FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:"

Transkript

1 FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun / sicil numarasında kayıtlı "ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş." (bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır) ile diğer tarafta, KİRACI ve yine diğer tarafta MÜTESELSİL KEFİLLER (kimlikleri ve adresleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Özel Şartlar EK:1 de belirtilmiştir) arasında, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Özel Şartlar EK:2 de ayrıntılı tanımı yapılan malın/malların (bundan böyle KİRALANAN olarak anılacaktır) 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve aşağıda yazılı şart, şekil, hüküm ve esaslar çerçevesinde KİRACI ya kiralanması hususunda işbu finansal kiralama sözleşmesi ve ekleri imzalanmıştır. I- TANIMLAR Madde 1) Aşağıda yer alan kavramlar, bu Sözleşme ve eklerinde aksine bir açıklama olmadıkça karşılarında belirtilen anlamları ifade etmektedir: a- Sözleşme : İşbu Düzenleme Şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesi ve bilcümle ekleri. b- Satıcı : Finansal kiralama konusu malın/malların satıcısı. c- Kiralanan : Ek: 2 (Özel Şartlar) ve/veya proforma faturada ayrıntılı tanımı belirtilen, işbu finansal kiralama sözleşmesine konu mal/mallar. d- Ödeme Planı : Bu sözleşmenin Ek:1 (Özel Şartlar) de bulunan veya KİRALAYAN tarafından KİRACI ya ve Kefillere tebliğ edilecek olan kira bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarih ve tutarlarını içeren ödeme tablosu. e- Teminat : Kiracının işbu sözleşmeden doğacak borçlarına ilişkin olarak, her kim tarafından verilmiş olursa olsun nakdi, ayni ve şahsi garantiler, garanti mektupları, kefalet, ipotek, rehin gibi teminatlar. f- Kira bedeli : Ödeme planında vade ve tutarları gösterilmiş olan, kiracının kiralayana ödemeyi taahhüt ettiği kira bedellerinin tümü. g-tesellüm Belgesi : Kiracının kiralananı sözleşmede öngörülen nitelikte hasarsız, eksiksiz ve çalışır durumda teslim aldığını belirten ve kiracı tarafından imzalanan Teslim Tesellüm Belgesi. II. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ Madde 2) Yürürlük Hükümleri a-işbu sözleşme ancak aşağıda belirtilen şartların tümünün eksiksiz, usul ve mevzuata uygun olarak tahakkukundan sonra ve KİRALAYAN'ın tam mutabakatı dairesinde ve her yönü ile KİRACI'nın sorumluluğu altında aşağıda Madde 7 hükümleri geçerli olmak kaydı ile yürürlüğe girecektir; i- Mevzuat hükümleri uyarınca ve/veya sözleşme konusunun niteliği veya özelliği icabı gereken ve/veya KİRALAYAN'ın KİRACI tarafından temin ve ibrazını şart koşmuş olduğu bütün izinlerin, ruhsatların, onayların alındığını tevsik eden beyanname ve sözü edilen izin, ruhsat, onay ve benzerlerinin aslı veya noterden tasdikli birer örneğinin ibraz ve tevdii, ii- İş bu sözleşmede KİRALAYAN a verilmesi öngörülen tüm teminatların (Ayrıntılı dökümü ve şartları iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Özel Şartlar EK:1 de belirtilmiştir) temin ve KİRALAYAN ın hüküm ve tasarrufuna teslim, tevdi ve ifası ile buna ilişkin bilcümle işlem ve fiillerin tamamen ikmali, iii- Ödeme Planında öngörüldüğü takdirde, birinci kiranın ve/veya kararlaştırılan peşin ödemenin tamamen yapılmış olması; b-yukarıda belirtilen şartların tam ve gereği gibi işbu Sözleşme'nin düzenlendiği tarihten itibaren 60 takvim günü içinde gerçekleşmemesi halinde Sözleşme bir hüküm ifade etmeyecektir. Sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 60 takvim günü içinde yürürlük şartlarının yerine getirilmemiş olması nedeniyle ortadan kalkması ve hiç bir hüküm ifade etmemesi halinde Kiracı'nın Kiralayan dan hiçbir sebeple herhangi bir tazminat veya sair bir talepte bulunma hakkı olmayacağı gibi Kiracı, Kiralayan ın Sözleşme'nin yürürlüğe girmemesi nedeniyle maruz kalmış olduğu bütün zararlarını, Kiralayan tarafından kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 3 gün içinde, işbu Sözleşme'de belirtilen temerrüt faizi ile birlikte nakden ve tamamen tazmin edecektir. III. KİRALAMANIN GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI Madde 3) Kiralama Süresi Kiralanan işbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere Ek:1 (Özel Şartlar) da belirtilen süre için kiralanmıştır. Madde 4) Kiralananın Mülkiyeti ve Tasarruf Hakkı Kiralanan üzerindeki mülkiyet hakkı, bütün hüküm ve sonuçları ile KİRALAYAN'a aittir. KİRACI kiralanana 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereğince zilyet olup, kiralanandan sözleşme ve zilyetlik hükümleri çerçevesinde yararlanacaktır. Madde 5) KİRALAYAN'ın Hukuki Niteliği İşbu sözleşmeye taraf olan bütün kişiler, KİRALAYAN ın bir finansal kiralama şirketi olduğu ve KİRACI'yı bir mali kurum olarak kredilendirdiği, herhangi bir malın satıcısı, imalatçısı, aracısı, komisyoncusu olmadığı, finansal kiralama konusu kiralananı KİRACI'ya finansal kiralama maksadıyla kullandırdığı, kiralananın teslimine, taşınmasına, cins ve özelliklerine ait yükümlülüklerin buna göre değerlendirileceği ve KİRALAYAN kiralanan nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zararlardan sorumlu tutulamayacağı hususlarında mutabakata varmışlardır. Madde 6) KİRALAYAN'ın Kiralananı Üçüncü Şahıslara Devri İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartı ile KİRALAYAN malın mülkiyetini bütün hak ve borçları ile birlikte başka bir finansal kiralama şirketine devredebilir. Bu devir ve devrin KİRACI'ya ihbarı sonucunda sözleşme ve eklerinin taraflar arasında hükmi niteliği kalmaz. Yalnız KİRACI'nın ihbar tarihine kadar olan borçlarından dolayı KİRALAYAN'a karşı sorumluluğu devam eder. KİRALAYAN işbu sözleşmeden kaynaklanan alacaklarını, KİRACI nın muvafakatını almadan üçüncü şahıslara temlik edebilir. Madde 7) KİRACI'nın Hukuki/ Mali Borç ve Yükümlülükleri İşbu sözleşme veya işbu sözleşmenin düzenlenmesine, imzalanmasına, yürürlüğe girmesine, yürürlükte kalmasına, uygulanmasına, sona ermesine, feshine, infisahına veya tasfiyesine; veya kiralananın aynına, faaliyete geçirilmesine, çalıştırılmasına, işletilmesine, 1

2 kullanılmasına, her türlü tasarrufuna; veya kiralananın SATICI'dan veya imalatçıdan iktisap ve tesellümüne, KİRALAYAN'dan devir ve teslim alınmasına veya satın alma hakkına dayanılarak iktisabına; veya kira ilişkisinin tasfiyesine; kiralananın iade ve teslimi ile KİRALAYAN'ın ibrasına ilişkin olarak; bütün resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlar, adli, mali ve idari kaza organları, meslek odaları, sicil müdürlükleri, noterliklerden ve bunlarla sınırlı olmaksızın hangi amaç, sebep, ihtiyaç veya gerekçe ile olursa olsun alınması gereken veya yerine getirilmesi icap eden her türlü işlem, izin, ruhsat, belge, onay, tasdik, tescil, şerh, terkin, kayıt ve bunların temdit edilmesi, yenilenmesi, devredilmesi, tashihi, suret tanzim ve tasdiki, bütün bu amaçlar için gerekli müracaatların yapılması, işlemlerin takibi, sonuçlandırılması, evrak, belge, dosya tanzim edilmesi, icap ettiği veya kendisi tarafından talep vaki olduğu takdirde, KİRALAYAN'a ibraz, tevdi ve teslimi, zamanında ve ilgili usul ve mevzuata uygun bir biçimde, tüm sorumluluk ve yükümlülükler tamamen kendisine ait olmak üzere KİRACI tarafından icra ve ifa edilecek ve; a- Sözleşme konusu kiralananın iktisab edilmesi, malın incelenmesi ve iadesinden, kullanılması, işletilmesi, çalıştırılması, her türlü tasarrufu, nakledilmesi, satın alma opsiyonuna bağlı olarak iktisabı, ayni veya şahsi teminat tesisi, tescili, kaldırılması, değiştirilmesi, sözleşmeden kaynaklanan ihbar, protesto, ibraz, tahsil masrafları ve komisyonları, sözleşmenin hangi aşamasında ve hangi sebep ve suret veya gerekçe ile olursa olsun, ödenmesi gereken mevcut ya da ileride konabilecek her türlü ve her kategoride vergi, harç, resim, damga vergisi, katılma payı, fon, prim, aidat, masraf, muayene, kontrol, ölçme, tespit, nakliye, ihbar, tazminat, malın/malların ithalatı sırasında ortaya çıkan kur farkı v.s. diğer bütün ödemeler ile bunlara ait faiz, gecikme zammı, temerrüt faizi, ceza, tazminat, masraf, ilama bağlanmış veya icra yolu ile takip edilen veya tahkim sonucu kesinleşen her türlü borç, taahhüt, faiz ve bütün masrafları ile birlikte tamamen ve gereği gibi eksiksiz bir biçimde KİRACI tarafından ödenecek, yerine getirilecektir. Kiracı, ileride KDV mevzuatında değişiklik olması veya yasal merciler tarafından meri mevzuata ilişkin yorum farklılıkları sebebiyle farklı uygulamalara gidilmesi ve bu sebeple ilgili yasal mercilerin geriye dönük olarak Kiralanana ilişkin mal ve hizmet KDV farklarını talep etmesi ve buna ilişkin gecikme faizi, ceza vs. uygulaması halinde doğacak mal ve hizmet KDV farklarını, geriye dönük gecikme faizlerini, cezalarını vs. tüm yasal gider ve masrafları ile birlikte oluşacak toplam tutarın kendisine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren üç gün içinde Kiralayana ödeyeceğini, yazılı olarak bildirilmesine rağmen tutarın ödenmemesi ve zorunlu olarak Kiralayan tarafından karşılanması halinde ilgili tutarı Madde18 de belirtilen oran üzerinden temerrüt faizi ve yasal masraflarla birlikte Kiralayana ödemekle yükümlü olduğunu, aksi halde Kiralayanın ilgili tutarın tahsili için gereken her türlü yasal yola başvurmakta serbest olduğu gibi bu sebeplerle işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. b- KİRALAYAN bu madde ve sözleşmenin sair hükümleri çerçevesinde yaptığı ve/veya yapacağı tüm masraf ve harcamaları ödeme planından ayrı olarak KİRACI dan talep hakkına sahiptir. KİRALAYAN ın talebi üzerine KİRACI, talep edilen tutarları, talep olunan para cinsinden ve fatura karşılığında, derhal, nakden, tamamen KİRALAYAN a ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Yukarıda belirtilen ve benzeri işlemler ve/veya ödemeler ve bunlara ait her türlü belgeler ve müstenidat bütünü ile KİRACI'nın sorumluluğu altında olup, KİRACI'nın beyanları, muamelatı, tasarrufları, davranışları ve icraatı ile ilgili olarak KİRALAYAN'ın herhangi bir borcu ve mükellefiyeti ve sorumluluğu bulunmayacaktır. KİRACI, bu madde ile öngörülen yükümlülüklerine aykırı davranışları sonucunda KİRALAYAN'ın maruz kalacağı zarar ve ziyanı tazmin ve icabında KİRALAYAN ın ibrasını temin etmek mükellefiyeti altındadır. Madde 8) KİRACI'nın Mevzuata Uymaması KİRACI tüm mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İş bu sözleşme konusu Kiralananın teşvik belgesi kapsamında temin edilmesi halinde teşvik unsurlarından KİRACI ve KİRALAYAN yararlanacaktır. KİRACI, teşvik mevzuatına ilişkin düzenlemelere ve iş bu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlü olup, teşvik belgesindeki yükümlülüklere ve/veya teşvik mevzuatına uymadığı takdirde KİRALAYAN aleyhine doğmuş/doğacak her türlü ceza, resim, harç ve vergiyi KİRALAYAN a derhal ve nakten ödemeyi beyan ve kabul eder. Madde 9) Sahte ve/veya Tahrif Edilmiş, Gerçeğe Aykırı Belgeler KİRACI ve kefiller, kendisinin, temsilcilerinin ve vekillerinin KİRALAYAN a, satıcıya veya ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişilere sahte, tahrif edilmiş belge, vekaletname, kimlik, sirküler veya diğer herhangi bir belge ibraz ve tevdi etmesinden, bu tür belgeler ile kendi nam ve hesabına ya da KİRALAYAN ı temsilen yapacağı işlemlerin sonuçlarından, belge, bilgi ve beyanların gerçeği yansıtmamasından doğan her türlü mali, hukuki ve cezai tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. IV. KİRALANANIN KİRACIYA TESLİM EDİLMESİ Madde 10) KİRACI ile Satıcının Mutabakatının KİRALAYAN a Bildirilmesi Kiralananın Satıcı'dan teslim alınması, nakledilmesi, tesellümü, gerekli hallerde tesisi, montajı ve işletilmesi, ödenecek bedelin miktarı, ödeme şekli ve şartları ile ilgili bütün hususları KİRACI, Satıcı ve/veya yetkili servisi ile anlaşarak aralarında mutabakata bağlayacak ve sağlanan mutabakatı, belgeleri ile birlikte KİRALAYAN'a bildirecektir. KİRALAYAN kiralananın bedelinin normal ya da yüksek olup olmadığını araştırmak, teslimi, nakli, tesellümü, tesisi, montajı, çalıştırılması, bakımı, ödeme şekli ve şartları gibi konularda hangi yolun uygun olacağını belirlemek sorumluluğunda olmayıp, bu hususlarda bütün sorumluluk KİRACI'ya aittir. Ancak KİRALAYAN, bu çalışma ve işlemlerle ilgili olarak KİRACI tarafından temin edilmiş satıcı, mal, bedel, teslim tarzı ve süresi dışında kalan, kendi çalışma yöntemi çerçevesinde uygun gördüğü tali hususlarda değişikliklerin yapılmasını öngörebilir. Madde 11) KİRACI nın Kiralananı Satıcı dan Teslim Alma Yükümlülüğü a- KİRACI, KİRALAYAN ın sözleşme Özel Şartlar Ek:3 te verdiği YETKİ BELGESİ ile kiralananı teslim almaya yetkili kılınmıştır. b- KİRACI, kiralananı aşağıdaki hususlarla sınırlı olarak temsile yetkili vekil sıfatıyla KİRALAYAN adına SATICI dan teslim alacağını, derhal her yönüyle eksiksiz bir biçimde inceleyeceğini, uzmanlara inceleteceğini, KİRALAYAN gerekli gördüğü takdirde uluslararası itibara sahip bir kuruluşa veya KİRALAYAN ın uygun bulduğu bir kuruluşa inceleteceğini, kiralananda kısmen veya tamamen bir bozukluk hata, arıza, hasar veya benzeri haller bulunması veya kiralanan üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri halinde süreleri içinde, satıcıya veya diğer ilgililere gerekli ihbar ve ihtarları yapacağını, her türlü hukuki önlemleri alacağını, girişimlerde bulunacağını, tüm bu girişimlerle ilgili olarak evrak, tutanak veya rapor tanzim edeceğini veya ettireceğini, bu belgeleri en kısa zamanda KİRALAYAN a ibraz edeceğini, her hususla ilgili KİRALAYAN ı derhal haberdar edeceğini, bu hususlara uymamaktan ve kiralananı kabul, kısmen kabul, şartlı kabul, red etmekten veya haksız red etmekten ve bu maddede belirtilen işlemlere ilişkin gerçeğe aykırı veya tahrip edilmiş beyan ve belge tanziminden doğan bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu ve benzeri sebeplerle KİRALAYAN dan hiçbir talepte bulunamayacağını ve bu madde hükmüne aykırı davranışları nedeni ile KİRALAYAN ın uğrayacağı zararı derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Kiralananda kısmen veya tamamen bir bozukluk hata, arıza, hasar, eksiklik veya Satıcı nın taahhüt ettiği şartlara aykırılık ve benzeri durumların varlığı tespit edildiği 2

3 takdirde gerekli bütünihbarlar, tüm sonuçları KİRACI ya ait olmak üzere süresi içinde yine KİRACI tarafından yapılacaktır. Gerekli ihbarların süresi içinde yapılmamasından veya Satıcı ya karşı dava açılması için süresi içerisinde KİRALAYAN a başvurulmamasından, davanın sonuçlarından tamamen KİRACI sorumludur. c- Bu sözleşmenin konusunu teşkil eden kiralanan, KİRACI tarafından seçilip beğenildiğinden, esasen Satıcı nın da KİRACI tarafından bulunmuş olması, malın alımı, temini, teslimi, montajı, işletilmesi, kullanılması ile ilgili tüm anlaşmaların, şartların, Satıcı ve yetkili servisi ile KİRACI arasında kararlaştırılıp gerçekleştirildiğinden, mal tesliminden önce yine kendisi tarafından incelendiği ve incelettirildiğinden, malla ilgili her türlü ayıptan KİRALAYAN ın sorumluluğunun bulunmadığını, bu sebeple KİRALAYAN a karşı her ne nam altında olursa olsun bir talep, dava hakkının bulunmadığını KİRACI kabul ve ikrar etmektedir. Satıcının malı/malları taahhüt ettiği süreden daha geç, eksik teslim etmesi veya hiç teslim etmemesi, malın/malların Satıcı tarafından taahhüt edilen nitelik, nicelik, cins, ebat ve özelliklere uymaması, kusurlu veya bozuk olması, Satıcının taahhüt ettiği biçimde çalışmaması, üçüncü kişilerin mal/mallar üzerinde hak iddia etmeleri, malın/malların KİRACI'ya tesliminin hiç veya zamanında mümkün olmaması veya mal/mallar KİRACI tarafından hiç veya tamamen veya gereği gibi kullanılamaz veya öngörülen amaca tahsis edilemez veya amaç ortadan kalkar ise ve benzeri hallerde, KİRACI, KİRALAYAN'dan hiçbir talepte bulunmayacağı gibi, KİRACI, kiralama bedellerini ödememe, tenzil etme, geç ve/veya eksik ödeme yoluna gidemez, sözleşmenin hükümleri ve yürürlüğü de hiçbir şekil ve suretle etkilenmez ve KİRACI'nın tüm borç ve yükümlülükleri aynen devam eder. Madde 12) Zilyetliğin KİRACI ya Devredilmesi a-kiralayan, kiralananın zilyetliğini işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde zilyetliğin devrine ilişkin herhangi bir suretle KİRACI ya devredecek veya devredilmesini temin edecektir. Ancak KİRALAYAN, KİRACI nın bu sözleşme nedeniyle doğan yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde ve zamanında yerine getirmemesi nedeniyle, kiralananın zilyetliğini KİRACI'ya devretmeme veya devredilmesini temin etmeme hakkına sahip bulunacak, kiralananı teslim etmemesi halinde KİRALAYAN ın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve zilyetliğin devri KİRALAYAN dan talep edilemeyecektir. Ayrıca, KİRALAYAN ın bu sebeple uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar ve Satıcı ya karşı ödemekle yükümlü tutulabileceği tazminat, nakden ve tamamen KİRACI tarafından karşılanacaktır. b-kiraci, kiralananı teslim aldığına ilişkin tesellüm belgesini imzalaması veya bu belge yerine kaim olmak üzere sevk irsaliyesi vs. bir belgenin KİRALAYAN a ibrazıyla, kiralananı işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde teslim almış ve kabul etmiş olduğunu ve KİRALAYAN ın işbu sözleşmeden doğan kiralananı teslim ve zilyetliği devir borcunu tam olarak ve zamanında yerine getirdiğini kabul ve taahhüt eder. c-kiralananın satıcı tarafından KİRALAYAN dan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple teslim edilmemesi veya edilememesi hallerinde KİRALAYAN ın zilyetliği devir yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. Madde 13) SATICI ya Karşı İleri Sürülecek Talep Haklarının Kullanılması KİRALAYAN; sırf Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca kiralananın KİRALAYAN a satılmış olması, faturanın/faturaların KİRALAYAN adına tanzim edilmiş bulunması sebebiyle Satıcı ile arasındaki hukuki ilişkiden doğan talep ve dava hakları KİRALAYAN ın onayına istinaden sonuç ve giderlerine katlanmak kaydıyla KİRACI tarafından yöneltilir. Talep ve dava hakkının kullanılması nedeniyle yapılacak bütün masraflar, her türlü dava, takip masrafları ve avukatlık ücreti de tamamen KİRACI tarafından karşılanacaktır. Madde 14) Kiralananın Yurt Dışından Temin Edilmesi Kiralanan KİRACI tarafından seçilip beğenildiği, Satıcı nın da KİRACI tarafından bulunmuş olması, malın alımı, temini, teslimi, montajı, işletilmesi, kullanılması ile ilgili tüm anlaşma ve şartlar, Satıcı ile KİRACI arasında kararlaştırılıp gerçekleştirildiğinden; KİRACININ talebi üzerine ithali yapılacak proforma fatura konusu kiralananın ikinci el ve kullanılmış olması durumu da dahil olmak üzere, malın/malların gümrüğe hasarlı/eksik/kusurlu veya hiç kullanılmaz halde gelmesi, sigorta hasarlarının eksik ya da hiç ödenememesi durumunda tüm sorumluluk KİRACI ya ait olup, KİRACI her ne nam altında olursa olsun KİRALAYAN dan hiç bir talepte bulunmayacak, finansal kiralama sözleşmesi veya sair sözleşmelerden doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri aynen devam edecektir. KİRACI belirtilen nedenlerle, KİRALAYAN aleyhine oluşacak her türlü zarar/ziyanı ve kiralananın KİRACI ya teslim edilememesi halinde KİRALAYAN tarafından satıcı firmaya ödenmiş olan mal bedelini KİRALAYAN ın ilk yazılı talebinde ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın ve ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçecek işlemiş sözleşme faizi ile birlikte KİRALAYAN a ödemek zorundadır. Aksi halde sözleşmedeki temerrüt hükümleri geçerli olacaktır. KİRACI, a-kiralanana ilişkin proforma fatura/faturalar doğrultusunda yapılan ithalat işleminin fiiliyata geçirilmesi sırasında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki giriş gümrüklerine deniz, hava, tren ve diğer karayolları ile gelen mal/malların kat'i faturasının ve ithale mesnet diğer evraklarının uyumsuzluğunda veya diğer mal/malların küşadı sonundaki uyumsuzluğunda veya küşadı esnasında tespit edilemeyen giriş beyannamesinin verilmesi ile kazanılan mükellefiyetin çeşitli aşamalarında meydana gelebilecek uyumsuzluğun veya mal/malların fiili ithalinden sonra doğabilecek farklılıkların, eksikliklerin, her türlü vergi, resim, harç, fon, gecikme faizi, kaçakçılık cezası gibi maddi ve manevi tazminat ile hukuki ve cezai sorumlulukların ister finansal kiralama sözleşmesinin süresi içinde, ister kiralananın mülkiyetinin KİRACI'ya devrinden sonra dahi kendisine ait olduğunu, bu ve benzeri sebeplerle KİRALAYAN'dan hiçbir talepte bulunamayacağını ve bu madde hükmüne aykırı davranışları nedeni ile KİRALAYAN'ın uğrayacağı her türlü zararı sözleşmede yer alan temerrüt faizi üzerinden hesaplanan faizi ile birlikte derhal tazmin edeceğini, b-kiralayanın, ithalatı yapılacak olan Kiralananın, proforma fatura, fatura ve diğer belgelerle uyumlu, hasarlı, kullanılmış olup olmadığını, üzerindeki CE plakasının mevzuata uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla, uygun göreceği gümrük müşaviri aracılığıyla fiili ithalat öncesinde küşat yaptıracağını, küşat sonucu ne olursa olsun kabul etmek zorunda olduğunu, Kiralayandan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple küşat yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, Kiralayanın gerekli görmesi halinde, ithalat işleminin tamamlanmadan sonlandırılarak Kiracıya veya Kiracının uygun göreceği üçüncü kişiye devredilebileceğini, gümrüğe terkedilebileceğini veya kiralananın mahrece iade edilebileceğini, bu sebeplerle doğacak her türlü masraftan kendisinin bizzat sorumlu olduğunu, c-ithalatı yapılacak olan Kiralananların hassas elektronik aksamlar ihtiva etmesi, kolay kırılabilir yapıda olması, ambalajının açılmasının hasar riski taşıması, orijinal ordino alınamaması veya gümrük müdürlüklerinin küşat için onay vermemesi gibi nedenlerle, gümrükleme işlemlerinin gümrük sahasında, antrepoda veya antrepoya indirilmeden kamyon üzerinde, küşat yapılmaksızın gerçekleştirilmesini talep ettiği ve Kiralayanın uygun gördüğü durumlarda; ithalatı yapılan malın, sözleşme ekinde yer alan proforma faturalarda belirlenen niteliklerden ve düzenlenen gümrük beyannamesinden farklı olarak, kullanılmış olduğunun, çalışmasını engelleyecek sorunları 3

4 bulunduğunun, mal muhteviyatının eksik olduğunun, üretim yılının proforma faturada belirtilen yaşa uymadığının, hasarlı olduğunun, malın ticari faturası ile finansal kiralama sözleşmesi konusu kiralananın niteliklerinin örtüşmediğinin veya ekipmanın ülkeye girişinde gümrük mevzuatı açısından sınır/yasak bulunduğunun, ekipmanda CE plakasının bulunmadığının ve CE mevzuatı ile ilgili şartları sağlamadığının sonradan tespit edilmesi gibi, küşat yapılamamasından kaynaklanabilecek ve ayrıca ithalatı yapılacak olan Kiralananla ilgili olarak gümrükte yapılan küşat sonucu CE plakasının bulunmadığının ve/veya plaka üzerinde bulunması gereken bilgilerin ve deklarasyon, sertifika, test raporu vb. belgelerin CE mevzuatı ile ilgili şartları sağlamadığının tespit edilmesi durumunda oluşabilecek tüm sorunlarda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafına ait olacağını, oluşabilecek bedelleri nakden ve defaten Kiralayanın ilk yazılı talebinden itibaren sözleşmede mevcut adrese yapılacak bildirim üzerine üç gün içinde ödeyeceğini, 4703 sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun, CE uygunluk işaretinin ürüne iliştirilmesine ve kullanılmasına dair yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak olan piyasa denetimi ve gözetimi kapsamında Sanayi Bakanlığı görevlilerinin talep etmesi durumunda süresi içinde uygun CE plakasının temin edileceğini ve Kiralanana iliştireceğini, uygun CE işaretlemesi yapılamaması sonucu mahrece iade kararı verildiği takdirde gereğini yapacağını ve bu konuda her türlü sorumluluğun tarafına ait olduğunu, d-ithalatı yapılacak olan kiralananla ilgili olarak; ithalat sırasında gerekli olsun veya olmasın, Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak piyasa iç denetimlerinde talep edilebilecek mevzuata uygun CE deklarasyonu, test raporu, teknik belgeler vb. her türlü belgeyi ve kiralanan üzerinde bulunması gereken mevzuata uygun CE plakasını, fiili ithalat tarihine kadar temin edeceğini, temin edilememesi veya uygun şekilde temin edilememesi ve Kiralayanın gerekli görmesi halinde, ithalat işleminin tamamlanmadan sonlandırılarak Kiracıya veya Kiracının uygun göreceği 3.kişiye devredilebileceğini, gümrüğe terk edilebileceğini veya kiralananın mahrece iade edilebileceğini, bu sebeplerle doğacak her türlü masraftan sorumlu olacağını, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Kiralayanın, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmeye veya söz konusu kiralananla ilgili proforma faturayı Sözleşme dışına çıkarmak amacıyla sözleşmeyi tek taraflı tadil etme hakkına sahip olduğunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygunluk değerlendirme işlemlerinde kullanılmak ve yukarıda anılan yasa ve yönetmelikte belirtilen yetkili kuruluş veya onaylanmış kuruluş kapsamında Kiralananla ilgili gerekli başvurularda bulunmak üzere ithalatçı sıfatıyla Kiralayana tüm belgeleri, ilgili makamlarca istenecek teknik dosya ve buna ait dokümanları süresi içerisinde sağlamayı ve Sözleşme süresince yukarıda belirtilen yasal mevzuata uygun davranmayı, bu bağlamda Kiralayanın ithalatçı sıfatıyla ithal edilen Kiralananın CE uygunluk işaretinin ürüne iliştirilmesine ve kullanılmasına dair yetkili ve/veya onaylanmış kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm başvurularla ilgili gider ve harcamaların ithalat masrafları olarak kabul edilmesini, Kiralananla ilgili olarak yetkili ve/veya onaylanmış kuruluşlar nezdinde yapılacak başvurunun herhangi bir nedenle reddedilmesi ve Kiralananın mahrece iadesinin gerekmesi halinde doğabilecek tüm masraflar, cezalar ve gecikme faizlerinden sorumlu olduğunu, bu sebeplerle Sözleşmenin iptali ve/veya feshi halinde Kiralayanın müspet ve menfi zararını/zararlarını karşılayacağını, Kiralayanın ithalatçı sıfatıyla 4703 sayılı Kanunun 13. maddesinde belirtilen ve diğer mevzuatta yer alan idari para cezasına mahkûm edilmesi halinde, kendisine yapılacak bildirimi takip eden 3 iş günü içinde anılan para cezasını fer'ileriyle birlikte Kiralayana ödemekle yükümlü olduğunu, Kiralananda CE Yönetmeliği kapsamında bir uygunsuzluk tespit edilmesi sonucu oluşabilecek yaptırımlardan Kiralayanın sorumlu olmadığını ve böyle bir durumun hasıl olması halinde işbu sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerinin devam edeceğini, e- Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılacak piyasa iç denetimlerinde ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde tüm masraflar kendisine ait olmak üzere kullanım kılavuzunun, CE Uygunluk Beyanının ve diğer teknik belgelerin Türkçe tercümesini yaptıracağını ve yetkili kurumlara sunacağını, aksi halde Kiralayan tarafından yaptırılarak cari hesabına borç kaydedileceğini, f-ithalatı yapılacak olan ekipmanların karayollarında seyir halinde olmayan, Tip Onay kapsamı dışında bir araç olması ve Tip Onay muafiyetinin alınması durumunda; bu araçlar için uygunluk belgeleri düzenlenmeyeceğini, trafik tescillerinin yaptırılmayacağını, gerekli izinler alınmadan karayollarına çıkarılmayacağını aksi takdirde tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını, g-yurtdışı nakliyenin teslim şekli nedeniyle Satıcıya ait olmadığı durumlarda, nakliyeci firmayı ve ulaşım aracını kendisinin belirleyeceğini, bununla ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, h-ihracatçının Kiralayana ATR/ EUR1 belgesini ibraz etmediği durumlarda, ATR/ EUR1 belgesini kendisi temin ederek fiili ithalata başlanmadan önce ATR/EUR1 belgesini Kiralayana teslim edeceğini, teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi durumunda gümrükte oluşabilecek CIF bedeli üzerinden gümrük vergisi ve diğer masrafların kendisine ait olduğunu, ı-antrepodan veya gümrük sahasından satış/devir işlemlerinde, sözleşmeye konu ekipmanların Gümrük Mevzuatında belirtilen şartlar doğrultusunda Kiralayana devredilmesinin gerekli olduğu durumlarda, bu eşyaların tahakkuk edecek tüm gümrük vergileri, fon, ücret ve cezalarını ödeyeceğini, bu devir dolayısıyla her türlü mali ve hukuki sorumluluğu üstlendiğini, Kiralayana atfedilecek her türlü talebin kendisi tarafından karşılanacağını, i-ithalatı yapılacak olan Kiralananın ahşap ambalajının ISPM 15 standardına uygun bulunmaması nedeniyle gümrük yönetmeliği ve diğer mevzuatlar çerçevesinde karşılaşılabilecek her türlü ceza, masraf ile her türlü mali, hukuki cezai sorumluluğu üstlendiğini ve ileride Kiralayandan hiçbir hak, iddia ve menfaat talebinde bulunmayacağını, j-kiralananın yürürlükteki mevzuat gereğince ithalinin izne tabi bulunması halinde; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Kiralayanın gerekli ithalat izni için Resmi Makamlara başvuracağını, izin belgesi başvurusu ile birlikte sunulacak bilgi ve belgelerin doğruluğundan kendisinin sorumlu olduğunu, Kiralayanın ithal edilecek Kiralananlara ilişkin yaptığı izin başvurusunun herhangi bir nedenle reddedilmesi, ithalat izninin verilmemesi durumunda Sözleşmenin yürürlüğe girmeyeceğini ve Kiralayan ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, Kiralayan tarafından yapılmış bulunan masrafların kendisi tarafından derhal ödeneceğini, k-yatırım Teşvik Belgesine bağlanmış bulunan yatırımların Sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği durumlarda; Kiracının teşvik belgesi kapsamında Kiralayan adına düzenlenecek makine ve teçhizat listesinin T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nce onaylanması ve satın alınacak Kiralananlara ilişkin KDV muafiyeti tanıyan yazının Vergi Dairesince düzenlenmesi öncesinde, yazılı olarak talep etmesi ve Kiralayanın uygun görmesi koşuluyla, Satıcıya akreditif açılabileceğini, sipariş teyidi verilebileceğini veya avans ödeme yapılabileceğini; bu talebinin gerçekleştirilmesi sonrasında makine ve teçhizat listesinin onaylanmaması veya KDV muafiyetinin temin edilememesi halinde finansal kiralama sözleşmesi teşviksiz olarak geçerli olacağından, doğacak her türlü fon, resim, 4

5 vergi, harç, ceza, sair masrafları ve doğacak gecikme faizini; anılan tutarların Kiralayan tarafından ilgili mercilere ödenmesi halinde ise, ödenen tutar ve bunun üzerinden hesaplanacak Temerrüt Faizi, yasal giderler ve vekalet ücretini Kiralayana nakden ve defaten ödeyeceğini, bununla birlikte Kiracının talep etmesi ve Kiralayanın kabul etmesi halinde söz konusu bedelleri vade farkı ile birlikte Kiralayan kira bedelleri içerisinde ödemeyi kabul ettiğini, l-üretim/model yılında fiili ithali yapılması gereken kiralananların her ne sebeple olursa olsun üretim/model yılında KİRALAYAN tarafından ithal edilmemesi durumunda her türlü sorumluluk KİRACI ya ait olup, KİRACI bu durum nedeni ile KİRALAYAN ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal ödeyeceğini, buna karşılık KİRALAYAN dan hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, m-kiralananın yeni ve kullanılmamış olduğu durumlarda Kiracı, işbu Sözleşmenin akdedildiği tarihte Kiralananın yeni ve kullanılmamış olup olmadığını gerek şahsen ve gerekse konusunda uzman kişilerce kontrol ettiğini/ettirdiğini, gerekli inceleme ve araştırmaları yaptığını/yaptırdığını, Satıcının Kiralananın yeni ve kullanılmamış olduğu beyanını kabul ettiğini ve doğruluğunu teyit ettiğini, bu sebeple ileride Kiralanan ile ilgili ayıp, gizli ayıp, aliud teslim gibi herhangi bir iddiada bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Kiracı ayrıca, ileride gerek kamu kurum ve kuruluşları tarafından ve gerekse herhangi bir üçüncü şahıs tarafından Kiralananın ikinci el olduğunun ileri sürülmesi halinde doğabilecek tüm hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu sebeplerle doğacak tüm vergi, harç, gecikme cezası, gecikme zammı ve bunun gibi tüm giderler ile ve ayrıca konunun yargıya intikal etmesi halinde yargılama giderleri ve vekalet ücretini de Kiralayanın ilk talebinde hiçbir itiraz ve defi ileri sürmeksizin Kiralayanın bildireceği hesaba nakden ve defaten ödeyeceğini, Kiralayanı tüm bu hususlarda şimdiden gayrikabili rücu olarak ibra ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. V. KİRALANAN IN BEDELİNİN SATICI YA ÖDENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR Madde 15) Kiralananın Bedelinin Ödenmesi Kiralananın bedeli satıcıya, kiralananın yurt dışından ithal edildiği ve taraflarca aksinin kararlaştırıldığı durumlar hariç, mal/malların teslim alındığına ilişkin tesellüm belgesinin veya bu belge yerine kaim olmak üzere sevk irsaliyesi vs. bir belgenin KİRALAYAN a ibrazından sonra ödenecektir. Kiralananın bedelinin yabancı para üzerinden ödendiği durumlarda Ödeme Planı nda belirtilen esaslar uygulanacaktır. Kiralananın Türkiye dışından temin edileceği hallerde seçilen ödeme biçimi, akreditifle ödemenin seçilmesi halinde akreditif türünün belirlenmesi, akreditif şartlarının tespiti ve bu hususlardan doğan bütün sorumluluk tamamen KİRACI'ya aittir. Ancak KİRALAYAN ödeme biçimi veya akreditif şartlarında gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını, akreditif dokümanları arasına gerekli gördüğü dokümanların konulmasını KİRALAYAN ve/veya dokümanların uygun bulduğu kurumlar tarafından hazırlanmasını talep edebilir. Bu hallerde de doğan sorumluluklar tamamen KİRACI'ya aittir. KİRACI ödeme biçimi veya akreditif ile ilgili meydana gelen bütün gelişmelerden, belgelerin tesliminden KİRALAYAN ı derhal haberdar etmekle yükümlüdür. Madde 16) Satıcı ya peşin veya avans ödeme yapılması KİRACI; a-kiralayanın peşin/avans ödeme yapılması için Satıcıdan veya Kiracıdan en az avans tutarı kadar ve kendi tespit edeceği nitelikte teminat talep etme hakkı bulunduğunu, b-proforma faturada peşin veya avans ödeme yapılacağının belirtildiği durumlarda, işbu Sözleşme ekinde yer alan proforma faturalara ait peşin veya avans bedellerinin ikinci bir talimata gerek duyulmaksızın Kiralayan tarafından Satıcılara ödenmesini, mal bedeline ilişkin peşin ödemenin yapılmasıyla, sözleşme konusu mala ilişkin kira bedeli ödemelerini gerçekleştirmeye başlayacağını, c-yapılan peşin veya avans ödeme sonrasında Kiralanan ile ilgili oluşabilecek tüm risklerin sorumluluğunu kabul ettiğini, Kiralananın Satıcı tarafından teslim edilmemesi veya Kiralayanın Satıcıya yaptığı peşin veya avans ödeme ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık doğması durumunda, ilgili proforma fatura konusu mala/mallara ilişkin KİRALAYAN tarafından yapılan peşin ödeme bedellerini ve yapılan masrafları hiçbir koşul ileri sürmeksizin ve bu konuda ayrıca uyarı, bildirim, ihtar ya da hüküm almaya gerek olmaksızın finansal kiralama sözleşmesinde geçerli olan faiz oranından hesaplanacak faizi ile birlikte KİRALAYAN a derhal ve defaten ödeyeceğini, proforma fatura konusu mala/mallara ilişkin olarak o güne kadar KİRALAYAN a ödenmiş olan kira bedeli ödemelerinin ödeyeceği bedelden mahsup edileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. VI. KİRALAMA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR Madde 17) KİRACI nın Kira Bedellerini Ödeme Yükümlülüğü a- İşbu sözleşme Ek: 1'de yer alan "Ödeme Planı nda ve/veya sonradan noter kanalı ile gönderilen kesin ödeme planında belirtilen kira bedelleri, KİRACI tarafından, Ödeme Planı na uygun biçimde, kesin olarak kararlaştırılmış tarihlerde ve kararlaştırılan para birimi cinsinden aynen ödenecektir. KİRACI, kiralananın teslimi ve zilyetliğinin devrinde meydana gelecek gecikme, kiralananın kullanılmasını ve faydalanılmasını kısmen ya da tamamen engelleyecek her türlü eksiklik, hata, bozukluk ve benzeri hallerin varlığını veya üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia ettiğini ileri sürerek, herhangi bir nedenle kiralama bedellerini ödemekten kaçınamaz, geç ya da eksik ödeyemez. b- Kira bedellerinin hesaplanmasında esas alınan maliyet tutarı ve masraflar ÖZEL ŞARTLAR EK-1 de yer almaktadır. İş bu sözleşme konusu mal/malların satın alma işlemlerinin tamamlanmasına kadar kira bedellerinin hesaplanmasında esas alınan toplam tutarda kur farkı, KDV oran değişikliği veya diğer herhangi bir nedenle artış meydana geldiği takdirde, bu tutar Kiracı tarafından nakden ve defaten ödenecektir. Ancak Kiracının bu tutarı ve/veya ÖZEL ŞARTLAR EK-1 de ödeneceği belirtilen masraf kalemlerini ödememesi durumunda veya söz konusu tutarlarda bir azalış meydana gelmesi halinde, Kiralayan bu tutarları ödeme planına yayacak ve bu şekilde oluşturulacak kesinleşmiş ödeme planı Noter marifetiyle Kiracı ve Kefillere gönderilecektir. Kiracı, Kiralayan tarafından gönderilen kesinleşmiş ödeme planının kendisine bildirildiği tarihten itibaren hüküm kazanacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. c- Sözleşmeye ilişkin Kira ödeme planı TL, ancak mal bedeli ödemeleri FX (yabancı para) olan işlemlerde kiralara esas maliyet, mal bedeli ödemesinin yapıldığı günkü saat TL-FX döviz satış kurunun FX mal bedeli ödeme tutarı ile çarpılması sonucunda ortaya çıkan TL maliyettir. Kira ödeme planı ile mal bedeli ödemelerinin birbirinden farklı yabancı para birimlerinde olması durumunda; mal bedeli ödemesinin yapıldığı yabancı para birimindeki tutar önce mal bedeli ödemesinin yapıldığı günkü saat TL-FX döviz satış kuru ile çarpılır ve bulunan TL tutar; mal bedeli ödemesinin yapıldığı günkü saat TL-FX döviz alış kuruna bölünerek kira ödeme planı para birimine dönüştürülür ve bulunan tutar kiralara esas maliyeti oluşturur. Kira ödeme planının FX mal bedeli ödemelerinin ise TL olduğu 5

6 durumlarda kiralara esas maliyet, TL mal bedeli tutarının ödemenin yapıldığı tarihteki saat TL-FX döviz alış kuruna bölünmesiyle oluşturulur. Kira ödeme planının ve mal bedeli ödemelerinin aynı para biriminde olması durumunda mal bedeli ödemesi kiralara esas maliyeti oluşturur. d- Kira ödeme planı, sözleşmenin imzalandığı tarihteki mevcut fon maliyetlerine göre hazırlanmış olup, KİRALAYAN ın iş bu sözleşme yürürlüğe gireceği tarihe kadar, fon maliyetlerinde oluşan değişiklikleri kiraların yeniden belirlenmesi yoluyla KİRACI ya yansıtabileceğini, KİRACI kabul ve taahhüt eder. e- Kira ödeme günü resmi tatil gününe rastlarsa kira, tatilden önceki son iş günü ödenir, aksi takdirde KİRACI temerrüt ödemekle yükümlü olur. f- Ödemelerin, KİRACI nın hangi borçlarına mahsup edileceğini, mahsubun tarzını, sırasını tayin münhasıran KİRALAYAN a aittir. Kiracının borçlarını ödemede temerrüde düşmesi halinde; kiralayan, kiracının temerrüt tarihinden sonra hangi kayıtla olursa olsun ödediği tutarları, kiracıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, öncelikle temerrüt faizi alacağı ile sigorta alacağına, daha sonra ana kira alacağına mahsup etme hakkına sahiptir. Kiracı, kiralayanın bu şekilde yapacağı mahsup işlemine itiraz edemez. g- KİRACI, kira bedeli de dahil, sözleşmenin tüm hükümlerini hür iradesi ile bir çok seçenek arasından seçtiğini beyanla, sözleşmenin devamı süresince ekonomik şartlardaki değişiklikleri sebep göstererek uyarlama davası açmayacağını da kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. h- Kiracı, Ek:1 (Özel Şartlar) bölümünde sayılan mal, makine ve teçhizatın bedellerinin, kendisine sağlanan finansmanın, Kiralayan tarafından da üçüncü kişilerden temin edildiğini, kullandığı finansman ve ferilerinin kararlaştırıldığı gibi ödenmesi yükümlülüğünün üstlenildiğini, finansmanın erken kapatılması halinde Kiralayan ın cezai şart namı altında bir tazminat ödemekle ya da finansmanı, kısmen veya tamamen erken kapatması hallerinde dahi faiz ve ferilerini de eksiksiz ifa ile mükellef olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Bu nedenle Kiracı, kira bedellerinin tamamını ya da bir kısmını vadesinden, kararlaştırılan tarihlerden önce toplu ödemesi halinde, Ödeme Planı nda kalan süreye ilişkin kira bedellerini, ödeme planında yer alan tutarlarda aynen, peşinen ve nakden ödeyeceğini, her ne nam ve sebeple olursa olsun bir indirim talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir. I-Kiracı ve müteselsil kefiller tüm ödemelerini, tahsilatlarını, döviz alış satışlarını, nakit yönetim faaliyetlerini, vadeli mevduat vadesiz mevduat ve Euroband bankacılık faaliyetlerini, repoları imkan olduğu ölçüde Ziraat Bankası A.Ş. kanalı ile yapmak ve gerçekleştirmek konusunda iyi niyet çerçevesinde gerekli gayreti göstereceğini bildirir. Madde 18) Temerrüt Halinin Başlaması ve Uygulanacak Temerrüt Faizi KİRACI, işbu sözleşme Ek: 1'de yer alan "Ödeme Planı nda ve/veya sonradan noter kanalı ile gönderilen kesin ödeme planında, vade ve miktarları belirtilen kiralama bedellerini kararlaştırıldığı gibi ödememesinden veya bu sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan veya tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masraflarda veya bunlar dışında her ne ad altında olursa olsun Finansal Kiralama Kanunu ve sözleşme gereğince KİRALAYAN a ödemekle yükümlü bulunduğu diğer her türlü ödemelerinde, ödeme tarihinin önceden belirlendiği hallerde, başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın bu tarihte, ödemesi ihbara bağlı hallerde tanınan süre içerisinde ödemede temerrüde düştüğü takdirde, vadenin veya sürenin sonunu takip eden tarih, temerrüt halinin başlangıç tarihi kabul edilmek suretiyle ve temerrüde düştüğü her bir münferit borcu itibarı ile bir yıl 360 gün (üçyüzaltmışgün) kabul edilerek temerrüde düştüğü tarihten itibaren YILLIK TÜRK LİRASI için % AMERİKAN DOLARI için % EURO için % oranında temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI ayrıca; KİRALAYAN'ın ödememe protestosu keşide etmesi nedeni ile yaptığı avukatlık ve dava masraflarını, noter masraflarını, harç, vergi, resim, değerli kağıt bedeli ve posta masraflarını, kiralama bedelini tahsil etmek için yaptığı telefon, teleks, faks ve her türlü haberleşme ve ulaşım masraflarını talebi üzerine KİRALAYAN 'a derhal ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN ın aşan zararlarını talep hakkı saklıdır. Madde 19) Temerrüt Hali Nedeniyle Sözleşmenin Fesih Edilmesi KİRALAYAN kira bedellerinin belirlenen vade ve miktarda ödenmemesi halinde, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nun sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeleri uyarınca sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Madde 20)Takas / Mahsup Yasağı Kiracı, herhangi bir sebeple kiralayandan alacaklı oldugu takdirde bu alacagını vadesi geçmis borçlarıyla takas veya mahsup edemez. VII. KİRACI NIN KİRALANANI KULLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Madde 21) KİRACI'nın Kullanımda Özen Göstermesi a- KİRACI, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve iş bu sözleşme ile bilcümle ekleri hükümleri çerçevesinde kiralamış bulunduğu gayrimenkul, makine, ekipman ve teçhizatı, işletmenin iştigal konusu ve faaliyetleriyle doğrudan ilgili olarak mal ve/veya hizmet üretiminde ve işletmenin faaliyetlerinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. b- KİRACI, kiralananı işbu Sözleşme ve Eklerinde belirtilen hüküm ve esaslar çerçevesinde Sözleşme'nin ve kiralananın amacına uygun bir biçimde azami dikkat ve özenle kullanacağını, işbu Sözleşme ile öngörülen amacın dışında ya da yasal olmayan amaçlar için kullanmayacağını, kiralananı zilyetliğinde bulunduğu sürece, kendi sorumluluğu altında olmak üzere emniyetli bir biçimde muhafaza edeceğini, kiralananın her türlü emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve her türlü kaza, tehlike, yangın, çalınma ve benzeri risklerden korunması için gerekli bütün önlemleri tam ve eksiksiz olarak alacağını, c- KİRACI nın kiralananı sözleşmede kararlaştırılan şartlara aykırı kullandığının tespiti halinde, keyfiyet kendisine ihbar edilerek tanınan sürede KİRACI, derhal gerekli bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak ve kiralananı eski haline getirmek için gerekli tedbirleri, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere almak veya aldırmak zorundadır. KİRACI yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 31/2 maddesi hükmünün kapsamında sayılacağını ve bu durumun KİRALAYAN'a, başkaca bir süre tanımaksızın tek yanlı olarak serbestçe ve tazminatsız olarak Sözleşmeyi fesih etme hakkını vereceğini, kiralananın uğradığı hasarı gidermeyi, kiralananın değer kaybı da dahil olmak üzere KİRALAYAN'ın uğradığı ve uğrayacağı zararların tamamını tazmin etmeyi ve ödeme planı uyarınca ödemesi gereken tüm kira bedellerini faizleriyle birlikte nakden ve defaten KİRALAYAN a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 22) Kiralananda Değişiklik Yapılmaması KİRACI, kiralananı Satıcı'nın yetkili servisinin tavsiye ettiği biçimde monte edeceğini ve/veya ettireceğini ve tavsiye olunan biçimde teknik kapasitesi içinde, aşırı yüklemeden, zorlamadan ve kiralananı teknik özelliklerine göre belli bir zaman dilimi içinde mutad teknik kullanma 6

7 ve çalıştırma süresini aşmadan özenle kullanmayı, kiralananın montajı için zorunlu olanlar dışında KİRALAYAN ın, Satıcı nın, yetkili servisinin yazılı iznini almadan hiçbir değişiklik ve tadilat yapmamayı, kiralananı başka bir mal veya şey ile geçici veya daimi olarak birleştirmemeyi, kiralananı bir malın veya şeyin mütemmim cüzü haline gelmeyeceğini, kiralananların bulundugu gayrimenkul üzerinde ipotek tesis edildigi takdirde kiralananların ipotek kapsamına girmeyecegini, kiralananların bulundugu isyerinde ticari isletme rehni tesis edildigi takdirde rehin kapsamına girmeyecegini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. KİRACI, kiralananın işbu madde hükmüne aykırı kullanılmasından ve olağan kullanımı aşan yıpranmalardan doğrudan sorumlu olduğunu ve KİRALAYAN'ın kiralananın, kiralananın durumunu, çalıştırılma ve kullanılma biçimini önceden haber vermeksizin kontrol etmek veya ettirmek hakkına sahip bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 23) Bakım / Onarım / Garanti Kiralananın her türlü bakımı, tamiri ve bunların masrafları KİRACI'ya aittir. KİRACI söz konusu bakım ve tamiri yetkili servislerde yaptırmak ve KİRALAYAN'a bilgi vermekle yükümlüdür. KİRACI, işbu sözleşmenin bakım ve onarımına ilişkin hükümlerini ihlal ettiği ve kendisine KİRALAYAN tarafından yapılan ihtar ve verilecek makul süreye rağmen bakım ve onarıma ilişkin yükümlülüklerine uymadığı takdirde KİRALAYAN işbu sözleşmeyi derhal feshedebilecektir. Kiralanan için garanti belgesi düzenleme yükümlülüğü Satıcı ya aittir. Malın, KİRALAYAN adına düzenlenmiş garanti belgesini Satıcı dan KİRALAYAN ın temsilcisi olarak KİRACI teslim alacak ve kendisinde muhafaza edecektir. KİRACI garanti şartlarına tam riayet edecektir. Garanti şartlarına riayetsizlikten doğan sorumluluk KİRACI ya aittir. Garanti belgesi nedeniyle Satıcı ya da Üretici ye yöneltilecek dava ve talepler, KİRALAYAN ın onayına istinaden sonuç ve giderlerine katlanmak kaydıyla KİRACI tarafından yöneltilir. KİRACI tutum ve davranışlarıyla garanti belgesinin süresinden önce hükümsüz hale gelmesine neden olduğu ve bu nedenle KİRALAYAN zarara uğradığı taktirde KİRALAYAN ın zararını karşılamakla yükümlü olduğu gibi, herhangi bir nedenle sözleşmenin sona ermesi halinde de garanti belgesini, kullanım kılavuzunu ve sair belgeleri, broşürleri KİRALAYAN a vermek zorundadır. KİRACI, garanti ile ilgili işlemlere ait yazışmaların birer örneğini KİRALAYAN a bilgi için gönderecektir. Sözleşme süresi içinde kiralananın garanti ve satış sonrası servis hizmetlerini Üretici veya Satıcı dan KİRACI bizzat kendisi temin etmekle sorumlu olduğundan; işbu sorumluluğu; satın alma hakkını kullandıktan sonra kiralananı nihai tüketiciye satması durumunda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun a dayanılarak yürürlüğe konulan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüketiciye karşı da devam edecektir. KİRACI kendisinin sözleşmenin sona ermesinden sonraki tasarruflarından dolayı KİRALAYAN ı hiçbir suretle sorumlu tutulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Madde 24) KİRACI'nın Kiralananı Üçüncü Şahıslara Devir Etmeme, Kullandırmama Yükümlülüğü KİRACI, kiralananı üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyeceği gibi kiralananın zilyetliğini ancak KİRALAYAN ın yazılı muvafakati ile üçüncü şahıslara bırakabilir. Kiracı, işbu Sözleşmenin akdedildiği sırada isim, unvan ve adreslerini bildirdiği gerçek ve/veya tüzel kişilerle ve/veya Sözleşmenin akdinden sonraki süreçte Kiralayanın yazılı onayı bulunması kaydıyla, isim, unvan ve adreslerini Kiralayana yazılı olarak bildirdiği gerçek ve/veya tüzel kişilerle akdedeceği adi kira sözleşmelerini kendi nam ve hesabına yapacağını, kira bedellerini kendi nam ve hesabına tahsil edeceğini, Kiralananlar ile ilgili olarak, gerek Kiralayana isim, unvan ve adreslerini yazılı olarak bildirdiği gerçek ve/veya tüzel kişilerle ve gerekse başka herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişi ile kendi adına ve başkası hesabına ve/veya başkası nam ve hesabına hareketle alt kiralama sözleşmeleri akdetmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Zilyetliğin devri nedeniyle KİRALAYAN ın maruz kalabileceği tüm zarar KİRACI tarafından ayrıca tazmin edilir. KİRACI bu yükümlülüğe aykırılığın KİRALAYAN a derhal fesih hakkı verdiğini kabul ve taahhüt eder. Madde 25) KİRACI nın Finansman Koşullarına Uyma Taahhüdü İşbu Sözleşmenin finansmanının Dünya Bankası, IBRD, IFC, Avrupa Yatırım Bankası veya ECO Trade and Development Bank ve benzeri kaynaklardan sağlanan kredilerle gerçekleştirilmesi halinde Kiracı, Kiralayan tarafından kendisine bildirilen ilgili kredilerin tahsis koşullarına ve IBRD Satın Alma İlkeleri ne Kiralayan ile birlikte uymayı, faaliyetlerini etkin bir biçimde ve teknik, mali ve idari standartlara uygun olarak yürütüleceğini, Kiralayanın uygun göreceği kişi ya da kuruluş temsilcilerinin Kiracının tesislerine ve yatırım alanına yapacakları ziyaretler ile ilgili her türlü kolaylık ve yardımı sağlamayı, bu ziyaretlerin öncesi ve sonrasında projeye ilişkin dokümantasyonun hazırlanması, raporlanması ve ulaştırılması konusunda gerekenleri yapmayı, bu yükümlüklere aykırılığın KİRALAYAN a derhal fesih hakkı verdiğini kabul ve taahhüt eder. Madde 26) Çevre Koruma Taahhüdü KİRACI, bünyesindeki işletmelerde yer alan faaliyetlerin ve yapılan üretimin doğal ve kültürel çevreye zarar vermediğini ve ayrıca KİRALAYAN tarafından finanse edilen KİRALANAN ı çevreye olumsuz etkilerde bulunacak şekilde kullanmayacağını, bu konularda Türkiye de yürürlükte olan Çevre Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyduğunu ve uymaya devam edeceğini aksine durumların meydana çıkması halinde bunları giderici her türlü önlemi alacağını kabul ve taahhüt eder. Madde 27) Kişilere ve Çevreye Verilen Zararlardan Sorumsuzluk, Kiralananın kullanılması veya işletilmesi sırasında, KİRALAYAN a ve diğer bütün üçüncü kişilere, mallara, eşyalara, çevreye ve doğaya vereceği her tür, cins, nitelik ve derecedeki hasar ve zarardan doğan bütün sorumluluk tamamen KİRACI'ya aittir. KİRACI bu sebeplerle KİRALAYAN a yöneltilebilecek her türlü talep ve davaları, sonuçlarını beklemeksizin, bir ihbara, ihtara, mehil tayinine ihtiyaç olmaksızın derhal gidermekle yükümlüdür. Herhangi bir şekilde KİRALAYAN ın sorumlu tutulması halinde KİRALAYAN ın, KİRACI ve/veya Kefil/lere rücu hakları saklıdır. Kiralayan, Özel şartlar bölümünde (Ek 1) özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde işbirliği yaptığı kuruluşların ve üçüncü şahısların her türlü kusurlu ve kusursuz davranışları ile elinde olmayan nedenlerden doğabilecek her tür ve kategorideki zararlardan sorumlu değildir. Madde 28) Denetim ve Kontrol KİRALAYAN, sözleşme süresi boyunca KİRACI'nın kiralananı kullanmasını ve/veya işletmesini bizzat veya görevlendireceği kişiler ile denetlemek ve kontrol etmek yetkisine sahiptir. VIII. KİRALAYANIN SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Madde 29) Sözleşmeden Dönme Aşağıda belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde Kiralayan tek taraflı olarak Sözleşmeden dönme hakkına sahiptir: 7

8 a- Kiralayanın elinde olmayan sebeplerle, tescile tabi Kiralananın ilgili sicile tescil edilememiş olması, b-işbu Sözleşmenin düzenlenmesinden sonra satın alma gerçekleşene kadar geçecek süreçte, Kiracı ve/veya müteselsil kefiller aleyhine üçüncü şahıs ve/veya kurumlar tarafından icra takibine başlanması, Kiracının iflasın ertelenmesi veya konkordato talebinde bulunması, c-kiracının, Kiralayana yazılı olarak başvurup Satıcıyla malın teslimi şartları, mal bedeli, malın niteliği vesair şartlar konusunda anlaşmazlığa düştüğünü, işlemden vazgeçmek istediğini bildirmesi halinde, Kiralayan Sözleşmeden dönebilir. Kiralayan ın satıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğü doğmuş olması halinde KİRACI KİRALAYAN a Satıcı nın Kiralayan dan hiçbir talepte bulunmayacağına ilişkin yazılı taahhüdünü ibraz etmek zorundadır. Satıcı ya karşı tüm sorumluluk KİRACI nın yükümlülüğündedir. Bu halde, KİRACI ve müteselsil kefillerin Kiralayandan bir talep hakkı olmayıp, Kiralayanın bu Sözleşme için yapmış olduğu harcama ve masrafları tazmin etmekle yükümlüdürler. d-sözleşmede belirtilen kira ve peşinat dışında diğer masraf ve ödemelerin yapılmamış olması, e-kiralananın tesliminden önce Satıcıya avans ödemesi yapılmasının talep edilmesi halinde, Kiralayanın Satıcıdan veya Kiracıdan en az avans tutarı kadar ve kendi tespit edeceği nitelikte teminat talep etme hakkı vardır. Teminat koşulunun yerine getirilmemesi halinde Kiralayan Sözleşmeden dönme hakkına haizdir. f-kiralananın satın alınma sürecinin tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde para piyasalarında olağanüstü dalgalanmalar yaşanması, ekonomik kriz meydana gelmesi, savaş hali ilan edilmesi, doğal afet yaşanması gibi olağanüstü koşulların meydana gelmesi halinde Kiralayan, Satıcıya kısmi ödeme yapmış olsa dahi tek taraflı olarak Sözleşmeden dönme hakkına haizdir. Bu takdirde Kiracı Kiralayana başvurarak tazminat, hak ve/veya kâr mahrumiyeti, değer kaybı gibi hususları talep etme hakkına sahip değildir. g-teşvikli İşlemler: Kiralananın teşvik kapsamında bulunduğu durumda, Sözleşme tarihinden itibaren 60 gün içinde teşvik belgesinin Kiracı üzerinden Kiralayana devri işlemleri tamamlanmadığı takdirde Kiralayan Sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Bu durumda Kiracı ve müteselsil kefiller Kiralayanın Sözleşmeden dönme sebebiyle oluşacak menfi zararını karşılamak zorundadır. h-yurtiçi İşlemler: Kiralayanın kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle Kiralanana ait mal bedeli ödemesinin Sözleşme tarihinden itibaren 60 gün içinde veya sözleşmede daha uzun bir süre belirtilmişse bu süre içinde Satıcılara ödenememesi halinde Kiralayan, Sözleşmeden dönme hakkına sahip olup, bu durumda Kiracı ve müteselsil kefiller Kiralayanın menfi zararını karşılamak zorundadırlar. Yukarıda belirtilen şartların tamamen veya kısmen gerçekleşmesi ve Kiralayan ın Sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde Kiracı, Kiralayandan hiç bir şart ve nedenle hiç bir ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. Bu durumda Kiracı Sözleşme giderleri ile satıcıya yapılan mal bedeli ödemesi de dahil olmak üzere Kiralayan tarafından yapılan her türlü giderler ve Sözleşmeden dönülmesi nedeniyle Kiralayanın maruz kaldığı tüm zararlar ile masrafları Temerrüt Faizi ile birlikte bu Sözleşmede belirttiği ikametgâh adresine yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. IX. KİRACI NIN KİRALANANI SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA SATIN ALMA HAKKI VE KİRACI NIN BU HAKKINI KULLANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR Madde 30) Kiralananın KİRACI Tarafından Satın Alınması a-kiraci, kira süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün zarfında, aşağıda (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları gerçekleştirmek ve Sözleşme Ek: 1 (Özel Şartlar)'de "Sözleşme Devir Bedeli" olarak gösterilen tutarı bir defada nakden KİRALAYAN'a ödemek suretiyle satın alma hakkını kullanacaktır. Taraflar, KİRALAYAN ın düzenleyeceği faturanın tanzimi ve gönderilmesi ile satımın tamamlandığını, mülkiyetin KİRACI ya intikal ettiğini kabul etmişlerdir. b-kiraci'nın kira süresinin sona erdiği tarihte, kiralananı satın alma hakkına sahip olması için bu Sözleşme nedeniyle KİRALAYAN'a karşı, kiralama bedeli, sigorta primi, akdi ve/veya kanuni faiz, tazminat masraf gider ve her ne isim altında olursa olsun hiçbir borcunun bulunmaması ve işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve taahhütlerini eksiksiz bir biçimde tamamen yerine getirmiş olması gerekmektedir. Sözleşme süresi sonunda kiracı sözleşmeden kaynaklanan tüm maddi yükümlülüklerini yerine getirmiş ve mülkiyet devir talebine hak kazanmış olsa bile, yatırımın teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmiş olduğu durumlarda asıl teşvik belgesinin (kiracının teşvik belgesinin) tamamlama vizesi yapılmadan ve bu husus tevsik edilmeden sözleşmeye konu ekipmanların mülkiyet devri gerçekleştirilmeyecektir. Kiracı bu hususa ilişkin olarak kendi kusuruyla sebep olmayan kiralayandan maddi/manevi herhangi bir talepte bulunamaz. c-kiraci'nın yukarıda belirtilen tüm borçlarını tamamen yerine getirmemesi halinde, yukarıda (b) bendinde belirtilen bütün borçlarını ve bu borçların geç ödenmesi halinde geç ödenmesinden doğan bütün akdi ve kanuni faizleri ve borçları nedeniyle malların KİRACI ya geç fatura edilmesi nedeniyle bu dönemde yenilenmiş sigorta poliçelerinden doğan borçları faiz ve ferileriyle ve yapmak zorunda kalınan diğer masrafları ile birlikte tamamen ödeyinceye kadar KİRALAYAN, kiralananın mülkiyetini KİRACI'ya devir etmeme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca KİRALAYAN ın, KİRACI'ya verdiği süre sonunda da KİRACI'nın yukarıda (b) bendinde belirtilen borçlarını tamamen yerine getirmemesi halinde, kiralananın satışından, mülkiyetini KİRACI'ya devretmekten rücu etmek hakkı bulunacaktır. d-kiralayan, yukarıda (c) bendi hükümleri gereği kiralananın satışından, mülkiyetini KİRACI ya devretmekten rücu ettiği takdirde; kiralananın mülkiyetini KİRACI'ya devretmekten rücu etmesi nedeniyle yaptığı masraflar dahil olmak üzere uğradığı bütün zararlar, KİRALAYAN ın sözleşme gereğince sahip bulunduğu bütün hakları aynen saklı kalmak kaydıyla, KİRACI tarafından KİRALAYAN a ödenecektir. e-kiraci kiralananı satın alma hakkından KİRALAYAN'ın yazılı izni olmadan tek taraflı olarak vazgeçemez, satın alma hakkını üçüncü şahıslara devir edemez ve kiralananı satın alma hakkını kullanmayacağını ileri sürerek borç ve taahhütlerini ve bunlara ait bütün temerrüt faizlerini kısmen de olsa ödemekten kaçınamaz. f- Kiralananın tescile tabi taşınır mal olması halinde taraflar, KİRACI nın satın alma hakkını, bu hakkın doğumundan itibaren 30 gün içinde kullanmaması, malın da iade edilmemiş bulunması, Kiracı ya konu hakkında tebligatın yapılmış veya adresinde bulunamadığından tebligatın yapılamamış olması kaydıyla, KİRALAYAN ın kiralananın mülkiyetinin KİRACI ya devrine ilişkin tüm devir işlemlerini tek taraflı olarak yapma ve ilgili sicillere bu hususta tek taraflı taleplerde bulunma, sonuçlandırma hakkının bulunduğunu kararlaştırmışlardır. X. KİRALANANIN SİGORTA EDİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Madde 31) Sigorta Yaptırma Zorunluluğu Kiralama konusu malın sigorta ettirilmesi zorunludur. Malın kimin tarafından sigorta ettirileceği ÖZEL ŞARTLAR EK-1 de belirtilmektedir. Madde 32) Sigortanın Kiralayan tarafından yaptırılması 8

9 a-sözleşmede sigortanın KİRALAYAN tarafından yaptırılmasına karar verilmesi halinde KİRALAYAN kiralananı, Satıcı tarafından KİRACI'ya tesliminden sözleşme süresinin sona erdiği tarihe kadar sigorta ettirecek olup, sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesinin sigortalı ve lehdarı KİRALAYAN olacaktır. b-sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesinin düzenlenmesi öncesinde KİRACI, sigorta kapsamına dahil edilmesini istediği rizikoları KİRALAYAN a yazılı olarak bildirmedikçe sigorta kapsamı dışında kalacak olan rizikoların gerçekleşmesinden doğacak her türlü hasar, zarar ve kayıptan sorumluluk KİRACI ya ait olacaktır. Madde 33) Sigortanın Kiracı tarafından yaptırılması a-sözleşmede sigortanın kiracı tarafından yaptırılmasına karar verilmesi halinde veya sözleşmede sigortanın Kiralayan tarafından yaptırılacağının kararlaştırılmış olmasına rağmen, KİRACI nın yazılı talebi KİRALAYAN ın da uygun bulması halinde sigorta KİRACI tarafından yaptırılabilir. b-kiraci kiralananı tüm rizikolara karşı (All Risks) sigorta ettirmek ve sigorta poliçelerini süresi dolduğunda yeniletmek zorundadır. Sigorta kapsamı dışında kalabilecek olan rizikoların gerçekleşmesinden doğacak her türlü hasar, zarar ve kayıptan KİRALAYAN ın hiçbir sorumluluğu bulunmayacak, tüm sorumluluk KİRACI ya ait olacaktır. c-kiraci kiralanan ı, Satıcı tarafından KİRACI ya tesliminden sözleşme süresinin sona erdiği tarihe kadar sigorta ettirecek olup, sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesinin sigortalı ve lehtarı KİRALAYAN olacaktır. d-kiraci, yurtiçi alımlarda; satıcıya ödeme öncesinde, yurtdışı alımlarda; gümrükleme işlemi öncesinde Kiralanana ait, Kiralayan adına tanzim edilmiş olan sigorta poliçesi örneğini Kiralayana derhal ibraz edecektir. Aksi takdirde Kiralanana ilişkin sigorta poliçesi Kiralayan tarafından düzenlenip, poliçe bedeli Kiracı tarafından ödenecektir. Sözleşmenin devamı sırasında sigortanın Kiracı tarafından yaptırılmasının uygun bulunması halinde, Kiralanana ilişkin yapılan sigorta poliçelerinin örneklerini poliçenin tanzim tarihinden itibaren 3 iş günü içinde, yenilenecek poliçelerin ise vade bitiminden 5 işgünü önce yenilenerek, Kiralayana göndermek zorundadır. e-kiracının, Kiralanana ilişkin sigorta poliçesini muteber bir sigorta şirketine yaptırmaması, sigorta poliçesini yenilememesi, eksik ve/veya muafiyetli sigorta poliçesi yaptırması, sigorta poliçe prim bedellerini vadelerinde ödememesi veya sigorta sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı davranması suretiyle poliçenin iptal edilmesi veya kendiliğinden geçersiz hale gelmesi veya Sigorta Şirketi'nin başka defilerden yararlanması nedenleriyle kiralananın sigorta teminatı dışında kalması halinde Kiralayana başvurup kendi veya üçüncü şahısların zararını tazmin ettirmek hakkı yoktur. Kiracı ve müteselsil kefiller, bu ve benzeri hallerde Kiralanana bir hasar ve/veya ziya vukuunda, Kiralananın, Kiralayanın veya üçüncü şahısların uğradıkları tüm hasar ve ziyanın Kiracı ve müteselsil kefiller tarafından karşılanacağını, Kiralayandan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulmayacağını ve bu hususlarda Kiralayanı ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. f) Kiralayan, sözleşme yükümlülüklerine uymaması halinde Kiralananın Kiracı tarafından sigorta ettirilmesi yetkisini geri alabilir. Bu husus yazı ile Kiracıya bildirilir. Bu durumda Kiralanan Kiralayan tarafından sigorta ettirilecek olup, sigorta poliçe prim borçlarının ödenmesi Kiracıya aittir. Poliçe borcunun ödenmemesi üzerine sigorta poliçesinin geçerliliğini yitirme ve Kiralananın kuvertürsüz kalması halinde sözleşme Kiralayan tarafından derhal feshedilebilecektir. KİRACI nın, kiralananın sigorta ettirilmesi ile ilgili olarak bu sözleşmede düzenlenen yükümlülük ve sorumlulukları, kiralananın mülkiyetinin KİRACI ya devrine ya da kiralananın kararlaştırıldığı şekilde ve şartlarda KİRALAYAN a iadesine kadar devam eder. Madde 34) Sigorta Primlerini Ödeme Yükümlülüğü Kiralananın, yukarıdaki Madde 31 ila 33 üncü Madde hükümleri uyarınca yapılmış olan sigortasına ait primler, işbu sözleşme ve sigorta sözleşmesine uygun olarak KİRACI tarafından ödenecektir. KİRACI, sigorta primlerini sözleşme hükümlerine uygun olarak ödememesi ayrıca kira süresinin sonunda borçların tamamen ödenmemesi nedeniyle KİRALAYAN ın devre kadar yaptıracağı yeni sigorta poliçe bedellerinden de madde 18 deki temerrüt faizi ile birlikte sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. a-sigorta primlerinin kira planı dışında tahsil edildiği yıllık poliçe: Kesin Ödeme Planına dahil edilmemiş olan sigorta primleri, poliçede belirtilen tarihlerde Kiracı tarafından Kiralayanın bildireceği hesaba ödenir. Primlerin poliçede belirtilen vadelerden itibaren en geç 15 gün içinde Kiracı tarafından ödenmemesi halinde, Kiralayan Sözleşmeyi haklı sebeple feshedebilir, bu primler Temerrüt Faizi ile birlikte Kiracıdan tahsil edilir. Bu madde kapsamında yapılacak sigorta poliçeleri yıllık olarak düzenlenir, vadesinde yenilenir. b-sigorta primlerinin kira planına dahil edilerek tahsil edildiği uzun vadeli poliçe: Kiralayan, Kiralananı Sözleşmenin başlangıcından, Sözleşme Süresinin sonuna kadar sigorta ettirir. Kira bedellerinin ödemeleri süresince sigorta poliçesi ile ilgili doğacak toplam prim tutarı kiralamaya esas teşkil edecek bedele dahil edilir ve Kiracı tarafından, Kesin Ödeme Planı çerçevesinde, kira ödemeleriyle birlikte Kiralayana ödenir. Poliçe süresi içinde; halihazırda zorunlu olan tarife, düzenleme ve uygulamalarda oluşabilecek değişikliklerden ve/veya ilgili kurumlar ve otoriteler tarafından zorunlu hale getirilecek tarife, düzenleme ve uygulamalardan (Deprem, Grev-Lokavt-Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör vb.) doğan prim farkları ile ilgili olarak ek zeyil poliçesi düzenlenecek olup, doğan prim ve/veya yaptırımlar Kiracı tarafından kira planı haricinde nakden ve defaten karşılanacaktır. Ayrıca, oluşması halinde sigorta ile ilgili ek prim ve masraflar Kiracı tarafından kira planı haricinde nakden ve defaten karşılanacaktır. Poliçelerin TL düzenlenmesi ve enflasyon oranının poliçede belirtilen orandan yüksek gerçekleşmesi halinde, Kiracının Kiralayana yazılı talebi olması durumunda, eksik sigorta olmaması için ek zeyil poliçesi düzenlenecek ve enflasyon farkı nedeniyle doğan prim tutarı Kiracı tarafından kira planı haricinde nakden ve defaten karşılanacaktır. Poliçelerin yabancı para birimi üzerinden düzenlenmesi ve kur/parite artışının poliçede belirtilenlerin üzerinde gerçekleşmesi halinde, Kiracının Kiralayana yazılı talebi olması durumunda, eksik sigorta olmaması için ek zeyil poliçesi düzenlenecek ve kur/parite farkı nedeniyle doğan prim tutarı Kiracı tarafından kira planı haricinde nakden ve defaten karşılanacaktır. Kiracının Kiralayana yazılı talebinin bulunmadığı durumlarda, kiralananın hasarlanması halinde eksik sigorta nedeniyle oluşabilecek farklardan Kiracı sorumlu olacaktır. Kiracı, Kiralayanın öngördüğü riskler dışında Kiralananın niteliğine bağlı olarak Sigorta kapsamına dahil edilmesini istediği teminatları Kiralayana yazılı olarak bildirmek ve bu kapsamda sigorta poliçe şartlarının değiştirilmesini talep etmek zorundadır. Kiracının bu yönde bir talebi olması halinde Kiralayan, sigorta şirketi nezdinde teminat altına alınabilecek olması kaydı ile talep edilen teminatları poliçeye ilave ettirecektir. Kiracı işbu sebeple doğacak ek prim bedellerini Kiralayana nakden ve defaten ödemek zorundadır. Kiracının bu yönde bir talepte bulunmaması ve doğabilecek herhangi bir risk durumunda sigorta şirketinin eksik teminat gerekçesi ile hasarı 9

10 karşılamaması durumunda Kiracı, Kiralayanı hiçbir şekilde sorumlu tutamaz ve ayrıca Kiralayanın uğradığı/uğrayacağı her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür. Sözleşme Süresinin sona erdiği tarihte Kiralayanın sigorta yükümlülüğü sona erer. Bu tarihten itibaren sigorta yaptırma yükümlülüğü Kiracıya geçer, Kiracının bu kapsamdaki sigorta yükümlülüğünü yerine getirmemesinden Kiralayan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kiracı, Sözleşme Süresi sona ermesine rağmen faturalanmış kira borcu bulunması halinde, Kiralayanın uygun göreceği durumlarda sigorta poliçesinin Kiralayan tarafından yenilenmesini ve sigorta primlerinin ödenmesi yükümlülüğünün kendisine ait olacağını beyan ve taahhüt eder. c-kiracı, Kiralananın hasarlanması veya tam ziyaı halinde, mal bedeli, para birimi ve ödeme planı para birimi arasında oluşabilecek kur/parite farkları nedeniyle, sigorta şirketi tarafından ödenecek tazminat bedelinin, mal bedeli ve masraflar toplamını karşılamaması halinde oluşacak farktan sorumlu olacağını ve bu hususlarda Kiralayanı gayrikabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 35) Sigorta Primlerinin Ödenmemesi KİRACI'nın sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin yükümlülüğünü işbu sözleşme ve sigorta sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ve bu durumun tespiti halinde, KİRALAYAN primleri ödemek yetkisine sahip olup, bu yetkisini kullanarak primleri bizzat ödemesi halinde KİRACI, KİRALAYAN'a karşı söz konusu primlerden doğan sorumluluğuna ek olarak, bu primlerin sigorta poliçesi ve/veya poliçe ekinde KİRACI'ya gönderilen ödeme planı üzerinde gösterilen taksit vade tarihlerinden itibaren Madde 18 de kararlaştırılmış olan temerrüt faizini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Madde 36) İhbar Yükümlülüğü KİRACI, sigorta sözleşmesi ve poliçesinde yazılı rizikoların kısmen veya tamamen gerçekleştiğini veya kiralananın neden olduğu herhangi bir kişisel yaralama, kayıp, hırsızlık, tahribat veya hasar vukuunda KİRALAYAN a da haber vermek suretiyle sigorta şirketine derhal ihbarda bulunacaktır. KİRALAYAN rizikonun kısmen veya tamamen gerçekleştiğinin sigorta şirketine bildirilmesi üzerine hasar tespiti yaptırmaya, hakem, hakem bilirkişi, bilirkişi seçimi ve tayinine, mahkemeye, icraya başvurmaya, sigorta tazminatını tahsile, tazminatın işbu sözleşme hükümleri uyarınca tahsis ve tediye cihet ve amacını tayin ve tespite, sigortacı ile tazminatın tespbit ve tediyesi hakkında anlaşma yapmaya, sulh olmaya ve ibra etmeye yetkilidir. KİRACI, yazılı sigorta yaptırma talebi, KİRALAYAN tarafından uygun görülmediği sürece sigorta yaptıramaz, bu nedenle de sigorta yaptırdığı gerekçesiyle KİRALAYAN tarafından yaptırılan sigorta işlemine itiraz hakkı yoktur. Madde 37) Teminatın sigortalanması KİRACI, KİRALAYAN ın talebi halinde, sözleşmenin teminatına alınan menkul ve gayrimenkulleri KİRALAYAN ın talep ettiği kapsam ve şartlar dahilinde KİRALAYAN dain-i mürtehin sıfatını içerecek şekilde sigorta ettirmek ve sigorta poliçelerini her yıl yenilemek, ilgili sigorta poliçesi ve ödeme belgelerini derhal KİRALAYAN a ibraz etmek yükümlülüğündedir. Yukarıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda KİRALAYAN, sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü KİRACI ya ait olmak üzere teminata konu malları sigorta ettirebilir ve/veya sigorta poliçelerini yenileyebilir. Sözleşmenin 31 ila 41 inci Madde lerinde kiralananın sigortası ile ilgili hak ve yükümlülükler teminat sigortalarında da uygulanır. Madde 38) Sigorta ile teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi KİRACI, sigorta ile teminat kapsamında bulunan veya bulunmayan, hangi nedenle ortaya çıkarsa çıksın, her cins ve kategorideki riskin kısmen veya tamamen gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin artması halinde, kiralananda bir hasar, kayıp olmamasını temin etmek, can ve mal emniyetini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri derhal ve vakit geçirmeksizin almak, polis, jandarma, kolluk ve güvenlik kuvvetlerine, itfaiyeye, ilgili yardım ve kurtarma ekiplerine, ilgili bütün makam ve mercilere haber vermek, mevcut veya gelebilecek tehlikenin en az zarar ve kayıpla atlatılmasını temin için gerekli her türlü koruyucu tedbirleri almak, alınmasını sağlamak, kiralananın kısmi veya tam hasara uğraması halinde; kiralanandan geriye kalan enkazın, arta kalan parçaların ve her türlü değerlerin korunmasını sağlamak, bu hususlarla ilgili bütün olayları, kazayı, hasarı, alınan tedbirleri belgelemek, olayın araştırılmasını ve hasarın tespitini ve tazminini kolaylaştıracak her türlü delil, belge ve bilgileri tespit, temin ve muhafaza etmek doğrudan doğruya KİRACI'nın sorumluluğu altında olup, KİRACI bu sorumluluğunu yerine getirirken bütün gelişmeleri derhal ve en süratli haberleşme araçlarını kullanarak Sigorta Şirketi'ne ve KİRALAYAN'a bildirmek, hadiseyi ve oluş nedenlerini belgelendirmek, Cumhuriyet Savcılığı'na ve Mahkemeye başvurmak, resmi yollardan hasar ve delil tespiti yaptırmak, sigorta tazminatının tahsili için gerekli bütün maddi ve hukuki tedbirleri almak, gerekli belgeleri ilgili makam ve mercilere, Sigorta Şirketi ve KİRALAYAN'a ibraz etmek, olayda kasdı veya kusuru bulunanları polise, jandarmaya, güvenlik güçlerine ve ilgili mercilere bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. KİRACI bu sorumluluklarını ve kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, KİRALAYAN'ın uğradığı bütün zararları, yaptığı masrafları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Madde 39) Sigorta riskinin artması KİRACI, sigorta riskinin artmasına ve/veya sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesi kapsamı dışında kalmasına sigorta tazminatının kalkmasına, azalmasına yol açacak bir işleme veya faaliyete girişeceği zaman bu hususu en geç 7 (yedi) gün önceden yazılı olarak ve imza mukabili teslim edilmek üzere KİRALAYAN a ve Sigorta Şirketi'ne ihbar edecek ve gerekli ilave prim tutarı KİRACI tarafından ödenmek koşuluyla ek teminat temin edilecektir. KİRACI, bu Sözleşme hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmadan dahi, her türlü işlemleri, faaliyetleri, tutum ve davranışları sonucunda sigorta riskinin artmasına ve/veya KİRALAYAN ın sigorta tazminatı dışında kalmasına yol açtığı takdirde, bu durumu Sigorta Şirketine veya KİRALAYAN a bildirmez ise, bu durum tespit edilir edilmez, sigorta teminatının devamının sağlanması için gerekli sigorta primlerini derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI'nın işbu maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmemesi, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 31/2 maddesi hükmünde yer alan, Sözleşme'nin devam ettirilmesinin beklenemeyeceği hallerden sayılır ve bu durumda KİRALAYAN, ek bir süre tanımaksızın Sözleşme'yi tek yanlı olarak serbestçe ve tazminatsız fesih etme hakkına sahip olur. Madde 40) Sigorta Tazminatının Tahsisi Sigorta teminatı kapsamında bir hasar meydana geldiği takdirde sigorta tazminatı, öncelikle KİRACI nın vadesi geçmiş kira, sigorta, temerrüt ve diğer borçlarına mahsup edilecektir. Bu mahsup işleminden sonra; sigorta tazminatı kısmi hasar halinde kiralananın hasarlarına, kiralananın tam ziyaı veya kullanılmayacak duruma gelmesi halinde kiralananın ikamesine tahsis edilecektir. 10

11 Ancak hasarın giderilmesi veya tam hasar halinde kiralananın ikamesi sırasında, sigorta teminatı kapsamı dışında bulunan riskler nedeniyle ve/veya sigorta tazminatını aşan her tür, nitelik, kategori ve sebep ile yapılan bütün gider, masraf ve ödemeler KİRACI tarafından karşılanacaktır. Kiralananın tam ziyaı veya kullanılmayacak duruma gelmesi ve sözleşmenin KİRALAYAN tarafından feshi halinde sigorta tazminatı, KİRACI nın vadesi geçmiş kira, sigorta, temerrüt ve diğer borçlarına ve henüz vadesi gelmemiş kira bedellerine mahsup edilir. Mahsup işleminden sonra varsa artan sigorta tazminatı KİRACI ya ödenir. Hasarın giderilmesi veya tam hasar halinde Kiralanan'ın ikamesi için harcanan süre, bu sözleşmede kiralama süresi olarak belirtilen süreye eklenmeyecek olup, bu süre içinde Kiracı işbu Sözleşme'den doğan tüm borç ve taahhütlerini yerine getirmeye kesintisiz bir biçimde devam edecektir. Sigorta Şirketi ile uyuşmazlık çıkması halinde, KİRALAYAN ın hakem, bilirkişi, eksper, uzman tayini için yaptığı masraflar ile diğer bütün giderleri, Sigorta Şirketi ne dava açılması halinde bütün dava ve takip masrafları ve KİRALAYAN ın avukatlarına ödeyeceği ücretler KİRACI tarafından karşılanacaktır. Kiralayan, rizikonun kısmen veya tamamen gerçekleşmesi halinde sigorta şirketi ile sulh olmaya yetkilidir. Madde 41) Sigorta yaptırılmasına İlişkin diğer düzenlemeler a- KİRACI, Satıcı ödemesi öncesinde, Satıcının Kiralananı Kiracıya tamamen veya kısmen teslimi sırasında; Nakliyat ve Montaj Sigortası nın yaptırılmasını teminen Kiralayana detay bilgi vereceğini; bu bilgilerin Kiralayana yazılı olarak zamanında veya hiç ulaştırılmaması halinde Kiralanan nezdinde oluşabilecek hasar, ziya ve diğer tüm sorumlulukların kendisine ait olacağını kabul beyan ve taahhüt eder. b- Kiralananın kullanılmış olması durumunda sigorta bedelinin, Kiralananın (var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil) yeni ikame bedeline eşit olması gerekmektedir. Yeni ikame bedeli Kiracı tarafından yazı ile iadeli taahhütlü olarak Kiralayana bildirilecektir. Aksi takdirde, Kiralanan yurt içinden temin edilmiş ise KDV dahil fatura değeri üzerinden, ithal ise fatura değeri üzerine KDV ve %10 marj ilave edilerek sigortalanır. Kiracı, ikame bedelinin eksik bildirilmesi veya bildirilmemesi durumunda oluşabilecek eksik sigorta ile ilgili tüm sorumlulukların kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. c- Kiralayanın sorumluluğu; Kiracı tarafından malın teslim alınmasına ilişkin onaylı sevk irsaliyesinin Kiralayana ibrazı ve Kiralayan tarafından satıcı ödemesinin yapılmasını takiben başlayacaktır. Aksi takdirde oluşabilecek hasarlardan Kiracı sorumlu olacaktır. Kiracı, satıcıya peşin/avans ödeme yapıldığı ve malın teslim alındığı durumlarda, sigorta poliçesinin düzenlenebilmesi için Kiralananın teslim tarihinde yazılı olarak, Kiralayana bildirimde bulunmak zorunda olup, bildirimin zamanında yapılmaması halinde, oluşabilecek hasarlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. d- Kiralananın iş makinası olması halinde Kiracı, çalınma riskine karşılık gerekli önlemleri alacağını, iş makinasına çalınmayı önleyici elektronik sistem/immobilizer cihazı taktıracağını, taktırmaması durumunda, Kiralayan tarafından yapılan sigorta poliçesinin hırsızlık klozunu kapsamayacağını ve bu nedenle herhangi bir hırsızlık vukuunda tüm sorumluluğun kayıtsız şartsız Kiracıya ait olacağını, bu nedenle oluşacak her türlü riskten Kiralayanı ibra ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. e- Kiralananın binek veya ticari araç olması halinde ilk yıla ait mecburi mali mesuliyet trafik sigortası poliçesi Kiralayan tarafından yaptırılacaktır. Trafik sigortası mecburi mali mesuliyet poliçesinin yenilenmesi ilk yıldan sonra Kiracıya ait olup, yenilenmemesi durumunda oluşabilecek her türlü tazminat ve diğer ödemeler Kiracı tarafından karşılanacaktır. f- Kiralayan, ithal işlemlerle ilgili yurtdışı nakliyat sigortalarını, mal bedeli para birimi cinsinden düzenletir. Kiracı, Kiralananın hasarlanması veya tam ziyaı halinde, sigorta şirketi tarafından ödenecek tazminat bedelinin, mal bedeli ve masraflar toplamını karşılamaması halinde oluşacak farktan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. g- Sigorta şirketinin, Kiracının veya istihdam edilen şahısların kastı veya ağır kusuru dolayısıyla meydana gelen trafik kazası neticesinde üçüncü şahısların zararını karşılayıp, ilgili mevzuat çerçevesinde sigorta ettiren Kiralayana başvurması halinde, Kiracı ve/veya müteselsil kefiller sigorta şirketinin talep ettiği tazminat tutarını Kiralanan devredilmiş olsa bile, tüm ferileri ile birlikte karşılamak zorundadırlar. XI- KİRACI'NIN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 42) KİRACI nın KİRALAYAN ın Mülkiyet Hakkını İddia Etme Yükümlülüğü KİRACI, KİRALAYAN'ın talimatı uyarınca, malın/malların KİRALAYAN'ın mülkü olduğunu gösteren yazı ve/veya işaretleri kiralananın uygun yerlerine asmak veya takmak mecburiyetindedir. KİRACI, kiralanana ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbir, haciz konulması, üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde ilgililere ve iddia sahiplerine KİRALAYAN ın mülkiyet hakkını ileri sürmek ve durumu en seri bir biçimde derhal KİRALAYAN a bildirmekle yükümlüdür. KİRACI, kira dönemi süresince Kiralanana yönelecek haciz vb girişimlerde; Kiralanan ın malikinin Ziraat Finansal Kiralama A.Ş olduğunu, 6361 sayılı Kanunun 28/2 maddesi gereği kira konusu malların takip dışında tutulması gerektiğini, Kiralanan ın İcra İflas Kanunun 82/1de ifade edildiği üzere mahsus Kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar niteliğinde olduğunu beyan ve zapta işletecektir. Takiben 5 gün içinde itiraz ve gerekli hukuki girişimlere başvurarak KİRALAYAN ı yazılı olarak eksiksiz bir şekilde tanzim edilecek ek belgeleri ile birlikte bilgilendirecektir. Madde 43) KİRACI nın Kiralananın Yerini Değiştirmeme Yükümlülüğü KİRACI, sözleşme konusu kiralananı Ek: 1 (Özel Şartlar)'da belirtilen ve riziko adresi olarak Sigorta Şirketine de beyan edilen yerden KİRALAYAN ın yazılı izni olmaksızın başka bir yere nakledemez. KİRACI nın işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine herhangi bir şekilde uymaması halinde bu durum, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 31/2 maddesinde sayılan hallerden kabul edileceği ve KİRALAYAN'a sözleşmeyi derhal tek yanlı olarak fesih etme ve işbu sözleşmenin ve mevzuatın fesihle ilgili hükümlerini uygulama yetkisini vereceği taraflarca kararlaştırılmıştır. Madde 44) Hasar ve Ziya Isbu sözlesmenin imzalanması ile birlikte Kiralananın ziya ve hasarına iliskin her türlü sorumluluk Kiracıya ait olur. Madde 45) KİRACI'nın Mali Tablolarını Verme Yükümlülüğü Gerçek kişi KİRACI ve Kefil/ler, her mali yılın bitiminden itibaren 4. (dördüncü) ayın sonuna kadar; tüzel kişi KİRACI ve Kefiller ise her mali yılın bitiminden itibaren 5.(beşinci) ayın sonuna kadar ve ayrıca talep edildiği her zaman Türkiye Bankalar Birliği ve ilgili kurumların, kuruluşların belirlediği forma uygun hesap durumlarını ve ilgili vergi dairesinden aslının aynı olduğuna dair onaylı bilanço ve gelir tablolarını ve mali bilgilerini KİRALAYAN a vermekle yükümlüdür. Diğer taraftan KİRACI, kendisine ait internet sitesinde yayımlanan bilgi ve 11

12 belgelerin gerçeğe uygun bulunduğunu taahhüt etmektedir. KİRACI nın, KİRALAYAN a vermekle yükümlü bulunduğu, bilgi ve belgeleri KİRALAYAN a yazılı talebine rağmen en geç (7) gün içinde teslim etmemesinin, tahrif ve gerçeğe aykırı belgeler teslim etmesinin, yayımlamasının 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 31/2 Maddesi hükmü çerçevesinde yer alan hallerden sayılacağı ve Kiralayan a sözleşmeyi derhal fesih hakkını vereceği taraflarca kararlaştırılmıştır. Madde 46) KİRACI'nın Teminat Verme Yükümlülüğü İş bu sözleşme için alınan tüm teminatlar KİRACI ile KİRALAYAN arasında bugüne kadar imzalanmış/imzalanacak olan tüm finansal kiralama sözleşmelerinin teminatı olacaktır. KİRACI, süresi dolan teminatların süresini uzatmak veya uzatılmasını temin etmekle, KİRACI nın bu sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini ifada geciktiği, KİRACI ya da Kefillerin ödeme güçlüğü içine düşmeleri veya teminat açığının doğacağı, doğduğu, borçlarını vadelerinde yerine getirmeyeceğinin anlaşıldığı hallerde KİRALAYAN a yeterli, kabul edilebilir ek teminatlar vermekle yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde KİRALAYAN ek bir süre tanımaksızın Sözleşme'yi tek yanlı olarak derhal, tazminatsız fesih hakkına sahip olacaktır. Madde 47) KİRACI'nın ve Kefil/lerin Değişiklikleri KİRALAYAN a Bildirme Yükümlülüğü a- KİRACI ve Kefiller, yönetim kurulunda, müdürlerinde, kendisini temsil ve ilzam edecek kişilerde ve/veya temsil ve ilzam yetkilerinin kapsamında, ticaret unvanında, ticaret merkezlerinde, yerleşim yerlerinde ve diğer hususlarda meydana gelen bütün değişiklikleri derhal ve herhalde 1 ay içerisinde noter kanalıyla KİRALAYAN a bildirmeyi, bildirmesinden veya usulüne uygun bir biçimde bildirmemesinden doğan tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, yapılan işlemlerin kendilerini bağlayacağını, söz konusu değişikliklerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya başka bir yerde ilanının KİRALAYAN a karşı ileri sürülebilmesi için yeterli olmadığını kabul ve taahhüt ederler. b-kiraci, ortaklık yapısının değişmesinden ya da müşterinin hakim ortağının yönetimdeki hakimiyetinin kaybına neden olacak ana sözleşme değişikliklerinden önce, gerekli tüm belge ve bilgilerle KİRALAYAN a, ortaklık yapısının değişeceğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmayı ve ayrıca bu hususta KİRALAYAN ın talep edeceği başkaca tüm belge ve bilgileri de derhal ibraz etmeyi kabul ve beyan eder. Madde 48) KİRACI nın Devir Yasağı KİRACI, iş bu sözleşmeden, her ne nam altında ve sebeple olursa olsun doğmuş, doğabilecek, hak, talep veya alacaklarını KİRALAYAN ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Madde 49) Beyan Yükümlülüğü KİRACI, KİRALAYAN ile arasında yapılan ve yapılacak olan tüm işlemlerde, talep aşamasında kalmış olsa bile, kendi nam ve hesabına hareket ettiğini ve/veya edeceğini, bir başkası hesabına işlem yapmadığını, yapılmayacağını, KİRALAYAN tarafından ilgili mevzuatın gerekleri hakkında bilgilendirildiğini ve böyle bir durum olması ve/veya 5549 sayılı Kanun a ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata herhangi bir aykırılığın olması halinde ise KİRALAYAN a yazılı bildirimde bulunacağını beyan ve taahhüt etmektedir. KİRACI, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı Kanun gereğince, KİRALAYAN a vermiş bulunduğu kimlik, adres ve ortaklık yapısına ilişkin bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde KİRALAYAN a bildireceğini beyan ve taahhüt etmektedir. XII. MÜTESELSİL KEFALET İLE İLGİLİ ESASLAR Madde 50) İşbu Sözleşme'yi müteselsil kefil sıfatı ile imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişiler bu sözleşme hükümleri gereğince veya bu sözleşme'nin ihlal edilmesi nedeni ile KİRACI'nın KİRALAYAN a ödemeyi yüklendiği veya KİRALAYAN ın talep etmeye hak kazandığı doğmuş ve doğacak her türlü alacak, taksit, borç, tazminat ve benzeri diğer tüm ödeme ve bu ödemelere ilişkin temerrüt faizi, komisyon her türlü masraf ve sair diğer giderlerden sözleşmenin imza sayfasında ad, soyad/ticaret unvanları yer alan tutarda müteselsil sorumlu bulunmaktadırlar. XIII- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Madde 51) a-işbu sözleşme, kiralama süresi sona erdiğinde Kiralanan'ın Sözleşme hükümlerine uygun olarak KİRACI'ya satılmasıyla, ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kendiliğinden sona erer. Taraflar, KİRALAYAN ın düzenleyeceği faturanın tanzimi ve gönderilmesi ile satımın tamamlandığını, mülkiyetin KİRACI ya intikal ettiğini kabul etmişlerdir. Kiracının sermaye yapısının ortaklarının, yetkililerinin değişmesinden kaynaklı olarak mevzuat gereği ortaya çıkacak devir engellerinden KİRALAYAN sorumlu olmayıp Kiracı gerekli işlemleri usulünce gerçekleştirecek ve gerekir ise sermaye yapısını uygun hale getirecektir. b- Kiralananın KİRACI ya teslimi ve zilyetliğin devrinden sonra, kiralanan aşağıda yer alan sebeplerle kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelir veya işbu sözleşme ile öngörülen amaca uygun olarak kullanılması mümkün olmaz veya söz konusu amaç ortadan kalkar ise işbu Sözleşme'nin yürürlüğü, geçerliliği ve hükümleri hiçbir surette etkilenmeyeceği gibi KİRACI'nın işbu Sözleşme'den doğan borç ve taahhütleri aynen devam edecektir; Her tür ve nitelikteki mücbir sebepler, yangın ve her türlü tabiat olayları ile olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, yasal veya yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler ve iş yavaşlatma eylemleri ve benzeri sebepler; savaş ve seferberlik hali, iç savaş, silahlı çatışma, ihtilal, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası çatışma ve ayaklanmalar, politik rizikolar, ülke riskleri; her türlü kazai ve/veya icrai hüküm ve tasarruflar, Satıcı'nın alacaklıları tarafından veya kiralanan üzerinde hak iddia eden diğer üçüncü kişiler tarafından kiralanan üzerine haciz, ihtiyati haciz, tedbir konulması veya kiralanan üzerinde hak iddia eden kişilerin her türlü idari, kazai veya icrai tasarruflarda bulunması, takiplere geçilmesi, Satıcı'nın Kiralanan'ı teslim etmemesi, Satıcı'nın acze düşmesi, iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi veya Kiralanan'ın kaybolması, çalınması, yanması, hasara uğraması, kullanılamayacak hale gelmesi, ulaşım ve nakliye engelleri nedeniyle KİRACI'ya ulaştırılamaması, teslim tesellüm engelleri, Türk veya yabancı mevzuat hükümleri nedeniyle doğan engeller, kamusal, yargısal hüküm ve tasarruflar, Türk veya yabancı idari, icrai, kazai makam ve mercilerin, organların, örgüt ve ittifakların hüküm ve tasarrufları, engellemeleri, yasaklamaları, izin ve müsaade vermemeleri, Kiralanan'a el koymaları. KİRACI, bu hallerde KİRALAYAN dan her ne nam altında ve her ne sebepler olursa olsun bir talepte bulunamaz. XIV- SÖZLEŞME'NİN KİRALAYAN'IN FESİH HAKKINI KULLANMASI İLE SONA ERECEĞİ SAİR HALLER Madde 52) Genel Olarak a-kiralayan aşağıdaki hallerde finansal kiralama sözleşmesini derhal, tazminatsız fesih etme hakkına sahiptir; 12

13 Kiracı'nın ölümü, tüzel kişiliğinin sona ermesi, fiil ehliyetini kaybetmesi, feshi veya hakkında tasfiye kararı alınması, alması, iflas etmesi, iflas erteleme talebinde bulunması, konkordatoya başvurması, hakkındaki icra takibinin semeresiz kalması veya aciz vesikası alınması, ödeme güçlüğü içine düşmesi, başka bir şirket ile birleşmesi, mal varlığının kısmen de olsa devredilmesi, ortaklık ve yönetimdeki yapısındaki önemli değişiklikler sonucu KİRALAYAN ın anlaşmaya daha fazla sadık kalmasının beklenemeyeceği sair haller ile KİRACI nın ve/veya Kefillerin hisselerinin hangi oran ve miktarlarda olursa olsun kısmen veya tamamen devir edilmesi, teminat gösterilmemesi, şirketin veya işletmenin iştigal konusunu fiilen önemli ölçüde ya da tamamen değiştirmesi, terk etmesi, ticari faaliyetlerini önemli ölçüde azaltması, ticari faaliyetlerine fiilen bir ayı aşan bir süre ara vermesi hallerinden birinin veya işbu sözleşmede fesih sebebi olarak kararlaştırılan diğer hallerin ortaya çıkması durumunda KİRALAYAN isterse, herhangi bir süre vermeksizin Sözleşme'yi derhal, tazminatsız fesih etmek hakkına sahiptir. Sözleşme süresinin dolması, kiracının iflası, ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi nedeniyle sözleşme kendiliğinden sona ermeyeceği gibi Kiracı nın, tasfiye sürecine girmesi veya tasfiye sürecine girmeksizin finansal kiralama konusu malın tahsis edildiği işletmesini tasfiye etmesi halinde sözleşmeyi feshi yetkisi bulunmamaktadır. b-kiralayan ın ilgili mevzuat ve işbu sözleşme ve bilcümle ekleri uyarınca sahip bulunduğu sair fesih hakları saklıdır. c-kiraci ve/veya kefiller ile imzalanmış diğer bir sözleşmenin hangi sebep ve suret veya gerekçe ile olursa olsun Kiralayan tarafından fesh edilmesi, işbu sözleşmenin 6361 sayılı Kanunu nun 31/2 maddesi kapsamında Kiralayan tarafından feshedilmesi için haklı sebep teşkil edecektir. Madde 53) KİRACI'nın Sigorta Primlerini Ödemede Temerrüde Düşmesi KİRACI'nın işbu Sözleşme ve Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini ödemede temerrüde düşmesi veya sigorta primlerinin KİRALAYAN tarafından karşılanması halinde ve verdiği 60 (altmış) günlük süre zarfında da işbu Sözleşme de belirtilen temerrüt faizi ile birlikte tam olarak ödememesi veya sigorta primlerinin ödenmemesinin Kiralananın sigorta teminatı dışında kalmasına yol açması halinde bu durum 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 31/2 Maddesi'nde belirtilen hallerden sayılır ve bu durumda KİRACI ya ayrıca ek bir süre tanımaksızın tek yanlı olarak sözleşmeyi derhal fesih etmek hakkı kazanır. Madde 54) Kiralananın Tam Ziya Ve/Veya Kullanılmayacak Duruma Gelmesi Halinde KİRALAYAN'ın Fesih Hakkı Kiralananın, KİRACI'nın herhangi bir kusuru sonucu veya herhangi bir kusuru olmaksızın tam hasara, ziyaa uğraması ve işbu sözleşme ile güdülen amaca uygun bir biçimde kullanılmayacak bir duruma gelmesi ve kiralananın ikame edilememesi halinde KİRALAYAN sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Bu sözleşmenin konusunu birden fazla kiralananın teşkil etmesi halinde, kiralananlardan her hangi birinin ya da bir kaçının tam ziyaı, güdülen amaca uygun bir biçimde kullanılmayacak bir duruma gelmesi veya her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin kapsamı dışında kalması durumunda, sözleşme diğer kiralananlar hakkında aynen uygulanacak ve geçerliliğini sürdürecektir. Sözleşmesi devam edecek olan mal/mallara ilişkin kira bedelleri ve ödeme planı yeniden oluşturularak KİRACI ve müteselsil kefillere noter vasıtasıyla bildirilir. Kiralananların arasında iktisadi veya teknik bir ilişkinin varlığından bahisle sözleşmenin geçersiz kaldığı ileri sürülemez. Madde 55) Feshi İhbardan Rücu KİRALAYAN tarafından sözleşmenin feshi ihbarı yapıldıktan sonra, KİRACI nın KİRALAYAN ın kabul ettiği ödeme ve teminatları vermesi durumunda KİRALAYAN ın feshi ihbardan rücu etme hakkı vardır. KİRALAYAN bu haktan rücu ettiğini zımni veya bir ihtarla veya yanlı beyanla KİRACI ya bildirebilir. Bu durumda sözleşme hükümlerinin mevcut ve ilave alınacak teminatlar kapsamı ile birlikte yürürlüğü devam eder. XV- SÖZLEŞME'NİN KİRALAYAN'IN FESİH HAKKINI KULLANMASI İLE SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ Madde 56) KİRACI Tarafından Kiralananın KİRALAYAN a İade Edilmesi a- İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca, KİRACI'nın KİRALAYAN ın yazılı izni ile malı/malları satın almaktan vazgeçmesi veya KİRALAYAN ın, satıştan rücu etmesi halinde ve/veya Sözleşme ve Kanunda belirtilen fesih haklarından bir ya da birkaçına dayanarak Sözleşme'yi fesih etmesi halinde kiralanan, 5 (beş) gün zarfında, tüm sökme, nakliye, nakliye sigortası, taşıma ve yükleme masrafları KİRACI'ya ait olmak üzere KİRACI tarafından KİRALAYAN a iade ve teslim edilecektir. b- KİRACI, sözleşme konusu malı iade etmeden, malda üçüncü kişilere ait olabilecek her türlü bilgi, belge, resim, plan, üretim usulleri, program, yazılım ve benzerlerini tamamen silmek, bütün bu hususların, bilgilerin iade konusu mal ile birlikte, KİRALAYAN ya da başkalarının eline geçmemesi, öğrenilmemesi, kopyalanmaması için her türlü işlemi gerçekleştirmekle yükümlüdür. KİRACI bu yükümlülüklerine aykırılık halinde, KİRALAYAN ın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacakları her türlü zararı tazmin etmeyi, bu sebeple KİRALAYAN a karşı yöneltilebilecek taleplerden KİRALAYAN ı derhal, açılmış davalardan, davaların sonuçlarını beklemeksizin kurtarmayı kabul ve taahhüt etmiştir. c-sözleşme konusu mal KİRALAYAN a iade edildikten sonra KİRALAYAN tarafından üçüncü kişilere satışı gerçekleştirildiğinde veya yeniden finansal kiralamaya konu edildiğinde, malın KDV hariç satış bedeli, KİRACI nın borcundan ve varsa KİRALAYAN ın bunu aşan zararından mahsup edilir. Satış bedeli bu miktardan fazla ise fazla kısım KİRACI ya ödenir, eksik ise KİRACI bu bedeli KİRALAYAN a ödemekle yükümlüdür. İade alınan malın satışının gerçekleşmemesi halinde KİRALAYAN ın KİRACI ya karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Madde 57) Bütün Kira Bedellerinin Muaccel Hale Gelmesi KIRACI, KİRALAYAN ın bu Sözleşme hükümlerine göre kiralananın KİRACI'ya satışından rücu etmesi, ödemede temerrüde düşen Kiracıya verilen 60 gün sürede de kira bedellerinin ödenmemesi ve/veya Kiracı nın bir yıl içinde kiralama bedellerinden üçünü veya üst üste iki kira bedelini zamanında ödememesi nedeniyle ihtara muhatap olan Kiracı ya başkaca bir süre vermeksizin iş bu sözleşmeyi derhal fesih etmesi veya işbu Sözleşme ve Kanun da yer alan diğer sebeplerle Sözleşmenin feshi hallerinde vadesi gelmemiş tüm kiralama bedelleri ve KİRACI nın sair borçlarının kendiliğinden muaccel hale geleceğini, KİRACI nın kiralananın iadesi yanında muaccel hale gelen bütün kiralama bedellerini 5 (beş) gün zarfında ödemekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. XVI. DAVA VE TAKİPLER Madde 58) Dava ve Takipler 13

14 KİRACI ve KEFİLLERİN işbu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemeleri, borçların muaccel olması veya temerrüde düşmesi hallerinde; a-kiralayan, esasen muacceliyet tarihleri belli olan hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ihtar veya ihbar etmek, süre vermek zorunda olmaksızın kiracıya ve usulüne göre kefillere karşı her türlü talebi ileri sürmek, haciz veya iflas takibi yapmak ve diğer hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir. b-kiralayan ayrıca ihtara, ihbara, süre vermeye gerek olmaksızın, KİRACI ve KEFİLLERE karşı her türlü talebin ileri sürülmesi, takip yapılması, haciz, tedbir, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir yoluna gidilmesi ve diğer bütün yasal yollara başvurulması hakkına sahip olacaktır. KİRALAYAN alacağı, rehin ile teminat altına alınmış, alacağı için kişisel teminat verilmiş dahi olsa KİRACI'yı, Türk Borçlar Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde Kefilleri, garanti verenleri birlikte veya ayrı ayrı takip edebilir. Bu hususlarla ilgili KİRALAYAN ın yapacağı bütün masraf ve harcamalar ile her türlü dava, takip ve icra giderleri, tahsil harcı, damga resmi, cezaevi harcı ve diğer masraf ve harcamalar ve yasal vekalet ücreti KİRALAYAN a ayrıca ödenecektir. c-kiraci ve Kefiller, iş bu sözleşme ve bilcümle ekleri ve ilgili mevzuat gereği KİRACI nın üstlendiği yükümlülüklerden herhangi birinin kararlaştırılan tarihte kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde hüküm istihsaline gerek olmaksızın nakit blokaj/ mevduat rehnini kısmen veya tamamen derhal tahvil hakkına sahip bulunduğunu, KİRALAYAN ın bu hakkını kullanmasının sözleşmenin feshi şartına bağlı bulunmadığını, KİRALAYAN ın sözleşmeyi fesih etmeksizin dahi bu haklarını kullanabileceğini kabul ve taahhüt etmektedirler. d-sözleşmede yer alan tüm teminatların, sözleşmenin yürürlüğe girmemesi sebebiyle KİRALAYAN ın uğrayacağı bilcümle zararlarını da kapsadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. e-kiraci, KİRALAYAN ın ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinde bulunması halinde, teminat verme sorumluluğunun bulunmadığını beyan ve kabul etmektedir. Ayrıca Kiracı, kiralanan ile ilgili ihtilaflarda, mahkemece kiralananın ihtiyati tedbir kararı alınarak kiralayan veya üçüncü bir şahsa bırakılması durumunda, kiralayanın mahkemeye malın rayiç değeri kadar teminat yatırmak zorunda olmadığını, buna rağmen kiralayanın kiralanan üzerinde tasarruf edebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak, herhangi bir nedenle teminat mektubu ibrazı gerekmesi halinde bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyonlar da dahil olmak üzere, sarf ettiği masraflarını, tüm zararlarını, karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. f-kefillerin Kiracının işbu finansal kiralama sözleşmesinden doğan borçları nedeniyle Kiralayana herhangi bir ödeme yapması nedeniyle, Borçlar Kanunu nun 596.maddesinde belirtilen, Kiralayana ifada bulundugu ölçüde, Kiralayanın haklarına halef olmasına ilişkin, haklarını kullanabilmesi ve bu hakkı Kiralayana karşı ileri sürebilmesi için, Kiralayana ödemenin yapılmasını takip eden en geç 15 gün içerisinde bu hakkı kullanmak istediğine ilişkin yazılı olarak Kiralayana bildirim yapmaları gerekir. Aksi durumda, Kefiller onayları alınmadan, Kiralayanın rehin, ipotek hakları ile aynı alacak için sağlanmış diğer tüm güvenceleri kaldırılması nedeniyle, Kiralayandan her hangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını kabul beyan ve taahhüt ederler. g- Kiracı ve kefiller, sözleşme için verdikleri teminatların ve teferruatların, borsada rayici bulunduğu takdirde bu rayiç üzerinden, aksi takdirde cari piyasa değeri üzerinden mahkemeye veya İcra ve İflas Kanunu da öngörülen yollara başvurmadan kiralayanın paraya çevrilebileceğini ve elde edilen parayı borca mahsup edebileceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir. h- Kiralanan ile ilgili olarak üçüncü şahıs veya herhangi bir kurum tarafından bir dava açılması halinde Kiralayanın bu dava ile ilgili yaptığı tüm giderler, yol ücretleri, konaklama giderleri ve diğer giderler Kiracı ile müteselsil kefiller tarafından karşılanacaktır. XVII. DİĞER HÜKÜMLER Madde 59) Gizlilik KİRACI ve Kefiller, bu sözleşme ve ekleri hükümleri, işleyişi ile ilgili olarak üçüncü kişilere herhangi bir bilgi vermeyeceklerini, tüm bu hususların KİRALAYAN ın ticari faaliyetlerine ilişkin gizli bilgilerini oluşturduğunu, bu gizli bilgilerin açıklanması nedeniyle KİRALAYAN ın uğrayabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceklerini peşinen kabul, beyan ve ikrar etmektedirler. Diğer taraftan KİRACI ve Kefiller, KİRALAYAN ın mevzuat hükümleri elverdiği çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermeye Piyasası Kurulu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Borsalar gibi resmi kuruluşlar ile Türkiye de faaliyet gösteren resmi ve özel Bankalar, finansman şirketleri ve benzerlerinden elde edebileceği ve finansal kiralama sözleşmesi sebebiyle öğrendiği ya da öğreneceği bilgileri grup şirketleri ile serbestçe paylaşabileceğini, bu sebeple KİRACI ve Kefillerin, KİRALAYAN dan her ne nam altında olursa olsun bir dava, talep hakkı olmadığını beyan ve taahhüt etmektedirler. Madde 60) Tek Taraflı Tescil ve Şerh Hakkı KİRALAYAN ın işbu sözleşmeyi ilgili kurum ve kuruluşlara, tapu müdürlüğüne müracaat ederek tek taraflı olarak tescil ve şerh ettirmeye yetkili olduğunu KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı, Finansal Kiralama Sözleşmesinin KİRALAYAN tarafından 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nun 31.Maddesi gereğince feshedilmesi halinde, başkaca herhangi bir işleme ve Yargı kararına gerek olmaksızın 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nun 22. Maddesi gereğince Taşınmaz malların tapu kütüğünün şerhler hanesine, kendilerine mahsus özel sicili bulunan malların kayıtlı oldukları sicile yapılan tescil ve şerhin KİRALAYAN tarafından fekkinin talep edilebileceğini ve bu hususta yapılması gereken her türlü işlemin KİRALAYAN tarafından tek başına ifa ve ikmal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 61) Zarar Ziyan Tazmini KİRACI, sözleşmenin feshedilmesi veya yürürlüğe girmemesi nedenleri ile KİRALAYAN ın uğrayacağı her türlü zararı faizi ile birlikte tazmin edecek; sözleşme için verilmiş bulunan ayni teminatlar KİRALAYAN tarafından bu zararların giderilmesi için paraya çevrilebilecektir. Madde 62) Delil Sözleşmesi KİRALAYAN ile KİRACI ve Kefiller arasında doğan her türlü uyuşmazlıklarda, icra, iflas ve yargı yollarında KİRALAYAN ın belge ve kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik ortam haberleşme kayıtlarının müstenitli olsun ya da olmasın geçerli ve bağlayıcı delil olacağını Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193.maddesi hükmü uyarınca kabul ve ikrar ederler. Madde 63) Faks Talimatları Kiracı ve müteselsil kefiller faks ile talimat iletilmesinin tüm sonuç ve sorumluluklarını üstlenmişlerdir. Kiracının faks talimatı Kiralayana ulaştığında, Kiralayan aslını beklemeksizin talimatı işleme alma yetkisine haizdir. Kiralayan, herhangi bir sebep göstermeksizin faks talimatlarını uygulamayıp, asıl metnin kendisine ulaşmasını istemek hakkına sahiptir. Kiracı ve müteselsil kefiller, yanlış, hatalı, eksik, sahte veya tahrif edilmiş belge gönderimi sonucu Kiralayanın yanıltılmasından doğacak her türlü zararın tazminini kabul ederler. Kiralayan ve 14

15 personelinin gerekli dikkat ve özeni gösterdiği karine olarak kabul edilir ve Kiralayan faks talimatı ile işlem yapmasından veya asıl metnin kendisine ulaşmasını beklemesinden doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Madde 64) Tebligat KİRACI ve Kefiller, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve KİRALAYAN tarafından kendilerine gerekli tebligatın yapılabilmesi için bu sözleşmede isim ve unvanları yanında belirtilmiş adresleri kanuni yerleşim yeri ittihaz ettiklerini, belirtilen yerde adres yazılmaması halinde Ticaret Sicil Dosyalarındaki son adreslerinin veya KİRALAYAN tarafından son olarak herhangi bir bildirim gönderilen adreslerinin, muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal yerleşim yerleri olduğunu, ileride diğer bir mahalli kanuni yerleşim yeri ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal noter aracılığı ile KİRALAYAN a bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu sözleşmede yazılı ya da yukarıda yer alan adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 10. ve devamı hükümlerinde yer alan usule göre gönderilecek her türlü tebligatın, kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. KİRACI ve Kefiller in ticaret merkezleri, yerleşim yerleri yurtdışında bulunduğu ya da yurt dışında yerleşim yeri, ticaret merkezi edindiklerinde dahi KİRALAYAN a mutlaka Türkiye de bir tebligat adresi bildireceklerini, Türkiye de adres bildirmedikleri takdirde veya Türkiye de bildirecekleri adrese yapılacak tebligatlar için de yukarıdaki hükmün geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. KİRACI ve kefiller, KİRALAYAN tarafından herhangi bir husus için, sözleşmenin özel şartlar bölümünde (Ek 1) yer alan adreslerine yapılacak her türlü tebligatı ve mail adresine yapılan bildirimlerin kanuni ikametgahlarına veya kendilerine yapılmış tebligat olduğunu, Tebligat Kanunu nun 35, 6099 sayılı yasa ile eklenen 7201 sayılı yasanın 7/a ve İcra ve İflas Kanunu nun 21.maddesindeki usulün uygulanmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 65) Hakların Mahfuziyeti Kiralayanın isbu sözleşmeden dogan hak, yetki ve defilerinin bir veya bir kaçını kullanmamıs olması söz konusu haklar yetkiler veya defilerden feragat ettigi şeklinde yorumlanmayacaktır. Madde 66) Sözleşmeden Doğan Borç ve Taahhütlerin İfa Yeri İşbu Sözleşme'ye taraf olan bütün kişilerin, işbu Sözleşme'den doğan borç ve taahhütlerinin ifa yeri, aksi kararlaştırılmadıkça KİRALAYAN ın ticaret merkezi, yerleşim yeridir. KİRACI Özel Şartlar EK:1 deki kesin ödeme planındaki usul ve şekillerde hesaplanarak belirlenmiş kira bedellerini Özel Şartlar Ek:1 de yer alan veya KİRALAYAN ın sonradan gönderdiği ödeme planında belirtilen miktarlarda, tarihlerde ve şekillerde KİRALAYAN ın orada belirtilen hesaplarına yatırmakla yükümlüdür. Madde 67) Yetkili Mahkeme İşbu Sözleşme'ye taraf olan kişiler arasında, işbu Sözleşme'nin ve eklerinin yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul (Çağlayan) İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu 67 maddeden ibaret Genel Hükümlerin ekinde bulunan Özel Şartlar, Genel Hükümlerin eki ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Özel Şartlar Genel Hükümler ve ilgili tüm ekleri ile birlikte yorumlanacak ve uygulanacaktır. Ancak Genel ve Özel Şartlar arasında çelişkili hükümler bulunması halinde Özel Şartlar hükümleri geçerli olacaktır.. 15

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

TABLO A ÖDEME PLANI NO SATICILAR KİRALANAN MAL BEDELİ... Ekli Proformalar...

TABLO A ÖDEME PLANI NO SATICILAR KİRALANAN MAL BEDELİ... Ekli Proformalar... SOZL. NO:... TARAFLAR: Bir taraftan A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan... (aşağıda kısaca KİRACI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan...(hepsi

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:..

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:.. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:.. Bir tarafta, "Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Cad. No:5/2 Fatih/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SÖZLEŞME GENEL ŞARTLARI

SÖZLEŞME GENEL ŞARTLARI SÖZLEŞME GENEL ŞARTLARI MADDE 1. TANIMLAR Aşağıda yer alan kavramlar, metinde aksine bir hüküm olmadıkça, işbu sözleşmede ve eklerinde karşılarında gösterilen anlamı ifade etmek üzere kullanılmışlardır.

Detaylı

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi ve ekleri (birlikte ve kısaca Sözleşme ); İstanbul Ticaret Sicili nde 426642-374224 sicil no.su ile kayıtlı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan bu bilgilendirme notu Finansal Kiralama Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve eklerine ilişkin olarak genel işlem şartları, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO: Bir taraftan kanuni ikametgahı Eskı Buyukdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Merkez / Sıslı 34396 İstanbul adresinde bulunan Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi (bundan

Detaylı

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ,

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri GAYRETTEPE MAH. YENER SOK. N:1 K:2-3 BEŞİKTAŞ 34353 İSTANBUL - TÜRKİYE adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu 267312.sicil

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20/1 Çağlayan Şişli/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Büyükdere cad. Kristal Kule Binası No:215 K.22, 4. Levent-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO:. Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO :.

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO :. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO :. 1 Bir taraftan kanuni ikametgahı Mecidiyeköy, Buyukdere Cad. No:103 Şarlı İş Merkezi A Blok K:7 Sişli 34394 İstanbul adresinde bulunan Pamuk Finansal Kiralama Anonim

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. adına müştereken imzaya yetkili oldukları anlaşılan.. ile,. ile - KİRALAYAN sıfatı ile,. adresinde yerleşik ŞTİ. adına imzaya yetkili olduğu anlaşılan..

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

KİRACI MÜTESELSİL KEFİL/LER YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

KİRACI MÜTESELSİL KEFİL/LER YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO:... Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Finansal Kiralama No: Müşteri No: Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri Sabancı Center Kule 2 Kat:8 34330 4. Levent /İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan ve tarafımıza müzakere edilmek/incelenmek üzere elden teslim edilen finansal kiralama sözleşmesi

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:...

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:... Bir tarafta, Kiralayan sıfatı ile, Kanuni ikametgahı 19 Mayıs Caddesi, Dr. İsmet Öztürk Sokak, Şişli Plaza Ofis Blokları, E Blok, Kat:B1 Şişli 34360 / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Telpa Plaza, No:195, Kat:7, 34394, Şişli/İstanbul adresinde bulunan BURGAN Finansal Kiralama Anonim

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

1.4. KİRALANAN IN MÜLKİYETİ VE TASARRUF HAKKI Madde:4 Kiralanan'ın mülkiyeti Kiralayan'a aittir. Kiracı Kiralanan'a 6361 sayılı Finansal Kiralama,

1.4. KİRALANAN IN MÜLKİYETİ VE TASARRUF HAKKI Madde:4 Kiralanan'ın mülkiyeti Kiralayan'a aittir. Kiracı Kiralanan'a 6361 sayılı Finansal Kiralama, Sözleşme Tarihi : 20/12/2016 Sözleşme No : 3172 Müşteri No : 59003 Bir taraftan kanuni ikametgahı SARAY MAH. TOYA SOK. NO: 3 KAT:2 İSTANBUL ÜMRANİYE adresinde bulunan ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I GİRİŞ MADDE 1. Bir taraftan, kanuni ikametgâhı Eski Büyükdere Caddesi, Oycan Plaza No:15 K:1/A Maslak/ Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I GİRİŞ MADDE 1. Bir taraftan, kanuni ikametgâhı SARAY MAHALLESİ DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CADDESİ AKKOM OFİSPARK 2 BLOK 4 ÜMRANİYE/İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No..

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No.. TÜRKİYE CUMHURİYETİ YNo CNo TC NOTER Tel : Fax : DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ <>

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ <<ANASOZNO>> DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri 19 Mayıs Cd. Golden Plaza No:3 K:5 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 13.10.2016 Sirküler No : 2016/27 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER Bilindiği üzere 09.08.2016 tarihli ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR Sayın Kiracımız ve Kefilimiz; Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) 14.02.2013 tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 1 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I GİRİŞ MADDE 1. Bir taraftan, kanuni ikametgâhı Eski Büyükdere Caddesi, Oycan Plaza No:15 K:1/A Maslak/ Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

Mortgage: 15 Püf Nokta

Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage yasasının çıkmasına kısa bir zaman kala, aklınıza gelebilecek bazı sorulara cevap olacak bir yazıyı da TEMPO DERGİSİ nden aktarmak istedik. 1) Değerlendirmeyi lisanslı eksperler

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kira süresi 5 (beş) yıl olup tarafların karşılıklı anlaşması halinde kira sözleşme süresi 5 (beş)yıl daha uzayacaktır. Kira başlangıç tarihi sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen tarihtir. Kira bedeli

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı