NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NfiAAT MÜHEND SLER ODASI"

Transkript

1 NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes

2 MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Ad na Sahibi: Tansel Önal Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Turan Kapan Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n Grafik: Etik Ajans stanbul Bask : Gün Matbaac l k Adres: Sefaköy Beflyol Mahallesi Akasya Sokak N: 23/A K. Çekmece- stanbul Tel: letiflim Adresi: Ali Emiri 5. Sokak Y lmaz 2000 Apartman No: 5 Yeniflehir-Diyarbak r Tel: Faks: Yay n Koflullar : Dergide yay nlanan yaz lardaki görüfl ve önerilerinden yazarlar sorumludur. (Dört ayda bir yay nlan r. Ücretsizdir.) > 3 > 4 > 8 > 14 > 19 > 20 > 23 > 25 > 28 > 34 > 37 > 38 > 39 > 40 > 42 > 43 > 46 > 47 > 48 Baflkandan Genel Kurulumuzu Gerçeklefltirdik 18. Dönem Çal flma Program ( ) MO Genel Merkezi nin Genel Kurulu tamamland Dan flma Kurulu nda istekler dile getirildi Meslek çi E itimler bafllad Meslektafllarla s k s k bir araya gelindi Beton Araflt rma Laboratuvar yla daha kaliteli yap lara do ru! DOSYA: Ötelenme Oran na Dayal Deprem Tasar m Makale: Suriçi ndeki Y ma Binalar n Genel De erlendirilmesi Etkinliklere kat l m sa land Diyarbak r Newroz u coflkuyla kutlad Karatekin ve Özsökmenler den baflar ziyareti Meslek çi E itim Kurslar devam ediyor Duyurular Tebli Aram za Yeni Kat lan Meslektafllar m z Üyelerimizden Temsilciliklerimizden 2

3 { BAfiKANDAN } MO D YARBAKIR BÜLTEN Tansel ÖNAL MO Diyarbak r fiube Baflkan * De erli meslektafllar m, fiube Genel Kurulu nu ve MO Merkez Genel Kurulu nu demokratik bir yar fl içerisinde mesle imize ve bizlere uygun bir olgunlukta gerçeklefltirdik. Genel kurul sürecine katk sunan arkadafllar m za teflekkür ediyorum. Yönetim, ülke ve meslektafl sorunlar n içeren bir çal flma program ile çal flmalar n yürütecektir. Son günlerde türban tart flmas ile bafllayan süreç, AKP nin kapat lma davas ile kayg verici bir boyut kazanm flt r. 10 y lda bir darbelerin yafland bir ülkede demokrasinin kurum ve kurulufllar yla yerleflmesini zorlaflt rmaktad r. Herkesin kendine demokrat olmas sorunlar n çözümünü güçlefltirmektedir. Bilimsel ve özgür bir e itim ö retim ortam yaratman n koflullar sa lanmal d r. YÖK hala gücü elinde bulunduran kesimlerin bilimsel e itim ve özgür üniversitelerin bask arac olarak kullan lmaktad r. Bu nedenle YÖK bir an önce kald r lmal d r. Tüm bunlarla beraber Ergenekon çetesinin ortaya ç kar lmas umut vericidir. Ancak bunun bir pazarl k arac olarak kullan lma çabalar kayg vericidir. Türkiyeli demokratlar n-ayd nlar n bu süreçte gerçekleri ortaya ç karacak flekilde tav r almalar gerekmektedir. Yine Kürt Sorunu nda fliddetin tekrar çözüm olarak sunulmas, artan milliyetçi ve ulusalc söylemler sorunlar n çözümünden uzaklafl lmas na yol açmaktad r. Bu nedenledir ki; bar fl n ve demokrasinin dilinin sözcüsü olmal y z, çünkü çözüm ancak bu flekilde hayat bulacakt r. Tüm bu siyasal ve sosyal çat flmalar ülke ekonomisine büyük zararlar vermektedir. Ekonomik büyümenin ve siyasal istikrar n olmad ortamlarda, mühendislik yat r mlar n olmas beklenemez. Meslektafllar m z iflsizlikle bo uflmaktad r. Kamu kurumlar nda çal flanlar yoksulluk s n r n n alt nda ücretler almaktad r. Yine serbest çal flan meslektafllar m z da a r ifl koflullar ile karfl karfl ya kalmaktad rlar. Mevcut yasal düzenlemeler ile gerçek anlamda mühendislik icra etmeyi zorlaflt rmaktad r say l Kamu hale Kanunu ve Yap Denetim Kanunlar düzeltilmelidir. Büyük beklentiler yarat larak yürürlü e konan bu kanunlar istenilen sonucu yaratamam fllard r Say l Kamu hale Kanunu afl r k - r mlar n oluflmas na ve kalitesi konusunda kuflku uyand ran yap lar n yap m na neden olmufltur. Yine KÖYDES yat r mlar n n 4734 Say l Kanun kapsam ndan ç kar lmas olay içinden ç k lmaz hale getirmifltir. Yap Denetim Kanunu ise mevcut uygulamalar ile yeni bir fley getirmemifltir. Meslek odalar n n ilgili taraflar içine katmad bu düzenleme bafltan sakat olarak hayata geçirilmifltir. De erli Meslektafllar m, Tüm bunlar göstermektedir ki; demokratik ve kat l mc bir sistem yarat lmadan mühendislerin ve mühendisli in sorunlar çözülememektedir. Yani batakl k kurutulmadan sinekle mücadele edilemez. Bu nedenle insan, ayd n ve mühendis olmam z n getirdi i sorumluluklarla sorunlar n çözümüne katk sunmal y z. Gelecek günlerin demokrasiyi, ayd nlanmay ve de mutlulu u getirmesi dile iyle; hepinize sayg lar m sunuyorum. 3

4 MO D YARBAKIR BÜLTEN { GÜNCEL } GENEL KURULUMUZU GERÇEKLEfiT RD K Odam z n 18. Ola an Genel Kurulu, MO geleneklerine, mesle in sayg nl na ve demokratik teamüllere uygun olarak gerçeklefltirildi. ki listenin yar flt Genel Kurula, çok say da kurum, kurulufl ve kifli çiçek göndererek, telgraf çekerek, mesaj göndererek destek verdi. Kurul da, yeni yönetim, oylar n büyük ço unlu unu alarak, görevi devrald. fiubem Z N 18. Ola an Genel Kurulu, Ocak 2008 tarihleri aras nda fiube Toplant Salonu nda yap ld. Genel Kurula, Diyarbak r n yan s ra flubeye ba l Batman, Bingöl, Elaz, Malatya, Mardin, fianl urfa ve Tunceli lleri Temsilcili i nden toplam 529 delege kat ld y llar n kapsayan 17. Dönem Çal flma Raporu nun okunup akland ve çok say - da karar n al nd Genel Kurul da bir konuflma yapan fiube Baflkan m z Tansel Önal, iki y ll k çal flma dönemi içinde nflaat Mühendisli i mesle- inin geliflimine katk da bulunmak ve meslektafllar na en iyi hizmeti vermek için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti. Çok say da e itim semineri ve kurs düzenlediklerini, iflyerlerini ziyaret ederek üyelerin sorunlar n dinlediklerini anlatan Önal, kentteki ve bölgedeki yap denetimini art rmak için önemli çal flmalara imza att klar n, haz r beton kullan - m n n sa lanmas için belediyelerle protokoller imzalad klar n belirtti. Demokrasi mücadelesine katk sunmak amac yla kentteki yerel dinamiklerin düzenledi i çok say da bas n aç klamas na ve toplant ya kat - l m sa land na dikkat çeken Önal, emekten, 4

5 { GÜNCEL } MO D YARBAKIR BÜLTEN bar fltan, kardefllikten, kalk nmadan, devrimci demokrat yurtsever toplum çizgisinden yana bir meslek örgütü olduklar n vurgulad. Önal, bu çizginin yaflama geçirilmesi için 18.Dönem de yo un bir flekilde çal - flacaklar n, birçok kurs, seminer, panel ve sempozyumu organize edeceklerini, toplum ve meslektafl n ç kar n savunmak için yo un bir çal flma program oluflturacaklar n kaydetti. Genel Kurul da Kayap nar Belediye Baflkan Zülküf Karatekin ile Elektrik Mühendisleri Odas fiube Baflkan Nedim Tüzün de bir konuflma yapt. Konuflmalar n ard ndan yap lan seçimle, fiube Yönetimi delegelerin deste iyle yenilendi. Yönetim Kurulu görev da l m yapt Seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ise, görev süresi biten eski yöneticilere emeklerinden dolay teflekkür ederek, görevi devrald. Yetkili kurullarda delegelerin büyük deste ini al p, seçilen yeni yöneticilere hoflgeldiniz diyen Yönetim Kurulumuz, daha sonra görev da l m n gerçeklefltirdi: Yeni yönetim kurulu üyelerimizin görevleri ve özgeçmiflleri flöyle: 5

6 MO D YARBAKIR BÜLTEN { YÖNET M KURULU ÜYELER M Z } Tansel ÖNAL (fiube Baflkan ) 1976 y l nda Bingöl Karl ova da do du y l nda Dicle Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. ki dönem MO Diyarbak r fiube Sekreterli i, 17. Dönem fiube Baflkanl, bir dönemde Diyarbak r KK Sekreterli i yapt. DS 10. Bölge Müdürlü ü nde görev yapmaktad r. Turan KAPAN (fiube Sekreteri) 1972 y l nda Tunceli Mazgirt te do du y l nda Dicle Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. zmir Otogar nda, Evka 4-5 Toplu Konutlar n n yap m nda, Bal kesir de Köprü inflaatlar nda flantiye flefli i yapt. Uzun bir süre HADEP Bornova lçe Baflkanl ve yöneticili i görevini yürüttü y l ndan 2004 y l na kadar Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi nde Fen flleri nden Sorumlu Baflkan Dan flmanl görevinde bulundu. Halen ayn kurumda; mar ve fiehircilik Daire Baflkanl na ba l Yap Kontrol biriminde çal flmaktad r. Evli ve bir çocuk babas d r. Mürsel GÜL (fiube Sayman ) 1975 y l nda Diyarbak r da do du y l nda F rat Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Diyarbak r Kayap nar Belediyesi nde görev yapmaktad r. Evli ve bir çocuk babas d r. F rat YILDIZ (Üye) 1981 y l nda skenderun da do du y l nda Dicle Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü nde mezun oldu. Halen ller Bankas 11. Bölge (Diyarbak r) Müdürlü- ü nde görev yapmaktad r. Özgür TEK N (Üye) 1979 y l nda Diyarbak r da do du y l nda Harran Üniversitesi nden mezun oldu. K sa bir süre özel sektörde yol inflaat nda flantiye flefi olarak görev yapt y l ndan bu yana da Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkanl nda çal flmaktad r. 6

7 { YÖNET M KURULU ÜYELER M Z } MO D YARBAKIR BÜLTEN C.Velat fiefieo ULLARI (Üye) 1975 y l nda Mardin Maz da nda do du y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Halen özel bir müflavir firmada Teknik Müdür olarak çal flmaktad r. Nimet TAfi (Üye) 1979 y l nda Diyarbak r Kulp ta do du y l nda Dicle Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. 17.Dönem fiube Sekreter Üyeli i yapt. Halen Diyarbak r Ba lar Belediyesi nde mar flleri Müdürlü- ü nde Yap Kontrol Amiri olarak çal flmaktad r. Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet fiirin AÇAR: 1982 y l nda Diyarbak r da do du y l nda Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi nden mezun oldu. Kayap nar Belediyesi Yap Kontrol Birimi nde çal fl yor. Vedat ESMER: 1965 y l nda Diyarbak r n Dicle lçesi nde do du y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi nden mezun oldu. 17. Dönem MO Diyarbak r fiubesi Yönetim Kurulu üyeli i görevini yürüttü. Halen DS X. Bölge Müdürlü ü nde görev yapmaktad r. Serdar APAÇIK: 1984 Y l nda Diyarbak r da do du. lk ve ortaö renimini Mersin de tamamlad y l nda Dicle Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. Diyarbak r da özel bir firmada fiantiye fiefli i yapmaktad r. Nas r ÇEL K: 1988 y l nda.t.ü nflaat Fakültesi nflaat Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu y llar nda TCK Van Bölge Müdürlü ü nde, y llar nda D.Ü Rektörlü ü Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl nda, Y llar aras nda ller Bankas 11. Bölge Müdürlü ü nde görev yapt Y llar aras nda MO Diyarbak r fiubesi nde Yönetim Kurulu üyeli i görevinde bulundu. Halen serbest mühendislik ve müteahhitlik yapmaktad r. Mehmet Harun VURAL: 15 Nisan 1974 de Diyarbak r n E il lçesi nde do du y llar aras nda stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nflaat Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu y l nda Gebze leri Teknoloji Enstitüsü Mimarl k Bölümü nde Yüksek Lisans e itimini tamamlad y l ndan bu yana Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkanl nda görev yapmaktad r. Ensari AKÇER:12 Haziran 1974 de Diyarbak r da do du. lkö retim ve liseyi Diyarbak r da tamamlad y l nda Dicle Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu y l nda Kayap nar Belediyesi nde nflaat Mühendisi olarak ifle bafllad Y llar aras nda MO Yönetim Kurulu nda Sayman Üye olarak görev yapt. Halen Kayap nar Belediyesi nde inflaat mühendisi olarak çal flmakta, 2004 y l ndan bu yana da Ba lar Belediyesi nde DTP listesinden Meclis Üyesi dir. Hamit Deyar fiube Temsilcilikleri Batman, Bingöl, Elaz, Malatya, Mardin, Tunceli, fianl urfa. 7

8 MO D YARBAKIR BÜLTEN { 18. DÖNEM ÇALIfiMA PROGRAMI } 18. Dönem Çal flma Program * 18. Dönem Çal flma Program kapsam nda, befl genel hedef planlanm flt r. Hedef 1- Toplumsal, mesleki ve örgütsel problemlerin çözümü amac yla dinamik ve kat l mc yap n n daha da gelifltirilmesi, örgütlenme a n n güçlendirilmesi, iflyerlerini baz alan bir örgütlenmenin esas al nmas, iflyeri temsilcilerinin seçilmesi, Hedef 2- Üyelerin söz ve karar süreçlerine kat l m n n sa lanmas, böylelikle demokratik iflleyiflin güçlendirilmesi, Hedef 3- Üyeler ile etkin iletiflim kurulmas ve kapasitelerini gelifltirici meslek içi e itimlerin art r lmas, Hedef 4- Mesleki ve örgütsel iliflkileri art r c etkinliklerin (sempozyum, kongre vb) organize edilmesi, Hedef 5- Geçen dönemden devam eden çal flmalar n tamamlanmas. 1. G R fi infiaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi 18.Dönem ( ) Çal flma Program nda, inflaat mühendislerinin sorunlar n tespit etmek, üyeler aras nda örgütlülü ü güçlendirmek, örgütlenmede iflyerini baz alan bir çal flma yürütmek, meslektafllar n sorunlar n n çözümüne katk da bulunmak, mesle in geliflimi için e itim çal flmalar na ve mesleki denetime a rl k vermek hedeflenmifltir. Yine meslek alan nda ihtiyaç duyulan yeniliklerin ve de iflikliklerin takip edilmesi, mesleki geliflmelerin üyelere aktar lmas, kent ve toplum sorunlar n n çözümüne yönelik fikir üretmek üzere çeflitli etkinliklerin düzenlenmesi, bu etkinliklere üyelerimizin kat l m n n sa lanmas, insanl n en temel ihtiyac olan bar nma gereksiniminin en ekonomik, en mukavemetli, en estetik ve en fonksiyonel flekilde karfl lanmas da; 18 Dönem Çal flma Program n n hedeflerindendir. nflaat Mühendisleri Odas ve ba l bulundu u TMMOB nin ilkelerinde de yer ald gibi, Odam z; mesleki bir demokratik kitle örgütüdür. Kuruldu u günden bu yana devrimci, demokrat ve yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanad r. Antiemperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, rkç l n ve gericili in karfl s ndad r. Siyasetin dar anlam n aflar, ancak siyasetin alan m z ile ilgili neden oldu u toplumsal sorunlar toplumla paylaflmay da tercih eder ve yaflam n her olay n n siyasetle iliflkili görür. Bar fltan yanad r. nsan haklar ihlallerine karfl d r, insanl k onurunun korunmas ndan yanad r. Örgütsel ba ms zl - n her koflulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çal flmalardan al r. Meslek ve meslektafl sorunlar n n, ülkenin ve halk n sorunlar ndan ayr lamayaca n kabul eder. Kentleflme, sanayileflme ve demokratikleflme alanlar nda durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleflmesi için çaba sarf eder. Demokratik kitle örgütleriyle ilkeli ve demokratik iflbirli i içerisinde olur. Özetle; MO, kamu ve toplum yarar na sorumlulu unu yerine getirmeye çal flan mesleki bir demokratik kitle örgütüdür. nflaat Mühendisleri Odas da, toplumdan soyutlanm fl seçkin mühendisler örgütü de il, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parças olarak topluma hizmet için varolan bir mühendis örgütüdür. Profesyonellerin ve uzmanlar n örgütü anlay - fl n reddeden; aksine kitle örgütü niteli i ile organlar na dayal öncelikli olarak kendi çal flmalar n yürüten, gündelik siyaset ve politikalar takip eden ve bunlar n d fl nda 8

9 { 18. DÖNEM ÇALIfiMA PROGRAMI } MO D YARBAKIR BÜLTEN kalmayan, gerekti inde toplumsal sorunlar n çözümüne yönelik siyaset ve politika gelifltirilmesinde üzerine düflen katk y sa lamaya çal flan, siyaset d fl kalma anlay fllar n n tam tersine; her koflulda ve her zaman siyaset yapan, bölgesinin, ülkesinin ve dünyan n gerçeklerini bilen ve ona göre politikalar üreterek yaflama geçiren bir çal flma anlay fl içerisindedir. fiubemiz, TMMOB ve MO nun bu ilkelerini; 18. Dönem Çal flma Program na, rehber kabul edecektir. Hedefler yaflama geçirilirken, bu ilkelere s k s k ya ba l kal nacakt r. Odam z; bölgedeki demokrasi bileflenlerinin en aktif çal flan kurumlar ndan biri olup, kendi içinde demokratik iflleyifli, birli i ve örgütlenmeyi esas alan kurumlar n da bafl nda gelmesi önemli hedefimizden biridir. 18. Dönem Yönetim Kurulu, devrald misyon ve Küçük ve Genel Kurul kararlar gere i, tüm etkinlilerinde afla daki temel ilkeleri gözetecektir: 1. Toplant lar organize edilecek, ortak karar almaya özen gösterilecektir. Al nan kararlar n hayata geçirilmesi için her türlü yetki kullan lacakt r. 2. Üye-Oda iliflkilerinde, üyenin ifllerinin kolaylaflt r lmas sa lanacakt r. 3. fiubenin tüm kifli ve kurulufllara eflit mesafede durmas na özen gösterilecektir. 4. Oda y vesayet alt nda b rakabilecek, tarz ve iliflkilerden uzak durulacakt r. Bu konuda hassasiyet gösterilecektir. 5. TMMOB ve ba l odalar baflta olmak üzere, di er meslek kurulufllar, sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle iflbirli i ve güç birli ini kurman n koflullar oluflturulacakt r. 6. fiubenin, yerel yönetimler, üniversite ve kamu kurumlar yla iliflkileri ilkeli olacak, meslek etik kurallar yla çeliflmeyecektir. 7. Kent ve çevre sorunlar na karfl duyarl - l k gösterilecektir. 8. E itim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çal flmalar na önem verilecek, etkinlikler art r lacak, üyelerin kat l m için birebir görüflmeler yap lacakt r. 9. Üyelerin mesleki davran fllar takip edilecektir. 10. Oda kaynaklar n n kullan m nda, öncelik, kat l m ve örgütlenmeye verilecektir. 11. Her türlü etkinlik ve faaliyette; kaynaklar n do ru kullan m ve toplumun ç karlar gözetilecektir. 12. nflaat Mühendislerinin mesleki yeterlilikleri ve uzmanl klar belirlenerek, mevcut üye profilinin ç kar lmas için çal flmalar bafllat lacakt r. 13. Toplumun demokrasi talebine, hak ve özgülüklerin savunulmas na, bilimin yol göstericili ine önem ve özen gösterilecektir. 18. Genel Kurulumuzun Gösterdi i Hedefler Günümüzde inflaat mühendisli inin en temel sorunlar ndan birisi de meslek insan n n ifl bulma güçlü üdür. Yat r mlar n neredeyse durma noktas na gelmesi iflsizli in de bu oranda artmas na yol açmakta, büyük iflsizler ordusu, mevcut çal flanlar için tehdit unsuru haline gelmektedir. nflaat mühendislerinin say ca fazla olmas na ra men, ülkemizde inflaat yapan veya konuya iliflkin taahhüt iflleri yürütenlerin yüzde 80 nin nflaat Mühendisi olmamas, özellikle genç meslektafllar m za yoksulluk, hatta açl k s n r nda ücret verilmesine ve mesle ini idealine göre gerçeklefltirememesine neden olmaktad r. Konuya iliflkin bir an önce bir yasal düzenlemenin yap lmas gerekti inden hareketle; bu konuda giriflim bafllat lacakt r. Bu nedenle Odam z mühendise ihtiyaç duyulan ve üniversite programlar nda yeterince yer almayan dallarda üyelerin niteliklerini gelifltirecek meslek içi e itim programlar n düzenli bir flekilde hayata geçirmeyi önüne hedef olarak koymufltur. Odam z, paydafllar m z n üyelerimizden (bir inflaat mühendisinden) bekledi i bilimsel bilgi, beceri düzeyi ve özellikleri anketler arac l yla araflt r p, sonucunu inflaat mühendisi yetifltiren programlara sahip üniversitelere iletecektir. Böylece flubemiz, ilgili programlar n ders, say, tür, haftal k saat ve kredilerinin paydafl beklentilerine göre güncellenmesine ve daha bilgili ve be- 9

10 MO D YARBAKIR BÜLTEN { 18. DÖNEM ÇALIfiMA PROGRAMI } cerikli, daha etkin ve daha yetkin inflaat mühendisi yetifltirmelerine katk da bulunmufl olacakt r. Sa l kl yap laflma ve kentleflme, depreme karfl güvenli bir yaflam, yap denetimi, mühendislik e itimi gibi alan m za özgü pek çok sorun, ancak ciddi yat r mlar, uzun vadeli programlarla ortadan kalkabilecektir. Bu konulara iliflkin Yap Denetimi Kanunu, Yap Kanunu Tasar s gibi hukuki mevzuat n gelifltirilmesinde Odam z Merkezinin gerçeklefltirece i her faaliyete etkin destek verilecektir. Siyasetle ilgilenme sebebi Kamusal yat r mlar n art r lmas ; yat - r mlar n çevre, kültür ve tarihi miras aç - s ndan de erlendirilmesinin sözcülü ü her ortamda yap lacakt r. Bu genel sorunlar n mesle imizi dolayl ya da do rudan etkileme oran, Odam z n politikayla ilgilenmesinin ve hatta politik bir donan ma sahip olmas n n gereklili ini göstermektedir. Mesle i do rudan etkileyen sorunlar n politik dayanak noktalar n görmezden gelerek yürütülecek bir mesleki örgütlenme anlay fl da kaybedecektir. Sonuçta; Dünya Bankas, Dünya Ticaret Örgütü ve IMF vas tas yla yarat lan ekonomik k skaca karfl mesle imizin gelece ini korumak, meslektafllar m z n hak ve ç karlar n gözetmek; politik bir yaklafl m sergilemekle mümkün olacakt r. Meslek içi e itim ve üyelerle birebir iletiflim Bunlarla birlikte meslek içi e itim çerçevesinde; panel, sempozyum, kongre ve di er etkinliklere daha fazla önem verilecektir. Bilgi edinme, bilgilendirme, fikir al flveriflinde bulunma, ufuk aç c tart flmalar gerçeklefltirme zemini olarak de erlendirilen etkinlikler, mesleki geliflim için son derece önemlidir ve bu dönem hayata geçirilecektir. Ancak burada meslektafllar n bu etkinliklere kat l m n n sa lanmas daha da önemli görünmektedir. Ne yaz k ki bir önceki dönemde bu ilgi beklenenin alt nda kalm flt r. Bunun nedenlerini tespit etmek için üyelerimiz ile birebir iletiflimi art rman n gerekli oldu u düflünülmektedir. Mevcut yap larda deprem güvenli ini sa lamak için toplum bilincini gelifltirici eylemler organize edilmelidir. Bu konuda ilgili kurumlar uyar lmal d r. MO nun yukar daki temel ilke ve hedeflerine ba l kal nacakt r. 2. ÖRGÜTSEL ÇALIfiMALAR Üye ile iliflkilerini, egemen kesimlerle olan iliflkilerinin önüne koyan, üyelerinin hizmetlerinin niteli ini yükseltecek düzenlemeler yapan, hiçbir üyesinin sorununu d fllamayan, ülkeyi, yaflam tan yan ve anlayan bir biçimde örgütsel çal flmalar yürütülecektir. Odam z n temel sorunlar ndan birisi de demokratik mekanizman n özüne uygun bir flekilde iflletilip iflletilmemesidir. Bu yaln zca bizim de il, hemen hemen tüm demokratik kitle örgütlerinin, meslek odalar n n, hatta Türkiye siyasetinin ve yönetsel erkinin de bafll ca sorunlar aras ndad r. Odam z ve flubeler belli say daki üyeyle ayakta kalmakta, bu durum demokratik mekanizman n iflletilmesinin önünde engel oluflturmaktad r. Tüm üyelerimizin söz ve karar süreçlerine kat l m n sa lanmas bu dönem hedeflerimiz aras ndad r. fiubemiz her zaman oldu u gibi demokratik, merkezi bir yap lanmadan yana tav r koymufltur. Ancak bu demokratik yap lanman n, üyeden gelen görüfl, öneri ve güçle beslenmesi gerekmektedir. Tepeden gelen emirlerle de il, tabandan gelen bilgilerle donat lmas, güçlenmesi ve demokratik kat l mc l n esas al nmas gerekmektedir. Bu dönem hedeflerimiz içinde üye-flubemerkez iliflkisinin demokratik bir yap yla buluflturulmas için çaba gösterilecektir. Bunun için de iflyerinde örgütlenme biçimine a rl k verilecektir. Odam z, bu dönem de, üyelerinin ekonomik demokratik haklar n n elde edilmesi için di er çal flanlarla birlikte çeflitli platformlarda ortak mücadele verecektir. Meslektafllar m z n kamusal haklar korunacakt r. fiantiyelerde mühendis istihdam n n zorunlu hale getirilmesi için çal flma yürütülecek, iflsiz meslektafllar m z n istihdam için di er kurumlarla gerek yaz - l gerekse yüz yüze görüfl al flveriflinde bulunulacakt r. 2.1) TMMOB ve KK Diyarbak r fiubesi olarak, bölgemizde TMMOB ye ba l di er odalar n flube ve temsilcilikleriyle, mesleki, teknik ve top- 10

11 { 18. DÖNEM ÇALIfiMA PROGRAMI } MO D YARBAKIR BÜLTEN lumsal tüm konularda ortak çal flma yürütülecektir. Bu temelde Diyarbak r l Koordinasyon Kurulu ( KK), çal flmalar na aktif bir flekilde kat larak, mesleki alanda ulusal ve yerel alanda tüm aktivitelerde görev almak, özellikle yap lar n denetimi, meslektafllar n, yerel yönetimlerin, kamu kurumlar n n bu konudaki duyarl l klar n n gelifltirilmesi, Hasankeyf in korunmas, Diyarbak r surlar n n rehabilitasyonu, bölgemizde son dönemde yaflanan gerginliklerin durdurulmas ve bar fl n sa lanmas yla ilgili olarak çal flma yürütülecektir. TMMOB Diyarbak r KK s n n karar ve faaliyet süreçlerine aktif kat l m sa lanacakt r. 2.2) Oda Merkezi ve fiubeler Oda merkeziyle uyumlu olarak, toplumsal mesleki ve teknik konularda merkezin tüm çal flmalar na katk sa lanacakt r. Di- er flubelerle dayan flma anlay fl içerisinde, ortak çal flmalarda bulunulacakt r. fiubemiz, Genel Merkez ve di er flubelerle birlikte üyelerimiz, ülkemiz ve bölgemiz için gerekli ortak çal flmalar yapacakt r. Oda merkezi ve flubelerin hizmet ve faaliyetlerine kat l m sa lanacakt r. 2.3) Temsilcilikler Odam z n güçlü olmas bütün birimlerin güçlü olmas yla sa lanacakt r. Meslek alan m za iliflkin yeni yasal düzenlemeler, temsilciliklerin flube ile daha ifllevli çal flmalar yapmas n zorunlu k lmakt r. Bugün temsilcilikler, bölgelerinde meslek alanlar nda etkin ve yetkin birimler haline gelmifltir. Temsilciliklerimizin mesleki denetim alan ndaki tüm çal flmalar desteklenecektir. Bu dönemde hem meslek içi e itim hem sosyal ve kültürel etkinlikler hem de üyeyle iliflkiler konusunda daha etkin, daha yayg n ve sonuç almaya yönelik etkinlikler yap lacakt r. fiubemizin sorumluluk a n n oldu u illerde, özellikle son 10 y lda yaflanan göç ve bunun beraberinde getirdi i yap laflmalar, teknik denetimlerden geçirilmelidir. Denetimsiz, Afet Yönetmeli i ne uymayan ve sa l ks z bir flekilde yap lan yap laflmalar n önüne geçilmelidir. Siirt ilinde temsilcilik, fi rnak ve Cizre de Proje Denetim Bürosu kurulmas için çal flmalar yürütülecektir. 2.4) flyeri Örgütlenmesi Kamu, özel sektör, büro ve flantiyelerde çal flan meslektafllar m z n sorunlar yla ilgilenerek, düzenli aral klarla toplant lar yap p, sorunlar n çözümüne yönelik ortak politikalar oluflturulacakt r. Kamu ve özel sektörde iflyeri temsilcileri arac l yla buralardaki üyelerle iliflkilerin gelifltirilmesi ve sorunlar n çözülmesi sa lanacakt r. fiube ve Temsilciliklerimizin en önemli örgütlenme araçlar ndan birisi olarak ifl yeri temsilcilikleri düflünülmektedir. Faaliyetlerimizin yayg nlaflmas, üye kat l m n n artmas, iflyeri temsilcili inin önemsenmesi gelifltirilmesine ba l d r. TMMOB ve MO ilkeleri çerçevesinde kamu kurumlar nda ve özel sektörde bu birimlerin yayg nlaflt r lmas hedeflenmektedir. 2.5) Ö renci Örgütlenmesi Mühendislik e itimi gören ö rencilerin gelece in inflaat mühendisleri oldu undan hareketle, nflaat Mühendisleri Odas n yak ndan tan malar, Oda imkanlar ndan yararlanmalar ve mesle e geçiflte uyum sorununun en aza indirilmesi amac yla bafllat lan MO Genç Ö renci Örgütlenmesi devam ettirilecektir. Ö renci üyelerin mesleki ve sosyal geliflmelerine katk sunmak amac yla seminer, kurs, teknik gezi, panel v.b etkinlikler düzenlenecektir. Staj ve benzeri gibi ö renci sorunlar n n çözümünde daha aktif rol al nacakt r. Ö renci Üye Komisyonu kurulacakt r. 3) Sivil Toplum Örgütleriyle liflkiler Odam z meslek odas olman n yan s ra demokratik bir kitle örgütüdür. Bu anlamda toplumsal bir görevi de mevcuttur. Örgütlü, demokratik, bar flç l bir toplum yaratmak için önce sivil toplum örgütleri aras nda dayan flmay ve örgütlülü ü art rmak gerekmektedir. Ülkemizin tüm kamu kurum ve kurulufllar nda demokrasinin yerleflmesi, temel insan hak ve özgürlüklerin güvenceye al nmas, hak ihlallerinin önlenmesi, ifade ve düflünce özgürlü ünün önündeki engellerin kald r lmas anti-demokratik tüm uygulamalar n kald r lmas için ça dafl anlamda sivil örgütlülü ü harekete geçirmek gerekir. MO gelene ine yak fl r bir flekilde 11

12 MO D YARBAKIR BÜLTEN { 18. DÖNEM ÇALIfiMA PROGRAMI } TMMOB l Koordinasyon Kurulu (.K.K), Diyarbak r Emek Platformu, Diyarbak r Demokrasi Platformu, Sivil Toplum Örgütleri, Yerel Gündem 21 ve Diyarbak r Kad n Platformu nun (kad n üyeler arac l yla) çal flmalar na kat l m sa lanacakt r. 4) Kamu Kurum Kurulufllar yla liflkiler Oda çal flmalar nda baflar l sonuçlar al nmas için tüm kamu kurulufllar yla diyalogun gelifltirilmesi gerekir. Valilik, yerel yönetimler, üniversite ve di er yat r mc kurulufllarla iyi iliflkiler gelifltirilmelidir. 5) E itim Çal flmalar nflaat mühendisli inde meslek içi e itimin amac, inflaat mühendisli inin sorumluluk ve faaliyet alan na giren konularda, toplumun ihtiyaçlar n gözeterek davranmas d r. Her türlü bilimsel toplant n n düzenlenmesi ve kat l m desteklenecektir. Yapay Zekâ Artificial Intelligence gibi dünyada ve ülkemizde henüz yeni say lan bilimsel yöntemler, paket programlar ve hesap yöntemleri hakk nda kurs ve konferanslar arac l üyelerimiz bilgilendirilecek; böylece üyelerimizin kendilerini yenilemelerine katk ve olanak sa lanacakt r. Meslektafllar m z n, ö rencilerin ve bunun yan s ra meslek gruplar n n e itim süreçleri çal flma kapsam na al narak, bu dönem afla daki e itim program n n uygulanmas hedeflenmektedir. 5.1) Toplant lar Delegelerle toplant lar TMMOB l Koordinasyon Kurulu toplant lar MO Genç ile toplant lar Serbest çal flan üyelerle toplant lar Kamu çal flan üyelerle toplant lar Sim belgesine sahip üyeler ile toplant lar Haz r Beton üreticileriyle toplant lar 5.2) Kurslar Autocad, Natcad vb Kurslar Statik Program Kurslar Karayolu Projelendirme Kursu Yap lar n Güçlendirilmesi Kursu 5.3) Sempozyum ve Kongreler Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Gelece e Güvenle Devredilmesi Sempozyumu Diyarbak r Kent Sorunlar Sempozyumu (Diyarbak r- KK) Ulafl m Sempozyumu Su Politikalar Sempozyumu Yerel Yönetimler Sempozyumu (Diyarbak r- KK) 5.4) Seminerler Meslek çi E itim Çerçevesinde Yap lacak Seminerler 6) Dokümantasyon Çal flmalar (Arfliv-Kütüphane) Meslek kurulufllar n n kendi alanlar ndaki bilgiye en k sa ve kolay yoldan ulafl labilecek kurumlar olmas gerekti i düflüncesiyle; bir arfliv ve dokümantasyon biriminin gelifltirilmesi hedeflenmifltir. Mesleki bilgilerin bilimsel içerikli, uygulamaya yönelik özellikte ve üyelerimizin kolayl kla eriflece i s k kullan l r bir yap ya ulaflmas için çal flmalar yürütülecektir. Üyenin kimlik, mali ve iletiflim bilgilerinin yan s ra, mesleki çal flma bilgileri de al - narak, üyeye ulafl lacakt r. 7) Yay n ve Bas n Çal flmalar Üyeleri, mesleki olaylar, geliflmeler, etkinlikler konusunda bilgilendirme; bilimsel ve akademik çal flmalar haz rlayarak, yay nlayarak, bilinçlendirme; demokratik, mesleki, ekonomik haklar n korunmas ve gelifltirilmesiyle ilgili çal flmalar n kamuoyuna yans t lmas amac yla; süreli yay n faaliyetine devam edilecektir. Üyelere ve kamuoyuna ulaflmada etkin bir araç olan yay nlar n, içerik, tasar m ve bask aç s ndan, Odam za yak fl r kalitede yay mlanmas için çaba gösterilecektir. Mesleki etkinliklerin haber bülteni ve süreli yay nlarla; bas na ve halka aktar lmas na özel önem verilecektir. Bas nla iliflkilerin yeniden düzenlenmesi için gerekli iletiflim yeniden kurulacakt r. 8) Sosyal Etkinlikler 1- Mesleki Teknik Geziler 2- Kültürel Etkinliklere Kat l m 3- Meslekte 25. Y l Etkinli i 4- Üye Sorunlar na Yönelik Anket Çal flmas 5- Toplumsal Konularda Söylefliler Düzenlenmesi 12

13 { 18. DÖNEM ÇALIfiMA PROGRAMI } MO D YARBAKIR BÜLTEN 9) Kent Sorunlar yla lgili Çal flmalar Kent ve toplum sorunlar üzerine çözümler üretebilmek, meslektafllar m za ve kamuoyuna iletmek amac yla; Valilik ve Belediyelerle iyi iliflkiler kurulmas, komisyonlar oluflturulmas gerekmektedir. Genel anlamda yaflad m z kent ile ilgili yap lmas düflünülen çal flmalar afla da s ralanm flt r: a) Yerel Gündem 21 Kent Konseyi nin çal flmalar na kat lmak b) Kent içi ulafl m hizmetlerinin izlenmesi c) Kentleflme politikalar nda söz sahibi olmak d) Kentsel hizmetlerin dezavantajl gruplar n kriterlerine uygun olmas 10) Üye Sorunlar yla lgili Çal flmalar Meslektafllar n istihdam ve çal flma alanlar n n gelifltirilmesine yönelik çal fl lacakt r. Kamu ve özel sektör çal flan üyelerimizin sorunlar yla ilgili iflyeri temsilcilikleri vas tas yla s k iliflkiler içerisinde birlikte üretim gözeterek çal flmalar yap lacakt r. 11) Mesleki Denetim Çal flmalar Ülkemizin büyük bölümü deprem kufla- nda yer almaktad r. Ülkemiz ve bölgemizde s kça olan depremlerde büyük can ve mal kay plar yaflanmaktad r. Son y llarda ülkemizde meydana gelen depremlerin yaratt y k mlar, inflaat sektöründe mevcut sistemin nas l iflas etti ini göstermektedir. Mevcut sistemde, deprem yönetmeliklerini, yürürlükteki flartname ve standartlara uygun yap lar n yap m konusunda üzerimize düflen görevi yeterli düzeyde yapt m z söyleyemeyiz. Tam da bu nedenle yap denetiminin önemi her geçen gün artmaktad r. Mesleki denetim ise iflte bu yüzden vazgeçilmez bir ilke haline gelmek durumundad r. Mesleki denetim uygulamas yla, mühendislik mesle inin geliflmesini, meslek mensuplar n n hak ve yetkilerinin korunmas n, mesleki hizmetin disiplin alt na al nmas n, yap üretiminin sa lam, ekonomik ve ülke ç karlar n n gözetilerek sürdürülmesini sa lamay hedefliyoruz. 18.Dönem ( ) Çal flma Program nda, inflaat mühendislerinin sorunlar n tespit etmek, üyeler aras nda örgütlülü ü güçlendirmek, örgütlenmede iflyerini baz alan bir çal flma yürütmek, meslektafllar n sorunlar n n çözümüne katk da bulunmak, mesle in geliflimi için e itim çal flmalar na ve mesleki denetime a rl k vermek hedeflenmifltir. 12) Bilirkiflilik Çal flmalar Bir kamu hizmeti olan bilirkiflilik hizmetleri, adli ve idari kararlar n do ru bir flekilde olgunlaflabilmesi, mesleki bilgi ve becerilerimizin do ru bir flekilde sunulmas na ba l d r. Bu hizmetin sunulmas nda, liyakat, etik ve kamusal bilinç temel öneme sahiptir. Ancak bilirkiflilik hizmetlerindeki sorunlar n temelinde ciddi sistem çarp kl klar n n varl bilinen bir gerçektir. Bu çarp kl klar n üzerine gitmek ve bilirkiflilik alanlar n n düzenlenmesine müdahil olmak, Odam z n toplumsal sorumlulu udur. 13) Sonuç Geçmiflten gelen birikimlerin, yeni birikimlere eklenerek, ileriki dönemlere aktar lmas için üzerimize önemli görevler düflmektedir. Ancak bu görevleri yerine getirirken, üyelerimizin etkin deste ine, görüfl, öneri ve gücüne ihtiyac m z vard r. 18. Dönem Çal flma Program n, üyelerimizin etkin deste iyle, demokratik kat l mc birlik anlay fl m zla hayata geçirece iz. Bugüne kadar katk lar n fiubemizden esirgemeyen ve bundan sonraki süreçte katk sunacak olan tüm üyelerimize flimdiden teflekkür ederiz. 18. Dönem Yönetim Kurulu *18. Dönem Yönetim Kurulumuz taraf ndan onaylanan y llar n kapsayan Çal flma Program d r. 13

14 MO D YARBAKIR BÜLTEN { GÜNCEL } Genel Merkezimiz 41. Ola an Genel Kurulu nu gerçeklefltirdi. Üç gün süren Genel Kurul da 623 delege oy kullanarak, yeni Yönetim Kurulu nu belirledi. Yönetim Kurulu Baflkanl na H. Serdar Harp seçildi. H. Serdar Harp MO Genel Merkezi nin Genel Kurulu tamamland fiube genel kurullar n tamamlayan nflaat Mühendisleri Odas 41. Ola an Genel Kurulu nu, 7-9 Mart tarihleri aras nda MO Teoman Öztürk Konferans Salonu nda gerçeklefltirdi. Üst kurul delegesi olan 729 kifliden 623 ünün ve 134 konu un kat ld Kurulun aç - l fl konuflmas n MO 40. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan m z Taner Yüzgeç yapt. Yüzgeç, konuflmas nda, Türkiye ve dünyan n gündemindeki konular de erlendirerek, ABD nin dünya politikas n elefltirdi, dünya genelinde rkç, gerici bir histerinin yay ld n ve bu histeriye ABD nin öncülük etti ini belirtti. Yüzgeç, ABD Baflkan n n tarikat üyesi oldu unu ve bu nedenle birçok co rafyada rkç l k ve dinsel ba nazl n hakim oldu unu vurgulad. Hükümetin özellefltirme, e itim ve sosyal politikalar n da elefltiren Yüzgeç, geliflmifl ülkelerde özellefltirme politikalar ndan çal flanlar n zarar görmedi ini, ancak Türkiye gibi ülkelerde çal flanlar n birçok hakk n n yok edildi- ini ifade etti. Delegeler konufltu Genel Kurulun birinci gününün sabah oturumu konuklar n konuflmalar yla geçerken, günün 14

15 { GÜNCEL } MO D YARBAKIR BÜLTEN ikinci oturumunda ise sözü delegeler ald. Ülke, bölge ve meslek sorunlar hakk nda görüfl belirten delegeler, Kürt Sorunu nu da dile getirerek, sorunun çözümü için TMMOB nin giriflimde bulunmas n istedi. Kurulda fiube Baflkan m z Tansel Önal ile fiube Sekreterimiz Turan Kapan da konufltu. Kapan yapt konuflmada, bölgede 24 y ld r yaflanan çat flmalara de indi. Çat flmalara anti-demokratik ortam n yol açt n ifade eden Kapan, flunlar söyledi: Kontrgerilla türü örgütlenmelerin kendine yeniden yaflam bulmamas için, tek bir insan m z n ölmemesi ve sakat kalmamas için, kendi da lar m z n bombalanmamas için, halklar m z n demokratik bir ülkede yaflamas için; MO nun Kürt Sorunu nun çözümünde ve demokrasinin hayata geçirilmesinde aktif rol oynamas gerekmektedir. Genel kurulumuzun bu sorunun çözümüne katk sunacak çal flmalara imza atmas, sorunun çözümü konusunun; 41. Dönem Çal flma Program na al nmas ve TMMOB ye tafl nmas bir gerekliliktir. ki liste yar flt Kurulun üçüncü gününde ise Yönetim Kurulu seçimleri yap ld. ki listeyle gidilen seçimde, 623 delegenin 595 i geçerli oy kullanarak, MO Yönetim Kurulu Üyeleri, Onur Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri, Dan flma Kurulu Üyeleri, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerini belirledi. Daha sonra yap lan görev da l m nda, Yönetim Kurulu Baflkanl na H. Serdar Harp seçildi. 15

16 MO D YARBAKIR BÜLTEN { GÜNCEL } Tansel ÖNAL MO Diyarbak r fiube Baflkan * Say n Divan, De erli Meslektafllar m, Hepinizi MO Diyarbak r fiubesi ad na sayg yla selaml yorum. 40. Dönem Yönetim Kurulu nda ve di er kurullarda görev yapanlara teflekkür ediyorum. De erli meslektafllar m, MESLEK alan m zla ilgili olarak, her gün yeni düzenlemeler ve hak gasplar yaflanmaktad r. Mevcut dünya düzeni emekçilerin kazan mlar n yok etmeye çal flmaktad r. Gerek kamuda çal flanlar gerekse de özelde çal flan meslektafllar - m z büyük s k nt lar yaflamaktad r. MO ve TMMOB de bu hak gasplar na karfl geçmiflten günümüze mücadele yürütmektedir. Bu nedenle MO ve TMMOB, Kamu hale Kanunu, Yap Denetim Kanunu ve meslek alan m z ilgilendiren di er yasa ve yönetmeliklerde taraf olmufltur ve olacakt r. Kamu hale Kanunu nda yap lan düzenlemelerde mühendis ve mimarlar n yap m sürecinden uzaklaflt r lmas na yönelik düzenlemeler engellenmeli, bu amaçl etkin bir çal flma yürütülmelidir. Bu noktada; üye flikayet ve talepleri dikkate al narak, hukuksal ve meflru mücadele alanlar sonuna kadar iflletilmelidir. Yap m sektöründe yüzde 70 lere varan tenzilatlar ve bunun sonucunda oluflan sa l ks z yap lar, kamu zarar na neden olmaktad r. Bu konuda bilgilendirme çal flmalar yap lmal, detayl araflt r larak, kamu yat r mlar de erlendirilmelidir. Yine birçok alanda oldu u gibi kamudaki yap m ve hizmet al mlar ile ilgili olarak ikili bir hukuk mevcuttur. Bir taraftan 4734 Say l Kamu hale Kanunu, di er taraftan KÖYDES lerle yap m iflini ve sürecini, yap m iflinde uzman olmayan kaymakamlar n ve yetkililerin inisiyatifine b rakan düzenlemeler yap lmaktad r. Ekonomikli i; ucuza yap lan yap olarak tan mlayan anlay fllar sonucu oluflturulan bu düzenlemeler, asl nda yap lar n servis ömrü hesapland nda, hiçte ekonomik olmayaca aç kça ortaya ç - kacakt r. Bu nedenle bizlerin kamu yat - r mlar n inceleyen ve de irdeleyen çal flmalara a rl k vermemiz gerekmektedir. De erli arkadafllar, Yap denetimi aç s ndan da ikili bir hukuk mevcuttur. Bir taraftan 19 ilde Yap Denetim Kanunu yla yap lar denetlenirken, di er yandan geriye kalan 62 ilde baflka bir uygulama mevcuttur. Bir türlü pilotluktan kurtulamayan Yap Denetim Kanunu nun bir an önce kald r lmas ya da tüm ülkede uygulanmas gerekmektedir. Bu ikili uygulama, Odam za da yans maktad r. Yap lan oda çal flmalar n n bir k sm üyeyi ilgilendirirken di er bir k sm ilgisi d fl nda kalmaktad r. Bu kafa kar fl kl ç kar lan yönetmeliklerin tam olarak özümsenmesine engel olmaktad r. Türkiye de bir k s m insan n de erli di- er k s m insan n de ersiz oldu u sonucunun da ç karabilece i bu ikili hukuktan kurtulman n çal flmalar yap lmal d r. Sayg de er meslektafllar m, Son günlerde; sosyal güvenlik yasas ile emekli yafl art r lmakta, prim ödeme gün say s n n yükseltilmesiyle mezarda emeklilik hayata geçirilmeye çal fl lmaktad r. 16

17 { GÜNCEL } MO D YARBAKIR BÜLTEN Özellefltirilen sa l k alan na, emekçilerin katk paylar ödeyerek yararlanmalar sa lanmak istenmektedir. Bu düzenlemelere karfl duruflumuzu güçlendirmeliyiz. E itim ve sa l k gibi kamu hizmetlerinin özellefltirilmesi gelece imizi karartmaktad r. E itim alan nda da kayg verici geliflmeler yaflanmaktad r. Bir taraftan türban ve bunun getirdi i belirsizlik, bir taraftan da her kente bir üniversite kampanyalar ile alt yap s olmayan ihtiyaç analizi yap lmayan üniversiteler aç lmaktad r. Bilimsel özgürlü ün tart fl lmad bilimsel üretimlerin gerçekleflmedi i bir ortamda üniversiteler açman n faydas tart fl lmal d r. YÖK belas bir an önce ülke gündeminden düflürülerek, üniversiteler üzerindeki vesayet kald r lmal d r. De erli arkadafllar, Yine ö renci üyelik ve örgütlülü ü alan nda mevcut çal flmalar geniflletilmelidir. Ö rencilerin MO ile tan flmalar sa lanmal d r. Genel Kurullar, Dan flma Kurullar ve di er çal flma alanlar na kat lmalar sa lanmal, teflvik edilmelidirler. E er gelece imiz onlarsa onlara sahip ç kacak bir anlay fl hayata geçirmemiz gerekmektedir. Aksi taktirde; piyasa koflullar bu arkadafllar m z tan nmaz hale getirecektir. Bir baflka sorun alan da kamuda çal flan arkadafllar m z n oda ile buluflmalar n sa lamakt r. Özellefltirmelerle ifllevsiz hale getirilen kamu kurumlar ndaki meslektafllar m - z n gerek ekonomik gerekse de teknik konularda sorunlar na yönelik çal flmalar yap lmal d r. Odam z serbest çal flan mühendislerin odas gibi çal flmamal d r. Kamudaki meslektafllar m z n odaya üye olmalar na yönelik çal flmalara a rl k verilmelidir. Sayg de er meslektafllar m, Önümüzdeki dönemde Diyarbak r fiube de sempozyumlar düzenlemek istiyoruz. Bunlardan biri; Ulafl m Sempozyumu dur. Diyarbak r n Ulafl m Mast r Plan bitme aflamas nda oldu undan, yap lacak sempozyumun mast r plan n n hayata geçirilmesi aflamas nda faydal olaca n düflünüyoruz. kincisi; Tarihi Yap lar n Güçlendirilmesi Sempozyumu dur. Bu sempozyumun birincisi Ankara da yap lm flt r. Diyarbak r n, Mardin in ve bölgedeki di er illerin tarihi 17

18 MO D YARBAKIR BÜLTEN { GÜNCEL } Gerçek anlamda kardefllik ve bar fl ortam n n sa lanmas için kafam zdaki tabulardan ve önyarg lardan kurtulmal y z. Art k kimse bölünmekten korkmas n, korkutulmas n. Art k Türkiye mutlu Türkiyelilerin vatan olsun. Bu temelde çok sevdi im bir söz var. O da flu: Mücadele edenler her zaman kazanmaz, ama kazananlar mücadele edenlerdir. yap lar n n önemi ve durumu göz önüne bulunduruldu unda, bu sempozyumun ikincisinin de Diyarbak r da yap lmas, tarihi yap lar n korunmas konusunda insanlar bilinçlendirecek ve bu konudaki teknik kapasite artt r lacakt r. Bu nedenle Ankara fiube ile ortaklafla Diyarbak r da sempozyumun gerçeklefltirilmesi faydal olacakt r. Üçüncüsü; Su Politikalar Sempozyumu dur. GAP Projesi asl nda bölge ve Türkiye için çok önemli bir entegre projedir. Fakat bu güne kadar ciddi yanl fllarla hayata geçirilmektedir. Entegre bir proje olan GAP kapsam nda enerji yat r mlar yüzde 80 civar nda, sulama yat r mlar ise yüzde 14 civar ndad r. Bu nedenle; suyun kullan - m n n Diyarbak r da tart fl lmas n n önemli oldu u kanaatindeyiz. De erli arkadafllar, Belirtti im bu hususlar MO nun ve TMMOB nin siyasete güçlü bir flekilde müdahalesi ile gerçekleflecektir. Çünkü hayat n her alan nda oldu u gibi meslek hayat m zda yap lan her uygulama siyasal müdahaleler sonucudur. Bu temelde gelece imizi karartan anti- demokratik ve emperyalist politikalarla mücadele etmemiz gerekmektedir. Bizlerin, Türkiye deki halklar n kurtuluflu bu mücadelenin baflar s yla olacakt r. Bu temelde bizler bar fl n dilini, demokrasinin ve halklar n kardeflli inin dilini gelifltirecek çal flmalar yapmal y z. Susurluk çetesini, Mad mak ta insanlar diri diri yakan anlay fllar, fiemdinli de aç a ç kan iliflkileri ve yöntemleri, Ergenekon çetesini, geçmiflte devrimci yurtsever gençleri ve bu kesimleri hedef alan çeteleri, halklar ve insanlar sömüren-ezen tüm anlay fllar ve oluflumlar deflifre etmeliyiz. Bu mühendis ve ayd n olmam z n gere idir. Ayn zamanda, boynumuzun borcudur. Sayg de er meslektafllar m, Türkiye nin temel sorunu olan Kürt Sorunu nun çözümünü operasyonlarda de il bar flta aramal y z. Daha birkaç gün önce sonuçlanan 25. operasyonun da çözüm olmad, olmayaca 100 milyarlarca dolar n harcand bu savafl n kan ve gözyafl d fl nda sonuç yaratmad ortadad r. Art k bu anlay fltan vazgeçilerek, bar fl n dili hakim k l nmal d r. Hiçbir kesimin ç kar na olmayan bu savafl n biran önce bitirilmesi için çaba sarf edilmelidir. TMMOB ve MO, Bar fl Meclisi nde olmal ve bu çal flmalara güç vermelidir. Sorunun çözümüne katk s oldu unu düflündü ümüz, Türkiyelilik ve Anayasal vatandafll n hayata geçirilmesi gerekmektedir. Her dilin, kültürün, dinin ve anlay fl n kendini ifade etti i toplumsal bir uzlafl n n sa lanmas na yönelik düzenlemeler yap lmal - d r. Art k savafla de il, e itime ve sa l a paralar harcanmal d r. Bütün Türkiye yi saran yoksullu u ortadan kald ran çal flmalara paralar harcanmal d r. Gerçek anlamda kardefllik ve bar fl ortam n n sa lanmas için kafam zdaki tabulardan ve önyarg lardan kurtulmal y z. Art k kimse bölünmekten korkmas n, korkutulmas n. Art k Türkiye mutlu Türkiyelilerin vatan olsun. Bu temelde çok sevdi im bir söz var. O da flu: Mücadele edenler her zaman kazanmaz, ama kazananlar mücadele edenlerdir. Hepinizi sayg yla selaml yorum ve teflekkür ediyorum. *fiube Baflkan m z Tansel Önal n 41. Dönem MO Genel Kurulu nda yapt konuflman n tam metnidir. 18

19 { GÜNCEL } MO D YARBAKIR BÜLTEN Dan flma Kurulu nda istekler dile getirildi 40. Dönem Dan flma Kurulu 4. Toplant s, 6 Mart 2008 de MO Teoman Öztürk Konferans Salonu nda yap ld. fiube Baflkan m z Tansel Önal, toplant da, mesleki denetim görevleri yapan meslektafllar n ücretlerinin düflüklü ü, personel ücretleri ve flube kadrosunun yeniden düzenlenmesi gibi konular gündeme getirdi. GENÇ- MO üyelerinin Oda Dan flma Kurulu benzeri organlara kat l m n n sa lanmas n n, meslek örgütleriyle daha s k dayan flma ba lar n n kurulmas na vesile olaca düflüncesini de dile getiren Önal, genç meslektafllar n söz ve karar süreçlerine kat lmas düflüncesini savundu. Önal, Oda Genel Merkezi ne seçilecek 41. Dönem Yönetim Kurulu ndan, Tarihi Yap lar n Güçlendirilmesi Sempozyumu, Ulafl m Sempozyumu ile Su Kaynaklar Sempozyumu nun Diyarbak r da yap lmas karar n n al nmas n da istedi. 19

20 MO D YARBAKIR BÜLTEN { ETK NL KLER } Meslek içi e itimler bafllad fiubemiz, lkbahar Dönemi Meslek çi E itim Seminerleri ne start verdi. 2 ay içinde 10 meslek içi e itim semineri düzenleyecek olan fiubemiz, e itimlerle meslektafllar n geliflimini sa lamay, bilgi birikimlerini daha da art rmay, yetkinleflmelerine zemin oluflturmay amaçl yor. Tam da bu nedenle Yönetimimiz, tüm meslektafllar n e itime kat lmaya ça r yor. fiubem Z N, 22 Mart- 17 May s 2008 tarihlerini kapsayan lkbahar Dönemi Meslek çi E itim Seminerleri nin tarihi ve konusu belli oldu. lk etapta, 10 e itim semineri düzenleyecek olan Odam z, seminerleri, meslektafllar n bilgilendirilmesi ve fikir al flveriflinde bulunulmas amac yla gerçeklefltirecek. Zemin S v laflmas ve Karfl Tedbirler, Mevcut Binalar n Güçlendirilmesi, Depremde Yap sal Davran fl, Deprem Yönetmeli ine Göre Lifli Polimer Kullan larak Güçlendirme Tasar m, Yap Malzemesi Olarak Beton ve Çelik, Yüksek Mukavemetli Betonlar n Özellikleri, Betonarme Yap - larda Kal p ve skele Sistemleri, Tarihi Yap larda Tafl y c Bileflenler, Hasar Biçimleri, Onar m ve Güçlendirme, Geleneksel Yap m Sistemleri, Betonarme Malzeme Kesit ve Eleman Davran fl gibi konular n irdelenece i 10 seminerden dördü, 22 Mart ve 29 Mart tarihlerinde gerçeklefltirildi. MO: E itimlere kat lmaya ça r yoruz MO fiube Toplant Salonu nda yap lan e itimlere tüm inflaat mühendislerini davet eden Yönetim Kurulumuz, meslek içi e itim seminerleriyle, inflaat mühendisli inin sorumluluk ve faaliyet alan na giren konularda meslektafllar gelifltirmeyi, bilgi birikimlerini daha da art rmay ve yetkinleflmelerine zemin oluflturmay amaçl yor. Yönetim Kurulumuz, bu nedenle tüm üyelerini ve meslektafllar n e itimlere kat lmaya ça r yor. 20

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Çalışma Programı (2012-2014)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Çalışma Programı (2012-2014) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Çalışma Programı (2012-2014) 1. GİRİŞ İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20.Dönem (2012-2014) Çalışma Programı nda, inşaat mühendislerinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Proje direniflle engellenebilir Panelde son olarak söz alan Dr. fiükrü Aslan gecekondular n birer suç merkezi gibi gösterilerek, kentsel dönüflüme meflru zemin yarat lmak istendi ini belirtti. Gecekondular

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Öğrenci Üye İşlemleri

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Öğrenci Üye İşlemleri 213 Öğrenci Üye İşlemleri 214 Öğrenci üye işlemleri Öğrenci üye işlemleri Öğrenci Üye Yönetmeliği, Öğrenci Üye Sınıf ve Üniversite Temsilcileri ise İMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü Sınıf ve Üniversite Temsilciliği

Detaylı