(Þu Söz ün iki mebhasý vardýr.) (Rahmân ve Rahîm olan Allah ýn adýyla) Ýmânýn binler mehâsininden yalnýz beþini BEÞ NOKTA içinde beyan ederiz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Þu Söz ün iki mebhasý vardýr.) (Rahmân ve Rahîm olan Allah ýn adýyla) Ýmânýn binler mehâsininden yalnýz beþini BEÞ NOKTA içinde beyan ederiz."

Transkript

1 (Þu Söz ün iki mebhasý vardýr.) (Rahmân ve Rahîm olan Allah ýn adýyla) (Andolsun ki, Biz insaný en güzel bir surette yarattýk. Daha sonra onu aþaðýlarýn aþaðýsýna attýk. Ancak iman edenler ve salih amel iþleyenler müstesna/95:4-6) Ýmânýn binler mehâsininden yalnýz beþini BEÞ NOKTA içinde beyan ederiz. BÝRÝNCÝ NOKTA: Ýnsan, nur-u îmân ile âlâ-yý illiyyîne çýkar; cennete lâyýk bir kýymet alýr. Ve zulmet-i küfür ile, esfel-i sâfiline düþer; cehenneme ehil (olacak) bir vaziyete girer. Çünkü îmân, insaný Sâni-i Zülcelâl ine nisbet ediyor. Îmân, bir intisaptýr. Öyle ise insan, îmân ile insanda tezahür eden san at-ý Ýlâhiyye ve nukuþ-u esmâ-i Rabbâniyye îtibariyle bir kýymet alýr. Küfür, o nisbeti kat eder. O kat dan san at-ý Rabbâniyye gizlenir. Kýymeti dahi yalnýz madde itibariyle olur. Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ý hayvânî olduðundan kýymeti hiç hükmündedir. Bu sýrrý bir temsil ile beyan edeceðiz. Meselâ: Ýnsanlarýn san atlarý içinde nasýlki maddenin kýymeti ile san atýn kýymeti ayrý ayrýdýr. Bâzan müsavi, bâzan madde daha kýymettar, bâzan oluyor ki; beþ kuruþluk demir gibi bir maddede beþ liralýk bir san at bulunuyor. Belki bâzan, antika olan bir san at, bir milyon kýymeti aldýðý halde, maddesi beþ kuruþa da deðmiyor. Ýþte öyle antika bir san at, antikacýlarýn çarþýsýna gidilse, hârika-piþe ve pek eski hünerver san atkârýna nisbet ederek o san atkârý yâd etmekle ve o san atla teþhir edilse, bir milyon fiatla satýlýr. Eðer, kaba demirciler çarþýsýna gidilse, beþ kuruþluk bir demir bahasýna alýnabilir. Ýþte insan, Cenâb-ý Hakkýn böyle antika bir san atýdýr. Ve en nâzik ve nâzenîn bir mu cize-i âlâ-yý illiyyin: yükseklerin en yükseði. esfel-i sâfilin: aþaðýlarýn en aþaðýsý. hârika-piþe: harikalý, harika iþler yapan. hayat-ý hayvanî: hayvanlarýn hayatý. hünerver: hünerli, becerikli. intisap: baðlanma. kat etmek: kesme, ayýrma. mebhas: bahisler, mevzular. mehâsin: güzellikler. muvakkat: geçici. nâzenîn: ince, nazlý, hoþ eda olan. nukuþ-u esmâ-i Rabbâniyye: terbiye edici olan Allah ýn güzel isimlerinin nakýþlarý. nur-u îmân: iman nuru. san at-ý Ýlâhiyye: Allah ýn san atý. Sâni-i Zülcelâl: Celal sahibi ve san atkar olan Allah. tezahür: görünme, meydana çýkma. zâil: geçici, devamý olmayan. zulmet-i küfür: küfür karanlýðý.

2 Yirmiüçüncü Söz 267 kudretidir ki: Ýnsaný, bütün esmâsýnýn cilvesine mazhar ve nakýþlarýna medar ve kâinata bir misal-i musaððar suretinde yaratmýþtýr. Eðer nur-u îmân, içine girse, üstündeki bütün mânidar nakýþlar, o ýþýkla okunur. O mü min, þuur ile okur. Ve o intisapla okutur. Yani Sâni-i Zülcelâl in masnûuyum, mahlûkuyum, rahmet ve keremine mazharým gibi mânalarla insandaki san at-ý Rabbâniyye tezahür eder. Demek Sâni ine intisaptan ibaret olan îmân; insandaki bütün âsâr-ý san atý izhâr eder. Ýnsanýn kýymeti, o san at-ý Rabbâniyeye göre olur ve âyine-i Samedâniyye îtibariyledir. O halde þu ehemmiyetsiz olan insan, þu îtibarla bütün mahlûkat üstünde bir muhatab-ý Ýlâhî ve cennete lâyýk bir misafir-i Rabbânî olur. Eðer kat -ý intisaptan ibaret olan küfür, insanýn içine girse; o vakit bütün o mânidar nukuþ-u Esmâ-i Ýlâhiyye karanlýða düþer, okunmaz. Zira Sâni unutulsa, Sâni a müteveccih mânevî cihetler de anlaþýlmaz. Âdeta baþ aþaðý düþer. O mânidar âlî san atlarýn ve mânevî âli nakýþlarýn çoðu gizlenir. Bâki kalan ve göz ile görülen bir kýsmý ise; süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut eder. Herbiri birer parlak elmas iken, birer sönük þiþe olurlar. Ehemmiyeti yalnýz madde-i hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise; dediðimiz gibi kýsacýk bir ömürde hayvanatýn en âcizi ve en muhtacý ve en kederlisi olduðu bir halde yalnýz cüz î bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder gider. Ýþte küfür böyle mahiyet-i insaniyeyi yýkar; elmastan kömüre kalbeder. ÝKÝNCÝ NOKTA: Ýmân nasýlki bir nurdur; insaný ýþýklandýrýyor, üstünde yazýlan bütün mektubat-ý Samedâniyeyi okutturuyor. Öyle de; kâinatý dahi ýþýklandýrýyor. Zaman-ý mâzi ve müstakbeli, zulümattan kurtarýyor. Þu sýrrý, bir vâkýada (Allah, iman edenlerin dostu ve yardýmcýsýdýr; onlarý inkâr karanlýklarýndan kurtarýp hidayet nuruna kavuþturur/2:257) âyet-i kerîmesinin bir sýrrýna dair gördüðüm bir temsil ile beyan ederiz. Þöyle ki: Bir vâkýa-i hayâliyede gördüm ki: Ýki yüksek dað var birbirine mukabil, üstünde dehþetli bir köprü kurulmuþ. Köprünün altýnda pek derin bir dere, ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayý da, her tarafý karanlýk, kesîf bir zulümât istilâ etmiþti. Ben sað tarafýma baktým; nihayetsiz bir zulümât içinde bir mezar-ý ekber gördüm, yani tahayyül ettim. Sol tarafýma baktým; müthiþ zulümât dalgalarý içinde azîm fýrtýnalar, daðdaðalar, âlî: yüce, üstün. âsâr-ý san at: san at eserleri. âyine-i Samedâniyye: Samed olan Allah ýn aynasý. cihet: yön, taraf. daðdaða: gürültü, ýzdýrab. esbab: sebebler. izhâr: serme, meydana koyma. kalbetmek: deðiþtirmek. kat -ý intisap: alakayý ve baðlýlýðý kesme. kerem: nefaset, izzet, þeref. ihsan. madde-i hayvaniye: hayvani madde. mahiyet-i insaniye: insan mahiyeti, esasý, içyüzü. mânidar: nükteli, ince manalý. masnû: yapýlmýþ san at. medar: sebeb, neden. mektubat-ý Samedâniye: Samed olan Allah ýn mektublarý. mezar-ý ekber: en büyük mezar. misafir-i Rabbânî: terbiye edici olan Allah ýn misafiri. misal-i musaððar: küçük örnek. muhatab-ý Ýlâhî: Allah ýn muhatabý. mukabil: karþýlýk müstakbel: gelecek zaman. müteveccih: yönelmiþ, dönmüþ. nukuþ-u esmâ-i ilâhiyye: Allah ýn güzel isimlerinin nakýþlarý. san at-ý Rabbâniyye: terbiye edici olan Allah ýn san atý Sâni-i Zülcelâl: Celal sahibi ve San atkar olan Allah. süflî: alçak, aþaðý. tahayyül: hayal etmek. tefessüh: çürümek, bozulmak. teþhir: göz önüne serme, gösterme. tezahür: görünme, meydana çýkma. vâkýa-i hayâliye: düþünme anýnda olan hadise, hayali olay. zaman-ý mâzi: geçmiþ zaman. zulümât: karanlýklar.

3 268 Sözler dâhiyeler hazýrlandýðýný görüyor gibi oldum. Köprünün altýna baktým; gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Bu müdhiþ zulümata karþý sönük bir cep fenerim vardý. Onu istimâl ettim, yarým yamalak ýþýðýyla baktým. Pek müthiþ bir vaziyet bana göründü. Hattâ önümdeki köprünün baþýnda ve etrafýnda öyle müthiþ ejderhalar, arslanlar, canavarlar göründü ki: Keþke bu cep fenerim olmasa idi, bu dehþetleri görmese idim. dedim. O feneri hangi tarafa çevirdim ise, öyle dehþetler aldým. Eyvah! Þu fener, baþýma belâdýr dedim. Ondan kýzdým; o cep fenerini yere çarptým, kýrdým. Güya onun kýrýlmasý, dünyayý ýþýklandýran büyük elektrik lâmbasýnýn düðmesine dokundum gibi birden o zulümât boþandý. Her taraf o lâmbanýn nuru ile doldu. Herþey in hakikatini gösterdi. Baktým ki: O gördüðüm köprü, gayet muntazam yerde, ova içinde bir caddedir. Ve sað tarafýmda gördüðüm mezarý ekber; baþtan baþa güzel, yeþil bahçelerle nuranî insanlarýn taht-ý riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduðunu fark ettim. Ve sol tarafýmda, fýrtýnalý, daðdaðalý zannettiðim uçurumlar, þâhikalar ise; süslü, sevimli, cazibedar olan daðlarýn arkalarýnda azîm bir ziyafetgâh, güzel bir seyrangâh, yüksek bir nüzhetgâh bulunduðunu hayal meyal gördüm. Ve o müthiþ canavarlar, ejderhalar zannettiðim mahlûklar ise, mûnis deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvanat-ý ehliye olduðunu gördüm: (Îman nûrundan dolayý Allah a hamd olsun.) diyerek (Allah, îman edenlerin dostu ve yardýmcýsýdýr; onlarý inkâr karanlýklarýndan kurtarýp hidayet nuruna kavuþturur/2:257) âyet-i kerîmesini okudum, o vâkýadan ayýldým. Ýþte o iki dað; mebde-i hayat, âhir-i hayat, yani âlem-i arz ve âlem-i berzahtýr. O köprü ise, hayat yoludur. O sað taraf ise, geçmiþ zamandýr. Sol taraf ise, istikbâldir. O cep feneri ise, hodbin ve bildiðine îtimad eden ve vahy-i semavîyi dinlemeyen enaniyet-i insaniyyedir. O canavarlar zannolunan þeyler ise, âlemin hâdisatý ve acip mahlûkatýdýr. Ýþte enaniyetine îtimad eden, zulümât-ý gaflete düþen, dalâlet karanlýðýna müptelâ olan adam; o vâkýada evvelki halime benzer ki: O cep feneri hükmünde nâkýs ve dalâlet-âlûd mâlûmat ile zaman-ý mâziyi, bir mezar-ý ekber suretinde ve adem-âlûd bir zulümât içinde görüyor. Ýstikbâli, gayet fýrtýnalý ve tesadüfe baðlý bir vahþetgâh gösterir. Hem herbirisi bir Hakîm-i Rahîm in birer memur-u musahharý olan hâdisat ve mevcûdatý, muzýr birer canavar hükmünde bildirir. adem-âlûd: yokluk içinde. âhir-i hayat: hayatýn sonu. âlem-i arz: dünya alemi. âlem-i berzah: berzah alemi. dahiye: afet, bela. dalâlet-âlûd: sapýklýk içinde. enaniyet-i insaniyye: benlik, insanýn sadece kendine güvenmesi. hadisat: olaylar Hakîm-i Rahîm: her þeyi hikmetle yaratan ve tüm yarattýklarýna merhametle muamele eden Allah. hayvanat-ý ehliye: evcil hayvanlar. hodbin: bencil, baþkasýna hak tanýmayýp her þeyde kendi lezzetini takib eden kimse. istimâl: kullanmak. mâlûmat: bilinen þeyler, bilinenler. mebde-i hayat: hayatýn baþlangýcý. mûnis: ünsiyet edilen, canayakýn. muntazam: intizamlý, düzenli. nâkýs: eksik, tam olmayan. nüzhetgâh: eðlence yeri. seyrangâh: seyir yeri. þâhika: tepe, zirve. taht-ý riyaset: baþkanlýk altý. vahþetgâh: vahþetli yer. vahy-i semâvî: beþerin düþünerek yapmasýna imkan olmayan ve Allah ýn melekler vasýtasýyla peygamberlerine gönderdiði vahiy. vâkýa: vuku bulmuþ, olmuþ. zaman-ý mâzi: geçmiþ zaman. ziyafetgâh: ziyafet yeri. zulümât-ý gaflet: Allah ý unutma karanlýðý.

4 Yirmiüçüncü Söz 269 (Ýnkâr edenlerin dostu ise taðutlarýdýr; onlarý iman nurundan mahrum býrakýp inkâr karanlýklarýna sürüklerler/2:257) hükmüne mazhar eder. Eðer hidâyet-i Ýlâhiyye yetiþse, îmân kalbine girse, nefsin fir avuniyeti birden kâinat bir kýrýlsa, Kitabullah ý dinlese, o vâkýada ikinci hâlime benzeyecek. O vakit gündüz rengini alýr; nur-u Ýlâhî ile dolar. Âlem (Allah göklerin ve yerin nurudur/24:35) âyetini okur. O vakit zaman-ý mâzi, bir mezar-ý ekber deðil, belki herbir asrý bir nebînin veya evliyanýn taht-ý riyasetinde vazife-i ubûdiyeti îfa eden ervâh-ý sâfiye cemaatlarýnýn vazife-i hayatlarýný bitirmekle (Allah en büyüktür) diyerek makamat-ý âliyeye uçmalarýný ve müstakbel tarafýna geçmelerini kalb gözü ile görür. Sol tarafýna bakar ki; daðlar-misâl bâzý inkýlâbat-ý berzahiye ve uhreviye arkalarýnda cennetin baðlarýndaki saadet saraylarýnda kurulmuþ bir ziyafet-i Rahmaniyyeyi o nur-u îmân ile uzaktan uzaða fark eder. Ve fýrtýna ve zelzele, tâun gibi hâdiseleri, birer müsahhar memur bilir. Bahar fýrtýnasý ve yaðmur gibi hâdisatý; sureten haþîn, mânen çok lâtif hikmetlere medar görüyor. Hattâ mevti, hayat-ý ebediyenin mukaddemesi ve kabri, saadet-i ebediyenin kapýsý görüyor. Daha sair cihetleri sen kýyas eyle. Hakikati, temsile tatbik et... ÜÇÜNCÜ NOKTA: Ýmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî îmâný elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve îmânýn kuvvetine göre hâdisatýn tazyikatýndan kurtulabilir. ( Allah a tevekkül ettim/11:56) der, sefine-i hayatta kemâl-i emniyetle hâdisatýn daðlarvarî dalgalarý içinde seyran eder. Bütün aðýrlýklarýný Kadîr-i Mutlak ýn yedi kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa, tevekkül etmezse, dünyanýn aðýrlýklarý; uçmasýna deðil, belki esfel-i sâfilîn e çeker. Demek: Îmân tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktiza eder. Fakat yanlýþ anlama. Tevekkül, esbâbý bütün bütün reddetmek deðildir; belki esbabý, dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba teþebbüs ise, bir nevi dua-i fiilî telâkki ederek; müsebbebatý, yalnýz Cenâb-ý Hak tan istemek ve neticeleri Ondan bilmek ve Ona minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misâlleri, þu hikâyeye benzer: cihet: yön, taraf. dest-i kudret: kudret eli. dua-i fiilî: fiili dua. ervâh-ý sâfiye: safi, temiz ruhlar. esbâb: sebebler. esfel-i sâfilîn: aþaðýlarýn en aþaðýsý. hâdisat: hadiseler olaylar. hidâyet-i Ýlâhiyye: Allah ýn hidayeti. îfa: yerine getirme. iktiza: gerektirmek. inkýlâbat-ý berzahiye ve uhreviye: kabir ve ahiret aleminde olan deðiþiklikler. kemâl-i emniyet: tam ve mükemmel güven. Kitabullah: Allah ýn kitabý, Kur an. lâtif: letafetli, hoþ. makamat-ý âliye: yüce, üstün makamlar. me mur-u musahhar: hizmetkar memur. medar: sebeb, neden. mevt: ölüm. mezar-ý ekber: en büyük mezar. mukaddeme: baþlangýç. musahhar: hizmetkar. muzýr: zararlý. müstakbel: gelecek zaman. riayet: iyi karþýlamak, uymak, tabi olmak. saadet-i dâreyn: iki dünya saadeti. sefine-i hayat: hayat gemisi. seyran: gezme, gezinme. taht-ý riyaset: baþkanlýk altý. tâun: veba denen dehþetli bir hastalýk. tazyikat: baskýlar, sýkýntýlar. vâkýa: vuku bulmuþ, olmuþ. vazife-i ubûdiyet: ibadet vazifesi. yed-i kudret: kudret eli. zaman-ý mâzi: geçmiþ zaman.

5 270 Sözler Vaktiyle iki adam; hem bellerine, hem baþlarýna aðýr yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir bilet alýp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye býrakýp, üstünde oturup nezaret eder. Diðeri hem ahmak, hem maðrur olduðundan yükünü yere býrakmýyor. Ona denildi: Aðýr yükünü gemiye býrakýp rahat et. O dedi: Yok, ben býrakmayacaðým. Belki zâyi olur. Ben kuvvetliyim. Malýmý, belimde ve baþýmda muhafaza edeceðim. Yine ona denildi: Bizi ve sizi kaldýran þu emniyetli sefine-i Sultaniye daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki baþýn döner, yükün ile beraber denize düþersin. Hem gittikçe kuvvetten düþersin. Þu bükülmüþ belin, þu akýlsýz baþýn gittikçe aðýrlaþan þu yüklere tâkat getiremeyecek. Kaptan dahi eðer seni bu halde görse, ya divânedir diye seni tard edecek. Ya haindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapis edilsin, diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehl-i dikkat nazarýnda, zaafý gösteren tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, riyayý ve zilleti gösteren tasannuun ile kendini halka mudhike yaptýn. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o bîçârenin aklý baþýna geldi. Yükünü yere koydu, üstünde oturdu. Oh!.. Allah senden razý olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralýktan kurtuldum dedi. Ýþte ey tevekkülsüz insan! Sen de bu adam gibi aklýný baþýna al, tevekkül et. Tâ bütün kâinatýn dilenciliðinden ve her hâdisenin karþýsýnda titremekten ve hodfuruþluktan ve maskaralýktan ve þekavet-i uhreviyyeden ve tazyikat-ý dünyeviyye hapsinden kurtulasýn... DÖRDÜNCÜ NOKTA: Ýmân, insaný insan eder. Belki insaný sultan eder. Öyle ise, insanýn vazife-i asliyesi, îmân ve duadýr. Küfür, insaný gayet âciz bir canavar hayvan eder. Þu mes elenin binler delillerinden yalnýz hayvan ve insanýn dünyaya gelmelerindeki farklarý, o mes eleye vâzýh bir delildir ve bir bürhan-ý katý dýr. Evet, insaniyet, îmân ile insaniyet olduðunu, insan ile hayvanýn dünyaya geliþindeki farklarý gösterir. Çünkü: Hayvan, dünyaya geldiði vakit, âdeta baþka bir âlemde tekemmül etmiþ gibi istidadýna göre mükemmel olarak gelir, yani gönderilir. Ya iki saatte, ya iki günde veya iki ayda, bütün þerait-i hayatiyesini ve kâinatla olan münasebetini ve kavanin-i hayatýný öðrenir, meleke sahibi olur. Ýnsanýn yirmi senede kazandýðý iktidar-ý hayatiyeyi ve meleke-i ameliyeyi, yirmi günde serçe ve arý gibi bir hayvan tahsil eder, yani ona ilham olunur. Demek, hayvanýn vazife-i asliyesi; taallümle tekemmül etmek deðildir ve mârifet kesbetmekle terakki etmek deðildir ve aczini göstermekle meded istemek, dua etmek deðildir. Belki vazifesi; istidadýna göre taammüldür, amel etmektir, ubûdiyet-i fiiliyedir. Ýnsan ise, dünyaya geliþinde herþey i bürhan-ý katý : kesin delil. hodfuruþ: kendini beðendirmeye çalýþan. iktidar-ý hayatiye: hayat kuvveti. istidad: kabiliyet. istihza: alay etmek. ittiham: zan altýnda býrakmak, suçlamak. kavanin-i hayat: hayat kanunlarý. kerem: nefaset, izzet, þeref, ihsan. kesbetmek: kazanmak, çalýþarak kazanmak. meleke-i ameliye: herhangi bir iþle uðraþmanýn neticesinde meleke kazanmak, baðýþýklýk. mudhik: maskaralýk ederek güldüren. müsebbebat: sebeble meydana çýkanlar. nazar: bakýþ. nezaret: bakmak, bakýþ, seyir. sefine-i sultaniye: sultanýn gemisi. þekavet-i uhreviyye: ahirette kötü duruma düþme. taammül: amel etmek. tardetmek: kovmak, def etmek. tasannu: yapmacýk hareket. tazyikat-ý dünyeviyye: dünya sýkýntýlarý, baskýlarý. tekebbür: kibir, büyüklenmek. telâkki: almak, kabul etmek. ubûdiyet-i fiiliye: fiili ibadet. vâzýh: açýk, ayan. vazife-i asliye: asli vazife.

6 Yirmiüçüncü Söz 271 öðrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarýna câhil, hattâ yirmi senede tamamen þerait-i hayatý öðrenemiyor. Belki âhir-i ömrüne kadar öðrenmeye muhtaç, hem gayet âciz ve zaif bir surette dünyaya gönderilip, bir-iki senede ancak ayaða kalkabiliyor. On beþ senede ancak zarar ve menfaati fark eder. Hayat-ý beþeriyenin muavenetiyle, ancak menfaatlarýný celp ve zararlardan sakýnabilir. Demek ki, insanýn vazife-i fýtriyesi; taallümle tekemmüldür; dua ile ubûdiyettir. Yani: Kimin merhametiyle böyle hakîmâne idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müþfikane terbiye olunuyorum? Nasýl birisinin lütuflarýyla böyle nâzeninane besleniyorum ve idare ediliyorum? bilmektir ve binden ancak birisine eli yetiþemediði hâcâtýna dair Kadiü l-hâcât a lisan-ý acz ve fakr ile yalvarmaktýr ve istemek ve dua etmektir. Yani: Aczin ve fakrýn cenahlarýyla makam-ý âlâ-yý ubûdiyete uçmaktýr. Demek insan bu âleme ilim ve dua vasýtasýyla tekemmül etmek için gelmiþtir. Mahiyet ve istidat itibariyle herþey ilme baðlýdýr. Ve bütün ulûm-u hakikîyenin esasý ve mâdeni ve nuru ve ruhu: Mârifetullahtýr ve onun üssü l-esâsý da imân-ý billâhdýr. Hem insan, nihayetsiz acziyle nihayetsiz beliyyata mâruz ve hadsiz âdânýn hücumuna müptelâ ve nihayetsiz fakrýyla beraber nihayetsiz hâcâta giriftar ve nihayetsiz metalibe muhtaç olduðundan, vazife-i asliye-i fýtriyesi îmândan sonra dua dýr. Dua ise, esas-ý ubûdiyettir. Nasýl bir çocuk, eli yetiþmediði bir meramýný, bir arzusunu elde etmek için, ya aðlar, ya ister. Yani: Ya fiilî, ya kavlî lisan-ý acziyle bir dua eder. Maksûduna muvaffak olur. Öyle de: Ýnsan bütün zîhayat âlemi içinde nâzik, nâzenin, nâzdar bir çocuk hükmündedir. Rahmânür-Rahîm in dergâhýnda; ya zaaf ve acziyle aðlamak veya fakr ve ihtiyacýyla dua etmek gerektir. Tâ ki, makasýdý ona musahhar olsun veya teshirin þükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten vaveylâ eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi: Ben kuvvetimle bu kabil-i teshir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acip þeyleri teshir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum. deyip küfrân-ý nimete sapmak, insaniyetin fýtrat-ý asliyesine zýt olduðu gibi, þiddetli bir azâba kendini müstahak eder. BEÞÝNCÝ NOKTA: Ýmân; duayý, bir vesile-i kat iye olarak iktiza ettiði ve fýtrat-ý insaniye onu þiddetle istediði gibi; Cenâb-ý Hak dahi Duanýz olmazsa ne ehemmiyetiniz var? âdâ: düþman. âhir-i ömr: ömrün sonu. beliyyat: belalar. celp: kendine çekme. cenah: taraf, yön. esas-ý ubudiyet: ibadet etmenin esasý. fýtrat-ý asliye: asli yaratýlýþ. hâcât: ihtiyaçlar. hayat-ý beþeriye: insanlýðýn hayatý. iktiza: gerektirmek. imân-ý billâh: Allah a iman. istidat: kabiliyet. kabil-i teshir: hizmetkar edilebilen. Kadiü l-hâcât: bütün ihtiyaçlarý yerine getiren Allah. kavlî: sözlü. küfrân-ý ni met: nimete nankörlük etmek. lütuf: ihsan, ikram. mahiyet: bir þeyin içyüzü, özellik. makam-ý âlâ-yý ubûdiyet: ibadet etmenin yüce makamý. makasýd: maksadlar. maksûd: kastedilen. mârifetullah: Allah ýn san atlarýný ve Kur ani hakikatleri tefekkür veya tahsil ile veya lütfu ilahi ile kalbi inkiþaf ve basirete sahib olmak. Esma-i ilahiyyeyi tanýmak. metalib: istekler, arzular. muavenet: yardýmlaþma. musahhar: hizmetkar. muvaffak: baþarmýþ, gayesine eriþmiþ. müptelâ: dertli, belalý. tutulmuþ. müþfikane: þefkat ederek. nâzenin: nazlý, ince, hoþ eda olan. nâzeninane: nazikçe, incelikle, hoþ eda ile. nâzýr: nezaret eden, bakan. þerait-i hayatiye: hayat þartlarý. taallüm: ilim öðrenmek. tekemmül: mükemmelleþmek. teshir: sihir yapma, etkileme ulûm-u hakikîye: hakiki ilimler. üssü l-esâs: hakiki saðlam temel. vaveylâ: aðlayarak inleme. vazife-i asliye-i fýtriye: yaratýlýþtan gelen asli vazife. vazife-i fýtriye: yaratýlýþtan gelen vazife. vesile-i kat iye: kesin vesile, kesin sebeb. zîhayat: hayat sahibi.

7 272 Sözler mealinde (Bana dua edin, size cevap vereyim/40:60) emrediyor. (25:77) ferman ediyor. Hem Eðer desen: Bir çok def a dua ediyoruz kabûl olmuyor. Halbuki, âyet umumîdir, her duaya cevap var ifade ediyor. Elcevap: Cevap vermek ayrýdýr, kabûl etmek ayrýdýr. Her dua için cevap vermek var; fakat kabul etmek, hem ayn-ý matlûbu vermek Cenâb-ý Hakk ýn hikmetine tâbidir. Meselâ: Hasta bir çocuk çaðýrýr: Yâ hekim! Bana bak. Hekim: Lebbeyk der; Ne istersin? Cevap verir. Çocuk: Þu ilâcý ver bana der. Hekim ise; ya aynen istediðini verir, yahut onun maslahatýna binaen ondan daha iyisini verir, yahut hastalýðýna zarar olduðunu bilir, hiç vermez. Ýþte Cenâb-ý Hak; Hakîm-i Mutlak, hâzýr, nâzýr olduðu için, abdin duasýna cevap verir. Vahþet ve kimsesizlik dehþetini, huzuruyla ve cevabýyla ünsiyete çevirir. Fakat, insanýn hevaperestane ve heveskârane tahakkümüyle deðil, belki hikmet-i Rabbâniyyenin iktizasýyla ya matlûbunu veya daha evlâsýný verir veya hiç vermez. Hem, dua bir ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, semerâtý uhreviyedir. Dünyevî maksatlar ise o nevi dua ve ibâdetin vakitleridir. O maksatlar, gayeleri deðil. Meselâ: Yaðmur namazý ve duasý bir ibâdettir. Yaðmursuzluk, o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua, yaðmuru getirmek için deðildir. Eðer sýrf o niyet ile olsa; o dua, o ibadet hâlis olmadýðýndan kabûle lâyýk olmaz. Nasýlki güneþin gurubu, akþam namazýnýn vaktidir. Hem güneþin ve ay ýn tutulmalarý, küsuf ve husuf namazlarý denilen iki ibadet-i mahsusanýn vakitleridir. Yani; gece ve gündüzün nuranî âyetlerinin nikaplanmasýyla bir azamet-i Ýlâhiyyeyi ilâna medar olduðundan, Cenâb-ý Hak ibâdýný o vakitte bir nevi ibâdete davet eder. Yoksa o namaz, (açýlmasý ve ne kadar devam etmesi, müneccim hesabýyla muayyen olan) ay ve güneþin husuf ve küsuflarýnýn inkiþaflarý için deðildir. Ayný onun gibi; yaðmursuzluk dahi, yaðmur namazýnýn vaktidir. Ve beliyyelerin istilâsý ve muzýr þeylerin tasallutu, bâzý dualarýn evkat-ý mahsusalarýdýr ki; insan o vakitlerde aczini anlar, dua ile, niyaz ile Kadîr-i Mutlak ýn dergâhýna iltica eder. Eðer dua çok edildiði halde, beliyyeler def olunmazsa; denilmeyecek ki: Dua kabûl olmadý. Belki denilecek ki: Duanýn vakti, kaza olmadý. Eðer Cenâb-ý Hak, fazl ve keremiyle belâyý ref etse, nurun alâ nur, o vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua, bir sýrr-ý ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, hâlisen livechillâh olmalý. Yalnýz aczini izhar edip, dua ile Ona iltica etmeli. Rubûbiyetine karýþmamalý. Tedbiri Ona býrakmalý. Hikmetine îtimad etmeli. Rahmetini ayn-ý matlûb: istenilenin aynýsý. beliyye: belalar, musibetler. evkat-ý mahsusa: hususi vakitler. evlâ: daha üstün. hâlî: geniþ. hevaperestane: hevesine taparcasýna. husuf: ay tutulmasý. ibâd: ibadet edenler, kullar. iktiza: gerektirmek. iltica: sýðýnma. inkiþaf: meydana çýkma. küsuf: güneþ tutulmasý. lebbeyk: buyurunuz. lisan-ý acz ve fakr: acizlik ve fakirliðin dili. livechillâh: Allah için, Allah namýna, maslahat: faydalar, yararlar. muayyen: belirlenmiþ. muzýr: zararlý. nikap: yüz örtüsü, peçe, perde. re fet: merhamet, acýmak. tahakküm: hükmetme, baský altýna alma. tasallut: musallat olma. ünsiyet: cana yakýnlýk.

8 Yirmiüçüncü Söz 273 ittiham etmemeli. Evet hakikat-ý halde âyât-ý beyyinâtýn beyanýyla sabit olan budur ki: Bütün mevcudat, herbirisi birer mahsus tesbih ve birer hususî ibâdet, birer has secde ettikleri gibi; bütün kâinattan dergâh-ý Ýlâhiyyeye giden, bir duadýr. Ya istidat lisanýyladýr: Bütün nebatat ve hayvanatýn dualarý gibi ki; herbiri lisan-ý istidadýyla Feyyaz-ý Mutlak tan bir suret taleb ediyorlar ve esmâsýna bir mazhariyet-i münkeþife istiyorlar. Veya ihtiyac-ý fýtrî lisanýyladýr: Bütün zîhayatýn iktidarlarý dahilinde olmayan hâcât-ý zaruriyeleri için dualarýdýr ki; her birisi o ihtiyâc-ý fýtrî lisanýyla Cevad-ý Mutlak tan idame-i hayatlarý için bir nevi rýzk hükmünde bâzý metâlibi istiyorlar. Veya lisan-ý ýztýrariyle bir duadýr ki: Muztar kalan herbir zîruh; kat î bir iltica ile dua eder, bir hâmi-i meçhulüne iltica eder; belki Rabb-ý Rahîm ine teveccüh eder. Bu üç nevi dua bir mâni olmazsa daima makbuldür. Dördüncü nevi ki; en meþhurudur.. bizim duamýzdýr. Bu da iki kýsýmdýr: Biri, fiilî ve hâlî; diðeri, kalbî ve kalîdir. Meselâ: Esbaba teþebbüs, bir dua-yý fiilîdir. Esbabýn içtimaý, müsebbebi îcad etmek için deðil, belki lisan-ý hâl ile müsebbebi Cenâb-ý Hak tan istemek için bir vaziyet-i marziye almaktýr. Hattâ çift sürmek hazine-i rahmet kapýsýný çalmaktýr. Bu nevi dua-yý fiilî, Cevad-ý Mutlak ýn isim ve unvanýna müteveccih olduðundan, kabûle mazhariyeti ekseriyet-i mutlakadýr. Ýkinci kýsým; lisan ile, kalb ile dua etmektir. Eli yetiþmediði bir kýsým metâlibi istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlý meyvesi þudur ki: Dua eden adam anlarki: Birisi var; onun hâtýrât-ý kalbini iþitir, herþey e eli yetiþir, her bir arzusunu yerine getirebilir.. aczine merhamet eder, fakrýna medet eder. Ýþte ey âciz insan ve ey fakir beþer! Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarý ve tükenmez bir kuvvetin medarý olan bir vesileyi elden býrakma. Ona yapýþ, âlâ-yý illiyîn-i insaniyete çýk, bir sultan gibi bütün kâinatýn dualarýný, kendi duan içine al. Bir abd-i küllî ve bir vekil-i umumî gibi (Ancak Senden yardým dileriz/1:5) de. Kâinatýn güzel bir takvimi ol... abd-i küllî: umumun, genelin namýna ibadet eden. âlâ-yý illiyîn-i insaniyet: insanlýlýðýn ulaþabileceði en yüksek makam. âyât-ý beyyinât: apaçýk ayetler. beþer: insanlýk Cevad-ý Mutlak: sonsuz ve sýnýrsýz ihsan ve cömertlik sahibi olan Allah. Cevad-ý Mutlak: sonsuz ve sýnýrsýz ihsan ve cömertlik sahibi olan Allah. cihet: taraf, yön. dua-yý fiilî: fiili dua. ekseriyet-i mutlaka: büyük çoðunluk. Feyyaz-ý Mutlak: sonsuz ve sýnýrsýz feyiz veren Allah. hâcât-ý zaruriye: zaruri ihtiyaçlar. hâmi-i meçhul: bilinmeyen himaye edici. hâtýrât-ý kalb: kalb hatýralarý. hazine-i Rahmet: Rahmet hazinesi içtima: toplanma. idame-i hayat: hayatýn devam ettirilmesi. kalî: sözle ifade. lisan-ý ýztýrar: darlýk dili, sýkýntý dili. lisan-ý istidad: kabiliyet dili. mazhariyet-i münkeþif: meydana çýkarýlma mazhariyeti. medar: sebeb, neden. metâlib: talebler, istekler. muztar: darda kalmak. müsebbeb: sebeble meydana gelmiþ olan. müteveccih: yönelmiþ, dönmüþ. nevi: çeþit, tür. vekil-i umumî: umumi, genel vekil.

9 ÝNSANIN SAADET ve ÞEKAVETÝNE MEDAR BEÞ NÜKTEDEN ÝBARETTÝR. [Ýnsan ahsen-i takvimde yaratýldýðý ve ona gayet câmi bir istidat verildiði için; esfel-i sâfilînden tâ âlâ-yý illiyyîne, ferþten tâ arþa, zerreden tâ þemse kadar dizilmiþ olan makamata, merâtibe, derecâta, derekâta girebilir ve düþebilir bir meydan-ý imtihana atýlmýþ, nihayetsiz sukut ve suûda giden iki yol onun önünde açýlmýþ bir mu cize-i kudret ve netice-i hilkat ve acubei san at olarak þu dünyaya gönderilmiþtir. Ýþte insanýn þu dehþetli terakki ve tedennîsinin sýrrýný Beþ Nükte de beyan edeceðiz.] BÝRÝNCÝ NÜKTE: Ýnsan, kâinatýn ekser envâýna muhtaç ve alâkadardýr. Ýhtiyâcâtý âlemin her tarafýna daðýlmýþ; arzularý ebede kadar uzanmýþ. Bir çiçeði istediði gibi, koca bir baharý da ister. Bir bahçeyi arzu ettiði gibi, ebedî cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müþtak olduðu gibi, Cemîl-i Zülcelâl i de görmeye müþtaktýr. Baþka bir menzilde duran bir sevdiðini ziyaret etmek için o menzilin kapýsýný açmaya muhtaç olduðu gibi; berzaha göçmüþ yüzde doksan dokuz ahbabýný ziyaret etmek ve firak-ý ebedîden kurtulmak için koca dünyanýn kapýsýný kapayacak ve bir mahþer-i acâib olan âhiret kapýsýný açacak, dünyayý kaldýrýp âhireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadîr-i Mutlak ýn dergâhýna ilticaya muhtaçtýr. Ýþte þu vaziyette bir insana hakikî Mâbud olacak; yalnýz, herþey in dizgini elinde, herþey in hazinesi yanýnda, herþey in yanýnda nâzýr, her mekânda hâzýr, mekândan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nâkýstan muallâ bir Kadîr-i Zülcelâl, bir Rahîm-i Zülcemâl, bir Hakîm-i Zülkemâl olabilir. Çünkü, nihayetsiz hâcât-ý insaniyeyi îfa edecek; ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyle ise, mâbûdiyete lâyýk yalnýz Odur. Ýþte ey insan! Eðer yalnýz Ona abd olsan, bütün mahlûkat üstünde bir mevki kazanýrsýn. Eðer ubûdiyetten istinkâf etsen, âciz mahlûkata zelil bir abd olursun. Eðer enaniyetine ve iktidarýna güvenip tevekkül ve duayý býrakýp, tekebbür ve dâvaya sapsan; o vakit iyilik ve îcâd cihetinde arý ve karýncadan daha aþaðý, örümcek ve sinekten daha zaif düþersin. Þer ve tahrip cihetinde; daðdan daha aðýr, tâundan daha muzýr olursun. acube-i san at: san at harikasý. ahsen-i takvim: varlýklar içinde san atça en harika ve makamca en üstün vaziyet. âlâ-yý illiyyîn: yükseklerin en yükseði. berzah: kabir alemi. câmi: kapsamlý, geniþ. Cemîl-i Zülcelâl: Cemal ve Celal sahibi olan Allah. derekât: derekeler, aþaðý vaziyetler. esfel-i sâfilîn: aþaðýlarýn en aþaðýsý. firak-ý ebedî: sonsuz ayrýlýk. hâcât-ý insaniye: insani ihtiyaçlar. îfa: yerine getirme. iltica: sýðýnma. istidat: kabiliyet. istinkâf: kabul etmemek, çekimser kalmak. Kadîr-i Mutlak: sonsuz ve sýnýrsýz kudret sahibi olan Allah. mâbûdiyet: kendisine ibadet edilen, ibadet edilmeye layýk olan, ki bu sýfat sadece Allah a mahsustur. makamat: makamlar. meratib: mertebeler. mualla: ulvi, yüce, üstün. muhit: ihata eden, kuþatan. muzýr: zararlý. müberra: beri olan, pak olan. münezzeh: noksanlýktan ve kusurdan pak ve beri olmak. müþtak: arzu ve iþtiyak gösteren. nâzýr: nezaret eden, bakan. netice-i hilkat: yaratýlýþ neticesi. sukut: alçalmak, aþaðý düþmek. suûd: yükselmek, derece artmak. tâun: veba tedennî: alçalma. ubûdiyet: ibadet etme. zelil: alçak, düþkün.

10 Yirmiüçüncü Söz ün Ýkinci Mebhasý 275 Evet ey insan! Sende iki cihet var: Birisi, îcad ve vücud ve hayýr ve müsbet ve fiil cihetidir. Diðeri; tahrip, adem, þer, nefy, infial cihetidir. Birinci cihet îtibariyle; arýdan, serçeden aþaðý, sinekten, örümcekten daha zaifsin. Ýkinci cihet îtibariyle; dað, yer, göklerden geçersin. Onlarýn çekindiði ve izhar-ý acz ettikleri bir yükü kaldýrýrsýn. Onlardan daha geniþ, daha büyük bir daire alýrsýn. Çünkü sen iyilik ve îcad ettiðin vakit, yalnýz vüs atin nisbetinde, elin ulaþacak derecede, kuvvetin yetiþecek mertebede iyilik ve îcad edebilirsin. Eðer fenalýk ve tahrib etsen, o vakit fenalýðýn tecavüz ve tahribin intiþar eder. Meselâ: Küfür bir fenalýktýr, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir. Fakat o tek seyyie; bütün kâinatýn tahkirini ve bütün Esmâ-i Ýlâhiyyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzilini tazammun eder. Çünkü, þu mevcudatýn âli bir makamý, ehemmiyetli bir vazifesi vardýr. Zira onlar, mektûbat-ý Rabbâniyye ve merâyâ-yý Sübhâniyye ve me murîn-i Ýlâhiyyedirler. Küfür ise; onlarý âyinedarlýk ve vazifedarlýk ve mânidarlýk makamýndan düþürüp, abesiyet ve tesadüfün oyuncaðý derekesine ve zevâl ve firâkýn tahribiyle çabuk bozulup deðiþen mevadd-ý fâniyeye ve ehemmiyetsizlik, kýymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdiði gibi, bütün kâinatta ve mevcudatýn âyinelerinde nakýþlarý ve cilveleri ve cemâlleri görünen Esmâ-i Ýlâhiyyeyi inkâr ile tezyif eder. Ve insanlýk denilen, bütün Esmâ-i Kudsiyye-i Ýlâhiyyenin cilvelerini güzelce ilân eden bir kaside-i manzume-i hikmet ve bir þecere-i bakýyenin cihâzâtýný câmi çekirdek misal bir mu cize-i kudret-i bâhire ve emânet-i kübrâyý uhdesine almakla yer, gök, daða tefevvuk eden ve melâikeye karþý rüchâniyet kazanan bir sâhib-i mertebe-i hilâfet-i arziyeyi; en zelil bir hayvan-ý fânî-i zâilden daha zelil, daha zaif, daha âciz, daha fakir bir derekeye atar. Ve mânâsýz, karmakarýþýk, çabuk bozulur bir âdi levha derekesine indirir. Elhâsýl: Nefs-i emmâre; tahrib ve þer cihetinde nihayetsiz cinayet iþleyebilir, fakat îcad ve hayýrda iktidarý pek azdýr ve cüz îdir. Evet, bir haneyi bir günde harab eder, yüz günde yapamaz. Lâkin eðer enaniyeti býraksa, hayrý ve vücudu tevfîk-i Ýlâhiyyeden istese, þer ve tahripten ve nefse îtimattan vazgeçse, istiðfar ederek tam abd olsa o vakit (Allah onlarýn kötülüklerini iyiliklere çevirir/25:70) sýrrýna mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i þer, nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkýlâb eder. Ahsen-i takvim kýymetini alýr, âlâ-yý illiyyîne çýkar. abesiyet: faydasýz ve boþ þeyler. adem-i tasdik: tasdik etmeme. ahsen-i takvim: varlýklar içinde san atça en harika ve makamca en üstün vaziyet. âyinedar: ayna vazifesi gören. câmi: kapsamlý, geniþ. dereke: aþaðý inen basamak, aþaðý mertebe. enaniyet: benlik. esmâ-i kudsiyye-i ilâhiyye: Allah ýn mukaddes isimleri. firâk: ayrýlýk. infial: harici bir sebeb ve tesirle hasýl olan hal ve hareket. inkýlâb: deðiþim, baþkalaþým. intiþar: neþrolma, yayýlma. izhar-ý acz: acizliðini gösterme. kaside-i manzume-i hikmet: Cenab-ý Hakk ýn hikmetlerini medheden þiir. me murîn-i Ýlâhiye: Allah ýn memurlarý. merâyâ-yý Sübhâniyye: her türlü noksanlýklardan uzak olan Allah ýn isim ve sýfatlarýný gösteren aynalar. mevadd-ý fâniye: fani, ölümlü maddeler. mu cize-i kudret-i bâhire: apaçýk kudret mu cizesi. nefy: sürgün etmek. rüchâniyet: tercih edilmeye daha layýk. sâhib-i mertebe-i hilâfet-i arziye: dünyada halifelik mertebesinin sahibi. þecere-i bakiye: sonsuz aðaç. tahkir: hakaret etme, yerme. tazammun: içinde barýndýrmak. tefevvuk: üstünlük. terzil: rezil etmek. tevfîk-i Ýlâhiyye: Allah ýn, kiþinin maksadýna uygun vaziyeti halketmesi. tezyif: çürütmek, küçük düþürmek. uhde: üzerine almak, üstüne vazife bilmek. vüs at: geniþlik. zevâl: yokluk, hiçlik.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Serdar BİLGİN KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Anahtar Kelimeler: heyet-i içtimaiye, hayat-i içtimaiye, şahs-ı manevi, iştirâk-i amâli uhrevî, ekser-ahkâm 1-BİREY NEDİR? Birey, sınırlı bir bedende

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Sorularlarisale.com ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Cenab-ı Hakk ı bize anlatan, tarif eden üç büyük tarif edici vardır. Bunlardan birisi, kâinat kitabı, diğeri Kur an-ı Kerim ve üçüncüsü

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduðunu anlamak istersen, þu temsilî hikâyeciðe bak, dinle... Þöyle ki:

ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduðunu anlamak istersen, þu temsilî hikâyeciðe bak, dinle... Þöyle ki: (Rahmân ve Rahîm olan Allah ýn adýyla.) (Ve yalnýz O`ndan yardým dileriz.) (Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, þükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olan Allah a mahsustur. Efendimiz Muhammed e [a.s.m.],

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Maddî kirleri sabun ve su giderdiği gibi kalbi karartan, insanı cehennemlik yapan, mânevî hastalık ve kirleri de tevbe, istiğfar ve Allâh'tan korkarak

Detaylı

Gençlik hiç şübhe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat iyyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme

Gençlik hiç şübhe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat iyyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme Gençlik hiç şübhe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat iyyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

"Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz?

Kuran nedir ve tarifi nasıldır? başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Sorularlarisale.com "Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Kur'ân, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve âyât-ı tekviniyeyi

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır.

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

1. Cümle ya da paragraf içinde tasnif/sınıflandırma ya da sıralama yapılması:

1. Cümle ya da paragraf içinde tasnif/sınıflandırma ya da sıralama yapılması: Risale-i Nur İzah Çalıştayı tebliğidir Mehmet Ali ERDEM Bu çalışmada, 31 Mayıs 2014 tarihinde yapılması planlanan Çalıştay ın Davet Mektubunda yer alan; Risale-i Nur izah çalışmalarında uygulanacak ortak

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Ev ve apartmana dair / H.Cahit YALÇIN

Ev ve apartmana dair / H.Cahit YALÇIN "Biz apartmanlara yabancıyız. Bir ailenin hayatında ev ocak en esaslı bir unsurdur. Bir odanın kapısını açtığım zaman, burada babam doğmuştu, bir sofaya çıktığım zaman, burada halam gelin olmuştu, bahçeye

Detaylı

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım:

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Listede zımpara müstesna - ki yalnız iki, üç yüz tonluk bir tenakus göstermiştir,

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

ÞÝÝR YAZARKEN NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝ? / Kadir ÇETÝN

ÞÝÝR YAZARKEN NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝ? / Kadir ÇETÝN ÞÝÝR YAZARKEN NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝ? / Kadir ÇETÝN Ekleyen Üçüncü Yeni Çarþamba, 07 Eylül 2011 Son Güncelleme Çarþamba, 07 Eylül 2011 MAVÝ ZAMAN KADÝR ÇETÝN Sual: Kaliteli bir þiir yazarken neye dikkat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

İnsanın çalışmaktaki gayesi ne olmalıdır? Neye ne kadar çalışmalıdır? Bu konuda önceliklerini belirlerken nelere dikkat etmelidir?

İnsanın çalışmaktaki gayesi ne olmalıdır? Neye ne kadar çalışmalıdır? Bu konuda önceliklerini belirlerken nelere dikkat etmelidir? İlim dünyasına kırkın üzerinde kıymetli eser kazandıran değerli hocamız Ümit Şimşek Bey ile Müslümanların para ile ilişkisini ve dinin zenginliğe bakışını konuştuk. Türkiye nin yetiştirdiği en önemli düşünürlerden

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

âlimane: ilm-i belâgat: muhtasar: belaðat-ý Kur'aniye: iþkâl: mülhid: müsamaha: kaide: müþevveþ: ehl-i ilhad: kemalât: nazar-ý insaf: hâlet:

âlimane: ilm-i belâgat: muhtasar: belaðat-ý Kur'aniye: iþkâl: mülhid: müsamaha: kaide: müþevveþ: ehl-i ilhad: kemalât: nazar-ý insaf: hâlet: Elde Kur an gibi bir mu cize-i bâki varken, Baþka bürhan aramak aklýma zaid görünür. Elde Kur an gibi bir bürhan-ý hakikat varken, Münkirleri ilzam için gönlüme sýklet mi gelir? [Þu Sözün baþýnda Beþ Þûleyi

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki:

Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki: Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki: Allah'tan ancak âlim olanlar korkar. Hadis-i şeriflerde ise şöyle buyuruldu: Hikmet ve ilmin başı Allah korkusudur Sizin en akıllınız,

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

Yaratma,yaratılma,yaratılış hep Allah a bakan yönlerdir.burada İlahi İrade,Kudret,Adalet,Hikmet tecelli etmekte ve eseri görülmektedir.

Yaratma,yaratılma,yaratılış hep Allah a bakan yönlerdir.burada İlahi İrade,Kudret,Adalet,Hikmet tecelli etmekte ve eseri görülmektedir. YA ŞEYTAN YARATILMASAY DI? Yaratma,yaratılma,yaratılış hep Allah a bakan yönlerdir.burada İlahi İrade,Kudret,Adalet,Hikmet tecelli etmekte ve eseri görülmektedir. Başta şunu teslim etmeliyiz ki;allah asla

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

yayın no: 279 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-II / Mesnevî-i Nuriye den, Katre Risalesi

yayın no: 279 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-II / Mesnevî-i Nuriye den, Katre Risalesi yayın no: 279 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-II / Mesnevî-i Nuriye den, Katre Risalesi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları isbn: 978 975 261 194 8 Sertifika

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Fabrika çıkışlı bilgisayar,denetimden geçirilmiş,çalışır halde olarak sunulur.

Fabrika çıkışlı bilgisayar,denetimden geçirilmiş,çalışır halde olarak sunulur. İÇ AYAR İnsanlar yaratılıştan iç ayarı yapılmış olarak dünyaya gönderilirler.tıpkı Tüm ayar ve proğramlarıyla donatılmış olarak düzenlenen bir bilgisayar gibi. Fabrika çıkışlı bilgisayar,denetimden geçirilmiş,çalışır

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

İnsan Hürriyeti Human Freedom

İnsan Hürriyeti Human Freedom İnsan Hürriyeti Human Freedom Gürbüz DENİZ Hürriyet konusunda her dünya görüşü, her felsefî sistem ve her din kendi paradigmasının değerleri noktasında farklı tanımlar yapmaktadır. Çok popüler olan bir

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Âyette: İnsanın ancak çalışması vardır. [1]mûcibince;insanın önemi,ürettiği çalışması ile orantılıdır.

Âyette: İnsanın ancak çalışması vardır. [1]mûcibince;insanın önemi,ürettiği çalışması ile orantılıdır. ÇALIŞMA VE FAİZ Âyette: İnsanın ancak çalışması vardır. [1]mûcibince;insanın önemi,ürettiği çalışması ile orantılıdır. Toplumun varlığı ve varlığının devamı üreticiliğindedir..devamlı tüketen toplum,bu

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Insan nereden büyüklük alır?

Insan nereden büyüklük alır? Bismillahirrahmanirrahim Azim Sıfatı O Peygamberlere Ulu-l Azim derler; Ibrahim, Musa, Nuh, Isa Peygamberler ve Hz. Muhammed s.a.v. azim sahibidir ve azim sahibi olan da ları yıkar. Muteber olan insanlara,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı