STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015"

Transkript

1 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik katkı payları B) Hizmet karşılığı elde edilen gelirler C) Borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler D) Sosyal güvenlik primi kesintileri E) Alınan bağış ve yardımlar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi hazine birliği kapsamında özel vezne açamaz? A) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı B) Orman Genel Müdürlüğü C) Vakıflar Genel Müdürlüğü D) Türk Standartları Enstitüsü E) Savunma Sanayi Müsteşarlığı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, orta vadeli program ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yüksek Planlama Kurulunca hazırlanır. B) Bakanlar Kurulunca kabul edilir. C) Resmi Gazetede yayımlanmaz. D) En geç Ekim ayının ilk haftası sonuna kadar kabul edilmesi gerekir. E) En geç Eylül ayının son haftası sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanması gerekir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdaki cümlede bulunan boşluklarda yer alması gereken kelimelere, hangi seçenekte doğru sırasıyla yer verilmiştir? Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının metnini, gider ve gelir cetvellerini itibarıyla görüşür ve halinde oylar. A) maddeler - kamu idareleri - bölümler B) kamu idareleri - maddeler - bölümler C) bölümler - maddeler - kamu idareleri D) maddeler - bölümler - kamu idareleri E) kamu idareleri bölümler maddeler Sayfa 1 / 22

2 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdaki iş ve hizmetlerin hangisi için ertesi yıla geçen yüklenme yapılamaz? A) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları. B) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. C) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri. D) Taşıtların malî sorumluluk sigortası E) Bilgisayar ve haberleşme sistemi alımı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce ödenir? A) Tarifeye bağlı ödemeler. B) İlama bağlı borçlar. C) Ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlar. D) Ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlar. E) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi tutarı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, muhasebe yetkilileri, belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç kaç gün içinde harcama yetkilisine yazılı olarak gönderir? A) Bir iş günü B) Bir gün C) Üç iş günü D) Üç gün E) Beş gün sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, tarihinde meydana gelen kamu zararı, zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki tarihlerden hangisine kadar tespit ve tahsil edilemediği takdirde zamanaşımına uğrar? A) B) C) D) E) Harcama Yetkilileri Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilebilir. B) Malmüdürlüklerinde ve ilçe özel idarelerinde harcama yetkilisi kaymakamdır. C) Ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. D) Kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerini ifade etmektedir. E) Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticileri harcama yetkililerini ifade etmektedir. Sayfa 2 / 22

3 10- Harcama Yetkilileri Hakkında 2 Seri Nolu Genel Tebliğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlarını birleştirmek suretiyle 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde karşılayabilir. B) Birden fazla harcama biriminin doğrudan temin limiti dahilindeki ihtiyaçlarının, destek hizmetleri birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması mümkündür. C) İhale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır. D) Bakan ve üst yöneticiler, bazı mali işlemleri, işlem sürecine başlanılmadan önce ön izinlerine tabi tutabilirler. E) İdarelerin bütçelerinde belirli bir harcama birimine tahsis edilmemiş ve toplu olarak bütçeleştirilmiş ödeneklerin harcama yetkilileri ilgili Bakan tarafından belirlenecektir sayılı Harcırah Kanununa göre, kadrosu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde olduğu halde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde (Ankara da) geçici olarak görevlendirilmiş olan personelin ataması Orta Karadeniz (Trabzon) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapıldığı durumda, bu personelin daimi vazife harcırahı (sürekli görev yolluğu) hangi şehirden hangi şehre kadar ödenir? A) Ankara - Trabzon B) İstanbul - Trabzon C) İstanbul - Ankara - Trabzon D) İstanbul - Ankara E) Ankara - İstanbul - Bursa sayılı Harcırah Kanununa göre, bir vazifenin ifası maksadıyla geçici olarak yurt içinde başka bir yere gönderilen memura muvakkat vazife harcırahı (geçici görev yolluğu) olarak aşağıdakilerden hangisi ödenmez? A) Yol masrafı B) Yevmiye C) İkametgâh ile istasyon arasındaki nakil vasıtası masrafları D) Vazife mahalli ile istasyon arasındaki nakil vasıtası masrafları E) Geçici görev yerindeki konaklama yeri ile istasyon arasındaki nakil vasıtası masrafları sayılı Harcırah Kanununa göre, memurun yurt içi yer değiştirme masrafının hesabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı olarak hesaplanır. B) Harcıraha müstahak dört aile ferdinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı olarak hesaplanır. C) Her kilometre başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır. D) Harcıraha müstahak beşinci aile ferdi için yurt içi gündeliğinin 5 katı olarak hesaplanır. E) Harcıraha müstahak üç aile ferdinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı olarak hesaplanır. Sayfa 3 / 22

4 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplu anlaşma B) Birleştirilmiş anlaşma C) Çerçeve anlaşma D) Çoklu anlaşma E) Toplulaştırılmış anlaşma sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale komisyonu ve alınan Kararlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İhale komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. B) Komisyon kararları oy çokluğuyla alınır. C) İhale Komisyonu 4 kişiden oluşabilir. D) Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçe belirtmek zorunda değildir. E) Kararlarda çekimser kalınabilir sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihale ilanlarında belirtilmesi zorunlu hususlardan değildir? A) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. B) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. C) Teklif ve sözleşme türü. D) Geçici teminatın geçerlik süresi. E) Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerden değildir? A) Doğal afetler B) Genel salgın hastalık C) Kanuni grev D) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. E) Kısmî veya genel olağanüstü hal ilanı. Sayfa 4 / 22

5 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre, Devlet memurlarının, Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı; I) Kaybetmeleri, II) Özel işlerinde kullanmaları, III) Özel menfaat sağlamak için kullanmaları, Fiilleri aşağıdaki hangi disiplin cezası veya cezalarını gerektirir? A) I, II ve III e, Kınama cezası verilir. B) I, II ve III e, Aylıktan Kesme cezası verilir. C) I ve II ye, Kınama, III e, Aylıktan Kesme cezası verilir. D) I e, kınama, II ve III e, Aylıktan Kesme cezası verilir. E) I ve III e, kınama, II e, Aylıktan Kesme cezası verilir. 19- Memur Bay X, bir siyasi partiye ait afişleri asarken yakalanmıştır. Memur Bay Y nin ise bir siyasi partiye üye olduğu yaptırılan araştırmada anlaşılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre, Memur Bay X ve Memur Bay Y ye uygulanması gereken disiplin cezası veya cezaları aşağıdakilerden hangisidir? A) Her ikisine de, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. B) Her ikisine de, Devlet memurluğundan çıkarılma cezası verilir. C) Memur X e, Aylıktan Kesme; Memur Y ye Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilir. D) Memur X e, Kademe İlerlemesinin Durdurulması; Memur Y ye Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası verilir. E) Memur X e, Devlet Memurluğundan Çıkarma; Memur Y ye, Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilir sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre, aşağıdaki fiil yâda hallerin hangilerinin, cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe, tekerrür eden hangi fiiller için hangi cezanın uygulanacağını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak. II) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak. III) Görev sırasında amirine hal ve hareketi ile saygısız davranmak. IV) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek. A) III ve IV ün tekerrüründe, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. B) I ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. C) II, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. D) I, II ve III ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. E) I, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. Sayfa 5 / 22

6 21- Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli Memur Bay X in tarihinde Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek suçunu işlediği, tarihinde öğrenilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ilgili hakkında disiplin soruşturması veya disiplin kovuşturmasına başlanması gereken en son tarih ile bu suç nedeniyle en son ceza verilebilecek tarihi sırasıyla gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) ; B) ; C) ; D) ; E) ; sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak Bakanlığımız hangi birimin görevidir? A) Strateji Geliştirme Başkanlığı B) Özel Kalem Müdürlüğü C) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği D) Hukuk Müşavirliği E) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlığımız birimlerinde Daire Başkanı olarak görev yapan bir personelin, yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte bu görevde fiilen en az kaç yıl görev yapmış olmak zorunluluğu bulunmaktadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılan muhasebeleştirme belgelerinden birisidir? A) Ödeme emri belgesi B) F cetveli C) Kesin hesap cetveli D) Fatura E) Bordro 25- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre; mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilmemiş olanların mahsup işlemleri, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mali yılın bitimini izleyen kaç ay içinde yapılabilir? A) Bir B) Altı C) Üç D) Dört E) Beş sayılı Sayıştay Kanununa göre, Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra kaç gün içerisinde yerine getirilir? A) 180 B) 120 C) 60 D) 30 E) 90 Sayfa 6 / 22

7 27- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi, strateji geliştirme birimlerinin stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevlerindendir? A) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. B) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak. C) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak. D) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak. E) Ön malî kontrol görevini yürütmek. 28- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Strateji geliştirme birimleri, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. B) Strateji geliştirme birimleri, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar. C) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî istatistiklerinin hazırlanmasına dayanak teşkil eden istatistikî bilgiler strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilir. D) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, strateji geliştirme birimlerine gönderilir. E) Harcama birimlerinde yapılacak asgarî kontroller, strateji geliştirme birimleri tarafından ön malî kontrole tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 29- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlardan hangisi aşağıda yanlış verilmiştir? A) Bakanlık Maliye Bakanlığını ifade eder. B) Harcama Birimi Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi ifade eder. C) Kanun 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ifade eder. D) İdare Düzenleyici ve denetleyici kurumları ifade eder. E) Strateji geliştirme birimleri Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri ifade eder. Sayfa 7 / 22

8 30- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Harcama yetkililiği ile muhasebe yetkililiği görevi aynı kişide birleşemez. B) Strateji geliştirme birimlerinin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, strateji geliştirme birimi yöneticisinin başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. C) Strateji geliştirme birimlerinin yöneticileri, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir. D) İdarelerin, diğer idareler nezdindeki malî iş ve işlemleri, harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak, strateji geliştirme birimleri tarafından izlenir ve sonuçlandırılır. E) İdareler, muhasebe birimlerini, atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, göreve başlama veya değişiklik tarihinden itibaren en geç yirmi beş iş günü içinde Kalkınma Bakanlığına bildirir. 31- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre, aşağıdakilerden hangisi, malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerden değildir? A) Yurtdışı sürekli görev yollukları B) Ödenek aktarma işlemleri C) Kadro dağılım cetvelleri D) Yan ödeme cetvelleri E) Ödenek Gönderme Belgeleri 32- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre, aşağıdaki cümlede bulunan boşluklarda yer alması gereken tutarlara, hangi seçenekte doğru sırasıyla verilmiştir? İdarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için.. Türk Lirasını, yapım işleri için.. Türk Lirasını aşanlar ön mali kontrole tâbidir. A) üç milyon bir milyon B) bir milyon - üç milyon C) bir milyon iki milyon D) üç milyon beş milyon E) bir milyon beş milyon 33- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Kontrol Ortamı Standartlarına ait genel şartlardan biri değildir? A) Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. B) İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. C) Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. D) Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. E) İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Sayfa 8 / 22

9 34- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine göre, aşağıdakilerden hangisi, Kontrol Faaliyetleri Standartlarından biridir? A) Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi B) Kayıt ve dosyalama sistemi C) Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi D) Planlama ve Programlama E) Yetki Devri 35- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) Sorumlu B) İlgili C) Muhasebe Yetkilisi D) Gerçekleştirme Görevlisi E) Mutemet 36- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Muhasebe kayıtlarına alınan her bir alacak için bir tahsilat izleme dosyası açılır. B) Muhasebe birimi, Sayıştay ilâmına istinaden bildirilenleri ilâmda belirtilen sorumlular adına hesaplara kaydeder. C) Tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararından doğan alacakların her biri için merkezde strateji geliştirme birimlerince tahsilat izleme dosyası açılır. D) Kamu zararından doğan alacaklar, sorumluların ve/veya ilgililerin talebi üzerine kamu idaresince taksitlendirilebilir. E) Kamu zararından doğan alacakların taksitlendirme süresi azami beş yıldır. 37- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, ödeme belgesi en az kaç nüsha olarak düzenlenir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlarda aranacak belgelerden biri değildir? A) Onay belgesi B) Fatura C) Taşınır işlem fişi D) Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı E) Malzeme listesi Sayfa 9 / 22

10 39- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için ön ödeme yapılamaz. B) Harcama yetkilisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki avans veya adına açılan kredi tutarını başka bir mutemede devredebilir. C) Ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen harcama yetkilileri kendilerine bağlı her bir birim için birer mutemet görevlendirebilir. D) Zorunluluk bulunması ve harcama yetkilisi onayında belirtilmesi koşuluyla, taşıtların akaryakıt, yağ, bakım, onarım ve işletme giderleri için birden fazla mutemet görevlendirilebilir. E) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilebilir. 40- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. B) Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin, ön ödemenin yapıldığı tarih ile mahsup döneminin son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir. C) Yetkili mercilerce ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücretler avans olarak verilebilir. D) Ön ödemeler hangi iş için verilmiş ise yalnızca o işte kullanılır. E) Verilecek avansın üst sınırları yılları merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme yâda analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. B) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. C) Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olabilir. D) İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. E) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Sayfa 10 / 22

11 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi/hangileri bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır? I. Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler. II. Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek bilgi veya belgeler. III. Ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek bilgi veya belgeler. IV. Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 43- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi arşivlik malzeme değildir? A) Son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları B) Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar C) Harita, projeler D) Tapu ve nüfus kayıtları E) Aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kâğıtları gibi belgeleri 44- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi İmha Edilecek Malzeme arasında sayılmamıştır? A) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri B) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kâğıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri C) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış (hıfzedilmiş) başvurular ve yazılar D) Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar E) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikâyetler sayılı Elektronik İmza Kanununa göre, nitelikli elektronik sertifikalar; I. Nitelikli elektronik sertifika sahibinin talebi, II. Nitelikli elektronik sertifika sahibinin çalışmakta olduğu kurumun talebi, III. Nitelikli elektronik sertifika sahibinin fiil ehliyetinin sınırlanması, Durumlarından hangilerinde iptal edilir? A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III Sayfa 11 / 22

12 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre, elektronik imza oluşturma amacı ile ilgili kişinin rızası dışında; imza oluşturma verisi veya imza oluşturma aracını elde eden, veren, kopyalayan ve bu araçları yeniden oluşturanlar ile izinsiz elde edilen imza oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik imza oluşturanlar ne şekilde cezalandırılır? A) Beş yüz lira idari para cezasıyla B) Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla C) İki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla D) Altı aydan bir yıla kadar hapis ve beş yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla E) Beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıyla sayılı Elektronik İmza Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, nitelikli elektronik sertifikaların iptal edildiği zamanın tam olarak tespit edilmesine imkân veren ve üçüncü kişilerin hızlı ve güvenli bir biçimde ulaşabileceği bir kayıt oluşturur. B) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, üretilen imza oluşturma verisinin bir kopyasını alamaz veya bu veriyi saklayamaz. C) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, geçmişe yönelik olarak nitelikli elektronik sertifika iptal edebilir. D) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, elektronik sertifika sahibinin izni olmaksızın sertifikayı üçüncü kişilerin ulaşabileceği ortamlarda bulunduramaz. E) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma ve elektronik sertifika sahibine bildirmekle yükümlüdür. 48-2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yâda hangileri doğrudur? I. Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçelerin: "... arz ederim." şeklinde bitirilmemesi durumunda dilekçe işleme alınmaz. II. "KİŞİYE ÖZEL" ibaresi taşıyan belge üzerinde yalnızca ilgili kişi tasarruf hakkına sahiptir ve ilgilinin talebi olmadan kayda alınmaz. III. İdareye muhatabı olmadığı halde fiziksel ortamda gelen bir belge, asıl muhatabı anlaşılamıyorsa gönderene iade edilir. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 49-2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, idareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini, talebin kendilerine ulaşmasından itibaren ne kadarlık bir süre içinde yerine getirmelidirler? A) En geç yirmi iş günü B) En geç kırkbeş iş günü C) En geç beş iş günü D) En geç otuz iş günü E) En geç onbeş iş günü Sayfa 12 / 22

13 50-2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, verilen cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I. Belgelerde sayı bulunması zorunlu değildir II. Belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenir. III. Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır. A) I. ifade doğru, II. ve III. ifadeler yanlıştır. B) I. ifade yanlış, II. ve III. ifadeler doğrudur. C) I. ve II. ifadeler yanlış, III. ifade doğrudur. D) I ve III ifadeler yanlış, II. ifade doğrudur. E) I. ve II. ifadeler doğru, III. ifade yanlıştır. 51-2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, Bir belgeyi tanımlayan gönderici, konu, tarih, sayı ve benzeri bilgileri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) EBYS B) Üstveri C) Zaman damgası D) Log (Günlük rapor) E) Yetkili Makam 52- Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) olmak isteyenlerin başvuruları, ilgili kurumca incelemeye alındıktan sonra ne kadar süre içinde sonuçlandırılır? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 30 gün E) 60 gün 53- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki kurumlardan hangisinin stratejik plan hazırlaması zorunludur? A) Dışişleri Bakanlığı B) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı C) Milli İstihbarat Teşkilatı D) Jandarma Genel Komutanlığı E) Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayfa 13 / 22

14 54- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik göz önünde bulundurulduğunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Stratejik Planını güncelleştirmesi ve yenilemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması hâlinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı stratejik planını yenileyebilir. B) Hükümetin değişmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı stratejik planını yenileyebilir. C) Üst yöneticisinin değişmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı stratejik planını yenileyebilir. D) Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların vuku bulması hallerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı stratejik planını yenileyebilir. E) Stratejik planın güncelleştirilmesi stratejik planın misyon, vizyon ve amaçlarını kapsamaz. 55- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır. B) Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı ve ilgili kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. C) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli malî planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur. D) Stratejik planların birer nüshası Başbakanlığa gönderilir. E) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. 56- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte zikredilen raporlama ilkelerinden biri değildir? A) Tam açıklama ilkesi B) Sorumluluk ilkesi C) Tutarlılık İlkesi D) Genellik ilkesi E) Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi Sayfa 14 / 22

15 57- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre kamu İdarelerince hazırlanacak faaliyet raporları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Faaliyet raporlarında milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler ile devlet sırrı ile ticari sır niteliğindeki bilgilere yer verilmez. B) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Kalkınma Bakanlığı yetkilidir. C) Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının idare faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış denetim genel değerlendirme raporu ve kesin hesap tasarısı ile merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde birlikte görüşülür. D) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir. E) İdarelerin stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları hakkında genel değerlendirmeler de genel faaliyet raporunun kapsamı içerisindedir. 58- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre kamu İdarelerince hazırlanacak faaliyet raporları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sosyal güvenlik kurumları, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamı dışındadır. B) Bütün Bakanlıkların üst yöneticileri müsteşardır. C) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır. D) Mahalli idareler genel faaliyet raporu, mahalli idarelerin idare faaliyet raporları esas alınarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır. E) İdare faaliyet raporlarında, Öneri ve Tedbirler bölümünün mevcudiyeti üst yöneticinin takdirine bırakılmıştır. 59- Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğine göre Gümrük ve Ticaret Konseyi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen Kamu Kurum ve Kuruluşları, Konseyde Müsteşar Yardımcısı düzeyinde temsil edilir. B) Konseyin Seçilmiş Üyeleri Bakan tarafından belirlenen, gümrük veya ticaret alanlarında tecrübeye sahip on iki kişiden oluşur. C) İcra Kurulu iki ayda bir olağan olarak toplanır. D) Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Gümrük ve Ticaret Konseyi üyesidir. E) Gümrük ve Ticaret Konseyi Çalışma Komisyonlarına üye seçme yetkisi İcra Kuruluna aittir sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin hangi oranına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilir? A) %5 B) %10 C) %15 D) %20 E) %25 Sayfa 15 / 22

16 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklerden değildir? A) Personel giderlerini karşılama ödeneği B) Yatırımları hızlandırma ödeneği C) Doğal afet giderlerini karşılama ödeneği D) Borç verme ödeneği E) Yedek Ödenek 62- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Yönetmelik kapsamındadır? A) Türk Silahlı Kuvvetleri B) Jandarma Genel Komutanlığı C) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı D) Sahil Güvenlik Komutanlığı E) Emniyet Genel Müdürlüğü 63- Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre, taşınır kayıtlarında, kayıtlara esas olmak üzere düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Fatura B) Taşınır işlem fişi C) Muayene ve kabul komisyon kararı D) Muhasebe işlem fişi E) Taşınır beyannamesi 64- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, bedelsiz devir halinde taşınırların giriş ve çıkış kayıtlarında esas alınacak değer aşağıdakilerden hangisidir? A) Kayıtlı değer B) Rayiç bedel C) Maliyet bedeli D) Tespit komisyonunca belirlenen değer E) Borsa değeri 65- Taşınır Mal Yönetmeliği 1 Sayılı Genel Tebliğine göre ( tarihinden itibaren Muhasebat Genel Müdürlüğü 27 Sıra Nolu Genel Tebliği) aşağıdakilerden hangisi Tebliğin kapsamı içinde değildir? A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı B) Ankara Üniversitesi C) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu D) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu E) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sayfa 16 / 22

17 66- Taşınır Mal Yönetmeliği 1 Sayılı Genel Tebliğine göre ( tarihinden itibaren Muhasebat Genel Müdürlüğü 27 Sıra Nolu Genel Tebliği) aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınır oluşmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. B) Taşıt ve iş makineleri, ihtiyaç fazlası taşınıra konu edilmeyecek ve devredilmeyecektir. C) Taşınır devirleri, belirlenen limitler dikkate alınarak üst yönetici veya Bakanın onayı ile yapılacaktır. D) Mahalli idarelerde ortaya çıkan ihtiyaç fazlası taşınırların, diğer idarelere devrinde ilgisine göre valinin, belediye başkanının veya birlik başkanının onayı aranacaktır. E) Kamu idareleri, ihtiyaç duydukları taşınırları öncelikle diğer idarelerdeki ihtiyaç fazlası taşınırlardan karşılamak suretiyle temin etmeleri esastır yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma ödenekleri, Yatırım Programında proje olarak yer almaz. B) Yatırım Programına yıl içinde proje alınmasıyla ilgili taleplerden maliyeti 100 milyon TL kadar olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla; maliyeti 100 milyon TL nin üzerindekiler ise Yüksek Planlama Kurulunca sonuçlandırılır. C) 2015 yılında bitirilmesi programlanmış projelerde süre değişiklikleri Kalkınma Bakanının onayıyla yapılır. D) Detaylı proje dokümanı hazırlanmayan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülmeyen hiçbir proje, çok taraflı ve ikili işbirliği faaliyetleri çerçevesinde uygulamaya konulmaz. E) Kamu kurum ve kuruluşları, yabancı ülke ve kuruluşlarla yaptıkları dış ekonomik ilişkilerle ilgili anlaşmaların birer kopyasını anlaşmanın imzalanmasını takip eden 15 gün içerisinde Kalkınma Bakanlığına iletir yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına göre, aşağıdakilerden hangisi kuruluşların yatırım, işletme ve sektörel faaliyetlerinin takibinin yapıldığı raporlar arasında yer almaz? A) Yatırım Uygulama Raporu B) Dış Kredi İzleme Raporu C) Fiyat İzleme Raporu D) Teknik İşbirliği Uygulama Raporu E) Yatırım Ortaklığı ve İşbirliği Raporu 69- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğe göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları ne zaman kamuoyuna açıklanır? A) Ocak ayı içinde B) Aralık ayı sonunda C) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla birlikte D) Şubat ayında E) Mart ayında Sayfa 17 / 22

18 70- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğe göre, kamu idareleri, kamuoyuna açıklanan performans programını en geç ne zaman Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderirler? A) Mart ayının ilk haftası B) Mart ayının onbeşi C) Nisan ayının ilk haftası D) Nisan ayının onbeşi E) Mayısın ilk haftası 71- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olmayan idarelerin performans programı hazırlaması zorunlu değildir. B) Performans programı, harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır. C) Performans programları iki yılda bir hazırlanır. D) Üst yöneticiler performans programlarının belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasından, uygulanmasından ilgili Bakana, mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur. E) Performans programları Bakanlıklarda Bakan, diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır. 72- Performans Programı Hazırlama Rehberine göre, faaliyetler belirlenirken aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz? A) Maliyetlendirilebilmelidir. B) Uygulanabilir olmalıdır. C) Girdi niteliğinde faaliyetler belirlenmelidir. D) Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır. E) Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir. 73- Performans Programı Hazırlama Rehberine göre, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir. B) Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır. C) Kaynaklarla faaliyetler arasında kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır. D) Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynaklar kullanılmalı, bütçe dışı kaynaklara yer verilmemelidir. E) Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmelidir. Sayfa 18 / 22

19 74- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, Devlet borçları ve hazine gelirlerine ilişkin cetveller kesin hesap kanun tasarısı ekine bağlanmak üzere en geç hangi zamana kadar Maliye Bakanlığına gönderilir? A) Temmuzun 15 ine kadar B) Eylül ayı sonuna kadar C) Ekim ayı sonuna kadar D) Haziran aynın 15 ine kadar E) Aralık ayı sonuna kadar 75- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, idarelerin kesin hesaplarının Maliye Bakanlığına ve Sayıştaya elektronik ortamda verilmesine ilişkin düzenlemeler hangi kurum tarafından yapılmaktadır? A) Sayıştay B) Bilgi Teknolojileri Kurumu C) Kalkınma Bakanlığı D) Ekonomi Bakanlığı E) Maliye Bakanlığı 76- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönergesine göre, Kullanıcı Yetkilendirme Yetkilileri aşağıdakilerden hangi işlemleri yapmaz? A) Birim personelini sisteme tanıtmak. B) Birim personelinin yetkilerini tanımlamak. C) Köşeli parantez işlemleri için yetki vermek. D) Birim vekâletlerini güncellemek. E) Birim personelinin evrak oluşturabileceği standart dosya planlarını kısıtlamak. 77- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönergesine göre, kullanıcılar, imza onay aşamalarında yer almalarına rağmen, ilgili mevzuatına göre e-imza atmayacakları yâda teknik gerekçelerle e-imza atamadıkları durumlarda aşağıdaki işlemlerden hangisini yapacaklardır? A) Belge taslağını red işlemi ile iade edeceklerdir. B) İmza akış sürecinden kendilerini çıkartacaklar ve notlar bölümüne gerekçelerini kaydedeceklerdir. C) Notlar bölümüne şerh koyarak e-imza atacaklardır. D) Sadece İmza akış sürecinden kendilerini çıkartacaklardır. E) Red işlemi yaparak notlar bölümüne gerekçelerini kaydedeceklerdir. 78- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönergesine göre, gelen evrak havale süreçlerinde geri çekme işlemi kim tarafından yapılabilir? A) Tüm kullanıcılar. B) Birim evrak birimlerinde tanımlı kullanıcılar. C) En son havale işlemini yapan kullanıcı. D) Genel evrak biriminde tanımlı kullanıcılar. E) Birim amiri olarak tanımlı kullanıcılar. Sayfa 19 / 22

20 79- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi, başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslardan değildir? A) Zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmez. B) İş sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav için gerekli belgeler istenir; göreve başlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenir. C) İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. D) Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanır. E) İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda en geç üç işgünü içinde verir. 80- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre, ilgili mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, idareler belge ve bilgi talepleri ile ilgili olarak ne kadar ek süre kullanabilir? A) 5 iş günü B) 5 gün C) 15 gün D) 15 iş günü E) 1 ay TEST BİTTİ BAŞARILAR DİLERİZ Sayfa 20 / 22

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? A) Antrepo rejimi B) Eşyanın geçici

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı