ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin imalatlarýný Ankara Ostim de bulunan Sanayi bölgesinde kurulu kendi tesislerinde gerçekleþtirmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin imalatlarýný Ankara Ostim de bulunan Sanayi bölgesinde kurulu kendi tesislerinde gerçekleþtirmektedir."

Transkript

1

2 1995 yýlýnda iþ hayatýna katýlan ÇETÝNGÝL, bugüne kadar 350'ye yakýn projede, uzman teknik kadrosu, imalat ve montajý ile beraber en uygun çözüm ve hizmeti vermektedir. ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin imalatlarýný Ankara Ostim de bulunan Sanayi bölgesinde kurulu kendi tesislerinde gerçekleþtirmektedir. Üretimlerini ulusal ve uluslararasý normlara uygun þekilde, çaðdaþ teknolojik yöntemler kullanarak gerçekleþtirmektedir. Bu amaçla üretimin her aþamasýnda etkin bir denetim sistemi oluþturmak amacý ile, kendi özgün kalite yönetim sistemini kurmuþ ve bu sistemini ISO , TSE Ýmalata Yeterlilik Belgelerine sahip olmak suretiyle sertifikalandýrmýþtýr. Kalite ve verimliliðin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar sistemli ve planlý bir ekip çalýþmasýyla gerçekleþtirilmektedir. ÇETÝNGÝL, tüm projelerinde, insan güvenliðini ve iþin gerekli teknik þartlarýný eksiksiz yerine getirerek iþlerini zamanýnda tamamlamayý öncelikli amaç olarak ilke edinmiþtir. ÇETÝNGÝL, ayrýca uzman mühendis kadrosuyla AR-GE bölümünde özgün yazýlým geliþtirme projelerini üretim teknolojilerine aktararak gerek kendi özgün teknolojilerini geliþtirmekte, gerekse ulusal sanayimize katký yapma çabasý içindedir yýlýndan itibaren yaptýðý yatýrýmlarla yeni bir kalite anlayýþý ve sorumluluðuyla kaliteyi ucuza malederek müþterilerimize en iyi hizmeti vermeye amaç edinmiþtir. Çetingil, which joined the business life in 1995, has so far provided the most appropriate solutions and services including manufacturing and installation services with its specialized technical staff in very important projects. Çetingil is manufacturing the products within the scope of projects undertaken by it in its premises located in Ankara Ivedik Organized Industrial Zone. It manufactures the products in compliance with the national and international standards and by using modern technological methods. For this purpose, it has established its own exclusive quality management system in order to create an efficient audit system at every stage of manufacturing process and certificated this system with the Certificates of ISO , TSE Manufacturing Qualification Certificate, Certificate of Domestic Goods and Capacity Report. The efforts to enhance quality and productivity are made with a systematic and planned team work. Çetingil has adopted it as its primary objective to complete the projects in a timely manner by fulfilling all the requirements for safety at work and the essential technical requirements in all projects. Çetingil also transfers the specific software development designs in R&D Department with its specialized engineering staff to the technologies, and thus, it both develops its specific technologies and is also in an effort to contribute to the national industry. It aims at providing the best service to our customers by achieving the quality at a cheap cost with a new quality concept and responsibility in its investments as from 2000.

3 YEDEK PARÇA VE SARF MALZEMELERÝMÝZ SPARE PARTS AND CONSUMABLES YÜZEY ÝÞLEM MALZEMELERÝ SURFACE PROCESSING MATERIALS Ayar Kovaný Adjustment Cartridge Daðýtýcý Distributor Türbün Göbeði Turbine Hub Türbün Diski Alt/Üst Adjustment Cartridge Kumlama Eldiveni Shotblasting Gloves Filtre Faný Filter Fan Türbün Turbine Filtre Kartuþu Filter Cartridge Kayýþ-Kasnak Belt-Rim Türbin Paletleri Turbine Palettes Maske Mask Palet ve Yaylar Palettes and Springs Helezon Spiral Tamburlu Bandý Rubber Band Türbin Ayar Kovaný ve Hýzlandýrýcý Turbine Adjustment Cartidge and Accelerator Elavatör Kayýþý Elevator Belt Mangan Zýrhlar / Manganese Armours Ni-hart Zýrhlar / Ni-hard Armours

4 SAC VE PROFÝL KUMLAMA MAKÝNASI METAL SHEET AND CHANNEL SHOT BLASTING MACHINE Sac, NPI, NPU, Profil kumlama iþlemlerinde kullanýlýr. Yüzeylerde pas alma, pürüzlendirme ve boyama öncesi temizleme iþlemleri içindir. Used for shot blasting metal sheet, NPI and NPU channels. It is intended for surface derusting, treatment and cleaning before painting. KODU CODE SAC GENÝÞLÝÐÝ (mm) METAL SHEET WIDTH (mm) TÜRBÝN (AdetxÇap) TURBINE Qty.xDia. SK x 1500 x x 500 SK x 2000 x x 500 SK x 1500 x x 500 SK x 2000 x x 500 SK x 2500 x x 500 SK x 3000 x x 500 SK x 2500 x x 500 SK x 3000 x x 500 SK x 4000 x x 500 Kumlanabilen Parça Boyu Workpiece Dimension Geniþlik Width 1000 mm Yükseklik Height 500 mm Boy Length 6000 mm Kumlanabilen Parça Boyu Workpiece Dimension Geniþlik Width 4000 mm Yükseklik Height mm Boy Length mm

5 ASKILI KUMLAMA MAKÝNASI HOOK TYPE SHOT- BLASTING MACHINE Presten çýkmýþ sac aksamýna ýsýl iþlemden çýkmýþ parçalarýn parlatýlmasýnda dökümlerin yüzey temizlemelerinde, yüzey pürüzlendirmede, boya ve kauçuk kaplama öncesi hazýrlýk yapýmýnda dövme parçalarýnýn tufallerinde alýnmasýnda ve eski parçalarýn revizyonunda kullanýlýr. Used for polishing the metal sheet components from the press and the pieces that are thermally processed, and surface treatment of casts, surface roughing, preparation before painting and rubber coating, descaling the cast parts and revision of ancient parts. KODU CODE KABÝN EBATI (mm) CABIN DIMENSIONS (mm) TÜRBÝN (Adet/Çap) TURBINE (No/Dia.) ASK *1200*1500 2*500 ASK *1500*1800 2*500 ASK *1500*2000 3*500 ASK *2000*2500 3*500 ASK *2500*4000 4*500 ASK *1500*2000(kontüni) 4*500 TEKNÝK ÖZELLÝKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS Makine Kodu Machine Code ASK-1 Gerilim Voltage 380w/50hz Besleme Sigortasý Supply Fuse 35 Besleme Kablosu Supply Cable 4*6 Tanbur Bandý Ebatý Drum Band Dimensions 1200*1200*1500(mm) Ýþ Kapasitesi Processing Capacity 1000kg Kumlanabilen Parça Boyu Height of Piece 900mm Türbin Çapý/Palet Sayýsý Turbine Diameter/ No of Palettes 320mm/8 Türbin Devri Turbine Revolution 3000dev/dak Aðýrlýk Weight 2100kg Toplam Güç Total Power 37.2 KW Türbin Motorlarý Turbine Motors 15 KW Fan Motoru Fan Motor 2.2 KW Aský Döndürme Motoru Hanger Rotating Motor 0.55 KW Helezon Motoru Spiral Motor 1.5 KW Elevatör Motoru Elevator Motor 2.2 KW Seperatör Helezonu Separator Spiral 0.75 KW

6 TAMBURLU KUMLAMA MAKÝNALARI DISK AND RUBBER BAND TYPE SHOT BLASTING MACHINE Küçük ve orta boyutlu parçalar için kullanýlýr. Parçalarýn yuvarlanmaya musait olmalýdýr. En çok kullanýlan tipi küme yuvarlamalý tipidir. Bu makina sanayide en çok kullanýlan tiptir. 3 tanbur üzerine sarýlmýþ plastik kayýþýn varil þeklindeki sanal hazneyi döndürmesi ve bu sýrada türbinin yukarýdan parçalar üzerine granül göndermesi þeklinde temizleme yapar. Used for small and medium size pieces. Pieces must be suitable for rolling. The most common type is the cluster rolling type. This machine is the most common type used in the industry. It shot blasts as the plastic rubber wrapped around 3 drums turn the virtual reservoir in the manner of a barrel and the turbine sends granules on the pieces from the top at the same time. KODU CODE BANT GENÝÞLÝÐÝ (mm) BAND WIDTH (mm) PARÇA GENÝÞLÝÐÝ (mm) PIECE WIDTH (mm) TÜRBÝN (Adet/Çap/Kw) TURBINE (No/Dia./Kw) TK x320x7.5 TK x320x7.5 TK x320x7.5 TK x320x7.5 TK x320x7.5 TK x320x7.5 TEKNÝK ÖZELLÝKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS Makine Kodu Machine Code TK-1 Gerilim Voltage 380 wolt/50hz Besleme Sigortasý Supply Fuse 35 Besleme Kablosu Supply Cable 4*6 Tanbur Bandý Ebatý Drum Band Dimensions 600*2300*10(mm) Ýþ Kapasitesi Processing Capacity 125kg Kumlanabilen Parça Boyu Height of Piece 450mm Türbin Çapý Turbine Diameter 320mm Türbin Devri Turbine Revolution 3000 dev/dak Aðýrlýk Weight 1600kg Toplam Güç Total Power 12 KW Türbin Motoru Turbine Motor 7.5 KW Fan Motoru Fan Motor 2.2 KW Elevatör Elevator 2.2 KW Tambur Motoru Rubber Motor 1.1 KW Seperatör Helezonu Separotor Spiral 0.75 KW

7 DÖNER TABLALI KUMLAMA MAKÝNASI CIRCULAR TRAY SHOT-BLASTING MACHINE Isýl iþlemden çýkmýþ parçalarýn parlatýlmasýnda, gerilim birikintilerinin homojen daðýtýlmasýnda, makina parçalarý diþli ve dökümlerin yüzey temizleme iþlemlerinin bitirilip sevkiyata hazýr hale getirilmesinde kullanýlýr. KODU TABLA ÇAPI (mm) TÜRBÝN (Adet/Çap) CODE TRAY DIA (mm) TURBINE (Qty./Dia) Using for polishing the pieces after heat treatment, scattering the tension accumulations to surface, cleaning of machine parts, casting and gears and make them ready for shipment. DTK-1 DTK-2 DTK DTK TEKNÝK ÖZELLÝKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS Makine Kodu Machine Code DTK-4 Gerilim Voltage 380w/50hz Besleme Sigortasý Supply Fuse 35 Besleme Kablosu Supply Cable 4*6 Tanbur Bandý Ebatý Drum Band Dimensions 1200*1200*1500(mm) Ýþ Kapasitesi Processing Capacity 1000kg Kumlanabilen Parça Boyu Height of Piece 500x700mm Türbin Çapý/Palet Sayýsý Turbine Dia./ Qty. of Palettes 320mm/8 Türbin Devri Turbine Revolution 3000dev/dak Aðýrlýk Weight 3500kg Toplam Güç Total Power 40 KW Türbin Motorlarý Turbine Motors 15 KW Fan Motoru Fan Motor 5.5 KW Aský Döndürme Motoru Hanger Rotation Motor 0.55 KW Helezon Motoru Spiral Motor 1.5 KW Elevatör Elevator 2.2 KW

8 KUMLAMA ODASI SHOT BLASTING ROOM Otomatik kumlama makinelerine sýðmayan çok büyük ve detaylý parçalarýn kumlanmasý içindir. Oda içerisindeki parçalar manuel olarak kumlanýr. Sistem; Kumlama odasý, Basýnçlý kumlama makinesi, Vidalý kompresor, Geri dönüþüm sistemi, Granür toplama sistemi ve toz toplama sisteminden meydana gelir. Kumlama odasý müþteri isteði doðrultusunda dizayn ve imal edilmektedir. Otomatik kumlama odasý tamamen kumlanacak parçanýn özelliklerine göre yapýlmaktadýr. This is for shot blasting very large and detailed pieces that are not accommodated by automatic shot blasting machinery. The pieces inside the room are shot blasted manually. System consists of shot blasting room, pressurized shot blasting machine, screwed compressor, recovery system, granule collection system and dust collection system. Shot blasting room is designed and manufactured as requested by the customers. Automatic shot blasting room is manufactured according to the characteristics of the workpiece that will be shot blasted. TEKNÝK ÖZELLÝKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS Makine Kodu Machine Code KO-1 Gerilim Voltage 380w/50hz Besleme Sigortasý Supply Fuse 35 Besleme Kablosu Supply Cable 4*6 Kabin Ebatý Dimensions 3000*4000*6000(mm) Toplam Güç Total Power KW Fan Motoru Fan Motor 5.5 KW Raylý Araba Motoru Hanger Rotation Motor 2.2 KW Separatör Motoru Spiral Motor 0.75 KW Elevatör Elevator 2.2 KW Kompresör 6 m3 Kompressor 37 KW

9 MERMER KUMLAMA MAKÝNASI MARBLE SHOT-BLASTING Makina ana gövde elevatör, seperatör, siklon ve filtre ünitelerinden oluþur. Makinanýn çalýþma þekli; iþ parçalarý konveyör bant üzerine konur ve bant hareketi ayarlýotomatik yapýlýr. Bantýn yürüme hýzý 0-2 m/dk. arasý elektronik hýz kontrolü ile ayarlanýr. Kumlanacak malzemenin cinsine göre saçma ve bant hýzý ayarlanýr. Bombardýman yapan saçmalar makina tabanýna dökülür buradan helis çýkarýcý vasýtasý ile elevatör taþýnan granürler kovalý bant sistemi ile seperatöre gider. Separatörde saçma ile toz ayrýþýmý yapýlýp saçmanýn tekrar türbine, tozun da filtreye gitmesi saðlanýr. This machine consists of main body, elevator, separator, cyclone and filter units. As for the operation of machine, the workpieces are placed on the conveyor band and the band movement is adjusted automatically. Band speed is adjustable with electronic speed control from 0 m/minute up to 50 m/minute. Abrasives and band speed are adjusted according to the type of material to be shot blasted. Bombarding abrasives are placed at the bottom of machine and they are conveyed to the elevator by means of helix extractor from here and they go to the separator by means of the bucket band system. Abrasives and dust are separated in the seperator and it is ensured that the abrasives go to the turbine and the dust goes to the filter. KODU CODE ÇKM-70 ÇKM-100 ÇKM-200 TÜRBÝN (Adet/Çap) TURBINE (Qty./Dia) KUMLAMA KAPASÝTESÝ SHOTBLASTING CAPACITY TAÞ CÝNSÝ STONE TYPE m²/saat EN/KALINLIK m²/h Width/Thickness TRAVERTEN TRAVERTINE cm 25 cm TÜF TUFF cm 25 cm MERMER MARBLE cm 25 cm BEJ BEIGE cm 25 cm GRANÝT GRANITE cm 25 cm BAZALT BASALT cm 25 cm

10 OTOMATÝK BASINÇLI KABÝN KUMLAMA MAKÝNALARI PRESSURIZED CABINET SHOT BLASTING MACHINERY BASINÇLI KUMLAMA MAKÝNASINDA KULLANILABÝLEN KUM ÇEÞÝTLERÝ Çelik Bilya Çelik Grit Silis Kumu Aliminyum Oksit Cam Kumu Plastik Media Ceviz Kabuðu TYPES OF ABRASIVES THAT CAN BE USED ON MOBILE SHOT BLASTING MACHINE: Steel Balls, Steel Grit, Silica Abrasive, Aluminum Oxide, Glass Abrasive, Plastic Media, Walnut Shell ÇBBK-2000 Presten çýkmýþ sac aksamýna yüzey pürüzlendirmeyaparak boya ve kauçuk kaplama öncesi hazýrlýk yapýmýnda dövme parçalarýn tufallarýn alýnmasýndave eski parçalarýn revizyonunda kullanýlýr. Bu makina, her türlü kum çeþitlerine uygun olarak çalýþmaktadýr. Used for surface treatment on the pressed metal sheet and preparation for painting and rubber coating and descaling the cast items and revision of ancient parts. This machine operates with any kind of abrasive. TEKNÝK ÖZELLÝKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS Makine kodu ÇBBK-2000 Toplam güç (kw) Total power (kw) 1.1 Besleme gerilimi Supply voltage 380/50 Tabla Çapý Tray diameter Ø 800 Raylý araba ebatý Rail cab dimensions 600 x 800 Yüklenen parça boyu (mm) Height of loaded piece (mm) 1400 Yüklenen parça eni (mm) Width of loaded piece (mm) 900 Ebat (A,B,C) (mm) Dimensions (A,B,C) (mm) 1500, 1000, 1000 Aðýrlýk (kg) Weight (kg) 1250 Hava Tüketimi/dak. Air consumption/ minute 6 m³ Nozull Çapý Nozzle diameter Ø 8 mm Kullanýlan Kum Abrasive used Her Çeþit

11 VAKUMLU KUMLAMA MAKÝNASI CABINET SHOT-BLASTING MACHINE Makinalarýmýz 3 mm DKP sacdan, statik fýrýn boyalý iç kýsýmlarý aþýnmaya dayanýklý olmasý için kauçuk lastik kaplamalýdýr. Vakumlu makinalarda genellikle hassas iþlerin kumlamasý yapýlýr. Vakumlu hava ile püskürtülen kum, parça üzerine çok sert vurmaz. These machinery are made of 3 mm DKP metal sheet and with static furnace painting and inner parts are coated with rubber for resistance to corrosion. Sensitive pieces are shot blasted in the cabinet shot blasting machinery in general. Vacuumed air does not generate the sand on the workpiece too hard. KODU CODE ÇKM- 500 ÇKM- 500 ÇKM ÇKM MAKÝNE ÖLÇÜSÜ TYPE MANUEL / MANUAL D.TABLA / CIRCULAR TRAY MANUEL / MANUAL D.TABLA / CIRCULAR TRAY MANUEL D. TABLA DIMENSIONS 1600x1000x700x x1000x700x x1500x1000x x1500x1000x700 Otomatik Vakumlu Makina Automatic Cabinet Shot Blasting Machine VAKUMLU KUMLAMA MAKÝNASINDA KULLANILABÝLEN KUM ÇEÞÝTLERÝ Silis Kumu, Aliminyum Oksit Cam Kumu, Plastik Media Ceviz Kabuðu TYPES OF ABRASIVES THAT CAN BE USED ON CABINET SHOT BLASTING MACHINE ARE AS FOLLOWS Silica Sand Aluminum Oxide Glass Sand Plastic Media Walnut Shell

12 BASINÇLI SEYYAR KUMLAMA MAKÝNASI DERUSTING SHOT-BLASTING MACHINE Kumlama otomatiði Maske, Filtre, Nozull Tutucu (Çetingil imalat) Mask, Filter, Nozzle Retainer Shot blasting automatic (Çetingil product) SEYYAR KUMLAMA MAKÝNASINDA KULLANILABÝLEN KUM ÇEÞÝTLERÝ Çelik Bilya Çelik Grit Silis Kumu Aliminyum Oksit Cam Kumu Plastik Media Ceviz Kabuðu TYPES OF ABRASIVES THAT CAN BE USED ON MOBILE SHOT BLASTING MACHINE Steel Balls, Steel Grit, Silica Sand, Aluminum Oxide, Glass Sand, Plastic Media, Walnut Shell TEKNÝK ÖZELLÝKLER KODU YEDEK PARÇA ADI TECHNICAL SPECIFICATIONS 0011 TAPA (SUBAP) PLUG (VALVE) 0012 VANA (KUMKARIÞTIRICI) VALVE (SAND MIXER) 0013 OTOMATÝK TAKIMI AUTOMATIC SET 0014 FÝLTRE (SUTUTUCU) FILTER (COOLER) 0015 ÞARTLANDIRICI (REGÜLATÖR) CONDITIONER (REGULATOR) 0016 MANOMETRE (SAATÝ) MANOMETER (TIMER) 0017 POLÜRETAN HORTUM POLYURETHANE HOSE 0018 TEKERLEK WHEEL 0019 ½ HORTUM 1/2 HOSE HORTUM 1 HOSE 0021 MASKE MASK 0022 NOZULL SÝLÝNDÝRÝK ALMAN KARBÜR NOZZLE CYLINDRICAL GERMAN CARBURETOR 0023 NOZULL VENTURÝ ALMAN KARBÜR NOZZLE VENTURI GERMAN CARBURETOR 0024 NOZULL BAÐLANTI NOZZLE CONNECTION 0025 KUMLAMA ELDÝVEN SHOT BLASTING GLOVES TEKNÝK ÖZELLÝKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS TÝP KUM HACMÝ ÇALIÞMA ÞEKLÝ HAVA GÝRÝÞ ÇAPI HORTUM ÇAPI AÐIRLIÐI (BoÞ) TYPE ABRASIVE VOLUME CAPACITY AIR INLET DIAMETER HOSE DIAMETER WEIGHT (EMPTY) ÇSK 100/300/ kg/200kg/350kg 6kg/cm kg/160kg/200kg Kumlama nozullarý Shot blasting nozzles Kumlama hortumlarý ve Nozull tutucularý Shot blasting hoses and nozzle retainers MAKÝNE KODU SÝLÝS KUM ÇELÝK BÝLYA BOÞ AÐIRLIK ÝSTENEN HAVA m³/dk. ÝSTENEN BAR NOZUL ÇAPI MACHINE CODE SILICA SAND STEEL BALL DARE WEIGHT REQUIRED AIR m³/min. REQUIRED PRESSURE NOZZLE DIA ÇSK-100 OTM 75 kg 300kg 115 kg 2 Tekerlekli 6 m mm ÇSK-300 OTM 200 kg 900 kg 175 kg 3 Tekerlekli 6 m mm ÇSK-500 OTM 350 kg 1.350kg 215 kg 3 Tekerlekli 8 m mm Basýnçlý kaplar kapsamýnda testleri yapýlmaktadýr. Tests are performed within the scope of requirements for pressurized vessels.

13 VÝBRASYON MAKÝNALARI VIBRATION MACHINERY RAMPALI ELEKLÝ MAKÝNA WITH RISING CHANNEL Brüt Hacim Motor Gücü Gerilim Aðýrlýk Tip/Type Gross Volume lt. Power kw Voltage/Frequency AC-V/Hz 3 fazlý / 3 phase Weight kg ÇVM-AR /50(*) 330 ÇVM-AR /50(*) 500 ÇVM-AR /50(*) 610 ÇVM-AR /50(*) 1210 ÇVM-AR /50(*) mm Yüksek aþýnma mukavemetli sýcak döküm poliüretan kaplama ÇVM-AR serisi rampalý makinalarda yüksek aþýndýrmalý ve mükemmel ayýrma özelliði, ayarlanabilen vibrasyon þiddeti. ELEKLÝ MAKÝNA WITH FLAT BOTTOM BOWL 20 mm High durable hot-poured polyurethane lining ÇVM-AR models have high abrasive efficiency and the excellent separation due to integrated ramp Conjunction with other machinery. Tip/Type Brüt Hacim Motor Gücü Gerilim Aðýrlýk Gross Volume lt. Power kw Voltage/Frequency AC-V/Hz 3 fazlý / 3 phase Weight kg ÇVM-E /50(*) 330 ÇVM-E /50(*) 500 ÇVM-E /50(*) 610 ÇVM-E /50(*) mm yüksek aþýnma mukavemetli sýcak döküm poliüretan kaplama ÇVM-AR serisi rampalý makinalarda yüksek aþýndýrmalý ve mükemmel ayýrma özelliði Ayarlanabilen vibrasyon þiddeti ÇVM-E /50(*) mm High durable hot-poured polyurethane lining ÇVM-AR models have high abrasive efficiency and the excellent separation due to integrated ramp Adjustable vibration speed ELEKSÝZ MAKÝNA WITHOUT SEPERATION Tip/Type Brüt Hacim Motor Gücü Gerilim Aðýrlýk Gross Wolume lt. Power kw Voltage/Freguency AC-V/Hz 3 fazlý / 3 phase Weight kg ÇVM /50(*) 40 ÇVM /50(*) 105 ÇVM /50(*) 330 ÇVM /50(*) 500 ÇVM /50(*) 610 ÇVM /50(*) 1210 ÇVM /50(*) 1350 ÇVM /50(*) 2100 YER ELEÐÝ FLOOR SEPARATION ÇVM /50(*) 2650 ÇVM /50(*) 3050

14 VÝBRASYON VE KURUTMA MAKÝNALARI VIBRATION AND DRYING MACHINERY TEKNE VÝBRASYON TROUGH 50 Litre / Liters 800'lük traverten 800'lük mermer 800'lük bej 800'lük bej 2.2 kw 2.2 kw 1.5 kw 1.5 kw OTOMATÝK MERMER KURUTMA FIRINI MARBLE AUTOMATIC DRYER MACHINE Mermer, Bej, Traverten, Her türlü doðal taþlarýn kurutulmasý, Reçine, epoksi kurutma iþlemleri For drying marble, beige, travertine and any kind of natural stones, Resin and epoxy drying processes 1200w 10000w 6000w 4500w 48 kw 36 kw 26 kw 15 kw C C C C MKM-2000 Makine Cinsi Motor Gücü Fanlar Isýtýcýlar Fýrýn ýsýsý Gerilim Ölçüler / mm Type of Machine Motor Power Fans Heaters Furnace temp Voltage Dimensions 2000'lik plaka 7.5 kw 24000w 100kw C 380/50hz 13500x1200x2000x /50hz 380/50hz 380/50hz 380/50hz 9500x1200x800x x1200x800x x1200x800x x1200x800x100 YER ELEÐÝ SEPERATÖR FLOOR SEPARATOR ÇVM-30 lt Mini Vibrasyon Mini Vibration ÇVK-200 VÝBRASYONLU ELEKLÝ KURUTMA CIRCULAR VIBRATOR DRYER MACHINE

15 DÝK SAC KUMLAMA MAKÝNESÝ VERTICAL METAL SHEET SHOT BLASTING BASINÇLI KABÝN KUMLAMA MAKÝNESÝ DISC AND RUBBER BAND MANUAL SHOT BLASTING VAKUMLU TAMBURLU KUMLAMA MAKÝNESÝ VACUUM DRUM SHOT BLASTING MACHINE ÇÝFTLÝ VAKUMLU MAKÝNE DOUBLE VACUUM MANUAL SHOT BLASTING OTOMATÝK HÝDROLÝK BORU KUMLAMA MAKÝNESÝ AUTOMATIC HYDRAULIC PIPE SHOT BLASTING MACHINE OTOMATÝK KAPAKLI TAMBURLU KUMLAMA MAKÝNESÝ DISC AND RUBBER BAND SHOT BLASTING

16 ÇETÝNGÝL KUMLAMA MAKÝNALARI SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. CETINGIL SHOTBLASTING MACHINERY IND. AND TRADE CO., LTD. Fason Ýmalat / Cut Manufacturing Plant Ývedik Organize Sanayi Bölgesi Özpetek Sanayi Sitesi 500. Sokak No: Ostim-ANKARA Tel: Fax: Makina Ýmalatý / Production Plant Ývedik Organize Sanayi Bölgesi Özmarangozlar Sanayi Sitesi 715. Sk.No: Ostim-ANKARA Tel: Fax:

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

1013.03.0001 - Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi -

1013.03.0001 - Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi - KATALOG / CATALOGUE 2005 yılında faaliyete geçen Kotan Bau Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yaptığı başarılı çalışmalarla sektöründe Dünyanın önde gelen firmaları arasına girmiştir. 20 yıllık Almanya

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Macunlama ve Yardımcı Makineleri Sealing and Auxiliary Machines Profil Hazırlama Makineleri

Detaylı

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies Thermoelektrik Soğutucu - Thermoelectric Cooler Server Kliması - Server Air Conditioner Pano Kliması - Enclosure Air Conditioner Sayfa 1 KERĠM

Detaylı

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal

Detaylı

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head with time ECONOMIZER EKONOMİZER www.wenta.com.tr

teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head with time ECONOMIZER EKONOMİZER www.wenta.com.tr teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head with time EKONOMİZER ECONOMIZER www.wenta.com.tr teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head

Detaylı

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS 19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS HAKKIMIZDA ABOUT US Zeybek Elektrik Haydar Zeybek 1982 Yılında Ankara da sac kasa ve buat imalatıyla faaliyetlerine başlayan firmamız, elektrik sektöründeki hızlı gelişmeler

Detaylı

PRO / 13 / R0 VALVES & ACTUATORS VALF & AKTÜATÖR Table of Contents / Ýçindekiler At a Glance / Bir Bakýþta...3 Mission & Vision / Misyon & Vizyon...4 From 1945 to Present Day / 1945'ten Günümüze...5 Today

Detaylı

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No:25 Eskişehir/TÜRKİYE AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Tel : +90 222 236 11 11 pbx www.aydingormakina.com.tr Fax: +90 222 236 10 17 info@aydingörmakina.com.tr Basım Tarihi

Detaylı

1- Faydalı Model Belgesi 2- ISO 14001 Belgesi 3- Tasarım Tescil Belgesi 4- ISO 9000 Belgesi 5- Marka Tescil Belgesi 6- OHSAS 18001 Belgesi 7- TSE

1- Faydalı Model Belgesi 2- ISO 14001 Belgesi 3- Tasarım Tescil Belgesi 4- ISO 9000 Belgesi 5- Marka Tescil Belgesi 6- OHSAS 18001 Belgesi 7- TSE 1- Faydalı Model Belgesi 2- ISO 14001 Belgesi 3- Tasarım Tescil Belgesi 4- ISO 9000 Belgesi 5- Marka Tescil Belgesi 6- OHSAS 18001 Belgesi 7- TSE Kritere Uygunluk Belgesi SONTEK MÜHENDİSLİK GEMİ MAKİNA

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ----------------------------------

İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ---------------------------------- İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ---------------------------------- Birimler üzerine tıklayınız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 METÜ TASARIM 04.01.2011 tarihinde metal sektöründe üretime başlamıştır.

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

ÇİMENTO HELEZONLARI VE BESLEYİCİLER CEMENT SCREWS AND FEEDERS

ÇİMENTO HELEZONLARI VE BESLEYİCİLER CEMENT SCREWS AND FEEDERS 1 GMT TİPİ / GMT TYPE 2 GMT FİLTRELER / FiLters EMNİYET VALFİ / pressure relief valve 5 8 ÇİMENTO HELEZONLARI VE BESLEYİCİLER CEMENT SCREWS AND FEEDERS Uçucu kül, çimento, yapı kimyasalları vb. gibi malzemelerin

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

PROFİL KATALOĞU Profile Catalogue 2011/1

PROFİL KATALOĞU Profile Catalogue 2011/1 YLITIMSIZ KPI VE PENCERE SİSTEMLERİ Unisolated Window and Door Systems KPI VE PENCERE SİSTEMLERİ Window and Door Systems 2011/1 YLITIMSIZ Unisolated Merkez / Head Office: Kaya Millenium İş Mer. Kat: 7

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS HAVALANDIRMA MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş. TSEK ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS TS EN ISO 9:8 SN: 99 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 7 AB--YS RECOVERS YOUR ENERGY GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı