MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET"

Transkript

1 MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI G. ASLAN 1, İ. KONUKSEVEN 2, A. B. KOKU 3 1 ODTÜ Makna Mühendslğ Bölümü Ankara 2 3 ÖZET Navgasyon çn çevre hakkında blg sahb olmak büyük br avantajdır. Doğru tepk vereblmek çn çevre hakkında edlen blg mümkün olduğunca görevlendrme sırasında olmalıdır. Robotlar krl ortamlarda, tehlkeye yerlerde yada tamamen güvenl yerlerde farklı görevler çn kullanılmaktadırlar. Robot kullanımı çn, çevre tarama yetenekler günümüzde oldukça sınırlıdır. Tarama sstemler sınırlamalara bağlı kalarak, ortamı belrl br düzeyde tarar ve uygun yazılım le şekllendrr. Bazı durumlarda, bu tarama kablyet düzgün br reaksyon çn yeterl değldr. Bu makale, htyaçları göz önüne alarak, mobl robotlar çn br tarama platformunun tasarım ve uygulamasını göstermektedr. Bu çalışmada, br lazer mesafe ölçücü le kompakt tasarımlı tarama platformu maksmum görüş açısı le yüksek çözünürlükte hızlı hartalama çn ele alınacaktır. Tasarım le mesafe bulucu z-eksennde döndürülerek brnc boyutu sağlayacak, lazer mesafe bulucu se sstemn knc boyutu çn mesafe ölçümü yapacaktır. Ayrıca, mesafe bulucu lazer ışığını mesafe ölçüm eksen ve dönen z-eksennden farklı olarak başka br eksende döndürmektedr. Bu şeklde, tarama sstem, üç boyutlu br tarama yeteneğne sahp olacaktır. Bu tasarım le, üç boyutlu olarak tarama platformuna, sürekl tarama kablyet sağlanması amaçlanmıştır. Anahtar Termler: Laser mesafe bulucu, üç boyutlu mesafe bulucu, üç boyutlu tarama ABSTRACT It s a great advantage of ganng knowledge about the envronment for navgaton. The envronment should be measured durng the employment as exactly as possble, n order to be able to react correctly. Robots are beng used for dfferent tasks at contamnated envronments, places n danger or completely safe places. For robotc use, scannng capabltes of the envronment are lmted at the present. Adherng to the lmtatons of the scannng systems, the envronment s scanned at a partcular level and charted wth approprate software. In some cases, ths scannng capablty s not enough to react correctly. Takng these needs nto consderaton, ths paper demonstrates the desgn and mplementaton of a scannng platform for moble robotcs. A scannng platform wth a laser rangefnder scanner wll be addressed n a compact desgn wth maxmum feld of vew for quckly mappng and hgh resoluton. Wth ths desgn, the scannng system wll be provded by rotatng laser rangefnder at z-axs n one dmenson. Laser rangefnder wll also measure the dstance as the second dmenson of the system. Also t rotates the laser beam at another axs whch s dfferent from the measurng dstance axs and rotary z-axs. In ths way, the scannng system wll have the threedmensonal scannng ablty. Ths desgn allows the scannng platform, contnuous scannng capablty at three dmensonal. Key Words: Laser Rangefnder, 3D Rangefnder, 3D Scannng 240

2 1. GİRİŞ Mesafe bulucular 30 yılı aşkın süreyle çeştl uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Bu sensörlern günümüzde kompakt olarak tasarlanması br çok uygulamada kullanılmalarına olanak tanımaktadır. Genelde robot uygulamalarında kullanılan mesafe bulucular, kullanıldıkları robotlara üç boyutlu görüş açısı sağlayarak, kendlerne atanan görevler en y şeklde yapmalarını sağlamaktadır. Üç boyutlu görüş açısını kullanan otonom robotlar çn görüşü sağlayan üç boyutlu mesafe ölçümünün yüksek doğruluk ve hassasyette çalışması oldukça önemldr. Bu sebeple kullanılacak mesafe bulucu ve tarama mekanzmasının seçm oldukça krtktr. Mesafe ölçümü çn tcar olarak satılan oldukça fazla sensör vardır. Bu alanda kullanılan sensörlern neredeyse tamamı tme of flght [1] yöntemn kullanarak lgl ölçümü hassas br şeklde yapmaktadır. Bu method le çalışan sensörler mesafey, çeştl dalga boylarında gönderdğ lazer ışığının ger dönme süresnden faydalanarak hesaplamakta ve son kullanıcıya vermektedr. Üç boyutlu mesafe ölçümü yaparak yüksek görüş açısı le uzun mesafe tarama blgs sağlayan tarama platformlarının, fyatlarının yüksek olması yanında çok ağır ve robot uygulamaları çn yavaş olması, bu alanda kullanılmalarını mkansız kılmıştır. Günümüzde k boyutlu olarak mesafe ölçümü yapan sensörlere, tarama eksenlernden farklı olarak ek br dönme eksen daha yaratmak suretyle, üçüncü tarama boyutu kazandırılmakta ve robot uygulamalarında kullanılablmektedrler. Lteratürde oldukça yaygın olarak kullanılan bu yöntemde se tarama platformunda kullanılan mekanzmaların görüş açısını oldukça sınırlandırdığı ayrıca tespt edlmş ve daha yüksek görüş açısı çn uygun tarama mekanızmanısının gelştrlmes bu makalede belrtldğ gb tamamlanmış ve uygulanmıştır. Şekl 1. Araştırma Aracı Marge [2] 180 görüş açısına sahp, k boyutta dernlk vers sağlayan SICK LMS sers mesafe bulucular, robotk platformlarda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Tarama eksennden farklı olarak, bu mesafe ölçücülere sağlanan ek br dönme eksen, mekanzmanın zn verdğ ölçüde görüş açısını üçüncü boyutta sağlmaktadır. Bu sensörlern dış ortamda kullanılablyor olması ve uzun menzl bu alanda popüler olmasına sebep olmuştur. 241

3 Şekl 2. Üç Boyutlu Mesafe Bulucu [3] Lteratürde de yaygın olarak çalışmaları yapılmış olan SICK LMS sers sensörlere farklı eksenlerde sağlanan dönme kablyetler htyaç duyulan görüş açısını daha da yleştrme amaçlıdır. Şekl 3. Sck LMS Sers Üç Boyutlu Ver Bulutu Görüntüsü [3] Dönme eksenler ne kadar değştrlrse değştrlsn, mekanzma tarafından 360 lk tam br dönme kablyet sağlanmadıkça, görüş açısını arttırmak mümkün değldr. SICK LMS sers mesafe bulucuların yanında, son yıllarda, ç ortamlarda oldukça yaygın olarak HOKUYO URG sers mesafe bulucuları kullanılmaktadır. Şekl 4. HOKUYO URG-04LX ve Redpack [4] 242

4 HOKUYO URG sers mesafe bulucuları SICK LMS sersnden farklı olarak k eksende 240 lk görüş açısı le tarama yapmaktadır. Bunun yanında SICK LMS sersne göre oldukça haff ve boyutlarının küçük oluşu, boyutsal olarak brçok robot platformunda kullanılablrlğn arttırmıştır. Tüm bu avantjlarının yanında, HOKUYO URG-04LX (Şekl 4) mesafe bulucunun dış ortamda kullanıma, güneş ışığının olumsuz etkler sebeb le uygun olmaması ve etkn ölçüm uzaklığının 4000 mm le sınırlı olması uygulama alanını daraltmaktadır. Şekl 5. HOKUYO URG-04LX le Üç Boyutlu Tarama [5,6,7] Üç boyutlu ver bulutunu daha büyük br görüş açısı le elde etmek çn, HOKUYO URG sers mesafe bulucular tarama eksenlernden farklı olarak dğer br eksende döndürülmüş ve bu çalışmalar lteratürde de yer bulmuştur. Bu çalışmalar ncelendğnde, kullanılan dönme mekanmasının belrl br açıya kadar döndürülebldğ ve daha sonra mevcut kablo bağlantıları sebeb le ger döndürülmek zorunda olduğu görülmüştür. Şekl 6.HOKUYO URG-04LX Tarama Alanı [8] 240 lk görüş açısı le k eksende tarama kablyetne sahp HOKUYO UR-04LX sensörü kullanılarak ve tarama eksennden farklı olarak br dönme eksen tanımlanarak üç boyutlu br tarama yapmak mümkün gözükmektedr. 120 lk taranamayan alan se ayrıca üzernde düşünülmes gereken ve tasarım krterlernde yer alması gereken br husustur. 2. SİSTEM TASARIMI Üç boyutlu tarama platformu tasarımımda kullanılacak sensör HOKUYO UR-04LX olarak seçlmştr. Mobl robotların daha çok ç ortamlarda kullanılması ve boyutlarının küçük olması bu seçmde etken rol oynamakla brlkte, HOKUYO nun sahp olduğu 240 lk görüş açısı asıl seçm sebebn oluşturmaktadır. 243

5 Mesafe bulucunun yerleştrlme eksen, tarama platformu çn oldukça krtktr. Taranamayan 120 lk alan altta kalacak şeklde yerleşm yapılmış ve Şekl 7 de gösterldğ gb sensörün kend tarama eksennden farklı br dönme eksen sağlanarak üç boyutlu tarama kablyet kazandırılmıştır. Şekl 7. Mesafe Bulucunun Yerleştrlmes Tarama platformuna, lteratür çalışmalarına yansıyan tasarımlarda sağlanamayan sürekl dönme kablyet sağlanmış ve buna ek olarak yüksek hızlarda da tarama kablyet verlmştr. Tüm bunlara ek olarak, gelştrlen tasarım, mesafe bulucunun tarama pozsyonunun yüksek hassasyette blnmesne mkan tanımıştır. Gerektğnde taranacak hacmn seçleblmes, gerektğnde se daha yüksek çözünürlükte tarama mkanı sağlaması tarama platformunun ek özellkler arasında yer almaktadır. Şekl 8. Tarama Platformunun CAD Model Tarama platformu yukarıda bahsedlen tasarım krterler göz önüne alınarak CAD ortamında tasarlanarak çzlmştr. Eldek üretm mkanları göz önünde bulundurularak yapılan tasarımda, tüm parçaların (şaft ml harç) lazer kesmde uygun boyutlarda kestrlerek, alıştırma şlemler sonrası kolayca montajının yapılableceğ şeklde br tasarım düşünülmüştür. 244

6 Yapılan tasarımda slprng ve motora bağlı br enkoder, mesafe bulucunun amaçlanan tarama kablyetn yerne getreblmes çn krtk öneme sahptr. slprng dönme hareket sırasında elektrksel bağlantıları dönen platforma kadar letmekte ve 500 rpm hıza kadar sağlıklı br bçmde çalışablmektedr. Dönme sırasında herhang br kesnt olmadan ve her k yönde de başarı le dönerken elektrksel aktarımı yapablmektedr. Enkoder se platformun 360 lk tek br dönüşü çn pulse üretmekte ve yüksek hassasyette açısal pozsyon vers sağlayablmektedr. Motor ve elemanları (dşl, enkoder), slprng ve şaft mlnn sağ yanında kalacak şeklde (Şekl 8) yerleştrlp kayış kasnak le sensörün monte edldğ döneblen platforma bağlanmıştır. Bu sayede platform şaft ml kullanılarak doğrudan sürülmemş, kayış kasnak yöntem le yan ve üst taraftan tahrk edlmştr. Bu da tarama platformunun yükseklğnn kayda değer şeklde azalmasına mkan tanımıştır. Kayış kasnak zamanlı tpte seçlmş bu sayede enkoder versnn redüksyon oranı göz önüne alınarak brebr uyuşması sağlanmıştır. Eksenel ve radyal yükler alablmes çn FAG marka 62 sers rulmanlar kullanılarak, düşük sürtünme kuvvetler ve uzun ömür gb tasarım krterlerde göz önünde bulundurulmuştur. Şekl 9. Patlatılmış CAD Model Şekl 9 da patlamış CAD model gösterlen tarama platformunun öneml olduğu düşünülen parçalarının lstes aşağıdak gbdr: 1. Hokuyo URG-04LX mesafe bulucu, 2. Kayış kasnak destek pulu, 3. Rulman, FAG 6206, 4. Kasnak, 60 dş, T5 adım, 5. 6 kanallı slprng, 6. Tarama platformu yan desteğ, 7. Şaft Ml, 8. Rulman yatak pulu, 9. Denge ağırlığı, 10. Mesafe bulucu yerleşm platformu, 245

7 11. Kasnak, 12 dş, T5 adım, 12. Motor dşls, 13. Fırçalı DC motor, 14. Enkoder, 15. Tarama platformu desteğ, 16. d-sub 15 pn konektör, 17. Rulman, FAG 6201, 18. Tarama platformu desteğ, 19. Rulman yatak pulu. 3. UYGULAMA Mesafe bulucu slprng üzernden htyaç duyduğu elektrksel gücü alırken, topladığı mesafe verlern yne slprng üzernden blgsayara göndermektedr. Motor sürücüsüde aynı güç kaynağından beslenerek motor ve enkodere elektrksel güç sağlamakta aynı zamanda enkoderden gelen pozsyon versn de blgsayara aktarmaktadır. Motor br potansyometre yardımı le sürücü üzernden voltaj modunda sürülmektedr. Tarama platformunun elektrksel bağlantı şeması Şekl 10 da gösterlmştr. Şekl 10. Tarama Platformu Bağlantı Şeması Üç boyutlu tarama platformunun lgl elektrksel bağlantıları yapılmış, CAD ortamında tasarlanan parçalar ürettrlmş ve montajı tasarlandığı gb yapılmıştır (Şekl 11). Şekl 11. Üç Boyutlu Tarama Platformu Platformun en alt destek parçası pleksglas yüzeyne monte edlmş ve bu sayede br robot platformuna montajı smule edlmştr. 246

8 Şekl 12. Kontrol Ortamı Tarama platformu bağlantılarını, montajını ve çalışan mekank aksamlarını şlevsel olarak doğrulamak amacı le, Şekl 12 de gösterlen 60cmx60cmx60cm lk ±1 toleransı le br kutu üretlmş ve bu kutu üç boyutlu olarak taranarak sonuçlar analz edlmştr. Bu tarama le toplanan üç boyutlu dernlk vers, enkoderden gelen yüksek çözünürlükte pozsyon verler le senkronze olarak alınarak kartezyen kordnat sstemne dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm çn kullanılan formülzasyon aşağıdak gbdr: x r.cos.cos (3.1) y r.cos.sn (3.2) z r.sn (3.3) Sembol açıklamaları aşağıda verlmştr: r : Mesafe bulucu tarafından gönderlen dernlk vers (mm), : Mesafe bulucu tarama açısı (radyan), : Tarama platformunun dönme açısı (radyan). Bahs geçen enkoder pozsyon vers ve mesafe bulucu tarafından gönderlen dernlk vers Lnux Ubuntu arayüzü le çalışan blgsayarda ROS (Robotc Operatng System) tabanlı br yazılım le gerçekleştrlmştr. Elde edlen verler denklem (3.1), denklem (3.2) ve denklem (3.3) kullanılarak Matlab da şlenmş ve uygun çzm programında çzdrlmştr. Şekl 13.Kontrol Ortamı ve Çzdrlmş Üç Boyutlu Dernlk Vers 247

9 Dönüşüm formülüzasyonu le her nokta çn elde edlen x,y ve z değerler kullanılarak kutunun üç boyutlu olarak çzm uygun yazılım programı kullanılarak çzdrlmş ve Şekl 13 de gösterlmştr. Çzdrlen dernlk vers ncelendğnde şekl olarak kontrol ortamıyla oldukça fazla uyuşan br çzm ortaya çıkmışsa da, köşe ve kutu yüzeylernde aynı çzg üzernde olmayan verlern olduğu görülmektedr. Bu durum sonuç bölümünde ayrıca rdelenecektr. Kontrol ortamına ek olarak Orta Doğu Teknk Ünverstes Makna Mühendslğ Bölümü nde yer alan br kordor ayrıca taranmış ve Şekl 14 te gösterlmştr. Şekl 14. Kontrolsüz Ortam Taraması ve Çzm Kontrolsüz ortam taraması ncelendğnde se mesafe bulucunun etk alanı dışında kalan görüş açısı çn herhang br ver gelmedğ ve önü açık br alan olarak çzdrldğ gözükmektedr. Bunun yanında hatalı verlern geldğ de ayrıca tespt edlmştr. 4. SONUÇ İk boyutta 240 görüş açısına sahp br adet laser mesafe bulucu kullanılarak 360 y sürekl dönerek kesntsz tarayablen üç boyutlu tarama platformu tasarlanmış, üretlmş ve şlevsel olarak denenmştr. Kullanılan chazlar le platformun dönme açısı çn 360 / lk br çözünürlük değer ve sensörün kend teknk özellğnden gelen 360 /1024 lük çözünürlük değer se sensörün tarama eksennde ayrıca sağlanmıştır. Kullanılan slprng sayesnde uygun br motor le 500 rpm e kadar çıkablen tasarım oldukça yüksek hızlarda, kısa sürede etkn br taramaya mkan kılmaktadır. Mevcut tarama platformunda, laboratuvarda mevcut bulunan, 450 rpm e kadar çıkablen br fırçalı DC motor kullanılmış, kayış kasnak redüksyon oranı sebeb le bu değer 90 rpm e kadar düşmüştür. Tarama platformunun özgün tasarımı sayesnde kullanılan mesafa bulucunun ve motorun daha y br model le 248

10 değştrlmes le hem dernlk ölçüm mesafes artırılablmekte hem de dönüş hızı 500 rpm e kadar yükseltleblmektedr. Platformun taban destek plakasının değştrlmes veya modfye edlmes le stenlen her türlü robot platformuna montajı kolayca yapılablecek br sstem tasarlanmıştır. Tamamı alümnyum malzemeden (şaft ml ve cvata-somun harç) üretlmş olup, tarama platformunun tüm ağırlığı 5000 gr dan azdır. Bu değer sadece k boyutta tarama yapablen SICK LMS sers mesafe bulucunun tek başına ağırlığı kadardır. Kontrollü ve kontrolsüz ortam taramalarında elde edlen çzm sonuçlarında görülen hatalar, HOKUYO URG-04LX mesafe bulucunun ±10 mm doğrulukta ölçüm yapablmesnden kaynaklanmakla brlkte, yüzeylerden kaynaklı ekstra yansımalarda gelen vernn doğruluğunu olumsuz yönde etklemektedr. Bunun yanında kullanılan dönüşüm formülünün senkronzasyonunda da farklı yaklaşımların gelştrlmes kontrol ortamı le daha y uyuşacak verlern gelmesne olanak tanıyacaktır. Sonuç olarak, 240 x360 görüş açısına sahp 90 rpm dönüş hızına çıkablen, yüksek çözünürlükte kontrol sağlayablen, gerektğnde özel br tarama alanına uygun yazılım le yönlendrleblen, htyaç halnde daha y mesafe bulucular le mevcut bulucunun değştrlmes yoluyla tarama mkanı sağlayablen üç boyutlu tarama platformu tasarlanmış, üretlmş ve denenmştr. 5. KAYNAKÇA [1] NITZAN, D., Three-dmensonal vson structure for robot applcatons, IEEE Transactons on Pattern Analyss and Machne Intellgence PAMI-10, pp , May [2] JOHN F. Ready. Industral Applcatons of Lasers, Academc Press, New York, [3] CHRISTIAN B., OLIVER W., BERNARDO W.., Usng 3D Laser Range Data for SLAM n Outdoor Envronments, Intl. Conference on Intellgent Robots and Systems Las Vegas, Nevada, October 2003 [4] RAYMOND S., NAWID J., M. WALEED K., CLAUDE S., A Low - Cost, Compact, Lghtweght 3D Range Sensor, School of Computer Scence & Engneerng The Unversty of New South Wales Sydney, Australa, 2006 [5] TATSURO U., HIROHIKO K., TETSUO T., AKIHISA O., SHIN ICH Y., Vsual Informaton Assst System Usng 3D SOKUIKI Sensor for Blnd People, Intelgent Robot Laboratory, Unversty of Tsukuba,2006 [6] ANDREW ALAN C., Development of an Obstacle Detecton System for Human Supervsory Control of a UAV n Urban Envronments, Department. of Mechancal Engneerng, Vrgna Tech, December 4, 2007 [7] ANDRES E. MORA V.S, KENZUKE M., DAISUKE E., ERIC R., KEIJI N.I, KAZUYA Y., Development of a Networked Robotc System for Dsaster Mtgaton, Department of Aerospace Engneerng Tohoku Unversty, Senda, Japan, 2006 [8] Hokuyo, Son Erşm Tarh: [9] ROS (Robotc Operatng System), Son Erşm Tarh:

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı