TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır."

Transkript

1 Aralık CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (//AB) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/-) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE () Bu Tebliğin amacı; // tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan YapıMalzemeleri Yönetmeliği (//AB) nin uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin listesinin yayımlanmasıdır. Kapsam MADDE () Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (//AB) kapsamında, CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri kapsar. Dayanak MADDE () Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (//AB) dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE () Bu Tebliğde geçen; a) Eşvarlık Dönemi: İmalatçıların, yapı malzemelerini ulusal teknik şartnamelere veya uyumlaştırılmış teknikşartnamelere göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını, b) Ulusal Teknik Şartname: Ulusal Standart ve Ulusal Teknik Onayı ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması MADDE () AB Resmî Gazete sinde yayımlanan uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin ve Türk StandartlarıEnstitüsünce adapte edilen uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, eşvarlık dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayan liste bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

2 () // tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union) C serisi / numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (http://eurlex.europa.eu/legal-content//txt/?qid=6&uri= CELEX:XC()) yayımladığı ve Türk Standartları Enstitüsünün de adapte ederek // tarihine kadar yürürlüğe koyduğu uyumlaştırılmış teknikşartnamelerin listesi EK- de yer almaktadır. () Bu Tebliğin EK- deki listede yer alan uyumlaştırılmış teknik şartnameler kapsamındaki yapı malzemeleri listede belirtilen eşvarlık dönemi öncesinde CE işareti iliştirilerek piyasaya arz edilemez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eşvarlık Dönemi ile İlgili Hükümler Eşvarlık Döneminde Yapı Malzemelerinin Değerlendirme İşlemleri ve Piyasaya Arz Edilme Esasları MADDE 6 () Ulusal bir teknik şartname kapsamındaki bir yapı malzemesi bu Tebliğ EK- inde listelenen bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri; a) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başlangıç tarihinden itibaren ya ilgili ulusal standardına ya da ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilir. b) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi bitiş tarihinden itibaren, sadece uyumlaştırılmış standarda göre yapılır. () Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun bu Tebliğ ile değişmesi veya mevcut uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri; a) Eşvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı standarda veya standardın yeni versiyonuna göre yapılır. b) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra ilgili standardın sadece versiyonunun değişmesi durumunda standardın yeni versiyonuna göre, standardın başka bir standart kapsamına girmesi durumunda ise kapsamına girdiği standarda göre yapılır. () Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemlerde bu Tebliğ EK- Listede yer alan hstandartlarından adapte edilen Uyumlaştırılmış Standartlar esas alınır. () Eşvarlık döneminde, ilgili ulusal standardın veya uyumlaştırılmış standardın eski versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü tarafından iptal edilmiş olması, bu yapı malzemesi ile ilgili mevcut belgelerin geçerliliğini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetlerinin ulusal standarda veya uyumlaştırılmış standartlara göre yapılmasına engel teşkil etmez. () Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra, yapı malzemelerinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri bu Tebliğ EK- de listelenen ilgili uyumlaştırılmış standarda göre yapılır. Ulusal teknikşartnamelerin bir uyumlaştırılmış teknik şartname ile çelişmesi veya kapsamına girmesi durumunda ulusal teknikşartnamelere dayanılarak düzenlenen tüm onay ve belgelerin geçerliliği, geçerlilik süresine bakılmaksızın sona erer. (6) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre değerlendirme ve doğrulama işlemleri yapılmış yapı malzemeleri, imalatçının ilgili mevzuatla verilmiş yükümlülükleri de yerine getirmesi şartıyla piyasaya arz edilebilir.

3 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE () // tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (//AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/-) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE () Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE () Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Ek-:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR YÜRÜRLÜ ADI KTE OLAN REFERAN S NUMARAS I Sobalar (Kat Kaloriferi) - Bacalı - Sıvı yakıtlı - Buharlaştırma brülörlü Yürürlü k TARİHİ.. h STANDART NUMARASI : h STANDART ADI Flued oil stoves with vaporizing burners EŞ VARLIK DÖNEMİ BAŞ. TARİHİ EŞ VARLIK DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ.... /A.. :/ A: - Aydınlatma Direkleri-Bölüm - Betonarme ve öngermeli beton aydınlatma direkleri- Gerekler - /AC.... -: Lighting columns Part : Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns -: /AC: Aydınlatma direkleri - Bölüm : Çelik aydınlatma direkleri için gerekli şartlar.. -: Lighting columns Part : Requirements for steel lighting columns Aydınlatma direkleri Bölüm 6: Alüminyum aydınlatma direkleri için gerekli şartlar.. -6: Lighting columns Part 6: Requirements for aluminium lighting columns Aydınlatma direkleri Bölüm : Elyaf takviyeli polimer kompozit aydınlatma direkleri için gerekli şartlar - - /T Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Kontrol ve gösterge tertibatı : Lighting columns Part : Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns.... -:.... Bu listede referans numaraları eksik olan uyumlaştırılmış standartlar Türk Standartları Enstitüsü tarafınca Türk Standardı olarak yayımlandığı andan itibaren listedeki eş-varlık başlangıç ve bitiş tarihlerine göre işlem göreceklerdir. Bu tarihten itibaren söz konusu standarda uygun ürünler için CE işaretlemesi mümkündür. Bu tarihten itibaren, söz konusu standarda uygun ürünler için CE işaretlemesi mecburidir.

4 - /A - /AC.... -:/ A: -:/ AC: Fire detection and fire alarm systems - Part : Control and indicating equipment Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm : Yangın alârm cihazları Ses cihazları.. -: -: Fire detection and fire alarm systems Part : Fire alarm devices Sounders /A: - /A.. -: /A: / A - /A - Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm : Güç besleme teçhizatı Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm : Isı dedektörleri Nokta dedektörler - Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm : Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler : -: /AC: -: /A: -: /A: -: -: /A: -: -: /A: Fire detection and fire alarm systems Part : Power supply equipment Fire detection and fire alarm systems Part : Heat detectors Point detectors Fire detection and fire alarm systems Part : Smoke detectors Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization /A.. -: /A: /A Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm : Alev dedektörleri Nokta dedektörler.... -: -: /A: Fire detection and fire alarm systems - Part : Flame detectors - Point detectors /A Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm : Elle çalıştırılan alârm cihazları.... -: -: /A: Fire detection and fire alarm systems - Part : Manual call points Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm : Duman dedektörleri Optik ışın demetiyle çalışan hat dedektörleri Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 6 : Ses alarm kontrolü ve gösterim donanımı.... -: -6: Fire detection and fire alarm systems Part : Smoke detectors Line detectors using an optical light beam Fire detection and fire alarm systems - Part 6: Voice alarm control and indicating equipment Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Kısa devre izolatörleri.. -: -: /AC: Fire detection and fire alarm systems - Part : Short- circuit isolators Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Giriş/çıkış cihazları.. -: Fire detection and fire alarm systems - Part : Input/output devices....

5 - /AC.. -:/ AC: /AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Duman çekmeli dedektörler.... -: -:/ AC: Fire detection and fire alarm systems - Part : Aspirating smoke detectors Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Alarm iletim ve hata uyarısı yönlendirme donanımı.. -: Fire detection and fire alarm systems - Part : Alarm transmission and fault warning routing equipment Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm :Yangın alarm cihazları- Görüntülü alarm cihazları.. - : Fire detection and fire alarm systems - Part : Fire alarm devices - Visual alarm devices Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Ses alarm sistemi bileşenleri - Hoparlörler.. -: Fire detection and fire alarm systems - Part : Components of voice alarm systems - Loudspeakers :/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Radyolink kullanan bileşenler.... -: -: /AC: Fire detection and fire alarm systems - Part : Components using radio links Bina donanımları Açma kolu veya itme plâkasıyla çalışan acil çıkış tertibatları Kurallar ve deney metotları.. : Building hardware Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad Requirements and test methods Çimento - Bölüm : Genel çimentolar - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri.. -: Cement Part : Composition, specification and conformity criteria for common cements Borular-Kilden-Sırlanmış-Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı- Atıksu ve drenaj için-bölüm : Özellikler.. -: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part : Requirements for pipes, fittings and joints Borular-Kilden-Sırlanmış-Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı- Bina dışı atık su ve drenaj için- Bölüm : Birleşim özel parçaları, adaptörler ve uyumlu donanım- Özellikler.. -: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part : Requirements for adaptors, connectors and flexible couplings Borular - Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı -Kilden sırlanmış- Bina dışı- Atıksu ve drenaj için - Bölüm : Sırlanmış kilden delikli borular ve birleştirme aksamı - Özellikler.. -: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part : Requirements for perforated pipes and fittings Borular - Kilden - Sırlanmış - Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı - Atık su ve drenaj için - Bölüm 6: Kilden - Sırlanmış.. -6: Vitrified clay pipes systems for drain and sewers - Part 6: Requirements for components of manholes and inspection chambers....

6 muayene bacaları - Gerekli özellikler - Borular - Kilden - Sırlanmış - Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı - Atıksu ve drenaj için - Bölüm : Boru sürme için sırlanmış kil boruların ve birleşimlerin- Özellikleri.. -: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part : Requirements for pipes and joints for pipe jacking : Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers Part : Performance requirements.... Vanalar-bina gaz tesisatı için- Elle kumandalı-küresel ve dipten yataklı konik tapalı vanalar.. : Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings.... /A.. : /A: - : Harç çimentosu- Bölüm : Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri.. -: Masonry cement Part : Composition, specifications and conformity criteria Isıtıcılar - Gaz yakan - Radyant borulu- Konut dışı kullanımlar için - Tek brülörlü - Tavana asılan - Bölüm : Emniyet - Dekoratif Lamine Levhalar- (HPL)- Yüksek Basınçta Sıkıştırılmış- Termoset Reçine Esaslı Bölüm : İç ve dış duvarlarla tavanın son işlemleri için kullanılan kompozit paneller (HPL) ve sıkıştırılmış laminatlar : Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for nondomestic use - Part : Safety -: High-pressure decorative laminates (HPL) Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) Part : Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes /A Radyatörler ve Konvektörler- Bölüm :Teknik Özellikler ve Kurallar.... -: Radiators and convectors Part : Technical specifications and -: requirements /A: Uçucu kül Betonda kullanılan Bölüm : Tarif, özellikler ve uygunluk kriteri Yapı kireci - Bölüm : Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri.... -: Fly ash for concrete Part : Definition, specifications and conformity criteria -: Building lime Part : Definitions, specifications and conformity criteria Beton çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları - Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için - Mamul özellikleri Lifli çimento levhaları ve bağlantı parçaları - Ürün özellikleri ve deney metodları.... : Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding Product specifications : Fibre-cement slates and fittings Product specification and test methods Oluklu levhalar ve bağlantı parçaları - Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş - Mamul özellikleri ve deney metotları.. : Fibre-cement profiled sheets and fittings Product specification and test methods....

7 6 Çatılar için hazır yardımcı donanımlar - Çatı ulaşım tesisleri - Yürüme yolları, geniş ve dar basamaklar Çatılar için hazır yardımcı donanımlar - Çatı emniyet kancaları.... 6: Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and steps : Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks A Alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri.. : +A: Gypsum plasterboards Definitions, requirements and test methods.... Çelik şerit kılıflar - Öngerilmeli donatılar için - Terimler, özellikler, kalite kontrol.. : Steel strip sheaths for prestressing tendons Terminology, requirements, quality control.... +A Bitümlü levhalar - Oluklu - Mamul özellikleri ve deney metotları.. : +A: Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods.... : Bitümlü şıngıllar - Mineral ve/veya sentetik takviyeli - Mamul özellikleri ve deney yöntemleri - Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı - +A Borular - Elyaflı çimentodan imal edilmiş - Drenaj ve kanalizasyon için - Bölüm : Muayene bacaları ve muayene odaları Duktil Demir Borular, Bağlantı Parçaları, Aksesuarları Ve Ek Yerleri - Pis Su Boru Hatlarında Kullanılan - Özellikler Ve Deney Metotları : -: -: : +A: Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods Glass in building Basic soda lime silicate glass products Part : Evaluation of conformity/product standard Fibre cement pipes for drains and sewers Part : Manholes and inspection chambers Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications - Requirements and test methods Isıtıcılar-Konut Dışı Mahalleri Isıtmak İçin-Gaz Yakıtlı, Cebri Konveksiyonlu Hava Isıtıcıları- Net Isı Yükü kw'ı Aşmayan- Yanma Havası ve/veya Atık Gazların Taşınmasını Sağlayacak Vantilatörü Bulunmayan Sabit yangın söndürme sistemleri Hortum sistemleri Bölüm : Yarı sert hortumlu hortum makaraları Sabit yangın söndürme sistemleri Hortum sistemleri Bölüm : Yassı hortumlu hortum sistemleri : Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of kw, without a fan to assist transportation of combustion 6-:: 6-: air and/or combustion products Fixed firefighting systems Hose systems Part : Hose reels with semi-rigid hose Fixed firefighting systems Hose systems Part : Hose systems with lay-flat hose Elâstomerik Contalar-Su ve.. 6-:6 Elastomeric seals Materials.... Drenaj Uygulamalarında 6-:6 requirements for pipe joint seals used.... Kullanılan- Malzeme Özellikleri- /A: in water and drainage applications 6- Bölüm : Lastik.. 6-:6 Part : Vulcanized rubber /A /A: :6.... /A /A: 6-6-:..

8 6- /A Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan- Malzeme Özellikleri-Bölüm : Termoplastik Elastomerler : /A: 6-: /A: Elastomeric Seals Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications Part : Thermoplastic elastomers /A Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan- Malzeme Özellikleri-Bölüm : Gözenekli Lastik Malzemeler :+A: 6- :/A: Elastomeric seals Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications Part : Cellular materials of vulcanized rubber /A Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan- Malzeme Özellikleri-Bölüm : Dökme Poliüretan Sızd ırmazlık Elemanları : Elastomeric seals Materials requirements for pipe joint seals used 6- :+A in water and drainage applications Part : Cast polyurethane sealing elements 6- :/A: Elastomerik Contalar-Gaz ve Hidrokarbon Sıvıların Taşınmasında Kullanılan Boru 6/A ve Ekleme Parçaları Contalarının Malzeme Özellikleri - Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm : Kil kâgir birimler (tuğlalar) : Elastomeric Seals Materials requirements for seals used in pipes 6 and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids :/A: -: Specification for masonry units - Part : Clay masonry units Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm : Kireç kumtaşı kâgir birimler.. -: Specification for masonry units - Part : Calcium silicate masonry units Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm : Beton kâgir birimler (Yoğun ve hafif agregalı).. -: "Specification for masonry units - Part : Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)" : Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm : Gazbeton kâgir birimler.. -: Specification for masonry units - Part : Autoclaved aerated concrete masonry units : -6 : Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm : Yapay taş kâgir birimler Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 6: Doğal taş kâgir birimler.... -: -6: Specification for masonry units - Part : Manufactured stone masonry units Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units Isıtıcı sistemler - Radyant borulu - Gaz yakan-çok brülörlü - Tavana asılan - Konut dışı kullanım için - Bölüm : Sistem D - Emniyet.. -: Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for nondomestic use - Part : System D - Safety Isıtıcı sistemler - Radyant borulu - Gaz yakan - Çok brülörlü - Tavana asılan - Konut dışı kullanım için - Bölüm : Sistem E - Emniyet.. -: Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for nondomestic use - Part : System E - Safety....

9 - Isıtıcı sistemler - Radyant borulu - Gaz yakan-çok brülörlü - Tavana asılan - Konut dışı kullanım için - Bölüm : Sistem F - Emniyet.. -: Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non domestic use - Part : System F - Safety Isıtıcı sistemler - Radyant borulu - Gaz yakan - Çok brülörlü - Tavana asılan - Konut dışı kullanım için - Bölüm : Sistem H - Emniyet.. -: Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for nondomestic use - Part : System H - Safety Hava Isıtıcıları- Gaz Yakan- Cebri Konveksiyonlu- Konutlarda Mahal Isıtmak Amacıyla Kullanılan- Net Isı Yükü kw'ı Aşmayan- Yanma Havasının ve/veya Yanma Ürünlerinin Taşınmasını Sağlayacak Fanı Bulunmayan Kâgir - Yardımcı bileşenler - Özellikler - Bölüm : Duvar bağları, gergiler, askılar ve konsol tutucular.... : -: Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of kw, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products Specification for ancillary components for masonry Part : Wall ties, tension straps, hangers and brackets - :+A: Kâgir - Yardımcı bileşenler Özellikler - Bölüm : Lentolar.. -: Specification for ancillary components for masonry Part : Lintels -: Kâgir - Yardımcı bileşenler - Özellikler - Bölüm : Yataklama derzi için hasır çelik donatı.. -: Specification for ancillary components for masonry Part : Bed joint reinforcement of steel meshwork -: /A Hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için ayırma sistemleri - Bölüm : Ürün tasarım prensipleri, performans ve deney, işaretleme ve kalite kontrol.. -: - : /A: Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) Part : Principles of product design, performance and testing, marking and quality control.... /A /A /AC Dökme demir borular ve bağlantı parçaları-binalardan Su Tahliyesinde Kullanılan, Ek Yerleri ve Aksesurlar-Özellikler, Deney Metotları ve Kalite Güvencesi.... : :/ A: Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings Requirements, test methods and quality assurance.... :/ tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir... tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir. 6.. tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

10 A:/ AC: - +A Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm : Beton kimyasal katkıları - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme.. - :+A: Admixtures for concrete, mortar and grout Part : Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling A Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm : Kagir harcı için kimyasal katkılar - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme.. - :+A: Admixtures for concrete, mortar and grout Part : Admixtures for masonry mortar Definitions, requirements, conformity, marking and labelling Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm : Öngerme tendonları için şerbette kullanılan kimyasal katkılar - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme.. -: Admixtures for concrete, mortar and grout Part : Admixtures for grout for prestressing tendons Definitions, requirements, conformity, marking and labelling Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve Şerbet İçin- Bölüm : Püskürtülmüş Beton Katkıları- Tarifler ve Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme 6 Sünek dökme demir borular, bağlantı parçaları, yardımcı donanımları ve bağlantıları Gaz boru hatları için Özellikler ve deney yöntemleri Tek parça ve takım klozetler - Sifonlu :/AC : 6: : : /AC: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part : Admixtures for sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines - Requirements and test methods WC pans and WC suites with integral trap Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm : Kaba ve ince sıva harcı.. -: Specification for mortar for masonry Part : Rendering and plastering mortar Kagir Harcı-Özellikler-Bölüm : Kagir Harcı.. -: Specification for mortar for masonry Part : Masonry mortar.... İç ve dış çatı, duvar ve tavanlar için ışığı geçiren tek katlı plastic profil levhalar Gereksinimler ve Deney Yöntemleri.. : Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods.... Hava Isıtıcıları- Cebri Konveksiyonlu- Gaz Yakan Konut Dışı Kullanımda Mahal Isıtmak İçin- Yanma Havası Temini ve/veya Yanma Ürünlerinin İletilmesine Yardımcı Olan Fan İhtiva Eden Net Isı Yükü kw'ı Aşmayan. 6- Cam Yapılarda kullanılan Gümüş kaplamalı yüzdürme cam aynalar İç mekânda kullanım için Bölüm : Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı.... : 6- : Non-domestic forced convection gasfired air heaters for space heating not exceeding a net heat input of kw incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products Glass in building - Mirrors from silvercoated float glass for internal use - Part : Evaluation of conformity; product standard

11 - +A - :+A: Cam - Yapılarda kullanılan - Cam tuğla (blok) ve parkeler - Bölüm : Uygunluk/Mamul standardı değerlendirilmesi Bakır Ve Bakır Alaşımları - Sağlık ve Isıtma Uygulamalarında Su ve Gaz Taşımada Kullanılan Dikişsiz Yuvarlak Bakır Borular Çelik yapı uygulamaları - Bölüm : Yapısal bileşenlerin uygunluk değerlendirme gerekleri : : +A: - :+A: Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part : Evaluation of conformity/product standard Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications Execution of steel structures and aluminium structures - Part : Requirements for conformity assessment of structural components /A Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam - Bölüm : Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı Borular ve Bağlantı Parçaları- Dikişli, Sıcak Daldırma İle Galvanizlenmiş- Atık Su Sistemlerinde Kullanılan Soketli Spigotlu Çelik Borular- Bölüm : Özellikler Deneyler ve Kalite Kontrolü : - : - : /A: Glass in building Coated glass Part : Evaluation of conformity/ Product standard Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems Part : Requirements, testing, quality control /A Borular ve Bağlantı Parçaları - Dikişli, Paslanmaz Çelik - Atık Su Sistemlerinde Kullanılan - Soketli ve Spigotlu Borular- Bölüm :Özellikler, Deneyler ve Kalite Kontrol : - : /A: Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems Part : Requirements, testing, quality control Bina donanımı - Kaçış yönünde kullanılan yatay kolla çalışan panik çıkış tertibatları - Kurallar ve deney metotları.. : Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods.... Bina donanımı - Kontrollü kapı kapatma cihazları Özellikler ve deney metotları.. :6 :6 /A: Building hardware Controlled door closing devices Requirements and test methods.... /A /AC.. :6 /A:.... /AC: Bina donanımı İki yöne açılan otomatik kapılar için elektrikle tahrik edilen açık tutma cihazları Kurallar ve deney metotları.. : Building hardware Electrically powered hold-open devices for swing : doors Requirements and test /A: methods.... /A /AC.. :6 /A:.... /AC: :....

12 Bina donanımı - Kapı ayar cihazları - Özellikler ve deney metotları.. : /A: :/ A:/ Building hardware Door coordinator devices Requirements and test methods AC: 6 +A Öndökümlü beton mamuller - Boşluklu döşeme elemanları.. 6 :+A: Precast concrete products - Hollow core slabs A Cam - Yapılarda kullanılan Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm : Uygunluk değerlendirmesi Çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları - Kilden imal edilmiş - Tarifler ve özellikler - +A Yol güvenlik sistemleri - Bölüm : Taşıt güvenlik sistemleri için mamul gerekleri ve uygunluk değerlendirmesi :+A: : - :+A:/ Glass in Building-İnsulating Glass Units-Part :Evaluation of Conformity Clay roofing tiles and fittings-product definitions and specifications Road restraint systems - Part : Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems A/AC :+A:/ AC: Hava ısıtıcıları-gaz yakan-cebri konveksionlu-konutlarda mahal ısıtmak amacıyla kullanılan -Net ısı yükü kwı Aşamayan- Brülörlü vantilatörlü olan Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm : Elastomer mesnetler.... : - : Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating, with fan-assisted burners not exceeding a net heat input of kw Structural bearings Part : Elastomeric bearings Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm : Makara mesnetler : Structural bearings Part : Roller bearings / AC.. -: / AC: Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm : Çanak mesnetler.. - : Structural bearings Part : Pot bearings Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 6: Beşik mesnetler : Structural bearings Part 6: Rocker bearings Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm : Küresel ve silindirik PTFE mesnetler.. - : Structural bearings Part : Spherical and cylindrical PTFE bearings Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm : Kılavuz mesnetler ve hareketi sınrlanmış mesnetler.. - : Structural bearings Part : Guide Bearings and Restrain Bearings :....

13 /AC Zemin döşemesi için beton kaplama blokları - Gerekli şartlar ve deney metotları Zemin döşemesi için beton kaplama plâkları Gerekli şartlar ve deney metotları /AC : /AC: Concrete paving blocks Requirements and test methods : Concrete paving flags Requirements and test methods : /AC: /AC Zemin döşemesi için beton bordür taşları Gerekli şartlar ve deney metotları.... : : /AC: Concrete kerb units Requirements and test methods Dış zemin döşemeleri için tabiî kaplama taşları - Özellikler ve deney metotları.. : Slabs of natural stone for external paving Requirements and testmethods.... Dış zemin döşemeleri için tabiî parke taşları - Özellikler ve deney metotları.. : Setts of natural stone for external paving Requirements and test methods.... Dış zemin döşemeleri için tabiî bordür taşları -Özellikler ve deney metotları.. : Kerbs of natural stone for external paving Requirements and test methods.... Kilden mamul döşeme kaplama elemanları - Özellikler ve deney metotları.. : Clay pavers Requirements and test methods :.... Yol İşaretleme Malzemeleri- Dökülerek Uygulanan Malzemeler-Cam Kürecikler, : Kayma Önleyici Agregalar ve /AC: Bunların Karışımları.. : :/AC: Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two Drenaj kanalları - Taşıt ve yaya trafiğine açık alanlar için - Sınıflandırma, tasarım ve deney gerekleri, işaretleme ve uygunluk değerlendirmesi.. : : /A: Drainage channels for vehicular and pedestrian areas Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity Bacalar - Duman yolu astarlı kil/seramikten olan bacalar - Bölüm :Kuru şartlarda çalışan duman yolu astarlar - Gerekler ve deney yöntemleri Bacalar - Duman yolu astarlı kil/seramikten olan bacalar - Bölüm : Islak şartlarda çalışan duman yolu astarlar - Gerekler ve deney yöntemleri Yol İşaretleme Malzemeleri- Işığı Geri Yansıtan Yol Çivileri- Bölüm : Başlangıç Performans Özellikleri 6 Doğal taş mamulleri - Kaplamada kullanılan plâkalar - Özellikler - Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler : - : 6- : 6: Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part : Flue liners operating under dry conditions - Requirements and test methods Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part : Flue liners operating under wet conditions - Requirements and test methods Road marking materials Retroflecting road studs Part : Initial performance requirements Natural stone products Slabs for cladding Requirements - Products and systems for the protection and repair of concrete tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 23 Mart 2006 PERŞEMBE Sayı : 26117 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ Ğ ÜRÜN KATALO U & LİSTESİ PRODUCT CATALOGUE & PRICE LIST PU KÖPÜKLER DOLGU MALZEMELERI YAPIS TIRICILAR BANTLAR BAGLANTI SISTEMLERI PU FOAMS SEALANTS ADHESIVES TAPES FIXINGS Selena Sulamericana Ind e Com

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015)

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) 0 İçindekiler Tablosu 1 AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA... 4 1.1 Amaç... 4 1.2 Kapsam... 4 1.3 Dayanak... 4 1.4 Açıklama... 4 2 ATIF YAPILAN

Detaylı

Gezi Tekneleri Yönetmeliği Gezi Tekneleri Yönetmeliği GİRİŞ CE UYGUNLUK İŞARETİNİN TANITIMI AMACI KAPSAMI TANIMLAMALAR TASARIM KATEGPRİLERİ VE UYGUN MODÜLÜN BELİRLENMESİ MODÜLLER GEZİ TEKNESİNİN TASARIM

Detaylı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı 1 Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı Birinci Baskı Mayıs 2007 Kapak: Burçak Öztekin & Piri Reis Uluslararası Danışmanlık Eğitim Organizasyon

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı : Değişiklik ve ilaveler T.C. YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 06.02.2008 tarih ve 06/11 sayılı kararı ile ; İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı birim

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEMMUZ 2002 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR, BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI VE BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM :

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Temmuz 2013 69471265-305-6367

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 2 YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl 2013 Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Messe International İstanbul Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı