: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) e-posta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com"

Transkript

1

2 letiflim Bask : Tel (232) (pbx) Faks (232) e-posta: : 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) e-posta: Tarih : Mart 2008

3 Sevgili Üyemiz, Mimarl k alan nda yaflanan geliflmeler ve yap bileflenlerindeki de iflmeler, tasar m ve uygulama süreçlerinde gereksinimini art rarak koruyor. Mimarl k meslek prati i içinde, bilginin geliflme ve de iflmelerin güncellefltirilebilmesi, paylafl lmas, eriflilmesi ve uygulama alan na yans t lmas nda yararl olabilmesi amac yla kapsaml bir etkinlik ve e itim program haz rlad k. Mesle i uygulama sürecinde, ekte sunmufl oldu umuz etkinlik ve e itim program eksikliklerin tamamlanmas nda çok önemli bir araç olarak görülmektedir. Program ve etkinliklerde birlikte olmak dile imizle. Yönetim Kurulu

4 Mart 08 E itim ve Etkinlikleri

5 SMG E T M 06 Mart / zmir 07 Mart / Ayd n 08 Mart / Manisa Haz rlayan: Cemal Mercan Saat: Yer: Mimarlar Odas Ayd n Temsilcili i Mimarlar Odas Manisa Temsilcili i Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Kat Mülkiyeti Kanunu ve Uygulamas Amaç 634 Say l Kat Mülkiyet Kanununun tarih ve 5713 say l yasa ile de iflik 12.Maddesi gere i Kat Mülkiyeti kurulurken istenecek belgeler aras nda ( Madde: 12/a) Ana gayrimenkulde, yap ve yap lar n d fl cepheleri ve iç taksimat ba ms z bölüm eklenti, ortak yerlerin ölçüleri ve ba ms z bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan de erleriyle orant l arsa paylar ve ba ms z bölümlerin yap inflaat alan da aç kça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar taraf ndan yap lan Ana gayrimenkulün maliki veya tüm paydafllar taraf ndan imzalanan yetkili kurum ve kurulufllar nca onaylanan mimari proje ve birden çok yap lar n yerleflmelerini gösteren vaziyet plan belirtilmektedir.. 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulamaya giren yasa hükmü gere i mimarlara da sorumluluk yüklenmifltir. 634 say l Kat Mülkiyeti Kanununun gere i kurulacak Kat rtifak, Kat Mülkiyeti ve Kat Mülkiyetine esas arsa paylar n n hesaplanmas yöntemi ile Yönetim Plan n n Belediyelerce inflaat ruhsat al nmas safhas nda mimar onayl istenmesi nedeniyle Mimarlar n bu sorumluluklar eksiksiz yerine getirebilmelerini sa lamak amaçlanmaktad r. çerik 1. Kat mülkiyeti ve kat irtifak n n kavram Medeni Kanundan önceki kat mülkiyeti Medeni kanuna göre kat mülkiyeti Kat mülkiyeti kanununun haz rlan fl ve de ifliklikler 2. Tan mlar Kat irtifak n n kurulmas ve sona ermesi Kat mülkiyeti kurulmas ve sona ermesi Devre mülk hakk n n kurulmas ve sona ermesi 3. Cins de iflikli i Yap l iken yap s z hale dönüfltürme Yap s z iken yap l hale dönüfltürme 5

6 SÖYLEfi KONSER 08 Mart Cumartesi Düzenleyen: TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu Yer: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu letiflim: (232) / Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü Program: Söylefli Kad n Üzerinden Siyaset; E itimde ve stihdamda Kad n Gerçe i Serap Güre (Kad nlarla Dayan flma Vakf KADAV) Ara Müzik Dinletisi: Ezginin Günlü ü Not: Etkinlik bitiminde Konak - Bornova - Karfl yaka yönlerine araç kald r lacakt r. 6

7 SMG E T M 12 Mart Çarflamba Haz rlayan: Ahenk Y lmaz, Y.Mimar Saat: Yer: E itim Merkezi Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l mc Say s : 25 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarl k ve Renk Tasar m Amaç: Bir yüzey niteli i olarak renk kuflkusuz tasar m temelli tüm disiplinler için alg zenginli i ve estetik de er düzeyini yükseltmek aç - s ndan önemlidir. Mimari tasar m nesneleri olarak binalar kentsel dokuyu ve görünümü oluflturduklar için renklendirme bilgisi mimarl kta daha da büyük önem kazan r. Fakat ço u zaman ülkemizde renklendirme kavram bilimsel bir kavram, renklendirme eylemi de bir tasar m süreci olarak görülmez ve mimarl kta renk tümüyle öznel bir k l f giydirilerek renkler ve zevkler tart - fl lamaz ifadesine indirgenir. Bu ders en temelde mimarl kta renk kullan m n n nesnel ve bilimsel tasar m kurallar na odaklan r. Bu çerçevede renk oluflumunun temel kurallar, renk alg s n etkileyen faktörler, renk uyum flemalar, mimarl k, kent ve renk iliflkisi ve bu iliflkide rengin tasar m güçlendirici bir eleman olarak rolü incelenir. Bu e itimin amaçlar özetle kat l mc ya temel renk bilgisi ve terminolojisini kazand rmak, renk seçimi ve renkleri biraraya getirmek konusunda uyum kurallar çerçevesinde bir estetik duyarl l k edindirmek ve rengin mimarl kta nas l bir tasar m ö esine dönüfltürülebilece i bilgisini vermektir. çerik: 1. Temel renk bilgisi 2. Ifl k, doku, malzeme ve renk iliflkileri 3. Renk uyumu kurallar 4. Mimarl k ve renk 5. Tasar m eleman olarak renk 7

8 SMG E T M 21 Mart / zmir 22 Mart / Manisa Haz rlayan: Türkiye Prefabrik Birli i (TPB) Saat: Yer: Mimarlar Odas Manisa Temsilcili i Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Prefabrike Betonarme Yap m Sistemleri ve Ürünleri Amaç: Seminerin amac, mimarlar n prefabrikasyon teknolojisini ve sa lad olanaklar ö renmeleridir. Seminerde prefabrikasyonun yararlar, kullan ld alanlar ve yeni kullan m olanaklar anlat lmakta, tasar mda dikkat edilmesi gereken noktalar aç klanmakta ve prefabrikasyon teknolojisi ile neler yapabilece i örneklerle gösterilmektedir. Prefabrikasyon sektörünün ülkemizdeki geliflimi ve mevcut durum hakk nda bilgi verilmektedir. çerik: 1. Prefabrike Beton Sektörü Prefabrikasyona Girifl 2. Prefabrike Betonarme Sistemlerle Tasar m Prefabrike Betonarme Sistemlar Prefabrike B.A. Sistemlerin Uygulanmas Mimari Prekast Ürünler Sonuç / Mimar n Rolü 8

9 SÖYLEfi 21 Mart Cuma Konuflmac : lber Ortayl, Prof. Dr. Saat: Yer: DESEM / DEÜ Rektörlük / Alsancak SMG Kredisi: 1 Koruma Olgusu ve Topkap Saray n n Restorasyonu 1947 y l nda Avusturya'da do an lber Ortayl, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dari fiube ve Dil Tarih Co rafya Fakültesi, Yeniça Tarihi Bölümü'ni bitirdi. Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde okudu. Chicago Üniversitesi tarih bölümünden yüksek lisans diplomas ald y l nda doçent, 1989 y l nda profesör oldu. Paris, Princeton, Moskova, Berlin, Viyana gibi dünyan n en ünlü üniversitelerinde misafir profesörlük yapt. Yerli ve yabanc dergilerde 'fiehirler ve dare Tarihi' üzerine makaleleri bulunuyor. Prof. Dr. Ortayl CIEPO (Uluslararas Osmanl Çal flmalar Toplulu u) Baflkan Yard mc s ve Avrupa ranoloji Cemiyeti üyesi. Eserleri Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Gelene i, Türkiye dare Tarihi, Osmanl mparatorlu u'nda Alman Nüfuzu, Gelenekten Gelece e, mparatorlu un En Uzun Yüzy l, stanbul'dan Sayfalar, Studies On Ottoman Transformation, Hukuk ve dare Adam Olarak Osmanl Devleti'nde Kad, Türkiye'nin dare Tarihi'ne Girifl, Osmanl Toplumunda Aile. 9

10 TEKN K GEZ 22 Mart Cumartesi Hareket Yeri: Karfl yaka-yunuslar Lozan Meydan Üçkuyular BP SMG Kredisi: 1 Ücret: 35 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarlar Yap lar n Gezdiriyor K rm z - Derya Akdurak K rm z, zmir Çeflme de, her biri ayr tasarlanm fl befl evin kendi iç dünyalar n yaflarken ayn zamanda komfluluk yapabildi i ve görsel bütünlük oluflturdu u bir sitedir. Evler tek katl olarak tasarlanm flt r. Evlerin her birinin müstakil yüzme havuzu, otopark ve makine dairesi vard r. Peyzaj bütün olarak tasarlanm flt r ve akdeniz bitki gruplar kullan lm flt r. Evlerde, yatak odalar nda beyazlat lm fl mefle lamine parke, di er iç mekanlar ve teraslarda gri renkli do al Brezilya tafl, banyo duvarlar nda polikor kaplama kullan lm flt r. Havuzda görsel bütünlük sa lanm fl olmas na ra men, her evin havuzu birbirinden ba ms z olarak tasarlanm flt r. 10

11 SEM NER KOKTEYL 25 Mart Sal Konuflmac : Y lmaz Özdemir, Dr. Ömer Ar öz, Yrd. Doç.Dr. Batur Demir, nfl. Müh. Saat: Yer: Düzenleyen: zopoli SMG Kredisi: 1 Binalarda Is Yal t m n n Önemi Çat ve cephe panelleri, prefabrik betonarme ya da çelik yap konstrüksiyonuna içeriden yada d flar dan giydirilerek monte edilen yap elemanlar d r. Paneller oldukça hafif olduklar ndan, kolayca ve son derece h zl bir biçimde monte edilebilmeleri nedeniyle günümüz yap üretim sürecinde s kça tercih edilen yap elemanlar d r. Bu elemanlar n üretimini yapan zopoli firmas n n verece i seminerde; binalarda s yal t m, sandviç panellerin yal t m cinsine göre yang n ve s yal t m na karfl davran fl ve yang na karfl dayan m yüksek paneller ve kullan m yerleri aç klanacak, üretim süreçleri elemanlar n teknik özellikleri ve montajlar na iliflkin bilgiler verilecektir. 11

12 SERG 26/27/28/29 Mart Haz rlayan: Küratör: Foto raflar: Yer: Düzenleyen: Nevzat Say n Mimarl k Hizmetleri Bülent Erkmen Cemal Emden Pakistan Pavyonu / Kültürpark zfafl / Do al Tafl ve Mermer Fuar 2008 kapsam nda gerçekleflecektir. Nevzat Say n n Mimarl nda Duvar E itimini Modernizmin aforizmalar aras nda geçirmifl bir mimar n en çok duydu u cümlelerden biri; yap n n d fl yüzünün, iç mekan n çözümlemesi sonucu kendili inden olufltu u ve d fl yüz için ayr ca u raflmaya gerek olmad yd. Do rusu kuflku verici bir önermeydi bu. Bir yap ya dair neredeyse tüm de erlendirmelerin d fltan bafllad n gördükçe, bu önermenin do ru olamayaca ç - k yordu ortaya. ki aya üzerinde do rulup, düfley duruma geçmeyi yerçekimine inat becerebilen insan, kendisi olma haline bürünürken yine düfley bir üretim olan duvar infla etmeyi de ö rendi. ç ve d fl n ara kesitini oluflturan duvar, genellikle önündeki ve arkas ndakinden yola ç kan bir tan mlamayla anlafl lmaya, anlamland r lmaya çal fl l r. Oysa duvar infla edildi i amac n yan s ra kendisi olarak da özel öneme sahiptir. Do rusu as l merak etti im de bu kendisi olma halidir. Bütün çal flma ben istemeden 10 y l önce yazd m bir yaz - n n devam na duvar n kendisi olma hali ne dönüflmüfl oldu. 12

13 SÖYLEfi 27 Mart Perflembe Konuflmac : brahim Eyüp (Nevzat Say n Mimarl k Hizmetleri) Saat: Yer: 1 Nolu Hol Üstü / Toplant Salonu / Fuar Alan SMG Kredisi: 1 Do al Tafl ve Mermer Fuar 2008 kapsam nda gerçekleflecektir. Dikili - Yahflibey Denemesi Çok uza a gitmeden hemen yan bafl m zda olanlarla yap labileceklerin s n r n zorlamak ve yapmak önemli verilerden biri oldu. Buradaki örneklerde tafl temel malzeme. Araziden toplananlar, temel hafriyatlar ndan ç kanlar, eski duvar kal nt lar duvarlar n malzeme deposunu oluflturuyor. Yap lar n oldu u köydeki ustalarsa yak n çevrenin ifl gücü ve ustal k kaynaklar. Geriye kalan bu verileri önceden düflünülmüfl bir çerçevede bir araya getirmek. Yahflibey deneyimi malzeme ve teknolojik aç dan gelifltirilmifl geleneksel ve yerel bir deneyim, bilinenlerin içinden ç kar lm fl bir yeni. Baflkalar n n da dikkatini çekmifl olmal ki ödül almam fl olsa bile dört kez A ahan Mimarl k Ödülü Aday olmufltur. brahim Eyüp 1978 de Gümüflhane de do du de Y ld z Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümünü bitirdikden sonra okul sonras e itimi için Nevzat Say n ile çal flmaya bafllad den beri Nevzat Say n Mimarl k Atölyesinde çal flmas na devam etmektedir. 13

14 SÖYLEfi 29 Mart Cumartesi Konuflmac : Bernhard Blauel Saat: Yer: 1 Nolu Hol Üstü / Toplant Salonu / Fuar Alan SMG Kredisi: 1 Do al Tafl ve Mermer Fuar 2008 kapsam nda gerçekleflecektir. Söyleflide simultane çeviri yap lacakt r. Bir Mimar ve Uygulamalar Munih Teknik Universite mezunu olan Bernhard Blauel; yüksek lisans derecesini Londra Architectural Association den alm flt r. F Kiessling, F Riepl, T Hugues ile Munih de, Solon Design Team ile Londra da çal flmalarda bulunmufltur dan beri kendi ad na yürüttü ü çal flmalarda BMW grup, European Banks, RealNames gibi birçok firman n yan s ra kiflisel yat r mlar n Paris, Londra, Kalifoniya, Manchester, Granada, San Carlos, Richmond ve Bangkok gibi dünyan n farkl flehirlerindeki projelerini gerçeklefltirdi. A3 Times da editör üyeli inin yan s ra Alman mimar Hans Doellgast in Londra Economist Tower da aç lan sergisinin de küratörlü ünü üstlenmifltir. 14

15

16 Nisan 08 E itim ve Etkinlikleri

17 SÖYLEfi 2 Nisan Çarflamba Konuflmac : Reflit Soley Saat: Yer: DESEM / DEÜ Rektörlük / Alsancak SMG Kredisi: 1 ki Boyutlu Kurumsal Kimlik ve Üç Boyutlu Mimari Çözüm liflkileri 1979 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden mezun oldu, yüksek lisans n 1981 de Roma Üniversitesi Mimarl k Bölümü nde tamamlad.ticaret, bankac l k ve biliflim sektörünün önde gelen firmalar na mimari kurum kimli i a rl kl projeler haz rlamaya devam ediyor. Soley çal flmalar na, 2002 y l nda Bozcaada da kurdu u Corvus ile ba c l k ve flarap üretimini dahil etmifltir. Önemli Yap lar - Projeler: Osmanl Bankas Genel Müdürlü ü, Maya Genel Müdürlü ü, HP Genel Müdürlü ü, Koray nflaat, Banque Indosuez, Denizbank, HBU, Citibank ofis mekanlar Akbank, Esbank, Tekstilbank, Garanti Invest, Osmanl Bankas, Egebank, Turkcell Tam, Turkcell Extra, Aria ve Garanti-Özel Bankac l k mimari kurum kimli i ve birim uygulamalar Kültür 2000 Ana ve lkokullar, Feshane Ça dafl Sanatlar Müzesi, Dalaman Marina, BJK Stadyumu VIP localar, BJK Müzesi Beymen, Rolex, Bally, BM Club, Mercedes, Honda, Çimstone Konut, Turizm ve Endüstri: Bozcaada ev ve pansiyon, Corvus Beach-Bozcaada, Ahmet Rasim Pafla Yal s A jia Otel dönüflüm projesi, Corvus fiarap Fabrikas 17

18 SÖYLEfi 09 Nisan Çarflamba Konuflmac : U ur Tanyeli Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Sinan ve Mimarl n Nas l Yorumlamal? Sinan n kimli ini ve mimarl n n temel yap sal özelliklerini 16. yüzy l Osmanl üst s n flar n n gelifltirip uygulad baflka kültür pratikleriyle iliflkileri ba lam nda nas l de erlendirebiliriz? Mimarl k da bir kültürel pratik (ya da bir kültürel pratikler bütünü) oldu- una göre, öteki pratiklerle en az ndan kimi yaklafl m ve özellikleri (ama, hepsinden önemlisi, ortam ) paylafl yor olmal d r. Dolay s yla, bu konuflmada Sinan kendi ça n n ve ait oldu u toplumsal grubun düflünme al flkanl klar çerçevesinde anlamak için neler yapabilece imiz sorgulanacakt r. U ur Tanyeli 1976 y l nda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (MSGSÜ) Yüksek Mimarl k Bölümü'nü bitirdi ve Mimarl k Tarihi Kürsüsü'nde asistanl k görevine bafllad. stanbul Teknik Üniversitesi, University of Michigan ve Y ld z Teknik Üniversitesi nde akademik görev ald. Yay nlanm fl alt kitab ve yüzden fazla makalesi vard r. Çal flmalar özellikle Osmanl mimarl ve modernleflme dönemi Türkiye'si üzerinde yo unlaflmaktad r y l ndan bu yana Arredamento Mimarl k Dergisi'nin yay n koordinatörlü ünü de yürütmektedir. 18

19 SEM NER Nisan Cuma / Cumartesi Konuflmac : Aykut Kolatar, Vergi Denetmeni Saat: Yer: DESEM / DEÜ Rektörlük / Alsancak SMG Kredisi: 4 Lütfen isim yazd r n z. Mimarlar n Vergisel Yükümlülükleri çerik: 1. Serbest meslek kazanc n n tan m ve unsurlar 2. Mimarlar n mükellefiyetle ilgili ödevleri Bildirim ödevleri Defter tutma Amortisman kay tlar Muhafaza ve ibraz ödevi Vergi levhas asma yükümlülü ü 3. Mimarlar n kazançlar n n tespiti Tahsilat esaslar Tahsil edilen ücretler Giderler karfl l al nan paralar 4. Serbest meslek kazanc n n tespitinde giderler ndirilecek giderler Mesleki kazanc n tespitinde indirilemeyecek giderler 5. Matrahtan indirilecek giderler 6. Serbest meslek kazançlar nda vergi tevkifat ve iadesi Mahsuben iade de usul Nakden iade de usul 7. Geçici verginin mahsubu 8. Serbest meslek kazanc nda KDV 9. Son de iflikliklere göre damga vergisi uygulamas 10. Özellik arz eden di er hususlar 11. Serbest meslek makbuzu düzenleme 12. Vergi ncelemelerinde Mükellefin haklar idarenin yükümlülükleri Vergi incelemesinde haklar ve yükümlülükler Vergi inceleme sürecinde mükellefin haklar Vergi mükelleflerinin yükümlülükleri Vergi incelemesinde idarenin (inceleme eleman n n) yükümlülükleri Vergi inceleme elemanlar n n yetkileri 13. Tüm yönleriyle vergi incelemesi 19

20 SMG E T M 11 Nisan / Ayd n 12 Nisan / Manisa 28 Nisan / zmir 29 Nisan / Kufladas Haz rlayan: Saat: Yer: Çat Sistemleri Amaç: Son y llarda yap larda enerji verimlili i, malzeme dayan kl l, yaflam konforu ve uygun maliyet gibi faktörlerin öne ç kmas ile günümüz flart ve teknolojilerine uygun yeni ve çeflitli malzemeler kullan ma sunulmas sonucunda çat sistemleri ve buna uyumlu malzemelerin do ru flekilde kullan lmas önem kazanm flt r. Y llard r kullan lan geleneksel çat kaplama usullerinin teorik ve pratik anlamda yetersiz kalmas çat sistemlerinin do ru olarak uygulanamamas na, çat lar m zdan yetersiz verim al nmas na, giderilemeyen problemlere ve ciddi ekonomik kay plara yol açmaktad r. Çat der, Çat Sistemleri e itimi ile günümüz olanaklar n kullanarak; do ru sistem içinde, do ru malzeme uyum, birleflimleri ile amaca uygun çat lar n yap lma prensiplerini aktarmay amaçlamaktad r. çerik: Çat Sanayici ve fl Adamlar Derne i (ÇATIDER) Mimarlar Odas Ayd n Temsilcili i Mimarlar Odas Manisa Temsilcili i Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) 1. Girifl - Çat der ve Çat kaplama sektörünün tan t m 2. Çat sistemleri 3. Yal t mlar 4. Çat kaplama malzemeleri ve detaylar 5. Çat larda karfl lafl lan problemler, hatalar ve çözümleri 6. Yöresel çat sorunlar n n soru cevap yolu ile incelenmesi 7. Sorular ve cevaplar 20

21 SÖYLEfi 16 Nisan Çarflamba Konuflmac : Cengiz Kabao lu Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Kayakap Kültürel ve Do al Çevre Koruma ve Canland rma Projesi 1953 y l nda Ankara da do an Koruma Mimar Cengiz Kabao lu, 1978 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nden mezun olmufltur. Mezuniyetini takip eden y llarda s ras yla; Orta Do u Teknik Üniversitesi nde Araflt rma Görevlisi, Konya Devlet Mimarl k Mühendislik Akademisi nde ve Ankara Devlet Mimarl k Mühendislik Akademisi nde Ö retim Görevlisi olarak görev yapm flt r y llar aras nda Orta Do u Teknik Üniversitesi Etüd ve Proje Fen Heyeti Müdürlü ü nde Üniversite Mimar olarak çal flan Kabao lu, 1984 y l nda Uluslararas Kültürel Varl klar Koruma ve Onar m Araflt rma Merkezi ICCROM taraf ndan düzenlenen Mimari Koruma Kursu na kat lm flt r. Nisan 1987 den bugüne KA.BA Eski Eserler Koruma Ve De erlendirme Mimarl k Ltd. de kurucu / sorumlu ortak, mimar ve firma yöneticisi olarak çal flmakta olan Cengiz Kabao lu, 25 y la yak n bir süredir, kültürel miras n korunmas ve sunulmas, yap ve çevre tasar m ve planlamas konular ndaki projelerde uzmanlaflm flt r. Koruma Mimar Kabao lu; gerek ülke çap nda Anadolu nun farkl kültür ve dönemlerine ait, gerekse de yurtd fl nda, 150 nin üzerinde projeye imza atm flt r. Çeflitli ödül ve takdirnamelere sahip 10 kadar projeden birisi olan Ürgüp te gerçeklefltirilmifl Sar ca Kilise Projesi; ulusal alanda 9. Ulusal Mimarl k Yap / Koruma ödülü ve uluslararas alanda ise Mimari Miras n Korunmas nda En Yüksek Ödül olan EUROPA NOSTRA 2006 Avrupa Birli i Kültürel Miras Ödüllerine lay k görülmüfltür. 21

22 SMG E T M 25 Nisan / zmir 26 Nisan / Manisa Haz rlayan: Murat Germen Saat: Yer: Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarl k Foto rafç l Amaç: Bu e itimde amaç, özel bir foto rafç l k prati i olan mimarl k foto rafç l n n inceliklerini tan tmak ve çeflitli örnekler göstermektir. Mimarl k foto rafç l yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar çeflitli örneklerle görsellefltirilecek, dijital görüntüleme teknolojilerinin sa lad çeflitli olanaklar göz önünde tutularak ipuçlar verilecektir. Seminer, foto raflama sürecine en çok ihtiyaç duyan meslek adamlar ndan olan mimarlara, minimal olanaklarla do ru mimarl k foto raf n çekmenin yollar n aktarmak üzere düflünülmüfltür. çerik: 1. Temsil kavram ve mimarl k foto raf 2. Temel foto rafç l k tekniklerinin mimari foto raf ile olan iliflkileri 3. Temel dijital görüntüleme tekniklerine girifl 4. Mimari foto raflama teknikleri 5. Mimari foto raflamada fl n kullan m 6. Çeflitli örneklere bak fl 7. Bilgisayarda post-prodüksiyon (interpolasyon, noise temizle me,perspektif düzeltme, distorsiyon düzeltme, kompozit pozla ma, vb.) 8. Panoramik görüntüleme tekniklerine girifl 9. Kent foto rafç l ve mimarl k foto rafç l aras ndaki olas iliflkiler; mimarinin ba lam ile olan birlikteli ini belgelemek 22

23 TEKN K GEZ 26 Nisan Cumartesi Cengiz Topal, Efes Müze Müdürü eflli inde gezilecektir. Hareket Yeri: Karfl yaka-yunuslar Lozan Meydan Üçkuyular BP SMG Kredisi: 1 Ücret: 45 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Efes Yamaçevler 1960 y l ndan bu yana Efes Yamaç Evleri nin nsula ad verilen iki adas kaz lm fl ve bunlardan biri 2001 y l nda ziyarete aç lm flt r m 2 lik bir alan kapsayan 1. adada son y llarda yap lan derin sondajlarda yamac n ilk kez M.Ö. 1. yüzy lda konut alan olarak kullan lmaya bafllad ortaya ç km flt r. Hadrian Tap na n n tam karfl s nda, adan n yar s n kapsayan büyük evin M.S. 2. yüzy l bafl nda Ziyafet Evi veya Yamaç Saray olarak infla edildi i ve evin sosyal bir kulübe ait toplant evi oldu u öne sürülmektedir. Üst terastaki evlerin Bizans Ça na kadar kullan ld anlafl lmaktad r. Bat da modern bir çat ile örtülen ve toplam 4000 m 2 lik alan kapsayan 2. ada dünya arkeolojisinde önemli bir yere sahiptir. Efes in tam merkezinde, Bülbül Da n n kuzeyinde üç teras halinde yap lm fl evler birbirine bitiflik ve yaklafl k ayn büyüklükte alt oturma birimine sahiptir. 23

24 SERG KOKTEYL Haz rlayan: Saat: Yer: Abdülkadir Biçer (Sergi aç l fl ) 29 Nisan Sal Do a ve Portreler Abdülkadir Biçer 1944 y l nda Manisa-Akhisar da do du y - l nda Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden mezun olan Biçer üniversite y llar ndan bu yana foto raf çekmektedir. Do ay insan ve insan n yaflad mekanlar görüntülemek ve do ru tespitler yapmak benim için bir zevktir diyen Biçer in foto raf dal nda üç ödülü bulunmaktad r. lk sergisini Konak Resim-Heykel Müzesi nde açm fl olan Abdülkadir Biçer ikinci kiflisel sergisini fiubemiz sergi salonunda açacakt r. Biçer, amatör olarak da da c l k yapmaktad r. 24

25

26 May s 08 E itim ve Etkinlikleri

27 SÖYLEfi 06 May s Sal Konuflmac : Bünyamin Derman Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar Bünyamin Derman, 1965 y l nda Zonguldak'ta do du y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü'nü yüksek mimar ünvan yla tamamlad ktan sonra, 1989 y l na kadar lgi Alpay Aflkun Mimarl k Bürosu'nda çal flt y llar aras nda, mezun oldu u üniversitede mimari tasar m dersi proje yürütücülü ü yapt. Ayn görevi 1999 y l ndan beri stanbul Kültür Üniversitesi Mimarl k Bölümü'nde sürdüren Bünyamin Derman, 1995 y l nda Dilek Topuz Derman ile kurdu u ofisinde mimari çal flmalar n devam ettirmektedir. 27

28 SMG E T M 10/11 May s Cumartesi - Pazar Haz rlayan: Arzu Gönenç Sorguç, Yrd. Doç. Dr. Saat: Yer: Süre: 12 saat (6+6) SMG Kredisi: 12 Ücret: 120 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli Akustik Tasar m ve Gürültü Kontrolü Amaç: Farkl mekânlar n akustik tasar m yöntemleri ve gürültü kontrolü, Akustik tasar mda güncel teknolojiler ve yaklafl mlar, Alan düzenleyen yasa ve yönetmelikler. çerik: 1. Temel akustik bilgisi 2. Kapal mekânlar n akustik tasar m 3. Akustik tasar mda temel uygulamalar 4. Elektro-Akustik uygulamalar 5. Akustik tasar m n 28

29 SMG E T M 17 May s Cumartesi Haz rlayan: lter Büyükd an, Yrd. Doç. Dr. Saat: Yer: Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Tarihi Çevrede Yeni Yap Tasar m Amaç: Kentsel sit olarak ilan edilen alanlar için haz rlanan koruma amaçl imar planlar n n bir parças olan yeni yap laflma koflullar, genelde o alan n kimli ini oluflturan unsurlar n analizi sonucu haz rlanmaktad r. Bu analizler, baz yörelerde tasar m rehberlerine de dönüflmüfltür. Tasar m bu kadar kesin koflullara ba lan rsa, tarihi çevrede özgün ve ça dafl eserlerin yarat lmas güçleflmekte, bazen eski ile yeniyi ay rt etmek bile mümkün olamamakta, k saca kentsel sit alanlar adeta özgür tasar mlara yasak bölgeler olarak ilan edilmektedir. Böylece kent kimli inin korunmas ve o kimli i oluflturan unsurlar n yeni tasar mlara yans t larak sürdürülebilirli- inin sa lanmas olarak tan mlanabilecek bu yaklafl m bir k s r döngüyü, taklitçili i de beraberinde getirebilmektedir. Oysa de iflik ülkelerde korunmas gerekli alanlar içinde özgün, ça dafl tasar mlar görmek mümkündür. Bu program Türkiye de ve de iflik ülkelerdeki uygulamalardan yola ç karak tarihi çevrede yeni yap - laflma koflullar n n irdelenmesini kapsamaktad r. çerik: 1. Koruma amaçl imar plan 2. Yeni yap laflma koflullar 3. Türkiye deki uygulamalar 4. Dünya daki uygulamalar 5. Yok olan tescilli tafl nmaz kültür varl yap lar için uygulama esaslar 29

30 SMG E T M 17 May s / Manisa Cumartesi Haz rlayan: Murat Günayd n, Doç. Dr. Saat: Yer: Mimarlar Odas Manisa Temsilcili i Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Zaman Yönetimi Amaç: Kat l mc lar n bireysel ve örgütsel geliflimlerine yönelik olan Zaman Yönetimi bafll kl bu e itim semineri, bireysel ve örgütsel beceri ile yeterliliklerinin art r lmas na hizmet etmektedir. Bu ba lamda öncelik ve hedeflerin belirlenerek zaman n etkili ve verimli kullan lmas na yönelik olan seminer; yaflamsal bir olgu olan zaman n kullan lmas yoluyla verimli ve etkin olman n, mutlu ve tatmin edici bir yaflam sürmenin, stres, azaltman n ve günümüzün rekabet yo un ifl ortam nda rakiplerden farkl laflabilmenin mümkün oldu u gerçe inden hareket etmektedir. çerik: 1. Yaflamsal Bir Kaynak Olarak Zaman Kavram Zaman n önemi ve zaman kavram Zaman türleri Zaman alg s n n evrimi 2. Yönetsel Bir Kaynak Olarak Zaman Ça dafl yönetim anlay fl n n bir yans mas olarak zaman Zaman iyi kullanmak Bir ifl günü nas l harcan r? Çal flma al flkanl klar A ve B tipi kiflilik özellikleri Zaman h rs zlar ve zamana hakim olmak 3. Verimli ve Etkin Örgütler çin Zaman Yönetimi 4. Zaman Tuza na Yakalanmamak ve Zaman Etkili Yönetmek çin Öneriler 30

31 SÖYLEfi 20 May s Sal Konuflmac : Boran Ekinci Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar 1963 y l nda Diyarbak r da do du y l nda O.D.T.Ü. Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü nden mezun oldu aras nda k sa sürelerle Ekinciler ve Ort. nfl. Ve Tic. Ltd. fiti nde ve Mimtafl Ltd. fiti. nde çal flt da Hakan Dalokay ile birlikte stanbul da Dalokay Ekinci Mimarl k Ltd. fiti ni kurdu y l nda stanbul dan ayr l p Ankara da Boran Ekinci Mimarl k Bürosunu kurdu. Daha sonra 1994 te büroyu Boran Ekinci Mimarl k Ltd. fiti. ne dönüfltürdü y l nda flirketi stanbul a tafl d ve halen devam etmektedir. 31

32 SÖYLEfi 27 May s Sal Konuflmac : Halis Günel, Dr. Emre Ilg n Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Rüzgar Enerjisinin Aktif Kullan m Dünya genelinde tüketilen enerjinin büyük bir k sm n kullanan binalara yenilenebilir enerjilerle entegrasyon ba lam ndaki müdahalelerin kaç n lmaz oldu u günümüzde, rüzgar enerjisi - bina tasar m iliflkisinin mercek alt na al nmas n n önemi çok daha iyi anlafl lmaktad r. Orta Do u Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü ö retim görevlilerinden M. Halis Günel ve Emre Ilg n bu seminerde, rüzgar enerjisinden faydalanmak ve rüzgar enerjisinin kullan m n özendirmek amac ile günümüzde rüzgar enerjisi ve rüzgar türbinlerinin binalara entegrasyonu konusunda gelinen son noktay örnekleriyle birlikte aç klayacakt r. Ayr ca ikilinin Rüzgar Enerjisi ve Bina Tasar m adl kitaplar bulunmaktad r. 32

33 SEM NER KOKTEYL 28 May s Çarflamba Konuflmac : Hanefi Küçük Türkiye, srail Sat fl ve Pazarlama Müdürü Düzenleyen: DuPont Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 DuPont Corian Akrilik Yüzey Kaplama Ürünü DuPont taraf ndan icat edilen DuPont Corian bir çok farkl yaflam mekanlar nda, mobilya, mutfak ve banyo baflta olmak üzere çeflitli ticari ve özel uygulamalarda kullan labilen bir üründür. Bu hijyenik masif yüzey malzemesi, kimyasalar lekelere karfl dirençli, kolay temizlenebilir, dayan kl, yenilenebilir ve tamir edilebilir özelliklere sahiptir. 100 den fazla standart renge sahip olan DuPont Corian masif yüzeyleri, her türlü tasar m ihtiyac na göre flekillendirilebilir. Seminer kapsam nda ürüne iliflkin teknik bilgiler verilerek, uygulama örnekleri gösterilecektir. 33

34 SMG E T M 29 May s Perflembe Haz rlayan: Eurosolar-Türkiye Saat: Yer: Mimarlar Odas Manisa Temsilcili i Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Enerji Etkin Yap lar Amaç: Küresel s nman n yol açt iklim de iflikli i ve fosil enerji kaynaklar n n öngörülebilir tükenifli, dünyada yenilenebilir enerjilere ilginin h zla artmas na neden olmaktad r. Bu kaynaklar aras nda kent ve yap lar aç s ndan, tasar m ve planlama ile sa lanan pasif kazançlar yan nda en önemlilerinden biri olan günefl enerjisi, günefl pili ve s l elektrik dönüflüm teknolojileri yard m yla, rüzgar enerjisinin ard ndan ticari önemi h zla büyüyen ikinci önemli yenilenebilir enerji türü haline gelmifltir. Günefl enerjisinin en önemli uygulama alan olan yap lar n, nüfuslar h zla artan kentlerin enerji tüketiminin azalt lmas nda kritik önemleri artmaktad r. Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin %40 a yak n s ve elektrik olarak, yap stokunda tüketilmektedir. stisnalar olmakla birlikte Türkiye bugün iklimin, co rafyan n, bilimsel ve teknik düzeyin elverdi i sürdürülebilir yap üretimine z t bir yap ve yaflam kültürüne mahkum olmufl görünmektedir. Bu dü ümü çözecek olan unsurlardan biri sürdürülebilir kentler ve yap lar lehine kamusal müdahale ise di eri bu alan n pratiklerinin bütün unsurlar ile sürdürülebilir bir yap ve mekan üretim sürecine dönüfltürülmesidir. Eurosolar Türkiye, yap üretim sürecinin farkl oyuncular na bu alan n teknolojik, ekonomik ve düzenleme boyutlar n aktarmay öngörmektedir. çerik: 1. Sürdürülebilirlik kavram içinde enerji, kent ve yap 2. Çevre dostu mimari tasar m n temel ilkeler 3. Yenilenebilir enerji teknolojileri ve yap 4. Enerji etkin yap uygulamalar n n düzenleme çerçevesi; yenilenebilir enerji ile ilgili yasalar ve yap uygulamalar, belediye ve di- er imar mevzuatlar n n çeflitli enerji etkin uygulamalara etkisi, Türkiye düzenleme çerçevesinin eksikleri ve uluslararas karfl laflt rmalar. 34

35

36 Haziran 08 E itim ve Etkinlikleri

37 SMG E T M 05 Haziran Perflembe Haz rlayan: Yücel Akyürek, Y. Mimar Saat: Yer: Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarl k ve Cam Tasar m Bilgileri Amaç: Program n amac, benzersiz ve çok önemli bir yap eleman ve tasar m arac olan cam n mimarlar taraf ndan yak ndan tan nmas, do ru seçilebilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli olan temel bilgi altyap s n n oluflturulmas d r. çerik: 1. Yap malzemesi olarak cam 2. klim kontrolü Günefl kontrolü Is kontrolü Çok iklimli co rafyalar için çok amaçl çözümler 3. Ifl k, renk, görüntü Gün fl geçirgenlik, yans tma; renk denetimi; performans verilerinin yorumlanmas 4. Güvenlik ve cam - temel bilgiler Kategorik analiz; güvenlik cam seçenekleri. Çarpma güvenli i 5. Cam yap kabu u ve giydirme cepheler Strüktürel silikon yap flt rma sistemleri, Noktasal ba lant l sistemler, cam omurgal sistemler. 6. Pratik bilgiler Cam ihaleleri, cam endüstrisinin olanaklar ve s n rlar. 7. lginç tasar m ve kullan m örnekleri - saydam gösterisi 37

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Aral k. E itim ve Etkinlikleri

Aral k. E itim ve Etkinlikleri Aral k 11 E itim ve Etkinlikleri SEM NER 07 Aral k Çarflamba Konuflmac : Yüksel Koç, Yeminli Mali Müflavir-Eski Bafl Hesap Uzman Saat: 18.00 SMG Kredisi: 1 Belge Düzeni Yüksel Koç 1972 y l nda Kars da

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir EGEM MARLIK 2007/4-63 Yap Tan t m Ontur Otel zmir Yap Ad : Ontur Otel zmir Toplam nflaat alan : 6 400 m 2 Mimari+Dekorasyon : Umut nan, Efe nan (SUTE Ltd. fiti.) Statik Müh. : Can Binzet (Ayd n Pelin-Can

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M ÖNER E T M PROGRAMI

SÜREKL MESLEK GEL fi M ÖNER E T M PROGRAMI SÜREKL MESLEK GEL fi M ÖNER E T M 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M ÖNER E T M 2007 Ç NDEK LER Mimarlar Odas zmir fiubesi E itim Programlar Konu Özetleri mar Mevzuat fl Sa l ve Güvenli i Proje Yönetimi Atölye

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı