Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar"

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Nisan 2014 tarihli Altmışdördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Ürün Güvenliği Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle ilan olunur. Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Ürün Güvenliği Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerekmedikçe; AB, Avrupa Birliği (European Union) ni anlatır. Akreditasyon, bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının onayını anlatır. Bakanlık, Ticaret İşleri ile Görevli Bakanlığı anlatır. CE İşareti, Avrupa Birliğinin, bir ürün veya ürün grubu için oluşturmuş olduğu ürün mevzuatı olarak bilinen temel gereklere, ürünün uyumlu olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Bu işaret, kalite güvencesine ilişkin bir işaret değildir. Ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işaret olup, bu işarete sahip ürünlerin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbest dolaşım hakkının varlığını anlatır. Ciddi Risk, etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, Yetkili Otoritenin ivedilikle müdahalesini gerektiren herhangi bir riski anlatır. Dağıtıcı, bir ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri bu ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. Geri Çağırma, üretici veya dağıtıcı tarafından daha önceden tüketicilere sunulmuş olan bir tehlikeli ürünün iade edilmesini temin etmeye yönelik herhangi bir önlemi anlatır. Geri Çekme, tüketici için tehlikeli olan herhangi bir ürünün dağıtımını, sergilenmesini ve piyasaya arzını engellemeye yönelik herhangi bir önlemi anlatır. İthalatçı, ithal edilen mallarla ilgili olarak ithal edildikleri andan başlamak üzere, gümrük kontrolünden tesliminin yapıldığı ana kadar, bu mallarla ilgili herhangi bir mal sahibini anlatır. İyi Uygulama Kodları, ilgili kuruluş ve sektörler tarafından, piyasa gözetimi ve denetimi ile ürün güvenliği alanında oluşturulan kılavuz ilke ve

2 dokümanları anlatır. Olduklarından Farklı Görünen Ürünler, gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları dolayısıyla tüketicilerin, özellikle çocukların gıda ürünleriyle karıştırabilecekleri ve onların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan veya atabilecek ürünleri anlatır. Onaylanmış Kuruluş, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları arasından, bu Yasanın 14 üncü maddesine göre onaylanarak, bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Yetkili Otorite tarafından bu Yasa ve bu Yasa altında çıkarılacak tüzükte belirtilen esaslara göre yetkilendirilen kuruluşu anlatır. Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Yetkili Otoritenin, piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, bu Yasanın ilgili kurallarınca, ilgili teknik düzenlemesine ve/veya güvenlik gereklerine uygun olduğunu, zorunlu uygunluk işaretlerini taşıdığını, gerekli tüm uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini tamamladığını, beraberinde gerekli teknik dosya ve belgeleri bulundurduğunu ve gerektiği durumlarda uygunluğun sağlanması için düzeltici işlemlere tabi tutulmuş olduğunu teyit, temin ve kontrol etmek üzere almış olduğu her türlü önlemi, takip ettiği prosedürleri ve yürüttüğü her türlü faaliyetleri anlatır. Piyasaya Arz, montajı da dahil olmak üzere imalat süreci sona ermiş, tüketime veya kullanıma hazır veya gerekiyorsa kurulumunun tamamlanması ile birlikte kullanıma hazır olacak bir ürünün tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması için yapılan faaliyeti anlatır. Piyasada Bulunma, bir ürünün piyasaya arz edildiği andan nihai kullanıcıya veya tüketiciye devrine veya hizmete sunulduğu ana kadar devam eden süreci anlatır. Standart, bir ulusal veya uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerinden bir veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olmayan düzenlemeyi anlatır. (A) Ulusal Standart: Ülkenin ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından yayınlanan standardı anlatır. (B) Avrupa Standardı: Bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından kabul edilen ve kamunun kullanımına açık olan standardı anlatır. (C) Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talebi üzerine, bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya Avrupa Birliğinin kabul ettiği diğer resmi yollarla ismi ve referans numarası yayımlanan standardı anlatır. Tehlikeli Ürün, bu Yasanın 6 ncı maddesindeki güvenli ürün tanımına uymayan bir ürünü anlatır. Teknik Düzenleme, bir ürünün, ilgili idari kurallar da dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, 2

3 ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten, uyulması zorunlu her türlü mevzuatı ve düzenleyici işlemi anlatır. Temel Gerekler, ilgili teknik düzenlemesinde ürünün taşıdığı risklerin önlenmesi insan sağlığı ve güvenliği gibi ortak kamu yararının korunması amacıyla öngörülen koşulları anlatır. İlgili teknik düzenlemesinde öngörülüyorsa hayvan sağlığı ve güvenliği ile mala zararın önlenmesi amacıyla öngörülen koşulları da anlatır. Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO- International Organization for Standardization), Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla, 1946 da Cenevre de kurulan uluslararası teşkilatı anlatır. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, uygunluk değerlendirmesi faaliyetini gerçekleştiren test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunu anlatır. Teknik Değerlendirme Kuruluşunu da kapsar. Uygunluk Değerlendirmesi, ürünün ilgili teknik düzenlemesine, standardına ve/veya güvenlik gereklerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesi ve uygunluğun değerlendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti anlatır. Üçüncü Ülke, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışındaki ülkeleri anlatır. Üretici, eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş ise, bir ürünün üreticisi ve ürüne ismini, ticari markasını veya başka belirgin bir işaretini koymak sureti ile kendisini üretici olarak sunan herhangi bir kişiyi veya ürünü ıslah eden kişiyi; üreticinin temsilcisi veya üreticisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş değilse veya kurulmuş olan bir temsilcisi yoksa, ürünün ithalatçısını veya faaliyetleri bir ürünün güvenlik özelliklerini etkileyebilecek olması halinde ise arz zincirindeki diğer profesyonelleri anlatır. Ürün, bir hizmetin verilmesi esnasında kullanılan ürünler de dahil olmak üzere, tüketicilerin kullanımı için amaçlanan veya makul ölçülerde öngörülen şartlarda, onlar için düşünülmemiş olsa bile, muhtemelen tüketiciler tarafından kullanılabilecek olan yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş olmasından bağımsız olarak, bir ticari faaliyet sırasında tüketicilere sunulan veya onlar tarafından elde edilebilen, herhangi bir ürünü anlatır. Ancak, gıda, yem, canlı hayvan, canlı bitkiler ile insan orijinli canlı ürünleri kapsamaz. Yetkili Otorite, bu Yasa veya kendi kuruluş yasaları ve/veya yürütmekle yetkili olduğu yasaları veya Bakanlar Kurulu Kararı ile ürünlere ilişkin bir mevzuatı hazırlamak, yürütmek ve/veya denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu anlatır. Yetkili Temsilci, üreticinin bu Yasanın ilgili kurallarında ve/veya ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen sorumlulukları ve prosedürleri kendi adına tamamen veya kısmen yerine getirmek üzere yazılı olarak yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. Amaç 3. Bu Yasanın amacı, piyasaya sunulacak ürünlerin güvenli olmasını sağlamaktır. 3

4 Kapsam Teknik Düzenleme ve Ürün Güvenliği 4. Bu Yasa, piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri ve güvenlik gereklerini, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat kontrollerini, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını, uygunsuzluk halinde alınacak önlemleri, bu konularda yapılacak bildirimleri ve Ürün Güvenliği Üst Kurulu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulunun görev ve yetkilerini kapsar. İKİNCİ KISIM Ürün Güvenliği ve Ürünün Piyasada Bulunmasına İlişkin Kurallar 5. (1) Piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, ilgili teknik düzenlemesine uygun olması zorunludur. (2) Piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, bir teknik düzenlemesi olsun veya olmasın, güvenli olması zorunludur. Güvenli Ürün 6. (1) Güvenli ürün, kullanım ömrü, hizmete sunulması, kurulumu ve bakımına ilişkin gereklilikler dikkate alınmak şartıyla, normal veya makul kullanım koşullarında herhangi bir risk taşımayan veya ürünün kullanımıyla ilgili kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan, kişilerin güvenliği ve sağlığı için yüksek düzeyde bir koruma sağlayan özelikle aşağıdaki (2) nci fıkrada yer alan hususların dikkate alındığı ürünü ifade eder. (2) Bir ürünün güvenli ürün olarak kabul edilmesi için özellikle aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir: (A) Bileşimi ve ambalajlanmasına ilişkin özellikleri ile montaj ve gerektiğinde kurulum ve bakım talimatları, (B) Başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkileri, (C) Sunumu, etiketlenmesi, kullanımı ve ortadan kaldırılması ile ilgili ikaz ve talimat ve/veya ürünle ilgili diğer bilgiler ve açıklamaları, ve (Ç) Özellikle çocuk ve yaşlılar olmak üzere ürünü kullanırken riske maruz kalan tüketici kategorileri. (3) Daha güvenli bir ürünün üretilmesinin mümkün olması veya piyasada daha az risk taşıyan ürünlerin mevcut olması bir ürünün güvenli olmadığı anlamına gelmez. Güvenli Ürün Varsayımı 7. (1) Bir ürün, bu Yasa kurallarına uygun bir şekilde oluşturulan ve ürünün pazarlanabilmesi için uymak zorunda olduğu sağlık ve güvenlik koşullarını düzenleyen ulusal mevzuatta yer alan teknik düzenleme veya bu Yasa altında bir ürünle ilgili teknik düzenleme kurallarına uygun olduğu müddetçe güvenli ürün olarak kabul edilir. (2) Yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen ulusal mevzuatta yer alan ilgili teknik düzenlemesinin bulunmaması halinde bir ürün, genel güvenlik koşullarını karşılamasını teminen tasarlanan Avrupa Birliğinde resmi yollarla yayımlanan teknik düzenlemelere veya Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğu 4

5 müddetçe güvenli ürün olarak kabul edilir. (3) Yukarıdaki (1) inci ve (2) nci fıkralarda belirtilen teknik düzenleme ve standartların bulunmadığı durumlarda bir ürünün genel güvenlik koşullarına uygunluğu sırasıyla; (A) Avrupa Standartları, (B) Uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından kabul edilen standardı, (C) Ürün güvenliği değerlendirmesi hakkında ilgili ülkenin ulusal standardı, (Ç) İlgili sektörde yürürlükte olan ürün güvenliğine ilişkin iyi uygulama kodları, (D) Teknik bilgi ve teknoloji düzeyi, ve (E) Tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentileri gözönüne alınarak değerlendirilir. Piyasaya Arz ve Piyasada Bulunma 8. (1) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe bir ürün imalat, veya ithalat aşamasından dağıtım veya kullanım amacıyla dağıtıcıya, nihai kullanıcıya veya tüketiciye bedelli veya bedelsiz olarak aktarıldığı anda piyasaya arz edilmiş ve piyasada bulunuyor sayılır. Aktarma, ürünün fiziken el değiştirmesiyle, sahipliğin değişmesiyle veya tedarik sözleşmesinin veya mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde de gerçekleşebilir. Bu kural, karşılıklılık ilkesi gözetilmek şartıyla, ürünün başka bir ülkedeki dağıtıcıya, nihai kullanıcıya veya tüketiciye bedelli veya bedelsiz olarak aktarıldığı durumlarda da geçerlidir. (2) Aşağıda yer alan ürünler piyasaya arz edilmiş sayılmazlar: (A) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yerleşik üreticisinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik yetkili temsilcisine veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik üreticisinden yurtdışında yerleşik yetkili temsilcisine gönderilen ürünler, (B) Montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla başka bir üreticiye aktarılan ancak piyasaya sürülmesi için hazır olmayan ürünler, 26/ / / / /2011 (C) (Ç) (D) Gümrük ve Rüsumat Dairesince serbest dolaşıma girmesine henüz izin verilmemiş veya transit, depolama veya geçici ithalat gibi diğer bir gümrük prosedürüne tabi olan ürünler ile Serbest Liman ve Bölge Yasası kapsamındaki serbest bölgelerdeki ürünler, İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, üçüncü ülkelere ihraç edilmek üzere imal edilen ürünler, İlgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilmeden piyasaya arz edilmeyeceğine dair açık bir işaret taşıması şartıyla ticaret fuarlarında, sergilerde veya gösterilerde 5

6 sergilenen ürünler, (E) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, üreticinin veya yetkili temsilcisinin stoklarında bulunan ve henüz kullanıma hazır olmayan ürünler, ve (F) İlgili yerlerde ve amaçlar doğrultusunda kullanılacağının belgelendirilmesi ve makul miktarlarda olması koşuluyla inceleme, araştırma ve geliştirme gibi bilimsel amaçlarla kullanılacak ve tüketicilerin kullanmayacağı ürünler. (3) Yukarıdaki (2) nci fıkrada belirtilen ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya hizmete sunulması halinde, bu Yasa ve ilgili teknik düzenleme kuralları uygulanır. Hizmet Sunma 9. (1) Montajı yapılmadan veya kurulumu veya diğer gerekli ayarlamalar tamamlanmadan kullanılamayacak veya uygunluğu depolama ve nakliyat gibi dağıtım koşullarından etkilenen veya kişisel kullanım amacıyla üretilenler gibi hizmete sunulmadan önce piyasaya arz edilmeyecek ürünlerin ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunun ve gerektiğinde doğru bir şekilde kurulumunun denetimi, bu ürünlerin hizmete sunuldukları yerde gerçekleştirilir. (2) Ürünün bir işyerinde hizmete sunulduğu hallerde, nihai kullanıcı işverendir. Kullanılmış Ürünler 10. (1) Bu Yasanın 5 inci, 6 ncı ve 7 nci madde kuralları, üçüncü ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünler ile kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi veya hizmete sunulması hedeflenen yerli ve Avrupa Birliği kaynaklı ürünlere de uygulanır. (2) Piyasaya önceden arz edilmiş veya hizmete sunulmuş olan ve özgün performansı, kullanım amacı veya tipi değişikliğe uğramadan tamir edilen kullanılmış ürünler, tekrar piyasaya arz edilirken veya hizmete sunulurken uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmazlar. Değişiklik yapılarak piyasaya tekrardan arz edilecek kullanılmış bir ürünün uygunluk değerlendirmesi gerektirip gerektirmediğinin kararı ve gerekiyorsa bunun yerine getirilmesi sorumluluğu bu Yasanın 11 nci maddesinin (3) üncü fıkrasının (B) bendinde belirtildiği gibi değişikliği yapan kişiye aittir. Üretici, Yetkili Temsilci ve ÜÇÜNCÜ KISIM Üretici, İthalatçı, Dağıtıcı ve Onaylanmış Kuruluşların Sorumlulukları ile İlgili Kurallar 11. (1) Ürününün hangi teknik düzenleme veya düzenlemelerin kapsamına girdiğini tespit ve teyit etme sorumluluğu üreticiye aittir. Diğer (2) Üretici; Kişilerin (A) Sorumlulukları Ürününü ilgili mevzuatta düzenlenen temel gereklere uygun bir şekilde tasarlamak ve imal etmek veya 6

7 tasarlatmak ve imal ettirmek, (B) Teknik dosyayı tanzim etmek, uygunluk beyanını hazırlamak ve imzalamak ve CE işaretinin konulması da dahil olmak üzere uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak, (C) İlgili teknik düzenlemede belirtilen kurulum, kullanım, bakım kılavuzu ve talimatları, uyarılar ve işaretler gibi tamamlayıcı bilgi ve belgeleri sağlamak, (Ç) Her bir ürünü tip, parti veya seri numarası ile tanımlamak veya ürünün boyutu veya niteliği gereği bunu yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bu bilgileri ürünün ambalajında veya beraberindeki belgelerde göstermek, (D) İlgili teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmayan ürünleri uygun ve güvenli duruma getirmek, ve (E) Gerektiğinde ürünlerinin arzını durdurmak ve engellemek, geri çağırmak, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden/kullanıcıdan geri çekmek, bu konularda Yetkili Otoriteyle işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak zorundadır. (3) (A) Kendi ismi altında piyasaya arz etmek amacıyla bitmiş halde ve kullanıma hazır ürünleri montaj, paketleme (B) veya etiketleme gibi bir işleme tabi tutan, veya Piyasaya arz etmek amacıyla yeni bir ürün haline getirecek doğrultuda, bir ürünü öngörülen kullanım amacından farklı temel gereklere uymasını gerektirecek şekilde değiştiren veya ürünü esaslı bir değişime tabi tutan, ıslah eden veya yenileyen, gerçek veya tüzel kişiler üreticinin bu Yasada düzenlenmiş sorumluluklarını yüklenmiş kabul edilir ve bu Yasadaki ilgili cezalar bu kişilere de uygulanır. (4) Üretici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi temsilcisi olarak yetkilendirebilir. Bu yetki devri, yazılı olarak, devredilen yetkinin mahiyeti, varsa koşulları ve sınırları açıkça ve anlaşılır bir şekilde belirlenerek yapılır. Bu yetki çerçevesinde yetkili temsilci kendisini yetkilendiren üreticinin sorumluluklarını üstlenir. İlgili mevzuatta veya yetkiyi düzenleyen sözleşmede aksi belirtilmedikçe, üreticinin, yetkili temsilcisinin kendi adına yapmış olduğu eylemlerden dolayı sorumluluğu devam eder. (5) Yetkili temsilci her durumda; (A) Talep halinde Yetkili Otoriteye ibraz etmek üzere uygunluk beyanı ile teknik dosyayı muhafaza etmek, (B) Gerektiğinde ürünlerin arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden/kullanıcıdan geri çekmek gibi konularda Yetkili Otorite ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli 7

8 bilgi ve belgeleri sağlamak, ve (C) Üreticinin kendisine yazılı olarak verdiği yetkilendirmeye bağlı olarak, onun adına; (a) Uygunluk beyanını hazırlayıp, imzalamak veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemlerle ürünün uygunluğunu beyan etmek, (b) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek, ve (c) CE işaretini ürüne koymak zorundadır. (6) Montajı yapıldıktan veya kurulumu veya diğer gerekli ayarlamalar tamamlandıktan sonra kullanılabilecek ürünleri hizmete sunan kişi, bu ürünün, ilgili teknik düzenlemesine uygun ve gerekli tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin yerine getirilmiş olduğunu Yetkili Otoritenin talebi halinde kanıtlamak zorundadır. İşlemler, ilgili teknik düzenlemede öngörülen temel gereklere aykırı olmayacak şekilde gerçekleştirilir. İthalatçının 12. (1) İthalatçı; Sorumlulukları (A) Üreticinin bu Yasanın 11 inci maddesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmiş olduğunu uygun bir şekilde belgelemek, (B) Üretici tarafından hazırlanan uygunluk beyanının bir örneğini muhafaza etmek ve talebi halinde Yetkili Otoriteye sunmak, (C) Üretici tarafından hazırlanan teknik dosyanın bir (Ç) örneğini talep halinde Yetkili Otoriteye sunmak, Depolama ve nakliye koşullarının ürünün ilgili teknik düzenlemede belirlenen temel gereklere uygunluğunun olumsuz bir şekilde etkilemesini önlemek, ve (D) Gerektiğinde ürünlerinin arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden geri çağırmak veya geri çekmek, bu konularda Yetkili Otorite ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak zorundadır. (2) İthalatçı aynı zamanda yetkili temsilci ise, yukarıdaki (1) inci fıkradaki sorumluluklarını yerine getirirken, üreticinin sorumluluklarını yerine getirmemiş veya uygun bir şekilde yerine getirmemiş olduğunu tespit ederse ürünü, ancak üreticinin sorumluklarını üstlenerek arz edebilir. Bu durumda İthalatçı; (A) Ürün temel kurallara uygun olduğu halde gerekli uygunluk değerlendirmesi prosedürleri üretici tarafından yerine getirilmemiş veya uygun bir şekilde yerine getirilmemişse, bu prosedürlerden yerine getirilebilir olanları kendisi yerine getirir, teknik dosyayı oluşturur veya üreticiden temin eder, uygunluk beyanını hazırlar, imzalar ve CE işaretini ürüne koyar. 8

9 (B) Ürünün temel kurallara uygun olmadığı durumlarda, ürünü kendisi uygun duruma getirir, gerekli uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini yerine getirir, teknik dosyayı oluşturur veya üreticiden temin eder, uygunluk beyanını hazırlar, imzalar ve CE işaretini ürüne koyar. Dağıtıcının 13. Dağıtıcı; Sorumlulukları (1) Ürünün CE işareti taşıdığını, gerekiyorsa beraberinde uygunluk beyanının ve diğer ilgili belgelerin bulunduğunu teyit etmek, (2) Her bir ürünün tip, parti veya seri numarası ile tanımlanmış olduğunu teyit etmek, (3) Depolama ve nakliye koşullarının ürünün ilgili teknik düzenlemede belirlenen temel gereklere uygunluğunun olumsuz bir şekilde etkilemesini önlemek, ve (4) Gerektiğinde ürünlerinin arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden geri çağırmak veya geri çekmek gibi konularda Yetkili Otorite ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak zorundadır. Onaylanmış Kuruluşlara İlişkin Esaslar 14. (1) Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tahsis edilen kimlik kayıt numarası Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya Avrupa Birliğinin kabul ettiği diğer resmi yollarla yayımlanan ve gerekli tüm onaylanma süreci tamamlanan uygunluk değerlendirme kuruluşu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de onaylanmış kuruluş olarak kabul edilir. (2) Türk Akreditasyon Kurumu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Türk Akreditasyon Kurumunun faaliyeti ile eş faaliyette bulunmak için kurulacak yetkili kurum ile Avrupa Akreditasyon Kuruluşlarının aralarında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla, oluşturduğu örgütlenme çerçevesinde ilgili bir alanda karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kuruluşları tarafından, onaylanmış kuruluş olarak faaliyette bulunacağı teknik düzenlemede öngörülen faaliyetlerle ilgili olarak akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, bir onaylanmış kuruluşta aranan ve uyumlaştırılmış ulusal standartlarda öngörülmüş kriterlere uygun oldukları varsayılır. (3) Onaylanmış kuruluşlar ve şubelerinin çalışma usul ve esasları ile yetkilendirilmeleri ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir. Yerli 15. (1) Yerli Onaylanmış Kuruluşlar; Onaylanmış Kuruluşların Görev ve Sorumlulukları (A) Bu Yasada ve bu Yasa altında çıkarılan tüzüklerde ve ilgili teknik düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak, ayrım gözetmeden, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde ve müşterilerine gereksiz ekonomik 9

10 külfet yaratmaksızın uygunluk değerlendirmesi hizmeti vermekle, (B) Kendisini görevlendiren ve/veya piyasa gözetimi ve denetimi yapan Yetkili Otoriteye, talep edilen bilgileri sağlamak ve ilgili teknik düzenlemede öngörülen uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapabilmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip yeterli sayıda personel istihdam etmekle, (C) Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin belirtilmediği durumlarda ise Yetkili Otorite tarafından kendilerine tanınan süre boyunca muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Yetkili Otoriteye ibraz etmekle, (Ç) Yürüttükleri mesleki faaliyetleri kapsayacak şekilde sigortalanmakla, Ancak, sigorta yaptırma konusunda ilgili mevzuatın kamu kuruluşlarına getirdiği muafiyetler, kamu kuruluşları niteliğindeki onaylanmış kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. (D) Belge vermiş olduğu üreticinin, ilgili teknik düzenlemede belirtilen koşullara uymadığını tespit ettiği takdirde; üreticiye verdiği belgeleri, onayları ve diğer ilgili uygunluk değerlendirmesi sonuçlarını, bu uygunsuzluk hali üretici tarafından gerekli düzeltici önlemler uygulanarak giderilinceye kadar ve uygunsuzluk haliyle orantılı bir şekilde sınırlandırmakla, askıya almakla veya geri çekmekle, (E) Verdikleri, askıya aldıkları, geri çektikleri veya vermeyi reddettikleri belgeleri, görevlendirildikleri alan kapsamında yürüttükleri uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, faaliyet kapsamı ve koşullarında meydana gelen değişiklikleri, yurtdışı faaliyetleri, şubeleri ve sözleşme yaptıkları yüklenici firmalar hakkındaki gerekli bilgileri talep etmesi halinde, Yetkili Otoriteye sunmakla, ve (F) İlgili teknik düzenlemenin kapsamına giren aynı ürün grubuna ilişkin aynı tür faaliyetleri sürdüren diğer onaylanmış kuruluşlara, talep etmeleri halinde, verdikleri, sınırladıkları, askıya aldıkları veya geri çektikleri belge, onay ve diğer ilgili uygunluk değerlendirmesi sonuçları hakkında bilgi sağlamakla sorumludurlar. (2) Yerli Onaylanmış Kuruluşların, yurtiçinde veya yurtdışında açacakları şube veya temsilciliklerinin faaliyetleri sonucunda verecekleri belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir. 10

11 (3) Yerli Onaylanmış Kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin bir kısmını, sözleşme yaparak bir yüklenici kuruluşa yaptırabilirler. Ancak, yapılan tüm işlemlerden Onaylanmış Kuruluş sorumludur ve yüklenici kuruluşların faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir. Yerli Onaylanmış Kuruluşların Denetimi ve Statülerinde Meydana Gelen Değişiklikler Yabancı Onaylanmış Kuruluşlar 16. (1) Bu Yasanın 14 üncü maddesi uyarınca bir akreditasyonu olan Ulusal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun bu akreditasyonu, akreditasyonu veren kuruluş tarafından askıya alınması veya geri çekilmesi halinde, bu kuruluşun bir onaylanmış kuruluşta aranan koşulları taşımadığı kabul edilir. (2) Yerli bir onaylanmış kuruluşun taşıması gereken şartları kaybettiğinin ve/veya sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, Yetkili Otorite tarafından, bu kuruluşun uygunsuzluk hali ile orantılı olarak faaliyetleri kısıtlanabilir, şarta bağlanabilir ve/veya onaylanmış kuruluşun statüsü askıya alınabilir. (3) Yerli bir onaylanmış kuruluşun statüsünün askıya alındığı, kısıtlandığı, şarta bağlandığı veya kaldırıldığı durumlarda veya onaylanmış kuruluşun bir şekilde faaliyetini durdurduğu hallerde, Yetkili Otorite, bu onaylanmış kuruluşun müşterilerine ilişkin dosyalarını, gerekli işlemlerin sürdürülmesi amacıyla bir başka onaylanmış kuruluşa devrini veya gerektiğinde Yetkili Otoritenin ulaşabileceği bir durumda muhafaza edilmesini sağlar. (4) Yukarıdaki fıkralara uygun olarak alınan kararlar, Bakanlığa bildirilir ve Resmi Gazete de de yayımlanır. 17. (1) Avrupa Birliğinin kendi resmi yolları ile özellikle Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan ve gerekli tüm onaylanma süreci tamamlanan; (A) Avrupa Birliğinde yerleşik onaylanmış kuruluşların vermiş olduğu uygunluk değerlendirmesi belgeleri her (B) durumda ve Avrupa Birliği ile yapılmış olan karşılıklı tanıma veya benzeri anlaşmalar çerçevesinde üçüncü ülkelerin atadığı onaylanmış kuruluşların vermiş olduğu uygunluk değerlendirmesi belgeleri, karşılıklılık esası gözetilerek ulusal onaylanmış kuruluşlarca verilen uygunluk değerlendirmesi belgeleriyle eşdeğer kabul edilir. (2) Yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin, bu işlemler uygun bir şekilde belgelendiği müddetçe, tekrarlanması Yetkili Otorite tarafından istenmez. (3) Yukarıdaki (1) inci ve (2) nci fıkralarda belirtilen belgelerin usulüne uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, bu belgeler Yetkili Otorite tarafından kabul edilmez. 11

12 (4) Diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak ve Yetkili Otoriteden izin almak şartıyla, bu maddede belirtilen onaylanmış kuruluşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şube veya temsilcilik açabilir ve uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin bir kısmını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir yüklenici kuruluşa yaptırabilirler. Ancak, yabancı bir onaylanmış kuruluş tarafından yetkilendirilen şube, temsilcilik ve yüklenici firmaların faaliyetleri sonucu vereceği belgeler, kendilerini yetkilendiren onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir. Aksi takdirde, bu şekilde yetkilendirilen şube, temsilcilik ve yüklenici firmalar için bu Yasanın 15 inci ve 16 ncı maddelerinde belirtilen kurallar uygulanır. (5) Yukarıdaki (4) üncü fıkrada belirtilen şube, temsilcilik ve yüklenici firmaların uygun faaliyette bulunmadıklarının tespit edilmesi halinde, Yetkili Otorite tarafından faaliyetleri geçici olarak veya tamamen durdurulur. CE İşareti 18. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretilen veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithal edilen ürün gruplarının hangilerinde CE işareti aranacağı, CE belgelendirmesi, sorumluluk, logo standardı, uygunluk beyanına ve teknik düzenlemelerine ilişkin konular, Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir. (2) Bir ürünün CE işareti taşıması, bu Yasaya göre aranılan teknik düzenlemelere ve gerekli tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunun üretici veya onun yetkili temsilcisi tarafından beyan edildiğini gösterir. Ürünlerin teknik düzenlemeleri bu Yasa altında veya ilgili oldukları yasalar altında, ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete de yayımlanacak tüzüklerle düzenlenir. (3) İlgili teknik düzenlemesinde aksi belirtilmedikçe, CE işareti ürüne, ürünün boyutu veya niteliği gereği bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ambalajına ve/veya beraberindeki belgelere konulur. (4) CE işaretlemesi yapılması gereken bir ürün, piyasaya arz edilmeden veya hizmete sunulmadan önce üreticisi veya onun yetkili temsilcisi tarafından görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde CE işareti ile damgalanmalı veya damgalatılmalıdır. (5) CE işaretlemesi sadece yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen tüzükteki listede yer alan ürün grupları üzerine konulur. 12

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) Giriş: Resmi Gazete tarih ve sayısı: 11 Temmuz 2001-24459 Yürürlük tarihi: 11 Ocak 2002 Bilindiği

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 5849 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/2/2012 No : 28213 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Karar Sayısı : 2011/2588 YÖNETMELİK Ekli CE İşareti Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; \ürüıw "CE" işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU 10377 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU Kanun Numarası : 5809 Kabul Tarihi : 5/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/11/2008 Sayı : 27050 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 48 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK SAYFA GİRECEK SAYFA İçindekiler --- Tüm metin Tüm metin

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve

Detaylı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR, MADDE, MALZEME, TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR, MADDE, MALZEME, TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 180 FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR, MADDE, MALZEME, TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Yayım Tarihi: 15.08.1986 Sayı: 19196 Amaç Madde 1

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9313 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5307 Kabul Tarihi : 2/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/3/2005

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 13/03/2005 tarih ve 25754 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI GEMİ İ İNŞA VE TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İrtibat Telefonları : 0312 2323850 Santral 0312 2323904 2320723 Faks : 0312 2314287 Eposta : gemiinsa@denizcilik.gov.tr Gezi

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI

PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI TEMMUZ - 2014 PETDER PETROL SANAYİ DERNEĞİ PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI TEMMUZ -2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM -1 : PETROL PİYASASI MEVZUATI KANUN Petrol Piyasası Kanun...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı