Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar"

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Nisan 2014 tarihli Altmışdördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Ürün Güvenliği Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle ilan olunur. Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Ürün Güvenliği Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerekmedikçe; AB, Avrupa Birliği (European Union) ni anlatır. Akreditasyon, bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının onayını anlatır. Bakanlık, Ticaret İşleri ile Görevli Bakanlığı anlatır. CE İşareti, Avrupa Birliğinin, bir ürün veya ürün grubu için oluşturmuş olduğu ürün mevzuatı olarak bilinen temel gereklere, ürünün uyumlu olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Bu işaret, kalite güvencesine ilişkin bir işaret değildir. Ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işaret olup, bu işarete sahip ürünlerin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbest dolaşım hakkının varlığını anlatır. Ciddi Risk, etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, Yetkili Otoritenin ivedilikle müdahalesini gerektiren herhangi bir riski anlatır. Dağıtıcı, bir ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri bu ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. Geri Çağırma, üretici veya dağıtıcı tarafından daha önceden tüketicilere sunulmuş olan bir tehlikeli ürünün iade edilmesini temin etmeye yönelik herhangi bir önlemi anlatır. Geri Çekme, tüketici için tehlikeli olan herhangi bir ürünün dağıtımını, sergilenmesini ve piyasaya arzını engellemeye yönelik herhangi bir önlemi anlatır. İthalatçı, ithal edilen mallarla ilgili olarak ithal edildikleri andan başlamak üzere, gümrük kontrolünden tesliminin yapıldığı ana kadar, bu mallarla ilgili herhangi bir mal sahibini anlatır. İyi Uygulama Kodları, ilgili kuruluş ve sektörler tarafından, piyasa gözetimi ve denetimi ile ürün güvenliği alanında oluşturulan kılavuz ilke ve

2 dokümanları anlatır. Olduklarından Farklı Görünen Ürünler, gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları dolayısıyla tüketicilerin, özellikle çocukların gıda ürünleriyle karıştırabilecekleri ve onların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan veya atabilecek ürünleri anlatır. Onaylanmış Kuruluş, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları arasından, bu Yasanın 14 üncü maddesine göre onaylanarak, bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Yetkili Otorite tarafından bu Yasa ve bu Yasa altında çıkarılacak tüzükte belirtilen esaslara göre yetkilendirilen kuruluşu anlatır. Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Yetkili Otoritenin, piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, bu Yasanın ilgili kurallarınca, ilgili teknik düzenlemesine ve/veya güvenlik gereklerine uygun olduğunu, zorunlu uygunluk işaretlerini taşıdığını, gerekli tüm uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini tamamladığını, beraberinde gerekli teknik dosya ve belgeleri bulundurduğunu ve gerektiği durumlarda uygunluğun sağlanması için düzeltici işlemlere tabi tutulmuş olduğunu teyit, temin ve kontrol etmek üzere almış olduğu her türlü önlemi, takip ettiği prosedürleri ve yürüttüğü her türlü faaliyetleri anlatır. Piyasaya Arz, montajı da dahil olmak üzere imalat süreci sona ermiş, tüketime veya kullanıma hazır veya gerekiyorsa kurulumunun tamamlanması ile birlikte kullanıma hazır olacak bir ürünün tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması için yapılan faaliyeti anlatır. Piyasada Bulunma, bir ürünün piyasaya arz edildiği andan nihai kullanıcıya veya tüketiciye devrine veya hizmete sunulduğu ana kadar devam eden süreci anlatır. Standart, bir ulusal veya uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerinden bir veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olmayan düzenlemeyi anlatır. (A) Ulusal Standart: Ülkenin ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından yayınlanan standardı anlatır. (B) Avrupa Standardı: Bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından kabul edilen ve kamunun kullanımına açık olan standardı anlatır. (C) Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talebi üzerine, bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya Avrupa Birliğinin kabul ettiği diğer resmi yollarla ismi ve referans numarası yayımlanan standardı anlatır. Tehlikeli Ürün, bu Yasanın 6 ncı maddesindeki güvenli ürün tanımına uymayan bir ürünü anlatır. Teknik Düzenleme, bir ürünün, ilgili idari kurallar da dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, 2

3 ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten, uyulması zorunlu her türlü mevzuatı ve düzenleyici işlemi anlatır. Temel Gerekler, ilgili teknik düzenlemesinde ürünün taşıdığı risklerin önlenmesi insan sağlığı ve güvenliği gibi ortak kamu yararının korunması amacıyla öngörülen koşulları anlatır. İlgili teknik düzenlemesinde öngörülüyorsa hayvan sağlığı ve güvenliği ile mala zararın önlenmesi amacıyla öngörülen koşulları da anlatır. Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO- International Organization for Standardization), Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla, 1946 da Cenevre de kurulan uluslararası teşkilatı anlatır. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, uygunluk değerlendirmesi faaliyetini gerçekleştiren test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunu anlatır. Teknik Değerlendirme Kuruluşunu da kapsar. Uygunluk Değerlendirmesi, ürünün ilgili teknik düzenlemesine, standardına ve/veya güvenlik gereklerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesi ve uygunluğun değerlendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti anlatır. Üçüncü Ülke, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışındaki ülkeleri anlatır. Üretici, eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş ise, bir ürünün üreticisi ve ürüne ismini, ticari markasını veya başka belirgin bir işaretini koymak sureti ile kendisini üretici olarak sunan herhangi bir kişiyi veya ürünü ıslah eden kişiyi; üreticinin temsilcisi veya üreticisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş değilse veya kurulmuş olan bir temsilcisi yoksa, ürünün ithalatçısını veya faaliyetleri bir ürünün güvenlik özelliklerini etkileyebilecek olması halinde ise arz zincirindeki diğer profesyonelleri anlatır. Ürün, bir hizmetin verilmesi esnasında kullanılan ürünler de dahil olmak üzere, tüketicilerin kullanımı için amaçlanan veya makul ölçülerde öngörülen şartlarda, onlar için düşünülmemiş olsa bile, muhtemelen tüketiciler tarafından kullanılabilecek olan yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş olmasından bağımsız olarak, bir ticari faaliyet sırasında tüketicilere sunulan veya onlar tarafından elde edilebilen, herhangi bir ürünü anlatır. Ancak, gıda, yem, canlı hayvan, canlı bitkiler ile insan orijinli canlı ürünleri kapsamaz. Yetkili Otorite, bu Yasa veya kendi kuruluş yasaları ve/veya yürütmekle yetkili olduğu yasaları veya Bakanlar Kurulu Kararı ile ürünlere ilişkin bir mevzuatı hazırlamak, yürütmek ve/veya denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu anlatır. Yetkili Temsilci, üreticinin bu Yasanın ilgili kurallarında ve/veya ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen sorumlulukları ve prosedürleri kendi adına tamamen veya kısmen yerine getirmek üzere yazılı olarak yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. Amaç 3. Bu Yasanın amacı, piyasaya sunulacak ürünlerin güvenli olmasını sağlamaktır. 3

4 Kapsam Teknik Düzenleme ve Ürün Güvenliği 4. Bu Yasa, piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri ve güvenlik gereklerini, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat kontrollerini, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını, uygunsuzluk halinde alınacak önlemleri, bu konularda yapılacak bildirimleri ve Ürün Güvenliği Üst Kurulu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurulunun görev ve yetkilerini kapsar. İKİNCİ KISIM Ürün Güvenliği ve Ürünün Piyasada Bulunmasına İlişkin Kurallar 5. (1) Piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, ilgili teknik düzenlemesine uygun olması zorunludur. (2) Piyasaya arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan ürünlerin, bir teknik düzenlemesi olsun veya olmasın, güvenli olması zorunludur. Güvenli Ürün 6. (1) Güvenli ürün, kullanım ömrü, hizmete sunulması, kurulumu ve bakımına ilişkin gereklilikler dikkate alınmak şartıyla, normal veya makul kullanım koşullarında herhangi bir risk taşımayan veya ürünün kullanımıyla ilgili kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan, kişilerin güvenliği ve sağlığı için yüksek düzeyde bir koruma sağlayan özelikle aşağıdaki (2) nci fıkrada yer alan hususların dikkate alındığı ürünü ifade eder. (2) Bir ürünün güvenli ürün olarak kabul edilmesi için özellikle aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir: (A) Bileşimi ve ambalajlanmasına ilişkin özellikleri ile montaj ve gerektiğinde kurulum ve bakım talimatları, (B) Başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkileri, (C) Sunumu, etiketlenmesi, kullanımı ve ortadan kaldırılması ile ilgili ikaz ve talimat ve/veya ürünle ilgili diğer bilgiler ve açıklamaları, ve (Ç) Özellikle çocuk ve yaşlılar olmak üzere ürünü kullanırken riske maruz kalan tüketici kategorileri. (3) Daha güvenli bir ürünün üretilmesinin mümkün olması veya piyasada daha az risk taşıyan ürünlerin mevcut olması bir ürünün güvenli olmadığı anlamına gelmez. Güvenli Ürün Varsayımı 7. (1) Bir ürün, bu Yasa kurallarına uygun bir şekilde oluşturulan ve ürünün pazarlanabilmesi için uymak zorunda olduğu sağlık ve güvenlik koşullarını düzenleyen ulusal mevzuatta yer alan teknik düzenleme veya bu Yasa altında bir ürünle ilgili teknik düzenleme kurallarına uygun olduğu müddetçe güvenli ürün olarak kabul edilir. (2) Yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen ulusal mevzuatta yer alan ilgili teknik düzenlemesinin bulunmaması halinde bir ürün, genel güvenlik koşullarını karşılamasını teminen tasarlanan Avrupa Birliğinde resmi yollarla yayımlanan teknik düzenlemelere veya Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğu 4

5 müddetçe güvenli ürün olarak kabul edilir. (3) Yukarıdaki (1) inci ve (2) nci fıkralarda belirtilen teknik düzenleme ve standartların bulunmadığı durumlarda bir ürünün genel güvenlik koşullarına uygunluğu sırasıyla; (A) Avrupa Standartları, (B) Uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından kabul edilen standardı, (C) Ürün güvenliği değerlendirmesi hakkında ilgili ülkenin ulusal standardı, (Ç) İlgili sektörde yürürlükte olan ürün güvenliğine ilişkin iyi uygulama kodları, (D) Teknik bilgi ve teknoloji düzeyi, ve (E) Tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentileri gözönüne alınarak değerlendirilir. Piyasaya Arz ve Piyasada Bulunma 8. (1) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe bir ürün imalat, veya ithalat aşamasından dağıtım veya kullanım amacıyla dağıtıcıya, nihai kullanıcıya veya tüketiciye bedelli veya bedelsiz olarak aktarıldığı anda piyasaya arz edilmiş ve piyasada bulunuyor sayılır. Aktarma, ürünün fiziken el değiştirmesiyle, sahipliğin değişmesiyle veya tedarik sözleşmesinin veya mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde de gerçekleşebilir. Bu kural, karşılıklılık ilkesi gözetilmek şartıyla, ürünün başka bir ülkedeki dağıtıcıya, nihai kullanıcıya veya tüketiciye bedelli veya bedelsiz olarak aktarıldığı durumlarda da geçerlidir. (2) Aşağıda yer alan ürünler piyasaya arz edilmiş sayılmazlar: (A) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yerleşik üreticisinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik yetkili temsilcisine veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik üreticisinden yurtdışında yerleşik yetkili temsilcisine gönderilen ürünler, (B) Montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla başka bir üreticiye aktarılan ancak piyasaya sürülmesi için hazır olmayan ürünler, 26/ / / / /2011 (C) (Ç) (D) Gümrük ve Rüsumat Dairesince serbest dolaşıma girmesine henüz izin verilmemiş veya transit, depolama veya geçici ithalat gibi diğer bir gümrük prosedürüne tabi olan ürünler ile Serbest Liman ve Bölge Yasası kapsamındaki serbest bölgelerdeki ürünler, İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, üçüncü ülkelere ihraç edilmek üzere imal edilen ürünler, İlgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilmeden piyasaya arz edilmeyeceğine dair açık bir işaret taşıması şartıyla ticaret fuarlarında, sergilerde veya gösterilerde 5

6 sergilenen ürünler, (E) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, üreticinin veya yetkili temsilcisinin stoklarında bulunan ve henüz kullanıma hazır olmayan ürünler, ve (F) İlgili yerlerde ve amaçlar doğrultusunda kullanılacağının belgelendirilmesi ve makul miktarlarda olması koşuluyla inceleme, araştırma ve geliştirme gibi bilimsel amaçlarla kullanılacak ve tüketicilerin kullanmayacağı ürünler. (3) Yukarıdaki (2) nci fıkrada belirtilen ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya hizmete sunulması halinde, bu Yasa ve ilgili teknik düzenleme kuralları uygulanır. Hizmet Sunma 9. (1) Montajı yapılmadan veya kurulumu veya diğer gerekli ayarlamalar tamamlanmadan kullanılamayacak veya uygunluğu depolama ve nakliyat gibi dağıtım koşullarından etkilenen veya kişisel kullanım amacıyla üretilenler gibi hizmete sunulmadan önce piyasaya arz edilmeyecek ürünlerin ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunun ve gerektiğinde doğru bir şekilde kurulumunun denetimi, bu ürünlerin hizmete sunuldukları yerde gerçekleştirilir. (2) Ürünün bir işyerinde hizmete sunulduğu hallerde, nihai kullanıcı işverendir. Kullanılmış Ürünler 10. (1) Bu Yasanın 5 inci, 6 ncı ve 7 nci madde kuralları, üçüncü ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünler ile kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi veya hizmete sunulması hedeflenen yerli ve Avrupa Birliği kaynaklı ürünlere de uygulanır. (2) Piyasaya önceden arz edilmiş veya hizmete sunulmuş olan ve özgün performansı, kullanım amacı veya tipi değişikliğe uğramadan tamir edilen kullanılmış ürünler, tekrar piyasaya arz edilirken veya hizmete sunulurken uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmazlar. Değişiklik yapılarak piyasaya tekrardan arz edilecek kullanılmış bir ürünün uygunluk değerlendirmesi gerektirip gerektirmediğinin kararı ve gerekiyorsa bunun yerine getirilmesi sorumluluğu bu Yasanın 11 nci maddesinin (3) üncü fıkrasının (B) bendinde belirtildiği gibi değişikliği yapan kişiye aittir. Üretici, Yetkili Temsilci ve ÜÇÜNCÜ KISIM Üretici, İthalatçı, Dağıtıcı ve Onaylanmış Kuruluşların Sorumlulukları ile İlgili Kurallar 11. (1) Ürününün hangi teknik düzenleme veya düzenlemelerin kapsamına girdiğini tespit ve teyit etme sorumluluğu üreticiye aittir. Diğer (2) Üretici; Kişilerin (A) Sorumlulukları Ürününü ilgili mevzuatta düzenlenen temel gereklere uygun bir şekilde tasarlamak ve imal etmek veya 6

7 tasarlatmak ve imal ettirmek, (B) Teknik dosyayı tanzim etmek, uygunluk beyanını hazırlamak ve imzalamak ve CE işaretinin konulması da dahil olmak üzere uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak, (C) İlgili teknik düzenlemede belirtilen kurulum, kullanım, bakım kılavuzu ve talimatları, uyarılar ve işaretler gibi tamamlayıcı bilgi ve belgeleri sağlamak, (Ç) Her bir ürünü tip, parti veya seri numarası ile tanımlamak veya ürünün boyutu veya niteliği gereği bunu yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bu bilgileri ürünün ambalajında veya beraberindeki belgelerde göstermek, (D) İlgili teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmayan ürünleri uygun ve güvenli duruma getirmek, ve (E) Gerektiğinde ürünlerinin arzını durdurmak ve engellemek, geri çağırmak, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden/kullanıcıdan geri çekmek, bu konularda Yetkili Otoriteyle işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak zorundadır. (3) (A) Kendi ismi altında piyasaya arz etmek amacıyla bitmiş halde ve kullanıma hazır ürünleri montaj, paketleme (B) veya etiketleme gibi bir işleme tabi tutan, veya Piyasaya arz etmek amacıyla yeni bir ürün haline getirecek doğrultuda, bir ürünü öngörülen kullanım amacından farklı temel gereklere uymasını gerektirecek şekilde değiştiren veya ürünü esaslı bir değişime tabi tutan, ıslah eden veya yenileyen, gerçek veya tüzel kişiler üreticinin bu Yasada düzenlenmiş sorumluluklarını yüklenmiş kabul edilir ve bu Yasadaki ilgili cezalar bu kişilere de uygulanır. (4) Üretici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi temsilcisi olarak yetkilendirebilir. Bu yetki devri, yazılı olarak, devredilen yetkinin mahiyeti, varsa koşulları ve sınırları açıkça ve anlaşılır bir şekilde belirlenerek yapılır. Bu yetki çerçevesinde yetkili temsilci kendisini yetkilendiren üreticinin sorumluluklarını üstlenir. İlgili mevzuatta veya yetkiyi düzenleyen sözleşmede aksi belirtilmedikçe, üreticinin, yetkili temsilcisinin kendi adına yapmış olduğu eylemlerden dolayı sorumluluğu devam eder. (5) Yetkili temsilci her durumda; (A) Talep halinde Yetkili Otoriteye ibraz etmek üzere uygunluk beyanı ile teknik dosyayı muhafaza etmek, (B) Gerektiğinde ürünlerin arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden/kullanıcıdan geri çekmek gibi konularda Yetkili Otorite ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli 7

8 bilgi ve belgeleri sağlamak, ve (C) Üreticinin kendisine yazılı olarak verdiği yetkilendirmeye bağlı olarak, onun adına; (a) Uygunluk beyanını hazırlayıp, imzalamak veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemlerle ürünün uygunluğunu beyan etmek, (b) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek, ve (c) CE işaretini ürüne koymak zorundadır. (6) Montajı yapıldıktan veya kurulumu veya diğer gerekli ayarlamalar tamamlandıktan sonra kullanılabilecek ürünleri hizmete sunan kişi, bu ürünün, ilgili teknik düzenlemesine uygun ve gerekli tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin yerine getirilmiş olduğunu Yetkili Otoritenin talebi halinde kanıtlamak zorundadır. İşlemler, ilgili teknik düzenlemede öngörülen temel gereklere aykırı olmayacak şekilde gerçekleştirilir. İthalatçının 12. (1) İthalatçı; Sorumlulukları (A) Üreticinin bu Yasanın 11 inci maddesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmiş olduğunu uygun bir şekilde belgelemek, (B) Üretici tarafından hazırlanan uygunluk beyanının bir örneğini muhafaza etmek ve talebi halinde Yetkili Otoriteye sunmak, (C) Üretici tarafından hazırlanan teknik dosyanın bir (Ç) örneğini talep halinde Yetkili Otoriteye sunmak, Depolama ve nakliye koşullarının ürünün ilgili teknik düzenlemede belirlenen temel gereklere uygunluğunun olumsuz bir şekilde etkilemesini önlemek, ve (D) Gerektiğinde ürünlerinin arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden geri çağırmak veya geri çekmek, bu konularda Yetkili Otorite ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak zorundadır. (2) İthalatçı aynı zamanda yetkili temsilci ise, yukarıdaki (1) inci fıkradaki sorumluluklarını yerine getirirken, üreticinin sorumluluklarını yerine getirmemiş veya uygun bir şekilde yerine getirmemiş olduğunu tespit ederse ürünü, ancak üreticinin sorumluklarını üstlenerek arz edebilir. Bu durumda İthalatçı; (A) Ürün temel kurallara uygun olduğu halde gerekli uygunluk değerlendirmesi prosedürleri üretici tarafından yerine getirilmemiş veya uygun bir şekilde yerine getirilmemişse, bu prosedürlerden yerine getirilebilir olanları kendisi yerine getirir, teknik dosyayı oluşturur veya üreticiden temin eder, uygunluk beyanını hazırlar, imzalar ve CE işaretini ürüne koyar. 8

9 (B) Ürünün temel kurallara uygun olmadığı durumlarda, ürünü kendisi uygun duruma getirir, gerekli uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini yerine getirir, teknik dosyayı oluşturur veya üreticiden temin eder, uygunluk beyanını hazırlar, imzalar ve CE işaretini ürüne koyar. Dağıtıcının 13. Dağıtıcı; Sorumlulukları (1) Ürünün CE işareti taşıdığını, gerekiyorsa beraberinde uygunluk beyanının ve diğer ilgili belgelerin bulunduğunu teyit etmek, (2) Her bir ürünün tip, parti veya seri numarası ile tanımlanmış olduğunu teyit etmek, (3) Depolama ve nakliye koşullarının ürünün ilgili teknik düzenlemede belirlenen temel gereklere uygunluğunun olumsuz bir şekilde etkilemesini önlemek, ve (4) Gerektiğinde ürünlerinin arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki ürünlerini toplatmak ve ürünlerini tüketiciden geri çağırmak veya geri çekmek gibi konularda Yetkili Otorite ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak zorundadır. Onaylanmış Kuruluşlara İlişkin Esaslar 14. (1) Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tahsis edilen kimlik kayıt numarası Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya Avrupa Birliğinin kabul ettiği diğer resmi yollarla yayımlanan ve gerekli tüm onaylanma süreci tamamlanan uygunluk değerlendirme kuruluşu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de onaylanmış kuruluş olarak kabul edilir. (2) Türk Akreditasyon Kurumu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Türk Akreditasyon Kurumunun faaliyeti ile eş faaliyette bulunmak için kurulacak yetkili kurum ile Avrupa Akreditasyon Kuruluşlarının aralarında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla, oluşturduğu örgütlenme çerçevesinde ilgili bir alanda karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kuruluşları tarafından, onaylanmış kuruluş olarak faaliyette bulunacağı teknik düzenlemede öngörülen faaliyetlerle ilgili olarak akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, bir onaylanmış kuruluşta aranan ve uyumlaştırılmış ulusal standartlarda öngörülmüş kriterlere uygun oldukları varsayılır. (3) Onaylanmış kuruluşlar ve şubelerinin çalışma usul ve esasları ile yetkilendirilmeleri ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir. Yerli 15. (1) Yerli Onaylanmış Kuruluşlar; Onaylanmış Kuruluşların Görev ve Sorumlulukları (A) Bu Yasada ve bu Yasa altında çıkarılan tüzüklerde ve ilgili teknik düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak, ayrım gözetmeden, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde ve müşterilerine gereksiz ekonomik 9

10 külfet yaratmaksızın uygunluk değerlendirmesi hizmeti vermekle, (B) Kendisini görevlendiren ve/veya piyasa gözetimi ve denetimi yapan Yetkili Otoriteye, talep edilen bilgileri sağlamak ve ilgili teknik düzenlemede öngörülen uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapabilmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip yeterli sayıda personel istihdam etmekle, (C) Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin belirtilmediği durumlarda ise Yetkili Otorite tarafından kendilerine tanınan süre boyunca muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Yetkili Otoriteye ibraz etmekle, (Ç) Yürüttükleri mesleki faaliyetleri kapsayacak şekilde sigortalanmakla, Ancak, sigorta yaptırma konusunda ilgili mevzuatın kamu kuruluşlarına getirdiği muafiyetler, kamu kuruluşları niteliğindeki onaylanmış kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. (D) Belge vermiş olduğu üreticinin, ilgili teknik düzenlemede belirtilen koşullara uymadığını tespit ettiği takdirde; üreticiye verdiği belgeleri, onayları ve diğer ilgili uygunluk değerlendirmesi sonuçlarını, bu uygunsuzluk hali üretici tarafından gerekli düzeltici önlemler uygulanarak giderilinceye kadar ve uygunsuzluk haliyle orantılı bir şekilde sınırlandırmakla, askıya almakla veya geri çekmekle, (E) Verdikleri, askıya aldıkları, geri çektikleri veya vermeyi reddettikleri belgeleri, görevlendirildikleri alan kapsamında yürüttükleri uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, faaliyet kapsamı ve koşullarında meydana gelen değişiklikleri, yurtdışı faaliyetleri, şubeleri ve sözleşme yaptıkları yüklenici firmalar hakkındaki gerekli bilgileri talep etmesi halinde, Yetkili Otoriteye sunmakla, ve (F) İlgili teknik düzenlemenin kapsamına giren aynı ürün grubuna ilişkin aynı tür faaliyetleri sürdüren diğer onaylanmış kuruluşlara, talep etmeleri halinde, verdikleri, sınırladıkları, askıya aldıkları veya geri çektikleri belge, onay ve diğer ilgili uygunluk değerlendirmesi sonuçları hakkında bilgi sağlamakla sorumludurlar. (2) Yerli Onaylanmış Kuruluşların, yurtiçinde veya yurtdışında açacakları şube veya temsilciliklerinin faaliyetleri sonucunda verecekleri belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir. 10

11 (3) Yerli Onaylanmış Kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin bir kısmını, sözleşme yaparak bir yüklenici kuruluşa yaptırabilirler. Ancak, yapılan tüm işlemlerden Onaylanmış Kuruluş sorumludur ve yüklenici kuruluşların faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir. Yerli Onaylanmış Kuruluşların Denetimi ve Statülerinde Meydana Gelen Değişiklikler Yabancı Onaylanmış Kuruluşlar 16. (1) Bu Yasanın 14 üncü maddesi uyarınca bir akreditasyonu olan Ulusal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun bu akreditasyonu, akreditasyonu veren kuruluş tarafından askıya alınması veya geri çekilmesi halinde, bu kuruluşun bir onaylanmış kuruluşta aranan koşulları taşımadığı kabul edilir. (2) Yerli bir onaylanmış kuruluşun taşıması gereken şartları kaybettiğinin ve/veya sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, Yetkili Otorite tarafından, bu kuruluşun uygunsuzluk hali ile orantılı olarak faaliyetleri kısıtlanabilir, şarta bağlanabilir ve/veya onaylanmış kuruluşun statüsü askıya alınabilir. (3) Yerli bir onaylanmış kuruluşun statüsünün askıya alındığı, kısıtlandığı, şarta bağlandığı veya kaldırıldığı durumlarda veya onaylanmış kuruluşun bir şekilde faaliyetini durdurduğu hallerde, Yetkili Otorite, bu onaylanmış kuruluşun müşterilerine ilişkin dosyalarını, gerekli işlemlerin sürdürülmesi amacıyla bir başka onaylanmış kuruluşa devrini veya gerektiğinde Yetkili Otoritenin ulaşabileceği bir durumda muhafaza edilmesini sağlar. (4) Yukarıdaki fıkralara uygun olarak alınan kararlar, Bakanlığa bildirilir ve Resmi Gazete de de yayımlanır. 17. (1) Avrupa Birliğinin kendi resmi yolları ile özellikle Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan ve gerekli tüm onaylanma süreci tamamlanan; (A) Avrupa Birliğinde yerleşik onaylanmış kuruluşların vermiş olduğu uygunluk değerlendirmesi belgeleri her (B) durumda ve Avrupa Birliği ile yapılmış olan karşılıklı tanıma veya benzeri anlaşmalar çerçevesinde üçüncü ülkelerin atadığı onaylanmış kuruluşların vermiş olduğu uygunluk değerlendirmesi belgeleri, karşılıklılık esası gözetilerek ulusal onaylanmış kuruluşlarca verilen uygunluk değerlendirmesi belgeleriyle eşdeğer kabul edilir. (2) Yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin, bu işlemler uygun bir şekilde belgelendiği müddetçe, tekrarlanması Yetkili Otorite tarafından istenmez. (3) Yukarıdaki (1) inci ve (2) nci fıkralarda belirtilen belgelerin usulüne uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, bu belgeler Yetkili Otorite tarafından kabul edilmez. 11

12 (4) Diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak ve Yetkili Otoriteden izin almak şartıyla, bu maddede belirtilen onaylanmış kuruluşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şube veya temsilcilik açabilir ve uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin bir kısmını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir yüklenici kuruluşa yaptırabilirler. Ancak, yabancı bir onaylanmış kuruluş tarafından yetkilendirilen şube, temsilcilik ve yüklenici firmaların faaliyetleri sonucu vereceği belgeler, kendilerini yetkilendiren onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir. Aksi takdirde, bu şekilde yetkilendirilen şube, temsilcilik ve yüklenici firmalar için bu Yasanın 15 inci ve 16 ncı maddelerinde belirtilen kurallar uygulanır. (5) Yukarıdaki (4) üncü fıkrada belirtilen şube, temsilcilik ve yüklenici firmaların uygun faaliyette bulunmadıklarının tespit edilmesi halinde, Yetkili Otorite tarafından faaliyetleri geçici olarak veya tamamen durdurulur. CE İşareti 18. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretilen veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithal edilen ürün gruplarının hangilerinde CE işareti aranacağı, CE belgelendirmesi, sorumluluk, logo standardı, uygunluk beyanına ve teknik düzenlemelerine ilişkin konular, Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir. (2) Bir ürünün CE işareti taşıması, bu Yasaya göre aranılan teknik düzenlemelere ve gerekli tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunun üretici veya onun yetkili temsilcisi tarafından beyan edildiğini gösterir. Ürünlerin teknik düzenlemeleri bu Yasa altında veya ilgili oldukları yasalar altında, ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete de yayımlanacak tüzüklerle düzenlenir. (3) İlgili teknik düzenlemesinde aksi belirtilmedikçe, CE işareti ürüne, ürünün boyutu veya niteliği gereği bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ambalajına ve/veya beraberindeki belgelere konulur. (4) CE işaretlemesi yapılması gereken bir ürün, piyasaya arz edilmeden veya hizmete sunulmadan önce üreticisi veya onun yetkili temsilcisi tarafından görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde CE işareti ile damgalanmalı veya damgalatılmalıdır. (5) CE işaretlemesi sadece yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen tüzükteki listede yer alan ürün grupları üzerine konulur. 12

13 Belgelerin Tahrif veya Taklit Edilmesi veya Usulüne Uygun Olmayan Kullanımı Ulusal Teknik Düzenlemeler Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Sorumlulukları 19. Onaylanmış kuruluşların veya uygunluk değerlendirme kuruluşlarının doğru olmayan belgelendirme yapmaları, uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin sonucunda verilen belgelerin ve/veya CE işaretinin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması veya CE işaretinin anlamı veya şekli hakkında yanıltıcı başka işaretlerin konulması yasaktır. 20. Ulusal teknik düzenlemeler, uyumlaştırılmış alanda Avrupa Birliğinde resmi yollarla yayımlanan teknik düzenlemelere uygun olarak, uyumlaştırılmamış alanda ise yerli ve ithal ürünler arasında ayrım gözetmeyecek, üretime ve malların serbest dolaşımına ancak gerektiğinde ve asgari düzeyde müdahale edecek şekilde ilgili Bakanlıklarca hazırlanır. 21. (1) Yetkili Otorite tarafından bir teknik düzenlemede öngörülen uygunluk değerlendirmesi işlemlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğine ilişkin asgari kriterler, ilgili Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete de yayımlanacak tüzüklerde düzenlenir. (2) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları, bir teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı bu teknik düzenlemeyi yürüten ve/veya kendisini görevlendiren Yetkili Otoriteye karşı sorumludur. (3) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun taşıması gereken şartları kaybettiğinin ve/veya sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, Yetkili Otorite tarafından faaliyetleri kısıtlanır, koşula bağlanır ve/veya geçici olarak durdurulur. (4) Faaliyetleri kısıtlanan, koşula bağlanan ve/veya geçici olarak durdurulan uygunluk değerlendirme kuruluşunun gerekli şartları ve/veya sorumlulukları kendisine tanınan süre içinde yerine getirmemesi halinde ilgili teknik düzenleme kapsamındaki faaliyeti Yetkili Otorite tarafından iptal edilir. (5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin belirtilmediği durumlarda ise Yetkili Otorite tarafından kendilerine tanınan süre boyunca muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Yetkili Otoriteye ibraz etmekle sorumludurlar. DÖRDÜNCÜ KISIM Genel Ürün Güvenliğine İlişkin Kurallar Genel Ürün Güvenliği ile İlgili Kurallar 22. (1) Bu kısım kuralları; bu maddede tanımlanan ve hakkında bir teknik düzenleme bulunmayan ürünler ile bir teknik düzenleme bulunduğu halde, bu düzenlemede hakkında insan sağlığı ve güvenliğinin korunmasına ilişkin özel bir kural bulunmayan ürünlere uygulanır. 13

14 (2) Bir ürünün özel teknik mevzuatının insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin koşullarına tabi olması durumunda, bu kısım kuralları, sadece bahsi geçen koşulların kapsamadığı risklere veya risk kategorilerine uygulanır. (3) Bu madde kuralları, ikinci el ürünler, gerek antika gerek tamir edilmesi gereken ürün olsun bu şekilde temin edilmiş olan ikinci el ürünler için geçerli olmayacaktır. Ancak, bunun için ürünü sunan kişinin alıcıya bu hususları açıkça bildirmesi gereklidir. (4) Üretici ve dağıtıcıların bu kısımda düzenlenen yükümlükleri bu Yasanın 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerde tanımlanan sorumlulukları tamamlayıcı olarak anlaşılır. (5) Olduklarından farklı görünen ürünlerin, üretilmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasada bulunması ve ihracatı yasaktır. Bu ürünlerin, piyasada saptanması halinde, sözkonusu ürünler, Yetkili Otorite tarafından derhal toplatılır ve imha edilir. Üretici ve Dağıtıcıların Genel Ürün Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri 23. (1) Üretici, piyasaya sadece güvenli ürün sürmek ve bulundurmakla yükümlüdür. (2) Kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, tedarik ettikleri ürünün özelliklerine uygun olarak yeterli uyarı olmaksızın anında anlaşılamayacak risklerin sözkonusu olduğu durumlarda, üretici; (A) Normal, makul veya öngörülebilir bir kullanım süresi içerisinde ürünün arz edebileceği riskleri değerlendirebilmeleri için tüketicilere gerekli bilgileri sağlamakla, (B) Risklerden kaçınmak için tüketicilerin yeterli ve etkili bir şekilde uyarılması, gerektiğinde riskli ürünlerin arzının durdurulması ve engellenmesi, piyasada bulunan ürünlerinin toplatılması ve/veya riskli ürünlerin tüketicilerden geri çağrılması dahil olmak üzere uygun önlemleri almakla, ve (C) Üretici, tüketicinin gerekli durumlarda riskler konusunda kendisini bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri almakla, yükümlüdür. (3) Yukarıda (2) inci fıkrada belirtilen uyarıların varlığı üreticiyi bu Yasada belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmekten muaf tutmaz. (4) Üretici, uygun olan her durumda piyasaya arz ettiği ürünlerin numune testini gerçekleştirir, inceler, gerekirse şikayetlerin kaydını tutar ve bu işlemler hakkında dağıtıcıyı bilgilendirir. (5) Dağıtıcı, sahip olduğu bilgi ve mesleki birikim çerçevesinde, bu Yasada ve/veya ilgili teknik düzenlemede belirtilen koşullara uygun ve güvenli olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği ürünleri tedarik etmemek ve güvenlik koşullarına uygunluğun sağlanmasına yardım edecek şekilde faaliyette bulunmak zorundadır. Kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, özellikle ürünün taşıdığı risklerle ilgili bilgileri 14

15 sağlayarak, ürünün tedarik zincirinin izlenmesi için gerekli belgeleri bulundurarak ve sağlayarak, risklerin önlenmesine yönelik üreticiler ve Yetkili Otorite tarafından alınan önlemler konusunda işbirliği yaparak piyasadaki ürünlerin güvenliğinin gözetimine katılır, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak şartıyla, dağıtıcılar etkili bir işbirliğini mümkün kılacak önlemleri alır. (6) (A) Üretici ve dağıtıcı, sahip oldukları bilgi ve mesleki birikim çerçevesinde, piyasaya sürdükleri bir ürünün genel güvenlik gerekleri açısından tüketicilere yönelik riskler taşıdığını bildikleri veya bilmelerinin gerektiği durumlarda, bu riskler ve bu riskleri önlemek amacıyla aldıkları tedbirler hakkında Yetkili Otoriteyi ivedilikle ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirir. (B) Üretici ve dağıtıcı, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, talebi halinde Yetkili Otorite ile, piyasaya arz ettikleri ürünlerin taşıdığı riskleri önlemeye yönelik (C) tedbirlerde işbirliği yapar. Bu işbirliğinin koşul ve kuralları, ilgili üretici ve dağıtıcı irtibatın nasıl sağlanacağına ilişkin tedbirleri de içerecek şekilde, ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacak Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete de yayımlanacak tüzüklerle düzenlenir. (7) Üretici ve dağıtıcı, ürün denetleyicilerinin görevlerini yapmalarını engelleyemez. İzlenebilirlik 24. (1) Üretici, adını veya ticari markasını veya unvanını ve açık adresini ve ürünün tipi, cinsi, modeli ve seri numarası gibi referans bilgilerini ürüne, ürünün boyutu veya niteliği gereği bunu yapmanın mümkün olmadığı durumlarda ürünün ambalajına veya beraberindeki belgelere koymak zorundadır. (2) (A) Üretici ve dağıtıcı, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve bir sonraki üretici, ihracatçı ve dağıtıcıların isim, ticari unvan veya marka, açık adres ve irtibat bilgileri ile tedarik edilen ürünün tipi, partisi, cinsi, modeli, miktarı ve varsa seri numarası gibi ürünün takibini kolaylaştıracak bilgilerin kaydını düzenli bir şekilde tutmak ve bu kayıtları talebi üzerine Yetkili Otoriteye temin etmek zorundadır. (B) Üreticisi tespit edilemediği durumlarda, Yetkili Otorite tarafından belirlenecek süre içinde, üreticinin veya ürünü tedarik ettiği kişinin kimliğini, adresini veya irtibat bilgilerini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir ve bu Yasanın 40 ıncı maddesinde belirtilen ilgili idari para cezası bu kişiye de uygulanır.. 15

16 Risklerin ve Alınan Önlemlerin Üretici ve Dağıtıcı Tarafından Duyurulması Ürünün Tüketiciden Geri Çağrılması 25. (1) Kendiliğinden veya Yetkili Otoritenin talebi üzerine, bu Yasanın 23 üncü maddesinin (2) nci fıkrasının (B) bendinde belirtilen önlemleri alan üretici, dağıtıcı veya ithalatçı, bu önlemler ve ürünün içerdiği riskler hakkında gerekli bilgileri, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki yerel gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki yerel televizyon kanalında ve tercih edeceği ve amacın yerine getirilmesini kolaylaştıracak diğer yöntemler vasıtasıyla uygun bir şekilde duyurur. (2) Dağıtıcı, üretici tarafından kendisine bildirilen ürüne ilişkin riskler ve üreticinin riskleri önlemek üzere aldığı tedbirler hakkındaki bilgileri, tedarik zincirindeki bir sonraki dağıtıcıya iletmek ve üretici tarafından hazırlanan duyuruyu müşterilerinin kolaylıkla görebileceği yerlere asmak zorundadır. (3) Yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen duyuru aşağıdaki bilgileri içerir: (A) Ürünü tanıtacak marka, model veya cins ismi ve benzeri diğer ayırt edici özellikleri, (B) Mümkün olan durumlarda, ürünün fotoğraf veya resmini, (C) Önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifini, (Ç) Üretici ve dağıtıcının ve öngörülüyorsa başvurulaca diğer kişilerin isim, adres ve iletişim bilgilerini, (D) Riskten kaçınmak ve/veya sorunun giderilmesi için (E) önerilen yöntemi, ve Üreticinin kendisinin ve Yetkili Otoritenin gerekli gördüğü diğer bilgileri. (4) Yetkili Otorite, üretici tarafından yapılan duyuruyu veya duyuru şeklini uygun bulmaz veya yetersiz görürse, duyurunun daha uygun bir şekilde ve yöntemlerle tekrar edilmesini talep edebilir. (5) Risk altındaki tüm kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin yeterli olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla da yapılabilir. 26. (1) Ürünün tüketiciden geri çağrılması önlemine, diğer alınan önlemlerin riskleri önlemede yetersiz kaldığı veya kalacağı durumlarda, üreticinin gerekli görmesi halinde veya Yetkili Otoritenin talebi üzerine başvurulur. Önlemler, mevcut olması halinde, ilgili sektördeki iyi uygulama kodları çerçevesinde uygulanabilir. (2) Kendiliğinden veya Yetkili Otoritenin talebi üzerine, ürününü tüketiciden geri çağrılması kararını alan üretici, bu önlemi aşağıdaki (3) üncü fıkrada belirtilen seçeneklere ek olarak şu bilgileri de ekleyerek duyurur: (A) Ürünün teslim alınacağı adres ve irtibat noktalarını ve (B) Teslim ile ilgili tüketiciye sunulan teklif ve seçenekleri. 16

17 (3) Üretici, malı teslim eden tüketiciye aşağıdaki seçenekleri sunar: (A) Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerini, bu değer belli değilse Yetkili Otorite tarafından belirlenecek değerin ödenmesini veya (B) Eşdeğer ve güvenli diğer bir ürünün verilmesini. (4) Ürünün geri çağrılması ile ilgili tüm masraflar üretici tarafından karşılanır. Şikayet Hattı 27. Yıllık cirosu TL ( Üç Milyon Türk Lirası) ve üzeri olan üretici, ithalatçı veya dağıtıcı, kendilerine ulaşan şikayetlerin kaydını tutmak, bu şikayetleri ilgili birimlere iletmek ve bu konuda yapılan işlemler hakkında şikayet sahiplerini bilgilendirmek üzere bir tüketici/kullanıcı şikayet hattı kurmak ve telefon numarası veya e-posta adresi gibi bu hatta ulaşabilme yollarını ürünün ambalajında veya ürünün beraberindeki belgelerden uygun olanlarında göstermek zorundadır. Üretici veya dağıtıcı sözkonusu şikayet hattı aracılığıyla kendisine ulaşan şikayetlere ilişkin yaptığı işlemler hakkında, talebi üzerine şikayet sahibini bilgilendirmek zorundadır. Yetkili Otoritenin Görev ve BEŞİNCİ KISIM Yetkili Otoritenin Görev ve Sorumlulukları Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Ürün Güvenliği Üst Kurulu ile İlgili Kurallar 28. (1) Piyasa gözetimi ve denetimi Yetkili Otoritenin görev ve sorumluluğundadır. Yetkili Otorite piyasa gözetimi ve denetimini yapar veya bir başka yetkili otoriteye devreder. Sorumlulukları (2) Yetkili Otorite, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ürünlerin varsa ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimini yapar, uygunsuz ve güvensiz bulduğu ürünlerin uygunsuzluğunun ve güvensizliğinin giderilmesini, gerektiğinde piyasaya arzının veya hizmete sunulmasının kısıtlanmasını veya yasaklanmasını, ürün piyasada ise toplatılmasını, tüketicilerin/kullanıcıların elinde ise geri çekilmesini ve gerektiğinde bertarafını sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri almak zorundadır. (3) Yetkili Otorite, teknik düzenlemesine uygunluğun ve ürün güvenliğinin sağlanması ve alınan önlemlerin uygulanabilmesi amacıyla üretici, ithalatçı ve dağıtıcıların bu Yasada belirlenen sorumluluklara uymalarını sağlar. (4) Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete de yayımlanacak tüzükler çerçevesinde ve ürünle ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Bunlara ilişkin idari düzenlemeler Yetkili Otorite tarafından belirlenir. (5) Piyasa gözetimi ve denetimi yapmaya yetkili Otoritelerin listesi ve görev alanları ile bu kuruluşlar arasındaki işbirliğine ilişkin koşul ve kurallar, Bakanlığın önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. 17

18 (6) Bir teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlere ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi sorumluluğu, gerektiğinde mevzuat hazırlama ve gerekli önlemleri alma ve bunları uygulama yetkisi Bakanlığa aittir. Yetkili Otoritenin Yetkileri 29. (1) Yetkili Otorite, bu Yasanın amaçları doğrultusunda, uygun ve gerekli göreceği diğer önlemlere ek olarak, aşağıdaki önlemleri de almaya yetkilidir: (A) Tüm ürünler için; (a) Ürünün teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olarak piyasaya sunulduktan sonrada dahil olmak üzere, piyasada bulunduğu müddetçe yeterli ölçekte ve uygun kontrollerini düzenlemeye, (b) İlgili taraflardan gerekli her türlü bilgiyi talep etmeye, ve (c) Ürünlerden numuneler almak ve bunları teknik düzenlemesine göre uygunluk ve güvenlik kontrollerine tabi tutmaya. (B) Belli durumlarda risk taşıyabilecek ürünler için; (a) Riskler hakkında uygun, açıkça yazılmış ve kolayca anlaşılabilir uyarılarla işaretlenmesini üreticiden talep etmeye ve/veya (b) Piyasaya arzını güvenliği temin edecek öncelikli (C) koşullara tabi tutmaya. Belli kişiler için risk taşıyabilecek ürünlere ilişkin olarak; muhtemel riskler hakkında, özel uyarıların duyurulması da dahil olmak üzere, kişilerin zamanında ve uygun bir şekilde bilgilendirilmesini üreticiden talep etmeye, (Ç) Tehlikeli olabilecek ürünlerin arzını, piyasada bulunmasını, hizmete sunulmasını, tedarikini veya teşhirini gerekli güvenlik değerlendirmeleri ve kontroller için ihtiyaç duyulacak zaman süresince geçici olarak yasaklamaya, (D) Tehlikeli ürünlerin piyasaya arzını ve piyasada bulunmasını yasaklamak ve yasağın uygulanmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri almaya, (E) Piyasaya arz edilen veya piyasada bulunan tehlikeli ürünlerin; (a) Tüketiciye ve kullanıcıya arzını acilen engellemeye veya arzının durdurulmasını talep etmeye ve ürünün taşıdığı riskler hakkında tüketicileri ve kullanıcıları uyarmaya ve (b) Piyasadan toplatılmasına, tüketicilerden ve kullanıcılardan geri çekilmesine, gerektiğinde uygun koşullarda bertaraf edilmesini talep etmeye veya bu önlemlerin eşgüdümünü sağlamak ve elverdiği durumlarda üretici ve dağıtıcılarla birlikte bu önlemlerin yerine getirilmesi işlemlerini düzenlemeye. 18

19 (2) Yetkili Otorite yukarıdaki (1) inci fıkranın özellikle (Ç), (D) ve (E) bentlerinde düzenlenen önlemleri veya benzeri önlemleri alır, uluslararası yükümlüklere uygun hareket eder ve bu önlemleri riskin ciddiyeti ile orantılı bir şekilde ve ihtiyati tedbirleri de gözönünde tutarak uygular. (3) Yetkili Otorite, üreticinin ve dağıtıcının sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla aldıkları önlemlerin eksik veya yetersiz kaldığı görüşündeyse yukarıdaki (1) inci fıkranın (E) bendinde belirtilen önlemlerin alınmasını talep eder veya masrafları üreticiden karşılanmak üzere bu önlemleri yerine getirir. Tüketicinin/kullanıcının elindeki ürünlerin geri çekilmesi son tedbir olarak uygulanır. Bu işlem, konu hakkındaki mevcut iyi uygulama kodları çerçevesinde uygulanabilir. Yetkili Otorite, bu alandaki iyi uygulama kodlarının gelişimini, hazırlanmasını ve uygulanmasını destekler ve teşvik eder. (4) Bir ürünün, özellikle bu Yasanın 6 ncı maddesinde belirtilen koşullar da olmak üzere, güvenlik koşullarını sağlamak amacıyla tasarlanan kriterlere uygun olması, bu uygunluğa rağmen ürünün tehlikeli olduğu yönünde kanıtların bulunduğu durumlarda da Yetkili Otoritenin bu Yasada belirtilen önlemleri almasını engellemez. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Esasları 30. (1) Yetkili Otorite, ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığını tespit etmek üzere, ürünün bedelli veya bedelsiz piyasaya sunulduğu her yerde, satış, dağıtım ve gerekli durumlarda depolama yerlerinde ve ürünün üretim aracı olarak kullanıldığı işyerlerinde, nakil araçlarında ve bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde, tasarım veya üretim aşamasındaki ürünü ilgili yerlerde, düzenli olarak veya ani ve habersiz bir şekilde denetleyebilir. (2) Yetkili Otorite, ürüne, teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren işaretlerin konulduğu ve kullanımının uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol eder ve uygunsuzluk halinde gerekli tedbirleri alır. (3) Yetkili Otorite gerekli gördüğü hallerde üründen, bedelini ödeyerek, riskin gerektirdiği ölçüde numuneler alır ve bu numunelerin teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının testini yapar veya yaptırır. (4) Yetkili Otorite piyasa gözetimi ve denetiminde, gerekli gördüğü durumlarda, gözetim ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde yer almayan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanabilir. Ancak, piyasa gözetimi ve denetiminde nihai karar Yetkili Otoriteye aittir. (5) Yetkili Otoritenin kendi test veya muayene birimleri ile imkanlarına başvuracakları diğer test veya muayene kuruluşları genel kabul görmüş ulusal veya uluslararası kıstaslara sahip olmalıdır. 19

20 48/ / / / / / / /2010 (6) Piyasa gözetimi ve denetiminde ürünün teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde; test, numune alma ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından karşılanır. Bu giderlerin tahsilinde, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kuralları uygulanır. (7) Yetkili Otoritenin başka amaçlarla yaptığı denetimler sonucunda ortaya çıkan ürüne ilişkin mevzuata aykırılıklar, bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya çıkan bilgiler, tüketici veya kullanıcı, rakip ve diğer üreticiler, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar, diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğu ve güvensizliği konusunda yapılan ihbarlar, şikayetler ve bu çerçevede elde edilen bilgiler de Yetkili Otorite tarafından piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla kullanılabilir. (8) Yetkili Otorite, üretici ithalatçı ve dağıtıcıları sorumluluklarına uygun olarak gönüllü hareket etmeleri için cesaretlendirmeli ve desteklemelidir. Ürünlerin geri çekilmesi ise başvurulacak en son çaredir. (9) Yetkili Otorite, ciddi risk teşkil eden ürün sözkonusu olduğunda, gerekli tebligat yapılması sureti ile bu madde kuralları uyarınca uygun önlemlerin alınması için gerekli olan yetkiye sahiptir. Ciddi risk teşkil eden durumların tespit edilmesi halinde, her bir münferit vaka ayrıca değerlendirilir. Tebligattan sonra taraflar bir ay içerisinde kendi görüşlerini Yetkili Otoriteye ulaştırabilirler. Bu madde kuralları uygulanırken, ilgili Bakanlık tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak tüzüklerde yer alacak olan kılavuz kurallar dikkate alınır. (10) Yetkili Otorite tarafından bu madde kapsamında alınacak olan önlemlerde aşağıdaki kişiler muhatap olarak kabul edilir: (A) (B) (C) Üretici, İlgili faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydı ile, dağıtıcı ve özellikle de ulusal pazardaki dağıtımın ilk aşaması için sorumlu olan taraf, ve Gerekli olan yerlerde, bir üründen kaynaklanan risklerden kaçınılması amacıyla işbirliği yapılan herhangi bir kişi. (11) Yapılan piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda alınan her önlem hakkında idari yargı yolu açıktır. (12) Bu Yasa amaçları bakımından yukarıdaki (3) üncü ve (4) üncü fıkra kurallarının uygulanabilmesi amacıyla, ilgili Bakanlıkların bütçesine gerekli ödenek konur. 20

Ürün Güvenliği Yasası

Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası 1 Ürün Güvenliği Yasası (42/2014) KAPSAM Piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, Güvenlik gereklerini, Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini,

Detaylı

Ürün Güvenliği Yasası

Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası (42/2014) KAPSAM Piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, Güvenlik gereklerini, Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini,

Detaylı

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Nisan 2014 tarihli Altmışdördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Ürün Güvenliği Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN (11.7.2001 Tarih ve 24459 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 11.1. 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir) Amaç

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN. (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete)

4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN. (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete) 4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun

Detaylı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Elif DOĞAN Gümrük ve Ticaret Denetmeni SUNUM İÇERİĞİ TANIMLAR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI

SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI TIBBİ CİHAZ DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE

Detaylı

TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki

TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI TASLAĞI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki a) Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanmasını ve uygulanmasını

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski,

b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski, TÜRKSAN GRUP MEVZUAT SERVİSİ Karar Sayısı : 2013/4284 Ekli Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 86802 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli

Detaylı

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya

Detaylı

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine dair Yönetmelik

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine dair Yönetmelik Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine dair Yönetmelik 17.1.2002 Tarih ve 24643 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 11.1.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir) Amaç BİRİNCİ

Detaylı

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014 1 Dilek GÖKCEK İzmir 2014 2 Piyasa Gözetimi ve Denetimi TİTCK ürün grupları Kurumumuz sorumluluğundaki PGD ye tabi ürünler Tıbbi Cihazlar -Genel Tıbbi Cihazlar Kozmetikler İlaçlar -Vücuda Yerleştirilebilir

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Begüm ALP Dış Ticaret Uzmanı 3 Mayıs 2012 Fethiye 1 SUNUŞUN İÇERİĞİ - Teknik Engel ve Mevzuat Uyumu - AB Teknik Mevzuat Uyumu - Mevzuat

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI (42/2014 Sayılı Yasa) Madde 14 (3) ve 21 (1) Altında Yapılan Tüzük

ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI (42/2014 Sayılı Yasa) Madde 14 (3) ve 21 (1) Altında Yapılan Tüzük ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI (42/2014 Sayılı Yasa) Madde 14 (3) ve 21 (1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Ürün Güvenliği Yasası nın 14 üncü madesinin (3) üncü fıkrasının ve

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07. Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.2003/25155 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 29 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28157 (3. Mükerrer) YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) RESMİ GAZETE tarih 03 / 06 / 2002 sayı 24774 Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

Sayfa 1 / 7 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 08/09/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24870 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam,

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ürüne CE işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme

Detaylı

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ALI ÖZGENÇ (SZUTEST) GAZ YAKAN CIHAZLAR TEKNIK MEVZUAT ÇALıŞTAYı 24 MART 2015 İSTANBUL AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmalarının Dayanakları 1. 1/95 Sayılı Ortaklık

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 5849 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/2/2012 No : 28213 Yayımlandığı

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Karar Sayısı : 2011/2588 23.02.2012 tarih ve 28213 sayılı R.G. Ekli CE İşareti Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT) (1) Amaç Amaç, Kapsam,

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT)

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 26/2/2003 Sayısı: 25032 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

9.11.2016 o.senses@ktu.edu.tr 1 Standart Nedir? Temelinde standart, bir şeyi yapmak için kararlaştırılan yoldur. Bu, bir ürünün imalatı, bir sürecin yönetilmesi, bir hizmetin sağlanması veya malzemelerin

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU TASLAĞI

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU TASLAĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamaktır.

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI TIBBİ CİHAZ MEVZUATI 1 2 ÖNSÖZ Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak, AB uyum sürecinde, Tıbbi Cihazlarla yönelik ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ 5885 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2621 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ndan

Sağlık Bakanlığı ndan Sağlık Bakanlığı ndan İŞLENMİŞ EŞYALAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu tebliğin amacı, bir veya birden fazla biyosidal ürün ile işlenmiş eşyaların piyasaya arzı,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Temizlik Ürünleri Şubesi Oyuncak Mayıs 2012 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik 17.05.2002 tarihli ve 24758 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği,

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği, 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun. Kanun No. 4703 Kabul Tarihi : 29.6.2001

Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun. Kanun No. 4703 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Kanun No : 4703 Resmi Gazete Yayin Tarihi : 11.07.2001 Çarsamba Resmi Gazete No : 24459 Yürürlük Tarihi : 11.01.2002 Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun Kanun No.

Detaylı

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ 5885 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2621 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1)

TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 de standardı belirtilen ürünlerin,

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 18 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28769 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu : 1/2012 Tarih: 25 Eylül 2012 BİLGİ NOTU Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu KONU / SUBJECT: İLGİ / REFERENCE: KOMİSYON/ COMMISSION: ÇALIŞMA

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ÜRÜN BELGESİ İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

ÜRÜN BELGESİ İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI Yürürlük Tarihi: 03.01.2017 Sayfa No: 1/5 Ürün belgesi sahibi kuruluşlar, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu kurallara uymakla yükümlülerdir. I. TÜRK LOYDU ÜRÜN BELGE İŞARETİ TÜRK LOYDU belge

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili olarak,

29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili olarak, Konu:30.04.2015 Tarih ve 29342 Sayılı Yönetmelik Hk. 08.05.2015 Değerli Çalışma Arkadaşlarımız, 29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki

Detaylı

ÜRÜNLERĠN PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

ÜRÜNLERĠN PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠNE DAĠR YÖNETMELĠK 3921 ÜRÜNLERĠN PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.11.2001, No : 2001/3529 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29.6.2001, No : 4703 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır.

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Mart 2014 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1) Gözetim faaliyeti nedir? Dış ticarete konu malların kalitesinin ve miktarının kontrolü; depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER Sayı: 2012/18 10.01.2012 Konu: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT)

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı; enerji

Detaylı

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK 10 Ekim 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29498 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK BİLDİRİMİNİN KONTROLÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ. b) Genel Müdürlük: Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü,

TEBLİĞ. b) Genel Müdürlük: Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü, 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı