DEMİNERALİZE KEMİK TOZUNUN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİNERALİZE KEMİK TOZUNUN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 DEMİNERALİZE KEMİK TOZUNUN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Dr. Dt. H. Önder ÇILBIR*, Doç. Dr. İnci KARACA**, Uzm. Dr. Bizden SABUNCUOĞLU,*** Prof. Dr. Canan AKBAY*** ÖZET Amaç: insan demineralize kemik tozunun heterolog bir modelde çeneler bölgesinde oluşturulan kemik defektlerine uygulanmasının kemik iyileşmesi üzerinde oluşturdukları etkilerinin histopatolojik yönden incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Materyal ve Metod: Çalışmada 21 adet tavşanın sağ alt çenelerinde ikişer adet standart kemik defekti oluşturuldu ve defektlerden birine demineralize kemik tozu uygulanırken diğer defekt normal iyileşmeye bırakılarak kontrol olarak değerlendirildi. Denekler 1., 2. ve 4. haftaların sonunda öldürülerek elde edilen örnekler ışık mikroskobunda incelendi. Bulgular: Endokondral kemikleşmenin izlendiği demineralize kemik tozu uygulanan gruptaki örneklerin tüm inceleme dönemlerinde kontrol örneklerine göre daha ileri düzeyde bir kemik iyileşmesi gösterdiği ve materyalin doku tarafından iyi tolere edildiği saptanmıştır. Sonuç; Demineralize kemik tozunun, bir kemik grefti kullanımı gerektiren defektlerde yaralanılabilecek uygun bir materyal olduğu ve bu modelin, klinik kullanımdan önce materyalin osteorejeneratif kapasitesinin denenebileceği uygun bir sistem olduğu sonucuna varılmıştır. SUMMARY Purpose: The aim of this study was to evaluate the biological performance of human demineralized bone powder in a clinically relevant xenogenic model. Material and Method: Two standard osseos defects were created at the right mandibles of 21 New Zealand White male rabbits. One of the two defects was filled with demineralized bone powder while the remaining was left empty as a control. Animals were sacrified at 1., 2. and 4 week postoperative intervais ofr histopathological examination Results: Demineralized bone powder application promoted bone regeneration more rapidly than the control group and showed endochondral ossification. Conclusion: Demineralized bone powder is a convenient biomaterial tor rapid osseos regeneration and the used xenogenic model is a suitable system for the assessment of the capacity of bone regeneration of demineralized bone powder before clinical use. Key Words: Demineralized bone powder, xenogenic model, bone regeneration Anahtar Kelimeler: Demineralize kemik tozu, heterolog model, kemik iyileşmesi GİRİŞ Malformasyon, enfeksiyon, travma veya onkolojik bir rezeksiyon sebebiyle oluşan oral ve maksillofasiyal bölgedeki kemik defektlerinin yapısal ve fonksiyonel rekonsfrüksiyon problemi henüz tatmin edici bir şekilde çözümlenememiş olup modern cerrahinin en zor uğraşlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 19,20 Kemiğin içinde veya kenarında bulunan ve yeni kemikle dolması gereken bölgeler olarak tanımlanan kemik defektleri kemik dokusunun kendini rejenere etme ve yeniden şekillendirme özelliğiyle iyileşmekle birlikte, bu mekanizmanın yetersiz kaldığı konjenital veya travmaya bağlı olarak ortaya çıkan deformitelerin ve kemik patolojilerinin cerrahi eksizyonu sebebiyle meydana gelen geniş kemik defektlerinin tedavisinde, yeni kontür sağlanması ve kemik iyileşmesinin desteklenmesi amacıyla kemik greftleri veya kemik yerine geçen materyallerin kullanımı gerekmektedir. 1,2 Bu konuda yapılan yoğun çalışmaların sonu- * Serbest Hekim ** G.Ü. Dişhek. Fak, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi A.B.D. *** AÜ. Tıp Fak. Histoloji, Embriyoloji A.B.D. cu olarak günümüze dek birçok kemik greft materyali klinik ve laboratuar aşamalarında denenmiş ve bir bölümü rutin uygulamaya konulmuştur. Kemik doku uygulamalarında kullanılacak üstün özellikler içeren greft materyalleri üzerindeki arayışlar sürerken, demineralizasyon sırasında antijenik özelliklerinin de elimine edildiği ve ideal biyomateryallerde olması beklenen özelliklerin çoğunu taşıdıkları düşüncesi ile demineralize kemik greftleri birçok çalışmaya konu olmuştur. 4,6,9,17,19,23 Demineralize kemik greftleri ile yapılan klinik çalışmalar incelendiğinde bu materyalin osteoindüksiyonu stimüle etmek amacıyla periodontal defektlerin onarılmasında, mandibular augmentasyonda, kraniofasiyal ve alveolar yarıkların tedavisinde ve diğer birçok dental ve ortopedik uygulamalarda başarıyla kullanıldığı görül mektedir. 3,4,18,23 Demineralize kemik greftleriyle yapılan deneysel çalışmalar, bu materyalin kemik doku uygulamalarında osteojenik aktivasyonunun yüksek ol- 117

2 C.Ü. DİŞHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 1999 CİLT: 2, SAYI: 2 duğunu ve osteogenezisi hızlandırdığını göstermektedir. 4,6,18,21 Hosny ve arkadaşları 11 allojenik demineralize kemik greftinin osteoindüktif etkisini rhesus maymunlarında inceledikleri çalışmada, demineralize kemik tozunun insanlarda da kemik oluşumunu indükleyecek bir kemik greft materyali olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Rabie ve arkadaşları 19 tavşan parietal kemiğinde oluşturulan kemik defektlerine endokondral otojen kemik grefti, demineralize kemik ve her ikisinin kombinasyonunu ayrı ayrı implante etmişler, tüm gruplardaki kemik iyileşmesinin kıkırdak varlığı ara safhasıyla gerçekleştiğini, iki materyalin kombine olduğu grupta kemik iyileşmesinin anlamlı olarak daha fazla gözlendiğini ve demineralize kemik tozunun hem alıcı yatağın hem de kemik greftinin osteoindüksiyonunu artırdığını belirtmişlerdir. Özellikle geniş kemik defektlerinin onarılması amacıyla kapsamlı bir şekilde denenen demineralize kemik greftleri ile allojenik hayvan modellerinde başarılı sonuçlar alınırken, 11,19 insan demineralize kemik greftlerinin osteojenik potansiyelinin heterelog modellerde incelendiği çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. 4,15 Marinak ve arkadaşları 15 insan demineralize kemik greftlerinin osteoindüktif etkisini heterolog bir modelin heterotopik bir bölgesinde incelemek üzere yaptıkları çalışmada, kemik greftterini ratlara subkutan olarak uygulamışlar ve bu sistemde yeni kemik oluşumunun seyrek olduğunu belirtmişlerdir. Bu araştırmacılar, insan demineralize kemiğinin heterolog uygulamalarında indüklenen kemik miktarının düşük olmasının, klinik kullanım öncesinde osteojenik potansiyelin belirlenmesinde bu model sisteminin kullanımını kısıtlayacağını ileri sürmüşlerdir. Zhang ve arkadaşları, 23 demineralize kemiğin heterolog hayvan modellerinde tür kısıtlılığı sebebiyle nadir kullanıldığını belirterek bu kısıtlılığı gidermek için fareler üzerinde çalışmışlardır. Muskular ve subkutan greft uygulamaları bu hayvanlardaki yeni kemik indüksiyonunun, allojenik hayvan modellerinde gözlenen endokondral kemik oluşumu yoluyla gerçekleştiğini göstermiştir. Çalışmada heterolog model olarak bu hayvanların kullanılmasının, tür kısıtlılığına bağlı minimal yeni kemik oluşumu probleminin üstesinden geldiği ve demineralize kemik greftlerinin kalitesinin klinik kullanımdan önce belirlenmesi için uygun bir yol olduğu vurgulanmıştır. Chesmel ve arkadaşları 4 otojen kemik greftinin ve dört değişik formdaki insan demineralize kemiğinin kemik iyileşmesi üzerine etkilerini incele- mek amacıyla ratlarda oluşturulan kranial defektlere otogreft, demineralize rat kemiği ve 4 değişik formdaki insan demineralize kemiğini uygulamışlar ve rat demineralize kemiğinin ve insan demineralize kemik türlerinin otojen greft ile benzer oranlarda yeni kemik yapımı oluşturduğunu bildirmişlerdir. İnsan demineralize kemik tozunun heterolog bir modelde çeneler bölgesinde oluşturulan kemik defektlerine uygulanmasının kemik iyileşmesi üzerinde oluşturdukları etkilerinin histopatolojik yönden incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. MATERYAL VE METOD Bu araştırmada, deney hayvanı olarak 3 aylık, gram ağırlığında 21 adet erkek Yeni' Zelanda tavşanı, kemik greft materyalleri olarak demineralize insan kemik tozu (Demineralized Bone, Biodynamics International GmbH, Wetterkreuz 19 a, D Erlangen, Germany), greft materyalinin uygulama yeri olarak deneklerin sağ alt çenelerinin korpus bölgesi seçildi. Bu bölgede her hayvanda 2 adet olmak üzere 21 tavşanda toplam 42 defekt açılması planlandı. işlemler sırasında denekler intramuskuler (İM) olarak 0.5 ml xylazin {Rompun %2, Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.) ve 1 ml ketamin HCI (Ketalar, 50mg/mt, Eczacıbaşı ilaç San. ve Tic. A.Ş.) ile anesteziye edildi. Deneklerin anestezileri sağlandıktan sonra cerrahi prensipler altında mandibulanın alt kenarına yakın 2 cm'lik yatay bir insizyon yapıldı. Açığa çıkarılan kemik üzerinde 3mm çapında cerrahi ront frez kullanılarak serum fizyolojik perfüzyonu altında sağ alt çenelerde korpus mandibulanın bazise yakın kısmında 0.5 cm aralıklı olacak şekilde 2 adet standart kemik defekti oluşturuldu. Defekt bölgeleri doku debrislerini ve olası yabancı cisimleri uzaklaştırmak için yıkanıp kanama kontrolü yapıldı. Defektlerin birine materyal uygulanırken diğer defekt kontrol amacıyla boş bırakıldı. Çalışma bölgesinde son kontroller yapıldıktan sonra kas ve cilt altı dokular 4/0 poliglaktin 910 sütur ile, cilt ise 4/0 ipek sütur materyali ile primer olarak kapatıldı. Cerrahi sonrası deneklere olası postoperatif enfeksiyona karşı 0.5 ml/kg penisilin-g prokain (Pronapen, IU, Pfizer İlaçları A.Ş.) intramuskuler olarak tek doz uygulandı. Postoperatif dönemde ayrı kafeslerde rutin diyet uygulaması yapılan denekler 1., 2. ve 4. haftaların sonunda rastgele seçimle 7'şer adet olmak üzere yüksek dozda İM tiyopentai sodyum (Pentothal Sodium 1 gr, Abbott Lab. A.Ş.) enjeksiyonu ile öldürüldü. Deney bölgesi olan mandibula çıkarıldı. 118

3 C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 1999 CİLT: 2. SAYI: 2 Etrafındaki tüm yumuşak dokular uzaklaştırıldıktan sonra defektlerin bulunduğu kısımlar, çevrelerinde sağlıklı kemik doku bölümü bırakılacak şekilde uygun aletlerle ayrılarak %10'luk formaldehit solüsyonunda tespit edildi. Akar suda formaldehitten kurtarıldıktan sonra De Castro sıvısı (Absolü alkol 300 ml, kloral hidrat 50 mg, saf su 670 mi, %70'lik nitrik asit 30 mi) içinde günlük yumuşama kontrolü ile dekalsifiye edildi. Dereceli alkol seviyelerinden geçirilerek ksilende şeffaflaştırman örnekler parafine gömüldü. Parafin bloklardan Leitz mikrotom ile 6_m kalınlığında kesitler alınarak Hematoksilen- Eozin (H.E.) boyası ile boyandı. Elde edilen preparatlar, ışık mikroskobunda incelenerek Zeiss Axioscop fotomikroskobunda fotoğraflandı. Histopatolojik incelemelerde kullanılan materyal biyouyumluluk kriteri, yeni kemik oluşturma potansiyeli ve rezorbe olabilme durumu yönünden değerlendirildi. BULGULAR Tüm deney hayvanlarının cerrahi işlemleri iyi tolere ettiği ve intra veya postoperatif ölüm olmadığı gözlendi. Herhangi bir postoperatif komplikasyon veya beslenme problemi görülmedi. Çalışmanın 1., 2. ve 4. haftalarda yapılan histopatolojik incelemeleri, kontrol grubu ve demineralize kemik grubu olmak üzere 2 grupta değerlendirildi. Kontrol Grubu 1.Hafta: Defekt bölgesinde, açılan.kavite geniş bir alanda gözlenirken periferden osteoid doku yapımının başladığı görüldü. Bu dokuyla birlikte bağ dokusunun da, içerdiği kan damarları, kollajen lifleri ve başta fibroblastlar olmak üzere hücreleriyle birlikte kavitenin içine doğru girmekte olduğu görüldü (Resim1). Kemik trabekülleri çevresinde osteoblastik aktivite izlendi. de osteoid doku yapımı izlendi (Resim 2). Kavitenin halen tamamen doldurulmadığı ve osteoblastik aktivitenin devam ettiği görüldü. Resim 2: 2. haftada kontrol grubunda defekt bölgesinin kenarlarında yoğun bağ dokusu (BD) zemininde osteoid doku (OS) yapımının devam ettiği görülmektedir (H.E.,x50). 4.Hafta: Defekt bölgesinde kanlanmadaki artış dikkat çekiciydi. Bol kan damarlarının yanı sıra oluşan yeni kemik trabekülleri ve trabeküller çevresinde osteoblastlar görüldü (Resim 3). Bazı alanlarda kollajen lifler ve fibroblastlar daha yoğun izlendi. Resim: 3: 4. haftada kontrol "grubunda bol kan damarları(kd) oluşan yeni kemik trabekülleri (kt) ve osteoblastlar (ok) izlenmektedir (H.E.,x50). Demineralize Kemik Grubu 1.Hafta: Defekt alanında kanlanmada artış ve endokondral kemikleşmenin başladığı saptandı. Kıkırdak dokusu ve bol osteoklast içeren bu alanda yer yer materyal gözlendi (Resim 4). Resim 1: haftada kontrol grubuna ait kavite alanında (K) osteoid doku (OS) gelişimi, çevresinde bağ dokusu (BD) izlenmektedir (H.E.,x50). 2.Hafta: Defekt bölgesinde 1. haftaya göre daha geniş bir alanda yoğun bağ dokusu zeminin- 119 Resim4: 1. hartada demineralize kemik grubunda defekt alanında kanlanmada artış, kıkırdak dokusunda kondrositler (ko), ve demineralize kemik materyali (D), izlenmektedir (H.E.,x100).

4 C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 1999 CİLT: 2, SAYI: 2 2.Hafta: Defekt alanında yeni oluşan kemik dokusu ile aralarında bol kan damarları içeren bağ dokusu izlendi. Osteoklastik aktivitenin devam ettiği görüldü (Resim 5). Resim 5: 2. narada demıneralıze kemikgrubunda defekt alanında oluşan yeni kemik trabekülleri (kt), aralarında bağ dokusu (BD) izlenmektedir (H.E.,x100). 4.Hafta: Defekt alanının yeni kemik trabekülleri ve aralarında gelişmiş myeloid doku ile onarıldığı gözlendi (Resim 6). Osteoblastik aktivitenin yer yer devam ettiği görüldü. Resim 6: 4. haftada demineralize kemik grubunda defekt alanında yeni kemik trabekülieri (kt), ve myeioid doku (MD) izlenmektedir (H.E., x50), Demineralize kemik grubunda her üç inceleme döneminde kontrol grubuyla karşılaştırıldığında kemik iyileşmesi bulguları demineralize kemik grubunda daha iyi bulundu. TARTIŞMA Son yıllarda yapılan çalışmalar doğal kaynaklı greft materyallerinin önemli dezavantajları olan immünolojik reaksiyonlar oluşturma ve viral patojenlerin transferi problemlerini elimine etmek için geliştirilen bazı özel yöntemlerle heterogreft veya allogreft formunda semisentetik greft materyalleri elde edilmesi üzerinde yoğunlaşmıştık. Bu gelişmeler doğrultusunda demineralizasyon işleminin kemik morfogenetik proteinlerini açığa çıkarması ile yüksek osteoindüktif özellikler kazandığı belirtilen demineralize kemik grefti birçok çalışmaya konu olmuştur. 4,6,8,9,17-19,23 Bireyin yaşam süresi boyunca kendiliğinden iyileşmeyen en küçük kemik içi yara olarak tanımlanan kritik boyut defektinin iyileşmesi büyük bir problem olup, bu tip kemik defektlerinin optimal bir osseöz iyileşme sağlaması hedefi ile deneysel çalışmalara gerek duyulmaktadır. 1,4,18,21 Deneysel koşullarda hayvan türleri, yaş, anatomik lokasyon, defektin unikortikal veya bikortikal olması, periostun mevcudiyeti ve defektin stabilitesi kemik onarımının kalitesini ve miktarını etkilemektedir. 1 Bu bilgiler göz önüne alınarak bu araştırmada elde edilebilme ve barındırma şartlarının uygunluğu ve çeneler bölgesinin bu tür uygulamalara elverişli bir hayvan olması gibi nedenlerin yanısıra özellikle kemirgenlerin primatlardan (insan ve maymun) daha üstün osteojenik potansiyeli olmasından dolayı 2,10 deney hayvanı olarak tavşanlar üzerinde çalışılmasına karar verilmiştir. Literatür incelemesinde, kemik greftlerinin osteojenik potansiyelinin genç alıcılarda yaşlılara göre daha güçlü olduğunun bildirilmesi 12,13 sebebiyle tüm deneklerin 3 aylık olmasına dikkat edilerek yaş farklılığının kemik oluşumu üzerinde göstereceği değişiklikler elimine edilmiştir. Bu tür çalışmalar incelendiğinde, deneysel defektlerin oluşturulduğu kemiklerin çoğunlukla kranial kemikler 4,10,18 ve mandibula 3,20 olduğu görülmektedir. Bu çalışmada oral ve maksillofasiyal cerrahi girişimlere daha iyi bir rehber olacağı düşüncesiyle, uygulamaların çeneler bölgesinde yapılması uygun görülmüştür. Bu çalışmada oluşturulan kemik defektlerinin tüm gruplarda unikortikal olmasına, tüm deneklerde kemik defektlerinin hazırlanması sırasında periostun korunmasına ve deneysel olarak oluşturulan defektlerin stabil olmasına özen gösterilerek standardizasyon sağlanmış ve bu faktörlerden doğacak kemik oluşumu üzerindeki etkileşimler ortadan kaldırılmıştır. Tavşanlarda deneysel olarak oluşturulan kraniofasiyal defektler hızlı iyileşme gösterdiklerinden dolayı 16 bu çalışmanın 4 haftada bitirilmesi uygun görülmüştür. Çalışmada kullanılan materyallerin etkinliklerinin kemik iyileşmesinin erken dönemlerinde karşılaştırılması amacı ile ara dönemler olarak 1. ve 2. haftalar seçilmiştir. Bu çalışmada kullanılan kemik greft materyali ile yapılan birçok çalışmada bu materyale karşı gelişen inflamatuar cevabın çok az olduğu veya hiç olmadığı belirtilmektedir. 4,15 Yapılan histopatolojik incelemelerde kullanılan materyale karşı herhangi bir inflamatuar veya yabancı cisim reaksiyonunun oluşmadığı ve materyalin tümünün doku ile çok iyi uyum gösterdiği bu çalışmanın sonuçları bu bulguları destekler niteliktedir. Hızlı osteoindüktif aktivite gösteren mater- 120

5 C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 1999 CİLT: 2, SAYI: 2 yallerde rezorbsiyonun yavaş olması istenilen bir özellik olmayıp; bu materyallerin yeni kemik oluşumunu etkili bir şekilde artırarak kısa sürede yerini yeni kemiğe bırakması kraniofasiyal augmentasyon cerrahisine belirgin bir yarar sağlamaktadi. 14,22 Bu araştırmada 4 haftalık çalışma döneminin sonunda demineralize kemik uygulanan kavitelerin incelenmesinde materyalin benzer çalışmalardaki bulgularla uyumluluk gösterecek şekilde 4,6 kısmen rezorbe olduğu, ancak bazı örneklerde halen bulunduğu izlenmiştir. Allojenik demineralize kemik greftleriyle yapılan çalışmalarda 4,6 ve insan demineralize kemik matriksinin heterolog modellerde uygulandığı araştırmalarda 4 8. haftada materyalde kısmi rezorbsiyon olduğu bildirilmektedir. Kontrol grubu defektlerinin değerlendirilmesinde, her üç inceleme döneminde de 1. haftadan 4. haftaya doğru kemik iyileşmesinde olumlu bir gelişme sürdüğü, kanlanmanın gittikçe arttığı ve 4. haftanın sonunda osteoblastik aktivitenin devam ettiği saptanmıştır. Demineralize kemik grubunun kemik iyileşmesi yönünden incelenmesinde 1. haftada kıkırdak ara safhasının yer aldığı saptanmıştır. Demineralize kemik greftlerinin intramembranöz kemik defektlerinde incelendiği birçok çalışmada 7,-14. günler arasında kıkırdak matriks ve kondrositlerin bulunduğu belirtilmektedir. 18,19,21 Bu çalışmada da defektlerin açıldığı mandibula bölgeleri intramembranöz ossifikasyonla gelişmiş olup bu defektlerde izlenen kemik iyileşmesi bulguları, 1. hafta itibarıyla bu literatür verileriyle uyum göstermektedir. 2. haftada bu bulgunun izlenmemesi, kıkırdak formasyonunu takiben birkaç gün içerisinde kemik oluşumunun başladığını bildiren çalışmalara paralellik göstermektedir. 14,18,19,4 Haftanın sonunda defekt alanının yeni kemik trabekülleriyle ve myeloid doku ile onarıldığının saptanması ve bu materyalin uygulandığı kavitelerin kontrol grubuna göre daha üstün bir iyileşme göstermesi bulguları literatüre uymaktadır. 7,21 KAYNAKLAR 1. AABOE M, PINHOLT ME, HJ0RTING-HANSEN E: Healing of Experimentally Created Defects: A Review. Br J Oral Maxillofac Surg 33: 312, BERNARD GW: Healing and Repair of Osseous De fects. Dent Clin North Am 35(3): 469, BLOCK MS, KENT JN, ARDOIN RC, DAVENPORT W; Mandibular Augmentation in Dogs With Hydroxylapatite Combined With Demineralized Bone. J Oral Maxillofac Surg 45: 414, CHESMEL KD, BRANGER J, VVERTHEIM H, SCAR- BOROUGH N: Healing Response to Various Forms of Human Demineralized Bone Matrix in Athymic Rat Cranial Defects. J Oral Maxiliofac Surg 56: 857, CONSTANTINO PD, FRIEDMAN CD; Soft Tissue Augmentation and Replacement in the Head and Neck. Otolaryngol Clin North Am 27(1): 1, DUPOIRIEUX L, COSTES V. JAMMET P, SOUYRIS F: Experimental Study on Demineralized Bone Matrix (DBM) and Coral as Bone Graft Substitutes in Maxillofacial Surgery. Int J Oral Maxiilofac Surg 23: 395, GEPSTEIN R. WEISS RE, SABA K. HALLEL T: Bridging Large Defects in Bone by Demineralized Bone Matrix in the Form of a Powder. J Bone Joint Surg 69(7): 984, HARAKAS NK: Demineralized Bone-Matrix-lnduced Osteogenesis. Clin Orthop 188: 239, HELM GA. SHEEHAN JM. SHEEHAN JP. JANE JA, Dİ PIERRO CG. SIMMONS NE, GILLIES GT, KALLMES DF, SVVEENEY TM: Utilization of Type 1 Collagen Gel, Deminerali zed Bone Matrix, and Bone Morphogenetic Protein-2 to Enhance Autologous Bone Lumbar Spinal Fusion. J Neurosurg 86: 93, HETHERINGTON HE, HOLLINGER JO, MORRIS MR, PANJE WR: Onlay Bone Augmentation With an Osteoinductive Impiant. Ann Otol Rinol Laryngol 105: 568, HOSNY M, SHARAWY M: Osteoınduction in Rhesus Monkeys Using Demineralized Bone Powder Allografts. J Oral Maxillofac Surg 43: 837, HOSNY M, SHARAWY M: Osteoinduction in Young and Old Rats Using Demineralized Bone Powder Allografts. J Oral Maxillofac Surg 43: 925, IRVING JT, LE BOLT SA. SCHNEİDER EL: Ectopic Bone Formation and Aging. Ciin Orthop 154: LANE JM, SANDHU HS: Current Approaches to Experimental Bone Grafting. Orthop Clin North Am 18(2): 213, MARINAK KW, MELLONIG JT, TOWLE HJ: The Osteogenic Potential of Two Human Demineralized Bone Preparations Using a Xenogeneic Model. J Periodontot 60(1): 12, MUNDELL RD, MOONEY MP. SIEGEL Mi. LOŞ KEN A: Osseous Guided Tissue Regeneration Using a Colla gen Barrier Membrane. J Oral Maxillofac Surg 51: 1004, PINHOLT EM, SOLHEIM E, BANG G. SUDMANN E: Bone Induction by Composites of Bioresorbable Carriers and Demineralized Bone in Rats. J Oral Maxillofac Surg 60: 1300, RABIE ABM, DENG YM. SAMMAN N, HÂGG U. The Effect of Demineralized Bone Matrix on the Healing of Intramembranous Bone Grafts in Rabbit Skull Defects. J Dent Res75(4): RABIE ABM. LIE KEN JIE RKP: Integration of Endochondral Bone Grafts in the Presence of Demineralized Bone Matrix. Int J Oral Maxillofac Surg 25: 311, REDONDO LM. CANTERA JMG. HERNÂNDEZ AV, PUERTA CV: Effect of Particulate Porous Hydroxyapatite on Osteoinduction of Demineralized Bone Autografts in Expenmental Reconstruction of the Rat Mandible. Int J Oral Maxillofac Surg 24: 445, SOLHEIM E, PINHOLT EM, BANG G, SUDMANN E; Regeneration of Calvarial Defects by a Composite of Bioerodible Polyorthoester and Demineralized Bone in Rats. J Neu rosurg 76: 275, URİST MR. NILSSON O. RASMUSSEN J. HIROTA W, LOVELL T. SCHMALZREID T. FINERMAN GAM: Bone Re generation under the influence of a Bone Morphogenetic Prote in (BMP) Beta Tricalcium Phosphate (TCP) Composite in Skull Trephine Defects in Dogs. Clin Orthop 214: 295, ZHANG M, POWERS RM JR, VVOLFINBARGER L JR: A Ouantitative Assessment of Osteoinductivity of Human Demineralized Bone Matrix. J Periodontot 68: 1076, 1997 Yazışma Adresi: Dr. Dt. H. Önder Çılbır Olgunlar Sok. 24/12 Bakanlıklar ANKARA

SAF MiNERALiZE KEMiK GREFTi PYROSTUN MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ UYGULAMALARININ KEMiK iyileşmesi ÜZERiNDEKi ETKiLERiNiN DENEYSEL OLARAK incelenmesi

SAF MiNERALiZE KEMiK GREFTi PYROSTUN MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ UYGULAMALARININ KEMiK iyileşmesi ÜZERiNDEKi ETKiLERiNiN DENEYSEL OLARAK incelenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 SAF MiNERALiZE KEMiK GREFTi PYROSTUN MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ UYGULAMALARININ KEMiK iyileşmesi ÜZERiNDEKi ETKiLERiNiN DENEYSEL

Detaylı

İki Farklı Kemik Greftinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi. Investigation Histopathologically of two Different Bone Grafts

İki Farklı Kemik Greftinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi. Investigation Histopathologically of two Different Bone Grafts Dicle Tıp Dergisi, 2005 Cilt:32, Sayı: 4, (172-178) İki Farklı Kemik Greftinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi Mehtap Herdem Atay*, Fetin Rüştü Yılmaz** ÖZET Bu çalışma, demineralize kemik matriksinin

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) ÖZET

ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 193-202, 1993 ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) Onur İÇTEN*, Funda TUĞCU** ÖZET Son yıllarda

Detaylı

ENÜKLEASYONU SONRASINDA DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ İLE REKONSTRÜKSİYONU

ENÜKLEASYONU SONRASINDA DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ İLE REKONSTRÜKSİYONU ÇENELERDE BÜYÜK KEMİK DEFEKTİ OLUŞTURAN DENTİGERÖZ KİSTİN ENÜKLEASYONU SONRASINDA DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ İLE REKONSTRÜKSİYONU Yrd.Doç.Dr. Nurhan GÜLER* Dr. B.Çağrı DELİLBAŞI* Yrd.Doç.Dr. Mehmet İLGÜY**

Detaylı

ARAŞTIRMA. Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil.

ARAŞTIRMA. Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil.org Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * Havva Nur CAN Ali Said DURMUŞ Fırat Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4 (A), Sayfa: 11-15, 2005 Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu Maxillary

Detaylı

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone BMT Calsis, insan sağlığına yönelik ileri malzeme ve teknolojileri, rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımlar ile tıbbın ve insanlığın hizmetine sunmak üzere 2008 yılında kurulmuş, Türkiye nin ortobiyolojik malzeme

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

ALLOGREFT KATALOG TECHNOLOGY FOR HUMAN TISSUE BANKS

ALLOGREFT KATALOG TECHNOLOGY FOR HUMAN TISSUE BANKS ALLOGREFT KATALOG TECHNOLOGY FOR HUMAN TISSUE BANKS STERİLİZASYON Tissuelab ın geçerli tamamlanmış ürünler üzerinde düşük ısıda gamma radyasyon ile viral inak vasyon/ sterilizasyon uygulaması; 1. Radioprotektant

Detaylı

Olgu ŞENÇİMEN, Sunumu/ GÜLSES, Case Report VAROL, MANDİBULER SİMFİZ BÖLGESİNDEN KEMİK GREFTİ ALINMASINA YÖNELİK İKİ BASİT CERRAHİ TEKNİK TWO SIMPLE TECHNIQUES FOR BONE GRAFT HARVESTING FROM MANDIBULAR

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogreftlerinin Periodontal Kemik Defektlerinde Uygulanımı ve Son Gelişmeler

Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogreftlerinin Periodontal Kemik Defektlerinde Uygulanımı ve Son Gelişmeler DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 1-2, Sayfa: 37-45, 2010 Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogreftlerinin Periodontal Kemik Defektlerinde Uygulanımı

Detaylı

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ*

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 11-23, 1985 DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* Koksal BALOŞ** Coşkun BARAN*** Kaya EREN***

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

HİDROKSİLAPATİTİN ÇENE KEMİĞİ DEFEKT İYİLEŞMESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET

HİDROKSİLAPATİTİN ÇENE KEMİĞİ DEFEKT İYİLEŞMESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 51-70, 1991 HİDROKSİLAPATİTİN ÇENE KEMİĞİ DEFEKT İYİLEŞMESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Erol BAL* Doç. Dr. Onur ŞENGÜN* Doç. Dr. Ömer GÜNHAN** ÖZET

Detaylı

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey MÜSBED 2013;3(2):97-101 DOI: 10.5455/musbed.20130411090604 Olgu Sunumu / Case Report Periodontal Kemikiçi Defektlerin Rejeneratif Tedavisinde Trombositten Zenginleştirilmiş Fibrin Membran Ve Otojen Kemik

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET G.U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 173-179 1991 MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI Yrd. Doç. Dr. Selçuk BASA* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Maksiller sinüste yabancı maddelere

Detaylı

REKOMBİNANT İNSAN KEMİK MORFOGENETİK PROTEİNİ-2 TARAFINDAN INDÜKLENEN KEMİK OLUŞUMUNDA HÜCRESEL CEVABIN İNCELENMESİ ÖZET SUMMARY

REKOMBİNANT İNSAN KEMİK MORFOGENETİK PROTEİNİ-2 TARAFINDAN INDÜKLENEN KEMİK OLUŞUMUNDA HÜCRESEL CEVABIN İNCELENMESİ ÖZET SUMMARY G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII. Sayı 1, Sayfa 7-11, 1995 REKOMBİNANT İNSAN KEMİK MORFOGENETİK PROTEİNİ-2 TARAFINDAN INDÜKLENEN KEMİK OLUŞUMUNDA HÜCRESEL CEVABIN İNCELENMESİ Cansu ALPASLAN* ÖZET Kemik

Detaylı

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş Histoloji ve Embriyolojiye Giriş Prof.Dr.Yusuf NERGİZ Histolojiye Giriş Sunum Planı Histolojinin Tanımı,Amacı Histolojinin Tıptaki Önemi,Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi İnsan Vücudunun Organizasyonu Hücreler

Detaylı

BAĞ DOKUSU GREFTLERİNİN PERİODONTAL REJENERASYONA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* GİRİŞ

BAĞ DOKUSU GREFTLERİNİN PERİODONTAL REJENERASYONA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 103-117, 1989 BAĞ DOKUSU GREFTLERİNİN PERİODONTAL REJENERASYONA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Ateş PARLAR** Koksal BALOŞ*** Ömer GÜNHAN**** GİRİŞ Hem interdental

Detaylı

BONE MORPHOGENETIC PROTEİNLER ve OSTEOİNDÜKSİYON

BONE MORPHOGENETIC PROTEİNLER ve OSTEOİNDÜKSİYON BONE MORPHOGENETIC PROTEİNLER ve OSTEOİNDÜKSİYON Dr. İlker ÖZEÇ* Yrd. Doç. Dr. Hasan YELER* ÖZET Kemik deformitelerinin tedavisi ve rekonstrüksiyonu için ideal implant materyalinin bulunması amacıyla çalışmalar

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen önemli özellikleri: > Geistlich Bio-Oss yavaş resorpsiyon özelliği sayesinde uzun

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÖLÇÜ DEZENFEKSİYONUNUN MATERYALİN BOYUTSAL DEĞİŞİMİNE ETKİSİ

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÖLÇÜ DEZENFEKSİYONUNUN MATERYALİN BOYUTSAL DEĞİŞİMİNE ETKİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 57-63, 1985 DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÖLÇÜ DEZENFEKSİYONUNUN MATERYALİN BOYUTSAL DEĞİŞİMİNE ETKİSİ A. DOĞAN* Diş hekimliğinde hasta ile hekim ya da laboratuar personeli

Detaylı

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti Prospektüs ; berrak sarı renkli çözelti olup her ml'si 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D 3 ve 50 mg Vitamin E içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ uygun farmasötik şekli, içerdiği A, D 3 ve E vitamin

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI Prof. Dr. Harzem ÖZGER İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. ALLOGREFT Chips Strüktürel İnterkaler Osteoartiküler Masif allogreftler,kemikler de

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI MANDİBULER ONLAY GREFT UYGULAMALARINDA KORTİKAL PERFORASYONUN KEMİK İYİLEŞMESİNE OLAN ETKİSİNİN

Detaylı

Dt. Mert SANRI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Prof. Dr. Mehmet KÜRKÇÜ

Dt. Mert SANRI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Prof. Dr. Mehmet KÜRKÇÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI ANORGANİK KEMİK GREFTİ VE KANAMA DURDURUCU

Detaylı

AUTOLOGOUS CARTILAGE GRAFTS IN OPEN RHINOPLASTY: OUR CLINICAL EXPERIENCE

AUTOLOGOUS CARTILAGE GRAFTS IN OPEN RHINOPLASTY: OUR CLINICAL EXPERIENCE KLİNİK ÇALIŞMA AÇIK RİNOPLASTİDE OTOJEN KIKIRDAK GREFTLER: KLİNİK DENEYİMİMİZ Dr. Selim Sermed ERBEK, Dr. Evren HIZAL, Dr. Seyra ERBEK, Dr. Özgül TOPAL Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz

Detaylı

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller yasemin sezgin Patoloji laboratuarında incelenen materyaller Tanısal amaçla gönderilen biyopsiler Operasyon materyalleri Otopsilerden elde edilen organ ve dokular Araştırma materyalleri Biyopsi, lezyon

Detaylı

ABSTRACT ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS

ABSTRACT ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS I ÖZ Bu çalışmada Kepez/AYDIN dan Haziran 2005 tarihinde toplanan 10 yetişkin L. stellio nun (5, 5 ) sindirim kanalının bir bölümünü oluşturan ince barsak ve kalın barsağının genel histolojik yapısı ortaya

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı Devitalizan Maddeler Ağrılı bir pulpayı, devital hale getirmek için çeşitli maddeler kullanılagelmiştir. Hızlı bir etki göstererek pulpayı birkaç gün içinde

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Kemik Doku Yamaları. Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya

Kemik Doku Yamaları. Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya Kemik Doku Yamaları Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya 1 VÜCUT ÜZERİNDE, ÇEŞİTLİ ETMENLERCE OLUŞAN KEMİK DOKU İHTİYACININ, KARŞILANMASI AMACI İLE KULLANILAN DESTEKLEYİCİ YAMALAR 2 Kemik Doku Yamaları ALINDIĞI KAYNAĞA

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Bu tez çalışması DÜBAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: DÜBAP-07-02-51 )

Bu tez çalışması DÜBAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: DÜBAP-07-02-51 ) T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKSİLLER SİNÜS YÜKSELTİLMESİ OPERASYONLARINDA, DOĞAL MİNERALİZE HİDROKSİLAPATİT GREFTLERİ İLE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA KARIŞTIRILMIŞ DOĞAL MİNERALİZE

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

Köpeklerde Otojen Kortikal ve Spongiyöz Kemik Greftlerinin Uygulanması ile Oluşan Kallusun Çekme ve Basma Dayanımlarının İncelenmesi [1]

Köpeklerde Otojen Kortikal ve Spongiyöz Kemik Greftlerinin Uygulanması ile Oluşan Kallusun Çekme ve Basma Dayanımlarının İncelenmesi [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 15 (6): 863-868, 2009 DOI:10.9775/kvfd.2009.162 RESEARCH ARTICLE Köpeklerde Otojen Kortikal ve Spongiyöz Kemik Greftlerinin Uygulanması ile Oluşan Kallusun Çekme ve Basma Dayanımlarının

Detaylı

BİOMATERYALLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi: Olcay BAŞKAYA. Danışman Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Cemal AKAY

BİOMATERYALLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi: Olcay BAŞKAYA. Danışman Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Cemal AKAY T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağiz Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dali DİŞHEKİMLİĞİ CERRAHİSİNDE KULLANILAN SERT DOKU BİOMATERYALLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Olcay BAŞKAYA Danışman

Detaylı

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye 2

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye 2 Article in Press Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.2078 Kemik Defektlerinin Onarımında Otojen Kemik Grefti, Demineralize Kemik Matriksi (DKM), β Trikalsiyum Fosfat (β

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

Gamma Knife Tabanlı Intracranial SRS - II-

Gamma Knife Tabanlı Intracranial SRS - II- Gamma Knife Tabanlı Intracranial SRS - II- Ana Başlıklar 1-SRS tedavilerinde Gamma knife üstün sabitleme sistemine sahiptir. 2-Linac tabanlı SRS cihazlarında mekanik doğruluğun GK ile karşılaştırılması

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET G. U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 167-171 1991 (RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU Yrd. Doç. Dr. Sina UÇKAN* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Ranulanın prognozunun

Detaylı

Periost dokusunun otoklavize kemik grefti-alıcı kemik bütünleşmesine etkisi: Tavşanlarda deneysel çalışma

Periost dokusunun otoklavize kemik grefti-alıcı kemik bütünleşmesine etkisi: Tavşanlarda deneysel çalışma Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Deneysel Çalışma / Experimental Study 2010;21(3):159-165 Periost dokusunun otoklavize kemik grefti-alıcı kemik bütünleşmesine etkisi:

Detaylı

Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler

Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler Aykın Şimşek, Gökhan Çakmak, Erdal Cila Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler Aykın Şimşek*, Gökhan Çakmak**, Erdal Cila*** Travma, kemik enfeksiyonları, konjenital anomaliler,

Detaylı

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kök Hücre ve Doku Mühendisliği 22 Mayıs 2000 Time Dergisi Geleceğin en popüler meslekleri; 1. Doku Mühendisleri 2. Gen Programlayıcıları 3. ÇiBçiler 4. Frankenfood takipçileri 5. Bilgi Madencileri (Data

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

KALS YUM KARBONAT ESASLI KEM K GREFT MATERYAL N N N V VO DE ERLEND R LMES IN VIVO EVALUATION OF CALCIUM CARBONATE BONE GRAFT SUBSTITUTES

KALS YUM KARBONAT ESASLI KEM K GREFT MATERYAL N N N V VO DE ERLEND R LMES IN VIVO EVALUATION OF CALCIUM CARBONATE BONE GRAFT SUBSTITUTES KALS YUM KARBONAT ESASLI KEM K GREFT MATERYAL N N N V VO DE ERLEND R LMES IN VIVO EVALUATION OF CALCIUM CARBONATE BONE GRAFT SUBSTITUTES Ahu URAZ* S. Elif GÜLTEK N Emre BARIfi Y lmaz ÇAPAN Kaya EREN II

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI TAVŞANLARDA OLUŞTURULAN EKLEM KIKIRDAK DEFEKTLERİNİN TEDAVİSİNDE PEDÜNKÜLLÜ SİNOVİYA GREFTİ İLE PERİOST GREFT NAKLİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Aşırı Maksiller Atrofinin Tedavisinde İliak Kemik Greftleme

Aşırı Maksiller Atrofinin Tedavisinde İliak Kemik Greftleme Aşırı Maksiller Atrofinin Tedavisinde İliak Kemik Greftleme Doç. Dr. Zekai Yaman* Dişhekimi Pınar Cebe** Dişhekimi Mümin Güneş*** *Amerikan Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 29-36, 2010

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 29-36, 2010 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 29-36, 2010 Atrofik Alveoler Kretlerin Agumentasyonunda İntraoral Otojen Onley Kemik Grefti Uygulamalarının Komplikasyon

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU

İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 51-57, 2008 İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU LOKALIZED ALVEOLAR

Detaylı

Alendronate sodyum uygulama zamanı, ovariyektomi yapılmış sıçanlarda spinal füzyon üzerine etkili midir?

Alendronate sodyum uygulama zamanı, ovariyektomi yapılmış sıçanlarda spinal füzyon üzerine etkili midir? Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Deneysel Çalışma / Experimental Study Eklem Hastalık Cerrahisi 2011;22(2):94-99 Alendronate sodyum uygulama zamanı, ovariyektomi yapılmış

Detaylı

MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ www..net ARAŞTIRMA MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Serkan YILDIRIM, Dr. Guniz Eker ULUÇAY, Dr. Mithat AKAN, Dr. Tayfun AKÖZ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Gülsen KİRAZ Danışman Öğretim

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

maxillary sinus floor augmentation with a 2:1 beta-tricalcium phosphate (Cerasorb) alone compared to autogenous bone grafts.

maxillary sinus floor augmentation with a 2:1 beta-tricalcium phosphate (Cerasorb) alone compared to autogenous bone grafts. SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİ İÇİN GEREKLİ GRAFT HACMİNİN ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF NEEDED GRAFT VOLUME FOR SINUS FLOOR AUGMENTATION USING THREE-DIMENSIONAL

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Deneysel Araştırmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Ve İstatistiksel Güç Analizi. Doç Dr. Nurhan DOĞAN AKÜ Tıp Fak. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD

Deneysel Araştırmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Ve İstatistiksel Güç Analizi. Doç Dr. Nurhan DOĞAN AKÜ Tıp Fak. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Deneysel Araştırmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Ve İstatistiksel Güç Analizi Doç Dr. Nurhan DOĞAN AKÜ Tıp Fak. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Giriş Yeterli Örneklem Büyüklüğü Neden Önemlidir? Özel

Detaylı

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI Bitirme Tezi Stj. Dişhekimi Ceren

Detaylı

İçindekiler. 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6.

İçindekiler. 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6. İçindekiler 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6. Kullanım Alanları 1 Belladerm, Musculoskeletal Transplant Foundation (MTF) tarafından

Detaylı

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ Firuz Gachayev 1, Serhat Meriç 1, Yalın İşcan 1, İsmail Cem Sormaz 1, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles Şenyürek 1, Tarık

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

KALVARİAL GREFTLERİN KRANİOFASİAL CERRAHİDE KULLANIMI

KALVARİAL GREFTLERİN KRANİOFASİAL CERRAHİDE KULLANIMI K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt:: 2 Sayı: 2, 1994 KALVARİAL GREFTLERİN KRANİOFASİAL CERRAHİDE KULLANIMI USE OF CALVARIAL GRAFTS IN THE CRANIOFAC1AL SURGERY Dr. Yavuz UYAR (*), Dr. Uğur ERONGUN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MERVE ÇAKIR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: merve.cakir@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik nın Karşılaştırılması Dr.M.Çisel Aydın, Doç.Dr.Sevgen Önder, Prof.Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe

Detaylı

Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı

Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 37-42, 2009 Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46

Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46 Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46 Estetik Bölgenin İmplantasyon Öncesi Sert ve Yumuşak Doku Ogmentasyonu ile Hazırlanması: Vaka Sunumu Implant Site Preparation with Hard and Soft Tissue

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı-Soyadı: Umut Sinan Ersoy Doğum Tarihi: 16.06.1981 Doğum Yeri: Uyruğu: Medeni Hali: Unvanı: Adana T.C. Bekar Tıp Doktoru Akademik Unvanı: Uzman Doktor İş Adresi: Halkalı Merkez

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA VENÖZ İNVAZYON SAPTANMASINDA MORFOLOJİK BULGULARIN ve EVG nin ROLÜ

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA VENÖZ İNVAZYON SAPTANMASINDA MORFOLOJİK BULGULARIN ve EVG nin ROLÜ KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA VENÖZ İNVAZYON SAPTANMASINDA MORFOLOJİK BULGULARIN ve EVG nin ROLÜ Saime Sezgin Ramadan, Burcu Saka, İlknur Türkmen Çetinaslan, Aslı Ünlü Akhan, Gülbin Oran, Aslı Çakır, Elif Çakır,

Detaylı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik ayak komplikasyonları Selülit Osteomyelit Şarko

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 g merhem 10 mg Centella asiatica nın titre edilmiş ekstresini içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 g merhem 10 mg Centella asiatica nın titre edilmiş ekstresini içerir. KULLANMA TALİMATI MADECASSOL merhem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: 1 g merhem 10 mg Centella asiatica nın titre edilmiş ekstresini içerir. Yardımcı maddeler: Glikol stearat, propilen glikol, sıvı

Detaylı

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Özellikle yara bakımıyla ilgili pek çok yeni yöntem,

Detaylı

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Doç. Dr. Meltem KURUŞ Yrd.Doç. Dr. Aslı ÇETİN

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Doç. Dr. Meltem KURUŞ Yrd.Doç. Dr. Aslı ÇETİN HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Program Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Nigar VARDI : Doç. Dr. Mehmet GÜL Doç. Dr. Meltem KURUŞ Yrd.Doç. Dr. Aslı ÇETİN Programa Kabul İçin

Detaylı

Kemik Greftleri ve Veteriner Ortopedide Kullanımı

Kemik Greftleri ve Veteriner Ortopedide Kullanımı ISSN:1307-9972 Kemik Greftleri.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2017;10(1):76-82 e-issn:1308-0679 Kemik Greftleri ve Veteriner Ortopedide Kullanımı Dicle FIRAT ÖZTOPALAN Bağlar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı