ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ"

Transkript

1 (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla hazýrladýðý sorularla sýnava hazýrlanan öðrencilerimiz, KPSS ye girdiklerinde görmedikleri bir soru tipiyle karþýlaþmazlar. KPSS de kendilerine sorulmuþ tüm sorularýn benzerlerini, hatta ikizlerini rahatlýkla FEM Akademi dokümanlarýnda bulabilirler. Bu kitapçýkta FEM Akademi öðrencilerinin önceden çözdükleri FEM Akademi dokümanlarýnda yer alan bazý sorularla bu sorularýn ikizleri olan 2012 KPSS sorularýný bulacaksýnýz. FEM AKADEMÝ ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (27. SORU) Öðrenciler; öðretmene ilk derste, geçen yýl bu dersi alan arkadaþlarýndan dersin çok zor olduðunu, pek çok kiþinin dersten kaldýðýný, hatta kaç kiþinin geçeceðinin dönem baþýnda belli olduðunu duyduklarýný ve bunun da öðrenmelerini etkilediðini söylerler. Bu açýklama, aþaðýdakilerden hangisinin öðrenme üzerindeki etkisini ifade etmektedir? A) Öðretim hizmetinin niteliði B) Dersle ilgili ön bilgi yeterliliði C) Duyuþsal giriþ özellikleri D) Geri bildirim ve öðrenme eksikleri E) Öðrenci sorumluluklarý FEM KPSS Kavrama Testi - 10 (Soru 2) Matematik öðretmeni Mehmet Bey, yeni konuya geçmeden bir önceki konuya iliþkin olarak öðrencilere çeþitli sorular sorar. Fakat öðrencilerden sorulara yönelik cevaplar alamaz. Bu durumu analiz ettiðinde, matematik dersinden korktuklarý ve kendilerinde baþarýlý olabileceklerine dönük algýlarýnýn düþük olduðunu fark e- der. Mehmet Bey in Tam öðrenme modeline göre yapmasý gereken temel etkinlik aþaðýdakilerden hangisi olmalýdýr? A) Temel biliþsel giriþ davranýþlarý kazandýrmak B) Gerekli duyuþsal giriþ davranýþlarýný kazandýrmak C) Konunun aktarýmýnda gerekli olan araç-gereçleri tamamlamak D) Bir konuyu tam öðretmeden diðerine geçmemek E) Psikomotor davranýþlarýn kazanýmý için fýrsat sunmak 1

2 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (2. SORU) FEM KPSS Deneme Sýnavý - 11 (Soru 14) Elif Öðretmen, sýnýfýndaki öðrencilerden bir grubun gribe yakalanmasý üzerine Saðlýðýný koruma sorumluluðunu üstlenir. kazanýmýný gerçekleþtirmek için bir çalýþma yapmaya karar verir. Öðrencilerinden gribin sebepleri, yayýlmasý, tedavisi ve gripten korunma yollarý hakkýnda araþtýrma yapmalarýný, bulgularýna eleþtirel düþüncelerini de katarak sýnýfta paylaþmalarýný ister. Elif Öðretmen'in, öðrencilerden yapmasýný istediði çalýþma aþaðýdakilerden hangisine örnektir? A) Fikir taramasý B) Örnek olay C) Görüþme D) Proje E) Grup çalýþmasý Orhan Öðretmen; öðrencilerin hazýr bilgiyi alma yerine öðrenme sorumluluðunu alarak kendine özgü ürünler ortaya koyabilen, eleþtirel ve analitik düþünebilen, yaratýcý fikirler üretebilen, bilgiye ulaþma yollarýný keþfedebilen yeterliliklere sahip olmalarýný amaçlamaktadýr. Diðer yandan öðrendiði bilgileri baþka alanlara transfer edebilen ve öðrenmeyi öðrenebilen niteliklere ulaþmalarýný planlar. Buna göre, Orhan Öðretmen'in amaca ulaþmasýnda aþaðýdaki öðrenme yaklaþým ya da yöntemlerden hangisinin daha iþlevsel olabileceði söylenebilir? A) Örnek olay B) Tartýþma C) Probleme dayalý D) Proje yöntemi E) Öðretim durumlarý modeli FEM KPSS Deneme Sýnavý - 18 (Soru 31) Halil Öðretmen, coðrafya dersinde öðrencilerini küçük gruplara ayýrýr. Her gruptan ülkemizde yaygýn olarak kullanýlan kara, deniz, hava ve demiryolu ulaþým yollarýndan birini seçmelerini ister. Daha sonra bu ulaþým yollarýnýn özelliklerini belirtmelerini, yýllýk kullaným oranlarýný araþtýrmalarýný ve gerekli bilgilerin toplanarak rapor edilmesi gerektiðini vurgular. Elde edilen bu bilgileri belli bir plana göre sýnýf ortamýnda sunmalarýný ve sürecin sonunda bireysel ve grup deðerlendirmesinde bulunmalarýný ödev olarak verir. Buna göre, Halil Öðretmen'in kullandýðý öðretim yaklaþýmý ya da yöntemi aþaðýdakilerden hangisidir? A) Proje temelli öðrenme B) Probleme dayalý C) Problem çözme D) Örnek olay inceleme E) Gözlem yoluyla öðrenme 2

3 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (20. SORU) Bir coðrafya öðretmeni "Türkiye'de su kaynaklarýnýn verimli kullanýmý için hidroelektrik santrallerinin kurulmasý doðru bir uygulama mýdýr?" sorusuyla derse baþlayarak konuyu, öðrencilerinin tartýþmasýný ister. Tartýþma, sýnýfa asýlan bir görsel tutum formu kullanýlarak gerçekleþir. Öðrenciler tutumlarýný bu görsel tutum formunun önünde gerekçeleriyle açýklar. Öðretmen bu yolla öðrencilerine kanýt bulma, dinleme, eleþtiriye açýk olma gibi özellikleri kazandýrmayý hedefler. Öðretmenin bu uygulamasý aþaðýdakilerden hangisine uygun bir örnek oluþturur? A) Görüþ geliþtirme B) Konuþma halkasý C) Gösterip yaptýrma D) Ýstasyon E) Forum FEM KPSS Deneme Sýnavý - 10 (Soru 38) Barbaros Öðretmen öðrencilerin belli düþüncelerin dýþýna çýkamadýklarýný, deðiþime direnç gösterdiklerini, çoðu zaman savunduklarý fikirlerin mantýksal temelden yoksun olduklarýný görür. Diðer yandan öðrencilerin baþkalarýnýn görüþlerine hoþgörüyle yaklaþmadýklarýný ve bazen aralarýnda yersiz tartýþmalar yaþandýðýný gözlemler. Bunun için bütün öðrencilerin küçük gruplar þeklinde deðil de tüm sýnýfýn büyük grup olarak katýlacaklarý bir çalýþma yapmayý planlar. Konu olarak 'Ülkemizde insanlar; birbirlerinin görüþlerini büyük bir saygýyla karþýlarlar' yargýsýný ileri sürer. Bunun üzerine; düþünceleri zýt noktalarýn iki ucunda ya da aralarýnda bir yerlerde olan öðrencilerin, eðilimlerini dayanaklandýrarak açýklamalarýný, bu güne kadar yanlýþ düþündüklerine kanaat getirdiklerinde düþüncelerini deðiþtirebileceklerini belirtir. Sürecin sonucunda öðrencilerde baþkalarýnýn düþüncelerine saygý, dinleme, kendi düþüncesini savunma ve delil bulma becerilerinde geliþmeler olduðunu gözlemler. Bu örnekte, Barbaros Öðretmen'in hangi öðretim yöntem ya da tekniðine dayalý olarak kazanýmlara ulaþmaya çalýþtýðý söylenebilir? A) Altý þapkalý düþünme B) Beyin fýrtýnasý C) Görüþ geliþtirme D) Akvaryum E) Çember FEM KPSS Deneme Sýnavý - 7 (Soru 16) 'Ülkemizde tarihi ve kültürel deðerlere gerekli önem verilmektedir.' yargýsýna iliþkin sýnýftaki tüm öðrencilerin konuyu sorgulayarak görüþ bildirmeleri istenir. Fikirlerin zýtlýklar ve çeliþkiler içerdiði bu süreçte hoþgörü kültürüyle farklýlýklara saygýlý olma, gerektiðinde baþta karþý durulan bir bilginin doðru olduðunu kabul ederek onu benimseme algýsýnýn geliþimine imkan verilmesi amaçlanýr. Fakat gerekçelere dayalý olarak farklý düzeylerde fikirlerin ortaya konduðu bu süreçte öðrencilerin baþta kendi düþüncelerini ortaya koyduklarý halde zamanla sýnýftaki baþarýlý öðrencilerin etkisi altýna girdikleri gözlenir. Bu açýdan yanlýþ ve eksik düþüncelerden sýyrýlarak doðru olan düþünceleri benimseme fýrsatý, yeni fikirlere açýk olma, gerektiðinde düþünce deðiþikliðine giderek farklý fikirleri benimseme imkaný da kaçýrýlmýþ olur. Bu parçada, aþaðýdaki uygulama biçimlerinden hangisine ait sýnýrlýlýk durumlarýna vurgu yapýlmýþtýr? A) Görüþme B) Beyin fýrtýnasý C) Altý þapkalý düþünme D) Görüþ geliþtirme E) Panel 3

4 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (13. SORU) FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 5 (Soru 16) Birinci sýnýf öðretmeni matematik dersinde "Nesne sayýsý 10'dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayýsýný belirler, bu sayýyý rakamla yazar." kazanýmýna yönelik olarak öðrencilerin önce parmaklarýný kullanarak saymalarýný saðlar, sonra öðrencileri okul bahçesine çýkararak aðaçlarý saydýrýr. Öðretmenin bu süreçte baþvurduðu öðretim ilkeleri aþaðýdakilerin hangisinde doðru sýrada verilmiþtir? A) Somuttan soyuta - Hayatilik B) Somuttan soyuta - Ekonomiklik C) Hayatilik - Soyuttan somuta D) Açýklýk - Soyuttan somuta E) Somuttan soyuta - Açýklýk Sunuþ yoluyla öðretim stratejisiyle ders anlatan Nedim Öðretmen çeþitli þekil, grafik ve kavram haritalarýna yer verir. Böylece öðrenmenin kalýcý olmasýný saðlamaya fýrsat verdiði gibi verilen bilgilerin karýþtýrýlmadan aktarýmýna yardýmcý olmuþ olur. Buna göre, belirtilen uygulamanýn hangi öðretim ilkeleriyle iliþkili olduklarý söylenebilir? A) Etkin katýlým - Aktüalite B) Düzeye uygunluk - Bütünlük C) Somuttan soyuta - Ayanilik D) Ekonomiklik - Düzeye uygunluk E) Sosyallik - Bütünlük FEM KPSS Kariyer Testi - 2 (Soru 4) I. 12. sýnýfta okuyan Ahmet elektrik ve elektrik devreleriyle ilgili problemleri çözebilmektedir. Fakat evdeki bir elektrik sorunuyla karþýlaþtýðýnda bu sorunu giderebilmede baþarýsýz olmaktadýr. II. Nil Nehrinin uzunluðu, debisi gibi bilgilerin öðrenilmesi sýrasýnda çeþitli grafik, tablo, çizelgelerle öðrenilmesi daha kalýcý bilgilerin elde edilmesine fýrsat verir. Belirtilen açýklamalar, hangi öðretim ilkelerinin önemine iliþkindirler? I II A) Açýklýk Aktüalite B) Ýþ ilkesi Hayatilik C) Hayatilik Somuttan soyuta D) Basitten karmaþýða Bilinenden bilinmeyene E) Somuttan soyuta Bütünlük 4

5 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (9. SORU) FEM KPSS Kavrama Test - 1 (Soru 10) Öðretmen, bir trafik kazasý sonrasý yaþanan kavgayla ilgili olarak beþ dakikalýk video görüntüsünü sýnýfla birlikte izler ve öðrencilerin, olayýn nedenlerini ve sonuçlarýný tartýþmalarýný isteyerek bu süreçte onlara rehberlik eder. Bu etkinlikte kullanýlan yöntem/teknik ve beceri aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? A) Benzetim - Karar verme B) Örnek olay - Analiz etme C) Mikroöðretim - Empati D) Forum - Ýletiþim E) Fikir taramasý - Problem çözme Örnek olay yöntemini kullanmaya yönelik ders planlayan Zühal Öðretmen, aþaðýdaki etkinliklerden hangisine yer verirse tasarladýðý öðretim formatýna uygun etkinlik yapmýþ olur? A) Soðan zarýný, mikroskopla inceleme etkinliði B) Suni solunum ile ilgili gösteri etkinliði C) Trafik kurallarýyla ilgili film izleme ve trafik kazalarýný önlemeye iliþkin grup tartýþmasýyla çözüm bulabilme etkinliði D) Geometrik þekilleri tahtaya çizip daha sonra öðrencilere çizdirme çalýþmalarý E) Gruplar halinde bir konuyu araþtýrma, rapor haline gelen bilgiyi sunma etkinliði FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 3 (Soru 32) Ayþe Öðretmen, kendi branþýnda baþarýlý olan bir fizik öðretmenidir. Derslerine en iyi þekilde hazýrlanýr, öðrencilere farklý kaynaklardan elde ettiði önemli problemleri çözer. Öðrencilerle iletiþimi çok sýnýrlý tutar, soru sormalarýna pek fýrsat vermez. Sessizce dinlerseniz en iyi þekilde anlarsýnýz ve soru sormaya ihtiyaç duymazsýnýz yorumlarýnda bulunur. Fakat, her türlü gayretine ve bilgisine raðmen Öðrenciler neden baþarýsýz oluyor? diye kendi kendine sorar dururdu. Bir gün bütün duygularýyla kendini derse kaptýrmýþtý. Öðrencilerine Beni çýt çýkarmadan dinleyin diye uyarmýþtý. Derste aniden durup sýnýfa dönerek. Þimdi hangi formülü kullanmam gerekir diye sorar. Sýnýfta tek kelime bile cevap veren yoktu... Öðretmen yetiþtirme aþamasýnda yukarýda belirtilen süreçte siz olsaydýnýz ne yapardýnýz? sorusunu sorarak derse baþlayan bir uzman, hangi uygulamayla öðrencilerde hangi becerilerin elde edilmesini amaçladýðý söylenebilir? Yöntem ya da teknik Hedeflenen kazaným A) Proje Analitik düþünme B) Rol oynama Empati C) Problem çözme Sentez becerisi D) Örnek olay Yaratýcý düþünme E) Beyin fýrtýnasý Çok boyutlu düþünme 5

6 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (18. SORU) FEM KPSS Kariyer Testi - 12 (Soru 1) Metin Öðretmen öðrencilerinin, konuyla ilgili organize bilgilere sahip olmasý gerektiðini, ön hazýrlýk açýsýndan bunun önemli olduðunu ve öðrencilerin karmaþa yaþamalarý hâlinde kavram yanýlgýlarý gibi bazý sorunlarla karþýlaþabileceklerini düþünmektedir. Uygulamasý kolay ve ekonomiktir. Bilgiler kalabalýk gruba iletilebilir. Dinleme ve not alma alýþkanlýðý kazandýrýr. Konunun düzenli bir biçimde sunulmasý zamanýn etkin kullanýmýný saðlar. Bu durumda Metin Öðretmen'in, hangi yöntem veya tekniði kullanmasý daha uygundur? A) Örnek olay B) Düz anlatým C) Soru-cevap D) Drama E) Benzetim Yukarýdaki süreç, hangi öðretim yöntemi için geçerlidir? A) Gösterip yaptýrma B) Anlatým C) Tartýþma D) Örnek olay E) Problem çözme FEM KPSS Kariyer Testi - 20 (Soru 5) Farklý tekniklerin farklý düzeylerinde ihtiyaç duyulduðunda kullanýlýr. Daha çok soyut kavramlarýn açýklanmasýnda etkili bir yöntemdir. Ýþitsel beceri yoluyla öðrenim için etkili bir öðrenme saðlar. Görsel araç ve gereçlerle desteklendiðinde anlamlý öðrenme boyutunda bilgilerin öðrenilmesine imkan sunar. Yukarýdaki bilgiler, hangi öðretim yöntemine ait özelliklerdir? A) Bireysel çalýþma B) Tartýþma C) Anlatým D) Soru-cevap E) Akvaryum 6

7 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (8. SORU) FEM KPSS Kariyer Testi - 13 (Soru 10) "Sosyal paylaþým sitelerinin toplum üzerindeki etkileri nelerdir?" sorusunu tahtaya yazarak dersine baþlayan bir öðretmen, öðrencilerinden konuyla ilgili akýllarýna ilk geleni söylemelerini ister. Öðrencilerin ürettiði kýsa cümle ve kelimeleri, tahtaya yazdýðý soru etrafýna dairesel bir düzen içerisinde yazar. Daha sonra hep birlikte bu fikirleri deðerlendirirler. Öðretmenin bu uygulamasý, aþaðýdakilerden hangisine en uygun örnektir? A) Balýk kýlçýðý B) Tanýlayýcý dallanmýþ aðaç C) Kavram haritasý D) Anlam çözümleme E) Zihin haritasý Belli bir kavrama dayalý olarak çaðrýþým yoluyla zihnimizde bulunan, o kavramla iliþkili olan kavramlarýn açýða çýkarýlmasý noktasýnda kullanýlan bir tekniktir. Belirtilen kavramdan hareketle, zihnimizde kendisiyle iliþkili olan birçok kavramýn çaðrýþým yoluyla açýða çýkarýlmasý sürecidir. Bireyler arasýnda bilgi birikimi açýsýndan çeþitli farklýlýklar olduðundan ayný kavram farklý kiþilerde farklý kavramlarýn açýða çýkmasýna fýrsat verdiðinden ürünler özneldir. Bu tekniðin uygulanmasýyla bireylerde daha çok yaratýcý düþünmenin geliþimine imkan verilir. Parçada, aþaðýdaki teknik ya da yöntemlerden hangisinin uygulanma sürecine ve elde edilecek kazanýmlarýna iliþkin bilgilere yer verilmiþtir? A) Kavram haritasý B) Balýk kýlçýðý C) Zihin haritasý D) Kavram karikatürleri E) Düþün - eþleþ - paylaþ 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (6. SORU) FEM KPSS Kariyer Testi - 16 (Soru 8) Kütahya'da görev yapan bir sýnýf öðretmeni öðrencileriyle birlikte "Beylikten Devlete" ünitesi kapsamýnda Bilecik'in Söðüt ilçesine bir gezi planý yapar. Gerekli ön hazýrlýklarý tamamladýktan sonra ilgili izinleri alarak geziye giderler. Geziden sonraki ilk derste öðretmen geziyle ilgili gözlemlerini paylaþýr ve sýnýfça bir deðerlendirme yapýlýr. Bu etkinlikte yapýlan en önemli hata aþaðýdakilerden hangisidir? A) Öðretmenin geziden sonra izlenimlerini açýklamasý B) Gözlem faaliyetlerinin deðerlendirilmesinin gezi sonrasýna býrakýlmasý C) Geziye gidilecek yerin kararýný öðretmenin vermesi D) Gezinin il dýþýna yapýlmýþ olmasý E) Gezi planýnýn öðrencilerle birlikte yapýlmasý Ýlk elden somut yaþantýlar saðlayan gezi, inceleme ve araþtýrma, eðitsel amaçlý hedefleri gerçekleþtirmek için okul tarafýndan planlanan organizasyonlardýr. Doðrudan doðruya gerçek yaþama ve çevreye iliþkin bilgi elde edilmesi imkaný verilir. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi gezi tekniðine yönelik olarak söylenemez? A) Eðitsel deðerinden emin olunmalýdýr. B) Geziyle ilgili öðrencilerde güdülenmeyi saðlamak için gezi hakkýnda önceden bilgi verilmemelidir. C) Gezi sonunda sýnýfça deðerlendirme yapýlmalýdýr. D) Yakýn çevreden uzak çevreye doðru sürmelidir. E) Teorik bilgiye paralel olarak yapýlmalýdýr. 7

8 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (4. SORU) FEM KPSS Kariyer Testi - 21 (Soru 2) Celâl Öðretmen Türkçe dersinde, öðrencilerinin bazý duygularý anlayabilme ve baþkalarýnýn görüþlerine saygý duyabilme özelliklerini geliþtirmek için, sýnýf baþkaný seçimini kaybeden bir öðrencinin yaþadýklarýný anlatan bir hikâyeyi öðrencilerine anlatýr ve canlandýrmalarýný ister. Daha sonra öðrencilerinden, hikâyede geçen karakterin yerine kendilerini koymalarýný ve böyle bir durumda neler hissedeceklerini ve nasýl davranacaklarýný paylaþmalarýný ister. Celâl Öðretmen, bu etkinlikte aþaðýdaki yöntem veya tekniklerden hangisini uygulamýþtýr? A) Soru-cevap B) Grupla çalýþma C) Panel D) Görüþ geliþtirme E) Konuþma halkasý Nesrin Öðretmen, ilköðretim 3. sýnýf öðrencilerine, sýnýf içinde ve dýþýnda, yaþamda var olan ve uyulmasý gereken kurallarý ve sorumluluklarý öðrenme becerisi kazandýrmayý hedefler. Bunun için öncelikle herkesin birbirini görebilecekleri þekilde oturma düzeni oluþturulan ve daha sonra sýnýfta seçilen öðrencileri, okuduðu öyküde yer alanlarýn yerine kendilerini koyarak düþünmelerini ve empati yaparak konuþmalarýný ister. Konuþma sýrasýnda, kimsenin söylediklerine gülünmeyeceðini, sýrasý gelmeden kimsenin konuþmayacaðýný, konuþma sýrasýnda herkesin dikkatlice dinlemelerinin gerekliliðini söyler. Böylece öðrencilerde sorumluluk becerisini ve baþkasýný olduðu gibi kendi gerçekleriyle kabul etmelerini kavratmaya çalýþýr. Nesrin Öðretmen in sýnýfta kullandýðý teknik aþaðýdakilerden hangisidir? A) Konuþma halkasý B) Ýstasyon C) Beyin fýrtýnasý D) Balýk kýlçýðý E) Benzetim FEM KPSS Deneme Sýnavý - 7 (Soru 17) Ýlhan Öðretmen öðrencilerin sahip olduklarý görüþlerini uygun bir dille açýklayabilmelerini, farklý doðrulara sahip olabilecekleri gerçeðini kabullenmeleri gerektiðini, bu açýdan diðer insanlarýn görüþlerine deðer verilmesi ile ilgili olarak yeterliliklerin geliþtirilmesini amaçlar. Böylece öðrencilerin birbirlerinin düþüncelerini saygýyla karþýlayarak sýnýfýn olumsuz ikliminden etkilenmeden düþüncelerini ortaya koyma yoluna gidebileceklerini belirtir. Temel amacýnýn; farklýlýklarý hoþ görme, baðýmsýz sýnýf ortamý oluþturma ve baþkalarýný kendi þartlarýnda kabul ederek onu anlama yeterliliði elde edebilmeyi saðlama olduðunu vurgular. Bu örnekte, Ýlhan Öðretmen'in hangi öðretim yöntem ya da tekniðini kullanmasý gerektiði söylenebilir? A) Panel B) Görüþ geliþtirme C) Konuþma halkasý D) Beyin eseri E) Altý þapkalý düþünme 8

9 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (26. SORU) FEM KPSS Kariyer Testi - 24 (Soru 7) Biyoloji dersinde kullanýlan bir kavramý anlamadýðýný fark eden 9. sýnýf öðrencisi Esra, ders çýkýþý kütüphaneye gider ve bu kavramýn anlamýný araþtýrarak öðrenir. Esra'nýn bu davranýþý, aktif öðrenmenin hangi ögesine daha uygundur? A) Argümantasyon B) Biliþsel strateji C) Örgütleme D) Süreklilik E) Öz düzenleme Öðrenciler kendi öðrenmelerinden sorumludurlar. Kendi seçimlerini yaparak kendilerini yönetirler. Ayrýca etkin öðrenme sürecinde bireysel çalýþmalarýný baþlatma, düzeltme, programlama ve bitirme etkinliklerini yine kendileri yürütürler. Öðrenme hýzlarýna göre kendi çalýþmalarýný sürdürürler. Belirtilen bilgiler dikkate alýndýðýnda, etkin öðrenme sürecinde hangi öðrenci niteliði vurgulanmýþtýr? A) Güven duyma B) Öz denetim C) Gruba ait olma D) Duyarlý olma E) Kararlý olma 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (3. SORU) Selçuk Öðretmen derslerinde rol oynama, münazara, örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak öðrencilerinin derse katýlmalarýný saðlamaktadýr. Özellikle düþün-paylaþ etkinliði öðrencilerinin çok ilgisini çekmiþtir. Ayrýca derste kýsa süreli sýnavlar yaparak öðrencilerin ne kadar öðrendiklerini belirlemeye çalýþmýþtýr. Selçuk Öðretmen'in derslerinde yaptýðý çalýþmalar aþaðýdakilerden hangisine göre düzenlenmiþtir? A) Okulda öðrenme B) Anlamlý öðrenme C) Tam öðrenme D) Proje tabanlý öðrenme E) Aktif öðrenme FEM KPSS Deneme Sýnavý - 5 (Soru 35) Öðrenciler, sorunu inceleme ve araþtýrma aþamasýnda kendileri deðiþik kaynaklardan bilgiye ulaþmanýn yollarýný öðrenirler. Öðrencilerin öz denetim geliþtirme yollarýný geliþtirmelerine imkan saðlar. Yaþam boyu öðrenmeyi saðlamada, öðrencilere belli yeterlilikler kazandýrmada iþlevsel bir süreçtir. Yavaþ öðrenen öðrencilere ya da üstün yetenekli öðrencilere daha çok zaman ayýrma fýrsatý verir. Yukarýda verilen bilgiler daha çok hangi öðretim sürecine ait kazanýmlara iliþkin bilgileri içermektedir? A) Tam öðrenme B) Yapýlandýrmacý yaklaþým C) Aktif öðrenme D) Proje temelli öðrenme E) Probleme dayalý öðrenme 9

10 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (5. SORU) FEM KPSS Deneme Sýnavý - 2 (Soru 25) Öðrenmeyi etkileyen en önemli faktör, mevcut bilgi birikimidir. Buna göre, yeni bilgilerle daha önceki bilgiler iliþkilendirilmelidir. Bunun yanýnda, yeni bilgiler kendi içinde tutarlý deðilse ve önceki bilgilerle çeliþiyorsa öðrenmede sorun yaþanabilir. Bu açýklama aþaðýdaki öðrenme model veya yaklaþýmlarýndan hangisine aittir? A) Tam öðrenme B) Ýþ birliðine dayalý öðrenme C) Anlamlý öðrenme D) Buluþ yoluyla öðrenme E) Problem temelli öðrenme "Öðrenmeyi etkileyen en önemli faktör öðrencinin sahip olduðu mevcut bilgi birikimidir. Bu açýdan öncelikle öðrencinin ön öðrenmeleri ortaya çýkarýlýp ona göre planlamaya gidilmelidir. Bunun yanýnda her bilgi ünitesi kendi içinde bir bütün oluþturduðundan, kavramlar belli bir düzen içinde organize edilmelidir. Öðrenilecek konu kendi içinde tutarlý bir yapýda deðilse, öðrencinin daha önceki ön bilgileriyle çeliþiyorsa konuyu anlamasý da zorlaþýr. Aksi durumda anlamlý bir öðrenmenin gerçekleþmesi beklenmemelidir. Bu parçada, aþaðýdaki öðretim strateji, yöntem veya tekniklerden hangisine ait bilgilere yer verilmiþtir? A) Sunuþ yoluyla öðretim (Anlamlý öðrenme) B) Buluþ yoluyla öðretim C) Araþtýrma inceleme yoluyla öðretim D) Problem çözme E) Örnek olay inceleme FEM KPSS Deneme Sýnavý - 3 (Soru 13) Bireyler öðrenmelerini; yeni bilgileri kendi ön bilgi birikimleri ve kendi bilgi sistemleri içine yerleþtirerek gerçekleþtirirler. Bundan dolayý öðrenme sýrasýnda birey, biliþsel boyutta yeni öðrenmeleri ön bilgilere dayalý olarak organize edicilerden hareketle genel ilke ve kavramlarýn öðretilmesine öncelik vererek etkinliklere baþlamalýdýr. Bilgilerin düzenli bir þekilde hiyerarþik olarak düzenlenmesi ve öðrenci tarafýndan alýnmaya hazýr bir duruma getirilmesi gerekir. Parçada belirtilen açýklamalar, aþaðýdaki öðretim yöntem, strateji ya da yaklaþýmlardan hangisine aittir? A) Buluþ yoluyla öðretim B) Sunuþ yoluyla öðretim C) Yapýlandýrmacý yaklaþým D) Basamaklý öðretim E) Programlý öðretim 10

11 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (21. SORU) FEM KPSS Deneme Sýnavý - 2 (Soru 27) Öðrenme-öðretme sürecinde soru-cevap tekniðiyle ders iþleyen öðretmen, öðrencilerden doðru cevap verenleri tebrik eder. Bazý öðrencilerin yanlýþ cevaplarýna karþý, bir baþka öðrenciden doðru cevap alma yoluna gider. Cevap vermekte isteksiz olan öðrencilere bazý ek sorular sorarak cevap vermelerini saðlar. Buna göre öðretmen, öðrenme-öðretme sürecinde aþaðýdakilerden hangisini dikkate almamýþtýr? A) Hazýrbulunuþluk B) Ýpucu C) Düzeltme D) Dönüt E) Öðrenci katýlýmý Öðretim durumlarý aþamasýnda sorulacak sorular; yönergeler, verilecek örnekler, dikkate alýnacak kaynak kitaplar, numune ve modeller, yapýlan vurgular, grafik, þema ve haritalarýn kullanýmýný içerir. Ayrýca jest ve mimikleri kullanýlarak bilginin öðrencinin zihinde kalýcýlýðýný artýrmaya iliþkin uygulamalara da yer verilmelidir. Parçada tam öðrenme sürecinde öðretim hizmetinin niteliklerinden hangisine vurgu yapýlmýþtýr? A) Ýpucu B) Pekiþtirme C) Etkin katýlým D) Dönüt E) Düzeltme 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (23. SORU) FEM KPSS Deneme Sýnavý - 1 (Soru 25) Okuma yazma öðretmeye çalýþan 1. sýnýf öðretmeni, yazma güçlüðü çeken iki öðrencisine her gün öðrettiði iki harfin yazýlýþýný önce izletir, sonra yardým ederek parmaklarýyla havada, masada ve defterde bu harfleri yazmalarýný saðlar. Öðretmen öðrencilere, yapamadýklarý durumda yardýmcý olur. Daha sonra öðrencilerin yazma becerisi ilerledikçe verdiði desteði yavaþ yavaþ çeker. Öðretmenin bu uygulamasý aþaðýdakilerden hangisine en uygun örnektir? A) Gösteri B) Yaptýrma C) Drama D) Rol oynama E) Biliþsel çýraklýk Bu aþamada öncelikle uzman konumundaki kiþi ya da kiþiler bir iþin nasýl yapýlacaðýný, iþin kritik noktalarýnýn neler olduðunu pratiðe dönük olarak gösterirler. Daha sonra konuya iliþkin olarak öðrenci öðrendiklerini uygulamaya dönüþtürür. Bu süreçte öðretmen bir usta gibi yol göstericidir. Önceden hazýrlanmýþ bir öðretim senaryosu olmadan öðrencinin gerçek dünya baðlamýndaki sorunlarý çözmesine yardým etmek üzere çeþitli stratejiler geliþtirerek öðrenciye yol gösterilmesini içerir. Parçada verilenler, hangi öðretim yöntem ya da tekniðine ait bilgileri içerir? A) Ekiple öðretim tekniði B) Biliþsel çýraklýk C) Tahmin, gözlem açýklama D) Sandviç E) Buzkýran tekniði 11

12 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (14. SORU) FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 10 (Soru 37) Buluþ yoluyla öðretimi kullanarak dersinde karýþýmlarý iþlemek isteyen öðretmen, öncelikle karýþýmlara örnekler verir. Öðrenciler örnekleri betimledikten sonra öðretmen ek örnekler verir ve öðrencilerin bu örnekleri betimleyerek önceki örneklerle karþýlaþtýrmalarýný saðlar. Buna göre, ders aþaðýdaki aþamalardan hangisiyle devam etmelidir? A) Öðrencilerin zýt örnekler vermesi B) Öðretmenin, örnek olmayan durumlar vermesi C) Öðrencilerin ek örnekler vermesi D) Öðrencilerin, zýt örnekleri öðretmenin örnekleriyle karþýlaþtýrmasý E) Öðrencilerin örneklerden kurala ulaþmasý Türkçe dersinde sýfatlar konusuyla ilgili olarak örnek ve açýklamalar öðretmen tarafýndan verilir. Öðrenciler sýfatlarla ilgili verilen örnekleri açýklama yoluna giderler. Daha sonra konunun daha iyi anlaþýlmasý için öðretmen birkaç örnek daha verir ve öðrencilerin bu örnekleri yorumlamasýný ister. Bu yorumlamalardan sonra farklý cümlelerde sýfat olmayan durumlara iliþkin birkaç örnek vererek öðrencilerin verilen örneklerde uygun olan ve olmayan sýfat örneklerini deðerlendirerek sýfatla ilgili genel bilgilere ulaþmalarýna fýrsat verir. Buna göre, Türkçe dersinde öðretmen aþaðýdaki öðretim strateji ya da yaklaþýmlardan hangisini uygulamýþtýr? A) Sunuþ B) Buluþ C) Araþtýrma-inceleme D) Tam öðrenme E) Öðretim durumlarý modeli FEM KPSS Deneme Sýnavý - 18 (Soru 19) Türkçe dersinde buluþ yoluyla öðretim stratejisine göre yapým ekleri konusunun ele alýnmasý sýrasýnda aþaðýdaki iþlem basamaklarý göz önünde bulundurulur: I. Öðretmen yapým ekleri ile ilgili örnekler verir. II. Öðrenciler örneklerin özelliklerini bulmaya çalýþýrlar. III. Öðretmen çekim ekleri ile ilgili örnekler verir. IV. Öðretmen yapým ekleri ile ilgili ek örnekler verir. V. Öðrenciler yapým ve çekim ekleri ile ilgili örnekleri karþýlaþtýrýrlar. VI. Öðretmen yapým ve çekim ekleri arasýndaki iliþkileri bulmalarýný ister. VII. Öðretmen ulaþýlacak ilkeleri öðrenciyle birlikte belirler. VIII. Öðrenciler kendi örneklerini verirler. Yukarýdaki uygulamada ders iþleme basamaklarýndan hangilerinin yer deðiþtirmeleri gerekmektedir? A) II ile III B) II ile VI C) III ile IV D) III ile VII E) VI ile VIII 12

13 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (12. SORU) Dersinde maddelerin ýsý iletkenliði ve yalýtým konusunu iþleyen öðretmen, öðrencilere evde kaynayan çorbayý karýþtýrýrken elin yanmamasý için metal veya tahta kaþýktan hangisinin tercih edilmesi gerektiðini sorar ve nedenlerini grup arkadaþlarýyla paylaþmalarýný saðlar. Bu etkinlik, yapýlandýrmacý öðrenmenin 5E modelinin hangi aþamasýný en iyi ifade eder? A) Keþfetme B) Derinleþtirme C) Girme D) Açýklama E) Deðerlendirme Zeynep Öðretmen, fizik dersinde "Bugünkü dersimizde fiziksel ve kimyasal deðiþimlerin ne olduðunu öðreneceðiz." diye derse baþlar. Daha sonra "Siz de günlük hayatýnýzda çeþitli nesnelere iliþkin olarak bazý deðiþikliklere rastlýyor musunuz?" diye sorarak bunlarýn bir listesini yapmalarýný ister. Öðrenciler belirtilen soruna iliþkin araþtýrma incelemelerde bulunurlar. Bunun için portakal, un, yað, fýndýk içi, kâðýt, kumaþ, mum, buz, odun parçasý, makas gibi malzemeleri bir araya getirirler. Uygulama sürecinde kâðýtlarý parçalayarak ya da buruþturarak, fýndýðý ezerek, mumu ve buzu eriterek, kumaþý keserek, odun parçasýný kýrarak, küp þekeri eriterek meydana gelen deðiþiklikleri not ederler. Ulaþýlan bu bilgiler; gözlenen fiziksel deðiþmeler sonucunda yeni maddeler oluþmaz, yalnýzca maddenin renk, þekil, büyüklük gibi özellikleri deðiþir. Diðer bir ifadeyle fiziksel deðiþim sonucunda maddenin kimliði deðiþime uðramaz. Bu açýdan fiziksel deðiþim, maddelerin yapýsý deðiþmeden sadece hal, biçim, þekil, dýþ görünüþünde meydana gelen deðiþimlere verilen isimdir, þeklinde bilgilere yer verilir ve bu bilgiler sýnýfça paylaþýlýr. FEM KPSS Deneme Sýnavý - 17 (Soru 25) Buna göre, çeþitli malzemeler kullanarak fiziksel ve kimyasal deðiþimlerin ne olduðunu inceleyerek, yeni bilgileri bulmaya, açýða çýkarmaya çalýþmalarý öðrencilerin 5E modelinin hangi aþamasýna iliþkin etkinliklerde bulunduklarýný gösterir? A) Girme, dikkat çekme B) Keþfetme, araþtýrma C) Açýklama D) Derinleþtirme E) Deðerlendirme FEM KPSS Deneme Sýnavý - 17 (Soru 26) Parçada belirtilen öðretim sürecinde araþtýrmalar sonucu elde edilen bilgileri not etmeleri, bilgilerin ne olduðunu ortaya koymalarý öðrencilerin 5E modelinin hangi aþamasýna iliþkin etkinliklerde bulunduklarýný gösterir? A) Girme, dikkat çekme B) Keþfetme, araþtýrma C) Açýklama D) Derinleþtirme E) Deðerlendirme 13

14 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (25. SORU) FEM KPSS Kavrama Testi - 16 (Soru 17) Türkçe dersinde sözcük türlerini iþleyen bir öðretmen öðrencilerin sözcük türlerini karýþtýrdýklarýný, önce öðrendikleri sözcük türlerini yeni öðrendiklerinden ayýramadýklarýný belirlemiþtir. Sunuþ yoluyla öðretme stratejisi kullanan bu öðretmenin aþaðýdakilerden hangisini yapmasý sorunu çözmesine yardým eder? A) Örgütleyiciler kullanmasý B) Bilgiyi örneklendirmesi C) Sunum araçlarýndan yararlanmasý D) Öðrencilerin bilgiyi kullanmasýný saðlamasý E) Ýçeriði, belirli bir sýrayla vermesi Nergis, zorlandýðý coðrafya sýnavýna çalýþýrken öncelikle benzerlik ve farklýlýklarýndan dolayý karýþtýrdýðý konulara ait kavramlarý bir araya getirmekte, kavramalar ve kavramlar arasý iliþkileri akýþ þemasý yoluyla ve karþýlaþtýrýcý organize edicilerle anlamaya çalýþýr. Buna göre, Nergis'in bu süreçte kullandýðý öðrenme stratejisi aþaðýdakilerden hangisidir? A) Örgütleme B) Tekrar C) Duyuþsal stratejiler D) Dikkat stratejisi E) Eklemleme FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 7 (Soru 17) Ders kitaplarýnýn bölüm baþlarýnda iþlenecek konunun ana hatlarýný ve konularýn birbirleriyle iliþkilerini belirleme, öðrenme için önemli bir nitelik taþýr. Bu tür açýklamalarla öncelikle nelerin önemli olduðu örgütlü olarak belirlenir ve daha sonra konularýn ayrýntýlarýnýn birbirlerini nasýl izlediði hakkýnda öðrencilerin dikkati çekilir. Öðrenileceklerin daha önce öðrenilmiþ olanlardan hangisiyle ilgili olduðunun sezinlenmesine yardýmcý olunur. Yukarýdaki belirleme, hangi öðretim stratejisi ve özelliði ile ilgilidir? A) Buluþ Keþfetme B) Sunuþ Organize ediciler C) Buluþ Örnek - kural yöntemi D) Araþtýrma-inceleme Problem çözme E) Araþtýrma-inceleme Deney tekniði 14

15 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (22. SORU) FEM KPSS Deneme Sýnavý - 16 (Soru 18) Tarih dersinde öðrencilerini, Osmanlý Devleti'nin kuruluþuyla ilgili temel olgular bilgisi kazanýmýna ulaþtýrmaya çalýþan bir öðretmenin, derse giriþte öðrencilerin dikkatini çekmek üzere aþaðýdakilerden hangisini yapmasý, hedefe uygunluk ilkesi açýsýndan daha uygundur? A) Öðrencilere "Osman Bey'in Söðüt çevresindeki tekfurlarla iyi iliþkiler kurmaya çabalamasýnýn nedeni ne olabilir?" sorusunu sormasý B) "Siz Osman Bey'in yerinde olsaydýnýz nasýl bir stratejiyle baþlardýnýz?" þeklinde bir beyin fýrtýnasý yaptýrmasý C) Osman Bey ile Þeyh Edebali arasýnda kurulan güçlü baðý anlatan bir olayý, anekdotu anlatmasý D) Konuyla ilgili kavramlarý harita üzerinden anlatmaya baþlamasý E) Kuruluþta yerleþim yeri seçimiyle ilgili yaþanan bir soruna çözüm üretmelerini istemesi Fatma Öðretmen ders iþlemeye baþlamadan önce öðrencilerine organ naklinde gelinen son noktayla ilgili olarak internetten edindiði bir yazýyý okur ve öðrencilerden bu konuyla ilgili görüþlerini alýr. Her hallerinde söylenenlerden çok etkilendikleri belli olan öðrencilerin konuyla ilgili sorduklarý sorulara cevap verir. Böylece hem öðrencileri konuyla ilgili aydýnlatmýþ olur hem de konuya odaklanmalarýný saðlamýþ olur. Bu örnek, Fatma Öðretmen'in öðretim durumlarý aþamalarýndan hangisine uygun etkinliklerde bulunduðunu göstermektedir? A) Geçiþ B) Dikkat çekme C) Ön bilgileri canlandýrma D) Ara özetleme E) Hedeften haberdar etme FEM KPSS Deneme Sýnavý - 11 (Soru 42) Derse giren öðretmen, karþýsýnda çok ilgisiz bir sýnýf görür. Bunun üzerine herkesin kendisine yönelmesini saðlayacak, ders konusuyla dolaylý baðlantýsý olan çok ilginç bir olayý duygusal bir biçimde anlatýr. Tüm sýnýf artýk böyle bir ilginç olaya sebep olan konuyu merak etmektedir. Bu parçada eðitim durumlarýnýn "giriþ" aþamasýnda öðretmenin uygulamasýnda aþaðýdakilerden hangisine yer verilmiþtir? A) Katýlýmý saðlama B) Dikkat çekme C) Motive etme D) Hedeften haberdar etme E) Özetleme 15

16 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (15. SORU) FEM KPSS Konu Antalým (Test - 4, Soru 5) Tam öðrenme modelini uyguladýðýný iddia eden özel bir öðretim kurumu, kayýt yaptýran öðrencileri düzey belirleme sýnavýna almýþ ve sýnav sonucunda öðrencilerin seviyesine göre sýnýflarý oluþturmuþtur. Yapýlan bu sýnav sonrasý oluþturulan sýnýflarýn, takip eden sýnavlardaki baþarýlarý ve sýnýflar arasý baþarý farklýlýklarý ayný düzeyde seyretmektedir. Bir öðrenci velisi, çocuðunun baþarýsýnda bir deðiþiklik olmadýðýný, hep giriþ sýnavýnda aldýðý puan düzeyinde puanlar aldýðýný belirtmekte ve bunu yönetimle tartýþmaktadýr. Bu durumun çözümü için aþaðýdakilerden hangisi yapýlmalýdýr? A) Düzey belirleme sýnavý daha dikkatli yapýlmalýdýr. B) Düzey belirleme sýnavýna göre oluþturulacak sýnýflar gözden geçirilmelidir. C) Velilere öðrenci baþarýlarýyla ilgili sýk sýk dönüt verilmelidir. D) Þubeler arasý geçiþlere imkân saðlanmalýdýr. E) Düzey belirleme sýnavýna göre öðretim hizmetinin niteliði düzenlenmelidir. Öðretme-öðrenme sürecinde öðretmen-öðrenci arasýndaki etkileþimi, bu süreçte kullanýlabilecek öðretim araç gereç ve materyalleri, içeriðin eðitim durumlarý sürecinde amaca yönelik organize ediliþini ve istenen düzeyde kazanýmlara ulaþýlmasý için zamanýn etkin kullanýmýný ifade eden bir özelliktir. Ýhtiyaç duyulduðunda uygun verilerle, öðrenci katýlýmýný artýrarak eksik ve yanlýþlar giderilir. Parçada verilen bilgiler, tam öðrenme modelinin hangi öðesine iliþkin bilgileri içermektedir? A) Biliþsel giriþ davranýþlarý B) Duyuþsal giriþ özellikleri C) Öðrenme ürünleri D) Öðretim hizmetinin niteliði E) Ek öðrenme faaliyetleri FEM KPSS Deneme Sýnavý - 8 (Soru 32) Mahmut Öðretmen mesleðe baþlayacak olan bir grup öðretmen adayýna yönelik olarak: "Siz öncelikle kendi branþýnýza ait donanýma yeterli düzeyde sahip olmalýsýnýz. Kendi alanýnýza ait bilgileri teknoloji destekli olarak öðrencilerin en iyi þekilde öðrenmelerine imkan vermelisiniz. Öðrencilerin sürece seyirci olarak deðil de adeta oyuncu olarak katýlmalarýna fýrsat vermelisiniz. Göreceksiniz ki öðrenciler daha fazla bilgi ve becerilere sahip olmuþ olacaklar. Yine de öðrencilerin konuyu öðrenip öðrenmediklerinden emin olmak gerekir. Bu noktada, da "iltifat marifete (beceriye) tabidir," ilkesini göz ardý etmeden istendik kazanýmlarý elde eden öðrencilere uygun ödülleri vermeyi ihmal etmeyiniz." gibi bir dizi önerilerini paylaþýr. Bu örnekte Mahmut Öðretmen'in, tam öðrenme modelinin hangi deðiþkenine ait bilgilere vurgu yaptýðý söylenebilir? A) Duyuþsal giriþ özellikleri B) Biliþsel giriþ davranýþlarý C) Biliþsel ürünler D) Duyuþsal ürünler E) Öðretim hizmetinin niteliði 16

17 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (28. SORU) FEM KPSS Soru Bankasý (Sayfa 80, Soru 10) Sosyal bilgiler öðretmeni, dersinde öðrencilerin proje ödevlerini hazýrlamalarýna yönelik olarak iþ birliðine dayalý öðrenme yaklaþýmýný uygulamak istemektedir. Öðretmenin, grup üyeleri arasýnda olumlu bað oluþturmak amacýyla aþaðýdakilerden hangisini yapmasý yanlýþtýr? A) Proje ödevi olarak verilen konunun tüm grup üyeleri tarafýndan öðrenilmesini istemesi B) Grup baþarýlý olursa grup üyelerinin birlikte ayný ödülü alabileceðini belirtmesi C) Her grup üyesinin farklý kaynaklardan birini seçerek o alanda ulaþtýklarýný grupla paylaþmalarý gerektiðini söylemesi D) Öðrencilerden, kendilerine yakýn ve sevdikleri arkadaþlarýyla ayný grupta yer almalarýný istemesi E) Her bir grup üyesinin gerçekleþtireceði görev ve rol tanýmlamasý yapýlarak birlikte çalýþmalarýnýn gerektiðini belirtmesi Ýþbirlikli grubun oluþmasýnda, grup üyeleri arasýnda olumlu baðýmlýlýk, yüz yüze destekleyici etkileþim, bireysel sorumluluk, sosyal beceri ve grubun ilerleyiþine yönelik deðerlendirmeler gerekir. Aþaðýdakilerden hangisi, grup içinde olumlu baðýmlýlýðý saðlamak için yapýlmasý gereken bir etkinlik deðildir? A) Grup üyelerinin tümü tarafýndan kabul edilmiþ ortak amaçlarýn bulunmasý B) Üyelere birbirlerini tamamlayan rollerin verilmesi C) Ortak amaca ulaþýldýðýnda grubun ayný ödülü almasý D) Dönüt ve düzeltmelere yer verilmesi E) Gruptaki bireylerin ortak hareket etmeleri FEM KPSS Konu Antalým (Test - 3, Soru 5) Aþaðýdakilerden hangisi iþbirlikli öðrenme modelinin özelliklerinden deðildir? A) Oluþturulan gruplar heterojendir. B) Tüm grup öðrenene kadar hiç kimsenin iþi sona ermez. C) Grubun uyumu için karþýt görüþlere yer verilmemelidir. D) Öðrencinin baþarýsý ayný zamanda grubun baþarýsýna baðlýdýr. E) Bireysel baþarýdan çok grup baþarýsý önemlidir KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (10. SORU) FEM KPSS Soru Bankasý (Sayfa 110, Soru 9) Ýlköðretim 6. sýnýf Ýngilizce dersinde Eray Öðretmen, sýnýfýnda ayný hikâyeyi konu alan üç köþe oluþturur. Birinci köþeyi ana fikir ve yardýmcý fikir bulma, ikinci köþeyi hikâyeyi yeniden yazma, üçüncü köþeyi ise hikâyeyi poster yapma olarak belirler. Köþelere gerekli materyali koyar ve sýnýfý üç gruba ayýrýr. Her grubun köþelerde sýrayla onar dakika çalýþmasýný ister. Eray Öðretmen, bu dersinde hangi yöntem veya tekniði kullanmýþtýr? A) Konuþma halkasý B) Benzetim C) Ýstasyon D) Köþeleme E) Ýlgi gruplarý Faruk Öðretmen, fen ve teknoloji dersine yönelik olarak; drama, araþtýrma-inceleme, sergi, proje ve deney olmak üzere üç öðrenme merkezi oluþturmuþtur. Öðrenciler, merkezlerde daha önceden neler yapýlacaðýný bilmektedir. Her öðrenci grubu, merkezleri grup halinde sýrayla dolaþýrlar, ayný konuyu farklý merkezlerde farklý etkinliklerle tekrar ederek ilerler. Böylece öðrenciler baskýn zeka alanýný kullanarak diðer arkadaþlarýna katkýda bulunur, hem de baskýn olmayan zekasýný geliþtirmek için diðer arkadaþlarýndan yararlanýr. Buna göre Faruk Öðretmen in uyguladýðý öðretme tekniði aþaðýdakilerden hangisidir? A) Mikro öðretim B) Balýk kýlçýðý C) Görüþ geliþtirme D) Ýstasyon E) Altý þapkalý düþünme 17

18 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (1. SORU) FEM KPSS Soru Bankasý (Sayfa 106, Soru 11) Bir sýnýf öðretmeni, Güneþ Sistemi'ni iþleyeceði derste önceden görevlendirdiði altý öðrenciyi, üzerlerinde gezegen isimleri yazýlý kâðýtlarla tahtanýn önüne çýkarýr. Önündeki kâðýtta Güneþ yazan öðrenci "Ben Güneþ'im, Güneþ Sistemi'nin merkezinde yer alýrým." diyerek etkinliði baþlatýr. Sonra, sýrasýyla diðer gezegenler kendilerini ayrýntýlý tanýtarak Güneþ etrafýndaki yerlerini alýrlar ve etkinlik bu þekilde devam eder. Öðretmen bu derste aþaðýdaki öðretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmýþtýr? A) Rol oynama B) Yaratýcý drama C) Gösteri D) Altý düþünce þapkasý E) Benzetim Faruk Öðretmen, Demokrasi bilinci kazandýracak eylemler baþlýðý altýnda sýnýf içerisinde bir grup öðrenciyi güvenlik görevlisi, bir grup öðrenciyi de hakkýný arayan ve bu doðrultuda miting yapan iþçiler olarak görevlendirmiþtir. Öðrenciler kendilerini güvenlik görevlilerin ve iþçilerin yerlerine koyarak onlar gibi davranmýþlardýr. Bu þekilde öðrencilerin normal hayatta yaþanmýþ veya yaþanabilecek bir durum karþýsýnda empati becerisi kazanabilmelerini ve hayatý tanýmalarýný saðlamaya çalýþmýþtýr. Faruk Öðretmen, bu süreçte aþaðýdaki yöntem ya da tekniklerden hangisini kullanmýþtýr? A) Rol yapma B) Ýstasyon C) Münazara D) Benzetim E) Konuþma halkasý 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (7. SORU) FEM KPSS Soru Bankasý (Sayfa 106, Soru 7) Deniz kirliliðini nasýl engelleriz? sorusuna öðrencilerinin çözüm üretmesini isteyen bir öðretmenin, beyin fýrtýnasý uygulama ilkelerine göre aþaðýdakilerden hangisini yapmasý yanlýþtýr? A) Rahat bir konuþma ortamý oluþturmasý B) Yeni fikirler üretmeye cesaretlendirmesi C) Doðru sonucu bulmaya özendirmesi D) Öne sürülen düþüncelerin eleþtirilmesini engellemesi E) Fikirlerin deðerlendirilmesini en sona býrakmasý Beyin fýrtýnasý, bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yoluyla düþünce ve fikir üretmek için kullanýlan yaratýcý bir tekniktir. Beyin fýrtýnasý tekniðini uygulayan bir öðretmenin, aþaðýdakilerin hangisinden kaçýnmasý gerekir? A) Söylenen fikirlere yönelik eleþtiride bulunmamalýdýr. B) Ortaya atýlan fikirlerle alay edilmesine zemin hazýr- lamamalý, izin vermemelidir. C) Orijinal, farklý fikir ortaya atan öðrencileri onore etmeli, ödüllendirmelidir. D) Katýlýmcýlarýn, düþüncelerini serbestçe ifade edebilecekleri bir ortam saðlamalýdýr. E) Kendi fikirlerini de söyleyerek katýlýmcýlarý yeni fikirler üretmeleri için yüreklendirmelidir. FEM KPSS Soru Bankasý (Sayfa 123, Soru 25) Belli bir problemin çözümünde katýlýmcýlarýn bulma ve keþfetme gücünden yararlanmaya yönelik kullanýlan beyin fýrtýnasý tekniði için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Süre sýnýrlamasýna gidilmelidir. B) Ýlginç fikirlerin ifade edilmesine fýrsat verilmelidir. C) Sorular gruba deðil de bireye yöneltilmelidir. D) Yaþamýn farklý alanlarýna yönelik kullanabilme imkaný vardýr. E) Süreç içinde deðerlendirmeye gidilmemelidir. 18

19 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (24. SORU) FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 10 (Soru 30) Derslerinde öðrencilerin yaþamlarý boyunca karþýlaþabilecekleri problem durumlarýna karþý çözüm yollarý geliþtirmelerini önemseyen bir öðretmenin aþaðýdakilerden hangisini yapmasý beklenmez? A) Konuyla ilgili uygun kaynaklarý seçmesi B) Rahatsýz eden bir olay veya olguyu ortaya koymasý C) Genel durumlarý özel durumlarla sýnýrlandýrmasý D) Tek ve doðru bir çözüme ulaþtýrmasý E) Elde edilen sonuçlarýn uygulamasýný yapmasý Felsefe öðretmeni Dursun Bey, bilim felsefesinin konusunu iþlerken sýnýfa hitaben: Çocuklar! Bilim, birikimli ilerleme gösteren bir çaba yerine günümüzde devrimsel bir etkinlik olarak görülmektedir. Bilimin oluþumu ve geliþimi bir paradigmadan diðer paradigmaya geçiþle olmaktadýr. Problemlerin çözümüne yardýmcý olamayan paradigma (kuram) terk edilir yerine daha güçlüsü geçer. Bu açýdan bilim statik bir sonuç deðil, devamlý bilimsel devrimlerle ilerleyen bir etkinliktir. Bilimde en son görüþ Einstein in izafiyet teorisi dir. Bu teoriden sonra bazý bilim adamlarý deðiþik kavramlar ortaya atarak varlýk ve olaylarý anlamlandýrma yoluna gitmiþlerdir. Dursun Bey parçadaki görüþleriyle problem çözme süreciyle ilgili aþaðýdakilerden hangisine yönelik vurgu yapmaktadýr? A) Problemi tanýmlayýp sýnýrlamanýn önemine B) Hipotezleri uygulamanýn yetersizliðine C) Verileri organize etmenin ihtiyaç olduðuna D) Denenceler kurmanýn gerekliliðine E) Kesin bir sonuca ulaþmanýn imkansýzlýðýna 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (30. SORU) FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 10 (Soru 37) Dersinde soru-cevap tekniðini kullanmasýna raðmen öðrencilerin yeterince derse katýlmadýklarýndan ve konuþmadýklarýndan yakýnan bir öðretmen, bu sorunu çözmek için meslektaþlarýnýn fikrine baþvurur ve öneriler alýr. Aþaðýdaki önerilerden hangisinin, bu problemin çözümünde kullanýlmasý daha uygundur? A) Öðrencilerin velileriyle görüþmek B) Öðrencilerin cevaplarýna uygun dönütler vermek C) Öðrencilere katýlýmlarý için ýsrar etmek D) Dersin iþleniþini tamamen öðrenciye býrakmak E) Aniden soru sorarak öðrencilerin dikkatini çekmek Bir öðretmen, öðrencilerin konuyu anlayýp anlamadýklarýný kontrol etmek ve öðrencilerin eleþtirel düþünme becerisini geliþtirmek için soru-cevap tekniðini kullanýr. Soru-cevap tekniðini kullanan bir öðretmene hangi öneride bulunulmaz? A) Soru sorulduktan sonra cevaplanmasý istenen öðrencinin belirlenmesi B) Yanýtýný içinde barýndýran sorularýn sorulmamasý C) Yanýtý almak için sürenin çok uzun tutulmamasý D) Yanýtý bilinmeyen sorularda ipuçlarýndan kaçýnýlmasý E) Yanlýþ yanýt veren öðrencilerin gücendirilmemesi 19

20 2012 KPSS EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ (19. SORU) FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 6 (Soru 24) Sosyal bilgiler dersini, yapýlandýrmacý öðrenme temelinde iþleyen bir öðretmenin aþaðýdakilerden hangisini yapmasý beklenmez? A) Öðrencilerin isteklerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarýný dikkate almasý B) Öðrencileri kendi öðrenmelerinden sorumlu tutmasý C) Konularý öðrencilere daðýtarak sýnýfa sunmalarýný istemesi D) Öðrenilen bilgilerin baþka alanlarda kullanýlmasýný saðlamasý E) Öðrencilerin konuya dair ön bilgilerini harekete geçirmesi Aþaðýdakilerden hangisi, yapýlandýrmacý öðretmenin özelliklerinden biri deðildir? A) Yaþantýlarýn bilgilerin kaynaðýný oluþturmada önemli bir yere sahip olduðunu belirtir. B) Kesin ve þaþmaz bilgiler öðretmek yerine, mantýklý düþünmenin nasýl yapýlabileceðini gösterir. C) Bireyin öðrenme boyutunda nasýl ve niçin öðrendiðine iliþkin psikolojik dayanaklarý bilir ve organize eder. D) Neyin, niçin, nasýl ve ne zaman öðrenilebileceðinin tasarýmýný yapabilecek teknik bilgiye sahiptir. E) Yapýlandýrýlan bilgileri öðretim araçlarýyla zaman zaman tekrar eder ve öðrenciye sunar. FEM KPSS 10 lu Kutu Deneme - 2 (Soru 30) Yapýlandýrmacý yaklaþým ilkelerine bakýldýðýnda öðrenme-öðretme süreçlerinde köklü deðiþikliklere gidilmesi gerektiði görülmektedir. Yapýlandýrmacýlýk öðrencinin nasýl öðreneceðini açýklar, öðretimin ne þekilde yapýlacaðýný açýklamaz. Yapýlandýrmacý yaklaþýmýn özellikleri dikkate alýndýðýnda aþaðýdakilerden hangisi bunun dýþýnda kalýr? A) Bilginin biçimi ve etkinliklerinde çeþitlilik saðlanmalýdýr. B) Öðretim sürecinde gerçek durum ve nesnelere mümkün oldukça çok yer verilmelidir. C) Öðretmenler süreci kontrol eden, dersi daha iyi anlatma çabasý içinde olan ve doðrularý aktaran bir tavýr sergilemelidir. D) Yanlýþlar öðrenciyi tanýma ve eksiklerini gidermesi için fýrsat olarak görülmelidir. E) Planlar esnek ve seçenekli olacak þekilde belirlenmelidir. 20

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı