Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)"

Transkript

1 Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli / elektronik cihazlar ile sistemlerin standard ve düzenlemelerle belirlenen normal elektromanyetik ortamnda yaydklar elektromanyetik bozulma seviyeleri ile hem kendi çal"masn, hem de dier cihazlarn çal"masn engellemeyecek ve kendisi de dier bozulmalardan etkilenmeyecek "ekilde yeterli seviyede yapsal ba"kla sahip ve elektrik datm alarnn kendilerini ve beslemi" olduklar teçhizatlar ile telekomünikasyon alarnn kendilerini ve bunlara bal cihazlar etkileyen elektromanyetik bozulmalardan korunmu" olarak imal edilmeleri, belgelendirilmeleri, i"aretlenmeleri ve piyasaya arz edilmelerini salamaktr. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, elektromanyetik bozulmaya neden olan veya bu tür bozulmadan performans etkilenen cihazlara uygulanr ve bu cihazlarla ilgili koruma "artlarn, muayene, belgelendirme ve CE i"aretlemesi prosedürlerini kapsar. Belirli cihazlarn bu Yönetmelikte belirtilen koruma "artlar, bu cihazlara ait özel yönetmelikler yürürlüe girdiinde, bu cihazlar veya koruma "artlar konusunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Radyo amatörleri tarafndan kullanlan radyolar (telsizler), Uluslararas Telekomünikasyon Sözle"mesinin 1 nci maddesindeki radyo düzenlemelerinin 53 nolu tanmna göre cihaz ticari olarak piyasada, bulunmuyor ise, bu Yönetmeliin kapsam d"ndadr. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 4703 Sayl Ürünlere 4li"kin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun a dayanlarak hazrlanm"tr. Tan+mlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanl+k : Sanayi ve Ticaret Bakanln, b) Müste6arl+k: D" Ticaret Müste"arln, c) AT: Avrupa Topluluunu, d) Komisyon :Avrupa Birlii Komisyonunu, e) Cihaz : Elektrikli ve /veya elektronik aksamlar içeren teçhizatlar ve donanmlar ile birlikte tüm elektrikli ve elektronik aletleri, f) Elektromanyetik Bozulma : Elektromanyetik gürültü, istenmeyen sinyal veya yaylma ortamndaki herhangi bir dei"iklik nedeniyle bir teçhizat veya sistem ünitesinin ya da bir cihazn performansn azaltabilen elektromanyetik etkile"im, g)elektromanyetik Ba+6+kl+k: Elektromanyetik bozulmann olmas halinde, bir cihazn, teçhizat veya sistem ünitesinin kendisinden beklenen performans kaliteyi dü"ürmeden sürdürebilme yeteneini, h)elektromanyetik Uyumluluk:Bir cihazn, kendi elektromanyetik ortamnda, bu ortama tolerans d" elektromanyetik bozulmaya yol açmadan ve belirli bir seviyedeki elektromanyetik bozulmalardan etkilenmeden çal"abilme yeteneini, i) Onaylanm+6 Kurulu6: 4703 sayl Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Deerlendirme Kurulu"lar ile Onaylanm" Kurulu"lara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk deerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kurulu"lar arasndan Bakanlk tarafndan belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kurulu"unu, j) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, slah eden veya ürüne adn, ticari markasn veya ayrt edici i"aretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tantan gerçek veya tüzel ki"iyi; üreticinin Türkiye d"nda olmas halinde, üretici tarafndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçy; ayrca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliine ili"kin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel ki"iyi, k) CE Uygunluk 6areti:Cihazn bu Yönetmeliin "artlarna uygun olduunu ve ilgili uygunluk deerlendirmesi i"lemlerine tabi tutulduunu gösteren i"areti, 1

2 l) Uygunluk Deerlendirmesi: Cihazn, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ili"kin her türlü faaliyeti, m) AT Uygunluk Beyan+ : Cihazn bu Yönetmeliin "artlarna uygun olarak üretiminin yapldn belirten, üretici tarafndan düzenlenen yazl beyan, n) AT Tip nceleme Belgesi : Onaylanm" kurulu" tarafndan incelenen cihazn tipinin, bu Yönetmeliin ilgili hükümlerine uygunluunu tevsik eden belgeyi, o) Standard: Üzerinde mutabakat salanm" olan, kabul edilmi" bir kurulu" tarafndan onaylanan, mevcut "artlar altnda en uygun seviyede bir düzen kurulmasn amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanmlar için bu Yönetmelik kapsamndaki cihazn özellikleri, i"leme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, i"aretleme, etiketleme ve uygunluk deerlendirmesi i"lemleri hususlarndan biri veya birkaçn belirten ve uyulmas ihtiyari olan düzenlemeyi, p) Uyumla6t+r+lm+6 Avrupa Standard+: Avrupa Birlii Komisyonunun talimat üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kurulu"u tarafndan hazrlanan ve Avrupa Topluluklar Resmi Gazetesinde yaymlanan standard, r) Uyumla6t+r+lm+6 Ulusal Standard: Bir uyumla"trlm" Avrupa Standardn uyumla"tran ve Türk Standardlar Enstitüsü tarafndan Türk standard olarak kabul edilip yaymlanan standard, s) Ulusal standard: Türk Standardlar Enstitüsü tarafndan hazrlanan standardlar, t) Piyasaya Arz: Ürünün tedarik ve kullanm amacyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer almas için yaplan ilk faaliyeti, u) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlk tarafndan, cihazn piyasaya arz veya datm a"amasnda veya cihaz piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediinin, güvenli olup olmadnn denetlenmesi veya denetlettirilmesini, ifade eder. KNC BÖLÜM malat ve Koruma ile lgili Genel Bartlar ve Standardlar, malat ve koruma ile ilgili genel 6artlar Madde 5 Cihaz, elektromanyetik uyumluluk bakmndan a"ada belirtilen koruma "artlarn yerine getirmelidir. a) Cihazn yaratt elektromanyetik bozulma, radyo ve telekomünikasyon cihazlar ve dier cihazlarn amaçland gibi çal"masn salayacak seviyeyi geçmemelidir. b) Cihaz, amaçland gibi çal"masn salayacak seviyede yapsal elektromanyetik bozulma ba"klna sahip olmaldr. c) Cihaz; sebep olduu maksimum elektromanyetik bozulma, özellikle EK III de belirtilen cihazlarn kullanmn engellemeyecek "ekilde imal edilmelidir. Ayrca, bütün cihazlar ve özellikle yukarda belirtilenler, 6 nc maddede atfta bulunan standartlara uygun olan cihazlarn yol açt bozulmann seviyesi de dikkate alnarak, çal"malar planlanan normal elekromanyetik uyumluluk ortamnda sorunsuz çal"ma için yeterli seviyede elektromanyetik ba"kla sahip olacak "ekilde imal edilmelidir. d) Cihazlarn amaçlarna uygun kullanm için gerekli olan bilgiler, cihazla birlikte verilen tantma ve kullanma klavuzunda yer almaldr. e) Bu Yönetmeliin 6 nc maddesinde atfta bulunulan uyumla"trlm" ulusal standardlara, uyumla"trlm" ulusal standardlarn bulunmad hallerde yine anlan maddede atfta bulunulan ulusal standardlara uygun olan cihazlarn genel "artlara uygun olduu kabul edilir. f) Üreticinin standardlar uygulamad veya ksmen uygulad veya bu standardlarn bulunmad hallerde, 8 nci maddeye göre test yoluyla belgelendirilmi" olan cihazlarn genel "artlar yerine getirdii kabul edilir. Standardlar Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamna giren cihazlarla ilgili Türk Standardlar Enstitüsünce belirlenen uyumla"trlm" ulusal standardlar ile bunlarn referanslar olan uyumla"trlm" Avrupa standardlarnn isimleri, referans numaralar ile bunlara ili"kin dei"iklikler, bu standardlarn ilgili olduu bu Yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlkça Resmi Gazete de yaymlanr. Bakanlk bu bilgileri Komisyon a iletilmek üzere Müste"arla bildirir. Uyumla"trlm" ulusal standardlarn mevcut olmad durumlarda Bakanlk bu Yönetmelie ek olarak çkartlacak teblile Türk Standardlar Enstitüsünce hazrlanan ulusal standardlarn isimleri ve numaralarn Resmi Gazete de yaymlar ve bu standardlarn isimleri, numaralar ve metinlerini Komisyona iletilmek üzere Müste"arla bildirir. Komisyonun uyumla"trlm" standardlarn 5 nci maddede belirtilen "artlar tam olarak kar"lamadn veya ulusal standardlarn söz konusu "artlar artk kar"lamadn bildirmesi halinde bu standardlarn uygulamadan tamamen ve ya ksmen çekilmesi gerektii hususundaki Komisyon görü"ü Bakanlk tarafndan deerlendirilir. 2

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygunluk Deerlendirme Prosedürleri Standardlar+n uyguland++ cihazlarda uygunluk deerlendirmesi Madde 7- Bu Yönetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen standardlar uygulanarak imal edilen cihazlarn bu Yönetmelik ile uygunluu, üretici veya yetkili temsilcisi tarafndan AT Uygunluk Beyan düzenlenerek belgelendirilir. AT Uygunluk Beyan cihazn piyasaya sürülmesini takip eden 10 yl süreyle Bakanlk tarafndan istenildii taktirde incelenmek üzere üretici veya yetkili temsilcisi tarafndan muhafaza edilir. Üretici veya yetkili temsilcisi tarafndan CE i"aretini cihazn üstüne, bu mümkün deilse ambalajn üstüne, tantma ve kullanma klavuzuna veya garanti belgesine okunabilir, görülebilir, sabit ve silinmeyecek bir "ekilde ili"tirilir. Hem üretici, hem de yetkili temsilcisinin yurt d"nda yerle"ik olmas durumunda, yukarda belirtilen AT Uygunluk Beyann muhafaza etme yükümlülüü cihaz piyasaya ilk arz edene aittir. AT Uygunluk Beyan ve CE i"areti ile ilgili hükümler EK I de belirtilmi"tir. CE i"aretinin biçimi ve anlam açsndan üçüncü taraflar yanltabilecek i"aretlerin cihaza, ambalajna, tantma ve kullanma klavuzuna veya garanti belgesine eklenmesi yasaktr. CE i"aretinin görünmesini ve okunmasn engellemeyecek "ekilde cihaza, ambalajna, tantma ve kullanma klavuzuna veya garanti belgesine ba"ka bir i"aretleme yaplabilir. Standardlar+n uygulanmad++ cihazlarda uygunluk deerlendirmesi Madde 8- Üreticinin 6 nc maddede belirtilen standardlar uygulamad veya ksmen uygulad yahut bu standardlarn yetersiz kald durumlarda, cihazn piyasaya sürülmesini takip eden 10 yl süreyle, Bakanlk tarafndan istenildii taktirde incelenmek üzere, üretici veya yetkili temsilcisi bir teknik dosya bulundurmak zorundadr. Cihazn tanmn yer ald bu dosya, cihazn 5 nci maddedeki koruma "artlar ile uygunluunu gösteren prosedürleri açklar ve bir test, muayene veya uygunluk deerlendirme kurulu"undan alnan bir teknik raporu veya belgeyi içerir. Hem üretici, hem de yetkili temsilcisinin yurt d"nda yerle"ik olmas durumunda teknik dosyay muhafaza etme yükümlülüü cihaz piyasaya ilk arz edene aittir. Cihazn teknik dosyada belirtilenlere uygunluu, 7 nci maddede belirtilen prosedüre göre belgelendirilir. Bu maddenin hükümleri dorultusunda, cihazlarn 5 nci maddedeki koruma "artlarn salad kabul edilir. Radyokominikasyon cihazlar+nda uygunluk deerlendirmesi Madde 9- Uluslararas Telekomünikasyon sözle"mesinde tanmland "ekilde radyokomünikasyon için tasarlanm" cihazlar için üreticisi veya yetkili temsilcisi, 10 ncu maddede belirtilen onaylanm" kurulu"larn birinden AT Tip 4nceleme Belgesini aldktan sonra bu cihazn bu Yönetmelik hükümlerine uygunluunu 7 nci maddede belirtilen prosedüre göre belgelendirir. Bu Yönetmeliin 2 nci maddesinin 3 üncü fkras kapsamnda sadece radyo (telsiz) amatörleri için tasarlanm" olmas halinde, yukarda belirtilen cihazlar için bu maddenin 1 nci fkras hükmü geçerli deildir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Onaylanm+6 Kurulu6 Onaylanm+6 Kurulu6, Madde 10- Bakanlk tarafndan görevlendirilecek onaylanm" kurulu"lar, EK II deki asgari kriterleri salamak zorundadr. Bakanlk, bu Yönetmelik kapsamndaki uygunluk deerlendirme i"lemlerinde faaliyet gösterecek onaylanm" kurulu"larn tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldrlmasn 2001/3531 sayl Uygunluk Deerlendirme Kurulu"lar ile Onaylanm" Kurulu"lara Dair Yönetmelik te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekle"tirir. 3

4 BEBNC BÖLÜM Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi, CE Uygunluk 6aretinin Haks+z li6tirilmesi, Genel Bartlara Uygunsuzluk ve Özel Tedbirler Piyasaya arz Madde 11- Bu Yönetmeliin kapsamnda bulunan ve bu Yönetmeliin "artlarn salayan cihazlarn elektromanyetik uyumluluk gerekçesiyle, piyasaya sürülmesi ve hizmete girmesi engellenemez ve yasaklanamaz. Bakanlk, Yönetmelik kapsamndaki cihazlarn, gerektii "ekilde monte edilerek bakm yapldnda ve amacna uygun olarak kullanldnda, bu Yönetmeliin "artlarna uygun olduunu ve gerekli uygunluk deerlendirme prosedürlerinden geçtiini gösteren CE i"aretini ta"mas halinde, piyasaya arzn ve hizmete sunulmasn salamak için gerekli tedbirleri alr. Piyasa gözetimi ve denetimi Madde 12 Bakanlk cihazlarn piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayl Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekle"tirir. Denetim sonuçlarnn olumsuz olmas halinde, bu Yönetmeliin 19 uncu maddesi hükümleri uygulanr. CE uygunluk i6aretinin haks+z ili6tirilmesi Madde 13- CE uygunluk i"aretinin uygunsuz olarak ili"tirilmi" olduunun tespit edilmesi durumunda, üretici veya yetkili temsilcisi cihazn CE uygunluk i"areti ile ilgili hükümlere uygunluunun salanmas ve Bakanlk tarafndan getirilen "artlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür. Bu maddenin 1 nci fkrasnda belirtilen söz konusu usulsüzlüün devam ettii Bakanlk tarafndan tespit edilirse, ilgili cihazn piyasaya sürülmesi yasaklanr veya engellenir yahut piyasadan toplatlmasn salamak için uygun tüm tedbirleri alr. Genel 6artlara uygunsuzluk Madde 14- Bakanlk, beraberinde Üçüncü Bölümde belirtilen uygunluk deerlendirme vastalarndan birinin bulunduu cihazn 5 nci maddede belirtilen "artlara uygun olmadn tespit etmesi halinde, söz konusu cihazn piyasadan çekilmesini, piyasaya arznn yasaklanmasn veya kstlanmasn teminen uygun bütün önlemleri alr. Bakanlk alnan tedbiri, gerekçeleriyle birlikte ve özellikle de uygunsuzluun; 1) Cihazn 6 nc madde belirtilen standardlar kar"lamamas durumunda, 5 nci maddedeki koruma "artlarn salamamasndan, 2) 6 nc maddede belirtilen standardlarn yanl" uygulanmasndan veya bu standardlardaki eksikliklerden, kaynaklanp kaynaklanmadn belirterek, Müste"arlk aracl ile Komisyona bildirir. Özel tedbirler Madde 15- Bu Yönetmeliin hükümleri a"ada belirtilen özel tedbirlerin uygulanmasn engellemez. a) Mevcut olan veya olmas muhtemel bir elektromanyetik uyumluluk problemini gidermek için cihazn özel bir yerde kullanm veya hizmete alnmas ile ilgili tedbirlerin alnmas, b) Emniyet amacyla kullanlan ulusal telekomünikasyon alarn, alc veya verici istasyonlarn korumak için hizmete alnacak cihazlarn tesisi ile ilgili tedbirlerin alnmas. c) Bu maddenin (a) ve (b) bendlerine göre alnan özel tedbirler Müste"arlk aracl ile Komisyona ve dier üye ülkelere bildirilir. ALTINCI BÖLÜM Çe6itli Hükümler lgili Avrupa Birlii mevzuat+ Madde 16- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliinin 91/263/EEC, 92/31/EEC ve 93/68/EEC direktifleri ile dei"ik 89/336/EEC sayl Elektromanyetik Uyumluluk ile ilgili direktifi dikkate alnarak hazrlanm"tr. 4

5 Bildirim Madde 17- Bu Yönetmeliin uygulamaya konulduu, Müste"arlk aracl ile Komisyona ve Avrupa Birlii üyesi ülkelere bildirilir. Komite Madde 18- Bu Yönetmeliin uygulamas ve i"leyi"i hususunda Avrupa Birliinin 83/189/EEC sayl Avrupa Birlii direktifi kapsamnda kurulan, Avrupa Birliinin bu Yönetmelikle ilgili Komitesinin çal"malarna i"tirak edilir. Ayk+r+ davran+6larda uygulanacak hükümler Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerine aykr davran"ta bulunanlara 4703 Sayl Ürünlere 4li"kin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun ve bu Kanun çerçevesinde D" Ticaret Müste"arl tarafndan yaymlanan mevzuat hükümleri uygulanr. Düzenlemeler Madde 20 Bakanlk, bu Yönetmeliin uygulanmas ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik hükümleri yürürlüe girdii tarihten itibaren 1 yl sonra zorunlu olarak uygulanr. Bu süre zarfnda gerek bu Yönetmeliin hükümlerine uygun üretilmi", gerekse ilgili zorunlu Türk Standardna uygun üretilmi" ürünler piyasaya arz edilebilir. Yürürlük Madde 21- Bu Yönetmelik yaymland tarihte yürürlüe girer. Yürütme Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yürütür. 5

6 EK I AT UYGUNLUK BEYANI VE CE UYGUNLUK BARET 1- AT Uygunluk Beyan+ AT Uygunluk Beyan a"adaki hususlar içerir: - 4lgili cihazn tanm, - Cihazn uygunluunun belirtildii ko"ullar ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluun salanmas için alnm" ulusal önlemleri, - Üretici veya yetkili temsilcisini sorumlu klan imza sahibinin kimlii, - Varsa, onaylanm" bir kurulu"un verdii AT Tip 4nceleme Belgesi. 2- CE Uygunluk 6areti - CE uygunluk i"areti a"adaki biçimde CE harflerinden olu"maldr: - CE i"aretinin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde yukardaki ölçekli resimde verilen oranlara uyulacaktr. - Cihazn ba"ka konular kapsayan ve CE i"aretini öngören dier yönetmeliklere tabi olduu durumlarda, CE i"areti cihazn dier yönetmeliklere de uygun olduunun kabul edildiini gösterecektir. Ancak bu yönetmeliklerden biri veya birkaçnn, bir geçi" dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakk tand durumlarda, CE uygunluk i"areti, sadece uygulanan yönetmelik veya yönetmeliklerin hükümlerine uygunluu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmelik veya yönetmeliklerin ilgili hükümleri, cihazn beraberindeki belge, uyar ve kullanma klavuzu veya mümkünse bilgi plakasnda belirtilmelidir. - CE i"aretinin çe"itli bile"enleri tamamen en az 5 mm olabilecek ayn dikey ölçüye sahip olmaldr. 6

7 EK II ONAYLANMIB KURULUBLARIN DEJERLENDRLMES LE LGL KRTERLER Bakanlk tarafndan tayin edilen kurulu"lar a"adaki asgari "artlar kar"lamaldr: 1. Personel ve gerekli araç ve ekipmanlarn varl, 2. Personelin teknik yeterlilii ve mesleki tecrübe, 3. 4dari ve teknik personelin, söz konusu ürünle dorudan ya da dolayl balants olan tüm çevre, grup ya da ki"ilerle ilgili olarak, bu Yönetmelikte öngörülen testlerin yaplmas, raporlarn hazrlanmas, belgelerin verilmesi ve dorulama i"levinin gerçekle"tirilmesindeki bamszl, 4. Personel tarafndan mesleki gizliliin muhafaza edilmesi, 5. Ulusal mevzuat dahilinde Devlet güvencesi olmad sürece, kamu sorumluluk sigortasnn bulunmas. Yukarda yer alan madde 1 ve madde 2 deki "artlarn kar"lanp kar"lanmad, Bakanlkça belli aralklarla kontrol edilir. TEMEL KORUMA BARTLARININ AÇIKLAYICI LSTES EK III Cihazn yaratt azami elektromanyetik bozulma, özellikle a"adaki cihazlarn kullanlmasn engellemeyecek "ekilde olmaldr. (a) Ev tipi radyo ve televizyon alclar (b) Endüstriyel imalat ekipmanlar (c) Seyyar telsizler (d) Mobil radyo ve ticari radyo telefon ekipmanlar (e) Tbbi ve bilimsel cihazlar (f) Bilgi teknolojisi ekipmanlar (g) Ev aletleri ve ev tipi elektronik ekipmanlar (h) Hava ve deniz radyo ekipmanlar (i) Eitim amaçl elektronik ekipmanlar (j) Telekomünikasyon "ebekeleri ve cihazlar (k) Radyo ve televizyon yayn vericileri (l) Her türlü ampül ve floresan lambalar Cihazlar ve özellikle de (a) ila (l) aras fkralarda belirtilen cihazlar, bu Yönetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen standardlara uygun cihazn yaratt bozulma seviyelerini dikkate alarak, cihazn engelsiz çal"masn salamak için cihazn çal"aca normal elektromanyetik uyumluluk ortamnda yeterli seviyede elektromanyetik ba"kla sahip olacak "ekilde imal edilmelidir. Cihazn amac dorultusunda kullanlmasn salamak için gerekli bilgiler, cihazla birlikte bulunan talimatlarda yer almaldr. 7

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ Đlgili Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 5849 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/2/2012 No : 28213 Yayımlandığı

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; \ürüıw "CE" işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme

Detaylı

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Karar Sayısı : 2011/2588 YÖNETMELİK Ekli CE İşareti Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT)

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) Resmi Gazete tarih: 17.04.2002 sayıs: 25729 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) 5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 1 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27892 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2009/142/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların

Detaylı

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı