ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ"

Transkript

1 (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla hazýrladýðý sorularla sýnava hazýrlanan öðrencilerimiz, KPSS ye girdiklerinde görmedikleri bir soru tipiyle karþýlaþmazlar. KPSS de kendilerine sorulmuþ tüm sorularýn benzerlerini, hatta ikizlerini rahatlýkla FEM Akademi dokümanlarýnda bulabilirler. Bu kitapçýkta FEM Akademi öðrencilerinin önceden çözdükleri FEM Akademi dokümanlarýnda yer alan bazý sorularla bu sorularýn ikizleri olan 2012 KPSS sorularýný bulacaksýnýz. FEM AKADEMÝ ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (27. SORU) Öðrenciler; öðretmene ilk derste, geçen yýl bu dersi alan arkadaþlarýndan dersin çok zor olduðunu, pek çok kiþinin dersten kaldýðýný, hatta kaç kiþinin geçeceðinin dönem baþýnda belli olduðunu duyduklarýný ve bunun da öðrenmelerini etkilediðini söylerler. Bu açýklama, aþaðýdakilerden hangisinin öðrenme üzerindeki etkisini ifade etmektedir? A) Öðretim hizmetinin niteliði B) Dersle ilgili ön bilgi yeterliliði C) Duyuþsal giriþ özellikleri D) Geri bildirim ve öðrenme eksikleri E) Öðrenci sorumluluklarý FEM KPSS Kavrama Testi - 10 (Soru 2) Matematik öðretmeni Mehmet Bey, yeni konuya geçmeden bir önceki konuya iliþkin olarak öðrencilere çeþitli sorular sorar. Fakat öðrencilerden sorulara yönelik cevaplar alamaz. Bu durumu analiz ettiðinde, matematik dersinden korktuklarý ve kendilerinde baþarýlý olabileceklerine dönük algýlarýnýn düþük olduðunu fark e- der. Mehmet Bey in Tam öðrenme modeline göre yapmasý gereken temel etkinlik aþaðýdakilerden hangisi olmalýdýr? A) Temel biliþsel giriþ davranýþlarý kazandýrmak B) Gerekli duyuþsal giriþ davranýþlarýný kazandýrmak C) Konunun aktarýmýnda gerekli olan araç-gereçleri tamamlamak D) Bir konuyu tam öðretmeden diðerine geçmemek E) Psikomotor davranýþlarýn kazanýmý için fýrsat sunmak 1

2 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (2. SORU) FEM KPSS Deneme Sýnavý - 11 (Soru 14) Elif Öðretmen, sýnýfýndaki öðrencilerden bir grubun gribe yakalanmasý üzerine Saðlýðýný koruma sorumluluðunu üstlenir. kazanýmýný gerçekleþtirmek için bir çalýþma yapmaya karar verir. Öðrencilerinden gribin sebepleri, yayýlmasý, tedavisi ve gripten korunma yollarý hakkýnda araþtýrma yapmalarýný, bulgularýna eleþtirel düþüncelerini de katarak sýnýfta paylaþmalarýný ister. Elif Öðretmen'in, öðrencilerden yapmasýný istediði çalýþma aþaðýdakilerden hangisine örnektir? A) Fikir taramasý B) Örnek olay C) Görüþme D) Proje E) Grup çalýþmasý Orhan Öðretmen; öðrencilerin hazýr bilgiyi alma yerine öðrenme sorumluluðunu alarak kendine özgü ürünler ortaya koyabilen, eleþtirel ve analitik düþünebilen, yaratýcý fikirler üretebilen, bilgiye ulaþma yollarýný keþfedebilen yeterliliklere sahip olmalarýný amaçlamaktadýr. Diðer yandan öðrendiði bilgileri baþka alanlara transfer edebilen ve öðrenmeyi öðrenebilen niteliklere ulaþmalarýný planlar. Buna göre, Orhan Öðretmen'in amaca ulaþmasýnda aþaðýdaki öðrenme yaklaþým ya da yöntemlerden hangisinin daha iþlevsel olabileceði söylenebilir? A) Örnek olay B) Tartýþma C) Probleme dayalý D) Proje yöntemi E) Öðretim durumlarý modeli FEM KPSS Deneme Sýnavý - 18 (Soru 31) Halil Öðretmen, coðrafya dersinde öðrencilerini küçük gruplara ayýrýr. Her gruptan ülkemizde yaygýn olarak kullanýlan kara, deniz, hava ve demiryolu ulaþým yollarýndan birini seçmelerini ister. Daha sonra bu ulaþým yollarýnýn özelliklerini belirtmelerini, yýllýk kullaným oranlarýný araþtýrmalarýný ve gerekli bilgilerin toplanarak rapor edilmesi gerektiðini vurgular. Elde edilen bu bilgileri belli bir plana göre sýnýf ortamýnda sunmalarýný ve sürecin sonunda bireysel ve grup deðerlendirmesinde bulunmalarýný ödev olarak verir. Buna göre, Halil Öðretmen'in kullandýðý öðretim yaklaþýmý ya da yöntemi aþaðýdakilerden hangisidir? A) Proje temelli öðrenme B) Probleme dayalý C) Problem çözme D) Örnek olay inceleme E) Gözlem yoluyla öðrenme 2

3 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (20. SORU) Bir coðrafya öðretmeni "Türkiye'de su kaynaklarýnýn verimli kullanýmý için hidroelektrik santrallerinin kurulmasý doðru bir uygulama mýdýr?" sorusuyla derse baþlayarak konuyu, öðrencilerinin tartýþmasýný ister. Tartýþma, sýnýfa asýlan bir görsel tutum formu kullanýlarak gerçekleþir. Öðrenciler tutumlarýný bu görsel tutum formunun önünde gerekçeleriyle açýklar. Öðretmen bu yolla öðrencilerine kanýt bulma, dinleme, eleþtiriye açýk olma gibi özellikleri kazandýrmayý hedefler. Öðretmenin bu uygulamasý aþaðýdakilerden hangisine uygun bir örnek oluþturur? A) Görüþ geliþtirme B) Konuþma halkasý C) Gösterip yaptýrma D) Ýstasyon E) Forum FEM KPSS Deneme Sýnavý - 10 (Soru 38) Barbaros Öðretmen öðrencilerin belli düþüncelerin dýþýna çýkamadýklarýný, deðiþime direnç gösterdiklerini, çoðu zaman savunduklarý fikirlerin mantýksal temelden yoksun olduklarýný görür. Diðer yandan öðrencilerin baþkalarýnýn görüþlerine hoþgörüyle yaklaþmadýklarýný ve bazen aralarýnda yersiz tartýþmalar yaþandýðýný gözlemler. Bunun için bütün öðrencilerin küçük gruplar þeklinde deðil de tüm sýnýfýn büyük grup olarak katýlacaklarý bir çalýþma yapmayý planlar. Konu olarak 'Ülkemizde insanlar; birbirlerinin görüþlerini büyük bir saygýyla karþýlarlar' yargýsýný ileri sürer. Bunun üzerine; düþünceleri zýt noktalarýn iki ucunda ya da aralarýnda bir yerlerde olan öðrencilerin, eðilimlerini dayanaklandýrarak açýklamalarýný, bu güne kadar yanlýþ düþündüklerine kanaat getirdiklerinde düþüncelerini deðiþtirebileceklerini belirtir. Sürecin sonucunda öðrencilerde baþkalarýnýn düþüncelerine saygý, dinleme, kendi düþüncesini savunma ve delil bulma becerilerinde geliþmeler olduðunu gözlemler. Bu örnekte, Barbaros Öðretmen'in hangi öðretim yöntem ya da tekniðine dayalý olarak kazanýmlara ulaþmaya çalýþtýðý söylenebilir? A) Altý þapkalý düþünme B) Beyin fýrtýnasý C) Görüþ geliþtirme D) Akvaryum E) Çember FEM KPSS Deneme Sýnavý - 7 (Soru 16) 'Ülkemizde tarihi ve kültürel deðerlere gerekli önem verilmektedir.' yargýsýna iliþkin sýnýftaki tüm öðrencilerin konuyu sorgulayarak görüþ bildirmeleri istenir. Fikirlerin zýtlýklar ve çeliþkiler içerdiði bu süreçte hoþgörü kültürüyle farklýlýklara saygýlý olma, gerektiðinde baþta karþý durulan bir bilginin doðru olduðunu kabul ederek onu benimseme algýsýnýn geliþimine imkan verilmesi amaçlanýr. Fakat gerekçelere dayalý olarak farklý düzeylerde fikirlerin ortaya konduðu bu süreçte öðrencilerin baþta kendi düþüncelerini ortaya koyduklarý halde zamanla sýnýftaki baþarýlý öðrencilerin etkisi altýna girdikleri gözlenir. Bu açýdan yanlýþ ve eksik düþüncelerden sýyrýlarak doðru olan düþünceleri benimseme fýrsatý, yeni fikirlere açýk olma, gerektiðinde düþünce deðiþikliðine giderek farklý fikirleri benimseme imkaný da kaçýrýlmýþ olur. Bu parçada, aþaðýdaki uygulama biçimlerinden hangisine ait sýnýrlýlýk durumlarýna vurgu yapýlmýþtýr? A) Görüþme B) Beyin fýrtýnasý C) Altý þapkalý düþünme D) Görüþ geliþtirme E) Panel 3

4 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (13. SORU) FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 5 (Soru 16) Birinci sýnýf öðretmeni matematik dersinde "Nesne sayýsý 10'dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayýsýný belirler, bu sayýyý rakamla yazar." kazanýmýna yönelik olarak öðrencilerin önce parmaklarýný kullanarak saymalarýný saðlar, sonra öðrencileri okul bahçesine çýkararak aðaçlarý saydýrýr. Öðretmenin bu süreçte baþvurduðu öðretim ilkeleri aþaðýdakilerin hangisinde doðru sýrada verilmiþtir? A) Somuttan soyuta - Hayatilik B) Somuttan soyuta - Ekonomiklik C) Hayatilik - Soyuttan somuta D) Açýklýk - Soyuttan somuta E) Somuttan soyuta - Açýklýk Sunuþ yoluyla öðretim stratejisiyle ders anlatan Nedim Öðretmen çeþitli þekil, grafik ve kavram haritalarýna yer verir. Böylece öðrenmenin kalýcý olmasýný saðlamaya fýrsat verdiði gibi verilen bilgilerin karýþtýrýlmadan aktarýmýna yardýmcý olmuþ olur. Buna göre, belirtilen uygulamanýn hangi öðretim ilkeleriyle iliþkili olduklarý söylenebilir? A) Etkin katýlým - Aktüalite B) Düzeye uygunluk - Bütünlük C) Somuttan soyuta - Ayanilik D) Ekonomiklik - Düzeye uygunluk E) Sosyallik - Bütünlük FEM KPSS Kariyer Testi - 2 (Soru 4) I. 12. sýnýfta okuyan Ahmet elektrik ve elektrik devreleriyle ilgili problemleri çözebilmektedir. Fakat evdeki bir elektrik sorunuyla karþýlaþtýðýnda bu sorunu giderebilmede baþarýsýz olmaktadýr. II. Nil Nehrinin uzunluðu, debisi gibi bilgilerin öðrenilmesi sýrasýnda çeþitli grafik, tablo, çizelgelerle öðrenilmesi daha kalýcý bilgilerin elde edilmesine fýrsat verir. Belirtilen açýklamalar, hangi öðretim ilkelerinin önemine iliþkindirler? I II A) Açýklýk Aktüalite B) Ýþ ilkesi Hayatilik C) Hayatilik Somuttan soyuta D) Basitten karmaþýða Bilinenden bilinmeyene E) Somuttan soyuta Bütünlük 4

5 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (9. SORU) FEM KPSS Kavrama Test - 1 (Soru 10) Öðretmen, bir trafik kazasý sonrasý yaþanan kavgayla ilgili olarak beþ dakikalýk video görüntüsünü sýnýfla birlikte izler ve öðrencilerin, olayýn nedenlerini ve sonuçlarýný tartýþmalarýný isteyerek bu süreçte onlara rehberlik eder. Bu etkinlikte kullanýlan yöntem/teknik ve beceri aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? A) Benzetim - Karar verme B) Örnek olay - Analiz etme C) Mikroöðretim - Empati D) Forum - Ýletiþim E) Fikir taramasý - Problem çözme Örnek olay yöntemini kullanmaya yönelik ders planlayan Zühal Öðretmen, aþaðýdaki etkinliklerden hangisine yer verirse tasarladýðý öðretim formatýna uygun etkinlik yapmýþ olur? A) Soðan zarýný, mikroskopla inceleme etkinliði B) Suni solunum ile ilgili gösteri etkinliði C) Trafik kurallarýyla ilgili film izleme ve trafik kazalarýný önlemeye iliþkin grup tartýþmasýyla çözüm bulabilme etkinliði D) Geometrik þekilleri tahtaya çizip daha sonra öðrencilere çizdirme çalýþmalarý E) Gruplar halinde bir konuyu araþtýrma, rapor haline gelen bilgiyi sunma etkinliði FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 3 (Soru 32) Ayþe Öðretmen, kendi branþýnda baþarýlý olan bir fizik öðretmenidir. Derslerine en iyi þekilde hazýrlanýr, öðrencilere farklý kaynaklardan elde ettiði önemli problemleri çözer. Öðrencilerle iletiþimi çok sýnýrlý tutar, soru sormalarýna pek fýrsat vermez. Sessizce dinlerseniz en iyi þekilde anlarsýnýz ve soru sormaya ihtiyaç duymazsýnýz yorumlarýnda bulunur. Fakat, her türlü gayretine ve bilgisine raðmen Öðrenciler neden baþarýsýz oluyor? diye kendi kendine sorar dururdu. Bir gün bütün duygularýyla kendini derse kaptýrmýþtý. Öðrencilerine Beni çýt çýkarmadan dinleyin diye uyarmýþtý. Derste aniden durup sýnýfa dönerek. Þimdi hangi formülü kullanmam gerekir diye sorar. Sýnýfta tek kelime bile cevap veren yoktu... Öðretmen yetiþtirme aþamasýnda yukarýda belirtilen süreçte siz olsaydýnýz ne yapardýnýz? sorusunu sorarak derse baþlayan bir uzman, hangi uygulamayla öðrencilerde hangi becerilerin elde edilmesini amaçladýðý söylenebilir? Yöntem ya da teknik Hedeflenen kazaným A) Proje Analitik düþünme B) Rol oynama Empati C) Problem çözme Sentez becerisi D) Örnek olay Yaratýcý düþünme E) Beyin fýrtýnasý Çok boyutlu düþünme 5

6 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (18. SORU) FEM KPSS Kariyer Testi - 12 (Soru 1) Metin Öðretmen öðrencilerinin, konuyla ilgili organize bilgilere sahip olmasý gerektiðini, ön hazýrlýk açýsýndan bunun önemli olduðunu ve öðrencilerin karmaþa yaþamalarý hâlinde kavram yanýlgýlarý gibi bazý sorunlarla karþýlaþabileceklerini düþünmektedir. Uygulamasý kolay ve ekonomiktir. Bilgiler kalabalýk gruba iletilebilir. Dinleme ve not alma alýþkanlýðý kazandýrýr. Konunun düzenli bir biçimde sunulmasý zamanýn etkin kullanýmýný saðlar. Bu durumda Metin Öðretmen'in, hangi yöntem veya tekniði kullanmasý daha uygundur? A) Örnek olay B) Düz anlatým C) Soru-cevap D) Drama E) Benzetim Yukarýdaki süreç, hangi öðretim yöntemi için geçerlidir? A) Gösterip yaptýrma B) Anlatým C) Tartýþma D) Örnek olay E) Problem çözme FEM KPSS Kariyer Testi - 20 (Soru 5) Farklý tekniklerin farklý düzeylerinde ihtiyaç duyulduðunda kullanýlýr. Daha çok soyut kavramlarýn açýklanmasýnda etkili bir yöntemdir. Ýþitsel beceri yoluyla öðrenim için etkili bir öðrenme saðlar. Görsel araç ve gereçlerle desteklendiðinde anlamlý öðrenme boyutunda bilgilerin öðrenilmesine imkan sunar. Yukarýdaki bilgiler, hangi öðretim yöntemine ait özelliklerdir? A) Bireysel çalýþma B) Tartýþma C) Anlatým D) Soru-cevap E) Akvaryum 6

7 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (8. SORU) FEM KPSS Kariyer Testi - 13 (Soru 10) "Sosyal paylaþým sitelerinin toplum üzerindeki etkileri nelerdir?" sorusunu tahtaya yazarak dersine baþlayan bir öðretmen, öðrencilerinden konuyla ilgili akýllarýna ilk geleni söylemelerini ister. Öðrencilerin ürettiði kýsa cümle ve kelimeleri, tahtaya yazdýðý soru etrafýna dairesel bir düzen içerisinde yazar. Daha sonra hep birlikte bu fikirleri deðerlendirirler. Öðretmenin bu uygulamasý, aþaðýdakilerden hangisine en uygun örnektir? A) Balýk kýlçýðý B) Tanýlayýcý dallanmýþ aðaç C) Kavram haritasý D) Anlam çözümleme E) Zihin haritasý Belli bir kavrama dayalý olarak çaðrýþým yoluyla zihnimizde bulunan, o kavramla iliþkili olan kavramlarýn açýða çýkarýlmasý noktasýnda kullanýlan bir tekniktir. Belirtilen kavramdan hareketle, zihnimizde kendisiyle iliþkili olan birçok kavramýn çaðrýþým yoluyla açýða çýkarýlmasý sürecidir. Bireyler arasýnda bilgi birikimi açýsýndan çeþitli farklýlýklar olduðundan ayný kavram farklý kiþilerde farklý kavramlarýn açýða çýkmasýna fýrsat verdiðinden ürünler özneldir. Bu tekniðin uygulanmasýyla bireylerde daha çok yaratýcý düþünmenin geliþimine imkan verilir. Parçada, aþaðýdaki teknik ya da yöntemlerden hangisinin uygulanma sürecine ve elde edilecek kazanýmlarýna iliþkin bilgilere yer verilmiþtir? A) Kavram haritasý B) Balýk kýlçýðý C) Zihin haritasý D) Kavram karikatürleri E) Düþün - eþleþ - paylaþ 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (6. SORU) FEM KPSS Kariyer Testi - 16 (Soru 8) Kütahya'da görev yapan bir sýnýf öðretmeni öðrencileriyle birlikte "Beylikten Devlete" ünitesi kapsamýnda Bilecik'in Söðüt ilçesine bir gezi planý yapar. Gerekli ön hazýrlýklarý tamamladýktan sonra ilgili izinleri alarak geziye giderler. Geziden sonraki ilk derste öðretmen geziyle ilgili gözlemlerini paylaþýr ve sýnýfça bir deðerlendirme yapýlýr. Bu etkinlikte yapýlan en önemli hata aþaðýdakilerden hangisidir? A) Öðretmenin geziden sonra izlenimlerini açýklamasý B) Gözlem faaliyetlerinin deðerlendirilmesinin gezi sonrasýna býrakýlmasý C) Geziye gidilecek yerin kararýný öðretmenin vermesi D) Gezinin il dýþýna yapýlmýþ olmasý E) Gezi planýnýn öðrencilerle birlikte yapýlmasý Ýlk elden somut yaþantýlar saðlayan gezi, inceleme ve araþtýrma, eðitsel amaçlý hedefleri gerçekleþtirmek için okul tarafýndan planlanan organizasyonlardýr. Doðrudan doðruya gerçek yaþama ve çevreye iliþkin bilgi elde edilmesi imkaný verilir. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi gezi tekniðine yönelik olarak söylenemez? A) Eðitsel deðerinden emin olunmalýdýr. B) Geziyle ilgili öðrencilerde güdülenmeyi saðlamak için gezi hakkýnda önceden bilgi verilmemelidir. C) Gezi sonunda sýnýfça deðerlendirme yapýlmalýdýr. D) Yakýn çevreden uzak çevreye doðru sürmelidir. E) Teorik bilgiye paralel olarak yapýlmalýdýr. 7

8 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (4. SORU) FEM KPSS Kariyer Testi - 21 (Soru 2) Celâl Öðretmen Türkçe dersinde, öðrencilerinin bazý duygularý anlayabilme ve baþkalarýnýn görüþlerine saygý duyabilme özelliklerini geliþtirmek için, sýnýf baþkaný seçimini kaybeden bir öðrencinin yaþadýklarýný anlatan bir hikâyeyi öðrencilerine anlatýr ve canlandýrmalarýný ister. Daha sonra öðrencilerinden, hikâyede geçen karakterin yerine kendilerini koymalarýný ve böyle bir durumda neler hissedeceklerini ve nasýl davranacaklarýný paylaþmalarýný ister. Celâl Öðretmen, bu etkinlikte aþaðýdaki yöntem veya tekniklerden hangisini uygulamýþtýr? A) Soru-cevap B) Grupla çalýþma C) Panel D) Görüþ geliþtirme E) Konuþma halkasý Nesrin Öðretmen, ilköðretim 3. sýnýf öðrencilerine, sýnýf içinde ve dýþýnda, yaþamda var olan ve uyulmasý gereken kurallarý ve sorumluluklarý öðrenme becerisi kazandýrmayý hedefler. Bunun için öncelikle herkesin birbirini görebilecekleri þekilde oturma düzeni oluþturulan ve daha sonra sýnýfta seçilen öðrencileri, okuduðu öyküde yer alanlarýn yerine kendilerini koyarak düþünmelerini ve empati yaparak konuþmalarýný ister. Konuþma sýrasýnda, kimsenin söylediklerine gülünmeyeceðini, sýrasý gelmeden kimsenin konuþmayacaðýný, konuþma sýrasýnda herkesin dikkatlice dinlemelerinin gerekliliðini söyler. Böylece öðrencilerde sorumluluk becerisini ve baþkasýný olduðu gibi kendi gerçekleriyle kabul etmelerini kavratmaya çalýþýr. Nesrin Öðretmen in sýnýfta kullandýðý teknik aþaðýdakilerden hangisidir? A) Konuþma halkasý B) Ýstasyon C) Beyin fýrtýnasý D) Balýk kýlçýðý E) Benzetim FEM KPSS Deneme Sýnavý - 7 (Soru 17) Ýlhan Öðretmen öðrencilerin sahip olduklarý görüþlerini uygun bir dille açýklayabilmelerini, farklý doðrulara sahip olabilecekleri gerçeðini kabullenmeleri gerektiðini, bu açýdan diðer insanlarýn görüþlerine deðer verilmesi ile ilgili olarak yeterliliklerin geliþtirilmesini amaçlar. Böylece öðrencilerin birbirlerinin düþüncelerini saygýyla karþýlayarak sýnýfýn olumsuz ikliminden etkilenmeden düþüncelerini ortaya koyma yoluna gidebileceklerini belirtir. Temel amacýnýn; farklýlýklarý hoþ görme, baðýmsýz sýnýf ortamý oluþturma ve baþkalarýný kendi þartlarýnda kabul ederek onu anlama yeterliliði elde edebilmeyi saðlama olduðunu vurgular. Bu örnekte, Ýlhan Öðretmen'in hangi öðretim yöntem ya da tekniðini kullanmasý gerektiði söylenebilir? A) Panel B) Görüþ geliþtirme C) Konuþma halkasý D) Beyin eseri E) Altý þapkalý düþünme 8

9 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (26. SORU) FEM KPSS Kariyer Testi - 24 (Soru 7) Biyoloji dersinde kullanýlan bir kavramý anlamadýðýný fark eden 9. sýnýf öðrencisi Esra, ders çýkýþý kütüphaneye gider ve bu kavramýn anlamýný araþtýrarak öðrenir. Esra'nýn bu davranýþý, aktif öðrenmenin hangi ögesine daha uygundur? A) Argümantasyon B) Biliþsel strateji C) Örgütleme D) Süreklilik E) Öz düzenleme Öðrenciler kendi öðrenmelerinden sorumludurlar. Kendi seçimlerini yaparak kendilerini yönetirler. Ayrýca etkin öðrenme sürecinde bireysel çalýþmalarýný baþlatma, düzeltme, programlama ve bitirme etkinliklerini yine kendileri yürütürler. Öðrenme hýzlarýna göre kendi çalýþmalarýný sürdürürler. Belirtilen bilgiler dikkate alýndýðýnda, etkin öðrenme sürecinde hangi öðrenci niteliði vurgulanmýþtýr? A) Güven duyma B) Öz denetim C) Gruba ait olma D) Duyarlý olma E) Kararlý olma 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (3. SORU) Selçuk Öðretmen derslerinde rol oynama, münazara, örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak öðrencilerinin derse katýlmalarýný saðlamaktadýr. Özellikle düþün-paylaþ etkinliði öðrencilerinin çok ilgisini çekmiþtir. Ayrýca derste kýsa süreli sýnavlar yaparak öðrencilerin ne kadar öðrendiklerini belirlemeye çalýþmýþtýr. Selçuk Öðretmen'in derslerinde yaptýðý çalýþmalar aþaðýdakilerden hangisine göre düzenlenmiþtir? A) Okulda öðrenme B) Anlamlý öðrenme C) Tam öðrenme D) Proje tabanlý öðrenme E) Aktif öðrenme FEM KPSS Deneme Sýnavý - 5 (Soru 35) Öðrenciler, sorunu inceleme ve araþtýrma aþamasýnda kendileri deðiþik kaynaklardan bilgiye ulaþmanýn yollarýný öðrenirler. Öðrencilerin öz denetim geliþtirme yollarýný geliþtirmelerine imkan saðlar. Yaþam boyu öðrenmeyi saðlamada, öðrencilere belli yeterlilikler kazandýrmada iþlevsel bir süreçtir. Yavaþ öðrenen öðrencilere ya da üstün yetenekli öðrencilere daha çok zaman ayýrma fýrsatý verir. Yukarýda verilen bilgiler daha çok hangi öðretim sürecine ait kazanýmlara iliþkin bilgileri içermektedir? A) Tam öðrenme B) Yapýlandýrmacý yaklaþým C) Aktif öðrenme D) Proje temelli öðrenme E) Probleme dayalý öðrenme 9

10 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (5. SORU) FEM KPSS Deneme Sýnavý - 2 (Soru 25) Öðrenmeyi etkileyen en önemli faktör, mevcut bilgi birikimidir. Buna göre, yeni bilgilerle daha önceki bilgiler iliþkilendirilmelidir. Bunun yanýnda, yeni bilgiler kendi içinde tutarlý deðilse ve önceki bilgilerle çeliþiyorsa öðrenmede sorun yaþanabilir. Bu açýklama aþaðýdaki öðrenme model veya yaklaþýmlarýndan hangisine aittir? A) Tam öðrenme B) Ýþ birliðine dayalý öðrenme C) Anlamlý öðrenme D) Buluþ yoluyla öðrenme E) Problem temelli öðrenme "Öðrenmeyi etkileyen en önemli faktör öðrencinin sahip olduðu mevcut bilgi birikimidir. Bu açýdan öncelikle öðrencinin ön öðrenmeleri ortaya çýkarýlýp ona göre planlamaya gidilmelidir. Bunun yanýnda her bilgi ünitesi kendi içinde bir bütün oluþturduðundan, kavramlar belli bir düzen içinde organize edilmelidir. Öðrenilecek konu kendi içinde tutarlý bir yapýda deðilse, öðrencinin daha önceki ön bilgileriyle çeliþiyorsa konuyu anlamasý da zorlaþýr. Aksi durumda anlamlý bir öðrenmenin gerçekleþmesi beklenmemelidir. Bu parçada, aþaðýdaki öðretim strateji, yöntem veya tekniklerden hangisine ait bilgilere yer verilmiþtir? A) Sunuþ yoluyla öðretim (Anlamlý öðrenme) B) Buluþ yoluyla öðretim C) Araþtýrma inceleme yoluyla öðretim D) Problem çözme E) Örnek olay inceleme FEM KPSS Deneme Sýnavý - 3 (Soru 13) Bireyler öðrenmelerini; yeni bilgileri kendi ön bilgi birikimleri ve kendi bilgi sistemleri içine yerleþtirerek gerçekleþtirirler. Bundan dolayý öðrenme sýrasýnda birey, biliþsel boyutta yeni öðrenmeleri ön bilgilere dayalý olarak organize edicilerden hareketle genel ilke ve kavramlarýn öðretilmesine öncelik vererek etkinliklere baþlamalýdýr. Bilgilerin düzenli bir þekilde hiyerarþik olarak düzenlenmesi ve öðrenci tarafýndan alýnmaya hazýr bir duruma getirilmesi gerekir. Parçada belirtilen açýklamalar, aþaðýdaki öðretim yöntem, strateji ya da yaklaþýmlardan hangisine aittir? A) Buluþ yoluyla öðretim B) Sunuþ yoluyla öðretim C) Yapýlandýrmacý yaklaþým D) Basamaklý öðretim E) Programlý öðretim 10

11 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (21. SORU) FEM KPSS Deneme Sýnavý - 2 (Soru 27) Öðrenme-öðretme sürecinde soru-cevap tekniðiyle ders iþleyen öðretmen, öðrencilerden doðru cevap verenleri tebrik eder. Bazý öðrencilerin yanlýþ cevaplarýna karþý, bir baþka öðrenciden doðru cevap alma yoluna gider. Cevap vermekte isteksiz olan öðrencilere bazý ek sorular sorarak cevap vermelerini saðlar. Buna göre öðretmen, öðrenme-öðretme sürecinde aþaðýdakilerden hangisini dikkate almamýþtýr? A) Hazýrbulunuþluk B) Ýpucu C) Düzeltme D) Dönüt E) Öðrenci katýlýmý Öðretim durumlarý aþamasýnda sorulacak sorular; yönergeler, verilecek örnekler, dikkate alýnacak kaynak kitaplar, numune ve modeller, yapýlan vurgular, grafik, þema ve haritalarýn kullanýmýný içerir. Ayrýca jest ve mimikleri kullanýlarak bilginin öðrencinin zihinde kalýcýlýðýný artýrmaya iliþkin uygulamalara da yer verilmelidir. Parçada tam öðrenme sürecinde öðretim hizmetinin niteliklerinden hangisine vurgu yapýlmýþtýr? A) Ýpucu B) Pekiþtirme C) Etkin katýlým D) Dönüt E) Düzeltme 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (23. SORU) FEM KPSS Deneme Sýnavý - 1 (Soru 25) Okuma yazma öðretmeye çalýþan 1. sýnýf öðretmeni, yazma güçlüðü çeken iki öðrencisine her gün öðrettiði iki harfin yazýlýþýný önce izletir, sonra yardým ederek parmaklarýyla havada, masada ve defterde bu harfleri yazmalarýný saðlar. Öðretmen öðrencilere, yapamadýklarý durumda yardýmcý olur. Daha sonra öðrencilerin yazma becerisi ilerledikçe verdiði desteði yavaþ yavaþ çeker. Öðretmenin bu uygulamasý aþaðýdakilerden hangisine en uygun örnektir? A) Gösteri B) Yaptýrma C) Drama D) Rol oynama E) Biliþsel çýraklýk Bu aþamada öncelikle uzman konumundaki kiþi ya da kiþiler bir iþin nasýl yapýlacaðýný, iþin kritik noktalarýnýn neler olduðunu pratiðe dönük olarak gösterirler. Daha sonra konuya iliþkin olarak öðrenci öðrendiklerini uygulamaya dönüþtürür. Bu süreçte öðretmen bir usta gibi yol göstericidir. Önceden hazýrlanmýþ bir öðretim senaryosu olmadan öðrencinin gerçek dünya baðlamýndaki sorunlarý çözmesine yardým etmek üzere çeþitli stratejiler geliþtirerek öðrenciye yol gösterilmesini içerir. Parçada verilenler, hangi öðretim yöntem ya da tekniðine ait bilgileri içerir? A) Ekiple öðretim tekniði B) Biliþsel çýraklýk C) Tahmin, gözlem açýklama D) Sandviç E) Buzkýran tekniði 11

12 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (14. SORU) FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 10 (Soru 37) Buluþ yoluyla öðretimi kullanarak dersinde karýþýmlarý iþlemek isteyen öðretmen, öncelikle karýþýmlara örnekler verir. Öðrenciler örnekleri betimledikten sonra öðretmen ek örnekler verir ve öðrencilerin bu örnekleri betimleyerek önceki örneklerle karþýlaþtýrmalarýný saðlar. Buna göre, ders aþaðýdaki aþamalardan hangisiyle devam etmelidir? A) Öðrencilerin zýt örnekler vermesi B) Öðretmenin, örnek olmayan durumlar vermesi C) Öðrencilerin ek örnekler vermesi D) Öðrencilerin, zýt örnekleri öðretmenin örnekleriyle karþýlaþtýrmasý E) Öðrencilerin örneklerden kurala ulaþmasý Türkçe dersinde sýfatlar konusuyla ilgili olarak örnek ve açýklamalar öðretmen tarafýndan verilir. Öðrenciler sýfatlarla ilgili verilen örnekleri açýklama yoluna giderler. Daha sonra konunun daha iyi anlaþýlmasý için öðretmen birkaç örnek daha verir ve öðrencilerin bu örnekleri yorumlamasýný ister. Bu yorumlamalardan sonra farklý cümlelerde sýfat olmayan durumlara iliþkin birkaç örnek vererek öðrencilerin verilen örneklerde uygun olan ve olmayan sýfat örneklerini deðerlendirerek sýfatla ilgili genel bilgilere ulaþmalarýna fýrsat verir. Buna göre, Türkçe dersinde öðretmen aþaðýdaki öðretim strateji ya da yaklaþýmlardan hangisini uygulamýþtýr? A) Sunuþ B) Buluþ C) Araþtýrma-inceleme D) Tam öðrenme E) Öðretim durumlarý modeli FEM KPSS Deneme Sýnavý - 18 (Soru 19) Türkçe dersinde buluþ yoluyla öðretim stratejisine göre yapým ekleri konusunun ele alýnmasý sýrasýnda aþaðýdaki iþlem basamaklarý göz önünde bulundurulur: I. Öðretmen yapým ekleri ile ilgili örnekler verir. II. Öðrenciler örneklerin özelliklerini bulmaya çalýþýrlar. III. Öðretmen çekim ekleri ile ilgili örnekler verir. IV. Öðretmen yapým ekleri ile ilgili ek örnekler verir. V. Öðrenciler yapým ve çekim ekleri ile ilgili örnekleri karþýlaþtýrýrlar. VI. Öðretmen yapým ve çekim ekleri arasýndaki iliþkileri bulmalarýný ister. VII. Öðretmen ulaþýlacak ilkeleri öðrenciyle birlikte belirler. VIII. Öðrenciler kendi örneklerini verirler. Yukarýdaki uygulamada ders iþleme basamaklarýndan hangilerinin yer deðiþtirmeleri gerekmektedir? A) II ile III B) II ile VI C) III ile IV D) III ile VII E) VI ile VIII 12

13 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (12. SORU) Dersinde maddelerin ýsý iletkenliði ve yalýtým konusunu iþleyen öðretmen, öðrencilere evde kaynayan çorbayý karýþtýrýrken elin yanmamasý için metal veya tahta kaþýktan hangisinin tercih edilmesi gerektiðini sorar ve nedenlerini grup arkadaþlarýyla paylaþmalarýný saðlar. Bu etkinlik, yapýlandýrmacý öðrenmenin 5E modelinin hangi aþamasýný en iyi ifade eder? A) Keþfetme B) Derinleþtirme C) Girme D) Açýklama E) Deðerlendirme Zeynep Öðretmen, fizik dersinde "Bugünkü dersimizde fiziksel ve kimyasal deðiþimlerin ne olduðunu öðreneceðiz." diye derse baþlar. Daha sonra "Siz de günlük hayatýnýzda çeþitli nesnelere iliþkin olarak bazý deðiþikliklere rastlýyor musunuz?" diye sorarak bunlarýn bir listesini yapmalarýný ister. Öðrenciler belirtilen soruna iliþkin araþtýrma incelemelerde bulunurlar. Bunun için portakal, un, yað, fýndýk içi, kâðýt, kumaþ, mum, buz, odun parçasý, makas gibi malzemeleri bir araya getirirler. Uygulama sürecinde kâðýtlarý parçalayarak ya da buruþturarak, fýndýðý ezerek, mumu ve buzu eriterek, kumaþý keserek, odun parçasýný kýrarak, küp þekeri eriterek meydana gelen deðiþiklikleri not ederler. Ulaþýlan bu bilgiler; gözlenen fiziksel deðiþmeler sonucunda yeni maddeler oluþmaz, yalnýzca maddenin renk, þekil, büyüklük gibi özellikleri deðiþir. Diðer bir ifadeyle fiziksel deðiþim sonucunda maddenin kimliði deðiþime uðramaz. Bu açýdan fiziksel deðiþim, maddelerin yapýsý deðiþmeden sadece hal, biçim, þekil, dýþ görünüþünde meydana gelen deðiþimlere verilen isimdir, þeklinde bilgilere yer verilir ve bu bilgiler sýnýfça paylaþýlýr. FEM KPSS Deneme Sýnavý - 17 (Soru 25) Buna göre, çeþitli malzemeler kullanarak fiziksel ve kimyasal deðiþimlerin ne olduðunu inceleyerek, yeni bilgileri bulmaya, açýða çýkarmaya çalýþmalarý öðrencilerin 5E modelinin hangi aþamasýna iliþkin etkinliklerde bulunduklarýný gösterir? A) Girme, dikkat çekme B) Keþfetme, araþtýrma C) Açýklama D) Derinleþtirme E) Deðerlendirme FEM KPSS Deneme Sýnavý - 17 (Soru 26) Parçada belirtilen öðretim sürecinde araþtýrmalar sonucu elde edilen bilgileri not etmeleri, bilgilerin ne olduðunu ortaya koymalarý öðrencilerin 5E modelinin hangi aþamasýna iliþkin etkinliklerde bulunduklarýný gösterir? A) Girme, dikkat çekme B) Keþfetme, araþtýrma C) Açýklama D) Derinleþtirme E) Deðerlendirme 13

14 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (25. SORU) FEM KPSS Kavrama Testi - 16 (Soru 17) Türkçe dersinde sözcük türlerini iþleyen bir öðretmen öðrencilerin sözcük türlerini karýþtýrdýklarýný, önce öðrendikleri sözcük türlerini yeni öðrendiklerinden ayýramadýklarýný belirlemiþtir. Sunuþ yoluyla öðretme stratejisi kullanan bu öðretmenin aþaðýdakilerden hangisini yapmasý sorunu çözmesine yardým eder? A) Örgütleyiciler kullanmasý B) Bilgiyi örneklendirmesi C) Sunum araçlarýndan yararlanmasý D) Öðrencilerin bilgiyi kullanmasýný saðlamasý E) Ýçeriði, belirli bir sýrayla vermesi Nergis, zorlandýðý coðrafya sýnavýna çalýþýrken öncelikle benzerlik ve farklýlýklarýndan dolayý karýþtýrdýðý konulara ait kavramlarý bir araya getirmekte, kavramalar ve kavramlar arasý iliþkileri akýþ þemasý yoluyla ve karþýlaþtýrýcý organize edicilerle anlamaya çalýþýr. Buna göre, Nergis'in bu süreçte kullandýðý öðrenme stratejisi aþaðýdakilerden hangisidir? A) Örgütleme B) Tekrar C) Duyuþsal stratejiler D) Dikkat stratejisi E) Eklemleme FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 7 (Soru 17) Ders kitaplarýnýn bölüm baþlarýnda iþlenecek konunun ana hatlarýný ve konularýn birbirleriyle iliþkilerini belirleme, öðrenme için önemli bir nitelik taþýr. Bu tür açýklamalarla öncelikle nelerin önemli olduðu örgütlü olarak belirlenir ve daha sonra konularýn ayrýntýlarýnýn birbirlerini nasýl izlediði hakkýnda öðrencilerin dikkati çekilir. Öðrenileceklerin daha önce öðrenilmiþ olanlardan hangisiyle ilgili olduðunun sezinlenmesine yardýmcý olunur. Yukarýdaki belirleme, hangi öðretim stratejisi ve özelliði ile ilgilidir? A) Buluþ Keþfetme B) Sunuþ Organize ediciler C) Buluþ Örnek - kural yöntemi D) Araþtýrma-inceleme Problem çözme E) Araþtýrma-inceleme Deney tekniði 14

15 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (22. SORU) FEM KPSS Deneme Sýnavý - 16 (Soru 18) Tarih dersinde öðrencilerini, Osmanlý Devleti'nin kuruluþuyla ilgili temel olgular bilgisi kazanýmýna ulaþtýrmaya çalýþan bir öðretmenin, derse giriþte öðrencilerin dikkatini çekmek üzere aþaðýdakilerden hangisini yapmasý, hedefe uygunluk ilkesi açýsýndan daha uygundur? A) Öðrencilere "Osman Bey'in Söðüt çevresindeki tekfurlarla iyi iliþkiler kurmaya çabalamasýnýn nedeni ne olabilir?" sorusunu sormasý B) "Siz Osman Bey'in yerinde olsaydýnýz nasýl bir stratejiyle baþlardýnýz?" þeklinde bir beyin fýrtýnasý yaptýrmasý C) Osman Bey ile Þeyh Edebali arasýnda kurulan güçlü baðý anlatan bir olayý, anekdotu anlatmasý D) Konuyla ilgili kavramlarý harita üzerinden anlatmaya baþlamasý E) Kuruluþta yerleþim yeri seçimiyle ilgili yaþanan bir soruna çözüm üretmelerini istemesi Fatma Öðretmen ders iþlemeye baþlamadan önce öðrencilerine organ naklinde gelinen son noktayla ilgili olarak internetten edindiði bir yazýyý okur ve öðrencilerden bu konuyla ilgili görüþlerini alýr. Her hallerinde söylenenlerden çok etkilendikleri belli olan öðrencilerin konuyla ilgili sorduklarý sorulara cevap verir. Böylece hem öðrencileri konuyla ilgili aydýnlatmýþ olur hem de konuya odaklanmalarýný saðlamýþ olur. Bu örnek, Fatma Öðretmen'in öðretim durumlarý aþamalarýndan hangisine uygun etkinliklerde bulunduðunu göstermektedir? A) Geçiþ B) Dikkat çekme C) Ön bilgileri canlandýrma D) Ara özetleme E) Hedeften haberdar etme FEM KPSS Deneme Sýnavý - 11 (Soru 42) Derse giren öðretmen, karþýsýnda çok ilgisiz bir sýnýf görür. Bunun üzerine herkesin kendisine yönelmesini saðlayacak, ders konusuyla dolaylý baðlantýsý olan çok ilginç bir olayý duygusal bir biçimde anlatýr. Tüm sýnýf artýk böyle bir ilginç olaya sebep olan konuyu merak etmektedir. Bu parçada eðitim durumlarýnýn "giriþ" aþamasýnda öðretmenin uygulamasýnda aþaðýdakilerden hangisine yer verilmiþtir? A) Katýlýmý saðlama B) Dikkat çekme C) Motive etme D) Hedeften haberdar etme E) Özetleme 15

16 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (15. SORU) FEM KPSS Konu Antalým (Test - 4, Soru 5) Tam öðrenme modelini uyguladýðýný iddia eden özel bir öðretim kurumu, kayýt yaptýran öðrencileri düzey belirleme sýnavýna almýþ ve sýnav sonucunda öðrencilerin seviyesine göre sýnýflarý oluþturmuþtur. Yapýlan bu sýnav sonrasý oluþturulan sýnýflarýn, takip eden sýnavlardaki baþarýlarý ve sýnýflar arasý baþarý farklýlýklarý ayný düzeyde seyretmektedir. Bir öðrenci velisi, çocuðunun baþarýsýnda bir deðiþiklik olmadýðýný, hep giriþ sýnavýnda aldýðý puan düzeyinde puanlar aldýðýný belirtmekte ve bunu yönetimle tartýþmaktadýr. Bu durumun çözümü için aþaðýdakilerden hangisi yapýlmalýdýr? A) Düzey belirleme sýnavý daha dikkatli yapýlmalýdýr. B) Düzey belirleme sýnavýna göre oluþturulacak sýnýflar gözden geçirilmelidir. C) Velilere öðrenci baþarýlarýyla ilgili sýk sýk dönüt verilmelidir. D) Þubeler arasý geçiþlere imkân saðlanmalýdýr. E) Düzey belirleme sýnavýna göre öðretim hizmetinin niteliði düzenlenmelidir. Öðretme-öðrenme sürecinde öðretmen-öðrenci arasýndaki etkileþimi, bu süreçte kullanýlabilecek öðretim araç gereç ve materyalleri, içeriðin eðitim durumlarý sürecinde amaca yönelik organize ediliþini ve istenen düzeyde kazanýmlara ulaþýlmasý için zamanýn etkin kullanýmýný ifade eden bir özelliktir. Ýhtiyaç duyulduðunda uygun verilerle, öðrenci katýlýmýný artýrarak eksik ve yanlýþlar giderilir. Parçada verilen bilgiler, tam öðrenme modelinin hangi öðesine iliþkin bilgileri içermektedir? A) Biliþsel giriþ davranýþlarý B) Duyuþsal giriþ özellikleri C) Öðrenme ürünleri D) Öðretim hizmetinin niteliði E) Ek öðrenme faaliyetleri FEM KPSS Deneme Sýnavý - 8 (Soru 32) Mahmut Öðretmen mesleðe baþlayacak olan bir grup öðretmen adayýna yönelik olarak: "Siz öncelikle kendi branþýnýza ait donanýma yeterli düzeyde sahip olmalýsýnýz. Kendi alanýnýza ait bilgileri teknoloji destekli olarak öðrencilerin en iyi þekilde öðrenmelerine imkan vermelisiniz. Öðrencilerin sürece seyirci olarak deðil de adeta oyuncu olarak katýlmalarýna fýrsat vermelisiniz. Göreceksiniz ki öðrenciler daha fazla bilgi ve becerilere sahip olmuþ olacaklar. Yine de öðrencilerin konuyu öðrenip öðrenmediklerinden emin olmak gerekir. Bu noktada, da "iltifat marifete (beceriye) tabidir," ilkesini göz ardý etmeden istendik kazanýmlarý elde eden öðrencilere uygun ödülleri vermeyi ihmal etmeyiniz." gibi bir dizi önerilerini paylaþýr. Bu örnekte Mahmut Öðretmen'in, tam öðrenme modelinin hangi deðiþkenine ait bilgilere vurgu yaptýðý söylenebilir? A) Duyuþsal giriþ özellikleri B) Biliþsel giriþ davranýþlarý C) Biliþsel ürünler D) Duyuþsal ürünler E) Öðretim hizmetinin niteliði 16

17 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (28. SORU) FEM KPSS Soru Bankasý (Sayfa 80, Soru 10) Sosyal bilgiler öðretmeni, dersinde öðrencilerin proje ödevlerini hazýrlamalarýna yönelik olarak iþ birliðine dayalý öðrenme yaklaþýmýný uygulamak istemektedir. Öðretmenin, grup üyeleri arasýnda olumlu bað oluþturmak amacýyla aþaðýdakilerden hangisini yapmasý yanlýþtýr? A) Proje ödevi olarak verilen konunun tüm grup üyeleri tarafýndan öðrenilmesini istemesi B) Grup baþarýlý olursa grup üyelerinin birlikte ayný ödülü alabileceðini belirtmesi C) Her grup üyesinin farklý kaynaklardan birini seçerek o alanda ulaþtýklarýný grupla paylaþmalarý gerektiðini söylemesi D) Öðrencilerden, kendilerine yakýn ve sevdikleri arkadaþlarýyla ayný grupta yer almalarýný istemesi E) Her bir grup üyesinin gerçekleþtireceði görev ve rol tanýmlamasý yapýlarak birlikte çalýþmalarýnýn gerektiðini belirtmesi Ýþbirlikli grubun oluþmasýnda, grup üyeleri arasýnda olumlu baðýmlýlýk, yüz yüze destekleyici etkileþim, bireysel sorumluluk, sosyal beceri ve grubun ilerleyiþine yönelik deðerlendirmeler gerekir. Aþaðýdakilerden hangisi, grup içinde olumlu baðýmlýlýðý saðlamak için yapýlmasý gereken bir etkinlik deðildir? A) Grup üyelerinin tümü tarafýndan kabul edilmiþ ortak amaçlarýn bulunmasý B) Üyelere birbirlerini tamamlayan rollerin verilmesi C) Ortak amaca ulaþýldýðýnda grubun ayný ödülü almasý D) Dönüt ve düzeltmelere yer verilmesi E) Gruptaki bireylerin ortak hareket etmeleri FEM KPSS Konu Antalým (Test - 3, Soru 5) Aþaðýdakilerden hangisi iþbirlikli öðrenme modelinin özelliklerinden deðildir? A) Oluþturulan gruplar heterojendir. B) Tüm grup öðrenene kadar hiç kimsenin iþi sona ermez. C) Grubun uyumu için karþýt görüþlere yer verilmemelidir. D) Öðrencinin baþarýsý ayný zamanda grubun baþarýsýna baðlýdýr. E) Bireysel baþarýdan çok grup baþarýsý önemlidir KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (10. SORU) FEM KPSS Soru Bankasý (Sayfa 110, Soru 9) Ýlköðretim 6. sýnýf Ýngilizce dersinde Eray Öðretmen, sýnýfýnda ayný hikâyeyi konu alan üç köþe oluþturur. Birinci köþeyi ana fikir ve yardýmcý fikir bulma, ikinci köþeyi hikâyeyi yeniden yazma, üçüncü köþeyi ise hikâyeyi poster yapma olarak belirler. Köþelere gerekli materyali koyar ve sýnýfý üç gruba ayýrýr. Her grubun köþelerde sýrayla onar dakika çalýþmasýný ister. Eray Öðretmen, bu dersinde hangi yöntem veya tekniði kullanmýþtýr? A) Konuþma halkasý B) Benzetim C) Ýstasyon D) Köþeleme E) Ýlgi gruplarý Faruk Öðretmen, fen ve teknoloji dersine yönelik olarak; drama, araþtýrma-inceleme, sergi, proje ve deney olmak üzere üç öðrenme merkezi oluþturmuþtur. Öðrenciler, merkezlerde daha önceden neler yapýlacaðýný bilmektedir. Her öðrenci grubu, merkezleri grup halinde sýrayla dolaþýrlar, ayný konuyu farklý merkezlerde farklý etkinliklerle tekrar ederek ilerler. Böylece öðrenciler baskýn zeka alanýný kullanarak diðer arkadaþlarýna katkýda bulunur, hem de baskýn olmayan zekasýný geliþtirmek için diðer arkadaþlarýndan yararlanýr. Buna göre Faruk Öðretmen in uyguladýðý öðretme tekniði aþaðýdakilerden hangisidir? A) Mikro öðretim B) Balýk kýlçýðý C) Görüþ geliþtirme D) Ýstasyon E) Altý þapkalý düþünme 17

18 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (1. SORU) FEM KPSS Soru Bankasý (Sayfa 106, Soru 11) Bir sýnýf öðretmeni, Güneþ Sistemi'ni iþleyeceði derste önceden görevlendirdiði altý öðrenciyi, üzerlerinde gezegen isimleri yazýlý kâðýtlarla tahtanýn önüne çýkarýr. Önündeki kâðýtta Güneþ yazan öðrenci "Ben Güneþ'im, Güneþ Sistemi'nin merkezinde yer alýrým." diyerek etkinliði baþlatýr. Sonra, sýrasýyla diðer gezegenler kendilerini ayrýntýlý tanýtarak Güneþ etrafýndaki yerlerini alýrlar ve etkinlik bu þekilde devam eder. Öðretmen bu derste aþaðýdaki öðretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmýþtýr? A) Rol oynama B) Yaratýcý drama C) Gösteri D) Altý düþünce þapkasý E) Benzetim Faruk Öðretmen, Demokrasi bilinci kazandýracak eylemler baþlýðý altýnda sýnýf içerisinde bir grup öðrenciyi güvenlik görevlisi, bir grup öðrenciyi de hakkýný arayan ve bu doðrultuda miting yapan iþçiler olarak görevlendirmiþtir. Öðrenciler kendilerini güvenlik görevlilerin ve iþçilerin yerlerine koyarak onlar gibi davranmýþlardýr. Bu þekilde öðrencilerin normal hayatta yaþanmýþ veya yaþanabilecek bir durum karþýsýnda empati becerisi kazanabilmelerini ve hayatý tanýmalarýný saðlamaya çalýþmýþtýr. Faruk Öðretmen, bu süreçte aþaðýdaki yöntem ya da tekniklerden hangisini kullanmýþtýr? A) Rol yapma B) Ýstasyon C) Münazara D) Benzetim E) Konuþma halkasý 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (7. SORU) FEM KPSS Soru Bankasý (Sayfa 106, Soru 7) Deniz kirliliðini nasýl engelleriz? sorusuna öðrencilerinin çözüm üretmesini isteyen bir öðretmenin, beyin fýrtýnasý uygulama ilkelerine göre aþaðýdakilerden hangisini yapmasý yanlýþtýr? A) Rahat bir konuþma ortamý oluþturmasý B) Yeni fikirler üretmeye cesaretlendirmesi C) Doðru sonucu bulmaya özendirmesi D) Öne sürülen düþüncelerin eleþtirilmesini engellemesi E) Fikirlerin deðerlendirilmesini en sona býrakmasý Beyin fýrtýnasý, bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yoluyla düþünce ve fikir üretmek için kullanýlan yaratýcý bir tekniktir. Beyin fýrtýnasý tekniðini uygulayan bir öðretmenin, aþaðýdakilerin hangisinden kaçýnmasý gerekir? A) Söylenen fikirlere yönelik eleþtiride bulunmamalýdýr. B) Ortaya atýlan fikirlerle alay edilmesine zemin hazýr- lamamalý, izin vermemelidir. C) Orijinal, farklý fikir ortaya atan öðrencileri onore etmeli, ödüllendirmelidir. D) Katýlýmcýlarýn, düþüncelerini serbestçe ifade edebilecekleri bir ortam saðlamalýdýr. E) Kendi fikirlerini de söyleyerek katýlýmcýlarý yeni fikirler üretmeleri için yüreklendirmelidir. FEM KPSS Soru Bankasý (Sayfa 123, Soru 25) Belli bir problemin çözümünde katýlýmcýlarýn bulma ve keþfetme gücünden yararlanmaya yönelik kullanýlan beyin fýrtýnasý tekniði için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Süre sýnýrlamasýna gidilmelidir. B) Ýlginç fikirlerin ifade edilmesine fýrsat verilmelidir. C) Sorular gruba deðil de bireye yöneltilmelidir. D) Yaþamýn farklý alanlarýna yönelik kullanabilme imkaný vardýr. E) Süreç içinde deðerlendirmeye gidilmemelidir. 18

19 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (24. SORU) FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 10 (Soru 30) Derslerinde öðrencilerin yaþamlarý boyunca karþýlaþabilecekleri problem durumlarýna karþý çözüm yollarý geliþtirmelerini önemseyen bir öðretmenin aþaðýdakilerden hangisini yapmasý beklenmez? A) Konuyla ilgili uygun kaynaklarý seçmesi B) Rahatsýz eden bir olay veya olguyu ortaya koymasý C) Genel durumlarý özel durumlarla sýnýrlandýrmasý D) Tek ve doðru bir çözüme ulaþtýrmasý E) Elde edilen sonuçlarýn uygulamasýný yapmasý Felsefe öðretmeni Dursun Bey, bilim felsefesinin konusunu iþlerken sýnýfa hitaben: Çocuklar! Bilim, birikimli ilerleme gösteren bir çaba yerine günümüzde devrimsel bir etkinlik olarak görülmektedir. Bilimin oluþumu ve geliþimi bir paradigmadan diðer paradigmaya geçiþle olmaktadýr. Problemlerin çözümüne yardýmcý olamayan paradigma (kuram) terk edilir yerine daha güçlüsü geçer. Bu açýdan bilim statik bir sonuç deðil, devamlý bilimsel devrimlerle ilerleyen bir etkinliktir. Bilimde en son görüþ Einstein in izafiyet teorisi dir. Bu teoriden sonra bazý bilim adamlarý deðiþik kavramlar ortaya atarak varlýk ve olaylarý anlamlandýrma yoluna gitmiþlerdir. Dursun Bey parçadaki görüþleriyle problem çözme süreciyle ilgili aþaðýdakilerden hangisine yönelik vurgu yapmaktadýr? A) Problemi tanýmlayýp sýnýrlamanýn önemine B) Hipotezleri uygulamanýn yetersizliðine C) Verileri organize etmenin ihtiyaç olduðuna D) Denenceler kurmanýn gerekliliðine E) Kesin bir sonuca ulaþmanýn imkansýzlýðýna 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (30. SORU) FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 10 (Soru 37) Dersinde soru-cevap tekniðini kullanmasýna raðmen öðrencilerin yeterince derse katýlmadýklarýndan ve konuþmadýklarýndan yakýnan bir öðretmen, bu sorunu çözmek için meslektaþlarýnýn fikrine baþvurur ve öneriler alýr. Aþaðýdaki önerilerden hangisinin, bu problemin çözümünde kullanýlmasý daha uygundur? A) Öðrencilerin velileriyle görüþmek B) Öðrencilerin cevaplarýna uygun dönütler vermek C) Öðrencilere katýlýmlarý için ýsrar etmek D) Dersin iþleniþini tamamen öðrenciye býrakmak E) Aniden soru sorarak öðrencilerin dikkatini çekmek Bir öðretmen, öðrencilerin konuyu anlayýp anlamadýklarýný kontrol etmek ve öðrencilerin eleþtirel düþünme becerisini geliþtirmek için soru-cevap tekniðini kullanýr. Soru-cevap tekniðini kullanan bir öðretmene hangi öneride bulunulmaz? A) Soru sorulduktan sonra cevaplanmasý istenen öðrencinin belirlenmesi B) Yanýtýný içinde barýndýran sorularýn sorulmamasý C) Yanýtý almak için sürenin çok uzun tutulmamasý D) Yanýtý bilinmeyen sorularda ipuçlarýndan kaçýnýlmasý E) Yanlýþ yanýt veren öðrencilerin gücendirilmemesi 19

20 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (19. SORU) FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 6 (Soru 24) Sosyal bilgiler dersini, yapýlandýrmacý öðrenme temelinde iþleyen bir öðretmenin aþaðýdakilerden hangisini yapmasý beklenmez? A) Öðrencilerin isteklerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarýný dikkate almasý B) Öðrencileri kendi öðrenmelerinden sorumlu tutmasý C) Konularý öðrencilere daðýtarak sýnýfa sunmalarýný istemesi D) Öðrenilen bilgilerin baþka alanlarda kullanýlmasýný saðlamasý E) Öðrencilerin konuya dair ön bilgilerini harekete geçirmesi Aþaðýdakilerden hangisi, yapýlandýrmacý öðretmenin özelliklerinden biri deðildir? A) Yaþantýlarýn bilgilerin kaynaðýný oluþturmada önemli bir yere sahip olduðunu belirtir. B) Kesin ve þaþmaz bilgiler öðretmek yerine, mantýklý düþünmenin nasýl yapýlabileceðini gösterir. C) Bireyin öðrenme boyutunda nasýl ve niçin öðrendiðine iliþkin psikolojik dayanaklarý bilir ve organize eder. D) Neyin, niçin, nasýl ve ne zaman öðrenilebileceðinin tasarýmýný yapabilecek teknik bilgiye sahiptir. E) Yapýlandýrýlan bilgileri öðretim araçlarýyla zaman zaman tekrar eder ve öðrenciye sunar. FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 2 (Soru 30) Yapýlandýrmacý yaklaþým ilkelerine bakýldýðýnda öðrenme-öðretme süreçlerinde köklü deðiþikliklere gidilmesi gerektiði görülmektedir. Yapýlandýrmacýlýk öðrencinin nasýl öðreneceðini açýklar, öðretimin ne þekilde yapýlacaðýný açýklamaz. Yapýlandýrmacý yaklaþýmýn özellikleri dikkate alýndýðýnda aþaðýdakilerden hangisi bunun dýþýnda kalýr? A) Bilginin biçimi ve etkinliklerinde çeþitlilik saðlanmalýdýr. B) Öðretim sürecinde gerçek durum ve nesnelere mümkün oldukça çok yer verilmelidir. C) Öðretmenler süreci kontrol eden, dersi daha iyi anlatma çabasý içinde olan ve doðrularý aktaran bir tavýr sergilemelidir. D) Yanlýþlar öðrenciyi tanýma ve eksiklerini gidermesi için fýrsat olarak görülmelidir. E) Planlar esnek ve seçenekli olacak þekilde belirlenmelidir. 20

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma

Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma Ýsmail GÜVEN * Özet Bu niteliksel çalýþmanýn amacý sosyal bilgiler alaný öðretmen adaylarýnýn

Detaylı

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ MÝLLÎ EÐÝTÝM BASIMEVÝ-ANKARA, 2007 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 0000 KAYNAK

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java

Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java Kemal TURHAN a a Karadeniz Teknik Üniversitesi, Týp Fakültesi, Týp Eðitimi ve Biliþimi Anabilim Dalý, Trabzon. An Examination, Polymorphism and Java Abstract 1.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ Süleyman

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

0-0 Eðitim Öðretim Yýlý ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "8. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI" Ankara Ýli Liseler Arasý 8.. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 0 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma A. Seda SARACALOÐLU *, Ýlke EVÝN **, S. Rana VAROL *** Özet Bu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araþtýrmalar Avrupa Komisyonu Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araştırmalar Eurydice Avrupa'daki

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

STGP. Proje Geliþtirmede Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý. Sivil Toplum Geliþtirme Programý. Hazýrlayanlar Güneþin Aydemir Sunay Demircan Feray Salman

STGP. Proje Geliþtirmede Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý. Sivil Toplum Geliþtirme Programý. Hazýrlayanlar Güneþin Aydemir Sunay Demircan Feray Salman STGP Sivil Toplum Geliþtirme Programý Proje Geliþtirmede Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý Hazýrlayanlar Güneþin Aydemir Sunay Demircan Feray Salman AB Komisyonu tarafýndan desteklenmektedir. Proje Geliþtirmede

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı