ssn /12 say YTL(KDV li)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)"

Transkript

1 kültür sanat yaflam nda ssn /12 say YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü erol toy. grup yorum la yeni albümleri üzerine söylefli

2

3 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü Cihan Keflkek Yaz flma Adresi stanbul Mahmut fievket Pafla Mah. Mektep Sk. No:4-B Okmeydan - fiiflli - stanbul Tel: (212) Faks: e-posta: Ankara dilcan Kültür Merkezi fiirintepe Mah. 8.Cad. No:222 / B Mamak Ankara Tel: (312) Hesap no (YTL) Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Hesap no (EURO) Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Fiyat (DÖV Z) Almanya: 5 Euro Fransa: 5 Euro Hollanda: 5 Euro Avusturya: 5 Euro sviçre: 7.5 Frank ngiltere: 4 Sterlin Bask Bar fl Matbaac l k Mücellit Ali Laçin Davut Pafla Cd. Güven Sanayi Sitesi C Blok No: 291 Topkap - stanbul Tel: (0 212 ) Yerel süreli yay n Kötü günün hükmü tez biter der eskiler Bir temenni midir, yoksa tarihin ö reticili- inden mi bilinmez. Diyalekti in, yani bilimin yasalar öyle demiyor elbette. Kötü günün hükmünün tez bitmesi, ancak ve ancak bilinçli ve iradi bir çabay, bu do rultuda hiç tükenmeyen bir enerjiyle savaflmay gerektiriyor Tecrite karfl mücadele sekiz y ld r sürüyor bu ülkede. 122 can pahas na, yüzlerce sakat pahas na, onulmaz yaralar pahas na Zulmün sahipleri, 10 saatlik sohbeti bile çok görüyor hücrelere kapat lm fllara Verilen sözlere, yay nlanan genelgeye ra men hem de Bir kez daha s nan yor içeridekilerin, d flar dakilerin sabr. Tafl de il ya yürekleri, ki tafl olsa çoktan çatlam flt, sab rlar n sonuna kadar zorlad klar n hayk rd lar geçenlerde zulmün payitaht nda Ankara yollar bir kez daha ba r na bast o çok tan d yolcular. Bir kez daha sar p sarmalad flehrin göbe indeki o park, ellerinde pankartlar, dövizlerle kendisini ziyaret edenleri. O park n içinde topraktan f flk rm fl eller birer birer kucaklad etraf na toplananlar. Epeydir görüflememenin hasretiyle, büyük, kocaman bir sevgiyle Bitecek! Tecrit zulmü elbet bir gün sona erecek. Yolu yok, o cesur ve mecbur insanlar n emekleriyle, do ruyu hep do ruyu gösteren düflünceleriyle, tarihin çöp sepetine at lacak. Amerika Dünya üzerinde ne kadar insanl k suçu varsa, hepsinin sahibi, hepsinin birebir sorumlusu olan zulüm imparatorlu u. Yeni tanr s n seçti flimdi. Tarihlerindeki ilk Siyah tanr lar bu. Ezilen atalar ndan de il ama, d fl siyah içi beyaz olan ndan. Öbür türlüsü, yani gerçekten Siyah ve gerçekten demokrat birinin Beyaz Saray a yerleflmesi, eflyan n tabiat na ayk r d r çünkü... Buna karfl n, hala bu yeni zalimden demokrasi bekleyenler, ezilen halklara dair bir umut tafl yanlar, gerçekleri çok geçmeden görecekler Obama, Amerikan emperyalizminin tanr s olman n bilinciyle ve bu misyonun gere i olan vahflili iyle, görmeyen ya da görmek istemeyenlerin gözlerindeki tül perdeleri y rt p atacakt r. Kazanan yine tekeller, kaybeden yine ezilen dünya halklar olacakt r. Devrimin hiç susmayan ç l, fliirin en yi it hayk r fl yd Mayakovski. Her fleyini devrime, sosyalizme adam fl birinin yaflam, düflünceleri çok de erlidir. Almas n bilene Direnifl fliirlerini okuyanlar, onun yi it dizeleriyle yüreklerine umudu yükleyenler oldukça, hiç unutulmayacak Mayakovski. Unutulmas na asla izin vermeyecek, onun yolundan yürüyenler Türküler susmaz, halaylar sürer diyenlerin iki buçuk y ll k suskunluklar bitti. Bafle meden le yeniden bulufltu Grup Yorum, sevenleriyle ki buçuk y lda neler oldu unu, ne yaflay p ne hissettiklerini, Bafle meden de neleri anlatt klar n sorduk onlara Senenin son ay na içimizde binbir umutla giriyoruz. Yeni y lda hep birlikte umudu daha da büyütece imize olan inanc m zla Yeni y l n ilk ay nda görüflmek dile iyle Dostlukla tavır

4 Ç NDEK LER 12/ MAKALE zulmün siyah tanr s 5 DENEME devrimin fliir ç l : mayakovski 11 RÖPORTAJ erol toy 16 ÖYKÜ vazgeçmesinler k zan mdan 17 RÖPORTAJ grup yorum 20 DE ERLEND RME grup yorum 23 ÖYKÜ küreselleflen yoksulluk ve yozlaflmada bir tan kl k 25 ANI abdi ipekçi park izlenimleri 28 T YATRO viflne bahçesi 30 fi R vladimir mayakovski 32 AYIN FOTO RAFI arjen j. zwart 33 ÖYKÜ sabahattin ali 36 MAKALE bellek, fliir, foto raf 38 fi R ahmet telli 40 fi R ümit ilter 41 S NEMA son cellat pandoran n kutusu 46 HABERLER 5 devrimin fliir ç l : 3 mayakovski 25 abdi ipekçi park izlenimleri grup yorum 28 viflne bahçesi kapak: 3 ayd n ayan

5 makale Kölecilik k sa süre içerisinde o kadar yayg nlaflt ki, neredeyse nüfusun yar s kölelerden olufluyordu art k de Virginia da kadar köle kullan l rken, 1770 lerde bu say e kadar yükseliyordu. Yine Güney Carolina da kurulan tar m çiftliklerinde 1775 te kiflilik tar m nüfusunun sadece i beyazd. Ama bu çiftliklerin denetimi ve buralardan elde edilen gelirler Beyazlar nd. Beyaz efendilerin ç karlar n korumak ve siyahlar n efendilerine karfl herhangi bir giriflimlerini önlemek için çeflitli önlemler al n yor ve siyahlar n iflledikleri suçlar en a r yöntemlerle cezaland r l - yordu. Bu koflullarda oluflturulan tar m çiftliklerinde ve iflletmelerinde çok say da kölezulmün siyah tanr s metin y lmaz Sömürgecilik tarihinin belki de en önemli keflfiydi Amerika k tas n n keflfi. Büyük, çok büyük bir k tayd buras. Ve inan lmaz boyutlardayd yeralt ve yerüstü zenginlikleri. Göz kamaflt ran bu zenginlikler bir kez geçmiflti art k sömürgecilerin eline, hem de hiçbir fleyden, paradan puldan, sömürüden ve kötü olan hiçbir fleyden habersiz K z lderililerin kan can pahas na... K tan n gerçek sahipleri olan K z lderililer, katliama u rad lar, yap lan k y mla say lar iyice azald ve tarihsel süreç içinde asimilasyon politikalar yla onlar da Amerikanlaflt - lar... Amerika k tas n n tarihi kanla doluydu. fiimdi bugün sadece bu k tan n de il, dünyan n en ac mas z, en katliamc ve sömürücü tak m n n en kodaman olan Amerika Birleflik Devletleri nin de kuruluflunda bu kanl tarihin izleri vard r. Bu izlerin rengi de k rm z ve siyah t r daha çok. Çünkü en çok K z lderililerin ve Siyahlar n kan döküldü o topraklarda. flte flimdi bu topraklarda, kanlar en fazla dökülenlerden, Siyahlardan biri Amerika Birleflik Devletleri nin yeni baflkan seçildi. Baflkan Barack Hussein Obama, aslen Kenyal Siyah ve Müslüman bir baba ile Kansasl H ristiyan ve Beyaz bir annenin, Siyah ve Protestan o lu olarak Beyaz Saray n yeni sahibi durumunda. Nereden nereye gelindi ini iflte tam da burada hat rlamak gerekiyor, Barack Hussein Obama y daha iyi tan mak ve gerçeklere ulaflmak için... Barack Hussein Obama gerçekten de kimdir, hangi misyonu yüklenecektir, demokrat m d r de il midir?... Bu ve buna benzer onlarca soru bugün dünyan n hemen her yerinde bir tart flma konusu. Tart fl lacak elbet. Çünkü karfl m zda dünyan n en büyük emperyalist gücünün patronu duruyor. Geçmifline bir bakmak gerekiyor tabi, Obama n n bugünün ve gelecekte yapacaklar n n tahlili ancak böyle mümkün olacakt r. Dedi imiz gibi, Amerika k tas bakir ve zengin topraklara sahipti ve bu da Avrupal sömürgecilerin ifltah n fazlas yla kabart yordu. Bu topraklar; k tan n keflfinin hemen ard ndan buraya yo un göçlerin yaflanmas ve bu aflamadan sonra da k tan n gerçek sahipleri olan K z lderililerin elinden, tarihte efline az rastlan r bir vahflet ile ad m ad m al nd. 17. yy n ikinci yar s na kadar Amerika'ya ak n eden göçmenlerin büyük bir ço unlu- unu ngilizler oluflturuyordu. Hatta ilk koloniler oluflturulurken ngilizler, hapishanelerde yatan borçlu tutuklular kurtar p, Amerika'ya kolonilerini gelifltirmek için getirmifllerdi. Yine ayn dönemde sömürgeci Avrupa devletleri aras ndaki savafllardan kurtulmak için de bu k taya göçler yaflanmaya bafllam flt. Fakat sömürgeci Avrupa devletleri, Avrupa'dan gelen yo un göçlere ra men iflgücü yetersizli i çekiyorlard. Topra n uçsuz bucaks z ve zengin olmas, bunu iflleyecek oranda bir çal flan kitlesi ihtiyac n da ortaya ç kar yordu. Avrupal sömürgeciler bunun da ucuz ve kolay yolunu buldular elbette: Afrikal yerlilerin kölelefltirilerek, Amerika'ya çal flt r lmak üzere tafl nmas... Köle tacirleri taraf ndan tutsak edilen Afrikal esirler, zincire vurularak k taya getiriliyor ve buralarda kurulan pazarlarda hayvanlar gibi aç k art rmalarla sat l yordu. Köleler özellikle Güney eyaletlerindeki kolonilerde, tar m iflletmelerinde tütün, pamuk, pirinç vb. ifllerde kullan l yordu. ARALIK 2008 TAVIR 3

6 makale nin Beyazlar taraf ndan çal flt r lmas n n bir sonucu olarak Beyazlar n zenginlikleri h zla artt ve Amerika Birleflik Devletleri ne getirilen tüm Afrikal lar, Beyazlara kölelik yapmaya mahkum edildiler. Afrikal ilk kölenin Amerika k tas na getirildi i ilk anda, flu an bu k tada halen devam eden rkç l n tohumlar da at lm fl oluyordu ayn zamanda. Irkç l n bugün sona erdi- i üzerinden, Obama n n, yani bir Siyah n bile baflkan olabildi i bir ülkede böyle bir fleyden söz etmenin art k mümkün olamayaca- üzerinden nutuklar at l yor gazetelerin köflelerinden... Amerikan Senatosu nda Obama d fl nda neden baflka bir Siyah üyenin olmad ndan bahsetmiyorlar ama. Ku Klux Klan dan da... Gün geçtikçe sadece Siyahlara de il, göçmenlere, Müslümanlara da yönelik resmi ve çeflitli rkç çetelerin fliddetinden de söz etmiyor bu demokrasi ve Amerika afl klar... Dünya üzerinde ne kadar demokratik düzen varsa ortadan kald ran, dünya halklar n n iradelerine bir gram sayg göstermeyen, can n n istedi i ülkeyi iflgal eden ve cuntalar tezgahlay p katliamlar yapan bir ülkeden ve onun Siyah da olsa baflkan ndan demokrasi beklemek de ne oluyor? Hangi demokrasiden bahsediyoruz? Daha tan yamad n z m Amerikan tipi demokrasiyi? Yan bafl m zdaki milyonlarca Irakl n n cesetleri de yetmedi tan man za? Obama n n rengi mi kand r yor sizleri; Siyahi birinin, çekti i ac lardan kaynakl, ABD ye daha l ml bir politika m izletece ini düflünüyorsunuz? Yan l yorsunuz. Hem de çok fena yan l yorsunuz. Bir kere en baflta, Obama'n n renginin Siyah olufluna bakarak çeflitli demokratik beklentilere girenler, de iflim rüzgarlar n n esece ine kendilerini inand ranlar, derinin renginin befl para etmeyece ini, emperyalist politikalar n sar, siyah, beyaz, k rm z her renk ile savunulabilece ini, hiç uzaklara gitmeye gerek olmadan, ABD den de görebilir, anlayabilir, kavrayabilirler. Tabi bunu görmek istemektir önemli olan. Gerçekten görmek isteyen gözler görebilir yaln zca bu gerçekleri. Condolezza Rice da Siyaht r örne in. Yine eski genel kurmay baflkan ve Irak iflgalinin d fliflleri bakanlar ndan Colin Powell da Siyaht. Bu Siyah bürokrat ve askerlerin, katliamc ve emperyalist Amerikan politikalar - n nas l canla baflla uygulad na, bu politikalar hayata geçirirken nas l da insanl ktan zerre nasip almam fl bir icraat sergilediklerine tüm dünya halklar tan kt r. Amerikan devlet kademelerinde Rice ve Powell gibi daha bir çok Siyah vard r ve onlar da ülkeleri iflgal eden, halklar katleden politikalar n uygulanmas nda ayn kararl l kla, azimle yer almaktad rlar. Elbette flu an Siyahlar n Amerika da ezilmedi ini, rkç l a maruz kalmad n kimse iddia edemez. ABD de 1990 lar n rakamlar na göre memurlar n/bürokratlar n sadece % 3'ü Siyahlardan, kad nlardan ve di er az nl klardan oluflmaktad r. Geriye kalan % 97 gibi bir oran Beyazlar n elindedir. Hapishanelerdeki insanlar n büyük bölümü de Siyaht r. Suç iflleme oranlar nda Siyahlar, deyim yerindeyse Beyazlara fark atm fl durumdalar. Bunun nedeni elbette ki Siyahlar n keyif için suç iflleyen, psikopat tipler olmas de ildir. Yüzy llard r itilmekten, ezilmekten, aç ve yoksul b rak lmaktan, ekonomik ve sosyal olarak kendilerine sistem içerisinde yer bulmalar na izin verilmemesinden ve sonuç olarak Beyazlar n hakim oldu u rkç bir sistemin onlar resmen suça itmesi yüzünden hapishaneleri dolduruyor Siyahlar... Obama, bu afla lanan, horlanan, yoksul Siyahlardan m d r peki? Hay r de ildir. O, atalar gibi Kenya dan getirilip kölelefltirilenlerden de ildir. Evet Alex Haley in o unutulmaz roman Kökler deki Siyah köle Kunta Kinte lerin hiçbir zaman yok edilemeyen özgürlük tutkusuna, Beyaz Adam a karfl tafl d öfkeye, kine hayat n n hiçbir döneminde sahip olmam fl, olamam flt r. Çünkü asimile edilmifl, devflirilmifl, s n f atlam fl bir Siyaht r Obama ve bu yüzden baflkan olmas n n yolu aç lm flt r kendisine. Obama ve onun gibiler, devlet yönetiminde her zaman kendilerine yer bulmufllard r. Obama, kimilerinin savundu u gibi Siyahlar n mücadelesi içinden gelen biri de ildir yani. O, yaflam n n en bafl ndan ABD nin genel politikalar yla bütünleflmifl, o sistemin çarklar ve statüsü içinde çal flm fl, o statü içinde ve Amerikan devlet politikalar n savunarak senatörlük yapm fl biridir. Yani Obama da bir Sam Amca d r, Amerika d r. Sadece Siyaht r o kadar. Ve katil Amerika n n Bush la iyice teflhir olmufl yüzüne yeni, demokrat bir maske geçirmek için baflkan yap lm flt r. Bundan baflka bir de iflimden söz etmenin di er ad kendini bilmezlikten baflka bir fley de ildir. Bush un Siyah olan iktidardad r flimdi. ki partinin yer ald ve Cumhuriyetçiler in sembolünün fil, Demokratlar n sembolünün eflek oldu u Amerika n n Filler ve Eflekler demokrasisi nde, fillerden nöbeti eflekler devralm flt r. Bu kadard r iflte olan bitenin özü, özeti... Herkes sormal d r kendisine, Amerika emperyalist politikalar ndan vaz m geçecektir Obama ile birlikte? Yar ndan tezi yok, iflgal etti i yerlerden çekilip, sahip oldu u tüm nükleer ve nükleeer olmayan silahlar imha m edecektir? Bugüne kadar Amerika n n iflledi i suçlardan dolay dünya halklar ndan özür mü dileyecektir?... Hadi en iyi niyetimizle düflünelim, tatl su demokratlar n n ütopyalar n n gerçekleflebilece i olas l n gözönünde bulundural m ve Obama n n yukar daki sorular n tümüne olumlu yönde cevap verdi ini var sayal m. Peki buna, Obama n n seçim propagandas na bir milyar dolar para yat ran tekeller izin verecekler mi? Nas l da ütopik geliyor de il mi? Asl nda eflyan n tabiat na, kapitalizmin ruhuna ayk r varsay mlard r bunlar ve gerçe e dönüflmesi imkans zd r. flte bunu anlamayan, anlamak istemeyenlere daha ne söylenebilir ki? Zulüm bitmeyecektir dünya üzerinde, tek bir emperyalist güç kalmayana dek... Ve zulmün en büyük sebebi Amerika n n yeni tanr s n n Siyah olmas hiç ama hiçbir fleyi de- ifltirmeyecektir... 4 TAVIR ARALIK 2008

7 deneme devrimin fliir ç l : mayakovski ümit ilter Ben flair olarak Her fleyimi Tüm gücümü, Sana Ve hakl davana Ad yorum, flçi s n f! (Mayakovski) 1 MAYAKOVSK K MD R? Mayakovski, coflkulu bir rüzgard r. Eser durur hala sokaklarda. Ki hantal zaman n surat nda patlayan bir narad r onur fliiri. fiairdir, iliklerine kadar hem de. Ve fakat, sadece flair de ildir bu heybetli adam. fiair olman n ötesindedir. fiairin ötesi fliirdir. Ve kesintisiz k z l renkli bir fliirdir Mayakovski. O nun fliiri devrimin rüzgar d r. Durdu u, duruldu u görülmemifltir daha. Ki esmeye devam ediyor iflte hayat n atar damarlar nda 2 fi R ÖLÜMSÜZDÜR! Evet, Mayakovski nin öldü ünü söyleyenler yan l yor. Çünkü, 14 Nisan 1930 da ölen, zaten fani olan bir bedendi. ntihard sebebi ölümünün. Ve fakat, flairine inat ölümsüzdür fliir. Ve ucu aç k bir fliirdir flimdi flair. Yumrukla yaz l p yürekle söylenen bir fliir hem de. Dememiz o ki, o gün ölen flair Mayakovski ydi; Mayakovski nin fliiriyse esip durur baht m zda 3 fia R NEREL D R? Ve e er, Mayakovski yi bir Rus flairi olarak biliyorsan z Yanl fl tan yorsunuz demektir. Çünkü bir Gürcü köyünde do mufltur. Ama Rus olmad gibi, Gürcü de de ildir. Çünkü, herhangi bir milliyetle tan mlanman n ötesine geçmifl bir sosyalisttir. Tam da bu nedenle hem Rus, hem Gürcü, hem Kübal, hem de bural d r. Ki insanl k memleketinden bir enternasyonalisttir flair 4 DO MAK Mayakovski nin biyografilerinde flairin Temmuz 1893 do umlu oldu u yazarsa da as l do umunun daha sonra oldu u bizce malumdur. Elbette, ana rahminden 1893 te do mufltur. Ve lakin, fliirine ebelik yapmaksa bir flairin gerçek do umu, çok daha sonra do acakt r o ucu aç k Mayakovski fliiri 5 KAFKASYA DA BÜYÜMEK ARALIK 2008 TAVIR 5

8 deneme Küçük bir Gürcü köyü olan Bagdadi de, 1893 y l nda do an bebe in ad na, Vladimir Mayakovski dendi. Ve Kafkasya n n o bafl na buyruk do as n n ortas nda büyümeye bafllar bu çocuk. Babas, bir orman bekçisidir. Annesi, babas, ablalar Ludmilla ve Olga yla beraber köy koflullar nda sürer yaflam. Do- an n h rç n, insan n ise yarat c güzelli ine tan k olarak büyür. Ve sonra, okula gitme vakti gelir 6 OKUMAYI SEVMEK Gidip ö renir okuma yazmay. Sadece ö renmekle s n rl kalmaz ama. Giderek sever okumay. Ve ders kitaplar haricinde de sürdürür sevdi i bu ifli. Cervantes in Don Kiflot roman, okumaya olan sevgisini artt r r. Bu arada, liseye devam edebilmek için, yak nlardaki Kutaysi flehrine gider. Burada baflta Jules Verne nin fantastik romanlar olmak üzere, daha çok okur. Resim yetene inin aç a ç kmas da o günlerde olur 7 ULUSLAR HAP SHANES Ve dönemin Çarl k Rusyas ndaki emekçilerin tablosuna bakmak gerekir. Ki Mayakovski ve ailesi, bu koflullar n içindedir: köylü iflletmelerinin gelirini aflan a r vergiler ve toprak a alar na ödenen azat taksitleri, köylü y nlar n sefalete düflürüyor, ocaklar n söndürüyor ve yeni geçim yolu aramak üzere köylerinden uzaklaflmaya zorluyordu. Bu köylüler, kentlerde imalathane ve fabrika kap lar na dökülüyorlard. Böylece fabrikatörler de ucuz ifl gücü elde ediyorlard Çarl k Rusyas nda iflçiler ve köylüler hiçbir politik hakka sahip de illerdi. Zorba Çarl k yönetimi halk n en az l düflman yd Çarl k Rusyas, bir uluslar hapishanesiydi. Çarl k Rusyas nda Rus olmayan çeflitli milliyetler bütün haklardan mahrum b rak lm fllard ve her zaman her türlü hakarete ve afla lamaya u ruyorlard (1) 8 BASKI VE NEFRET Ve okuldaki papazlardan biri sorar: Oko ne demektir? Olanca do all içinde Üç Libre anlam na geldi ini söyler Mayakovski. Ama bu cevap o kelimenin Gürcü dilindeki karfl l - d r. Oysa, o kelime eski kilise Slavcas nda göz demektir. Papaz n duymak istedi i cevap budur. Ulusal bask n n okul s ralar na yans m fl bir ayr nt s d r bu. Ve gerisini Mayakovski söyler: Az kald çak yordum. Bu nedenle eski her fleyden, Slavca her fleyden ve kiliseyle ilgili her fleyden nefret etmeye bafllad m. Belki de gelecekçili imin, tanr tan - mazl m n ve enternasyonalcili imin kayna- da budur 9 D fi B LEMEK Ve 1904 y l nda bafllayan Rus Japon Savafl ile Çarl n zulüm ve sömürüsü daha bir katmerlenir. Emekçiler bu duruma tepki gösterince de, hep oldu u gibi, üzerlerine Kazak atl güçleri gönderilir. Tan k olduklar o çocu a düflmanlar n tan t r: Ben de Kazaklara difl bilemeye bafllad m. Hayat n do al ak fl na uygun bir saflaflmad r bu. Çünkü Mayakovski bir halk çocu udur, Kazak güçler ise Çarl n jandarmas. O çocuk, önce difl bileyecek, sonra da bu saflaflman n bilincine erecektir 10 DEVR M VE MANZUME Rusya daki s n flar mücadelesinin keskinleflti i ve bir yandan da Bolfleviklerin etkilerinin artt bir süreçtir bu. flte o günlerde Mayakovski nin ablas Moskova da ö retmen okuluna gitmektedir. Orada edindi i politik duyarl l kardefliyle de paylafl r: Katlanm fl uzun ka tlar veriyordu gizlice. Ve Mayakovski, ablas n n sayesinde hayat n n ilk politik bildirilerini okur. O güne kadar okudu u her fleyden farkl d r bunlar. çeri i devrimci, dili fliirseldir. Okudu u bu bildirilerden nas l etkilendi inin cevab n da kendisi verir: Devrimdi bu Manzumelerle. Manzume ve devrim kafamda birleflmiflti. Ki devrimi bir çocu un bile anlayaca denli etkili anlatan bu tarz, daha sonra gelifltirecek ve devrimin fliirini yazacakt r Mayakovski 11 KAHROLSUN ÇARLIK! Biz yoksulluk içinde k r l yoruz, bizi eziyorlar, bize dayan lmaz ifller yüklüyorlar, hakaret ediyorlar, bizi insandan saym yorlar Sabr m z tükendi art k. diyen emekçiler, 1905 devrimci f rt nas n estirirler Rusya da. Zulüm ve sömürünün karfl l olacakt r elbette. Hayat n diyalekti i bunu gerektirir ve Kahrolsun Çarl k hayk r fl duyulur her yanda. flçilerin grevleri, köylülerin ayaklanmalar yay l r. Ve anlatmaya devam eder Mayakovski: Devrim benim için flöyle bafllad : Arkadafl m zidor, papaz n yemeklerini yap yordu, birden yal nayak f r n n üstüne f rlad sevinçten. General Alihanof öldürülmüfltü. Oydu Gürcistan ayaklanmas n bast ran. Bildiriler, mitingler. Ben de kat l yorum bunlara. Ne güzeldi. 12 SOSYAL STLER N YETENE Büyük altüst olufllar içinde yer alan herkes gibi, h zla olgunlafl r Mayakovski. Kendi gerçekli ine uygun biçimde mücadelenin içindedir art k. Köhne ve gerici Çarl k okulunda boykot örgütler. Sokaklarda bildiriler da t r, afifller yap flt r r, yürüyüfllerde ve sokak çat flmalar nda yer al r. Dahas, ihtiyaç oldu unda babas n n silahlar n gizlice al p devrimcilere ulaflt r r. Ayr ca tüm bu koflturmaca içinde h zla ve h rsla okur. Çünkü ayd nlanmaya ihtiyac vard r ve o ihtiyac, sosyalist ö retiyle giderir: Bütün hayat m boyunca beni en çok etkileyen, sosyalistlerin olaylar çözmekte, evreni belli bir görüfle oturtmaktaki gösterdikleri yetenek olmufltur Böyle oldu u içindir ki, anarflist ya da baflka bir fley de il, sosyalist olmay seçmifltir zaten 13 MARKS IN ÖNSÖZÜ Rusya daki devrimci dalgan n geri çekilmeye bafllad 1906 y l nda, Mayakovski babas n kaybeder. Ailesine b rakt miras, yoksulluk olur. Aile, büyük flehre göçmek zorunda kal r. Ablas n n yan na, Moskova ya tafl n rlar. Mayakovski bir yandan çal fl r, öte yandan liseye devam eder. Ve tüm bunlar n içinde okumaya ara vermez: Okuyorum, felsefe, Hegel, do al bilimler. Ama özellikle de Marksç l k. Marks n önsözü kadar vuruldu- um bir sanat yap t yok. Ö renci odalar ndan illegal yay nlar geliyor. Sokak savafl n n incelikleriyle ilgili fleyler. Lenin in ufak mavisini hiç unutmuyorum fiairin burada Marks n Ekonomi Politi in Elefltirisine Katk ya Önsöz ünü kastetti i malumdur 14 B RAZ ZAMAN Di er liselerdeki devrimci ö rencilerin illegal yay nlar ç kard n gördükçe, Ben de yapabilirim coflkusuyla giriflimlere bafllar. Dener, çal fl r, yazar, atar, gene yazar. Ama bu ilk yaz deneyimleri baflar yla sonuçlanmaz. Yazd klar n sosyalizm inanc yla ba daflt ramad ndan b rak r yaz yazmay. Ki ileride ölümsüz dizeler yaratacak olan da ayn kalemdir. Sadece o kalemin ucunun hayat taraf ndan aç lmas için biraz zaman gerekmektedir 6 TAVIR ARALIK 2008

9 deneme 15 STOL P N GER C L 1908 y l na gelindi inde, yenilgiye u rayan devrimin ard ndan Stolipin gericili i denilen süreç yaflanmaktad r Rusya da. Çarl k hükümeti, emekçilerin politik ve mesleki örgütlerini da tm fl, devrimcileri hapishanelere doldurmufltur. flkence ve idam s radanlaflm flt r. Çar n bakan Stolipin in emriyle binlerce devrimci dara açlar nda katledilir. Gerisini de Bolflevik Partisi Tarihi nden okuruz: Karfl -devrim ideolojik cephede de sald r - ya geçti. Marksizmi elefltiren, baltalayan, devrimi küçümseyen, alaya alan, devrime ihaneti öven ve kifliye sayg perdesi alt nda cinsel ahlaks zl dile getiren bir sürü moda yazar türedi Ayn biçimde, sahte bilimsel teorilerin örtüsü alt nda türlü türlü din ak - m bafl gösterdi. (2) 16 YOLDAfi KONSTANT N! flte bu koflullarda, illegal olan Bolflevik Partisi ne 1908 de üye olur Mayakovski. Ve Moskova Komitesi ne seçilir. Parti, henüz genç bir oluflum say l rd ama, Mayakovski daha da gençti. Henüz 15 yafl ndayd ama 1905 devriminin kuca nda büyümüfltü. Ve hemen faaliyete bafllad. Kaç yafl nda olundu- unun de il, yap lacak ifllerin önemi vard : Emekçileri, kundurac lar ve bas mc lar örgütlemeye gidiyordum. Bana Yoldafl Konstantin diyorlard 17 CAH L ÇOCUK Yoldafl Konstantin görevlerinin ard ndan kofltururken tutsak düfler. llegal yay nlar n bas ld bir matbaa evde yakalan r. Ele geçen yay nlar Mayakovski nin yaz p yazmad - n anlamak için, adeta dilbilgisi s nav yapar gibi yaz lar yazd r rlar. O da her defas nda yanl fl yazarak ne denli cahil oldu unu ispatlar(!) Ve sonra da flöyle der: Kendini uyan k zanneden sorgu yarg c, beni el ilanlar n kaleme almakla suçlad. Çok u raflmalar na ra men, her seferinde yanl fl yazd m En sonunda yutturdum. Ve kefalet paras - n n da ödenmesiyle, yafl küçüklü ünden serbest b rak l r bu cahil çocuk 18 HEP AYNI HÜCRE Ç kar ve kald yerden devam eder. Ta ki 1909 un Ocak ay nda hapisteki devrimci kad nlar n kaç r lmas n organize etme iddias yla yeniden tutuklanana kadar. Bu kez bir y l kadar tutsak kal r. çerde bir tür özgür tutsak prati i izleyerek, direngen bir durufl sergiler. Hal böyle olunca da, malum gerekçelerle Butirki Hapishanesi ne sürgün edilip hücreye at l r. Ama koflullara teslim olmaz. Edebiyat ve siyaset üzerine okumay sürdürür. Ve bir kez daha, yazma hevesiyle kalemine sar l r. Ki daha sonra kurdu u flu cümle, o günlerde yazd klar hakk nda yeterince fikir verir: Hapisten ç karken elimden alan gardiyanlar sa olsun! Ya bas lm fl olsayd! 19 OLMADI fi MD Ocak 1910 da üç y l süreyle polis ve aile gözetimi alt nda olmak flart yla serbest b - rak l r. Ama bu kez, yetersizliklerini abart p kendini e itme ad na, aktif faaliyetten çekilir. Fakat, Çarl k düzeninin kulu olmay da tercih etmez. Sosyalist inançlar n korur. Yo un olarak kitap okumaya bafllar. Ayr ca Güzel Sanatlar Okulu na girip resim derslerini takip eder 20 O AKfiAM Mayakovski, içindeki flairi ortaya ç kartmas na yard m eden David Burliyuk la, 1911 de tan fl r. K sa sürede s k dost olurlar. fiair ve ressam olan Burliyuk un kendisini nas l flair yapt n flöyle anlat r bize: Sretenski Bulvar nda Burliyuk la bulufluyoruz. Bir iki dize okuyorum ona ve ekliyorum: Bir arkadafl verdi de David duruyor. Yüzüme bak yor. Gür sesle ba rarak: Sizsiniz bunu yazan! Dahi bir ozans n z siz! Hak etmedi im bu sözleri sarf etmesi çok heyecanland r yor beni. Dizeler aras na gömülüyorum. Beklenmedik bir biçimde ozan olup ç km flt m o akflam 21 YEN L N GEM S fiiir maceras na bafl koyan Mayakovski nin ilk fliiri Lal Rengi ve Beyaz ad yla yay nlan r. Ve sonra ard gelir. Öyle ki, fliir bahçesinin fütürist açan çiçeklerinden olmufltur. Dahas da D. Burliyuk, V. Khleonikov ve A. Kruçonikh ile birlikte, Ekim 1912 de Rus fütürizminin manifestosuna imza atar. Resmi Be eniye fiamar bafll yla yay nlanan bu bildiri, var olan sanat eski ve ifle yaramaz olmakla itham etmektedir: Geçmifl bo ucudur. Akademi ve Puflkin, hiyerogliften daha anlafl lmazd r. Puflkin, Dostoyevski, Tolstoy gibilerini Yenili in Gemisi nden at n denize. lk aflk n unutmayan son aflk n tan yamaz 22 FÜTÜR ZM NED R? Gelecekçilik anlam na gelen fütürizmin ne ve nas l bir sanat ak m oldu una, bir sözlük gözlü üyle bakal m: talyan flair F.T. Marinetti nin kurdu u, iyi de olsa kötü de olsa eski olan her fleyi, gelenekleri, ahlak, düflünce kal plar n hor görüp, sanayinin geliflimi sonucunda ortaya ç kan h z, geliflmifl teknolojilere sahip makineleri, sefahati ve yeryüzünün sa l olarak kabul etti i savafl öven ak m Nitekim Marinetti 1909 da Le Figaro gazetesinde yay mlatt gelecekçili in ilk bildirgesinde geçmifli reddeden y k c düflüncelerini Bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakç l kla, feminizmle ve bütün yararc korkakl klarla savaflaca z diyerek ortaya koyar. Gelecekçiler toplumsal adaletsizli in ortadan kald r lmas ndan yana bir tav r içerisindeymifl gibi görünseler de Biz dünyadaki gerçekten sa l kl tek fleyi, yani savaflç ve ölüme götüren düflünceleri yüceltiyoruz diyerek gizli faflizan düflüncelerinin ipuçlar n verirler. (3) 23 RUS FÜTÜR ZM Marinetti nin en nihayetinde vard yer Mussolini faflizminin propagandisti olmakt r. çinde Mayakovski nin de yer ald Rus Fütüristleri ise kendine has bir yol izlerler: Rus fütürizmi talyan fütürizminin aksine ak fl n proleter devrimine do ru sürdürmekteydi. Bunda da en büyük etken V. Mayakovski nin flairlikten önce politik bir geçmifle sahip olmas yd Asl nda sanat elefltirilerinin alt nda toplumsal elefltiri yat yordu. Rus gelecekçileri birçok anlamda devrimciydi. Bu damar büyük etkisi olan Mayakovski nin tavr ndan kaynaklan yordu Geçmifli yads yorlard, çünkü Çarl k rejiminin devrime karfl halk n dikkatini baflka yönlere çekmek için ileri sürdü ü romantik ve duygusal fanatizme karfl devrimci bir tepki duyuyorlard (4) 24 KÖPEO LU KÖPEK! Mayakovski, Çarl k rejiminin zulüm, sömürü ve gericili ine düflmand r. Sahtekarl a, alçakl a, paraya tapanlara öfkelidir. Burjuva toplumunun ruhunda var olan ikiyüzlülü e katlanamaz. Ve olanca öfkesini de dizelerinde somutlar. fiiirini bir k l ç gibi savurur. Hiç kuflku yok ki, Çarl n efendilerine batar o k - l ç. Yaras olanlar gocunur. Öyle ki, Mayakovski ve arkadafllar n n sesini bo mak için ellerinden geleni yaparlar. Gerisini de Maya- ARALIK 2008 TAVIR 7

10 deneme kovski söyler: Yay nc lar yüz vermiyordu bize. Kapitalistlerin burnu y k c kokusu al - yordu. Baflvurular m kabul eden ç kmad Gazeteler fütürizmle dolup tafl yor. Ama pek de kibarca de il. Bana da aç kças Köpeo lu Köpek diyorlar 25 NADINA TURNE Bu kuflatma alt nda, ya Yenili in Gemisi ne rüzgar olacaklard ya da Hay r baflka bir seçenekleri yoktu. Onlar, ilerlemeyi seçip y llar boyunca ülke çap nda turneye ç kt - lar. Yay nlatamad klar eserlerini do rudan halka götüreceklerdi. Çarl k polisi engellemeye çal flsa da baflar l olamad. Gür ve etkileyici sesi, heybetli endam yla halk n karfl - s nda ezberden okudu fliirleri. Zaten onun fliirinin karakteristik özelliklerinden birisidir bu. Kitlenin önünde okunmak içindir dizeleri. fiiirinin ak fl, biçimi, uyaklar ve melodisi, kitleyle diyalog kuracak tarzdad r. flte bu tarz n öncüsüdür Mayakovski 26 TAKMADIK! Bu turnenin ard ndan, Güzel Sanatlar Okulu ndan at ld lar. Aç k ki Çarl k rejimi onlardan hoflnut de ildi. Mayakovski böylesi bask lara pabuç b rakacak birisi de ildi. Ve kirli tekliflere bast tekmeyi: Sanat generalleri tak m okulun müdürü, elefltirinin de, taflk nl n da önlenmesini öneriyordu. Takmad k. Ki niye taks n, niye boyun e sin köhne Çarl a? E er öyle yaparsa, ruhunu paspas etmifl olurdu. Ama e mez bafl n, kesmez o gür sesini. Kimi zaman melankolik ve bohem bir yelpazede dolaflsa bile, duruflu daima ayk r olur düzene. Çünkü maddi ve manevi bir beklentisi yoktur burjuvaziden. Ve beklentisiz olanlar n olanca sak nmas zl yla hayk r r: Sevginiz yerin dibine bats n Sanat n z n can cehenneme Yok olsun sizin sisteminiz 27 SAVAfi VE fia R Emperyalistler aras çeliflkilerin kanl sonucu olarak, 1. Paylafl m Savafl 1914 te bafllar. Çarl k Rusyas, savafl n taraflar aras ndad r. Mayakovski ise, emperyalistler aras paylafl m için, halklar n kan n n dökülmesine karfl d r. Savafl ve Dünya fliiriyle emperyalist savafl n vahfletini etkileyici biçimde anlat r. Ama sadece durum tespiti yapmakla yetinmez. Halklar n kardeflli i ve mutlulu unun bir gün mutlaka gerçekleflece i inanc n da diri tutar dizelerinde. Ki savafl n bu büyük altüst oluflu, düzene ayk r durdu u yerden, devrimi bekleyen yere tafl r flairi. Ve o inanc n izleri daha net ve çok görülür fliirlerinde 28 DEVR MC DERT! Sanat gerçe e tutulan bir ayna de ildir, bilakis onu de ifltirmek için kullan lan bir çekiçtir diyen Mayakovski, çekiciyle vurmaya devam eder zamana. Yeri gelir dinsel gericili- e güldürü unsurlar yla vurur. Yeri gelir Çar ve Çariçe nin karikatürlerini çizerek mizah n m zra n saplar. Düflman belledi i hiçbir fley kurtulamaz elinden. fiiir, resim, afifl, karikatür, tiyatro ile anlat r anlatmak istedi ini. Çünkü, mevcut köhneli i de ifltirmek gibi bir derdi vard r. Öyle büyük bir derttir ki bu, yaln zca yüre i büyük olanlar gere ini yapabilmifllerdir 29 L L BEN SEV Tutkuyla afl k oldu u Lili Brik le 1915 y l nda tan fl r. Deyim yerindeyse, imkans z bir aflkt r bu. Ve hep öyle kal r. Kimi zaman küllenir, kimi zaman hareketlenir ama hep yanar da Omurgan n Flütü isimli fliirini bu aflka adar. Bu fliirin bir dizesinde sordu u soru, yaflad melankolinin özeti gibidir: Nereye gitsem ki içimdeki bu cehennemle? Nereye giderse gitsin, o cehennemi daima içinde tafl yacakt r. Ölmeden önce Lili Beni Sev diyecek kadar hem de 30 BEN M DEVR M M Hayat n altüst olaca günlerin yaklaflt n sezer flair. Kalbi devrimle çarpanlar n anlayaca bir duyarl l kla alg lar o müthifl depremin arifesinde olduklar n. Ki fiubat 1917 deki gözlemleri flöyledir: Bence besbelli, sosyalistler gelecek. Hem de kaç n lmaz olarak. Bolflevikler de. Ki haflmetli sars c l yla gelen Ekim Devrimi dir. Ve devrimi tereddütsüz benimseyip selamlar Mayakovski: Kabul etmek mi etmemek mi? Böyle bir soru yok benim için. Benim devrimim bu. Ezilenlerin aya a kalk fl, elbette Mayakovski nin devrimidir. Ve flimdi, Tav r n Nisan 1980 tarihli say ns da yer alan yaz m zda söyledi imizi yinelemenin sat - r nday z : Mayakovski yi Mayakovski yapan, 1917 Ekim Devrimi dir (5) 31 K NC NUH TUFANI Mayakovski ve fütürist arkadafllar, gelece i yüceltiyorlard. Ve flimdi gelece in vakti gelmiflti. Art k yeniyi üretip emekçi ruhlar doyurabilmek için orak-çekiç olmak zorundayd sanat. Yeni bir hayat kurulacakt ama hiç deneyimleri yoktu. Çünkü insanl k tarihinde bir ilk yaflan yordu. Tarihin bu büyük görevini bilince ç karan sanatç lar n sorumlulu u büyüktü. Sosyalizmi yaratma do rultusunda yürüyen emekçileri e itmekti görevleri. flte bu sorumlulu un gere ini yapmakt sanat ve sanatç y devrimci k lan. Ve hayk r yordu Mayakovski: Biz, ikinci Nuh tufan yla / Yeniden y kayaca z dünyan n tüm kentlerini 32 ASIL DO UM Ekim, özünde ozan n ikinci kez dünyaya gelifliydi. O günden sonra, devrim, Mayakovski nin fliirlerinin temel kahraman oldu. Devrimde, tüm bafllang çlar n bafllang c n görüyordu. Onun için devrim, özgürlük, adalet ve do rulu un simgesi, nefle ve esin kayna yd. Güçlü bir patlama gibi, hayatta eskimifl, ça d fl kalm fl ne varsa, hepsini tozduman ediyordu. (6) 33 LK fia R OLMASI Beyninin her hücresini, sanat n n her biçimini devrimin, efl deyifliyle emekçilerin hizmetine sunar. fiiir, tiyatro, karikatür, sinema ile kitlelere ulafl p devrimin coflkusunu paylafl r. Ve sorar Sovyet edebiyatç s Aleksander Uflakov: Mayakovski nin eserlerine bu ola- anüstü boyutlar, bu muazzam gücü ve çekicili i kazand ran nedir? Bugün farkl ülkelerde, farkl kuflaklar taraf ndan tekrar tekrar okunan bu dizeleri do uran, flaire esin kayna olan nedir? Ya da Mayakovski nin fliirini besleyen düflünceler ve yaflam kayna nelerdir? Ve kat ld m z cevab yine Uflakov dan al r z: Mayakovski nin as l önemi, fliirle sosyalist devrim düflüncelerini birlefltiren ilk flair olmas ndan ileri gelir. (7) 34 ROSTA PENCERELER 1919 da olanca a rl yla süren savafl n yaratt yokluk ve karfl -devrimcilerin sabotajlar yüzünden günlük gazeteler ç kamaz. Oysa, geliflmeler hakk nda emekçilerin bilgilendirilmesi ve devrimci düflüncelerin yay lmas için, iletiflim çok önemlidir. Gazetelerin ç kmad koflullarda bu nas l yap lacakt r? Devrimci irade, çaresiz de ildir. Lenin in rehberli inde çözümler bulunur ve ROSTA, yani Rus Telgraf Ajans nda çal fl- 8 TAVIR ARALIK 2008

11 deneme maya bafllar. Görevleri her gün haz rlayacaklar afifl ve resimli bildirilerle, halk bilgilendirmektir. Her gün ve h zla haz rlanmas gereken güç bir ifltir bu. Çünkü ilham perisi bekleme lüksü yoktur. Her gün çizim yap - lacak, her gün geliflmelere dair spotlar yaz - lacak ve böylece her gün haz rlanacakt r afifller. Öyle de yaparlar ve devrimin bak fl aç s n kitleye tafl rlar. Afifller trenlerle dolaflt r l r, flehirlerdeki büyük pencerelere as l r. Moskova n n ac so u unda, yeri gelince aç ve uykusuz ama hiç durmadan yazar, çizer, üretir Mayakovski. Soyut bir gelece i yüceltmekle ilgili de ildir art k. Çünkü gelecek ellerinde büyümektedir 35 EME N GÜR SES Ajitasyon-propaganda çal flmalar nda yer almas, Mayakovski nin sanatsal yarat c l n daha bir keskinlefltirir. Ve ard arda gelir fliirler, yaz lar, tiyatro oyunlar, hicivler, gezi notlar ve sinema çal flmalar. Eserlerinin emekçilerin ihtiyaçlar n karfl layacak biçim ve içerikte olmas na dikkat eder. Anlafl l r, ayd nlat c ve coflkulu olmas n amaçlar. Böyle oldu u içindir ki, emekçilerin gür sesi olarak benimsenir. Ve devrimi ilgilendiren, efl deyiflle hayata dair her fleyi sanat n n konusu yapar flair: Devrim, Mayakovski nin lirik duygular n n boyutlar n olabildi ine geniflletmifltir. Bu dönemde, flairin gözünden kaçan, onda tutkulu fliirsel duygular uyand rmayan, önemli ya da önemsiz herhangi bir olaydan söz etmek zordur. Mayakovski nin fliirinin yirmili y llar n en önemli olaylar n n tümünü içerdi ini söylersek abartm fl olmay z Onun lirik fliiri, ülkenin ilk kahramanca on üç y l n n tek sanatsal tarihçesidir (8) 36 H C V S LAHI! Sosyalist kuruluflu baltalamaya çal flan her türden kapitalist al flkanl k ve bürokratizm, Mayakovski nin fliir silah na hedef olur. Ki toplant üstüne toplant yap p hiçbir sonuç alamama hastal yla dalga geçti i fliirini Lenin de be enir. Ve yapt bir konuflmada bu fliire at fta bulunur: Mayakovski, fliirinde, toplant yapma adetini gülünçlefltirerek, gününü toplant larda oturmakla geçiren komünistleri alaya al yor. fiiir aç s ndan pek bilmem ama, siyaset aç s ndan kesin bir do ruluk tafl d na yemin edebilirim. Lenin in siyasal, Mayakovski nin sanatsal olarak üstüne gitti i ayn hastal kt r. Kapitalizmin çürümüfl kültüründen kalan al flkanl klar n üstüne, hiciv sanat yla yürür flair. Görüldü ü gibi, ustas n n elinde hayli ifllevsel bir silaht r fliir 37 LEN N DESTANI Lenin, 21 Ocak 1924 te ölür. Bunun üzerine, Lenin in ideallerini büyütmek ve ac y kuvvete, çevirmek amac yla partiye Lenin Kaydolmas bafllat l r. K sa sürede çeyrek milyona yak n emekçi Bolflevik Partisi ne kaydolur. Mayakovski de büyük önderin an s n yaflatacak Lenin Destan n yazar. flte bu destan, en coflkulu Lenin biyografisi ve devrim tarihi olarak okumakta mümkündür. çerdi i tarihsel gerçekçilik, destan n fliirsel gücünü artt ran bir özellik sa lam flt r. Daha destan n ilk dizelerinde Dünya da / Lenin kadar canl / kimse yok der flair ve ekler: O bizim gücümüz / bilgeli imiz / en güvenilir silah - m z 38 LEF VE RAPP Mayakovski, sanatç lar n örgütlü olmas ndan yanayd. Ki devrimden önce, fütüristler olarak birlikte davrand klar malumdur. Devrim sonras ise, fütüristleri kapsayan bir platform olarak, 1922 y l nda LEF (Sanatta Sol Cephe) dergisini ç kart r. Hemen her sanatsal ak m n buna benzer giriflimleri oluyordu zaten. LEF Dergisi nde (kom-füt) komünist-fütürizmi yaymaya çal fl yordu. Mayakovski 1930 a kadar bu oluflumun içindeydi. Ki Sovyet iktidar bu ve benzeri oluflumlar n, Rusya Proleter Yazarlar Birli i (RAPP) çat s nda toplanmas n öngörüyordu. Ve elbette, Yazarlar Birli i ne hakim olan anlay fl sosyalist gerçekçilik idi. Komünist-fütürizmi sa- ARALIK 2008 TAVIR 9

12 vunan Mayakovski, bu ikisini harmanlayan bir anlay flla, 1930 da Yazarlar Birli i ne girdi. Yürüttü ü tart flmalar da ufuk aç c biçimde sürdürüyordu flair 39 EN KOLAY fi fiu yaflamda yeni bir fley de il ki ölüm / Ama pek öyle yeni say lmaz yaflamak da. diyen flair Yesenin, 1925 te intihar eder. Dostunun ölüm fleklini elefltiren flair Sergey Yesenin e fliirini yazarak hayat savunur o zaman: fiu yaflamda en kolay ifltir ölmek / as l güç olan yepyeni bir yaflama bafllamak. Ama ne yaz k ki, takvimler 14 Nisan 1930 u gösterdi inde, bu kez o en kolay ifl i seçen Mayakovski olur. Sebepleri o günden sonra çok tart fl lm flt r. Aflk ac s diyen de ç km flt r, yaln z kald n söyleyen de REF ten RAPP a uzanan tart flmalar n y prat c l ndan söz eden de olmufltur, bunlar n bileflkesi bir bunal m sonucu oldu unu söyleyen de Lunaçarski ise, flairi intihara sürükleyenin ikizi oldu unu söyler. Kimdir bu? Cevab n yine Lunaçarski verir: Mayakovski nin talihsizli i, bir ikizinin olmas yd Bu ikiz neden yap lm flt? Mayakovski de küçük-burjuva kalm fl her fleyden. 40 KIRKLARA KARIfiMAK fiair b rakt son mektubunda intihar için flöyle der: Ba fllay n beni. fl de il bu, biliyorum (kimseye de ö ütlemem), ama benim için baflka ç kar yol kalmam flt. Ve yazd son fliiri de flöyle bitirir: Ve sizler mutlu olun yeter Hiç kuflku yok ki, flairin intihar n kendisine yak flt ram yoruz. As l güç olan yaratmaya devam etmek, boynunun borcuydu. Ve art k, cenaze töreninde konuflan Lunaçarski yi dinleriz: Mayakovski her fleyden önce, s ms cak, k p r k p r hayatt bizler için. Milyonlar ad na, milyonlara, milyonlar n yazg s ndan söz ederken, tarihin en büyük toplumsal hareketinin sözcülü ünü yap yordu. Devrimin müjdecisi Mayakovski yenilmez kalacakt r. Tüm an tsal bütünlü üyle karfl m zda duruyor. fiark lar n n sesini dinleyin. Dinliyoruz ve kula m za ulafl yor o rüzgâr n coflkulu sesi. Ki Mayakovski, kendi kaderini yazmaya bafllayan emekçilerin flair yüre idir. Zaman içinde ismi, cismi de iflse bile, insanl k destan na dizeler düflen ayn yürektir, ki çarpmaya devam ediyor hayat n gö sünde. Ve yadigar b rakt kalem, Aragon dan Eluard a, Neruda dan Brecht e, Naz m Hikmet ten Adnan Yücel e elden ele geçerek yaz - yor o büyük yürüyüflün fliirini. Ve e er, flimdi bir son söz gerekiyorsa, o söz elbette ustam z Mayakovski nin olacakt r: Ben yine Bildi imi okuyaca m. M sralardan Savaflç Sloganlar yapaca m KAYNAKLAR : (1) Bolflevik Partisi Tarihi Syf: Bilim ve Sosyalizm Yay nlar (2) Age Syf: 135 (3) Felsefe Sözlü ü Bilim ve Sanat Yay nlar (4) Mayakovski ve Fütürizm Yi it Tuncay Yeni nsan Dergisi, Haziran 1994 (5) Tav r - Nisan 1980 (6) Lenin destan Mayakovski Syf: 16 Yar Yay nlar (7) Age Syf: (8) Age Syf: TAVIR ARALIK 2008

13 röportaj edebiyat m z n ayd n l k yüzü: erol toy tav r Dünya görüflünüz, yazarl n z ne ölçüde etkiledi ve eserlerinize ne derece yön verdi? Zaten insanl n oluflumundan beri ezenler ve ezilenler var. nsan n bulundu u yer ya da bulunmay özellikle seçti i yer önemli. Ezenler taraf nda da olabilirsiniz ezilenler taraf nda da... Ama taraf oldu unuz zaman onun bütünüyle özümsenmesi gerekiyor. Bütünüyle özümsenmifl bir fleyde baflka türlü davranmak mümkün olmaz. O seçimi yaparak gitti iniz zaman; ezen taraf ndaysan z, her ezifli alk fllamak durumundas n z. Ya da bunu çeflitli kal plara dökersiniz; bireycilik, liberalizm, flu-bu dersiniz. Ezilenden taraftaysan z ona da toplumculuk, sosyalizm dersiniz, komünizm dersiniz. Bu iki ayr fley, toplumsalla bireycilik, paylafl mla ç karc l k aras ndaki farkt r. Ta bafl ndan beri benim seçimim belli. Biraz önce de indiniz taraf meselesi, her daim ayd nlar içerisinde tart fl l r durur. Bir ayd n taraf olmal m d r, taraf olacaksa kimden taraf olmal d r? Tarafs zl k taraf olman n daniskas d r. Yani neye göre tarafs zs n. Bir adam öbürünü döverken Ben tarafs z m arkadafl, seyrederim. mi diyeceksiniz? Dövülenin yan nda m olacaks n z, dövenin yan nda m olacaks n z? E er Seyrederim. derseniz dövenin yan ndas n z. Dur! yapma kardeflim, niye bunu yap yorsun? derseniz, dövülenin yan ndas n z. Tarafs zl k diye bir fley hiçbir zaman sözkonusu de ildir. nsan taraft r ama tarafl l n saklamak için tarafs zl kullan r. Ses ç kar rsan z zay ftan yana tarafs - n z, siz de sopay yersiniz, daha çok ses ç kar rs n z. Ayd n tan m n z nedir, özellikleri nelerdir? Ayd n m z nsan m z Devletimiz diye bir kitap da yaz p Naz m dan sonra Askeri isyana teflvik ten soruflturmalara u rayan ikinci yazar oldu um için rahatl kla söylüyorum. Ayd n, ça n n vicdan d r. Hiç kimse vicdan n aldatamaz. Ayd n da aldanmamaya koflulludur. Ve yerinde, zaman nda, gerekiyorsa devlete, gerekiyorsa sömürüye, gerekiyorsa halka karfl do ruyu savunabilme bilincine ve bilgisine sahip olmak zorundad r. Hiç bunun aras yoktur. Biz ayd nlar!... diye bafllayan hamasi nutuklar tane diploma falan. Ama bak yorsunuz en yobaz n koltu unun alt nda cirit at yor. Ayd n tan m tart fl l r hale geliyor ondan sonra? Ayd n tan m tabi tart fl l r. Ayd n olmay birtak m özel ç karlar sa layarak taraf olmakla bütünlefltirdi in zaman ayd n tan m n tart flmak zorundas n. Ayd n olmak demek mutlaka ezilenden yana olmak demek de il ki. Ezenden yana ayd n da var yani. Zaten onlara o akl kim veriyor? Tek bir ayd n tan m yok mu? Benim düflünebildi im, bilebildi im, ça n n vicdan olmakt r. Ve vicdan aldat lamad için ayn zamanda erdem demektir. Yani h rs zl k yapt, h rs z vicdan azab çekiyorsa, azap k sm ayd n k sm d r. Taraf, tarafs zl k olay na uyarlarsak peki? Ayd n da taraf olabilir. Ayd n, Bizim halk m z kesinlikle adam olmaz. der. Bundan sonra ARALIK 2008 TAVIR 11

14 röportaj da, Madem halk m z adam olmaz, halk m zla birlikte bir fley paylaflma imkan m z da olmaz. Haz r burada bok gibi akan bir tak m fleyler var ben de ondan nemalanay m. diyebilir. Pekala müthifl bilgilidir, müthifl ak ll d r, zekidir, kurnazd r, baya ayd nd r. Bilgi bak m ndan ayd nd r. Ama o sömürünün orta olduktan sonra vicdan olmaktan ç kar. Aflk romanlar yazman z için size de teklifler geldi mi? Ben o dönemde 6000 liraya veriyordum gazeteye bir tefrikay. E er aflk romanlar yazsayd m, bir kere on bin lira hemen avans veriyorlard. Anadolunun istedi im yerinde en lüks otelin bütün masraflar n karfl l yorlard, yol paralar n karfl l yorlard. Sadece yaz diyorlard. Beceremem ben, elimden gelmez. Hala beceremiyorum. Suya sabuna dokunma, seni ihya edelim mi dediler? E tabi, her fleye ra men do ru düzgün yazabilene ihtiyaçlar var. Do ru düzgün yazan, sahtekarl da ustal kla yapar yani çok geç fark edilir. Sizin yaz n n zda dil çok önemli. Dilin edebiyatta kullan m hakk nda ne diyeceksiniz? Yabanc sözcüklerle zenginlefltirilen bir Türkçe mi, halk n sokakta kulland bir Türkçe mi? Türk Dil Kurumu nun öztürkçe ad na dayatt - yeni türetilen kelimeler mi, hangisi? Dilin amac, anlat m. Anlatmak, uzlaflmak, sonuçta iletiflime varabilmek. Bu en kolay iletiflimi nas l sa layacaksa öyle al nmal. Fakat Türkçe nin bir özelli i var. Yeryüzündeki kökü ek, eki kök olabilen tek dil. Ve onun için alabildi ine genifllerken, alabildi ine tan m alarak genifller. Onun üzerinde düflünerek de yaz labilir. Efendim yaz dili baflkad r da, konuflma dili baflkad r da falan filan. Nedir? Konuflma dilinde arada s rada küfredersin. Yaz da kolay kolay onu edemezsin, çünkü suç. Bütün hikaye o, yaz dilinin fark bence odur. Osmanl ca yazacak mesela. Hem Osmanl hem Selçuklu kendi diline en büyük kaz atm fl devletler. Kurultay karar yla yaz dilini Arap, yaz biçimini Arap alfabesi olarak al yor, devlet dilini ise Farsça olarak al yor Osmanl. Halka sadece Türkçe kal yor. Ama o da Alevi tekkesinde, Türkmen gelene i içinde Türkçe yi öyle gelifltiriyor ki, biri Mevlana y ç kar - yor öbürü de Yunus u ç kar yor. Hangisini di- erinden üstün sayabilirsin, ikisi de bizim. Ama Mevlana Farsça yaz yor, Türkçe ye çevirmek zorundas n. Yunus u oldu u gibi okuyorsun anl yorsun. Dilde günümüz yazar, ozan için seçimi budur. Hemen anlayabilmek mi, anlatabilmek mi, araya bir çevirmen sokmak m, sözlük sokmak m? Hemen anlafl lmas n sa lamak isityorsan kullan lan sözcükleri de- erlendirmek zorundas n. Ha o arada dilini gelifltirmek de yazarlar n ve ozanlar n görevidir. Ressamlar boyay, rengi gelifltirecekler. Dil öyle bir fleydir ki TDK bir sürü sözcük türetti önerdi kabul edilebilenler bir avuç. Dil çünkü de er tan m, anlam ve önemini tam karfl lam yorsa o sözcü ü geçerli k lm yor. Veya kendisi ona bir fley söylüyor. Ama uçak tuttu. Uçak uçma yeri demek, havaalan demek asl nda. Çünkü ak durak demek, yer demek Türkçe de. Uç-ak uçma yeri demek. O yüzden havac lar n hiçbiri uçak demez, tayyare der. Mesela çok oturgaçl götürgeç gibi fleyler... Yok. Altay, Ça atay ya da Uygur Türkçesine, Özbek, kazak Türkçesine bak l rsa çok de iflik sözcükler var. Divan- Lügat-it Türk ü, Kutatgu Bilig i okumaya kalkt n z zaman görüyorsunuz, Dede Korkut bambaflka bir dil gibi geliyor. Çok ilginçtir mesela, rahmetli Cengiz Aytmatov la birbirimizi gayet iyi anl yorduk. O bizim anlam m zda Türkçe yi bilmiyor, ben onun anlam nda Kazakça y bilmiyorum ve gayet birbirimizi iyi anl yorduk. Ortak kelimeler ve ortak düflünüfl tarz var öyle olunca kolay ekleniyor birbirine ve anlafl l yor. Neruda n n da çok güzel bir hikayesi vard r an lar nda. spanya iç savafl ndan can n kurtarabilmifl bir anarflist rlanda da bir barmenle ahbap oluyor. Barmen tek kelime spanyolca bilmiyor, anarflist tek kelime rlandaca ya da ngilizce bilmiyor ama bunlar saatlerce sohbet ediyorlar. Yani demek ki herkes kendi bildi ini söylüyor, içinden geleni söylüyor, öteki de söylüyor, dinlemeyi bildikleri için saatlerce sohbet edebiliyorlar. Anlat m ve anlafl l rl k önemli. Anlat mla anlafl l rl sa lad n z anda kulland n z sözcük ne olursa olsun as l amac na gittiyse zaten do rudur. Nedir edebiyat? Edebiyat dünyaya nizamat vermek de il. Edebiyat okuyan kiflinin ileride karfl laflaca herhangi bir olayda ça r fl m uyand rmas d r. Sürpriz olmamas n sa lamas d r. Onu düflününce her yaz, okuyan taraf ndan tamamlan r. Hiçbir yazar kendi yazd n bitmifl saymamal. Onu okur bitirecek. Çünkü onun durumuna göre de erlendirmesi gerekir. O gün çok neflelidir, o cümleyi baflka de erlendirir. Çok hüzünlüdür baflka de erlendirir. Asl nda yaz yaz ld gibi kalan bir fley zannediliyor, de ildir. Okundu u gibi kalan bir fleydir. Okundu u an çok önemli diyorsunuz Çok önemlidir. Sevgilisiyle buluflmufltur çok keyiflidir. Bambaflka anlar. Terk edilmifltir, bambaflka anlar. Bu her sanat eseri için geçerli öyle mi? Sanat n özelli i bu zaten. Sanat n, esteti in özelli i, duyguyu harekete geçirmektir. Edebiyat n da, resmin de, sineman n da özelli i budur. Yani sanat dallar n n en büyük özelli i, insan n insanlaflmas na yard mc olmak. Duygulu olabilmenin kap lar n açmak. Yahut tafllar n döflemektir. Azap Ortlaklar n topluca okurken merak etti imiz bir fley vard. Kitab n zdaki dil gerçekten o dönem konuflulan dil miydi? Picasso nun çok güzel bir hikayesi vard r. Bir resmin alt na bal k yazm fl. Biri de gelip bak - yor. Sa dan bak yor soldan bak yor, yukar - dan afla dan Diyor ki; bal k diyorsun ama bal k nerede? Bal k de il ki bu diyor, resim bu. fiimdi onun hesab, mutlaka o anda konuflulan dili aynen almak gerekmiyor. Baz kilit sözcükleri al rs n z, metnin içine yerlefltirirsiniz, birden bire herkes o günkü dilmifl gibi okur. Biraz yabanc laflm fl ama Gayet tabi. Belli fleyleri belli olaylar o zaman n sözcü üyle tan mlars n z. Sonuçta o da Türkçe bu da Türkçe Bugünkü tan mlama sözcü ü yerine, o günkü tan mlama sözcü ü kullan rs n z. Bunun için de o günü ö renmek gerekiyor. Ö renerek yap l rsa, o zaman çok güzel oturuyor. Tamamen bugünkü dille yaz ld halde sanki o günkü dille yaz lm fl gibi oluyor. Tabi Türkmen gramerini, hem sarf ve nahiv i bilmek gerekiyor. fiimdi sarf ve nahv asl nda Osmanl n n grameridir. Yani Arab n grameridir. Ama Türkmen grameri baflka bir fley. Türkmen gramerinde, cümle yedi sözcü- ü geçmez. Sarf ve nahv de bir paragrafl k cümlelere çok müsaittir. Çünkü nokta ve vir- 12 TAVIR ARALIK 2008

15 röportaj gül yoktur. Gidebildi iniz kadar gidersiniz. Roman türü, edebiyata kapitalizmin geliflimiyle kat lan bir tür. Bireyin ve bireyci kültürün öne ç kmas O dedi in Bat roman. Do u roman çok eski. Asl nda roman kentleflmeyle ortaya ç kan bir fley. Çünkü kentler ayr ç karlar do rultusunda çal flan insanlar n bir araya geldi i yerler. Genellikle insanlar yaln zlaflt r yor. Ama mesela Do u roman na mesnevi diyorlar. Bat daki roman tan m yla Do udaki roman tan m farkl. Do udaki roman dikkat edilirse, genellikle bir bütünü kavrar. Hangi mesneviye bakarsan z bak n. sterseniz Battal Gazi ye bak n, isterseniz Mesneviye bak n Mevlana n n, bir bütün anlat r. Do ay, insan, dünyay ve toplumu anlat r. Do unun roman bu. Bat da bireye döner. Neden? Çünkü do u da toplumculuk var. Kamu mülkiyeti. Bat da bireycilik var, özel mülkiyet var. Peki o roman üzerinden gidersek, Bat roman Do u roman. Bizde milli edebiyat dönemi dahil olmak üzere roman, kapitalizmin geliflmedi i y llarda ortaya ç k yor. Tanzimat ve milli edebiyat döneminde kapitalizm yok. Cumhuriyet döneminden flu andaki zamana kadar tam anlam yla kapitalist ülke diyemiyoruz Türkiye ye. O nedenle Bat l anlamda roman n, bireyi anlatan roman n ç k fl n neye ba l yorsunuz? fiimdi Tanzimat n bütün hedefi bat l laflmak. O tür evreler dünyan n her yerinde var. Aflk iliflkisi, k skançl k, intikam ve vurdu-k rd lar. Dünyan n her taraf nda var. Bat l romanc bunlar derli toplu biçime sokunca, Tanzimat romanc s Bizde de böyle bir fley var. Bizde de olabilir. diye, ki Tanzimat ta da çok özgün hikayeler vard r, denemifllerdir, taklit etmifllerdir. Bunun en özgün örne i; romanc n n bulundu u yer meselesidir. Mesela Halide Edip Han m. Halide Edip Han m, Büyük Millet Meclisi aç ld andan itibaren Anadolu dad r den 1922 ye kadarki toplumsal ivmeyi ve toplumsal bileflimi yaflam flt r. Romanlar sadece Anadolu insan n anlat r. Ve onlar n direncini, gücünü ve kayg s n dile getirir. Yakup Kadri Bey, zmir i geri alm fl bir p r l p r l Mareflal le karfl lafl r. lk defa zmir de karfl lafl rlar. Ve orada o Mareflal hayallerini anlat r. Yakup Kadri Bey de Osmanl toplumunu bildi- i için ayd n dram n anlat r. Harika anlat r. Ve bir baflka harika, Çal kuflu. Bütün o Kurtulufl Savafl döneminde Reflat Nuri Bey stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi nde ö rencidir. Sonra ö retmen olur. Anadolu ya ideoloji tafl mak gerekir. Böyle ald n z zaman roman de erlendirmesini romanc n n bulundu u yer, konumu, durumu, aktard yla bire bir örtüflür. E er konuyu çok iyi hazmettiyse iyi aktar r. Hazmetmediyse ister bireyci anlat mda al n, Psikiyatrlar n deli olmak yerine romanc olmas gerekir. Çünkü insanlar en iyi onlar tan yor. Ama do ru düzgün bir tane psikiyatr romanc yok. Siz kendinizi sosyalist gerçekçi bir yazar olarak tan ml yorsunuz. Sosyalist gerçekçi bir yazar n konusu ne olmal, neyi yazmal? Sosyete iflte. Toplum. Yani bireyleri ald zaman, onun bireylerinin toplumu temsil etmesi gerekir. Kifliyi de il. Kifliyi temsil bir yerde psikolojik bir olayd r. Halbuki toplumu temsil, do rudan do ruya reel bir gerçektir. Özel ç - karlarla toplumsal ç karlar n çeliflkisidir bir bak ma bu. Kiflisel bir soru olacak ama cevap vermeyebilirsiniz. Sosyalist Gerçekçi yazar var m flu anda? Bu ülkeden 12 Eylül diye bir fley geçti. Hemen arkas ndan Sovyetler Birli i y k ld. Bir yere dayanarak bir fley yapan insanlar, hem dayanaktan yoksun kald lar, hem ezildiler. Onun için toplumcu gerçekçilik olabilir mi diye sormak laz m. Biz o beyne sahip oldu umuz için diretiyoruz. Herkesten ayn fleyi isteyemezsiniz. 30 y ll k bir süreç. Ayr ca bu 30 y l n içerisinde kapitalistleflmede bir ivme oldu. Ekmek aslan n karn na girdi. nsanlar n yaflamak hakk. Nerede yaflam alan bulduysa oraya kayd. Kala kala bir avuç insan kald Türkiye de. Onlar da ya çeflitli biçimlerle açl a, sefalete raz olduklar için, ya da unutulmaya yüz tuttuklar için, ya da kendilerince bir yol tutturduklar için kalabildiler. Yoksa yaflam n dayatt gerçeklere karfl kim durabilir? Edebiyatta bir tekelleflme söz konusu. Bankalar bile sözleflmelerle yazarlar kendilerine ba l yorlar. Bu tekelleflme konusunda ne düflünüyorsunuz? Bu çok do al. Ben ellili y llarda bankada çal flt m zaman bir kurstayd k. Bankan n patronu sohbet s ras nda dedi ki: Biz bir da t m flirketi kuraca z; kitaplar alaca z, yarars z gördü ümüz kitaplar da tmayaca z. Dedim ki Efendim, siz Jack Landon un hikayesini bilir misiniz? Nedir? dedi. Jack Landon Demir Ökçe yi yazm fl: vermifl Colins e 80 bin dolar avans alm fl. Ve New York ta ne kadar dejenere alkolik varsa, ki kendisi de böyledir, bunlar trene doldurmufl, 80 bin dolar vermifl istasyon flefine, param z n bitti i yerde indirirsin bizi demifl. Vur patlas n çal oynas n gidiyorlar Chicago ya do ru, Chicago ya üç dört istasyon kala para bitiyor. Bunlarda trenden atl yorlar. Hemen yürüye yürüye gittikleri ilk istasyondan Colins e telgraf çekiyor. Diyor ki: Avans n gerisini gönderin. Ne gerisi? diyor Colins, Biz basmayaca z ki, sadece sana avans verdik dir Demir Ökçe nin yaz l fl. Onun Açl k Ordusu nda, bir ngiliz Lordu arkadafl var. Sefilin tekidir ayn flekilde. O diyor ki roman n Londra da bast ral m, getirelim Amerika ya. Bast r yorlar. Vapura dolduruyorlar roman. Tam New York liman na girmek üzereyken, Colins daha ucuz fiyata ç kar yor roman. Bunun üzerine Jack Landon, köy köy dolaflarak romanlar sat yor. Yani? dedi adam. Bende dedim ki; Sanatla kültürle ve bilimle bafl edilemez. Siz parayla bir yerden t kars n z o öbür taraftan ç kar. fiimdi döne döne geldi imiz yer o. Genifl bir kitle. fiimdi daha tam fark nda de iller ama bu ani büyümenin ceremesi çekilmeye bafllanacak. O zaman herkes toplumcu gerçekçi olacak. Çünkü gerçek kendini dayat r. Son zamana gelip eriflebilirsek belki bir fley olur. Yap Kredi, Koç gibi yerlere ba lanan yazarlar n ayn zamanda kalemleri de ba lanm fl olmuyor mu? Hay r. fiimdi e er kitap ya da yaz yaz yorsan z, yaz n n ç kt yer önemli de il ki, yaz önemli. E er yaz iyiyse, do ruysa, güzelse flimdi flu kapitalizm belli bir yerlere geldi i zaman flunun fark na var yor. Bilim kültür ve sanat hammadde haline geliyor. Y llar y llar önce bir ara bofl bulundular. Beni böyle kodamanlar n bir toplant s na ça rd lar. Alt yedi y l önce. Bir aç k oturum. Sanat n yerini anlat yorum. Dedim ki; ya bak n siz afla yukar üç dört y ld r sürekli artan bir ihracat yap yorsunuz. Hiçbir ay di erinden az olmuyor. fiimdi bu belli bir yere gelecek. Belli bir yere geldi- i zaman onda derinleflebilmek için, gitti iniz her pazarda benim mal n daha iyi, daha güzel, daha ucuz, daha sa lam diyeceksiniz. Bunu diyebilmeniz için Benim kültürüm, sana- ARALIK 2008 TAVIR 13

16 röportaj t m var. demeniz gerekir. Kültür ve sanat hammadde olacak. Eflekler gibi geleceksiniz. fiimdi bu büyük sermayenin böyle girmesinin iki etkeni var; bir, vergi yasas nda anonim flirketler cirosunun % 5 ini aflmamak kayd ile yapt bütün kültür masraflar otomatikman vergiden düflülüyor. Birinci neden vergi kaçakç l. kinci neden, art k benim bilim, kültür ve sanat m var deme dönemine giriyor Türkiye. Sahiplenme duygusuna dönüflüyor. flte orkestralar kuruyorlar, müzeler aç yorlar vs Bu yavafl yavafl sanata, kültüre ve edebiyata dönecektir. fiimdi yalvar yakar sponsor arayanlara, onlar sanatç lara yalvar yakar gelmeye bafllayacaklar. Nitekim ba layabilmek ad na geliyorlar flimdi. Peki sonuçlar ne olacak? Sonucu flu: yaz lm fl her yaz yay nlanmal. Yaz y okurdan baflkas de erlendiremez. Hele para verip alan okuyucudan baflkas de erlendiremez. Böyle olunca her yaz yay nlanmal. fiimdi bankalar n yay n falan da ne kadar yay nc tart fl l r. Bin kitap bas yor. Yedi sekiz yüzü zaten kendi protokolüne da t yor. Geri kalan da piyasaya veriyor. Bir daha ya bas yor ya basm yor. Elinde 10 tane kal yor, on y l bekletiyor. Veya baz lar n da sürekli bas yor. Çok para kazand için sürekli vergiden kazanmak ad na yap yor. Kötü bir fley de il. Ne yaps n, yazar yay nevine veriyor kitab paras n alam yor yay nlatam yor. Toplum gerekti i gibi sahiplenmiyor. Bin kitap bas l yor, bir y lda sat lm yor. Toplum sahip ç km yor. Yay nc lar do ru düzgün ödeme de bulunmuyor. Banka al yor bütün paray önceden ödüyor. Ne yaps n yazar. Teklif gelmedi i için böyle rahat m, teklif gelse düflünürüm. Gelmemenin rahatl - yla. Gelece ini sanmam. Çünkü, o para iflini meflrulaflt rmakla kendini kabul ettirmek aras ndaki seçimdir. Erol abi edebiyat m z çok dönemden geçti. fiimdi köfle tafl olabilecek bir ak m n ortaya ç kmamas ya da öyle bir dönemin yaflanmamas n neye ba l yorsunuz? Bir ça de iflimi söz konusu. Yer yüzünde teknoloji de ifliyor. Al fl lm fl teknolojilerin yerine yepyeni bir biliflim teknolojisi diye bir fley geliyor. Bu hemen kafalar kar flt r - yor. O kar fl k kafalardan do ru düzgün bir ak m ç kmaz. Sürekli kontak ç kar. O dönemi yafl yor iflte. Yolu belli olanlar n d fl nda yeni ça n oturmas gerekiyor. Genel olarak ayd nlar gelece e çok ciddi bir umutsuzluk içinde bak yorlar, siz umutlu bak yorsunuz nedeni nedir? Umutsuzluk kendinle, özel ç kar nla toplumun ç kar n bir sayd n zaman söz konusudur. Kendi ç kar n öne ç kard n zaman umutsuz olursun. Veya heveslendi in ç kar elde edemedi in anda umutsuz olursun. Ç - kar n toplumun ç kar yla paylafl m niteli inde ald n zaman, koskoca bir toplum var. Bu toplum bir ivmenin içerisinde, ister istemez bu ivmenin bir sonucu olacak. Kapitalizm bilinmeyen bir fley de il ki; Amerika da, Almanya da, Fransa da ve ngiltere de nas l gelifltiyse Türkiye de de öyle geliflecek. Sosyalizm de bilinmeyen bir fley de ilse, zaten kendi geleneksel yap s. flte bir yerde t kan r, ne oldu kapitalizm t kand, devletçilik bafllad. Sende devletçilik zaten on bin y ll k bir geçmifl. Onun için o çalkant biter bitmez, ister istemez herkes kendi yerini bulacakt r. Toplum da ona göre o arada geliflmifl mi, gerilemifl mi olacak? fiimdi flekil olarak bakars n, elbise giyim kuflam bak m ndan gerilemifl olabilir ama uygarl k aç s ndan ilerlemifl olabilir. Üretim aç s ndan. Ona m bakacaks n z ona m? fiekile bakarsan z umutsuz olursunuz. çerik olarak, ideolojik olarak bakarsan z umutlu olursunuz. Bu kadar basit bir fley. Umutsuz olan bireyci bak yor öyle mi? Güncel bak yor. Adam gitmifl üç befl kuruflu var borsaya yat rm fl. Borsa batm fl. Bu Türk liras na güvenilmiyor demifl, birikimi dolar yapm fl, dolar düflmüfl. Naz m Bedrettin e götüren nedenleri biliyorsunuz. Sizi Bedrettin e götüren nedenler nedir? Benim geçmiflimde sendikac l k var. Tarihsel süreçler içinde dikkat ettiyseniz, benim yazd klar m tamamen direnifl süreçleridir. Bedrettin de bir direnifl sürecidir. Yahut bir isyan süreci. Yeni eserimde de Babailerin isyan na, Selçuklulara kadar gidecek. Bedrettin çok verimli bir fley. Y llar önce daha Naz m n Bedrettin Destan Bulgaristan da yeni yay nlan rken, oyun diye düflündüm üç kahraman seçtim : Bedrettin, Dadalo lu ve Pir Sultan. Bedrettin çok derin bir filozof oldu u için s mad. Dadalo lu nda yani Kozano lu olaylar nda Osmanl daha ilerlerde. O yerlefltirmek istiyor, öteki göçebe kalmak istiyor. Pir Sultan oyun oldu. Bedrettin roman oldu. Yazarlar ve çevirmelerin bir örgüt etraf nda, YAZKO etraf nda birleflmesi güzel bir süreçti. Sizin deyiminizle flimdi uykuya yatm fl bir durumda. Örgütlenme hakk nda ne diyorsunuz? Asl nda örgütlenilmiflti. Ve çok da iyi bir örnekti. Üç bin kitap bas yordu YAZKO. Ayda 15 kitaba ç k yordu bask üçer binden. fiiir kitaplar da içinde. Ve bir buçuk-iki ay içerisinde tüketiyordu bask lar. Çok iyi bir giriflim olmufltu. Bütün yazarlar topluyordu. O tarihe kadar Bab ali de ödenmeyen bütün telifler ödenmeye bafllanm flt hatta yükselmiflti oranlar. 12 Eylül girdi devreye ve 12 Eylül ün s k yönetim komutan benim yüzüme söyledi: Y kaca z sizi, dedi. Rahats z ediyor. Bütün bir ayd nlar n bir araya toplanmas ve onlar n üç befl dergiyle hele Somutla her hafta muhalefetin çerçevesini çizmesi. O tabi devletin bugün düflün Taraf n durumu. Seçimle gelmifl bir hükümet. Hele ki devlet. Kaç n lmazd sonu da. Diretebildi imiz yere kadar götürdük. Gazetesi da t lm yor, dergisi da t lm yor, kitaplar da t lm yor. Çünkü kitap da t c lar n yok ettiler önce. Somut un da t m n önlediler. Hem Yay-Sat hem Hür Da t m korkuttular. Ürküttüler. El koyar z, diyorlar. Kanunda var iflte, 1402 say l S k yönetim Kanunu nda vard. S k yönetim olursa var. Normalde Yarg - tay a dari Dan fltay a. Ama s k yönetim varsa yasal hakk komutan n. Toplumsal Dirilifl diye bir dergi ç k yordu, Kürt milliyetçilerinin ç kard bir dergiydi, onlar kendilerine ait bir de matbaa kurmufllard. Bir örgütün yay n organ diye kapatt lar Toplumsal Dirilifl i. Onun matbaas na da el koymufllard Mahkeme karar yla el koymufllard r. Öteki S - k yönetim Kanunu yla. Adam benim yüzüme söyledi. Bizi çok rahats z ettiniz,, dedi. Ben de dedim, ayda 7 bin 8 bin da t m yapan bir gazete kockoca devleti nas l rahats z eder. O zaman dedi ki, hangi gazetenin üstüne gitsem Somut ta ç kt, diyor. Asl nda bir de iflkence tutana yay nlam flt k. Bab ali den arkadafllar flikayet ediyor. Bu yaz tehlikeli diyoruz fleklinde, ama Somut ta okuyoruz fleklinde. Ben de diyordum ki hiçbir fley olmaz. Malum oto sansür de il mi? Onu da yans tarak yüzüme söyledi. Dedim kusura bakmay n ben yirminci yüzy l Türkiye sinin yazar y m, dönüp sansürle falan u raflamam. Sizin elinizde yetkiler var, ben ne 14 TAVIR ARALIK 2008

17 röportaj bu halk n polisiyim, ne askeriyim. Ben bu toplumun yazar y m, do ru bildi imi yazar m. Suçum da varsa hapishaneler de benim hastaneler de benim, gider yatar m. Zaten 26 ayr savc sizinle u rafl yor. Arad k arad k suç bulamad k tedbir ald k kapatt k, dedi. Ben sadece kalemim oldu u için elimde, ald m en de erli övgü diye bakaca m buna. Arkamda sizinki gibi bir ordu olsayd hepinizi asard m, dedim. Sonra sigara içer misiniz dedi, içerim dedim. Hemen çay söyledi. Ondan sonra iki saate yak n konufltuk. Etkileniyorlard y ld ramay nca. Y lg nl a da kap lm yor askerler falan ama etkileniyor. Güçlü bir rakip olarak ya da düflman gibi mi görüyor? Her halde öyle görüyor. Düflman diye görse bile ezebilece i düflmanla, kavga edece i düflman fark n ay r yor. Arada ben de bir yumruk yiyebilirim durumuna giriyor. Vazgeçti im zaman etiketin olmuyor. Etiketin olmay nca ifl zorlafl yor. Bas nda sansür, radyo televizyon kapatma, kitap toplatma ve gazete dergileri kapatma bunlar hakk nda ne diyeceksiniz? Bizim rahmetli Oktay Kurtböke, gerçi benim durumum da ondan fark de ildi ama Cumhuriyetin eski yay n yönetmeni o derdi ki; ya üç sat r yaz yaz yorlar üç y l hapis yat yorlar. fiimdi marifet de il çünkü o zaman oto sansür vard. Bir yazar o ülkenin ne savc s, ne hakimi, ne polisi, ne jandarmas, ne de kanun koyucusudur. O kendince do ru bildi ini yazar. Önce bilinçalt ndaki, bilinçüstündeki polisini, jandarmas n kovalayacak ve oturacak yaz s n yazacak. Bunun bir bedeli vard r, ödeyecek. Böyle olursa, bunu incelikle yaparsa, bir de küfür var. Yasaya ra men, o yasaya ayk r l sen ortaya koyarsan karfl taraf da onu kullan r. Ama karfl tarafa, o yasaya ra men do ruyu söylenebilirsen hiçbir fley olmaz. Biraz da bunun etkisi var. Cesarettir yahut yi itlik taslamak ad na bas yor kalay. Belge, bilgi ve bilinçle yapaca yerde, duyguyla yap yor. Karfl taraf da duyguyla yap yor. Çünkü ç karlar na dokunuyorsun karfl taraf n. Her halükarda dokunuyorsun ustal kla yapsan da, acemice yapsan da dokunuyorsun. O da sana dokunuyor. Ama faflist bir zihniyetin o derece estetik olaca n hiç zannetmiyoruz. Diyelim ki sosyalizmi savunan bir yaz için koskoca bir dergiyi bir ay kapatma, dergi bürolar n basma, oradaki insanlar içeriye atma buna nas l bir uygulamad r, nas l bir zihniyettir? Niye mücadele ediyoruz? Türkiye demokratikleflsin diye. Demokrasi var m ki? Bu bak fl aç s demokratik ülkede yaflaman n bak fl aç - s. Türkiye demokratik bir ülke de il ki. Demokratik yapmaya u raflt m z bir ülke. Bununda bedeli var bunu da biz ödeyece iz. Kim daha çok demokrasi istiyorsa, o demokrasinin geliflme yollar na kald r m tafl olmak zorunda. Dünyan n hiçbir yerinde demokrasi, ngiltere ye demokrasi, Macaristan a demokrasi keyfi öyle istedi i diye gelmedi. Kral n kellesini kestiler öyle geldi. Fransa ya öyle geldi. Oraya kadar da çok kan döküldü. Bir tek çal flma saati 12 saate indirilsin ve 18 yafl alt na da uygulans n diye sadece ngiltere de 60 bin kifli öldü. ngiltere de demokrasinin befli idir. Türkiye nerede peki? Türkiye de flimdi bir baflbakan geliyor, alik ran bafl kesen ç k yor. stedi ini azad ediyor, istedi ini berbat ediyor. Demokratik olsun diye u rafl lan ülke bu. Demokrasi s n flar dengesidir, daha s n flar oluflmam fl ki tam anlam yla. Sendika yok ortada. flçiler, iflçi s n f hani nerede? Emekçi kitleler hani nerede? Yok efendim 12 Eylül ezdi sendikac lar. Korkuyorlar. Hakl n n korkusu olur mu? Hakl n n gücü olur. Gücünü da tm fls n, yalvar yakar üç kurufl zam alacaks n, befl kurufl bilmem ne yapacaks n diye u rafl yorsun. S n f dengesidir demokrasi. S n f yoksa köylün bitiyor, esnaf n bitiyor. ster istemez emekçiler ve patronlar, kapitalistler kal yor. Böyle bir oluflum içinde iflçi s n f örgütsüz. Ya da örgütünün bafl ndakiler kapitalistlerden daha berbat. Soyguncu. Sar sendikac dedi imiz. Bu koflullar alt nda demokrasi bekliyorsun. Her demokratik ç k fl onlar da rahats z ediyor. O yüzden bu kadar sessiz kal yor. Köpeksiz köyü de neksiz gezebiliyorlar. Emekçi kitleler sen dergiyi nas l kapat rs n, sen gazeteyi nas l kapat rs n diye bir bafl n dikseler bir defa, hangi yarg ç öyle bir karar verebilir? O da insan. Yok böyle bir fley. Ondan sonra demokrasi diyoruz, fukara Tayyip Erdo an hakl, ona dokunmazsa demokrasi, dokunursa milli iradeye ayk r davran fl. Her fleye ra men toplumsal bir iradeyle kurulmufl bir devlet oldu u için Türkiye Cumhuriyeti, adam % 47 oy ald. Bir baflsavc bir dilekçe verdi anayasa mahkemesine ortal k toz duman. Gerçek iktidar toplumun yar s ndan bir fazlad r. Gerçek demokrasi bu. % 47 oyla gerçek demokrasi de iktidar olunabilinir mi? % 47 lerle meclisin 3/2 sini almak var m? Demokrasilerde kaç oy ald ysan o kadar vekilin olur. Demokratik anayasan yok, demokratik partiler yasan yok, demokratik seçim yasan yok. Çok güzel bir söylefli oldu Say n Toy. Teflekkür ediyoruz. Ben teflekkür ediyorum. ARALIK 2008 TAVIR 15

18 öykü vazgeçmesinler k zan mdan birgül çay Ucu buca gözükmeyen bu day tarlalar aras nda, sar bir deniz gibiydi köyümüz... Biz insanlarsa baflaklar n içinde, ba yapan, deste yapan küçük bal klard k Tek hayali vard her birimizin: Bir gün bu tarlalardan birine sahip olabilmek! Ekti imiz ve biçti imiz bu deniz, suyunu al nterimizden oluflturan bu derya ne yaz k ki bizi yaln zca rençber olarak alm flt aras na Bir gün gençten bir çocuk ç k p geldi tarlaya; önce köyün a as yla, ard ndan babamla konufltu... Anlatt, anlatt, anlatt flte o gün kaderimi de ifltiren, beni tarlalardan al p ait oldu um yere okuluma götüren o b y klar yeni terlemifl çocuk benim ö retmenimdi... Benim okula gitmemin bedelini, her gün okuldan sonra benim yerime gelip tarlada çal flarak ödedi... Onu tan d kça beni yaln zca yoksullu un de il, bilgisizli in de koynundan ald n düflündüm. Enstitülüydü. Bizi okuturken, yeni fidanlar getirdi, afl lar yapt rd a açlara. Meyveyi ö rendik, bir de hayvanc l n asl n Kaderimmifl gibi düflündüm ben de; birilerinin hayat n da ben güzellefltirmek, de ifltirmek istedim. flte bu yüzden baflka bir mesle i hiç düflünmeden ö retmen oldum. En çok anam sevindi bu ifle, çünkü ellerim toprakla u raflmad mdan yar k yar k olmam fl, nas r tutmam flt. Kalem tutan ellerim, yumuflac kt annemin saçlar n okflarken... Yumuflak dokunufllara hasret annem belki de en çok bu yüzden sevindi Geçen zamanla yetkilerim, rütbelerim artt ve nihayet bugün müdür oldum... Öyle bir hale koydu ki zaman beni, kimi çocuklar çok sevdim evet, ama kimilerinden de vazgeçtim flte bu çocuk da onlardan birisiydi, karnesine bak nca bir tane düzgün notu yoktu. Git dedim kaportac ya, senin okumaya niyetin yok. Zaten s n flar m seksen kifli, okumaya niyeti olmayan da al rsam nice olur halimiz. Bari niyetlilere de engel olmas n. Yer iflgal etmesin. *** Yer iflgal etme, dedi gitti im okulda müdür bana. Zaten hep bir iflgal halimdeyim. Do mufluz, evimiz sekiz nüfus. Yedisi erkek biri k z. Yatacak yer bile yok; evde iflgal etti im yer, salonda yata m kardeflimle paylaflt - m zda, bana düflen k sm. stedi im kanal seyretmek tabii ki mümkün de il, sofradan da pay m za düflen, babam n asgari ücretinin sekizde biri. fiafl rd n z m? Matematik bilmem sanmay n. Çok geliflkindir benim matemati im... Su satarken, mendil satarken para üstünü yanl fl verince çok k z yorlar, o yüzden hemen ö rendim. Ama pazarda da yer iflgal edemiyoruz. Zab talar geliyor hemen. Ama yetmiyor iflte babam n paras. Evimiz desen, oray da iflgal etmifliz zaten. Gecekondu diyorlar buraya, kaç kez geldiler y kmaya Derslerin zay f, dedi bir de. Bana derslerin zay f dedi. Benim e itim diye gördü üm fley, sadece bir okul binas d r, içi de ço u zaman bofl olur. Ö retmen görmedik üçüncü s n fa kadar. Gelince o kadar sevindik ki, yokluktan neredeyse ayda bir yedi imiz yumurtay bile verdik ona. Dördüncü ve beflinci s n flar bir arada okuduk. Bir ders onlara, bir ders bize... Gel ki öncesinden ö retmenim yoktu ki ö reneyim, okuma yazmay. Yoksa istemedim de il. Defter desen, bir defterimiz oldu hep, önü matematik, arkas Türkçe... Bir de önlük... Önlü ümüz tam de ildi hiçbir zaman; okul ç k fl nda kardefllerimizle buluflup önlük de ifltirirdik. Buraya da babam getirdi bizi, daha iyi okuya- l m diye... Geldik ki ne gelelim. S n flar seksen kifli. Ö retmene sorsan daha ad m bilmez. Ama ben bir soruyu bilmedim diye k zm fl bana. Derslerim kötüymüfl, benim suçummufl... Peki, ama müdürüm ben kimin suçuyum? Niye vazgeçtiniz benden? Ö retmen olmak istiyorum ben... Annemin saçlar n okflamak istiyorum, yumuflac k, kalem tutan ellerle. *** Param z yok diye hep bütün bunlar, müdür, dedik adama. Okumufltur, yazm flt r dedik. Lakin bir derdimizi bile bilmedi, bir suali, bir maruzat varsa çekip beni söylemeyi bilmedi, deyiverdi çocu un yan nda. Kaportac olsunmufl da, dersleri kötüymüfl de... Ne yaps n benim sabi. Ben bilir miydim ki okuma, vaktiyle oturup yan bafl na, iki kelimecik edeyim onunla. Bir harf ö reteyim. flte temizli ine gitti im bu özel okulun çocuklar n n hangisi daha ak ll d r o lumdan da, onlar bu yaflta, yabanc lisan ö renir, benimki Türkçe yazmay bilmezken... Labrotuvarlar var bunlar n. Hepsi maflflallah bilim adam sanki, lakin bizimkinin yoktur oturcak s ras. Ayakta ders yaps n diyecem ama ö retmeni de yok. S n fta dört kifli bir s - radalar. K zan m solak. Dönmez eli kolu. fle koflmak zorunday m bir de okul ç k fl. Kendi bafl na nas l çözsün, ö retmen mi tutverdik matemati e. Kaportac olsun diyor müdür bey... Olsun tabi, memleketin ona da lüzumu var. Ama ben isterim, çocu um ö retmen olsun. Okflay - versin anas n n saç n yumuflac k elleriyle. Vazgeçmesinler benim k zan mdan öyle, benden geçtikleri kadar çabuk TAVIR ARALIK 2008

19 röportaj Her yeni albümde toplumsal gündemin önemli konular na dair flark lar görmeye al flt k. Ama ayn zamanda müzikal yeniliklere, yeni denemelere de al flt k. Bu albümde yenilikler var m, neler var? Yeni tarzlara yönelmenin bunca y ll k Yorum çizgisine neler kazand raca n düflünüyorsunuz? Albümümüzde yenilik ad na ciddi ad mlar att m z düflünüyoruz. Öncelikle flunu söyleyelim, bu yeniliklerin hiçbiri kendili inden ortaya ç kmad. Uzun tart flmalar ve netleflmelerle birlikte bilinçli ve iradi ad mlarla oluflturduk yenilik ad na yapt klar m z. Rock müzik denemesi fleklinde de erlendirilebilecek düzenlemeler yapt k kimi flark larda. Elektrik gitar daha öncekilere göre daha yo- un ve hissedilir kulland k. Rock müzik asibafle meyen grup yorum tav r ki buçuk y l Ve yeni albüm Albüm kapa- ndaki yaz n zda "öyle çok fley vard ki anlataca m z, öyle derindi ki kimi duygular - m z " demiflsiniz. Neler yafland ve albüm çal smalar na nas l yans d? ki buçuk y ll k bir ara bizim için gerçekten uzun bir süre. Çünkü iki albüm aras ndaki süre ortalamam z yaklafl k bir buçuk senedir. Bu nedenle her zamankinden daha fazla birikti anlatacaklar m z. Çünkü öyle bir ülkede, öyle bir dünyada yafl yoruz ki, neredeyse her yeni gün, ac s yla, güzeliyle, erdemlisiyle, onursuzuyla yepyeni fleylere tan k oluyoruz. Adaletsizlikler dünyas nda her an yepyeni bir adaletsizlikle karfl laflabiliyoruz. Gün geçmiyor ki ülkemizin bir yerinden bir y k m, bir dram haberi ç kmas n. Gün geçmiyor ki, iflgalciler yeni katliamlar yapmas n, yeni kentler istila etmesin. flte böyle bir dünyan n tam ortas nday z. Ayd n ve sanatç olman n do al ve tarihsel gere i olarak bunlar anlatmakla sorumlu görüyoruz kendimizi. Bu nedenle hep daha çok birikiyor anlataca m z, anlatmak istedi imiz fleyler. Albüm çal flmam z boyunca da hiç bitmedi bunlar. Ve aralar ndan elemeler, seçimler yapmak zorunda kald k anlatacaklar m z n. Çocuklar m z n dram ne kadar önemliyse, yüzbinlerce insan n yaflad y k m tehditleri o kadar önemliydi. F Tipi hapishanelerdeki tecrite karfl direnifl ne kadar önemliyse bu ülke için, iflgalci ABD ye karfl Irak halk n n direnifli o kadar önemliydi. Yaflanan herfleyi bir albüme s d rmak zor oluyor elbette, bu yan yla seçici olmak zorunda kal yoruz. Atlayamayaca - m z, yok sayamayaca m z ve bir flekilde üretime dönüflmesi gerekti ini düflündü ümüz geliflmeleri, albüm hangi aflamaya girerse girsin bir flekilde dahil ediyoruz; bu albümde de böyle oldu. Albümdeki flark lar n tam ve kesin listesini oluflturmak son günlere kadar sürdü. Neden Bafle meden? Çünkü albüm içinde hangi flark da hangi konuyu iflliyor olursak olal m, gelece e umutla bakmak, her türlü soruna karfl mücadele azmini sonuna kadar sürdürmek; ortak bir özellik olarak ve albümün tafl d ruh olarak ç k yor karfl m za. Bir flark m zda her türlü flovenist k flk rtmaya karfl Anam z birdir diyerek, bir baflkas nda Sen bizsin, biz de sen olaca z. diyerek, baflka birinde Uzat n ellerinizi ço als n ayak seslerimiz, bir olursak y k l r zulmün kaleleri diyerek, yurdum seni u runa ölecek kadar biz sevdik diyerek hep bir coflkuyu ve umudu iflledik flark lar - m zda. Burada her türlü zulme, bask ya, zorlu a, engele ve yolundan al koyacak herfleye karfl kesin bir karfl koyufl, bir kararl l k ve devrime olan flaflmaz inanç var. Bu tüm flark larda flu veya bu biçimde ifade ediliyor. Bu nedenle flark lar n bu en temel ortak özelli i, albümün de ismini oraya ç kar ld. ARALIK 2008 TAVIR 17

20 röportaj isyankar gençli in sesi olarak flekillenmifl bir müzik türü zaten. Ve do as gere i dinamik bir yap s var. Bu dinamizmi, bu agresifli i, müzi imizin içeri inde yani sözünde zaten varolan sert ve yal n gerçeklerle buluflturmak ve daha dinamik flark lar elde etmek istedik. Yine hip-hop, kenar mahalleliler olarak adland r lan ve itilen bir kesimin tepki müzi- i olarak ortaya ç km fl, ajitatif bir söylemi içeren müzik türüydü. Genç kuflak üzerinde ciddi bir yayg nl olan bu tarz içeren bir denemeyi de bir örnekle albümümüze tafl d k. Hip-hoptaki ajitatif söylemi, ajitasyonuna gerçek anlam yla denk düflecek bir devrimci içerikle ele ald k. Devrimci söylemlerle hiphop oluflturduk, ki bu belki de hiç ilgisi olmad halde rkç -faflist söylemlere hapsedilmifl bu müzik türünün ayaklar üzerine do rultulma çabas na bir katk niteli indedir. Ve bu tarzlara yönelmifl günümüz gençli iyle köprüler kurma çabas d r. Tabi ki sadece bu flark larla olmaz, bunlar bu konuda at lm fl ilk somut ad mlard r. Bunlar d fl nda müzi imizin çehresi ile ilgili att m z baz yenilik ad mlar oldu. Mizahi bir anlat ma sahip flark örne imiz olmam flt bugüne kadar. fiark larda mizah kullanma, at flma, tafllama gibi örnekler halk müzi i içinde de ciddi bir yer tutuyor. Halk m z n her türlü soruna gayet nefleli, kendinden emin ve esprili bir flekilde de yaklaflabilece ini göstermesi aç s ndan da önemli buluyoruz mizahi anlat m. Halk n neflesine örnek olmas aç s ndan y k mlarla ilgili flark m z bu flekilde tasarlad k. Yine Dediler ve Dedim Ki isimli flark m zda da böyle bir üslup var. Tüm bu yenilikleri, müzikal mozai imizin renkleri olarak de erlendiriyoruz. Klasikleflmifl, yerleflmifl bir Yorum tarz zaten var. Enstrüman yap s ndan vokal biçimine kadar yerleflmifl bir tarz bu. Bu tarz korumak ve bunu esas k lmak bizim için en temel noktalardan biri. Ama bunun d fl nda, tamamen otantik yani yerel, ya da klasik müzik orkestrasyonuyla armonize edilmifl, ya da Latin, çok çeflitli biçimlerde örnekler hep verdik, bu yapt - m z yenilikler de bu örnekler içindedir. 24 y ll k birikimin oluflturdu u Yorum tarz, bize bu özgüveni veriyor. Çok çeflitli kesimlerden çok genifl bir dinleyici profiliniz var. Sözünü etti iniz yenilikleri kimlerin nas l karfl layaca hakk nda beklentileriniz neler? Dedi iniz gibi sadece üniversitelilere, ya da orta yafl üzerindekilere, ya da belli bir mezhebe, belli bir bölge ve milliyete hitap eden bir müzik yapm yoruz. Dinleyici kitlemiz içinde yedisinden yetmifline; Artvin inden Manisa s na, Tekirda ndan Ankara s na, Diyarbak r ndan Sinop una her flehir ve bölgede yaflayan, Alevi, Sünni, Türk, Kürt ve çok de iflik ö renim durumuna sahip, çok de iflik kültürlerden insanlar var. Tüm bu insanlar n ortak noktalar ise eme iyle geçinen, yoksul, ezilen insanlar olmalar d ;, en az ndan sömürüye, soyguna ortak olmayan insanlar olmalar d r. Bu ayn zamanda bizim hedef kitlemizi oluflturur. Bu kadar genifl bir yelpazeye hitap etmenin, bu kadar farkl kültür ve ö renim durumuna sahip insanlar n hepsine ulaflabilmenin, bunun dengesini kurman n elbette ki zorluklar oluyor. De iflik t n, enstrüman ve ritim yap lar ndan hofllan yor olabilirler insanlar. Tüm bu renkleri albümlerimizde tafl maya çal fl yoruz. Elbetteki kendimize ait tarz s k s k ya koruyarak. Ancak bu flark lar m z n böylesine de iflik yelpazede yay labilmesi ve kabul görmesinin esas nedeni, flark lar m z n içeri inde varolan samimiyet, hesaps z, yalans z ve çok net bir biçimde ezilenden yana saf tutmam zd r, diye düflünüyoruz. Hangi formda olursa olsun, hangi biçimde olursa olsun, kendi yaflam n görüyor flark lar m zda insanlar. Yoksul halk n yaflam, çeliflkileri ve bu çeliflkilerin çözümünde kurulacak dünyadan baflka fleye yer yok flark lar m zda. Bunlar içeri e yönelik ve de iflmeyecek olan fleyler flark lar m zda. Bununla birlikte müzikte yani biçimde yapt - m z yenilikler Yorum un al fl lagelmifl tarz - na aflina olan ve bu flekilde flark lar bekleyen kitlesi içinde baflta tepkiler görebilir, ya da yad rganabilir ama zamanla bu dinleyicilerimiz taraf ndan da kabul görece ine inan yoruz. En muhafazakar Yorum dinleyicisi bile, en az ndan içeri inden dolay, ortaya ç - kan anlat ma bakarak, ne dedi imize ve neden böyle dedi imize bakarak belli iliflkiler kurabilir bu flark larla. Ama hip-hop u hiç sevmeyen, Rock müzik dinlemeyenler, bafltac etmeyeceklerdir bu flark lar, bunu da çok do al karfl lar z zaten. Bizim onlara da hitap edecek flark lar m z oldu unu biliyoruz çünkü albümümüzde. 24 y l geride b rak rken 20. albümünü haz rlam fl bir Grup Yorum olarak ülkedeki müzik alan nda yaflanan genel durumu nas l de erlendiriyorsunuz? Bu ortamda muhalif müzik gruplar n n veya tek tek sanatç lar n önlerinde ne gibi görevler var? Siz bu tablo- 18 TAVIR ARALIK 2008

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Oktay Akbal. Büyük Yap tlar m z. Cumhuriyet Dönemi Edebiyat n n Temsilcilerinden, Cumhuriyet Ayd nlanmas n Canla Baflla Savunan Bir Ayd n

Oktay Akbal. Büyük Yap tlar m z. Cumhuriyet Dönemi Edebiyat n n Temsilcilerinden, Cumhuriyet Ayd nlanmas n Canla Baflla Savunan Bir Ayd n Büyük Yap tlar m z Konur Ertop Cumhuriyet Dönemi Edebiyat n n Temsilcilerinden, Cumhuriyet Ayd nlanmas n Canla Baflla Savunan Bir Ayd n Oktay Akbal Cumhuriyetle yafl t olan Oktay Akbal, Cumhuriyetin getirdi

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk

Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk Languages Fetullah Icyer Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk Otobiografik metinler ve bir ders modeli Seminar paper İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler 1 Giriş 2 1. Kitap Üzerine İncelemeler 3 1.1. İlk

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

BD TEMMUZ 2013. Silivri de tutuklu yazar-sanatç Ali Özo lu: Demokrasiyi besleyen sanatt r. Silivri nin

BD TEMMUZ 2013. Silivri de tutuklu yazar-sanatç Ali Özo lu: Demokrasiyi besleyen sanatt r. Silivri nin Silivri de tutuklu yazar-sanatç Ali Özo lu: Demokrasiyi besleyen sanatt r Silivri nin Karanl nda Açan Çiçekler nsan ve toplumu anlatmak temeline dayanan sanat, insana ra men üretilmesi söz konusu oldu

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı