2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN"

Transkript

1 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde, dünyada yaşanmakta olan kapsamlı ve hızlı değişim göz önünde bulundurularak toplumsal ve ekonomik dönüşümlerin yönlendirilmesinde Antalya İlinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları önemli bir işlevi üstlenmelidirler. Amaçlanan dönüşümlerin uyumlu ve etkin kaynak kullanımıyla, Antalya nın ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde gerçekleştirilmesinde planlı çalışmamızın etkili ve önemli katkısının olacağında tereddüt bulunmamaktadır.18 Ocak 2012 Dr. Ahmet ALTIPARMAK Vali ANTALYA İLİNDE UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR 2012/1 NO LU VALİLİK GENELGESİ

2 1 2 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK / /01/2012 Konu : 2012 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2012/1 İlgi : a) 18 Ekim 2011 tarih ve 28088(mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı. b) 30 Ekim 2011 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2012 Yılı Programı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 2011/2303 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18 Ekim 2011 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de ve bu kararın eki olarak Kalkınma Bakanlığı nca hazırlanan 2012 Yılı Programı 30 Ekim 2011 tarihli ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Yılı Antalya İli Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesinde ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgi (b) Yatırım Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak hareket edilecektir.

3 A - UYGULAMA Genel İlkeler Yılı Programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla; makro ekonomik politikalara, sektör programları ile bölgesel gelişme programlarına uygun olarak Antalya ili yatırımlarının koordineli bir şekilde yürütülmesi esastır Yılı Yatırım Programı ve eklerinde yer alan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme politikalarının ve bunlara ilişkin tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, görevli yatırımcı kuruluşlarca programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak çalışma programına göre yürütülecektir Yılı Yatırım Programı uygulamalarında Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ( ) ve 2012 Yılı Programı öncelikleri esas alınacaktır. 4- Kamu kuruluşları, ilgi(a) 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uygun, Antalya İli 2012 Yılı Yatırım Programı nda yer alan projelerin etkin bir şekilde yürütülmesi, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun kullanılması konusunda gerekli tedbirleri alacaklardır. Mahalli İdare Yatırımları 5- Mahalli idareler tarafından (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve idareler) dış kredili projeler belirlenirken dış borç limitleri içinde kalınacaktır. 6- Mahalli idarelere ait yatırım projelerinden; dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımını gerektirenler, makro politikalar, sektör programları, bölgesel planlar ve yatırım öncelikleri ile stratejik plan ve performans programı dikkate alınarak ilgi (a) karardaki esaslara göre yatırım programına alınacaktır. Dış finansman kullanımı 4 olan projelerden İller Bankası Yatırım Programında yer almak üzere teklif edilenlere öncelik verilmektedir. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli idareler tarafından yerine getirilecektir. 7- Köylerin altyapı sorunlarını çözmeye yönelik Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamındaki yatırımlar için 2012 yılı bütçesinden ayrılan ve 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan ödeneğin, il bazında dağılımı, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından karara bağlandıktan sonra Antalya ilinde KÖYDES kapsamında çalışmalar YPK kararlarındaki hükümler doğrultusunda yürütülecektir. Yıllık Çalışma ve İş Programları 8. Yıllık İl Yatırım Programı nı hazırlamak amacıyla yatırımcı kuruluşlar ile belediyelerin yatırım programlarının kesinleşmesine müteakip hazırlayacakları İller Yatırım Projeleri Çalışma ve İş Programları nı (EK-1) ekli formlara düzenli olarak işleyerek zaman geçirmeksizin Valiliğimize göndereceklerdir. Programlarda meydana gelecek her türlü değişiklik kesinleştikten sonra 10 gün içinde Valiliğimize bildirilecektir. 9.Yatırım Programında sayılmayan toplulaştırılmış projelerin alt proje kalemleri kesinleştikten sonra, bu projeler de Çalışma ve İş Programlarında ayrıntılı olarak gösterilecektir. Yıllık Yatırım Programı Teklifleri 10-Kamu kuruluşları ilimizdeki yatırım teklifleriyle ilgili olarak Orta Vadeli Programda belirtilen hedefleri, politikaları, öncelikleri, çevresel etkileri ve varsa sektör ana planları ile kuruluş stratejik planları ve performans programlarını esas almalarının yanı sıra Valiliğimizin görüşünü alarak proje düzeyinde üç yıllık yatırım programını hazırlayacak ve 2012 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığı ile Valiliğimize göndereceklerdir. Yatırım Programında müstakil proje olarak yer alması gereken

4 5 projelerin toplulaştırılmış proje kapsamında bildirilmemesi esas olacaktır. 11- Kuruluşlar, tüm sektörlerde maliyeti 5 milyon TL nin üzerinde olan, yıl içinde Yatırım Programına alınmasını talep edecekleri yeni projeler için, Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlayacakları fizibilite etüdü ile birlikte Kalkınma Bakanlığı na müracaat edeceklerdir. B - KOORDİNASYON İşbirliği ve Koordinasyon 12- Bölge ve il düzeyindeki koordinasyon hizmetlerinde 2012 Yılı Programında yer alan hedef, ilke ve politikalar esas alınacaktır. Programın uygulanmasında verimliliğin ve etkinliğin artırılması amacıyla İl düzeyindeki koordinasyon ve işbirliği Valiliğimizce sağlanacaktır. Kalkınma Ajansı Çalışmaları 13- Bölge Planları başta olmak üzere bölgesel gelişme alanında planlama, programlama, araştırma ve koordinasyon çalışmalarında kalkınma ajanslarının ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve destekler ilgili kuruluşlarca sağlanacaktır. Yerel Koordinasyon 14- İl Koordinasyon ve İzleme Sisteminin (İKİS), merkezi kurumların kullanımına açılması ve yereldeki birimler tarafından girilen verilerin doğrulanmasına ve mevcut sistemler ile İKİS in entegrasyonuna yönelik altyapı oluşturma çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir. İl düzeyindeki uygulama ve koordinasyon İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bu kapsamda işbirliği yapılacak kuruluşlar tarafından gereken destek ve katkılar zamanında sağlanacaktır İKİS veri girişleri, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü koordinasyonunda il veya bölge müdürlükleri tarafından düzenli olarak yapılacaktır. 16- İlimizdeki yatırım tekliflerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için kuruluşlar arasında işbirliği, yardımlaşma ve koordinasyon Valiliğimizce sağlanacaktır. Yatırım tekliflerinin bölge planlarına uyumu ve bölgesel bütünlüğün sağlanabilmesi bakımından gerekli teknik desteğin verilebilmesi amacıyla bu teklifler BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) yönetim kurulunda görüşüldükten sonra kurumların merkez teşkilatlarına gönderilecektir. 17- Antalya ili yatırım uygulamalarında koordinasyonu ve etkinliği artırmak amacıyla merkezi kamu kurumları, projelerin niteliği uygun düştüğü ölçüde, yatırım uygulamalarının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 6. maddesi hükümleri gereğince gerçekleştirilmesine öncelik verecektir. İl Koordinasyon Kurulları 18-İl yatırımlarının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı İl Koordinasyon Kurulları; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az dört kez toplanmaktadır. Bu toplantılara, ilgili konularda görüşlerine başvurmak üzere kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları da davet edilmektedir. 19-Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi, yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesi, Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek

5 7 Valiliğimizin görüşlerinin oluşturulmasına esas olacak şekilde belirlenecektir. Projelere ilişkin Valiliğimizin görüşleri oluşturulurken, ilimizin sosyo-ekonomik göstergeleri, bölge plan ve programları ile ilişki, projeler arasındaki tamamlayıcılık ve bütünlük ile öncelik sıralaması dikkate alınacaktır. 20-Toplantı hazırlıkları için gerekli veriler, ilgili kuruluşlarca toplantılardan on gün öncesine kadar İKİS e girilecek ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek bir raporla Kurula sunulacaktır. Toplantı tutanakları ise, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce sisteme aktarılacaktır Bu genelgede yer alan esaslar, Kaymakamlıklar aracılığı ile ilgili birimlere duyurulacaktır. Antalya ilinde uygulanacak 2012 Yılı Yatırım Programındaki projelerin uygulanması ve bu esnada ortaya çıkacak olan koordinasyon ve işbirliği hususları ile projelerin izlenmesi, ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı, ilgi (b) 2012 Yılı Programı ve yukarıdaki belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 21-Valiliğimizin yatırım tekliflerine ilişkin görüşleri, ilgili kamu kuruluşları ve bölge müdürlükleri tarafından, yatırım tekliflerine ek olarak, merkez teşkilatlarına bildirilecektir yılı Antalya İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları, Valiliğimizce aksi bildirilmedikçe aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır. I. Toplantı: 4 Ocak 2012 II. Toplantı: 3 Nisan 2012 III. Toplantı: 2 Temmuz 2012 IV. Toplantı: 2 Ekim Toplantılara ilgili dairenin birinci derecedeki yetkili amiri katılacaktır. Önemli mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan amirler, toplantıya katılmama gerekçeleri ile katılacak görevliyi toplantıdan önce Valiliğimize (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü) bildirecektir. 24- İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları nın gündemi ve ele alınacak konular toplantıdan en az 1 (Bir) ay önce Kaymakamlıklara, Belediyelere ve Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşlarına bildirilecektir. 25- Kaymakamlıklar, Belediyeler, Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşları İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları ndan en az 15 gün önce Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu (Ek-2) ve Yatırım Projeleri İzleme Raporu nu (Ek-3) düzenleyerek zamanında Valiliğimize (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü) göndereceklerdir. Ekler 1-Çalışma ve İş Programı (Tablo) 2-Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu (Form) 3-Yatırım Projeleri İzleme Raporu(Tablo) Gereği: Büyükşehir Belediye Başkanlığına Kaymakamlıklara Belediye Başkanlıklarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına Bilgi : İçişleri Bakanlığına Kalkınma Bakanlığına Çevre Valiliklere

6 9 Web : Web :

7 11 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU EK-2 1.TOPLANTI DÖNEMİ : 2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : 3.TOPLAM PROJE SAYISI : 4.PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI : Sektörü Proje Sayısı Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması Yılı Ödeneği Dönem Harcaması 5-TOPLAM PROJE TUTARI : 6.ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 7.YILI ÖDENEĞİ : 8.DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : 9.PARASAL GERÇEKLEŞME ORANI (%) : 10.BİTEN PROJE SAYISI : 11.DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 12.İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 13.BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : 14.BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : 15.ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUNLAR : 16.SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ : 17.ALINMASI İSTENEN TEDBİRLER : HAZIRLAYAN : KURULUŞ YETKİLİSİ : Adı- Soyadı : Adı- Soyadı : Unvanı : Unvanı : İmzası : İmzası : Not :İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları İçin Yılda 4 Defa Düzenlenecektir.

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BALIKESİR ÇANAKKALE (TR 22) BALIKESİR 2010 GİRİŞ 2 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2012-2014 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2014-2016 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı : 34202324-010.06.02- Konu : Uygulama Genelgesi hk... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 29/05/2009 tarihli ve 5902

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECĠ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması

BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECĠ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECĠ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden bir kanundur. Bütçe yasası kamu

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

(2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

(2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı OCAK 2015 YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı