YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ. Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi. İktisadi İşletmenin Yükümlülükleri. Bildirim Mercii ve Onaylanmış Kuruluşlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02.01.2014 YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ. Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi. İktisadi İşletmenin Yükümlülükleri. Bildirim Mercii ve Onaylanmış Kuruluşlar"

Transkript

1 YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM DOKUZUNCU BÖLÜM Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi İktisadi İşletmenin Yükümlülükleri Uyumlaştırılmış Teknik Şartnameler Teknik Değerlendirme Kuruluşları Basitleştirilmiş Prosedürler Bildirim Mercii ve Onaylanmış Kuruluşlar Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çeşitli ve son hükümler 1

2 MADDE BAŞLIKLARI BİRİNCİ BÖLÜM 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4-Tanımlar MADDE BAŞLIKLARI 5-Yapı işleri için temel gerekler ve yapı malzemelerinin temel karakteristikleri 6-Performans beyanı İKİNCİ BÖLÜM 7-Performans beyanının düzenlenmesine ilişkin istisnalar 8-Performans beyanının içeriği 9-Performans beyanının temini 10-CE İşaretinin kullanımı ve genel hükümler 11-CE İşaretinin iliştirilmesi 12-Ürün irtibat noktası 2

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE BAŞLIKLARI 13-İmalatçının yükümlülükler 14-Yetkili temsilci 15-İthalatçının yükümlülükleri 16-Dağıtıcının yükümlülükleri 17-İthalatçı ve dağıtıcıya imalatçının yükümlülüklerinin 18-İktisadi işletmenin bilgileri DÖRDÜNÜNCÜ BÖLÜM MADDE BAŞLIKLARI 19-Uyumlaştırılmış Standartlar 20-Uyumlaştırılmış Standartlara karşı resmi itiraz 21-Avrupa değerlendirme esası 22-Avrupa değerlendirme esasının geliştirilmesine ve kabul edilmesine ilişkin esaslar 23-Avrupa teknik değerlendirmesi talebi alan teknik değerlendirme kuruluşunun görevleri 24-Yayımlama 25-Teknik değerlendirme kuruluşları arasında anlaşmazlık halinde ihtilafların çözülmesi 26-Avrupa değerlendirme esasının içeriği 27-Avrupa değerlendirme esasına karşı resmî itirazlar 28-Avrupa teknik değerlendirmesi 29-Performans seviyeleri veya sınıfları 30-Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması 3

4 MADDE BAŞLIKLARI BEŞİNCİ BÖLÜM 31-Teknik değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi 32-Teknik değerlendirme kuruluşları için şartlar 33-Teknik değerlendirme kuruluşlarının koordinasyonu MADDE BAŞLIKLARI ALTINCI BÖLÜM 34-Uygun teknik belgelerin kullanımı 35-Çok küçük işletmelerce basitleştirilmiş usullerin kullanımı 36-Diğer basitleştirilmiş usuller 4

5 MADDE BAŞLIKLARI YEDİNCİ BÖLÜM 37-Bildirim 38-Görevlendirmeden sorumlu mercii 39-Bakanlığın onaylanmış kuruluşları görevlendirmede takip edeceği usul ve esaslar 40-Bilgilendirme yükümlülüğü 41-Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekler 42-Uygunluk karinesi 43-Onaylanmış kuruluşların şube,temsilcilik ve yüklenicileri 44-Onaylanmış kuruluş bünyesindeki test laboratuvarları dışındaki tesislerin kullanılması 45-Bildirim başvurusu 46-Bildirim usulü ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası 47-Bildirimde yapılan değişiklikler 48-Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi 49-Onaylanmış kuruluşların uygulamaya ilişkin yükümlülükleri 50-Onaylanmış kuruluşların bilgilendirmeye ilişkin mükellefiyetleri 51-Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu SEKİZİNCİ BÖLÜM MADDE BAŞLIKLARI 52-Yetkili kuruluş 53-Risk taşıyan yapı malzemeleri ile ilgili işlemler 54-Korunma usulü 55-Yönetmeliğe uygun olduğu halde sağlık ve güvenlik açısından riskli yapı malzemeleri 56-Resmi olarak tespit edilen uygunsuzluk 5

6 10 dan az çalışana sahip, cirosu iki milyon Euro yu aşmayan işletme ÇOK KÜÇÜK İŞLETME İmalatçı, yetkili temsilci,ithalatçı,dağıtıcı İKTİSADİ İŞLETME Harmonize Standartdaki test sonuçlarının başka metodlarla ikame edilerek elde edildiğini gösterir belge ÖZEL TEKNİK BELGE Bir yapı malzemesinin ticari faaliyet ile yurt içi piyasaya sağlanması PİYASADA BULUNDURMA Yapı malzemesinin ilgili temel karakteristiklere göre kendisini temsil eden performans seviyesi veya sınıflar grubu ÜRÜN TİPİ Malzemenin temel karakteristikleri ile ilgili performansının seviye, sınıf veya tanım olarak ifadesi YAPI MALZEMESİNİN PERFORMANSI Yapı m.sinin hammaddeden elde edilmesinden, bertaraf edilmesine kadar geçen süreçlerinin toplamı YAŞAM DÖNGÜSÜ 6

7 UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ AT UYGUNLUK BEYANI PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve DOĞRULANMASI SİSTEMLERİ PERFORMANS BEYANI AT UYGUNLUK BELGESİ PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ BAŞLANGIÇ TİP TESTİ TİP TESTİ TEKNİK ONAY KURULUŞU TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞU TEKNİK ONAY TEKNİK DEĞERLENDİRME Önceki yönetmelikte Uygunluk Teyit Sistemi olarak anılan PDD Doğrulama sistemleri 1,1+,2+,3,4 olarak isimlendirilmiştir. Yapı malzemesinin PDDD sistemi kullanılacağı yerdeki arz edeceği öneme göre, uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde belirlenmiştir. Ürün performansının belirlenmesinde sistemlere göre Onaylanmış Kuruluşların ve İmalatçının rolleri belirlenmiştir. Doğrulama sistemi 4 de Onaylanmış Kuruluşların rolü yoktur. 7

8 1 MEKANİK DAYANIM ve STABİLİTE 2 YANGIN DURUMUNDA EMNİYET 3 HİJYEN, SAĞLIK ve ÇEVRE 4 KULLANIMDA ERİŞEBİLİRLİK VE GÜVENLİK 5 GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUMA 6 ENERJİDEN TASARRUF ve ISI MUHAFAZASI 7 DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI ÜYE ÜLKELERDE, MALZEMELERİN PERFORMANSINA YÖNELİK KURALLARIN BELİRLENDİĞİ TEMEL GEREKLERLE İLİŞKİLİ ULUSAL MEVZUAT BULUNABİLİR. BU KURALLAR ÜLKEDEN ÜLKEYE FARKLILIKLAR GÖSTEREBİLİR. CPR DA BU TEMEL GEREK de,cpd YE İLAVE OLARAK Yapı İşlerinin, Yapım sürecinde yer alan kişilerin, yapının çevresinde yaşayanların hijyen, sağlık ve güvenliklerini tehdit etmeyecek şekilde tasarlanması ve bunun binanın yıkım sürecine kadar sürdürülmesi öngörülmüştür. 8

9 CPR DA YENİ İSMİYLE YERALAN DÖRDÜNCÜ TEMEL GEREK İÇERİSİNDE, Yapı işlerinin kaza, hasar risklerine meydan vermeyecek şekilde ve engellilerin kullanımı için için erişilebilir şekilde tasarlanması öngörülmüştür. Malzemelerin binaların yıkımından sonra bile kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olması ve çevreyle uyumlu hammaddeler kullanılarak üretilmiş olması öngörülmüştür. 9

10 AB Üyesi ülkeye yapı malzemesi ihraç etmek isteyen imalatçılar ürün irtibat noktası vasıtasıyla ürünlerine iliģkin o ülkedeki mevzuat gerekliliklerini öğrenirler. Uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde yapı malzemesinin özelliklerine ve kullanım amacına göre ilgili olduğu temel gereklerle ilişkilendirilen, malzemenin performansın belirlenmesi için esas alınan karakteristikler. (basınç dayanımı, yangına tepki, su emme, ısı iletkenlik, ses iletimi,.vb.) 10

11 UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR AVRUPA TEKNİK DEĞERLENDİRME ESASLARI GENEL OLARAK TS EN XYZ.. Önsöz 1. Kapsam 2. Atıf yapılan standartlar 3. Terimler 4. Üretim 5...ile ilgili gerekler 6. Test metotları 7. İşaretleme 8. Uygunluk değerlendirmesi EKLER EK ZA Kapsam ve ilgili karakteristik maddeleri Uygunluk Değerlendirme İşlemleri (PDDD Sisteminin ne olduğu(1,1+,2+,3,4) ve Sorumluluklar) CE İşareti ve ekleri 11

12 BĠR UYUMLAġTIRILMIġ ÜRÜN STANDARDINDA ÜRÜNÜN FARKLI KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE PERFORMANS KRİTERLERİ VE PDDD SİSTEMİ TANIMLANMIŞ OLABİLİR!!!! YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNĠK ġartnamelerġn YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLĠĞ ec.europa.eu/enterprise/policies/european standarts/harmonisesstandarts/construction products/indexen.htm 12

13 Avrupa Teknik Değerlendirme KuruluĢları Birliği tarafından hazırlanır. Teknik değerlendirmeye esas ürün, herhangi bir uyumlaģtırılmıģ standart kapsamında yer almıyorsa; T.D ye esas ürünün temel karakteristiklerinden en az birisi için uyumlaģtırılmıģ standarttaki değerlendirme metodu uygun değilse veya; değerlendirme metodu standart içinde mevcut değilse düzenlenir ve YMY Ek-2 deki prosedüre göre kabul edilir. Genel tarif Öngörülen kullanım amacı ile ilgili temel karakteristiklerin listesi Temel karakteristiklere dair performansın değerlendirilmesine iliģkin kriterler ve metotlar Üretim süreçleri göz önüne alınarak uygulanacak fabrika üretim kontrolü esasları 13

14 Avrupa Teknik Değerlendirme KuruluĢu tarafından hazırlanır. Avrupa Teknik Değerlendirme Esası baz alınarak hazırlanır. Hali hazırda bir ATDE varsa ona göre hazırlanır. Ürüne iliģkin ATDE yoksa önce ATDE hazırlanır daha sonra buna dayanarak ATD si düzenlenir. 14

15 PERFORMANS BEYANI VE CE İŞARETLEMESİ 15

16 Performans Beyanı İmalatçının düzenlemesi gereken bir belgedir. Ürünün tabi olduğu harmonize standart veya Avrupa teknik değerlendirmesi baz alınarak düzenlenir. İmalatçı bu belge ile ürününün beyan ettiği performans değerlerine sahip olduğunu, bunların test ve/veya hesaplamalarla doğrulandığını ve değişmez olduğunu beyan eder. Yazılı belge olarak ve elektronik ortamda düzenlenmelidir. HANGİ ÜRÜNÜN HARMONİZE STANDARDININ OLMASI DURUMUNDA DURUMLARDA DÜZENLENİR? ÜRÜNÜN AVRUPA TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ OLMASI DURUMUNDA 16

17 YM, MÜNFERİT OLARAK-Seri üretime tabi olmadan SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİLİYORSA İstisnai Durumlar için düzenlenmeyebilir! YM,YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA UYGUN ŞANTİYE MAHALLİNDE ÜRETİLİYORSA YM, KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA UYGUN RESMİ OLARAK KORUNAN YAPI İŞLERİNİN YENİLENMESİ İÇİN ENDÜSTRİYEL SÜREÇTE İMAL EDİLMİYORSA Performans Beyanı numarası Tip, yığın veya seri numarası Ürünün kullanım amacı İmalatçının adı, adresi Sorumlu kişinin adı, soyadı PDDD Sistemi Onaylanmış Kuruluş numarası, PDDD sistemi ne göre düzenlenen belge PERFORMANS BEYANI İLE KULLANIM TALİMATI VE GEREKİYORSA MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DA BULUNDURULMALIDIR. Beyan edilen performans -Basınç dayanımı, -Isıl iletkenlik.vb.. Uygunluğun beyanı Sorumlu kişinin imzası, tarih 17

18 CE İşaretinin ilk kez iliştirildiği yılın son iki rakamı İmalatçının adı, adresi Ürün tipi numarası İŞARETİNİN İÇERİĞİ MALZEMENİN ÜZERİNE, ETİKETİNE, AMBALAJINA VEYA EKLİ BELGELERİNE İLİŞTİRİLİR! Performans beyanı referans numarası Beyan edilen performans -Basınç dayanımı, değer, std. -Isıl iletkenlik.vb.. Harmonize std. referans numarası Onaylanmış Kuruluş numarası Yapı malzemesinin kullanım amacı SORUMLULUKLAR Harmonize standart kapsamındaki ürünler için Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi yapmak, kullanım ve güvenlik formlarını düzenlemek İma. Md.13 X Yet. T. Md.14 İthalatçı Md.15 İmalatçının bunları yapmış olmasını sağlar. Dokümantasyonu 10 yıl saklamak X X X X Dağ. Md. 16 = Türkçe Yetki belgesindeki görevleri yerine getirmek X Üretimin sürekliliğini ve beyan edilen performansın doğruluğunu sağlamak, teknik şartmame değişikliğini takip etmek gerektiğinde bunları beyana yansıtmak Ürünün izlenebilirliğini temin etmek X X Üründe sadece irtibat kişisinin adresinin yer almasını sağlamak X X X Kullanım ve güvenliğe ilişkin bilgileri içeren formlar ı bulundurmak X X X X Gerektiğinde düzeltici önlemler almak X X Risklerde imalatçıyı, bakanlığı bilgilendirir.düzeltici önlemleri dağıtıcılara iletir. Ürünleri uygun şekilde depolamak ve taşımak X X X Yetkili otoritelerle talepleri halinde işbirliği yapmak X X X X =+ithal atçıyı bilgile. 18

19 Özel Teknik Belgelerin kullanımı KOMİSYON KARARINDA veya TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ŞARTLARI N SAĞLANMASI HALİNDE TİP TESTİ YAPILMADAN KARAKTERİSTİK BEYAN EDİLEBİLİR. 1 AYNI ÜRÜN TİPİNDE ÜRETİM YAPAN İMALATÇILAR ARALARINDA SÖZLEŞME YAPARAK TİP TESTLERİNİ PAYLAŞABİLİR. 2 YAPI MALZEMESİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ŞARTNAMEYE GÖRE TEST EDİLMİŞ SİSTEM veya BİLEŞEN İSE TEDARİKÇİ veya İMALATÇIDAN izin alınarak TEMİN EDİLEN TİP TESTLERİ KULLANILABİLİR. 3 SİSTEM 1 VE 1+ İÇİN BU YÖNTEMLER SEÇİLİRSE TEKNİK BELGELENDİRME ONAYLANMIŞ KURULUŞ TARAFINDAN DOĞRULANMALIDIR! Sistem 3 veya 4 e tabi ürün imalatçıları ürün tipinin tanımlanmasında; harmonize standartta tanımlanandan farklı metotlar kullanabilir. Bu Ģekilde sistem 3 e tabi ürün iģlemleri sistem 4 e göre yapılabilir. Ancak uyguladığı metodların geçerliliğini hazırladığı özel teknik dokümantasyon ile ispatlamalıdır. 19

20 ÖRNEK BELGELER TS EN 13164: Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Ekstrude polistiren köpüklü (XPS) fabrikasyon mamuller SİSTEM 3 20

21 21

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 5849 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/2/2012 No : 28213 Yayımlandığı

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 1 18.08.2014 İlk tip testi, FÜK, istatiksel değerlendirme, G işareti Bakanlık önerisi ile değiştirildi. 1/17 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Karar Sayısı : 2011/2588 YÖNETMELİK Ekli CE İşareti Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; \ürüıw "CE" işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Temel değişiklik Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB PDDD Sistemleri İmalatçı - Onaylanmış Kuruluş ilişkileri Malzemenin standarda ve mevzuata uygunluğu «Malzemenin

Detaylı

YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN

YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN YMY - Yönetmelik AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi nin (Construction Products Directive - CPD)

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) Giriş: Resmi Gazete tarih ve sayısı: 11 Temmuz 2001-24459 Yürürlük tarihi: 11 Ocak 2002 Bilindiği

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1/15 1. AMAÇ ve KAPSAM Kuruluşlar Sistem yeterliliklerini kanıtlamak amacıyla PGM logo ve markasını Sertifika üzerinde ve evrakları üzerinde belirli koşullar altında kullanırlar. Bu talimat logo

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) 5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ VE GÜVENLİ ÜRÜN KAVRAMI. Dr.İnş.Müh.Nuran DANIŞMAN

YAPI MALZEMELERİ VE GÜVENLİ ÜRÜN KAVRAMI. Dr.İnş.Müh.Nuran DANIŞMAN YAPI MALZEMELERİ VE GÜVENLİ ÜRÜN KAVRAMI Dr.İnş.Müh.Nuran DANIŞMAN GÜVENLİ ÜRÜN? Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan temel gerekler

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir YENİ YAKLAŞIMA VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE (95/16/AT) GÖRE UYGUNLUK DEĞERLEDİRMESİ NETİCESİNDE MONTAJCININ VEYA AKSAM İMALATÇISININ CE İŞARETİNE ERİŞİMİ VE ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi

Detaylı