. (. EL-iŞRAF ALA MEZAHİBİ EHLi'L ilm ADLI EsERi. IBNÜ'L-MÜNZiR'iN HAYATI HiLAF ILMiNE KATKILARI VE. Dr. Abdurrahman CANDAN*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". (. EL-iŞRAF ALA MEZAHİBİ EHLi'L ilm ADLI EsERi. IBNÜ'L-MÜNZiR'iN HAYATI HiLAF ILMiNE KATKILARI VE. Dr. Abdurrahman CANDAN*"

Transkript

1 islam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.9, 2007, s (. IBNÜ'L-MÜNZiR'iN HAYATI HiLAF ILMiNE KATKILARI VE EL-iŞRAF ALA MEZAHİBİ EHLi'L ilm ADLI EsERi Dr. Abdurrahman CANDAN* Ib n ai-mundhir's life, His Contributions" to '~lim ai-khilaf" and his Work, "Al lshraf 'Aia"Madhahib Ahi al-'llm" We see that in the first three century in which the lslamic Law was developed and formalized, different schools and madhabs emerged in consequence of the intensive interpretative judgment {fjtihad) activities. Scholars gave an intensive effort in order to gather dispersed personals or the school' s opinions and to give way for comparing between them and to determine the most appropriate opinions for the goal of the texts and the Lord and to reveal that there were different approaches towards the matters in which common people couldn't find a solution. As a result of that it made the comparative lslamic Law a necessity for transferring various evaluations which came into being throughout the history of the lslamic Law, ard facilitating people's daily life. We will try here to discuss the life of lbnu I-Mundhir, and his works, who made studies and wrote various books on that topic; he ensured-to reach us abridged opinions of the companions of the Prophet Muhammad, the next generations and the jurists of the early period of lslamic history until now. He is an important figure in the history of "the discord (hilaf) science", in that respect we will tr)t to presen_t his work which is one of the most important sources on the discord (hi laf) science, and the name of which is "allshraf 'ala madhahibi ahli'l-'ilm." GİRİŞ İslam hukukçulan beşeri i:stitaatlarına. dayanarak, hukuk normlarını Şariin istediği gayetere uygun bir şekilde araştırma ve geliştirme çabası içinde olmuşlardır. Allah (c. c) şer'i deliller üzerinde düşünrnernizi ve maksadını kavramak ıçın çaba sarfetmemizi ernretmektedir.. Alirnler, sahabe döneminden itibaren günümüze kadar bu emrin gereğini yerine getirrnek amacıyla gayret sarfetmişlerdil Bunun sonucunda farklı anlayışlar, görüş ayrılıkları ve çeşitli değerlendirmeler olmuştur. İslam hukukunun gelişmesini, tarih boyunca diri ve uygulanabilir olmasını sağlayan; Diyaneı işleri Başkanlıfcı. Din işleri Yüksek Kurulu Uzmanı

2 1 78 Dr.-Abdurrahman CANDAN dinamizm kazandıran ve dü ünme geleneğinin sürekliliğini sağlayan da bu gayret olmuştur. Fıkhın geliştiği ve şekillendiği il k üç asırda, yoğun içtihad faaliyetleri sonucunda çeşitli ekol ve mezhepterin ortaya çıktığı görülmektedir. Dağınık durall kişi ve mezhep görüşlerinin b ir araya getirilmesi, karşılaştırma imkanının oluştumlması, naslara ve şar1in gayesine en uygun düşen görüşün tespit edilebilmesi, insanların. tıkanıp çözüm bulamadıkları konularda farklı yaklaşımların da var olduğunun ortaya çıkarılması için insanlar bir çaba içinde bulunmuşlardır. Bunun neticesinde İslav;ı Fıkıh Tarihi boyunca oluşan farklı değerlendirmelerin. bir bütün olarak -~~oıuaki nesillere aktarılması ve İnsanların hayatını kolaylaştırmak ~acıyla karşılaştırmalı fıkıp ilmine ihtiyacı doğurmuştur.. / Bu çerçeyede gayret sarfeden, eserler yazan, sahabe, tabiin ve il k dönem fakij\l.~rinin görüşlerinin özet bir şekilde günümüze kadar ulaşmasını sağlayan,. -/~hilaf ihni" alanında önemli bir şahıs olan İbnü'l-Münzir'in hayatını ve eserlerini inceleyip, hilaf ilminin önemli kaynaklarından olan "el-işrcifala Mezahibi Ehli'J-'İlm" adlı eserini de tanıtmaya çalışacağız. A. İBNÜ'L-MÜNZİR'İN HAYATI VE HİLAF İLMİNE KATKILARI ı. Yaşadığı Dönem Ulemanın yöntemi ve bakış açısının oluşumunda yaşadığı dönemin etkisi ve katkısının olduğu bilinmektedir. Bu açıdan İbnü'l-Münzir yaşadığı dönemin siyasi ve ilmi yapısının kısaca anlatılması fayda sağlayacaktır. İbnü'l-Münzir'in yaşadığı hicri üçüncü asrın ikinci bölümü ve dördüncü asrın başı Abbasi hilafetinin ikinci asrı ve Türklerin hilafette etkinliğinin başladığı dönemdir. Bazı tarihçiler tarafından bu döneme "Türklerin etkin olduğu dönem" adı verilmektedir. 1 Bu dönem Abbasilerin siyasi acizliğine rağmen, İslam ilim ve kültürünün geliştiği, şekillendiği, ilmi uyanışın zirveye ulaştığı bir dönemdir. Bu dönemde Bağdat dışında, Kurtuba, Kahire, Buhara, Gırnata gibi önemli ilim merkezleri oluştu. Mekke'nin ise önç.ı:ni daha da arttı. Alim, şair ve sanatkarlar bu merkeziere akın edip bilim edebiyat, şehirleşme alıanında hilafetin merkeziyle yarışmaya başladılar. Halife ve sultanların da desteğiyle İslam Medeniyeti gelişmeye başladı. Bu hareketliliğe yabancı kültürlerden. Arapçaya tercüme hareketi de eklenince farklı görüşler ve akımlar gelişmeye başladı. 2 Bu dönemde araştırma, telif ve İslam düşüncesinin ufkunun gelişmesine olgpnluk vasfı da eklenince Müslümanlar ilim alanında büyük ' gdişmeler sağl~clılar. 1 Tahüvi, Ebü Cafer. b. Muhammed b. Selame. Mıt!ııasaru İlııilafl'l-jiıkalıii (İhtisar eden: Ebü Bekr Ahmet Ali cr Razi; ılı k. Abdullah Nezir Ahmed}, Beyrut 1996, ı Tahiivi, a.g.e.. I. 15.

3 ibnü'i-münzir(in Hayatı Hi laf ilmine Katkıları... ı 79 İslam hukuku da geli en ilimierin ba ında gelmekteydi. Buna neden olarak da genel anlamda tedvin edilen hadisten sonra alimierin fıkha yönelmeleri, Ahbasi halifelerinin fıkıh ve fıkıh ricaline önem vermeleri, dü ünce özgürlüğünün olması, alimler arasında ortaya çıkan yeni konular paralelinde ilini tartı maların artması gösterilebilir. 3 Bunun neticesinde büyük muhaddis ve fıkıhçıların yetiştiği görülmektedir. O dönemde ya ayan, Muhammed b. İsmail el-buhari (v.256/870), Müslim b. Haccac (v.261/871); İbn Mace (v.273/886), Ebu Davı1d (v.275/888), Tirmizi (v.279/892), Ali b. Abdulaziz el-beğavi (v.287/900), Nesai (v.303/915), Ebu Ya'la el-mevsili (v.307/91 9), Taberiini (v.360/971) gibi büyük muhaddisler sonraki dönemlerde de etkili olmu tur. O dönemde ya ayan, Tahavi (v.321/933), Kerabisi (v.322/934), Ebü Fadl el-mervezi (v.334/945), Kerhi (v.340/951), Ebu Ali ez-za'ferani (\1.260/874), Müzeni (v.264/877), Rebi b. Süleyman el-muradi (v.270/889), İbn Süreye.(v.306/918), İbnu'l-Haddiid (v.344/958), Kaffal e -Şii i(v.365/975) Mansur b. Kusec (v.251/861), Ebu Bekr el-esrem (v.261/875), Hallal (v.311/923) gibi alimler de her zaman rahmet ile anılan büyük fakihlerdir. 2. Doğumu ve Memleketi Muhammed b. İbrahim el-münzir, alimler arasında İbni'l-Münzir adıyla bilinmektedir. Tarih kitaplarında 242/857 yılında 4 Nisabı.ir'da 5 doğduğu yazılmaktadır. Türkçede Nisabur eklinde bilinen bu ehir Farsçada Ni iipur, Arapçada da Neysabur ekilde telaffuz edilmektedir. Nisabur ehri Horasan'ın önemli ehirlerinden ve ortaçağda da İran'ın önemli ilim merkezlerinden biri sayılıyordu. İbnü'l- Münzir'in doğum tarihi ile ilgili olarak bilgi veren tek kaynak Zirikli 'nin el-a'lam adlı ~seridir. Bunun yanında Zehebi (v. 748/1347) de onun Ahmed b. Hanbel'in (v.241/856) vefat ettiği sıralarda doğduğunu belirtmektedir Tahsil Hayatı Temel ilmi terbiyesini Nisabur ve çevresinde tamamlayan İbnü'l-Münzir'in Mekke'ye yerle tiği ve orada ilmi çalı malarırıa devam. ettiği aktarılmakta4ır. 7 Mekke'ye ne zaman geldiği, diğer ehirlere. gidip gitmediği hususunda kaynaklarda bilgi v.erilmemekteci.ir. 3 Husari, Ahmed, Tiirilıu '1-jiklıi'l-isliimi, Beyrut 1991, s.llj. 4 Ziriki i, Hayruddin, el-a 'lanı, VI, Yakut elhamevi, Mu'cemu'l-bı1/diin, Beyrut 1990, V, 382; "Nişapur'', İA, MEB yay. İst. 1964, IX, Zehebi, Şemsuddin Muhammed b.- Osman, Siyem a '/iimi'n-niibelii ', Beyrut, ts., XIV, Nevevi, Ebu Zekeriyya Muhyiddin b. Şeref, Tehzibu'/-esmii' ve '/-Luğat, Beyrut, ts.,.ll, 1 96; Zehebi, Şemsuddin Muhammed b. Osman, J'ezkiretıı'l-hııffiiz, Beyrut, ts. lll, 782.

4 1 80 Dr. Abdurrahman CANDAN. Zeheb!. onun Tdrihu Dzmeşk. ve Tarih u Bağdad, eserlerinde zikredilmemesinin Şam ve Bağdat'a gitmediğini gösterdiğini söylemektedir. 8 Mısır'a gidip gitmediği hususunda elimizdedoğrudan bir bilgi bulunmamakla beraber Rebi b.. Süleyman el-muradl (v.270/883)den 9 İmam şafi'l'nin (v.204/820) kitaplaniu dinlediği ve Bekkar b. Kuteybe (v.2 70/883)'den ders aldığı 10 anlaülmaktadir. Bu da Onun muhtemelen Mısır'a gitmiş olabileceğine işaret sayılabilir...-~. Değişik mezhep we küf(ürlere sahib hocalardan ders alması ilirnde derinleşip, farklı göt1tşleri öğrenqıesini sağlamıştır. Ders aldığı meşhur hocalar arasında Muhammed b. Meymun, Muhammed b. İsmail es-saiğ (v.2 76/889), Muhammed b. Abdiliali b. Abctilhakim (v.268/881), Re bi b. Süleyman (v.270/883), Ali b. Abdilaziz, Ebfı Hatem er-razi (v.277/890), Ahmed b. Abdilcebbar, İshak b. İbrahim, İsmail b. Kuteybe, Abdullah b. Ahmed b. Meysere (v. 279/892), Nebi b. Arnmar b. Yusuf1 1 gibi isimler sayılabilir. Bunun yanında, hadis ve fıkıh ilminde alim olan İbnü'l-Münzrr'den birçok kişi de ders almıştır. İsimlerini tespit edebildiğimiz öğrencileri: Ebu Bekir b. el-mukri (v.381/991), Muhammed b. Abdiilah b. Yahya el-leys! (v.339/950), Muhammed b. Hibban b. Ahmed b. Hibban b. Muaz el-büstl (v. 354/965), Hasan b. Ali b. Şaban, Hüseyin b. Ali b. Şaban, Muhammed b. İbrahim b. Ahmed, Ebu Tahir el-is.behanl 12 dır. 4.Eserleri İbnü'l-Münzir genellikle fıkıh ve hilaf konusunda yazmakla birlikte, tefsir, hadis ve usul konulannda da eserler vermiştir. Tespit edilen eserleri, 1- Kitabu's-Sünen ve'l- icma' ve' l-ihtilaf 13 2-Muhtasaru Kitabi's-sünen ve'l-icma ve'l-ihthm 14 3-el-Evsat fi's-sünen ve'l-icma ve'l-ihtilaf 15 4-et-Tefsir 16 s Zehebi, Tezkireru '1-/ıuffiiz, XIV, Zehebi. S(ve111 n 'Irimi 'n-niibelti ', XIV,490; Subki, Taeurldin Ebü Nasr Abdulvehhab b. Ali b. Kiiti, Tnbnkôtii'ş-Şiiji '(ı~veti '1-kiibrii, Kah i re 1918, lll, İbnü'I-Müiızir, el-iknii' (thk. Abdullah b. Abdulaziz el- Cibrin) Riyad ll (Eserin yazma nüshası Alnıanya Fotha şehrinde Şark yazmalan kütübhanesinde bulunmaktadır). 11 bkz. Subki, a.g.e., ll, 102; Zehebi, Siyeru n '/iimi'n-nübelii ',XIV, 490; a.nılt:, Tezkirew'/-lıuffnz, lll, 783; İbnullnıad, Ebu'I-Feilah Abdulhay, Şezeriitu'z-ze!ıeb, Beyrut 1979 ll, 280; İbn Hacer el-askaliini, Lisnnii'/-Mi::tln. Beyrut 1986, V, Subki, a.g.e., ll, 102; Zehebi, Si_ıient n 'Ilimi 'n-niibelii ', XIV, 49 1; İbn Hacer el-askaliini, a.g.e., V. 29; İbnü' 1- lmiid:a.g.e., ll, Subki, a.g.e., 11, ~ İbnü'I-Münzir, el-iş1-iif (thk. Abdullah Ömer el-biirüdi), Beyrut 1414, lll, 256. "Ki tab yayımlanmıştır (tlık. Ebu Hammad Sağir-Ahmed b. Muhammed Hani!) S.Arabistan IV. 16 Zehebi, Siyeru n 'Iii mi 'n-niibelii XIV, 490; (AS. 175 'deki nüsha, İbn Ebi Hat im er-rfızi'nin telsirinin kenarında (ll, 205) Al-i İnıran ile başlıyor ve N isa 31 ile bitiyor. Goıha 521 nushası ise Bakara 27-Nisa 94'c kadar geliyor (Sezgin. GAS. 1, 496; Brockelnıann, GAL. 1,180.

5 ibnü'i-münzir(in Hayatı Hilaf ilmine Katkıları e1-Mebsüt, 17 6-e1-İktisad fı '1-icma ve'l-hilaf İhtilafu'l-'ulema' 19 8-K.itabu Tariki's-Sala, 1\itabu Muhtasari's-Sa1a 20 9-Cüz'ün fi Hadisi Cabir fi Sifati Hecceti'n-Nebi (s.a.v) Kitabu 'l-menasik, Muhtasaru Kitabi 'l-cihad Kitabu '1-Mesail fı 'l-fıkh İsbatu'l-~yas, Kitabu'l-Ezkar, Rihletu İmam eş-şafı'i ile'l-medineti'l-münewere Teşrifu '1-gani ala 'l-fakir Kitabu's-Siyase Ziyadat ala Muhtasari'l-Müzeni Kitabu'l-İcma', Kitabu'l-İkna' fı'l-furfı' ilmi Donanıını İbnü'l-Münzir tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini çok iyi bilen alimlerden idi. ilmi şahsiyetinin gelişmesinde bu ilimleri beraber değerlendirmesi önemli rol oynamıştır. Tefsir ilmine vakıf idi. Sahabe ve tabiin dönemi alimlerinin fıkhını biliyordu. Hadis ilmini bilmesi, ortaya çıkan meseleleri değerlendirip özgün görüşler ortaya koymasını sağlıyordu. Alimler sonraki dönemlerde onun bu özelliklerini takdir etmişlerdir. Nevevi bazı görüşlerini naklettikten sonra; "Bu, 17 Suyüti, Celalurldin Ebu Bekr Abdurrahman, Tabakiitu '1-huffiiz. Beyrut 1983, s Haci Halife (Katip Çelebi), Keşfu'z-zımıin, Kahire 1990, 1, Sezgin, Fuad, Tiirilıu'/-edebi '1-Arabi, S. Arabistan, lll, 301 (Eserin bir nüshası Daru'I-Kutubi'l-Mısriyye'de Hadis bölüm 27 de olup 131 yapraktan ibarettir. Diğer bir nüshası da Yine Kahire Talat Kütübhanesinde olup 163 yapraktır). 20 ibnü '1-Münzir, el- İkııli s.232 ıı Nevevi, Ebu Zekeriyya Muhyiddin b. Şeref. Şer/m Salıilıi Miislim, Beyrut 1983, V, ibnü'l-münzir, el-ikııii', s ibnü'l-münzir, el-iknii', s ı-ı ibnü 'n-nedim, el-filırist (thk. Zeynul-Abidin el Hariri el-mazinderani). Beyrut s.269; Kehhale, Ömer Rıza. Mu'cemii '1-miie//ifin, Dımeşk VIII ' ı; Kelıhfıle, a.g.e., VIII, 220. "'Hali te, a.g.e, 1, 135. _ 27 Fuad Sezgin, a.g.e.. lll, 181 (Bu eser 1350 yılında Kahire'de basılmıştır). 28 Askalani, a.g.e., V. 28, 29 İbnü'I-Münzir, el-ikııii ', s bk. GAS, 1, ıı İbnü'l-Münzir, Ebü Bekr Muhammed b. İbrahim, Kitiibu'l-İcmii (tre. Abdulkadir Şener), Ank.ara Kitab yayımlanmıştır (Thk. Abdullah b. Abdilaziz), Mektebetü'r-Rüşd, Riyad

6 182 Dr. Abdurrahman CANDAN araştırma ve bilgisinde şüphe olmayan, sünneti ve sahih delilleri çok iyi bilen, taassubu olmayan İbnü'l-Münzir'in sözüdür" 33 ifadesini kullanmaktadır. Zehebf; onun tefsir ilmind~ on küsur ciltlik büyük tefsirinin oldu~nu, dolayısıyla te'vil ilminde de imam olduğuna hükmedilebileceğini söylemektedir. " 34 Görüş beyan edeceği konuda sırasıyla Kitab, Sünnet, salıabc kavli, icma ve kıyas ile amel eder. 35 Ayetterin umum manasıyla amel ettiği görülür. Yorumlaması veya tahsis yapması gereken yerlerde de hadis veya saha be kavli ile çelişmemesine özen gösterir. 36 Hadislerin sıhhat derecelerine son dereec Önem verir. Nevevi bu özelliğini anlatırken: "Birçok hadis incelerdi, hadisin sahihini ve zayıfını bilme hususunda özel bir duruma sahip idi" 37 der. Mürsel, munkatı' ve zayıf hadisleri kabul etmez, neshin alanını da dar tutardı. Konu ile ilgili hadislerin neshedildiğini belirten açık veya dalaylı bir hadis görmeden neshi kabul etmiyordu. 38 Aynı şekilde hadis ve ayetterin tahsisinin de yine ayet ve hadiste belirtilen şekilde olması gerektiğini belirtmektedir. 39 İkinci bir delil olmadiğı takdirde hadisin zihinde çağrıştırdığı il k m ana ile am el eder. Hadislerden veya ayetlerden bir hüküm elde edileceği zaman onun mutlaka hadiste belirtilmesi gerektiğini, aksi takdirde o konuda hadisin delil olamayacağına karar verirdi. 40 Sahih hadisleri naklederken, (sebete ani'n-nebiyyi) veya "sahha anhu" tabirlerini kullanır. Zayıf hadisleri naklederken de "ruvina" veya "yurva ani'n Nebiyyi" tabirlerine yer verir. 41 Tenakuz eden hadisler konusunda, nesh, tercih ve tevakkuf metodunu benimsediği görülür. 42 İnceleyeccği konuda ilgili hadisleri mutlaka zikreder. Görüşüne katılmadığı şapısları hadis veya sahabe kavli ile reddedet. 43 İcma edilen konularda görüş beyan etmeden amel edilebileceğini söyler. İcma ile, belirtilen dönemin alimlerinin çoğunun bir konu üzerindeki ittifakını kasteder. Şaz bir görüşün veya sahih bir kaynağı olmayan bir veya iki alimin, cumhurun görüşüne aykırı olarak görüş beyan etmesinin icmayı bozmayacağı kanaatine sahiptir. 44 O hicaz alimlerinin çoğunda görüldüğü gibi bir konuda fetva vermek istediği zaman, Ki tab, Sünnet, sahabe kavlr ile amel ediyordu. Kıyasa, reddetmemekle beraber, çok az bir şekilde başvuruyordu. 45 " Nevevi, Telızibü'l-esma, ll, 197 J< Zelıebi, Siyenı a 'lami 'n-niibelii ',XIV, ; Bkz.ibnü;I-Münzir, ei-işriif, ll, 21, 80, Bkz. ibnü'i-münzir, e/-işriif, l, 25, 36,105; il,89, Nevevi, Telızibu '1-esma ', ll, ı Bkz. ibnü'i-münzir, ei-işriif, III, Bkz. el-lşraf, ı, o Bkz. el-lşraf, lll, 7-8. Bkz.el-lşraf, I, 17, ı8, 19,21, Bkz. el-evsat, I, 61 <J Bkz. e/-işriif, I, 23. Bkz. ei-evsat, I, 66. ; Bkz. el-işriif, ı. ı 12.

7 ibnü'l-münzir(in Hayatı Hilaf ilmine Katkıları.. :l83 Bulunduğu yöre ve hocalardan etkilenerek ayet, hadis, v~ sahabe kavillerini zahirine göre yorumlamayı tercih etmiştir. Nassın zahirine aykırı olabilecek görüşlerin kabul edilmeyeceğini beyan etmiştir. 46 Buna göre "ehl-i hadis" yöntemiy~e meselelere yaklaştığını söyleyebiliriz. Mekke'de yaşaması, hocalarıiun genellikle bu görtişe meyletmesi", çmun da bu şekilde düşünmesinde rol oynadığı söylene~ilir. İbnü'l-Münzir'in yöntemini yazdığı fıkıh kitaplarına yansıttığı görülebilir. Değerlendireceği konunun ~}aşında i lg il i ayet, 47. hadis, 48 sahabe kavli 49 veya alimler arasında ittifak edilen bôlümü, 50 akabinde de ihtilaflı konuyu zikreder. Ulaşabildiği bütün sahabe tabiin Ve onıa rdan sonra gelen alimierin sahih görüşlerini nakleder. Bazen aynı alimin iki görüşüne de yer verir. Daha önce yazılmış hilaf kitabiarından farklı olarak alimierin ihtilaf ettikleri konuların çoğunu zikreder. İbnü'l-MünZir'in eserleri incelendiğinde belirli.bir mezhebe bağlı olmadığı ve alimierin lehinde ve aleyhinde taassubta bulunmadığı anlaşılır. Tabakat kitabiarında ve çeşitli Şafii kaynaklarında bağlı bulunduğu mezhep hususunda farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Şafi ı alimlerinden Şfn1zf (v.4 76/1083) onu Şafi 'i alimlerinden saymış ve el-mülıezzeb adlı eserinde birçok kez zikretmiştir. 51 Subki (v. 771/1369) de 'dört Muhammed; Muhammed b. Nasr, Muhammed b. Cerir, Muhammçd b. Huzeyme, Muhammed b. Munzir'in Şafi'i mezhebine mensup olduklarını, mutlak ictihad mertebesine ulaştıklarını fakat şafi'i. usulüne göre fetva verdiklerini iddia etmektedir. Nevevi (v.676/1297) ise; herhangi bir mezhebe bağlı olmadığını hilaf ehlinin genef özelliğine uygun olarak alimierin lehine ve aleyhine konuşmadığını, sahih sünnete muvafık olan görüşe meylettiğini, fakat Şafi'i mezhebine mensup kimselerin çoğu onu bu mezhebten saydıklarını söylemektedir. 52 Suyuti (v.911/1505) ve Zehebi ise onun mutfak müctehid olup kimseyi taklit etmediğini 53 bir mezhebe bağlı olanların ilirnde derinleşmeyen veya mutaassıb şahıslar olduklarını, İbnü'l-Münzir'in ise delili bilenlerden olması hasebiyle içtihat yapan, kimseyi taklit etmeyen, 5 ' 1 kimselerden olduğunu söylemişlerdir. müctehid 55 sayan alimler de olmuştur. 56 Bu görüşler çerçevesinde onu müntesib Bkz. el-işriif, ll ' Bkz. el-işriif, 1, 35, Bkz. el-işriifl, 17, Bkz. el-işriif, ll, Bkz. el-işriif, ll, 5, 7, 31, Şirazi, e/-miilıezzeb (thk. Muhammed Zuhayli), Beyrut 1992, lll, l Nevevi, a.g.e., ll, Suyuti, a.g.e, s Zehebi, Tezkireıu '1-huffiiz. XIV,491 ;''. 55 Müntesib Müctehid: Kur'an ve sünnete dayanarak mutlak ictihad mertebesine ulaşan fakat kendine özgü usul oluşturma hususunda müstakil olmayan ali md ir. Hükümleri, mutlak ictahad mertebesine ulaşan alimlerden birinin metoduna göre çıkaran alimdir (Geniş.bilgi için Bkz. Heyto, Muhammed Hasan, el-icrilıad ve Tabakalll Mücrelıirfi'ş Şafi~vye. Beyrut 1988, s.27. ' 6 Heyto, a.g.e., s. 80.

8 1 84 Dr. AÖdurrahman CANDAN. İbnü'l-Müiızir'in ilk eserlerini incelediğimizde O'nun Şafi'1 mezhebine mensup olduğu görülür. 57 Fakat en son yazdığı kitab sayılan el-işrqfta alimierin görüşlerini aktardığı konuların çoğunda, kendi görüşünü de zikreder veya.~ört mezheb imamının birinin veya başka bir alimin görüşünü tercih eder. 58 Hadis ehlinin metodu gözönünde bulundumlduğunda çağunun metodunun birbirine benzediği görülmektedir. Bu itibarla İbnü'l-Münzir'in ilk dönemlerde Şafi '1 mezhebine mensub olması, ictihad metodunun İmam Şafii'nin metoduna benzemesi ve bazı konularda görüşlerinin onun görüşleriyle uyuşması onun mezhebine bağlı olmasını gerektirmez. 6. Vefatı Tarih ve tabakat kitabiarında İbnü'l-Münzir'in vefatı hususunda farklı bilgiler verilmektedir. Baiı alimler 309 veya 310'da Mekke'~e. 59 bçızıları da, Ebu'I-Hasan Kattan el-fasi'ye dayanarak 318'de vefat etiğini nakletmektedirler. 60 Diğer bir görüşe göre de 319 da vefat ettiğini iddia etmektedirler. 61 Arib b. Sa'd el-kurtubi de şaban ayının sonlarına doğru Pazar günü, 318 yılında vefat ettiğini haber vermektedir. Bu görüşün isabetli olması kuvvetli bir ihtimaldir. Çünkü Arib'in yaşadığı dönem, İbnü'l-Münzir'in öğrencilerinin yaşadığı döneme denk gelmektedir. Ayrıca, vefat tarihini bildirirken ay ve günü belirterek hassas davranmıştır ki bu da onun verdiği bilgiden emin olduğu izleni.rnini vermektedir. 62 Onun hayatı hakkında bilgi veren alimierin çoğu da bu tarihi dikkate almışlardır. 63 H. 318 'den önce vefat ettiğini söyleyenierin yanılma ihtimali daha yüksektir. Çünkü Zehebi 'nin belirttiğine göre İbn Arnmar h.31 O yılında ondan ders aldığını, Ahmed b. İbrahim el-belhi'nin de ondan el-ikna' kitabını h.315 yılında ok"!lduğunu, ve Muhammed b. Abdullah b. Yahya el Leysi (v. 339/950), Endulüs'ten yola çıkıp h.312 'de ondan ders aldığını belirtmiştir Hilaf ilmine Katkıları İslam Hukuk Tarihine bakıldığında özellikle fıkhi konulardaki ihtilafın bir ilmi bir gelenek haline dönüştüğü görülebilir. Sahabe döneminden başlayan bu süreç günümüze kadar devam etmektedir. Doğrunun örtaya çıkması için istismar etmeden naslara ve selim akla dayanan ihtilaf İslam kültür tarihinde kabul görmüştür. Hz. Aişe'nin sahabeye itirazları; 65 sahabe _ Bkz. İbnü'I-Münzir, el-ikızii'. 1, ~:Bkz. İbnü'I-Münzir, el-işriif, I , 50, 62, 72,.65, 69, 82. :o Nevev!, Telız!bıı't-ı;smii, Il, 197; Kehhale, a.g.e., V_III, Zehebı, Tezkıretıı/1-lıı~lfa:?., III,782; a.mlf., Siveru a '/ami'n-niibelii,xiv. 490; Askalanı. a.g.e, V Ziriki i, a.g.e, VI, Bkz. ibnü'i-münzir, el-ikııii', I, Sat~di Se1ahuddin Halil b. Aybek. ei-viiji bi'i-vefeyiit, yy , 336: Suyüti. a.g.e. s. 330; İbnü'l-imad, Şezeratıı'=-=elıeb: Beyruı 1979, 11,280; Heyıo, a.g.e, s.so. : lbnü '1-Münzir, ei-iknd : ı. 31 (Tiirilıu ıı/emdi '1-Endii/iis'ten naklen, ll, 58).. Bkz. Zerkeşı, Bedruddın, Hz. Aişe 'nin Salıabeye Yönelifiği Eleştiri/er (haz. Bünyamın Erul). Anka

9 ibnü'i-münzir(in Hayatı Hi laf ilmine Katkıları ve tabiinin kendi aralanndaki ihtilaflan, 66 sonraki dönemlerde gelişen değişik mezhepterin birbirine karşı tutumlan bazı. istisnalar dışmda bu çerçevede değerlendirilebilir. Dolayısıyla ayrı bir ilim olarak temayüz etmezse de hilafm sahabeden itibaren var olduğunu söyleyebiliriz. İslam hukukçulan tarafından farklı anlayış, rivayet ve görüşlerin benimsenmesi veya delillerin değerlendirilerek bir goruşun tercih edilmesinden dolayı ortaya. çıkan tartışma ve anlaşmazlıkları ifade eden 'ihtilaf, ümmet için bir rahmet olarak kabul edilmiştir. Bir meselede fikir birliği sağlanması nasıl yararlı olmuşsa bazı meseleler üzerinde ihtilaf edilmesi de, insanlara kolaylık kapılannın açılması için öylece yararlı olmuştur. 67 Ayrı bir ilim olarak ise, hilaf ilminin anlamı ve hilaf teriminin kullanımı konusunda literatürde bir netlik bulunmadığı için bu ilmin doğuşu, i I k olarak kim tarafından tesis edildiği gibi noktalarda kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bununla birlikte ilmi hilafm cedel ilminin şer'i ilimiere ve özellikle fıkha uyarlanmış şekli olduğu hususu göz önüne alınmca, ilm-i hilafm doğuşunun Aris to mantığının tercümesinin tamamlandığı III. yüzyılın sonlarına götürütmesi mümkün olur. IV. Yüzyılda yaşayan alimierin bu şekilde ilm-i hil<iftan söz ettikleri görülür. 68 Hilafıyatın ortaya çıkış tarihi kesin olarak tesbit edilemese de bunun ictihad faaliyetinin durakladığı, bazı iddialara göre ictihad kapısının kapandığı ve işin artık tahricten öte gitmediği döneme rastladığı tahmin edilebilir. 69 Gerek sahabe döneminde ve gerekse daha sonraki dönemlerde baş gösteren hukuki ihtilafların düzenli bir şekilde derlenmesi fıkıh ekailarının oluşmasından sonra olmuştur. Alimler, mezheplerinin görüşlerini.desteklemek 70 veya çeşitli konularda nlemanın ihtilaf ettiği konularda müslümanlar için kolaylık sağlamak 71 maksadıyla müstakil çalışmalar yapmışlardır. Günümüzde bir anlamda karşılaştırmalı hukuk çalışmalarına tekabül eden ilm-i hilaf, kısaca İslam hukukçularının ilmi kanaat ve tercihlerinin tesbiti ve dayandıklan delillerin kıymetiendirilmesi uğmnda harcamış oldukları ciddi mesailer sonucu ortaya çıkmıştır. Büyük hukukçu İmam Ebu Hanife (V. 150/699) de, "insanların en bilgini, onların ihtilaflarını en iyi bilendir" derdi. 72 Çünkü araştırma konusu olan bir meselede alimlc.rin M Bkz. Şafı'i. Ebu Abdiilah Muhammed b. İdris, e/-ümm, Beyrut 1990, V, 302 (İiıtilafu Ali ve İbn Mes'üd): Bkz. Es Serevi Muhammed b. Leskeri. b. Mahmud, İlıtilajit s-snlıabe ve 'ı-tabiin ve men ba 'de/wmmine '1-eimmeti '1- mücıelıidin. Kah i re 1724 (Abdulkadir Şener, Kitabu '1-İcma, Önsöz s. 22). 67 İbnü'I-Münzir. Ebu Bekr b. Muhammed b. İbrahim, Kiıabu'I-İcnui (Giriş ve Tercüme. Abdulkadir Şener). Ank s Şükrü Özen, "Hilaf', DİA, XVII, "a.g.m.". XVII, İmam Muhammed Kemaluddin. NazarZı:retü'l-jiklıi'I-İsliimi, Beyrut 1998, s Katlal eş-şaşi, Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed, Hilvetu'/-ulenui', Anıman , Ebü Zehra. Muhammed, İslam'da Fıklıi Mezlıepler.Tarilıi (çev. Abdulkadir Şener). İstanbul s. 172.

10 186 Dr. Abdurrahman CANDAN görüşlei-ini kavramak, onların delillerini mukayeseli olarak değerlendirmek, gerçeği daha iyi tesbite yardımcı olur. 73 Bu çerçevede bakıldığında, İbnü'l-Münzir çalışmalarını genellikle fakihlcdn icma ve ihtilaflarını tesbit etme ve inceleme konularında yoğunlcıştırdığı görülebilir. Ondan önce de bu ilimle meşgul olaıi ve bu konuda. eserler yazan alimler olmuştur: Ancak bu eserler belirli yörelerde bulunan alimler veya belirli şahısların görüşlerini aktardıkları için geniş ve kapsamlı olduklan söylenemez. örneğin, Ebu Yusuf'un İhtilqfu Ebf Hanife ve İbn Ebi Leyla isimli değerli eserinin, Ebü Hanife ve İbn "Ebi Leyla arasındaki ihtilafları ele aldığını görülür. 74 İmam Muhammed'in Kitdbu'l-Hucecji İlıtil4fi Elzli Kı]fe ve Ehli'l-Hadis ve imam Şafı'i'nin İlıtilqfo Ali ve İbn Mes'üd isiınli eserlerinde buna benzer bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İbnü'l-Münzir'den önce Ebu Ca'fer et-taberi (v. 3 10/923) 75 ve Abdullah b. Nasr el-mervezi'nin bu alandq. yazdıkları eserler 76 günümüze kadar ulaşmış olup tahkikli bir şekilde basılmıştır. Ama yine belirtilmelidir ki, bu eserlerde ele alınan konuların ve görüşleri zikredilen sahabe ve alimierin sayısının sınırlı olmasından dolayı kapsamlı hilaf kitabı sayılamaz. Bu ve benzeri eserler hilaf ilminin temelini oluşturan çserler kabul edilebilir. Ancak bundan sonraki dönemlerde hilaf ilminin gelişme dönemine girip, geniş kapsamlı eserlerin ortaya çıktığı görülebilir. İşte bu dönemde İbnü'l-Münzir'in hilaf alanında yazmış olduğu eserlerin en önemli kitabiardan olduğu söylenebilir. Çünkü 1-el-İşrij ald mezdlzibi elzli'l-'ilm ve el-evsatfi's-sünen ve'j-icmd' ve'! ihtil4f kitabiarı o döneme kadar gelen belli başlı alimierin farklı düşündükleri görüşleri delilleriyle aktarmıştır. 2-Furu sayılan konuların hilafını da ayrıntısına kadar günümüze ulaştırmıştır. 3-Eserin yazıldığı dönem itibariyle düşünüldüğü takdirde sistematik bir şekilde düzçnlemiştir. 4-İlmi çabasını özellikle hilaf ilminde yoğunlaştırmıştır. Bu açıdan önemlidir. " S-Görüşleri sadece zikretmeyip ayrıca tercih yapmıştır. 6-Yine görüşleri aktarırke.n taassub göstermemiş, bütün görüşlere karşı aynı mesafede durmuştur. 7-Genel kanaata göre bir mezhebe bağlı olmamasından dolayı genel kabul görmesinden dolayı önemlidir. " İbnü'I-Münzir, Kitabu '1-icmii, s Şafii. a.g.e. VII, ısı-177 (İhtilafu Ali ve İbn Mes'üd) 75 Taberi. İ/ui/afiı 'l :fuka/ıii, Beyruı. ts. 76 Mervezi. Ebü Abdiilah Muhammed l:i. Nasr, İhtiliifiı'l-ulemii' (thk. es-seyyid Subhi es- Samanui). Beyrut 1984.

11 ibnü'i-münzir(in Hayatı Hi laf ilmine Katkıları Aynı dönernde yazılan kitabiarda bulunmayan bazı rneselelere eserlerinde yer vermiştir. 9-Alirnlerin güvenini kazanmıştır. Bu özelliklerinden dolayı alirnlerin, ilk döneniden itibaren İbnü'l-Münzir'e güvendikleri ve günümüze ulaşmış hilaf kitabiarının çoğunun ondan yararlandıkları görülür. İbn Kudarne'nin el-muğnf isimli eseri incelendiğinde görüşlerine başvurup kendilerinden (lelil getirdiği kişilerin başında İbnü'l Münzir geldiği görülür. Nevevi el-mecmu' adlı eserinde en fazla başvurduğu kişinin İbnü'l-Münzir olduğunu şöyle belirtiyor: "Alirnlerin göruşlerinin çağıımı İbnü'l-Münzir'in "Kitabu'l-İşnif ve "el-icma"' isimli eserlerinden naklediyonırn. İmam Ebfı Bekr en-neysabfıd hilaf ilminde uyulması gereken bir örnektir. 77 Bunların dışında birçok alimin ki tablarmda İbnü'l-Münzir'in eserlerinden azınsanrnayacak derecede yararlandıklarını görebiliriz. Örneğin Hattabi (v.388/998) Me'alimu's-Sünen adlı eserinde, İbn Abdilberr (v.463/1 071) el-istizkar adlı eserinde, İbn Hacer el-as kalani (v.852!1118), Fethu'J-Ba!i adlı eserinde, Beyhaki (v.458/1066) es-sünenu'j-kübrô. adlı eserlerinde sık sık İbnü'l-Münzir'in eserlerine başvurma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu çerçevede ilm-i hilaf ilmi alanında sistematik olarak eser veren, alimler tarafından takdir edilen ve güvenilen kişi olması hasebiyle İbnü'l Münzir'in konumunun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. B. EL-İŞMF 'ALA MEZJİHİBİ EHLFL-'İLM ADLI ESERi l.kitabın El Yazma Nüshaları Elimizde bulunan kitabı tahkik eden Abdullah Ömer el-barudi, kitabın iki eksik nüshasına ulaşabildiğini söylemektedir. 1-Ebu Muhammed Abdullah b. Rebi'in İbnü'l-Münzir'den rivayet edilen nüshasının sadece üçüncü cildi bulunabilmiştir. Şılfa ile başlayıp gasb ile bitmektedir. Kitabın sonundan anlaşıldığı kadarıyla bu cild kitabın son bolümüdür. 2-Bir kısmı VI. diğer kısmı da IX. yüzyılda yazılan ikinci nüshanın da sadece ikinci cileli bulunabilmiştir. Kitabu'n-Nikah bölümü ile başlayıp, Kitabu'J-Gasb bölümüyle bitmektedir. İstaribul III. Ahmed kütüphanesinde biı nüshası bulunmaktadır Muhakkikin ulaşamadığı diğer bir nüsha da muhtemelen kitabın i 1 k bölümünün bir kısmıdır. İbnü'l-Münzir'in Kitabu'l İcma' eserini terceme eden Abdulkadir Şener'in tespit ettiğine göre: "Bu eserin I. Cildinin A. ü. ilahiyat 77 Nevevi, e/-mecmıi ', yy., 1995, I, ibnü'l-münzir, ei-işriif, s. 12

12 ı 88 Dr. Abdurrahman CANDAN Fakültesi Kitaplığında (geçici no: 120) bulunmaktadır varak olan bu nüshanın bazı bölümleri eksiktir. Tahminen hicd VII. Yüzyılda istinsah edilmiştir. Fihristte Kitabu't-Tahare ile başladığı halde, mevcut nüsha Kitabu'l Mevakft ile başlamaktadır. Sonunda da el-işnifın birinci cildi bitti, ikinci cildi de "Kitabu'n-Nikalı ile başlayacaktır" ibaresi yer almaktadır. Bu eserin Topkapı Sarayı III. Ahmed 1100'de kayıtlı Il. cildinin varaklık kısmı 544 h. yılında varaldık kısmı da tahminen IX. Yüzyılda ist!nsah edilmiştir." 79 Müellifın bu eserini tahkik eden Abdullah Ömer cl-banıdl muhtemelen kitabın ibadat bölümüne ulaşamadığından sadeec muamelat bölümünü tah ki k etmiştir. 2.Takip Ettiği Metod Müellifın el-işrrifta takip ettiği metod: 1-İncelcdiğimiz eser, fıkıh kitabianndaki tasnife göre yazılmış olup 52 bölümden (kitab) oluşmaktadır. Kitabta yer alan bölümler sırasıyla cn-nikah ve'r-rada', er-rada', et-talak, eı-iiul', eı-iıa ve ma fihi mine'l-ahkam ve's Sünen, ez-zıhar, cl-li'an, el-'idcd, el-ihdad, cr-ric'a, Alıkamu ümmchati'levlad, el-istibra, eş-şuf' a, eş-şerike, er-ruhun, el-mudarcbe, el-havale ve'l Kcfalc, el-hacr, et-teflis, el-muzara'a, el-musakat. el-istibra (2), cl-icarat, cl Vedh, el-'ariyc, e1-lukata, el-lakit, e1-abık, e1-mukateb, el-mudebber, ümmehatü'l-evlact, el-hibat ve'1-ataya ve'l-hedaya, el-umra ve'r-nıkba, en Nüzür vc'1-eyman, en-nüzür, el-hudı1d, el-muharibı1n, cl-hudı1d, el-kazf, Haddü'l-hamr, el-kısas ve'l-cirah, ed-diyat, el-ma'akıl, el-kasamc, el-mürted, cl-'itk,. el-et'ime, el-eşribe, Kıtalü ehlil'l-bağy, Tariku's-sala, cl-kısme, cl Vekale, e 1-Gasb'tan oluşmaktadır. Ayrıca her bölüm ün de çeşitli alt başlıkları bulunmaktadır. Müellif, funı' kitabiarında bulunan meselelerin çoğu ile ilgili, ihtilafları alt başlıklar halinde zikretmiştir... 2-Müellif başlıklarını verdiğimiz bölümlerle ilgili bir alt başlık tespit edip, konunun başında ittifak edilen noktaları, sonra konuyla bağlantılı olarak ilgili ayet 80 bazen hadis 81 bazen sahabe kavlini 82 zikredcr ve bu çerçevede sahabe, tabiin ve daha sonra gelen alimierin farklı görüşlerini de kaydeder. " 3-Konuyla ilgili olarak ulaşabildiği bütün sahabe ve onlardan sonra gelen bütün fakihlerin isimlerine, görüşleriyle beraber yer verir Genellikle fakihlerin görüşlerini kaydederken delilleriyle birlikte verir Bkz. ibnü 1-Münzir, Kiabu'l-icnui (tre. Abdulkadir Şener), Muk., s. 20. '." Bkz..ibnü'I-Münzir, ei-işriif, 1, 35, 56, 77, 78, 80. sı Bkz..ibnü'I-Münzir, ei-işriif, ı, 17, 18, 19, Bkz..ibnü'I-Münzir, ei-işriif, 1, 28, 29, Bkz..ibnü'I-Münzir, ei-işriif, 1, 42, Bkz.. ibnü'i-münzir, ei-işriif, , 133.

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

MÂVERDÎ VE "el-hâvi'l-kebîr" ADLI ESERİ

MÂVERDÎ VE el-hâvi'l-kebîr ADLI ESERİ MÂVERDÎ VE "el-hâvi'l-kebîr" ADLI ESERİ Sabri ERTURHAN * I- MAVERDÎ'NİN HAYATI A-İsmi, Lakap ve Künyesi: Müellifin tam adı Ali b. Muhammed b. Habîb Ebû'l-Hasen el-basrî el-mâverdî'dir. 1 Lakabı ise kaynaklarda

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Ömer Faruk AKPINAR ** Öz: Yaklaşık bir buçuk asırdan beri Batıda, genelde İslam, özelde hadis ilmi ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu

Detaylı

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî Özet * M. Sait UZUNDAĞ* Memlükler dönemi, oldukça parlak kültürel ve ilmi bir harekete sahne olmuş, Îslâmi ilimler ve İslam kültür tarihi için emsalsiz bir miras bırakmışlardır. Bu dönemde yetişen âlimler

Detaylı

Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm

Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm Burhan Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Burhan Yay nc l k Turizm Burhan San. ve İlmi Tic. Araştırmalar Ltd. fiti. Merkezi

Detaylı

Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı

Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı Faruk BEŞER Usûl, I, 1 (2004), 7-34 Abu Hanifa s Understanding of the Qur an There is no doubt that the Qur an is the unique source of Islam. However, there arised a number

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF)

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOGLU ÖZET Günümüzde sadece Türkiye de değil, dünyanın belirli ülkelerinde de kendisini hissettiren önemli sorun alanlarından birisi

Detaylı

Teşekkülü. Özet. Abstract

Teşekkülü. Özet. Abstract D.E. Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı XIX, İzmir 2004, ss.ioj-136 Ulaşılmaz Örnek Peygamber Tasavvurunun Tarihsel Teşekkülü Özet H. Musa BAGCI 1 Ehli Hadis ve onun düşüncelerini takip eden bazı mezhepler,

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

mümkündür. Kur'an isminin hemzesiz olduğunu söyleyenler içinde yer alan imam

mümkündür. Kur'an isminin hemzesiz olduğunu söyleyenler içinde yer alan imam mekte, ancak ortakların kendi belirledikleri paylaştıncının gerçekleştirdiği kur'anın bağlayıcı olup olmadığ ı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır (kur'a çekme biçimleri hakkında bk. Tehanevt, ll,

Detaylı

MU'TEZİLE FIKIH USÛLÜ ve

MU'TEZİLE FIKIH USÛLÜ ve bilimname IV, 2004/1, 81-105 MU'TEZİLE FIKIH USÛLÜ ve el-basrî'nin "el-mu'temed" ADLI ESERİ * Muhammed Hamidullah Çeviren: Ömer Aslan Dr. Cumhutiyet Ü. İlahiyat F. oaslan@cumhuriyet.edu.tr GİRİŞ İslam

Detaylı

Müteşâbih Hadîslerin Yorumu Bağlamında İbnü l-müneyyir in (ö. 683/1284) Tefsîru müşkilâti ehâdîs bi şekli zâhirihâ Adlı Eseri

Müteşâbih Hadîslerin Yorumu Bağlamında İbnü l-müneyyir in (ö. 683/1284) Tefsîru müşkilâti ehâdîs bi şekli zâhirihâ Adlı Eseri Müteşâbih Hadîslerin Yorumu Bağlamında İbnü l-müneyyir in (ö. 683/1284) Tefsîru müşkilâti ehâdîs bi şekli zâhirihâ Adlı Eseri Osman BODUR * Öz:. İslâmî ilimlerin hemen hepsinde oldukça önemli bir yer tutan

Detaylı

Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed. Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian

Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed. Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian Yrd. Doç. Dr. Ali ERTUĞRUL Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, E-posta: aliertugrul@duzce.edu.tr Abstract

Detaylı

EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ

EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ Müellif Şeyhu'l-İslâm İbn-i Teymiyye Şerh Muhammed Halil Herrâs Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract KUR AN DA SEMA KAVRAMI The Concept of Sema in the Qur'an Halil ÇİÇEK Abstract The Qur'an to invite tawhid (uniqueness), deduce from orderl'ness of the universe and a lot of objects present 'n the universe

Detaylı

Ortaya Çıkışından Günümüze Kelam İlıninde "Konu" Problemi

Ortaya Çıkışından Günümüze Kelam İlıninde Konu Problemi M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 28 (2005), 5-35 Ortaya Çıkışından Günümüze Kelam İlıninde "Konu" Problemi Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ* Özet Bu makalede kelam ilminin Kur'an ve Sünnet gibi referans kaynaklarından

Detaylı

KERBELÂ DAN ÖNCE HZ. HÜSEYİN İ DOĞRU ANLAMAK BEFORE KARBALA HUSSEIN TRUE UNDERSTANDING

KERBELÂ DAN ÖNCE HZ. HÜSEYİN İ DOĞRU ANLAMAK BEFORE KARBALA HUSSEIN TRUE UNDERSTANDING KERBELÂ DAN ÖNCE HZ. HÜSEYİN İ DOĞRU ANLAMAK ÖZET Mustafa ÖZKAN56* Kerbelâ hadisesi temelde dinî, siyasî ve kabilevî sebeplerin etkili olduğu bir iktidar mücadelesinin sonucudur. İslâm Tarihinde önemli

Detaylı

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 2, 2010 s. 59-72 Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler Adem APAK Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi ademapak@uludag.edu.tr

Detaylı

ALLAH ÂDEM İ KENDİ SÛRETİNDE YARATMIŞTIR HADİSİNİN TAHRİC VE DEĞERLENDİRMESİ

ALLAH ÂDEM İ KENDİ SÛRETİNDE YARATMIŞTIR HADİSİNİN TAHRİC VE DEĞERLENDİRMESİ Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 1-20 ALLAH ÂDEM İ KENDİ SÛRETİNDE YARATMIŞTIR HADİSİNİN TAHRİC VE DEĞERLENDİRMESİ Şaban Çiftci Özet Kitap ve sünnet her

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 59 (Bahar 2014) 457 İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Mahmut YAZICI (*) Öz İslam ın iki temel

Detaylı

CAHIZ VE "EL-MUlITAR Fİ'R-REDD ALA'N-NASARA" İSİMLİ RİsALESİ

CAHIZ VE EL-MUlITAR Fİ'R-REDD ALA'N-NASARA İSİMLİ RİsALESİ CAHIZ VE "EL-MUlITAR Fİ'R-REDD ALA'N-NASARA" İSİMLİ RİsALESİ Ar. Gör. Mustafa ERDEM Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin getirdikleri inanç sisteminin esasını tehvid akidesi teşkil etmiştir.

Detaylı

Osmanlı Sonrası Bosna da Yapılan Bazı Kur an Tercümeleri Üzerine

Osmanlı Sonrası Bosna da Yapılan Bazı Kur an Tercümeleri Üzerine Osmanlı Sonrası Bosna da Yapılan Bazı Kur an Tercümeleri Üzerine Ekrem GÜLŞEN * / İzzet TERZİÇ ** Öz: Osmanlı idaresinden 1878 de çıkmasının ardından Bosna-Hersek te pek çok Kur an çevirisi yapılmıştır.

Detaylı

ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢـــﺴﺑ ﻪﻟﺁ و ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ و TAKDİM

ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢـــﺴﺑ ﻪﻟﺁ و ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ و TAKDİM بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و ا له TAKDİM Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden

Detaylı

Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine

Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:1 (2014), ss.35-69 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001404 Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine FATİH ORUM

Detaylı

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Ali BULUT Danışman Yrd.Doç.Dr. Ali Galip GEZGİN

Detaylı

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract İskender ŞAHİN* Özet Ba s, Kur an da yer alan önemli bir kavramdır. Semantik tahlili yapılmadığı için söz konusu kavramın içerisinde yer aldığı âyetlerin anlaşılması da güçleşmiştir. Bunun yanında ba s

Detaylı

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ Ali Aslan TOPÇUOĞLU * ÖZET Bir kişinin belirli devlete aidiyetini ifade eden vatandaşlık kavramının hukukî temelinin ne olması gerektiği hususu

Detaylı