Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým"

Transkript

1 Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bölge müdürleri, daire müdürleri, kaymakamlar ve belediye baþkanlarý katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Vali Sabri Baþköy Çorum'da gerçekleþtirilen yatýrýmlar hakkýnda açýklamalarda bulundu. 3 TE Diyanet TV 81 ilde karasal yayýna geçecek Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yaþar Yiðit ve Dini Yayýnlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'a nezaketinde bulundular. Ýl Müftülüðü toplantý salonunda gerçekleþen ziyarette konuþan Dr.Yüksel Salman "Geçtiðimiz yýl Ramazan ayý içerisinde Diyanet TV yayýn hayatýna baþladý. Bu yýl Ramazan ayý içerisinde de logo ve kurumsallaþma ile birlikte daha güçlü bir þekilde yoluna devam ediyor" dedi. 6 DA Ensar Vakfý Hýdýrlýk iftarýna ilgi yüksek oldu Ensar Vakfý Çorum Þubesi ilkini geçen yýl düzenlediði Hýdýrlýk Cami bahçesinde iftar uygulamasýna bu yýlda devam etti. Sahabilerden Süheyb-i Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi'nin türbelerinin bulunduðu Hýdýrlýk Cami'ndeki iftara ilgi yüksek oldu. 2 DE Ulu Cami seyyar tuvaletleri hizmete girdi Çorum Belediyesi tarafýndan Ulu Cami tuvaletlerinde baþlatýlan yenileme çalýþmalarý nedeniyle kapatýlan tuvaletlerine yerine 2 adet konteynýr tuvalet kondu. Konteynýrlarý inceleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulu Cami tuvaletlerinin yenileme çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan cami cemaatinin pýrýl pýrýl abdesthane ve tuvaletlere kavuþacaðýný belirtti. 6 DA "Biz gücümüzü faiz lobisinden deðil milletimizden alýyoruz" Adalet ve Kalkýnma Partisi Buharaevler Mahalle Teþkilatý toplantýsý önceki akþam Buharaevler Tevhit Camii önünde bulunan parkta gerçekleþtirildi. AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yaþar Anaç, Merkez ilçe Baþkaný Mustafa Köse ve yönetim kurulu üyeleri ile Buharevler Mahalle Temsilciliði üye ve yönetiminin katýldýðý programda yaklaþýk seçimler öncesinde uygulanacak seçim stratejileri ve gündemdeki konular deðerlendirildi. 7 DE Zabýtadan dilenci operasyonu Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri Ramazan ayýný fýrsat bilen dilencilere yönelik denetimlerini aralýksýz sürdürüyor. Zabýta Müdürlüðünce oluþturulan ekiplerce yapýlan denetimlerde dilencilik yapan vatandaþlar toplanarak, haklarýnda gerekli iþlem yapýlýyor. Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan... 5 TE Yeni Hayat Barajý Derivasyon Tünelleri projesi kaldýðý yerden Çorum'un içme suyu ihtiyacýný karþýlamak için geçtiðimiz yýl baþlatýlan Yeni Hayat Barajý Derivasyon Tünelleri projesi bazý sorunlar nedeniyle durmuþtu. Sevilla Üniversitesi ile iþbirliði giriþimi AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen ve yurt içi proje ortaklarý içerisinde Hitit Üniversitesi... Uslu ve Baðcý Ýskiliplileri dinlediler Temmuz ayý Ýlçe Danýþma Kurulu Toplantýsý için Ýskilip'e giden AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, baþkan yardýmcýlarý ve il yönetimi toplantý sonrasý... 3 TE 2 DE 5 TE

2 Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 ( Eski Yimpaþ ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: HABER Ensar Vakfý Hýdýrlýk iftarýna ilgi yüksek oldu Ensar Vakfý Çorum Þubesi ilkini geçen yýl düzenlediði Hýdýrlýk Cami bahçesinde iftar uygulamasýna bu yýlda devam etti. Sahabilerden Süheyb-i Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi'nin türbelerinin bulunduðu Hýdýrlýk Cami'ndeki iftara ilgi yüksek oldu. Yýl: 9 Sayý: 2534 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Halil Ýbrahim Aþgýn Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Yer sofrasýnda yapýlan iftara Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Esnan Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, akademisyenler, dernek üyeleri ve kadýnlar katýldý. Ýftar sonrasýnda kýsa bir konuþma yapan Ensar Vakfý Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Ramazan ayýnda Umre'ye giden insanlarýn kutsal topraklardaki iftar programýndan övgü ile söz ettiklerini anlatarak, "Umreye gidenler Ramazanda özellik orada yer sofrasý kurulduðunu farklý bir atmosfer oluþtuðunu anlatýyorlardý. Bizde bundan esinlenerek ayný uygulamayý Hýdýrlýk Cami Mesut Okumuþ bahçesinde yapmaya karar verdik. Ýlkini geçen yýl yaptýk. Gelenler memnuniyetlerini dile getirdiler. Bu Ramazan da ise ikincisi gerçekleþtirdik. Ýftarýmýza katýlan herkese teþekkür ediyorum" dedi. Daha sonra konuþan Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ ise iftarýn Hýdýrlýk gibi bir mekanda verilmesinde katkýsý olanlara teþekkür etti. Program akþam namazýnýn kýlýnmasýnýn ardýndan sona erdi. Fatih AKBAÞ Sevilla Üniversitesi ile iþbirliði giriþimi AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen ve yurt içi proje ortaklarý içerisinde Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin de yer aldýðý içerisinde yer aldýðý "Ýstihdama Yönelik Mühendislik Eðitimi ve Akreditasyon Uygulamalarý" isimli Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi 23 Haziran - 6 Temmuz 2013 tarihleri arasýnda Ýspanya'nýn Sevilla kentinde uygulandý. Projede, Gaziosmanpaþa Üniversitesi Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi proje yürütücüsü, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ve Elektrik Mühendisleri Odasý Tokat Ýl Temsilciliði ise yurt içi proje ortaklarý olarak yer alýyor. Proje faaliyetleri Ýspanya'nýn Sevilla kentinde bulunan yurtdýþý ortaklarý Nureller Education and Training Organization, Centro Estudios Docendum ve Colegio Salesianos De La Trinidad de Sevilla kurumlarý ile birlikte yapýldý. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ferid Köstekçi, Yrd. Doç. Dr. Erol Alver, Gaziosmanpaþa Üniversitesi Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Ahmet Fenercioðlu, Yrd. Doç. Dr. Levent Gökrem, Araþ. Gör. Mustafa Eker, Araþ.Gör. Cemil Közkurt, Yrd.Doç.Dr. Mahmut Hekim, Yrd.Doç.Dr. Zafer Doðan, Yrd.Doç.Dr. Abdullah Hakan Yavuz, Yrd.Doç.Dr. Þahin Sözen, Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Metin Yavuz, Elektrik Mühendisliði Bölüm Baþkaný Yrd.Doç.Dr. Ünal Kurt ve Elektrik Mühendisleri Odasý Tokat Temsilciliðinden Elektrik-Elektronik Mühendisi Mustafa Zahid proje uygulamasýnda yer aldýlar. Projede, genel anlamda Ýspanya Eðitim Sistemi hakkýnda bilgiler alýndýktan sonra Sevilla kentinde ve Andulicia eyaletindeki çeþitli meslek okullarý, üniversite, mühendislik fakültesi, güneþ enerjisi sistemleri ile ilgili uygulamalar, fabrika teknik gezileri yapýlarak mühendislik eðitimi, mühendis istihdamý ve akreditasyonu ile ilgili incelemeler yapýldý. Hafta sonlarý ise kültürel faaliyetler gerçekleþtirildi. Güneþ kulesi sistemlerinin Yenilik Transferi Projeleri ile Türkiye'de de uygulanabilmesi için fikir birliði saðlandý. Proje uygulamalarýnýn Sevilla Üniversitesi Sistem Mühendisliði ve Otomasyon Bölümü'nde gerçekleþtirilen kýsmýnda ise Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü ile Sevilla Üniversitesi Sistem Mühendisliði ve Otomasyon Bölümü arasýnda iþbirliði olanaklarýnýn araþtýrýlmasý konusunda olumlu sonuçlar alýndý. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 03:28 Güneþ : 05:19 Öðle : 12:54 Ýkindi : 16:48 Akþam : 20:16 Yatsý : 21:57 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 29. Hafta Allahü teâlâya muhtaç olduðun kadar itâat et! Cehenneme dayanabileceðin kadar günâh iþle! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri HÝKÂYE Senin dudaklarýn pembe Ellerin beyaz, Al tut ellerimi bebek Tut biraz! Benim doðduðum köylerde Ceviz aðaçlarý yoktu, Ben bu yüzden serinliðe hasretim Okþa biraz! Benim doðduðum köylerde Buðday tarlalarý yoktu, Daðýt saçlarýný bebek Savur biraz! Benim doðduðum köyleri Akþamlarý eþkýyalar basardý. Ben bu yüzden yalnýzlýðý hiç sevmem Konuþ biraz! Benim doðduðum köylerde Kuzey rüzgârlarý eserdi, Ve bu yüzden dudaklarým çatlaktýr Öp biraz! Sen Türkiye gibi aydýnlýk ve güzelsin! Benim doðduðum köyler de güzeldi, Sen de anlat doðduðun yerleri, Anlat biraz! Cahit KÜLEBÝ HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,916 1,926 EUR 2,513 2,528 STERLiN 2,915 2,96 JPY YENi 0,019 0,0193 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÜNAYDIN ECZANESÝ TEL: KARAKAÞLI ECZANESÝ TEL: DERMAN ECZANESÝ TEL: AKMAN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Yeni Hayat Barajý Derivasyon Tünelleri projesi kaldýðý yerden Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bölge müdürleri, daire müdürleri, kaymakamlar ve belediye baþkanlarý katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Vali Sabri Baþköy Çorum'da gerçekleþtirilen yatýrýmlar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýna ait toplam 272 adet yatýrým projesinin olduðunu dile getiren Vali Baþköy, bu projelerin 6'sýnýn Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'ne, 55'inin D.S.Ý 5. Bölge Müdürlüðü'ne, 11'inin Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü'ne, 9'unun Ýller Bankasý A.Þ. Ankara Bölge Müdürlüðü'ne, 73'ünün Amasya Orman Bölge Müdürlüðü'ne, 4'ünün Tapu ve Kadastro 22. Bölge Müdürlüðü'ne, 2'sinin Tokat Vakýflar Bölge Müdürlüðü'ne, 1'inin MTA Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüðü'ne 22'sinin Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði'ne, 2'sinin Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü'ne, 7'sinin Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðüne, 7'sinin Ýl Saðlýk Müdürlüðü'ne 20'sinin Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne, 6'sýnýn Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne,16'sýnýn Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'ne, 7'sinin TOKÝ Baþkanlýðý'na 24'ünün ise Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü'ne ait olduðunu söyledi. Bu 272 adet projeden 37'sinin tamamlandýðýný, 138'inin de halen devam ettiðini dile getiren Vali Baþköy, "Projelerden 53'ü ihale aþamasýnda olup, 44'üne ise henüz baþlanýlmamýþtýr" dedi. 272 projesinin toplam tutarýnýn1 milyar 921 milyon 209 bin 260 lira olduðunu dile getiren Vali Baþköy, projelerin 2013 yýlý ödeneklerinin 272 milyon 553 bin 106 lira þimdiye kadar harcama tutarýnýn ise 79 milyon 163 bin 847 lira olduðunu kaydetti. Konuþmasýnda 2013 yýlý KÖYDES projesi kapsamýnda yapýlacak olan yatýrýmlar hakkýnda da bilgi veren Vali Baþköy, KÖYDES projesi kapsamýnda 2013 yýlýnda Çorum'a 7 milyon 853 bin 000 TL ödenek gönderildiðini ifade ederek bu ödeneðin yatýrýmlara göre daðýlýmý þöyle sýraladý: "Yol projeleri 6 milyon 585 bin 050 TL, sulama 90 bin TL, Ortak Alým Ödeneði 1 milyon 177 bin 950 TL." 2014 yýlý yatýrým tekliflerinin merkezi bütçeden kaynak alan 9 kuruluþu ve 101 projeyi kapsadýðýný ifade eden Baþköy, belediyeler ve Ýl Özel Ýdaresinin kapsam dýþý olduðunu belirttiði toplam 1 milyar 021 milyon 160 bin 907 TL bütçesi olan projeler ile tutarlarý hakkýnda þu bilgileri verdi: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 5 proje 56 milyon 800 bin 000 TL, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü 14 proje 59 milyon 250 bin TL, Ýl Saðlýk Müdürlüðü 7 proje 259 milyon 600 bin TL, DSÝ. 5. Bölge 54. Þube Müdürlüðü 29 proje 165 milyon 821 bin 510 TL, Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü 9 proje 993 bin 990 TL, Amasya Orman Bölge Müdürlüðü 23 proje 9 milyon 623 bin 500 TL, Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü yapýmý devam eden 6 proje için 459 milyon 145 bin TL, 6 proje için 2014 yýlý tutarý 59 milyon TL, MTA Orta Anadolu 1.Bölge Müdürlüðü 1 proje 2 milyon 876 bin 970 TL, Orman Ýþletme Müdürlüðü 7 proje 7 milyon 050 bin TL." Fatih AKBAÞ Çorum'un içme suyu ihtiyacýný karþýlamak için geçtiðimiz yýl baþlatýlan Yeni Hayat Barajý Derivasyon Tünelleri projesi bazý sorunlar nedeniyle durmuþtu. Yaþanan bazý sorunlarýn çözüldüðü ve çalýþmalarýn yeniden baþlayacaðý açýklandý. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi veren DSÝ 5. Bölge Müdür Yardýmcýsý Mahmut Yüzer, yaþanan bazý sorunlar nedeniyle Yeni Hayat Barajý Derivasyon Tünelleri projesi inþaatýn çalýþmalarýn durduðunu ifade ederek, "Ancak bu sorunlarý çözdük. Yakýnda çalýþmalar yeniden baþlayacak" dedi. Fatih AKBAÞ ÝHH iftarý bugün ÝHH'nýn geleneksel olarak düzenlediði Çorum iftarý bugün Hürriyet Meydanýnda gerçekleþecek. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý iftar programý hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Suriye'de ve Mýsýr'da kardeþlerimiz sokaklarda, kurþunlarýn altýnda iftar yapýyor. Mýsýrlý ve Suriyeli kardeþlerimizin derdiyle dertlenmek ve onlara dua etmek için duyarlý Çorum halkýný Cumartesi günü Çorum Hürriyet Meydanýnda vereceðimiz iftarýmýza davet ediyoruz. Cumartesi günü Hürriyet Meydanýnda ücretsiz ve halka açýk olarak verilecek olan iftar ÝHH'nýn aþ evi olarak kullandýðý Týr'da hazýrlanarak halkýmýza ikram edilecektir. Ýftarýmýza Ýstanbul'dan Mavi Marmara Derneði Baþkaný Ýsmail Yýlmaz ve bölgemizdeki Mavi Marmara aktivisti kardeþlerimiz de katýlacaklardýr. 3 bin kiþilik hazýrlanacak olan iftarýmýza þehrimizin tüm kesiminden halkýmýz aileleriyle birlikte davetlidir. Ýftar menüsü et kavurma, pilav, tatlý, su, ayran ve pideden oluþacak. Çorumlularý aileleri ile birlikte hürriyet meydanýnda kardeþlik ortamýnda Ramazanýn bereketiyle iftar yapmaya davet ediyoruz. Ramazan ayý bereketin ve rahmetin sembolüdür. Bu mübarek ayda bizlerden dua ve yardým bekleyen Suriye, Mýsýr, Arakan, Doðutürkistan ve zulüm altýnda olan Müslüman kardeþlerimizi elbette dualarýmýzý ve yardýmlarýmýzý esirgemiyoruz. Vakfýmýz þu anda Türkiye'de 66 ilde ve dünyada 81 ülkede ve bölgede ramazan yardýmý çalýþmalarýna devam ediyor" dedi. Haber Servisi Kimse Yok Mu Ramazan'da Dünyaya yardým ediyor Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin Türkiye'de ve Dünyada ki yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi. Kimse Yok Mu Derneðinin Ramazan ayýnda özel hazýrladýðý 288 bin 300 Ramazan kumanyasýný hem yurt içinde hem de dünya genelinde pek çok ülkede ihtiyaç sahiplerinin sofralarýna kadar ulaþtýrdýðýný dile getiren Erkal Aykaç, "Yüzlerce yardýmsever ve gönüllüde kumanya daðýtýmýnda da bizzat görev alýyorlar. Kimse Yok Mu Derneði bu Ramazanda Türkiye'de 81 ilde 178 bin 300, Dünya'nýn 103 ülkesinde de 110 bin Ramazan kumanyasýný da ihtiyaç sahibi ailelere daðýtýyor. Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da yurdun pek çok noktasýna da iftar çadýrlarý ve gezici aþevleri sayesinde ihtiyaç sahiplerine sýcak yemek ve iftar veriyor. Türkiye de 22 merkezde kurulan çadýrlarla toplam 636 bin 300 kiþiye yurt dýþýnda ise 500 bin kiþiye sýcak yemek ve iftar veriyor. Ayrýca tüm Ramazan boyunca günde 6 bin 500 mülteci olmak üzere 6 ayrý merkez de toplam 195 bin Suriyeli Kimse Yok Mu Derneði aþevleri ve iftar çadýrlarýyla sýcak yemek ve iftar imkanýna kavuþuyor" dedi. Yaklaþan Ramazan Bayramýyla ilgili olarak deðerlendirme yapan Aykaç, "Ramazanýn en güzel özelliklerinden biride mutluluk içerisinde kutlanan bayramlardýr. Kimse Yok Mu Derneði Ramazan ayýnda yurt içinde ve yurtdýþýnda yaptýðý gýda yardýmlarýnýn yaný sýra 7'den 70'e ihtiyaç sahibi herkese bu Ramazan Bayramýnda tam anlamýyla bayram sevinci yaþatmayý hedefliyor. Önceden tespit edilen ihtiyaç sahipleri Ramazan ayý boyunca Kimse Yok Mu Derneklerinden kendi seçtikleri bayramlýk elbise ve ayakkabýlarla sevindiriliyor. Ayrýca gönüllüler tarafýndan bizzat evlerinde ziyaret edilen ihtiyaç sahiplerine çeþitli hediyelikler veriliyor" þeklinde kaydetti. Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor Çok sayýda kazaya neden olan Kargý ilçesi Beygircioðlu kavþaðýnýn yeri deðiþtirilecek. Karayollarý 7. Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu, Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konu hakkýnda açýklamalarda bulundu. Her yýl çok sayýda kazanýn meydana geldiði ve çok sayýda kiþinin öldüðü Beygircioðlu kavþaðýnda yeni bir düzenlenme yapacaklarýný dile getiren Arif Çobanoðlu, "Kavþaðý biraz kaydýrýp eðimini daha yumuþak hale getireceðiz. Bize arazi tahsisinde yardýmcý olan Orman Bölge Müdürlüðüne de teþekkür ediyorum" dedi. Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin ise toplantý da söz alýp Sungurlu-Çankýrý yolunun çok kötü olduðunu dile getirerek gözden geçirilmesi ile ilgili talebini iletti. Karayollarý 7. Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu ise müjdeli bir haber verdi. Sungurlu-Çankýrý yolunun yeniden yapýlmasý ile ilgili projelerin tamamladýðýný açýklayan Çobanoðlu, projenin 2014 yýlý yatýrým programýna alýnmasý için baþvuruda bulunduklarýný söyledi. Fatih AKBAÞ

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI KÖYLERDE UNUTTUKLARIMIZ 4 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný " NAYLON AYAKKABIDAN SU ÝÇ- MEK: Þimdiki gibi Ýskarpinlerin yaygýn olmadýðý dönemlerde naylon ayakkabýlar - kara lastikler revaçtaydý. Yani köyde herkes bunlarý giyerdi. Þayet kenarlarý yýrtýlmýþsa kaldýrýp atýlmaz, naylon iplikle dikilir ve giyilmeye devam edilirdi. Bazen annelerimiz yazýn sýcaðýnda baðda, bahçede, orak tarlasýnda çalýþmaktan yorulup ta, çeþme yakýnlarýnda bir gölge de dinlenirken ayaðýndaki ayakkabýsýný çýkarýr ''yavrum þu lastik ayakkabýyý al, iyice yýka, eþmeden buz gibi bi su getiriver de içivereyim' derdi. Biz çocuklarda yorulmuþ, susamýþ annemize bir NAYLON AYAKKABI su vermek için koþarak giderdik. Suyu içtikten sonra memnuniyetini ifade etmek adýna 'yavrum su gibi aziz ol, ömrün sular kadar uzun olsun' duasýný kapardýk. Kim bilir belki de þimdi o doðal, samimi dualarý kýdým kýdým (parça parça) kullanýyoruz. Diðer taraftan hijyeniðin ne olduðunu bilmediðimiz zamanlarda naylon ayakkabýlardan gönül rahatlýðýyla su içerken þimdi cam bardaklara terfi ettik. Hayatýmýzda neler deðiþti. Ben dâhil artýk ayný bardaktan su içmiyoruz. Ayný tabaktan yemek yemiyoruz. Torunlara, onlarýn çocuklarýna doðru gidecek olursak belki ayný sofraya bile oturmuyoruz " KÖYDEN MERKEP SIRTINDA ODUN GETÝRÝP ÞEHÝRDE SATMA: Özellikle orman köylerimizde bir kýsým vatandaþýmýzýn baþka geliri olmadýðý veya büyüklerinden öyle gördüðü için odun satarak geçimini saðlamak, çocuklarýný okutmak zorunda kalýyordu. Satýlacak odunlar önceden daðdan köye getirilip, güzelce istiflenir, yaþ ise kurutulurdu. Köyümüzle þehir arasý yürüyerek ortalama gidiþ geliþ 4+4 = 8 saat sürmektedir. O vakit yollar patika, dar, uçurum birde gece ay ýþýðýnda yürümek zorunda kalýndýðýný düþününce her an ölümle burun buruna gelinir veya merkepler yardan uçar. Bu tehlike altýnda hazýr odunlar merkeplere, atlara ardýlýp (yüklenip) sahur vaktinden itibaren yollara düþülür. Tabi birde ormancý korkusu tehlikenin cabasý. Bunun için gözlemci dediðimiz öncü vatandaþlar olur. Yol güzergâhýnda ormancý görmesi durumunda geriden gelenlere haber ulaþtýrýr. Onlarda kendilerine göre tedbirler alýr. Tedbir dediðimizde urganý, baltayý, merkebi kurtarmak adýna yolun dýþýnda bir çalýnýn dibine merkepteki odunu yýkýp kaçýlýr. Baþka bir akþam þayet kalmýþsa o odun tekrar merkebe yüklenerek, yola devam edilir. Sonra þehrin ara sokaklarýnda merkepler, atlar üzerinde odun yüklü olarak mahalle mahalle gezilir, müþteri aranýr. Önce satan arkadaþýný terk etmez. Onun yükününde satýlmasýný bekler. Peþin para satýlmýþsa çok mutlu olunur. Hemen çarþý pazara gidilir, heybeler aile efradý için yiyeceklerle (yiyecek dediðimizde market alýþ veriþi deðil, lokum, kuru üzüm, helva ve ekmek) doldurulur. Hele bir de sýcak somun ekmeðinin yolda yürürken yenilmesi ve gelirken yol arkadaþýyla yarýn için hazýrlýk sohbeti ayrý bir zevktir. Nereden nereye Vesselam genç kardeþim; özelde bizim eller, genelde tüm köylerdeki vatandaþlarýmýz çoluk çocuðunun rahatlýðý için bu ve buna benzer sýkýntýlar çekerek hayat sürmüþtür. Unutma senin için olmasa da annen baban için o çileyi çeken ecdadýn ya ahrete göçtü ya da son demlerini yaþýyor Peki bana ne diyorsun hocam dersen, sana düþen sadece HEM - HAL olabilmek Rahmetli olmuþsa mezar baþýnda bir Fatiha okuyabilmek, yaþýyorsa bayramlarý vesile kýlýp elini öpebilmek Torun merhametini, þefkatini ebeveynlere ulaþtýrabilmek Yani ebeveynlerimize gönül elçisi olabilmek * Tavuðumuz, horozumuz vardý, Karabaþ durmadan havlardý, En yakýn arkadaþým daðlardý, Köyüm, eski köyüm deðil! Akþamlar mehleye gidilirdi, Ocak baþýna oturulup, sohbet edilirdi. Komþunun sýðýrlarý hatýra güdülürdü, Köyüm, eski köyüm deðil! Köyde 3-4 tane öðretmen vardý, Okulun bahçesi çocuk sesiyle cývýldardý, Milli bayramlarda ne oyunlar vardý, Köyüm, eski köyüm deðil! 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Osmancýk Belediyesi asfalta hazýrlanýyor AÇELYA Derneðinden yaþlýlara jest! Ýskilip ilçesinde Aç Elini Yardýma Derneði (AÇELYA) üyeleri, her sene olduðu gibi bu sene de yaþlý bakýmevine yaptýðý ziyaretle yaþlýlarý sevindirdi. Ziyaretle ilgili bilgi veren dernek üyelerinden Suna Süt, ''Birliðin beraberliðin, þefkatin, merhametin ve yardýmseverliðin en üst seviyede olduðu bu mübarek Ramazan ayýnda biz de dernek olarak bu ay içerisinde hem maddi durumu iyi olmayan ailelere yardýmlarý götürdük hem de yaþlý bakýmevini ziyaret ettik. Yaptýðýmýz ziyaretle onlarýn hatýrýný sorup dertlerini paylaþarak sevindirmiþ olduk. Bu mübarek Ramazan'da dualarýný almýþ olduk. Kýsa süreliðine de olsa onlarla olmanýn sevincini yaþadýk. Sadece sivil toplum kuruluþlarý deðil herkes gelip buralarý ziyaret edip onlarý sevindirmeli'' dedi. Osmancýk Belediyesi 2013 asfalt programýnda 230 ton asfalt dökerek yedi kilometre yolu asfalta kavuþturacak. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, asfalt sezonunun baþlangýcýnýn verileceði Koyunbaba Mahallesi'ndeki çalýþmalarýn tüm hýzýyla sürdüðünü belirtti. Osmancýk Belediyesi 2013 asfalt programýna yaptýðý çalýþmalarla baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Koyunbaba Mahallesi, Þenyurt Mahallesi, Gemici Mahallesi ve Gürleyik Mahalleleri'nde yedi kilometre yolun 230 ton asfaltla kaplanacaðýný belirtti. Baþkan Yazýcý, asfalt programýna alýnan mahallelerdeki cadde ve sokaklarda belirlenen alanlarýn daha düzgün yol güzergahý ve çevre düzenlemesine sahip olmasý için 19 bin adet bordür taþýnýn döþeneceðini kaydetti. Asfalt programý kapsamýnda ilk olarak Koyunbaba Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarýn asfaltýna kavuþturulacaðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, çalýþmalarýn yapýldýðý yerlerde Fen Ýþleri Müdürü Ahmet Sami Dibek ile birlikte incelemelerde bulundu. Asfalt yatýrýmlarý kapsamýnda Koyunbaba Mahallesi'nde zemin iyileþtirme ve bordür taþý döþeme çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydeden Baþkan Yazýcý, "Her sene olduðu gibi bu sene de asfalt yatýrýmlarýmýza uzak yakýn mahalle ayrýmý yapmadan ihtiyaç duyulan tüm alanlarý asfaltýna kavuþturacaðýz" dedi. Baþkan Yazýcý, gelecek hafta içerisinde Koyunbaba Mahallesi'nde asfalt dökümüne baþlayacaklarýný açýkladý. Yaþlý bakýmevinde kalanlardan Ayþe Çýnar memnuniyetini þu sözlerle dile getirdi: ''Dokuz senedir burada kalýyorum. Üç çocuk annesiyim. Çocuklarýmla telefonla görüþüyorum. AÇELYA Derneði üye ve gönüllüleri her sene olduðu gibi bu sene de bizleri ziyaret ederek çok memnun etti. Sadece derneklerin deðil herkesin gelip burada bizi ziyaret etmesini istiyoruz. Ayrýca bize burada her türlü desteði saðlayan Kaymakamlýðýmýza ve Belediye Baþkanýmýz Numan Sezer'e çok teþekkür ediyorum. Allah onlardan razý olsun." Haber Servisi Flo Çorum maðazasý açýldý Maðazalarýna her geçen gün yenilerini ekleyen Flo, 153. maðazasýný Çorum'da açtý. Gazi Caddesi'ndeki maðaza 550 metrekarelik ferah bir alanda hizmet verecek. Herkese hitap eden ürünleriyle, kalite ve uygun fiyat avantajýný bir arada sunan FLO, maðazalarýný art arda açmaya devam ediyor Maðazasýný Çorum'da açan Flo, tüm Türkiye'yi Flo kalitesiyle buluþturmaya kararlý.

5 HABER 5 Zabýtadan dilenci operasyonu Albay Hakan Saraç'a veda yemeði Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri Ramazan ayýný fýrsat bilen dilencilere yönelik denetimlerini aralýksýz sürdürüyor. Zabýta Müdürlüðünce oluþturulan ekiplerce yapýlan denetimlerde dilencilik yapan vatandaþlar toplanarak, haklarýnda gerekli iþlem yapýlýyor. Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, özellikle çevre illerden gelen dilencilerin vatandaþlarýn manevi duygularýný sömürerek bunu da kendilerine meslek hale getirenlere kesinlikle taviz verilmediðini ve verilmeyeceðini ifade etti. Dilenci denetimlerinin belirli aralýklarla yapýldýðýný belirten Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Ýftar saatine yakýn ve Cuma günü dilenci sayýlarýnda artýþ oluyor. Ekiplerimiz bugün (dün) Cuma olmasý nedeniyle cami önlerinde yapýlan denetimler sonucunda 15 dilenci yakalamýþ ve gerekli cezai iþlemleri yapýlmýþtýr. Vatandaþlarýn dilencilere para vermemesini isteyen Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Sokaklarda ve cami önlerinde dilenenlere vatandaþlar itibar etmesinler. Bunlar ihtiyaç sahibi deðiller, dilenciliði Turhan Candan kendilerine meslek edinmiþler. Gerçek ihtiyaç sahiplerine Valiliðimiz ve Belediyemiz yardýmda bulunuyor. Vatandaþlarýmýz para vermezlerse dilencilerin sayýsý artmaz. Vatandaþlarýmýz bu tür istismarcýlara itibar etmesinler" dedi. Vatandaþlarý, dilencilik yaparak haksýz kazanç elde etmek isteyenlere karþý daha duyarlý olma çaðrýsýnda bulunan Candan, 24 Saat boyunca Alo 153 nolu telefonu arayarak bu konuda þikayet ve ihbarlarýný iletmelerini, yapýlacak olan ihbarlarýn da ekiplerce derhal yerinde deðerlendirileceðini söyledi. Haber Servisi Uslu ve Baðcý Ýskiliplileri dinlediler Vali Sabri Baþköy, Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 2013 yýlý genel atamalarý kapsamýnda Tekirdað Ýl Jandarma Komutanlýðýna atanan Jandarma Albay Hakan Saraç'a veda yemeði verdi. Ýnci Restorandaki veda yemeðine, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlarý, Vali Yardýmcýlarý ile diðer protokol üyeleri ve davetliler katýldý. Yemek sonrasýnda yaptýðý konuþmada, devlette görev yapan bürokratlar olarak milletin hizmetkarý olduklarýný ve bu ülkeye hizmet etmekten çok büyük onur duyduklarýný ifade eden Vali Sabri Baþköy, Jandarma Albay Hakan Saraç'a Çorum'da ki baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ederek, yeni görev yerlerinde kendisine baþarýlar, ailesine saðlýk ve mutluluk diledi. Haber Servisi 'Huzur Sokaðý' duygulandýrdý Mihenk, avukatlarý iftarda buluþturdu Mihenk Hukuk ve Toplum Derneði tarafýndan Çorum Barosu avukat ve ailelerine iftar programý düzenlendi. Ýftar programýnda konuþan Mihenk Hukuk ve Toplum Derneði Baþkaný Av. Zaferalp Üstünel sevgi, hoþgörü ve kardeþlik mesajlarý verdi. Üstünel konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "Ramazan'ýn rahmet ve bereket ayý olmasýnýn gururunu yaþadýðýmýz bu günlerde aramýzdaki birlik, beraberlik, sevgi ve hoþgörü baðlarýný güçlendirmek adýna bir araya geldiðimiz iftar programýna katýlarak güzellik kattýðýnýz için sizlere teþekkür ediyorum. Çünkü bu tür organizasyonlara anlam ve deðer katan sizlersiniz. Bu vesile ile sevgi ve kardeþlik baðlarýmýzýn kuvvetlendiði Ramazan ayýnýn hayýrlara vesile olmasýný diliyor hepinize hoþ geldiniz diyorum. Her zaman dediðimiz gibi Ýnþallah hep güzel zamanlarda ve güzel anlarda buluþuruz. Allah bizleri sevgi ve kardeþlikten ayýrmasýn, bizlere kötülük vermesin. Bu kutsal sevgi ve hosgörü ayýnýn tekrar hayýrlara vesile olmasýný diliyor saygýlar sunuyorum." Yýlmaz MERT Temmuz ayý Ýlçe Danýþma Kurulu Toplantýsý için Ýskilip'e giden AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, baþkan yardýmcýlarý ve il yönetimi toplantý sonrasý Ýskilip Belediyesinin kurduðu Ýftar Çadýrýnda Ýskiliplilerle birlikte oruçlarýný açtýlar. Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý toplantýda kamu yatýrýmlarý ile ilgili partilileri detaylý olarak bilgilendirmelerinin ardýndan, þehir turu atarak esnaf ve Ýskilip halkýyla buluþtular.uslu ve Baðcý daha sonra iftar çadýrýnda oruçlarýný açtýlar. Milletvekilleri yaptýklarý açýklamada bu güzel hizmetin sosyal belediyecilik anlayýþýnýn en anlamlý örneklerinden biri ve hayýrlý bir hizmet olduðunun altýný çizerek bu faaliyeti beþ yýldýr aksaksýz devam ettiren Belediye Baþkaný Numan Sezer ve emeði geçenlere teþekkür ettiler. Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý çadýrda iftarýný açan vatandaþlarla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrýldýlar. Haber Servisi Þule Yüksel Þenler'in yazdýðý eserden tiyatro sahnesine uyarlanan 'Huzur Sokaðý' adlý oyun, Çorum'da sanatseverlerden tam not aldý. Çorum Belediyesi'nin düzenlediði Ramazan ayý þenlikleri tüm hýzýyla coþku içerisinde devam ederken, Ramazan Sokaðý'nýn onuncu gününde sahne alan 'Huzur Sokaðý' adlý oyun izleyenlere duygu dolu dakikalar yaþattý. Çorum Belediyesi tarafýndan Ramazan Þenlikleri dolayýsý ile seyirciyle buluþturulan 'Huzur Sokaðý', Ýstanbul Tiyatro Temaþa tarafýndan sahnelendi. Þule Yüksel Þenler'in ünlü romanýndan tiyatro sahnesine uyarlanan oyunda oyuncular, muhteþem bir performans sergiledi. Ramazan Sokaðýný dolduran sanatseverler, oyunu ücretsiz olarak izledi. Oyun sonunda tiyatrocular, seyirciler tarafýndan alkýþlanýrken, Oyucularýn çiçeði Belediye Kent Arþivi Sorumlusu Ýrfan Yiðit tarafýndan verildi.

6 HABER TEK 6 "Vatandaþa hizmeti verimli ve süratli verin" Vali Sabri Baþköy, Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýnýn ardýndan Ýl Ýdare Þube Baþkanlarý ve Kaymakamlar toplantýsýný yaptý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda Turgut Özal Ýþ Merkezinde gerçekleþtirilen toplantýya, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Ýlçe kaymakamlarý ve Ýl Ýdare Þube Baþkanlarý katýldý. Çorum Valiliði bünyesindeki tüm kurumlarýn organize olmasý ve koordinasyonlu bir þekilde çalýþmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý, iþlemlerin gözden geçirilerek, idarede birliðinin saðlanmasý ile kamu hizmeti sunulacak tüm vatandaþlara daha etkin ve verimli hizmet sunumunun saðlanmasý amacýyla yapýlan toplantýda, gündem maddeleri görüþüldü. Kamu kurum ve kuruþlarýnýn amacýnýn doðru, zamanýnda projelerle, verimli ve süratli bir þekilde vatandaþa hizmet etmek olduðunu ifade eden Vali Baþköy, Kaymakamlýklar ve il müdürlüklerinde hizmetlerin yürütülmesinde herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. Toplantý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Diyanet TV 81 ilde karasal yayýna geçecek Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yaþar Yiðit ve Dini Yayýnlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'a nezaketinde bulundular. Ýl Müftülüðü toplantý salonunda gerçekleþen ziyarette konuþan Dr.Yüksel Salman "Geçtiðimiz yýl Ramazan ayý içerisinde Diyanet TV yayýn hayatýna baþladý. Bu yýl Ramazan ayý içerisinde de logo ve kurumsallaþma ile birlikte daha güçlü bir þekilde yoluna devam ediyor" dedi. Þu an Diyanet TV'nin 12 saat yayýn yaptýðýný ve ilerleyen zamanlarda 24 saat yayýna geçileceðini dile getiren Salman, "Gerek stüdyo gerekse personel eksiklikleri tamamlanarak çok daha dinamik bir þekilde izleyicilerin karþýsýnda olmaya devam edeceðiz. Bundan bir kaç sene önce Diyanet olarak kanalýmýz yoktu. Yeni yasalar çerçevesinde açýlan bu kanalýmýzý en iyi hale getirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Þu an 50 ilde karasal yayýn yapan kanalýmýz 3 ay içerisinde 81 ilde karasal yayýna geçmiþ olacak" þeklinde kaydetti. Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr.Yaþar Yiðit ise tüm müslümanlarýn Ramazan ayýný tebrik ederek her günün Ramazan ayý bereketinde her gününde Ramazan Bayram'ý havasýnda geçmesini temenni etti. Kubilay Kaan YÜCEL Uslu, eski Bakanýn cenaze törenine katýldý Yiðit ve Salman'dan Baþkan Külcü'ye ziyaret Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yaþar Yiðit ve Dini Yayýnlar Genel Müdürü Yüksel Salman Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yaþar Yiðit, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak her Ramazan ayýnda ülkenin genelinde irþat hizmetlerini daha da artýrdýklarýný, merkezde oluþturduklarý otuz beþ ekiple Ýstanbul dýþýndaki bütün illerde görev yaptýklarýný ifade etti. Baþkan Külcü'nün Çorum'da yaptýðý hizmetleri bildiklerini ifade eden Yaþar Yiðit, "Diyanet kurumu adýna sizlere müteþekkiriz. Meydan Camii'ne yeni adýyla Akþemseddin Camii'ne yapacaðýnýz destekler, Ulu Cami'de yapacaðýnýz çalýþmalar ikrama erer. Çorumumuz için güzel bir eser olacaðýný düþünüyoruz" dedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn bu yýlki Ramazan konusunun "Helal kazanç, helal lokma" olduðunu belirten Yiðit, "Toplumuzda belli bir farkýndalýk oluþturulacak. Günümüzde insanlar dünyevileþmenin etkisiyle de nereden kazandýðýný sorgulamaksýzýn ne kadar kazandýðý daha çok gündeme geldiði için, böylesi bir konuyu gündeme taþýdýk" ifadelerini kullandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ramazan ayýnýn tüm Ýslam alemine hayýrlara vesile olmasýný diledi. Dini Yayýnlar Genel Müdürü Yüksel Salman Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye, Dini Yayýnlar Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Riyazü's- Salihin ansiklopedi setini hediye etti. Bahadýr YÜCEL Eski Bayýndýrlýk, Ýmar ve Ýskan Bakaný ve 'ncý dönem Çankýrý Milletvekili Nurettin Ok için cenaze töreni düzenlendi. Törene Ok'un ailesi, yakýnlarý, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM eski Baþkaný Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Adnan Keskin, Çankýrý Milletvekilleri Ýdris Þahin, Hüseyin Filiz, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik eski Bakaný Yaþar Okuyan, Meclis bürokratlarý ve çalýþanlarý katýldý. Düzenlenen törenin ardýndan Ok'un cenazesi Kocatepe Caminde kýlýnan cenaze namazýndan sonra Çankýrý da aile mezarlýðýna defnedildi. Serbest avukatlýk, gazetecilik ve Çankýrý Belediye Baþkanlýðý yapan Ok, Bayýndýrlýk, Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý, TBMM Baþkanlýk Divaný Katip üyeliði ve TBMM Baþkanvekilliði görevlerinde bulundu. Haber Servisi Ulu Cami seyyar tuvaletleri hizmete girdi Çorum Belediyesi tarafýndan Ulu Cami tuvaletlerinde baþlatýlan yenileme çalýþmalarý nedeniyle kapatýlan tuvaletlerine yerine 2 adet konteynýr tuvalet kondu. Konteynýrlarý inceleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulu Cami tuvaletlerinin yenileme çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan cami cemaatinin pýrýl pýrýl abdesthane ve tuvaletlere kavuþacaðýný belirtti. Her bir konteynýrda 7 tuvalet, 2 pisuvar, 3 lavabo yer aldýðýný ifade eden Baþkan Külcü, toplamda 14 tuvalet, 4 pisuvar ve 6 lavabonun yer aldýðý tuvaletlerin Yazma Eserler Kütüphanesi'nin arka tarafýna yerleþtirildiðini belirtti.

7 HABER 7 Çorum Anadolu Birliði'nden Salim Uslu'ya tebrik "Biz gücümüzü faiz lobisinden deðil milletimizden alýyoruz" Çorum Anadolu Birliði Baþkaný Okay Erözgün, Genel Sekreter Mesut Karaðaç ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek Meclis Ýdare Amirliðine yeniden seçilmesinden dolayý tebrik ettiler. Çorum Anadolu Birliði Baþkaný Okay Erözgün ziyarette yaptýðý konuþmada, Sungurlu Ýçin Bende Varým Hemþerim Ýrtibat Bürosu'nun faaliyetleri hakkýnda bilgiler vererek, "Sungurlu Türkülerle buluþuyor, Kitap Okuyoruz, Çocuklar Eðleniyor programý dâhilinde 200 adet plastik top daðýtýmý, 20 adet Tekerlekli Sandalye, 30 adet Koltuk Deðneði, 25 adet baston daðýtýmý, 100 aileye Ramazan paketi daðýtýmý, Ýftar Çayýnýz bizden programý, 500 adet Kur'an-ý Kerim ve 750 adet Türkçe mealini daðýttýk. Önümüzdeki ay içinde önemli çalýþmalar hazýrladýk. Önerileriniz, katkýlarýnýz bizim için önemli programa aldýðýmýz projeler içerisinde, Saðlýklý Üremeyi Öðreniyoruz, Köyler Sinema ile buluþuyor, Sungurlu Müzik ile buluþuyor, Uçurtma Þenliði, Önce Sünnet Sonra Bisiklet yer almaktadýr. Ýrtibat büromuza sizleri de davet etmek isterim" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise Birliðin yaptýðý çalýþmalarýn oldukça önemli ve Sungurlu'ya katký verecek çalýþmalar olduðunu belirterek, çalýþmalarýn kararlýlýkla yürütmesi tavsiyesinde bulundu. Haber Servisi Adalet ve Kalkýnma Partisi Buharaevler Mahalle Teþkilatý toplantýsý önceki akþam Buharaevler Tevhit Camii önünde bulunan parkta gerçekleþtirildi. AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yaþar Anaç, Merkez ilçe Baþkaný Mustafa Köse ve yönetim kurulu üyeleri ile Buharevler Mahalle Temsilciliði üye ve yönetiminin katýldýðý programda yaklaþýk seçimler öncesinde uygulanacak seçim stratejileri ve gündemdeki konular deðerlendirildi. -"SANDIKLARDA DAHÝ ÖRGÜTLÜYÜZ"- AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, teþkilat olarak artýk mahalle teþkilatlarýnýn yanýnda sandýk teþkilatlarýný da kurmaya baþladýklarýný, bu konuda yaptýklarý çalýþmalarla her sandýðýn bir yönetiminin olduðunu söyledi. AK Parti'nin bugün Türkiye'nin ve dünyanýn en teþkilatlý yapýlarýndan biri olduðunu kaydeden Köse, "Biz sadece seçim dönemlerinde deðil, normal zamanlarda da her daim seçim olacakmýþ gibi çalýþmalarýný sürdüren ve milletimizin verdiði güvene layýk olmaya çalýþan bir iktidarýn mensuplarýyýz" dedi. -"BÝZ GÜCÜMÜZÜ FAÝZ LOBÝSÝNDEN DEÐÝL MÝLLETÝMÝZDEN ALIYORUZ"- AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti'nin son 10 yýlda yaptýðý çalýþmalar ile Türkiye'nin dünyada politika yapýcý bir ülke konumuna geldiðini belirterek, "Bundan rahatsýz olanlar ülkeyi karýþtýrmak için her türlü yol deniyorlar. Ülkemizde 40 yýldýr süren terör belasýndan kurtulmak için attýðýmýz adýmlar ile 8 aydýr bu ülkede bir tek terörden dolayý ölüm haberi gelmezken Ýstanbul'da niyetleri park olmayan bir kesimin provokasyonlarý ile ülkemiz karýþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ýçerden ve dýþarýdan yaptýrmazcýlar üçüncü köprüye, havaalanýna karþý çýkýyorlar. Bu þu demektir. Bu ülke geliþmesin geri kalsýn. Bu zihniyetin bu ülkeye de millete de bir faydasýnýn olmasý mümkün deðildir. Ýstanbul'da Ankara'da otobüsleri, kamu mallarýný, yakýp yýktýlar. Ýnsanlara zarar verdiler. Ülkemizde eðer AK Parti iktidarý olmasa idi, ekonomimiz yaptýðýmýz çalýþmalar ile bu kadar saðlam olmasa idi, yaptýklarý ile ülkeyi büyük bir krize sürükleyeceklerdi" dedi. Yýldýrým, bugün Mýsýr'da da ayný oyunlarýn oynandýðýný belirterek, "Mýsýr'da halkýn seçtiði Cumhurbaþkaný, halkýn onayladýðý anayasa askýya alýnýyor Batý dünyasý sessiz kalýyor. Ama Türkiye'de üç beþ çapulcu sokaklarý yakýyor yýkýyor. Polis müdahale etti diye kýyameti koparýyorlar. Bu iki yüzlülüktür" þeklinde kaydetti. Mýsýr'da darbeyi yapanlarýn Ýsrail ile iþbirliði halinde olduðunu kaydeden Yýldýrým, "Bugün Gazze'nin hayat damarý Refah kapýsý darbeciler tarafýndan kapalý tutuluyor. Sayýn Mursi geldiðinde ilk iþ olarak Gazze için Refah sýnýr kapýsýný açtý. Bunlar ise darbeyi yaptýklarý gün kapýyý kapattýlar. Gazze'de ilaç ve yakýn sýkýntýsý yine had safhaya çýktý. Batý bu bölgede Türkiye'de AK Parti, Mýsýr'da Müslüman Kardeþler gibi gücünü halktan alan iktidarlarýn yönetimde olmasý sonrasýnda bölgesel güç olmalarý sonrasýnda menfaatlerine dokunduðu için demokrasiye ihanet edebiliyorlar. Bugün Batý'nýn bu iki yüzlü tavrýna karþý Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan gerekli tavrýný koymuþ ve suçlarýný her ortamda yüzlerine vurmaya devam etmektedir. Suriye onbinlerce insan yaþamýný yitirirken sesini çýkarmayanlar, Türkiye'de yakýp yýkanlara polis müdahale edince ortalýðý ayaða kaldýrýyorlarsa biz bunda kötü niyet ararýz. Ona göre de tavrýmýzý alýrýz. Çünkü biz gücümüzü faiz lobisinden deðil milletimizden alýyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Uslu, Bakan Çelik'in yeðenin cenazesine katýldý Emekliler Derneði'nden SGK'ya yeni hizmet binasý ziyareti AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik'in hayatýný kaybeden yeðeni Hatice Þekerci, son yolculuðuna uðurlandý.þekerci'nin cenazesi, Kocatepe Camisi'nde Cuma namazýnýn ardýndan kýlýnan cenaze namazý sonrasýnda Gölbaþý mezarlýðýna defnedildi.uslu, ayný gün iki acýyý birden yaþayan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik'e yeðeni Hatice Þekerci'nin cenaze töreninde hem Þekerci için hem de Isparta'da hayatýný kaybeden 21 yaþýndaki diðer yeðeni içinde taziye dileklerinde bulunarak, "Üzüntünüzü derinden paylaþýyor, Þahsýnýzda tüm ailenize sabýrlar diliyorum" dedi. Cenazeye TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþbakan Yardýmcýlarý Bülent Arýnç, Beþir Atalay ve Bekir Bozdað, Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Ulaþtýrma, Denizcilik Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Çorum Milletvekili ve TBMM Salim Uslu, çok sayýda milletvekilleri, ailesi ve sevenleri katýldý. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yöneticileri, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Duran Cesur'a nezaket ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, "Müdürümüze yeni binayý faaliyete geçirip, hizmet verdiklerinden dolayý minnettarýz. Verilen hizmet memleket hizmetidir" diyerek yeni hizmet binasýnýn hayýrlý olmasý dileklerini iletti. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Duran Cesur ise, "Nazik ziyaretlerinden dolayý Emekliler Derneði yöneticilerine teþekkür ediyorum. Dostluðumuz devam edecektir. Emekli olduðumda ben de Emekliler Derneði'ne üye olacaðým" ifadelerini kullandý. Asým Yýldýrým Kadýn Kültür Merkezinin konuðu oldu Ünlü televizyoncu ve sunucu Asým Yýldýrým, Ramazan Sokaðý þenlikleri için geldiði Çorum'- da Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde aðýrlandý. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Hanife Nuran Hakyemez, Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim üyeleri Doç. Dr. Cemil Hakyemez, Doç. Dr. Süleyman Gezer ile Ýstanbul Ajans sahibi Mustafa Yolaç'ýn da katýldýðý iftar yemeðinde konuþan Asým Yýldýrým, Çorum'u çok beðendiðini ve çok geliþmiþ bulduðunu söyledi. Yýlmaz MERT

8 Kaybolan Ayaklar Nasreddin Hoca fýkralarýçocuklar bir gün dere kenarýnda oynuyormuþ.nasreddin Hoca yý gören çocuklar, hadi Hoca ya þaka yapalým demiþler. Çocuklar ayaklarýný birbirine dolaþtýrýp: - Hocam ayaklarýmýz karýþtý, bulamýyoruz, demiþler. Hoca þöyle bir bakmýþ eline bir sopa almýþ. Çocuklarýn ayaklarýna ufaktan dokunmaya baþlamýþ. Çocuklar hemen ayaklarýný çekmiþler. Hoca: - Gördünüz mü? Nasýl da buldunuz ayaklarýnýzý, demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Yoðun çalýþma saatleri Bel ve boynu vuruyor Liv Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Hilal Yýldýz, yoðun çalýþma hayatý, bilgisayar baþýnda geçirilen uzun saatler, uzun süre ayakta veya oturarak çalýþma gibi nedenlerle bel ve boyun aðrýlarýndan þikâyet edenlerin sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný söyledi. Yýldýz, bel ve boyundaki aðrýlarý azaltmada doðru oturuþ, düzenli egzersiz ve sporun önemli olduðunu belirtti.fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Hilal Yýldýz, bel ve boyun aðrýlarýnýn sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkýnda bilgi verdi. Modern yaþam tarzý, stres ve hareketsizliðin boyun aðrýsýna yol açan en önemli etmenlerden olduðunu kaydeden Yýldýz, "Boyun aðrýsýnýn en sýk nedeni boyun ve sýrtýn üst kýsmýndaki kas gerginlikleridir. Masada çalýþýrken, televizyon seyrederken ve kitap okurken uzun süre kötü pozisyonda oturmak, bilgisayar ekranýnýn çok yüksek veya çok alçak olmasý, rahatsýz pozisyonda uyumak ve egzersiz sýrasýnda boyunun fazla bükülmesi gibi günlük yaþamýmýzdaki bazý aktiviteler sýrasýnda vücut duruþumuzun uygun olmamasý bu tip kas gerginliklerinin en önemli nedenidir. Yaygýn vücut aðrýsý ve sabahlarý yorgun uyanma gibi belirtilerle seyreden fibromiyalji (yumuþak doku romatizmasý) de boyun ve üst sýrt bölgesinde aðrýya yol açan bir tablodur." dedi.boyun omurgasýnda eklem kireçlenmesi, omurga kemikleri arasýndaki disklerin bozulmasý, boyun fýtýðý, boyun omurga kanalýnda daralma gibi boyun omurgasý ve etrafýndaki kas, bað ve sinir köklerine ait bozukluklarýn da sýklýkla karþýlaþýlan aðrý nedenleri arasýnda olduðunu kaydeden Yýldýz, "Düþme veya kazaya baðlý boyun kaslarýnda zedelenmeler, omurga kemik ve eklemlerinde zedelenmeler veya kýrýklar boyun aðrýsýna yol açan diðer nedenlerdir. Seyrek olarak da kemik erimesine baðlý çökmeler, omurgada enfeksiyon ve tümörleri de boyun bölgesinde aðrý yapan nedenleri oluþturur. Boyun ve sýrt kaslarý gerginliklerine baðlý boyun aðrýlarýný önlemek için öncelikle çalýþma masasý, oturulan koltuk ve bilgisayarýn konumu ve yüksekliðinin, uyuma ve oturma pozisyonlarýnýn düzgün olmasý, uygun bir yastýk seçimi gibi ergonomik düzenlemeler yapmak gerekir. Bilgisayar ile çalýþýlýyorsa çalýþmaya sýk ara verilmesi ve çalýþýlýrken sýklýkla telefon kullanmak gerekiyorsa, kulaklýk kullanýlmasý önerilir. Boyun aðrýsýndan korunmak için düzenli olarak boyun kaslarý germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinin yapýlmasý çok önemlidir." Ýfadelerini kullandý.birkaç günden uzun süren aðrý ve tutukluk varlýðýnda veya boyundan kollara yayýlan aðrý veya uyuþma gibi bulgular varsa mutlaka bir doktora baþvurmak gerektiðini söyleyen Yýldýz,"Bazý durumlarda boyun aðrýsýnýn röntgen, tomografi veya MR gibi görüntüleme yöntemleri veya kan tahlilleri gibi tetkiklerle araþtýrýlmasý doðru bir tanýnýn konmasý için gerekli olabilir. Tanýya göre uygulanacak tedavi belirlenir. Cerrahi tedavi gerektiren bir durum söz konusu deðilse, fizik tedavi, aðrý kesici ve kas gevþetici ilaçlar, enjeksiyonlar ve manuel tedavi uygulanabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon aðrýyý gidermeyi, kas spazmýný çözmeyi, boyun ve sýrt kaslarýnýn kuvvetlendirilmesini ve doðru postürün saðlanmasýný hedefleyen çok etkili bir tedavi yöntemidir." þeklinde konuþtu.söz konusu sorunlarýndan uzak durmanýn yollarýna da deðinen Yýldýz, þunlarý söyledi: "Bel aðrýlarý da çok sýk karþýlaþýlan saðlýk problemlerinden biridir. Kötü pozisyonda oturma, aðýr kaldýrma, uzun süre ayakta veya oturarak çalýþma gibi nedenlerle bel kaslarýnda oluþan gerginlikler bel aðrýsýna en sýk yol açan nedenleri oluþturur. Çalýþma sýrasýnda bel omurgasýnýn aþýrý derecede öne ve arkaya gerilmesi veya yanlara bükülmesini oluþturan hareketler ve pozisyonlardan kaçýnmak gereklidir. Aðýr kaldýrmayý gerektiren iþler yapýlýyorsa mümkünse bu iþlerin destek ve cihaz yardýmý ile yapýlmasý ve omurganýn düzgün pozisyonda tutulmasý lazýmdýr. Bel omurgasýnda yer alan disklerdeki bozulma ve yýrtýlmalar, omurga kemiklerinde kayma, eklemlerindeki kireçlenmeler de sýklýkla bel aðrýsýna yol açar. Daha seyrek nedenler de kaza veya düþmeye baðlý kýrýklar, kemik erimesine baðlý çökmeler, enfeksiyon ve tümörlerdir.tedavi bel aðrýsýný oluþturan nedene baðlý olarak belirlenir. Tanýyý koymak için röntgen, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar tetkikleri gerekli olabilir. Tedavide cerrahi tedaviyi gerektiren bir hastalýk söz konusu deðilse, fizik tedavi, ilaç tedavisi, bel ve karýn egzersizleri, enjeksiyonlar, manuel tedavi gibi konservatif tedaviler uygulanabilir. Bel aðrýlarýnda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarý aðrýnýn azaltýlmasý, kas spazmýnýn giderilmesi, bel, karýn ve pelvis kaslarýnýn (kor kaslarý) kuvvetlendirilmesi ve postür eðitimine yönelik çok etkili bir tedavi uygulamasýdýr. Bel aðrýsýndan korunmak için düzenli egzersiz ve spor önerilir. Bel ve karýn kaslarýnýn güçlü olmasý, aþýrý kas gerginliklerinin ortadan kaldýrýlmasý için yoga ve pilates önerilen sporlardandýr. Yüzmenin de bel aðrýsýnda çok olumlu etkileri vardýr." Sinema Yerli Dizi Yerli Dizi 21:05 22:30 23:15 Bebek Ýþi 8 Benim Adým Khan Rizvan Khan, asperger sendromlu Müslüman bir çocuktur. Annesi öldükten sonra Amerika'ya kardeþinin yanýna gider. Orada bekar bir anne olan Hindu Mandira ile evlenir. 11 Eylül saldýrýlarýndan sonra Mandira'nýn oðlu ýrkçýlar tarafýndan dövülerek öldürülür. Öldürülme sebebi annesi evlendikten sonra Müslüman 'Khan' soyadýný almýþ olmalarýdýr. Mandira bu olaydan Rizvan'ý sorumlu tutar. Bunun üzerine Rizvan ABD baþkanýna gidip, adýnýn Khan olduðunu ama bir terörist olmadýðýný açýklamak ve aþkýný geri kazanmak üzere uzun bir yolculuða çýkmaya karar verir. Doksanlar Mustafa ve Tuðba nýn niþan günü gelip çatmýþ, herkes niþan gecesi için hazýrlýk telaþýna baþlamýþtýr. Mustafa nýn babasý Nuri ile küs olan amca Bekir in niþana gelip gelmeyeceði ise son ana kadar büyük merak konusudur. Ýki oðlunun küs olmasýndan son derece mutsuz olan Mustafa Dede, Bekir in Mustafa nýn niþanýna gitmesi için elinden geleni yaparken, Bekir in son anda yaptýðý bir sürpriz herkesi þaþkýna çevirir. Öte yandan Tuðba nýn niþan elbisesini deðiþtirdiðinden haberi olmayan Mustafa nýn annesi Þükran, Tuðba yý kendi seçtiði niþanlýk içinde görmeyince küplere biner. Bin bir yalan Mustafa için bu niþan çok zor geçecek gibidir. Candan, hamileliðinin son aylarýný yaþamaktadýr. Ancak Candan ýn karnýndaki biricik bebeði Yanký nýn doðumun normal sürecini beklemeye niyeti yoktur. Onun acelesi vardýr. Annesinin karnýndan bir an önce çýkmasý gerekmektedir. Candan, vaktinden önce gelen sancýlarla boðuþmaya baþlar. Kocasý Murat, Candan ýn çýðlýklarýný duyup yanýna geldiðinde çok daha büyük bir hengâme yaþanmaya baþlar. Çünkü Murat, Candan dan çok daha fazla telaþlýdýr. Sanki doðumu karýsý deðil de kendisi yapacakmýþ gibi derin derin nefes almaktadýr. Murat ve Candan, bu þartlarda hastaneye yetiþebilmek için bir yolculuða çýkarlar. Yanký ise annesinin karnýndan dýþ dünya ile ilgili yorumlar yapmaya baþlamýþtýr bile... PATLICANLI Ýbrahim Tatlýses Ýbrahim Tatlýses (Doðum adý: Ýbrahim Tatlý, 1 Ocak 1952, Þanlýurfa), Arap ve Kürt asýllý Türk þarkýcý[1], besteci, yapýmcý, oyuncu, televizyon programcýsý. Tatlýses Holding yönetim kurulu baþkaný "Ayaðýnda Kundura" türküsü ile ünlenen Tatlýses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çýkardý, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldý ve 19 yýl süren Ýbo Show 'da sunuculuk yapmýþtýr.tatlýses, Türkiye'nin yaný sýra Yunanistan ile Orta Doðu'da da tanýnmaktadýr.ýbrahim Tatlýses, Kanal D'de yayýnlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm" diye cevap vermiþtir yýlýnda Erbil konserinde ise Tatlýses "Babam Arap, anam Kürt, ben Türk oðlu Türk'üm size Türkiye'den selam getirdim" diyerek izleyenleri selamlamýþtýr.müzik, televizyon ve sinemanýn yanýnda Ýbrahim Tatlýses'in gýda, turizm, inþaat, iletiþim (TV kanalý, radyo istasyonu), ulaþým gibi birçok alanda yatýrýmý bulunmaktadýr. Özel hayatýyla da gündemde olan Tatlýses, 14 Mart 2011 tarihinde program çýkýþý uðradýðý silahlý saldýrýdan aðýr yaralý olarak kurtuldu.1952'de Urfa'da - kendi tabiriyle bir maðarada - ciðerci Ahmet Tatlý yla karýsý Leyla nýn yedi çocuðunun en büyüðü olarak dünyaya geldi.[4][5] Ýbrahim Tatlýses'in babasý Arap, annesi Kürt'tür. Tatlýses doðduðunda babasý cezaevinde bulunmaktaydý.[5] Hiçbir zaman okula gitmemiþtir. Daha sonra neden okuyamadýðý sorulduðunda Urfa'da sanki Oxford vardý da biz mi gitmedik yanýtýný vermiþtir.[6] Çocuk yaþlarda çalýþmaya baþlamýþtýr: su satmýþ, çýðýrtkanlýk yapmýþtýr.«çocuktum. 20 kuruþ fazla kazanmak için sinemalarda 'Haydi buz gibi su' diye baðýrarak su satýyordum. Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktý. 'Sus ulan eþek, seni mi dinleyeceðiz' diye suratýma 4 tokat attý. Ve o yediðim tokatlar beni buralara kadar getirdi.ýnþaatlarda soðuk demir ustalýðý yapmýþtýr. Ýnþaatta türkü söylerken Adanalý bir sinemacý tarafýndan keþfedildi.[8] Ýlk baþlarda Adana'da daha sonra Ankara'ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldý.[9]1974'te Ankara'daki Kýnalý Pavyon'da söylediði "Ayaðýnda Kundura" ile ünlenerek önce Ankara Radyosu'na, sonra da bir yýlbaþý gecesi televizyona çýktý.[4][7] 70'li yýllarýn ortalarýna doðru Ýstanbul'a geçerek burada sahne almaya baþlamýþtýr.[8] Burada, kendisine soyadýný veren müzisyen Yýlmaz Tatlýses ile tanýþtý."kara Kýz" ile "Beni Yakma Gel Sevdiðim" adlarýnda 45'likler ile müzik dünyasýna giriþ yaptý. 30 Haziran 1976 tarihinde dýþardan bitirdiði ilkokulun diplomasýný Kilis'teki Kartalbey Ýlkokulu'ndan almýþtýr. PÝLAV Malzemeler 5 yemek kaþýðý margarin 100 gr tel þehriye 500 gr yaðsýz kuzu veya dana eti 1 baþ soðan 3 adet patlýcan 500 gr pirinç 1,5 kase et suyu Yeteri kadar tuz, karabiber Yemeðin Tarifi Tel þehriyeleri 2 yemek kaþýðý margarinle kavurup ayýrýn. Diðer tarafta patlýcanlarý alacalý soyun. Kuþbaþý doðrayýn ve tuzlu suda bekletin. Sonra sýkarak kaðýt havlu ile kurulayýn. Hafif kýzartýn. Ayrý bir tencerede ince doðranmýþ soðaný bir Kalp neyle doluysa, Dudaklardan o dökülür. (Goethe) yemek kaþýðý margarinle kavurun. Kuþbaþý doðranmýþ eti ilave edin. Etler suyunu çekince 1 su bardaðý sýcak su ve tuzu ile karabiberini ekleyip ateþi kýsýn. Etler yumuþamaya baþlayýnca patlýcanlarý ekleyin. Kýsýk ateþte 10 dakika daha kaynatýp ateþten alýn. Pirinçleri et suyu ile sade pilav yapýn. Derince bir kaseye streç kaðýt yayýn. Önce kavrulmuþ þehriyeleri koyun. Üzerine pilavýn yansýný biraz bastýrarak koyun. Sonra patlýcan et koyun. Üzerine tekrar pilavýn yarýsýný koyun kaðýt kapatýn. 5 dakika sonra düz bir tabaða ters çevirerek servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Nihat Hatipoðlu 21:00 Kapanmadan Kazan 22:39 Doksanlar Zeynep Yerli Dizi Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 17:50 Mustafa Karataþ Ýle Ýftar Saati 21:45 Battal Gazi Geliyor Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Yerli Dizi Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Yerli Dizi Ana Haber Spor Sayfasý 21:00 Çok Güzel Hareketler bunlar 23:15 Bebek iþi 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:35 Spor 19:00 Ramazan Sevinci 21:05 Benim Adým Khan 23:50 Bab Aziz Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:55 Ýftar Zamaný 20:40 Rambo Ýlk Kan Sinema 22:30 Sevkat Tepe Dizi

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Mallarýnýz ve çocuklarýnýz ancak birer imtihandýr; Allah katýnda ise büyük bir mükafat vardýr. Tegâbun,64/15 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi Allahým! Yaratýlýþýmý güzelleþtirdiðin gibi ahlâkýmý da güzelleþtir. Ýbn Hanbel,el-Müsned, I, 403 Ramazan Damlalarý AÝLE SAADETÝ ÝÇÝN RAMAZAN'LA GELEN SÝHÝRLÝ REÇETE Arap dünyasýna yayýn yapan TV'lerde hadis-i þerifler üzerine yaptýðý sohbetleri çok sevilen ve beðenilerek izlenen hocalardan Amr Halid Bey'in anlattýðý yaþanmýþ bir hikâyeyi sizlerle paylaþmak istiyorum: "Bir gün bir arkadaþým dedi ki bana: 'Eþimi görmeye bile dayanamýyorum artýk! Çok itici geliyor, yüzüne bile bakmak istemiyorum.' Ona dedim ki: "Bak sana sihirli bir reçete söyleyeceðim, uygula bunu, sonuç alacaksýn inþallah." "Yok" dedi, "Artýk hiçbir þey fayda etmez, bitti bu iþ!" Israr ettim, razý oldu. Ýnanýr mýsýnýz bir ay sonra geldiðinde gözleri parlýyordu:"haklýymýþsýn!" dedi. "Kalplerimizi birleþtiren Rabbime þükürler olsun!" Evet, bu "sihirli reçeteyi" bizler de uygulayalým inþallah. Hiç deðilse þu mübarek Ramazan günleri boyunca. Kendimizi zorlayalým, utangaçlýklar, ihmalkârlýklar ve sýkýlganlýklardan sýyrýlalým. Sadece eþler arasýnda deðil, tüm aile bireylerini kapsýyor "sihirli reçete". Bu reçeteye yaþadýðýmýz þu çaðda o kadar muhtacýz ki. Bizler ne kadar muhafaza etmeye çalýþsak da ne yazýk ki adeta elimizden kayýyor tüm deðerlerimiz. Modern hayatýn süslü tuzaklarý bir bir çeliyor can tanelerimizi, göz bebeklerimizi. Bir bir avlanýyor taptaze yürekler pusudaki avcýlarca. "Elimizde bir tek ailemiz kaldý" derken, o da gidiyor göz göre göre. Bir þeyler yapmalý deðil miyiz acilen? Bu son ümit kaynaðýmýz, sýðýnak noktamýz da yok olmadan bir þeyler yapmalýyýz geç kalmadan. Ýlk iþimiz, aile içi münasebetleri ve muhabbeti pekiþtirmek olmalý. Peki, nasýl olacak bu? Aile içi diyaloglarýmýzý, hayatýmýzý nasýl düzeltecek ve ailemizi muhafaza edeceðiz? Ancak bunu baþarýrsak, kurumaya yüz tutmuþ aile aðaçlarý tek tek yeþermeye durur ve kurtarýlabilirse, ancak o zaman gelecekten umutlu olabiliriz! Efendimiz aleyhisselam bir hadislerinde þöyle buyurmaz mý: "Dünyada cennete girmeyen, ahiret cennetine giremez." Gelin evlerimizi cennetlerimiz yapalým! Bunun için önerilen ve hatta denenip netice alýnan "sihirli reçete" þöyle: "Ailemizle birlikte el açýp Allah'a dua ve ibadet etmek." Evet hep birlikte, topluca! Ailemizle; birlikte namaz kýlacaðýz, birlikte dua edeceðiz. Birlikte Kur'an okuyacaðýz. Rabb'imize birlikte þükür edeceðiz. Ve her "elhamdülillah"ta, Rabb'imizin bize nimetlerini, O'nun tarafýndan nimetlendirildiðimizi düþüneceðiz. AYÞE REÞAD RAMAZAN YAZILARI DUA Allah'ým! Bu günde iyilik ve ihsaný bana sevdir; fýsk ve günahtan beni nefret ettir; gazabýný ve -cehennemateþini bana haram kýl; yardýmýnla ey imdat isteyenlerin imdadý! MANÝ Tepsiler dizi dizi, Dâvete bekle bizi, Adresi iyi yaz ki, Kolayca bulam sizi. ORUCUN TARÝFÝ, HÜKMÜ VE TARÝHÝ "Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazýldýðý gibi sakýnasýnýz diye sizin üzerinize de sayýlý günlerde oruç yazýldý. Ýçinizden hasta veya yolcu olan, baþka günlerden sayýsýnca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceði kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliði mecbur olmadan yapan için bu (yaptýðý) iyidir. Ama orucu tutmanýz - bilirseniz- sizin için daha hayýrlýdýr."(bakara: 2/ ) Oruç Allah'ýn buyruðunu yerine getirmek ve O'nun hoþnutluðunu kazanmak için ibadet niyetiyle müminin, belirli bir süre zarfýnda her türlü yemeyi, içmeyi ve cinsî iliþkiyi terketmesidir. Ýslâm'ýn getirdiði oruç, zamaný, süresi, þartlarý, hangi fiillerle ve davranýþlarla bozulduðu, tanýnan kolaylýklar bakýmýndan daha önceki dinlerde ve milletlerde görülen oruçtan farklýdýr. Oruç ibadeti Ýslâm'dan önce de bilinen ve Ýslâm'dakinden farklý da olsa uygulanan bir ibadet idi. Hz. Peygamber'in mensup bulunduðu Kureyþ kabilesinden olanlar da âþûrâ günü oruç tutarlardý. Mekke'den Medine'ye hicret edilince burada yahudilerin de ayný günde oruç tuttuklarý görüldü. Hz. Peygamber bunun sebebini sordu; "Bugün Allah Teâlâ'nýn Mûsâ'yý kurtardýðý gündür" dediler. "Bizim Mûsâ ile hak iliþkimiz sizinkinden daha fazla" buyurdu ve o gün kendisi oruç tuttuðu gibi müminlerin de tutmalarýný emretti. Bir yýl sonra ramazan orucu farz kýlýnýnca Hz. Peygamber, âþûrâ orucu için "Dileyen tutsun, dileyen tutmasýn" buyurdu. Böylece sözü edilen oruç farz olmaktan çýktý, mendup bir ibadet hükmünü aldý (Buhârî, "Savm", 69, "Tefsîr", 2/24; Müslim, "Sýyâm", ). Kur'an'da geçen "üzerinize yazýldý" ifadesi -aksine bir karîne bulunmadýðýnda- "farz kýlýndý" mânasýna gelmektedir. Bu âyet hicretin 1. yýlýnda Hz. Peygamber tarafýndan tutulmasý emredilen aþûrâ orucunun farz olma hükmünü kaldýrmýþ, onun yerine 2. yýlýn baþýnda ramazan orucunu farz kýlmýþtýr. "Sizden öncekilere..."den maksat birinci derecede yahudiler ve hýristiyanlardýr; çünkü müslümanlarýn tanýdýðý Ehl-i kitap'tan olan gayri müslimler bunlardýr. Yahudiler, ekim ayýna rastlayan yýlbaþýlarýndan on gün sonra, gün batýmýndan ertesi günün gün batýmýna kadar bir oruç tutarlar, günahlarýn baðýþlandýðý gün olarak kabul ettikleri bu farz kýlýnmýþ oruç gününe "kipur" adýný verirler. Ayrýca yýlýn farklý günlerinde tuttuklarý baþka farz oruç ve nâfile oruçlar da vardýr. Hýristiyan þeriatýnda -Tevrat'ta olandan baþka- bir oruç yoktur. Hz. Îsâ kendisine peygamberlik gelmeden önce kýrk gün oruç tuttuðu için hýristiyan din adamlarý bunu da ibadet olarak telakki etmiþlerdir (Ýbn Âþûr, et-tahrîr ve't-tenvîr(tefsir) I, 157; Matta, 6/16). Hz. Peygamber, "Allah'ýn en çok sevdiði oruç Dâvûd peygamberin orucudur. O, bir gün açar (yer), bir gün oruç tutardý" buyurmuþtur (Buhârî, "Savm", 56; Müslim, "Sýyâm", ). Bu hadis daha baþka peygamberlerin getirdikleri ilâhî dinlerde de oruç ibadetinin bulunduðunu göstermektedir. Prof. Dr. Hayrettin Karaman 27 Eylül 2006 Ramazan Yemeði ÝMAM BAYILDI HAZIRLANIÞI: Patlýcanlarý yarý kývamda közlüyoruz. Kabuklarýný soyuyoruz. Soðanlarý piyazlýk doðruyoruz. Sarýmsaklarý da doðruyoruz. Tencereye sývýyað dökerek soðan ve sarýmsaklarý kavuruyoruz. 1 domatesi üzeri için ayýrýyoruz. Domatesleri soyuyoruz ve küçük küp þeklinde doðruyoruz. Biberlerin ikisini ince ince doðruyoruz. Soðanlarýn peþinden biberleri de ilave ediyoruz. Biraz çevirdikten sonra salçasýný ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Domatesini de tencereye koyarak karýþtýrýyoruz. Tuzunu ve karabiberini atýyoruz. Kabuklarýný soyduðumuz patlýcanlarý cam fýrýn kabýna diziyoruz. Üzerlerine tuz ve toz þeker serpiyoruz. Patlýcanlarýn ortasýný býçakla çiziyoruz. Ýçlerini açýyoruz ve hazýrladýðýmýz domatesli harcý dolduruyoruz. Ayýrdýðýmýz domatesi iri iri dilimleyerek patlýcanlarýn üzerlerine birer tane yerleþtiriyoruz.biberleri de birer tane üstlerine yerleþtiriyoruz. Domates harcý tenceresinde kalan sosu suyla hafif açýyoruz. Patlýcanlarýn üzerine döküyoruz. Önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelik fýrýnda piþiriyoruz. Malzemeler Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:28 20:16 21:57 FÝTRE MÝKTARI 9.25 TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. 4 patlýcan 3 soðan 4 domates 7 yeþil biber 3 diþ sarýmsak 1 çorba k. domates salçasý sývýyað tuz karabiber su B AYRAM NAMAZI: 06: 26

10 HABER 10 "Ege barýþ ve refah havzasý olacak" "Ege barýþ ve refah havzasý olacak" Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, Ege'yi bir barýþ ve refah havzasý haline getirmek istediklerini belirterek bu konudaki görüþmelerde "epeyce mesafe"nin alýndýðýný ifade etti TAP boruhattý projesinin Edirne'ye kadar olan güzergahýnýn kesinleþtiðine dikkat çeken Davutoðlu, "Türkiye ile Yunanistan arasýnda çok büyük bir iþbirliði alanýnýn olacaðýna inanýyoruz. Bu yeni bir koridor oluþturuyor aramýzda" sözlerini kullandý. Ahmet Davutoðlu ve Türkiye'yi ziyaret eden Yunan meslektaþý Evangelos Venizelos ile düzenlediði ortak basýn toplantýsýnda Hazar'dan gaz taþýyacak olan TAP (Trans Anadolu Boruhattý) projesinin Edirne'ye kadar olan güzergahýnýn kesinleþtiðina dikkat çekerek "TAP'ýn devreye girmesiyle Türkiye'den Yunanistan'a giden ve oradan Avrupa'ya ulaþan koridor kesinleþmiþ oldu. Böylece bu kuþak Türkiye ile Yunanistan arasýndaki iliþkileri pekiþtiren kuþak olacak" dedi. Bu kuþak üzerinden dost Balkan ülkelerine eklemelerin yapýlabileceðine iþaret eden Davutoðlu, "Bundan sonra bu temel üzerinde enerji alanýnda Türkiye ile Yunanistan arasýnda çok büyük bir iþbirliði alanýnýn olacaðýna inanýyoruz. Bu yeni bir koridor oluþturuyor aramýzda" þeklinde konuþtu. -VENÝZELOS: "TAP GÝBÝ PROJELER DOSTLUK, BARIÞ PROJELERÝDÝR"- Yunan Dýþiþleri Bakaný Venizelos ise alternatif enerji kaynaklarýnýn olmasýný tercih ettiklerini belirtirken Avrupa'nýn doðalgaz ihtiyacýnýn sürekli arttýðýna, önümüzdeki 7 katrilyon m3 gaza ihtiyacýnýn olacaðýna dikkat çekti. Ýki ülke arasýndaki iliþkiler açýsýndan TAP gibi projelere "dostluk, barýþ" projeleri olarak baktýklarýný anlatan Venizelos, "münhasýr ekonomik bölge" konusunda tüm ülkelerin bu konudaki haklarýnýn, mevzuatýn ne olduðunu çok iyi bildiklerini, uluslararasý hukuk çerçevesinde kendi egemenlik haklarýný korumaya çalýþtýklarýný söyledi. -EGE KONUSUNDAKÝ GÖRÜÞMELERDE "EPEYCE MESAFE ALDIK"- Davutoðlu, basýn toplantýsý sýrasýnda Türkiye ile Yunanistan arasýnda uzun bir süreden beri anlaþmazlýklara konu olan Ege meselesine de deðindi. Ege konusunda ortaya çýkan sorunlar ve iþbirliði olanlarýna iliþkin olarak iki ülke arasýnda bir "istikþafi görüþmeler mekanizmasý"nýn yürüdüðünü anýmsatan Davutoðlu, "Biz Ege'yi bir barýþ ve refah havzasý haline getirmek istiyoruz. Bu konuda görüþmelerde epeyce mesafe alýndý" dedi. Davutoðlu sözlerini þöyle sürdürdü: -"BEN ÇOK ÝYÝMSERÝM"- Tek taraflý deklarasyonlardan çok her iki tarafýn hep birlikte bu iþbirliði alanýný geniþletmeye yönelmesinin taþýdýðý önemi vurgulayan Davutoðlu, "Bu ortak hedefimiz için çok daha doðru bir yol. Ben bu konuda çok iyimserim. Ýnþallah Ege'nin iki kanadý aynen Edirne üzerinden enerji olduðu gibi ekonomi ve turizm yoluyla birleþecek" dedi. -"KIBRIS KONUSUNDA YENÝ BÝR ÝVME KAZANDIRACAK BÝR UNSUR GEREKÝYOR"- Evangelos Venizelos, Bunun ardýndan Kýbrýs sorununa iliþkin bir soruyu yanýtladýðý basýn toplantýsýnda Rum tarafýnýn, gerekli olan her türlü hareket tarzýný kullanma yetkisine sahip bir müzakereciyi görevlendirdiðini anlatýrken Kýbrýs sorununda "yeni bir ivme kazandýracak bir unsura ihtiyaç var" dedi. Venizelos þöyle devam etti: "Kýbrýs konusunda her zaman bizim tercihimiz kalýcý bir çözümün bulunmasýndan yana ama bunu gerçekleþtirilebilmesi için siyasi bir irade olmasý gerekiyor. Bu aþamada böyle bir iradenin olduðuna inanýyorum. Kýbrýs Cumhuriyeti, BM bir üyesi, AB üye devleti. Bununla birlikte Kýbrýs Cumhuriyeti'nde hem Rum tarafý hem de Türk tarafý bulunmaktadýr. Kalýcý ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasý konusunda her iki topluma görev düþmektedir" KCK'dan hükümete tehdit Çorum Dernekleri Federasyonu yönetiminden Baþkan Yaþar'a ziyaret ÝÝB, Koordinatör Baþkaný Ufuk Özongun öncülüðünde üyelerine iftar yemeði verdi. Yedi ayrý sektörde faaliyet gösteren 6 bini aþkýn ihracatçý firmayý ve bu firmalarýn üye olduklarý 6 ihracatçý birliðini temsil eden ÝÝB, iftar yemeði öncesinde üyelerini ödüllendirdi. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, TÝM Baþkan Vekili Mustafa Çýkrýkçýoðlu ile ihracatçý birliklerinin baþkan ve yönetim kurulu üyelerinin katýldýðý törende 12 kategoride baþarýlý bulunan 61 firmaya ödülleri verildi. ÝÝB tarafýndan 2012 yýlýnýn birincisi ilan edilen Perfetti Van Melle Gýda Sanayi firmasý adýna Seda Göçgüncü, ödülünü Bakan Çaðlayan'ýn elinden aldý. -ÝÝB'DEN 5.8 MÝLYAR DOLAR ÝHRACAT- Ödül töreninde konuþan ÝÝB Koordinatör Baþkaný Ufuk Özongun, küresel krize deðinerek bu yýl temkinli bir büyüme olacaðýnýn öngörüldüðünü hatýrlattý. ÝÝB olarak 2012'de 5.8 milyar dolar ihracat yaptýklarýný kaydeden Özongun, þöyle konuþtu: "2013 yýlýnýn ilk yarýsýnda da ihracatýmýz artarak sürdü ve geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 13 artýþ yakaladýk. Stratejik düþünen ve uzun vadeli planlar yapan, paydaþlar arasýnda koordinasyonu en üst düzeye taþýyarak sinerji üreten, bilimsel ve teknolojik dönüþümünü tamamlamýþ, ulaþým ve lojistik altyapýsý güçlü, katma deðeri yüksek ve ileri teknolojili ürünler ihraç eden, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir ihracat artýþýný gerçekleþtiren bir Türkiye'ye ulaþma vizyonumuzla çalýþýyoruz." Üretimin ve ihracatýn önündeki engellerin kaldýrýlmasýný ve ihracatçýnýn desteklenmesini isteyen Özongun, "Enerjimizi, sorunlarýn çözümüne deðil, dýþ satýþýn artýrýlmasýnda kullanmak istiyoruz" dedi. Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Ali Adak ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar'ý ziyaret etti. Adak, Çorum Dernekleri Federasyonu adýna Baþkan Yaþar'a bir tablo hediye etti. Baþkan Yaþar'ýn yaptýðý çalýþmalarýndan memnun olduklarýný belirten dernek yöneticileri, Yaþar'ý Çorumlular adýna düzenleyecekleri iftar yemeðine davet etti. Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar ise Anadolu insanýnýn gelenek ve göreneklerine her zaman önem verdiðini kaydetti. Yaþar, "Demokratik toplumlarda sivil toplum kuruluþlarý ve dernekler önemli bir rol oynarlar. Vatandaþlarýn gelenek göreneklerini yaþamasý için bu tür sivil kuruluþlar her zaman gereklidir. Biz de bu kuruluþlara ayrým yapmadan imkanlarýmýz ölçüsünde destek olmaya gayret ediyoruz" dedi. Çorumlulara ve derneðe verdiði desteklerden dolayý Yaþar'a teþekkürlerini sunan Adak, Sultan 3. Murat Han Tuðrasý iþlemeli el yapýmý tabloyu takdim etti. Çaðlayan: "Asist bizden, gol sizden" -ÝÝB ÝHRACAT ARTIÞINDA TÜRKÝYE'DEN HIZLI- TÝM Baþkanvekili Mustafa Çýkrýkçýoðlu da, ÝÝB'nin bu yýlýn ilk yarýsýnda 3.1 milyar dolar dýþ satýþa ulaþarak Türkiye'nin genel ihracat artýþ hýzýndan çok daha baþarýlý olduklarýný gösterdiðini söyledi. Çýkrýkçýoðlu, Fransa'nýn kredi notunun düþtüðü, Çin'in haziran ayýnda ihracatta yüzde 3 seviyesinde gerileme gösterdiði bir dönemde Türkiye'nin iþsizliðini tek haneye indirdiðini, kredi notunu artýrdýðýný hatýrlatarak, "Yýlýn ilk yarýsýnda ülke olarak 75 milyar dolar ihracata imza attýk. Bu yetmiyor. Bunu daha da artýrmak istiyoruz" dedi. -BAKAN ÇAÐLAYAN: ASÝST BÝZDEN GOL SÝZDEN- ÝÝB'nin iftar yemeðinde baþarýlý ihracatçýlara ödüllerini veren Ekonomi Bakaný Çaðlayan da bu yýl 158 milyar dolar ihracat hedefleyen, 2023 yýlý vizyonu bulunan bir Türkiye neslinin olduðunu vurguladý. Çaðlayan, ihracatý futbol arenasýna benzeterek, "Gol atýlmasý gereken bir dönemdeyiz. Biz size pas vereceðiz siz de gol atacaksýnýz. 500 milyar dolar hedefini yakalayacaðýz" þeklinde konuþtu. Anestezi teknisyenleri KCK Yürütme Konseyi, AK Parti hükümetinin barýþ sürecini sabote etme çabasý içinde olduðunu iddia ederek, halka serhýldan (baþ kaldýrý) çaðrýsý yaptý. Terör örgütüne yakýn ajansa açýklamalarda bulunan KCK yönetimi, 'çözüm sürecinin ikinci aþamasýnýn 1 Haziran'dan itibaren geçerli olduðu bilinmesine raðmen' hükümetin 'tek bir' somut adým atmadýðýný öne sürdü. Hükümetin tehdit edildiði açýklamada "AKP hükümetini süreci týkatýcý ve sabote edici yaklaþýmlardan vazgeçerek ikindi dönemde üzerine düþen görevleri yerine getirmeye, halkýmýzý, dostlarýmýzý ise duyarlý davranarak, Önderliðin saðlýðý, güvenliði ve özgürlüðü için serhýldanlarýný yükseltmeye çaðýrýyoruz." denildi. "Öcalan'ýn saðlýk, güvenlik ve özgürlüðü hayati derecede önemli" olduðunun vurgulandýðý açýklamada, saðlýk kontrolü için adaya bir heyetin gitmediði ileri sürüldü. Hükümeti bu konuda hiçbir açýklama yapmamazlar suçlayan KCK, Abdullah Öcalan'a gönderilen mektubun da kendisine ulaþtýrýlmadýðý savunuldu. Karakol ve baraj yapýmýyla birlikte koruculaþtýrma politikasý, hava keþif çalýþmalarýnýn süreci sabote etme amaçlý olduðu iddia edildi. artýk hasta taþýmayacak Anestezi teknisyenlerine ameliyathaneden çýkan hastalarýn servislere taþýttýrýlmasý mahkemeden döndü. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görev yapan anestezi teknisyenlerinin ameliyathaneden hasta taþýmada görevlendirilmeleri ile ilgili açýlan dava sonuçlandý. Davaya bakan Çorum Ýdare Mahkemesi, Yataklý Tedavi Ýþletme Yönetmeliði'ne göre böyle bir görevlerinin olmadýðýna karar verdi. Mahkeme, söz konusu görevin yönetmelik düzenlemeleriyle baðdaþmadýðýný vurguladý. Türk Saðlýk Sen, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görev yapan anestezi teknisyenlerinin ameliyathaneden servislere hasta transferinde görevlendirilmeleri üzerine dava açtý. Davayý görüþen Çorum Ýdare Mahkemesi verdiði kararda Yataklý Tedavi Ýþletme Yönetmeliði'ne göre anestezi teknisyenlerinin hasta taþýma gibi bir görevinin olmadýðýna dikkat çekildi. Söz konusu görevin yönetmelik düzenlemeleriyle baðdaþmadýðýna dikkat çekildi. Mahkeme, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yöneticilerinin anestezi teknisyenlerinin ameliyattan çýkan hastayý yataklarýna kadar götürmesi þeklinde aldýðý kararýn 'hukuksuz' olduðuna hükmetti. Mahkeme dava konusu iþlemde hukuka uyarlýlýk bulunmadýðýna hükmederek iþlemin iptaline karar verdi.

11 SPOR 11 Gazi tempoyu yükseltiyor Emrah, amatöre mi dönüyor! Eski Çorumspor kalecisi Emrah Yýlmaz, futbola amatör olarak dönecek iddia edildi. Geçtiðimiz sezon ortasýnda Çorumspor'dan ayrýlarak öðrenimine devam eden Emrah Yýlmaz'ýn BAL Ligi takýmlarýndan Bartýnspor'dan teklif aldýðý iddia edilirken yaklaþýk 1 sezon hiç oynamamasýna raðmen gelen teklifi deðerlendireceði ileri sürüldü. Ali Köksal olmadý Kaleci sorunu bir türlü olumlu sonuçlandýramayan Belediyespor transfer komitesinin Arsinspor kalecisi ile görüþmeler sýrasýnda sürekli fikir deðiþtiren kaleci Ali Köksal'ýn bu davranýþýndan rahatsýz olduðu ve görüþmelere son verdiði ifade edildi. Konu hakkýnda bir açýklama yapan basýn sözcüsü Mustafa Özbayram, kalede rotalarýný Adýyamanspor kalecisi Onur Nazmi Terzioðluna çevirdiklerini bu konuda genel kaptan Hamit Iþýk'ýnda titiz çalýþmasý bulunduðunu söyledi. 3.lig temsilcisiorhangazispor, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor. Çamlýk tesislerinde kondisyon depolayan Orhangazispor'da transfer çalýþmalarý ve futbolcu denemeleri de devam ediyor. Teknik Direktör Cafer Aydýn, yeni sezona çok güçlü bir kadro ile gireceklerini söyledi. Orhangazispor'da yeni sezon hazýrlýklarý devam ediyor. Transfer konusunda aðýr kalmakla eleþtirilen Orhangazispor'da kadroda yer alacak olan futbolcular ile denenmek için kampa katýlan futbolcular çamlýk tesislerinde yüksek tempoda çalýþmalarýný sürdürüyor. YENÝ FUTBOLCULAR Henüz tam olarak kadrosunu þekillendirmeyen Orhangazispor'da teknik direktör Cafer Aydýn, tavsiye üzerine gelen futbolcular ve kendi istediði bazý futbolcularý antrenmanlara çýkarýyor. Günde iki antrenmanla kondisyon aðýrlýklý çalýþma yapan kýrmýzý siyahlý futbolcular dün akþam antrenmanýnda ilk kez saha çalýþmasý yaptý. LÝGE GÜÇLÜ GÝRECEÐÝZ Teknik Direktör Cafer Aydýn, yeni sezonda hedeflerinin baþarý olduðunu bundan baþka bir þeyi düþünmediklerini belirterek bu noktada güçlü bir kadro oluþturmak için çalýþýyoruz. Lige de güçlü bir þekilde gireceðimizden kimsenin kuþkusu olmasýn. SPOR SERVÝSÝ Kýrmýzý-Lacivertli Kulüpte Deprem! Yeni sezon öncesi Zonguldak Kömürspor'da sýcak geliþmeler yaþanýyor. Kýrmýzý-Lacivertli Kulüpte Kulüp Baþkaný Salih Demir'in kardeþi Erdoðan Demir'in destek için Vali Erol Ayyýldýz'la görüþme yaptýðý ve olumsuz yanýt almasýyla önemli kararlar alýndýðý belirtiliyor. Yönetimin Teknik Direktör Ercüment Coþkundere ile ipleri kopardýðý ayrýca Salih Demir Baþkanlýðýndaki yönetiminde görevinden ayrýlacaðý ifade ediliyor. Zonguldak Kömürspor'da yaþanan bu sýcak geliþmelerin ardýndan transfer edilen tüm oyuncularýn sözleþmeleri fesh edilirken Yönetimin önümüzdeki günlerde detaylý bir açýklama yapmasý bekleniyor. KÖMÜRSPOR'DA ÝÞLER ARAPSACI! Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da sýcak geliþmeler yaþanýyor. 22 Haziran'da yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulu'yla güven tazeleyen Salih Demir Baþkanlýðýndaki Yönetim önemli kararlar almaya hazýrlanýyor. Kýrmýzý-Lacivertli Kulübün Baþkanlýðýný yapan Salih Demir'in kardeþi Erdoðan Demir'in öncesi gün Zonguldak Valisi Erol Ayyýldýz ile makamýnda görüþme yaptýðý ve sezon öncesi destek istediði öðrenildi. Ayyýldýz'ýn Zonguldak Kömürspor'a hiç bir konuda destek vermeyeceði ifade etmesinin ardýndan Kýrmýzý-Lacivertli ekipte sýcak geliþmeler yaþandý. Zonguldak Kömürspor Yönetiminin görevinden istifa aþamasýnda olduðu önümüzdeki günlerde açýklama yapmaya hazýrlanýyor. COÞKUNDERE ÝLE YOLLAR AYRILDI Bu geliþmelerin ardýndan Yönetimin anlaþma saðlandýðý Teknik Direktör Ercüment Coþkundere ile ipler koptu. Gelecek sezon için Coþkundere'ye takýmý emanet eden Yönetimin bu geliþmelerin ardýndan Teknik Direktör ile görüþme yaparak yollar ayrýldý. Telefonda görüþme yaptýðýmýz Ercüment Coþkundere açýklama yapmaktan kaçýnýrken sadece, "Filler Tepiþir Çimenler Ezilir" sözleriyle durumu özetledi. OYUNCULARIN SÖZLEÞMELERÝ FESH EDÝLDÝ Ýç transferde Barýþ Keserci, Fatih Deniz, Burat Et, Kaleci Ahmet Arat, dýþ transferde Kozlu Belediyespor'dan Emin Gürkan Bingöl, Van Belediyespor'dan Deniz Sert, Samsunspor'dan Sergen Çelik, Fatsa Belediyespor'dan Cem Akbaba, Ýnegölspor'un kalecisi Sofu Baykal'ýn sözleþmeleri fesh edildiði öðrenildi. Oyuncular aldýklarý peþinatlarý Zonguldak Kömürspor Yönetimine iade ettiði alýnan bilgiler arasýnda. SPOR SERVÝSÝ Golcü Timur Kosovalý, Bandýrmaspor'da Geçtiðimiz sezon Kayseri Þekerspor formasý ile on dokuz gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve Çorum Belediyespor'un da listesinde adý geçen ancak maliyeti yüksek bulunan Timur Kosovalý, 2. Lig ekiplerinden Bandýrmaspor ile anlaþmaya vardý. Süper Lig ve 1. Lig ekipleri ile adý sýkça anýlan ve geçtiðimiz günlerde bir Süper Lig ekibi ile görüþen Timur Kosovalý an itibari ile Bandýrmaspor ile anlaþma saðladý. Ýskilip Belediye BAL'da Geçtiðimiz yýl olduðu gibi bu yýlda Ýskilip'i Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor lige katýlým müracaatýný yaptý. Konu hakkýnda açýklama yapan Kulüp Baþkaný Melih Alpsar, "Bal Ligi'ne katýlým baþvurumuzu bu gün itibari ile yaptýk. Ýlimiz ve Ýskilip futbolu adýna hayýrlý uðurlu olsun. Güçlü bir takým kurup Çorum'umuzu ve Ýskilip'imizi en güzel þekilde temsil edeceðiz." Dedi. Alpsar, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Belediye Baþkaný Numan Sezer'e de teþekkür etti. Geri Döndüler Spor Toto 3.ligde iddialý bir takým oluþturmaya çalýþan ElibolSandýklýspor'un sezonunda ki baþarýlý oyuncularý Yusuf Orhan,Semih Katip, Yücel Çakýr ve Samet Ünal yuvaya geri döndü. Oynadýklarý futbolla Sandýklý taraftarýnýn gönlünde taht kuran futbolcular ilk antrenmanlarýna çýktý. Yarým kalan hesaplarýnýn olduklarýný belirten baþarýlý futbolcular önümüzde ki sezon için iddialý konuþurken; " sezonunun özellikle ilk yarýsýnda çok önemli baþarýlara imza attýk. Bu yýl iyi maçlar çýkartarak Elibol- Sandýklýspor'u daha iyi yerlere getirmeye çalýþýyoruz. Sandýklý'nýn atmosferini, taraftarýný çok iyi biliyoruz ve takýma yeni katýlan arkadaþlara anlatýyoruz. Kurada çok zor bir gruba düþsek de kendimize güveniyoruz ve en az playoff oynamayý hedefliyoruz. Yarým kalan hesaplarýmýz var."dedi. SPOR SERVÝSÝ Avrupa kupalarýndaki rakiplerimiz belli oldu UEFA Þampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek temsilcilerimizin rakipleri UE- FA'nýn Nyon'daki merkezinde çekilen kura çekimi sonrasý belli oldu. UEFA Þampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Salzburg ile eþleþti. 3. ön eleme turunda ilk maçlar Temmuz, rövanþ maçlarý ise 6-7 Aðustos'ta oynanacak. Fenerbahçe turu geçerse play-off turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Bursaspor, 3. ön eleme turunda, 2. ön elemedeki FK Vojvodina (Sýrbistan) / BudapestHonved FC (Macaristan) eþleþmesinin tur atlayaný ile karþýlaþacak. Trabzonspor ise 2. ön eleme turunu geçtiði taktirde, Dinamo Minsk (Belarus) / Lokomotiva Zagreb (Hýrvatistan) eþleþmesinin tur atlayaný ile eþleþecek. 3. ön eleme turu maçlarý 1 ve 8 Aðustos tarihlerinde oynanacak. Temsilcilerimiz, 3. ön eleme turunu geçerse play-off turuna çýkacak. SPOR SERVÝSÝ Derince Belediye Kartepe'ye gidecek! Ýlk etap çalýþmalarýný bir haftadýr Grand Körfez Otel'in sahasýnda sürdüren Spor Toto 3'üncü Lig takýmý Derince Belediyespor, 22 Temmuz'da 1'inci etap hazýrlýklarýný noktalayacak. Ýki günlük iznin ardýndan 25 Temmuz'da yeniden toplanarak Kartepe'de 10 gün kampa girecek olan Derince Belediyespor, bu süre içerisinde 3-4 hazýrlýk maçý yapacak. Teknik sorumlu Ali Asým Balkaya, þöyle dedi: "Kadromuzun büyük bir bölümünü deðiþtirdik. Þu anda kampýmýz çok iyi geçiyor. Yeni transferlerimizle birlikte ikinci etap kampýna eksiksiz çýkmayý hedefliyoruz. Bu sezon saha içerisinde koþan, mücadele eden, seyir açýsýndan keyif verici bir takým olmayý hedefliyoruz." SPOR SERVÝSÝ Özkarslý, Belediye'nin gündeminde Çorumspor'un transferi yýlan hikayesine dönen genç futbolcusu Yasin Özkarslý'nýnBelediyespor'un gündemine girdiði öðrenildi. Transfer döneminde adý bir Ýstanbulspor, birbucaspor ve Pazarspor ile anýlan Yasin Özkarslý ile Belediyespor transfer komitesinin bir görüþme gerçekleþtirdiði öðrenildi. Genç futbolcu hakkýnda kararýn kadro geniþliðine bakýlarak teknik direktöre býrakýlacaðý kaydedildi. ADNAN YALÇIN

12 TFF'den Genç Kaleci Eðitim Programý Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan TFF Bölge Müdürlüklerinin bulunduklarý illerde Aðustos ile Eylül tarihleri arasýnda 4 gün sürecek olan Genç Kaleci Eðitim Sertifikasyon Programý düzenlenecek. Bölge Müdürlükleri'ne baðlý olan diðer illerdeki katýlýmcýlar da eðitimler için Bölge Müdürlüðü'nün bulunduðu ile kendi olanaklarý ile gidecekler. Eðitim ücretsiz olup, katýlýmcýlara TFF tarafýndan düzenlenecek sertifikalar da verilecek ve bu sertifikalar çalýþtýrýcý belgesi özelliði de taþýyacak. Baþvurular tüm TFF Bölge Müdürlüklerine 04 Aðustos tarihine kadar yapýlabilecek. Programa katýlým þartlarý arasýnda ise program süresi olan 4 gün boyunca tüm katýlýmcýlarýn katýlmasýnýn zorunlu olduðu, katýlýmýn ön þartýnýn ise en az TFF C antrenör belgesine sahip olmak gerektiði belirtildi. Külcü: tesisler kadar sporcularda önemli Belediyespor Tesisleri yeni hali ile görücüye çýktý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyespor Tesisin gezilmesinin ardýndan tesis salonunda yaptýðý konuþmada Türk sporu adýna tesisin önemine dikkat çekti. Külcü ayrýca tesislerin olmasýnýn yanýnda sporcularýn küçük yaþtan itibaren kontrol altýnda tutularak istikrarlý bir þekilde sporcunun geliþiminin takip edilmesine vurgu yaptý. Külcü, basýn ve davetlilerle birlikte yaptýðý sohbete Allah Belediyespor'a baþarýlar nasip etsin diyerek baþladý. Tesislerden futbolcularýn duyduðu memnuniyet dile getirilirken, basýna da tesisleri nasýl bulduklarý soruldu. Soru karþýsýnda tüm basýn mensuplarý tesislerin mükemmel olduðu yönünde ortak fikir beyan ettiler. Takým sporlarýnda ülke olarak baþarýlý olamýyoruz diyen Külcü, Belediyenin görevlerinin küçük yaþtaki sporculara en iyi imkanlarda spor yapmalarýný saðlamak olduðunun altýný çizerek "Belediyelerden profesyonel anlamda destek beklenmesinin yeni yasalar çerçevesinde mümkün olmadýðýný belirttik. Zamanýnda yasalar çerçevesinde bizde elimizden gelen desteði verdik ancak yeni yasaya göre bu desteði veremiyoruz ancak tesis anlamýnda destek verebiliyoruz" dedi. Tesislerin sayýsýnýn artmasýnýn yaný sýra sporcu sayýsýnýn da istikralý olarak artmasýnýn gerektiðine dikkat çeken Külcü, Türkiye olarak bunu saðladýklarýnda ülke olarak uluslararasý platformlarda baþarýyý yakalayacaklarýný söyledi. Külcü, ligdeki takýmlar ve eski günlerden bazý maçlarý yad ederek basýn ve davetlilerle bir süre sohbet ettikten sonra tesislerden ayrýldý. ADNAN YALÇIN Çorumspor'dan Çorum Belediyespor'a geçen futbolcularýn ve teknik heyetin kalacaðý tesisler yeni hali ile görücüye çýktý. Tesisler için düzenlenen açýlýþ törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Belediyespor Yönetimi, ASKF yöneticileri ve Belediyespor teknik direktörü ve futbolcular katýldý. Dün saat 16.00'da düzenlenen törende Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tesisin açýlýþýný dualarýn ardýnda davetlilerle birlikte kurdeleyi keserek yaptý. Açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan Belediye Baþkaný Külcü ile Belediyespor Baþkaný Zeki Gül davetlilerle birlikte tesisin içerisi gezildi. Tesislerin baþtan aþaðý yenilenmesi dikkat çekerken, yeni yapýlan tadilatla futbolcu ve teknik ekibin tüm konforu düþünülerek dizayn edilmesi davetliler tarafýndan beðenildi. ADNAN YALÇIN Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýna bugün start verecek Belediyespor Çatak'ta 2. lig parolasý ile yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayacak olan Çorum Belediyespor, ilk etap çalýþmalarýna bugün Çatak'ta yapacaðý koþularla baþlayacak. Ýlk etap çalýþmalarýna günde çift antrenmanla baþlayacak olan Belediyespor sabah çalýþmasýný saat 10.00'da ve öðleden sonraki çalýþmasýný ise saat 17.00'de yapacak. Ýlk etap çalýþmalarýnýn çatak bölümünde koþularla kondisyon depolarken, bayram iznine kadar topla çalýþmalarýný Ulukavak Semt Sahasý'nda sürdürecek. Belediyespor 2 günlük izninin ardýndan Çorum'da toplanarak ikinci etap kamp çalýþmalarý için 11 Aðustos'ta Topuk Yaylasý'na hareket edecek ve çalýþmalarýna burada devam edecek. Belediyespor transfer döneminde þuana kadar þu futbolcularý kadrosuna dahil etti: Tokatspor'dan VedatAþkan,Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'dan NedimKöseoðlu,Gaziosmanpaþaspor'dan Buðra Erdoðan, Çorumspor'dan Erol ve Osman Bodur, Batman Petrolspor'dan Emir Gökçe, Arsinspor'dan Ali Köksal, Ýskilip Belediyespor'dan Utku Bektaþ. Öte yandan Beldiyespor'un bir stoper transferi daha gerçekleþtirmesi bekleniliyor. ADNAN YALÇIN Ceyhun Of'ta Keçiörengücü'nün baþarýlý orta saha oyuncusunu renklerine baðladý. Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý grup takýmý Ofspor dýþ transfer çalýþmalarýný sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Keçiörengücü'nde top koþturan Ceyhun Yelkenci'yi renklerine baðladýlar. Ofspor tesislerinde yöneticiler Þükrü Atasoy, Ömer Alireisoðlu, Savaþ Topaloðlu ve Bölümlü Belediye Baþkaný Ýsmail Mercan'ýn hazýr bulunduðu imza töreninde kendisini 2 yýllýðýna Ofspor'lu yapan sözleþmeye imzayý atan Ceyhun Yelkenci, baþarýlý olmak ve Ofspor'a katký yapmak istediðini söyledi. ARADIÐIMIZ BÝR ÝSÝM Ceyhun Yelkenci'nin Ofspor'un aradýðý futbolculardan birisi olduðunu söyleyen kulüp genel sekreteri Þükrü Atasoy ise transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini sezona güçlü bir kadro ile girmek istediklerini de sözlerine ekledi. Ceyhun Yelkenci, Sarýyer, Adana Demirspor ve Keçiörengücü takýmlarýnda forma giymiþti. SPOR SERVÝSÝ Ali Kemal Bergamaspor'da Eski Çorumsporlu Ali Kemal Yükseker, Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'a transfer oldu.geçtiðimiz sezon Spor Toto 2.Lig temsilcisi Eyüpspor'da oynayan Ali Kemal Yükseker ile 1 yýllýk sözleþme imzaladý. Kulüpten yapýlan açýklamada, futbola Fenerbahçe altyapýsýnda baþladýktan Kartalspor'da profesyonel olan ve daha sonra Eyüpspor, Alibeyköy, Ýstanbul Büyükþehir, Sanica Boru Elazýðýspor, Pendik, Darýca Gençlerbirliði, Çorumspor, Adana Demirspor, Ankara Demirspor ve Eyüpspor'da mücadele eden orta saha oyuncusu Ali Kemal Yükseker ile 1 yýllýk sözleþme imzalandýðý belirtildi. 3. Lig'deki yaþ kontenjaný nedeniyle bir sonraki sezon ligde forma giyemeyecek olmasýna raðmen Bergama Belediyespor'la anlaþtýðýný kaydeden Ali Kemal Yükseker, "Yönetimin inancýna, takýma ve hocam Selahaddin Dinçel'e güvenerek kendim için riskli gibi görünen imzayý attým, burada baþarýya olan inancý gördüm. Seneye ayný formayý giyebilmem için 2. Lig'e yükselmemizin þart olduðunun bilincindeyim, kendime hocama ve takýma güvendiðim için bu teklifi kabul ettim" dedi. SPOR SERVÝSÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Sigorta primi teþvikinden kimler nasýl yararlanacak?

Sigorta primi teþvikinden kimler nasýl yararlanacak? SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA MÝT'e Çorumlu müsteþar yardýmcýsý Milli Ýstihbarat Teþkilatý (MÝT) müsteþar yardýmcýlýðýna Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý hemþehrimiz Yavuz Çelik atandý. MÝT'e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

OKA akar, Çorum bakar Baþkanlardan gazetemize ziyaret

OKA akar, Çorum bakar Baþkanlardan gazetemize ziyaret Ceylan, Cumhurbaþkaný'yla Amerika'ya gidiyor umhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan bir Chaftalýk yurtdýþý gezisine çýkýyor. Güney Amerika ülkelerinden Þili, Peru ve Ekvator'u kapsayan ziyarette Cumhurbaþkaný'na

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Bu ceviz aðacýnýn yaþýný kimse bilmiyor Çorum Merkeze baðlý Çanakçý köyünde bulunan ceviz aðacýnýn, Türkiye'nin en yaþlý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı