: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) e-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com"

Transkript

1

2 letiflim Bask : Tel (232) (pbx) Faks (232) e-posta: : 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) e-posta: Tarih : Mart 2008

3 Sevgili Üyemiz, Mimarl k alan nda yaflanan geliflmeler ve yap bileflenlerindeki de iflmeler, tasar m ve uygulama süreçlerinde gereksinimini art rarak koruyor. Mimarl k meslek prati i içinde, bilginin geliflme ve de iflmelerin güncellefltirilebilmesi, paylafl lmas, eriflilmesi ve uygulama alan na yans t lmas nda yararl olabilmesi amac yla kapsaml bir etkinlik ve e itim program haz rlad k. Mesle i uygulama sürecinde, ekte sunmufl oldu umuz etkinlik ve e itim program eksikliklerin tamamlanmas nda çok önemli bir araç olarak görülmektedir. Program ve etkinliklerde birlikte olmak dile imizle. Yönetim Kurulu

4 Mart 08 E itim ve Etkinlikleri

5 SMG E T M 06 Mart / zmir 07 Mart / Ayd n 08 Mart / Manisa Haz rlayan: Cemal Mercan Saat: Yer: Mimarlar Odas Ayd n Temsilcili i Mimarlar Odas Manisa Temsilcili i Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Kat Mülkiyeti Kanunu ve Uygulamas Amaç 634 Say l Kat Mülkiyet Kanununun tarih ve 5713 say l yasa ile de iflik 12.Maddesi gere i Kat Mülkiyeti kurulurken istenecek belgeler aras nda ( Madde: 12/a) Ana gayrimenkulde, yap ve yap lar n d fl cepheleri ve iç taksimat ba ms z bölüm eklenti, ortak yerlerin ölçüleri ve ba ms z bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan de erleriyle orant l arsa paylar ve ba ms z bölümlerin yap inflaat alan da aç kça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar taraf ndan yap lan Ana gayrimenkulün maliki veya tüm paydafllar taraf ndan imzalanan yetkili kurum ve kurulufllar nca onaylanan mimari proje ve birden çok yap lar n yerleflmelerini gösteren vaziyet plan belirtilmektedir.. 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulamaya giren yasa hükmü gere i mimarlara da sorumluluk yüklenmifltir. 634 say l Kat Mülkiyeti Kanununun gere i kurulacak Kat rtifak, Kat Mülkiyeti ve Kat Mülkiyetine esas arsa paylar n n hesaplanmas yöntemi ile Yönetim Plan n n Belediyelerce inflaat ruhsat al nmas safhas nda mimar onayl istenmesi nedeniyle Mimarlar n bu sorumluluklar eksiksiz yerine getirebilmelerini sa lamak amaçlanmaktad r. çerik 1. Kat mülkiyeti ve kat irtifak n n kavram Medeni Kanundan önceki kat mülkiyeti Medeni kanuna göre kat mülkiyeti Kat mülkiyeti kanununun haz rlan fl ve de ifliklikler 2. Tan mlar Kat irtifak n n kurulmas ve sona ermesi Kat mülkiyeti kurulmas ve sona ermesi Devre mülk hakk n n kurulmas ve sona ermesi 3. Cins de iflikli i Yap l iken yap s z hale dönüfltürme Yap s z iken yap l hale dönüfltürme 5

6 SÖYLEfi KONSER 08 Mart Cumartesi Düzenleyen: TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu Yer: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu letiflim: (232) / Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü Program: Söylefli Kad n Üzerinden Siyaset; E itimde ve stihdamda Kad n Gerçe i Serap Güre (Kad nlarla Dayan flma Vakf KADAV) Ara Müzik Dinletisi: Ezginin Günlü ü Not: Etkinlik bitiminde Konak - Bornova - Karfl yaka yönlerine araç kald r lacakt r. 6

7 SMG E T M 12 Mart Çarflamba Haz rlayan: Ahenk Y lmaz, Y.Mimar Saat: Yer: E itim Merkezi Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l mc Say s : 25 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarl k ve Renk Tasar m Amaç: Bir yüzey niteli i olarak renk kuflkusuz tasar m temelli tüm disiplinler için alg zenginli i ve estetik de er düzeyini yükseltmek aç - s ndan önemlidir. Mimari tasar m nesneleri olarak binalar kentsel dokuyu ve görünümü oluflturduklar için renklendirme bilgisi mimarl kta daha da büyük önem kazan r. Fakat ço u zaman ülkemizde renklendirme kavram bilimsel bir kavram, renklendirme eylemi de bir tasar m süreci olarak görülmez ve mimarl kta renk tümüyle öznel bir k l f giydirilerek renkler ve zevkler tart - fl lamaz ifadesine indirgenir. Bu ders en temelde mimarl kta renk kullan m n n nesnel ve bilimsel tasar m kurallar na odaklan r. Bu çerçevede renk oluflumunun temel kurallar, renk alg s n etkileyen faktörler, renk uyum flemalar, mimarl k, kent ve renk iliflkisi ve bu iliflkide rengin tasar m güçlendirici bir eleman olarak rolü incelenir. Bu e itimin amaçlar özetle kat l mc ya temel renk bilgisi ve terminolojisini kazand rmak, renk seçimi ve renkleri biraraya getirmek konusunda uyum kurallar çerçevesinde bir estetik duyarl l k edindirmek ve rengin mimarl kta nas l bir tasar m ö esine dönüfltürülebilece i bilgisini vermektir. çerik: 1. Temel renk bilgisi 2. Ifl k, doku, malzeme ve renk iliflkileri 3. Renk uyumu kurallar 4. Mimarl k ve renk 5. Tasar m eleman olarak renk 7

8 SMG E T M 21 Mart / zmir 22 Mart / Manisa Haz rlayan: Türkiye Prefabrik Birli i (TPB) Saat: Yer: Mimarlar Odas Manisa Temsilcili i Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Prefabrike Betonarme Yap m Sistemleri ve Ürünleri Amaç: Seminerin amac, mimarlar n prefabrikasyon teknolojisini ve sa lad olanaklar ö renmeleridir. Seminerde prefabrikasyonun yararlar, kullan ld alanlar ve yeni kullan m olanaklar anlat lmakta, tasar mda dikkat edilmesi gereken noktalar aç klanmakta ve prefabrikasyon teknolojisi ile neler yapabilece i örneklerle gösterilmektedir. Prefabrikasyon sektörünün ülkemizdeki geliflimi ve mevcut durum hakk nda bilgi verilmektedir. çerik: 1. Prefabrike Beton Sektörü Prefabrikasyona Girifl 2. Prefabrike Betonarme Sistemlerle Tasar m Prefabrike Betonarme Sistemlar Prefabrike B.A. Sistemlerin Uygulanmas Mimari Prekast Ürünler Sonuç / Mimar n Rolü 8

9 SÖYLEfi 21 Mart Cuma Konuflmac : lber Ortayl, Prof. Dr. Saat: Yer: DESEM / DEÜ Rektörlük / Alsancak SMG Kredisi: 1 Koruma Olgusu ve Topkap Saray n n Restorasyonu 1947 y l nda Avusturya'da do an lber Ortayl, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dari fiube ve Dil Tarih Co rafya Fakültesi, Yeniça Tarihi Bölümü'ni bitirdi. Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde okudu. Chicago Üniversitesi tarih bölümünden yüksek lisans diplomas ald y l nda doçent, 1989 y l nda profesör oldu. Paris, Princeton, Moskova, Berlin, Viyana gibi dünyan n en ünlü üniversitelerinde misafir profesörlük yapt. Yerli ve yabanc dergilerde 'fiehirler ve dare Tarihi' üzerine makaleleri bulunuyor. Prof. Dr. Ortayl CIEPO (Uluslararas Osmanl Çal flmalar Toplulu u) Baflkan Yard mc s ve Avrupa ranoloji Cemiyeti üyesi. Eserleri Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Gelene i, Türkiye dare Tarihi, Osmanl mparatorlu u'nda Alman Nüfuzu, Gelenekten Gelece e, mparatorlu un En Uzun Yüzy l, stanbul'dan Sayfalar, Studies On Ottoman Transformation, Hukuk ve dare Adam Olarak Osmanl Devleti'nde Kad, Türkiye'nin dare Tarihi'ne Girifl, Osmanl Toplumunda Aile. 9

10 TEKN K GEZ 22 Mart Cumartesi Hareket Yeri: Karfl yaka-yunuslar Lozan Meydan Üçkuyular BP SMG Kredisi: 1 Ücret: 35 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarlar Yap lar n Gezdiriyor K rm z - Derya Akdurak K rm z, zmir Çeflme de, her biri ayr tasarlanm fl befl evin kendi iç dünyalar n yaflarken ayn zamanda komfluluk yapabildi i ve görsel bütünlük oluflturdu u bir sitedir. Evler tek katl olarak tasarlanm flt r. Evlerin her birinin müstakil yüzme havuzu, otopark ve makine dairesi vard r. Peyzaj bütün olarak tasarlanm flt r ve akdeniz bitki gruplar kullan lm flt r. Evlerde, yatak odalar nda beyazlat lm fl mefle lamine parke, di er iç mekanlar ve teraslarda gri renkli do al Brezilya tafl, banyo duvarlar nda polikor kaplama kullan lm flt r. Havuzda görsel bütünlük sa lanm fl olmas na ra men, her evin havuzu birbirinden ba ms z olarak tasarlanm flt r. 10

11 SEM NER KOKTEYL 25 Mart Sal Konuflmac : Y lmaz Özdemir, Dr. Ömer Ar öz, Yrd. Doç.Dr. Batur Demir, nfl. Müh. Saat: Yer: Düzenleyen: zopoli SMG Kredisi: 1 Binalarda Is Yal t m n n Önemi Çat ve cephe panelleri, prefabrik betonarme ya da çelik yap konstrüksiyonuna içeriden yada d flar dan giydirilerek monte edilen yap elemanlar d r. Paneller oldukça hafif olduklar ndan, kolayca ve son derece h zl bir biçimde monte edilebilmeleri nedeniyle günümüz yap üretim sürecinde s kça tercih edilen yap elemanlar d r. Bu elemanlar n üretimini yapan zopoli firmas n n verece i seminerde; binalarda s yal t m, sandviç panellerin yal t m cinsine göre yang n ve s yal t m na karfl davran fl ve yang na karfl dayan m yüksek paneller ve kullan m yerleri aç klanacak, üretim süreçleri elemanlar n teknik özellikleri ve montajlar na iliflkin bilgiler verilecektir. 11

12 SERG 26/27/28/29 Mart Haz rlayan: Küratör: Foto raflar: Yer: Düzenleyen: Nevzat Say n Mimarl k Hizmetleri Bülent Erkmen Cemal Emden Pakistan Pavyonu / Kültürpark zfafl / Do al Tafl ve Mermer Fuar 2008 kapsam nda gerçekleflecektir. Nevzat Say n n Mimarl nda Duvar E itimini Modernizmin aforizmalar aras nda geçirmifl bir mimar n en çok duydu u cümlelerden biri; yap n n d fl yüzünün, iç mekan n çözümlemesi sonucu kendili inden olufltu u ve d fl yüz için ayr ca u raflmaya gerek olmad yd. Do rusu kuflku verici bir önermeydi bu. Bir yap ya dair neredeyse tüm de erlendirmelerin d fltan bafllad n gördükçe, bu önermenin do ru olamayaca ç - k yordu ortaya. ki aya üzerinde do rulup, düfley duruma geçmeyi yerçekimine inat becerebilen insan, kendisi olma haline bürünürken yine düfley bir üretim olan duvar infla etmeyi de ö rendi. ç ve d fl n ara kesitini oluflturan duvar, genellikle önündeki ve arkas ndakinden yola ç kan bir tan mlamayla anlafl lmaya, anlamland r lmaya çal fl l r. Oysa duvar infla edildi i amac n yan s ra kendisi olarak da özel öneme sahiptir. Do rusu as l merak etti im de bu kendisi olma halidir. Bütün çal flma ben istemeden 10 y l önce yazd m bir yaz - n n devam na duvar n kendisi olma hali ne dönüflmüfl oldu. 12

13 SÖYLEfi 27 Mart Perflembe Konuflmac : brahim Eyüp (Nevzat Say n Mimarl k Hizmetleri) Saat: Yer: 1 Nolu Hol Üstü / Toplant Salonu / Fuar Alan SMG Kredisi: 1 Do al Tafl ve Mermer Fuar 2008 kapsam nda gerçekleflecektir. Dikili - Yahflibey Denemesi Çok uza a gitmeden hemen yan bafl m zda olanlarla yap labileceklerin s n r n zorlamak ve yapmak önemli verilerden biri oldu. Buradaki örneklerde tafl temel malzeme. Araziden toplananlar, temel hafriyatlar ndan ç kanlar, eski duvar kal nt lar duvarlar n malzeme deposunu oluflturuyor. Yap lar n oldu u köydeki ustalarsa yak n çevrenin ifl gücü ve ustal k kaynaklar. Geriye kalan bu verileri önceden düflünülmüfl bir çerçevede bir araya getirmek. Yahflibey deneyimi malzeme ve teknolojik aç dan gelifltirilmifl geleneksel ve yerel bir deneyim, bilinenlerin içinden ç kar lm fl bir yeni. Baflkalar n n da dikkatini çekmifl olmal ki ödül almam fl olsa bile dört kez A ahan Mimarl k Ödülü Aday olmufltur. brahim Eyüp 1978 de Gümüflhane de do du de Y ld z Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümünü bitirdikden sonra okul sonras e itimi için Nevzat Say n ile çal flmaya bafllad den beri Nevzat Say n Mimarl k Atölyesinde çal flmas na devam etmektedir. 13

14 SÖYLEfi 29 Mart Cumartesi Konuflmac : Bernhard Blauel Saat: Yer: 1 Nolu Hol Üstü / Toplant Salonu / Fuar Alan SMG Kredisi: 1 Do al Tafl ve Mermer Fuar 2008 kapsam nda gerçekleflecektir. Söyleflide simultane çeviri yap lacakt r. Bir Mimar ve Uygulamalar Munih Teknik Universite mezunu olan Bernhard Blauel; yüksek lisans derecesini Londra Architectural Association den alm flt r. F Kiessling, F Riepl, T Hugues ile Munih de, Solon Design Team ile Londra da çal flmalarda bulunmufltur dan beri kendi ad na yürüttü ü çal flmalarda BMW grup, European Banks, RealNames gibi birçok firman n yan s ra kiflisel yat r mlar n Paris, Londra, Kalifoniya, Manchester, Granada, San Carlos, Richmond ve Bangkok gibi dünyan n farkl flehirlerindeki projelerini gerçeklefltirdi. A3 Times da editör üyeli inin yan s ra Alman mimar Hans Doellgast in Londra Economist Tower da aç lan sergisinin de küratörlü ünü üstlenmifltir. 14

15

16 Nisan 08 E itim ve Etkinlikleri

17 SÖYLEfi 2 Nisan Çarflamba Konuflmac : Reflit Soley Saat: Yer: DESEM / DEÜ Rektörlük / Alsancak SMG Kredisi: 1 ki Boyutlu Kurumsal Kimlik ve Üç Boyutlu Mimari Çözüm liflkileri 1979 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden mezun oldu, yüksek lisans n 1981 de Roma Üniversitesi Mimarl k Bölümü nde tamamlad.ticaret, bankac l k ve biliflim sektörünün önde gelen firmalar na mimari kurum kimli i a rl kl projeler haz rlamaya devam ediyor. Soley çal flmalar na, 2002 y l nda Bozcaada da kurdu u Corvus ile ba c l k ve flarap üretimini dahil etmifltir. Önemli Yap lar - Projeler: Osmanl Bankas Genel Müdürlü ü, Maya Genel Müdürlü ü, HP Genel Müdürlü ü, Koray nflaat, Banque Indosuez, Denizbank, HBU, Citibank ofis mekanlar Akbank, Esbank, Tekstilbank, Garanti Invest, Osmanl Bankas, Egebank, Turkcell Tam, Turkcell Extra, Aria ve Garanti-Özel Bankac l k mimari kurum kimli i ve birim uygulamalar Kültür 2000 Ana ve lkokullar, Feshane Ça dafl Sanatlar Müzesi, Dalaman Marina, BJK Stadyumu VIP localar, BJK Müzesi Beymen, Rolex, Bally, BM Club, Mercedes, Honda, Çimstone Konut, Turizm ve Endüstri: Bozcaada ev ve pansiyon, Corvus Beach-Bozcaada, Ahmet Rasim Pafla Yal s A jia Otel dönüflüm projesi, Corvus fiarap Fabrikas 17

18 SÖYLEfi 09 Nisan Çarflamba Konuflmac : U ur Tanyeli Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Sinan ve Mimarl n Nas l Yorumlamal? Sinan n kimli ini ve mimarl n n temel yap sal özelliklerini 16. yüzy l Osmanl üst s n flar n n gelifltirip uygulad baflka kültür pratikleriyle iliflkileri ba lam nda nas l de erlendirebiliriz? Mimarl k da bir kültürel pratik (ya da bir kültürel pratikler bütünü) oldu- una göre, öteki pratiklerle en az ndan kimi yaklafl m ve özellikleri (ama, hepsinden önemlisi, ortam ) paylafl yor olmal d r. Dolay s yla, bu konuflmada Sinan kendi ça n n ve ait oldu u toplumsal grubun düflünme al flkanl klar çerçevesinde anlamak için neler yapabilece imiz sorgulanacakt r. U ur Tanyeli 1976 y l nda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (MSGSÜ) Yüksek Mimarl k Bölümü'nü bitirdi ve Mimarl k Tarihi Kürsüsü'nde asistanl k görevine bafllad. stanbul Teknik Üniversitesi, University of Michigan ve Y ld z Teknik Üniversitesi nde akademik görev ald. Yay nlanm fl alt kitab ve yüzden fazla makalesi vard r. Çal flmalar özellikle Osmanl mimarl ve modernleflme dönemi Türkiye'si üzerinde yo unlaflmaktad r y l ndan bu yana Arredamento Mimarl k Dergisi'nin yay n koordinatörlü ünü de yürütmektedir. 18

19 SEM NER Nisan Cuma / Cumartesi Konuflmac : Aykut Kolatar, Vergi Denetmeni Saat: Yer: DESEM / DEÜ Rektörlük / Alsancak SMG Kredisi: 4 Lütfen isim yazd r n z. Mimarlar n Vergisel Yükümlülükleri çerik: 1. Serbest meslek kazanc n n tan m ve unsurlar 2. Mimarlar n mükellefiyetle ilgili ödevleri Bildirim ödevleri Defter tutma Amortisman kay tlar Muhafaza ve ibraz ödevi Vergi levhas asma yükümlülü ü 3. Mimarlar n kazançlar n n tespiti Tahsilat esaslar Tahsil edilen ücretler Giderler karfl l al nan paralar 4. Serbest meslek kazanc n n tespitinde giderler ndirilecek giderler Mesleki kazanc n tespitinde indirilemeyecek giderler 5. Matrahtan indirilecek giderler 6. Serbest meslek kazançlar nda vergi tevkifat ve iadesi Mahsuben iade de usul Nakden iade de usul 7. Geçici verginin mahsubu 8. Serbest meslek kazanc nda KDV 9. Son de iflikliklere göre damga vergisi uygulamas 10. Özellik arz eden di er hususlar 11. Serbest meslek makbuzu düzenleme 12. Vergi ncelemelerinde Mükellefin haklar idarenin yükümlülükleri Vergi incelemesinde haklar ve yükümlülükler Vergi inceleme sürecinde mükellefin haklar Vergi mükelleflerinin yükümlülükleri Vergi incelemesinde idarenin (inceleme eleman n n) yükümlülükleri Vergi inceleme elemanlar n n yetkileri 13. Tüm yönleriyle vergi incelemesi 19

20 SMG E T M 11 Nisan / Ayd n 12 Nisan / Manisa 28 Nisan / zmir 29 Nisan / Kufladas Haz rlayan: Saat: Yer: Çat Sistemleri Amaç: Son y llarda yap larda enerji verimlili i, malzeme dayan kl l, yaflam konforu ve uygun maliyet gibi faktörlerin öne ç kmas ile günümüz flart ve teknolojilerine uygun yeni ve çeflitli malzemeler kullan ma sunulmas sonucunda çat sistemleri ve buna uyumlu malzemelerin do ru flekilde kullan lmas önem kazanm flt r. Y llard r kullan lan geleneksel çat kaplama usullerinin teorik ve pratik anlamda yetersiz kalmas çat sistemlerinin do ru olarak uygulanamamas na, çat lar m zdan yetersiz verim al nmas na, giderilemeyen problemlere ve ciddi ekonomik kay plara yol açmaktad r. Çat der, Çat Sistemleri e itimi ile günümüz olanaklar n kullanarak; do ru sistem içinde, do ru malzeme uyum, birleflimleri ile amaca uygun çat lar n yap lma prensiplerini aktarmay amaçlamaktad r. çerik: Çat Sanayici ve fl Adamlar Derne i (ÇATIDER) Mimarlar Odas Ayd n Temsilcili i Mimarlar Odas Manisa Temsilcili i Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) 1. Girifl - Çat der ve Çat kaplama sektörünün tan t m 2. Çat sistemleri 3. Yal t mlar 4. Çat kaplama malzemeleri ve detaylar 5. Çat larda karfl lafl lan problemler, hatalar ve çözümleri 6. Yöresel çat sorunlar n n soru cevap yolu ile incelenmesi 7. Sorular ve cevaplar 20

21 SÖYLEfi 16 Nisan Çarflamba Konuflmac : Cengiz Kabao lu Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Kayakap Kültürel ve Do al Çevre Koruma ve Canland rma Projesi 1953 y l nda Ankara da do an Koruma Mimar Cengiz Kabao lu, 1978 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nden mezun olmufltur. Mezuniyetini takip eden y llarda s ras yla; Orta Do u Teknik Üniversitesi nde Araflt rma Görevlisi, Konya Devlet Mimarl k Mühendislik Akademisi nde ve Ankara Devlet Mimarl k Mühendislik Akademisi nde Ö retim Görevlisi olarak görev yapm flt r y llar aras nda Orta Do u Teknik Üniversitesi Etüd ve Proje Fen Heyeti Müdürlü ü nde Üniversite Mimar olarak çal flan Kabao lu, 1984 y l nda Uluslararas Kültürel Varl klar Koruma ve Onar m Araflt rma Merkezi ICCROM taraf ndan düzenlenen Mimari Koruma Kursu na kat lm flt r. Nisan 1987 den bugüne KA.BA Eski Eserler Koruma Ve De erlendirme Mimarl k Ltd. de kurucu / sorumlu ortak, mimar ve firma yöneticisi olarak çal flmakta olan Cengiz Kabao lu, 25 y la yak n bir süredir, kültürel miras n korunmas ve sunulmas, yap ve çevre tasar m ve planlamas konular ndaki projelerde uzmanlaflm flt r. Koruma Mimar Kabao lu; gerek ülke çap nda Anadolu nun farkl kültür ve dönemlerine ait, gerekse de yurtd fl nda, 150 nin üzerinde projeye imza atm flt r. Çeflitli ödül ve takdirnamelere sahip 10 kadar projeden birisi olan Ürgüp te gerçeklefltirilmifl Sar ca Kilise Projesi; ulusal alanda 9. Ulusal Mimarl k Yap / Koruma ödülü ve uluslararas alanda ise Mimari Miras n Korunmas nda En Yüksek Ödül olan EUROPA NOSTRA 2006 Avrupa Birli i Kültürel Miras Ödüllerine lay k görülmüfltür. 21

22 SMG E T M 25 Nisan / zmir 26 Nisan / Manisa Haz rlayan: Murat Germen Saat: Yer: Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarl k Foto rafç l Amaç: Bu e itimde amaç, özel bir foto rafç l k prati i olan mimarl k foto rafç l n n inceliklerini tan tmak ve çeflitli örnekler göstermektir. Mimarl k foto rafç l yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar çeflitli örneklerle görsellefltirilecek, dijital görüntüleme teknolojilerinin sa lad çeflitli olanaklar göz önünde tutularak ipuçlar verilecektir. Seminer, foto raflama sürecine en çok ihtiyaç duyan meslek adamlar ndan olan mimarlara, minimal olanaklarla do ru mimarl k foto raf n çekmenin yollar n aktarmak üzere düflünülmüfltür. çerik: 1. Temsil kavram ve mimarl k foto raf 2. Temel foto rafç l k tekniklerinin mimari foto raf ile olan iliflkileri 3. Temel dijital görüntüleme tekniklerine girifl 4. Mimari foto raflama teknikleri 5. Mimari foto raflamada fl n kullan m 6. Çeflitli örneklere bak fl 7. Bilgisayarda post-prodüksiyon (interpolasyon, noise temizle me,perspektif düzeltme, distorsiyon düzeltme, kompozit pozla ma, vb.) 8. Panoramik görüntüleme tekniklerine girifl 9. Kent foto rafç l ve mimarl k foto rafç l aras ndaki olas iliflkiler; mimarinin ba lam ile olan birlikteli ini belgelemek 22

23 TEKN K GEZ 26 Nisan Cumartesi Cengiz Topal, Efes Müze Müdürü eflli inde gezilecektir. Hareket Yeri: Karfl yaka-yunuslar Lozan Meydan Üçkuyular BP SMG Kredisi: 1 Ücret: 45 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Efes Yamaçevler 1960 y l ndan bu yana Efes Yamaç Evleri nin nsula ad verilen iki adas kaz lm fl ve bunlardan biri 2001 y l nda ziyarete aç lm flt r m 2 lik bir alan kapsayan 1. adada son y llarda yap lan derin sondajlarda yamac n ilk kez M.Ö. 1. yüzy lda konut alan olarak kullan lmaya bafllad ortaya ç km flt r. Hadrian Tap na n n tam karfl s nda, adan n yar s n kapsayan büyük evin M.S. 2. yüzy l bafl nda Ziyafet Evi veya Yamaç Saray olarak infla edildi i ve evin sosyal bir kulübe ait toplant evi oldu u öne sürülmektedir. Üst terastaki evlerin Bizans Ça na kadar kullan ld anlafl lmaktad r. Bat da modern bir çat ile örtülen ve toplam 4000 m 2 lik alan kapsayan 2. ada dünya arkeolojisinde önemli bir yere sahiptir. Efes in tam merkezinde, Bülbül Da n n kuzeyinde üç teras halinde yap lm fl evler birbirine bitiflik ve yaklafl k ayn büyüklükte alt oturma birimine sahiptir. 23

24 SERG KOKTEYL Haz rlayan: Saat: Yer: Abdülkadir Biçer (Sergi aç l fl ) 29 Nisan Sal Do a ve Portreler Abdülkadir Biçer 1944 y l nda Manisa-Akhisar da do du y - l nda Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden mezun olan Biçer üniversite y llar ndan bu yana foto raf çekmektedir. Do ay insan ve insan n yaflad mekanlar görüntülemek ve do ru tespitler yapmak benim için bir zevktir diyen Biçer in foto raf dal nda üç ödülü bulunmaktad r. lk sergisini Konak Resim-Heykel Müzesi nde açm fl olan Abdülkadir Biçer ikinci kiflisel sergisini fiubemiz sergi salonunda açacakt r. Biçer, amatör olarak da da c l k yapmaktad r. 24

25

26 May s 08 E itim ve Etkinlikleri

27 SÖYLEfi 06 May s Sal Konuflmac : Bünyamin Derman Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar Bünyamin Derman, 1965 y l nda Zonguldak'ta do du y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü'nü yüksek mimar ünvan yla tamamlad ktan sonra, 1989 y l na kadar lgi Alpay Aflkun Mimarl k Bürosu'nda çal flt y llar aras nda, mezun oldu u üniversitede mimari tasar m dersi proje yürütücülü ü yapt. Ayn görevi 1999 y l ndan beri stanbul Kültür Üniversitesi Mimarl k Bölümü'nde sürdüren Bünyamin Derman, 1995 y l nda Dilek Topuz Derman ile kurdu u ofisinde mimari çal flmalar n devam ettirmektedir. 27

28 SMG E T M 10/11 May s Cumartesi - Pazar Haz rlayan: Arzu Gönenç Sorguç, Yrd. Doç. Dr. Saat: Yer: Süre: 12 saat (6+6) SMG Kredisi: 12 Ücret: 120 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli Akustik Tasar m ve Gürültü Kontrolü Amaç: Farkl mekânlar n akustik tasar m yöntemleri ve gürültü kontrolü, Akustik tasar mda güncel teknolojiler ve yaklafl mlar, Alan düzenleyen yasa ve yönetmelikler. çerik: 1. Temel akustik bilgisi 2. Kapal mekânlar n akustik tasar m 3. Akustik tasar mda temel uygulamalar 4. Elektro-Akustik uygulamalar 5. Akustik tasar m n 28

29 SMG E T M 17 May s Cumartesi Haz rlayan: lter Büyükd an, Yrd. Doç. Dr. Saat: Yer: Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Tarihi Çevrede Yeni Yap Tasar m Amaç: Kentsel sit olarak ilan edilen alanlar için haz rlanan koruma amaçl imar planlar n n bir parças olan yeni yap laflma koflullar, genelde o alan n kimli ini oluflturan unsurlar n analizi sonucu haz rlanmaktad r. Bu analizler, baz yörelerde tasar m rehberlerine de dönüflmüfltür. Tasar m bu kadar kesin koflullara ba lan rsa, tarihi çevrede özgün ve ça dafl eserlerin yarat lmas güçleflmekte, bazen eski ile yeniyi ay rt etmek bile mümkün olamamakta, k saca kentsel sit alanlar adeta özgür tasar mlara yasak bölgeler olarak ilan edilmektedir. Böylece kent kimli inin korunmas ve o kimli i oluflturan unsurlar n yeni tasar mlara yans t larak sürdürülebilirli- inin sa lanmas olarak tan mlanabilecek bu yaklafl m bir k s r döngüyü, taklitçili i de beraberinde getirebilmektedir. Oysa de iflik ülkelerde korunmas gerekli alanlar içinde özgün, ça dafl tasar mlar görmek mümkündür. Bu program Türkiye de ve de iflik ülkelerdeki uygulamalardan yola ç karak tarihi çevrede yeni yap - laflma koflullar n n irdelenmesini kapsamaktad r. çerik: 1. Koruma amaçl imar plan 2. Yeni yap laflma koflullar 3. Türkiye deki uygulamalar 4. Dünya daki uygulamalar 5. Yok olan tescilli tafl nmaz kültür varl yap lar için uygulama esaslar 29

30 SMG E T M 17 May s / Manisa Cumartesi Haz rlayan: Murat Günayd n, Doç. Dr. Saat: Yer: Mimarlar Odas Manisa Temsilcili i Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Zaman Yönetimi Amaç: Kat l mc lar n bireysel ve örgütsel geliflimlerine yönelik olan Zaman Yönetimi bafll kl bu e itim semineri, bireysel ve örgütsel beceri ile yeterliliklerinin art r lmas na hizmet etmektedir. Bu ba lamda öncelik ve hedeflerin belirlenerek zaman n etkili ve verimli kullan lmas na yönelik olan seminer; yaflamsal bir olgu olan zaman n kullan lmas yoluyla verimli ve etkin olman n, mutlu ve tatmin edici bir yaflam sürmenin, stres, azaltman n ve günümüzün rekabet yo un ifl ortam nda rakiplerden farkl laflabilmenin mümkün oldu u gerçe inden hareket etmektedir. çerik: 1. Yaflamsal Bir Kaynak Olarak Zaman Kavram Zaman n önemi ve zaman kavram Zaman türleri Zaman alg s n n evrimi 2. Yönetsel Bir Kaynak Olarak Zaman Ça dafl yönetim anlay fl n n bir yans mas olarak zaman Zaman iyi kullanmak Bir ifl günü nas l harcan r? Çal flma al flkanl klar A ve B tipi kiflilik özellikleri Zaman h rs zlar ve zamana hakim olmak 3. Verimli ve Etkin Örgütler çin Zaman Yönetimi 4. Zaman Tuza na Yakalanmamak ve Zaman Etkili Yönetmek çin Öneriler 30

31 SÖYLEfi 20 May s Sal Konuflmac : Boran Ekinci Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar 1963 y l nda Diyarbak r da do du y l nda O.D.T.Ü. Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü nden mezun oldu aras nda k sa sürelerle Ekinciler ve Ort. nfl. Ve Tic. Ltd. fiti nde ve Mimtafl Ltd. fiti. nde çal flt da Hakan Dalokay ile birlikte stanbul da Dalokay Ekinci Mimarl k Ltd. fiti ni kurdu y l nda stanbul dan ayr l p Ankara da Boran Ekinci Mimarl k Bürosunu kurdu. Daha sonra 1994 te büroyu Boran Ekinci Mimarl k Ltd. fiti. ne dönüfltürdü y l nda flirketi stanbul a tafl d ve halen devam etmektedir. 31

32 SÖYLEfi 27 May s Sal Konuflmac : Halis Günel, Dr. Emre Ilg n Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Rüzgar Enerjisinin Aktif Kullan m Dünya genelinde tüketilen enerjinin büyük bir k sm n kullanan binalara yenilenebilir enerjilerle entegrasyon ba lam ndaki müdahalelerin kaç n lmaz oldu u günümüzde, rüzgar enerjisi - bina tasar m iliflkisinin mercek alt na al nmas n n önemi çok daha iyi anlafl lmaktad r. Orta Do u Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü ö retim görevlilerinden M. Halis Günel ve Emre Ilg n bu seminerde, rüzgar enerjisinden faydalanmak ve rüzgar enerjisinin kullan m n özendirmek amac ile günümüzde rüzgar enerjisi ve rüzgar türbinlerinin binalara entegrasyonu konusunda gelinen son noktay örnekleriyle birlikte aç klayacakt r. Ayr ca ikilinin Rüzgar Enerjisi ve Bina Tasar m adl kitaplar bulunmaktad r. 32

33 SEM NER KOKTEYL 28 May s Çarflamba Konuflmac : Hanefi Küçük Türkiye, srail Sat fl ve Pazarlama Müdürü Düzenleyen: DuPont Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 DuPont Corian Akrilik Yüzey Kaplama Ürünü DuPont taraf ndan icat edilen DuPont Corian bir çok farkl yaflam mekanlar nda, mobilya, mutfak ve banyo baflta olmak üzere çeflitli ticari ve özel uygulamalarda kullan labilen bir üründür. Bu hijyenik masif yüzey malzemesi, kimyasalar lekelere karfl dirençli, kolay temizlenebilir, dayan kl, yenilenebilir ve tamir edilebilir özelliklere sahiptir. 100 den fazla standart renge sahip olan DuPont Corian masif yüzeyleri, her türlü tasar m ihtiyac na göre flekillendirilebilir. Seminer kapsam nda ürüne iliflkin teknik bilgiler verilerek, uygulama örnekleri gösterilecektir. 33

34 SMG E T M 29 May s Perflembe Haz rlayan: Eurosolar-Türkiye Saat: Yer: Mimarlar Odas Manisa Temsilcili i Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Enerji Etkin Yap lar Amaç: Küresel s nman n yol açt iklim de iflikli i ve fosil enerji kaynaklar n n öngörülebilir tükenifli, dünyada yenilenebilir enerjilere ilginin h zla artmas na neden olmaktad r. Bu kaynaklar aras nda kent ve yap lar aç s ndan, tasar m ve planlama ile sa lanan pasif kazançlar yan nda en önemlilerinden biri olan günefl enerjisi, günefl pili ve s l elektrik dönüflüm teknolojileri yard m yla, rüzgar enerjisinin ard ndan ticari önemi h zla büyüyen ikinci önemli yenilenebilir enerji türü haline gelmifltir. Günefl enerjisinin en önemli uygulama alan olan yap lar n, nüfuslar h zla artan kentlerin enerji tüketiminin azalt lmas nda kritik önemleri artmaktad r. Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin %40 a yak n s ve elektrik olarak, yap stokunda tüketilmektedir. stisnalar olmakla birlikte Türkiye bugün iklimin, co rafyan n, bilimsel ve teknik düzeyin elverdi i sürdürülebilir yap üretimine z t bir yap ve yaflam kültürüne mahkum olmufl görünmektedir. Bu dü ümü çözecek olan unsurlardan biri sürdürülebilir kentler ve yap lar lehine kamusal müdahale ise di eri bu alan n pratiklerinin bütün unsurlar ile sürdürülebilir bir yap ve mekan üretim sürecine dönüfltürülmesidir. Eurosolar Türkiye, yap üretim sürecinin farkl oyuncular na bu alan n teknolojik, ekonomik ve düzenleme boyutlar n aktarmay öngörmektedir. çerik: 1. Sürdürülebilirlik kavram içinde enerji, kent ve yap 2. Çevre dostu mimari tasar m n temel ilkeler 3. Yenilenebilir enerji teknolojileri ve yap 4. Enerji etkin yap uygulamalar n n düzenleme çerçevesi; yenilenebilir enerji ile ilgili yasalar ve yap uygulamalar, belediye ve di- er imar mevzuatlar n n çeflitli enerji etkin uygulamalara etkisi, Türkiye düzenleme çerçevesinin eksikleri ve uluslararas karfl laflt rmalar. 34

35

36 Haziran 08 E itim ve Etkinlikleri

37 SMG E T M 05 Haziran Perflembe Haz rlayan: Yücel Akyürek, Y. Mimar Saat: Yer: Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarl k ve Cam Tasar m Bilgileri Amaç: Program n amac, benzersiz ve çok önemli bir yap eleman ve tasar m arac olan cam n mimarlar taraf ndan yak ndan tan nmas, do ru seçilebilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli olan temel bilgi altyap s n n oluflturulmas d r. çerik: 1. Yap malzemesi olarak cam 2. klim kontrolü Günefl kontrolü Is kontrolü Çok iklimli co rafyalar için çok amaçl çözümler 3. Ifl k, renk, görüntü Gün fl geçirgenlik, yans tma; renk denetimi; performans verilerinin yorumlanmas 4. Güvenlik ve cam - temel bilgiler Kategorik analiz; güvenlik cam seçenekleri. Çarpma güvenli i 5. Cam yap kabu u ve giydirme cepheler Strüktürel silikon yap flt rma sistemleri, Noktasal ba lant l sistemler, cam omurgal sistemler. 6. Pratik bilgiler Cam ihaleleri, cam endüstrisinin olanaklar ve s n rlar. 7. lginç tasar m ve kullan m örnekleri - saydam gösterisi 37

E T M ve ETK NL K PROGRAMI

E T M ve ETK NL K PROGRAMI E T M ve ETK NL K PROGRAMI EYLÜL 07 EK M KASIM ARALIK Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim : Bask : Tel (0.232) 463 66 25 (pbx) Faks (0.232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu.

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu. 1973 s.1-3 Her yeni giriflim gibi, YAPI dergisinin temelinde de umut ve güven bulunmaktad r. YAPI dergisi, en genifl anlam yla bütün yap sal sorunlar incelemek amac ndad r. Tarabya Yafll lar Sitesi, stanbul

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r? KAMPUSTE NELER VAR? 8 Aral k Cuma Konser Atatürk ün Do umunun 125. Y l Konseri Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi- Opera ve Bale Salonu Saat: 20:00 Kara

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı