ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 14:00-15:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 14:00-15:30"

Transkript

1 -Mostar, Blagay, Pocitelj- INTERNATIONAL SPORT FESTIVAL (Petanque, Bowling, Darts, Tug of War, Rope Jumping, Etc.) ARRIVAL / REGISTRATION 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo-BIH / May, rd May/FRIDAY 24th May/SATURDAY 25th May/SUNDAY 26th May/MONDAY HOUR Programme Programme Place Programme Programme Place Programme ORAL SESSION 17 Hall 1 08:30-10:00 REGISTRATION LOBBY ORAL SESSION 18 Hall 2 ORAL SESSION 19 Hall 3 OPENING ORAL SESSION 20 Hall 1 10:00-11:30 Welcome Speeches Opening Hall ORAL SESSION 21 Hall 2 Speakers: Bae SCHILLING ORAL SESSION 22 Hall 3 Prof. Dr.Sacit ADALI ORAL SESSION 23 Hall 1 11:30-12:30 Prof.Dr.F.Hulya ASCI Opening Hall ORAL SESSION 24 Hall 2 Prof.Dr.Osman IMAMOGLU ORAL SESSION 25 Hall 3 ORAL SESSION 1 Hall 1 12:30-14:00 ORAL SESSION 2 Hall 2 LUNCH Restaurant ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 14:00-15:30 ORAL SESSION 5 Hall 2 ORAL SESSION 27 Hall 2 ORAL SESSION 6 Hall 3 ORAL SESSION 28 Hall 3 BALKAN SFA GA Hall 1 ORAL SESSION 29 Hall 1 15:30-17:00 SFA WORKSHOP Hall 1 ORAL SESSION 30 Hall 2 ORAL SESSION 7 Hall 2 ORAL SESSION 31 Hall 3 ORAL SESSION 8 Hall 3 POSTER SESSION 1 Poster Hall ORAL SESSION 9 Hall :30 ORAL SESSION 10 Hall 2 POSTER SESSION 2 Poster Hall ORAL SESSION 11 Hall 3 ORAL SESSION 12 Hall 1 18:30-20:00 ORAL SESSION 13 Hall 2 POSTER SESSION 3 Poster Hall ORAL SESSION 14 Hall 3 ORAL SESSION 15 Hall 2 20:00-21:30 ORAL SESSION 16 Hall 3 CLOSING Hall 1 CULTURAL TOUR (for conference participants)

2 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo / May, 2014 ORAL PRESENTATIONS Date/Time: 24th May 2014 / 12:30-14:00 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ Presentations: 1- BOSNA SAVAġI NIN TÜRK KAMUOYUNA ETKĠLERĠ Date/Time: 24th May 2014 / 12:30-14:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Murat KUL Presentations: 1- SPOR BAĞLAMINDA TÜRK KÜLTÜRÜNDE DEĞĠġĠMLER Date/Time: 24th May 2014 / 12:30-14:00 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Murat AKYÜZ Presentations: 1-3 x 2 BaĢarı Hedef Modeli Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması Date/Time: 24th May 2014 / 14:00-15:30 Necla GÜNAY Seçil Özdemir Zühal ÇETĠN ÖZKAN Gulnara Mamanova Nevin ARVAS 5- ĠġĠTME ENGELLĠLERDE STATĠK VE DĠNAMĠK DENGE ÖLÇÜLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Hanım Uçar, Muazzez Kaya, Aybüke Argın, Mustafa Akti Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatma Tezel ġahġn Presentations: 1- BEYPAZARI KÜLTÜREL ÖRGELERĠNĠN MODA ÜRÜN AKSESUAR TASARIMINDA KULLANILMASI Nalan GürĢahbaz, Mahmut Güngör Birsen Çileroğlu, Seda Kıvılcımlar, Cansu Özgören ORAL SESSION 1 2- II. Dünya SavaĢı sonrasında Türk Basınında Balkanlar "Yugoslavya" Algısı 3- KÜLTÜRLEARASI ETKĠLEġĠMDE SĠNEMANIN ROLÜ: FERZAN ÖZPETEK VE FATĠH AKIN FĠLMLERĠNDE KÜLTÜRLERARASILIK 4- Türkiye ve Kazakistan kültürel iliģkilerin geliģmesinde TRT Avaz rolü 5- MEDYA KÜLTÜRÜ EKSENĠNDE ġafak BEKÇĠLERĠ (1963) ÖRNEĞĠ Fatma Açık Adnan Ersoy, Halil BiĢgin, Metin Karayol, Muhammet Mustafa Atakan Bülent Ağbuğa, Sehmus Aslan, Fatma Ağbuga Huseyin Gumus, Sema Alay, Mehmet Karakilic 4- Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Belirlenmesi Serkan HACICAFEROĞLU BaĢak Boğday Sayğılı, Berna Yıldırım Artaç Berna Yıldırım Artaç, BaĢak Boğday Sayğılı Meyrem ARGA ġahġnoğlu, Saliha AĞAÇ, Saliha ÖZELMAS KAHYA, Nalan GÜRġAHBAZ, Fatma GÖKPINAR 5- Malatya yöresi geleneksel kadın kıyafetlerinden günümüze yansımalar Elmas Elhan Özus, Filiz Erden, Melek Tufan ORAL SESSION 4 2- TRADITIONAL WOMEN S APPARELS OF THE BULGARIA IMMIGRANTS LIVING IN ESKĠġEHĠR 3- Woman Headwear in Anatolia ORAL SESSION 3 2- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN TEORĠK DERSLER TUTUM (BESYÖTDET) ÖLÇEĞĠ GELĠġTĠRME ÇALIġMASI Taner BozkuĢ, Mehmet Sezen, Betül Ayhan ORAL SESSION 2 2- Amatör Düzeydeki Futbolcuların Örgüsel Bağlılıklarının Ġncelenmesi- Bolu Ġli Örneği AyĢegül AYATA AKTÜRK, Güçlü ÖZEN, Hanifi ÜZÜM 3- BESYO ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL ADANMIġLIK DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Recep Cengiz, Murat Turgut, Alper Cavit Kabakçı 4- Gençlik Ve Spor Bakanlığı ÇalıĢanlarının Örgüte Bağlılık Düzeylerinin Demografik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi 3- PHYSICAL ACTIVITY VENUE EVALUATION SCALE (PAVES): A VALIDITY and RELIABILITY STUDY 4- BOLU ĠLĠ MUDURNU ĠLÇESĠ YÖRESEL KADIN GĠYSĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 6- FAST FASHĠON KOLEKSĠYONLARINDA YER ALAN SPOR GĠYSĠLERĠN ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

3 ORAL SESSION 5 Date/Time: 24th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAġ Presentations: 1- Relations between body composition and kinematic variables of the grab start in young swimmers Ahmet Alptekin 2- DETERMINE HEART RATE RESPONSE DURING OFFICIAL COMPETITION JUNIOR GIRL BASKETBALL PLAYERS Veli Volkan GÜRSES, Morteza Moghimi OSKOUEI, Ozkan ISIK, Yasin ERSOZ 3- ANALYZING SHORT (100 METERS) AND MIDDLE DISTANCE ( METERS) RUNNING AND COORDINATION VALUES Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Recep ĠMAMOĞLU, Ġbrahim CAN, Mehmet ĠMAMOĞLU 4- THE EFFECT OF MOTIVATIONAL MUSIC UPON ANAEROBIC PERFORMANCE Özkan IġIK, Yasin ERSÖZ, Murat PAZAN, Yücel OCAK 5- The Effect of Physical Activity and Exercise Length of Telomeres and Biological Aging Process Ġbrahim Kurt, Mehmet Akbulut, Mürsel Akdenk, Mustafa Kemal Kurt 6- AMATÖR FUTBOLCULARI SALDIRGANLIĞA ĠTEN SEBEPLER (VAN ĠLĠ ÖRNEĞĠ) Ergün Çakır, Cansel Arslanoğlu, Süleyman GönülateĢ, Kemal Sarğın ORAL SESSION 6 Date/Time: 24th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Murat AKYÜZ Presentations: 1- Sporla Ġlgili Türk Basınında Yer Alan Ġlkyazı: Ali Ferruh Bey ve Eskrim Makalesi Emrah Çetin, Özgür Tilbe 2- Evliya Çelebi Seyahatnamesi ne Göre Osmanlı Ġmparatorluğu nda Spor Hatice Akın Zorba 3- A STUDY ON CITIZEN AND PROFESSIONAL FOOTBAL PLAYERS POINT OF VIEW REGARDING BETTING AND CHICANERY Mehmet ġahin, Faruk Salih ġeker 4- Özel Yetenekle Ġlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarına Engel Olabilecek Unsurların Belirlenmesi Ersan TOLUKAN, Baki YILMAZ 5- The Effects of Intensive Training on Selected Sex Hormones in Young Wrestlers Faruk YAMANER, Yetkin Utku KAMUK, Taner BAYRAKTAR, Mustafa GÜMÜġ, Varim NUMANOGLU 6- SPORDA KARDĠOVASKÜLER SEBEPLĠ ANĠ ÖLÜMLE Ali Serdar YÜCEL, Fatih ÇATIKKAġ, Hayrettin GÜMÜġDAĞ ORAL SESSION 7 Date/Time: 24th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Taner BOZKUġ Presentations: 1- MÜZĠK SANATINDA KÜLTÜREL ETKĠLEġĠM VE GELENEK Ahmet Mutlu Terzioğlu, Cengiz ġengül 2- ANNE ÇOCUK ĠLĠġKĠSĠ VE ANNE ÇOCUK ĠLĠġKĠSĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER Fatma TEZEL ġahġn 3- TÜRK GĠYĠMĠNDE KONYA ĠLĠ SĠLLE YÖRESĠ'NE AĠT GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ Melek TUFAN, Filiz ERDEN, Elmas Elhan ÖZUS 4- GÖRSEL SANATLAR (RESĠM-Ġġ) DERSĠNDE RENK BĠLGĠSĠ KONUSUNUN MATERYAL KULLANILARAK ÖĞRETĠMĠN AKADEMĠK BAġARIYA ETKĠSĠ Aydın Zor, Mehmet Ali Avcı 5- A Study On Physical Education Teachers: The Correlation Between Self-Efficacy And Job Satisfaction Ġrfan Yıldırım ORAL SESSION 8 Date/Time: 24th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK Presentations: 1- KOBĠ LERDE FĠNANS YÖNETĠMĠ FINANCIAL MANAGEMENT IN SMEs Mehmet Apan, Mehmet Ġslamoğlu 2- Modern Dünyada Pazarın ĠĢlevi Mustafa Hizmetli 3- Uluslararası ticaretin kent kimliğine etkileri-inegöl örneği- Abdulkadir Oğrak 4- TÜKETĠCĠ DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ VE ĠSTANBUL ĠSTĠKLAL CADDESĠ ÜZERĠNE BĠR ÖRNEK UYGULAMA Sefer GÜMÜġ, Murat KORKMAZ, Hande Gülnihal GÜMÜġ 5- Sanal ĠĢyerinde Örgütsel DavranıĢ Ali Osman Kılıç, Onur Balkan, A. Emin Serin 6- TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNDE BÜYÜME-ĠġSĠZLĠK NEDENSELĠ ( ) Murat Korkmaz, Nur Dilbaz Alacahan

4 ORAL SESSION 9 Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Serdar USLU Presentations: 1- Elit Taekwondo Sporcularının Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Ġncelenmesi Sehmus Aslan, Bülent Ağbuğa 2- Gençlik Merkezi Müdürlüklerinde ÇalıĢan Personellerin ÇalıĢma Ortamlarında Maruz Kaldıkları Yıldırma DavranıĢlarının Cinsiyet Yönünden Ġncelenmesi Serkan HACICAFEROĞLU, Burhanettin HACICAFEROĞLU 3- Differences in Motivation for Sport: The case for Turkey Sabri Kaya, Alper C. Kabakçı,Ali Ahmet Doğan 4- EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE QUALITY OF LIFE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS UPON THEIR DEPRESSION LEVELS Ozkan ISIK, Huseyin GUMUS, Bilal OKUDAN, Mustafa YILMAZ 5- Üniversite Öğrencisi Tenisçilerde Empati ve ĠletiĢim ĠliĢkisi T. Osman Mutlu, Halil Evren ġentürk, Ercan Zorba 6- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN SOSYAL FĠZĠKĠ KAYGI DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ Fatih YaĢartürk, Fehmi Çalık, Murat Kul, Mutlu Türkmen, Hayri Akyüz ORAL SESSION 10 Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatma Tezel ġahġn Presentations: 1- Progression of Design Elements in Ski Suits Birsen ÇĠLEROĞLU, Figen KELLECĠ ÖZEREN, Ġnci Seda KIVILCIMLAR 2- KOġU GĠYSĠLERĠ KONFORUNUN KULLANICILAR TARAFINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA ġule Çivitçi, Serap Dengin 3- EVALUATION OF OUTDOOR CLOTHING BRAND PERSONALITY BY USERS Saliha Ağaç, MenekĢe Sakarya 4- A STUDY ON EVALUATION OF SWIMMING CLOTHES BY SWIMMERS Hacer Ölçer, Serap Dengin 5- ZEĠTHGEĠST IN SWIMSUITS Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ, Arezoo NASĠRĠAGHDAM 6- ÇANKIRI YARAN EKĠBĠ VE GELENEKSEL GĠYĠM ÖZELLĠKLERĠ Melek TUFAN, Filiz ERDEN, Elmas Elhan ÖZUS ORAL SESSION 11 Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Serkan ATEġ Presentations: 1- ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ VE BĠREY Murat Dündar 2- Fuzzy Projective Plane PG(2,3) From Fuzzy Groups Samet ERDEN, AyĢe BAYAR 3- Sr2B2O5 Fosfor BileĢiğinin Fotolüminesans özellikleri üzerine Pb2+ iyonu Konsantrasyonunun Etkisi Ertuğrul ErdoğmuĢ 4- Kulis Mekanizmasının Kulis TaĢının Kinematik Analizi Etimad Eyvazov, A. Mamadov 5- Yüksek Devirli, Sıcak Ortamdaki Bir Deney Düzeneğinin Tasarımı ve Analizi Alaattin Metin KAYA, Ġlyas KANDEMĠR, Mahmut F. AKġĠT ORAL SESSION 12 Date/Time: 24th May 2014 / 18:30-20:00 Moderator: Prof. Dr. Musa YILDIZ Presentations: 1- TÜRKĠYE DEKĠ ARAPÇA ÖĞRETĠM TECRÜBESĠ VE BUNUN BALKAN ÜLKELERĠYLE PAYLAġIMI Yakup Civelek 2- Araf Suresi Ayetler Çerçevesinde Bel am Gökhan Atmaca 3- Din Hizmetleri Sunumu Bağlamında Elli ve Üzeri YaĢ Grubunun Cami ve Din Adamı Algısı Abdullah Ġnce 4- Sovyetler Birliğinin Din ve Din Eğitimi Politikası Ali Yıldız Musahan 5- HADĠSLERĠN ANLAġILMASI VE YORMLANMASINDA BĠLĠMSEL VERĠLERĠN KULLANIMI ÜZERĠNE Osman Oruçhan 6- Bir Eğitimci Modeli Olarak Ġmam Gazali ve Eğitim Metodu Harun ġahin

5 ORAL SESSION 13 Date/Time: 24th May 2014 / 18:30-20:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Murat KUL Presentations: 1- ULUSLARARASI SPOR ORGANĠZASYONLARININ ETKĠLERĠ: 2013 MERSĠN XVII. AKDENĠZ OYUNLARI NA YÖNELĠK BĠR UYGULAMA Evren Güçer, Cemal Ersin Silik 2- SPOR ĠġLETMELERĠNĠN YÖNETĠM SÜREÇLERĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Avni Hazıroğlu, Mehmet KumartaĢlı 3- TÜRKĠYE DE TARIMSAL ALANLARIN BĠTKĠSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLER AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA Murat Korkmaz, Ġsmail ġahin, Nur Dilbaz Alacahan 4- ORGANĠZASYON KALĠTE ALGISI, TATMĠN DÜZEYĠ VE TEKRAR ZĠYARET ETME EĞĠLĠMĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠYĠ BELĠRLEMEYE YÖNELĠK Cemal Ersin Silik 5-Yerel yönetimlerde serbest zaman ve rekreasyon hizmetleri: Ġzmir ili örneği Özgür TEZ, Özgün DOĞAN, Özge YAVAġ, Elif ERKAYA, Hande TAVAZAR, Pınar GÜZEL ORAL SESSION 14 Date/Time: 24th May 2014 / 18:30-20:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN Presentations: 1- The Relationship between Life Quality, General Health and Physical Activity among Older men in Nursing Home Samira Aliabadi, Shima Hesami, Behnam Boobani, Parsa Aliabadi 2- Path Analysis Model of Effective Factors on Aggression in Elite Athletes Behnam Boobani, Samira Aliabadi, Shima Hesami 3- The attitude of native people in a tourist area to tourists, Case study Masoule Zahra Farhangfar 4- Investigating Job Satisfaction Among Physical Education Teachers of Eastern Azerbaijan's Islamic Azad University Amineh Sahranavard Gargari, Abedin Asadollahi, Mahtab Alirezaloot ORAL SESSION 15 Date/Time: 24th May 2014 / 20:00-21:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- Taekwondo Dünya ve Olimpiyat ġampiyonalarında uygulanan eski ve yeni puanlama sistemlerinin karģılaģtırmalı analizi Ahmet Naci Dilek 2- Examination of Scoring Results of Different Techniques Applied in World Taekwondo Championship 2007 Ahmet Naci Dilek, Ġzzet Raco, Safet Kapo 3- We Are What We Eat=Taurine; Component Of Functional Food & Nutraceuticals - Elevated level in Exercise: From Energy Booster to Alleviation of Ageing Ramesh C Gupta 4- A Comparison Effect of Eccentric, Concentric and Plyometric Exercise on Muscle Soreness, Plasma Creatine Kinase (ck) and Lactate Dehydrogenase (LDH) Rastegar Hoseini, Zahra Hoseini, Mehry Hoseini 5- Visual Representation of Sports Activities in Secondary School English and Turkish Coursebooks Mehmet Galip ZORBA 6- Analytical Study of some biokenmatics variables for the last steps in the javelin event and relationship with performance Arif Mohsin Ibrahim ORAL SESSION 16 Date/Time: 24th May 2014 / 20:00-21:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ Presentations: 1- Comparative approach and historical and juridical studies (Case study: Morjae of Khorasan and the Juridical attitudes of Abu-Hanifeh) Ebrahim Ebrahimi, Majid Hajibabaei 2- The Young Women in Palestine & Egypt and the Different Role of Them in Recent Intifada Zahra Habibi 3- Companionship between history and sociology; With emphasis on the experience of historiography in Iran Majid Hajibabaei 4- Connection between theological believes and historical analyzes Ali Hasanbagi 5- Ottoman influence on Albanian culture (traditions, architecture, art ) Sereta Koperaj, Erzen Koperaj

6 ORAL SESSION 17 Date/Time: 25th May 2014 / 08:30-10:00 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Murat AKYÜZ Presentations: 1- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması Gürkan ELÇĠ, Murat KUL, Mutlu TÜRKMEN, Taner BOZKUġ 2- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavlarında Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar Ġle Hak Kazanamayan Adayların Çoklu Zekâ Zeynep Erol, Murat Kul, Taner BozkuĢ, Gürkan Elçi 3- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavının Rasch Ölçme Modeliyle Analizi Murat KUL, Mutlu TÜRKMEN, Gürkan ELÇĠ 4- FARKLI SPOR BRANġLARI ĠLE UĞRAġAN BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN KUVVET VE ESNEKLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE MORFOLOJĠK Ümit Öz, Gürhan Kayıhan, Sabri Kaya, Ümit Öz 5- The effects of workers' sports on the sport policies of Turkey during early republican period Mutlu Türkmen, Mehmet Güçlü 6- OTĠZMLĠ BĠREYLERĠN FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE PROGRAMLARINA KATILIMINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ Ġsmail Aydın, Halil Sarol ORAL SESSION 18 Date/Time: 25th May 2014 / 08:30-10:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Serkan ATEġ Presentations: 1- TOPRAK DESTEKLĠ ISI POMPASININ ZONGULDAK ĠLĠNDE UYGULAMASI Volkan AKGÜL, Ġsmail CEBECĠ 2- EFFECT OF DIFFERENT MOORING SYSTEMS ON HYDRODYNAMIC ANALYSIS OF AN OFFSHORE WIND TURBINE Sabri ALKAN, Alaattin Metin KAYA 3- REFRAKTER TUĞLALARIN KONTROL PARAMETRELERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Fatih APAYDIN, Koray KAYA 4- SĠC ĠLE GÜÇLENDĠRĠLMĠġ AL2014 MATRĠSLĠ KOMPOZĠTĠN ISIL ĠLETKENLĠĞĠ ÜZERĠNE MATRĠSE ĠLAVE EDĠLEN Mg UN ETKĠSĠ Serkan AteĢ, Ġbrahim Uzun, Recep Çalın 5- BARTIN DA ISITMA SĠSTEMLERĠNDEN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ ġule APAYDIN, Oğuzhan ERBAġ, Ramazan KÖSE ORAL SESSION 19 Date/Time: 25th May 2014 / 08:30-10:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN Presentations: 1- A perspective Philosophy for Teaching Physical Education in Erbil Schools Fouad Ibrahim Alsarraj 2- The effects of new scoring system in Taekwondo on distribution of the medals Ahmet Naci Dilek, Safet Kapo, Ġzzet Raco 3- Analytical Study of some biokenmatics variables for the last steps in the javelin event and relationship with performance Arif Mohsin lbrahim Al-hasawee 4- The promotion of Iranian culture through sport tourism in domestic and international dimensions (A case study of Chabahar) Saeid Jahantigh, Fereshteh Golestaneh 5-The effect of resistance training on blood pressure, heart rate and pain threshold at rest and during dialysis Marziyeh Poursardar, Hamid Arazi, Masoud Khosravi ORAL SESSION 20 Date/Time: 25th May 2014 / 10:00-11:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ Presentations: 1- Postmodernizmin Türk Edebiyatındaki Yansımaları Ġsmet Emre 2- Aliya Izzetbegoviç Acisindan Dogu-Bati Tartismalarina Epistemolojik Bir Yaklasim Ali Öztürk 2- GÖÇ OLGUSUNA GÖÇMENLERĠN DENEYĠMLERĠ ÜZERĠNDEN BAKMA Kemal Dil 4- TARĠHSEL SÜREÇTE TÜRK DEVLETLERĠ BAYRAKLARININ GÖSTERGEBĠLĠMSEL ĠNCELMESĠ Mithat YILMAZ, MülkiĢe TEMĠZKAN 5- Hüseyin Hilmi PaĢa nın Rumeli Ahvaline Dair Meclis-i Mebusan a Sunduğu Ġzahat Özgür Tilbe

7 ORAL SESSION 21 Date/Time: 25th May 2014 / 10:00-11:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- LEISURE TIME-PHYSICAL ACTIVITY CONSTRAINTS AT HIGH SCHOOLS Hüseyin GÜMÜġ, Özcan IġIK, Ömür KARAKULLUKÇU, Ġrfan YILDIRIM 2- SPOR MERKEZĠ FĠTNESS SALONUNU KULLANAN BĠREYLERĠN BEKLENTĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Mehmet KumartaĢlı, Engin GüneĢ AtabaĢ 3- TÜRKĠYE DEKĠ YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA REKREASYON EĞĠTĠMĠNĠN YAPISI M. Murat KIZANLIKLI 4- ÇEVRESEL DUYARLILIK VE BOġ ZAMAN ENGELLERĠ ĠLĠġKĠSĠ Hüseyin GÜMÜġ, Özcan IġIK, Güngör DOĞANAY, Ġlkay DOĞAN 5- FORESTS AND ENVIRONMENT IN TERMS OF RECREATION Murat Kul, Hayri Akyüz, Fatih YaĢartürk ORAL SESSION 22 Date/Time: 25th May 2014 / 10:00-11:30 Moderator: Assist. Prof. Dr. Mikail TEL Presentations: 1- Yerel Yönetimlerde ÇalıĢanların Kurumsal Bağlılığı Üzerine Bir Ġnceleme: Çankırı Belediyesi Örneği Hakan Arslan, Merve Önce 2- Construction and Contestation of Turkish Cypriot Identity vis-a-vis the Changing Dinamics of the Cyprus Conflict Bahar TaĢeli 3- KAZAKĠSTAN DAKĠ XIX YÜZYILIN SONU - XX YÜZYILIN BAġINA AĠT OLAN, TARĠHĠ DEĞER TAġIYAN KONUTLARIN TĠPOLOJĠSĠ, Elmira Kanayeva 4- BANKA MÜġTERĠLERĠNĠN KONUT KREDĠSĠ AÇISINDAN TERCĠH DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Murat Korkmaz, Sefer GümüĢ, Nur Dilbaz Alacahan 5-TÜRKĠYE DE REEL DÖVĠZ KURU ĠLE DIġ TĠCARET ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: UYGULAMALI BĠR ANALĠZ Murat Korkmaz, Nur Dilbaz Alacahan ORAL SESSION 23 Date/Time: 25th May 2014 / 11:30-13:00 Moderator: Prof. Dr.Yakup CĠVELEK Presentations: 1- MEVDÛDÎ NĠN TEFSĠRĠNDE MÜTEġABĠH Ali KARATAġ 2- Ġslam Ahlak Felsefesinde Erdem Kavramı Murat Demirkol 3- Sade Hayat ve Din Ahmet Yıldırım 4- KÖTÜLÜK OLGUSUNA ĠLAHĠ YASALAR BAĞLAMINDA BAKIġ Metin Özdemir 5- MAVERAÜNNEHĠR DE IX-XII YÜZYILLARDA FELSEFÎ DÜġÜNCENĠN YAYGINLAġMASI Vahit Celal 6- Din mi Ahlak mı? Lokman Çilingir ORAL SESSION 24 Date/Time: 25th May 2014 / 11:30-13:00 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Hakan Murat KORKMAZ Presentations: 1- Çokkutuplu dünyaya doğru ilerlerken uluslararası iliģkilerde denge politikası analizi Tacibayev RaĢid Ġbrahimoğlu 2- The legal context of disputes between Government and Parliament in the Iranian constitutional era Mirza Abbas Mahdavifard 3- Cultural diffusion between Turkey and Iran s Azarbayjan after 1979 Iranian revolution Shahrzad Sadeghi 4- Avrasyacılık TartıĢmalarının Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Kimlik Üzerindeki Etkisi: Kazakistan Örneği Dinara Taldbeyava 5- Kazakistan ve Türkiye Mevzuatındaki Ġfade Hürriyetinin KarĢılaĢtırılması Galymzhan Tazhıbaev

8 ORAL SESSION 25 Date/Time: 25th May 2014 / 11:30-13:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- The effect of the use of the reciprocal style of learning to freestyle swimming and some of the variables biokinmatics Arif Mohsin Ibrahim, Hatam Sabar Khoshnow 2- Effect of Competitive Environment and spectator on of Children s performance in Fundamental Motor Skills Hasan Mohammadzadeh, Mandana Heydari 3- The impact of development the special coordination abilities on the general skill ability for table tennis juniors under 12 years old Shawkat Gaber Radwan 4- Effect of Resistance training with two loading patterns (double-pyramid & reverse step) on muscular strength and Amir Saraji, Ramin Shabani, Farhad Rahmani-Nia 5- Effect of Six-week Breathing Exercise and Yogaasana on Motor Learning of Simple Basketball Shooting Skills Nama Ashish Prem Singh, Jitender Sharma ORAL SESSION 26 Date/Time: 25th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ Presentations: 1- TÜRKĠYE DE DÖVME BAKIRCILIK SANATI Nuran KayabaĢı, Hürrem Sinem ġanlı 2- DENĠZLĠ TAVAS ĠLÇESĠ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ Filiz Erden, Melek Tufan, Elmas Elhan Özus 3- KÜLTÜREL ETKĠLEġĠMDE FOTOĞRAFIN ROLÜ Birsel Matara 4- BĠLECĠK ĠLĠ BAYIRKÖY KASABASI KADIN GÖYNEKLERĠ NĠN ĠNCELENMESĠ Türkan Kayser 5- Konya Geleneksel Kadın Kıyafetlerinden Günümüze Yansımalar Elmas Elhan Özus, Filiz Erden, Melek Tufan ORAL SESSION 27 Date/Time: 25th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Prof. Dr. Osman ĠMAMOĞLU Presentations: 1- Spor Alanlarında Türk ĠĢaret Dili nin Kullanımı ve Türk ĠĢaret Dili Kaynaklarında Fiziksel Aktivite ve Sporla Ġlgili Ġçerikler Üzerine Bir Ġnceleme Pınar Yaprak Kemaloğlu 2- Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ayrıt Terimini Matematiksel DüĢünce GeliĢim AĢamalarına Göre Açıklamalarının Ġncelenmesi Veli TOPTAġ 3- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ ĠLE BAZI ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA VE MUTLULUKLARININ KARġILAġTIRILMASI Emre Ozan, Muhsin Hazar 4-The Effect of Climbing As a Recreational Event on Adolesent s Locus of Control Güçlü Özen 5- Beden alıģtırmaları Ģeytan iģidir Mehmet ġahin 6-Manisa ilindeki lise eğitimi alan genç eriģkinlerin fiziksel aktivite ve yaģam kalitesi arasındaki farklılıkların incelenmesi Hande TAVAZAR, Özge YAVAġ, Elif ERKAYA, Özgür TEZ, Devrim ZERENGÖK, Selhan ÖZBEY, Pınar GÜZEL ORAL SESSION 28 Date/Time: 25th May 2014 / 14:00-15:30 Moderator: Prof. Dr. Rana VAROL Presentations: 1- SPORCULARDA MENĠSKÜS YIRTIKLARI Bülent KILIÇ, Fatih ÇATIKKAġ 2-12 HAFTALIK BRANġA ÖZGÜ FUTBOL VE FUTSAL ANTRENMANLARININ KAN LAKTAT SEVĠYELERĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Yücel Ocak, Yasin Ersöz, Hüseyin GümüĢ 3- THE EFFECT OF COENZYME Q10 UPON BLOOD GLUCOSE AND HEMATOCRIT LEVELS IN DIFFERENT ALTITUDES AMONG THE MALE CLIMBERS Mortaza Moghimi OSKOUEI, Veli Volkan GURSES, Ozkan ISIK, Yasin ERSOZ 4- AġIRI ġġġman VE NORMAL KĠLOLU KADINLARDA AKUT AEROBĠK EGZERSĠZĠN OBESTATĠN VE AÇĠL GHRELĠN DÜZEYĠNE ETKĠSĠ ġerife ÖZEN, Güçlü ÖZEN, Gül Tiryaki SÖNMEZ 5- ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ALGILARININ METAFORĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oğuzhan Yoncalık, Görkem Sofi 6- GENÇ MĠLLĠ GÜREġÇĠLERDE HIZLI KĠLO KAYBININ FĠZYOLOJĠK ve BĠYOKĠMYASAL PARAMETRELERE ETKĠSĠ Ömer ġenel, Murat Akyüz ORAL SESSION 29 Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Serkan ATEġ Presentations: 1- KARġIT AKIġLI RANQUE-HĠLSCH VORTEKS TÜPÜNDE HAVA VE OKSĠJEN AKIġKANLARININ FARKLI NOZUL NUMARALARINDA DENEYSEL Volkan KIRMACI, Ġsmail CEBECĠ 2- Çinko oksidin mikroyapısal özelliklerine bakır oksit ve bizmut oksit katkısının etkisi Yasin ÖZGÜRLÜK, Fatih APAYDIN, Mükremin YILMAZ 3- Finite Element Simulation of a Mercantile Vessel Shipboard under Working Conditions Ahmet Fatih YILMAZ, Ahmet Hanifi ERTAġ, Veysel ALKAN

9 ORAL SESSION 30 Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Prof. Dr. Hülya AġÇI Presentations: 1- General sport for middle age in Macau Sheung Mei Lai 2- INFLUENCE OF MILITARY TRAINING SPORTS FACILITIES ON QUALITATIVE CHANGES OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RECRUITS OF AF BIH Rusmir Mrković, Munur Talović, Ifet Mahmutović, Safet Kapo, Senad Turković 3- Football as a reflection of modern society s conflicts and a way of creating societal ties in enduring enmity contexts Ekain Rojo-Labaien 4- Challenging Sport for Peace studies from the field- An ethnography of a soccer team in post conflict Srebrenica, Bosnia and Herzegovina Yosuke Washiya 5- FACTOR ANALYSIS OF SUBJECTIVE PSYCHOLOGICAL EXPERIENCES AND STATES IN FOOTBALL REFEREES Tomáš Zeman, Jiří Voborný, Radoslav Beňuš, Marie Blahutková 6- Response certain Variables of the Vital Capacity to Contraction of Muscular Groups at Upper and Lower Body with Similar Workloads Ahmed Abdulghani Taha ORAL SESSION 31 Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00 Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- Effect of Motivational Music and Video and Competitiveness features on the sprint performance of young females Hasan Mohammedzadeh, Mandana Heydari 2- ACTIVE AND FUN LIFESTYLE TROUGH ADVENTURE EDUCATION Dana BADAU 3- The effect of static muscular stretching and Aspirin on some inflammatory indices of DOMS in Mel's Soccer after downhill runnig Jafar Sadegh Mohammadzadeh 4-SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARI VE FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE BAZI FĠZĠKSEL UYGUNLUK Serdar Uslu, Gürhan Kayıhan, Sabri Kaya

10 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo / May, 2014 POSTER PRESENTATIONS POSTER SESSION 1 Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00 Place Poster Hall Moderators: Assoc. Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAġ, Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- TRANSFORMATIONAL SUCCESS OF THE COURSE CONTENT OF BASICS VOLLEYBALL TECHNIQUES AND SKILLS Mirela Abdukić, Ifet Mahmutović, Indira Mahmutović, Amra Tuzović 2- Emotional intelligence and its impact on the performance of some of the basic skills in rhythmic gymnastics Nabhan Hameed Ahmeed, Shaima Abdullah Matar al-tamimi 3- The impact of training using reaction balls or without in Kinetic speed of response for advanced tennis players Ayad Mohammed Abdullah 4- Aainball; A new Moroccan Arabic Sport Mohamed Hamane 5- THE INFLUENCE OF PACING STRATEGY ON METABOLIC RESPONSES DURING FLATWATER KAYAK PERFORMANCE Fırat Akça, Dicle Aras 6- The comparison of depression level of male athlete students with non-athlete students of Islamic Azad University Chalus branch in Iran Seyed Hossein Alavi, Farshad Ghazalian, Soghra Jamshidi 7- The effectiveness of two styles of direct mental training exercise fixed and variable to gain types of passing in football Ibrahim Mohamed Azeaz 8-The Relationship Between Physical Activity Level in Elderly Women and Risk Factors of Coronary Heart Disease (CHD) in Rasht Neda Babai, Farhad Rehmani Nia,Zahra Hojati 9- PREDICTIVE CONTRIBUTION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MOTOR ABILITIES ON THE RESULT OF RUNNING THE 60m HURDLES Zana Bujak, Nusret Smajlović, Slavenko Likić, Mela Omerović 10- Your Achivment INJAZEK" Abdulmunaem Alhamroni Elwanisi 11- Effect of Futsal intermittent endurance test (FIET) on plasma cortisol concentration and metabolites in football players Mahdi Rabiei Faradonbeh 12- Effects of Physical Skilful Exercises on Improving Muscular Strength of the Arms and Shoulder Hayder Ghazi Ismael 13- THE DIFERENCES IN BASIC MOTOR AND FUNCTIONAL ABILITIES, AND SOCCER SUCCESS REGARDING THE POSITIONS IN THE TEAM Eldin Jelešković, Haris Alić, Munir Talović, Izet Bajramović, Anel Hidić 14- THE ROLE OF MARTIAL ARTS CODEX IN EDUCATIONAL STANDARDS BUILDING Safet Kapo, Sanela Merdzanic, Mehdija Cutuk, Alen Ciric, Almir Bejdic, Anida Kapo 15- TEACHER TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS. Comparison of two training systems (classic & LMD) in Algeria Nabil KERFES, Ahmed Hamza GHADBANE, Salim HADDAB, Tahar BRIKI 16- The Effect of Anaerobic Training on Kinetic Response and the Defense Skills in Volleyball- players Labeeb Zouyan Mosiseek 17- IMPACT OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS ON THE SITUATIONAL-MOTOR ABILITIES OF SITTING VOLLEYBALL PLAYERS Ifet Mahmutović, Sabahudin Delalić, Serdar Uslu, Azra Tabaković, Mirza Ibrahimović 18- Somatotype of Algerian Sportsmen (members of national teams) Nabila Mimouni, Said Mimouni, Mohamed Abdelmalek 19- Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüklerindeki Yönetim Süreçlerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Muhammed Mustafa Atakan, Adnan Ersoy, Halil IĢık 20- Does some of physiotherapy and rehabilitation programs improve the health state of patients suffering from cerebral clot? Ayad Omar, Mona Dehmani, Ramadan Gatiwy, Ali Hassen, Osama Shniba 21-Evaluating the Self-Confidence Levels of Teams and Individual Athletes at the Age of According to Several Variables Taner YILMAZ, Çağrı ÇELENK, Elif TOP, Ersan KARA, Mustafa AKIL 22- BoĢ Zaman Kavramına Genel Bir BakıĢ: BoĢ Zaman ve BoĢ Zaman Aktivitelerine Katılımın Önemi Ġbrahim Yüksel 23- The impact of anaerobic Training on some skills of volleyball Labeeb Zouyan M. 24-TAKIM SPORU YAPAN SPORCULARIN, SIVI TÜKETĠM DURUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Menderes KABADAYI, Özgür BOSTANCI, Canan ASAL ULUS, Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKĠN, Mustafa ÖZDAL, Alperen ERKĠN 25- MAKSĠMAL LAKTAT STEADY STATE KOġU HIZINA VERĠLEN VÜCUT ĠÇ ISI VE KALP ATIM HIZI YANITLARININ BELĠRLENMESĠ Mihri BarıĢ KARAVELĠOĞLU, Halit HARMANCI, Bolat GÜNDÜZ, Mert KAYHAN

11 POSTER SESSION 2 Date/Time: 25th May 2014 / 17:00-18:30 Place Poster Hall Moderators: Prof. Dr. Osman ĠMAMOĞLU, Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- Antioxidant and Genotoxic Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) Administered to Rats Subjected to Exhaustive Exercise Mustafa Akıl, Funda Karabağ Çoban, Recep Liman, Ġbrahim Hakkı Ciğerci 2- FUTBOL BRANġINDA SPORCULARIN BAġARI MOTĠVASYON DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Zait Burak AKTUĞ, Fatih Mehmet UĞURLU, Ümit YETĠġ, Aykut DÜNDAR, Fatih MURATHAN 3- DIFFERENT REGIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT OF EDUCATION FIELD INVESTIGATION OF EATING HABITS OF STUDENTS Öznur Akyüz, Recep Soslu, Murat Akyüz, Murat TaĢ, Mehmet Göral, Mehmet Günay 4- ANALYZING 60 METER RUNNING VALUES ACCORDING TO GENDER AND BRANCHES OF STUDENTS WHO TAKE ENTRANCE EXAMS TO SPORTS HIGH SCHOOL Recep ĠMAMOĞLU, Ġbrahim CAN, Mehmet ĠMAMOĞLU, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Fuat ERDUĞAN 5- DETERMINING PARTICIPATION MOTIVATION OF YOUNG ATHLETES WITH REGARD TO GENDER AND SPORT TYPE Atahan AltıntaĢ, Perican Bayar Koruç 6- THE EFFECTS OF EIGHT WEEKS SPORT ROCK CLIMBING TRAINING ON ANXIETY Dicle Aras 7- Okçuluk ve Boks Antrenörlerinin Sağlıklı YaĢam DavranıĢları Üzerine Bir AraĢtırma Ziya Bahadır, Zehra Certel, Ramazan Topuz 8- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ (Kütahya Ġli Örneği) Halil BiĢğin 9- TAKIM SPORU YAPAN SPORCULARIN KAHVALTI YAPMA DURUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Özgür Bostancı, Menderes Kabadayı, Deniz Özge Yüceloğlu Keskin, Canan Asal Ulus, Bahtınur TaĢçı 10- The Effects of Additional 8-Week Speed Exercise Applied to Trained Wrestlers in the Category of Stars, Young and Adults on Agility and Reaction Times Çağrı ÇELENK, Mehmet ÖZAL, Ersan KARA, Taner YILMAZ, Mustafa AKIL, Bilal DEMĠRHAN 11- KüreselleĢme ve Spor EtkileĢimi Senem Çeyiz, Oğuz Özbek 12- Investigation of the Relationship Between Body Mass Index and Reaction Times in Wrestlers Halil Ġbrahim Ceylan, Özcan Saygın, Kemal Göral, Ali Ağılönü 13- EVALUATION OF PARENTS OPINIONS ABOUT CHILDREN S ORIENTATION TO VOLLEYBALL Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU, Duran UYGUR, Ender ġenel 14- ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN CĠNSĠYET DEĞĠġKENĠNLERĠ GÖRE REKREASYONEL EĞĠLĠMLERĠ VE YaĢar Çoruh, Suat Karaküçük 15- SosyalleĢme Faktörleri ve Rekreasyonel Katılım ĠliĢkisi Seçkin Doğaner 16- Yakın Dönem Gençlik ve Spor Politikalarının Değerlendirilmesi Gözde Algü Doğu, Azmi Yetim 17- YÜZÜCÜLERDE FARKLI YÜKLENMELĠ YÜZME PERFORMANSLARININ APELĠN VE HEMATOLOJĠK PARAMETRELER ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Aykut DÜNDAR, Cengiz ARSLAN, Fatih MURATHAN, Zait Burak AKTUĞ, Fatih Mehmet UĞURLU 18- YÜZÜCÜLERDE FARKLI YÜKLENMELĠ YÜZME PERFORMANSLARININ GLĠKOZ VE ĠNSÜLĠN ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Aykut DÜNDAR, Cengiz ARSLAN, Abdullah ARPACI, Fatih MURATHAN, Zait Burak AKTUĞ 19- LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KÖTÜ ALIġKANLIKLARDAN UZAK DURMASINDA BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPORUN ROLÜ Mustafa Kayıhan ERBAġ, Mehmet GÖRAL, Yaprak KALEMOĞLU VAROL 20- Hentbol Antrenörlerine Göre; Sporcuların Performansını Psikolojik Yönden Etkileyen Faktörler Nelerdir? Nitel ÇalıĢma Nevzat ERDOĞAN, Aylin ZEKĠOĞLĠ, Naci KALKAN, Feridun DORAK YAġ LĠSE DÜZEYĠ OBEZLERDE, AEROBĠK EGZERSĠZ PROGRAMLARININ,VÜCUT KOMPOZĠSYONU ve BAZI FĠZĠKSEL PARAMETRELER ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Belgin Gökyürek, Tamer Sökmen, Aysel Usta 22- EXAMINATION OF PARTICIPATION MOTIVATION OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS IN TURKEY Nevin Gündüz, Lütfiye Ercimen, Senem Çeyiz 23- MAKSĠMAL LAKTAT STEADY STATE KOġU HIZI SIRASINDA VÜCUT ĠÇ ISISININ BELĠRLENMESĠNDE KULLANILAN ĠKĠ YÖNTEMĠN KARġILAġTIRILMASI Halit HARMANCI, Mihri BarıĢ KARAVELĠOĞLU, Mert KAYHAN, Bolat GÜNDÜZ 24- Iskaladığımız ĠĢaretler: Sağır Sporu Tarihinin AraĢtırılması ve Yeniden Yorumlanması Pınar YAPRAK KEMALOĞLU, Yusuf Kemal KEMALOĞLU 25- SPORCULARDA GÖRÜLEN EL FALANKS KIRIKLARI Bülent KILIÇ, Fatih ÇATIKKAġ, Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Gülten HERGÜNER 26- ELĠT VOLEYBOLCULARIN BU BRANġA YÖNELME NEDENLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ Çalık Veli KOÇAK 27- XVII. MERSĠN 2013 AKDENĠZ OYUNLARININ ORGANĠZASYONEL BOYUTTA DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK NĠTEL BĠR ÇALIġMA Funda Koçak, Velittin Balcı 28- Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliğinde görevli polislerin boģ zamanlarını değerlendirme alıģkanlıklarını araģtırılması Hüseyin Öztürk, Hasan Hüseyin Taner

12 POSTER SESSION 3 Date/Time: 25th May 2014 / 18:30-20:00 Place Poster Hall Moderators: Assist. Prof. Dr. Murat KUL, Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN Presentations: 1- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin spor ürünlerinde marka tercihlerini etkileyen faktörlerin araģtırılması Hüseyin Öztürk, Yusuf Aykal 2- ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN YENĠLĠKÇĠLĠK PROFĠLLERĠ Zeynep Yılmaz Öztürk, Mehmet Semih Summak 3- Futbol Hakemlerinin KarĢılaĢtıkları Psikolojik ġiddet ve Baskı Eylemleri: Bolu ve Düzce Örneği Ercan Polat, Uğur Sönmezoğlu, H. Birol Yalçın, 4- investigate the impact of coaches competitive intelligence on the football teams performance in the Iranian Amir Abbas Babakian Por, Akhzari Hamedani 5- The impact of skill exercises using specialized assist tool (Target) with or without a in the volley strike of the advanced tennis players Ahmed Sabah Qasim 6- Da'wah Methodology in Holy Quran and Modern Interpretation Problem of Dawah Bochra Refas 7- FOOTBALL REFEREE CLASS OF SAMSUN, LUNG CAPACITY WITH RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH OF THE RELATIONSHIP Sezgin ġahbaz, Kadir Çakır, Alperen Erkin, Fatih Samet Atasoy 8- Analysis of the objectives of physical education school in Algeria and their perceptions by teachers and students Tarek Saker, Nabil Kerfes 9- Examine the Relationships between Maximal Aerobic Power, Forced Vital Capacity, Body Mass Ġndex, Flexibility and Balance Özcan Saygın, Kemal Göral, Halil Ġbrahim Ceylan, Ali Ağılönü 10- Üniversite öğrencilerinde sportif tutum ile empati iliģkisi Halil Evren ġentürk, Yiğit Türk 11- Investigation Factors that Effect Shooting Performance in The Menstrual Period of Female archery Athletes Sevinç Serin 12- Changing Lifestyle in the Process of Identity Formation among the Girl Students of the University of Tehran Roya Sharifi 13- The Evaluation of the Physical Characteristics of Football Players at the Age of 9-15 In Accordance With Age Variables Emre ġimģek, Burak Aktuğ, Çağrı Çelenk, Taner Yılmaz, Elif Top, Ersan Kara 14- GENÇLĠK MERKEZĠ ÜYELERĠ VE BAZI DEĞĠġKENLERE GÖRE SERBEST ZAMAN TATMĠN DÜZEYLERĠ Uğur Sönmezoğlu, Ercan Polat, Ali Aycan 15- Effect of Exercise Training Intensity on Ventilatory Efficiency in Patients with Coronary Artery graft Saman Hamad Sulaiman 16- TÜRK TOPLUM YAġANTISINDA FAĠR PLAY Mikail Tel 17- HEMSBALL GAME AND ITS INFLUENCE ON HANDICAPPED CHILDREN S PSYCHOPSYSICAL CONDITION and THE FAMILY S OPINION Rositsa Todorava 18- The effect of ingestion of carbohydrate on MVC and RFD during recovery after in females Majda Touba, Nagwa Anes, Salah Touba 19- BASKETBOL BRANġINDA SPORCULARIN ANTRENÖR ĠLETĠġĠM DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Fatih Mehmet UĞURLU, Zait Burak AKTUĞ, Aykut DÜNDAR, Fatih MURATHAN, Mustafa KOÇ 20- CONTROLLING EMOTIONS AT SPORTING EVENTS Dominic Uzodimma Ikwuagwu 21- ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN SPOR MÜSABAKALARINI SEYRETME GÜDÜLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Hanifi ÜZÜM, Hasan OSMANOĞLU, Güçlü ÖZEN, Ercan POLAT, Uğur SÖNMEZOĞLU 22- BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKĠ KAYGI DÜZEYLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINI YORDAMA GÜCÜ Yaprak Kalemoğlu-Varol, Hüseyin Ünlü, Mustafa Kayıhan ErbaĢ 23-ORYANTĠRĠNG BRANġINDA BÜYÜK ERKEK KATEGORĠSĠNDEKĠ ELĠT SPORCULARIN BAZI FĠZĠKSEL VE FĠZYOLOJĠK PROFĠLLERĠNIN ĠNCELENMESĠ Serhat Varol, Ömer ġenel 24- Examining Relationships Between Some Physical Fitness Parameters of Elite Handball Players Ercan Zorba, Kemal Göral, ġenol Göral 25- FARKLI LĠG KATEGORĠLERĠNDEKĠ PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOLCULARIN BAġARI MOTĠVASYON DÜZEYLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Fatih MURATHAN, Zait Burak AKTUĞ, Fatih Mehmet UĞURLU, Mustafa KOÇ, Aykut DÜNDAR

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo-BIH / 24-25 May, 2014 24th May/SATURDAY

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo-BIH / 24-25 May, 2014 24th May/SATURDAY -Mostar, Blagay, Pocitelj- -Mostar, Blagay, Pocitelj- INTERNATIONAL SPORT FESTIVAL (Petanque, Bowling, Darts, Tug of War, Rope Jumping, Etc.) ARRIVAL / REGISTRATION HOUR 08:30-10:00 10:00-11:30 11:30-13:00

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Elif TOP Derece ve Yılı UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü AKADEMİK ve MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Doktora: 2012-2015 - Dumlupınar Üniversitesi Üniversite ve Bölümü - Beden Eğitimi

Detaylı

Öğretmenliği Pr. Selçuk ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği (Yl)

Öğretmenliği Pr. Selçuk ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği (Yl) Doç.Dr. SAVAŞ DUMAN Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Niğde

Detaylı

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu:

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: EK-6 1. Adı Soyadı: HAKAN ATAMTÜRK 2. Doğum Tarihi: 16.04.1968 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

24-26 May 2014 3 rd International Conference on Science Culture and Sport

24-26 May 2014 3 rd International Conference on Science Culture and Sport -1- 3rd International Conference on Science Culture and Sport Sport and Culture as Powerful Means to Achieve Social Understanding and Peace 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Spor ve kültür;

Detaylı

İngilizce 1997 Bahar KPDS 89

İngilizce 1997 Bahar KPDS 89 Doç.Dr. FATİH HAZAR Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Spor 1991-1995 Lisans Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBölümü Spor Anabilim 1995-1999 Yüksek

Detaylı

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı: Ar.Gör. Oğuz Gürkan Doğum Tarihi: 06.07.1990 Emirdağ / Afyonkarahisar Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Antrenörlük Eğitimi Muğla

Detaylı

Doç.Dr. REŞAT KARTAL. Eğitim Bilgileri. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük. Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Dalı

Doç.Dr. REŞAT KARTAL. Eğitim Bilgileri. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük. Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Dalı Doç.Dr. REŞAT KARTAL Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket Ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1975-1980 Lisans Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

YÜKSEK LİSANS (MASTER DEGREE) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD. DOKTORA (Ph.D.)

YÜKSEK LİSANS (MASTER DEGREE) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD. DOKTORA (Ph.D.) Yusuf Soylu YUSUF SOYLU Siirt Üniversitesi- Öğretim Görevlisi Çiftlik Mah. 6350 Sokak No. 29/2 Merkez/Aksaray soylusyusuf@gmail.com Çaykara / Trabzon 18.02.1989 EDUCATION - EĞİTİM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara Görevi: Öğr. Gör. Dr. Telefon: E-mail: gorer@ybu.edu.tr 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI Sınavı Kazanan Erkek Adaylar Listesi (Masa Tenisi) 1. 366 65809321206 DENİZ KAŞIK 313,08 322,079 395,486 DİĞER 30 21 9 9,75 17,5 7,5 10,5 45,25 192,29 2. 205 37015455808 KADİR SEVEN 248,438 274,029 301,65

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Kurumun Adı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Kurumun Adı ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Meliha Soyadı Uzun Doğum Yeri Bursa Doğum Tarihi 13.07.1987 E-mail melihauzunn16@gmail.com Tel 05533890548 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Mezuniyet Yılı Lisans Yüksek

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Sıra No İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Bölüm Branş Aday No Adı Soyadı YP Tercih Sırası 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü (NÖ) Artistik

Detaylı

Doç.Dr. MEHMET ULUKAN

Doç.Dr. MEHMET ULUKAN Doç.Dr. MEHMET ULUKAN Eğitimi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1989-1994 Lisans Gazi Üniversitesi 1996-1998 Yüksek Lisans İnönü Üniversitesi Eğitimi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitimi İletişim Fakültesi

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ NO. ADI-SOYADI ÖĞRENCİ NO EĞİTİM DÜZEYİ (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) BAŞVURDUĞU PROGRAM DURUMU 1. CANSU UYAR 142157055

Detaylı

DEĞERLENDĠRME ZAMAN 6.10 SN 6X40 M 40X75 M 15 SN 20 SN HAKEMĠN SONUÇ

DEĞERLENDĠRME ZAMAN 6.10 SN 6X40 M 40X75 M 15 SN 20 SN HAKEMĠN SONUÇ ANKARA KOġU MERKEZĠ B - C K L A S M A N HAKEMLERĠ FĠZĠKSEL YETERLĠLĠK TESTĠ 0.0.201 YER : ANKARA GRUP : 1-2 ER.H. ISINMA SAATĠ : 09.3 KoĢu Saati: 10.00 HAKEMĠN X0 Metre 0X Metre No Adı Soyadı Göğ. Ünvan

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ I. YIL. Fundamentals of Physical Education and Sport

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ I. YIL. Fundamentals of Physical Education and Sport I. YIL BES101A Z Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Fundamentals of Physical Education and Sport (2+0)-2 3 BES103A Z Genel Cimnastik General Gymnastic (1+2)-2 4 BES105A Z İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Başkent Üniversitesi 2001-2006 Bilimleri Bölümü.

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Başkent Üniversitesi 2001-2006 Bilimleri Bölümü. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Atahan ALTINTAŞ 2. Doğum Tarihi : 26 Şubat 1982 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Turkish Language I GK 2 0 2 2 TUR182 Türk Dili II Turkish Language II GK 2 0 2 2 19 4 21 30 14 8 18 30

TUR181 Türk Dili I Turkish Language I GK 2 0 2 2 TUR182 Türk Dili II Turkish Language II GK 2 0 2 2 19 4 21 30 14 8 18 30 B.E.Ü BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 14101 01. Yarıyıl Dersleri 02. Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA 2. ÖĞRETİMDE %10' A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA 2. ÖĞRETİMDE %10' A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA 2. ÖĞRETİMDE %10' A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 1.SINIF BASIN VE YAYINCILIK (İÖ) 1 G1621.26043 NAZAN KILIÇ 3,32 32 2 G1621.26007

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

HP Laserjet P2035 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD

HP Laserjet P2035 2,5 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5 1 TB Taşınabilir HDD S.No. AD SOYAD ÜNVANI BİRİMİ TALEBİ 1 AHMET AKBAŞ 2 AHMET ÜNAL 3 AYDIN ÖZLÜK 4 Y. ERKAN ERSOY 5 EMRE GÜLER DOÇENT 6 FARUK GÖKMEŞE DOÇENT 7 MEHMET ÇANLI DOÇENT 8 MENDEREES SUİÇMEZ DOÇENT 32 GB FlashDisk

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI VİZE MAZERET PROGRAMI 1/3 Kredisi Öğretim Kodu Adı 046210028

Detaylı

CİLT : 18 SAYI : 2 HAZİRAN 2016 VOLUME : 18 NUMBER : 2

CİLT : 18 SAYI : 2 HAZİRAN 2016 VOLUME : 18 NUMBER : 2 FARKLI FAKÜLTELERDE OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE ENGELLİ BİREYLERE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EMPATHIC TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS STUDYING IN VARIOUS

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ BİYOLOJİ ( YÜKSEK LİSANS - ALAN İÇİ) Mülakat Tarihi: 1 Kadir ULUSOY 73,052 36,526 58,750 14,688 65,000 16,250 67,463 2 Ekrem DAĞLAR 67,597 33,798 25,000 6,250 77,700 19,425 59,473 BİYOLOJİ ( YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE ISSN:

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE  ISSN: 2016 Yaz, Cilt: 4 Sayı:3 2016 Summer, Volume: 4 Issue: 3 Genel Yayın Yönetmeni Editor in Chief Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Yayın Yönetmenleri Editors Doç. Dr. Bayram BAŞ Doç. Dr. Bilginer ONAN Doç. Dr.

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI : Matematik 1 İlim AYVAZ 94,793 87,50 56,876 35,000 91,876 2 Samet ERDEN 98,070 81,25 58,842 32,500 91,342 3 Muammer AYATA 90,326 87,00 54,196 34,800 88,996 4 Ahu DUMAN 92,937 82,50 55,762 33,000 88,762

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü D1 No.lu Sınıf

Kimya Mühendisliği Bölümü D1 No.lu Sınıf MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARININ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURAN ADAYLAR ARASINDAN YAPILAN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA YAZILI GİRİŞ SINAVINA ALINMAYA HAK KAZANANLARIN

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) ***9338 BARAN TELOGLU ***8722 BURCU ACEL ***8090 DUYGU KAYA ***0152 UTKU BESLI 63

Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) ***9338 BARAN TELOGLU ***8722 BURCU ACEL ***8090 DUYGU KAYA ***0152 UTKU BESLI 63 Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) 1 1081***9338 BARAN TELOGLU 0 2 1091***8722 BURCU ACEL 56 3 1195***8090 DUYGU KAYA 0 4 1218***0152 UTKU BESLI 63 5 1229***9354 MUHAMMED KARALAR 64 6 1236***1236 HASAN

Detaylı

Yılı Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları

Yılı Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları 2015-2016 Yılı Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları 29.1.2016 Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Temel İslam Bilimleri (YL) (Tezli) Sıra TC Kimlik No Ad Soyad Uyruk Giriş Sınavı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR 2017-2018 GÜZ YARIYILI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (4. Sınıf Öğrencilerine)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ŞUBE, OKUL VE ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU S.NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI-SOYADI

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ KESİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ATLETİZM BRANŞI ERKEKLER VE LİSTE YGS OBP YP 1 BAHADIR İBALAK DİĞER 60 50 203,47659

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44 ÜNİVERSİTESİ GÖREVİ ADI 1 Engin ÖZTEL Dokuz Eylül 2 Melih Metin PEKKAPTAN Orta Doğu Tenik 3 DORUK KAMIŞ Kocaeli 4 AHMET KARAMAN Atatürk Ligi Ligi ÜNİLİG Buz Hokeyi ÜNİLİG Buz Hokeyi TÜRKİYE 7.2.2015 İzmir

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEĞİ PROJESİ 15,6" TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TALEP-DAĞITIM LİSTESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEĞİ PROJESİ 15,6 TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TALEP-DAĞITIM LİSTESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEĞİ PROJESİ 15,6" TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TALEP-DAĞITIM LİSTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1 AHMET ÜNAL PROFESÖR FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2 AYDIN ÖZLÜK

Detaylı

Atakan YILMAZ. Harbiye Mahallesi, Çankaya Ankara E- posta : atakanylmz@gmail.com atakan@baskent.edu.tr

Atakan YILMAZ. Harbiye Mahallesi, Çankaya Ankara E- posta : atakanylmz@gmail.com atakan@baskent.edu.tr Atakan YILMAZ Harbiye Mahallesi, Çankaya Ankara E- posta : atakanylmz@gmail.com atakan@baskent.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum yeri : T.C. : Ankara Doğum Tarihi : 05.04.1978 Askerlik Durumu Medeni

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C0-01 1 C0-0101 CUMALİ DURU 2 C0-0103 KENAN AĞÖREN 60,75 (Borçlu) 3 C0-0105 HANDAN GÖKOVA 4 C0-0107 SERVET TULUM 307,16 (Borçlu) 5 C0-0113 MUHAMMET ALİ AYDIN 118,10 (Borçlu) 6 C0-0114 YUSUF VOLKAN YÜCEL

Detaylı

23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:18.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:19.00

23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:18.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:19.00 4. YIL BAHAR ŞENLİKLERİ TURNUVASI MÜSABAKA TARİH VE SAATLERİ FUTBOL 22/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00 BOCCE 22/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:15.00 BADMİNTON 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00

Detaylı

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK)

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu AYŞE AKGÜNEŞ 156302001 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,55 ONUR BELGESĠ ALAN ÖĞRENCĠLER FATİH KAYMAKÇI 156302017 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,47 HAVVANUR YENİAY 156302005 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,40 FADİME

Detaylı

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 100'lük Sistem. 4'lük Sistem

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 100'lük Sistem. 4'lük Sistem İlan Tarihi 24.11.2016 İlan Numarası 1012374 Özel Hukuk - Kadro Derecesi 6 Kadro Adedi 1 Sınav Tarihi 19.12.2016 ın ın t Ortalaması 1 Abdüssamet USLU 80,05914 24,02 75,00 7,50 3,59 90,43 27,13 75,00 22,50

Detaylı

ÖĞRENCI NUMARASI ADI SOYADI BÖLÜMÜ 1 20153301012 YUSUF SERHAT ATİK İşletme Yüksek Lisans Programı 2 20153301013 EFE BAKİOĞLU İşletme Yüksek Lisans Programı 3 20153301014 EMİR ARSLAN BAYSAK İşletme Yüksek

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Puanı Mez. u u 1 Rabia Altunterim 81,25 24,37 67,50 6,75 81,80 24,54 14,00 4,20 59,86 Başarısız 2 Hakan Güney 81,52 24,46 61,25 6,13 70,60 21,18 25,00 7,50 59,26

Detaylı

Salon Olimpik Baraj Yarışmaları

Salon Olimpik Baraj Yarışmaları Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İSTANBUL Kategori : Genç Erkekler Tarih : 08-09 Ocak 2016 Katılan Sporcu Sayısı : 74 Sıra Yarışma : 60 Metre Seçme Baraj Derecesi : 7.24 Rekor

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı. BAġVURUSU GEÇERSĠZ SAYILANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı. BAġVURUSU GEÇERSĠZ SAYILANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE T.C. ADALET BAKANLIĞI Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı BAġVURUSU GEÇERSĠZ SAYILANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE SIRA ADAY 1 395 AHMET GÜNEŞ LİSE 72,15464 İSTANBUL BAM MÜBAŞİR 1

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

ADAY NO SIRA NO ÖĞRENİM DURUMU KPSS PUANI BOY-KİLO ÖLÇÜM YERİ, TARİHİ VE SAATİ ANKARA ADLİYESİ 2.KAT KÜTÜPHANE PAZARTESİ SAAT 08:30

ADAY NO SIRA NO ÖĞRENİM DURUMU KPSS PUANI BOY-KİLO ÖLÇÜM YERİ, TARİHİ VE SAATİ ANKARA ADLİYESİ 2.KAT KÜTÜPHANE PAZARTESİ SAAT 08:30 2012 YILI ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA ANKARA KADROLU ERKEK İNFAZ VE KORUMA MEMURU ÖĞRENCİLİĞİ BOY-KİLO ÖLÇÜMÜNE ALINACAK ADAYLARI GÖSTERİR LİSTE SIRA NO ADAY NO

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

Manisa Celal Bayar University Yazılım Mühendisliği Ders Değerlendirme Raporu

Manisa Celal Bayar University Yazılım Mühendisliği Ders Değerlendirme Raporu Yazılım Mühendisliği Değerlendirme Raporu Bilgileri Öğretim Yılı / Yarıyılı / Birimi İmza Değerlendirme Bağıl Vize 15 Proje 30 Ödev 15 Final 40 Dağılımı : Sayısı Sınıf Ortalaması :74,37 Standart Sapma

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AİHL - 10. Sınıf / A Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 473 SELVANOUR PETSENIK AİHL - 10. Sınıf / B Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 31 UYGAR ÇEŞMECİ 2 230 ZEHRA ÖZYAVUZ 3 245 DUYGU

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 203220 Nezaket COŞKUN Toplam 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat

Detaylı

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Ardahan Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ 120901002 DENİZ KILINÇ 120901009 KEMAL KURŞUN 120901010 ÜMMÜ GÜLSÜM SARİ 120901018 HASAN NAZLI

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİLERİ DÖKÜMÜ : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİLERİ DÖKÜMÜ : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU MYO Kodu / Adı İşleme Kodu 106910201407182999 MYO Kodu / Adı MYO Durumu Son Sınıfı Açıldığı Yıl Bir Önceki Adı Not Sistemi Meslek Yüksekokulu Bölümleri MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİLERİ DÖKÜMÜ 106910 KOCAELİ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI) 1 24 DAVUT FURKAN DEMİRPOLAT 2 142 FAZLI YILMAZ 3 383 BERKAN PEHLİVAN 4 695 GÖKHAN İLTER 5 719 HASAN UYGAN AMP - 10. Sınıf / B Şubesi

Detaylı