ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 14:00-15:30

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 14:00-15:30"

Transkript

1 -Mostar, Blagay, Pocitelj- INTERNATIONAL SPORT FESTIVAL (Petanque, Bowling, Darts, Tug of War, Rope Jumping, Etc.) ARRIVAL / REGISTRATION 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo-BIH / May, rd May/FRIDAY 24th May/SATURDAY 25th May/SUNDAY 26th May/MONDAY HOUR Programme Programme Place Programme Programme Place Programme ORAL SESSION 17 Hall 1 08:30-10:00 REGISTRATION LOBBY ORAL SESSION 18 Hall 2 ORAL SESSION 19 Hall 3 OPENING ORAL SESSION 20 Hall 1 10:00-11:30 Welcome Speeches Opening Hall ORAL SESSION 21 Hall 2 Speakers: Bae SCHILLING ORAL SESSION 22 Hall 3 Prof. Dr.Sacit ADALI ORAL SESSION 23 Hall 1 11:30-12:30 Prof.Dr.F.Hulya ASCI Opening Hall ORAL SESSION 24 Hall 2 Prof.Dr.Osman IMAMOGLU ORAL SESSION 25 Hall 3 ORAL SESSION 1 Hall 1 12:30-14:00 ORAL SESSION 2 Hall 2 LUNCH Restaurant ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 14:00-15:30 ORAL SESSION 5 Hall 2 ORAL SESSION 27 Hall 2 ORAL SESSION 6 Hall 3 ORAL SESSION 28 Hall 3 BALKAN SFA GA Hall 1 ORAL SESSION 29 Hall 1 15:30-17:00 SFA WORKSHOP Hall 1 ORAL SESSION 30 Hall 2 ORAL SESSION 7 Hall 2 ORAL SESSION 31 Hall 3 ORAL SESSION 8 Hall 3 POSTER SESSION 1 Poster Hall ORAL SESSION 9 Hall :30 ORAL SESSION 10 Hall 2 POSTER SESSION 2 Poster Hall ORAL SESSION 11 Hall 3 ORAL SESSION 12 Hall 1 18:30-20:00 ORAL SESSION 13 Hall 2 POSTER SESSION 3 Poster Hall ORAL SESSION 14 Hall 3 ORAL SESSION 15 Hall 2 20:00-21:30 ORAL SESSION 16 Hall 3 CLOSING Hall 1 CULTURAL TOUR (for conference participants)

2 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo / May, 2014 ORAL PRESENTATIONS Date/Time: 24th May 2014 / 12:30-14:00 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ Presentations: 1- BOSNA SAVAġI NIN TÜRK KAMUOYUNA ETKĠLERĠ Date/Time: 24th May 2014 / 12:30-14:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Murat KUL Presentations: 1- SPOR BAĞLAMINDA TÜRK KÜLTÜRÜNDE DEĞĠġĠMLER Date/Time: 24th May 2014 / 12:30-14:00 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Murat AKYÜZ Presentations: 1-3 x 2 BaĢarı Hedef Modeli Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması Date/Time: 24th May 2014 / 14:00-15:30 Necla GÜNAY Seçil Özdemir Zühal ÇETĠN ÖZKAN Gulnara Mamanova Nevin ARVAS 5- ĠġĠTME ENGELLĠLERDE STATĠK VE DĠNAMĠK DENGE ÖLÇÜLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Hanım Uçar, Muazzez Kaya, Aybüke Argın, Mustafa Akti Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatma Tezel ġahġn Presentations: 1- BEYPAZARI KÜLTÜREL ÖRGELERĠNĠN MODA ÜRÜN AKSESUAR TASARIMINDA KULLANILMASI Nalan GürĢahbaz, Mahmut Güngör Birsen Çileroğlu, Seda Kıvılcımlar, Cansu Özgören ORAL SESSION 1 2- II. Dünya SavaĢı sonrasında Türk Basınında Balkanlar "Yugoslavya" Algısı 3- KÜLTÜRLEARASI ETKĠLEġĠMDE SĠNEMANIN ROLÜ: FERZAN ÖZPETEK VE FATĠH AKIN FĠLMLERĠNDE KÜLTÜRLERARASILIK 4- Türkiye ve Kazakistan kültürel iliģkilerin geliģmesinde TRT Avaz rolü 5- MEDYA KÜLTÜRÜ EKSENĠNDE ġafak BEKÇĠLERĠ (1963) ÖRNEĞĠ Fatma Açık Adnan Ersoy, Halil BiĢgin, Metin Karayol, Muhammet Mustafa Atakan Bülent Ağbuğa, Sehmus Aslan, Fatma Ağbuga Huseyin Gumus, Sema Alay, Mehmet Karakilic 4- Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Belirlenmesi Serkan HACICAFEROĞLU BaĢak Boğday Sayğılı, Berna Yıldırım Artaç Berna Yıldırım Artaç, BaĢak Boğday Sayğılı Meyrem ARGA ġahġnoğlu, Saliha AĞAÇ, Saliha ÖZELMAS KAHYA, Nalan GÜRġAHBAZ, Fatma GÖKPINAR 5- Malatya yöresi geleneksel kadın kıyafetlerinden günümüze yansımalar Elmas Elhan Özus, Filiz Erden, Melek Tufan ORAL SESSION 4 2- TRADITIONAL WOMEN S APPARELS OF THE BULGARIA IMMIGRANTS LIVING IN ESKĠġEHĠR 3- Woman Headwear in Anatolia ORAL SESSION 3 2- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN TEORĠK DERSLER TUTUM (BESYÖTDET) ÖLÇEĞĠ GELĠġTĠRME ÇALIġMASI Taner BozkuĢ, Mehmet Sezen, Betül Ayhan ORAL SESSION 2 2- Amatör Düzeydeki Futbolcuların Örgüsel Bağlılıklarının Ġncelenmesi- Bolu Ġli Örneği AyĢegül AYATA AKTÜRK, Güçlü ÖZEN, Hanifi ÜZÜM 3- BESYO ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL ADANMIġLIK DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Recep Cengiz, Murat Turgut, Alper Cavit Kabakçı 4- Gençlik Ve Spor Bakanlığı ÇalıĢanlarının Örgüte Bağlılık Düzeylerinin Demografik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi 3- PHYSICAL ACTIVITY VENUE EVALUATION SCALE (PAVES): A VALIDITY and RELIABILITY STUDY 4- BOLU ĠLĠ MUDURNU ĠLÇESĠ YÖRESEL KADIN GĠYSĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 6- FAST FASHĠON KOLEKSĠYONLARINDA YER ALAN SPOR GĠYSĠLERĠN ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

3 ORAL SESSION 5 Date/Time: 24th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAġ Presentations: 1- Relations between body composition and kinematic variables of the grab start in young swimmers Ahmet Alptekin 2- DETERMINE HEART RATE RESPONSE DURING OFFICIAL COMPETITION JUNIOR GIRL BASKETBALL PLAYERS Veli Volkan GÜRSES, Morteza Moghimi OSKOUEI, Ozkan ISIK, Yasin ERSOZ 3- ANALYZING SHORT (100 METERS) AND MIDDLE DISTANCE ( METERS) RUNNING AND COORDINATION VALUES Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Recep ĠMAMOĞLU, Ġbrahim CAN, Mehmet ĠMAMOĞLU 4- THE EFFECT OF MOTIVATIONAL MUSIC UPON ANAEROBIC PERFORMANCE Özkan IġIK, Yasin ERSÖZ, Murat PAZAN, Yücel OCAK 5- The Effect of Physical Activity and Exercise Length of Telomeres and Biological Aging Process Ġbrahim Kurt, Mehmet Akbulut, Mürsel Akdenk, Mustafa Kemal Kurt 6- AMATÖR FUTBOLCULARI SALDIRGANLIĞA ĠTEN SEBEPLER (VAN ĠLĠ ÖRNEĞĠ) Ergün Çakır, Cansel Arslanoğlu, Süleyman GönülateĢ, Kemal Sarğın ORAL SESSION 6 Date/Time: 24th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Murat AKYÜZ Presentations: 1- Sporla Ġlgili Türk Basınında Yer Alan Ġlkyazı: Ali Ferruh Bey ve Eskrim Makalesi Emrah Çetin, Özgür Tilbe 2- Evliya Çelebi Seyahatnamesi ne Göre Osmanlı Ġmparatorluğu nda Spor Hatice Akın Zorba 3- A STUDY ON CITIZEN AND PROFESSIONAL FOOTBAL PLAYERS POINT OF VIEW REGARDING BETTING AND CHICANERY Mehmet ġahin, Faruk Salih ġeker 4- Özel Yetenekle Ġlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarına Engel Olabilecek Unsurların Belirlenmesi Ersan TOLUKAN, Baki YILMAZ 5- The Effects of Intensive Training on Selected Sex Hormones in Young Wrestlers Faruk YAMANER, Yetkin Utku KAMUK, Taner BAYRAKTAR, Mustafa GÜMÜġ, Varim NUMANOGLU 6- SPORDA KARDĠOVASKÜLER SEBEPLĠ ANĠ ÖLÜMLE Ali Serdar YÜCEL, Fatih ÇATIKKAġ, Hayrettin GÜMÜġDAĞ ORAL SESSION 7 Date/Time: 24th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Taner BOZKUġ Presentations: 1- MÜZĠK SANATINDA KÜLTÜREL ETKĠLEġĠM VE GELENEK Ahmet Mutlu Terzioğlu, Cengiz ġengül 2- ANNE ÇOCUK ĠLĠġKĠSĠ VE ANNE ÇOCUK ĠLĠġKĠSĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER Fatma TEZEL ġahġn 3- TÜRK GĠYĠMĠNDE KONYA ĠLĠ SĠLLE YÖRESĠ'NE AĠT GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ Melek TUFAN, Filiz ERDEN, Elmas Elhan ÖZUS 4- GÖRSEL SANATLAR (RESĠM-Ġġ) DERSĠNDE RENK BĠLGĠSĠ KONUSUNUN MATERYAL KULLANILARAK ÖĞRETĠMĠN AKADEMĠK BAġARIYA ETKĠSĠ Aydın Zor, Mehmet Ali Avcı 5- A Study On Physical Education Teachers: The Correlation Between Self-Efficacy And Job Satisfaction Ġrfan Yıldırım ORAL SESSION 8 Date/Time: 24th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK Presentations: 1- KOBĠ LERDE FĠNANS YÖNETĠMĠ FINANCIAL MANAGEMENT IN SMEs Mehmet Apan, Mehmet Ġslamoğlu 2- Modern Dünyada Pazarın ĠĢlevi Mustafa Hizmetli 3- Uluslararası ticaretin kent kimliğine etkileri-inegöl örneği- Abdulkadir Oğrak 4- TÜKETĠCĠ DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ VE ĠSTANBUL ĠSTĠKLAL CADDESĠ ÜZERĠNE BĠR ÖRNEK UYGULAMA Sefer GÜMÜġ, Murat KORKMAZ, Hande Gülnihal GÜMÜġ 5- Sanal ĠĢyerinde Örgütsel DavranıĢ Ali Osman Kılıç, Onur Balkan, A. Emin Serin 6- TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNDE BÜYÜME-ĠġSĠZLĠK NEDENSELĠ ( ) Murat Korkmaz, Nur Dilbaz Alacahan

4 ORAL SESSION 9 Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Serdar USLU Presentations: 1- Elit Taekwondo Sporcularının Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Ġncelenmesi Sehmus Aslan, Bülent Ağbuğa 2- Gençlik Merkezi Müdürlüklerinde ÇalıĢan Personellerin ÇalıĢma Ortamlarında Maruz Kaldıkları Yıldırma DavranıĢlarının Cinsiyet Yönünden Ġncelenmesi Serkan HACICAFEROĞLU, Burhanettin HACICAFEROĞLU 3- Differences in Motivation for Sport: The case for Turkey Sabri Kaya, Alper C. Kabakçı,Ali Ahmet Doğan 4- EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE QUALITY OF LIFE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS UPON THEIR DEPRESSION LEVELS Ozkan ISIK, Huseyin GUMUS, Bilal OKUDAN, Mustafa YILMAZ 5- Üniversite Öğrencisi Tenisçilerde Empati ve ĠletiĢim ĠliĢkisi T. Osman Mutlu, Halil Evren ġentürk, Ercan Zorba 6- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN SOSYAL FĠZĠKĠ KAYGI DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ Fatih YaĢartürk, Fehmi Çalık, Murat Kul, Mutlu Türkmen, Hayri Akyüz ORAL SESSION 10 Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatma Tezel ġahġn Presentations: 1- Progression of Design Elements in Ski Suits Birsen ÇĠLEROĞLU, Figen KELLECĠ ÖZEREN, Ġnci Seda KIVILCIMLAR 2- KOġU GĠYSĠLERĠ KONFORUNUN KULLANICILAR TARAFINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA ġule Çivitçi, Serap Dengin 3- EVALUATION OF OUTDOOR CLOTHING BRAND PERSONALITY BY USERS Saliha Ağaç, MenekĢe Sakarya 4- A STUDY ON EVALUATION OF SWIMMING CLOTHES BY SWIMMERS Hacer Ölçer, Serap Dengin 5- ZEĠTHGEĠST IN SWIMSUITS Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ, Arezoo NASĠRĠAGHDAM 6- ÇANKIRI YARAN EKĠBĠ VE GELENEKSEL GĠYĠM ÖZELLĠKLERĠ Melek TUFAN, Filiz ERDEN, Elmas Elhan ÖZUS ORAL SESSION 11 Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Serkan ATEġ Presentations: 1- ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ VE BĠREY Murat Dündar 2- Fuzzy Projective Plane PG(2,3) From Fuzzy Groups Samet ERDEN, AyĢe BAYAR 3- Sr2B2O5 Fosfor BileĢiğinin Fotolüminesans özellikleri üzerine Pb2+ iyonu Konsantrasyonunun Etkisi Ertuğrul ErdoğmuĢ 4- Kulis Mekanizmasının Kulis TaĢının Kinematik Analizi Etimad Eyvazov, A. Mamadov 5- Yüksek Devirli, Sıcak Ortamdaki Bir Deney Düzeneğinin Tasarımı ve Analizi Alaattin Metin KAYA, Ġlyas KANDEMĠR, Mahmut F. AKġĠT ORAL SESSION 12 Date/Time: 24th May 2014 / 18:30-20:00 Moderator: Prof. Dr. Musa YILDIZ Presentations: 1- TÜRKĠYE DEKĠ ARAPÇA ÖĞRETĠM TECRÜBESĠ VE BUNUN BALKAN ÜLKELERĠYLE PAYLAġIMI Yakup Civelek 2- Araf Suresi Ayetler Çerçevesinde Bel am Gökhan Atmaca 3- Din Hizmetleri Sunumu Bağlamında Elli ve Üzeri YaĢ Grubunun Cami ve Din Adamı Algısı Abdullah Ġnce 4- Sovyetler Birliğinin Din ve Din Eğitimi Politikası Ali Yıldız Musahan 5- HADĠSLERĠN ANLAġILMASI VE YORMLANMASINDA BĠLĠMSEL VERĠLERĠN KULLANIMI ÜZERĠNE Osman Oruçhan 6- Bir Eğitimci Modeli Olarak Ġmam Gazali ve Eğitim Metodu Harun ġahin

5 ORAL SESSION 13 Date/Time: 24th May 2014 / 18:30-20:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Murat KUL Presentations: 1- ULUSLARARASI SPOR ORGANĠZASYONLARININ ETKĠLERĠ: 2013 MERSĠN XVII. AKDENĠZ OYUNLARI NA YÖNELĠK BĠR UYGULAMA Evren Güçer, Cemal Ersin Silik 2- SPOR ĠġLETMELERĠNĠN YÖNETĠM SÜREÇLERĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Avni Hazıroğlu, Mehmet KumartaĢlı 3- TÜRKĠYE DE TARIMSAL ALANLARIN BĠTKĠSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLER AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA Murat Korkmaz, Ġsmail ġahin, Nur Dilbaz Alacahan 4- ORGANĠZASYON KALĠTE ALGISI, TATMĠN DÜZEYĠ VE TEKRAR ZĠYARET ETME EĞĠLĠMĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠYĠ BELĠRLEMEYE YÖNELĠK Cemal Ersin Silik 5-Yerel yönetimlerde serbest zaman ve rekreasyon hizmetleri: Ġzmir ili örneği Özgür TEZ, Özgün DOĞAN, Özge YAVAġ, Elif ERKAYA, Hande TAVAZAR, Pınar GÜZEL ORAL SESSION 14 Date/Time: 24th May 2014 / 18:30-20:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN Presentations: 1- The Relationship between Life Quality, General Health and Physical Activity among Older men in Nursing Home Samira Aliabadi, Shima Hesami, Behnam Boobani, Parsa Aliabadi 2- Path Analysis Model of Effective Factors on Aggression in Elite Athletes Behnam Boobani, Samira Aliabadi, Shima Hesami 3- The attitude of native people in a tourist area to tourists, Case study Masoule Zahra Farhangfar 4- Investigating Job Satisfaction Among Physical Education Teachers of Eastern Azerbaijan's Islamic Azad University Amineh Sahranavard Gargari, Abedin Asadollahi, Mahtab Alirezaloot ORAL SESSION 15 Date/Time: 24th May 2014 / 20:00-21:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- Taekwondo Dünya ve Olimpiyat ġampiyonalarında uygulanan eski ve yeni puanlama sistemlerinin karģılaģtırmalı analizi Ahmet Naci Dilek 2- Examination of Scoring Results of Different Techniques Applied in World Taekwondo Championship 2007 Ahmet Naci Dilek, Ġzzet Raco, Safet Kapo 3- We Are What We Eat=Taurine; Component Of Functional Food & Nutraceuticals - Elevated level in Exercise: From Energy Booster to Alleviation of Ageing Ramesh C Gupta 4- A Comparison Effect of Eccentric, Concentric and Plyometric Exercise on Muscle Soreness, Plasma Creatine Kinase (ck) and Lactate Dehydrogenase (LDH) Rastegar Hoseini, Zahra Hoseini, Mehry Hoseini 5- Visual Representation of Sports Activities in Secondary School English and Turkish Coursebooks Mehmet Galip ZORBA 6- Analytical Study of some biokenmatics variables for the last steps in the javelin event and relationship with performance Arif Mohsin Ibrahim ORAL SESSION 16 Date/Time: 24th May 2014 / 20:00-21:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ Presentations: 1- Comparative approach and historical and juridical studies (Case study: Morjae of Khorasan and the Juridical attitudes of Abu-Hanifeh) Ebrahim Ebrahimi, Majid Hajibabaei 2- The Young Women in Palestine & Egypt and the Different Role of Them in Recent Intifada Zahra Habibi 3- Companionship between history and sociology; With emphasis on the experience of historiography in Iran Majid Hajibabaei 4- Connection between theological believes and historical analyzes Ali Hasanbagi 5- Ottoman influence on Albanian culture (traditions, architecture, art ) Sereta Koperaj, Erzen Koperaj

6 ORAL SESSION 17 Date/Time: 25th May 2014 / 08:30-10:00 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Murat AKYÜZ Presentations: 1- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması Gürkan ELÇĠ, Murat KUL, Mutlu TÜRKMEN, Taner BOZKUġ 2- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavlarında Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar Ġle Hak Kazanamayan Adayların Çoklu Zekâ Zeynep Erol, Murat Kul, Taner BozkuĢ, Gürkan Elçi 3- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavının Rasch Ölçme Modeliyle Analizi Murat KUL, Mutlu TÜRKMEN, Gürkan ELÇĠ 4- FARKLI SPOR BRANġLARI ĠLE UĞRAġAN BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN KUVVET VE ESNEKLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE MORFOLOJĠK Ümit Öz, Gürhan Kayıhan, Sabri Kaya, Ümit Öz 5- The effects of workers' sports on the sport policies of Turkey during early republican period Mutlu Türkmen, Mehmet Güçlü 6- OTĠZMLĠ BĠREYLERĠN FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE PROGRAMLARINA KATILIMINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ Ġsmail Aydın, Halil Sarol ORAL SESSION 18 Date/Time: 25th May 2014 / 08:30-10:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Serkan ATEġ Presentations: 1- TOPRAK DESTEKLĠ ISI POMPASININ ZONGULDAK ĠLĠNDE UYGULAMASI Volkan AKGÜL, Ġsmail CEBECĠ 2- EFFECT OF DIFFERENT MOORING SYSTEMS ON HYDRODYNAMIC ANALYSIS OF AN OFFSHORE WIND TURBINE Sabri ALKAN, Alaattin Metin KAYA 3- REFRAKTER TUĞLALARIN KONTROL PARAMETRELERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Fatih APAYDIN, Koray KAYA 4- SĠC ĠLE GÜÇLENDĠRĠLMĠġ AL2014 MATRĠSLĠ KOMPOZĠTĠN ISIL ĠLETKENLĠĞĠ ÜZERĠNE MATRĠSE ĠLAVE EDĠLEN Mg UN ETKĠSĠ Serkan AteĢ, Ġbrahim Uzun, Recep Çalın 5- BARTIN DA ISITMA SĠSTEMLERĠNDEN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ ġule APAYDIN, Oğuzhan ERBAġ, Ramazan KÖSE ORAL SESSION 19 Date/Time: 25th May 2014 / 08:30-10:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN Presentations: 1- A perspective Philosophy for Teaching Physical Education in Erbil Schools Fouad Ibrahim Alsarraj 2- The effects of new scoring system in Taekwondo on distribution of the medals Ahmet Naci Dilek, Safet Kapo, Ġzzet Raco 3- Analytical Study of some biokenmatics variables for the last steps in the javelin event and relationship with performance Arif Mohsin lbrahim Al-hasawee 4- The promotion of Iranian culture through sport tourism in domestic and international dimensions (A case study of Chabahar) Saeid Jahantigh, Fereshteh Golestaneh 5-The effect of resistance training on blood pressure, heart rate and pain threshold at rest and during dialysis Marziyeh Poursardar, Hamid Arazi, Masoud Khosravi ORAL SESSION 20 Date/Time: 25th May 2014 / 10:00-11:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ Presentations: 1- Postmodernizmin Türk Edebiyatındaki Yansımaları Ġsmet Emre 2- Aliya Izzetbegoviç Acisindan Dogu-Bati Tartismalarina Epistemolojik Bir Yaklasim Ali Öztürk 2- GÖÇ OLGUSUNA GÖÇMENLERĠN DENEYĠMLERĠ ÜZERĠNDEN BAKMA Kemal Dil 4- TARĠHSEL SÜREÇTE TÜRK DEVLETLERĠ BAYRAKLARININ GÖSTERGEBĠLĠMSEL ĠNCELMESĠ Mithat YILMAZ, MülkiĢe TEMĠZKAN 5- Hüseyin Hilmi PaĢa nın Rumeli Ahvaline Dair Meclis-i Mebusan a Sunduğu Ġzahat Özgür Tilbe

7 ORAL SESSION 21 Date/Time: 25th May 2014 / 10:00-11:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- LEISURE TIME-PHYSICAL ACTIVITY CONSTRAINTS AT HIGH SCHOOLS Hüseyin GÜMÜġ, Özcan IġIK, Ömür KARAKULLUKÇU, Ġrfan YILDIRIM 2- SPOR MERKEZĠ FĠTNESS SALONUNU KULLANAN BĠREYLERĠN BEKLENTĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Mehmet KumartaĢlı, Engin GüneĢ AtabaĢ 3- TÜRKĠYE DEKĠ YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA REKREASYON EĞĠTĠMĠNĠN YAPISI M. Murat KIZANLIKLI 4- ÇEVRESEL DUYARLILIK VE BOġ ZAMAN ENGELLERĠ ĠLĠġKĠSĠ Hüseyin GÜMÜġ, Özcan IġIK, Güngör DOĞANAY, Ġlkay DOĞAN 5- FORESTS AND ENVIRONMENT IN TERMS OF RECREATION Murat Kul, Hayri Akyüz, Fatih YaĢartürk ORAL SESSION 22 Date/Time: 25th May 2014 / 10:00-11:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Mikail TEL Presentations: 1- Yerel Yönetimlerde ÇalıĢanların Kurumsal Bağlılığı Üzerine Bir Ġnceleme: Çankırı Belediyesi Örneği Hakan Arslan, Merve Önce 2- Construction and Contestation of Turkish Cypriot Identity vis-a-vis the Changing Dinamics of the Cyprus Conflict Bahar TaĢeli 3- KAZAKĠSTAN DAKĠ XIX YÜZYILIN SONU - XX YÜZYILIN BAġINA AĠT OLAN, TARĠHĠ DEĞER TAġIYAN KONUTLARIN TĠPOLOJĠSĠ, Elmira Kanayeva 4- BANKA MÜġTERĠLERĠNĠN KONUT KREDĠSĠ AÇISINDAN TERCĠH DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Murat Korkmaz, Sefer GümüĢ, Nur Dilbaz Alacahan 5-TÜRKĠYE DE REEL DÖVĠZ KURU ĠLE DIġ TĠCARET ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: UYGULAMALI BĠR ANALĠZ Murat Korkmaz, Nur Dilbaz Alacahan ORAL SESSION 23 Date/Time: 25th May 2014 / 11:30-13:00 Moderator: Prof. Dr.Yakup CĠVELEK Presentations: 1- MEVDÛDÎ NĠN TEFSĠRĠNDE MÜTEġABĠH Ali KARATAġ 2- Ġslam Ahlak Felsefesinde Erdem Kavramı Murat Demirkol 3- Sade Hayat ve Din Ahmet Yıldırım 4- KÖTÜLÜK OLGUSUNA ĠLAHĠ YASALAR BAĞLAMINDA BAKIġ Metin Özdemir 5- MAVERAÜNNEHĠR DE IX-XII YÜZYILLARDA FELSEFÎ DÜġÜNCENĠN YAYGINLAġMASI Vahit Celal 6- Din mi Ahlak mı? Lokman Çilingir ORAL SESSION 24 Date/Time: 25th May 2014 / 11:30-13:00 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Hakan Murat KORKMAZ Presentations: 1- Çokkutuplu dünyaya doğru ilerlerken uluslararası iliģkilerde denge politikası analizi Tacibayev RaĢid Ġbrahimoğlu 2- The legal context of disputes between Government and Parliament in the Iranian constitutional era Mirza Abbas Mahdavifard 3- Cultural diffusion between Turkey and Iran s Azarbayjan after 1979 Iranian revolution Shahrzad Sadeghi 4- Avrasyacılık TartıĢmalarının Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Kimlik Üzerindeki Etkisi: Kazakistan Örneği Dinara Taldbeyava 5- Kazakistan ve Türkiye Mevzuatındaki Ġfade Hürriyetinin KarĢılaĢtırılması Galymzhan Tazhıbaev

8 ORAL SESSION 25 Date/Time: 25th May 2014 / 11:30-13:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- The effect of the use of the reciprocal style of learning to freestyle swimming and some of the variables biokinmatics Arif Mohsin Ibrahim, Hatam Sabar Khoshnow 2- Effect of Competitive Environment and spectator on of Children s performance in Fundamental Motor Skills Hasan Mohammadzadeh, Mandana Heydari 3- The impact of development the special coordination abilities on the general skill ability for table tennis juniors under 12 years old Shawkat Gaber Radwan 4- Effect of Resistance training with two loading patterns (double-pyramid & reverse step) on muscular strength and Amir Saraji, Ramin Shabani, Farhad Rahmani-Nia 5- Effect of Six-week Breathing Exercise and Yogaasana on Motor Learning of Simple Basketball Shooting Skills Nama Ashish Prem Singh, Jitender Sharma ORAL SESSION 26 Date/Time: 25th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ Presentations: 1- TÜRKĠYE DE DÖVME BAKIRCILIK SANATI Nuran KayabaĢı, Hürrem Sinem ġanlı 2- DENĠZLĠ TAVAS ĠLÇESĠ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ Filiz Erden, Melek Tufan, Elmas Elhan Özus 3- KÜLTÜREL ETKĠLEġĠMDE FOTOĞRAFIN ROLÜ Birsel Matara 4- BĠLECĠK ĠLĠ BAYIRKÖY KASABASI KADIN GÖYNEKLERĠ NĠN ĠNCELENMESĠ Türkan Kayser 5- Konya Geleneksel Kadın Kıyafetlerinden Günümüze Yansımalar Elmas Elhan Özus, Filiz Erden, Melek Tufan ORAL SESSION 27 Date/Time: 25th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Prof. Dr. Osman ĠMAMOĞLU Presentations: 1- Spor Alanlarında Türk ĠĢaret Dili nin Kullanımı ve Türk ĠĢaret Dili Kaynaklarında Fiziksel Aktivite ve Sporla Ġlgili Ġçerikler Üzerine Bir Ġnceleme Pınar Yaprak Kemaloğlu 2- Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ayrıt Terimini Matematiksel DüĢünce GeliĢim AĢamalarına Göre Açıklamalarının Ġncelenmesi Veli TOPTAġ 3- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ ĠLE BAZI ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA VE MUTLULUKLARININ KARġILAġTIRILMASI Emre Ozan, Muhsin Hazar 4-The Effect of Climbing As a Recreational Event on Adolesent s Locus of Control Güçlü Özen 5- Beden alıģtırmaları Ģeytan iģidir Mehmet ġahin 6-Manisa ilindeki lise eğitimi alan genç eriģkinlerin fiziksel aktivite ve yaģam kalitesi arasındaki farklılıkların incelenmesi Hande TAVAZAR, Özge YAVAġ, Elif ERKAYA, Özgür TEZ, Devrim ZERENGÖK, Selhan ÖZBEY, Pınar GÜZEL ORAL SESSION 28 Date/Time: 25th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Prof. Dr. Rana VAROL Presentations: 1- SPORCULARDA MENĠSKÜS YIRTIKLARI Bülent KILIÇ, Fatih ÇATIKKAġ 2-12 HAFTALIK BRANġA ÖZGÜ FUTBOL VE FUTSAL ANTRENMANLARININ KAN LAKTAT SEVĠYELERĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Yücel Ocak, Yasin Ersöz, Hüseyin GümüĢ 3- THE EFFECT OF COENZYME Q10 UPON BLOOD GLUCOSE AND HEMATOCRIT LEVELS IN DIFFERENT ALTITUDES AMONG THE MALE CLIMBERS Mortaza Moghimi OSKOUEI, Veli Volkan GURSES, Ozkan ISIK, Yasin ERSOZ 4- AġIRI ġġġman VE NORMAL KĠLOLU KADINLARDA AKUT AEROBĠK EGZERSĠZĠN OBESTATĠN VE AÇĠL GHRELĠN DÜZEYĠNE ETKĠSĠ ġerife ÖZEN, Güçlü ÖZEN, Gül Tiryaki SÖNMEZ 5- ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ALGILARININ METAFORĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oğuzhan Yoncalık, Görkem Sofi 6- GENÇ MĠLLĠ GÜREġÇĠLERDE HIZLI KĠLO KAYBININ FĠZYOLOJĠK ve BĠYOKĠMYASAL PARAMETRELERE ETKĠSĠ Ömer ġenel, Murat Akyüz ORAL SESSION 29 Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Serkan ATEġ Presentations: 1- KARġIT AKIġLI RANQUE-HĠLSCH VORTEKS TÜPÜNDE HAVA VE OKSĠJEN AKIġKANLARININ FARKLI NOZUL NUMARALARINDA DENEYSEL Volkan KIRMACI, Ġsmail CEBECĠ 2- Çinko oksidin mikroyapısal özelliklerine bakır oksit ve bizmut oksit katkısının etkisi Yasin ÖZGÜRLÜK, Fatih APAYDIN, Mükremin YILMAZ 3- Finite Element Simulation of a Mercantile Vessel Shipboard under Working Conditions Ahmet Fatih YILMAZ, Ahmet Hanifi ERTAġ, Veysel ALKAN

9 ORAL SESSION 30 Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Prof. Dr. Hülya AġÇI Presentations: 1- General sport for middle age in Macau Sheung Mei Lai 2- INFLUENCE OF MILITARY TRAINING SPORTS FACILITIES ON QUALITATIVE CHANGES OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RECRUITS OF AF BIH Rusmir Mrković, Munur Talović, Ifet Mahmutović, Safet Kapo, Senad Turković 3- Football as a reflection of modern society s conflicts and a way of creating societal ties in enduring enmity contexts Ekain Rojo-Labaien 4- Challenging Sport for Peace studies from the field- An ethnography of a soccer team in post conflict Srebrenica, Bosnia and Herzegovina Yosuke Washiya 5- FACTOR ANALYSIS OF SUBJECTIVE PSYCHOLOGICAL EXPERIENCES AND STATES IN FOOTBALL REFEREES Tomáš Zeman, Jiří Voborný, Radoslav Beňuš, Marie Blahutková 6- Response certain Variables of the Vital Capacity to Contraction of Muscular Groups at Upper and Lower Body with Similar Workloads Ahmed Abdulghani Taha ORAL SESSION 31 Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- Effect of Motivational Music and Video and Competitiveness features on the sprint performance of young females Hasan Mohammedzadeh, Mandana Heydari 2- ACTIVE AND FUN LIFESTYLE TROUGH ADVENTURE EDUCATION Dana BADAU 3- The effect of static muscular stretching and Aspirin on some inflammatory indices of DOMS in Mel's Soccer after downhill runnig Jafar Sadegh Mohammadzadeh 4-SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARI VE FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE BAZI FĠZĠKSEL UYGUNLUK Serdar Uslu, Gürhan Kayıhan, Sabri Kaya

10 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo / May, 2014 POSTER PRESENTATIONS POSTER SESSION 1 Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00 Place Poster Hall Moderators: Assoc. Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAġ, Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- TRANSFORMATIONAL SUCCESS OF THE COURSE CONTENT OF BASICS VOLLEYBALL TECHNIQUES AND SKILLS Mirela Abdukić, Ifet Mahmutović, Indira Mahmutović, Amra Tuzović 2- Emotional intelligence and its impact on the performance of some of the basic skills in rhythmic gymnastics Nabhan Hameed Ahmeed, Shaima Abdullah Matar al-tamimi 3- The impact of training using reaction balls or without in Kinetic speed of response for advanced tennis players Ayad Mohammed Abdullah 4- Aainball; A new Moroccan Arabic Sport Mohamed Hamane 5- THE INFLUENCE OF PACING STRATEGY ON METABOLIC RESPONSES DURING FLATWATER KAYAK PERFORMANCE Fırat Akça, Dicle Aras 6- The comparison of depression level of male athlete students with non-athlete students of Islamic Azad University Chalus branch in Iran Seyed Hossein Alavi, Farshad Ghazalian, Soghra Jamshidi 7- The effectiveness of two styles of direct mental training exercise fixed and variable to gain types of passing in football Ibrahim Mohamed Azeaz 8-The Relationship Between Physical Activity Level in Elderly Women and Risk Factors of Coronary Heart Disease (CHD) in Rasht Neda Babai, Farhad Rehmani Nia,Zahra Hojati 9- PREDICTIVE CONTRIBUTION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MOTOR ABILITIES ON THE RESULT OF RUNNING THE 60m HURDLES Zana Bujak, Nusret Smajlović, Slavenko Likić, Mela Omerović 10- Your Achivment INJAZEK" Abdulmunaem Alhamroni Elwanisi 11- Effect of Futsal intermittent endurance test (FIET) on plasma cortisol concentration and metabolites in football players Mahdi Rabiei Faradonbeh 12- Effects of Physical Skilful Exercises on Improving Muscular Strength of the Arms and Shoulder Hayder Ghazi Ismael 13- THE DIFERENCES IN BASIC MOTOR AND FUNCTIONAL ABILITIES, AND SOCCER SUCCESS REGARDING THE POSITIONS IN THE TEAM Eldin Jelešković, Haris Alić, Munir Talović, Izet Bajramović, Anel Hidić 14- THE ROLE OF MARTIAL ARTS CODEX IN EDUCATIONAL STANDARDS BUILDING Safet Kapo, Sanela Merdzanic, Mehdija Cutuk, Alen Ciric, Almir Bejdic, Anida Kapo 15- TEACHER TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS. Comparison of two training systems (classic & LMD) in Algeria Nabil KERFES, Ahmed Hamza GHADBANE, Salim HADDAB, Tahar BRIKI 16- The Effect of Anaerobic Training on Kinetic Response and the Defense Skills in Volleyball- players Labeeb Zouyan Mosiseek 17- IMPACT OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS ON THE SITUATIONAL-MOTOR ABILITIES OF SITTING VOLLEYBALL PLAYERS Ifet Mahmutović, Sabahudin Delalić, Serdar Uslu, Azra Tabaković, Mirza Ibrahimović 18- Somatotype of Algerian Sportsmen (members of national teams) Nabila Mimouni, Said Mimouni, Mohamed Abdelmalek 19- Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüklerindeki Yönetim Süreçlerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Muhammed Mustafa Atakan, Adnan Ersoy, Halil IĢık 20- Does some of physiotherapy and rehabilitation programs improve the health state of patients suffering from cerebral clot? Ayad Omar, Mona Dehmani, Ramadan Gatiwy, Ali Hassen, Osama Shniba 21-Evaluating the Self-Confidence Levels of Teams and Individual Athletes at the Age of According to Several Variables Taner YILMAZ, Çağrı ÇELENK, Elif TOP, Ersan KARA, Mustafa AKIL 22- BoĢ Zaman Kavramına Genel Bir BakıĢ: BoĢ Zaman ve BoĢ Zaman Aktivitelerine Katılımın Önemi Ġbrahim Yüksel 23- The impact of anaerobic Training on some skills of volleyball Labeeb Zouyan M. 24-TAKIM SPORU YAPAN SPORCULARIN, SIVI TÜKETĠM DURUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Menderes KABADAYI, Özgür BOSTANCI, Canan ASAL ULUS, Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKĠN, Mustafa ÖZDAL, Alperen ERKĠN 25- MAKSĠMAL LAKTAT STEADY STATE KOġU HIZINA VERĠLEN VÜCUT ĠÇ ISI VE KALP ATIM HIZI YANITLARININ BELĠRLENMESĠ Mihri BarıĢ KARAVELĠOĞLU, Halit HARMANCI, Bolat GÜNDÜZ, Mert KAYHAN

11 POSTER SESSION 2 Date/Time: 25th May 2014 / 17:00-18:30 Place Poster Hall Moderators: Prof. Dr. Osman ĠMAMOĞLU, Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- Antioxidant and Genotoxic Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) Administered to Rats Subjected to Exhaustive Exercise Mustafa Akıl, Funda Karabağ Çoban, Recep Liman, Ġbrahim Hakkı Ciğerci 2- FUTBOL BRANġINDA SPORCULARIN BAġARI MOTĠVASYON DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Zait Burak AKTUĞ, Fatih Mehmet UĞURLU, Ümit YETĠġ, Aykut DÜNDAR, Fatih MURATHAN 3- DIFFERENT REGIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT OF EDUCATION FIELD INVESTIGATION OF EATING HABITS OF STUDENTS Öznur Akyüz, Recep Soslu, Murat Akyüz, Murat TaĢ, Mehmet Göral, Mehmet Günay 4- ANALYZING 60 METER RUNNING VALUES ACCORDING TO GENDER AND BRANCHES OF STUDENTS WHO TAKE ENTRANCE EXAMS TO SPORTS HIGH SCHOOL Recep ĠMAMOĞLU, Ġbrahim CAN, Mehmet ĠMAMOĞLU, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Fuat ERDUĞAN 5- DETERMINING PARTICIPATION MOTIVATION OF YOUNG ATHLETES WITH REGARD TO GENDER AND SPORT TYPE Atahan AltıntaĢ, Perican Bayar Koruç 6- THE EFFECTS OF EIGHT WEEKS SPORT ROCK CLIMBING TRAINING ON ANXIETY Dicle Aras 7- Okçuluk ve Boks Antrenörlerinin Sağlıklı YaĢam DavranıĢları Üzerine Bir AraĢtırma Ziya Bahadır, Zehra Certel, Ramazan Topuz 8- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ (Kütahya Ġli Örneği) Halil BiĢğin 9- TAKIM SPORU YAPAN SPORCULARIN KAHVALTI YAPMA DURUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Özgür Bostancı, Menderes Kabadayı, Deniz Özge Yüceloğlu Keskin, Canan Asal Ulus, Bahtınur TaĢçı 10- The Effects of Additional 8-Week Speed Exercise Applied to Trained Wrestlers in the Category of Stars, Young and Adults on Agility and Reaction Times Çağrı ÇELENK, Mehmet ÖZAL, Ersan KARA, Taner YILMAZ, Mustafa AKIL, Bilal DEMĠRHAN 11- KüreselleĢme ve Spor EtkileĢimi Senem Çeyiz, Oğuz Özbek 12- Investigation of the Relationship Between Body Mass Index and Reaction Times in Wrestlers Halil Ġbrahim Ceylan, Özcan Saygın, Kemal Göral, Ali Ağılönü 13- EVALUATION OF PARENTS OPINIONS ABOUT CHILDREN S ORIENTATION TO VOLLEYBALL Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU, Duran UYGUR, Ender ġenel 14- ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN CĠNSĠYET DEĞĠġKENĠNLERĠ GÖRE REKREASYONEL EĞĠLĠMLERĠ VE YaĢar Çoruh, Suat Karaküçük 15- SosyalleĢme Faktörleri ve Rekreasyonel Katılım ĠliĢkisi Seçkin Doğaner 16- Yakın Dönem Gençlik ve Spor Politikalarının Değerlendirilmesi Gözde Algü Doğu, Azmi Yetim 17- YÜZÜCÜLERDE FARKLI YÜKLENMELĠ YÜZME PERFORMANSLARININ APELĠN VE HEMATOLOJĠK PARAMETRELER ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Aykut DÜNDAR, Cengiz ARSLAN, Fatih MURATHAN, Zait Burak AKTUĞ, Fatih Mehmet UĞURLU 18- YÜZÜCÜLERDE FARKLI YÜKLENMELĠ YÜZME PERFORMANSLARININ GLĠKOZ VE ĠNSÜLĠN ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Aykut DÜNDAR, Cengiz ARSLAN, Abdullah ARPACI, Fatih MURATHAN, Zait Burak AKTUĞ 19- LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KÖTÜ ALIġKANLIKLARDAN UZAK DURMASINDA BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPORUN ROLÜ Mustafa Kayıhan ERBAġ, Mehmet GÖRAL, Yaprak KALEMOĞLU VAROL 20- Hentbol Antrenörlerine Göre; Sporcuların Performansını Psikolojik Yönden Etkileyen Faktörler Nelerdir? Nitel ÇalıĢma Nevzat ERDOĞAN, Aylin ZEKĠOĞLĠ, Naci KALKAN, Feridun DORAK YAġ LĠSE DÜZEYĠ OBEZLERDE, AEROBĠK EGZERSĠZ PROGRAMLARININ,VÜCUT KOMPOZĠSYONU ve BAZI FĠZĠKSEL PARAMETRELER ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Belgin Gökyürek, Tamer Sökmen, Aysel Usta 22- EXAMINATION OF PARTICIPATION MOTIVATION OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS IN TURKEY Nevin Gündüz, Lütfiye Ercimen, Senem Çeyiz 23- MAKSĠMAL LAKTAT STEADY STATE KOġU HIZI SIRASINDA VÜCUT ĠÇ ISISININ BELĠRLENMESĠNDE KULLANILAN ĠKĠ YÖNTEMĠN KARġILAġTIRILMASI Halit HARMANCI, Mihri BarıĢ KARAVELĠOĞLU, Mert KAYHAN, Bolat GÜNDÜZ 24- Iskaladığımız ĠĢaretler: Sağır Sporu Tarihinin AraĢtırılması ve Yeniden Yorumlanması Pınar YAPRAK KEMALOĞLU, Yusuf Kemal KEMALOĞLU 25- SPORCULARDA GÖRÜLEN EL FALANKS KIRIKLARI Bülent KILIÇ, Fatih ÇATIKKAġ, Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Gülten HERGÜNER 26- ELĠT VOLEYBOLCULARIN BU BRANġA YÖNELME NEDENLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ Çalık Veli KOÇAK 27- XVII. MERSĠN 2013 AKDENĠZ OYUNLARININ ORGANĠZASYONEL BOYUTTA DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK NĠTEL BĠR ÇALIġMA Funda Koçak, Velittin Balcı 28- Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliğinde görevli polislerin boģ zamanlarını değerlendirme alıģkanlıklarını araģtırılması Hüseyin Öztürk, Hasan Hüseyin Taner

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı

12 TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS

12 TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS 12 TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS 12. ULUSLARARASI SPOR BiLiMLERi KONGRESi 12-14 Aralık 2012 December 12-14, 2012 Colossae Thermal Hotel - DENİZLİ / TURKEY CONGRESS PROGRAMME KONGRE PROGRAMI

Detaylı

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS ERPA 2015 International Congress on Education Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors ERPA International Congresses

Detaylı

SINGLE ORAL PRESENTATIONS

SINGLE ORAL PRESENTATIONS SESSION 1 13:30-14:50 SINGLE ORAL PRESENTATIONS 06.06.2014 FRIDAY HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5 HALL 6 Sciences ERPA International Fine Arts Education ERPA International Social Sciences Education

Detaylı

ERPA 2014. International Congresses on Education. İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul Turkey BOOK OF ABSTRACTS

ERPA 2014. International Congresses on Education. İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul Turkey BOOK OF ABSTRACTS ERPA 2014 International Congresses on Education İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul BOOK OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors. ERPA 2014 INTERNATİONAL

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ YAEM'2011 YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ EDĠTÖRLER Doç.Dr. Cemalettin

Detaylı

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 CONFERENCE PROGRAM KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS 1 Tüm Hakları Saklıdır Siyasal Kitabevi, Nisan, 2011 Bu kitabın basım,

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL PROF. DR. FĠLĠZ KILIÇ ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ. ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZ ADI :

TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ. ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZ ADI : TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ 1997-98 YAZ YARIYILI : 19- Mehmet Refik Doç.M.Cahit ATASOY Dünden Bugüne Rebab ve Yeniden KAYA Ele Alınması SANAT

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org FOREWORD We would like

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ABSTRACT BOOK KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

PROGRAM & ABSTRACTS. www.iconte.org. 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April, 2015

PROGRAM & ABSTRACTS. www.iconte.org. 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April, 2015 24-26 April, 2015 In honor of Prof. Dr. Özcan Demirel in his 55 th year of service in education Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey PROGRAM & ABSTRACTS www.iconte.org

Detaylı

2 nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS

2 nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS 2 nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS 07-09 November 2013 Porto Bello Hotel Resort& SPA Akdeniz Bulvari 1. Sk. Konyaaltı, Antalya - Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACT FOREWORD

Detaylı

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015 CONGRESS PROGRAM 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April 2015 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey In honor of Prof. Dr. Ozcan Demirel

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

KONGRE KOORDİNATÖRÜ. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ KONGRE SEKRETERİ. Dr. Tarkan YAZICI ONUR KURULU. Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Dicle Üniversitesi Rektörü)

KONGRE KOORDİNATÖRÜ. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ KONGRE SEKRETERİ. Dr. Tarkan YAZICI ONUR KURULU. Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Dicle Üniversitesi Rektörü) KONGRE KOORDİNATÖRÜ Doç. Kürşad GÜLBEYAZ KONGRE SEKRETERİ Dr. Tarkan YAZICI ONUR KURULU Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Dicle Üniversitesi Rektörü) KONGRE BAŞKANLARI Prof. Dr. Turan SAĞER & Prof. Dr. Gürbüz

Detaylı