Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geriatrik Depresyon ve Tedavisi"

Transkript

1 Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri, depresyon, tedavi Key Words: Geriatrics, depression, treatment Tablo 1. Majör depresyon tan kriterleri. A. ki haftal k bir dönem s ras nda daha önceki ifllevsellik düzeyinde bir de ifliklik olmas ile birlikte belirtilerden en az biri depresif duygudurum ya da ilgi kayb -zevk alamama olmak kayd yla afla dakilerden en az beflinin bulunmas gerekir. 1. Hemen her gün yaklafl k gün boyu süren depresif duygudurum 2. Hemen her gün yaklafl k gün boyu süren tüm etkinliklere karfl ilgi kayb ya da art k zevk alamama 3. Önemli derecede kilo kayb ya da kilo al m 4. Hemen her gün uykusuzluk ya da afl r uyku 5. Hemen her gün psikomotor ajitasyon ya da retardasyon 6. Hemen her gün yorgunluk-bitkinlik ya da enerji kayb 7. Hemen her gün afl r ya da uygunsuz de ersizlik-suçluluk duygular (sanr sal olabilir) 8. Hemen her gün düflüncelerini belli bir konuya konsantre etme yetisinde azalma ya da karars zl k 9. Yineleyen ölüm düflünceleri ya da giriflimi B. Bu semptomlar mikst bir epizodun ölçütlerini karfl lamaz. C. Bu semptomlar toplumsal mesleki alanlarda ya da önemli di er ifllevsellik alanlar nda bozulmaya neden olur. D. Bu semptomlar, genel bir t bbi duruma ya da madde kullan m etkisine ba l de ildir. E. Bu semptomlar yasla daha iyi aç klanamaz. Yaşl da depresyonla ilgili tan mlamalar, klasifikasyonlar ve kriterler s kl kla yetersizdir. Yaşl da depresyonla ilgili kullan lan terminolojiler aras nda majör depresyon, genel kriterlere uymayan depresif belirtiler (eşik alt depresyon, subsendromal depresyon, en s k görülen tablo), minör depresyon, psikotik depresyon, distimik depresyon, medikal hastal klara bağl duygudurum sorunlar (organik depresyon), s - n fland r lamayan depresif duygudurum, hipokondriyak depresyon, nörovejetatif depresyon gibi farkl tan mlamalar vard r. Fiziksel ve somatik psikiyatrik belirtilerin kar ş m bir tablo olan overlap klinik, somatizasyon ve uygunsuz fiziksel şikayetlerle birlikte deprese duygudurum, geç başlayan nörolojik şikayetler, kendine zarar verme (yememe, içmeme, kendine bak m n b rak lmas ), psödodemans, iletişim sorunlar, anormal ve yeni kişilik özellikleri kazan m gibi yaşl da farkl klinik prezentasyonlar vard r. Klasik olarak kullan lan DSM-IV majör depresyon tan kriterleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Yaşl l k depresyonu tek baş na ya da diğer hastal klarla ilişkili olarak ortaya ç kabilir. Depresyon yaşl - larda en s k görülen ruhsal hastal kt r ve s kl kla fiziksel hastal kla birlikte görülmektedir. Fiziksel hastal k ve depresyon ilişkisi, yaşl lar n ve yak nlar n n yaşam kalitesi üzerinde belirgin olumsuz etkiler yapmaktad r. Özellikle aile desteğinin, ekonomik zorluklar olan yaşl larda depresif belirtileri azaltt ğ bulunmuştur. Son y llarda yap lan çal şmalar strese karş yaşl n n korunmas nda sosyal destek sistemlerinin önemini ortaya ç karm şt r. Depresyon disabiliteye ve bağ ms zl ğ n azalmas na sebep olarak yaşl ya, aileye, bak c ya ve kurumlara yük getiren bir hastal kt r. Deprese yaşl başka sorunlarla sağl k hizmetlerine daha çok (dört kat fazla) başvurmaktad r (somatik yak nmalar). Erken teşhis ve tedavi yaşl da yaşam kalitesine, bağ ms zl ğa ve fonksi- 24

2 yonelliğe olumlu etkiler yapmaktad r. Yaşl da depresyonun teşhis ve tedavisinde s kl kla eksiklikler vard r. Yaşl hastalarda depresyon genç hastalara göre farkl bir belirti dağ l m gösterebilir. Bulgu ve belirtilerinde tipik depresyon belirtilerine göre farkl l klar bulunduğu için hasta yak nlar ve doktorlar taraf ndan s kl kla tan namayan depresyon, yaşlanman n doğal bir sonucu olarak da yorumlanabilir. Tedaviye yan t aç s ndan da çeşitlilik gösterir. Bu nedenle yaşl larda depresyon zor tan nan ve genellikle yetersiz tedavi edilen bozukluklar n baş nda gelir. Yaşl da depresyonun teşhis ve tedavisi yetersizdir, depresyon varl ğ nda mortalite artt ğ ndan son derece önemlidir. Bak m evlerinde kalan yaşl larda farkl klinik prezentasyonlara daha s k rastlan r, çoğu zaman uzun süredir depresyon vard r ve kronik kal nt kişilik özelliği haline gelmiştir. Medikal cevap daha uzun sürede gerçekleşir ve daha azd r. Psikotik klinik, ölüm düşünceleri, değersizlik düşünceleri daha belirgindir. Yemek yememe, kas tl uygunsuz davran şlar (inkontinans, ç ğl k atma ve bağ rma gibi ajite davran şlar, agresif davran şlar) daha s kt r. Hastayla iletişim kurmak çoğu zaman daha zordur. EPİDEMİYOLOJİ Ülkemizden yap lan bir çal şmada Kulaks zoğlu ve arkadaşlar toplumda yaşayan yaşl larda depresyon s kl ğ n %16 olarak bildirmişlerdir. Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi İç Hastal klar Anabilim Dal Geriatri Ünitesi nin yapt ğ çal şmada, 1255 yaşl da; klinik geriatrik değerlendirme yap lm ş ve geriatrik depresyon skalas ve mini mental skor incelemesi sonras %14.4 demans, %21.8 depresyon hastas saptanm şt r. Ayn çal şmada Alzheimer hastalar n n %34 ünde depresyon birlikteliği tespit edilmiştir. %15-20 yaşl da tüm depresyon kriterlerine uymayan depresif yak nmalar (subsendromal depresyon) vard r; birinci basamaktaki yaşl lar n %17-34 ünde depresif semptomlar, bunlar n %30 unda majör depresyon, hastanede yatan yaşl larda majör depresyon %13-20 ve subsendromal depresyon %25-35, bak m evlerinde majör depresyon %15-20 ve subsendromal depresyon %30-80 oranlar nda saptanm şt r. Kanseri olanlarda %10-60, kronik ağr da %20-65, Parkinson hastalar nda %30-70, stroke sonras %30-50 depresyon oranlar yaşl da kronik hastal k varl ğ n n önemini belirtmektedir. DSM-III ve DSM-III-R ölçütlerini kullanarak toplumda yap lan epidemiyolojik çal şmalar, yaşl larda depresif belirtilerin s kl ğ n %5-25 oran nda bildirmiştir. Majör depresyon oran ise yaklaş k %1-4 düzeyindedir. Altm ş beş yaş ve üzerinde yaşl grupta toplam yayg nl k kad nlarda %1.4, erkeklerde %0.4, toplamda %1 olarak bildirilmiştir. Bu s kl k gençlerin (18-44 yaş) yaklaş k dörtte biridir. Yaşl larda depresyonun görece düşüklüğü depresyonu olanlar n farkl bir tablo ile başvurmas na ve tan koymak için yaşl lara uygun ölçütlerin kullan lmamas na, s kl kla tan n n atlanmas na bağl olabilir. Yaşl larda depresyon somatik yak nmalar ve bilişsel belirtilerle maskelenebilir ya da yaşl lar s k nt lar n hat rlay p bildirmek konusunda güçlük çekebilir. Yaşl lar depresif semptomlar n daha az söyler, haf - za sorunlar sebebiyle yaşl lar depresif yak nmalar n daha az hat rlar, yaşl lar genelde klasik yaş grubu için planlanm ş kriterlere uyan semptomlar taş maz. Yaşl larda depresyonun farkl oranlarda görülmesi kohortlarda yaş ve kuşak etkisiyle de aç klanmaya çal ş lm şt r. Her yaş kuşağ n n, döneminde farkl olaylara şahit olmas (ekonomik buhran, savaş y llar gibi) bugünkü yaşl larda ve geleceğin yaşl lar nda farkl sonuçlar n ortaya ç kacağ n düşündürmektedir. Bunlar da yaşl larda depresyonu anlamak için farkl skalalar ve klinik değerlendirmelerin yap lmas gerektiğini desteklemektedir. Öte yandan majör depresyon ölçütlerini karş lamayan depresyon belirtilerinin yaşl lardaki s kl ğ n n yaklaş k %15-30 lar bulduğunu bildiren çal şma sonuçlar vard r. İNTİHAR Tüm yaş gruplar nda depresyona bağl intihar, intihar gerçekleştirme ve ölümle sonland rma riski en yüksek yaş grubu yaşl lard r. Altm ş beş yaş üzerinde erkeklerde genel toplumda beklenen intihar oran n n beş kat, 85 yaş üzerinde ise alt kat olduğunu bildiren çal şmalar vard r. Erkeklerde intihar oran yaşla birlikte sabit olarak artar. Yaşl larda intihar için diğer önemli risk faktörleri yaln zl k ve sosyal izolasyondur. İntihar eden yaşl lar n çoğu duldur. Yas ve eş kayb da en önemli izolasyon nedenidir. Daha az k sm ise bekar, eşinden ayr lm ş veya boşanm şt r. İntihar düşüncelerinin öncülleri hastalar n %10 u için ekonomik sorunlar, kötü t bbi bak m ve depresyon olarak bildirilmiştir. Yaşl lar genelde intihar düşüncelerini intihar etmeden önceki aylarda etraf ndakilere ya da varsa doktoruna söyler, depresif her yaşl da intihar düşünceleri sorulmal d r. İntihar riski olan yaşl - lar için aile desteği, sosyal çal şmac ve psikolog desteği sağlanmas, depresyonun erken tan nmas, intihar düşüncelerinin mutlaka sorgulanmas ve çevresel önlemlerin al nmas önerilmektedir. İntihar riski yüksek hastalarda elektrokonvülzif tedavi (EKT) yararl bir tedavi seçeneğidir. İzolasyon, yas, işe yaramazl k, kötü fiziksel sağl k, yetiyitimi gibi faktörlerin düzeltilmesi intihar önlemede önemli hedeflerdir. 25

3 Halil M YAŞLILARDA DEPRESYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ ve ETYOLOJİ Daha önce depresyon atağ ya da başka psikiyatrik hastal k öyküsü, dini ve sosyal faaliyetlerin az olmas, kognitif kapasitede azalma, yaln z yaşama, yeni medikal hastal k, kronik hastal klar, düşük eğitim seviyesi, evlenmemiş olma, yetersiz sosyal destek ve stres önemli predispozan faktörlerdir. Kesin risk faktörleri aras nda kad n cinsiyet, kendinde ya da ailede depresyon öyküsü, mahrumiyet, uyku bozukluklar ve yetiyitimi vard r. Muhtemel risk faktörleri aras nda ise eş ya da çocuk kayb gibi olumsuz yaşam olaylar, huzur evi ve bak m evinde kalma, kötü fiziksel sağl k yer almaktad r. Yas tutan yaşl lar n %15-30 unda majör depresyon gelişmektedir. Tüm olumsuz yaşam olaylar nda depresyon görülmediği gibi, depresyonlular n tümünde de olumsuz yaşam koşullar yoktur. Önemli ama tek baş na yeterli olmayan bir ilişkidir. Fiziksel hastal k ve depresyon aras ndaki ilişki iki yönlüdür. Fiziksel sağl ğ n iyi olmamas depresyonun gidişini olumsuz yönde etkilerken depresyondaki psikomotor retardasyon, iştah azl ğ na bağl beslenme yetersizliği, immün sistemde zay flama, fiziksel hastal k oluşmas n kolaylaşt r r ya da var olan fiziksel hastal ğ n gidişini kötüleştirir. Depresyonu olan hastalar olmayanlara göre fiziksel hastal k nedeniyle hastanede daha uzun süre kalmaktad r. Depresyon ve komorbid hastal k ilişkisi iç hastal klar kliniklerinde büyük önem taş maktad r. Kanser, kardiyovasküler hastal klar, serebrovasküler hastal klar, Parkinson hastal ğ, Alzheimer demans, vasküler demans, osteoartrit depresyonun s kl kla eşlik ettiği önemli dahili hastal klard r. Organik depresyona sebep olabilecek hastal klar Tablo 2 de gösterilmiştir. İnme hastalar nda depresyon %25-30 oran nda görülmektedir ve olgular n yar s ilk ay içerisindedir. Prefrontal sistem veya düzenleme sistemlerinin tek ya da birbirine eklenmiş lezyonlar taraf ndan zedelenmesinin vasküler depresyona neden olabileceği öne sürülmektedir. Serebrovasküler olaylarda lezyonun büyüklüğü ve işlevsellik kayb n n, depresyonla pozitif ilişkisi olduğunu gösteren çal şmalar vard r. Ayr ca, anterior temporolimbik sistemde işlev bozukluğunun da etyolojide rol oynad ğ san lmaktad r. Vasküler depresyon hipotezini depresyon ve serebrovasküler hastal klar n birlikteliğinin s k olmas (%25-30 oran nda), iskemik lezyonlar n farkl davran ş, duygu kal plar ortaya ç karmas, serebrovasküler hastal klar n ikincil depresyon için risk faktörü olmas da bu hipotezi güçlendirmektedir. Geç dönemde ortaya ç kan depresyonun sessiz serebral infarktüslerin belirtisi olabileceği bildirilmiştir. Parkinson hastal ğ nda depresif belirti s kl ğ %70, majör depresyon tan s s kl ğ da %30-40 düzeyindedir. Parkinson hastal ğ nda depresyon tedavisine genellikle iyi yan t al n r. Yaşl larda s k kullan lan baz ilaçlar depresyon nöbetlerini tetikleyebilir. Digoksin, levodopa, steroidler, beta-blokerler, antihipertansifler gibi ilaçlar reçete edilirken bu aç dan dikkat edilmelidir. Tablo 2. Depresyon gelişmesine sebep olabilecek dahili hastal klar ve ilaçlar. Metabolik bozukluklar: Üremi, di er böbrek hastal klar, hiponatremi, hipokalemi, serum bikarbonat düzeyinde yükselme, gut, porfiri. Santral sinir sistemi hastal klar : Multipl skleroz, Parkinson, demans, beyin tümörleri, inme, Huntington hastal, kronik subdural hematom, temporal lob nöbetleri, myastenia gravis, serebrovasküler hastal klar, epilepsi, hidrosefali, santral sinir sistemi infeksiyonlar, migren, narkolepsi, ilerleyici supranükleer palsi, uyku apnesi, santral sinir sistemi travmalar, Wilson hastal. Cerrahi komplikasyonlar Di er nedenler: Kranial radyasyon, amiloidoz, psöriyazis, sarkoidoz. Endokrin bozukluklar: Hipotiroidizm, hipertiroidizm, Cushing sendromu, Addison hastal, birincil aldosteronizm, menopoz, postpartum dönem, diabetes mellitus, hiperinsülinizm, hipoparatiroidizm, hipopitüitarizm, akromegali, menstrüasyon dönemleri, do um sonras dönem. Beslenme yetersizli i: Pellegra, tiamin yetmezli i, skorbit, vitamin B 12, folat eksikli i, piridoksin eksikli i, demir eksikli i, protein eksikli i, niasin eksikli i. Gastrointestinal hastal klar: Siroz, inflamatuvar ba rsak hastal klar, Celiac hastal, Whipple hastal, pankreatit. Kollajen doku hastal klar : Sistemik lupus eritematozis, romatoid artrit, poliarteritis nodosa, dev hücreli arterit, temporal arterit. laçlar: Antihipertansif ilaçlar: Levodopa, beta-blokerler, reserpin, kemoterapi ilaçlar, vinkristin, vinblastin, L-asparaginaz, prokarbazin, interferon, tamoksifen, steroidler, simetidin, ranitidin, difenilhidotoin, dijital, benzodiazepinler, oral kontraseptifler. Psikoaktif maddeler: Alkol, opiyatlar, amfetamin, kokain kesilmesi. 26

4 Temel olarak yaşl larda depresyon etyolojisinde, normal ve patolojik yaşlanma sürecine ait biyokimyasal değişikliklerin depresyona bir yatk nl k oluşturduğu ve vücut sistemlerini yayg n olarak etkileyen fiziksel hastal klar, çoğul ilaç kullan m, beslenme yetersizliği ve psiko-sosyojenik etkiler gibi çevresel faktörlerin de bu yatk nl k zemininde depresyon nöbetlerini tetiklediği öne sürülmüştür. Normal yaşlanma ile ilgili değişikliklerin depresyona zemin haz rlad ğ düşünülmektedir. Depresyonda görülen hipotalamo-pitüiter-adrenal (HPA) ve hipotalamo-pitüiter-tiroid (HPT) ekseninde değişimler yaşl l k depresyonunda da çoğu kez saptanmaktad r. HPA eksenindeki değişimler yaşlanmaya daha hassast r. Hem yaşlanma hem de depresyonda santral sinir sisteminde (korteks, hipokampus, nükleus kaudatus ve talamus) serotonin, dopamin, norepinefrin ve metabolitleri düzeylerinde azalma ve monoamin oksidaz-b enziminin aktivitesinde artma olur. KLİNİK ve TANI Erken başlang çl depresyonun tüm belirtileri geç başlang çl depresyonda da görülebilir. Ancak nörovejetatif bulgular, somatik aş r uğraşlar, ajitasyon, unutkanl k ve sanr lar daha s k görülür. Hastalar n s kl kla enerji kayb, konsantrasyon zorluğu, uyku sorunlar (özellikle erken uyanma ve uykunun s kça bölünmesi), ağr, iştah azl ğ, kilo kayb gibi şikayetleri olur. Çal şmalar hipokondriyak yak nmalar, intihar düşünceleri, ilgi kayb -isteksizlik ve uykusuzluğun majör depresyonu olan yaşl larda belirleyici semptomlar olduğunu göstermektedir. Tan da klinik esast r. Öykü de mutlaka sorgulanmal d r. Ağlama, isteksizlik, can s k nt s, somatik yak nmalar, uyku sorunlar, halsizlik gibi yak nmalar yaşl hastada unutkanl k ile birlikte yaşl ne şikayetle gelirse gelsin sorgulanmal d r. Demans, hipokondriyazis, alkolizm, şizofreni, organik mental hastal klar ay r c tan da düşünülmelidir. Geriatrik depresyon skalas, DSM-IV depresyon kriterleri, mini mental durum değerlendirmesi, saat çizdirme testi, detayl klinik, fiziksel ve kognitif değerlendirme her yaşl hastada yap lmal d r. Tam kan say m, kalsiyum, tiroid fonksiyon testleri, vitamin B 12, folat, hemoglobin, elektrolitler, renal ve karaciğer fonksiyonlar, tan öncesi değerlendirilmelidir. Beyin tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme s kl kla gerekmez, başka hastal klar ekarte etmek için klinik olarak şüphelenilen olgularda yap labilir. Majör depresyon tan s için kriterlerden en az dördünün en az iki hafta içinde hemen hemen her gün olmas ve hastan n sosyal-iş yaşam nda ve hayat n n diğer fonksiyonel alanlar nda belirgin bozukluğa yol açm ş olmas gerekir. On beş soruluk k sa ve s k kullan lan evet-hay r cevaplar n n olduğu ve geriatri ve geropsikiyatri ünitelerinde s kl kla kullan lan k sa geriatrik depresyon skalas testinde 5 puan ve 30 soruluk uzun testte 11 puan ve üstleri depresyon düşündürür. Tan sal değildir. Demans varl ğ nda yorumlanmas güçtür. Yas döneminde depresyon ve yas ay r m bu skala ile yap lamaz. Yaşl da depresyon tan s tam bir geriatrik değerlendirme ile mümkün olur. DSM-IV kriterlerine göre minör depresyon için depresif duygudurum veya ilgi azalmas ile birlikte en fazla dört belirti, majör depresyon için dokuz kriterden en az beş belirti gerekmektedir. ICD-10 s n flamas na göre hafif şiddetli depresyon için A semptomlar ndan iki tane, B semptomlar ndan iki tane; orta şiddete depresyon için A semptomlar ndan iki tane, B semptomlar ndan en az dört tane; ağ r şiddette depresyon için A semptomlar n n hepsi, B semptomlar ndan en az beş tane gerekmektedir. Yaşl da yas dönemi çoğu zaman uzar, değersizlik düşünceleri, ölme isteği, ümitsizlik düşünceleri ve yas belirtilerinin şiddetli olmas gibi belirtiler depresyonu düşündürür. Genelde ağlamalar, iç çekmeler, nefes darl ğ, iştahs zl k, ses değişikliklerinin eşlik ettiği semptomlar görülebilir. Depresyon kriterlerine uyan ve yas süresi iki ay geçen hastalar depresyon olarak tedavi edilmelidir. Fiziksel hastal k ve depresyon ay r m için; eski kliniğinin aksine yeni gelişen fiziksel ya da psikolojik bir semptom varsa, hastan n disabiliteleri olsa dahi yaşam kalitesinde kötüleşmeyi başka aç klayan faktör yoksa, klinik olarak stabil giden kronik hastal klar olan bir hastada son dönemde ilgi ve aktivitelerde azalma varsa, sebebi bulunamayan ağr lar, kulak patolojileriyle aç klanamayan ç nlama-uğultu şeklinde semptomlar varsa ileri yaşta ortaya ç kan hipokondriyak yak nmalar, obsesyon, anksiyete, uyku problemleri, yememe, içmeme, ilaçlar almama, yard m reddetme, kapanma, kilo kayb gibi pasif intihar ya da ölüm belirtileri varsa ve yak n zamanda gelişen anhedoni, değersizlik düşünceleri, suçluluk düşünceleri varsa overlap sendromdan çok depresyon lehine klinik düşünülmelidir. En s k somatik yak nmalar, asteni, kuvvetsizlik, halsizlik, vücudun farkl yerlerinde ağr lar, baş ağr s, kar n ağr s ve kab zl kt r. Obsesif kompülsif bozukluk ve kişilik bozukluğu gibi durumlar n primer olarak yaşl l kta başlamas nadirdir. Bu nedenle bunlar ilk kez yaşl l k döneminde ortaya ç kt ğ nda depresyon bağlam nda görülebileceği akla gelmelidir. Anksiyete bulgular bazen tabloya hakim olabilir ve depresyon gözden kaçabilir. Anksiyete tek baş na yaşl - 27

5 Halil M larda s k görülse de depresyona da eşlik edebilir. Anksiyeteli depresyon oran yaşl larda ve gençlerde birbirine benzerdir. Psikotik özellikler, hastanede yatan depresyonlu yaşl hastalar n %20-45 inde görülür, toplumda yaşayan yaşl depresyon hastalar n n ise %3.6 s n oluşturur. Genelde bu hastalarda sanr lar ortaya ç kar, varsan - lar daha az görülür. Sanr lar s kl kla depresif duygudurumla uyumludur. Suçluluk, iç organlar n çürüdüğü, hastaland ğ, yok olduğu şeklinde somatik ya da nihilistik sanr lar, kötülük görme ve bazen de k skançl kla ilgilidir. Görme varsan lar n n varl ğ nda nörolojik bir hastal k tan s ay r c tan da akla getirilmelidir. Demansl hastalarda görülen sanr lar ise daha az sistematize ve duygudurumla uyumsuzdur. DEPRESYON-DEMANS İLİŞKİSİ Demanstaki depresyonun kliniği klasik majör depresyondan oldukça farkl d r. Demansta depresyon gelişimi tam olarak bilinmemektedir ve tam bir sendrom olarak tan mlanmam şt r. Demanstaki depresyonun şiddetini ölçmek için Cornell demansta depresyon ölçeği kullan lsa da yeterli değildir. Demansta depresyonun tan ve tedavisinde alt n standart yoktur. Bu konuda yak n zamanda standardizasyon için Alzheimer hastal ğ nda duygudurum kriterleri Lyketsos ve arkadaşlar taraf ndan tan mlanmaya çal ş lm şt r. Alzheimer hastal ğ nda depresyon için depresif duygudurum ve zevk almama veya pozitif affekte azalma ile beraber sosyal izolasyon ve geri çekilme, uyku değişikliği, iştah değişikliği, enerjide değişiklikler, ölüm ve intihar düşünceleri, psikomotor değişiklikler, irritabilite ve değersizlik hissi belirtilerinden en az üçü iki hafta boyunca olmal d r. Alzheimer hastal ğ nda depresyon psikolojik bir cevap olarak ortaya ç km ş olabilir, depresyondaki hipokampal atrofi-hiperkortizolemi depresyona sebep olabilir, depresyon Alzheimer hastal ğ n n prodromal bir belirtisi olabilir veya komorbid hastal klar olabilir gibi görüşler vard r. Depresyonu olanlarda demans riski artm şt r. Depresyonun varl ğ mini mental skoru 2-4 puan aras nda düşürdüğünden demansa sebep olabilir. Alzheimer hastal ğ nda depresyon erken dönemlerde daha s kt r, kad nlarda daha s kt r, semptomlar n bildirilmesi veri kaynaklar ndan etkilenebilir, bak m verenler abartabilir. Depresyonu olan yaşl kişilerde belirgin haf za bozukluğunun görüldüğü durumlarda ise depresif psödodemans, geri dönüşlü demansl depresyon, bilişsel bozuklukla giden depresyon gibi tan mlar kullan lmaktad r. Bu kavram depresyonun demans benzeri bir tablo oluşturduğu anlam na gelir. Gerçek demans ile psödodemans ay r m zordur. Depresyon tek baş - na olabilir. Depresyon ve tedavi sonras düzelen unutkanl k varsa psödodemans düşünülür. Alzheimer tipi demansta depresyon prevalans n n %2-20 olduğunu gösteren farkl çal şmalar vard r. Fakat demans depresyonunun tan sal kriterleri belirlenmediğinden çal şmalar asl nda depresyon semptomlar n n s kl ğ - n vermektedir. Vasküler demansta depresyon s kl ğ %19-43 tür. Depresif psödodemans veya geri dönüşlü demans tan s alan hastalar depresyonun gerilemesinden sonra tam olarak iyileşmeyebilir. İlk başta geri dönüşlü demans olan hastalar n %11-23 ü her y l geri dönüşsüz demans olmaktad r. Depresyon Alzheimer demans n n ilk belirtisi olabilir. Depresyon Alzheimer hastal ğ n n seyrinde ortaya ç kabilir. Alzheimer hastalar n n %15-20 sinde majör depresyon, %50 sinde depresif semptomlar vard r. Psödodemans depresyonu olan yaşl hastalar n yaklaş k %15 inde ortaya ç kmaktad r. Depresyon belirtilerinden önce demans belirtileri başlam şsa, depresyon tedavisi ile demans belirtilerinde değişiklik olmam şsa, depresyondan sonra da demans belirtileri devam ediyorsa, hasta bilişsel kay plar n n fark nda değilse demans lehine düşünülmelidir. Depresyona bağl demansta hasta kognitif değerlendirme yap lmas na isteksizdir, umursamaz davranabilir ve bilişsel kay plar n n fark ndad r. Bilişsel kay plar n n ne zaman başlad ğ n daha kesin ve yak n bir tarihle anlat r. Depresyon ve kognitif kapasitede azalma vard r ve antidepresan tedavi ile düzelir. Apati, insomnia, ajitasyon, psikomotor yavaşlama, yorgunluk depresyona, medikal hastal klara ve demansa bağl olabilir. Depresyon hastalar kognitif bozulmay tarih olarak net bir süre vererek hat rlar, unutkanl ğ n fark ndad r ve bundan şikayetçidir; demansta ise klinik seyir sinsidir, hasta genelde fark nda değildir ve unutkanl ğ kabul etmez. Haf za ile ilgili sorulara depresyon hastalar ilgisiz cevaplar verir, testleri yapmak zordur, bilmiyorum-hat rlam yorum şeklinde k sa cevaplar vard r, biraz daha sorulduğunda huzursuzluk olur; demans hastalar ise yanl ş bile olsa unutkanl klar n kompanse etmek için sürekli sorulara cevap verir, testi daha fazla yapmaya çal ş r. Depresyon hastas nda görüşmede kederli bir ifade ve bak ş, ağlama, göz yaş fark edilir. Psödodemansta demanstaki gibi sinsi başlang ç yoktur. Depresyonda afazi, apraksi gibi yüksek kortikal işlevler genelde korunur. Yürütücü işlev bozukluklar yoktur. Depresyon tedavi edildiğinde bilişsel bozukluk ortadan kalkar. Ancak baz hastalarda devam edebilir ve bu hastalarda bilişsel bozulman n demans n erken dönem bulgular olabileceği düşünülmeli- 28

6 Tablo 3. Yaşl depresyonunda tedavi modelleri. Geriatrik de erlendirme Yafll n n sosyal deste i, aile deste i, sosyal hizmet uzman ve psikolog deste i Düzeltilebilir medikal sorunlar n çözümü Çevresel koflullardaki olumsuzluklar n giderilmesi Yafll n n günlük yaflam aktivitelerinde ve enstrümental günlük yaflam aktivitelerinde ba ml l n n azalt lmas na yönelik giriflimler Medikal tedaviler-ilaç, elektrokonvülsif tedavi, psikoterapi dir. Hastalar n pek çoğunda demans tablosu ortaya ç kmadan önce bilişsel bozukluk bir-iki y l süre ile devam edebilir. Bu hastalar n genel yaşl popülasyona göre kat daha fazla oranda geri dönüşsüz demans (s kl kla da Alzheimer hastal ğ ) geliştirdikleri bildirilmiştir. Bu nedenle bu hastalar n bilişsel bak mdan uzun dönem izleme al nmas gereklidir. TEDAVİ ve PROGNOZ Majör depresyon, psikotik depresyon, minör depresyon mutlaka tedavi edilmelidir. Tedaviye rağmen yaşl depresyon hastalar n n %7-30 unda kronikleşme görülür. Kronikleşmeyi kolaylaşt ran faktörler; geçirilmiş atak sürelerinin uzun olmas, t bbi hastal klar n eşlik etmesi, atağ n melankolik özelliklerinin olmamas, sanr lar n eşlik etmesi, klinik belirtilerin ağ r seyretmesi, geç tan konup tedaviye geç başlanmas d r. Geç tan konmas prognozu kötüleştirir. Yaşl depresyonunda tedavi modeli Tablo 3 te gösterilmiştir. Yaşl da depresyon tedavisi ile ilgili bilgilerimiz görece k s tl d r. Çünkü çoğu ilaç çal şmalar ileri yaş yerine yaş aras, çoğul t bbi hastal ğ olmayan ve seçilmiş hasta gruplar ile yap lmaktad r. Subsendromal depresyon, belirgin depresif belirleyiciler bir majör depresyon öncülü ya da yaşl l ğa bağl ya da özgü bir depresyon tipi olabileceğinden klinik olarak depresyon düşünülen olgular, geriatrik depresyon skalas da destekliyorsa DSM-IV kriterlerine tam uymuyorsa da tedavi edilmeli görüşleri son y llarda giderek önem kazanmaktad r. Depresif semptom ve belirtilerin düzeltilmesi, depresyon rekürrensi ve relaps n n önlenmesi, yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasitenin artt r lmas, kişinin sağl k durumunun düzeltilmesi, harcamalar n azalt lmas ve depresyona bağl morbidite ve mortalitenin önlenmesi tedavinin ana amaçlar olmal d r. Yaşl çal şmalar hastalardaki depresyonun daha kötü sonland ğ n bildirse de birçok çal şma ileri yaştaki hastalarda depresyonun seyrinin genç ve orta yaşl hastalardan çok da farkl olmad ğ n göstermektedir. Doğal bir izlem çal şmas nda antidepresan alan ya da almayan yaşl hastalarda ilk bir y lda yineleme ve nüks oranlar gençlere göre daha azken (%15-35), üç-alt y ll k izlem sonunda yineleme riski yaşl larda gençlerdeki oran aşarak %38 e yükselmiştir. Bir y ll k izlem boyunca iyi kalma oran n %50-60 lar bulan çal şmalar vard r. Ancak çal şmadan ç kar lan hastalar için depresyonun ölüm h z n artt rm ş olabileceği ve demans n seyrini h zland rm ş olabileceği göz önüne al nacak olursa ileri yaşta depresyonun prognozunun daha kötü olduğu söylenebilir. İleri yaştaki depresyonda zaman içinde de olsa düzelme olmakta, ancak hastalar n 1/3-1/4 ünde kal nt belirtiler görülebilmektedir. Kal nt belirtiler (örn. akut tedavi sonras uykusuzluk belirtisinin sürmesi) yüksek yineleme riskini göstermektedir. Yaşl hastalarda beyin görüntüleme anormalliklerinin bulunmas depresyon ve diğer ruhsal hastal klar n gelişme riskini artt rmakta ve tedavi yan t n kötüleştirmektedir. Yaşl hastalarda depresyon ilaç tedavisi ve psikoterapiyle etkin şekilde tedavi edilebilir. Tedavinin amac bulgular n iyileşmesini sağlamak, alevlenme ve yinelemeleri engellemek, işlev düzeyi ve yaşam kalitesini art rmakt r. Yaşl larda gençlerde kullan lan antidepresanlar kullan lmakta, ancak yaşla birlikte ilaçlar n farmakokinetiği ve farmakodinamiği değişmektedir. Bu nedenle yaşl larda ilaç tedavisine düşük dozlarla başlanmal ve doz art r m daha yavaş yap lmal d r. Yaşl larda antidepresan yan t n gençlere göre daha geç, ortalama 4-12 hafta içinde ortaya ç kt ğ bilinmektedir. Depresyonun düzelmesinden yani akut tedaviden sonra en az alt ay daha alevlenme olmamas için devam tedavisi yap lmal d r. Yineleme riski yüksek olanlarda ise sürdürüm tedavisi yap lmal ve antidepresanlara en az bir-iki y l devam edilmelidir. Sürdürüm tedavi dozu atak s ras nda kullan lan dozla ayn olmal d r. Klasik olarak yaşl da depresyon tedavisi sonras 1/3 hastada tamamen tedavi, 1/3 hastada parsiyel iyileşme ve relaps, 1/3 hastada tedaviye cevaps zl k söz konusudur. Ancak burada hastan n bazal durumu ve özellikleri belirleyicidir. İlaçlarla %60-80 etkinlik, psikoterapilerle %50 etkinlik, EKT ile %80 etkinlik olacağ n bildiren çal şmalar vard r, ancak genelde %30-50 relaps (ilk iki y lda) görülmektedir. Tedavi en az alt ay yap lmal - d r ve bir-iki y la kadar idame tedavi öneren yaz lar vard r. Tedavi etkisiz demek için en az alt -sekiz hafta ilaç tedavisi düzenli al nm ş olmal d r. Yaşl depresyonunda iyi prognoz kriterleri aras nda kad n cinsiyet, çal ş yor olmak, iyi sosyal destek, ai- 29

7 Halil M le ile birlikte oturma, eş ya da çocuk kayb n n olmamas, uzun dönemli bir kuruma yerleştirilmemiş olma, ailede depresyon öyküsü olmamas, daha önce varsa depresyon atağ n n iyileşmiş olmas, daha öncesinde kişilik bozukluğu ya da başka psikiyatrik hastal k olmamas, demans olmamas, fiziksel sağl - ğ n iyi olmas, disabilitenin olmamas, kronik hastal k say s n n az olmas, depresyon şiddetinin hafif olmas, sanr lar n olmamas, intihar düşüncelerinin olmamas, değersizlik düşüncelerinin belirgin olmay ş yer almaktad r. Tedaviye başlamadan önce iyi bir hikaye, fizik muayene, medikal özgeçmiş, ilaç öyküsü ile tam bir geriatrik değerlendirme yap lmas yaşl depresyonunda özellikle önemlidir. İlaçlar ve özellikle trisiklikler için glokom, üriner obstrüksiyon, yak n zamanl infarktüs ya da anstabil anjina, baş dönmesi-dengedüşmeler, aritmiler detayl sorgulanmal ve QT uzamas, 2 derece AV blok, sol dal bloğu, bifasiküler blok, atriyal fibrilasyon varl ğ nda öncelikle kardiyolojik değerlendirme veya konsültasyon ve sonra antidepresan tedavi (trisikliklerden genellikle kaç n l r) başlanmal d r. Tan dan emin olmak, hastaya ve yak nlar na hastal k, beklentiler, tedavi cevab n n dörtsekiz hafta alabileceği, tedavinin uzun süreli olmas gerekliliği, hastal ğ n tekrarlama riskleri, hastan n yaşam kalitesinde yaratabileceği yan etkiler ve ilaç etkileşimleri hakk nda bilgi verilmeli, kompliyans artt r lmaya çal ş lmal ve intihar riski yüksek hastalarda yüksek dozda al nd ğ nda toksisitesi az olan ilaçlar tercih edilmelidir. Temelde maliyet trisiklik antidepresanlar n lehine olmas na rağmen, ilaç etkileşimleri ve yan etkiler söz konusu olduğunda seçici serotonin gerial m inhibitörleri (SSRI) ve seçici serotonin-noradrenalin gerial m inhibitörleri (SNRI) yaşl depresyonunda ilk seçenek olarak kullan lmaktad r. Depresyon tedavisinde verilen ilaçlar Tablo 4 te gösterilmiştir. Trisiklik antidepresanlar (TSA) n depresyon tedavisinde etkili olmalar na rağmen yan etkileri ve yaşla birlikte farmakokinetiklerinde ortaya ç kan değişiklikler nedeniyle yaşl depresyon hastalar n n tedavisinde ilk seçim olmalar ideal görülmemektedir. TSA lardan en s k amitriptilin, doksepin, nortriptilin, trazodon, mianserin kullan lmaktad r. Ülkemizde doksepin ve nortriptilin yoktur. TSA lar kullan l rken tedaviye uyuma özellikle dikkat edilmelidir. Hastalar n %70 inin önerilen ilaç dozlar n n %25-50 sini almad klar tahmin edilmektedir. Sedasyon ihtiyac olan, uykusuzluk yak nmas ön planda olan hastalarda, ajitasyonu olan depresif hastalarda trazodon antikolinerjik yan etkileri olmad ğ için tercih edilebilir. Tablo 4. Yaşl depresyonu tedavisinde kullan lan ilaçlar. Trisiklik antidepresanlar: Tersiyer aminler (imipramin, amitriptilin, dotiepin), ikincil aminler (nortriptilin, desipramin), atipik (trazodon, mianserin) SSRI: Sertralin, essitalopram, sitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin SNRI: Mirtazapin, venlafaksin, reboksetin MAO inhibitörleri: Moklobemid Duygudurum düzenleyiciler: Lityum, karbamazepin, valproik asit Di er: Bupropion, tianeptin SSRI: Seçici serotonin gerial m inhibitörleri, SNRI: Serotonin ve noradrenalin gerial m inhibitörleri, MAO: Monoamin oksidaz. Son y llarda, antikolinerjik ve kardiyovasküler yan etkilerinin daha az olmas nedeniyle çoğu klinisyen taraf ndan SSRI lar ilk tercih edilen ilaçlar aras nda yer almaktad r. Presinaptik serotonin gerial m pompas n inhibe eder, serotonerjik iletimin artmas n sağlar. Günde tek doz kullan m ve yan etkilerinin az olmas, tedavi başlang ç dozunun genelde ayn zamanda terapötik doz olmas bu grubun özellikle yaşl hastalarda avantajlar d r. Benzer etki ve yan etki profilleri vard r. Kötüye kullan m ve yüksek dozda daha güvenilirdir. TSA larla benzer etkinlikleri vard r. Yan etkilerinin daha kolay tolere edilebilir olmas, bilişsel bozukluk yapmamas, antikolinerjik ve kardiyovasküler yan etkilerinin az olmas baz avantajlar d r. Antikolinerjik yan etkileri daha az olduğu için demansl larda da tercih edilebilir. S k yan etkiler aras nda ishal (%10), bulant (%15), insomnia (%5-15), ajitasyon ve aş r uyar lma- anksiyete (%2-15), baş ağr - s, sersemlik hissi, kilo kayb vard r. Genelde bu yan etkilere karş ilk iki-dört haftada tolerans gelişir. Ancak SSRI lara bağl ortaya ç kan uygunsuz ADH sendromu, ekstrapiramidal bulgular ve bradikinezi gençlere göre daha fazla görülebilen yan etkilerdir. Ayr ca, uykusuzluk, bulant, anoreksiya, kilo kayb, ajitasyon gibi sorunlar da olabilir. Yaşl larda s k kullan lan, varfarin gibi antikoagülanlar, antihipertansifler ya da digoksin gibi ilaçlarla olan etkileşimlere çok dikkat etmek gerekmektedir. Sitokrom p450 ilaç etkileşimleri bütün SSRI larda vard r, essitalopram ve sertralinde göreceli olarak daha azd r. Venlafaksin presinaptik serotonin ve noradrenalin gerial m n engelleyen, kolinerjik, histaminerjik, alfa-adrenerjik etkisi olmayan depresyonda oldukça etkili ve ilk seçenek ilaçlar aras nda olan bir antidepresand r. Özellikle tedaviye dirençli depresyonlarda tercih edilmelidir. Doz 37.5 mg ile başlay p, kademeli olarak 225 mg a 30

8 kadar art r labilir. S k görülen yan etkileri SSRI lara benzemektedir. Önemli bir yan etkisi ise doz art m yla ortaya ç kan (> mg dozlarda) kan bas nc nda art şt r. Ancak geriatrit depresyon tedavisinde kullan lan dozlar nda kan bas nc nda anlaml art şlar izlenmiştir. Kan bas nc kontrol alt nda olan hastalarda kullan m nda yak n takiple bir kontrendikasyon yoktur. Venlafaksin %30 proteine bağlanma oran yla varfarin, digoksin gibi yüksek protein bağlanma oran olan ilaçlarla güvenle kullan labilir. SSRI ve SNRI lara cevap vermeyen hastalarda tan - y tekrar düşünmek gerekir, sistemik hastal klar gözden geçirilmelidir. Tedavi süresi ve dozun yeterliliği değerlendirilmelidir. Mirtazapin, alfa-adrenerjik reseptör antagonizmas, postsinaptik 5HT2 ve 5HT3 inhibisyonu ve H1 reseptör blokaj yapar, serotonin ve noradrenalini artt - r r. Sitokrom p450 üzerinden ilaç etkileşimi ve cinsel yan etkisi bulunmamaktad r. Agranülositoz, iştah art m, kilo al m, sedasyon yan etkileri vard r. İştah ve sedasyon artt r c etkisiyle anksiyete, uyku bozukluklar ve kilo kayb üzerine olumlu etkileri olur. SSRI ve SNRI lara cevap vermeyen hastalarda tan y tekrar düşünmek gerekir, sistemik hastal klar gözden geçirilmelidir. Tedavi süresi ve dozun yeterliliği değerlendirilmelidir. Moklobemid ülkemizdeki tek selektif monoamin oksidaz (MAO) inhibitörüdür. MAO-A enzimi noradrenalin, serotonin, dopamin ve tiramin y k m n sağlar, bu enzimin geri dönüşlü bloke olmas yla noradrenalin ve serotonin artar. Moklobemidin cinsel işlev bozukluğu, sedasyon, antikolinerjik ya da kardiyovasküler yan etkileri azd r. Ortostatik hipotansiyon, bulant, ajitasyon, baş ağr s, ağ z kuruluğu ve uykusuzluk yapabilir. EKT ağ r majör depresyonu olan yaşl larda en etkili tedavidir. EKT ile iyileşme oranlar %80 e kadar ç kmaktad r. Özellikle şiddetli depresyonda, sanr, varsan ya da diğer psikotik özellikleri olan depresyonda, ağ r psikomotor yavaşlamas olan hastalarda, katatonik stuporda, ciddi intihar riski olan hastalarda tercih edilebilir. EKT ile iyileşme oranlar %80 e kadar ç kmaktad r. İlaç tedavisine dirençli olan hastalarda bile EKT ile yan t oran %63 tür. Ancak invaziv bir tedavi yöntemidir ve sonras nda idame ilaç tedavisi gerekmektedir. EKT sonras %30-50 oran nda relaps görülmektedir. Opipramol depresyon amaçl s kl kla yanl ş olarak kullan lan bir ilaçt r. Antidepresan ve antipsikotik etkilidir. İnsidon, İnsomin, Deprenil, Opridon, İnzeton isimleriyle s kl kla ve uzun süreli verilmektedir. Kalp yetmezliği, KAH, BPH, glokom, epilepsi gibi hastal klar olanlarda ve yaşl da kullan m uygun değildir. Sedasyon, antikolinerjik yan etkiler ve kardiyotoksisite belirgindir ve psikolojik bağ ml l k yapar. İlaca başlamadan önce özellikle trisiklik antidepresanlar için kardiyolojik aç dan öykü ve klinik değerlendirme, glokom, idrar yapmada güçlük, nöbet geçirme öyküsü, baş dönmesi, s k düşme öyküsü, yüksek tansiyon, yak n zamanda geçirilmiş miyokard infarktüsü ve anstabil anjina yönünden hasta sorgulanmal d r. Tüm hastalarda antidepresan tedavi öncesi bazal böbrek fonksiyon testleri, elektrokardiyografi ve karaciğer fonksiyon testleri bak lmal ve ilaç etkileşimleri yönünden ilaç öyküsü detayl sorgulanmal - d r. Hastalar ilaçlar n olas yan etkileri yönünden bilgilendirilmeli ve tedavinin sürekliliği sağlanmal d r. Yaşl depresyonunda psikoterapilerle ilgili çal şmalar az say dad r. Bilişsel davran şç terapi, kişiler aras terapi, sorun çözme terapisi gibi tedavilerin tek baş na ya da farmakoterapi ile birlikte kullan ld ğ nda etkin olduklar gösterilmiştir. Bu çal şmalar n özellikle huzur evlerinde kalan yaşl larda uygulanabilirliği yüksektir. SONUÇ Depresyon yaşl larda en s k görülen geriatrik sendromlardand r. Yaşl hastalar s kl kla kardiyovasküler sorunlar ve kas-iskelet sistemiyle ilgili sorunlar sebebiyle doktora başvurduklar ndan özellikle birinci basamak hekimlerinin ve iç hastal klar hekimlerinin başka şikayetlerle de olsa gelen her yaşl hastada depresyon yönünden değerlendirme yapmalar, tedavi planlamalar ve tedavinin devaml l ğ ve tan n n doğrulanmas amac yla bir geriatri kliniğine ya da psikiyatri ve nöroloji bölümlerine yönlendirmeleri gerekmektedir. İç hastal klar hekimlerine ve birinci basamak hekimlerine yaşl depresyonunun erken teşhisinde ve tedavisinde önemli sorumluluklar düşmektedir. Depresif belirtilerin hastalar, yak nlar ve hekimler taraf ndan s kl kla yaşl l ğa bağl ya da komorbid hastal klara bağl olduklar önyarg s sebebiyle, bu hastal klar n tan lar atlanmaktad r ya da geç dönemde olmaktad r. KAYNAKLAR 1. Baldwin RC, Anderson D, Black S, et al. Guideline for the management of late life depression in primary care. Int J Geriatr Psychiatry 2003; 18: Birrer RB, Vemuri SP. Depression in later life, a diagnostic and therapatic challange. Am Fam Physician May 2004; 69:

9 Halil M 3. Bruce ML, Ten TR, Reynolds CR, et al. Reducing suicidal ideation and depressive symptoms in depresed older primary care patients. JAMA 2004; 291: Cankurtaran M, Ar oğul S. Geriatrik yaş grubunda depresyon. Ulusal Geriatri Kongresi Kitab, 2002: Cankurtaran M, Halil M. Demans ve depresyon. Hacettepe Mezuniyet Sonras İç Hastal klar Eğitim Kursu, 2004: Cankurtaran M, Halil M, Yavuz BB, et al. Depression and concomitant diseases in a Turkish geriatric outpatient setting. Arch Gerontol Geriatr 2005; 40: Chimich WT, Nekolaichuk CL. Exploring the links between depression, integrity and hope in the elderly. Can J Psychiatry 2004; 49: Cohen GD. Depression in late life. Geriatrics 2002; 57: Cole MG, Dendukuri N. Risk factors for depresion among elderly community subjects, a meta analysis. Am J Psychiatry 2003; 160: Conwell Y, Lyness JM, et al. Completed suicide among older patients in primary care practises: A controlled study. J Am Geratr Soc 2000; 48: Dunner DL. Treatment considerations for depression in the elderly. CNS Spectr 2004; 12(Suppl 3): Furlan PM, Kalan MJ, Have HT, et al. SSRIs do not cause affective blunting in healthy elderly volunteers. Am J Geriatric Psychiatry 2004; 12: Gallo JJ, Rebok GW, Tennstedt S, et al. Linking depressive symptoms and functional disability in late life. Aging Ment Health 2003; 7: Gum A, Arean PA. Current status of psychotherapy for mental disorders in elderly. Curr Psychiatry Rep 2004; 6: Heikkenen RL, Kauppinen M. Depressive symptoms in late life, a 10 years follow-up. Arch Gerontol Geriatr 2004; 38: Himelhoch S, Weller WE, Wu AW, et al. Chronic medical illness, depression, and use of acute medical services among medicare beneficiaries. Med Care 2004; 42: Kulaks zoğlu BI ve ark. 2. Ulusal Kognitif Nöroloji Sempozyumu Uydu Sempozyum Kitapç ğ Yaşl larda Depresyon, May s, Mast BT. Cerebrovascular disease and late life depression. Am J Geriatr Psychiatry 2004; 12: Montgomery SA. Late life depression, rationalizing pharmacological treatment options. Gerontology 2002; 48: Murphy GM, Kremer C, Rodrigues HE, et al. Pharmacogenetics of antidepressant medication intolerance. Am J Psychiatry 2003; 160: Lapid MU, Rummans TA. Evaluation and management of late life depresion in primary care. Mayo Clin Proceed 2003; 78: Lavretsky H, Kurbanyan K, Kumar A. The significance subsyndromal depression in geriatrics. Curr Psychiatry Rep 2003; 6: Ong PS. Late life depression, current issues and new challanges. Ann Acad Med Singapore 2003; 32: Özer S, Cankurtaran E, Uluğ B, Uluşahin A. İleri yaşta depresyon. Geriatri 2002 Sempozyum Kitab, 2002: Özkan S. Genel t pta psikiyatrik morbidite. Özkan S (editör). Psikiyatrik T p Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi. İstanbul, 1999: Parker G. Modelling late life depression. Int J Geriatr Psychiatry 2003; 18: Rabheru K. Special issues in the mangement of depression in older patients. Can J Psychiatry 2004; 49: 41-9S. 28. Raj A. Depression in the elderly. Tailoring medical therapy to their special needs. Post Grad Med 2004; 115: Ruchiel MA. Depression. In: Wise GM (ed). Textbook of Consultation Liasion Psychiatry. Washington: American Psychiatric Publishing, 2002: Sambamoorthi U, Olfson M, Walkup JT, et al. Diffusion of new generation antidepressant treatment among elderly diagnosed with depression. Med Care 2003; 41: Schreiner AS, Hayakawa H, Morimoto T, Kakuma T. Screening for late life depression cut off scores for geriatric depression scale and Cornell scale for depression in dementia among Japanese subjects. Int J Ger Psychiatry 2003; 18: Schweitzer I, Tuckwell V, O Brien J, et al. Is late onset depression a prodrome to dementia? Int J Geriatr Psychiatry 2002; 17: Serby M, Yu M. Overview, depression in elderly. Mt Sinai Med J 2003; 70: Thomas A. Criteria are needed for research in vascular depression. Int Psychogeriatrics 2004; 16: Tiemeier H. Biological risk factors for depression in late life. Eur J Epidemiology 2003; 18: Vandel P. Antidepressant drugs in the elderly, a role of the cytochrome p450 2d6. World J Biol Psychiatry 2003; 4: Watson LC, Lewis CL, Kistler CE, et al. Can we trust depression screening instruments in healthy old-old adults? Int J Geriatr Psychiatry 2004; 19: Wurff WB, Stek ML, Beekman AT. The efficacy and safety of ECT in depressed older patients, a review. Int J Geriatr Psychiatry 2003; 18: YAZIŞMA ADRESİ Uzm. Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi İç Hastal klar Anabilim Dal Geriatri Ünitesi S hhiye-ankara 32

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3):239-244 Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Dr. Mustafa YILDIZ 1, Dr. Fuat TORUN 2 ÖZET Yapay bozukluk uzun zamand r bilinmesine ra men tan s ve tedavisi sorun

Detaylı

ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER

ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu 2-3 Aral k 1999, stanbul, s. 157-168 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1.

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1. KISA ÜRÜN B LG 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI SERTEVA50 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz.

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ ANKARA, 2011 Sağl k Bakanl ğ Yay n No: 862 ISBN: 978-975-590-411-5 Bask : Başak Matbaac

Detaylı

Klinik Gelişim. Psikiyatri

Klinik Gelişim. Psikiyatri Psikiyatri İlk Söz YAZMADAN EDEMEDİM rüzgâr bu şiiri sana götürsün kâğıttan yaptığım o işlemeli kayıklar fırtınalara dayanan. koş rüzgâr koş. yazmadan edemedim Behçet Aysan İçindekiler 1 Panik Hastasına

Detaylı

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle... ÖNSÖZ İlk defa 1998 yılında Geriatrik Hasta ve Sorunları adı altında, Geriatri nin belli başlı konularını içeren bir sempozyumu Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirmiştik. Aradan

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

Yaşlılarda İntihar Davranışı

Yaşlılarda İntihar Davranışı Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):294-309 doi: 10.5455/cap.20131229101314 Yaşlılarda İntihar Davranışı Suicidal Behavior in Elderly Murat Aslan, Çiçek Hocaoğlu

Detaylı

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Türk Psikiyatri Dergisi ; ():- Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Dr. Afş n SAĞDUYU, Dr. Tamer AKER, Dr. Erol ÖZMEN, Dr. Şükrü UĞUZ, Dr. Kültegin ÖGEL, Dr. Defne TAMAR

Detaylı

www.turkailehekderg.org Summary

www.turkailehekderg.org Summary Türk Aile Hek Derg 2011;15(2):69-76 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.11.69 Birinci basamak sa l k hizmetinde cinsel ifllev bozukluklar na yaklafl m Approach to sexual dysfuntion in primary

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular Ref. No: 21 Emre Sarg n 1, Hava Dönmez 1, Sibel Örsel 1, Tahir Kurtulufl Yoldafl 1 1 Ankara D flkap Y ld r m Beyaz

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

(Geriatrics and Plastic Surgery)

(Geriatrics and Plastic Surgery) Yeni T p Dergisi 2013;30:214-219 (Geriatrics and Plastic Surgery) Serdar YÜCE, Ahmet I IKDEM R, Bülent TEKEREKO LU Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA EMPATİ BECERİSİ, ALEKSİTİMİ, DEPRESYON, ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE SEMPATİK DERİ YANITI İLİŞKİSİ

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı