TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?"

Transkript

1 1

2 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır. Çünkü, Ar-Ge ve yenilik yapma faaliyetleri günümüzün sert ve acımasız rekabet ortamında işletmelerin adeta bir varoluş mücadelesidir. Ar-Ge faaliyetleri gerek ulusal arenada gerekse uluslararası alanda kurumlara, şirketlere ve ülkeye önemli katma değerler sağlamaktadır. Peki şirketlere ve ülkeye önemli katma değerler sağlayan Ar-Ge ne demektir? Ar-Ge için çeşitli kurumlar ve çeşitli bilim adamları farklı tanımlamalar getirmişlerdir. Burada, tanımların birkaç tanesini belirtmemiz yeterli olacaktır. Nitekim, neticede Ar-Ge için farklı tanımlamalar yapılsa da hemen hemen bütün söylemler aynı paydada birleşmektedirler. Ar-Ge Tanımları Ar-Ge yeni bilgiler elde etmek ya da mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün, yeni sistem ve hizmet oluşturmak amacıyla yapılan, bilginin sistematik olarak toplanmasını, analizini ve yorumunu gerektiren bir çalışmadır. Araştırma ve Geliştirme, bir şirketin bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, şirketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojiyi, yeni ürünler, prosesler ya da hizmetler geliştirmede kullanmak üzere yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir. Araştırma ve deneysel geliştirme yani Ar-Ge, insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. 2

3 Ar-Ge önce bir araştırma, henüz bulunamamışı bulma ve varolan bir şeyi geliştirme veya yenilemeyi içerir. Ar-Ge kimsenin yapmadığını hedefler. Bu yüzden riskli bir çalışmadır, olasılıklar üzerine yürütülür. Ar-Ge terimi üç faaliyeti kapsamaktadır. Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme. Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştırmadır. Bununla birlikte uygulamalı araştırma, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyiminden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetkler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır. Ar-Ge nin tanımı kurumlara ve kişilere göre değişiklik gösterse de bu konudaki geniş uzlaşma; AR-GE = Araştırma + Yönetim + Finans + Farkındalık denkleminde birleşmektedir. 3

4 Kaynak AR-GE... TOPLUM Karar verici / Politika Toplumsal Farkındalık Türkiye Bilişim Şurası, Ar-Ge nin Önemi Ar-Ge yi tanımlarken, Ar-Ge faaliyetlerinin gerek ulusal arenada gerekse uluslararası alanda kurumlara, şirketlere ve ülkeye önemli katma değerler sağladığından bahsettik. Yine bu söylemde devam edersek; Ar-Ge nin görevi, teknolojik gelişmeleri kullanarak şirketin kar edebilirliğini sürekli olarak yenilemek ve arttırmaktır diyebiliriz. Şirketlerin sürekli yenilik yapma ve kar etme istekleri, ülke lehine de olumlu sonuçlar yaratacaktır. Ar-Ge faaliyetleri; Ülkenin refah düzeyini artırır. Ülke daha az dışarı bağımlı hale gelir. Ulusal rekabet düzeyini artırır. Ülkenin sürdürülebilir büyümesini sağlar. Ekonomideki bilgi birikimini artırır. Verimliliği artırarak kalkındırmayı hızlandırır. Sunulan mal ve hizmetlerde standartlaşmayı sağlar. Teknoloji üreten, gelişmiş ülke olmayı sağlar. 4

5 AR-GE KAVRAMLARI Araştırma Temel Araştırma; Hipotez, teori veya yasaları formüle etmek ve test etmek amacıyla, özellikleri, yapıları ve ilişkileri analiz eder. Sonuçları genellikle satılmaz, bilimsel dergilerde yayımlanır veya ilgilenen meslektaşlara dağıtılır. Bilim insanları kendi hedeflerini belirlemede kısmen özgürdür. Genellikle yükseköğretim sektöründe, belli bir ölçüde de devlet sektöründe yapılmaktadır. Temel Araştırma: Örnekler: Ailenin geçmişte ve günümüzde farklı uygarlıklardaki rolünün incelenmesi Ekonomik koşullar ile sosyal gelişme arasındaki nedensel ilişkinin incelenmesi Bir antikor molekülünün aminoasit dizisinin belirlenmesi Kuantum hesaplaması ve kuantum bilgi teorisi gibi alternatif hesaplama yöntemlerinin aranması gibi faaliyetler. Uygulamalı Araştırma; Temel araştırma bulgularının olası kullanımlarını belirlemek ve belirli ve önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmanın yeni yöntem veya yollarını belirlemek için yürütülür. Ticari teşebbüs sektöründe çoğunlukla temel araştırma programlarının umut verici sonuçlarını araştırmak üzere yeni bir proje oluşturulması amacıyla yürütülür. Sonuçlarının öncelikle tek veya sınırlı sayıda ürün, işlem, yöntem veya sistem için geçerli olması amacıyla yürütülür. Fikirlere işlevsel bir biçim vermesi amacıyla yürütülür. 5

6 Elde edilen malumat veya bilginin çoğunlukla patent alınması amacıyla yürütülür. Uygulamalı Araştırma: Örnekler: Uygun sosyal önlemleri hazırlamak amacıyla ailenin günümüzde belli bir ülke veya bölgedeki rol ve konumunun incelenmesi, Tarımı desteklemek ve sınai bölgelerdeki sosyal çatışmaları engellemek için, tarım çalışanlarının kırdan kente göçünü durduracak bir programı hazırlamak üzere, bu göçün ekonomik ve sosyal nedenlerinin incelenmesi, Çeşitli hastalıkların antikorları arasında ayrım yapmak amacıyla gerçekleştirilen araştırmalar. Bilgi işlemin (örneğin yeni bir programlama dili, yeni işletim sistemleri veya program oluşturucuların geliştirilmesi vb. gibi) yeni alanlarda veya yeni bir şekilde uygulanmasının araştırılması ile bilgi işleme uygulamasının coğrafi bilgi ve uzman sistemleri gibi araçların geliştirilmesi amacıyla araştırılması. Deneysel Geliştirme; Temel araştırma ve uygulamalı araştırma sonuçlarından yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da yeni sisitemler elde etmeye yönelmiş sistemli çalışmalar. Deneysel Geliştirme: Örnekler: Düşük gelirli çalışma gruplarında aile yapısını korumak üzere bir programın geliştirilmesi ve test edilmesi, Büyük şehirlere olan kırsal göçü engellemek için bir mali yardımının geliştirlmesi ve test edilmesi, Yapısı hakkındaki bilgiye dayalı olarak belli bir hastalığın antikorunu sentetik bir biçimde oluşturarak, bu sentetik 6

7 antikorların bazı hastalar üzerindeki etkisini klinik olarak test etmek, Yeni uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, işletim sistemlerinde ve uygulama programları üzerinde yapılan önemli gelişmeler. Teknoloji Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, makine ve malzemeleri geliştirebilme bilgisidir. Yenilik Yenilik: Bir fikrin; pazarlanabilir hale veya bir mal ve/veya hizmet üretiminde kullanılan yeni veya geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürülmesidir. Bu açıdan teknolojik yenilik yapma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik, mali ve ticari etkinliği içerir. Şekil, renk veya dekorasyondaki değişiklikler gibi bütünüyle görsel ve estetik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ve performansını teknik açıdan değiştirmeyen, küçük tasarım ve görünüm farklarından ibaret basit değişiklikler yenilik sayılmaz. Üründe Yenilik Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından, öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder. 7

8 Üretim Yöntemlerinde Yenilik Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, halen üretilmekte olan veya yeni ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan bir yöntem teknolojik açıdan yeni sayılır. Yazılım Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı diğer bir cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesinin, işletim ve kullanım klavuzlarını da içeren bilgi ve belgelerin tümünü ifade eder. Ar-Ge Personeli Araştırmacılar: Tanım: Yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesiyle uğraşan uzmanlar. Araştırmacıların çalışmalarının bilimsel ve teknik yönünün planlanması ve yöntemiyle ilgilenen müdür ve yöneticiler. Teknisyenler ve Dengi Personel: Tanım: Temel görevleri mühendislik, fen, yaşam bilimi veya sosyal ve beşeri bilimler alanlarının bir veya daha fazlasında teknik bilgi ve deneyim gerektiren kişiler. Kavramların ve çalışma yöntemelerinin uygulanmasını içeren bilimsel ve teknik görevler geliştirilerek, genelde araştırmacıların gözetimi altında Ar-Ge ye katılırlar. Diğer Destek Personeli: Tanım: Ar-Ge projelerine katılan veya bu gibi projelerle doğrudan ilişkili olan vasıflı ve vasıfsız zanaatkarlarla sekreter ve memurlar. 8

9 Faaliyetleri Ar-Ge ye doğrudan hizmet olduğu sürece, genellikle mali sorunlar, personel sorunları ve genel işletimle uğraşan tüm müdürler. Ar-Ge Harcama Grupları 1. İlk madde ve malzeme giderleri 2. Personel giderleri 3. Genel giderler 4. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 5. Vergi ve harçlar 6. Amortisman ve tükenme payları 7. Finansman giderleri Yukarıda maddeler halinde verilen Ar-Ge harcama gruplarını Cari Maliyetler ve Sermaye Harcamaları başlığı altında inceleyeceğiz. Cari Maliyetler: Ar-Ge Personelinin İşçilik Maliyetleri: Yıllık ücret ve maaşlarla ilgili maliyetleri veya prim ödemeleri, tatil ödemeleri, emeklilik fonuna yapılan kaktkılar ve diğer sosyal güvenlik ödemeleri, bordro vergileri gibi ek ödemeler. Diğer Cari Maliyetler: Belirli bir yıl içinde istatistiksel birim tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarını desteklemek için satın alınan materyaller, sarf malzemeleri ve ekipman. Örnekleri: Su ve yakıt, kitaplar, dergiler, referans malzemeleri, kütüphane, bilimsel topluluklar vb. için üyelikler, araştırma kurumunun dışında yapılan küçük 9

10 prototiplerin veya modellerin maliyetleri, laboratuvarlar için materyaller. (kimyasallar, hayvanlar vb.) Katma Değer Vergisi Sermaye Harcamaları Ar-Ge programlarında kullanılan sabit varlıklarla ilgili yıllık brüt harcamalardır. Amortisman: Ar-Ge için edinilen arsalar (örneğin test arazileri, laboratuvar alanları ve pilot tesisler) ve önemli iyileştirmeler, değişiklikler ve onarımlar dahil, inşa edilen veya satın alınan binalar. Araçlar ve Ekipmanlar: İçerilmiş yazılım dahil, Ar-Ge araştırmalarında kullanılmak üzere ana araç ve ekipmanlar. Bilgisayar Yazılımı: Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere ayrı olarak belirlenebilir bilgisayar yazılımının alımı, Satın alınan bilgisayar yazılımlarının yıllık lisans ücretleri. TÜRKİYE DE AR-GE ve MEVCUT DURUM Bilimin insanlığın refah ve gelişmesi açısından önemi 17.yüzyıl başlarında dile getirilmeye başlanmış ve bu algılama 18.yüzyıl ortalarında İngiltere de Sanayi Devrimini ortaya çıkarmıştır. Buhar teknolojisinin üretime ve ulaşıma uygulanması ile başlayan süreç 19.yüzyılda elektrik ve elektromanyetik alanındaki gelişmelerle yeni boyutlar kazanmıştır. Bu sayede geliştirilen yeni ulaşım ve haberleşme araçları dünyayı hızla küreselleşme sürecine sokmuştur. 10

11 Günümüzde pek çok ülke, 1960 lı yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanan teknoloji odaklı iktisat teorilerine uygun olarak, bilim ve teknolojiyi kalkınma modellerinin ana ekseni haline getirmiş bulunmaktadır. Türkiye de, bu durumu fark edip bunun için gerekli organları kuran ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır de kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 1963 yılında kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ve 1993 yılında kurulan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye de bilim ve teknolojiyi belirlenmiş bazı sosyal hedeflere ulaşmak için yönlendirmekten, finansal destek sağlamaktan ve gerekli altyapı ve kurumları tesis etmekten sorumlu bilim koordinasyon organlarıdır. Yıllar İtibariyle Türkiye de Ar-Ge için atılan önemli adımlar; 1954 yılında Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Daire Başkanlığı kuruldu yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kuruldu yılında TÜBİTAK kuruldu yılında Bakanlar Kurulu kararıyla savunma sanayisini geliştirme stratejisi belgesi onaylandı yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kuruldu yılında Türk Patent Enstitüsü kuruldu yılında sanayi kuruluşlarınca yürütülen Ar-Ge projelerine devlet yardımı yapılmasını öngören karar yürürlüğe girdi yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla TÜBİTAK a bağlı bir birim olarak Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) kuruldu yılında Türkiye Bilim ve Teknoloji Politikası Dökumanı onaylandı. Bilim ve teknolojinin temeli üniversitelerdir ve Türkiye de bu alanda da hızlı bir gelişme meydana gelmiştir da sadece altı 11

12 olan üniversite sayısı bugün, 25 i vakıf (özel) 68 i devlet üniversitesi olmak üzere toplam 93 tür. 9. Kalkınma Planı Çerçevesinde ( ) Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Mevcut Durum Yenilikçilik, rekabetçi ekonomik yapının en önemli unsurlarından biridir ve yeniliklerin büyük kısmı bilgi ve teknoloji üreten Ar-Ge faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde Ar-Ge altyapısı büyük oranda üniversiteler ve kamu araştırma kurumlarında yer almakta ve araştırma faaliyetlerinin çoğunluğu buralarda gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştiren, bu faaliyetlere destek sağlayan ve bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan bilgi ve teknolojiyi kullanan kurumlar arasında güçlü bir bağ kurulamamış olması nedeniyle, Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçları uygulamaya geçirilememekte ya da yapılan araştırmalar genellikle sanayinin ihtiyaç ve talebinden uzak olmaktadır. 8.Kalkınma Planı Çerçevesinde, çeşitli üniversitelerde stratejik alanlarda mükemmeliyet merkezleri oluşturulmuştur. Bunun yanında, 2002 yılından itibaren bilim insanı yetiştirmeye yönelik projeler ve 2004 yılından itibaren de çok ortaklı, disiplinler arası niteliğe sahip projeler desteklenmeye başlanmıştır. Teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji merkezleri, duvarsız teknoloji kuluçka merkezleri ve üniversite sanayi ortak araştırma merkezlerinin faaliyetlerinin desteklenmesine devam edilmiştir. Teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalara 2013 yılı sonuna kadar Kurumlar ve Katma Değer Vergisinden istisna tanınmakta olup, çalışan araştırmacılar için de her türlü 12

13 vergiden istisna sağlanmaktadır. Bu bölge dışında kalan firmaların Ar-Ge harcamalarının % 40 ı Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından düşürülmektedir yılında TÜBİTAK tarafından uygulamaya geçirilen Türkiye Araştırma Alanı Programı kapsamında, Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek, Kamu Ar-Ge Destek, Sanayi Ar-Ge Destek, Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek, Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma ve Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programları başlatılmıştır. AB nin bilim ve teknoloj alanındaki 6.Çerçeve Programına ülkemizce tam katılım sağlanmış olmasına karşın, Programa ödenen katılım payına oranla projelerden sağlanan geri dönüş oldukça düşük kalmıştır. Bu durumun en önemli nedenleri AB araştırma ağı ile bağlantının, Ar-Ge altyapısının ve araştırmacı sayısının yetersizliğidir. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler Verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla Ar-Ge faaliyetlerinin yenilik üretecek şekilde ve pazara yönelik olarak tasarımlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı ve harcamalarda özel sektörün ağırlığı artırılacaktır. Bu çerçevede, bilim ve teknoloji politikasının temel amacı, özel sektörün yenilik yaratma yeteneğinin artırılmasıdır. Teknoloji geliştirme amaçlı girişimciliğin özendirilmesi ve yenilikçi düşüncelerin hayata geçirilmesi için risk sermayesi ve benzeri araçlar yaygınlaştırılacaktır. Bunun yanı sıra, özel sektörün belirlenen öncelikli alanlarda araştırma enstitüleri ve/veya merkezleri kurması teşvik edilecektir. Özel sektör başta olmak üzere, toplumun her kesiminde bilim, teknoloji ve yenilik kültürünün ve farkındalığının artırılması için bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir. 13

14 Araştırmacı insan gücü nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecek ve özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvik edilecektir. Yurtdışındaki Türk araştırmacıların, öncelikli alanlar başta olmak üzere, yurtiçinde istihdam edilmesi için gerekli imkanlar sağlanacaktır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı araştırmacıların Türkiye de istihdam edilmesi desteklenecektir. Ulusal yenilik sistemi içinde yer alan kurum ve kuruluşlar görev ve faaliyetleri itibariyle gözden geçirilerek kurumlar arası işbirliğini de artıracak etkin bir yapı kurmak üzere gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. Bilim ve teknoloji alanındaki politika, program ve projelrin yürütücü kurumlardan bağımsız olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi yönünde düzenlemeler yapılacaktır. Üniversitelerde desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı verecek şekilde tasarlanması ve bu çalışmaların bilimsel yayın dışındaki patent ve benzeri sonuçlarının da akademik yükselmede dikkate alınması sağlanacaktır. Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerdeki Ar-Ge insan gücü ve altyapısının özel sektör tarafından kullanılması desteklenecektir. Üniversiteler ile özel sektörü bir araya getiren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nin altyapıları tamamlanacak ve öncelikli alanlarda uzmanlaşmaları özendirilecektir. Geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknolojiler ile hidrojen ve yakıt pili teknolojileri; sanayi politikasının öncelik vereceği sektörlerdeki araştırmalar; yerli kaynakların katma değere dönüştürülmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetleri; aşı ve anti-serum başta olmak üzere yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık araşrtırmaları; bilgi ve iletişim teknolojileri ile savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar olarak desteklenecektir. 14

15 9.Kalkınma Planı Çerçevesinde Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi İçin Yapılacaklar Ar-Ge faliyetleri sonucunda oluşan bilginin sanayiye ve üretime aktarılmasında görev yapacak Teknoloji Transfer Merkezleri kurulacaktır. Ayrıca, teknoloji seçimi, transferi, yönetimi gibi konularda danışmanlık yapacak özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kurulması da desteklenecektir. Kamu tedarik sistemi, Ar-Ge çalışmalarını ve yerli teknoloji geliştirilmesini destekleyen bir yapıya kavuşturulacaktır. Başta AB ülkeleri olmak üzere bilim ve teknoloji alanında yetkin olan ülkeler ile bilgi ve teknoloji transferi amaçlı işbirliği faaliyetleri yürütülecektir. Sağladığı verimlilik artışları ve kullanımı yaygınlaştıkça ortaya çıkan ağ etkisi ile küresel rekabetten belirleyici unsurlardan biri haline gelen bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı geliştirilecektir. Bu amaçla, elektronik haberleşme sektöründe rekabet artırılacak, alternatif altyapı ve hizmetlerin sunumuyla bilgiye etkin, hızlı, güvenli ve uygun maliyetlerle yaygın erişim sağlanacaktır. Elektronik haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırmak üzere tedricen makul seviyelere çekilecektir. Genişbant iletişim altyapıları yaygınlaştırılacaktır. Ekonomide verimlilik düzeyinin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla işletmelerin, vatandaşların ve kurumların bilgi ve iletişim teknolojilerini yaygın kullanımı sağlanacaktır. Bu amaçla, hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi ( ) kapsamında öngörülen eylemler hayata geçirilecektir. Elektronik haberleşme sektöründe rekabeti artırmak üzere; numara taşınabilirliğine ilişkin düzenlemeler tamamlanacak, yeni nesil mobil telekomünikasyon hizmeti, sanal mobil şebeke hizmeti, genişbant telsiz erişim hizmeti, sabit telekomünikasyon hizmeti ve karasal sayısal platform hizmetlerine ilişkin yetkilendirmeler yapılacak, düzenlemelerin etkin şekilde 15

16 uygulanması sağlanacaktır. Düzenleme ve yetkilendirmeler güncel ekonomik ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilerek uyumlu hale getirilecek, pazar potansiyeli yüksek yeni teknolojiler yakından takip edilerek bu teknolojilerin ülkemizde kullanımı konusunda proaktif bir yaklaşım benimsenecektir. Ülkemizin uydu teknolojilerini üretme yetkinlikleri geliştirilecek, bu teknolojileri araştırmak üzere bir merkez kurulacaktır. Kamunun genişbant iletişim ihtiyaçları toplulaştırılarak temin edilecek, bu yolla hizmetin kamuya maliyetinin azaltılması ve genişbant iletişim altyapılarının geliştirilmesi sağlanacaktır. Kamunun alıcı rolü, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesini destekleyecek bir politika aracı olarak kullanılacaktır. Kamu yayın hizmeti, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler de dikkate alınarak geliştirilecek, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek ve seçme hakkı tanıyacak bir içeriğe kavuşturulacaktır. RAKAMLARLA TÜRKİYE NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeyi değerlendirmek ve diğer ülkelerle karşılaştırmak için kabul gören; araştırma ve geliştirme harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) oranı, her on bin çalışan nüfus başına düşen AR-GE personeli sayısı, temel atıf indeksleri (Science Citation Index (fen bilimleri -temel bilimler, mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, tarım-orman-hayvancılık alanları- alanındaki yayın sayısı), Social Science Citation Index (sosyal bilimler, beşeri bilimler alanındaki araştırmalar), ve Arts and Humanities Citation Index (sanat alanındaki araştırmalar), kapsamına giren uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan makale sayıları ve verilen patent sayıları gibi bazı göstergeler kullanılmaktadır. 16

17 Bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetler bir sistem içinde değerlendirilecek olursa; Ar-Ge Harcaması / GSYİH ve Ar-Ge Personel Sayıları bu sistemin girdileri, temel atıf indeksleri kapsamındaki makale sayıları ve patent sayıları ise çıktıları olmaktadırlar. AR-GE HARCAMALARI İLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge Harcaması; Tablo 1 Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge Harcaması Toplam AR-GE harcaması (Milyon) AR-GE harcaması/gsyih ( ) Kişi başına düşen AR-GE harcaması Cari fiyatlar (TL) Satın alma gücü paritesi (ABD $) ABD Doları (1) , , , , , ,0 6,1 6,7 6,1 6,7 6,1 6, , ,0 41,6 51,4 21,9 28,5 (1)İthalat ağırlıklı ortalama ABD dolar kuru Kaynak: TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen 2003 ve 2004 yılları Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye de Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payının 2003 yılında 6,1, 2004 yılında ise 6,7 olduğu tespit edilmiştir. Kamu ve özel sektördeki araştırma birimleri ve personelini kapsayan anket sonuçları ile üniversitelerin kesin hesapları, detay yatırım programları, bütçe ve personel dökümlerine dayanarak 17

18 yapılan hesaplamalara göre, tablo 1 de görüldüğü gibi Türkiye de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2003 yılında Trilyon TL, 2004 yılında Trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Grafik ,0 Yıllar İtibariyle Ar-Ge Harcaması / GSYİH %o 5,0 0, Ar-Ge Harcaması / GSYİH %o 3,2 5,3 4,9 4,4 3,6 3,8 4,5 4,9 5,0 6,3 6,4 7,2 6,7 6,1 6,7 Türkiye nin Diğer Ülkeler Arasındaki Durumu; 2003 yılı verileriyle Türkiye ve diğer ülkelerin Ar-Ge Harcamalarının GSMH ya Oranlarının Karşılaştırılması; Tablo 2 Ülkeler Ar-Ge Harcamaları GSMH Oranı (%) Türkiye 0,64 OECD Ülkeleri 2,24 AB Ülkeleri 1,88 ABD 2,72 Polonya 0,70 Kore 2,65 Yunanistan 0,70 Japonya 2,98 İspanya 0,94 18

19 Grafik yılı Ar-Ge Harcamaları GSMH Oranı (%) 3,00 2,50 Türk. OECD 2,00 1,50 1,00 0,50 AB ABD Polonya Kore Yunanistan 0,00 Japonya Türk. OECD AB ABD Polonya Kore Yunanistan Japonya İspanya İspanya Kaynak: TÜBİTAK, Türkiye nin Bilim ve Teknolojide Dünyadaki Yeri Doç.Dr.Serhat ÇAKIR 2003 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Ar-Ge Harcamalarında Türkiye nin OECD Ülkeleri arasındaki yeri; 19

20 Grafik - 3 (t) Tahmin (*)2002 verisi Kaynak: Eurostat 20

21 Kişi Başına Düşen Ar-Ge Harcaması; 2004 yılında Ar-Ge harcamaları satın alma gücü paritesi cinsinden ölçüldüğünde 2003 yılına göre % 31,6 artarak 2.920,1 milyon dolardan 3.653,4 milyon dolara yükseldiği gözlenmektedir. Kişi başına düşen Ar-Ge harcamaları ise aynı yıllarda 41,6 dolardan 51,4 dolara yükselmiştir yılı Kişi Başına Düşen Ar-Ge Harcaması verilerine göre, Türkiye nin dünya ülkeleri içindeki yeri; Grafik - 4 Satın Alma Gücü Paritesi $ ,7 460,9 962,8 403,6 776, ,2 68,1 106,6 188,4 0 Türk. OECD AB ABD Polon. Kore Yunan. Japon. İspan. Kaynak; TÜBİTAK Türkiye nin Bilim ve Teknolojide Dünyadaki Yeri Doç.Dr.Serhat ÇAKIR Sektörlere Göre Ar-Ge Harcaması ve Finansal Kaynaklar; 2003 yılında Ar-Ge harcamalarının % 66,3 ü yükseköğretim, % 23,2 si ticari kesim ve 10,4 ü kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmiştir yılında ise Ar-Ge harcamaları içinde yükseköğretimin ve ticari kesimin payı sırasıyla % 67,9 ve 24,2 ye çıkarken, kamu kesiminin payı % 8,0 a düşmüştür. 21

22 Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde; harcamaların 2003 yılında % 57,0 ının kamu kesimi, % 36,2 sinin ticari kesim, % 5,2 sinin diğer yurtiçi kaynaklar ve % 1,6 sının ise yurtdışı kaynaklar tarafından; 2004 yılında ise % 57,0 ının kamu kesimi, % 37,9 unun ticari kesim, % 4,7 sinin diğer yurt içi kaynaklar ve % 0,4 ünün yurtdışı kaynaklar tarafından karşılandığı gözlemlenmektedir. İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Ar-Ge Harcamaları; İktisadi faaliyet kollarına göre Ar-Ge Harcamalarına baktığımızda; 2003 ve 2004 yılarında Ar-Ge Harcamasında İmalat Sektörü ilk sırada yer almaktadır. İmalat Sektörü, 2003 yılında ,52 Milyon TL olan Ar-Ge Harcamasını 2004 yılında % 39 oranında artırarak ,32 Milyon TL ye yükseltmiştir ve 2004 yıllarında ikinci sırada yer alan Hizmetler Sektörü; 2003 yılında ,00 Milyon TL olan Ar-Ge Harcamasını 2004 yılında % 27 oranında artırarak ,76 Milyon TL ye yükseltmiştir. Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık, Madencilik ve Taşocakçılığı ve İnşaat Sektörleri Ar-Ge Harcamalarını 2003 yılına göre sırasıyla, % 26, % 22 ve % 70,5 oranında artırmışlardır. 22

23 Grafik - 5 İKTİSADİ FAALİYET KOLLARINA GÖRE AR-GE HARCAMALARI (Milyon TL) , , , , , ,00 0, TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI İMALAT İNŞAAT HİZMET SEKTÖRÜ İmalat Sanayiinde Ar-Ge Harcamaları; İmalat Sanayii alt sektörler itibariyle Ar-Ge harcamalarına baktığımızda; 2004 yılında en yüksek harcamanın ,48 Milyon TL ile toplam Ar-Ge harcaması içinden % 68,29 luk payla işlenmiş metal ürünleri, makineler ve ekipman, elektirkli ve optik donanım, ulaşım araçları sektöründe olduğunu görmekteyiz ,44 Milyon TL ile toplam Ar-Ge harcaması içinden aldığı % 13,56 lık payla kok kömürü, petrol, nükleer yakıt, kimyasallar ve ürünler, plastik ve kauçuk sektörünün ikinci Ar- Ge harcamasına sahip olduğunu görmekteyiz yılına baktığımızda, kok kömürü, petrol, nükleer yakıt, kimyasallar ve ürünler, plastik ve kauçuk sektörü ,52 Milyon TL ile toplam Ar-Ge harcaması içinden % 44,11 lik payla birinci sıradaydı. Onu, ,76 Milyon YTL ile toplam Ar-Ge harcaması içinden % 4,22 lik payla işlenmiş metal ürünleri, makineler ve ekipman, elektirkli ve optik donanım, ulaşım araçları sektörü takip ediyordu. 23

24 Grafik - 6 İmalat Sanayiinde Ar-Ge Harcamaları (Milyon TL) , , , , , , ,00 Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı Tekstil ürünleri, kürk ve deri Ahşap, kağıt, basım ve yayın Kok kömürü, petrol, nükleer yakıt, kimyasallar ve ürünler, plastik ve kauçuk Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı ,00 Ana metal sanayii 0, İşlenmiş metal ürünleri, makineler ve ekipman, elektrikli ve optik donanım, ulaşım araçları Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar DİĞER İSTATİSTİKLER Ar-Ge Personel Sayısı; 2003 yılında Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam , 2004 yılında ise toplam Ar-Ge personeli olduğu saptanmıştır. Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2003 yılında % 63,2 sinin yükseköğretim kesiminde, % 20,5 inin ticari kesimde ve % 16,3 ünün kamu kesiminde bulunduğu gözlenmiştir yılında ise bu oranlar yükseköğretim kesimi için % 61,9, ticari kesim için % 22,1 ve kamu kesimide % 16,0 olarak gerçekleşmiştir. TZE cinsinden kişiye düşen toplam TZE Ar-Ge personeli sayısı 2003 ve 2004 yıllarında 18,1 ve 18,3 olarak hesaplanmıştır. 24

25 İstihdam Edilen kişiye düşen Ar-Ge Personeli (TZE kişi sayısı); Grafik 7 20,0 İstihdam Edilen On Bin Kişiye Düşen Ar-Ge Personeli 15,0 10,0 5,0 0,0 İstihdam Edilen On Bin Kişiye Düşen Ar-Ge Personeli ,5 7,8 8,1 8,7 8,4 9,0 10,4 11,1 10,5 11,0 12,5 12,9 13,6 18,1 18, yılı Kişi Başına Düşen Bilim İnsanı Sayısında Türkiye nin dünya ülkeleri arasındaki yeri; Grafik Kişi Başına Düşen Bilim İnsanı Sayısı ,4 5,8 8,6 3,7 5,2 3,8 9,7 4,9 2 1,1 0 Türk. OECD AB ABD Polon. Kore Yunan. Japon. İspan. Kaynak; TÜBİTAK Türkiye nin Bilim ve Teknolojide Dünyadaki Yeri Doç.Dr.Serhat ÇAKIR 25

26 Türkiye Kaynaklı Yayımlanan Bilimsel Yayın Sayısı; Ülkelerin bilimsel ve teknolojik gelişmişliğini ölçmek için kullanılan çeşitli göstergelerden biri Science Citation Index (SCI), Social Science Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf endekslerinde yayımlanan makale sayılarıdır. Uluslararası düzeyde itibar gören hakemli bilimsel dergileri kapsayan bu endekslerde yayımlanan Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayıları ile ülkemizin bu yayınlar itibarıyla dünya sıralamasındaki yerinin yıllara göre değişimi tablo - 3 ve grafik 9 da verilmiştir. Tablo - 3 Atıf Endeksi / Yıllar SCI SSCI AHCI TOPLAM Buradan görüldüğü gibi, fen bilimleri (temel bilimler, mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, tarım-orman-hayvancılık alanları) alanındaki yayın sayısı (SCI) ile sosyal bilimler (sosyal bilimler, beşeri bilimler, sanat alanları) alanındaki yayın sayıları (SSCI ve AHCI) arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Ancak sayılardaki bu farklılık, yalnızca ülkemize özgü bir durum olmayıp, anadili İngilizce olmayan tüm ülkelerde de görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri şunlardır: Endeksler tarafından taranan dergilerin çoğunluğunun İngilizce dilinde yayınlanması, Anadili İngilizce olmayan ülkelerdeki sosyal bilimcilerin İngilizce dilinde yayın yapmalarının yanında Almanca, Fransızca gibi başka dillerde de yayın yapmayı tercih etmeleri. 26

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

Vergi. qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì

Vergi. qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì Vergi qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì áåçéâáäéê Yönetici Özeti 1 A. Türkiye de Ar-Ge Faaliyetleri 2 1. Türkiye de Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

Frascati Kılavuzu. Işığında. Abdullah Gök TÜBİTAK, Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik Politikaları Daire Başkanlığı

Frascati Kılavuzu. Işığında. Abdullah Gök TÜBİTAK, Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik Politikaları Daire Başkanlığı Frascati Kılavuzu Işığında Ar-Ge Abdullah Gök TÜBİTAK, Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik Politikaları Daire Başkanlığı Sunum İçeriği Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı Kılavuz Hakkında Genel Bilgi

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2013 Hatice Erkiletlioğlu Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 İçindekiler

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı