FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES"

Transkript

1 FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI MAK NA VE AKSAMLARI BAKIM VE ONARIM

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisinin fiubat 2008 say s ile sizlere yeniden merhaba demekten büyük mutluluk duymaktay z. Yay n hayat na tam 1 y l önce bafllayan dergimiz, geçen bu süre içinde farkl içeri i ve yay n kalitesiyle hem okurlar m z n hem de dergimizde yer alan firmalar n memnuniyetini kazanmay baflard. Yafl henüz genç olmas na ra men dergimiz, endüstri profesyonellerinin vazgeçilmez baflvuru kayna oldu. fiubat say m z ile de sizlere yine çok genifl bir içerik sunuyoruz. Bu say m zda tam 109 ürün haberine ve birçok ilana yer veriyoruz. Dergimizi okurken sizlerin de fark edece i gibi sadece Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar n de il, ABD, Almanya, Fransa, talya, Japonya gibi ülkelerden de birçok firman n tan t m na yer verdik. Bu durum, hem Türkiye pazar na olan ilginin hem de dergimizin yurt d fl nda da takdir toplad n n en önemli kan t. çinde bulundu umuz bu dönemde, Türk endüstrisi için birçok önemli fuar düzenlenmekte. Dergimizin fiubat say s da bu fuarlar n en önemlisi olan WIN 2. Faz fuar na özel olarak haz rland. A rl kl olarak WIN fuar nda sergilenecek olan ürünlerin tan t m na yer verdi imiz dergimiz, fuardan önce tüm okurlar m za ulaflt r lacak ve fuar esnas nda da binlerce ziyaretçiye extra olarak da t lacakt r. Bu vesile ile, dergimize henüz abone de ilseniz abonelik ifllemlerinizi adresinden ücretsiz olarak yapabilece inizi bir kere daha duyurmak isteriz. Siz de erli endüstri profesyonellerine dergimiz sayfalar nda keyifli bir gezinti diler, dergimizin haz rlanma aflamas nda bizlere ilettikleri ürün haberleriyle ve dergimizde yer verdikleri ilanlar ile katk da bulunan seçkin firmalara teflekkürlerimizi sunar z. A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam Pazarlama Yönetmeni Gülhan Akbulut letiflim ve Redaksiyon Sorumlusu Ayça Süer fiiflman Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Ayça Süer fiiflman Piotr Gaber Jurgen Wirtz Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : YURTDIfiI SATIfi OF SLER ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Verlagsbüro Rolf Schroer Gammertingen Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG William de Jager Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Potvlietlaan 5b, 2600 Antwerp, Belgium Tel : Fax : Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

4 Sistem olufltururken detaya girmeye gerek kalmad. Rexroth, sistemleri bir bütün ve modüler olarak düflünüp, dizayn etmek için yeni bir çözüm öneriyor. Rexroth'dan Pick&Place Uygulamalar çin Yeni Ürün: camoline CAD Konfigüratör Bosch Rexroth'un web sayfas nda, istenilen uygulamaya göre camoline sistemi 3D olarak dizayn edilebilmekte ve ç kt lar Autocad, Proengineer, jpeg veya pdf formatlar nda al nabilmektedir. Bu konfigüratör sayesinde sistemi oluflturan ürünler, bak m ve montaj dökümanlar da indirilebilmektedir. CAD konfigüratörü istenilen uygulamaya göre malzeme seçimini kolaylaflt rd gibi, hareketli kablolar n uzunluklar ndan, onlar tafl yacak alüminyum plakalara ve hatta sistemde kullan lacak vidalara kadar gerekli tüm malzeme listesini seçme ve daha sonradan tekrar de ifltirme imkan n vermektedir. Fabrika otomasyonlar nda kullan lan handling sistemleri, do alar gere i en az standart komponentlere sahip alan olmufltur. Kullan c lar, tüm uygulamalar için farkl üreticilerden farkl arayüzlere sahip komponentler al p, hepsini tek bir sistem haline getirerek ayn dili konuflmalar n sa lamak için baz durumlarda ara ba lant parçalar n bile üretmek durumunda kalm fllard r. Rexroth camoline ile bu duruma bir son vermifltir! Bu yeni sistemde, do rusal hareket sistemleri, pnömatik komponentler, motorlar ve sürücüler yeni ba lant teknolojisi ile birbirlerine kusursuz biçimde ba lan r. Alüminyum profiller ile desteklenen sistem, mükemmel bir yap oluflturur. Tafl nan fl Parçalar ve Stroklar camoline ile tafl nacak ifl parças ve stroklarda çok genifl ve esnek bir uygulama alan na hizmet verilmektedir. Pnömatik pick&place uygulamalar nda camoline 17kg'l k kütle ve 200mm'lik stroklara kadar çal flabilmektedir. Vidal mil ve triger kay fll sistemler kullan ld nda ise maksimum strok 1720mm ve tekrarlanabilirlik 0,02mm olmaktad r. Bu do rusal modüller tek olarak 36kg'a kadar ve kartezyen sistem oluflturduklar nda da 52kg'a kadar yük tafl yabilmektedir. En son gelifltirilen servo motor kontrollü vidal milli besleme modülü sayesinde Z ekseninde de çok hassas ifllemler yap labilmektedir. Bunun yan nda X ve Y eksenleri için ekonomik vidal milli ve triger kay fll kompakt sistem çözümleri bulunmaktad r. Kartezyen Hareket Sistemi kelimelerinin k salt lmas ile oluflan camoline ismi, ad ndan da anlafl laca üzere özellikle pick&place uygulamalar için Bosch Rexroth taraf ndan tasarlanm fl bir sistemdir. Kullan c lar için en büyük avantaj, elektromekanik ve pnömatik eksenleri gerekli uygulamaya göre istenen her biçimde dizayn etme olana n n verilmesidir. Böylelikle kullan c aç s ndan konstrüksiyon ve devreye alma ifllemleri çok modüler hale gelmifltir. Standartlaflt r lm fl do rusal modül boyutlar sayesinde üretimde %40 oran nda kazanç sa lanmaktad r. Ayr ca standart hale getirilmifl ara ba lant plakalar ve merkezleme halkalar sayesinde de montaj ifllemi çok basit ve h zl bir flekilde gerçekleflmekte, montaj için ayr lan sürede %30 oran nda kazanç sa lanmaktad r. camoline ile birlikte Rexroth'un TS 1 ve TS 2plus transfer sistemlerinin de bulundu u Bosch PA-Atmo fabrikas ndan bir montaj hatt Rexroth, müflterilerine camoline sistemini anahtar teslim projeleriyle vermektedir. Ayr ca isteyen müflterilerine sistemin parçalar n tek tek siparifl edilebilme olana n sunmaktad r. Elektrikli ve pnömatik eksenler birbirlerine standart ba lant arayüzleri ile ba lan rlar. BOSCH REXROTH Tel: Fax: fiubat 2008 Rexroth tüm eksenlerdeki hareketli kablo tafl y c lar için standart montaj arayüzü gelifltirmifltir. adresinde giriniz.

5 adresinde giriniz.

6 Parçac kl kat lar n seviye ölçümleri için optimal teknoloji. Bir teknoloji, iki sensör, tüm parçac kl kat lar VEGA Radar teknolojisi 6 fiubat 2008 Bir teknoloji: Geliflmifl VEGA radar sisteminin sinyal iflleme yetene i optimize edilmifltir. ki Sensör: Üniversal nitelikte olan VEGAPULS 67 modeli ve son derece sa lam tasarlanm fl olan VEGAPULS 68 modeli. Tüm parçac kl Kat lar: fiimdiye dek yüksek toz oluflumu, elveriflsiz dolum aç lar, dolum gürültüsü ve en zor montaj flartlar na karfl, VEGAPULS 67 ile VEGAPULS 68 modelleri optimal çözümler getirmektedir. Her türlü uygulamaya elveriflli radar ürünleri En zor görev koflullar ndan, flimdiye dek radar çözümlerinin pahal geldikleri alanlara kadar: VEGAPULS her türde görevin üstesinden gelmektedir. VEGAPULS 68 modeli, çok a r görev flartlar alt nda, kendisini radar uzman olarak kan tlamakta olup, en zor görevlerin en güvenilir ölçüm cihaz konumundad r. VEGAPULS 67 modeli ise özellikle flimdiye dek ultrasonik tekni i ile çözümlenmifl olan uygulamalar için gelifltirilmifltir. Son derece elveriflli cihaz maliyeti ile, üstün ölçüm emniyeti sunulmaktad r. VEGAPULS 67: VEGA-Radar tak m n n yeni üyesi Minimum fiyata, maksimum radar emniyeti VEGAPULS 67 üretilmeden önce, ultrasonik sensörler, temass z ölçüm konusunda radar sensörler ile k yaslanarak, yetersiz kalmalar na ra men sadece maliyetinin ucuz olmas ndan dolay kabul edilmek zorundayd. Günümüzde VEGAPULS 67 modeli sensörler bu sistem yetersizliklerine son vermifl olup, ultrasonik fiyat na son derece kararl çal flan radar teknolojisini sunmaktad r. Ultrasonik sensörlerin çal flmad durumlar VEGAPULS 67, tüm radar teknolojileri gibi ölçülecek ürüne temas etmeden çal flmakta ve bundan dolay afl nd r c ve agresif ürünlerde bile güvenle kullan labilmektedir. Radar teknolojisi, ultrasonik sensörlere problem oluflturan, pnömatik dolumda meydana gelen hava anaforlar ve dolum gürültülerinden etkilenmeksizin, güvenilir ölçüm de erleri vermektedir. Bas nç ve yüksek miktarlardaki toz oluflumlar bile bu teknolojiye etki etmemektedir. Böylece VEGAPULS 67 sensörler, hemen hemen tüm ölçüm alanlar için elverifllidir. Parçac kl kat lar için optimize edilmifl radar sinyal iflleyici Silolardaki farkl dolum ve y lma aç lar sebebiyle, s v lar n yüzeyinden farkl bir yans ma üretildi inden dolay, VEGAPULS sensörün de erlendirme algoritmalar, de iflik nitelikte olan bu refleksiyon davran fllar na göre ayarlanm flt r. Pratik uygulama parametreleri sayesinde, sensörün görevine haz r olabilmesi için birkaç ayarlama yap lmas yeterli olmaktad r. VEGAPULS 68: A r iflletme flartlar n n uzman S cakl k, toz, yükseklik: Mükemmel uyum VEGAPULS 68'in uygulama alanlar, parçac kl kat lar konusunda en zorlu uygulama alanlar n kapsamaktad r. Bu sensörler, demir çelik uygulamalar ndaki yüksek s cakl kl ortamlarda bile do ru ve güvenilir seviye bilgisi verebilmektedir. VEGAPULS 68, ayn zamanda termik santrallerde ve enerji tesislerindeki kömür besleme ünitelerinde meydana gelen yo un tozlu ortamlarda, kül silolar nda, çimento ve yap kimyasallar depolar ndaki tozdan etkilenmeden en iyi sonuçlar verebilmektedir. Bu sensörün yüksek ve genifl dinamik ölçüm alan, g da ve kimya sektöründeki toz ve granüllerin seviyelerinin ölçümü için yeni olanaklar yaratmaktad r. Gelifltirilmifl teknoloji sayesinde, en yüksek hassasiyet Optimize edilmifl VEGA-radar teknolojisi sayesinde, VEGAPULS modellerinde, di er radar cihazlar n n ölçmesi için gerekli sinyallerden 1000 kat daha küçük sinyallerin bile de erlendirilmesi sa lanmaktad r. Bu yüksek hassasiyet sayesinde, düflük yans tma özellikli malzemelerde bile 70 metreye kadar ölçme alan garantilenmifltir. Çimento, m c r, maden kum ve yap malzemeleri için radar çözümleri Kum, çak l, m c r ve tafllar için VEGAPULS 67 Çimento ve klinker için VEGAPULS 68 Demir-çelik endüstrisi için radar çözümleri Kömür, kok ve katk maddeleri için VEGAPULS 67 Demir-Çelik sanayisinde kullan lan yüksek f r nlar için VEGAPULS 68 Kimya endüstrisi için radar çözümleri Gübre, tuz ve kimyasal maddeleri için VEGAPULS 67 Plastik hammadde tozlar ve granül için VEGAPULS 68 G da endüstrisi için radar çözümleri Un ve süt tozu için VEGAPULS 67 Tah l, pirinç ve fleker için VEGAPULS 68 DURKO ENDÜSTR ÜRÜNLER Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 CMD, kontaktörün ana kontaklar n n kaynamas n izler. CMD Kontaktör zleme Cihaz Bugünlerde üretim birimlerindeki hemen hemen bütün uygulamalarda güvenlik öne ç kmaktad r. Zarar verici bir durumla karfl lafl ld nda, devreyi ay rmak için bir acil durdurma butonu veya bir aç k güvenlik korumas gibi, güvenlik kontrol birimleri kullan l r. Bu üretim birimlerinde herhangi bir sebeple oluflabilecek bir hata kabul edilemez. Gereksiz devreyi ay rma gibi uygulamalardan kaç nmak için, özel tedbirler al nmak zorundad r. Kontaktör, zararl bir durumda devreyi ay ran tipik bir cihazd r. Ancak kontaktörler servis ömrü tamamland nda ana kontaklar kaynak olmaya meyillidir. Bu yüzdendir ki devreye iki kontaktör s kl kla seri ba lan r. Bu, özellikle büyük kontaktörlerin kullan ld uygulamalarda pahal bir tedbirdir. CMD kontaktör izleme cihaz, geçmiflte yap lan bu tür kontaktör ba lant dizaynlar n gereksiz k lar. CMD kontaktörün ana kontaklar n n kaynamas n izler. Bunu yapabilmek için, kontaktörün kontrol gerilimi ile ana kontaklar n durumunu karfl laflt r r ve güvenir bir gösterim için bir ayna kontak (IEC/EN Ann.F) üzerinden kontak verir. E er kontaktör bobini enerjili de il ve kontaktör de b rakmam fl ise CMD, koruma devre kesicisini, motor koruma flalterini veya yük ay r c s n, bir düflük gerilim vas tas yla açt r r. CMD, izlenen kontaktörün bir normalde aç k konta n kullanarak, dahili röle foksiyonunu da izler. Bunun için normalde aç k ve kapal yard mc kontaklar pozitif olarak sürülür. Kapal kontak, ayna kontak olarak dizayn edilir. CMD, sadece özel nitelikli Moeller kontaktörleri, motor koruma flalterleri, devre kesicileri veya yük ay r c lar ile kullan lmak üzere sertifikaland r lm flt r. CMD, DILM7 den DILH2000 kadar olan Moeller kontaktör serisinin bütünü için ana kontaklar n kaynamas n izler. Bu kontaktörler için bütün normalde kapal yard mc kontaklar, ayna kontak olarak dizayn edilirler ve izleme planlamas için kullan labilir. PKZ2 motor koruma flalterleri, emniyet motor koruma flalteri / devre kesici veya U-PKZ2 (18VDC) düflük gerilim vas tas ile ay r c gibi kullan labilirler. Bu ayn flekilde, NZM1 den NZM4 kadar olan kompak flalterlere ve NZM...-XUV düflük gerilim vas tas yla N1 den N4 kadar yük ay r c lar için de geçerlidir. Bu çeflit kombinasyonlar, güvenlikyönlendirme uygulamalar için Almanya ve Avrupa da kullan l yor. Önceden uygulanan iki kontaktörün seri ba lanmas, güvenlik katogorisi 3 ve 4 olan devreler için önerilirdi. fiimdi bir kontaktör ve Moeller'in CMD ürünü yeterlidir. CMD kontaktör izleme rölesi, EN uygun acil durdurma uygulamalar n n yan s ra, motor beslemesini güvenli ay rmak ve motor yolvericinin kontaklar n n kaynamas n güvenilir olarak izlemenin gerekli oldu u her türlü endüstriyel uygulamada kullan labilir. CE markas n n yan s ra UL ve CSA onaylar na da sahiptir. MOELLER ELEKTR K Tel: Fax: adresinde giriniz. Ak ll analog adresli sistem MG-6108 Röle Kontrol Modülleri, 8 ç k fll MG-6108 Röle Kontrol Modülleri 8 fiubat 2008 Türkiye'nin ilk ve tek EN 54 sertifikal analog adresli yang n alarm sistemi olan MaviGard Harezmic'i üreten Mavili Elektronik Tic. ve San. A. fi., ak ll analog adresli sistem ailesine MG-6108 Röle Kontrol Modülünü üreterek bir yenisini daha ekledi. Mavili Elektronik taraf ndan tasarlanan, VIP haberleflme protokolü ile üstün çal flma performans na sahip MG-6108 Ak ll Analog Adresli Sistem Röle Kontrol Modülleri; SSPB (Rusya) sertifikas na, Kazakistan, Umman, Bahreyn, Birleflik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan Sivil Savunma Genel Müdürlükleri'nden onayl kullan m lisanslar na sahiptir. Röle kontrol modülleri, sebep-sonuç senaryosunda tan mlanarak yang n veya hata durumlar nda; duman damperleri, bas nçland rma fanlar, asansör vs. gibi harici cihazlar n kontrolünü sa lar. MG-6108 Röle kontrol modülünde bulunan 8 adet röle, gerilimsiz ve tek kutuplu kontaklar ile normalde aç k ve normalde kapal çal flma özelli ine sahiptir. Kullan c lar na, tek bir cihaz kullanarak 8 ayr sisteme kontrol edebilme imkan sunan MG-6108 röle kontrol modüllerinin her bir röle ç k fl ayr bir adrese sahiptir. Modül üzerinde; haberleflme ve alarm durumlar n gösteren 1 adet LED bulunmaktad r. Röle kontrol modülü çevrim hatt ndan beslenir ve harici bir besleme gerilimine ihtiyaç duymaz. Sükunet durumunda 650μA ak m çeken 8 ç k fll röle modülleri, alarm durumunda ise yaln zca 1,8mA ak m çeker. Röle modülündeki 8 adet rölenin her biri 1A 30V DC maksimum yük kapasitesine sahiptir. Çal flma s cakl olarak (-10ºC) ile (+55ºC) de erleri aras nda kararl l n koruyan röle modülleri %95'lik yo unlaflmam fl ba l neme sahip bir ortamda dahi kullan c lar na üstün çal flma performans ile hizmet vermeye devam eder. Modern ve fl k bir tasar ma sahip olan röle modülleri 115x110x65mm ölçülere ve 315gr a rl a sahiptir. MG-6108 Ak ll Analog Adresli Sistem Röle Modüllerinin bafll ca özellikleri; Mikroifllemci kontrollü Adresleme cihaz ile yaz l msal (soft) adresleme kolayl Çevrim Yöneticisi yaz l m ile kolayca programlanabilir Aktif duruma geçme ve hata durumlar için LED göstergeleri Çevrimden besleme yetene i ile harici beslemeye ihtiyaç duymaz Tek cihaz ile 8 ayr sistemi kontrol edebilme MAV L ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 PSEN emniyet sensörleri son teknoloji ile üretilmifl endüstriyel duyu organlar olup insan, makine ve tesis korumas için standartlar n gerektirdi i her özelli i fazlas yla karfl lamaktad r. nsan ve makine için emniyet flalterleri PSENmech, PSENmag, PSENcode PSENmech - Böylece kap lar kapal kal r Sensörler, proses yönetimi ve emniyet için gerekli olan bilgileri sahadan toplayarak kontrol sistemlerine aktaran duyu organlar d r. Bu yap s yla sensörler otomasyon ve emniyet sistemlerinin gözü kula olurlar. Do ru karar verebilmek, duyu organlar n n ancak yan lg s z alg lama yapmas ve her türlü aldatmacaya karfl görevini tam ve do ru olarak gerçeklefltirmesi ile mümkündür. Günümüzün emniyet direktifleri, sensörlerin aldatma ve manipülasyonlara karfl koyabilen yap lar olmas n gerektirmektedir. Alg lama kalitesi ve çal flma süreklili inin yan nda her türlü aldatma ve manipülasyona karfl koyabilme özelli i gerçek bir Emniyet Sensöründen beklenmesi gereken en can al c özelliktir. PSEN emniyet sensörleri bu amaca hizmet etmek için son teknoloji ile üretilmifl endüstriyel duyu organlar olup insan, makine ve tesis korumas için standartlar n gerektirdi i her özelli i fazlas yla karfl lamaktad r. PSEN Emniyet Sensörleri - Mutlak do rulukta alg lama PSENmech Mekanik emniyet flalterleri özellikle emniyet kap lar n n istem d fl aç lmamalar n n gerekli oldu u uygulamalar için kullan l rlar. Bunlar ekonomik ve güvenilir olup, emniyet kap lar n n istem d fl aç lmamas n garantilemek üzere, harekete geçirici (aktüatör) üzerinde artt r lm fl bir çekme kuvvetini kullan rlar. Koruma kilitli mekanik emniyet flalterleri, ayn zamanda, tehlikeli üretim süreci tamamlanana dek emniyet kap lar n n kilitli halde kalmas n garantiler. PSENmag - Montajda azami serbestlik Temass z, manyetik emniyet flalterleri PSENmag yo un tozlu ortamlarda ya da afl r hijyen koflullar n n karfl lanmas n ngerekli oldu u yerlerde, risk analizinin yüksek bir kategoriyi belirtti i durumlarda kullan labilir. Tak labilir kablolar ve köfleli yada yuvarlak yap flekli ile çeflitli montaj olanaklar sa lar. PSENcode - Kodlu kilitleme prensibi Temass z, kodlamal emniyet flalterleri PSENcode kullan larak manipülasyona karfl en yüksek düzeyde korumaya ulafl labilir. Emniyet ayg t ndan gelecek bir etkinlefltirme, ancak e er harekete geçirici eleman flalterin tepki verme aral içerisinde ise ve harekete geçirici (aktüatör) üzerindeki kod numaras flalterinki ile uyufltu u sürece (anahtar kilit prensibi) tetiklenir. 10 fiubat 2008 EN 1088 standard na göre, tehlikeli olabilecek makine hareketlerinin emniyet kap s aç ld nda durdurulmas gerekir ve tekrar çal flmalar önlenmelidir. Bu kap emniyetlerini ne devre d fl b rakmak (VDE 060), ne de üzerinde oynamalar yapmak (EN 1088) mümkün olmamal d r. Keza belirli bir tak m uygulamalar, tehlikeli üretim süreci tamamlan ncaya dek emniyet kap lar n n kilitlenmesini de gerektirir. PSEN emniyet flalterleri bilhassa bu gerekleri karfl lamada etkili ve ekonomiktirler. Temass z emniyet flalterleri, y pranmas z olduklar ndan, özellikle zor ortam koflullar için uygundurlar. Keza PSENcode flalterleri de, transponder (gönderici-al c ) teknolojisi temeline (manyetik olmayan hareket prensibi) dayand klar ndan, özellikle metal iflleme tesisi ve makineleri üzerinde kullan m için uygundurlar. Çözüm sa lay c olarak Pilz, hem güvenli hem de ekonomik kap emniyeti ve pozisyon denetimi sa lar. Sensörlerin kompakt yap flekli ve sa lam muhafazas sayesinde, yerden tasarruf, basit kurulum ve uzun kullan m ömrü gibi avantajlar sa lan r. PILZ TÜRK YE Tel: Fax: adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 Proseslerde Temas Etmeksizin S cakl k Ölçümü için Raytek MP150 Yüksek- H zl K z lötesi Hat Taray c s Yüksek-H zl K z lötesi Hat Taray c s Raytek, yeni MP150 Yüksek-H zl K z lötesi Hat Taray c s ürününü tan tmaktan gurur duyar. Bu heyecan verici yeni ürün, bilhassa modern, yüksekh zl üretim prosesleri için tasarlanm fl olup, flu anda piyasada mevcut olan, temas etmeksizin s cakl k ölçümünde en h zl ve en eksiksiz çözümlerden birini sa lamaktad r. Yeni MP150, en yeni elektronik, optik, haberleflme ve ayna düzenekleri özelliklerine sahiptir. Bu teknoloji sayesinde gerçekleflen önemli bir özellik, 150 Hz'e kadar olan tarama h z d r. Kendinden öncekilere göre üç kat daha fazla olan bu artt r lm fl h z, en h zl üretim süreçlerinden gelen verilerin dahi bir araya getirilmesi için hat taramas na (do rusal-çizgisel taramaya) olanak verir. Bunlar n tümü, optik çözünürlü ün 150:1 oran na kadar (ölçüm mesafesi: noktasal büyüklük) gelifltirilerek baflar lm flt r. MP150'nin eflsiz di er bir özelli i ise, kart üzerinde mevcut olan Ethernet TCP/IP iletiflim kabiliyetidir. Montaj esnas nda, kullan c, herhangi bir denetleyici veya ba lant kutular na ihtiyaç duyulmaks z n, do rudan linescanner'a ba lan r. Mevcut endüstriyel Ethernet alt yap s n kullanarak, linescanner'a, özel bir IP adresi atanabilir ve flebeke üzerinden herhangi bir bilgisayar yard m yla eriflilebilir. Bu yenili in, toplam kurulum maliyeti üzerinde, kablo geçifllerini, kablo kanallar n vs. maliyetini ortadan kald rarak, önemli ölçüde etkisi olacakt r. Ayar h zland rmak üzere, her bir ünitede, linescanner' n tam bir görünümünü iflaret eden, dahili çizgi lazer'e sahiptir. Linescanner muhafazas içerisinde tümüyle korumal olan bu lazer, tam h zda veri toplamakta iken bile hedef üzerinde bariz bir flekilde görülebilir lazer çizgisine yönelir. Artt r lm fl veri sorgulama kabiliyetleri ve MP150'nin geniflletilmifl iletiflim özellikleri gibi avantajlardan yararlanmak üzere, komple bir yaz l m çözümleri suiti gelifltirilmifltir. Sistem ambalajlar, üretim süreçlerini izlemek ve kumanda etmek üzere, termal verilerin analiz edilmesi maksatl, sistem konfigürasyonunun basit ve h zl bir flekilde gerçeklefltirmesi için kullan c ya olanaklar sunmaktad r. MP150, Raytek'in dördüncü nesil hat taray c s (linescanner) olarak, daha önceki modellerdeki kendini sahada - uygulamada kan tlam fl pek çok özelli i üzerinde bar nd rmaktad r. Raytek linescanner, hayal edilebilecek en çetin ortamlarda bile, sahadaki binlerde ünite ile birlikte, göze çarpar bir güvenilirlik ve takat göstermifltir. MP150, daha önceki modellerde oldu u gibi, ayn biçim format n ve mekanik bileflenleri kullanmakta olup, geriye yönelik olarak tümüyle uyumluluk göstermektedir. Raytek MP150 k z löte hat taray c s hakk nda daha fazla bilgi için, ziyaret ediniz. RAYTEK, ALMANYA Tel : Fax : adresinde giriniz. fiimdiye kadar olan performanslardan daha fazla performans: Profibus ve Profinet için yeni güvenlik ürünleri! Profibus ve Profinet için Profisafe 12 fiubat 2008 Hem 4-kanall ( ) hem de 8- kanall girifl modülü ( ) ve 4/4- kanal girifl/ç k fl modülü (24V/2A, ) WAGO-I/O-SYSTEM ailesine kat ld. Kategori 4 güvenlik s n f uygulamalar nda, SIL3 ve Performans Seviyesi e uygulamalar nda rahatl kla kullan labilir. Bu yeni modüller TCI üzerinden tam configure edilebilme seçene i sunar. Donan m adresleri DIP switch yard m yla saklanabilir veya adres parametreleri güvenli ve kal c biçimlerde saklanabilir. WAGO-I/O-Check 2 konfigürasyon yaz l m kullan larak, muhtelif farkl l klar ve filtre zamanlar, test darbe uzunluklar ve daha bir çok özellik farkl tipte sensörler ve aktüatörler için ayarlanabilir. WAGO, tüm cihazlar, mühendislik aletleri ve otomasyon sistemlerinin mühendislik aletleri için pek çok üreticisi olan bir uniform uzak arabirim sunan TCI standard n uygular. Bu yüzden, modüller özel sensor ve aktüatör ihtiyaçlar na do rudan ve kullan fll bir flekilde uyarlanabilir. Aç k bildirim üzerinden Güvenlik Bu 3 Profisafe modülü, Fieldbus veya entegre LED'li göstergeler gibi genifl diagnostik seçenekleri ile göze çarpar. K sadevre, afl r yüklenme, harici gerilimler ve tutars zl k hatalar her bir kanal için ayr ayr tan mlanabilece i gibi modüle ba l di er de erler de örne in afl r s cakl k ve gerilim kayna de erleri de ayarlanabilmektedir. Sensör güç kayna ve bu 3 yeni modülün ç k fllar n n tamam k sa devre ve afl r yüklenme korumal d r. Ayn zamanda ç kar labilir fifl-soket ba lant s ile donat lm fl olup hali haz rda bulunan kablolamalara dokunmaks z n bak m ve ön müdahale gerçeklefltirilebilir. Güvenlik ve standart modülleri bir sistem çevriminde beraberce kullan labilir. Hem Fieldbus temelli güvenlik sistemlerinin hem de modüler I/O sistemlerinin faydalar kullan c ya ayn anda sa lanmaktad r. En küçük yerlerde dahi yüksek performans mümkündür: Profibus ve Profinet için WAGO Profisafe modulleri ile en küçük alanlarda dahi en yüksek performans al n r. Kompakt ve evrensel: WAGO Profisafe modüllerinde sadece 12mm genifllik ve tak l p ç kar labilir fifl-soket ba lant s mevcuttur. WAGO ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 Son y llarda, ses, veri ve görüntü iletiflimindeki ola anüstü art fl, daha ekonomik ve daha genifl kapasiteli iletiflim sistemlerine olan talebin de ayn flekilde artmas na neden oldu. Bu da elektronik iletiflim endüstrisinde teknik bir devrime yol açt ; Fiber Optik. Z rhl Fiber Optik PATCHCORD 14 fiubat 2008 Genifl kapasitelere cevap verebilecek ve yüksek kalitede hizmet sa layabilecek iletiflim sistemlerinin gerekli oldu u aç kça ortadad r. Bilgi tafl y c olarak fl n kullan ld iletiflim sistemlerinin yap lar gere i, optik frekanslar daha genifl bant genifllikleri sa lad klar için, fiber sistemler daha büyük bir kapasiteye sahiptir. Metalik kablolarda, iletkenler aras nda kapasitans ve iletkenler boyunca indüktans meydana gelir. Bu özellikler metalik kablolar n, bant geniflliklerini s n rlayan alçak geçiren filtreler gibi hareket etmelerine neden olur. Fiber sistemler, manyetik indüksiyonun neden oldu u kablolar aras etkileflimden etkilenmezler. Cam fiberler elektri i iletmeyen malzemelerdir; bu nedenle fiber optik kablolarda, ak m ak fl n n meydana getirdi i manyetik alan yoktur. Metalik kablolarda, etkileflimin bafll ca nedeni birbirine yak n yerlefltirilmifl iletkenler aras ndaki manyetik indüksiyondur. Fiber kablolar, y ld r m n, elektrik motorlar n n, floresan fl n ve di er elektriksel gürültü kaynaklar n n neden oldu u statik etkileflimden etkilenmezler; bunun bir nedeni de, fiber optiklerin elektrik iletmeme özelli idir. Ayr ca, fiber kablolar enerji yaymazlar; dolay s yla, di er iletiflim sistemleriyle giriflime yol açmalar mümkün de ildir. Fiber kablolar, çevre koflullar ndaki büyük de iflikliklere karfl daha dirençlidir. Metalik kablolara oranla daha genifl bir s cakl k aral nda çal flabilirler. Ayn flekilde fiber kablolar, afl nd r c s v lardan ve gazlardan daha az etkilenirler. Fiber kablolar n monte edilmesi ve bak m daha kolay ve daha güvenlidir. Cam fiberler iletken olmad klar için, fiberler kullan ld nda elektrik ak mlar ya da gerilimlerinin yaratt tehlikeler yoktur. Fiberler, hiçbir patlama ya da yang n tehlikesi oluflturmaks z n, uçucu s v lar n ya da gazlar n çevresinde kullan labilirler. Fiberler, metalik kablolardan daha küçük ve çok daha hafiftir. Dolay s yla, fiber kablolarla çal flmak daha kolayd r. Ayr ca, fiber kablolar daha az saklama alan gerektirir ve daha ucuza nakledilebilir. Fiber kablolar bak r kablolara oranla daha emniyetlidir. Kullan c n n haberi olmaks z n fiber kablonun içine kaçak veya gizli bir ba lant yapmak imkans zd r. Fiber optik bir sistemin uzun vadeli maliyetinin, metalik bir sistemin uzun vadeli maliyetinden daha az olaca düflünülmektedir. Fiber Optik Sistemlerdeki Temel Sorunlar Sorunlardan en önemlisi yerinde yap lmas gereken çok yüksek hassasiyetli optik sonland rma ifllemleridir. Çok kritik hassasiyet gerektiren optik sistemlerin karar z hale gelmesinin sebebi uzak do u ve kayna belirli olmayan üreticiler taraf ndan sa lanan ürünlerdir. Bunun yan s ra bant geniflli i ihtiyaçlar ndan dolay art k k sa mesafelerde de optik kablolar kullan lmaktad r. Örne in birden fazla sunucunun bulundu u veri odalar nda sunucular n haberleflme sistemlerinin 10Gbps h z nda haberleflme ihtiyac verilebilir. Optik sistemlerde ihtiyaç duyulan ekipmanlar n yat r m maliyetleri, iyi e itimli montaj eleman gereksinimi ve hassas aksesuar ihtiyac yat r m ve montaj maliyetleri aç s ndan bak ld nda özellikle uç say s az olan optik sistemlerin fizibilitesini ortadan kald rmaktad r. Kurulu sistemler ile fiber optik montaj yap lan yerlerin birbirlerine uzakl ve ad klar yol ortam n uygunsuzlu u bir çok olumsuzluklara neden olmaktad r.. Bina içi fiber optik patchcord lar bina içi kullan mlar için tasarlanm flt r, bu yüzden çarpma mukavemetleri, kemirgenlere karfl dayan kl l klar vb. mekanik özellikleri indirgenmifl bunlar n yerine yanmazl k, tütmezlik gibi bina içi uygulamalarda kullan m s ras nda olmazsa olmaz teknik özellikleri güçlendirilmifltir. Ancak günümüzde FTTX, SCADA ve güvenlik sistemi vb. uygulamalarda, sonland rma ve aktarmalar bina içinde olmas na ra men kemirgenlere ve baz fiziksel etkilere maruz kalmaktad r. Fiber optik üzerinden iletiflimin en büyük avantaj kesintisiz ve güvenilir bir iletiflim sa lamakt r. Bu noktada avantaj birden dezavantaj olarak karfl m za ç kmaktad r. Z rhl fiber optik patchcord; kullan larak bütün bu sorunlar n üstesinden gelinebilir. Z rhl fiber optik patchcord'lar Türkiye'de ilk ve tek olarak sadece DOM NO ELEKTRON K taraf ndan fabrika ortam nda üretilmektedir. htiyaç duyan her kesim taraf ndan rahatl kla kullan lacak hale gelmifltir. Multimode 62.5/125 um ve Multimode 50/125 um olabildi i gibi ayn zamanda singlemode olarak da üretilmesi mümkündür. stenilen her konnektör tipi ile, istenilen her boyda üretilebilen z rhl fiber optik patchcord'lar, fabrika ortam nda yüksek hassasiyet ile üretildi i için montaj esnas ndan hiçbir sorun ile karfl lafl lmaz. Fiber optik z rhl patchcord'un uçlar n n yerlerine tak lmas ndan baflka hiçbir iflçilik bilgi ve becerisi gerektirmez. Çok kaliteli ve iflçiliksiz bir sistem kurulmas n sa lar. Bu anlamda optik fiber alt yap lar n art k herkes taraf ndan kullan labilir sistem olmas ndan dolay optik sistemlerin geliflimine de katk sa lar. Her uzunlukta üretilebilir. Fiber optik z rhl patchcordlar n mukavemet de erleri bina içi patchcordlara göre trajik flekilde fazlad r. Dolay s ile fiber optik z rhl patchcordlar rahatl kla m gibi mesafelerde bile çekilebilir ve montaj yap labilir. Z rh ndan dolay kemirgenlere karfl dayan kl d r. Bütün bunlar n yan s ra yanmazl k ve tütmezlik imkanlar halen mevcuttur. Arada herhangi bir ek ve ayr ca baflka konnektör vs. kullan lmad için kay plar formal sistemlere göre beflte bir oran nda daha azd r. Mükemmel fiber optik sistemlerden dahi en az befl kat fazla performans elde edilebilir. Ürün ömrü yine bina içi ürüne göre en az befl kat daha fazlad r. Metal içermesine ra men elektrik kablolar yan ndan rahatl kla kullan labilir. Bütün bunlar n yan s ra kablo çap çok küçük oldu u için çok daha dar alanlarda dönebilir, içindeki metal spiral yap dan dolay dönüfller çok sert olabilir ve hatta dü üm dahi atabilirsiniz desek çok iddial olmay z. Teknik Özellikleri D fl K l f Çap : 3mm D fl K l f özelli i : LSZH Kablo Yap s : D fl k l f, örgü tel, metal spiral, kevlar, s k kaplamal fiber. Çekme Yükü : 1200N Çarpma Mukavemeti : 3500N/10cm Fiber Tipleri : MM ve SM DOM NO ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 Endüstriyel yanma sistemleri için esnek baca gaz analiz sistemi: testo 350 XL Esnek Baca Gaz Analiz Sistemi Testo 350, temel el kontrol ünitesi, baca gaz analizörü ve müflteri ihtiyac na ba l olarak seçilen baca gaz probu ile esnek ve portatif bir analiz sistemidir. Testo 350 XL El kontrol ünitesi, analizör ünitesini kumanda eden, ölçüm sonuçlar n görüntüleyen ve entegre yaz c s ile sonuçlar raporlayan parçad r. Bu ünite, s cakl k, hava h z, bas nç, ba l nem, ortamda CO/CO2, devir ölçümü için ba ms z bir cihaz olarak da görev yapar. Standart olarak +/- 200mbar fark bas nç ölçüm modülü vard r. Bu fark bas nç sensörünü pitot tüp ile yap lan h z ve debi ölçümleri gibi farkl amaçlara yönelik fark bas nç ölçümlerinde kullanabilirsiniz. Testo 350XL Analizör Ünitesi, en fazla 6 adet hücre tak labilen baca gaz analizör ünitesidir. Standart olarak, s cakl k, baca çekifli, O2,CO,NO,NO2 gazlar n ölçebilmekte, CO2, fazla hava katsay s, yanma verimi gibi de iflkenleri hesaplamaktad r. Ek olarak SO2, CxHy, H2S, CO2-IR ölçüm hücrelerinden iki tanesi cihaza tak labilmektedir. Yasa ve yönetmekliklerde tan mland üzere, ölçümler, "kuru gaz" esas na göre yap lmal d r. Bu amaca yönelik, peltier tip gaz haz rlama sistemi 350XL'de standart olarak mevcuttur. Uzun süreli ölçümler için özel temiz hava valfi (ölçüm aral geniflletme özelli i ile, seyreltme faktörü:5) vard r. Analizör ünitesinde standart olan fark bas nç sensörü sayesinde, anl k baca gaz h z, kesit ebatlar girildi inde hacimsel debi ve gaz konsantrasyonlar na göre kütlesel debi hesab yap labilmektedir. El kontrol ünitesinin ve analizör ünitesinin ayr ayr 250,000 veriyi saklayabilecek ölçüm haf zas vard r. Kay tl veriler, opsiyonel yaz l m ile bilgisayar ortam nda grafik/tablo fleklinde raporlanabilir veya efl-zamanl (on-line) izlenebilir. Testo 350XL Ölçüm Sistemi, metre mesafeden 10 adede kadar analizör ünitesini ve 50 adede kadar (toplam 200 adet prob ba lant s ) kay t ünitesinin tek bir yaz l m üzerinden izlemeye olanak sa layan, esnek ve geniflletilebilir bir sistemdir. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. WEG yüksek performans seviyesi ve kolay bak m özellikli;3 fazl indüksiyon motorlar gelifltirmifltir. Yüksek ve Orta Gerilim Motorlar 16 fiubat 2008 Dünyan n önde gelen uzman firmalar ndan biri olan WEG yüksek performans seviyesi ve kolay bak m özellikli; 3 fazl indüksiyon motorlar gelifltirmifltir. Bu motorlar, M line Master Motorlar ve H line Yüksek performans motorlar olmak üzere 2 gruba ayr l r. H line ve M line motorlar çok yönlü tasar m ve üstün iflletme flartlar ile endüstride genifl kullan m alan na sahiptir. De iflken ve sabit tork uygulamalar nda (Fan, pompa, de irmen, kompresör, mikser) ihtiyaç duyulan sürücü makine ve donan mlar nda kullan lmaktad rlar. Bilezikli tip olarak ise, Yüksek momentli yüklere veya yüksek dirençli bafllang ç torku yüklerine uygulan r. Ayr ca güç kaynaklar nda ki bafllang ç ak m s n rlamalar nda gereklidir. Bu motorlar taraf ndan sürülen en yayg n yüklerin uygulamalar ; De irmen, k r c, fan, çimento sanayisi ve çelik fabrikalar d r. M Line serisi motorlar kw nominal ç k fl gücüne kadar, V ve d/dak, H- Line serisi motorlar ise kw nominal güç aral nda, V, d/dak seçenekleri ile üretilmektedirler. M Line Bilezikli motorlar f rça kald rma tertibat ile veya sabit f rça tutma sistemi ile temin edilebilir. F rça kald rma tertibat yla ayarlanm fl bilezikli motorlar birçok önemli avantajlara sahiptir. Örne in F rça kald rma tertibat motorun yaln zca kalk nma esnas nda bileziklerle f rçalar n birleflmesine izin verir. Motor yol ald ktan sonra f rçalarla bileziklerin aras aç l r dolay s ile f rçalar n operasyon an nda afl nmas önlenmifl olur. Sektörde ki uygulamalar için WEG Firmas n n indüksiyon motorlar en iyi çözüm olmaktad r. DAL ELEKTR K MOTORLARI Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 Master, Avrupa Birli i için Yeni CE Sertifikal, RoHS Uyumlu Elektrikli Is t c lar Tan t yor Elektrikli Is Tabancalar Master Appliance Corp., endüstri için profesyonel kalitede s gereçlerinin Kuzey Amerika'daki lider üreticisi olan flirket olarak, yeni CE Sertifikal RoHS Uyumlu s tabancalar ve s tabancas kitlerini tan t m ile Avrupa'daki sektörünü geniflletiyor. Master'in A r Hizmete yönelik Heavy-Duty Proheat Serisi flimdi, s t c ve kurutucu s cakl a hassas malzemeler, plastik bükme ve flekillendirmesi, özellikli sonland rma konektörleri, büzülebilir hortumlar, lehimleme/lehim giderme, kürlendirme reçineleri, kurutucu dolgular ve vinil onar m gibi endüstriyel, elektronik, otomotiv ve laboratuar uygulamalar hususunda, ngiltere, K ta Avrupa's ve talya için kablo setleri ile birlikte befl CE modelini içermektedir. Master'in Proheat Serisi s tabancalar, kompakt, hafif, kullan m kolay ve üstün bir denge ve kavrama için ergonomik bir yap da tasarlanm flt r. Bunlar, sa lam, muhafazal seramik s t c bir eleman ve kendinden destekli ve ask l döngüsü ile a r-hizmet maksatl Lexan plastik muhafaza özelli ine sahiptir. Kal c m knat sl bir DC motor, 425 Litre/dakika h zda güçlü bir hava ak fl ulaflt r r. Endüstriyel kalitede 3-hatl topraklamal kablo seti, el /flalter korumas, kullan c aç s ndan artt r lm fl bir emniyet sa lar. Proheat Model PH-2100, 221 C veya 449 C s cakl klar ve üç pozisyonlu flalter ile ekonomik iki- s tmal s tabancas d r. Yeni Model PH-2200 Proheat Varitemp Is Tabancas, herhangi bir eklentinin kullan ld esnada, s cakl sabit tutmak üzere, patentli bir elektronik s cakl k kumandas geri besleme sistemi özelli ine sahiptir. H zl s cakl k ayarlamalar için kullan fll, üste yerlefltirilmifl, d flar dan arama ile kumanda özelli ine sahiptir. Proheat Kit modellerinin her biri, 34.9 mm. Is yla büzüflmeli bir hortum (boru) ve 88.9 mm geniflletici eklentileri, 14.3 daralt c, ve 7.9 mm noktasal eklenti ve sonland rma klapesi, havya ve s s zd rmaz tip ba lant soketleri (konektörleri) için özel 12.7 mm konektör eklentisi dâhil, iki ya da befl adet paslanmaz çelik eklentileri ile standart olarak gelir. Keza her bir kit içerisinde, dayan kl plastik muhafaza / tafl ma çantas ile birlikte, her bir eklenti ve s tabancas için tan mlamal bölmeler yer al r. Proheat Varitemp Model PH Tezgah üstü Is le Büzüflme Sistemi, bir s tabancas, s tabancas sehpas ndan gelen dayan kl bir kablo ve özel konektör eklentilerini içerir. Ayr ayr bulunabilecek aksesuarlar ise, s tabancas sehpas, nozul koruyucu ve ayr ayr ya da bir set olarak sat lan befl adet paslanmaz çelik eklentileri içerir. MASTER, ABD Tel : Fax : adresinde giriniz. Bileflenlerin beslenmesi ve ele al nmas - tafl nmas için Modüler Kitler. Son derece kompakt yap %100 esneklik Modüler Kitler 18 fiubat 2008 Standart Modüler Yap Endüstriyel otomasyon alan nda, özellikle, montaj hatlar söz konusu oldu unda, modüler ve standart olma terimleri, hala ulafl lamaz hedeflerdir. En az ndan flimdiye kadar böyleydi. Moxmec, Modüller fleklinde etkin biçimde tan mlanabilecek, parçalar n beslemesi, yerlefltirmesi, ele al nmas tafl ma ve yüklenmesi aç s ndan modüler kitlerden oluflan bir seti ortaya koymaktad r. Bu modüller, makine kurucular n n malzeme haz rlama büyük esneklik ve hassasiyet ve dolay s yla da modüllerin kullan ld yerlerde tümden makine döngüsü olana sa lar. Seri üretim ve CNC tezgâh parçalar, en yüksek düzeyde ürün kalitesini garanti ederken, modüler sistem de, makine kurucular taraf ndan kolayl kla gerçeklefltirilebilir, özellefltirilmifl konfigürasyonlar da olanakl k lar. Ayr ca, üründe yap lacak de ifliklikler sadece birkaç parça de ifltirme fleklinde oldu unda, modüller buna cevap verecek biçimde yeniden teçhiz edilebilirler. Tüm kit bileflenleri dxf ve 3D format nda mevcuttur. Kullan lan Teknolojiler: Besleme teknolojisi: Dijital denetleyicileri olan PIEZO elektrik besleyiciler (uzaktan kumanda mümkündür) Ele alma - tafl ma teknolojisi: Pnömatik silindirler, kam-sürücülü levyeler, parçalar n aktar lmas ve tafl nmas için elektrikli parçalar Hassasiyet, kararl l k ve yerine konabilirli i garantileyecek CNC tezgahlar ndan geçmifl komponentler Avantajlar: Planlama, tasar m ve gerçeklefltirmede geçecek zaman n k salt lmas Üretim de iflimi: H zl, hassas, kolay Performans, ifllevsellik, kalite ve sa laml k garantisi H z: Model ve darbelere göre de iflken COSBERG, TALYA Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 ÜRÜN HABERLER SCARA ROBOTLAR Ak ll Dizayn RH-6SH/-12SH Scara Robotlar iki tiptir. RH-SH, SCARA robotlar n birinci tipidir..bu modeller paletleme makineleri ve di er özel kullan mlar için idealdir. Bu robotlar üzerinde yeni gelifltirilen servo motor teknolojisi vard r. Bu teknoloji yüksek h zlarda optimum ivmelenmeyi ve frenlemeyi sa lar. Örne in, RH-12SH piyasada bulunan ayn özellikteki robotlardan %18 daha h zl d r. Bu robotlar alan n küçük ve ifl parças n n yaklafl k 12 kilo oldu u, çabuk hareket gerektiren ifllemlerde kullan labilir. Sensörsüz çarpma saptama özelli ine sahip bu robotlar hasarl kazalar önlemektedirler. Bu fonkiyon aktif edildikten sonra ani bir temas robot hareketini otomatik olarak durduracakt r. Tutucuyu kontrol için kullan lacak valfler 2. nolu elin arkas na monte edilmelidirler. Bu dizayn tutucunun kablolar n minimum eriflim imkan yla dolaflmalar na izin vermez. Ayr ca pnömatik hortumlar ve sensör kablolar robot kolu içinden yönlendirilmifltir. Ba lant böylece daha kolay yap lmaktad r. M TSUB SH ELECTR C - GTS Tel : Fax : adresinde giriniz. IfiIK BAR YERLER Opto-Elektronik REER S.p.a firmas ürünü ADMIRAL AX Serisi fl k bariyerleri tehlikeli makinelerin kullan m ndan do an risklere maruz kalan personelin güvenli ini sa lamak amac yla kullan lmaktad r. Güvenlik bariyeri Admiral AX iki güvenlik ç k fl ve EDM fonksiyonu sayesinde, harici bir kontrol ünitesi olmaks z n, al c ve vericinin sahip oldu u tüm güvenlik fonksiyonlar n Avrupa Standard EN ve Uluslararas Standard IEC 'e tamamen uygun bir flekilde yerine getirmektedir. Özellikle hidrolik ve apkant preslerin, punç ve dövme makinelerinin, kesici ve makaslar n, robotlu alanlar n, montaj hatlar n n ve paletleme sistemlerinin çevresinde koruma sa lamak üzere kullan m için idealdir. Teknik Özellikler: Seçilebilir maksimum tarama mesafesi 6m veya 18m, K sa devre ve afl r yük korumal 2 güvenlik ç k fl, Master / Slave modelleri, Do ru hizalamay ve fl n durumunu bildirir ledler, Optik parazitlerin mesafe seçimi yoluyla önlenmesi. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. HATA TESP T SENSÖRÜ Pompalar için Pompa hata tespit sensörü pompa tipi, pompa özellikleri ve dönme h z seviyesinden ba ms z olarak hata tespiti sa lar. Gözlemlenecek pompa sürekli olarak izlenir. Ciddi de ifliklikler tespit edilirse, pompa veya di er sistemlerde olas risk durumunda otomatik alarm verir. Pompan n durumu gösterge vas tas yla h zl bir flekilde tespit edilebilir. Sistem bas nc periyodik olarak gösterilir. Pompa sensörü kolayca monte edilir. Pompan n tafl ma özellikleri basit bir flekilde ö retilir. Sistemin Pompa çevresindeki kestirimci bak m gözetimi, bak m aral klar n n daha uzun olmas n sa lar. Pompa çevresindeki uyumsuzluklar (örne in ak flkan içine kar flan hava, t kal filtreler, borularda kal nt lar, uygunsuz bir flekilde aç lan vanalar, vs ) sistem ve kumandalar için tehlikelidir. S kça meydana gelen bu olaylar tespit edilir ve böylece tüm sistem gözetilmifl olur. Hijyenik tasar m ve EHEDG ve FDA onaylar sayesinde sensör s hhi uygulamalarda da kullan labilir. IFM ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz. 20 fiubat 2008 T TREfi M TRANSM TTER 4-20mA Loop Powered Ç k fl 7/24 esas na göre üretim yapan görev kritik uygulamalarda üretim sürecinin durmas na neden olabilecek ar zalar n önceden önlenmesi için titreflim seviyelerinin izlenmesi çok önemlidir. Ayr ca fan, pompa ve motor gibi dönen makinelerin titreflim seviyelerinin izlenmesi sayesinde verimli ve maliyet etkin bak m yap lm fl olur. Titreflim transmitterlerimiz 4-20mA loop powered ç k fl sayesinde endüstriyel kontrol ve izleme sistemlerine kolay ba lant olana sa lamaktad r. Ayr ca AC ç k fl sayesinde titreflim bilgisi daha ayr nt l analiz ve incelemelerde kullan lmak amaçl toplanabilmektedir. ATEX ve IEC Ex Gurup 1 (Maden) ve Gurup 2 (Petrokimya) sertifikal ürünler sayesinde yan c patlay c ortamlarda titreflim ölçümü gerçeklefltirilebilmektedir. Titreflim transmitterleri g da, otomotiv, eczac l k, inflaat, havac l k, su ve at k yönetimi, metal, maden, denizcilik, enerji, ka t, kimya, petrokimya sanayisinde bir çok alanda kullan m olana na sahiptir. MARMATEK Tel : Fax : adresinde giriniz. EMN YET RÖLES Tek Cihazda Daha Fazla Fonksiyon Siemens'in bu yeni emniyet rölesi 3TK2826 sensörlerin ve aktivatörlerin çal flmalar n ve ç k fllar n güvenli bir flekilde anahtarlanmas n izler. Ön yüzde bulunan DIP flalterlerle tek cihazda 8 fonksiyona kadar programlama yap labilir. Bu emniyet rölesine iki kontakl bir sensör ya da tek kontakl iki sensör ba lanabilir. Bunlar normalde kapal kontaklar gibi ayn yönlü kontaklar olabilece i gibi manyetik anahtarlardaki karfl t kontaklar da olabilir. Çapraz devre tan ma ile cihaz iki kanall bir ba lant da sensör kablolar nda enerji olmamas n sa l yor. Bu flekilde sorunlu kablolar nedeniyle güvenlik fonksiyonunun devre d fl kalmas engellenmifl oluyor. Di er fonksiyonlar ise gecikme süreleri (10 veya 50 ms) ayarlamas, otomatik veya kontrollü ç k fl ve bafllang ç testidir. SIEMENS Tel : Fax : adresinde giriniz. PORTAT F GAZ DEDEKTÖRÜ Infrared Sensörlü HONEYWELL ANALYTICS firmas ürünü olan ve ayn anda 4 gaza kadar ölçüm yapabilen, dahili elektronik pompal Impact Pro model portatif gaz dedektörünün, %LEL veya %Hacim olarak hidrokarbon ve % Hacim olarak karbon dioksit ölçümü yapabilen Infrared sensörlü versiyonu gelifltirilmifltir. Eklenen yeni Infrared sensör ile Yan c - patlay c, Elektrokimyasal sensörler ile Oksijen ve 2 toksik gaz ölçümü yapabilen cihaz, ak ll, tak-kullan kartufl teknolojisini kullan r. Kolay anlafl l r menü, fl kl, sesli ve titreflimli alarm özelliklerine sahip olan IMPACT PRO IR, Atex sertifikal olup IP 67 koruma s n f ndad r. SET TEKN K EMN YET Tel : Fax : adresinde giriniz.

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı