fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak - fiubat 2007 Say : 254

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak - fiubat 2007 Say : 254"

Transkript

1 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak - fiubat 2007 Say : 254

2 fiiflecam çindekiler fl Sa l ve Güvenli i Politikas Şişecam, insanca çalışma ve yaşama hakkına verdiği önem ve duyduğu saygının bir sonucu olarak, tüm faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarında gerçekleştirmek suretiyle ruhen ve bedenen sağlam bir toplum ve işgücü oluşmasını öngörmekte, bunun geleceğinin güvencesi olduğuna inanmaktadır. Şişecam, yönetim anlayışının temel ve vazgeçilmez bir unsuru olan bu inançtan hareketle, sağlık ve güvenlik konusunda yasal mevzuatı, standartları ve çağdaş yönetim sistemlerini uygulayarak teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi ve böylece toplumun her kesimindegerçek bir sağlık ve güvenlik kültürü nün yerleşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 4 Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz Trakya fabrikasında 6 Paşabahçe den kültür koleksiyonları Sahibi Yönetim Yeri Türkiye Þiþe ve Cam & Ýþ Kuleleri, Kule Fabrikaları A.Þ. ile baðlı Yazı Ýþleri Müdürü 4. Levent-ÝSTANBUL kuruluþların personeli için Tel: (0212) iki ayda bir adet Ocak-Şubat 2007 Yıl 48 Sayı 254 Dr. Yıldırım Teoman yayınlanır. Ücretsiz daðıtılır.

3 fiiflecam fiirket Haberleri Trakya Cam da ödül töreni 8 Paşabahçe Eskişehir fabrikası OCMI hattında vakumlu çekme prosesi 10 Camiş Ambalaj Eskişehir fabrikasında yangın eğitimi ve tatbikatı Paşabahçe Kırklareli Fabrikası ISO Belgesi aldı 11 Endüstri liflkiler Şişecam, OHSAS çalışmalarını başlattı 12 Trakya Cam Mersin Fabrikası ISG OHSAS TS Belgesi aldı 14 Topkapı Fabrikası Şişecam Büyük Onur Ödülü nü aldı 15 E itim Etkinlikleri Şişecam çalışanlarına eğitim 16 fiirket Haberleri Oxyvit Kimya Fami-QS Sertifikası aldı 18 Oxyvit sodyummetabisülfit üretimine başladı 18 Trakya Cam web sitesi yenilendi 19 Isıcam yetkili üreticileri CE etiketinde bilgilendirildi Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. Fuarlar Çal flan n Dünyas Endüstri liflkiler 26 Sa l k 27 Kapak Fotoðrafı: Cam Kesiti Yayına Hazırlayan Dünya Yayıncılık A.Þ Yıl Mahallesi Baðcılar-Ýst. Renk Ayrımı ve Baskı Dünya Yayıncılık A.Þ. GLOBUS Dünya Basınevi 100. Yıl Mah Baðcılar - Ýstanbul Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Þiþecam Dergisi nde yayınlanan yazı ve fotoðraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

4 Þirket Haberleri Dünya Bankası Başkanı na, Şişecam Genel Müdürü Doğan Arıkan ve üst yönetimden oluşan bir heyet tarafından fabrikanın bulunduğu bölge gezdirildi. Dünya Bankas Baflkan Paul Wolfowitz Trakya fabrikas nda Paul Wolfowitz, Türkiye seyahati kapsamında tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. Trakya Fabrikası na ziyarette bulundu. Bir Dünya Bankası kuruluşu olan International Finance Organization (IFC), Trakya Fabrikası nda gerçekleştirilen float hattı yatırımlarının finansmanına katkıda bulunmuştu. Paul Wolfowitz, yatırımın 4 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

5 Þirket Haberleri sosyal sonuçlarını görmek amacıyla Trakya Fabrikası nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Dünya Bankası Başkanı na, Şişecam Genel Müdürü Doğan Arıkan ve üst yönetimden oluşan bir heyet tarafından fabrikanın bulunduğu bölge gezdirildi, Şişecam ilkokulu ve lojmanlar hakkında bilgi verildi. Ardından float cam üretim süreci anlatılarak üretim hattı gezildi. Paul Wolfowitz, hattı gezerken Kristal İş Sendikası Başkanı Bilal Çetintaş, Sendika işyeri Temsilcisi İsmail Oğuz ve işçilerle de sohbet etti. Dünya Bankası Başkanı, üretim hattının sonunda hazırlanan sergiyi gezerken, Şişecam ın faaliyet alanları, yatırımları, ürünleri ve çevreye, topluma ve kültüre katkıları hakkında verilen bilgileri ilgiyle dinledi. Paul Wolfowitz, olumlu izlenimlerini aktardığı Şişecam heyeti tarafından Trakya Fabrikası ndan uğurlandı. Paul Wolfowitz, yat r m n sosyal sonuçlar n görmek amac yla Trakya Fabrikas n ziyaret etti. Þiþecam Ocak-Þubat

6 Þirket Haberleri Paflabahçe den kültür koleksiyonlar Sergi Cam Ustas Koleksiyonu ve Tarih- Kültür-Cam Koleksiyonu olmak üzere iki bölümden olufluyor. Bulgaristan da USD tutarında ilk en büyük yeşil alan yabancı yatırımını yaparak Targovishte deki Trakya Glass Bulgaria EAD fabrikalarında düzcamlar, proses edilmiş camlar, ayna, cam ev eşyası üreten Şişecam, Sofya da CCS Alışveriş Merke- 6 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

7 Þirket Haberleri zi ndeki Paşabahçe Mağazası nda satışa sunacağı özel koleksiyonları tanıttı. 13 Aralık 2006 tarihinde Sofya Arkeoloji Müzesi nde tanıtım için sergi düzenlendi. Cam Ustası Koleksiyonu ve Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları olmak üzere iki bölümden oluşan bu sergiye Bulgaristan Cumhuriyeti bakan ve bakan yardımcıları, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, TİM Başkanı Oğuz Satıcı, T.İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulları Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman ve Şişecam yöneticileri de katıldılar. Cam Ustası Koleksiyonu nda elde üretilen moda form ve renklerde cam objeler, Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları nda ise, Paşabahçe nin kültür eserleri konusunda yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen kültür objeleri bulunmakta. Paşabahçe yetkilileri, Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları ile kültürler arasında köprü oluşturma çabalarına katkıda bulunduklarını belirtiyorlar. Azeri: Cam objelerden kültür koleksiyonu oluflturuyoruz Trakya Glass Bulgaria EAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Cam Ev Eşyası Grup Başkanı Gülsüm Azeri basın mensuplarına "Cam insanoğlunun yarattığı beşinci elementtir. Bugün yaşamın her alanında cam ürünler, sağlık temizlik, yaşam, konfor ve güzellik sağlıyor. Hemen her sektörde camdan yararlanıyoruz. Cam konusunda bir dünya devi olan, Şişecam Cam Ev Eşyası ürünlerini Paşabahçe markası ile üretiyor. Paşabahçe global bir marka. Paşabahçe markalı Cam Ev Eşyası ürünlerinin satıldığı Paşabahçe Mağazaları nın en yenilerinden birini Sofya da CCS Alışveriş Merkezi nde açtık. Mağazamızda ev- sofra- mutfak aksesuarlarının ve el yapımı moda cam formlarının yanısıra kültür koleksiyonları da sunuyoruz" dedi. Gülsüm Azeri, sözlerine şöyle devam etti "Paşabahçe olarak Anadolu- Trakya-Ortadoğu ve Balkanlar dan oluşan coğrafyadaki tarihsel ve kültürel zenginlikleri ve değerleri bugüne taşımak ve dünyaya tanıtmak istediklerini" belirterek; "Bir kültür Ar-Ge si yapıyoruz ve Koleksiyonlar n özellikleri Paflabahçe nin gelifltirdi i iki koleksiyonun özellikleri: Trakya Hazineleri Koleksiyonu: lk dört eserinin tan t ld koleksiyon sadece Sofya daki Paflabahçe Ma azas nda sunulacak. Trakya Hazineleri Koleksiyonu nda Bulgaristan da bulunmufl olan antik sanat eserlerinden yararlan larak gelifltirilen cam objeler yer al yor. Sembolik Motifler Koleksiyonu: Arkeolojik eserlerin üzerindeki kozmik sembollerden kaynaklanan motiflerin kullan ld koleksiyonda, hayat a ac, spiral, yaflam çiçe i ve monad gibi semboller çeflitli formlardaki cam objelerin üzerine ifllenerek elegan kültür hediyeleri oluflturuluyor. geçmiş kültürleri araştırarak ve bugüne taşımak için geliştirdiğimiz ve sınırlı sayıda ürettiğimiz cam objelerden kültür koleksiyonları oluşturuyoruz. Bunları Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları şemsiyesi altında topluyoruz" dedi. Paşabahçe nin Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları adı altında tanıttığı Simgesel Motifler Koleksiyonu ndaki eserler Yaşam ağacı, Spiral, Yaşam Çiçeği ve Yıldız gibi motifler arkeolojik eserlerin üzerinden alındı yılında yeni eserlerle zenginleşeceği belirtilen Trakya Hazineleri Koleksiyonu nun ilk dört parçasında; Çar Kalayon un ( ) yüzük mühürü, M.Ö 4. yüzyıl başında Vratsa da bulunan kozalak şeklindeki antik amfora ve Rogozen Hazinesi ndeki antik eserlerden alınan yaşam ağacı ve badem formundaki motifler Paşabahçe nin Tarih-Kültür- Cam Koleksiyonları ile bugüne taşındı. Þiþecam Ocak-Þubat

8 Þirket Haberleri Trakya Cam da ödül töreni Yaflanan sel bask n s ras nda ve sonras nda kay plar n en az düzeyde tutulmas nda özveri ile çal flanlar onurland rmak için 23 Kas m 2006 tarihinde Trakya Fabrikas nda tören düzenlendi. Trakya Cam Sanayii A.Ş Trakya Fabrikası nda 2 Temmuz da yaşanan sel baskını nedeniyle TR1 Fırını nda üretime geçici bir süre ara verildi. TR1 Fırını, Trakya Cam personeli ve destek veren diğer Şişecam çalışanları ile birlikte çok kısa sürede onarıldı ve 15 Eylül 2006 tarihinde ateşlendi. Isıtma çalışmaları sonrası 13 Ekim 2006 tarihinde cam çekme işlemi başarıyla gerçekleşti ve üretime başlandı. Yaşanan sel baskını sırasında ve sonrasında kayıpların en az düzeyde tutulmasında özveri ile çalışanları onurlandırmak için 23 Kasım 2006 tarihinde Trakya Fabrikası nda tören düzenlendi. Düzcam Grup Başkanı Alev Yaraman: Bu ekip Anka kuşu gibidir. Yaşanan tüm zorluklarda, Anka kuşu gibi daima küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir Törene Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam Genel Müdürü Doğan Arıkan, Düzcam Grup Başkanı Alev 8 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

9 Þirket Haberleri Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman: Sadece dünya şirketi olmak yeterli değildir, önemli olan bulunduğumuz yeri sürekli yatırım yaparak ve çok çalışarak korumamız gerektiğidir Yaraman, Şişecam Yönetim Kurulu üyeleri, Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Grup Başkan Yardımcıları, Şişecam ve Trakya Cam Fabrikası yöneticileri, Yönetim Kurulu üyeleri ile ve Trakya Cam Fabrikası çalışanları katıldılar. Anka kuflu gibi küllerinden yeniden do mak Törende bir konuşma yapan Düzcam Grup Başkanı Alev Yaraman yaşanan olumsuz durumu çok kısa sürede olumluya çeviren ekibi masallardaki Anka kuşuna benzeterek, Yaşadığımız sel baskını sonucu ortaya çıkan olumsuz tablo, her kademedeki tüm çalışanımızın ortaya koyduğu büyük gayret ve özveri sayesinde dünyaya örnek olacak bir şekilde çok kısa sürede giderilmiştir. Bu ekip Anka kuşu gibidir. Yaşanan tüm zorluklarda, Anka kuşu gibi daima küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir dedi ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Her türlü zorlu u aflar z Daha sonra söz alan Kristal İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, Şişecam ile Kristal İş Sendikası nı ayrı ayrı düşünmek yanlış olur diyerek sözlerine şöyle devam etti: İki kurum yılllardır beraber çalışmaktadır. İşçi olmadan fabrika, fabrika olmadan işçi olmaz. Yaşanan bu sel felaketini bir bütün olarak çok çalışıp atlatmış ve fırını en kısa sürede devreye almayı başarmış bulunmaktayız. Bu durum birlik içinde her türlü zorluğu aşacağımızın kanıtıdır dedi. Gurur duyuyoruz Törende konuşan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman Atatürk ün direktifiyle kurulmuş olan Şişecam ın her geçen gün büyüyerek dünya şirketleri arasında yer aldığını belirterek Sadece dünya şirketi olmak yeterli değildir, önemli olan bulunduğumuz yeri sürekli yatırım yaparak ve çok çalışarak korumamız gerektiğidir. Büyük bir aile olan Şişecam yurtiçi ve yurtdışında yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine sürekli olarak katkı sağlamaktadır. Yaşanan bu doğal afette Şişecam, elele veren yöneticileri ve çalışanları ile bir bütün olmuştur. Bunun neticesinde ilk kez bir konuda ödüllendirme yapılıyor, bu da çok önemlidir. Şişecam ın birliği ve bütünlüğünden gurur duyuyoruz dedi. Profesör Doktor Ahmet Kırman, bu felakette özveri ile çalışan herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Tören, sel baskını sırasında ve sonrasında özveri gösteren 26 kişiye takdir belgesi ve 163 kişiye teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi. Sel baskını sırasında ve sonrasında özveri gösteren 26 kişiye takdir belgesi ve 163 kişiye teşekkür belgesi verildi. Þiþecam Ocak-Þubat

10 Þirket Haberleri Paflabahçe Eskiflehir Fabrikas OCMI hatt nda vakumlu çekme prosesi Ayaklı bardak grubu üretim bölümü ekibi Sürekli gelişme ve iyileştirme prensibinden hareketle önceki yıllarda temperli, gövdeden çekmeli ve ayaktan çekmeli ayaklı bardak proseslerini başaran ayaklı bardak grubu; vakumlu çekme prosesini de bünyelerine katarak kalite ve maliyet avantajı sağladı. Bugüne kadar OCMI üretim hatlarında gövdeden çekme ve ayaktan çekme mamüllerin üretiminde mekanik çenelerle kapeden çekme yöntemi uygulanmaktaydı. O/90 makinesinde üretilen gövdeler kapeli olarak OCMI makinesinin mekanik çeneli alt kafalarına yüklenmekte ve ayak ya da tablanın yapıştırılmasından sonra gövdeler kapelerden mekanik çeneler vasıtasıyla tutularak çekilmekteydi. Çekilen ürünler OCMI makinesinden sonra kesme işlemi için ikinci bir BOM makinesine gönderilmekte, kesme işleminden sonra soğutma fırınına gönderilmekteydi. Paşabahçe Eskişehir Fabrikası üretim öncesi ve sonrasında yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve çekme prosesi verimliliğini artırmak için, yeni bir çekme prosesi olan vakumlu çekme prosesini geliştirdi. Vakumlu çekme prosesini başaran PB Eskişehir Fabrikası çalışanları rekabet gücü yüksek olan topluluğumuza rakipleri karşısında bir avantaj daha sağladı. Camifl Ambalaj Eskiflehir Fabrikas nda yang n e itimi ve tatbikat Acil Durum Eylem Planı gereği olarak yapılan eğitim ve tatbikat, Starscrescent firması eğitim uzmanı gözetiminde gerçekleştirildi. Camiş Ambalaj Eskişehir Fabrikası nda, tarihlerinde fabrika genelinde yangın eğitimi, eğitim sonrası tarihinde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat senaryosunda; fabrikadaki muhtemel bir yangında, çalışanlar kısa zamanda fabrikayı tahliye ederek toplanma bölgesi ne geldi ve yine senaryo gereği çıkartılan yangın, söndürme ekipleri tarafından yangın tüpleri ve sulu söndürme sistemi ile müdahale edilerek Starscrescent firması eğitim uzmanı ve acil durum ekiplerinin katkıları sayesinde kısa zamanda kontrol altına alındı ve eğitim başarıyla tamamlandı. 10 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

11 Þirket Haberleri Paflabahçe K rklareli Fabrikas ISO Belgesi ald Paşabahçe Cam Kırklareli Fabrikası, Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki sonucunda TSE EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ni aldı. Çevre Yönetim Sistemi nin Şişecam Topluluğu na Entegrasyonu Projesi kapsamında çıkılan uzun ve zorlu yolda, üst yönetimin desteği ve tüm çalışanların katılımıyla başarıya ulaşıldı ve sıfır uygunsuzlukla belgeyi almaya hak kazandı. Doğal kaynakların hızla tükendiği ve kirlenmenin yaşamı tehdit eden boyutlara ulaştığı günümüzde, çevre faktörü, gündemin en önemli maddeleri arasında yer almakta ve bilinçli tüketicinin temel beklentilerinden biri olarak karşımıza çıkmakta. Çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olan fabrika, sürdürülebilir bir kalkınmayı elde edebilmenin ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmenin tek yolunun çevre koruma ilkesinden geçtiğine inanmakta. Belge, bu ilkeye verilen önemin bir simgesi olup, rekabet gücünü arttırarak, yeni hedeflere koşmak için bir motivasyon unsurudur. Camın özü doğa, doğanın dostu cam Çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olan fabrika, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmenin tek yolunun çevre koruma ilkesinden geçtiğine inanmakta. sloganıyla her zaman vurgulanan çevre dostu ürünü üretirken de çevre dostu olma konusundaki kararlılığı devam ettirmek ve kurulan sistemin sürekliliğini sağlayarak daha da geliştirmek önümüzdeki dönemlerde temel hedeftir. Belge yenileme tetkiki Bu arada tarihlerinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından fabrikaya TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme tetkiki yapıldı. TSE görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, Kırklareli Fabrikası Kalite Yönetim Sistemi nin uygunluğunu sıfır hata ile biz kez daha ispatlayarak, sistemini 5. defadır belgelendirmeyi başardı. Kaliteli çalışmayı ve yaşamayı benimsemiş olan Kırklareli Fabrikası yönetimi ve çalışanları, kalite yolculuğundaki yollarına, bundan sonra da soluksuz devam edecek. Þiþecam Ocak-Þubat

12 Endüstri Ýliþkiler fiiflecam, OHSAS çal flmalar n bafllatt Sişecam Yönetim Kurulu nun tarihli kararı doğrultusunda topluluğumuz üretim şirketlerince 2008 yılı sonuna kadar OHSAS Belgesi nin alınmasına yönelik proje kapsamında oluşturulan proje ekibi çalışmalarına başladı. Projenin genel amacı; bir sistem ve koordinasyon anlayışıyla, topluluğumuz yurt içi/yurt dışı üretim tesislerinde OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nin kurulması, yürütülmesi, sürekliliğinin ve geliştirilmesinin sağlanması ve güvence altına alınması. Bu kapsamda öncelikle gruplarda grup temsilcileri ve işyerlerinde de işyeri yönetim sorumluları, işyeri proje liderleri ve ekipleri belirlenmiş bulunuyor. Genel müdürlük bünyesinde oluşturulan proje ekibi yapılacak çalışmalarda koordinasyon, teknik destek ve danışmanlık görevini üstlenecek, işyerlerindeki çalışmalar ise proje ekiplerince yürütülecek. Topluluğumuz şirketlerinden Soda Sanayii A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. ve Trakya Cam Mersin Fabrikası bu belgeyi aldı. Diğer taraftan Anadolu Cam Mersin, Topkapı ve Yenişehir fabrikalarında da bu çalışmalar daha önce başlatılmış olup çalışmalarda bu kuruluşların deneyimlerinden de yararlanılacak. Bilindiği gibi OHSAS 18001, hem kabul gören ve belgelendirilebilen bir İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi nin oluşturulması, hem de kuruluşların kalite, çevre ve iş güvenliği sistemlerinin entegre edilmesi amacıyla hazırlanmış bir sistem. Ayrıca OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kılavuzu ise OHSAS i kurma sürecinde rehber olarak kullanılabilecek bir araç olacak. OHSAS in yararlar OHSAS belgesi sınai işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yürütülmekte olan çalışmaların hem daha planlı, programlı ve talimatlara dayalı olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak, hem tüm ilgililer açısından sonuçların güvenilirliklerini pekiştirecek, hem de düzenlenecek prosedür, talimat ve formlarla Şişecam ortak standardı oluşturularak işletmeler genelinde uygulama birliği sağlayacak. Ayrıca OHSAS in uygulanmasında; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskler belirlenerek ve kontrol altına alınır. Sürekli gelişme prensibi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında gelişme sağlanır. İş kazaları ve meslek hastalıkları en aza indirilerek çalışanların sağlıkları korunur ve sağlık harcamaları azalır. 12 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

13 Endüstri Ýliþkiler İş kazası maliyetleri düşürülür, iş performansı ve verimliliği artar, maliyet avantajı sağlanır. Kuruluşların, kaliteli ve uygun fiyatlı mal üretimi ile taahhütlerini zamanında yerine getirmelerine ilişkin güvenilirlikleri artar. Firma imajı güçlenir. Müşteride kalite ve mal teslimi güvencesi yaratarak rakiplere karşı rekabette üstünlük sağlanır. Yasaların ve müşterilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyulmasını istedikleri hususların sistemli bir şekilde takibi sağlanır. Resmi merciler önünde, kuruluşun yasalara, iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığı kanıtlanır, ceza riski azalır. İhracatta Avrupa Birliği nin bu konulardaki mevzuat dışı engellemelerine mani olunur. Çalışanın memnuniyeti ve güven duygusu artar. Çalışanların eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanır. Uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Her boyutta, her sektördeki kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ihtiyaçlarına uygulanabilir. ISO 9001:2000 (Kalite) ve ISO (çevre) yönetim sistemlerine entegre edilebilme avantajı ile doküman, emek ve sistem tasarrufu sağlanır. Çal flmalar n hedefi Ana şirkette yapılacak çalışmalarda; OHSAS gereklerinin Şişecam birimlerinin ilgili politika ve stratejilerine entegre edilmesi, İş sağlığı ve güvenliği sistem ve gereğinin benimsenmesi, Yurtiçi ve yurtdışında kurulu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulma ve yürütülmesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, Sistemin gereklerinin karşılanması ve geliştirilmesi, Üretim tesisleri için teknik destek ve koordinasyonun sağlanması öngörülmektedir. Üretim tesislerinde ise; OHSAS sisteminin kurulması ve geliştirilerek sürdürülmesi, Şişecam ın iş sağlığı ve güvenliği politika Görevler - sorumluluklar Grup Temsilcisi: Grup baflkanl klar nca görevlendirilen grup temsilcileri, gruplar na ba l iflyerlerinde SG yönetim sisteminin kurulmas, sürdürülmesi amac yla gerekli finansal ve organizasyon deste i sa layacaklar ve do rudan Grup Baflkan na rapor vereceklerdir. Temsilciler SG yönetim sistemi uygulamas na geçildikten sonra da pozisyonlar n ve sorumluluklar n sürdüreceklerdir. flyeri Yönetim Sorumlusu: Her iflyerinde yöneticiler aras ndan seçilecek bir müdür OHSAS SG yönetim sistemi gere i sistemin iflyerinde uygulanmas ndan, organizasyonundan ve uygulaman n sürdürülmesinden sorumlu olacakt r. flyeri Proje Lideri: Her iflyerince belirlenecek bir proje lideri, iflyerinde yap lacak çal flmalar n planlanmas ndan ve yürütülmesinden sorumlu olacakt r. flyeri Proje Ekibi: Her iflyeri yönetimi taraf ndan o iflyerinin de iflik bölümlerden seçilen kiflilerden oluflturulacak proje ekipleri de kendi iflyerindeki OHSAS SG yönetim sistemi çal flmalar n yürütecekler. ve stratejilerinin, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine uygulanması ve entegre edilmesi, Şişecam a sistematik veri akışı ve düzenli raporlamanın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Þiþecam Ocak-Þubat

14 Endüstri Ýliþkiler Trakya Cam Mersin Fabrikas ISG OHSAS TS Belgesi ald Trakya Cam Mersin Fabrikası 2006 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar sonunda ISG OH- SAS TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ni almaya hak kazandı. Fabrika Müdürü Ertan Tanyeli belgenin alınması ile ilgili olarak yaptığı toplantıda özetle şunları söyledi: 2006 yılında tüm çalışanlarımızın katkıları ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda tarihinden geçerli olmak üzere Türk Standartlar Enstitüsü onayı ile İSG OHSAS TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ni almış bulunmaktayız. Yönetim sistemleri kapsamında bu zamana kadar kurup işlettiğimiz; ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO EN Çevre Yönetim Sistemi İç ve Dış Müşteri beklentilerinin karşılanmasında proseslerimizin ve çevreye etkilerinin kontrol altında tutulmasına yönelik iken OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yapılan tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliğini kontrol altına almayı hedeflemektedir. Şirketimizin aldığı ISO 9000, ISO 14000, OHSAS sertifikaları ile iç ve dış müşteri beklentilerinin karşılanmasında; duyarlılığı ve sürekli gelişimi ilke edinen, proseslerini bu yönde kontrol altında tutan ve sorgulayan kuruluş olma özelliğimiz ve taahhüdümüz belgelendirilmiş olmaktadır. Bu taahhüdümüz bizi kendimize, çevremize, tedarikçilerimize, alt yapımcılarımıza, hissedarlarımıza müşterilerimize, gelecek kuşaklara ve devletimize karşı uzun süreli bir yükümlülük altına sokmaktadır. Bu gerçekten hareketle, çalışmalarımızda daha titiz ve dikkatli olmamız ve her geçen gün daha iyiyi yapma sözümüzün gerçekleştiğini görmemiz gerekmektedir. Bu çalışmalara katkısı olan tüm personelimize teşekkür eder, el birliği gönül birliği içerisinde başarılarımızın devamını dilerim. Onaylanan belgenin flaması, de göndere çekildi. 14 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

15 Endüstri Ýliþkiler Topkap Fabrikas fiiflecam Büyük Onur Ödülü nü ald Topkap Fabrikas kaza s kl k oran n aral ks z 5 y l üst üste 10 un alt na düflürmeyi baflararak fiiflecam Büyük Onur Ödülü nü almaya hak kazand. Anadolu Cam Topkapı Fabrikası bir zoru başararak yılları arasında kaza sıklık oranını aralıksız 5 yıl üst üste 10 un altına düşürmeyi başararak Şişecam Büyük Onur Ödülü nü almaya hak kazandı. Şişecam Topluluğu nda yürütülen iş güvenliği çalışmaları kapsamında başarılı çalışmaları teşvik etmek ve kalıcı kılmak amacıyla yürürlüğe konulan Ödüllendirme Sistemi ne göre iş kazası sıklık oranı nı 5 yıl aralıksız üst üste veya aralıklı da olsa 10 yıl süreyle 10 ve altına düşüren işyerleri Şişecam Büyük Onur Ödülü almaya hak kazanıyor. Kule 3 te gerçekleştirilen ödül töreninde Cam Ambalaj Grup Başkanı Teoman Yenigün; Gösterdikleri özverili ve titiz çalışmalar sonucunda elde ettikleri bu üstün başarıdan dolayı Topkapı Fabrikası nın tüm çalışanlarını kutlar, bu başarılı çalışmaların üretime de yansıtılarak devam etmesini dilerim diyerek ödülü Fabrika Müdürü Serdar Özer e verdi. Öte yandan 2005 yılında, kaza sıklık oranını azaltan kuruluşlardan Camiş Ambalaj Tuzla Fabrikası, AC Topkapı, Trakya Cam Trakya, Trakya Cam Mersin Fabrikaları Onur Ödülü, Denizli Cam San. A.Ş, Ferro Döküm San. A.Ş, Cam Elyaf San. A.Ş. ile Trakya Cam Otocam ve PB Eskişehir Fabrikaları da Başarı Ödülü kazandı. Þiþecam Ocak-Þubat

16 Eðitim Etkinlikleri fiiflecam çal flanlar na e itim Yılın ilk ayında Şişecam eğitimleri, topluluğun tüm kuruluşlarından geniş bir katılımcı yelpazesi eşliğinde 14 farklı başlık altındaki 20 kurs ve seminerle gerçekleştirildi. Bu eğitimlerin yanı sıra Telefonla İletişimde Kurumsal Profesyonellik eğitimi için toplam 30 çalışanımızın katıldığı pilot eğitim uygulaması yapıldı. Çalışanın kurumunu ve kendini günümüzün en yaygın iletişim aracı olan telefonu kullanırken nasıl doğru temsil edeceği ve profesyonel davranış sergileyeceğinin ele alındığı bu pilot çalışma, katılımcı memnuniyeti ile karşılandığı gibi konunun Şişecam eğitim repertuarında yer almasının yararlı ve gerekli olduğuna dair güçlü kanıtlar oluşturdu. Diğer taraftan bir dış eğitim kaynağı olarak yararlandığımız Oerlikon tarafından 31 Şişecam teknik elemanına verilen Elektrik Kaynağı Eğitimi kaynakçılarımızın Milli Eğitim Bakanlığı ndan onaylı kaynakçı sertifikaları almalarıyla başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bilgi bazlı iş yapmanın iş ortamında çok daha verimli sonuçlar yaratacağına inandıklarını vurgulayan katılımcılarımız, diğer mesai arkadaşlarının da benzer eğitim olanaklarından yararlanarak gelişimin yaygınlaşmasını ve teknik eğitimlerin sürekliliğini istediklerini dile getirdiler. Hangi e itimler verildi? Proje yönetimi Etkili insanların 7 alışkanlığı Beynin etkili kullanımı: Düşünce ağacı Müşteri odaklı örgüt kültürü Etkin dinleme ve hatırlama Grid: Takım kurma Yaratıcı düşünme Stres ve zaman yönetimi Elektrik kaynağı (örtülü elektrodla kaynak) İş yerlerinde olumlu ilişkiler ISO çevre yönetim sistemi temel eğitimi Saat ücretli personel için çevre bilinci geliştirme İşçi sağlığı ve iş güvenliği İşletmelerde savurganlıkların önlenmesi 16 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

17

18 Þirket Haberleri Oxyvit Kimya Fami-QS Sertifikas ald Türkiye nin ilk ve tek vitamin üreticisi ve dünyanın en büyük vitamin K3 üreticilerinden Oxyvit Kimya A.Ş., 14 Aralık 2006 tarihindeki denetim sonunda Fami-QS (Code of Practice for Feed Additive and Premixture Operators) Kalite Belgesi almaya hak kazandı. Belgelendirme kuruluşu SQS tarafından denetlenen ve ISO 9001: 2000 belgesine de sahip olan Oxyvit Kimya da, kalite sisteminin üretim ve yönetimin her aşamasında başarıyla uygulandığının görüldüğü denetçi tarafından ifade edildi. Oxyvit Kimya tarafından daha önceden sahip olunan HACCP (GMP +13) belgesi yerine daha kapsamlı olması nedeniyle Fami- QS belgesi alınması tercih edildi. Fami-QS nedir? Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 183/2005/EC sayılı yem hijyeni regülasyonu sonucunda oluşturulmuş bir kalite yönetim sistemidir. Sistemin amacı, ölçümler yapılmasını sağlayarak, yem zincirine giren katkı maddeleri ve premikslerin kalitesinin bozulmasına neden olabilecek riskleri azaltmak dolayısıyla yem hijyeni kanununun gereksinimlerini karşılamak olarak gösteriliyor. Oxyvit sodyum metabisülfit üretimine Oxyvit Kimya, Vitamin K3 ten sonra ikinci ürünü sodyum metabisülfitin de üretimine başladı. 29 Mart 2006 tarihinde inşaatına başlanan tesiste inşaat ve montaj işleri 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. ÇED Gerekli Değildir belgesinin de alınmasından sonra 6 Kasım 2006 tarihinde başlanan deneme üretiminin ardından üretime geçildi. Sodyum metabisülfit, kimya sanayiinde deri, kağıt, atık su arıtma, içme su arıtma gibi sektörlerin yanı sıra koruyucu amaçlı gıda katkı maddesi olarak da kullanılmakta (E-223). İç pazar satışlarının yanı sıra, üretimin % 60 ının ihraç edilmesi hedeflenmekte. 18 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

19 Þirket Haberleri Trakya Cam web sitesi yenilendi Trakya Cam Sanayii A.Ş. nin ve ürünlerinin etkili bir şekilde tanıtılmasına katkıda bulunulması amacıyla web sitesi yenilendi. İçerik ve görsellik açısından kolay algılanabilirliğin ön planda tutulduğu sitede, kullanıcıya rahat ve hızlı hareket imkanı sağlayan bir tasarım tercih edildi. 1 Şubat 2007 tarihi itibarıyla; Trakya Cam kurumsal web sitesi ve mimari camlar web sitesi Türkçe-İngilizce olarak www. trakyacam.com.tr adresinde devreye girdi. bafllad Is cam yetkili üreticileri CE etiketinde bilgilendirildi Yalıtım camı ünitelerinde CE etiketi taşıma zorunluluğunun 1 Mart 2007 tarihinden itibaren başlayacak olması nedeniyle, 1 ve 8 Şubat ta Çayırova Sosyal Tesisleri nde yapılan toplantılarla Isıcam yetkili üreticilerine, konuyla ilgili bilgi verildi. Teknik Standartlar Müdürü Orhan Çorumluoğlu, Teknik Hizmetler Müdürü Haluk Güreren ve Araştırma Mühendisi Nilay Yamaç tarafından yapılan sunumlarda, sırasıyla; Yapılarda kullanılan düzcam ürünlerinin CE işaretlemesi, Isıcam ürünlerinde CE işaretlemesi, TS 3539 EN ya göre Isıcam üretiminde fabrika kontrolleri, TS EN nem geçirgenlik özellikleri deneyleri konuları aktarıldı. Þiþecam Ocak-Þubat

20 Fuarlar Anadolu Cam, uluslararas Ambalaj Endüstrisi Fuar nda Aralık 2006 tarihlerinde 12. si düzenlenen Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı na Anadolu Cam bu yıl da Camiş Ambalaj ile birlikte katıldı. Her türlü ambalaj malzemesi ve ambalaj sektörüne hizmet veren yan ürünlerin yer aldığı fuar yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisini çekti. 20 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

21 Fuarlar Oxyvit, Eurotier Fuar nda (Soldan sağa) : Andres Pintaluba (Pintaluba S.A./Spain), Nafiz Usta, Fikret Baycal, Xavier Poy (Pintaluba S.A./Spain) Oxyvit A.Ş., Kasım 2006 tarihleri arasında dünyanın en önde gelen tavukçuluk ihtisas fuarlarından Hannover de düzenlenen Eurotier Fuarı na Kuzey Avrupa distribütörü Jadis Additiva B.V standında katıldı. Sektörün önemli firmalarının katıldığı ve konu ile ilgili binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda distribütörümüzle birlikte müşterilerimizle karşılıklı temaslar kuruldu, pazardaki gelişmelerle ilgili olarak görüşmelerde bulunuldu ve satışları daha da artırma yönünde gelişmeler kaydedildi. Şirketimizi Genel Müdür Nafiz Usta, Yurtdışı Pazarlama Sorumlusu Fikret Baycal ve Yurtiçi Pazarlama Sorumlusu Pelin Var temsil etti. Anadolu Cam, Anatolive 1. Avrasya Zeytin, Zeytinya ve Prosesleri Fuar nda Ocak 2007 tarihlerinde ise Anadolu Cam, İstanbul Fuar Merkezi nde düzenlenen Anatolive 1. Avrasya Zeytin, Zeytinyağı ve Prosesleri Fuarı na katıldı. Bu yıl birincisi düzenlenen fuarda zeytin ve zeytinyağı üreticileri ile sektöre hizmet veren sanayiciler bir araya geldi. İçecek ve turizm fuarları salonları ile birlikte kurulan Anatolive Fuarı bu açıdan da ilgi gördü. Þiþecam Ocak-Þubat

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256 Ýçindekiler Mayıs-Haziran 2007 Yıl 48 Sayı 256 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Y ld r m Teoman Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2008 Say : 263

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2008 Say : 263 fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2008 Say : 263 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 Ç NDEK LER Mayıs-Haziran 2009 Yıl 50 Sayı 268 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269 fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269 Ç NDEK LER Temmuz-Ağustos 2009 Yıl 50 Sayı 269 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

Camlardan yılda 2,5 milyar dolar kaçıyor. Paşabahçe, 77 yıllık logosunu yeniledi. Şişecam'dan 6 ayda 208 milyon TL kâr

Camlardan yılda 2,5 milyar dolar kaçıyor. Paşabahçe, 77 yıllık logosunu yeniledi. Şişecam'dan 6 ayda 208 milyon TL kâr Şişecam Topluluğu Dergisi Eylül-Ekim 2012 Sayı: 288 Camlardan yılda 2,5 milyar dolar kaçıyor Paşabahçe, 77 yıllık logosunu yeniledi Şişecam'dan 6 ayda 208 milyon TL kâr Paşabahçe, Züchex Fuarı nda şov

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2009 Say : 266

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2009 Say : 266 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2009 Say : 266 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos -Eylül 2013 Sayı: 292. Trakya Cam Yenişehir Fabrikası ndan. dünya standartlarında üretim

Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos -Eylül 2013 Sayı: 292. Trakya Cam Yenişehir Fabrikası ndan. dünya standartlarında üretim Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos -Eylül 2013 Sayı: 292 Trakya Cam Yenişehir Fabrikası ndan dünya standartlarında üretim TRAKYA CAM YENİŞEHİR FABRİKASI NDAN DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM Trakya

Detaylı

Şişecam dan 9 ayda 290 milyon TL kâr. Yılın SAP Dönüşüm Projesi ödülü Şişecam a verildi. Anadolu Cam ödüllere doymuyor

Şişecam dan 9 ayda 290 milyon TL kâr. Yılın SAP Dönüşüm Projesi ödülü Şişecam a verildi. Anadolu Cam ödüllere doymuyor Şişecam Topluluğu Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 289 Şişecam dan 9 ayda 290 milyon TL kâr Yılın SAP Dönüşüm Projesi ödülü Şişecam a verildi Anadolu Cam ödüllere doymuyor Trakya Cam ürünleri İzmir'de görücüye

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298

Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298 Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298 Şişecam Topluluğu olarak bu sene 80. yılımızı kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanla, gurur verici başarılarla dolu 80 yılımızı anlatan

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s- Haziran 2006 Say : 250

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s- Haziran 2006 Say : 250 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s- Haziran 2006 Say : 250 Güzel bitirifle ulaflman n fiiflecam Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara

Detaylı

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 İÇİNDEKİLER YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 ŞİŞECAM'A BAKIŞ 8 Küresel Ölçek 10 Topluluğun Yapısı 11 Finansal Performans 16 Kurumsal Yönetim 18 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (Türkiye) Ocak 2007-Mart 2008 ÇER K CEO Mesaj 01 Alkolsüz çecekler Pazar 03 Rapor hakk nda 04 CC TÜRK YE'DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAfiIMI Gerçeklefltirdiklerimiz

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 5 İnsan Hakları... 6 Çalışma Koşulları:... 6 Çevre:... 6 Yolsuzlukla Mücadele:... 6 Raporun

Detaylı

75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor

75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A. Ş. 75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor 2010 Yıllık Rapor Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2013 TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 04 Finansal Göstergeler 06 Özetle Faaliyetler 12 Ortaklarımıza 16 Yönetim Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Trakya Cam

Detaylı

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU. PharmaVision - 2012 Yılı Kurumsal Sorumluluk Raporu

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU. PharmaVision - 2012 Yılı Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU Bu rapor, Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) Standardı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC-United Nations Global Compact) sürdürülebilirlik

Detaylı

Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu nun Bulgaristan Fabrikası ndan çevre dostu ve sürdürülebilir üretim

Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu nun Bulgaristan Fabrikası ndan çevre dostu ve sürdürülebilir üretim Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos - Eylül 2014 Sayı 296 Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu nun Bulgaristan Fabrikası ndan çevre dostu ve sürdürülebilir üretim Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu nun Bulgaristan

Detaylı

YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014

YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 1 2 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 DÜNYA İÇİN ÜRETİYORUZ PRODUCING FOR THE WORLD YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2 Genel Müdürün Mesajı 3 ŞİRKET PROFİLİ 5 Ak-Kim e Bakış 5 Ak-Kim in Kısa Tarihi 6 Markalar ve Ürünler 8 Operasyonel

Detaylı

2013-2014 KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Küresel İlkeler Sözleşmesi... 3. Raporun Kapsamı... 5. Vizyon ve Misyon... 5

2013-2014 KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Küresel İlkeler Sözleşmesi... 3. Raporun Kapsamı... 5. Vizyon ve Misyon... 5 ĠÇĠNDEKĠLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 3 Raporun Kapsamı... 5 Vizyon ve Misyon... 5 Abalioğlu Holding Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı nın Mesajı:... 6 Abalıoğlu Holding... 7 Bakır Sektörü... 8 Kağıt

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 BoytaĢ KSS Raporu 2 İçindekiler Rapor Hakkında... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFĠLĠMĠZ... 5 Boytaş Mobilya Hakkında... 6 Dünya standartlarında Üretim...

Detaylı

AJANDA. Avrupanın 5 yıldızlı ilk mükemmel mobilya şirketi. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

AJANDA. Avrupanın 5 yıldızlı ilk mükemmel mobilya şirketi. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi www.istikbal.com.tr AJANDA Avrupanın 5 yıldızlı ilk mükemmel mobilya şirketi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 2011 Yılı İstikbal, Bellona ve Mondi Pike Kolleksiyonu... «2011 PİKE KOLLEKSİYONU

Detaylı

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 1 2 4 6 10 16 30 38 50 58 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI OPET HAKKINDA OPET TE YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Finansal Göstergeler 04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 2013 Yılı Faaliyetleri 14 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi-Konsolidasyona

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda...

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda... 01.01.2014 / 31.12.2014 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4 Genel Müdür Mesajı... 5 Yönetim Kurulu... 6 Üst Yönetim... 9 Hakkımızda... 12 Üretim Tesisleri... 14 Şirketin Sermaye Yapısı ve

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 293. Denizli Cam. Türkiye de cama nefesle hayat veren tek fabrika

Şişecam Topluluğu Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 293. Denizli Cam. Türkiye de cama nefesle hayat veren tek fabrika Şişecam Topluluğu Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 293 Denizli Cam Türkiye de cama nefesle hayat veren tek fabrika DENİZLİ CAM TÜRKİYE DE CAMA NEFESLE HAYAT VEREN TEK FABRİKA Yaklaşık 5 bin yıllık

Detaylı

Sağlıklı büyüyoruz... Faaliyet Raporu 2009

Sağlıklı büyüyoruz... Faaliyet Raporu 2009 Sağlıklı büyüyoruz... Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler 10 Banvit e Genel Bakış 11 Banvit in Vizyonu, Misyonu, Hedefleri, Kurumsal Değerleri, Kalite Politikası, Çevre Politikası ve Gıda Güvenliği Politikası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı