Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým"

Transkript

1 Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bölge müdürleri, daire müdürleri, kaymakamlar ve belediye baþkanlarý katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Vali Sabri Baþköy Çorum'da gerçekleþtirilen yatýrýmlar hakkýnda açýklamalarda bulundu. 3 TE Diyanet TV 81 ilde karasal yayýna geçecek Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yaþar Yiðit ve Dini Yayýnlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'a nezaketinde bulundular. Ýl Müftülüðü toplantý salonunda gerçekleþen ziyarette konuþan Dr.Yüksel Salman "Geçtiðimiz yýl Ramazan ayý içerisinde Diyanet TV yayýn hayatýna baþladý. Bu yýl Ramazan ayý içerisinde de logo ve kurumsallaþma ile birlikte daha güçlü bir þekilde yoluna devam ediyor" dedi. 6 DA Ensar Vakfý Hýdýrlýk iftarýna ilgi yüksek oldu Ensar Vakfý Çorum Þubesi ilkini geçen yýl düzenlediði Hýdýrlýk Cami bahçesinde iftar uygulamasýna bu yýlda devam etti. Sahabilerden Süheyb-i Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi'nin türbelerinin bulunduðu Hýdýrlýk Cami'ndeki iftara ilgi yüksek oldu. 2 DE Ulu Cami seyyar tuvaletleri hizmete girdi Çorum Belediyesi tarafýndan Ulu Cami tuvaletlerinde baþlatýlan yenileme çalýþmalarý nedeniyle kapatýlan tuvaletlerine yerine 2 adet konteynýr tuvalet kondu. Konteynýrlarý inceleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulu Cami tuvaletlerinin yenileme çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan cami cemaatinin pýrýl pýrýl abdesthane ve tuvaletlere kavuþacaðýný belirtti. 6 DA "Biz gücümüzü faiz lobisinden deðil milletimizden alýyoruz" Adalet ve Kalkýnma Partisi Buharaevler Mahalle Teþkilatý toplantýsý önceki akþam Buharaevler Tevhit Camii önünde bulunan parkta gerçekleþtirildi. AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yaþar Anaç, Merkez ilçe Baþkaný Mustafa Köse ve yönetim kurulu üyeleri ile Buharevler Mahalle Temsilciliði üye ve yönetiminin katýldýðý programda yaklaþýk seçimler öncesinde uygulanacak seçim stratejileri ve gündemdeki konular deðerlendirildi. 7 DE Zabýtadan dilenci operasyonu Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri Ramazan ayýný fýrsat bilen dilencilere yönelik denetimlerini aralýksýz sürdürüyor. Zabýta Müdürlüðünce oluþturulan ekiplerce yapýlan denetimlerde dilencilik yapan vatandaþlar toplanarak, haklarýnda gerekli iþlem yapýlýyor. Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan... 5 TE Yeni Hayat Barajý Derivasyon Tünelleri projesi kaldýðý yerden Çorum'un içme suyu ihtiyacýný karþýlamak için geçtiðimiz yýl baþlatýlan Yeni Hayat Barajý Derivasyon Tünelleri projesi bazý sorunlar nedeniyle durmuþtu. Sevilla Üniversitesi ile iþbirliði giriþimi AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen ve yurt içi proje ortaklarý içerisinde Hitit Üniversitesi... Uslu ve Baðcý Ýskiliplileri dinlediler Temmuz ayý Ýlçe Danýþma Kurulu Toplantýsý için Ýskilip'e giden AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, baþkan yardýmcýlarý ve il yönetimi toplantý sonrasý... 3 TE 2 DE 5 TE

2 Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 ( Eski Yimpaþ ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: HABER Ensar Vakfý Hýdýrlýk iftarýna ilgi yüksek oldu Ensar Vakfý Çorum Þubesi ilkini geçen yýl düzenlediði Hýdýrlýk Cami bahçesinde iftar uygulamasýna bu yýlda devam etti. Sahabilerden Süheyb-i Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi'nin türbelerinin bulunduðu Hýdýrlýk Cami'ndeki iftara ilgi yüksek oldu. Yýl: 9 Sayý: 2534 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Halil Ýbrahim Aþgýn Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Yer sofrasýnda yapýlan iftara Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Esnan Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, akademisyenler, dernek üyeleri ve kadýnlar katýldý. Ýftar sonrasýnda kýsa bir konuþma yapan Ensar Vakfý Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Ramazan ayýnda Umre'ye giden insanlarýn kutsal topraklardaki iftar programýndan övgü ile söz ettiklerini anlatarak, "Umreye gidenler Ramazanda özellik orada yer sofrasý kurulduðunu farklý bir atmosfer oluþtuðunu anlatýyorlardý. Bizde bundan esinlenerek ayný uygulamayý Hýdýrlýk Cami Mesut Okumuþ bahçesinde yapmaya karar verdik. Ýlkini geçen yýl yaptýk. Gelenler memnuniyetlerini dile getirdiler. Bu Ramazan da ise ikincisi gerçekleþtirdik. Ýftarýmýza katýlan herkese teþekkür ediyorum" dedi. Daha sonra konuþan Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ ise iftarýn Hýdýrlýk gibi bir mekanda verilmesinde katkýsý olanlara teþekkür etti. Program akþam namazýnýn kýlýnmasýnýn ardýndan sona erdi. Fatih AKBAÞ Sevilla Üniversitesi ile iþbirliði giriþimi AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen ve yurt içi proje ortaklarý içerisinde Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin de yer aldýðý içerisinde yer aldýðý "Ýstihdama Yönelik Mühendislik Eðitimi ve Akreditasyon Uygulamalarý" isimli Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi 23 Haziran - 6 Temmuz 2013 tarihleri arasýnda Ýspanya'nýn Sevilla kentinde uygulandý. Projede, Gaziosmanpaþa Üniversitesi Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi proje yürütücüsü, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ve Elektrik Mühendisleri Odasý Tokat Ýl Temsilciliði ise yurt içi proje ortaklarý olarak yer alýyor. Proje faaliyetleri Ýspanya'nýn Sevilla kentinde bulunan yurtdýþý ortaklarý Nureller Education and Training Organization, Centro Estudios Docendum ve Colegio Salesianos De La Trinidad de Sevilla kurumlarý ile birlikte yapýldý. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ferid Köstekçi, Yrd. Doç. Dr. Erol Alver, Gaziosmanpaþa Üniversitesi Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Ahmet Fenercioðlu, Yrd. Doç. Dr. Levent Gökrem, Araþ. Gör. Mustafa Eker, Araþ.Gör. Cemil Közkurt, Yrd.Doç.Dr. Mahmut Hekim, Yrd.Doç.Dr. Zafer Doðan, Yrd.Doç.Dr. Abdullah Hakan Yavuz, Yrd.Doç.Dr. Þahin Sözen, Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Metin Yavuz, Elektrik Mühendisliði Bölüm Baþkaný Yrd.Doç.Dr. Ünal Kurt ve Elektrik Mühendisleri Odasý Tokat Temsilciliðinden Elektrik-Elektronik Mühendisi Mustafa Zahid proje uygulamasýnda yer aldýlar. Projede, genel anlamda Ýspanya Eðitim Sistemi hakkýnda bilgiler alýndýktan sonra Sevilla kentinde ve Andulicia eyaletindeki çeþitli meslek okullarý, üniversite, mühendislik fakültesi, güneþ enerjisi sistemleri ile ilgili uygulamalar, fabrika teknik gezileri yapýlarak mühendislik eðitimi, mühendis istihdamý ve akreditasyonu ile ilgili incelemeler yapýldý. Hafta sonlarý ise kültürel faaliyetler gerçekleþtirildi. Güneþ kulesi sistemlerinin Yenilik Transferi Projeleri ile Türkiye'de de uygulanabilmesi için fikir birliði saðlandý. Proje uygulamalarýnýn Sevilla Üniversitesi Sistem Mühendisliði ve Otomasyon Bölümü'nde gerçekleþtirilen kýsmýnda ise Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü ile Sevilla Üniversitesi Sistem Mühendisliði ve Otomasyon Bölümü arasýnda iþbirliði olanaklarýnýn araþtýrýlmasý konusunda olumlu sonuçlar alýndý. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 03:28 Güneþ : 05:19 Öðle : 12:54 Ýkindi : 16:48 Akþam : 20:16 Yatsý : 21:57 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 29. Hafta Allahü teâlâya muhtaç olduðun kadar itâat et! Cehenneme dayanabileceðin kadar günâh iþle! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri HÝKÂYE Senin dudaklarýn pembe Ellerin beyaz, Al tut ellerimi bebek Tut biraz! Benim doðduðum köylerde Ceviz aðaçlarý yoktu, Ben bu yüzden serinliðe hasretim Okþa biraz! Benim doðduðum köylerde Buðday tarlalarý yoktu, Daðýt saçlarýný bebek Savur biraz! Benim doðduðum köyleri Akþamlarý eþkýyalar basardý. Ben bu yüzden yalnýzlýðý hiç sevmem Konuþ biraz! Benim doðduðum köylerde Kuzey rüzgârlarý eserdi, Ve bu yüzden dudaklarým çatlaktýr Öp biraz! Sen Türkiye gibi aydýnlýk ve güzelsin! Benim doðduðum köyler de güzeldi, Sen de anlat doðduðun yerleri, Anlat biraz! Cahit KÜLEBÝ HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,916 1,926 EUR 2,513 2,528 STERLiN 2,915 2,96 JPY YENi 0,019 0,0193 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÜNAYDIN ECZANESÝ TEL: KARAKAÞLI ECZANESÝ TEL: DERMAN ECZANESÝ TEL: AKMAN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Yeni Hayat Barajý Derivasyon Tünelleri projesi kaldýðý yerden Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bölge müdürleri, daire müdürleri, kaymakamlar ve belediye baþkanlarý katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Vali Sabri Baþköy Çorum'da gerçekleþtirilen yatýrýmlar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýna ait toplam 272 adet yatýrým projesinin olduðunu dile getiren Vali Baþköy, bu projelerin 6'sýnýn Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'ne, 55'inin D.S.Ý 5. Bölge Müdürlüðü'ne, 11'inin Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü'ne, 9'unun Ýller Bankasý A.Þ. Ankara Bölge Müdürlüðü'ne, 73'ünün Amasya Orman Bölge Müdürlüðü'ne, 4'ünün Tapu ve Kadastro 22. Bölge Müdürlüðü'ne, 2'sinin Tokat Vakýflar Bölge Müdürlüðü'ne, 1'inin MTA Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüðü'ne 22'sinin Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði'ne, 2'sinin Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü'ne, 7'sinin Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðüne, 7'sinin Ýl Saðlýk Müdürlüðü'ne 20'sinin Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne, 6'sýnýn Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne,16'sýnýn Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'ne, 7'sinin TOKÝ Baþkanlýðý'na 24'ünün ise Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü'ne ait olduðunu söyledi. Bu 272 adet projeden 37'sinin tamamlandýðýný, 138'inin de halen devam ettiðini dile getiren Vali Baþköy, "Projelerden 53'ü ihale aþamasýnda olup, 44'üne ise henüz baþlanýlmamýþtýr" dedi. 272 projesinin toplam tutarýnýn1 milyar 921 milyon 209 bin 260 lira olduðunu dile getiren Vali Baþköy, projelerin 2013 yýlý ödeneklerinin 272 milyon 553 bin 106 lira þimdiye kadar harcama tutarýnýn ise 79 milyon 163 bin 847 lira olduðunu kaydetti. Konuþmasýnda 2013 yýlý KÖYDES projesi kapsamýnda yapýlacak olan yatýrýmlar hakkýnda da bilgi veren Vali Baþköy, KÖYDES projesi kapsamýnda 2013 yýlýnda Çorum'a 7 milyon 853 bin 000 TL ödenek gönderildiðini ifade ederek bu ödeneðin yatýrýmlara göre daðýlýmý þöyle sýraladý: "Yol projeleri 6 milyon 585 bin 050 TL, sulama 90 bin TL, Ortak Alým Ödeneði 1 milyon 177 bin 950 TL." 2014 yýlý yatýrým tekliflerinin merkezi bütçeden kaynak alan 9 kuruluþu ve 101 projeyi kapsadýðýný ifade eden Baþköy, belediyeler ve Ýl Özel Ýdaresinin kapsam dýþý olduðunu belirttiði toplam 1 milyar 021 milyon 160 bin 907 TL bütçesi olan projeler ile tutarlarý hakkýnda þu bilgileri verdi: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 5 proje 56 milyon 800 bin 000 TL, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü 14 proje 59 milyon 250 bin TL, Ýl Saðlýk Müdürlüðü 7 proje 259 milyon 600 bin TL, DSÝ. 5. Bölge 54. Þube Müdürlüðü 29 proje 165 milyon 821 bin 510 TL, Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü 9 proje 993 bin 990 TL, Amasya Orman Bölge Müdürlüðü 23 proje 9 milyon 623 bin 500 TL, Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü yapýmý devam eden 6 proje için 459 milyon 145 bin TL, 6 proje için 2014 yýlý tutarý 59 milyon TL, MTA Orta Anadolu 1.Bölge Müdürlüðü 1 proje 2 milyon 876 bin 970 TL, Orman Ýþletme Müdürlüðü 7 proje 7 milyon 050 bin TL." Fatih AKBAÞ Çorum'un içme suyu ihtiyacýný karþýlamak için geçtiðimiz yýl baþlatýlan Yeni Hayat Barajý Derivasyon Tünelleri projesi bazý sorunlar nedeniyle durmuþtu. Yaþanan bazý sorunlarýn çözüldüðü ve çalýþmalarýn yeniden baþlayacaðý açýklandý. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi veren DSÝ 5. Bölge Müdür Yardýmcýsý Mahmut Yüzer, yaþanan bazý sorunlar nedeniyle Yeni Hayat Barajý Derivasyon Tünelleri projesi inþaatýn çalýþmalarýn durduðunu ifade ederek, "Ancak bu sorunlarý çözdük. Yakýnda çalýþmalar yeniden baþlayacak" dedi. Fatih AKBAÞ ÝHH iftarý bugün ÝHH'nýn geleneksel olarak düzenlediði Çorum iftarý bugün Hürriyet Meydanýnda gerçekleþecek. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý iftar programý hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Suriye'de ve Mýsýr'da kardeþlerimiz sokaklarda, kurþunlarýn altýnda iftar yapýyor. Mýsýrlý ve Suriyeli kardeþlerimizin derdiyle dertlenmek ve onlara dua etmek için duyarlý Çorum halkýný Cumartesi günü Çorum Hürriyet Meydanýnda vereceðimiz iftarýmýza davet ediyoruz. Cumartesi günü Hürriyet Meydanýnda ücretsiz ve halka açýk olarak verilecek olan iftar ÝHH'nýn aþ evi olarak kullandýðý Týr'da hazýrlanarak halkýmýza ikram edilecektir. Ýftarýmýza Ýstanbul'dan Mavi Marmara Derneði Baþkaný Ýsmail Yýlmaz ve bölgemizdeki Mavi Marmara aktivisti kardeþlerimiz de katýlacaklardýr. 3 bin kiþilik hazýrlanacak olan iftarýmýza þehrimizin tüm kesiminden halkýmýz aileleriyle birlikte davetlidir. Ýftar menüsü et kavurma, pilav, tatlý, su, ayran ve pideden oluþacak. Çorumlularý aileleri ile birlikte hürriyet meydanýnda kardeþlik ortamýnda Ramazanýn bereketiyle iftar yapmaya davet ediyoruz. Ramazan ayý bereketin ve rahmetin sembolüdür. Bu mübarek ayda bizlerden dua ve yardým bekleyen Suriye, Mýsýr, Arakan, Doðutürkistan ve zulüm altýnda olan Müslüman kardeþlerimizi elbette dualarýmýzý ve yardýmlarýmýzý esirgemiyoruz. Vakfýmýz þu anda Türkiye'de 66 ilde ve dünyada 81 ülkede ve bölgede ramazan yardýmý çalýþmalarýna devam ediyor" dedi. Haber Servisi Kimse Yok Mu Ramazan'da Dünyaya yardým ediyor Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin Türkiye'de ve Dünyada ki yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi. Kimse Yok Mu Derneðinin Ramazan ayýnda özel hazýrladýðý 288 bin 300 Ramazan kumanyasýný hem yurt içinde hem de dünya genelinde pek çok ülkede ihtiyaç sahiplerinin sofralarýna kadar ulaþtýrdýðýný dile getiren Erkal Aykaç, "Yüzlerce yardýmsever ve gönüllüde kumanya daðýtýmýnda da bizzat görev alýyorlar. Kimse Yok Mu Derneði bu Ramazanda Türkiye'de 81 ilde 178 bin 300, Dünya'nýn 103 ülkesinde de 110 bin Ramazan kumanyasýný da ihtiyaç sahibi ailelere daðýtýyor. Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da yurdun pek çok noktasýna da iftar çadýrlarý ve gezici aþevleri sayesinde ihtiyaç sahiplerine sýcak yemek ve iftar veriyor. Türkiye de 22 merkezde kurulan çadýrlarla toplam 636 bin 300 kiþiye yurt dýþýnda ise 500 bin kiþiye sýcak yemek ve iftar veriyor. Ayrýca tüm Ramazan boyunca günde 6 bin 500 mülteci olmak üzere 6 ayrý merkez de toplam 195 bin Suriyeli Kimse Yok Mu Derneði aþevleri ve iftar çadýrlarýyla sýcak yemek ve iftar imkanýna kavuþuyor" dedi. Yaklaþan Ramazan Bayramýyla ilgili olarak deðerlendirme yapan Aykaç, "Ramazanýn en güzel özelliklerinden biride mutluluk içerisinde kutlanan bayramlardýr. Kimse Yok Mu Derneði Ramazan ayýnda yurt içinde ve yurtdýþýnda yaptýðý gýda yardýmlarýnýn yaný sýra 7'den 70'e ihtiyaç sahibi herkese bu Ramazan Bayramýnda tam anlamýyla bayram sevinci yaþatmayý hedefliyor. Önceden tespit edilen ihtiyaç sahipleri Ramazan ayý boyunca Kimse Yok Mu Derneklerinden kendi seçtikleri bayramlýk elbise ve ayakkabýlarla sevindiriliyor. Ayrýca gönüllüler tarafýndan bizzat evlerinde ziyaret edilen ihtiyaç sahiplerine çeþitli hediyelikler veriliyor" þeklinde kaydetti. Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor Çok sayýda kazaya neden olan Kargý ilçesi Beygircioðlu kavþaðýnýn yeri deðiþtirilecek. Karayollarý 7. Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu, Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan toplantýsýnda konu hakkýnda açýklamalarda bulundu. Her yýl çok sayýda kazanýn meydana geldiði ve çok sayýda kiþinin öldüðü Beygircioðlu kavþaðýnda yeni bir düzenlenme yapacaklarýný dile getiren Arif Çobanoðlu, "Kavþaðý biraz kaydýrýp eðimini daha yumuþak hale getireceðiz. Bize arazi tahsisinde yardýmcý olan Orman Bölge Müdürlüðüne de teþekkür ediyorum" dedi. Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin ise toplantý da söz alýp Sungurlu-Çankýrý yolunun çok kötü olduðunu dile getirerek gözden geçirilmesi ile ilgili talebini iletti. Karayollarý 7. Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu ise müjdeli bir haber verdi. Sungurlu-Çankýrý yolunun yeniden yapýlmasý ile ilgili projelerin tamamladýðýný açýklayan Çobanoðlu, projenin 2014 yýlý yatýrým programýna alýnmasý için baþvuruda bulunduklarýný söyledi. Fatih AKBAÞ

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI KÖYLERDE UNUTTUKLARIMIZ 4 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný " NAYLON AYAKKABIDAN SU ÝÇ- MEK: Þimdiki gibi Ýskarpinlerin yaygýn olmadýðý dönemlerde naylon ayakkabýlar - kara lastikler revaçtaydý. Yani köyde herkes bunlarý giyerdi. Þayet kenarlarý yýrtýlmýþsa kaldýrýp atýlmaz, naylon iplikle dikilir ve giyilmeye devam edilirdi. Bazen annelerimiz yazýn sýcaðýnda baðda, bahçede, orak tarlasýnda çalýþmaktan yorulup ta, çeþme yakýnlarýnda bir gölge de dinlenirken ayaðýndaki ayakkabýsýný çýkarýr ''yavrum þu lastik ayakkabýyý al, iyice yýka, eþmeden buz gibi bi su getiriver de içivereyim' derdi. Biz çocuklarda yorulmuþ, susamýþ annemize bir NAYLON AYAKKABI su vermek için koþarak giderdik. Suyu içtikten sonra memnuniyetini ifade etmek adýna 'yavrum su gibi aziz ol, ömrün sular kadar uzun olsun' duasýný kapardýk. Kim bilir belki de þimdi o doðal, samimi dualarý kýdým kýdým (parça parça) kullanýyoruz. Diðer taraftan hijyeniðin ne olduðunu bilmediðimiz zamanlarda naylon ayakkabýlardan gönül rahatlýðýyla su içerken þimdi cam bardaklara terfi ettik. Hayatýmýzda neler deðiþti. Ben dâhil artýk ayný bardaktan su içmiyoruz. Ayný tabaktan yemek yemiyoruz. Torunlara, onlarýn çocuklarýna doðru gidecek olursak belki ayný sofraya bile oturmuyoruz " KÖYDEN MERKEP SIRTINDA ODUN GETÝRÝP ÞEHÝRDE SATMA: Özellikle orman köylerimizde bir kýsým vatandaþýmýzýn baþka geliri olmadýðý veya büyüklerinden öyle gördüðü için odun satarak geçimini saðlamak, çocuklarýný okutmak zorunda kalýyordu. Satýlacak odunlar önceden daðdan köye getirilip, güzelce istiflenir, yaþ ise kurutulurdu. Köyümüzle þehir arasý yürüyerek ortalama gidiþ geliþ 4+4 = 8 saat sürmektedir. O vakit yollar patika, dar, uçurum birde gece ay ýþýðýnda yürümek zorunda kalýndýðýný düþününce her an ölümle burun buruna gelinir veya merkepler yardan uçar. Bu tehlike altýnda hazýr odunlar merkeplere, atlara ardýlýp (yüklenip) sahur vaktinden itibaren yollara düþülür. Tabi birde ormancý korkusu tehlikenin cabasý. Bunun için gözlemci dediðimiz öncü vatandaþlar olur. Yol güzergâhýnda ormancý görmesi durumunda geriden gelenlere haber ulaþtýrýr. Onlarda kendilerine göre tedbirler alýr. Tedbir dediðimizde urganý, baltayý, merkebi kurtarmak adýna yolun dýþýnda bir çalýnýn dibine merkepteki odunu yýkýp kaçýlýr. Baþka bir akþam þayet kalmýþsa o odun tekrar merkebe yüklenerek, yola devam edilir. Sonra þehrin ara sokaklarýnda merkepler, atlar üzerinde odun yüklü olarak mahalle mahalle gezilir, müþteri aranýr. Önce satan arkadaþýný terk etmez. Onun yükününde satýlmasýný bekler. Peþin para satýlmýþsa çok mutlu olunur. Hemen çarþý pazara gidilir, heybeler aile efradý için yiyeceklerle (yiyecek dediðimizde market alýþ veriþi deðil, lokum, kuru üzüm, helva ve ekmek) doldurulur. Hele bir de sýcak somun ekmeðinin yolda yürürken yenilmesi ve gelirken yol arkadaþýyla yarýn için hazýrlýk sohbeti ayrý bir zevktir. Nereden nereye Vesselam genç kardeþim; özelde bizim eller, genelde tüm köylerdeki vatandaþlarýmýz çoluk çocuðunun rahatlýðý için bu ve buna benzer sýkýntýlar çekerek hayat sürmüþtür. Unutma senin için olmasa da annen baban için o çileyi çeken ecdadýn ya ahrete göçtü ya da son demlerini yaþýyor Peki bana ne diyorsun hocam dersen, sana düþen sadece HEM - HAL olabilmek Rahmetli olmuþsa mezar baþýnda bir Fatiha okuyabilmek, yaþýyorsa bayramlarý vesile kýlýp elini öpebilmek Torun merhametini, þefkatini ebeveynlere ulaþtýrabilmek Yani ebeveynlerimize gönül elçisi olabilmek * Tavuðumuz, horozumuz vardý, Karabaþ durmadan havlardý, En yakýn arkadaþým daðlardý, Köyüm, eski köyüm deðil! Akþamlar mehleye gidilirdi, Ocak baþýna oturulup, sohbet edilirdi. Komþunun sýðýrlarý hatýra güdülürdü, Köyüm, eski köyüm deðil! Köyde 3-4 tane öðretmen vardý, Okulun bahçesi çocuk sesiyle cývýldardý, Milli bayramlarda ne oyunlar vardý, Köyüm, eski köyüm deðil! 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Osmancýk Belediyesi asfalta hazýrlanýyor AÇELYA Derneðinden yaþlýlara jest! Ýskilip ilçesinde Aç Elini Yardýma Derneði (AÇELYA) üyeleri, her sene olduðu gibi bu sene de yaþlý bakýmevine yaptýðý ziyaretle yaþlýlarý sevindirdi. Ziyaretle ilgili bilgi veren dernek üyelerinden Suna Süt, ''Birliðin beraberliðin, þefkatin, merhametin ve yardýmseverliðin en üst seviyede olduðu bu mübarek Ramazan ayýnda biz de dernek olarak bu ay içerisinde hem maddi durumu iyi olmayan ailelere yardýmlarý götürdük hem de yaþlý bakýmevini ziyaret ettik. Yaptýðýmýz ziyaretle onlarýn hatýrýný sorup dertlerini paylaþarak sevindirmiþ olduk. Bu mübarek Ramazan'da dualarýný almýþ olduk. Kýsa süreliðine de olsa onlarla olmanýn sevincini yaþadýk. Sadece sivil toplum kuruluþlarý deðil herkes gelip buralarý ziyaret edip onlarý sevindirmeli'' dedi. Osmancýk Belediyesi 2013 asfalt programýnda 230 ton asfalt dökerek yedi kilometre yolu asfalta kavuþturacak. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, asfalt sezonunun baþlangýcýnýn verileceði Koyunbaba Mahallesi'ndeki çalýþmalarýn tüm hýzýyla sürdüðünü belirtti. Osmancýk Belediyesi 2013 asfalt programýna yaptýðý çalýþmalarla baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Koyunbaba Mahallesi, Þenyurt Mahallesi, Gemici Mahallesi ve Gürleyik Mahalleleri'nde yedi kilometre yolun 230 ton asfaltla kaplanacaðýný belirtti. Baþkan Yazýcý, asfalt programýna alýnan mahallelerdeki cadde ve sokaklarda belirlenen alanlarýn daha düzgün yol güzergahý ve çevre düzenlemesine sahip olmasý için 19 bin adet bordür taþýnýn döþeneceðini kaydetti. Asfalt programý kapsamýnda ilk olarak Koyunbaba Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarýn asfaltýna kavuþturulacaðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, çalýþmalarýn yapýldýðý yerlerde Fen Ýþleri Müdürü Ahmet Sami Dibek ile birlikte incelemelerde bulundu. Asfalt yatýrýmlarý kapsamýnda Koyunbaba Mahallesi'nde zemin iyileþtirme ve bordür taþý döþeme çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydeden Baþkan Yazýcý, "Her sene olduðu gibi bu sene de asfalt yatýrýmlarýmýza uzak yakýn mahalle ayrýmý yapmadan ihtiyaç duyulan tüm alanlarý asfaltýna kavuþturacaðýz" dedi. Baþkan Yazýcý, gelecek hafta içerisinde Koyunbaba Mahallesi'nde asfalt dökümüne baþlayacaklarýný açýkladý. Yaþlý bakýmevinde kalanlardan Ayþe Çýnar memnuniyetini þu sözlerle dile getirdi: ''Dokuz senedir burada kalýyorum. Üç çocuk annesiyim. Çocuklarýmla telefonla görüþüyorum. AÇELYA Derneði üye ve gönüllüleri her sene olduðu gibi bu sene de bizleri ziyaret ederek çok memnun etti. Sadece derneklerin deðil herkesin gelip burada bizi ziyaret etmesini istiyoruz. Ayrýca bize burada her türlü desteði saðlayan Kaymakamlýðýmýza ve Belediye Baþkanýmýz Numan Sezer'e çok teþekkür ediyorum. Allah onlardan razý olsun." Haber Servisi Flo Çorum maðazasý açýldý Maðazalarýna her geçen gün yenilerini ekleyen Flo, 153. maðazasýný Çorum'da açtý. Gazi Caddesi'ndeki maðaza 550 metrekarelik ferah bir alanda hizmet verecek. Herkese hitap eden ürünleriyle, kalite ve uygun fiyat avantajýný bir arada sunan FLO, maðazalarýný art arda açmaya devam ediyor Maðazasýný Çorum'da açan Flo, tüm Türkiye'yi Flo kalitesiyle buluþturmaya kararlý.

5 HABER 5 Zabýtadan dilenci operasyonu Albay Hakan Saraç'a veda yemeði Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri Ramazan ayýný fýrsat bilen dilencilere yönelik denetimlerini aralýksýz sürdürüyor. Zabýta Müdürlüðünce oluþturulan ekiplerce yapýlan denetimlerde dilencilik yapan vatandaþlar toplanarak, haklarýnda gerekli iþlem yapýlýyor. Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, özellikle çevre illerden gelen dilencilerin vatandaþlarýn manevi duygularýný sömürerek bunu da kendilerine meslek hale getirenlere kesinlikle taviz verilmediðini ve verilmeyeceðini ifade etti. Dilenci denetimlerinin belirli aralýklarla yapýldýðýný belirten Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Ýftar saatine yakýn ve Cuma günü dilenci sayýlarýnda artýþ oluyor. Ekiplerimiz bugün (dün) Cuma olmasý nedeniyle cami önlerinde yapýlan denetimler sonucunda 15 dilenci yakalamýþ ve gerekli cezai iþlemleri yapýlmýþtýr. Vatandaþlarýn dilencilere para vermemesini isteyen Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Sokaklarda ve cami önlerinde dilenenlere vatandaþlar itibar etmesinler. Bunlar ihtiyaç sahibi deðiller, dilenciliði Turhan Candan kendilerine meslek edinmiþler. Gerçek ihtiyaç sahiplerine Valiliðimiz ve Belediyemiz yardýmda bulunuyor. Vatandaþlarýmýz para vermezlerse dilencilerin sayýsý artmaz. Vatandaþlarýmýz bu tür istismarcýlara itibar etmesinler" dedi. Vatandaþlarý, dilencilik yaparak haksýz kazanç elde etmek isteyenlere karþý daha duyarlý olma çaðrýsýnda bulunan Candan, 24 Saat boyunca Alo 153 nolu telefonu arayarak bu konuda þikayet ve ihbarlarýný iletmelerini, yapýlacak olan ihbarlarýn da ekiplerce derhal yerinde deðerlendirileceðini söyledi. Haber Servisi Uslu ve Baðcý Ýskiliplileri dinlediler Vali Sabri Baþköy, Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 2013 yýlý genel atamalarý kapsamýnda Tekirdað Ýl Jandarma Komutanlýðýna atanan Jandarma Albay Hakan Saraç'a veda yemeði verdi. Ýnci Restorandaki veda yemeðine, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlarý, Vali Yardýmcýlarý ile diðer protokol üyeleri ve davetliler katýldý. Yemek sonrasýnda yaptýðý konuþmada, devlette görev yapan bürokratlar olarak milletin hizmetkarý olduklarýný ve bu ülkeye hizmet etmekten çok büyük onur duyduklarýný ifade eden Vali Sabri Baþköy, Jandarma Albay Hakan Saraç'a Çorum'da ki baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ederek, yeni görev yerlerinde kendisine baþarýlar, ailesine saðlýk ve mutluluk diledi. Haber Servisi 'Huzur Sokaðý' duygulandýrdý Mihenk, avukatlarý iftarda buluþturdu Mihenk Hukuk ve Toplum Derneði tarafýndan Çorum Barosu avukat ve ailelerine iftar programý düzenlendi. Ýftar programýnda konuþan Mihenk Hukuk ve Toplum Derneði Baþkaný Av. Zaferalp Üstünel sevgi, hoþgörü ve kardeþlik mesajlarý verdi. Üstünel konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "Ramazan'ýn rahmet ve bereket ayý olmasýnýn gururunu yaþadýðýmýz bu günlerde aramýzdaki birlik, beraberlik, sevgi ve hoþgörü baðlarýný güçlendirmek adýna bir araya geldiðimiz iftar programýna katýlarak güzellik kattýðýnýz için sizlere teþekkür ediyorum. Çünkü bu tür organizasyonlara anlam ve deðer katan sizlersiniz. Bu vesile ile sevgi ve kardeþlik baðlarýmýzýn kuvvetlendiði Ramazan ayýnýn hayýrlara vesile olmasýný diliyor hepinize hoþ geldiniz diyorum. Her zaman dediðimiz gibi Ýnþallah hep güzel zamanlarda ve güzel anlarda buluþuruz. Allah bizleri sevgi ve kardeþlikten ayýrmasýn, bizlere kötülük vermesin. Bu kutsal sevgi ve hosgörü ayýnýn tekrar hayýrlara vesile olmasýný diliyor saygýlar sunuyorum." Yýlmaz MERT Temmuz ayý Ýlçe Danýþma Kurulu Toplantýsý için Ýskilip'e giden AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, baþkan yardýmcýlarý ve il yönetimi toplantý sonrasý Ýskilip Belediyesinin kurduðu Ýftar Çadýrýnda Ýskiliplilerle birlikte oruçlarýný açtýlar. Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý toplantýda kamu yatýrýmlarý ile ilgili partilileri detaylý olarak bilgilendirmelerinin ardýndan, þehir turu atarak esnaf ve Ýskilip halkýyla buluþtular.uslu ve Baðcý daha sonra iftar çadýrýnda oruçlarýný açtýlar. Milletvekilleri yaptýklarý açýklamada bu güzel hizmetin sosyal belediyecilik anlayýþýnýn en anlamlý örneklerinden biri ve hayýrlý bir hizmet olduðunun altýný çizerek bu faaliyeti beþ yýldýr aksaksýz devam ettiren Belediye Baþkaný Numan Sezer ve emeði geçenlere teþekkür ettiler. Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý çadýrda iftarýný açan vatandaþlarla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrýldýlar. Haber Servisi Þule Yüksel Þenler'in yazdýðý eserden tiyatro sahnesine uyarlanan 'Huzur Sokaðý' adlý oyun, Çorum'da sanatseverlerden tam not aldý. Çorum Belediyesi'nin düzenlediði Ramazan ayý þenlikleri tüm hýzýyla coþku içerisinde devam ederken, Ramazan Sokaðý'nýn onuncu gününde sahne alan 'Huzur Sokaðý' adlý oyun izleyenlere duygu dolu dakikalar yaþattý. Çorum Belediyesi tarafýndan Ramazan Þenlikleri dolayýsý ile seyirciyle buluþturulan 'Huzur Sokaðý', Ýstanbul Tiyatro Temaþa tarafýndan sahnelendi. Þule Yüksel Þenler'in ünlü romanýndan tiyatro sahnesine uyarlanan oyunda oyuncular, muhteþem bir performans sergiledi. Ramazan Sokaðýný dolduran sanatseverler, oyunu ücretsiz olarak izledi. Oyun sonunda tiyatrocular, seyirciler tarafýndan alkýþlanýrken, Oyucularýn çiçeði Belediye Kent Arþivi Sorumlusu Ýrfan Yiðit tarafýndan verildi.

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı