve 12" olarak özel üretim yapýlabilmektedir.), çelik havalý þaftlar (slotlu tip havalý þaft) Konserve, þekillendirilmiþ kutular, yemeklik yað, madeni yað, zirai ilaç, boya, aerosol, pet þiþe, koeks þiþe, plastik enjeksiyon, kap ve kapak, plastik kovalar, kavanoz kapaðý, kolay açýlýr kapak Schoeller Arca Sistemleri Plastik Sanayi ve Ticaret A.Þ. Hijyenik, hafif,orta ve aðýr sanayi tipi euro paletler, katlanabilir yüksek hacimli palet konteynýrlar, katlanabilir kasa, iletken kutular, katlanabilir sývý taþýma kasalarý ( IBC ), þiþe kasalarý, yer kaplamalarý. Hitap Ettiði Sektörler: Yiyecek&içecek, lojistik, otomotiv, kimya, fýrýncýlýk, kargo daðýtým. Faaliyet Merkezi: Kocaeli 11

12 Sea Sky Plastik Makineleri Ýth. Ýhr. Son Soðutma Klima Sistemleri Ýnþaat Gýda San. Tic. Tamçeki Tartý Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Þ. Plastik enjeksiyon makinasý, hammadde kurutucusu ve otomatik yükleyicisi Selsan Plastik San ve Tic.Ltd.Þti. Hitap Ettiði Sektörler: Unlu mamuller, kozmetik, þekerleme, kýrtasiye, yumurtacýlar, iplikçiler, oyuncakçýlar, plastikçiler, baharatçýlar, tekstil, contacýlar, marketçiler, promosyoncular. Sezmak Dolum ve Paketleme Makineleri San. Tic. Su soðutma gruplarý, soðutma kuleleri, soðuk hava tesisleri, klima ve havalandýrma sistemleri Hitap Ettiði Sektörler: Plastik, gýda, kimya, endüstri Star Çelik Tic. Kamyon ve T.I.R. kantarlarý, vagon kantarý, elektronik terazi ve platform baskülleri, hayvan baskülü, plakalý ve pamuk filtre, teneke dolum makinlarý, tartým esaslý varil dolum makinelarý, volumetrik bidon dolum makinelarý, petþiþe dolum makinelarý, kapak kapama makinelarý, kapþon giydirme ve kalite kontrol bandý, etiketleme makinelarý, paslanmaz tank, silo tartým kantarý, torbalama kantarý, çuval torba dolum, beton santrali ve otomasyonu A.Y/Y.Y polietilen film (6 renge kadar baskýlý), strech film, çöp torbasý, buzdolabý poþeti, koruma örtüsü, branda ve palet örtüsü, pp ürünleri, plastik bobin çeþitleri, kaðýt bobin, helva kutusu, yoðurt kovasý, plastik kasa (narenciye) tekstil için fitil makarasý, konik masurasý 5/ 57-4/20 çeþitleri, delikli boya bobinleri bilgi plakalarý, openend, silindirik masuralarý, þönil ve jüt makaralarý polip masuralarý, finösör masuralarý, plastik ambalaj malzemeleri Faaliyet Merkezi: Gaziantep Senur Plastik Sistemleri San. ve Tic. A.Þ. Gýda dolum ve paketleme imalatý yapan firmamýz her türlü yoðun, akýþkan ve sývý ürünleri hazýr plastik ve cam kaselere dolum ve kapatma yapmakta olup ayrýca istenildiðinde dolum yada kapatmalarýný yaptýðýmýz makinelere ürünün raf ömrünü uzatmasý için koruyucu gaz üniteleri de ilave etmektedir. Yaptýðýmýz ürünler: Ayran, yoðurt, süt, meyve suyu, kaymak, vb. Nitrasyon çelikleri (1.8550, , ), nikel bazlý paslanmaz kalýp çelikleri (1.4057, , , , ) Hitap Ettiði Sektörler: Kalýp ve makine imalat, plastik makine, cam kalýp sektörü, enerji sektörü BGH Edel Stahlwarke GMBH Starpak Makina ve Ambalaj Sanayi Özenir Invest / Kazakistan Kamyon ve T.I.R. kantarlarý, dolum, çuval torba dolum. Tamsa Ambalajlama Makineleri San.Tic.Ltd.Þti Her türlü plastik kaseleri otomatik ya da yarý otomatik makinelerle üst folyo(opp vb.) ile kapatýlýr. Shrink, dolum ve paketleme, paket aðzý yapýþtýrma Plastik enjeksiyon, dik enjeksiyon, mal alma robotlarý, plastik enjeksiyon kalýplarý, dalma erezyon tezgahlarý, kalýp setleri, dalma erezyon teli Hitap Ettiði Sektörler: Plastik Jon Wai Machinery Works Co. Ltd. Plastik enjeksiyon Setapak Elektronik ve Ambalaj Makina Sanayi Ticaret Ltd.Þti. Shrink ambalaj, termopak PVC shrink film, polyolefin shrink film. Sistem Konveyör Bant ve Kayýþ San.Tic.Ltd.Þti Konveyör bantlardüz kayýþlar-teflon örgü bantlar-teflon cam kumaþlar-silindir sargý bantlarý-saf teflon plakalar-yuvarlak kayýþlargücü bantlarý Hitap Ettiði Sektörler: Plastik ambalajtekstilgýdaotomotivvb. Shrink ambalaj, shrink film çeþitleri (pvc-poliolefinpolietilen), bant makinesi ve bant çeþitleri, gýda stretch makinesi ve stretch çeþitleri, sanayi stretch çeþitleri, çember makinesi ve çember çeþitleri, vakum, yumurta violleri, tabak kapama. Hitap Ettiði Sektörler: Kozmetik ve kolonya, yumurta ve tavuk, helva lokum ve þekerleme, sabun yað ve kimyevi ürünler, meþrubat ve memba sularý, unlu mamüller, plastik ve enjeksiyon, ofset matbaa, incir ve kayýsý, zeytinyaðý ve bal, süt ve süt ürünleri, mobilya ve dekorasyon, hediyelik eþya, Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, tekstil, matbaacýlýk yayýncýlýk, kimya, saðlýk vb. ambalajlama gerektiren tüm sektörler. Tekma Teknik Koll. Þti. Hidrolik, pnomatik, vakum, pno.diyaframli pompalar, aktuatorlu vanalar, doðrusal hareket sistemleri Hitap Ettiði Sektörler: Ambalaj, gýda, çimento, tütün, ayakkabý, makine, mermer, tekstil, mobilya, seramik 12

13 Vesta Pneumatica (Ýtalyan), Sistem Pneumatica (Ýtalyan), Jelpc (Çin), Shako (Tayvan), Camel Hidrolik (Tayvan), Faber (Yerli), Yamada Pnö.Diyaframli Pompalar(Japonya) Teknik Bant Ambalaj ve Kaðýt Paz. San. ve Tic. Su ile yapýþan zamklý bantlar, su ile yapýþan zamklý bat dispencer, koli kapama bantlarý, tam otomatik koli kapama bantlarý, poþet kapama bantlarý, ayakkabý ve deri kapama bantlarý, muhtelif bantlar. Hade / Almanya / Kaðýt bant dispencerleri Icmi / Ýtalya / Koli kapama makinesi Hitap Ettiði Sektörler: Tekstil, gýda, ilaç ve paketlemede koli kullanan tüm sektörler Teknik Metal Sistemleri San. ve Tic. Aðýr ve hafif endüstriyel raf sistemleri Tepro Makine Ve Otomasyon Sistemleri Ticaret Ltd.Þti. Krauss Maffei Plastik Enjeksiyon Makineleri SIG Corpoplast GmbH : PET preform imalatý için enjeksiyon ve kalýplarý, PET þiþe üretimi için þiþirme ve sistemleri, su, maden suyu, gazlý içecek ve yemeklik yað sanayi için PET þiþe ile beraber komple anahtar teslimi tesis kurulmasý ve danýþmanlýk hizmetleri. Paul Troester: Lastik parçalarý üretimi için makineler ve hatlarý, profil ve hortum üretimi için makineler ve hatlarý, keçe, conta, ve konveyör bantlarý üretimi için makineler ve hatlarý,hatlar için gerekli elektrik ekipmanlar, otomasyon, ayar ve kontrol teknolojik cihazlar Motan GmbH: Hammadde otomasyon sistemleri Transitube - Tim Plast Anlagenbau : Plastik enjeksiyon ve þiþirme niz için özelikle toz hammadde transferinde kullanacaðýnýz tekli ve merkezi yükleme sistemlerini içerir. TRIA SpA : 30kg/saat kg/saat aralýðýnda makine yaný küçük yolluk kýrýcýlar, büyük endüstriyel kýrma makinalarý. Sepro Robotique-Robot Ekipmanlarý: Enjeksiyon için CNC robotlarý ve yolluk alma robotlarý, otomasyon sistemleri. Hamos GmbH: Her türlü metali ayýrabilen metal ayýrýcýlarý, detektörler, plastik/plastik veya kauçuk/plastik ayýrýcýlarý, hurda malzemeden (kablo, elektronik ve elektrik malzemesi, vs.) elektrostatik olarak metal ayýrma sistemleri. Otto Hofstetter: Kalýp imalatý Erwes-Reifenberg: Kapak kalýbý imalatý Frumolde: Kalýp tasarýmý Lenzkes: Kalýp baðlama ekipmanlarýný en son teknoloji ile üreten Alman firmasýdýr. Icma San Giorgio: Icma San Giorgio masterbetch, plastik hammadde (compound), thermoplastik kauçuk (TPE), yarý mamül plastik, plastik levha vs. Waldorf Technick GmbH&Co.KG: Kalýp içi etiketleme sistemi(iml) robotlarýný üreten ve Alman menþeli Waldorf Teknik firmasý; IML robotlarýnýn yanýnda catering malzemeleri olan çatal, býçak, kaþýk vs. otomasyonlarý ve ayný zamanda medikal ve cleanroom ortamlarýnda çalýþmaya uyumlu robotlar üretmektedir. MTI-Mischtechnik International GmbH:MTI- Mischtechnik International GmbH firmasý plastik, kimya vb sektörler için hammadde hazýrlama mikserleri tasarlayýp üretmektedir. P+W Metallbau GmbH &Co.KG: Aliminyum" ve "Paslanmaz" silolar imal etmektedir. Kase Equipment: Plastik kupa, kova, kap, tüp, kapaklar için komple hat ve ofset baský dizayn ve üretimi yapmaktadýr. PME fluidtec:pme fluidtec plastik enjeksiyon sistemleri için su ve akýþkan teknolojileri üretmektedir. PMS Grup:Proje kapsamýnda, her türlü plastik enjeksiyon kalýplarý üretimi yapmaktadýr. Hitap Ettiði Sektörler: Plastik ve plastik yan ekipmanlarý üreticileri. Krauss - Maffei / Almanya, Troester / Almanya, Motan AG / Ýsviçre, Transitube/ Almanya, Lenzkes / Almanya, Icma San Giorgio/ Ýtalya, TRIA SpA / Ýtalya, Sepro/ Fransa, Erwes - Reifenberg / Almanya, Hamos GmbH / Almanya, Otto Hofstätter/ Ýsviçre, Frumolde/ Portekiz, SIG Corpoplast / Almanya, Waldorf Techik/ Almanya, P+W Metallbau / Almanya, MTI-Mischtechnik / Almanya, Kase Equipment, PME fluidtech / Almanya, PMS Group / Ýtalya Tisse Makine ve Kalýp Tasarým Sanayi Ticaret Ltd.Þti. 0,2 litreden 19 litreye kadar pet þiþirme, pet þiþirme kalýplarý, pet preform kalýplarý Hitap Ettiði Sektörler: Pet ambalaj kullanan, su kaynaklarý, kavanoz kullanýcýlarý ve imalatçýlarý, pet þiþe kullanýcýlarý ve imalatçýlarý, kozmetik sektörü, ilaç sanayi T-MAX endüstriyel soðutma sistemleri, T-MAX kalýp þartlandýrýcýlar, T- MAX su regülatörleri, T-MAX robot sistemleri, T-MAX konveyör bantlarý, T- MAX mikserleri, T-MAX otomatik hammadde yükleyicileri ve kurutucularý, T-MAX elektronik metal ayýrýcýlar, T-MAX mýknatýslar, T-MAX kýrma Hitap Ettiði Sektörler: Plastik sektörü ve plastik yardýmcý ekipman üreticileri Faaliyet Merkezi: Tekirdað T-Max Machine&Equipment Koll.Þti. TSP Makina Plastik enjeksiyon, hammadde kurutucularý, hammadde yükleyicileri, hammadde karýþtýrýcýlarý, plastik kýrma, soðutucular, mýknatýs ve metal ayýrýcýlarý, kalýp þartlandýrýcýlarý, parça alma&etiketleme ve inmould robotlarý Hitap Ettiði Sektörler: Plastik Tunca Tenik Makine Sanayi ve Ticaret A.Þ Düz kayýþlar, (katlama ve yapýþtýrma kayýþlarý, besleme kayýþlarý), konveyor bantlar, polyüretan ve pvc gýda bantlarý, antibakteriyel bantlar, asetal paletler ve aksesuarlarý, polyetilen plastikler, modüler bantlar, zaman kayýþlarý, çelik telli pu kayýþlar, trigel kayýþlarý ve v kayýþlarý, kurutma bantlarý, teflon filmler, kasnak, kaplin çeþitleri, silindir kaplama bantlarý Habasit / Ýsviçre, Symateks/ Danimarka Faaliyet Merkezi: Bursa Tunç Makine Turangil Paketleme ve Ambalaj Mak. San. 1 - Otomatik ve yarý otomatik bakliyat paketleme 2 - Otomatik ve yarý otomatik vidalý paketleme 3 - Otomatik ve yarý otomatik terazili paketleme 4 - Otomatik ve manuel shrink ambalaj 5 - Yapýþtýrma Hitap Ettiði Sektörler: Dikey paketleme : Her tür gýda sektörüne yönelik taneli ve tozlu ürünlerin otomatik ve yarý otomatik olarak paketlenmesi için makineler Shrink ambalajlama : Gýda, matbaa, otomotiv, mobilya, metal eþya, boya, mermer, hediyelik eþya gibi ürünlerin ambalajlanmasý için otomatik ve yarý otomatik ambalajlama Faaliyet Merkezi: Konya Ambalaj, streç film sarma Faaliyet Merkezi: Çanakkale Tümpak Plastik Ambalaj Ürünleri San. ve Tic. HDPE, PP ve diðer plastik hammaddelerden 10 milimetre'den 10 litre'ye kadar hacimli, kozmetik ürünleri için þiþe ve bidonlar, temizlik maddeleri için þiþe ve bidonlar, madeni yað þiþe ve bidonlarý, zirai ilaç, gübre þiþe ve bidonlarý, sývý gýdalar için þiþe ve bidonlar, yemeklik sývý yað þiþe ve bidonlarý, kimyasal ürünler için þiþe ve bidonlar ve diðer sektörlerde kullanýlan plastik þiþe ve bidonlar. 13

14 Türker Oluklu Mukavva Ambalaj San.ve Tic. Ltd. Þti. Urmak Ambalaj Makineleri Ýmalat Pazarlama Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd Þti Vempi Plastik Elektromekanik San. ve Tic. Wittmann Plastik Cihazlarý Oluklu mukavva kutu, koli ve karton köþe koruyucu ( köþebent) Hitap Ettiðimiz Sektörler : Seramik, gýda, kimya, mobilya, tekstil, otomotiv yan sanayi, beyaz eþya, cam ve cam eþya, metal ve metal eþya, kuru ve yaþ sebze-meyve ihraçatçýlarý ve ambalaja gereksinim duyan tüm sektörler. Faliyet Merkezi : Ýzmir Plastik çember imalatý, polyester germe imalatý, çelik çember, yarý otomatik çemberleme, tam otomatik çemberleme, havalý çelik çember havalý, polyester, akülü þarjlý çemberleme, çember taþýyýcý arabalar imalatý çember tokalarý, polyester çember, çelik çember, karton köþebent, streç film plastik köþeler Sýzdýrmaz þarküteri kaplarý, þale kaplarý, yumurta viyolleri ve endüstriyel seperatörler Hitap Ettiði Sektörler: Gýda ve endüstri sektörleri Robotlar, iml kalýplarý, kalýp þartlandýrýcýlarý, su regülatörleri, hammadde kurutucularý, hammadde yükleyicileri, merkezi yükleme sistemleri, hammadde kýrýcýlarý, soðutma sistemleri, hammade dozajlayýcýlarý Wittmann Kunststoffgeraete Gmbh/ Avusturya Yaþar Dýþ Ticaret A.Þ. Uður Teneke Ambalaj ve Plastik San. A.Þ. ¼ lt'den 26 lt'ye kadar baskýlý, baskýsýz teneke kutu / kova 1 lt'den 22 lt'ye kadar baskýlý, baskýsýz yuvarlak / oval plastik kova Hitap Ettiði Sektörler: Boya, kimya, gýda, zirai ilaç, madeni yað Faaliyet Merkezi: Kocaeli Umar Makine Sanayi Tic. A.Þ. Teneke kutu ambalaj ve tesisleri, otomatik ve yarý otomatik tesisler, kutu kapatma Hitap Ettiði Sektörler: Teneke kutu üreticileri, zeytin, zeytinyaðý, boya, salça Unisis Plastik San. ve Tic. A.Þ. Plastikler için renkli, siyah, beyaz ve katký masterbach üretimi. Hitap Ettiði Sektörler: Endüstriyel Ambalaja ihtiyaç duyulan bütün sektörler. Transpak (Tayvan), Ýtatools(Ýtalya), Centaur (Ýspanya) Otomatik ve tam otomatik çember havalý ve manuel tipte ambalajlama Varlýk Makina Ýç ve Dýþ Tic. Seramik yapýþtýrýcý tesisleri, dozajlama tesisleri, 0-5 mikron kalsit öðütme tesisleri, kömür eleme ve paketleme tesisleri, kireç söndürme ve paketleme tesisleri, tesis otomasyonlarý, otomatik paletleme üniteleri, ventilli torba dolum üniteleri, otomatik torba takma üniteleri, açýk aðýz torbalama üniteleri, big bag dolum üniteleri, havalý taþýma üniteleri, streçleme üniteleri, eleme üniteleri, silo ve bunkerler, otomatik tartým sistemleri, toz mikserleri, sývý mikserleri, kovalý elevatörler, helezonlu konveyörler, bantlý konveyörler, jet pulse filtreler, silo üst filtreleri, deðirmenler (çekiçli&raymond) bant kantarlarý, vibrasyonlu besleyiciler, vibromotorlar, oynak tabanlar, rotary valfler (hava kilitleri) Hitap Ettiði Sektörler: Maden, kimya ve yapý kimyasallarý Vatan Plastik Sera örtüsü, shrink, mühendislik plastikleri, strech, torba Vidamak Makine San. Extrüzyon vida, kovan grubu imalatý Hitap Ettiði Sektörler: Plastik-kauçuk Videojet Technologies Ürün Kodlama ve Etiketleme Danýþ. ve Tic. Ink-jet kodlayýcýlar Ink-jet iþaretleyiciler ve barkod etiketleyiciler Programlanabilir folio yazýcýlar (TTO) Programlanabilir lazer kodlayýcýlar Ürün etiketleyicileri Etiket yazýcý uygulama unsurlarý ve barkod etiketleyiciler Palet etiketleme ve markalama sistemi. Mürekkep, carbon þerit ve etiket. Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, otomotiv, kozmetik, saðlýk, temizlik, ilaç, içecek, makine, elektronik, saðlýk Enjeksiyon, ekstrüzyon ve þiþirme kalýplamaya yönelik yüksek performanslý homopolimer/kopolimer ve random kopolimer tip polipropilenler, bimodal yapýlý filmlik ve þiþirmelik polietilenler. Hitap Ettiði Sektörler: Gýda maddeleri (donuk ürünler dahil), kimyevi maddeler, kozmetik ve týbbi ürünler için her tür kap ve kapak üreticileri, taþýma kasalarý, palet, plastik mobilya ve mobilya aksamý üreticileri, ev aletleri üreticileri, levha, ambalaj filmi, file ve raþel çuval üreticileri, non-wowen üreticileri ve çeþitli teknik uygulamalar. Borealis AG /Avusturya Homopolimer ve kopolimer polipropilenler, bimodal polietilenler Yaþar Tarým Orman ve Gýda Ürünleri San. Tic. Kanada kavaðý, kayýn, çam, ýhlamur aðacýndan ürettiðimiz kutularýmýz çeþitli sektörlerde kullanýlmaktadýr. Gýda sektöründe kullanýlmak üzere incir, kayýsý, badem, lokum, hurma, çikolata kutularý, þarap ve zeytinyaðý þiþeleri için her ebatta isteðe uygun kutular, Özel günler için hediyelik masif kutular lazerle istenilen desen ve markalar ahþap kutularýn üzerine iþlenerek hazýrlanmaktadýr. 14

15 Yena Ambalaj Ardolet Mak. San. Tic. Çelikbilek Makine San. ve Tic. A.Þ. (tifturuk) baský, inline flexo ve offset baský üniteleri, dilimleme, laminasyon, tek/ çok katlý cast film ekstruzyon hatlarý, tek / çok katlý levha hatlarý pe/pp/ps/abs/pmma/pc, co-ekstruzyon laminasyon, plastik geri dönüþüm, komple çuval tesisi, balonlu ambalaj filmi üretim hatlarý, gravimetrik dozajlama ve hammadde aktarým sistemleri Plas Alliance Ltd. - Tayvan, Ye I Machinery Factory Co.,Ltd. - Tayvan, Rotoflexo Precise Machinery Ltd.-Tayvan, Torninova, Costruzioni Meccaniche - Italya, Cmg- Mam S.R.L.- - Italya, Giugni S.R.L - Ýtalya, Carýint S.R.L-Ýtalya, Tecno Coating Engineering-Ýtalya, Sysmetric Ltd.- Ýsrail / Ýzmir Her türlü cam ve þiþe ile metal ve plastik kapak, kapþon ve ambalaj dolum Hitap Ettiði Sektörler: Gýda ve kimya Huta Chzchy / Polonya, Technologia / Ukrayna, Müller Company/ Avusturya Yýldýrým Soðutma Hava Kompresörleri Ýnþaat Gýda San. Tic. Ltd. Þti Sývý dolum, kapama, çalkalama, kolileme, paletleme, palet bozma ve konveyör sistemleri. Hitap Ettiði Sektörler: Meþrubat, su, soda, meyve suyu, deterjan, ilaç, yemeklik yað, sirke. Atýlým Mak. Paz. San. ve Tic. Halatlý vinçler, zincirli vinçler, gezer köprülü vinçler, portal vinçler, pergel vinçler, enerji ve data transfer sistemleri, vinç komponentleri ve kaldýrma aparatlarý, kaldýrma ekipmanlarý, manuel transpaletler (bestlift, yale), akülü transpalet ve istifleyiciler (bestlift, yale, loc), yük tutma ve tartma aparatlarý (bestlift, yale), polyester sapanlar (bestlift, yale), zincir sapanlar ve ekipmanlar (excel), hidrolik sistemler (yale, hts), makine kaldýrma ve taþýma sistemleri (bestlift, hts) Kombi Makine San. ve Tic. Hitap Ettiði Sektörler: Ambalaj, aðýr sanayi, demir-çelik, gemi inþa, otomotiv, çimento, maden, gýda, tekstil, kimya, lojistik, ilaç, inþaat, ulaþým /Ýzmir Su soðutma grubu(water chiller),dalgakýran hava kompresörü, basýnçlý hava kurutucularý, basýnçlý hava filtreleri. Faaliyet Merkezi: Kocaeli Zinisan Vakum Pompa ve Mak. San. Vakum ambalaj, vakum pompasý, vakumla kaldýrma üniteleri ATM serisi tifdruk baský, AFM serisi flexo baský, AKM Serisi bobin dilimleme, AFKM serisi frýctýon bobin dilimleme, ALM serisi solventli laminasyon, AEK serisi etiket kalite kontrol, AES serisi etiket sayma, ALBM serisi levha baský (PVC. lambiri v.b.), ARBM serisi re-bobinaj (bobin aktarma) Çildan Mekatronik San. ve Tic. Dolumsan Makine Otomasyon Ayran, süt, krem peynir, labne peyniri, krem eritme, bal, reçel vs. Kap içine giren tüm sývýlarýn dolum makinesi, özel tasarýmlar. Hitap Ettiði Sektörler: Gýda, kimyasal boya grubu, medikal ürünler. Faaliyet Merkezi: Ankara Pet þiþirme, komple dolum, etiket, termoform dolum, shrink, PE-PP-COEX ekstrüzyon þiþirme SMF Gmbh / Almanya Þiþirme Extrusion S.R.L. / Ýtalya PE-PP-COEX Ekstrüzyon þiþirme Sar-iþ Makina Ýmalat San. ve Tic. Adalý Plastik Makina Grupak Plastik Makina Ýç ve Dýþ Tic.Ltd.Þti HDPE film makinalarý, LDPE film makinalarý, P.P. film makinalarý, sera örtüsü (Branda) film makinalarý, hurda plastik kýrma makinalarý, dilimleme ve katlama makinalarý Kalýp içi etiketleme robotlarý (IML), plastik enjeksiyon ürün alma ve insert robotlarý, servo kontrollü özel sistemler, montaj, otomasyon projeleri, çalýþan sistemlerdeki kýsmi ve komplike çözümler Hitap Ettiði Sektörler: Plastik ambalaj kaplarý üreticileri, plastik enjeksiyon ile üretim yapan tüm sektörler. HDPE / LDPE film ekstruderleri, her tip poþet kesme, fleksografik, baský, rotogravur Shrink ambalaj, kolileme, konveyör ve bant sistemleri Hitap Ettiði Sektörler: Ýçecek endüstrisi, yiyecek, saðlýk ve güzellik endüstrisi, kimya ve ilaç sanayi, otomotiv ve elektronik endüstrisi, detarjan endüstrisi 15

16

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Vizyon: Ambalaj makineleri & sarf malzemeleri ve yedek parça satışı ile makine teknik servis ve bakımında dünya çapında Sorunsuz Güvence

Vizyon: Ambalaj makineleri & sarf malzemeleri ve yedek parça satışı ile makine teknik servis ve bakımında dünya çapında Sorunsuz Güvence İbrahim Armağan tarafından organize edilerek 1999 yılında İzmir'de kurulmuştur. Ambalaj sektörünün, Dünya ve özellikle Türkiye'de öneminin hızla arttığı yıllarda, değişik bütçelere hitap eden kaliteli

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları ÜRÜN ADI RENK STOK MİKTARI SATIŞ FİYATI KDV POLYAMIDE TESLİM YERİ PA Granulat Gri 97.Kg 1,75. /kg PA 3% MF 76.Kg 1,75. /kg 1 Adet PA 6 Granulat Gri 868.Kg 1,75. /kg PA 6 Granulat 1.364.Kg 1,75. /kg PA

Detaylı

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları ÜRÜN ADI RENK STOK MİKTARI SATIŞ FİYATI POLYAMIDE PA Granulat unverst. 756 Kg 1,75. /kg PA Granulat 97 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat grau 868 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat 1.59 Kg 1,75.

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey.

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey. Panjur Kataloðu Her þey kolaylýkla. 2010 M7 Kolaylýkla her þey. Alüminyum Motorlu Panjur Sistemi No 1 2 3 4 5 10 14 15 16 17 Açýklama Panjur Kutusu Yan Kapak Lamel Sekizgen Boru Yan ve Alt Profiller Motor

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları PA POLYAMIDE PA Granulat unverst. 756 Kg 1,75. /kg PA Granulat 97 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat Badamid grau 868 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat Badamid 1.59 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP.

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler KİMYA SEKTÖRÜ : Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar, inorganik

Detaylı

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler)

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Katılımcı: 87 si yabancı toplam 365 katılımcı Ziyaretçi: 3.465 i yabancı toplam 15.934 ziyaretçi Katılımcı Ülke: 37 Ziyaretçi Ülke: 119 Konuk Ülke: Kosova Fuar

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017)

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) SEKTÖRÜN TANIMI HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP li), inorganik kimyasallar (28

Detaylı

AMBALAJ SEKTÖRÜ ve IPACK 2010

AMBALAJ SEKTÖRÜ ve IPACK 2010 FUAR SONUÇ RAPORU 0 AMBALAJ SEKTÖRÜ ve IPACK 2010 Ambalaj Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri Türkiye de ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür ve yılda ortamla yüzde 10 oranında büyümektedir. Hızlı

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

PDF Editor. Endüstriyel Bakım Ürünlerinde Çözüm Ortağınız

PDF Editor. Endüstriyel Bakım Ürünlerinde Çözüm Ortağınız Endüstriyel Bakım Ürünlerinde Çözüm Ortağınız İÇİNDEKİLER 02 Hakkımızda 03 Endüstriyel Bant 04 Tisan 05 Granür & Sprey 06 Koruyucu & İzolasyon 07 Çemberleme 08 Köşebent & Paketleme 09 Ürün Ambalajlama

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

ile Saklayın, Koruyun, Sevk Edin...

ile Saklayın, Koruyun, Sevk Edin... HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile Saklayın, Koruyun, Sevk Edin... Ürünü dış etkenlerden korumak ve rahat taşınmasını sağlamak için gerekli tüm ambalaj ve paketleme malzemelerini

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Türk ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür ve yılda ortalama

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

Sıra No. Proje No REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD.

Sıra No. Proje No REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 2 256 KEBAN ALABALIK SU ÜRÜNLERİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009 HİZMETE ÖZEL 1 Faaliyet Alanları Tasarım, Geliştirme ve Üretim Paletli Zırhlı Muharebe Araçları Lastik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Silah Sistemleri Zırhlı Araç Modernizasyonu, Bakımı ve Onarımı Entegre Lojistik

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU 2015 1 2 TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU Polietilen (PE) tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. Polietilen ithalatı; dünya toplam plastik

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

www.enkasanayi.com POLİÜRETAN POLİÜRETAN SÜPERFLEX ŞEFFAF FLEX KLİMAFLEX İskonto oranları için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

www.enkasanayi.com POLİÜRETAN POLİÜRETAN SÜPERFLEX ŞEFFAF FLEX KLİMAFLEX İskonto oranları için lütfen firmamızla irtibata geçiniz. POLİÜRETAN POLİÜRETAN SÜPERFLEX ŞEFFAF FLEX KLİMAFLEX (PU 70) (PU 100) (GENİŞ HATVE) (DAR HATVE) EURO / MT EURO / MT EURO / MT EURO / MT EURO / MT 40 mm 2" 52 mm 60 mm 2 1/2" 63 mm 70 mm 3" 76 mm 80 mm

Detaylı

VAKUM PAKETLEME VE DiLiMLEME MAKiNALARI

VAKUM PAKETLEME VE DiLiMLEME MAKiNALARI VAKUM PAKETLEME VE DiLiMLEME MAKiNALARI 2 2006 yılında Lipovak Makine İmalat ve Ticareti olarak Melih GÜREŞ tarafından Adapazarı nda kurulmuştur sektörümüzde, güvenirliği ile tanınan seçkin bir yere sahiptir.

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİ. HS No: ( , 28-39, , )

KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİ. HS No: ( , 28-39, , ) KİMYA SEKTÖRÜ HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP li), inorganik kimyasallar (28

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 40

ÖĞRENME FAALİYETİ 40 ÖĞRENME FAALİYETİ 40 AMAÇ PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda plastik teknolojisi alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU ve GELECEĞİ

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI FOET KURS PROGRAMLARI SAATĠ KODU AHġAP TEKNOLOJĠSĠ 43 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli ĠĢlerde AhĢap Ġskelet Ġmalatı (Marangozluk) 40 543 Tehlikeli

Detaylı

OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ AKİB TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖREL

Detaylı

Dosya Ambalaj Makineleri Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi Ülkemizin ihracatýný ve öncesinde üretimini artýrabilmesi için her sektörde en ekonomik üretim yapmamýz gereklidir.

Detaylı

3. TİRE SÜT SEMPOZYUMU 11 / HAZİRAN / 2015

3. TİRE SÜT SEMPOZYUMU 11 / HAZİRAN / 2015 3. TİRE SÜT SEMPOZYUMU 11 / HAZİRAN / 2015 1978 den beri Temelleri, 1978 yılında atılan Polat Group bugün; %100 Yerli Sermaye, Farklı Sektörlerde Faaliyet, 20 den Fazla Ülkeye İhracat, 9 u Yurtiçinde,

Detaylı

CONTA PVC pencere sektörü için TPE (Termoplastik Elastomer) bazlı conta üretmek amacıyla Gebze de kuruldu.

CONTA PVC pencere sektörü için TPE (Termoplastik Elastomer) bazlı conta üretmek amacıyla Gebze de kuruldu. 2004 CONTA PVC pencere sektörü için TPE (Termoplastik Elastomer) bazlı conta üretmek amacıyla Gebze de kuruldu. Üretim Faaliyetlerimiz Üretim Depo CNT Conta %100 Türk Sermayesi Joint Venture İştiraklerimiz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV 1. TÜRKİYE DE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ TÜKETİMİNDE KULLANILAN PLASTİK HAMMADDELER Türkiye de 2012 2016 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 2 milyon

Detaylı

Sektörler İçme Suyu Maden Suyu Meşrubat Meyve Suyu Alkollü İçecek Konserve Bitkisel Sıvı Yağ Sirke Boya Deterjan

Sektörler İçme Suyu Maden Suyu Meşrubat Meyve Suyu Alkollü İçecek Konserve Bitkisel Sıvı Yağ Sirke Boya Deterjan GREEN ADH-Tech su bazlı etiketleme ürün serisi, cam ve plastik şişe, plastik kovaların dayanıklı ve güvenilir bir şekilde etiketlenmesinde geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Neden GREEN ADH-Tech su bazlı

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

Sayın Yetkili, Saygılarımızla,

Sayın Yetkili, Saygılarımızla, Sayın Yetkili, Fujifilm- Right Team Danışmanlık Prescale Ürünlerinin Kullanım Alanları ve Çözümleri ile ilgili tanıtım metinleri ve iletişim bilgilerimiz ekte tarafınıza sunulmuş olup; Prescale ürünleri

Detaylı

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır.

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır. AMBALAJ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ Hazırlayan Faruk BİLGİ 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizde plastik işleme

Detaylı

FAALİYET ALANLARI: Cidarlı Sıvı tank imalatı. Kuru madde tank imalatı. Sos tankı imalatı. Şurup tank imalatı. Süt tankı imalatı. Sıvı mikseri imalatı

FAALİYET ALANLARI: Cidarlı Sıvı tank imalatı. Kuru madde tank imalatı. Sos tankı imalatı. Şurup tank imalatı. Süt tankı imalatı. Sıvı mikseri imalatı RCN Grup; mekanik tesisat, otomasyon ve gıda tankı imalatında yıllarca faaliyet göstermiş sektörün gerçek profesyonellerinin deneyim ve birikimlerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkmış bir oluşumdur. Özellikle

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler Müşteri ihtiyaçlarını yakından takip eden ve ihtiyaca

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl 1 A-815 Asenka Mermer

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim TEKNOPAC 300 Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim Kapasitesi için, düzgün ürünleri sarmak üzere tasarlanmıştır. Konsol tasarımı, modüler yapısı, yüksek

Detaylı

MLS-310 MANYETİK LİNEER ENCODER SİSTEMİ

MLS-310 MANYETİK LİNEER ENCODER SİSTEMİ MLS-310 MANYETİK LİNEER ENCODER SİSTEMİ KENDİNDEN YATAKLANMIŞ KAPALI ÖLÇÜM SİSTEMİ Manyetik Temassız Lineer Encoder Sistem 5 µm 'den 62,5 µm ' ye kadar Çözünürlük Değerleri 0,001-0,005-0,010-0,025-0,050

Detaylı

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu.

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu. Vida - Dübel - Bant 16.000 Adet/Kutu 9.000 Adet/Kutu SU Vida 3,5 x 45 SU Vida 3,5 x 55 141254 141255 51290 51291 51292 5397 Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu 142,14 TL/kutu 15,58 TL/kutu 18,90 TL/kutu 23,98

Detaylı

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ 1- SEBZE VE MEYVE KONSERVE FABRİKALARI Sebze ve meyve işleyen fabrikalara, Marmara mıntıkasında 140 gün ve diğer mıntıkalarda 120 gün kampanya süresi kabul edilir.

Detaylı

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ Teknikeller Makina tam otomatik ve yarı otomatik küp şeker makineleri, küp şeker sarım makineleri ve tüp dolum makineleri üretmektedir. Üretim ihtiyaçlarınız doğrultusunda

Detaylı

SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ

SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? SERMOT Endüstriyel Otomasyon San. Tic. A.Ş. alanında uzman kadrosu

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması 1 Konu : Polimerler Süre : 45 dakika Açıklama : Öğrenciler polimerleri tanımak için yoğunluğu bilinen çözeltilerin içine plastik örnekler koyarlar. Araç ve gereçler (bir grup için) Tüplük Baget 7 farklı

Detaylı

ideaambalaj Köşe Koruyucular İhtiyaca göre istenilen tüm ebatlarda hazırlanabilen karton köşe koruyucular.

ideaambalaj Köşe Koruyucular İhtiyaca göre istenilen tüm ebatlarda hazırlanabilen karton köşe koruyucular. Köşe Koruyucular İhtiyaca göre istenilen tüm ebatlarda hazırlanabilen karton köşe koruyucular. L Köşe Koruyucular U Köşe Koruyucular Yuvarlak Sarım Köşe Koruyucular Kilitli Köşe Koruyucular Ara Kartonlar

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

- Alüminyum Kaplar - Alüminyum Kapaklar KARTON GRUBU - Karton Bardaklar - Karton Tabaklar - Hazır Yemek Kutuları

- Alüminyum Kaplar - Alüminyum Kapaklar KARTON GRUBU - Karton Bardaklar - Karton Tabaklar - Hazır Yemek Kutuları HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ KARTON PLASTİK KAĞIT CATERING ALÜMİNYUM KÖPÜK PLASTİK - Plastik Tabaklar - Plastik Çatal, Bıçak, Kaşık - Diğer Plastik Ürünleri - Plastik Bardaklar,

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LCS-1M12P-F04NNC-M12 Sensör kapasitif

İçerik. Ürün no.: LCS-1M12P-F04NNC-M12 Sensör kapasitif Ürün no.: 50135699 LCS-1M12P-F04NNC-M12 Sensör kapasitif Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Palet Ambalajında Yeni Çözüm. Palletizing SLIP-STOP

Palet Ambalajında Yeni Çözüm. Palletizing SLIP-STOP Palet Ambalajında Yeni Çözüm Palletizing SLIP-STOP Şirket Profili KMG, palet ambalajında kullanılan bantlama makinesi veya streç sarma makinesine alternatif olarak icat edilen Slip-Stop sistemi üreticisi

Detaylı

ÜRETİM DALI 2004 2005 2006 2007 2008 KÂĞIT AMBALAJ 61.000 60.000 60.000 60.000 60.000

ÜRETİM DALI 2004 2005 2006 2007 2008 KÂĞIT AMBALAJ 61.000 60.000 60.000 60.000 60.000 AM BALAJ SANAYİ Türkiye ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür ve yılda ortalama % 10 oranında büyümektedir. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU ( / 3 Ay ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 1. PLASTİK HAMMADDE : 1.1. PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : yılının ilk 3 ayında, PETKİM tarafından toplam 168.000 ton PE,

Detaylı

albenil güvenli fleksibl ambalaj üretiyoruz 1973 den beri

albenil güvenli fleksibl ambalaj üretiyoruz 1973 den beri sağlıklı güvenli albenil 1973 den beri fleksibl ambalaj üretiyoruz i Ürünleriniz kadar sofistike süreklilik ürünlerinizi tüketiciyle buluşmaya hazırlıyoruz Güvenli Sağlıklı Albenili Modern teknoloji kullanarak

Detaylı

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik IV 100/40 M B1, farklı hedef grupların ihtiyaçlarını karşılayan çok dayanıklı bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Bu elektrikli süpürge, özellikle Bölge 2 ST 1, ST 2 ve ST 3 toz patlama sınıflarında

Detaylı

SUBWAY INTERNATIONAL'ın Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu resmi tedarikçisiyiz.

SUBWAY INTERNATIONAL'ın Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu resmi tedarikçisiyiz. euplus.co BİZ KİMİZ? EUPLUS LOJİSTİK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. olarak İzmir'de birden fazla iştirakimizle, geliştirdiğimiz işbirliklikleri ve çözümlerimizle pazara yeni heyecanlar getiriyoruz. Müşterilerimize,

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 22.11.2017 23.11.2017 16.İstanbul Perakende Fuarı Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Lütfi Kırdar Uluslararası

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek

Detaylı

4.ALGERIA FOODEXPO 20-23 KASIM 2014 ALGERIA-CEZAYIR 4.Uluslararası Gıda,Tarım ve GıdaTeknolojileri fuarı

4.ALGERIA FOODEXPO 20-23 KASIM 2014 ALGERIA-CEZAYIR 4.Uluslararası Gıda,Tarım ve GıdaTeknolojileri fuarı Bölgesel anlamda Komşularımızda yaşanan sıkıntılı olaylardan dolayı İhracat pazarımızda daralmalar söz konusu olmakta; IRAK,SURİYE,LİBYA,MISIR hatta UKRAYNA pazarlarındaki sıkıntılar malumunuz birde BATI

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Günün Çorbasý. Günün Çorbasý. Su Böreði 1 Porsiyon. Lütfen servis personelinden bilgi alınız.

Günün Çorbasý. Günün Çorbasý. Su Böreði 1 Porsiyon. Lütfen servis personelinden bilgi alınız. Günün Çorbasý Günün Çorbasý Lütfen servis personelinden bilgi alınız. Su Böreði 1 Porsiyon Poðaçalar Sade Peynirli Kaþar Peynirli Zeytinli Patatesli Dereotlu Cevizli Simitler Ankara Simiti Sosyete Simiti

Detaylı

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler PRES ÇAKMA SOMUN VE CİVATALAR Otomotiv Beyaz eşya

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ (SITC NO: 579,581,582) Türkiye'de

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEġMESĠ ĠMZALANAN PROJELER LĠSTESĠ

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEġMESĠ ĠMZALANAN PROJELER LĠSTESĠ EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEġMESĠ ĠMZALANAN PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref.No BaĢvuru Sahibi

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı