(Þu Söz ün iki mebhasý vardýr.) (Rahmân ve Rahîm olan Allah ýn adýyla) Ýmânýn binler mehâsininden yalnýz beþini BEÞ NOKTA içinde beyan ederiz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Þu Söz ün iki mebhasý vardýr.) (Rahmân ve Rahîm olan Allah ýn adýyla) Ýmânýn binler mehâsininden yalnýz beþini BEÞ NOKTA içinde beyan ederiz."

Transkript

1 (Þu Söz ün iki mebhasý vardýr.) (Rahmân ve Rahîm olan Allah ýn adýyla) (Andolsun ki, Biz insaný en güzel bir surette yarattýk. Daha sonra onu aþaðýlarýn aþaðýsýna attýk. Ancak iman edenler ve salih amel iþleyenler müstesna/95:4-6) Ýmânýn binler mehâsininden yalnýz beþini BEÞ NOKTA içinde beyan ederiz. BÝRÝNCÝ NOKTA: Ýnsan, nur-u îmân ile âlâ-yý illiyyîne çýkar; cennete lâyýk bir kýymet alýr. Ve zulmet-i küfür ile, esfel-i sâfiline düþer; cehenneme ehil (olacak) bir vaziyete girer. Çünkü îmân, insaný Sâni-i Zülcelâl ine nisbet ediyor. Îmân, bir intisaptýr. Öyle ise insan, îmân ile insanda tezahür eden san at-ý Ýlâhiyye ve nukuþ-u esmâ-i Rabbâniyye îtibariyle bir kýymet alýr. Küfür, o nisbeti kat eder. O kat dan san at-ý Rabbâniyye gizlenir. Kýymeti dahi yalnýz madde itibariyle olur. Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ý hayvânî olduðundan kýymeti hiç hükmündedir. Bu sýrrý bir temsil ile beyan edeceðiz. Meselâ: Ýnsanlarýn san atlarý içinde nasýlki maddenin kýymeti ile san atýn kýymeti ayrý ayrýdýr. Bâzan müsavi, bâzan madde daha kýymettar, bâzan oluyor ki; beþ kuruþluk demir gibi bir maddede beþ liralýk bir san at bulunuyor. Belki bâzan, antika olan bir san at, bir milyon kýymeti aldýðý halde, maddesi beþ kuruþa da deðmiyor. Ýþte öyle antika bir san at, antikacýlarýn çarþýsýna gidilse, hârika-piþe ve pek eski hünerver san atkârýna nisbet ederek o san atkârý yâd etmekle ve o san atla teþhir edilse, bir milyon fiatla satýlýr. Eðer, kaba demirciler çarþýsýna gidilse, beþ kuruþluk bir demir bahasýna alýnabilir. Ýþte insan, Cenâb-ý Hakkýn böyle antika bir san atýdýr. Ve en nâzik ve nâzenîn bir mu cize-i âlâ-yý illiyyin: yükseklerin en yükseði. esfel-i sâfilin: aþaðýlarýn en aþaðýsý. hârika-piþe: harikalý, harika iþler yapan. hayat-ý hayvanî: hayvanlarýn hayatý. hünerver: hünerli, becerikli. intisap: baðlanma. kat etmek: kesme, ayýrma. mebhas: bahisler, mevzular. mehâsin: güzellikler. muvakkat: geçici. nâzenîn: ince, nazlý, hoþ eda olan. nukuþ-u esmâ-i Rabbâniyye: terbiye edici olan Allah ýn güzel isimlerinin nakýþlarý. nur-u îmân: iman nuru. san at-ý Ýlâhiyye: Allah ýn san atý. Sâni-i Zülcelâl: Celal sahibi ve san atkar olan Allah. tezahür: görünme, meydana çýkma. zâil: geçici, devamý olmayan. zulmet-i küfür: küfür karanlýðý.

2 Yirmiüçüncü Söz 267 kudretidir ki: Ýnsaný, bütün esmâsýnýn cilvesine mazhar ve nakýþlarýna medar ve kâinata bir misal-i musaððar suretinde yaratmýþtýr. Eðer nur-u îmân, içine girse, üstündeki bütün mânidar nakýþlar, o ýþýkla okunur. O mü min, þuur ile okur. Ve o intisapla okutur. Yani Sâni-i Zülcelâl in masnûuyum, mahlûkuyum, rahmet ve keremine mazharým gibi mânalarla insandaki san at-ý Rabbâniyye tezahür eder. Demek Sâni ine intisaptan ibaret olan îmân; insandaki bütün âsâr-ý san atý izhâr eder. Ýnsanýn kýymeti, o san at-ý Rabbâniyeye göre olur ve âyine-i Samedâniyye îtibariyledir. O halde þu ehemmiyetsiz olan insan, þu îtibarla bütün mahlûkat üstünde bir muhatab-ý Ýlâhî ve cennete lâyýk bir misafir-i Rabbânî olur. Eðer kat -ý intisaptan ibaret olan küfür, insanýn içine girse; o vakit bütün o mânidar nukuþ-u Esmâ-i Ýlâhiyye karanlýða düþer, okunmaz. Zira Sâni unutulsa, Sâni a müteveccih mânevî cihetler de anlaþýlmaz. Âdeta baþ aþaðý düþer. O mânidar âlî san atlarýn ve mânevî âli nakýþlarýn çoðu gizlenir. Bâki kalan ve göz ile görülen bir kýsmý ise; süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut eder. Herbiri birer parlak elmas iken, birer sönük þiþe olurlar. Ehemmiyeti yalnýz madde-i hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise; dediðimiz gibi kýsacýk bir ömürde hayvanatýn en âcizi ve en muhtacý ve en kederlisi olduðu bir halde yalnýz cüz î bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder gider. Ýþte küfür böyle mahiyet-i insaniyeyi yýkar; elmastan kömüre kalbeder. ÝKÝNCÝ NOKTA: Ýmân nasýlki bir nurdur; insaný ýþýklandýrýyor, üstünde yazýlan bütün mektubat-ý Samedâniyeyi okutturuyor. Öyle de; kâinatý dahi ýþýklandýrýyor. Zaman-ý mâzi ve müstakbeli, zulümattan kurtarýyor. Þu sýrrý, bir vâkýada (Allah, iman edenlerin dostu ve yardýmcýsýdýr; onlarý inkâr karanlýklarýndan kurtarýp hidayet nuruna kavuþturur/2:257) âyet-i kerîmesinin bir sýrrýna dair gördüðüm bir temsil ile beyan ederiz. Þöyle ki: Bir vâkýa-i hayâliyede gördüm ki: Ýki yüksek dað var birbirine mukabil, üstünde dehþetli bir köprü kurulmuþ. Köprünün altýnda pek derin bir dere, ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayý da, her tarafý karanlýk, kesîf bir zulümât istilâ etmiþti. Ben sað tarafýma baktým; nihayetsiz bir zulümât içinde bir mezar-ý ekber gördüm, yani tahayyül ettim. Sol tarafýma baktým; müthiþ zulümât dalgalarý içinde azîm fýrtýnalar, daðdaðalar, âlî: yüce, üstün. âsâr-ý san at: san at eserleri. âyine-i Samedâniyye: Samed olan Allah ýn aynasý. cihet: yön, taraf. daðdaða: gürültü, ýzdýrab. esbab: sebebler. izhâr: serme, meydana koyma. kalbetmek: deðiþtirmek. kat -ý intisap: alakayý ve baðlýlýðý kesme. kerem: nefaset, izzet, þeref. ihsan. madde-i hayvaniye: hayvani madde. mahiyet-i insaniye: insan mahiyeti, esasý, içyüzü. mânidar: nükteli, ince manalý. masnû: yapýlmýþ san at. medar: sebeb, neden. mektubat-ý Samedâniye: Samed olan Allah ýn mektublarý. mezar-ý ekber: en büyük mezar. misafir-i Rabbânî: terbiye edici olan Allah ýn misafiri. misal-i musaððar: küçük örnek. muhatab-ý Ýlâhî: Allah ýn muhatabý. mukabil: karþýlýk müstakbel: gelecek zaman. müteveccih: yönelmiþ, dönmüþ. nukuþ-u esmâ-i ilâhiyye: Allah ýn güzel isimlerinin nakýþlarý. san at-ý Rabbâniyye: terbiye edici olan Allah ýn san atý Sâni-i Zülcelâl: Celal sahibi ve San atkar olan Allah. süflî: alçak, aþaðý. tahayyül: hayal etmek. tefessüh: çürümek, bozulmak. teþhir: göz önüne serme, gösterme. tezahür: görünme, meydana çýkma. vâkýa-i hayâliye: düþünme anýnda olan hadise, hayali olay. zaman-ý mâzi: geçmiþ zaman. zulümât: karanlýklar.

3 268 Sözler dâhiyeler hazýrlandýðýný görüyor gibi oldum. Köprünün altýna baktým; gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Bu müdhiþ zulümata karþý sönük bir cep fenerim vardý. Onu istimâl ettim, yarým yamalak ýþýðýyla baktým. Pek müthiþ bir vaziyet bana göründü. Hattâ önümdeki köprünün baþýnda ve etrafýnda öyle müthiþ ejderhalar, arslanlar, canavarlar göründü ki: Keþke bu cep fenerim olmasa idi, bu dehþetleri görmese idim. dedim. O feneri hangi tarafa çevirdim ise, öyle dehþetler aldým. Eyvah! Þu fener, baþýma belâdýr dedim. Ondan kýzdým; o cep fenerini yere çarptým, kýrdým. Güya onun kýrýlmasý, dünyayý ýþýklandýran büyük elektrik lâmbasýnýn düðmesine dokundum gibi birden o zulümât boþandý. Her taraf o lâmbanýn nuru ile doldu. Herþey in hakikatini gösterdi. Baktým ki: O gördüðüm köprü, gayet muntazam yerde, ova içinde bir caddedir. Ve sað tarafýmda gördüðüm mezarý ekber; baþtan baþa güzel, yeþil bahçelerle nuranî insanlarýn taht-ý riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduðunu fark ettim. Ve sol tarafýmda, fýrtýnalý, daðdaðalý zannettiðim uçurumlar, þâhikalar ise; süslü, sevimli, cazibedar olan daðlarýn arkalarýnda azîm bir ziyafetgâh, güzel bir seyrangâh, yüksek bir nüzhetgâh bulunduðunu hayal meyal gördüm. Ve o müthiþ canavarlar, ejderhalar zannettiðim mahlûklar ise, mûnis deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvanat-ý ehliye olduðunu gördüm: (Îman nûrundan dolayý Allah a hamd olsun.) diyerek (Allah, îman edenlerin dostu ve yardýmcýsýdýr; onlarý inkâr karanlýklarýndan kurtarýp hidayet nuruna kavuþturur/2:257) âyet-i kerîmesini okudum, o vâkýadan ayýldým. Ýþte o iki dað; mebde-i hayat, âhir-i hayat, yani âlem-i arz ve âlem-i berzahtýr. O köprü ise, hayat yoludur. O sað taraf ise, geçmiþ zamandýr. Sol taraf ise, istikbâldir. O cep feneri ise, hodbin ve bildiðine îtimad eden ve vahy-i semavîyi dinlemeyen enaniyet-i insaniyyedir. O canavarlar zannolunan þeyler ise, âlemin hâdisatý ve acip mahlûkatýdýr. Ýþte enaniyetine îtimad eden, zulümât-ý gaflete düþen, dalâlet karanlýðýna müptelâ olan adam; o vâkýada evvelki halime benzer ki: O cep feneri hükmünde nâkýs ve dalâlet-âlûd mâlûmat ile zaman-ý mâziyi, bir mezar-ý ekber suretinde ve adem-âlûd bir zulümât içinde görüyor. Ýstikbâli, gayet fýrtýnalý ve tesadüfe baðlý bir vahþetgâh gösterir. Hem herbirisi bir Hakîm-i Rahîm in birer memur-u musahharý olan hâdisat ve mevcûdatý, muzýr birer canavar hükmünde bildirir. adem-âlûd: yokluk içinde. âhir-i hayat: hayatýn sonu. âlem-i arz: dünya alemi. âlem-i berzah: berzah alemi. dahiye: afet, bela. dalâlet-âlûd: sapýklýk içinde. enaniyet-i insaniyye: benlik, insanýn sadece kendine güvenmesi. hadisat: olaylar Hakîm-i Rahîm: her þeyi hikmetle yaratan ve tüm yarattýklarýna merhametle muamele eden Allah. hayvanat-ý ehliye: evcil hayvanlar. hodbin: bencil, baþkasýna hak tanýmayýp her þeyde kendi lezzetini takib eden kimse. istimâl: kullanmak. mâlûmat: bilinen þeyler, bilinenler. mebde-i hayat: hayatýn baþlangýcý. mûnis: ünsiyet edilen, canayakýn. muntazam: intizamlý, düzenli. nâkýs: eksik, tam olmayan. nüzhetgâh: eðlence yeri. seyrangâh: seyir yeri. þâhika: tepe, zirve. taht-ý riyaset: baþkanlýk altý. vahþetgâh: vahþetli yer. vahy-i semâvî: beþerin düþünerek yapmasýna imkan olmayan ve Allah ýn melekler vasýtasýyla peygamberlerine gönderdiði vahiy. vâkýa: vuku bulmuþ, olmuþ. zaman-ý mâzi: geçmiþ zaman. ziyafetgâh: ziyafet yeri. zulümât-ý gaflet: Allah ý unutma karanlýðý.

4 Yirmiüçüncü Söz 269 (Ýnkâr edenlerin dostu ise taðutlarýdýr; onlarý iman nurundan mahrum býrakýp inkâr karanlýklarýna sürüklerler/2:257) hükmüne mazhar eder. Eðer hidâyet-i Ýlâhiyye yetiþse, îmân kalbine girse, nefsin fir avuniyeti birden kâinat bir kýrýlsa, Kitabullah ý dinlese, o vâkýada ikinci hâlime benzeyecek. O vakit gündüz rengini alýr; nur-u Ýlâhî ile dolar. Âlem (Allah göklerin ve yerin nurudur/24:35) âyetini okur. O vakit zaman-ý mâzi, bir mezar-ý ekber deðil, belki herbir asrý bir nebînin veya evliyanýn taht-ý riyasetinde vazife-i ubûdiyeti îfa eden ervâh-ý sâfiye cemaatlarýnýn vazife-i hayatlarýný bitirmekle (Allah en büyüktür) diyerek makamat-ý âliyeye uçmalarýný ve müstakbel tarafýna geçmelerini kalb gözü ile görür. Sol tarafýna bakar ki; daðlar-misâl bâzý inkýlâbat-ý berzahiye ve uhreviye arkalarýnda cennetin baðlarýndaki saadet saraylarýnda kurulmuþ bir ziyafet-i Rahmaniyyeyi o nur-u îmân ile uzaktan uzaða fark eder. Ve fýrtýna ve zelzele, tâun gibi hâdiseleri, birer müsahhar memur bilir. Bahar fýrtýnasý ve yaðmur gibi hâdisatý; sureten haþîn, mânen çok lâtif hikmetlere medar görüyor. Hattâ mevti, hayat-ý ebediyenin mukaddemesi ve kabri, saadet-i ebediyenin kapýsý görüyor. Daha sair cihetleri sen kýyas eyle. Hakikati, temsile tatbik et... ÜÇÜNCÜ NOKTA: Ýmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî îmâný elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve îmânýn kuvvetine göre hâdisatýn tazyikatýndan kurtulabilir. ( Allah a tevekkül ettim/11:56) der, sefine-i hayatta kemâl-i emniyetle hâdisatýn daðlarvarî dalgalarý içinde seyran eder. Bütün aðýrlýklarýný Kadîr-i Mutlak ýn yedi kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa, tevekkül etmezse, dünyanýn aðýrlýklarý; uçmasýna deðil, belki esfel-i sâfilîn e çeker. Demek: Îmân tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktiza eder. Fakat yanlýþ anlama. Tevekkül, esbâbý bütün bütün reddetmek deðildir; belki esbabý, dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba teþebbüs ise, bir nevi dua-i fiilî telâkki ederek; müsebbebatý, yalnýz Cenâb-ý Hak tan istemek ve neticeleri Ondan bilmek ve Ona minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misâlleri, þu hikâyeye benzer: cihet: yön, taraf. dest-i kudret: kudret eli. dua-i fiilî: fiili dua. ervâh-ý sâfiye: safi, temiz ruhlar. esbâb: sebebler. esfel-i sâfilîn: aþaðýlarýn en aþaðýsý. hâdisat: hadiseler olaylar. hidâyet-i Ýlâhiyye: Allah ýn hidayeti. îfa: yerine getirme. iktiza: gerektirmek. inkýlâbat-ý berzahiye ve uhreviye: kabir ve ahiret aleminde olan deðiþiklikler. kemâl-i emniyet: tam ve mükemmel güven. Kitabullah: Allah ýn kitabý, Kur an. lâtif: letafetli, hoþ. makamat-ý âliye: yüce, üstün makamlar. me mur-u musahhar: hizmetkar memur. medar: sebeb, neden. mevt: ölüm. mezar-ý ekber: en büyük mezar. mukaddeme: baþlangýç. musahhar: hizmetkar. muzýr: zararlý. müstakbel: gelecek zaman. riayet: iyi karþýlamak, uymak, tabi olmak. saadet-i dâreyn: iki dünya saadeti. sefine-i hayat: hayat gemisi. seyran: gezme, gezinme. taht-ý riyaset: baþkanlýk altý. tâun: veba denen dehþetli bir hastalýk. tazyikat: baskýlar, sýkýntýlar. vâkýa: vuku bulmuþ, olmuþ. vazife-i ubûdiyet: ibadet vazifesi. yed-i kudret: kudret eli. zaman-ý mâzi: geçmiþ zaman.

5 270 Sözler Vaktiyle iki adam; hem bellerine, hem baþlarýna aðýr yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir bilet alýp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye býrakýp, üstünde oturup nezaret eder. Diðeri hem ahmak, hem maðrur olduðundan yükünü yere býrakmýyor. Ona denildi: Aðýr yükünü gemiye býrakýp rahat et. O dedi: Yok, ben býrakmayacaðým. Belki zâyi olur. Ben kuvvetliyim. Malýmý, belimde ve baþýmda muhafaza edeceðim. Yine ona denildi: Bizi ve sizi kaldýran þu emniyetli sefine-i Sultaniye daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki baþýn döner, yükün ile beraber denize düþersin. Hem gittikçe kuvvetten düþersin. Þu bükülmüþ belin, þu akýlsýz baþýn gittikçe aðýrlaþan þu yüklere tâkat getiremeyecek. Kaptan dahi eðer seni bu halde görse, ya divânedir diye seni tard edecek. Ya haindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapis edilsin, diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehl-i dikkat nazarýnda, zaafý gösteren tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, riyayý ve zilleti gösteren tasannuun ile kendini halka mudhike yaptýn. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o bîçârenin aklý baþýna geldi. Yükünü yere koydu, üstünde oturdu. Oh!.. Allah senden razý olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralýktan kurtuldum dedi. Ýþte ey tevekkülsüz insan! Sen de bu adam gibi aklýný baþýna al, tevekkül et. Tâ bütün kâinatýn dilenciliðinden ve her hâdisenin karþýsýnda titremekten ve hodfuruþluktan ve maskaralýktan ve þekavet-i uhreviyyeden ve tazyikat-ý dünyeviyye hapsinden kurtulasýn... DÖRDÜNCÜ NOKTA: Ýmân, insaný insan eder. Belki insaný sultan eder. Öyle ise, insanýn vazife-i asliyesi, îmân ve duadýr. Küfür, insaný gayet âciz bir canavar hayvan eder. Þu mes elenin binler delillerinden yalnýz hayvan ve insanýn dünyaya gelmelerindeki farklarý, o mes eleye vâzýh bir delildir ve bir bürhan-ý katý dýr. Evet, insaniyet, îmân ile insaniyet olduðunu, insan ile hayvanýn dünyaya geliþindeki farklarý gösterir. Çünkü: Hayvan, dünyaya geldiði vakit, âdeta baþka bir âlemde tekemmül etmiþ gibi istidadýna göre mükemmel olarak gelir, yani gönderilir. Ya iki saatte, ya iki günde veya iki ayda, bütün þerait-i hayatiyesini ve kâinatla olan münasebetini ve kavanin-i hayatýný öðrenir, meleke sahibi olur. Ýnsanýn yirmi senede kazandýðý iktidar-ý hayatiyeyi ve meleke-i ameliyeyi, yirmi günde serçe ve arý gibi bir hayvan tahsil eder, yani ona ilham olunur. Demek, hayvanýn vazife-i asliyesi; taallümle tekemmül etmek deðildir ve mârifet kesbetmekle terakki etmek deðildir ve aczini göstermekle meded istemek, dua etmek deðildir. Belki vazifesi; istidadýna göre taammüldür, amel etmektir, ubûdiyet-i fiiliyedir. Ýnsan ise, dünyaya geliþinde herþey i bürhan-ý katý : kesin delil. hodfuruþ: kendini beðendirmeye çalýþan. iktidar-ý hayatiye: hayat kuvveti. istidad: kabiliyet. istihza: alay etmek. ittiham: zan altýnda býrakmak, suçlamak. kavanin-i hayat: hayat kanunlarý. kerem: nefaset, izzet, þeref, ihsan. kesbetmek: kazanmak, çalýþarak kazanmak. meleke-i ameliye: herhangi bir iþle uðraþmanýn neticesinde meleke kazanmak, baðýþýklýk. mudhik: maskaralýk ederek güldüren. müsebbebat: sebeble meydana çýkanlar. nazar: bakýþ. nezaret: bakmak, bakýþ, seyir. sefine-i sultaniye: sultanýn gemisi. þekavet-i uhreviyye: ahirette kötü duruma düþme. taammül: amel etmek. tardetmek: kovmak, def etmek. tasannu: yapmacýk hareket. tazyikat-ý dünyeviyye: dünya sýkýntýlarý, baskýlarý. tekebbür: kibir, büyüklenmek. telâkki: almak, kabul etmek. ubûdiyet-i fiiliye: fiili ibadet. vâzýh: açýk, ayan. vazife-i asliye: asli vazife.

6 Yirmiüçüncü Söz 271 öðrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarýna câhil, hattâ yirmi senede tamamen þerait-i hayatý öðrenemiyor. Belki âhir-i ömrüne kadar öðrenmeye muhtaç, hem gayet âciz ve zaif bir surette dünyaya gönderilip, bir-iki senede ancak ayaða kalkabiliyor. On beþ senede ancak zarar ve menfaati fark eder. Hayat-ý beþeriyenin muavenetiyle, ancak menfaatlarýný celp ve zararlardan sakýnabilir. Demek ki, insanýn vazife-i fýtriyesi; taallümle tekemmüldür; dua ile ubûdiyettir. Yani: Kimin merhametiyle böyle hakîmâne idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müþfikane terbiye olunuyorum? Nasýl birisinin lütuflarýyla böyle nâzeninane besleniyorum ve idare ediliyorum? bilmektir ve binden ancak birisine eli yetiþemediði hâcâtýna dair Kadiü l-hâcât a lisan-ý acz ve fakr ile yalvarmaktýr ve istemek ve dua etmektir. Yani: Aczin ve fakrýn cenahlarýyla makam-ý âlâ-yý ubûdiyete uçmaktýr. Demek insan bu âleme ilim ve dua vasýtasýyla tekemmül etmek için gelmiþtir. Mahiyet ve istidat itibariyle herþey ilme baðlýdýr. Ve bütün ulûm-u hakikîyenin esasý ve mâdeni ve nuru ve ruhu: Mârifetullahtýr ve onun üssü l-esâsý da imân-ý billâhdýr. Hem insan, nihayetsiz acziyle nihayetsiz beliyyata mâruz ve hadsiz âdânýn hücumuna müptelâ ve nihayetsiz fakrýyla beraber nihayetsiz hâcâta giriftar ve nihayetsiz metalibe muhtaç olduðundan, vazife-i asliye-i fýtriyesi îmândan sonra dua dýr. Dua ise, esas-ý ubûdiyettir. Nasýl bir çocuk, eli yetiþmediði bir meramýný, bir arzusunu elde etmek için, ya aðlar, ya ister. Yani: Ya fiilî, ya kavlî lisan-ý acziyle bir dua eder. Maksûduna muvaffak olur. Öyle de: Ýnsan bütün zîhayat âlemi içinde nâzik, nâzenin, nâzdar bir çocuk hükmündedir. Rahmânür-Rahîm in dergâhýnda; ya zaaf ve acziyle aðlamak veya fakr ve ihtiyacýyla dua etmek gerektir. Tâ ki, makasýdý ona musahhar olsun veya teshirin þükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten vaveylâ eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi: Ben kuvvetimle bu kabil-i teshir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acip þeyleri teshir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum. deyip küfrân-ý nimete sapmak, insaniyetin fýtrat-ý asliyesine zýt olduðu gibi, þiddetli bir azâba kendini müstahak eder. BEÞÝNCÝ NOKTA: Ýmân; duayý, bir vesile-i kat iye olarak iktiza ettiði ve fýtrat-ý insaniye onu þiddetle istediði gibi; Cenâb-ý Hak dahi Duanýz olmazsa ne ehemmiyetiniz var? âdâ: düþman. âhir-i ömr: ömrün sonu. beliyyat: belalar. celp: kendine çekme. cenah: taraf, yön. esas-ý ubudiyet: ibadet etmenin esasý. fýtrat-ý asliye: asli yaratýlýþ. hâcât: ihtiyaçlar. hayat-ý beþeriye: insanlýðýn hayatý. iktiza: gerektirmek. imân-ý billâh: Allah a iman. istidat: kabiliyet. kabil-i teshir: hizmetkar edilebilen. Kadiü l-hâcât: bütün ihtiyaçlarý yerine getiren Allah. kavlî: sözlü. küfrân-ý ni met: nimete nankörlük etmek. lütuf: ihsan, ikram. mahiyet: bir þeyin içyüzü, özellik. makam-ý âlâ-yý ubûdiyet: ibadet etmenin yüce makamý. makasýd: maksadlar. maksûd: kastedilen. mârifetullah: Allah ýn san atlarýný ve Kur ani hakikatleri tefekkür veya tahsil ile veya lütfu ilahi ile kalbi inkiþaf ve basirete sahib olmak. Esma-i ilahiyyeyi tanýmak. metalib: istekler, arzular. muavenet: yardýmlaþma. musahhar: hizmetkar. muvaffak: baþarmýþ, gayesine eriþmiþ. müptelâ: dertli, belalý. tutulmuþ. müþfikane: þefkat ederek. nâzenin: nazlý, ince, hoþ eda olan. nâzeninane: nazikçe, incelikle, hoþ eda ile. nâzýr: nezaret eden, bakan. þerait-i hayatiye: hayat þartlarý. taallüm: ilim öðrenmek. tekemmül: mükemmelleþmek. teshir: sihir yapma, etkileme ulûm-u hakikîye: hakiki ilimler. üssü l-esâs: hakiki saðlam temel. vaveylâ: aðlayarak inleme. vazife-i asliye-i fýtriye: yaratýlýþtan gelen asli vazife. vazife-i fýtriye: yaratýlýþtan gelen vazife. vesile-i kat iye: kesin vesile, kesin sebeb. zîhayat: hayat sahibi.

7 272 Sözler mealinde (Bana dua edin, size cevap vereyim/40:60) emrediyor. (25:77) ferman ediyor. Hem Eðer desen: Bir çok def a dua ediyoruz kabûl olmuyor. Halbuki, âyet umumîdir, her duaya cevap var ifade ediyor. Elcevap: Cevap vermek ayrýdýr, kabûl etmek ayrýdýr. Her dua için cevap vermek var; fakat kabul etmek, hem ayn-ý matlûbu vermek Cenâb-ý Hakk ýn hikmetine tâbidir. Meselâ: Hasta bir çocuk çaðýrýr: Yâ hekim! Bana bak. Hekim: Lebbeyk der; Ne istersin? Cevap verir. Çocuk: Þu ilâcý ver bana der. Hekim ise; ya aynen istediðini verir, yahut onun maslahatýna binaen ondan daha iyisini verir, yahut hastalýðýna zarar olduðunu bilir, hiç vermez. Ýþte Cenâb-ý Hak; Hakîm-i Mutlak, hâzýr, nâzýr olduðu için, abdin duasýna cevap verir. Vahþet ve kimsesizlik dehþetini, huzuruyla ve cevabýyla ünsiyete çevirir. Fakat, insanýn hevaperestane ve heveskârane tahakkümüyle deðil, belki hikmet-i Rabbâniyyenin iktizasýyla ya matlûbunu veya daha evlâsýný verir veya hiç vermez. Hem, dua bir ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, semerâtý uhreviyedir. Dünyevî maksatlar ise o nevi dua ve ibâdetin vakitleridir. O maksatlar, gayeleri deðil. Meselâ: Yaðmur namazý ve duasý bir ibâdettir. Yaðmursuzluk, o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua, yaðmuru getirmek için deðildir. Eðer sýrf o niyet ile olsa; o dua, o ibadet hâlis olmadýðýndan kabûle lâyýk olmaz. Nasýlki güneþin gurubu, akþam namazýnýn vaktidir. Hem güneþin ve ay ýn tutulmalarý, küsuf ve husuf namazlarý denilen iki ibadet-i mahsusanýn vakitleridir. Yani; gece ve gündüzün nuranî âyetlerinin nikaplanmasýyla bir azamet-i Ýlâhiyyeyi ilâna medar olduðundan, Cenâb-ý Hak ibâdýný o vakitte bir nevi ibâdete davet eder. Yoksa o namaz, (açýlmasý ve ne kadar devam etmesi, müneccim hesabýyla muayyen olan) ay ve güneþin husuf ve küsuflarýnýn inkiþaflarý için deðildir. Ayný onun gibi; yaðmursuzluk dahi, yaðmur namazýnýn vaktidir. Ve beliyyelerin istilâsý ve muzýr þeylerin tasallutu, bâzý dualarýn evkat-ý mahsusalarýdýr ki; insan o vakitlerde aczini anlar, dua ile, niyaz ile Kadîr-i Mutlak ýn dergâhýna iltica eder. Eðer dua çok edildiði halde, beliyyeler def olunmazsa; denilmeyecek ki: Dua kabûl olmadý. Belki denilecek ki: Duanýn vakti, kaza olmadý. Eðer Cenâb-ý Hak, fazl ve keremiyle belâyý ref etse, nurun alâ nur, o vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua, bir sýrr-ý ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, hâlisen livechillâh olmalý. Yalnýz aczini izhar edip, dua ile Ona iltica etmeli. Rubûbiyetine karýþmamalý. Tedbiri Ona býrakmalý. Hikmetine îtimad etmeli. Rahmetini ayn-ý matlûb: istenilenin aynýsý. beliyye: belalar, musibetler. evkat-ý mahsusa: hususi vakitler. evlâ: daha üstün. hâlî: geniþ. hevaperestane: hevesine taparcasýna. husuf: ay tutulmasý. ibâd: ibadet edenler, kullar. iktiza: gerektirmek. iltica: sýðýnma. inkiþaf: meydana çýkma. küsuf: güneþ tutulmasý. lebbeyk: buyurunuz. lisan-ý acz ve fakr: acizlik ve fakirliðin dili. livechillâh: Allah için, Allah namýna, maslahat: faydalar, yararlar. muayyen: belirlenmiþ. muzýr: zararlý. nikap: yüz örtüsü, peçe, perde. re fet: merhamet, acýmak. tahakküm: hükmetme, baský altýna alma. tasallut: musallat olma. ünsiyet: cana yakýnlýk.

8 Yirmiüçüncü Söz 273 ittiham etmemeli. Evet hakikat-ý halde âyât-ý beyyinâtýn beyanýyla sabit olan budur ki: Bütün mevcudat, herbirisi birer mahsus tesbih ve birer hususî ibâdet, birer has secde ettikleri gibi; bütün kâinattan dergâh-ý Ýlâhiyyeye giden, bir duadýr. Ya istidat lisanýyladýr: Bütün nebatat ve hayvanatýn dualarý gibi ki; herbiri lisan-ý istidadýyla Feyyaz-ý Mutlak tan bir suret taleb ediyorlar ve esmâsýna bir mazhariyet-i münkeþife istiyorlar. Veya ihtiyac-ý fýtrî lisanýyladýr: Bütün zîhayatýn iktidarlarý dahilinde olmayan hâcât-ý zaruriyeleri için dualarýdýr ki; her birisi o ihtiyâc-ý fýtrî lisanýyla Cevad-ý Mutlak tan idame-i hayatlarý için bir nevi rýzk hükmünde bâzý metâlibi istiyorlar. Veya lisan-ý ýztýrariyle bir duadýr ki: Muztar kalan herbir zîruh; kat î bir iltica ile dua eder, bir hâmi-i meçhulüne iltica eder; belki Rabb-ý Rahîm ine teveccüh eder. Bu üç nevi dua bir mâni olmazsa daima makbuldür. Dördüncü nevi ki; en meþhurudur.. bizim duamýzdýr. Bu da iki kýsýmdýr: Biri, fiilî ve hâlî; diðeri, kalbî ve kalîdir. Meselâ: Esbaba teþebbüs, bir dua-yý fiilîdir. Esbabýn içtimaý, müsebbebi îcad etmek için deðil, belki lisan-ý hâl ile müsebbebi Cenâb-ý Hak tan istemek için bir vaziyet-i marziye almaktýr. Hattâ çift sürmek hazine-i rahmet kapýsýný çalmaktýr. Bu nevi dua-yý fiilî, Cevad-ý Mutlak ýn isim ve unvanýna müteveccih olduðundan, kabûle mazhariyeti ekseriyet-i mutlakadýr. Ýkinci kýsým; lisan ile, kalb ile dua etmektir. Eli yetiþmediði bir kýsým metâlibi istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlý meyvesi þudur ki: Dua eden adam anlarki: Birisi var; onun hâtýrât-ý kalbini iþitir, herþey e eli yetiþir, her bir arzusunu yerine getirebilir.. aczine merhamet eder, fakrýna medet eder. Ýþte ey âciz insan ve ey fakir beþer! Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarý ve tükenmez bir kuvvetin medarý olan bir vesileyi elden býrakma. Ona yapýþ, âlâ-yý illiyîn-i insaniyete çýk, bir sultan gibi bütün kâinatýn dualarýný, kendi duan içine al. Bir abd-i küllî ve bir vekil-i umumî gibi (Ancak Senden yardým dileriz/1:5) de. Kâinatýn güzel bir takvimi ol... abd-i küllî: umumun, genelin namýna ibadet eden. âlâ-yý illiyîn-i insaniyet: insanlýlýðýn ulaþabileceði en yüksek makam. âyât-ý beyyinât: apaçýk ayetler. beþer: insanlýk Cevad-ý Mutlak: sonsuz ve sýnýrsýz ihsan ve cömertlik sahibi olan Allah. Cevad-ý Mutlak: sonsuz ve sýnýrsýz ihsan ve cömertlik sahibi olan Allah. cihet: taraf, yön. dua-yý fiilî: fiili dua. ekseriyet-i mutlaka: büyük çoðunluk. Feyyaz-ý Mutlak: sonsuz ve sýnýrsýz feyiz veren Allah. hâcât-ý zaruriye: zaruri ihtiyaçlar. hâmi-i meçhul: bilinmeyen himaye edici. hâtýrât-ý kalb: kalb hatýralarý. hazine-i Rahmet: Rahmet hazinesi içtima: toplanma. idame-i hayat: hayatýn devam ettirilmesi. kalî: sözle ifade. lisan-ý ýztýrar: darlýk dili, sýkýntý dili. lisan-ý istidad: kabiliyet dili. mazhariyet-i münkeþif: meydana çýkarýlma mazhariyeti. medar: sebeb, neden. metâlib: talebler, istekler. muztar: darda kalmak. müsebbeb: sebeble meydana gelmiþ olan. müteveccih: yönelmiþ, dönmüþ. nevi: çeþit, tür. vekil-i umumî: umumi, genel vekil.

9 ÝNSANIN SAADET ve ÞEKAVETÝNE MEDAR BEÞ NÜKTEDEN ÝBARETTÝR. [Ýnsan ahsen-i takvimde yaratýldýðý ve ona gayet câmi bir istidat verildiði için; esfel-i sâfilînden tâ âlâ-yý illiyyîne, ferþten tâ arþa, zerreden tâ þemse kadar dizilmiþ olan makamata, merâtibe, derecâta, derekâta girebilir ve düþebilir bir meydan-ý imtihana atýlmýþ, nihayetsiz sukut ve suûda giden iki yol onun önünde açýlmýþ bir mu cize-i kudret ve netice-i hilkat ve acubei san at olarak þu dünyaya gönderilmiþtir. Ýþte insanýn þu dehþetli terakki ve tedennîsinin sýrrýný Beþ Nükte de beyan edeceðiz.] BÝRÝNCÝ NÜKTE: Ýnsan, kâinatýn ekser envâýna muhtaç ve alâkadardýr. Ýhtiyâcâtý âlemin her tarafýna daðýlmýþ; arzularý ebede kadar uzanmýþ. Bir çiçeði istediði gibi, koca bir baharý da ister. Bir bahçeyi arzu ettiði gibi, ebedî cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müþtak olduðu gibi, Cemîl-i Zülcelâl i de görmeye müþtaktýr. Baþka bir menzilde duran bir sevdiðini ziyaret etmek için o menzilin kapýsýný açmaya muhtaç olduðu gibi; berzaha göçmüþ yüzde doksan dokuz ahbabýný ziyaret etmek ve firak-ý ebedîden kurtulmak için koca dünyanýn kapýsýný kapayacak ve bir mahþer-i acâib olan âhiret kapýsýný açacak, dünyayý kaldýrýp âhireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadîr-i Mutlak ýn dergâhýna ilticaya muhtaçtýr. Ýþte þu vaziyette bir insana hakikî Mâbud olacak; yalnýz, herþey in dizgini elinde, herþey in hazinesi yanýnda, herþey in yanýnda nâzýr, her mekânda hâzýr, mekândan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nâkýstan muallâ bir Kadîr-i Zülcelâl, bir Rahîm-i Zülcemâl, bir Hakîm-i Zülkemâl olabilir. Çünkü, nihayetsiz hâcât-ý insaniyeyi îfa edecek; ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyle ise, mâbûdiyete lâyýk yalnýz Odur. Ýþte ey insan! Eðer yalnýz Ona abd olsan, bütün mahlûkat üstünde bir mevki kazanýrsýn. Eðer ubûdiyetten istinkâf etsen, âciz mahlûkata zelil bir abd olursun. Eðer enaniyetine ve iktidarýna güvenip tevekkül ve duayý býrakýp, tekebbür ve dâvaya sapsan; o vakit iyilik ve îcâd cihetinde arý ve karýncadan daha aþaðý, örümcek ve sinekten daha zaif düþersin. Þer ve tahrip cihetinde; daðdan daha aðýr, tâundan daha muzýr olursun. acube-i san at: san at harikasý. ahsen-i takvim: varlýklar içinde san atça en harika ve makamca en üstün vaziyet. âlâ-yý illiyyîn: yükseklerin en yükseði. berzah: kabir alemi. câmi: kapsamlý, geniþ. Cemîl-i Zülcelâl: Cemal ve Celal sahibi olan Allah. derekât: derekeler, aþaðý vaziyetler. esfel-i sâfilîn: aþaðýlarýn en aþaðýsý. firak-ý ebedî: sonsuz ayrýlýk. hâcât-ý insaniye: insani ihtiyaçlar. îfa: yerine getirme. iltica: sýðýnma. istidat: kabiliyet. istinkâf: kabul etmemek, çekimser kalmak. Kadîr-i Mutlak: sonsuz ve sýnýrsýz kudret sahibi olan Allah. mâbûdiyet: kendisine ibadet edilen, ibadet edilmeye layýk olan, ki bu sýfat sadece Allah a mahsustur. makamat: makamlar. meratib: mertebeler. mualla: ulvi, yüce, üstün. muhit: ihata eden, kuþatan. muzýr: zararlý. müberra: beri olan, pak olan. münezzeh: noksanlýktan ve kusurdan pak ve beri olmak. müþtak: arzu ve iþtiyak gösteren. nâzýr: nezaret eden, bakan. netice-i hilkat: yaratýlýþ neticesi. sukut: alçalmak, aþaðý düþmek. suûd: yükselmek, derece artmak. tâun: veba tedennî: alçalma. ubûdiyet: ibadet etme. zelil: alçak, düþkün.

10 Yirmiüçüncü Söz ün Ýkinci Mebhasý 275 Evet ey insan! Sende iki cihet var: Birisi, îcad ve vücud ve hayýr ve müsbet ve fiil cihetidir. Diðeri; tahrip, adem, þer, nefy, infial cihetidir. Birinci cihet îtibariyle; arýdan, serçeden aþaðý, sinekten, örümcekten daha zaifsin. Ýkinci cihet îtibariyle; dað, yer, göklerden geçersin. Onlarýn çekindiði ve izhar-ý acz ettikleri bir yükü kaldýrýrsýn. Onlardan daha geniþ, daha büyük bir daire alýrsýn. Çünkü sen iyilik ve îcad ettiðin vakit, yalnýz vüs atin nisbetinde, elin ulaþacak derecede, kuvvetin yetiþecek mertebede iyilik ve îcad edebilirsin. Eðer fenalýk ve tahrib etsen, o vakit fenalýðýn tecavüz ve tahribin intiþar eder. Meselâ: Küfür bir fenalýktýr, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir. Fakat o tek seyyie; bütün kâinatýn tahkirini ve bütün Esmâ-i Ýlâhiyyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzilini tazammun eder. Çünkü, þu mevcudatýn âli bir makamý, ehemmiyetli bir vazifesi vardýr. Zira onlar, mektûbat-ý Rabbâniyye ve merâyâ-yý Sübhâniyye ve me murîn-i Ýlâhiyyedirler. Küfür ise; onlarý âyinedarlýk ve vazifedarlýk ve mânidarlýk makamýndan düþürüp, abesiyet ve tesadüfün oyuncaðý derekesine ve zevâl ve firâkýn tahribiyle çabuk bozulup deðiþen mevadd-ý fâniyeye ve ehemmiyetsizlik, kýymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdiði gibi, bütün kâinatta ve mevcudatýn âyinelerinde nakýþlarý ve cilveleri ve cemâlleri görünen Esmâ-i Ýlâhiyyeyi inkâr ile tezyif eder. Ve insanlýk denilen, bütün Esmâ-i Kudsiyye-i Ýlâhiyyenin cilvelerini güzelce ilân eden bir kaside-i manzume-i hikmet ve bir þecere-i bakýyenin cihâzâtýný câmi çekirdek misal bir mu cize-i kudret-i bâhire ve emânet-i kübrâyý uhdesine almakla yer, gök, daða tefevvuk eden ve melâikeye karþý rüchâniyet kazanan bir sâhib-i mertebe-i hilâfet-i arziyeyi; en zelil bir hayvan-ý fânî-i zâilden daha zelil, daha zaif, daha âciz, daha fakir bir derekeye atar. Ve mânâsýz, karmakarýþýk, çabuk bozulur bir âdi levha derekesine indirir. Elhâsýl: Nefs-i emmâre; tahrib ve þer cihetinde nihayetsiz cinayet iþleyebilir, fakat îcad ve hayýrda iktidarý pek azdýr ve cüz îdir. Evet, bir haneyi bir günde harab eder, yüz günde yapamaz. Lâkin eðer enaniyeti býraksa, hayrý ve vücudu tevfîk-i Ýlâhiyyeden istese, þer ve tahripten ve nefse îtimattan vazgeçse, istiðfar ederek tam abd olsa o vakit (Allah onlarýn kötülüklerini iyiliklere çevirir/25:70) sýrrýna mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i þer, nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkýlâb eder. Ahsen-i takvim kýymetini alýr, âlâ-yý illiyyîne çýkar. abesiyet: faydasýz ve boþ þeyler. adem-i tasdik: tasdik etmeme. ahsen-i takvim: varlýklar içinde san atça en harika ve makamca en üstün vaziyet. âyinedar: ayna vazifesi gören. câmi: kapsamlý, geniþ. dereke: aþaðý inen basamak, aþaðý mertebe. enaniyet: benlik. esmâ-i kudsiyye-i ilâhiyye: Allah ýn mukaddes isimleri. firâk: ayrýlýk. infial: harici bir sebeb ve tesirle hasýl olan hal ve hareket. inkýlâb: deðiþim, baþkalaþým. intiþar: neþrolma, yayýlma. izhar-ý acz: acizliðini gösterme. kaside-i manzume-i hikmet: Cenab-ý Hakk ýn hikmetlerini medheden þiir. me murîn-i Ýlâhiye: Allah ýn memurlarý. merâyâ-yý Sübhâniyye: her türlü noksanlýklardan uzak olan Allah ýn isim ve sýfatlarýný gösteren aynalar. mevadd-ý fâniye: fani, ölümlü maddeler. mu cize-i kudret-i bâhire: apaçýk kudret mu cizesi. nefy: sürgün etmek. rüchâniyet: tercih edilmeye daha layýk. sâhib-i mertebe-i hilâfet-i arziye: dünyada halifelik mertebesinin sahibi. þecere-i bakiye: sonsuz aðaç. tahkir: hakaret etme, yerme. tazammun: içinde barýndýrmak. tefevvuk: üstünlük. terzil: rezil etmek. tevfîk-i Ýlâhiyye: Allah ýn, kiþinin maksadýna uygun vaziyeti halketmesi. tezyif: çürütmek, küçük düþürmek. uhde: üzerine almak, üstüne vazife bilmek. vüs at: geniþlik. zevâl: yokluk, hiçlik.

YAŞLILIK: YENİDEN DOĞUŞA VE EZELÎ GENÇLİĞE DOĞRU. Prof. Dr. Bilal SAMBUR

YAŞLILIK: YENİDEN DOĞUŞA VE EZELÎ GENÇLİĞE DOĞRU. Prof. Dr. Bilal SAMBUR YAŞLILIK: YENİDEN DOĞUŞA VE EZELÎ GENÇLİĞE DOĞRU Prof. Dr. Bilal SAMBUR Yaşlılık, insan hayatının en önemli dönemlerinden biri olmasına rağmen, bu dönemin önemi yeterince kavranılmış değildir. Freud, çocukluk

Detaylı

Kur an Anlaþýlsýn Diye

Kur an Anlaþýlsýn Diye Kur an Anlaþýlsýn Diye Yaygýn Eðitim ve Kültür Derneði Yayýnlarý: 1 Temel Ýslâm Kültürü: 1 Proje Hüseyin Akkuþ Editör Alpaslan Durmuþ Metin Ýlyas Aslan Soru Üretim Ahmet Kalkan Alpaslan Durmuþ Ayþe Uçkan

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5009 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1501 12.?.Y.0002.4134 Her hakký

Detaylı

Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine

Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız herbir mes'eleyi tam anlamasa da, ruh,

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2 AHMEDİ VE AHMEDİYET İSİMLERİ Müslüman Ahmediye Cemaati yeni bir din demek değildir. Ahmediler Müslüman dır ve dinleri İslâmiyet tir. Bize göre bir zerre kadar dahi olsa İslâmiyet ten yüz çevirmek haramdır.

Detaylı

Harp Mecmuası. Sayı 1. Yıl 1. Teşrinisani, 1331 (Aralık 1915) Büyük Osmanlý Ordusunun Mukaddes Baþkumandaný Beþinci Sultan Mehmed Han Hazretleri

Harp Mecmuası. Sayı 1. Yıl 1. Teşrinisani, 1331 (Aralık 1915) Büyük Osmanlý Ordusunun Mukaddes Baþkumandaný Beþinci Sultan Mehmed Han Hazretleri Sayı 1 Harp Mecmuası Yıl 1 Teşrinisani, 1331 (Aralık 1915) Büyük Osmanlý Ordusunun Mukaddes Baþkumandaný Beþinci Sultan Mehmed Han Hazretleri Harp Mecmuası Takdim Tarih : Kasım 1915 - Haziran 1918 T.C.

Detaylı

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden RUHUMUZU ARARKE N KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden KEND İ RUHUIV_UZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9).911. Tethulfah Gülen NIL Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma - 9) Copyright C) Nil Yayınları,

Detaylı

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Çeviren: Dr. Mehmet Marufi Samsun 2005 2 3 1- Halkı Tanrı ya çağırınız ve insanları Melei A lâ nın tavır ve davranışına davet ediniz. Yetimlere şefkatli baba,

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ

TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu AB: Farsça su demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak çeşitli manaları ihtiva eder: Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam,

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL

Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL Allah'ın Resulü, etraflarında Sahabileri, ince bir değnekle kum üzerine derince ve dümdüz biz çizgi çektiler ve sonra bu çizginin iki yanına kırkayağa benzer

Detaylı

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL MEBDE VE ME ÂD mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL Gayb perdesi ard nda olan güzelliklerin, Hepsini Senin güzel sûretine koydular.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

MATTA !"# $ '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2.

MATTA !# $ '( $ )( * +,  - & . - &  / & % gözler önüne serer. 0  1%2  & %%'343567+  % 8 / % $  20& &/  % 1 & % 2. MATTA!"# $ %" ""& '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2. 2 % % '64659497+ % -"%: - ;- & " kaydeder 3 < " 4 %" 5 de söz eder.

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 6 Birinci K sm KUR ÂN-I KERÎMDE KIYÂMET ve ÂHIRET Müellifi mâm- Gazâlî Mütercimi Ömer Beğ Nefs Muhâsebesi kinci K sm MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Seksenüçüncü Bask Hakîkat

Detaylı

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK 1 Ç NDEK LER I El-Münk zü min-eddalâl ( mâm- Muhammed Gazâlî)...3

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

İBLİSTEN DOST OLUR MU?

İBLİSTEN DOST OLUR MU? İBLİSTEN DOST OLUR MU? Rivayet ederler : O Muaviye köşkünde bir bucakta uyumuştu. Köşkün kapısı içerden kilitliydi, çünkü Muaviye halkın gelip gitmesinden yorulmuştu. Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye

Detaylı