ssn /12 say YTL(KDV li)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)"

Transkript

1 kültür sanat yaflam nda ssn /12 say YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü erol toy. grup yorum la yeni albümleri üzerine söylefli

2

3 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü Cihan Keflkek Yaz flma Adresi stanbul Mahmut fievket Pafla Mah. Mektep Sk. No:4-B Okmeydan - fiiflli - stanbul Tel: (212) Faks: e-posta: Ankara dilcan Kültür Merkezi fiirintepe Mah. 8.Cad. No:222 / B Mamak Ankara Tel: (312) Hesap no (YTL) Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Hesap no (EURO) Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Fiyat (DÖV Z) Almanya: 5 Euro Fransa: 5 Euro Hollanda: 5 Euro Avusturya: 5 Euro sviçre: 7.5 Frank ngiltere: 4 Sterlin Bask Bar fl Matbaac l k Mücellit Ali Laçin Davut Pafla Cd. Güven Sanayi Sitesi C Blok No: 291 Topkap - stanbul Tel: (0 212 ) Yerel süreli yay n Kötü günün hükmü tez biter der eskiler Bir temenni midir, yoksa tarihin ö reticili- inden mi bilinmez. Diyalekti in, yani bilimin yasalar öyle demiyor elbette. Kötü günün hükmünün tez bitmesi, ancak ve ancak bilinçli ve iradi bir çabay, bu do rultuda hiç tükenmeyen bir enerjiyle savaflmay gerektiriyor Tecrite karfl mücadele sekiz y ld r sürüyor bu ülkede. 122 can pahas na, yüzlerce sakat pahas na, onulmaz yaralar pahas na Zulmün sahipleri, 10 saatlik sohbeti bile çok görüyor hücrelere kapat lm fllara Verilen sözlere, yay nlanan genelgeye ra men hem de Bir kez daha s nan yor içeridekilerin, d flar dakilerin sabr. Tafl de il ya yürekleri, ki tafl olsa çoktan çatlam flt, sab rlar n sonuna kadar zorlad klar n hayk rd lar geçenlerde zulmün payitaht nda Ankara yollar bir kez daha ba r na bast o çok tan d yolcular. Bir kez daha sar p sarmalad flehrin göbe indeki o park, ellerinde pankartlar, dövizlerle kendisini ziyaret edenleri. O park n içinde topraktan f flk rm fl eller birer birer kucaklad etraf na toplananlar. Epeydir görüflememenin hasretiyle, büyük, kocaman bir sevgiyle Bitecek! Tecrit zulmü elbet bir gün sona erecek. Yolu yok, o cesur ve mecbur insanlar n emekleriyle, do ruyu hep do ruyu gösteren düflünceleriyle, tarihin çöp sepetine at lacak. Amerika Dünya üzerinde ne kadar insanl k suçu varsa, hepsinin sahibi, hepsinin birebir sorumlusu olan zulüm imparatorlu u. Yeni tanr s n seçti flimdi. Tarihlerindeki ilk Siyah tanr lar bu. Ezilen atalar ndan de il ama, d fl siyah içi beyaz olan ndan. Öbür türlüsü, yani gerçekten Siyah ve gerçekten demokrat birinin Beyaz Saray a yerleflmesi, eflyan n tabiat na ayk r d r çünkü... Buna karfl n, hala bu yeni zalimden demokrasi bekleyenler, ezilen halklara dair bir umut tafl yanlar, gerçekleri çok geçmeden görecekler Obama, Amerikan emperyalizminin tanr s olman n bilinciyle ve bu misyonun gere i olan vahflili iyle, görmeyen ya da görmek istemeyenlerin gözlerindeki tül perdeleri y rt p atacakt r. Kazanan yine tekeller, kaybeden yine ezilen dünya halklar olacakt r. Devrimin hiç susmayan ç l, fliirin en yi it hayk r fl yd Mayakovski. Her fleyini devrime, sosyalizme adam fl birinin yaflam, düflünceleri çok de erlidir. Almas n bilene Direnifl fliirlerini okuyanlar, onun yi it dizeleriyle yüreklerine umudu yükleyenler oldukça, hiç unutulmayacak Mayakovski. Unutulmas na asla izin vermeyecek, onun yolundan yürüyenler Türküler susmaz, halaylar sürer diyenlerin iki buçuk y ll k suskunluklar bitti. Bafle meden le yeniden bulufltu Grup Yorum, sevenleriyle ki buçuk y lda neler oldu unu, ne yaflay p ne hissettiklerini, Bafle meden de neleri anlatt klar n sorduk onlara Senenin son ay na içimizde binbir umutla giriyoruz. Yeni y lda hep birlikte umudu daha da büyütece imize olan inanc m zla Yeni y l n ilk ay nda görüflmek dile iyle Dostlukla tavır

4 Ç NDEK LER 12/ MAKALE zulmün siyah tanr s 5 DENEME devrimin fliir ç l : mayakovski 11 RÖPORTAJ erol toy 16 ÖYKÜ vazgeçmesinler k zan mdan 17 RÖPORTAJ grup yorum 20 DE ERLEND RME grup yorum 23 ÖYKÜ küreselleflen yoksulluk ve yozlaflmada bir tan kl k 25 ANI abdi ipekçi park izlenimleri 28 T YATRO viflne bahçesi 30 fi R vladimir mayakovski 32 AYIN FOTO RAFI arjen j. zwart 33 ÖYKÜ sabahattin ali 36 MAKALE bellek, fliir, foto raf 38 fi R ahmet telli 40 fi R ümit ilter 41 S NEMA son cellat pandoran n kutusu 46 HABERLER 5 devrimin fliir ç l : 3 mayakovski 25 abdi ipekçi park izlenimleri grup yorum 28 viflne bahçesi kapak: 3 ayd n ayan

5 makale Kölecilik k sa süre içerisinde o kadar yayg nlaflt ki, neredeyse nüfusun yar s kölelerden olufluyordu art k de Virginia da kadar köle kullan l rken, 1770 lerde bu say e kadar yükseliyordu. Yine Güney Carolina da kurulan tar m çiftliklerinde 1775 te kiflilik tar m nüfusunun sadece i beyazd. Ama bu çiftliklerin denetimi ve buralardan elde edilen gelirler Beyazlar nd. Beyaz efendilerin ç karlar n korumak ve siyahlar n efendilerine karfl herhangi bir giriflimlerini önlemek için çeflitli önlemler al n yor ve siyahlar n iflledikleri suçlar en a r yöntemlerle cezaland r l - yordu. Bu koflullarda oluflturulan tar m çiftliklerinde ve iflletmelerinde çok say da kölezulmün siyah tanr s metin y lmaz Sömürgecilik tarihinin belki de en önemli keflfiydi Amerika k tas n n keflfi. Büyük, çok büyük bir k tayd buras. Ve inan lmaz boyutlardayd yeralt ve yerüstü zenginlikleri. Göz kamaflt ran bu zenginlikler bir kez geçmiflti art k sömürgecilerin eline, hem de hiçbir fleyden, paradan puldan, sömürüden ve kötü olan hiçbir fleyden habersiz K z lderililerin kan can pahas na... K tan n gerçek sahipleri olan K z lderililer, katliama u rad lar, yap lan k y mla say lar iyice azald ve tarihsel süreç içinde asimilasyon politikalar yla onlar da Amerikanlaflt - lar... Amerika k tas n n tarihi kanla doluydu. fiimdi bugün sadece bu k tan n de il, dünyan n en ac mas z, en katliamc ve sömürücü tak m n n en kodaman olan Amerika Birleflik Devletleri nin de kuruluflunda bu kanl tarihin izleri vard r. Bu izlerin rengi de k rm z ve siyah t r daha çok. Çünkü en çok K z lderililerin ve Siyahlar n kan döküldü o topraklarda. flte flimdi bu topraklarda, kanlar en fazla dökülenlerden, Siyahlardan biri Amerika Birleflik Devletleri nin yeni baflkan seçildi. Baflkan Barack Hussein Obama, aslen Kenyal Siyah ve Müslüman bir baba ile Kansasl H ristiyan ve Beyaz bir annenin, Siyah ve Protestan o lu olarak Beyaz Saray n yeni sahibi durumunda. Nereden nereye gelindi ini iflte tam da burada hat rlamak gerekiyor, Barack Hussein Obama y daha iyi tan mak ve gerçeklere ulaflmak için... Barack Hussein Obama gerçekten de kimdir, hangi misyonu yüklenecektir, demokrat m d r de il midir?... Bu ve buna benzer onlarca soru bugün dünyan n hemen her yerinde bir tart flma konusu. Tart fl lacak elbet. Çünkü karfl m zda dünyan n en büyük emperyalist gücünün patronu duruyor. Geçmifline bir bakmak gerekiyor tabi, Obama n n bugünün ve gelecekte yapacaklar n n tahlili ancak böyle mümkün olacakt r. Dedi imiz gibi, Amerika k tas bakir ve zengin topraklara sahipti ve bu da Avrupal sömürgecilerin ifltah n fazlas yla kabart yordu. Bu topraklar; k tan n keflfinin hemen ard ndan buraya yo un göçlerin yaflanmas ve bu aflamadan sonra da k tan n gerçek sahipleri olan K z lderililerin elinden, tarihte efline az rastlan r bir vahflet ile ad m ad m al nd. 17. yy n ikinci yar s na kadar Amerika'ya ak n eden göçmenlerin büyük bir ço unlu- unu ngilizler oluflturuyordu. Hatta ilk koloniler oluflturulurken ngilizler, hapishanelerde yatan borçlu tutuklular kurtar p, Amerika'ya kolonilerini gelifltirmek için getirmifllerdi. Yine ayn dönemde sömürgeci Avrupa devletleri aras ndaki savafllardan kurtulmak için de bu k taya göçler yaflanmaya bafllam flt. Fakat sömürgeci Avrupa devletleri, Avrupa'dan gelen yo un göçlere ra men iflgücü yetersizli i çekiyorlard. Topra n uçsuz bucaks z ve zengin olmas, bunu iflleyecek oranda bir çal flan kitlesi ihtiyac n da ortaya ç kar yordu. Avrupal sömürgeciler bunun da ucuz ve kolay yolunu buldular elbette: Afrikal yerlilerin kölelefltirilerek, Amerika'ya çal flt r lmak üzere tafl nmas... Köle tacirleri taraf ndan tutsak edilen Afrikal esirler, zincire vurularak k taya getiriliyor ve buralarda kurulan pazarlarda hayvanlar gibi aç k art rmalarla sat l yordu. Köleler özellikle Güney eyaletlerindeki kolonilerde, tar m iflletmelerinde tütün, pamuk, pirinç vb. ifllerde kullan l yordu. ARALIK 2008 TAVIR 3

6 makale nin Beyazlar taraf ndan çal flt r lmas n n bir sonucu olarak Beyazlar n zenginlikleri h zla artt ve Amerika Birleflik Devletleri ne getirilen tüm Afrikal lar, Beyazlara kölelik yapmaya mahkum edildiler. Afrikal ilk kölenin Amerika k tas na getirildi i ilk anda, flu an bu k tada halen devam eden rkç l n tohumlar da at lm fl oluyordu ayn zamanda. Irkç l n bugün sona erdi- i üzerinden, Obama n n, yani bir Siyah n bile baflkan olabildi i bir ülkede böyle bir fleyden söz etmenin art k mümkün olamayaca- üzerinden nutuklar at l yor gazetelerin köflelerinden... Amerikan Senatosu nda Obama d fl nda neden baflka bir Siyah üyenin olmad ndan bahsetmiyorlar ama. Ku Klux Klan dan da... Gün geçtikçe sadece Siyahlara de il, göçmenlere, Müslümanlara da yönelik resmi ve çeflitli rkç çetelerin fliddetinden de söz etmiyor bu demokrasi ve Amerika afl klar... Dünya üzerinde ne kadar demokratik düzen varsa ortadan kald ran, dünya halklar n n iradelerine bir gram sayg göstermeyen, can n n istedi i ülkeyi iflgal eden ve cuntalar tezgahlay p katliamlar yapan bir ülkeden ve onun Siyah da olsa baflkan ndan demokrasi beklemek de ne oluyor? Hangi demokrasiden bahsediyoruz? Daha tan yamad n z m Amerikan tipi demokrasiyi? Yan bafl m zdaki milyonlarca Irakl n n cesetleri de yetmedi tan man za? Obama n n rengi mi kand r yor sizleri; Siyahi birinin, çekti i ac lardan kaynakl, ABD ye daha l ml bir politika m izletece ini düflünüyorsunuz? Yan l yorsunuz. Hem de çok fena yan l yorsunuz. Bir kere en baflta, Obama'n n renginin Siyah olufluna bakarak çeflitli demokratik beklentilere girenler, de iflim rüzgarlar n n esece ine kendilerini inand ranlar, derinin renginin befl para etmeyece ini, emperyalist politikalar n sar, siyah, beyaz, k rm z her renk ile savunulabilece ini, hiç uzaklara gitmeye gerek olmadan, ABD den de görebilir, anlayabilir, kavrayabilirler. Tabi bunu görmek istemektir önemli olan. Gerçekten görmek isteyen gözler görebilir yaln zca bu gerçekleri. Condolezza Rice da Siyaht r örne in. Yine eski genel kurmay baflkan ve Irak iflgalinin d fliflleri bakanlar ndan Colin Powell da Siyaht. Bu Siyah bürokrat ve askerlerin, katliamc ve emperyalist Amerikan politikalar - n nas l canla baflla uygulad na, bu politikalar hayata geçirirken nas l da insanl ktan zerre nasip almam fl bir icraat sergilediklerine tüm dünya halklar tan kt r. Amerikan devlet kademelerinde Rice ve Powell gibi daha bir çok Siyah vard r ve onlar da ülkeleri iflgal eden, halklar katleden politikalar n uygulanmas nda ayn kararl l kla, azimle yer almaktad rlar. Elbette flu an Siyahlar n Amerika da ezilmedi ini, rkç l a maruz kalmad n kimse iddia edemez. ABD de 1990 lar n rakamlar na göre memurlar n/bürokratlar n sadece % 3'ü Siyahlardan, kad nlardan ve di er az nl klardan oluflmaktad r. Geriye kalan % 97 gibi bir oran Beyazlar n elindedir. Hapishanelerdeki insanlar n büyük bölümü de Siyaht r. Suç iflleme oranlar nda Siyahlar, deyim yerindeyse Beyazlara fark atm fl durumdalar. Bunun nedeni elbette ki Siyahlar n keyif için suç iflleyen, psikopat tipler olmas de ildir. Yüzy llard r itilmekten, ezilmekten, aç ve yoksul b rak lmaktan, ekonomik ve sosyal olarak kendilerine sistem içerisinde yer bulmalar na izin verilmemesinden ve sonuç olarak Beyazlar n hakim oldu u rkç bir sistemin onlar resmen suça itmesi yüzünden hapishaneleri dolduruyor Siyahlar... Obama, bu afla lanan, horlanan, yoksul Siyahlardan m d r peki? Hay r de ildir. O, atalar gibi Kenya dan getirilip kölelefltirilenlerden de ildir. Evet Alex Haley in o unutulmaz roman Kökler deki Siyah köle Kunta Kinte lerin hiçbir zaman yok edilemeyen özgürlük tutkusuna, Beyaz Adam a karfl tafl d öfkeye, kine hayat n n hiçbir döneminde sahip olmam fl, olamam flt r. Çünkü asimile edilmifl, devflirilmifl, s n f atlam fl bir Siyaht r Obama ve bu yüzden baflkan olmas n n yolu aç lm flt r kendisine. Obama ve onun gibiler, devlet yönetiminde her zaman kendilerine yer bulmufllard r. Obama, kimilerinin savundu u gibi Siyahlar n mücadelesi içinden gelen biri de ildir yani. O, yaflam n n en bafl ndan ABD nin genel politikalar yla bütünleflmifl, o sistemin çarklar ve statüsü içinde çal flm fl, o statü içinde ve Amerikan devlet politikalar n savunarak senatörlük yapm fl biridir. Yani Obama da bir Sam Amca d r, Amerika d r. Sadece Siyaht r o kadar. Ve katil Amerika n n Bush la iyice teflhir olmufl yüzüne yeni, demokrat bir maske geçirmek için baflkan yap lm flt r. Bundan baflka bir de iflimden söz etmenin di er ad kendini bilmezlikten baflka bir fley de ildir. Bush un Siyah olan iktidardad r flimdi. ki partinin yer ald ve Cumhuriyetçiler in sembolünün fil, Demokratlar n sembolünün eflek oldu u Amerika n n Filler ve Eflekler demokrasisi nde, fillerden nöbeti eflekler devralm flt r. Bu kadard r iflte olan bitenin özü, özeti... Herkes sormal d r kendisine, Amerika emperyalist politikalar ndan vaz m geçecektir Obama ile birlikte? Yar ndan tezi yok, iflgal etti i yerlerden çekilip, sahip oldu u tüm nükleer ve nükleeer olmayan silahlar imha m edecektir? Bugüne kadar Amerika n n iflledi i suçlardan dolay dünya halklar ndan özür mü dileyecektir?... Hadi en iyi niyetimizle düflünelim, tatl su demokratlar n n ütopyalar n n gerçekleflebilece i olas l n gözönünde bulundural m ve Obama n n yukar daki sorular n tümüne olumlu yönde cevap verdi ini var sayal m. Peki buna, Obama n n seçim propagandas na bir milyar dolar para yat ran tekeller izin verecekler mi? Nas l da ütopik geliyor de il mi? Asl nda eflyan n tabiat na, kapitalizmin ruhuna ayk r varsay mlard r bunlar ve gerçe e dönüflmesi imkans zd r. flte bunu anlamayan, anlamak istemeyenlere daha ne söylenebilir ki? Zulüm bitmeyecektir dünya üzerinde, tek bir emperyalist güç kalmayana dek... Ve zulmün en büyük sebebi Amerika n n yeni tanr s n n Siyah olmas hiç ama hiçbir fleyi de- ifltirmeyecektir... 4 TAVIR ARALIK 2008

7 deneme devrimin fliir ç l : mayakovski ümit ilter Ben flair olarak Her fleyimi Tüm gücümü, Sana Ve hakl davana Ad yorum, flçi s n f! (Mayakovski) 1 MAYAKOVSK K MD R? Mayakovski, coflkulu bir rüzgard r. Eser durur hala sokaklarda. Ki hantal zaman n surat nda patlayan bir narad r onur fliiri. fiairdir, iliklerine kadar hem de. Ve fakat, sadece flair de ildir bu heybetli adam. fiair olman n ötesindedir. fiairin ötesi fliirdir. Ve kesintisiz k z l renkli bir fliirdir Mayakovski. O nun fliiri devrimin rüzgar d r. Durdu u, duruldu u görülmemifltir daha. Ki esmeye devam ediyor iflte hayat n atar damarlar nda 2 fi R ÖLÜMSÜZDÜR! Evet, Mayakovski nin öldü ünü söyleyenler yan l yor. Çünkü, 14 Nisan 1930 da ölen, zaten fani olan bir bedendi. ntihard sebebi ölümünün. Ve fakat, flairine inat ölümsüzdür fliir. Ve ucu aç k bir fliirdir flimdi flair. Yumrukla yaz l p yürekle söylenen bir fliir hem de. Dememiz o ki, o gün ölen flair Mayakovski ydi; Mayakovski nin fliiriyse esip durur baht m zda 3 fia R NEREL D R? Ve e er, Mayakovski yi bir Rus flairi olarak biliyorsan z Yanl fl tan yorsunuz demektir. Çünkü bir Gürcü köyünde do mufltur. Ama Rus olmad gibi, Gürcü de de ildir. Çünkü, herhangi bir milliyetle tan mlanman n ötesine geçmifl bir sosyalisttir. Tam da bu nedenle hem Rus, hem Gürcü, hem Kübal, hem de bural d r. Ki insanl k memleketinden bir enternasyonalisttir flair 4 DO MAK Mayakovski nin biyografilerinde flairin Temmuz 1893 do umlu oldu u yazarsa da as l do umunun daha sonra oldu u bizce malumdur. Elbette, ana rahminden 1893 te do mufltur. Ve lakin, fliirine ebelik yapmaksa bir flairin gerçek do umu, çok daha sonra do acakt r o ucu aç k Mayakovski fliiri 5 KAFKASYA DA BÜYÜMEK ARALIK 2008 TAVIR 5

8 deneme Küçük bir Gürcü köyü olan Bagdadi de, 1893 y l nda do an bebe in ad na, Vladimir Mayakovski dendi. Ve Kafkasya n n o bafl na buyruk do as n n ortas nda büyümeye bafllar bu çocuk. Babas, bir orman bekçisidir. Annesi, babas, ablalar Ludmilla ve Olga yla beraber köy koflullar nda sürer yaflam. Do- an n h rç n, insan n ise yarat c güzelli ine tan k olarak büyür. Ve sonra, okula gitme vakti gelir 6 OKUMAYI SEVMEK Gidip ö renir okuma yazmay. Sadece ö renmekle s n rl kalmaz ama. Giderek sever okumay. Ve ders kitaplar haricinde de sürdürür sevdi i bu ifli. Cervantes in Don Kiflot roman, okumaya olan sevgisini artt r r. Bu arada, liseye devam edebilmek için, yak nlardaki Kutaysi flehrine gider. Burada baflta Jules Verne nin fantastik romanlar olmak üzere, daha çok okur. Resim yetene inin aç a ç kmas da o günlerde olur 7 ULUSLAR HAP SHANES Ve dönemin Çarl k Rusyas ndaki emekçilerin tablosuna bakmak gerekir. Ki Mayakovski ve ailesi, bu koflullar n içindedir: köylü iflletmelerinin gelirini aflan a r vergiler ve toprak a alar na ödenen azat taksitleri, köylü y nlar n sefalete düflürüyor, ocaklar n söndürüyor ve yeni geçim yolu aramak üzere köylerinden uzaklaflmaya zorluyordu. Bu köylüler, kentlerde imalathane ve fabrika kap lar na dökülüyorlard. Böylece fabrikatörler de ucuz ifl gücü elde ediyorlard Çarl k Rusyas nda iflçiler ve köylüler hiçbir politik hakka sahip de illerdi. Zorba Çarl k yönetimi halk n en az l düflman yd Çarl k Rusyas, bir uluslar hapishanesiydi. Çarl k Rusyas nda Rus olmayan çeflitli milliyetler bütün haklardan mahrum b rak lm fllard ve her zaman her türlü hakarete ve afla lamaya u ruyorlard (1) 8 BASKI VE NEFRET Ve okuldaki papazlardan biri sorar: Oko ne demektir? Olanca do all içinde Üç Libre anlam na geldi ini söyler Mayakovski. Ama bu cevap o kelimenin Gürcü dilindeki karfl l - d r. Oysa, o kelime eski kilise Slavcas nda göz demektir. Papaz n duymak istedi i cevap budur. Ulusal bask n n okul s ralar na yans m fl bir ayr nt s d r bu. Ve gerisini Mayakovski söyler: Az kald çak yordum. Bu nedenle eski her fleyden, Slavca her fleyden ve kiliseyle ilgili her fleyden nefret etmeye bafllad m. Belki de gelecekçili imin, tanr tan - mazl m n ve enternasyonalcili imin kayna- da budur 9 D fi B LEMEK Ve 1904 y l nda bafllayan Rus Japon Savafl ile Çarl n zulüm ve sömürüsü daha bir katmerlenir. Emekçiler bu duruma tepki gösterince de, hep oldu u gibi, üzerlerine Kazak atl güçleri gönderilir. Tan k olduklar o çocu a düflmanlar n tan t r: Ben de Kazaklara difl bilemeye bafllad m. Hayat n do al ak fl na uygun bir saflaflmad r bu. Çünkü Mayakovski bir halk çocu udur, Kazak güçler ise Çarl n jandarmas. O çocuk, önce difl bileyecek, sonra da bu saflaflman n bilincine erecektir 10 DEVR M VE MANZUME Rusya daki s n flar mücadelesinin keskinleflti i ve bir yandan da Bolfleviklerin etkilerinin artt bir süreçtir bu. flte o günlerde Mayakovski nin ablas Moskova da ö retmen okuluna gitmektedir. Orada edindi i politik duyarl l kardefliyle de paylafl r: Katlanm fl uzun ka tlar veriyordu gizlice. Ve Mayakovski, ablas n n sayesinde hayat n n ilk politik bildirilerini okur. O güne kadar okudu u her fleyden farkl d r bunlar. çeri i devrimci, dili fliirseldir. Okudu u bu bildirilerden nas l etkilendi inin cevab n da kendisi verir: Devrimdi bu Manzumelerle. Manzume ve devrim kafamda birleflmiflti. Ki devrimi bir çocu un bile anlayaca denli etkili anlatan bu tarz, daha sonra gelifltirecek ve devrimin fliirini yazacakt r Mayakovski 11 KAHROLSUN ÇARLIK! Biz yoksulluk içinde k r l yoruz, bizi eziyorlar, bize dayan lmaz ifller yüklüyorlar, hakaret ediyorlar, bizi insandan saym yorlar Sabr m z tükendi art k. diyen emekçiler, 1905 devrimci f rt nas n estirirler Rusya da. Zulüm ve sömürünün karfl l olacakt r elbette. Hayat n diyalekti i bunu gerektirir ve Kahrolsun Çarl k hayk r fl duyulur her yanda. flçilerin grevleri, köylülerin ayaklanmalar yay l r. Ve anlatmaya devam eder Mayakovski: Devrim benim için flöyle bafllad : Arkadafl m zidor, papaz n yemeklerini yap yordu, birden yal nayak f r n n üstüne f rlad sevinçten. General Alihanof öldürülmüfltü. Oydu Gürcistan ayaklanmas n bast ran. Bildiriler, mitingler. Ben de kat l yorum bunlara. Ne güzeldi. 12 SOSYAL STLER N YETENE Büyük altüst olufllar içinde yer alan herkes gibi, h zla olgunlafl r Mayakovski. Kendi gerçekli ine uygun biçimde mücadelenin içindedir art k. Köhne ve gerici Çarl k okulunda boykot örgütler. Sokaklarda bildiriler da t r, afifller yap flt r r, yürüyüfllerde ve sokak çat flmalar nda yer al r. Dahas, ihtiyaç oldu unda babas n n silahlar n gizlice al p devrimcilere ulaflt r r. Ayr ca tüm bu koflturmaca içinde h zla ve h rsla okur. Çünkü ayd nlanmaya ihtiyac vard r ve o ihtiyac, sosyalist ö retiyle giderir: Bütün hayat m boyunca beni en çok etkileyen, sosyalistlerin olaylar çözmekte, evreni belli bir görüfle oturtmaktaki gösterdikleri yetenek olmufltur Böyle oldu u içindir ki, anarflist ya da baflka bir fley de il, sosyalist olmay seçmifltir zaten 13 MARKS IN ÖNSÖZÜ Rusya daki devrimci dalgan n geri çekilmeye bafllad 1906 y l nda, Mayakovski babas n kaybeder. Ailesine b rakt miras, yoksulluk olur. Aile, büyük flehre göçmek zorunda kal r. Ablas n n yan na, Moskova ya tafl n rlar. Mayakovski bir yandan çal fl r, öte yandan liseye devam eder. Ve tüm bunlar n içinde okumaya ara vermez: Okuyorum, felsefe, Hegel, do al bilimler. Ama özellikle de Marksç l k. Marks n önsözü kadar vuruldu- um bir sanat yap t yok. Ö renci odalar ndan illegal yay nlar geliyor. Sokak savafl n n incelikleriyle ilgili fleyler. Lenin in ufak mavisini hiç unutmuyorum fiairin burada Marks n Ekonomi Politi in Elefltirisine Katk ya Önsöz ünü kastetti i malumdur 14 B RAZ ZAMAN Di er liselerdeki devrimci ö rencilerin illegal yay nlar ç kard n gördükçe, Ben de yapabilirim coflkusuyla giriflimlere bafllar. Dener, çal fl r, yazar, atar, gene yazar. Ama bu ilk yaz deneyimleri baflar yla sonuçlanmaz. Yazd klar n sosyalizm inanc yla ba daflt ramad ndan b rak r yaz yazmay. Ki ileride ölümsüz dizeler yaratacak olan da ayn kalemdir. Sadece o kalemin ucunun hayat taraf ndan aç lmas için biraz zaman gerekmektedir 6 TAVIR ARALIK 2008

9 deneme 15 STOL P N GER C L 1908 y l na gelindi inde, yenilgiye u rayan devrimin ard ndan Stolipin gericili i denilen süreç yaflanmaktad r Rusya da. Çarl k hükümeti, emekçilerin politik ve mesleki örgütlerini da tm fl, devrimcileri hapishanelere doldurmufltur. flkence ve idam s radanlaflm flt r. Çar n bakan Stolipin in emriyle binlerce devrimci dara açlar nda katledilir. Gerisini de Bolflevik Partisi Tarihi nden okuruz: Karfl -devrim ideolojik cephede de sald r - ya geçti. Marksizmi elefltiren, baltalayan, devrimi küçümseyen, alaya alan, devrime ihaneti öven ve kifliye sayg perdesi alt nda cinsel ahlaks zl dile getiren bir sürü moda yazar türedi Ayn biçimde, sahte bilimsel teorilerin örtüsü alt nda türlü türlü din ak - m bafl gösterdi. (2) 16 YOLDAfi KONSTANT N! flte bu koflullarda, illegal olan Bolflevik Partisi ne 1908 de üye olur Mayakovski. Ve Moskova Komitesi ne seçilir. Parti, henüz genç bir oluflum say l rd ama, Mayakovski daha da gençti. Henüz 15 yafl ndayd ama 1905 devriminin kuca nda büyümüfltü. Ve hemen faaliyete bafllad. Kaç yafl nda olundu- unun de il, yap lacak ifllerin önemi vard : Emekçileri, kundurac lar ve bas mc lar örgütlemeye gidiyordum. Bana Yoldafl Konstantin diyorlard 17 CAH L ÇOCUK Yoldafl Konstantin görevlerinin ard ndan kofltururken tutsak düfler. llegal yay nlar n bas ld bir matbaa evde yakalan r. Ele geçen yay nlar Mayakovski nin yaz p yazmad - n anlamak için, adeta dilbilgisi s nav yapar gibi yaz lar yazd r rlar. O da her defas nda yanl fl yazarak ne denli cahil oldu unu ispatlar(!) Ve sonra da flöyle der: Kendini uyan k zanneden sorgu yarg c, beni el ilanlar n kaleme almakla suçlad. Çok u raflmalar na ra men, her seferinde yanl fl yazd m En sonunda yutturdum. Ve kefalet paras - n n da ödenmesiyle, yafl küçüklü ünden serbest b rak l r bu cahil çocuk 18 HEP AYNI HÜCRE Ç kar ve kald yerden devam eder. Ta ki 1909 un Ocak ay nda hapisteki devrimci kad nlar n kaç r lmas n organize etme iddias yla yeniden tutuklanana kadar. Bu kez bir y l kadar tutsak kal r. çerde bir tür özgür tutsak prati i izleyerek, direngen bir durufl sergiler. Hal böyle olunca da, malum gerekçelerle Butirki Hapishanesi ne sürgün edilip hücreye at l r. Ama koflullara teslim olmaz. Edebiyat ve siyaset üzerine okumay sürdürür. Ve bir kez daha, yazma hevesiyle kalemine sar l r. Ki daha sonra kurdu u flu cümle, o günlerde yazd klar hakk nda yeterince fikir verir: Hapisten ç karken elimden alan gardiyanlar sa olsun! Ya bas lm fl olsayd! 19 OLMADI fi MD Ocak 1910 da üç y l süreyle polis ve aile gözetimi alt nda olmak flart yla serbest b - rak l r. Ama bu kez, yetersizliklerini abart p kendini e itme ad na, aktif faaliyetten çekilir. Fakat, Çarl k düzeninin kulu olmay da tercih etmez. Sosyalist inançlar n korur. Yo un olarak kitap okumaya bafllar. Ayr ca Güzel Sanatlar Okulu na girip resim derslerini takip eder 20 O AKfiAM Mayakovski, içindeki flairi ortaya ç kartmas na yard m eden David Burliyuk la, 1911 de tan fl r. K sa sürede s k dost olurlar. fiair ve ressam olan Burliyuk un kendisini nas l flair yapt n flöyle anlat r bize: Sretenski Bulvar nda Burliyuk la bulufluyoruz. Bir iki dize okuyorum ona ve ekliyorum: Bir arkadafl verdi de David duruyor. Yüzüme bak yor. Gür sesle ba rarak: Sizsiniz bunu yazan! Dahi bir ozans n z siz! Hak etmedi im bu sözleri sarf etmesi çok heyecanland r yor beni. Dizeler aras na gömülüyorum. Beklenmedik bir biçimde ozan olup ç km flt m o akflam 21 YEN L N GEM S fiiir maceras na bafl koyan Mayakovski nin ilk fliiri Lal Rengi ve Beyaz ad yla yay nlan r. Ve sonra ard gelir. Öyle ki, fliir bahçesinin fütürist açan çiçeklerinden olmufltur. Dahas da D. Burliyuk, V. Khleonikov ve A. Kruçonikh ile birlikte, Ekim 1912 de Rus fütürizminin manifestosuna imza atar. Resmi Be eniye fiamar bafll yla yay nlanan bu bildiri, var olan sanat eski ve ifle yaramaz olmakla itham etmektedir: Geçmifl bo ucudur. Akademi ve Puflkin, hiyerogliften daha anlafl lmazd r. Puflkin, Dostoyevski, Tolstoy gibilerini Yenili in Gemisi nden at n denize. lk aflk n unutmayan son aflk n tan yamaz 22 FÜTÜR ZM NED R? Gelecekçilik anlam na gelen fütürizmin ne ve nas l bir sanat ak m oldu una, bir sözlük gözlü üyle bakal m: talyan flair F.T. Marinetti nin kurdu u, iyi de olsa kötü de olsa eski olan her fleyi, gelenekleri, ahlak, düflünce kal plar n hor görüp, sanayinin geliflimi sonucunda ortaya ç kan h z, geliflmifl teknolojilere sahip makineleri, sefahati ve yeryüzünün sa l olarak kabul etti i savafl öven ak m Nitekim Marinetti 1909 da Le Figaro gazetesinde yay mlatt gelecekçili in ilk bildirgesinde geçmifli reddeden y k c düflüncelerini Bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakç l kla, feminizmle ve bütün yararc korkakl klarla savaflaca z diyerek ortaya koyar. Gelecekçiler toplumsal adaletsizli in ortadan kald r lmas ndan yana bir tav r içerisindeymifl gibi görünseler de Biz dünyadaki gerçekten sa l kl tek fleyi, yani savaflç ve ölüme götüren düflünceleri yüceltiyoruz diyerek gizli faflizan düflüncelerinin ipuçlar n verirler. (3) 23 RUS FÜTÜR ZM Marinetti nin en nihayetinde vard yer Mussolini faflizminin propagandisti olmakt r. çinde Mayakovski nin de yer ald Rus Fütüristleri ise kendine has bir yol izlerler: Rus fütürizmi talyan fütürizminin aksine ak fl n proleter devrimine do ru sürdürmekteydi. Bunda da en büyük etken V. Mayakovski nin flairlikten önce politik bir geçmifle sahip olmas yd Asl nda sanat elefltirilerinin alt nda toplumsal elefltiri yat yordu. Rus gelecekçileri birçok anlamda devrimciydi. Bu damar büyük etkisi olan Mayakovski nin tavr ndan kaynaklan yordu Geçmifli yads yorlard, çünkü Çarl k rejiminin devrime karfl halk n dikkatini baflka yönlere çekmek için ileri sürdü ü romantik ve duygusal fanatizme karfl devrimci bir tepki duyuyorlard (4) 24 KÖPEO LU KÖPEK! Mayakovski, Çarl k rejiminin zulüm, sömürü ve gericili ine düflmand r. Sahtekarl a, alçakl a, paraya tapanlara öfkelidir. Burjuva toplumunun ruhunda var olan ikiyüzlülü e katlanamaz. Ve olanca öfkesini de dizelerinde somutlar. fiiirini bir k l ç gibi savurur. Hiç kuflku yok ki, Çarl n efendilerine batar o k - l ç. Yaras olanlar gocunur. Öyle ki, Mayakovski ve arkadafllar n n sesini bo mak için ellerinden geleni yaparlar. Gerisini de Maya- ARALIK 2008 TAVIR 7

10 deneme kovski söyler: Yay nc lar yüz vermiyordu bize. Kapitalistlerin burnu y k c kokusu al - yordu. Baflvurular m kabul eden ç kmad Gazeteler fütürizmle dolup tafl yor. Ama pek de kibarca de il. Bana da aç kças Köpeo lu Köpek diyorlar 25 NADINA TURNE Bu kuflatma alt nda, ya Yenili in Gemisi ne rüzgar olacaklard ya da Hay r baflka bir seçenekleri yoktu. Onlar, ilerlemeyi seçip y llar boyunca ülke çap nda turneye ç kt - lar. Yay nlatamad klar eserlerini do rudan halka götüreceklerdi. Çarl k polisi engellemeye çal flsa da baflar l olamad. Gür ve etkileyici sesi, heybetli endam yla halk n karfl - s nda ezberden okudu fliirleri. Zaten onun fliirinin karakteristik özelliklerinden birisidir bu. Kitlenin önünde okunmak içindir dizeleri. fiiirinin ak fl, biçimi, uyaklar ve melodisi, kitleyle diyalog kuracak tarzdad r. flte bu tarz n öncüsüdür Mayakovski 26 TAKMADIK! Bu turnenin ard ndan, Güzel Sanatlar Okulu ndan at ld lar. Aç k ki Çarl k rejimi onlardan hoflnut de ildi. Mayakovski böylesi bask lara pabuç b rakacak birisi de ildi. Ve kirli tekliflere bast tekmeyi: Sanat generalleri tak m okulun müdürü, elefltirinin de, taflk nl n da önlenmesini öneriyordu. Takmad k. Ki niye taks n, niye boyun e sin köhne Çarl a? E er öyle yaparsa, ruhunu paspas etmifl olurdu. Ama e mez bafl n, kesmez o gür sesini. Kimi zaman melankolik ve bohem bir yelpazede dolaflsa bile, duruflu daima ayk r olur düzene. Çünkü maddi ve manevi bir beklentisi yoktur burjuvaziden. Ve beklentisiz olanlar n olanca sak nmas zl yla hayk r r: Sevginiz yerin dibine bats n Sanat n z n can cehenneme Yok olsun sizin sisteminiz 27 SAVAfi VE fia R Emperyalistler aras çeliflkilerin kanl sonucu olarak, 1. Paylafl m Savafl 1914 te bafllar. Çarl k Rusyas, savafl n taraflar aras ndad r. Mayakovski ise, emperyalistler aras paylafl m için, halklar n kan n n dökülmesine karfl d r. Savafl ve Dünya fliiriyle emperyalist savafl n vahfletini etkileyici biçimde anlat r. Ama sadece durum tespiti yapmakla yetinmez. Halklar n kardeflli i ve mutlulu unun bir gün mutlaka gerçekleflece i inanc n da diri tutar dizelerinde. Ki savafl n bu büyük altüst oluflu, düzene ayk r durdu u yerden, devrimi bekleyen yere tafl r flairi. Ve o inanc n izleri daha net ve çok görülür fliirlerinde 28 DEVR MC DERT! Sanat gerçe e tutulan bir ayna de ildir, bilakis onu de ifltirmek için kullan lan bir çekiçtir diyen Mayakovski, çekiciyle vurmaya devam eder zamana. Yeri gelir dinsel gericili- e güldürü unsurlar yla vurur. Yeri gelir Çar ve Çariçe nin karikatürlerini çizerek mizah n m zra n saplar. Düflman belledi i hiçbir fley kurtulamaz elinden. fiiir, resim, afifl, karikatür, tiyatro ile anlat r anlatmak istedi ini. Çünkü, mevcut köhneli i de ifltirmek gibi bir derdi vard r. Öyle büyük bir derttir ki bu, yaln zca yüre i büyük olanlar gere ini yapabilmifllerdir 29 L L BEN SEV Tutkuyla afl k oldu u Lili Brik le 1915 y l nda tan fl r. Deyim yerindeyse, imkans z bir aflkt r bu. Ve hep öyle kal r. Kimi zaman küllenir, kimi zaman hareketlenir ama hep yanar da Omurgan n Flütü isimli fliirini bu aflka adar. Bu fliirin bir dizesinde sordu u soru, yaflad melankolinin özeti gibidir: Nereye gitsem ki içimdeki bu cehennemle? Nereye giderse gitsin, o cehennemi daima içinde tafl yacakt r. Ölmeden önce Lili Beni Sev diyecek kadar hem de 30 BEN M DEVR M M Hayat n altüst olaca günlerin yaklaflt n sezer flair. Kalbi devrimle çarpanlar n anlayaca bir duyarl l kla alg lar o müthifl depremin arifesinde olduklar n. Ki fiubat 1917 deki gözlemleri flöyledir: Bence besbelli, sosyalistler gelecek. Hem de kaç n lmaz olarak. Bolflevikler de. Ki haflmetli sars c l yla gelen Ekim Devrimi dir. Ve devrimi tereddütsüz benimseyip selamlar Mayakovski: Kabul etmek mi etmemek mi? Böyle bir soru yok benim için. Benim devrimim bu. Ezilenlerin aya a kalk fl, elbette Mayakovski nin devrimidir. Ve flimdi, Tav r n Nisan 1980 tarihli say ns da yer alan yaz m zda söyledi imizi yinelemenin sat - r nday z : Mayakovski yi Mayakovski yapan, 1917 Ekim Devrimi dir (5) 31 K NC NUH TUFANI Mayakovski ve fütürist arkadafllar, gelece i yüceltiyorlard. Ve flimdi gelece in vakti gelmiflti. Art k yeniyi üretip emekçi ruhlar doyurabilmek için orak-çekiç olmak zorundayd sanat. Yeni bir hayat kurulacakt ama hiç deneyimleri yoktu. Çünkü insanl k tarihinde bir ilk yaflan yordu. Tarihin bu büyük görevini bilince ç karan sanatç lar n sorumlulu u büyüktü. Sosyalizmi yaratma do rultusunda yürüyen emekçileri e itmekti görevleri. flte bu sorumlulu un gere ini yapmakt sanat ve sanatç y devrimci k lan. Ve hayk r yordu Mayakovski: Biz, ikinci Nuh tufan yla / Yeniden y kayaca z dünyan n tüm kentlerini 32 ASIL DO UM Ekim, özünde ozan n ikinci kez dünyaya gelifliydi. O günden sonra, devrim, Mayakovski nin fliirlerinin temel kahraman oldu. Devrimde, tüm bafllang çlar n bafllang c n görüyordu. Onun için devrim, özgürlük, adalet ve do rulu un simgesi, nefle ve esin kayna yd. Güçlü bir patlama gibi, hayatta eskimifl, ça d fl kalm fl ne varsa, hepsini tozduman ediyordu. (6) 33 LK fia R OLMASI Beyninin her hücresini, sanat n n her biçimini devrimin, efl deyifliyle emekçilerin hizmetine sunar. fiiir, tiyatro, karikatür, sinema ile kitlelere ulafl p devrimin coflkusunu paylafl r. Ve sorar Sovyet edebiyatç s Aleksander Uflakov: Mayakovski nin eserlerine bu ola- anüstü boyutlar, bu muazzam gücü ve çekicili i kazand ran nedir? Bugün farkl ülkelerde, farkl kuflaklar taraf ndan tekrar tekrar okunan bu dizeleri do uran, flaire esin kayna olan nedir? Ya da Mayakovski nin fliirini besleyen düflünceler ve yaflam kayna nelerdir? Ve kat ld m z cevab yine Uflakov dan al r z: Mayakovski nin as l önemi, fliirle sosyalist devrim düflüncelerini birlefltiren ilk flair olmas ndan ileri gelir. (7) 34 ROSTA PENCERELER 1919 da olanca a rl yla süren savafl n yaratt yokluk ve karfl -devrimcilerin sabotajlar yüzünden günlük gazeteler ç kamaz. Oysa, geliflmeler hakk nda emekçilerin bilgilendirilmesi ve devrimci düflüncelerin yay lmas için, iletiflim çok önemlidir. Gazetelerin ç kmad koflullarda bu nas l yap lacakt r? Devrimci irade, çaresiz de ildir. Lenin in rehberli inde çözümler bulunur ve ROSTA, yani Rus Telgraf Ajans nda çal fl- 8 TAVIR ARALIK 2008

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR D R E N fi 6. Y I L I N D A Bulut olup gürlesen ne fayda Ya mur olup ya madıktan sonra Ya mur olup ya san ne fayda Tarlada tohum olmadıktan sonra Nehir olup coflsan ne fayda Bofl denize aktıktan sonra

Detaylı

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : 43 12 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı