Doğuş Üniversitesi Kataloğu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007-2008. Doğuş Üniversitesi Kataloğu"

Transkript

1 Doğuş Üniversitesi Kataloğu ĐSTANBUL

2 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektörün Sunumu ÜNĐVERSĐTE YÖNETĐMĐ AKADEMĐK KADRO Öğretim Üyeleri Okutmanlar Araştırma Görevlileri VĐZYONU MĐSYONU TARĐHÇE VE ÖZELLĐLKLER EĞĐTĐM BĐRĐMLERĐ ÜCRETLER VE BURSLAR KÜTÜPHANE BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ ÖĞRENCĐ DEKANLIĞI DOĞUŞ ÜNĐVERSĐTESĐ DERGĐSĐ REKTÖRLÜĞE BAĞLI AKADEMĐK BĐRĐMLER Yabancı Diller Bölümü Đngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık Sonrası Yabancı Dil Dersleri Birimi Türk Dili ve Đnkılâp Tarihi Bölümü Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Sürekli Eğitim Merkezi ÖN LĐSANS, LĐSANS VE LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM PROGRAMLARINDA UYGULANAN ĐLKELER VE TERĐMLER FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ Đletişim Bilimleri Bölümü Đngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Psikoloji Bölümü Fen Bilimleri Birimi Đnsani Bilimler Birimi ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ Ekonomi ve Finans Bölümü Ekonomi ve Finans Programı Ekonomi ve Finans (Türkçe) Programı Đşletme Bölümü Đşletme Programı Đşletme (Türkçe) Programı Uluslararası Đlişkiler Bölümü Uluslararsı Ticaret ve Đşletmecilik Bölümü MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Programı Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Programı Endüstri Mühendisliği (Türkçe) Programı 2

3 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĐ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Görsel Đletişim Tasarımı Bölümü Grafik Tasarımı Bölümü Đç Mimarlık Bölümü Resim Bölümü Bölüme Bağlı Olmadan Fakültece Açılan Dersler MESLEK YÜKSEKOKULU Bankacılık ve Sigortacılık Ön lisans Pogramı (Türkçe) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ön lisans Programı (Türkçe) Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Ön lisans Programı (Türkçe) Emlak ve Emlak Yönetimi Ön lisans Programı (Türkçe) Halkla Đlişkiler ve Reklamcılık Ön lisans Programı (Türkçe) Đnsan Kaynakları Ön lisans Programı (Türkçe) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Ön lisans Programı (Türkçe) Muhasebe Ön lisans Programı (Türkçe) Turizm ve Otel Đşletmeciliği Ön lisans Programı (Türkçe) FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Avrupa Birliği Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Finansal Đktisat Yüksek Lisans Programı Đletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı Đngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Đşletme/MBA Yüksek Lisans Programı Psikoloji (Klinik) Tezsiz Yüksek Lisans Programı YÖNETMELĐKLER VE KURALLAR Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 3

4 MÜTEVELLĐ HEYETĐ BAŞKANI MESAJI Bilimin, demokrasinin ve barışın önemine inanan, özgür düşünen, yapıcı, araştırıcı, girişimci, çağdaş ve insan sevgisi ve saygısıyla dolu gençler yetiştirmeyi ilke edinen DOĞUŞ ÜNĐVERSĐTESĐ, modern ve dinamik bir yükseköğrenim kurumudur. Doğuş un eğitim felsefesi, üretkenliğe, işbirliği içinde rekabete, ideal anlamda bir öğretici-öğrenci diyaloguna ve karşılıklı sevgi ve saygıya dayanır. Hedefimiz, uluslararası düzeyde araştırma ve yayın yapan öğretim üyelerinin önderliğinde, toplumsal bilince, genel kültür ve iletişim becerilerine sahip, küresel anlamda dünyanın her yerinde çalışabilecek başarılı meslek ve bilim adamları yetiştirmektir. Hedefimize doğru ilerlediğimizin kanıtı ise, teknolojik donanım ve endüstriyel ilişkiler açısından örnek oluşturan üniversitemizde öğrencilerimizin, bilgisayar teknolojisinin eğitim alanında sağladığı tüm imkânlardan da yararlanarak, mezuniyet sonrası, iş çevrelerince aranan kişiler olmalarıdır. Biz Doğuşlular olarak; Cumhuriyeti en değerli varlığımız, ATATÜRK ü ise en büyük gurur ve esin kaynağımız olarak kabul ediyor ve Cumhuriyetimizin toplumumuza kazandırdıklarını çok iyi biliyoruz. Bu duygularla Üniversite yönetimine, öğretim elemanlarına ve tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Đ. Doğu GÖZAÇAN Mütevelli Heyeti Başkanı 4

5 ÜNĐVERSĐTE REKTÖRÜ MESAJI Sevgili Öğrencilerim, Ülkemizin en saygın üniversiteleri arasında yerini alan Doğuş Üniversitesi nin birer mensubu olduğunuz için sizi kutluyorum. Üniversitemizde, belirli bir meslek dalında gerekli bilgi ve deneyimlerle donatılarak mesleki eğitimöğretim ile birlikte, bir bütün halinde gelişmenizi, olgunlaşmanızı sağlayacak kültürel ve sosyal faaliyetlerde de bulunarak mükemmel bireyler olarak mezunumuz olacaksınız. Mezuniyet sonrasında, 21.yüzyılın küresel rekabet ortamında başarılı olmanız, yenilikleri izleyerek kendinizi sürekli geliştirebilmeniz için Üniversitemizin size sunduğu imkânları iyi değerlendiriniz. Kültürel Gelişim Seminerleri ve Kulüp faaliyetleri ile normal derslerin/öğretimin dışındaki zamanını zevkli ve yararlı bir şekilde geçirebilirsiniz. Üniversitemiz öğrencilerinin düşüncelerini/görüşlerini doğrudan üniversite yönetimine ileterek yönetime katkıda bulunmalarını sağlayan Öğrenci Konseyi çalışmalarına mutlaka katılınız. Üniversitemiz bir kent üniversitesidir. Đstanbul un en güzel bölgelerinden biri olan Kadıköy ün en merkezi semtlerinden Acıbadem desiniz. Her türlü sosyal/kültürel faaliyetlerinizi gerçekleştireceğiniz yerlere beş-on dakikalık mesafedesiniz; bunu değerlendiriniz. Üniversitemizde her şey sizin daha iyi yetişmeniz, mutlu bir öğrencilik dönemi yaşadıktan sonra mükemmel yetişmiş bireyler olarak ulusumuza ve tüm insanlığa faydalı olabilmeniz amacı ile organize edilmektedir. Hepinize sevgilerimi sunuyor, başarılı ve mutlu bir öğrencilik dönemi diliyorum. Prof. Dr. Mitat UYSAL Rektör 5

6 Mütevelli Heyeti Đsmail Doğu GÖZAÇAN Başkan Nilüfer GÖZAÇAN Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sedat ARITÜRK Üye Prof. Dr. Zeyyat HATĐBOĞLU Üye Prof. Dr. Mitat UYSAL Rektör Üye Yrd. Doç. Dr. Müfit YILDIRIMALP Üye Hüseyin DENĐZ Üye Cengiz KAPTANOĞLU Üye Hürol BĐLAL Üye 6

7 Üniversite Senatosu Üniversite Yönetim Kurulu Prof. Dr. Mitat UYSAL Rektör Prof. Dr. Ataç SOYSAL Rektör Yardımcısı (Đdari) Prof. Dr. Cem Alptekin Rektör Yardımcısı (Akademik) / Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKĐN Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. H. Alptekin GÜNEL Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öner EYRENCĐ Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Mitat UYSAL Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönül ERDOĞAN YENERSOY Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Prof. Đsmail KAYA Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. M. Rifat ÇELEBĐ Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mitat UYSAL Rektör Prof. Dr. Cem Alptekin Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Alptekin GÜNEL Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mitat UYSAL Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Đsmail KAYA Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönül ERDOĞAN YENERSOY Üye Prof. Dr. Öner EYRENCĐ Üye Prof. Dr. Ataç SOYSAL Üye Öğr. Gör. A. Gülsen KAHRAMAN Meslek Yüksekokulu Müdürü (*) Doç Dr. Ahmet Nuri Ceranoğlu Genel Sekreter/Raportör (*) Oy hakkı olmaksızın toplantılara katılmaktadırlar. Prof. Dr. Cem GÖKNAR Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Öğr. Gör. A. Gülsen KAHRAMAN Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Ahmet Nuri Ceranoğlu Genel Sekreter/Raportör 7

8 Akademik Kadro Kısaltmalar FEF Fen-Edebiyat Fakültesi ĐĐBF Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi MF Mühendislik Fakültesi STF Sanat ve Tasarım Fakültesi MYO Meslek Yüksekokulu FBE Fen Bilimleri Enstitüsü SBE Sosyal Bilimler Enstitüsü TDĐTB Türk Dili ve Đnkılâp Tarihi Bölümü YDB Yabancı Diller Bölümü Öğretim Üyeleri ACARMAN, Tankut * Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1996; Doktora: Ohio State Üniversitesi, AĞARAN, Berrin Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: Orta Doğu Teknik, 1983; Yüksek Lisans: Viyana Teknik Üniversitesi, 1990; Doktora: Viyana Teknik Üniversitesi, AKARSU, Füsun * Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1974; Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1977; Doktora: Hacettepe Üniversitesi, AKATLI, Suat Füsun Doç. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1966; Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, 1970; Doktora, Hacettepe Üniversitesi, AKAY, Ali * Prof. Dr. (STF); Lisans: Paris Üniversitesi, 1979; Yüksek Lisans: Paris Üniversitesi, 1980; Doktora, Marmara Üniversitesi, AKÇAKAYA, Ergül Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1968; Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, AKDUMAN, Đrem * Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: Koç Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2000; Doktora: Đstanbul Üniversitesi, AKIN, Nur Nuriye Öğr. Gör. Dr. (TDĐTB); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1985; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1988; Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, AKIN, Rıdvan * Doç. Dr. (FEF); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1988; Doktora: Đstanbul Üniversitesi, AKIN, Z. Erdinç * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1979; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, AKKUM, Tülin * Yrd. Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1985; Yüksek Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1991; Doktora: Đstanbul Üniversitesi, AKPINAR, Şükran Öğr. Gör. (STF); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi: AKSOY, Erol Öğr. Gör. (MF); Lisans: University of Illinois, 1964; Yüksek Lisans: University of Toledo, AKYEL, A. Sema * Prof. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1973; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1975; Doktora: Đstanbul Üniversitesi,

9 AKYILDIZ, Yılmaz * Prof. Dr. (FEF); Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1970; Yüksek Lisans: University of California, 1973; Doktora: University of California, AKYOKUŞ, Selim Doç. Dr. (MF); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1982; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1985; Doktora: Syracuse University, AKYÖN, Gökhan * Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Anadolu Üniversitesi, 1999; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, ALBAN, Gıllıan Mary Elizabeth Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Birmingham Üniversitesi, 1973; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1994; Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, ALBAYRAK, Songül * Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1989; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1993; Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, ALBAYRAK, Yıldız Esra * Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1986; Doktora: Đstanbul Teknik Üniversitesi, ALEMDAR, Kutlu Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Đstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 1968; Yüksek Lisans: Đstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 1972; Doktora: Đstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), ALPTEKĐN, Cem Prof. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1965; Yüksek Lisans: Indiana University, 1967; Yüksek Lisans: Southern Illinois University, 1975; Yüksek Lisans: New York University, 1978; Doktora: New York University, ALPURUK, A. Kaya * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1978; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ALTAN, Atilla * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, ALTINAY, A. Galip Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Uludağ Üniversitesi, 1987; Yüksek Lisans: University of Delaware, 1991; Doktora: Uludağ Üniversitesi, ALTINOK, Sadık Yrd. Doç. (STF); Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1978; Yüksek Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1978; Sanatta Yeterlik: Yıldız Teknik Üniversitesi, ALVER, Günsel Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1974; Yüksek Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1978; Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ANIL, Fatih * Öğr. Gör. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: Amsterdam Üniversitesi, 1987; Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1988; Doktora: Marmara Üniversitesi, ARAPOĞLU, Savaş * Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1997; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998; Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, ARSLAN, Mesude Öğr. Gör. (FEF); Lisans: Ege Üniversitesi, 1973; Yüksek Lisans: University of Arizona, ASLIER, Mustafa * Prof. (STF); Lisans: Gazi Üniversitesi, 1960; Yüksek Lisans: Münih Üniversitesi, 1982; Sanatta Yeterlik:Stutgard Üniversitesi, ATEŞ, Fatoş Sertaç Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi 1992; Yüksek Lisans: Yale University 1994, Doktora: Yale University

10 AYBERK, Meral * Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1977; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1979; Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, AYGEN, Fatma Gül Yrd. Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1991; Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, AYMAN, S. Gülden * Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1982; Yüksek Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1987; Doktora: Đstanbul Üniversitesi, AZALTUN, Murat * Yrd. Doç. Dr. (MYO); Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1986; Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, 1989; Doktora: Anadolu Üniversitesi, BABAOĞLU, Đsmet * Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1970; Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, 1975; Essex University, 1978; Doktora: Ankara Üniversitesi, BAHÇEKAPILI, Hasan Galip Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1990; Doktora: Yale Üniversitesi, BAKAK, Çerkes * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, BAKIRCI, Kadriye * Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1990; Doktora: Đstanbul Üniversitesi, BALKAŞ, Elif Eda * Doç. Dr. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1994; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1999; Doktora: Marmara Üniversitesi, BAYRAKTAR, A. Nevzat Öğr. Gör. (MF); Lisans: Deniz Harp Okulu, 1971; Yüksek Lisans: United States Naval Postgraduate School, BAYRAKTUTAN, Yusuf * Yrd. Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, 1990; Doktora: Atatürk Üniversitesi, BAYRAMOĞLU, Emre * Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: University of Southampton, 1998; Doktora: Marmara Üniversitesi, BECER, Emre * Prof. Dr. (STF); Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1980; Doktora: Marmara Üniversitesi, BERK, Oya Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1970; Yüksek Lisans: The University of Lancester, 1983; Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, BERKEM, Ayşe Lebriz * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, BEYAZIT, Mehmet Fuat Yrd. Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1982; Yüksek Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1984; Doktora: Đstanbul Teknik Üniversitesi, BĐLEN, Bukem Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2001; Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, BĐRGĐL, M. Armağan * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),

11 BOLAT, Salih * Yrd. Doç. (STF); Lisans: Gazi Üniversitesi, 1980; Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1990; Sanatta Yeterlik: Hacettepe Üniversitesi, BOROVALI, Ali Fuat Prof. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Manchester Üniversitesi, 1967; Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1979; Doktora: Queen s Üniversitesi, BOZDAĞ, Cafer Erhan * Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1988; Yüksek Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1992; Doktora: Đstanbul Teknik Üniversitesi, BOZKURT, Bülent R. Prof. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1965; Doktora: Hacettepe Üniversitesi, BÖRTÜÇENE, S. Demet * Öğr. Gör. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, BRANDABUR, A. Clare Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Seattle University, 1950; Yüksek Lisans: Xavier University, 1954; Doktora: University of Illinois, BÜYÜKERŞEN, A. Zahit * Prof. Dr. (STF); Lisans: Kassel Üniversitesi, 1976; Yüksek Lisans: Kassel Üniversitesi, 1976; Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, CANSIZ, M. Faik * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, CAŞIN, Mesut Hakkı* Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1983; Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, 1986; Doktora: Đstanbul Üniversitesi, CEBECĐ, Münevver * Yrd. Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: London School of Economics, 1999; Doktora: Marmara Üniversitesi, CENANĐ, Mehmet Reha * Öğr. Gör. (MF); Lisans: Marmara Üniversitesi, CANSIZ, Faik * Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, CERANOĞLU, Ahmet Nuri Doç. Dr. (MF); Lisans: Robert Kolej, 1971; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1973; Doktora: Cornell University, CEYHAN, Murat * Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: Marmara Üniversitesi, 2000; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2001; Doktora: Marmara Üniversitesi, ÇAKIR, Armağan Emre * Yrd. Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1994; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1996; Doktora: Marmara Üniversitesi, ÇAKIROĞLU, Feyiz Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1987; Yüksek Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1991; Doktora: Marmara Üniversitesi, ÇALIK, Mehmet Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1999; Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, ÇALIŞKAN, Nurettin Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1985; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1988; Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ÇALLIALP, Fethi Prof. Dr. (FEF); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1970; Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

12 ÇAMLIBEL, Kanat Yrd. Doç. Dr. (MF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1991; Yüksek Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1994; Doktora: Universiteit van Tilburg, ÇAMOĞLU-YAKALI, Dikmen Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1999; Doktora: University of Birmingham, ÇARKOĞLU, Aslı Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Purdue University, 1998; Doktora: Purdue University, ÇAŞKURLU, Feride * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ÇAVUŞLAR, Metin * Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ÇAYA, Sinan * Öğr. Gör. Dr. (TDĐTB); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1976; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1992; Doktora: Ankara Üniversitesi, ÇELEBĐ, M. Rifat Prof. (STF); Lisans: Đstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 1968; Yüksek Lisans: Đstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 1969; Sanatta Yeterlik: Đstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi), ÇELBĐŞ, Ümit * Yrd. Doç. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1969; Yüksek Lisans: Kassel Üniversitesi, 1978; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, ÇELĐK, Aydın Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 2001; Yüksek Lisans: Kocaeli Üniversitesi, 2003; Doktora: Marmara Üniversitesi, ÇELĐK, Faik * Yrd. Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1981; Yüksek Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1990; Doktora: Đstanbul Üniversitesi, ÇELĐK, Sadullah * Yrd. Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1992; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1994; Doktora: Nebraska-Lincoln Üniversitesi, ÇEPNĐ, Elif Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1990; Yüksek Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: University of Nottingham, 1999; Doktora: Đstanbul Üniversitesi, ÇETĐN, Ali Serkant, Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998; Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, ÇETĐN, Canan * Prof. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Đstanbul Đktisadi ve Ticari Đlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi), 1978; Yüksek Lisans: Đstanbul Đktisadi ve Ticari Đlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi), 1979; Doktora: Marmara Üniversitesi, ÇEVĐK, M. Savaş * Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1971; Yüksek Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1976; Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ÇĐFTÇĐ, Nuray * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, ÇĐLLĐ, Arzu * Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1989; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992; Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, ÇOĞAL, Gökhan * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi,

13 DAĞLI, Mehmet * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, DEĞĐRMENCĐ, Mehmet Yrd. Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Ege Üniversitesi, 1975; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1978; Doktora: Đstanbul Teknik Üniversitesi, DEMĐR, Kadir * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1986; Yüksek Lisans: Trakya Üniversitesi, DEMĐRHAN, Nezahat * Öğr. Gör. Dr. (TDĐTB); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1977; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1990; Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, DIMIROVSKI, Georgi M. Prof. Dr. (MF); Lisans: SS Cyril and Methodius University, 1966; Yüksek Lisans: Belgrad University, 1974; Doktora: Bradford University, DĐKER, Handan * Öğr. Gör. Dr. (TDĐTB); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1976; Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992; Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, DĐKMEN, Hakan Salih * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, DĐNĐBÜTÜN, A. Talha Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1960; Doktora: Đstanbul Teknik Üniversitesi, DOLTAŞ, Dilek * Prof. Dr. (FEF); Lisans: Smith College, 1967; Doktora: Hacettepe Üniversitesi, DÖNMEZ, Ali Prof. Dr. (FEF); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1968; Doktora: Atatürk Üniversitesi, DUMAN, Ekrem Doç. Dr. (MF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1990; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1994; Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, DONDURAN, Murat * Doç. Dr. (MYO); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1994; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1996; Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, ECEVĐT, Fatih * Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1995; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1998; Doktora:, University of Minesota, EKĐNCĐ, Ekrem * Prof. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1971; Yüksek Lisans:Newcastle Üniversitesi, 1972; Doktora: Newcastle Üniversitesi, EMEK, Mehmet Öğr. Gör. Dr. (MYO); Lisans: Uludağ Üniversitesi, 1987; Yüksek Lisans: University of Strathclyde, ENGĐN, Nazım * Prof. Dr (ĐĐBF); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1967; Yüksek Lisans: University of Surrey, 1972; Doktora: University of Surrey, ERALP, T. Nejat * Öğr. Gör. (TDĐTB); Lisans: Ankara Üniversitesi, ERAYDIN, Özlem Yrd. Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1991; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1994; Doktora: Đstanbul Üniversitesi, ERBĐL, Devrim Prof. (STF); Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1959; Yüksek Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1959; Sanatta Yeterlik: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),

14 ERDEN, M. Çetin* Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1972; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1988; Doktora: Marmara Üniversitesi, ERDOĞAN, Seyfettin* Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Gazi Üniversitesi, 1992; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1995; Doktora: Marmara Üniversitesi, ERDOĞAN YENERSOY, Gönül Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1965; Doktora: Đstanbul Teknik Üniversitesi, EREMSOY, Cemile Ekin Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2002; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2005; Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ERENEL, Sibel * Öğr. Gör. (SBE); Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1983; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, ERENSAL, Yasemin Claire Prof. Dr. (MF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1986; Doktora: Đstanbul Teknik Üniversitesi,1993. ERĐNÇ, Sıtkı M. Prof. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1963; Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 1974; Doktora: Hacettepe Üniversitesi, ERKMEN, Nazan * Prof. (STF); Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1981; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1991; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, ERSOLMAZ, Ş. Birgül * Prof. Dr. (FEF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1981; Yüksek Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1983; Yüksek Lisans: University of Colorado, 1986; Doktora: University of Colorado, ERSOY, Ayla Prof. Dr. (STF); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1971; Doktora: Marmara Üniversitesi, ERZURUMLU, Yaman Ömer Yrd. Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1998; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 2001; Doktora: University of Callifonia, ESĐN, Songül Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1986; Yüksek Lisans: Sheffield University, 1990; Doktora: Đstanbul Teknik Üniversitesi, EYRENCĐ, Öner Prof. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1970; Yüksek Lisans: University of Freiburg, 1975; Doktora: University of Freiburg, EYRENCĐ, Serap Prof. Dr. (STF); Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1974; Yüksek Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1974; Sanatta Yeterlik: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), FĐDAN, Güler * Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Anadolu Üniversitesi, FORTUNY Kim Luna * Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Western University, 1988; Yüksek Lisans: Portland State University, 1993; Doktora: University of Iowa, GANĐZ, Selahattin * Doç. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1971; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1984; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, GEGEZ, A. Ercan * Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1989; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1992; Doktora: Marmara Üniversitesi,

15 GEZGĐN, Ümit * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1992; Yüksek Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, GĐDERSOY, Bahar * Öğr. Gör. (TDĐTB); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1996; Yüksek Lisans: Pantheon Assas Üniversitesi, GÖKNAR, Đzzet Cem Prof. Dr. (MF); Yüksek Mühendis: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1963; Doktora: Michigan State University, GÖKSU, Serap Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1979; Yüksek Lisans: Đstanbul Üniversitesi, GÖR, Işık * Prof. (STF); Lisans: Đstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi), 1973; Yüksek Lisans: Đstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi), 1978; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, GÜLÇUR, A. Lamia * Yrd. Doç. Dr. (FEF); Lisans: Robert Colloge, 1970; Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1988; Doktora: Boğaziçi Üniversitesi: GÜMÜŞ, Sefer * Yrd. Doç. Dr. (MYO); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1978; Yüksek Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1980; Doktora: Marmara Üniversitesi, GÜLOĞLU, Ş. Đsmail Prof. Dr. (FEF); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1971; Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, GÜLPER, Refiğ * Doç. (STF); Yüksek Lisans: Staatliche Hochschule Für Music in Hamburg, 1970; Sanatta Yeterlik: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, GÜLŞEN, Sezai Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1985; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, GÜLTEKĐN, Selahattin Prof. Dr. (FEF); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1973; Yüksek Lisans: Massachusetts Institute of Technology, 1977; Doktora: Massachusetts Institute of Technology, GÜNAY, Selçuk Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1975; Yüksek Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1975; Doktora: Uludağ Üniversitesi, GÜNDÜZ, Niyazi * Yrd. Doç. (STF); Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1973; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, GÜNEL, Hayri Alptekin Prof. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1959; Yüksek Lisans: Michigan State University, 1968; Doktora: Đstanbul Üniversitesi, GÜNGÖR, Faruk * Prof. Dr. (FEF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1981; Yüksek Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1984; Doktora: Đstanbul Teknik Üniversitesi, GÜZELDEREN, Ebru * Yrd. Doç. Dr. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1994; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1997; Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, GÜZEY, Yıldız Yılmaz * Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: Đstanbul Üniversitesi, 1988; Doktora: Đstanbul Üniversitesi, GÜRSOY, Cudi Tuncer Prof. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Đstanbul Đktisadi ve Ticari Đlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi), 1963; Yüksek Lisans: University of Alabama, 1970; Doktora: Đstanbul Üniversitesi, HATAPKAPULU, Sedef * Öğr. Gör. (TDĐTB); Lisans: Hochschule für Angewandte Kunst - Viyana, 1993; Yüksek Lisans: Hochschule für Angewandte Kunst - Viyana,

16 HIZAL, Meriç * Prof. (STF); Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 1979; Sanatta Yeterlik: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ĐĞDEMĐR, Erhan * Öğr. Gör. (MYO); Lisans: State Üniversitesi, 1984; Yüksek Lisans: State Üniversitesi, ĐKĐZLER, Emre * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, ĐMRAK, C. Erdem * Doç. Dr. (MF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1990; Yüksek Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1992; Doktora: Đstanbul Teknik Üniversitesi, ĐNAN, Çiler * Prof. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1971; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1980; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, ĐSTEK, Ragıp * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, ĐZCĐ, Rana * Yrd. Doç. Dr. (ĐĐBF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1993; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1996; Doktora: Marmara Üniversitesi, KAHRAMAN, Ayşe Gülsen Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Đstanbul Đktisadi ve Ticari Đlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi), 1972; Yüksek Lisans: Bournemouth University, KALAFATOĞLU, Benian * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, KALAFATOĞLU, Salih * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Đstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), KANTARCIOĞLU, Bekir * Yrd. Doç. (STF); Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1972; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, KARA, Şeyma * Öğr. Gör. Dr. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1992; Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, 1995; Doktora: Marmara Üniversitesi, KARADAĞ, Çerkes * Öğr. Gör. (STF); Lisans: Gazi Üniversitesi, KARAGÜL, Yasemin Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1999; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, KARAKOÇ, Fevzi * Prof. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, 1972; Sanatta Yeterlik: Marmara Üniversitesi, KARAKOÇ, Yağmur * Öğr.Gör. (STF); Lisans: Marmara Üniversitesi, KARANAKÇI, Birtane * Öğr. Gör. Dr. (FEF); Lisans: Ankara Üniversitesi, 1967; Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, 1978; Doktora: Ankara Üniversitesi, KARGI, Bilal Öğr. Gör. (MYO); Lisans: Dumlupınar Üniversitesi, 1979; Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi, KARTAL, Devrim * Öğr. Gör. (MF); Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi, KAYA, Đsmail Prof. (STF); Lisans: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi), 1981; Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1985; Sanatta Yeterlik: Gazi Üniversitesi,

2009-2010 Doğuş Üniversitesi Kataloğu

2009-2010 Doğuş Üniversitesi Kataloğu 2009-2010 Doğuş Üniversitesi Kataloğu İSTANBUL 2009 İÇİNDEKİLER SUNUŞ Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektörün Sunumu ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ AKADEMİK KADRO Öğretim Üyeleri Okutmanlar Araştırma Görevlileri VİZYONU

Detaylı

2010-2011 Doğuş Üniversitesi Kataloğu

2010-2011 Doğuş Üniversitesi Kataloğu 2010-2011 Doğuş Üniversitesi Kataloğu İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER SUNUŞ Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektörün Sunumu ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ AKADEMİK KADRO Öğretim Üyeleri Okutmanlar Araştırma Görevlileri VİZYONU

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 20102011 EĞİTİMÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL 2012 Doğuş Üniversitesi 20102011 EğitimÖğretim Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... iii I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL - 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... iii I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Tarihçe... 3 B. Misyon ve Vizyon... 4 C. Yetki,

Detaylı

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi NOTLAR: 1. Listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin gerekçeli yazıları 20/06/2013 tarihinden sonra e-posta adreslerine gönderilecektir. 2. Desteklenenlerin yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI FAALİYET RAPORU 2014

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI FAALİYET RAPORU 2014 1 2 İÇİNDEKİLER 4 5 6 7 8 9 10 MÜTEVELLİ HEYETİ YÖNETİM KURULU AKADEMİK KURUL BAŞKAN IN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SAYGIYLA ANIYORUZ FAALİYETLERİMİZ 11 AKADEMİK FAALİYETLERE DESTEK 12 BURSLAR ve ÖDÜLLER

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi Türk Farmakoloji Derneği 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi i ii Önsöz Değerli farmakologlar, Elinizde bulunan Türkiye Farmakolog Rehberi kitabına önsöz yazmaktan son derece mutluyum. Türk Farmakoloji Derneği

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Adı Soyadı Mezun Olduğu Bölüm Çalışmakta Olduğu Kurum-Pozisyonu Gökhan Akgül Bilgisayar Müh. Adalet Bakanlığı - Bilgi İşlem Uzmanı Zehra Akın Bilgisayar Müh. Meteksan Sistem - Yazılım

Detaylı

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012)

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) 2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) Açıklamalar 2210 kodlu Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı'na 2012 yılı başvuru döneminde 2922

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Beykent Üniversitesi Yayınıdır Yayın No. 77 Tanıtım ve Halkla

Detaylı

1990-1991 AKADEMİK YILI BURSİYERLERİ

1990-1991 AKADEMİK YILI BURSİYERLERİ BURSİYERLERİMİZ Ad Soyad Gittiği Ülke Okul 1990-1991 AKADEMİK YILI BURSİYERLERİ Mehmet Sait Akman İngiltere London School of Economics and Political Science (LSE) Saime Nilgün Arısan İngiltere London School

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 2

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 2 1 Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 2 2 363 Cumhuriyete Kanat Gerenler Yardımcısı Senaryo Özgün Müzik Hüsamettin ÜNLÜOĞLU Yusuf Ziya ALÇAKAKAR Hüsamettin ÜNLÜOĞLU Mehmet ŞENER, Nuriye

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMET İDARİ VE DESTEK Müdür Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu

Detaylı

Nisan 09. Amagram. Naturale Inspiration. 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE

Nisan 09. Amagram. Naturale Inspiration. 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE Amagram Nisan 09 Naturale Inspiration 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM BAHAR KAZANCI... %25 İNDİRİM * Müşterileriniz BODY SERIES Konsantre Sıvı El Sabunu

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

CHP'de Şevki Kulkuloğlu yine ilk sırada

CHP'de Şevki Kulkuloğlu yine ilk sırada KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 11.04.2011 17.04.2011 CHP'de Şevki Kulkuloğlu yine ilk sırada Đşte CHP'nin Kayseri'deki milletvekili adayı sıralaması Kategori : Siyaset Yorum Sayısı : 0 Okunma : 0 Tarih : 11 Nisan

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ 14-16 Mayıs 2015 Mersin Üniversitesi Yer: Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi www.osbk2015.org ʻGELECEK SİZSİNİZʼ 2 Mersin

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 İÇİNDEKİLER TASAM IN PROFİLİ... 1 KURUMSAL YAPI... 2 TASAM WORLD... 15 ENSTİTÜLER... 15 PLATFORMLAR... 15 PROGRAM VE PROJELER... 15 FAALİYET ALANLARI... 18 KITALAR... 18

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1 ÖMER ÇELİK YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA YÜKSEK VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK TIP DOKTORU 4 FATOŞ GÜRKAN YÜKSEK AVUKAT 5 ALİ KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM A. BETÜL PINARBAŞI İSTEK ATANUR OĞUZ OKULLARI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK (% 25 BURSLU) AHMET AKSU İSTEK SEMİHA ŞAKİR OKULLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı