TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI"

Transkript

1 TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Aç ýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Sosyal Bilimle r, Edebiyat, Sosyal Bilimle r ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür " leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretimbaþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacaktýr. Anaokulu Öðretmenliði EA Hititoloji SÖZ Sanat ve Sosy al Bilimler Programlarý EA Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZ Ýktis at EA Sinema ve Televizyon SÖZ Ar þiv cilik SÖZ Ýlahiyat SÖZ Sinema-TV SÖZ Basým ve Yayýmcýlýk SÖZ Ýletiþim SÖZ Sýnýf Öðretmenliði EA Coðrafya SÖZ Ýletiþim Sanatlarý SÖZ Siyaset Bilimi EA Coðrafya Öðretmenliði SÖZ Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr. SÖZ Siyaset Bilimi ve Uluslararas ý Ýliþ. EA Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý SÖZ Ýþitme Engeliler Öðretmenliði SÖZ Sosyal A ntropoloji SÖZ Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri EA Ýþletme EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Çocuk Geliþ imi ve Eðitimi SÖZ Ýþletme-Ýktisat EA Sosyal Hizmetler SÖZ Dokümantasyon v e Enformasyon SÖZ Klasik Arkeoloji SÖZ Sosyoloji EA Eðitim Ýletiþimi ve Planlamasý SÖZ Kütüphanecilik SÖZ Sümeroloji SÖZ Eskiçað Dilleri ve Kültürler i SÖZ Medya ve Ýletiþim Sistemleri SÖZ Tarih SÖZ Etnoloji SÖZ Okul Öncesi Öðretmenliði EA Tarih Öðretmenliði SÖZ Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi SÖZ Prehistorya SÖZ Televizyon Gazeteciliði SÖZ Felsefe EA Protohistorya ve Önas ya Arkeolojisi SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Felsefe Grubu Öðretmenliði EA Psikoloji EA Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. SÖZ Gazetecilik SÖZ Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ Türk Halkbilimi SÖZ Görme Engelliler Öðretmenliði SÖZ Radyo-TV-Sinema SÖZ Türkçe Öðretmenliði SÖZ Halkbilimi (Folklor) SÖZ Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk SÖZ Uluslar arasý Ýliþkiler EA Halkla Ýliþkiler SÖZ Reklamcýlýk SÖZ Zihin Engelliler Öðretmenliði SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Sanat Tarihi SÖZ

2 Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Aç ýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Türkçe-Matematik" leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacaktýr. Aktüary a EA Kamu Yönetimi EA Siyaset Bilimi EA Anaokulu Öðretmenliði EA Konaklama Ýþletmeciliði EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA Bankacýlýk EA Maliye EA Siyaset Bilimi ve Uluslararas ý Ýliþ. EA Bankacýlýk ve Finans EA Matematik SAY Sosyoloji EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri EA Matematik Öðretmenliði SAY Turiz m Ýþlet meciliði EA Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi EA Muhasebe EA Turizm Ýþletmeciliði v e Otelc ilik EA Ekonometri EA Okul Öncesi Öðretmenliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Ekonomi EA Psikoloji EA Turizmde Bilgisayar Teknolojisi EA Enformasyon Teknolojileri SAY Sanat ve Sosy al Bilimler Programlarý EA Turizmde Büro Yönetimi EA Enformatik EA Saðlýk Eðitimi EA Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Ev Ekonomisi EA Saðlýk Ýdaresi EA Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. SÖZ Felsefe EA Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði EA Türkçe Öðretmenliði SÖZ Felsefe Grubu Öðretmenliði EA Saðlýk Yönetimi EA Uluslararasý Finans EA Hukuk EA Sermaye Piyasas ý EA Uluslar arasý Ýliþkiler EA Ýktis at EA Seyahat Ýþletmeciliði EA Uluslararasý Ticaret EA Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði SAY Sigortacýlýk EA Yönetim Biliþim Sistemleri EA Ýþletme EA Sýnýf Öðretmenliði EA Ýþletme-Ýktisat EA Sivil Hav a Ulaþtýrma Ýþletmeciliði EA

3 TABLO-6'nýn Devamý Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, A skeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Aç ýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Fen, Fen Bilim ler i, Klasik Fen, Mate mat ik, Tab ii Bilimler " leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacaktýr. Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði SAY Fizik SAY Matematik-Bilgisayar SAY Anaokulu Öðretmenliði EA Fizik Antropoloji SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliði SAY Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY Fizik Mühendisliði SAY Meteoroloji Mühendisliði SAY Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði SAY Fizik Öðretmenliði SAY Mimarlýk SAY Beslenme ve Diyetetik SAY Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SAY Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY Bilgisayar Mühendisliði SAY Gemi Ýnþaatý Mühendisliði SAY Mühendislik ve Doða Bilimleri Prog. SAY Bilgisayar Öðretmenliði SAY Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði SAY Nükleer Enerji Mühendisliði SAY Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði SAY Gýda Mühendisliði SAY Okul Öncesi Öðretmenliði EA Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði SAY Güverte SAY Orman Endüstrisi Mühendisliði SAY Bilgisayar ve Teknolojileri Öðr. SAY Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði SAY Orman Mühendisliði SAY Bitkisel Üretim SAY Havacýlýk Mühendisliði SAY Paleoantropoloji SAY Biyokimya SAY Hayvansal Üretim SAY Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði SAY Biyoloji SAY Hemþirelik SAY Peyzaj Mimarlýðý SAY Biyoloji Öðretmenliði SAY Hidrojeoloji Mühendisliði SAY Saðlýk Memurluðu SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði SAY Seramik Mühendisliði SAY Çevre Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði SAY Sýnýf Öðretmenliði EA Deniz Teknolojisi Mühendisliði SAY Ýstatistik SAY Sistem Mühendisliði SAY Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði SAY Ýstatistik v e Bilgis ayar Bilimleri SAY Su Ürünleri SAY Deri Mühendisliði SAY Ýktis at EA Þehir ve Bölge Planlama SAY Diþ Hekimliði SAY Ýþletme EA Tarým Teknolojisi SAY Ebelik SAY Ýþletme-Ýktisat EA Tekstil Mühendisliði SAY Eczacýlýk SAY Ýþletme Mühendisliði SAY Týbbi Biyolojik Bilimler SAY Ekonometri EA Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði SAY Týp SAY Elektrik Mühendisliði SAY Jeofizik Mühendisliði SAY Tütün Eksperliði SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði SAY Jeoloji Mühendisliði SAY Uçak Gövde Bakým SAY Elektronik Mühendisliði SAY Kimya SAY Uçak Motor Bakým SAY Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði SAY Kimya Mühendisliði SAY Uçak Mühendisliði SAY Endüstri Mühendisliði SAY Kimya Öðretmenliði SAY Uzay Mühendisliði SAY Endüstri Ürünleri Tasarýmý SAY Maden Mühendisliði SAY Veteriner SAY Enformasyon Teknolojileri SAY Makine Mühendisliði SAY Felsefe EA Matematik SAY Felsefe Grubu Öðretmenliði EA Matematik Mühendisliði SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Matematik Öðretmenliði SAY

4 Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Akþam Lisesi, Polis Koleji, Özel Akþam Lisesi, Aç ýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise, Anadolu Güzel Sanatlar Lises i adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Sanat, Sanat (M üzik ), Sanat (Res im), Müz ik, Res im" leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacaktýr. Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZ Sanat Tarihi SÖZ TABLO-6'nýn Devamý Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Akþam Lisesi, Polis Koleji, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Yabancý Dil" ü mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacaktýr. Alman Dili ve Edebiyatý DÝL Hindoloji DÝL Romen Dili ve Edebiyatý DÝL Alman Dili ve Kültürü DÝL Hungaroloji DÝL Rus Dili ve Edebiyatý DÝL Almanca Öðretmenliði DÝL Ýngiliz Dil Bilimi DÝL Sinoloji DÝL Amerikan Kültürü ve Edebiyatý DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Siyaset Bilimi ve Uluslararas ý Ýliþ. EA Arap Dili ve Edebiyatý DÝL Ýngilizce Öðretmenliði DÝL Turist Rehberliði DÝL Arapç a Öðretmenliði DÝL Ýspanyol Dili ve Edebiyatý DÝL Turiz m Ýþlet meciliði EA Bulgar Dili ve Edebiyatý DÝL Ýtalyan Dili ve Edebiyatý DÝL Turiz m Ýþlet meciliði v e Otelc ilik EA Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL Japon Dili ve Edebiyatý DÝL Turiz m ve Otel Ýþletmeciliði EA Çin Dili ve Edebiyatý DÝL Japonca Öðretmenliði DÝL Turizmde Büro Yönetimi EA Dil Bilimi DÝL Karþýlaþtýrmalý Edebiyat DÝL Uluslararasý Finans EA Fars Dili ve Edebiyatý DÝL Kore Dili ve Edebiyatý DÝL Uluslar arasý Ýliþkiler EA Fransýz Dili ve Edebiyatý DÝL Latin Dili ve Edebiyatý DÝL Uluslararasý Ticaret EA Fransýz Dili ve Kültürü DÝL Leh Dili ve Edebiyatý DÝL Urdu Dili ve Edebiyatý DÝL Fransýzca Öðretmenliði DÝL Mütercim-Tercümanlýk DÝL Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL

5 Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Sosyal Bilimle r, Edebiyat, Sosyal Bilimle r ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sýnýf Öðre tm enlið i" leri ile "Öðretmen Okulu ve Köy Enstitüsü" mezunlarý aþaðýdaki lisans pr ogramlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacak; (*) iþar eti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y - puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,15 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar da katýlacaktýr. Anaokulu Öðretmenliði (*) EA Hititoloji SÖZ Sanat ve Sosy al Bilimler Programlarý EA Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZ Ýktis at EA Sýnýf Öðretmenliði (*) EA Ar þiv cilik SÖZ Ýlahiyat SÖZ Sinema-TV SÖZ Basým ve Yayýmcýlýk SÖZ Ýletiþim SÖZ Sinema ve Televizyon SÖZ Coðrafya SÖZ Ýletiþim Sanatlarý SÖZ Siyaset Bilimi EA Coðrafya Öðretmenliði (*) SÖZ Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bil.Öðr. SÖZ Siyaset Bilimi ve Uluslararas ý Ýliþ. EA Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý SÖZ Ýþletme EA Sosyal A ntropoloji SÖZ Çalýþma Ekonomisi ve End. Ýliþ. EA Ýþletme-Ýktisat EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (*) SÖZ Çocuk Geliþ imi ve Eðitimi SÖZ Ýþitme Engeliler Öðretmenliði (*) SÖZ Sosyal Hizmetler SÖZ Dokümantasyon v e Enformasyon SÖZ Klasik Arkeoloji SÖZ Sosyoloji EA Eðitim Ýletiþimi ve Planlamasý SÖZ Kütüphanecilik SÖZ Sümeroloji SÖZ Eskiçað Dilleri ve Kültürler i SÖZ Medya ve Ýletiþim Sistemleri SÖZ Tarih SÖZ Etnoloji SÖZ Okul Öncesi Öðretmenliði (*) EA Tarih Öðretmenliði (*) SÖZ Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi SÖZ Prehistorya SÖZ Televizyon Gazeteciliði SÖZ Felsefe EA Protohistorya ve Önas ya Arkeolojisi SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Felsefe Grubu Öðretmenliði (*) EA Psikoloji EA Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (*) SÖZ Gazetecilik SÖZ Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ Türk Halkbilimi SÖZ Görme Engelliler Öðretmenliði (*) SÖZ Radyo-TV-Sinema SÖZ Türkçe Öðretmenliði (*) SÖZ Halkbilimi (Folklor) SÖZ Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk SÖZ Uluslar arasý Ýliþkiler EA Halkla Ýliþkiler SÖZ Reklamcýlýk SÖZ Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Sanat Tarihi SÖZ

6 TABLO-6'nýn Devamý Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Fen, Fen Bilim ler i, Klasik Fen, Mate mat ik, Tab ii Bilimler " leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacak; (*) iþareti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y - puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,15 ile çarpýlmasýndan elde edilecek ek puanlar da katýlacaktýr. Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði SAY Fizik Antropoloji SAY Matematik-Bilgisayar SAY Anaokulu Öðretmenliði (*) EA Fizik Mühendisliði SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliði SAY Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY Fizik Öðretmenliði (*) SAY Meteoroloji Mühendisliði SAY Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði SAY Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SAY Mimarlýk SAY Beslenme ve Diyetetik SAY Gemi Ýnþaatý Mühendisliði SAY Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY Bilgisayar Mühendisliði SAY Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði SAY Mühendislik ve Doða Bilimleri Prog. SAY Bilgisayar Öðretmenliði SAY Gýda Mühendisliði SAY Nükleer Enerji Mühendisliði SAY Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði SAY Görme Engelliler Öðretmenliði (*) SÖZ Okul Öncesi Öðretmenliði (*) EA Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði SAY Güverte SAY Orman Endüstrisi Mühendisliði SAY Bilgisayar ve Teknolojileri Öðr. SAY Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði SAY Orman Mühendisliði SAY Bitkisel Üretim SAY Havacýlýk Mühendisliði SAY Paleoantropoloji SAY Biyokimya SAY Hayvansal Üretim SAY Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði SAY Biyoloji SAY Hemþirelik SAY Peyzaj Mimarlýðý SAY Biyoloji Öðretmenliði (*) SAY Hidrojeoloji Mühendisliði SAY Saðlýk Memurluðu SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY Ýktis at EA Seramik Mühendisliði SAY Çevre Mühendisliði SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (*) SAY Sýnýf Öðretmenliði (*) EA Deniz Teknolojisi Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði SAY Sistem Mühendisliði SAY Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði SAY Ýstatistik SAY Su Ürünleri SAY Deri Mühendisliði SAY Ýstatistik v e Bilgis ayar Bilimleri SAY Þehir ve Bölge Planlama SAY Diþ Hekimliði SAY Ýþitme Engeliler Öðretmenliði (*) SÖZ Tarým Teknolojisi SAY Ebelik SAY Ýþletme EA Tekstil Mühendisliði SAY Eczacýlýk SAY Ýþletme-Ýktisat EA Týbbi Biyolojik Bilimler SAY Ekonometri EA Ýþletme Mühendisliði SAY Týp SAY Elektrik Mühendisliði SAY Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði SAY Tütün Eksperliði SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði SAY Jeofizik Mühendisliði SAY Uçak Gövde Bakým SAY Elektronik Mühendisliði SAY Jeoloji Mühendisliði SAY Uçak Motor Bakým SAY Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði SAY Kimya SAY Uçak Mühendisliði SAY Endüstri Mühendisliði SAY Kimya Mühendisliði SAY Uzay Mühendisliði SAY Endüstri Ürünleri Tasarýmý SAY Kimya Öðretmenliði (*) SAY Veteriner SAY Enformasyon Teknolojileri SAY Maden Mühendisliði SAY Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) SÖZ Felsefe EA Makine Mühendisliði SAY Felsefe Grubu Öðretmenliði (*) EA Matematik SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði (*) SAY Matematik Mühendisliði SAY Fizik SAY Matematik Öðretmenliði (*) SAY

7 TABLO-6'nýn Devamý Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Türkçe-Matematik" ü mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacak; (*) iþar eti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y - puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,15 ile çarpýlmasýndan elde edilecek ek puanlar da katýlacaktýr. Aktüary a EA Ýþletme EA Siyaset Bilimi EA Anaokulu Öðretmenliði (*) EA Ýþletme-Ýktisat EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA Bankacýlýk EA Kamu Yönetimi EA Siyaset Bilimi ve Uluslararas ý Ýliþ. EA Bankacýlýk ve Finans EA Konaklama Ýþletmeciliði EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (*) SÖZ Bilim Tarihi EA Maliye EA Sosyoloji EA Coðrafya Öðretmenliði (*) SÖZ Matematik SAY Tarih Öðretmenliði (*) SÖZ Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri EA Matematik Öðretmenliði (*) SAY Turiz m Ýþlet meciliði EA Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi EA Muhasebe EA Turizm Ýþletmeciliði v e Otelc ilik EA Ekonometri EA Okul Öncesi Öðretmenliði (*) EA Turiz m ve Otel Ýþletmeciliði EA Ekonomi EA Psikoloji EA Turizmde Bilgisayar Teknolojisi EA Enformasyon Teknolojileri SAY Saðlýk Eðitimi EA Turizmde Büro Yönetimi EA Enformatik EA Saðlýk Ýdaresi EA Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Ev Ekonomisi EA Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði EA Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (*) SÖZ Felsefe EA Sanat ve Sosy al Bilimler Programlarý EA Türkçe Öðretmenliði (*) SÖZ Felsefe Grubu Öðretmenliði (*) EA Saðlýk Yönetimi EA Uluslararasý Finans EA Görme Engelliler Öðretmenliði (*) SÖZ Sermaye Piyasas ý EA Uluslar arasý Ýliþkiler EA Hukuk EA Seyahat Ýþletmeciliði EA Uluslararasý Ticaret EA Ýktis at EA Sýnýf Öðretmenliði (*) EA Yönetim Biliþim Sistemleri EA Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (*) SAY Sigortacýlýk EA Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) SÖZ Ýþitme Engeliler Öðretmenliði (*) SÖZ Sivil Hav a Ulaþtýrma Ýþletmeciliði EA

8 Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Yabancý Dil" ü mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacak; (*) iþar eti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y - puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,15 ile çarpýlmasýndan elde edilecek ek puanlar da katýlacaktýr. Alman Dili ve Edebiyatý DÝL Fransýz Dili ve Kültürü DÝL Kore Dili ve Edebiyatý DÝL Alman Dili ve Kültürü DÝL Fransýzca Öðretmenliði (*) DÝL Latin Dili ve Edebiyatý DÝL Almanca Öðretmenliði (*) DÝL Hindoloji DÝL Leh Dili ve Edebiyatý DÝL Amerikan Kültürü ve Edebiyatý DÝL Hungaroloji DÝL Mütercim-Tercümanlýk DÝL Arap Dili ve Edebiyatý DÝL Ýngiliz Dil Bilimi DÝL Romen Dili ve Edebiyatý DÝL Arapç a Öðretmenliði (*) DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Rus Dili ve Edebiyatý DÝL Bulgar Dili ve Edebiyatý DÝL Ýngilizce Öðretmenliði (*) DÝL Sinoloji DÝL Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL Ýspanyol Dili ve Edebiyatý DÝL Turist Rehberliði DÝL Çin Dili ve Edebiyatý DÝL Ýtalyan Dili ve Edebiyatý DÝL Urdu Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Bilimi DÝL Japon Dili ve Edebiyatý DÝL Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL Fars Dili ve Edebiyatý DÝL Japonca Öðretmenliði (*) DÝL Fransýz Dili ve Edebiyatý DÝL Karþýlaþtýrmalý Edebiyat DÝL

9 TABLO-6'nýn Devamý Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Sanat, Sanat (M üzik ), Sanat (Res im), Müz ik, Res im" leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacaktýr. Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZ Sanat Tarihi SÖZ Anadolu Ýmam Hatip Lise si, Ým am Hatip Lise si ve Ýmam Hatip Okulu mezunlarý aþaðýdaki lisans pr ogramlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacak; (*) iþar eti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y - puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,15 ile çarpýlmasýndan elde edilecek ek puanlar da katýlacaktýr. Ýlahiyat (*) SÖZ Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öðr.(*) SÖZ

10 Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, 1024 Adalet Adalet 2 SÖZ Adalet Yüksekokulu 2 SÖZ Adalet Yüksekokulu (A) 2 SÖZ 1039 Aðaç Ýþleri Aðaç Ýþleri 2 SAY Mobilya ve Dekorasyon 2 SAY Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY Mesleki Teknoloji Y.O. Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði 4 SAY 3544 Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi Aþçýlýk 2 SÖZ Gýda Teknolojisi 2 SAY Mutfak Yönetimi 2 SÖZ Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 2 EA Otel Yöneticiliði 2 EA Meyve-Sebze Ýþleme 2 EA Süt ve Ürünleri 2 EA Aile Bilimleri ve Tüketici Öðretmenliði 4 EA Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ Saðlýk Y.O. Saðlýk Teknolojisi Y.O. 4 EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 EA Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA 1018 A Grubu (Ticaret Lisesi Fen) Muhasebe 2 EA Bilgisayar Destekli Muhasebe 2 EA Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama 2 EA 3681 Ahþap Yat Ýnþaa Gemi Ýnþaatý 2 SAY 1045 Alt Yapý (Ýnþaat) Beton Teknolojisi 2 SAY Ýnþaat 2 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY 1051 Anestezi/Anestezi Teknisyenliði Anestezi 2 SAY 1072 Aþçýlýk Aþçýlýk 2 SÖZ Mutfak Yönetimi 2 SÖZ Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 2 EA Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ 1093 Ayakkabýcýlýk Dericilik 2 SAY 1107 Bankacýlýk Bankacýlýk 2 EA Emtia Borsasý 2 EA Sigortacýlýk 2 EA Banka ve Sigorta Yönetimi 2 EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 2 EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Y.O. Bankacýlýk 4 EA Uygulamalý Yabancý Diller Y.O. Bankacýlýk 4 EA Bankacýlýk ve Finans 4 EA 88

11 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, 3559 Baský (Ofset Baský-Tipo Baský) Matbaacýlýk 2 EA Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ 1113 Beden 1128 Besin Endüstrisi Gýda Teknolojisi 2 SAY 1134 Besin Endüstrisi-Ýþleme Meyve-Sebze Ýþleme 2 EA Süt ve Ürünleri 2 EA 1149 Besin Teknolojisi Gýda Teknolojisi 2 SAY 1161 Besin Teknolojisi-Kurum BeslenmesiMeyve-Sebze Ýþleme 2 EA 1155 Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Süt ve Ürünleri 2 EA Analizleri Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ Saðlýk Yüksekokulu Saðlýk Teknolojisi Yüksekokulu 1176 Besin Teknolojisi-Pastacýlýk Aþçýlýk 2 SÖZ Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ 1589 Beslenme ve Ev Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ Ev Yönetimi/Ev Yönetimi Aile Bilimleri ve Tüketici Öðretmenliði 4 EA ve Beslenme Saðlýk Yüksekokulu Saðlýk Teknolojisi Yüksekokulu Ev Ekonomisi Yüksekokulu Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi 4 SÖZ 1197 Bilgiiþlem Bilgisayar Destekli Tasarým 2 SAY Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama 2 EA Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY Turizmde Bilgisayar Teknolojisi 4 EA Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 1202 Bilgisayar Bilgisayar Donanýmý 2 SAY Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði 2 SAY Bilgisayar Programcýlýðý 2 SAY Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 2 SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 2 SAY Bilgisayar Destekli Tasarým 2 SAY Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar ve Teknolojileri Öðr. 4 SAY Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 SAY Turizmde Bilgisayar Teknolojisi 4 EA Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 3015 Bilgisayar Donaným Bilgisayar Donanýmý 2 SAY 1217 Bilgisayar Ýþletimi/Bilgisayar Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði 2 SAY Ýþletimi Teknisyenliði Bilgisayar Programcýlýðý 2 SAY Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 2 SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 2 SAY Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar ve Teknolojileri Öðr. 4 SAY Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 SAY 3021 Bilgisayar Yazýlýmý Bilgisayar Programcýlýðý 2 SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 2 SAY Bilgisayar Destekli Tasarým 2 SAY Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar ve Teknolojileri Öðr. 4 SAY Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 SAY Turizmde Bilgisayar Teknolojisi 4 EA Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 3036 Bilgisayarlý Nümerik Kontrol Metalurji Malzeme 2 SAY (CNC) Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY 3318 Borsa Hizmetleri Bankacýlýk 2 EA Emtia Borsasý 2 EA Sigortacýlýk 2 EA Banka ve Sigorta Yönetimi 2 EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 2 EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Y.O. Bankacýlýk 4 EA Sermaye Piyasasý 4 EA Sigortacýlýk 4 EA 1223 Boya Apre Tekstil Baský 2 EA 2892 Boya-Baský-Desen Tekstil 2 SAY Tekstil Terbiye Öðretmenliði 4 SAY 3696 Boya Teknolojisi Boya Teknolojisi 2 SAY Ýnþaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi 2 SAY Oto Boya Karoseri Doðrultma Teknikerliði 2 SAY 1238 Büro Hizmetleri Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 SÖZ Diþ Teknik Sekreterliði 2 SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 SÖZ Büro Yönetimi 2 SÖZ Orta Kademe Yöneticilik 2 EA Ofis Teknolojileri ve Yönetimi 2 EA Büro Yönetimi Öðretmenliði 4 SÖZ 3675 Büro Yönetimi Ofis Teknolojileri ve Yönetimi 2 EA Orta Kademe Yöneticilik 2 EA Turizmde Büro Yönetimi 4 EA 3229 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 SÖZ Diþ Teknik Sekreterliði 2 SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 SÖZ Büro Yönetimi 2 SÖZ Ofis Teknolojileri ve Yönetimi 2 EA Büro Yönetimi Öðretmenliði 4 SÖZ Turizmde Büro Yönetimi 4 EA 2969 Cam Ýþlemeciliði Cam-Seramik 2 SAY 1244 Cer (Demiryolu) Makine 2 SAY Elektrik 2 SAY 1903 Cilt Bakýmý ve Güzellik Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr. 4 SÖZ 1903 Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve Epilasyon 1259 Cilt ve Serigrafi/Ciltleme ve Serigrafi Matbaacýlýk 2 EA Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ 2948 Çay Teknolojisi Çay Eksperliði 2 EA 1265 Çevre Saðlýðý/Çevre Saðlýðý Çevre 2 SAY Teknisyenliði Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü 2 SAY Çevre Koruma 2 SAY Saðlýk Y.O. Saðlýk Memurluðu 4 SAY Saðlýk Ýdaresi Y.O. 4 EA 1271 Çini Desinatörlüðü/Çini Desinatörlüðü Çini Ýþlemeciliði 2 SÖZ (Süslemecilik) 1286 Çinicilik ve Seramik/ Çinicilik ve Seramik(Dekorlama)/ Çinicilik ve Seramik (Þekillendirme) 89

12 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, 1292 Çocuk Geliþimi ve Eðitimi/ Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ Çocuk Geliþimi/Çocuk Geliþimi Görme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ve Bakýmý Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ 1292 Çocuk Geliþimi ve Eðitimi/ Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði 4 SÖZ Çocuk Geliþimi/Çocuk Geliþimi Çocuk Geliþimi ve Okul Öncesi Eðitimi Öðr.4 SÖZ ve Bakýmý (Devamý) Anaokulu Öðretmenliði 4 EA Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA Ev Ekonomisi Y.O. Çocuk Geliþimi ve Eðitimi 4 SÖZ Sosyal Hizmetler Y.O. 4 SÖZ 1306 Deðirmencilik Un Üretim Teknolojisi 2 SAY Dekoratif El Sanatlarý El Sanatlarý 2 SÖZ 1464 Ebelik Hemþirelik 2 SAY 1547 El Sanatlarý/El Sanatlarý ve Çiçek/ Geleneksel El Sanatlarý 2 SÖZ 3606 Ebelik-Hemþirelik Perfüzyon 2 SAY El Sanatlarý Teknolojisi Halý ve Kilim 2 EA Saðlýk Y.O. Halýcýlýk 2 EA Ebelik 4 SAY Halýcýlýk ve Desinatörlüðü 2 EA Hemþirelik 4 SAY Dekoratif Ürünler Öðretmenliði 4 SÖZ Hemþirelik Y.O. Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði 4 SÖZ Ebelik 4 SAY Trikotaj Öðretmenliði 4 SÖZ Hemþirelik 4 SAY 1327 Dekoratif Resim Duvar Süsleme Sanatlarý 2 SÖZ 1485 Eðitim Araçlarý El Sanatlarý 2 SÖZ 3428 Dekoratif Sanatlar Boya Teknolojisi 2 SAY Duvar Süsleme Sanatlarý 2 SÖZ 2838 Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu Deniz Elektroniði 2 SAY Deniz Haberleþme 2 SAY Deniz ve Liman Ýþletme 2 EA 3387 Deniz Turizmi Turizm Rehberliði 2 SÖZ Turizm ve Otelcilik 2 SÖZ Turizm Ýþletmeciliði 2 EA Turizm Yönetimi 2 EA Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði Öðretmenliði 4 EA 1381 Deniz ve Liman Ýþletme Güverte 2 SAY Ulaþtýrma 2 EA Deniz ve Liman Ýþletme 2 EA Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O. Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi 4 EA 1369 Deri-Hazýr Giyim/Deri Konfeksiyon Moda-Konfeksiyon 2 SÖZ Deri Konfeksiyon 2 EA Hazýr Giyim 2 EA Konfeksiyon (Hazýr Giyim) 2 EA Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ 3084 Deri Teknolojisi Dericilik 2 SAY 1396 Dýþ Ticaret Dýþ Ticaret 2 EA Ýthalat-Ýhracat 2 EA Satýþ Yönetimi 2 SÖZ Ticaret ve Yönetim 2 EA Uluslararasý Taþýmacýlýk Yönetimi 2 EA Uluslararasý Ticaret Yönetimi 2 EA Uluslararasý Ticaret 4 EA 1416 Diþ Protez Teknisyenliði Aðýz Diþ Saðlýðý 2 SAY Diþ Protez 2 SAY 1422 Dizgi Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ Matbaacýlýk 2 EA 1437 Dokuma Dokumacýlýk ve El Sanatlarý 2 EA Tekstil 2 SAY Halý ve Kilim 2 EA Halýcýlýk 2 EA Örme 2 EA 1437 Dokuma (Devamý) Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik 2 EA 1443 Döküm/Dökümcülük Döküm 2 SAY Döküm Öðretmenliði 4 SAY 3434 Döþemecilik Aðaç Ýþleri 2 SAY Mobilya ve Dekorasyon 2 SAY Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY 1547 El Sanatlarý/El Sanatlarý ve Çiçek/ Dokumacýlýk ve El Sanatlarý 2 EA El Sanatlarý Teknolojisi El Sanatlarý 2 SÖZ Geleneksel El Sanatlarý 2 SÖZ Halý ve Kilim 2 EA Halýcýlýk 2 EA Halýcýlýk ve Desinatörlüðü 2 EA Dekoratif Ürünler Öðretmenliði 4 SÖZ Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði 4 SÖZ Nakýþ Öðretmenliði 4 SÖZ Trikotaj Öðretmenliði 4 SÖZ 1491 Elektrik Elektrik 2 SAY Hidroelektrik Santrallarý 2 SAY Uçak Elektriði 2 SAY Elektrik Öðretmenliði 4 SAY Sivil Havacýlýk Y.O. Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY 1505 Elektrik-Elektronik Deniz Elektroniði 2 SAY Elektrik 2 SAY Elektronik 2 SAY Elektronik Haberleþme 2 SAY Endüstriyel Elektronik 2 SAY Haberleþme 2 SAY Haberleþme Teknolojisi 2 SAY Hidroelektrik Santrallarý 2 SAY Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Radyo-Televizyon Tekniði 2 SAY Telekomünikasyon 2 SAY Uçak Elektriði 2 SAY Uçak Elektroniði 2 SAY Elektrik Öðretmenliði 4 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Sivil Havacýlýk Y.O. Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY 1526 Elektromekanik Taþýyýcýlar Elektrik 2 SAY Hidroelektrik Santrallarý 2 SAY Uçak Elektriði 2 SAY Elektrik Öðretmenliði 4 SAY 1511 Elektronik Deniz Elektroniði 2 SAY Elektronik 2 SAY Elektronik Haberleþme 2 SAY Endüstriyel Elektronik 2 SAY Haberleþme 2 SAY Haberleþme Teknolojisi 2 SAY Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Radyo-Televizyon Tekniði 2 SAY Telekomünikasyon 2 SAY Uçak Elektroniði 2 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY

13 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 4 SAY Sivil Havacýlýk Y.O. Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY 1532 El ve Makine Nakýþlarý El Sanatlarý 2 SÖZ Nakýþ Öðretmenliði 4 SÖZ 3324 Emlak Komisyonculuðu Ýþletmecilik 2 EA Gümrük Ýþletme 2 EA Endüstriyel Yönetim 2 EA Genel Ýþletme 2 EA 3104 Endüstriyel Boyacýlýk Boya Teknolojisi 2 SAY 1553 Endüstriyel Boya ve Dekorasyon Duvar Süsleme Sanatlarý 2 SÖZ Ýnþaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi 2 SAY 1568 Endüstriyel Elektronik Deniz Elektroniði 2 SAY Elektronik 2 SAY Elektronik Haberleþme 2 SAY Endüstriyel Elektronik 2 SAY Haberleþme 2 SAY Haberleþme Teknolojisi 2 SAY Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Radyo-Televizyon Tekniði 2 SAY Telekomünikasyon 2 SAY Uçak Elektroniði 2 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 4 SAY Sivil Havacýlýk Y.O. Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY 1574 Ev Ekonomisi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ Aile Bilimleri ve Tüketici Öðretmenliði 4 EA Ev Ekonomisi Y.O. Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi 4 SÖZ 1589 Ev Yönetimi/Ev Yönetimi ve Beslenme e Ekonomisi ve Beslenme Öðr. 4 SÖZ 1589 Beslenme ve Ev Yönetimi Aile Bilimleri ve Tüketici Öðretmenliði 4 EA Ev Ekonomisi Y.O. Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi 4 SÖZ Saðlýk Y.O. Saðlýk Teknolojisi Y.O Fotoðraf ve Kliþe Fotoðraçýlýk 2 SÖZ Fotoðraçýlýk ve Kameramanlýk 2 SÖZ Matbaacýlýk 2 EA 1615 Gazetecilik Radyo-Televizyon Programcýlýðý 2 SÖZ Radyo ve TV Yayýmcýlýðý 2 EA 1621 Gemi Elektroniði ve Haberleþme Deniz Elektroniði 2 SAY Deniz Haberleþme 2 SAY Elektronik 2 SAY Elektronik Haberleþme 2 SAY Endüstriyel Elektronik 2 SAY Haberleþme 2 SAY Haberleþme Teknolojisi 2 SAY Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Radyo-Televizyon Tekniði 2 SAY Telekomünikasyon 2 SAY Uçak Elektroniði 2 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 4 SAY 3449 Gemi Ýnþaa Gemi Ýnþaatý 2 SAY 1636 Gemi Makineleri Gemi Makineleri 2 SAY Gemi Makineleri Ýþletme 2 SAY Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 4 SAY Gemi Yapýmý Gemi Ýnþaatý 2 SAY 1657 Genel Hizmetler(Demiryolu) Endüstriyel Yönetim 2 EA Gümrük Ýþletme 2 EA Genel Ýþletme 2 EA Ýþletmecilik 2 EA 1155 Gýda Kontrol ve Analizleri Meyve-Sebze Ýþleme 2 EA 1155 Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Süt ve Ürünleri 2 EA Analizleri Gýda Teknolojisi 2 SAY Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðr. 4 SÖZ Saðlýk Y.O. Saðlýk Teknolojisi Y.O Gýda Teknolojisi Gýda Teknolojisi 2 SAY Meyve-Sebze Ýþleme 2 EA Süt ve Ürünleri 2 EA 1663 Giyim/Giyim Teknolojisi Moda-Konfeksiyon 2 SÖZ Deri Konfeksiyon 2 EA Hazýr Giyim 2 EA Konfeksiyon (Hazýr Giyim) 2 EA Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ 1678 Giyim ve Ev Aksesuarlarý Dekoratif Ürünler Öðretmenliði 4 SÖZ 1684 Grafik Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ Matbaacýlýk 2 EA Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði 4 SAY 1699 Güverte Güverte 2 SAY Ulaþtýrma 2 SAY Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O. Güverte 4 SAY 1704 Güverte-Avlama Güverte 2 SAY Su Ürünleri 2 EA Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O. Güverte 4 SAY 1719 Harita ve Kadastro Harita 2 SAY Harita Kadastro 2 SAY Harita ve Maden Ölçme 2 SAY Tapu ve Kadastro M.Y.O. 2 EA 1725 Hayvan Saðlýðý Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý 2 SAY Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 2 SAY 3119 Hazýr Giyim Moda-Konfeksiyon 2 SÖZ Hazýr Giyim 2 EA Deri Konfeksiyon 2 EA Konfeksiyon (Hazýr Giyim) 2 EA Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ 1746 Hemþirelik Diyaliz 2 SAY Odyometri 2 SAY Optisyenlik 2 SAY Hemþirelik 2 SAY Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 SAY Perfüzyon 2 SAY Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY Hemþirelik 4 SAY Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY Hemþirelik Yüksekokulu Ebelik 4 SAY Hemþirelik 4 SAY

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

2012-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Yerle en Kontenjan Aday. Puan Türü

2012-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Yerle en Kontenjan Aday. Puan Türü 2012-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n ve lar Listesi (Tablo 4) Program Kodu Program n Ad Türü 102510017 CELÂL BAYAR ÜN VERS TES (MAN SA) itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö retmenli i MF-2 118 118 247,38581 288,34455

Detaylı

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Seçme Sonuçlarına İlişkin ve lar Öğrenim Grubu Öğrenim Grubu Adı Türü Yerl. 101 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EA/SAY 6 6 0 72,52671 81,98998 102 AĞ, YAZILIM STRATEJİ VE EKONOMİSİ EA/SAY 6 6 0 83,78498 88,87421

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

Ö N S Ö Z. Bu kitap Merkezimiz uzmanlarından Metin Özen ve Harun Fatih Tombak tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.

Ö N S Ö Z. Bu kitap Merkezimiz uzmanlarından Metin Özen ve Harun Fatih Tombak tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Ö N S Ö Z Her yıl, üniversitelere alınacak öğrencileri belirlemek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) yapılmaktadır. Bu sınavın amacı, ortaöğretimdeki eğitim ve öğretimi değerlendirmek değil,

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

Prof. Dr. Ġsmail MARAKOĞLU

Prof. Dr. Ġsmail MARAKOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİ EDEBİYAT RUS DİLİ VE EDEBİYATI FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI FARS DİLİ VE EDEBİYATI URDU DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 20.03.2014 tarihinde güncellenerek kurulumuz

Detaylı

1 Doğa bilimleri. 1.1 Matematik

1 Doğa bilimleri. 1.1 Matematik 1 Doğa bilimleri 1.1 Matematik -Teorik Matematik, Uygulamalı Matematik; İstatistik ve olasılık Bu bölüm, istatistiki yöntemlerle ilgili araştırmaları kapsamaktadır - İlgili uygulama alanında (örneğin:

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları MEŞGALE ÖRNEKLERİ Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Bahçe Kültürleri Bayındırlık Müteahhitleri Bilgisayar, Büro Makineleri ve Kırtasiye Bilumum İplik Bilumum Kara ve Deniz Motorları Boyahane, Elbise Temizleyicileri

Detaylı

Nitelik Kod Klavuzu(Özel Koşullar-2014/1)

Nitelik Kod Klavuzu(Özel Koşullar-2014/1) 1101 1103 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133 6135 6137 6139 6141 6143 6145 6147 6149 6151 6153 6155 6157 6159 6161 6163 6165 6201 6203 6205 6207 6209 6211

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı