Keþke hep o vanda kalsaydý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keþke hep o vanda kalsaydý"

Transkript

1 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3047 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KEÞKE HEP O VANDA KALSAYDI... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SÝLÝHTAR Özlem Güneyli HERÞEYE RAÐMEN Ali Osman KEÞKE TALAT SARAYDAN ÇIKMASAYDI!.. Erdoðan Baybars "OTUR" DEDÝ OTURDU "KALK" DEDÝ KALKTI Mehmet Levent KUTLAMALAR Dolgun Dalgýçoðlu Fotoðraf: Mustafa Erkan Keþke hep o vanda kalsaydý Mehmet Ali Talat saraydaki devir teslim törenine, buzlukçuluk yaptýðý zamanlar kullandýðý van aracý ile gelip gitti... Direksiyona da kendi oturdu... Ne Citroen e, ne Mercedes e binmese ve hep o vanda kalsa, þimdi mutlaka yine sarayda olurdu... n Talat ýn veda konuþmasýna sitem ve isyan damgasýný vurdu. Talat, hayatý boyunca karþýlaþtýðý en büyük hakaretin, Sarayý yaðmalamak ve hýrsýzlýkla suçlanmak olduðunu söyledi... n Saraydan þahsi eþyalarýmýz dýþýnda bir tek iðne dahi alýnmamýþtýr, az sonra gidip dolaþabilirsiniz diye isyanýný dile getiren Talat, Ne benim, ne de ailemin boðazýndan haram lokma geçmedi dedi... n Ayrýntýlý haberler iç sayfalarýmýzda Hükümet düþtü Özgürgün geçici baþbakan n 13. sayfada KTÖS ten Nisan protestosu n 4. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Türklük-Yunanlýlýk... n 2. sayfada

2 ESENTEPE'DE BÝR EVDEN TELEVÝZYON, DVD, GAZOCAÐI ÇALINDI Esentepe'de, Roger Ward'a ait evden bir adet LCD televizyon, bir adet DVD oynatýcý, bir adet gaz ocaðý ve bir adet mikro dalga fýrýn çalýndý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, hýrsýzlýk Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Olayla ilgili polis soruþturmasý devam ediyor. ÇEK HIRSIZLIÐI Lefkoþa'da ise, Hasan Felek'e ait araç içerisinden Hasan Felek ve eþi Ýsmet Felek adýna düzenlenmiþ, 4 adet boþ çek yapraðý çalýndý ve bir adet çek yapraðý üzerine, 500 TL meblað yazýlarak sahtelendi. Çek, daha sonra Gazimaðusa'da baþka bir þahsa verilerek tedavüle sürülüp sahtekârlýkla 500 TL temin edildi. Olayda zanlý olarak görülen bir kiþi aranýyor. KUMARHANEYE GÝRÝÞE YASAL ÝÞLEM Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Salamis" isimli kumarhanede, önceki akþam polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye giriþi yasak olan bir kiþi tespit edildi. Tespit edilen kiþi ile kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. ARAZÝ YANGINI Dikmen - Taþkent arasýnda, önceki gün, Hüseyin Barbet'e ait arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayý yangýn çýktý. Çýkan yangýn sonucu yaklaþýk 6 dönüm arpa tamamen yandý. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken olayla ilgili soruþturma devam ediyor. ANÝ ÖLÜM Deðirmenlik'de, önceki sabaha yakýn, 61 yaþýndaki Adnan Gülmüþ, ikametgahý içerisinde aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde dün yapýlan otopside, Gülmüþ'ün ölüm sebebinin "kalp týkanýklýðýna baðlý kalp durmasý" olduðu belirlendi. ILIK HAVA ETKÝLÝOLACAK Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir hafta içerisinde alçak basýnç ve ýlýk hava kütlesinin etkili olacaðýný bildirdi. Buna göre, önümüzdeki günlerde hava genellikle az bulutlu olacak; en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde sahillerde derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar Güney ve Batý yönlerden hafif zamanla orta kuvvette esecek. TÜRKÝYE OTOPSÝYE HAZIRLANIRKEN YAÞAMA DÖNDÜRÜLDÜ Aðrý'nýn Doðubayazýt ilçesinde ''öldü'' denilen 2 yaþýndaki çocuk, pratisyen hekimin 45 dakika süren müdahalesiyle yaþama döndü. Ýlçeye 22 kilometre uzaklýktaki Subeþiði köyünde yaþayan 2 yaþýndaki Samet Aydemir, önceki gün evlerinin yakýnlarýnda bulunan derenin kenarýnda oynadýðý sýrada, dengesini kaybederek suya düþtü. Samet'in dereye düþtüðünü gören baba Oktay Aydemir ve çevredeki vatandaþlar, bir süre sürüklenen çocuðu, sudan çýkararak Doðubayazýt Devlet Hastanesine götürdü. Küçük Samet'in, hastanedeki müdahaleye raðmen yaþamsal fonksiyonlarýný kaybettiðinin anlaþýlmasý üzerine, doktorlar acý haberi aileye bildirdi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Biz Kýbrýs'ta birbirimizi, Türklük- Yunanlýlýk adýna öldürürken, birbirimizin malýný-mülkünü yaðmalarken neler olmadý dünyada? Sadece dünyada mý? Ýnsanlar aya çýktýlar, Fezayý keþfe çalýþýyorlar... Dünyanýn baþýna bir felaketin gelmesi halinde, insanlýðýn yokolmamasý için, insanlarýn en azýndan bir bölümünü taþýyacak bir yer arýyorlar. 1500'lü yýllara girerken de Avrupa insaný keþif peþindeydi. Hindistan'a denizden gidecek bir yol aradý. Ve, Hindistan'ý ararken, Amerika'yý keþfetti... Türklüðün, Rumluðun esamesinin okunmadýðý yýllardý o yýllar. Her ikisi de Osmanlý Ýmparatorluðu'nun içerisindeki yaþamý paylaþýyordu. O gün da bugünkü gibi keþif-icat peþinde deðillerdi. Yakýn dururken uzakta neydi iþleri? Akdeniz'de korsanlýk yapmak varken, okyanuslarda iþleri neydi? 1500'lü yýllarda Avrupalýlar Amerika'yý iþgal ederken, Osmanlýlar da Kýbrýs'ý iþgal ettiler. Ve o gün bugün, ne torunlarý, ne de torunlarýnýn torunlarý bu bataklýðýn içinden kendilerini çekip çýkaramadýlar. Bizim çocukluðumuzda ülkede araba, tektüktü... Havada uçak görmek de kolay deðildi. Evlerde ne buzdolabý vardý, ne çamaþýr makinesi, ne radyo, ne televizyon, ne cep telefonu, ne bilgisayar vesaire yoktu... Ama bunlarýn hiçbirisini Kýbrýslýlar icat etmedi... Türklerle Yunanlýlar da icadetmedi bunlardan bir tanesini bile... Yani, "Türk" dediðin ile "Yunanlý" dediðin insanlarýn bir teki bile bu dünyada, ne bir keþif yaptý, ne de bir icat... Ne dünya tarýmýnýn geliþimi için bir katkýda bulundular, ne de saðlýðýnýn... TÜRKLÜK- YUNANLILIK... Penisilin'i Türkler bulmadýlar. Yunanlýlar da bulmadýlar. Traktörü de... Biçerdöðer makinesini de... Buhar makinesi de Türklerin-Yunanlýlarýn buluþu deðildir. Hade Yunanlýlar, "Biz onlarýn torunlarýyýz" dedikleri eski Yunan uygarlýðý ile övünürler. Ya Türkler? Tabii þimdi bir de DNA meselesi var. Onda da Yunanlýlarla Türklerin bir katkýsý yok... Ama gene da, "Ne Mutlu Türküm Diyene", "Ne Mutlu Yunanlýyým Diyene" demek serbesttir... Hade her þey bir yana... Bari, topraklarý üzerinde yaþam sürdüren insanlarýný ona-buna muhtaç etmeseydiler. Bir yolunu bulup karýnlarýný doyursaydýlar. Bizim çocukluðumuzda ülkede araba, tek-tüktü... Havada uçak görmek de kolay deðildi. Evlerde ne buzdolabý vardý, ne çamaþýr makinesi, ne radyo, ne televizyon, ne cep telefonu, ne bilgisayar vesaire yoktu... Ama bunlarýn hiçbirisini Kýbrýslýlar icat etmedi... Fakat, neme lazým... Bu iki milletin cesurluðuna diyecek yoktur. Seks gücüne de... Geçmiþte bir dost anlattý. Tremeþeli Mehmet Ali var ya, onun küçük kardeþi Ýbrahim vardý. Bir gün demiþ ki, "Bu Avrupalýlar aslýnda doðrudur, Türklere haksýzlýk yaparlar. Olimpiyatlara ne gomazlar 'cesurluk' ve 'seks'yarýþý da?" Bizim çocukluðumuzda Türklük ile Yunanlýlýk Kýbrýs'ta, yükselen iki deðerdi. Ve, onlar yükseldikçe, felaketten felakete sürüklendi Kýbrýs'ýn insaný... Þimdi bunlar, yükselen deðil, hýzlý bir iniþe geçendir. Aðýrdan, aðýrdan herkes, köklerini aramaya baþladý. Çok uzun sürmez, göreceksiniz ki Kýbrýslýlarýn, ne Türk geni ile, ne Yunan geni ile pek alakalarý yoktur. O zaman, aðýrdan aðýrdan da olsa, barýþ için bazý engeller ortadan kalkacaktýr. Anlaþmaya, o zaman bir þans tanýnacaktýr. Türklük-Yunanlýlýk, aðýr bir yenilgi almadan Kýbrýs'ta, ne anlaþma olur, ne barýþ... Bilesiniz... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KEÞKE HEP O VANDA KALSAYDI... Vakitlerden bir akþamüstü... Yollar sessiz ve tenha... Hava durgun... Kýpýrdamýyor erguvanýn yapraklarý bile... Girne Caddesi'nde ardarda üç araba... Atatürk heykelinin yanýndan sola dönmüþ, geliyor süzüle süzüle... Önde bir polis aracý... Ortada arkasý açýk küçük bir van... Ve onun arkasýnda da baþka bir polis aracý... Isuzu marka van araçta Mehmet Ali Talat... KKTC'nin ikinci cumhurbaþkaný... Yanýnda ise eþi... Talat kullanýyor aracý... Takým elbisesi içinde tarladan dönen bir çiftçi gibi... Ne kederli... Ne hazin bir manzara bu... Týka basa dolu bir stadyumun maçtan sonraki sessizliðini hatýrlatýyor. Bir okulun Pazar günkü halini... Perdeler inmiþ... Sahne kapanmýþ pare top atýlmýþ kalbinin duvarlarýný çatlatarak... Meydanlar boþalmýþ... Yýrtýk pýrtýk afiþler kalmýþ telgraf direklerinde... Süzüle süzüle giden vana baktým... Keþke dedim... Keþke bu van araçta kalsaydý beþ yýl boyunca da... Hiç binmeseydi o gýcýr gýcýr olanlara... Öyle gidip gelseydi hep iþe... Önünde ve arkasýnda hiçbir polis aracý olmadan hatta... Yolda nergis satan bir çocuk gördüðünde, durup o nergislerden alsaydý keþke... Olof Palme gibi yaya yürüseydi sokakta... Korumasýz hem de... Vurmak isteyen vursun! Korkacak ne var ki bu ölümlü alemde... Sarayýn avlusundaki bu tören... Taç giyme töreni mi ne... Çatlasýn Lüzinyan krallarýnýn ruhu... Ýngiliz valileri ölmese de görse... Topumuz Malazgirt topu... Gerçek bir bayramý tatmadan geçip gitmiþ ömrümüz de... Olmak istediðim zamanlarda olamadým hiçbir yerde... Moskova'da olmak isterdim... 9 Mayýs 1945'te... Berlin'de Alman nazi parlamentosunun tepesine orak-çekiçli bayraðýn dikildiði gün 'da Havana'da olmalýydým... Castro ve Che kente girerken 'da Paris'te 'da Johannesburg'ta... Mandela'yý selamlamaya gitmeliydim ben de... Silihtar'daki sarayýn bahçesinde herþey içiçe... Yengi ve yenilgi... Sevinç ve keder... Veda konuþmasýný dinliyorum ekranda... Hiç mi hiç sindirememiþ bu sonucu içine... Sitemli... Ýsyankar... Bunlarý hak ettiðine inanamýyor... Dayanamýyor patlýyor da sonunda... En büyük isyaný yalanlara... Ýftiralara... Karalamalara... Demek acýsný hissetmiþ o da... Keþke diyorum... Keþke anlasaydý baþkalarýna yapýlanlarý da... Yalnýz kendi için söylenen yalanlar deðil, kendinin baþkalarý için söylediði yalanlar da sýksaydý canýný... Boþuna ofis, personel, koruma ve araç istemiþ bu devletçikten... "Denktaþ'ýn hakký varsa benim de var" demeseydi boþuna... Bu mevzuda olsun Denktaþ'tan farklý olduðunu gösterseydi halka keþke... Burnunu o kadar havaya dikmese... Sade bir vatandaþ olsa... O van aracýyla kalsa... Eskisi gibi yine buzluk tamir etmeye koþsa... Çarþýlara çýksa... Manavlardan portokal, enginar alsa... Ayaküstü bir sandüviç yese Sarayönü'nde... Bahçesini sulasa... Ve meyhaneye de gitse arada bir van arabasýna atlayarak... Beþ yýl sonra yine sarayda olur mutlaka...

3 AFRÝKA dan mektup... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE kimse Özlem GÜNEYLÝ ZÝNCÝRLERÝNDEN KURTULMAK ÝSTEMÝYOR MU? Bizim ülkemnizdeki devirler buradaki liderlerle deðil, Türkiye'deki hükümetlerle anýlabilir ancak... Demirel devri... Ýnönü devri... Ecevit devri... Evren, Özal, Çiller devirleri... Ve Erdoðan devri... Kýbrýs'taki yapý liderlerimize göre deðil, onlara göre þekillenir çünkü... Rauf Denktaþ'ýn hakkýný yememeli ancak... Baþlýbaþýna bir devirdi onunki... Ve sýrasýnda Türkiye'dekileri de o yönlendirirdi... Çok uzun süren saltanatý, onu Ankara'daki hükümetler karþýsýnda da çok güçlü bir konuma getirmiþti... Ve en önemlisi ordu içinde itibarý çok büyüktü... Kýbrýs'a gelip giden komutanlarýn terfilerinde bile önemli bir söz hakkýna sahipti. Denktaþ'tan sonra Talat... Talat'tan sonra da Eroðlu 'devri' geldi... Ama bu iki devir de "AKP devri" olarak anýlacak Kýbrýs'ta 'ten beri toplumumuzdaki yapýyý belirleyen ve ona yön veren parti bu parti... Ve hiç þüphe yok ki, Talat gibi Eroðlu da AKP döneminin meyvesi... Pek çoklarý hala kabullenmek istemiyor ama, Talat'ýn geliþi AKP'nin eseri olduðu gibi, gidiþi de onun eseri... Artýk Talat da anlamýþtýr bunu belki ve içine sindirememektedir kolay kolay, ama size de söylemesini beklemeyin bunu... Ankara'yý suçlamasýný... "Neden bana yaptýn bunu?" demesini... Ondan hesap sormasýný... Beklemeyin... Eroðlu vaktiyle arkasýnda dolaþan 42 MÝT ajaný sýrrýný ele vermediði gibi, Talat da ele vermez hiçbir þeyi... Dün o saraydan van aracýna binip giderken çok hüzünlü ve kederliydi... Kimbilir... Bir beþ sene sonra yeniden o yuvaya dönmek için söz vermiþtir belki kendi kendine... Ýðne ile yine kuyu kazacak belki... Eðer gerçekten öyleyse, bu dönemde ondan çok farklý olmasýný beklemeyin... Zincirlerinden kurtulmuþ sayýlmaz... Ankara'ya muhalefet edemez yeniden saraya dönme hayalleri varsa... Muhalefet ederse Derviþ Eroðlu'na muhalefet edebilir ancak... Ona söyler söyleyeceðini... Ankara'ya deðil... Ankara'yý karþýsýna aldýðý anda saray da büsbütün hayal olur çünkü... Bir daha o makama oturamaz... Bundan sonraki hayatýnda Talat'ýn topluma yararlý olabilmesi sarayý unutmasý ile mümkündür ancak... Ne var ki öyle sinyaller vermiyor þimdilik Talat... "2. Cumhurbaþkaný" kimliði ile yaþamak istiyor önümüzdeki beþ yýlý... Resmi kimliðini kaybetmek niyetinde deðil... Ofis, personel, koruma ve araç istemiþ... Denktaþ gibi o da misafir kabul edecek ve misafir savacak... Hiç öyle özgürleþir mi? Fotoðraf: Mustafa Erkan DEVÝR TESLÝM TÖRENÝ Talat'tan veda ve protesto Cumhurbaþkanlýðýna seçilen Derviþ Eroðlu, Cumhurbaþkanlýðý'nda gerçekleþtirilen devir teslim töreninin ardýndan resmen görevine baþladý. Cumhurbaþkanlýðý'nýn bahçesinde yapýlan devir teslim töreni dün saat 17.00'de baþladý. Törene 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Vekili Hüseyin Özgürgün, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, TC Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Hilmi Akýn Zorlu,28. Tümen Komutaný Tümgeneral Berkay Turgut, 39. Tümen Komutaný Tümgeneral Kamil Baþoðlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Abdullah Recep, 14. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Ýzzet Çetingöz, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, bazý bakanlar, milletvekilleri ve davetliler katýldý. Cumhurbaþkaný Eroðlu ve eþi, Cumhurbaþkanlýðý'na varýþlarýnda 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ve eþi tarafýndan karþýlanarak tören kýtasýný selamladý. Saat 17.15'te Ýstiklal Marþý ve ardýndan iki cumhurbaþkanýnýn biyografileri okundu. 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn veda konuþmasýndan sonra Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu konuþtu. Daha sonra Cumhurbaþkanlýðý forsu aný olarak Cumhurbaþkaný Eroðlu tarafýndan 2. Cumhurbaþkaný Talat'a takdim edildi ve Talat'ý uðurlamaya geçildi. Cumhurbaþkanlarýnýn tören kýtasýný teftiþi, 2. Cumhurbaþkaný Talat'ýn kýtayý "Allahaýsmarladýk Asker" diyerek selamlamasý ve köþk erkanýyla vedalaþmasýndan sonra Cumhurbaþkanlarý ve eþleri de vedalaþtý. 2. Cumhurbaþkaný Talat ve eþi Cumhurbaþkanlýðý'ndan Ýsuzu cip marka özel aracýyla, kalabalýk bir grup tarafýndan alkýþlar eþliðinde ayrýldý. Bu arada Cumhurbaþkanlýðý Muhafýz Birliði'nde de görev devir teslimi yapýldý. (Talat ýn konuþmasý 19. sayfada) Eroðlu ile Davutoðlu görüþtü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, birlikte katýldýklarý heyetler arasý görüþmenin ardýndan baþ baþa da bir araya geldi. Cumhurbaþkanlýðý'nda gerçekleþen devir-teslim töreni ve tebrik kabulünün ardýndan gerçekleþen görüþmede aðýrlýklý olarak Kýbrýs konusu ve müzakere süreci ele alýndý. Eroðlu ve Davutoðlu, yaklaþýk yarým saat süreyle baþ baþa görüþmelerinin ardýndan basýna açýklamalarda bulundular. Eroðlu ve Davutoðlu, görüþmelerinin ardýndan basýna açýklama yaptý. EROÐLU Eroðlu açýklamasýnda, ziyaretinden dolayý Davutoðlu'na teþekkür etti ve önümüzdeki günlerde olasý müzakerelerle ilgili de durum deðerlendirmesinde bulunduklarýný açýkladý. Kendisi Cumhurbaþkaný olduktan sonra da müzakerelerin devam edeceðini, müzakereler devam ederken de Anavatan Türkiye ile iþbirliði içerisinde olacaðýný söylediðini hatýrlatan Eroðlu, "Bugün ilk iþbirliðimiz, ilk görüþmemiz gerçekleþmiþtir. Bundan sonra daha sýk bir araya geleceðiz" dedi. Eroðlu, müzakerelerin dünya kamuoyunun beklediði þekilde devam edeceði mesajýný dünya kamuoyuna vermek istediðini belirterek, þöyle konuþtu: "Müzakereleri ekibimizle birlikte devam ettirme kararlýlýðýmýz Sayýn Bakan'a da bu vesileyle duyurulmuþtur. Zaten dünya kamuoyuna da vermiþ olduðumuz mesajlarda, biz masadan kaçan taraf olmayacaðýmýzý, parametreler ortadadýr. KKTC halkýnýn beklentileri de ortadadýr. Bu beklentileri de dikkate alarak Anavatan Türkiye ile müzakereleri sürdürme kararlýlýðýmýzý bir kere daha Sayýn Bakanla birlikte teyit etmiþ bulunuyoruz." Davutoðlu'na ve Türkiye hükümetine teþekkür eden Eroðlu, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün kendisini ilk günden arayarak tebrik etmesinden dolayý teþekkür etti ve Davutoðlu'nun saygýlarýný iletmesini istedi. DAVUTOÐLU Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu da, konuþmasýnda, anlamlý ve tarihi günün, kendisi ve heyeti için de büyük bir onur olduðunu ifade ederek "Ben size Sayýn Cumhurbaþkanýmýzdan, Sayýn Baþbakanýmýzdan Türkiye'deki 72 milyon kardeþimizden selamlar getirdim. Size ve bütün Kuzey Kýbrýs Türk halkýna " diye konuþtu. Davutoðlu, Kýbrýs Türk halkýnýn seçimlerdeki demokratik olgunluðuyla dünyaya iradesini gösterdiðini belirterek, halký tebrik etti. Bu demokratik geleneðin KKTC'nin devlet geleneðiyle bütünleþmesi halinde, Cumhurbaþkaný Eroðlu'na bundan sonraki görevine en büyük destek, en temel güç kaynaðý olacaðýný kaydeden Ahmet Davutoðlu, Eroðlu'nu tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarý diledi. RESEPSÝYON Bu arada, Eroðlu'nun devir-teslim törenine katýlanlarýn tebriklerini kabulünün ardýndan; Cumhurbaþkanlýðý bahçesinde halka açýk bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona halkýn büyük ilgi gösterdiði dikkat çekti. Resepsiyon sýrasýnda müzik dinletisi de sunuldu. SÝLÝHTAR SÝLÝHTAR'dan top sesleri yayýldý Lefkoþa'ya. GÜM GÜM GÜM. Lüzumsuz. Ýlkel. Saçma. Ýlla top sesleriyle gelecekler/ top sesleriyle gidecekler. KAZA bile geliyorum demez/ ama bunlar KAZADAN BETER olduklarý halde/ illa geliyorum diyecekler. Nitekim dün aynen öyle yaptýlar. Talat çýktý kürsüye/ ÖNCE referandumla açýlan yoldan söz etti/ öyle ya/ referandumun bize kazandýrdýklarý saymakla bitmezdi. Kazandýklarýmýz arasýnda elle tutulur 1 tek þey olmasa DA olurdu. Yok eðer bütün mesele AL GÜLÜM-VER GÜLÜM misali AL BAYRAÐI/VER BAYRAÐI idiyse/ O zaman tamam/ Talat'ýn dediði GÝBÝ bayraðý devralan koþacak/bayraðý devreden teþvik edecekti... Talat görevini hakkýyla yerine getirdiðini söylerken/ Pardon anlayamadým FALAN oldum. Ve hakkaten DE anlayamadým. Çünkü o meydanlarda/ benim Talat'a verdiðim görevler ve ayný meydanlarda Talat'ýn bana verdiði sözlerle/ 5 yýl boyunca yaptýklarý HISIMLIKTAN çýkmýþ HASIM olmuþtu neredeyse. Ben/ Talat'tan TC Hükümeti ile uyum içinde çalýþmasýný istediðimi DE hatýrlamýyordum ayrýca. -Sen hatýrlýyor musun anne öyle 1 þey? -Yok anam/ Türkiyeynan uyum Denkdaþ'da varýdý fazlasýynan... Hakkýmýzda oluþmuþ önyargýlarý deðiþtirdiðini söylüyordu. O güne kadar DÜNYA/ çözüm istemeyen TARAF olduðumuzu düþünüyormuþ DA Talat bunu tersine çevirmiþ. Ben hiçbir zaman çözüm istemeyen TARAF'ta olmadým KÝ bu imaj çalýþmasýnýn bana faydasý olsun!!! Zaten Talat'ýn 5 yýllýk hizmetinin meyvacýklarýný/çiçeciklerini directly ÇÖZÜM ÝSTEMEYEN TARAF topladý. Gözlerimle gördüm/ siz de gördünüz/ inkar etmeyin þimdi. Görmediniz mi yani Tayyip Erdoðan'ýn eriklerimizi/üzümlerimizi/portokallarýmýzý ve hatta yaseminlerimizi toplayýp toplayýp Girne'den Anadolu'ya baðlanan yol üzerinden Ankara'ya taþýdýðýný. Hele þu AÝHM kararý tam fiyaskoydunuz/ maþallah Kuran-ý Kerim'in ayetleri GÝBÝ her ayete bin 1 yorum yap/ 999 tanesini YE/ 1 tanesinin DE yanýnda yat. Karar ARAPÇA deðil ÝNGÝLÝZCE'ydi ama siz oradaki English'i öyle 1 Turkish style okudunuz KÝ/ duyan DA hakkaten 1 zafer var sandý/ Ferdi aðbim daha DA ilerilere götürdü iþi ve DEVRÝM dedi her satýrýnda ÝÞGAL sözünün geçtiði ve Türkiye'nin DE çaktýrmadan oradaki ÝÞGAL sözcüklerini yuttuðu o karara. Benim açýmdan NO PROBLEM/ Ben zaten Türkiye'nin Ermeni soykýrýmýný DA/ Kýbrýs'ýn kuzeyindeki iþgali DE yutmasýný/ sindirmesini ve tez zamanda bu inkar hastalýðýndan kurtulmasýný 4 gözle bekliyen birisiyim. SÝLÝHTAR'a dönelim þimdi ve kapatalým mevzuyu. Talat uzattý konuþmasýný/ hakkaten daraldým. KKTC'nin bazý KÝÞÝSEL ve KONJONKTÜREL nedenlerle ilan edildiðini söyledikten sonra/ ne gerek vardý/ "KKTC ilan edildiðinde aðladým" meselesine dönüp savunma yapmaya? Kiþisel nedenlerle ilan edildi DEDÝN ya/kapatýcaktýn konuyu orada. Tam TAÞ'ý DENK getirmiþken/ Tam Denktaþ ve Askerler oturduklarý sandalyelerde huzursuz 1 þekilde kýpýrdanmaya baþlamýþken/ Daha soðukkanlý olacaktýn/ KÝMDÝR BE BUNLAR deyip/konuþman boyunca elinde tuttuðun AKP'nin ipini DE fýrlatacaktýn önlerine/ WHY NOT YANÝ?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yüzbir pare top attýk sarayýn kapýsýnda Memleketin topunu attýðmýz yetmez gibi Sarsýldýk bir kez daha top sesleri arasýnda Öyle bir çile ki bu sarmakla bitmez gibi Kalay TALAT'IN MÝSYONU, VÝZYONUNU YENDÝ CTP, AKP Hükümeti'ni öyle bir akladý ki, CTP saflarýndan Türkiye'ye yönelik yapýlabilecek eleþtirilerin de kapýsýný kapatmýþ oldu böylelikle. Talat baþta olmak üzere, CTP'yi destekleyen gazetelerin köþelerinde, seçim öncesinde sürekli AKP'nin Talat'ý desteklediðine vurgu yapýldý. Öte yandan Talat'ýn destekçisi baþka bazý köþeyazarlarý da AKP'nin seçimlerimize müdahale etmeyen yegane TC Hükümeti olduðunu savunup durdu ýsrarla. Talat, seçim kampanyasý boyunca milyon kere vizyon dedi ama aslýnda o seçime giderken bile AKP Hükümeti'nin önünü açmayý vizyonunun önüne koydu. Talat'ýn misyonu, vizyonunu yendi kýsaca... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik HERÞEYE RAÐMEN Sonunda bitti Ses kirliliðinden de, o seçilecekti, bu seçilecekti iddialarýndan da kurtulduk. Seçim öncesi, son Cuma akþamý Lefkoþa'da Eroðlu ve Talat'ýn mitingleri vardý Her yandan Lefkoþa'ya gelen veya getirilen taraftarlar Lefkoþa'yý allem galem ettiler. Oysa Cuma akþamýndan baþlayan ve Pazartesi sabaha kadar süren bir yalnýzlýk çöker her zaman Lefkoþa'nýn hafta sonlarýna. Tersi oldu bu kez Gazetenin çalan telefonlarýný bile duymaz olmuþtuk bir ara Korna sesleri yüksek volümlü müzikler Sonunda bitti iþte Þimdi maðluplarýn suçlamalarý var her yandan... Kendileriyle birlikte Ankara'nýn kucaðýna oturmayanlara kýzýyorlar... Ankara onlardan yanaymýþ dediler propaganda dönemi boyunca... Ama kaybettiler! Nasýl olmuþsa?! CTP'liler hükümet kurma, baþbakan atama çalýþmalarýnda UBP'nin daðýlacaðýndan dem vuruyorlar ve Ankara'nýn tekrar onlarý göreve getireceðini umut ediyorlar. Daðýlmasý bize göre uygundur... Daðýlsýn da toparlanamasýn... CTP de ayný akýbete uðrasýn... Ankara'ya hizmet eden tüm partiler ayný gazaba gelsinler! Benim de bedduam böyle! Seçim öncesinde Dolgun'la Bandabuliya'ya doðru bir yürüyüþ yapmýþtýk. Dolgun doktor ama fotoðrafçýlýk sanatýna da meraklý birisi Sarayönü'nde hummalý bir çalýþma vardý Akþamki mitinge hazýrlanýyordu UBP'liler Bir dost bildiðimizle karþýlaþtýk -Merhaba, dedim Kýzgýndý -Baþkanýnýz kürsü kuruyor gidip yardým edin, dedi -Baþkanýmýz kim? -Eroðlu Selamýmýza selam vermedi, sadece kendisine ezberletilen kini kustu! Durup konuþmaya deðmezdi Yürüdük.. Dolgun, -Kimdi bu, diye sordu -Bir arkadaþtý, dedim. -Nasýl arkadaþtý bu, bir faþistin gözlerindeki düþmanlýðý okudum gözlerinden -CTP'nin örgüt baþkanlarýndan biridir, dedim. Talat ve CTP'nin propagandalarýnýn temelini, bana oy vermeyenler çözüm yanlýsý deðildirler ve Eroðlu'nu desteklerler, demektir oluþturdu. Akýllý adam iþi midir bu benden olmayanlar düþmanýmdýrlar veya rakibime çalýþýrlar mentalitesi? Yavuz hýrsýz ev sahibini bastýrýr derler ya Tam da o hesap Denktaþ'la koalisyon yapan Tayyip'in talimatla kurdurduðu ÖRP ile hükümet ortaklýðý yürüten bizmiþiz gibi Bizim söylediklerimizi Eroðlu da, partisi de aðzýna alamaz Biz çýkarcýlarýn, rüþvetçilerin, yalakalarýn, Ankara'cýlarýn oylarýna talip olmadýk ki Bizim Yasemin Hareketi olarak yola çýkýþýmýz, tükenen Kýbrýslýtürkleri bir çatý altýnda toplama çalýþmasýndan önce kelle sayýsýný hesaplamaktý Uþaklýða eyvallah demeyenler, gerçekten barýþý isteyenler ve federasyon, konfederasyon gibi aslýnda taksim olan yapýlara karþý, gerçek çözümün Kýbrýs Cumhuriyeti'nde olduðuna inanlarla kucaklaþmaktý hesabýmýz. Herþeye raðmen yaklaþýk 2000 kiþi varmýþýz. Sonunda bunu gördük ve yolumuzda yürüyoruz... Öðretmenlerden 23 Nisan protestosu n Törenlere kollarýnda siyah bantlarla ve göðüslerinde "AÖA'yý kapattýrmayýz" rozetleriyle çýktýlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye ile birlikte KKTC'de de tüm ilçelerde ve bölgelerde düzenlenen törenlerle kutlandý. 23 Nisan dolayýsýyla dün ilk tören Lefkoþa'daki Atatürk Anýtý önünde düzenlendi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygý duruþunda bulunuldu. 23 Nisan Bayramýný kutlama programý çerçevesinde ikinci tören ise, Lefkoþa merkez ilkokullarý öðrencilerinin katýlýmýyla Atatürk Stadyumunda gerçekleþtirildi. Atatürk Stadyumundaki törene, Cumhurbaþkaný seçilen Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Vekili, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, 1. Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný (KTBK) Korgeneral Hilmi Akýn Zorlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Abdullah Recep, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, diðer yetkililer ve vatandaþlar katýldý. ÖÐRETMENLERDEN PROTESTO Törende, öðrencileri çalýþtýran ve törene hazýrlayan KTÖS üyesi öðretmenler kollarýna siyah bant ve göðüslerine "AÖA'yý kapattýrmayýz" yazýlý yapýþtýrma takarak, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na "sessiz protestoda" bulundu. Öðretmenler ayrýca tören sonrasý kendilerine verilecek çiçekleri de kabul etmedi. Bakan Dürüst'ün yaptýðý konuþmanýn ardýndan öðrenciler bando eþliðinde resmi geçit yaparken, Türkiye ve Hindistan'dan gelen öðrenciler, folklor gösterilerini sundu. Lefkoþa merkez ilkokullarýnýn sunduðu gösterilerin ardýndan ortak oluþturulan "final tablosuyla" sona eren törende öðrenciler, "Barýþ Ýçinde bir dünya istiyoruz" pankartý açtý, ayrýca Ulu Önder Atatürk'ü sevgi, saygý, minnet ve özlemle andý. Öðrenciler ayrýca resmi geçit boyunca ellerinde "Kazalarý arabalar deðil insanlar yapar", "Ormanlar Ulusal Servettir, Ormanlarý Koruyalým", "Bütün çocuklar çiçektir", "Bize sevginin gücünü öðretin" yazýlý pankartlar da taþýdýlar. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "OTUR" DEDÝ OTURDU "KALK" DEDÝ KALKTI "Talat neden kaybetti?" Ya da "Eroðlu neden kazandý?" diye kafa patlatmaya, madde madde sýralamaya hiç gerek yok. Talat'ýn neden kaybettiði sorusunun yanýtý çok basittir. "Türkiye bana otur derse oturur, kalk derse kalkarým" demiþti ya. Sözünün eri olduðunu ispat etti. Türkiye beþ yýl önce "Otur" deyince oturdu... Þimdi ise "Kalk" deyince kalktý! Bu seçim tiyatrosunun en kýsa özeti budur iþte. Öyle devlet sýrrý falan da deðil üstelik. Ama KKTC denen bu ceberrutluðun nasýl bir kukla tiyatrosu olduðunu bütün gerçekliðiyle ortaya koyan bir sonuç... Öküz altýnda buzaðý aramayýn... Türkiye oturttu! Türkiye kaldýrdý! Ýki kere ikinin dört etmesi kadar basit... Yanýlmayý çok isterdik ama ne yazýk her þey düþündüðümüz gibi geliþmekte. Eroðlu daha sarayýn koltuðuna kurulmadan... Oy pusulalarýndaki mühürlerin mürekkebi bile daha kurumadan, TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, AB'ye topuzun ucunu göstermeye baþladý bile! Bakýn ne diyor... Noktasýna virgülüne dokunmadan aktarýyorum. "AB baþta olmak üzere uluslararasý toplum 2004 yýlýndaki referandum sonrasýnda Kýbrýs Türk toplumuna vaadettiði hiçbir þeyi gerçekleþtirmedi. Bu da Kýbrýs Türk toplumunda hayal kýrýklýðýna neden oldu." Demek istiyor ki Davutoðlu, bu seçimin sonucu, iþte bu hayal kýrýklýðýnýn ve bunun yarattýðý öfkenin sonucudur! Halkýn bu "özgür ve demokratik" iradesine Türkiye saygý göstermektedir ve herkes de bu saygýyý göstermelidir! Türkiye, çok usturuplu bir þekilde sandýktan çýkardýðý bu sonucu, doðrudan ticaret ve izolasyonlarýn kaldýrýlmasý konusunda AB'ye karþý sýcaðý sýcaðýna baský unsuru olarak kullanmaya baþlamýþtýr! Talat'ý iþaret eder gibi yapýp Eroðlu'nun tercihin nedeni de bu zemini oluþturmaktýr. Türkiye beþ yýl önce Denktaþ'a hizmetleri için teþekkür edip M.A. Talat'ý saraya oturturken de 101 pare top attýrmýþtý! Þimdi de Talat'a teþekkür edip takdirnameler döþeyerek onu saraydan alýr ve yerine Eroðlu'nu oturturken yine 101 pare top attýrdý! Dünyada ve tarihte bir eþi daha yoktur böyle bir kutlamanýn. En zengin ve en süper ülkelerde bile en kabadayý 21 pare top atýlýr böyle törenlerde. Kaldý ki eþi benzeri olsa bile, bizim gibi samanlýkta yatan, sarayda rüya gören toplumlarýn kesinlikle böyle bir lüksü yoktur. Aybaþý maaþlarýn nasýl ödeneceði telâþý yaþanan bir ülkede, 101 pare top atýþlý kutlama törenleri düzenlenmesinin akla mantýða uygun hiçbir açýklamasý olamaz. Hastanelerimizde ilâç yok. Talasemialý hastalara, düzenli olarak her gün kullanmalarý gereken yaþamsal ilâçlar aylardýr verilemiyor. Talasemia Derneði yetkilileri yetkili makamlara durumu defalarca aktarmalarýna raðmen sýkýntý sürüyor. Sonunda dernek bu durumu protesto etmek için eyleme baþvuracaklarýný açýkladý. Düþünebiliyor musunuz? Ýlâç yok diye talasemialýlar yollara dökülürken... Biz 101 pare top atýþýyla saraya "cumhurbaþkaný" yolluyoruz. Biraz daha mütevazi olsak, sanki kýyamet mi kopardý?

5 24 Nisan 2010 Cumartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Karþýlýklý ekrana çýkmayý çok önemsiyorlardý. Eroðlu'nu silip süpüreceklerini sanýyorlardý. Hezimet nedenlerinden bir tanesi de, bu "hep ben bilirim" havalarý oldu. Bir polis Meclis Baþkaný Bozer'i tanýmamýþ. - Tanýmalý mý? Elbette tanýmalý Ama Bozer'e gelene kadar daha onlarca kiþi tanýmalý. Sivil görse Polis Genel Müdürü'nü bile tanýyamayacak polislerimiz var. Vatandaþlar eylemdeki öðrencilere çadýr yanýndan geçerken korna çalarak destek veriyormuþ. - Aziz vatandaþýmýn desteði bu kadar iþte. Hava yani! Halkýmýz iktidarlarý deðiþtirme yeteneðini kazanmýþ. - Aslýnda böyle olsa, çok sevindirici olur. Ama iktidarlarý deðiþtiren halkýmýz mý, anavatanýmýz mý? Cemal Bulutoðlularý, kapýsýna gelen insanlarý acýdýðý için, büfe izni verdiðini söylemiþ. - Umarýz seçim geldiðinde ve kendisi kapýlara gittiðinde kendisine de acýyan çýkar inþallah. Seçimin hemen ardýndan hükümet mazot desteðini kesince çiftçi isyan noktasýna gelmiþ. - E insaf be gardaþ. Dün bir, bugün iki. Ne zaman kesti da anýnda isyan noktasýna geldi bu insanlar. Bir haber: "Seçimin ardýndan hükümet mazot desteðini kesince çiftçi isyan noktasýna geldi." E insaf be gardaþ. Dün bir, bugün iki. Bu çiftçi kardeþlerimiz tetikte beklese, anýnda isyan noktasýna varamazdý yau! Bu kadar da abartmak olmaz Ama.. Yine de kutlarýz. Muhalefetin nasýl yapýlmasý gerektiðini uzmanýndan öðreniyoruz. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KEÞKE TALAT SARAYDAN ÇIKMASAYDI!.. Ve Talat saraydan ayrýldý. Giderken; makam arabasýndan þoföre, aþçýdan garsona, korumadan postacýya, sekreterden danýþmana kadar pek çok þey istemiþ. Üstelik sadece kendi için deðil. Eþi için de araba, koruma, temizlikçi (yok kuaför istemedi) sekreter falan istemiþ. Ve tabii uygun bir de ofis. Bunlarý duyunca aklýmdan ilk geçeni saklamayacaðým. "E keþke sarayda kalsaydý bu kadar masraflý olmazdý" diye düþündüm. Abarttým mý? Sanmýyorum. Þu anda 3. Cumhurbaþkaný var sarayda. Görünen o ki, bundan sonra her 5 yýlda sayý bir artacak Bu durumda, bu dermansýz devletin sýrtýna (müsteþarlar gibi) bir de "eski cumhurbaþkanlarý" kamburunu yüklerseniz nasýl kaldýracak? KARÞI GÖRÜÞ "Talat neden kaybetti? Bunu tartýþmak için zaman erkendir." Sorunun yanýtýný aramak ve Talat'ýn hatalarýný ortaya koymak için zaman erken deðildir. Herþey þimdi tartýþýlmalý ve þimdi sýcak sýcak ortaya konmalýdýr. Erken olduðunu söylemek, konuyu rafa kaldýrýp geçiþtirmektir. Gerçeklerden kaçmak için hep böyle yapýyoruz zaten. "Eroðlu þimdi Cumhurbaþkanýdýr. UBP ile baðý kalmamýþtýr. Sadece UBP'lilerin deðil, tüm halkýn cumhurbaþkaný olmalýdýr." Çok doðru bir görüþ. Eroðlu'nun kendisi de tüm halkýn cumhurbaþkaný olmayý yürekten ister herhalde Ama acaba tüm halkýmýz Eroðlu'nu hazmedebilecek mi? Alerjisi olan çok. Öyleleri ile kucaklaþmak problem yaratabilir. HASTANE NOTLARI Pijamalý bir hasta, uzun koridorda yürüyordu. Belli ki içeride yatmaktan býkmýþ, koridora hava almaya çýkmýþtý. Sidik torbasýný da beraberinde taþýyordu. Odadan pijamalý bir hasta daha çýktý. Yürüyen adam neþeyle baðýrdý. - Hepsimizi buzluða Hepsimizi buzluða. Sonra da gülmeye baþladý. Ben de güldüm. Arkadaþ yüzüme baktý. Hastanýn ne demek istediðini anlamamýþtý. Açýkladým. - Buzluk dediði morgdur. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Hayret Er meydanýna çýkamayan Eroðlu Saraya çýktý. Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu KUTLAMALAR (Ýstanbul)- "Heyt babalar be" deriz, karþýmýzda dayýlanan birisini gördüðümüzde Veya ceketi omzuna atmýþ, hafif çarpýk minibüs gibi, giden topuklu ayakkabýlarýnýn arkasýna basan palabýyýklý birisini gördüðümüzde "Analar neler doðururmuþ be" deriz gözlerimizi faltaþý gibi açarak. Henüz koltuða oturmamýþ, karþýlayan askere "Maraba asker" dememiþ, eski liderini "hade yolun açýk olmuþ" diyerek göndermemiþ yeni baþkan, halký arkasýna alarak neler söylemiþ neler okudunuz mu? Dediklerine bir bakalým; "Bana göre (Talat'ýn) müzakere masasýna oturur oturmaz tek egemenlik ve tek kimliði kabul etmesi hataydý. Hristofyas karþýsýnda, halkýnýn haklarýný koruyan bir Eroðlu bulacak. Rum tarafýnýn uzlaþmazlýðý devam ettiði sürece BM tanýmama kararýný gözden geçirmeli." Okuduðunuzda veya birileri anlattýðýnda sanacaksýnýz ki arkasýnda gerçekten halk ve egemen bir güç var. Polisi var örneðin veya baþkumandaný olduðu ordu Veya kurmaylarý ile kapalý kapýlar arkasýna geçip, ülkelerinin (arkasýndaki halkýn yaþadýðý) menfaatlerini gözeterek kendi iradeleri ile kararlar üretip karþý tarafa sunacaklar. Oysa ki ellerinde bunlarýn hiçbiri yok. Masaya ne zaman oturmasý gerektiðini, masada neler söyleyeceðini Ankara belirliyor. Bunlarýn yani o koltukta oturanlarýn yaptýklarý, sadece verilen zarflarý, diledikleri þekilde götürüp karþýya sunmak Not: Götürme þekli, özgür iradesiyse, olabilir Hepsi bu. Bugün (yani dün) Türkiye'nin "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý" vardý Biliyorsunuz ki biz de ilkokuldayken o günleri tatil yapar çeþitli etkinliklerle kutlardýk. Mücahitler sýra sýra silahlarý ile önümüzden marþlar eþliðinde geçerlerken, bizim küçücük bedenimizdeki minik damarlar, kabarýrdý. Þimdilerde de böyle olmalý, ki karþý taraf korksun.. Türkiye'nin her bayramý bizim de bayramýmýz ve yeni cumhurbaþkaný tesadüfen bugün yani bir bayram günü yeni koltuðuna oturdu, hayýrlýsýyla Öyle bir oturma ki duyanlar ülkede altýn madeni bulundu sanacaklar. Veya ne bileyim (arkasýndaki halkýn yaþadýðý) ülkede bir Albert Einstein yetiþti ve dünyada çýðýr açacak yeni bir buluþa imza attý zannedecekler! Ve biz de bu yeni buluþ karþýsýnda coþarak 101 pare top atýþý ile olayý kutladýk. Nasýl birþey bu? Hangi ülkede yaþýyoruz ve bu tür törenlere ne gerek var? Bir kiþinin cumhurbaþkaný seçilmesi bu kadar abartýlmamalý Sordum arkadaþlara, "Bundan öncekilerde de 101 pare top atýþý var mýydý?" Bilemediler. Sorduðum kiþiler gazeteciydiler de... Henüz 5 yýl oldu olmadý daha.. Unutuldu, var mýydý yok muydu top atýþlarý. Olmasa da olurmuþ demek ki. Gazetemdeki arkadaþlarým Talat döneminde de olduðunu söylediler... Zaten kaç cumhurbaþkaný seçildi ki KKTC'de?! Saray bahçesine kutlamalar için tribün de kurmuþlar. Mehmet Ali Talat'ýn giderayak istediklerini, taleplerini... Eroðlu'nun geliþini izledik, duyduk... Bundan sonra daha neler göreceðiz kimbilir Ülkede, yapýlabilecek her þey yapýlmýþ, tek eksiðimiz bunlarmýþ gibi 101 pare top atýþý yapýlmýþ... Ardýndan da kokteyl düzenlenmiþ... Fazla mý KKTC'lilere?

6 Eroðlu mecliste yemin etti KKTC'nin 3. Cumhurbaþkanlýðý'na seçilen Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi'nde ant içti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 16.00'da yeni Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun ant içmesi gündemiyle olaðanüstü toplandý. Eroðlu, ant içme töreni için saat 15.50'de Meclise geliþinde Meclis Baþkaný Hasan Bozer tarafýndan karþýlanarak askeri törenle selamlandý. Meclis Baþkaný Bozer baþkanlýðýnda yapýlan Meclis Genel Kurulu toplantýsýný, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, TC Hükümeti adýna Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, TC Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý, KTBK Komutaný Korgeneral Hilmi Akýn Zorlu, Güvenli Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Abdullah Recep, YSK Baþkaný Nevvar Nolan, Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu ile ailesi, devlet ve hükümet yetkilileri ve vatandaþlar da izledi. Ant Fotoðraf: Mustafa Erkan içme törenine yabancý basýn mensuplarý da ilgili gösterdi. Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðýný kabul etmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun kararý ile Eroðlu'nun ayrýlmasýnýn ardýndan Bakanlar Kurulu'na Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün'ün baþkanlýðýnda devam edeceðiyle ilgili tezkerenin milletvekillerinin bilgisine sunulmasýnýn ardýndan ant içmek üzere genel kurul salonuna davet edilen Eroðlu, salona girip alkýþlar arasýnda kürsüye çýkarak Cumhurbaþkaný Andý'ný içti. Tüm milletvekilleri ve davetliler de ant içmeyi ayakta dinledi. Ant içme sona erdiðinde Ýstiklal Marþý çalýnarak Cumhurbaþkanlýðý forsu meclis özel gönderine çekildi. Cumhurbaþkaný, Meclise teþekkür ederek Cumhuriyet Meclisi Baþkan Yardýmcýsý'yla birlikte genel kurul salonundan çýktý. Eroðlu, Meclisten Meclis Baþkaný tarafýndan yine askeri törenle uðurlandý. Eroðlu'nun ant içmeyi tamamlamasýnýn ardýndan Yusuf Kaptan Sahasý'nda 101 pare top atýþý yapýldý. CUMHURBAÞKANI ANDI KKTC Anayasasý'nýn 100. maddesi uyarýnca, Cumhurbaþkaný Andý þöyle: "Devletin varlýðýný ve baðýmsýzlýðýný, yurdun ve halkýn bölünmez bütünlüðünü, halkýn kayýtsýz ve þartsýz egemenliðini koruyacaðýma; hukukun üstünlüðüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine baðlý kalacaðýma; halkýmýn refah ve mutluluðu için çalýþacaðýma; her yurttaþýn insan haklarýndan ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanmasý ülküsünden ve Anayasa ve yasalara baðlýlýktan ayrýlmayacaðýma; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldýðým görevi tarafsýzlýkla yerine getirmek için bütün gücümle çalýþacaðýma namusum ve þerefim üzerine ant içerim." EROÐLU: Herkese eþit mesafede duracaðým Derviþ Eroðlu, Cumhurbaþkanlýðýnda gerçekleþtirilen devir teslim töreninde yaptýðý konuþmada, halkýn takdiriyle seçildiði Cumhurbaþkanlýðý görevini bu törenle devralmakta olduðunu belirterek "bana yaþamýmýn en anlamlý, en yüce görevini veren Kýbrýs Türk halkýnýn önünde bir kez daha saygýyla eðiliyorum" dedi. Bu görevi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nda devralmanýn da kendisi için ayrý bir anlam taþýdýðýný belirten Eroðlu, egemenlik ve çocuklarýn gelecek açýsýndan önemine iþaret ederek bu günü çocuklara armaðan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmet ve minnetle andý. "Tarihi bir dönemeçte üstlendiðim bu görevin onurlu olduðu kadar, büyük bir sorumluluk gerektirdiðinin de farkýndayým" diyen Eroðlu, görevine baþlarken 5 yýl süreyle Cumhurbaþkanlýðý görevinde bulunan Mehmet Ali Talat'a devlete ve ülkeye hizmetlerinden dolayý teþekkür etmek istediðini söyledi. Eroðlu þunlarý kaydetti: "Sayýn 2. Cumhurbaþkanýmýz Talat ve deðerli eþlerine bundan sonraki yaþamlarýnda saðlýk ve mutluluk dilerken her zaman için yapacaklarý katkýlara açýk olacaðýmý da ifade etmek istiyorum. Yine bu vesileyle aramýzda bulunan Kurucu Cumhurbaþkaný Sayýn Rauf Denktaþ'a milli mücadelemizde oynamýþ olduðu tarihi rol için tüm halkýmýz adýna þükranlarýmý ifade ediyor, katký ve önerilerine açýk olacaðýmýzý belirtmek istiyorum." AMBARGO Kýbrýs Türk halkýna hala, ambargolar ve izolasyon uygulanmasýnýn uluslararasý camianýn bir ayýbý olduðu ve Rum uzlaþmazlýðýný körüklediðine iþaret eden Eroðlu, barýþ görüþmelerinde bir sonuca ulaþýlamamasýnýn sorumlusunun Kýbrýs Türk tarafý olmadýðýný vurguladý. Eroðlu þunlarý kaydetti: "Kimse bizi özgürlüðümüz için mücadele ettik, egemenliðimize sahip çýktýk, devletimizi kurduk diye cezalandýramaz. Tarihi gerçekler ortadadýr. Kýbrýs Türk halký asla saldýrgan bir taraf olmamýþ, Kýbrýs Rumlarýnýn adada kendisi kadar hak sahibi olduðunu inkar etmemiþtir. Kýbrýs Türk halkýnýn özgürlük ve varoluþ mücadelesi sonucunda kendi devletini kurmasý yöneltilen saldýrýlarýn sonucudur. Hala Kýbrýs Türk halkýnýn ambargolar ve izolasyon uygulanmasý bize göre uluslararasý camianýn bir ayýbýdýr ve Rum uzlaþmazlýðýný körüklemektedir. Uzun yýllardýr BM gözetiminde sürdürülen barýþ görüþmelerinde bir sonuca ulaþýlamýyorsa bunun sorumlusu Kýbrýs Türk tarafý deðildir." Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kýbrýs Türk halkýnýn ortaya çýkan çözüm fýrsatlarýna olumlu yaklaþmasýna raðmen Rum kesiminin hep çözümü reddeden taraf olduðuna dikkat çektiði konuþmasýnda, yaþananlar ortadayken halen Kýbrýs Türk tarafýnýn cezalandýrýlmasý; verilen sözlerin tutulmamasý ve baskýlarýn Türkiye ile Kýbrýs Türk tarafýna yönlendirilmesinin doðru bir tutum olmadýðýnýn altýný çizdi. ULUSLARARASI CAMÝAYA MESAJ Bu tarihi günde, BM ve uluslararasý camiaya mesaj vermek istediðini de ifade eden Eroðlu, "halkýmýz ve bizler Kýbrýs meselesinin artýk bir neticeye baðlanmasýndan yanayýz. Biz adadaki mevcut gerçeklere uygun, Kýbrýs Türk halkýnýn eþit egemenliðinin ve çýkarlarýný gözetecek þekilde en kýsa sürede kalýcý ve adil bir çözüme ulaþmak için BM parametreleri çerçevesinde görüþmeleri, tüm konularda anlaþmadan hiçbir konuda anlaþýlmýþ olmayacaktýr mutabakatýna uygun olarak iyi niyetle sürdürme kararlýlýðýndayýz" dedi. Eroðlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a bir mektup göndererek görüþme sürecini kaldýðý yerden devam ettirme isteklerini bildireceðini de açýkladý. Garantör ülkeler Ýngiltere ve Yunanistan'ýn da artýk üzerlerine düþeni yapmaya ve Kýbrýs konusundaki müzakere sürecinin bu kez anlaþmayla sonuçlandýrýlmasý için Rum tarafýný doðruya yönlendirmeye çaðýran Eroðlu, Rum Yönetimine ise þöyle seslendi: "Eðer Sayýn Hristofyas iyi niyetle masaya gelirse görüþmelerin olumlu sonuç vermemesi için hiçbir neden yoktur. Yeter ki adadaki mevcut gerçekler göz önünde bulundurulsun ve eþit egemenliðimiz; bizim de bu topraklarda var olma hakkýmýz olduðu göz ardý edilmesin." KUCAKLAMAYA HAZIRIM Eroðlu, 34 yýllýk siyasi hayatýnda kendi þahsý ve ailesi hakkýnda yazýlar yazan; kendilerini "Kýbrýs'ýn en kötü insaný" gibi göstermeye çalýþan, çeþitli derin konularý manþet yapan basýn mensuplarýný da kucaklamaya hazýr olduðunu ifade etti. Birlik çaðrýsý da yapan Eroðlu, "Haklý mücadelemizi çok daha saðlam temellere oturtmak ve kalýcýlaþtýrmak için birlikte hareket etmek, birlik olmak zorundayýz. Bu anlamda herkesten katký ve iþbirliði bekliyorum. Ayrýlmaz bir parçasý olduðumuz yüce Türk ulusuyla Kýbrýs Türk halkýna saðlýklý, refah içinde aydýnlýk yarýnlar diliyorum" dedi. GÜNLÜK Erdal Güven Eroðlu ile ilk söyleþisini yaptý EROÐLU SÖYLEÞÝSÝNDEN DE BÝR KÝTAP ÇIKAR MI ACABA? Erdal Güven "Sabreden derviþ muradýna ermiþ" diyor Derviþ Eroðlu için ve soruyor; "Eroðlu, Denktaþlaþacak mý, Talatlaþacak mý?" Çözüme dair görüþlerini müzakere masasýna ne derece yansýtabilecekmiþ, Erdal Güven'in esas merak ettiði bu. Sanki Erdal Güven, "Radikal" gazetesinin yazý iþleri müdürü olarak, müzakere masasýna Türkiye'nin görüþlerinden baþka herhangi bir görüþün gidemeyeceðini, Talat'ýn da orada Türkiye'nin görüþlerini götürdüðünü bilmiyor. Kýbrýs Türkü ile dalga geçen geçene. Bizim de merak ettiðimiz þeyler var. Birincisi: Talat ile yaptýðý uzun söyleþiyi kitaplaþtýran Erdal Güven, koca kitabýn içinden Talat'ýn 'KKTC'nin ilanýnda aðladým' cümlesini "Radikal"in manþetine taþýrken, bunun Talat'a katký yapacaðýný mý düþünmüþtü? Ýkincisi; Derviþ beyle de nehir uzunluðunda bir söyleþi yapmayý, sonra da kitaplaþtýrmayý düþünüyor mu? ISUZU VAN Kuþkusuz ki, sarayda dünkü devir teslim töreninin büyük sürprizi, Talat'ýn van aracýydý... Attan inip eþeðe binmek neymiþ gördünüz mü? SON GÖRÜÞME Talat'ýn sarayda en son görüþtüðü kiþi TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu olmuþ. "Neden bunu bana yaptýnýz?" diye sormuþ mu acaba Talat? ÝLK DERS Devir teslim töreninden sonra Davutoðlu Eroðlu ile de görüþmüþ... Ýlk derse baþlarýlý geçmiþtir mutlaka... Sýnav Haziran'da PARE 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101?" diye sormuþlar o zaman. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði" için. Þimdi de acaba Denktaþ'a olan kendisine mi oldu? ÞAÞIRMAYIN Dünden itibaren sözlük deðiþmiþ... "Cumhurbaþkaný Eroðlu"... Ve "2. Cumhurbaþkaný Talat"... Sakýn þaþýrmayýn! Týrnak... "Kimse bu adada özgür ve egemen irade ile siyasi erkten söz etmesin. Lafazanlýk da etmesin. Ve kabul etsin: Türkiye'nin parasý ile varolup yaþarken bu nedenlerden dolayý hedef her zaman çözümdür..." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) " 'Gidin, geçici olarak kalacak yer bulun' demiþ Baþkan, Mahmutpaþa sakinlerine... Öyle ya... Böylesi basit ve pratik bir çözüm önlerinde dururken ne diye baðýrýr adýna 'sakin' denilen bu insanlar?" Oya GÜREL (Haberdar) "Bu toplum... 1 Mayýs Ýþçi Bayramý ve 1 Eylül Dünya Barýþ Günü gibi iki özel tarihte, birbiriyle yarýþan eylemler organize eder duruma getirildi. Þimdi... Umarým artýk herkes kendi kabahatini görür, kendi iç hesaplaþmasýný yapar ve bundan sonra aklý selim bir þekilde eski birlikteliðini ihdas eder." Tümay TUÐYAN (Yenidüzen) "Hiç aðlamak isteyip, aðladýðýnýzý görmesinler diye aðlamaktan vazgeçtiðiniz oldu mu? Kahkahalarla gülmek, zýplamak oynamak isteyip de oynayamadýðýnýz oldu mu? Ne kadar da kötüdür deðil mi duygularýnýzý gizlemek zorunda kalýþýnýz". Çiðdem Dürüst FALAY (Star) Günün Kahramaný MEHMET ALÝ TALAT Bir cumhurbaþkanlýðý serüveni de böyle bitti iþte... Beþ yýl da Mehmet Ali Talat kaldý sarayda... Ama bu dönemin 5 yýl ile sýnýrlanacaðýný hiç aklýna getirmemiþ galiba... Kendisine destek vadedenlere ve verilen sözlere o kadar inanmýþ ki, seçim sonucu adeta sürpriz olmuþ onun için. Bu yenilgiyi hiç hazmedemediði anlaþýlýyor. Saraydaki veda konuþmasýnda çok sitemli ve isyankardý... Kendisine haksýzlýk yapanlara o kürsüden bile yanýt vermek ihtiyacýný hissetti. Talat'ýn konuþmasý bir veda konuþmasý deðil, bir protestoydu...

7 24 Nisan 2010 Cumartesi 7 KAMU GÖREVLÝLERÝ YASASI KTÖS ANAYASA MAHKEMESÝ KARARINI ELEÞTÝRDÝ KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, yeni kamu görevlileriyle ilgili yasa hakkýnda olumlu görüþler içeren karar alan Anayasa Mahkemesi'nin kararýný eleþtirdi. Elcil, yatýðý yazýlý açýklamada, "Kýbrýs'ýn kuzeyinde kurdurulan ayrýlýkçý siyasi rejimin bekçileri, Ankara'dan aldýklarý talimatlar doðrultusunda Kýbrýslý Türklerin bu adadan göç etmesi için ellerinden geleni yapmaya devam etmektedirler" iddiasýnda bulundu. "Gündemde olan göç yasasýna Anayasa Mahkemesi'nin verdiði cevap, Kýbrýslý Türklerin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarýný yýkýma uðratmakla kalmayacak, gençlerimizi bu coðrafyadan koparacaktýr" görüþünü ileri süren Elcil, iddialarýný þöyle sürdürdü: "Adanýn kuzeyinin egemen sýnýflarý bir yandan Göç Yasasý ve diðer antidemokratik yasalar ile Kýbrýslý Türkleri bu adadan ayrýlmaya sürüklerken, diðer yandan Kýbrýslý Türklere ait kurumlarý tasfiye hazýrlýðýna girmiþlerdir. Bu tasfiyeyi yüz bir pare top atýþýyla kutlayanlar ise, Kýbrýslý Türkleri yok ettiklerinin farkýna varamayacak kadar körleþmiþtirler. KTÖS, tüm antidemokratik yasalara ve dayatmalara karþýn, Kýbrýslý Türklerin ekonomik, demokratik ve toplumsal haklarýnýn çiðnenmemesi için mücadeleye devam edecektir." CTP'DEN AÖA ÖÐRENCÝLERÝNE DESTEK Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Lefkoþa Ýlçesi'nden bir heyet, Lefkoþa Özgürlük Anýtý çemberinde eylemde olan Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencilerini ziyaret ederek, destek belirtti. CTP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, ziyaret sýrasýnda CTP-BG Lefkoþa Ýlçesi heyetinde, CTP-BG Ýlçe Baþkaný Metin Karasalih, Ýlçe Sekreteri Ahmet Ertaç, parti Lefkoþa Milletvekilleri Özkan Yorgancýoðlu, Kadri Fellahoðlu ve Lefkoþa Belediye Meclis Üyesi Semavi Aþýk yer aldý. CTP-BG heyeti, öðrencilerle yaptýklarý görüþmede sorunlarýnýn ciddiyetinin farkýnda olduklarýný belirterek, mücadelelerinde baþarýya ulaþýncaya kadar kendilerine destek vereceklerini ve yanlarýnda olacaklarýný vurguladýlar. SÜTEK'in özerkleþtirilmesi talep edildi Süt Ürünleri Ýmalatçýlarý Birliði (SÜÝB), Türkiye ile KKTC arasýnda imzalanan protokole ve protokol ekindeki programa uyulmasýný, süt sektörünün yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýna hemen baþlanmasýný ve Süt Endüstrisi Kurumunun (SÜTEK) Aralýk 2010 tarihine kadar özerkleþtirilmesini talep etti. SÜÝB'ten yapýlan yazýlý açýklamada "SÜTEK'in özerkleþtirilmesinden, SÜTEK'in politikadan arýndýrýlmasýný ve Bakanlýðýn düzenleyici ve denetleyici olmasýný anlýyoruz. Bu maksatla SÜTEK yönetim kurulu yeniden yapýlandýrýlmalý ve kurumun yönetiminde, temel paydaþlar KSP SEÇÝMÝ DEÐERLENDÝRDÝ: Sonuç yurtsever ve devrimciler için olumlu deðil Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde sandýktan çýkan sonucun iþçi, emekçi ve halklarýn kardeþliðine inanan ilericiler, yurtseverler ve devrimciler için hiçbir olumlu sonuç arz etmediðini savundu. KSP, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde adaylardan Mehmet Ali Talat ile Derviþ Eroðlu'nun seçimler boyunca "En TC'ci" olmak konusunda yarýþtýklarýný ileri sürerek, Talat ile Eroðlu'nu eleþtirdi. KSP, konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, Talat ile Eroðlu'nu, seçim süresince "hangimiz daha Türkiyeci" tutumu sürdürdüklerini iddia etti. Eroðlu'nun da, týpký Talat gibi TC'nin direktiflerinden çýkmadan anlaþma sürecini ve müzakereleri götürmeye devam edeceðini savunan KSP, söylemlerinde farklýlýklar Talat, Ban Ki Moon'la telefon görüþmesi yaptý BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, dün saat 16.00'da Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ý telefonla aradý. 10 dakika süren Talat-Ban görüþmesinde Genel Sekreter, Talat'la birlikte çalýþmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve Kýbrýs konusunda baþlatýlan çözüm sürecinin devam etmesini diledi. Cumhurbaþkanlýðý'ndan verilen bilgiye DP UBP ile yerel seçimlerde iþbirliði yapacak Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, 18 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde UBP adayý Derviþ Eroðlu'nu, "tam ve aktif" destekleme kararý alan ve seçimlerde büyük özveri gösteren parti tabanýna teþekkür etmek amacýyla ilçelere ve örgütlere ziyaret baþlattý. DP'den verilen bilgiye göre, bu çerçevede ilk olarak DP Gazimaðusa Ýlçe Merkezi'ni ziyaret eden DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'a, Genel Sekreter Ejder Aslanbaba, Gazimaðusa Milletvekili Ertuðrul Hasipoðlu, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Kemal Öztürk de eþlik etti. 27 Haziranda gerçekleþecek yerel seçimler konusunun da konuþulduðu toplantýda, UBP ile iþbirliðinin büyük bir ihtimalle yerel seçimlerde de devam edeceðine vurgu yaparak, parti tabanýna ayrýntýlý bilgi verdi. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Derviþ Eroðlu'nu destekleme kararý alýrken olan, SÜÝB ve Hayvan Yetiþtiricileri ve Besleyicileri Birliðin etkinliði artýrýlmalýdýr. 7 kiþilik SÜTEK yönetim kurulunun 3 üyesi SÜÝB tarafýndan, 3 üyesi Hayvan Yetiþtiricileri ve Besleyicileri Birliði tarafýndan ve 1 üyesi de Bakanlýk tarafýndan atanmalýdýr" denildi. SÜTEK'in özerkleþtirilmesiyle süt sektörünün her zaman eli taþýn altýnda olan temel paydaþlarý tarafýndan etkin ve verimli bir þekilde yönetileceði kaydedilen açýklamada, bunun için sektördeki temel paydaþlarýn sorumluluk ve yetkilerinin artýrýlacaðý devletin düzenleyici ve denetleyici olacaðý belirtildi. olmasý, onlarýn farklý siyasetlerin saðcý veya solcu uygulayýcýlarý olmadýðýný göstermediðini öne sürdü. KSP, þunlarý savundu: "Bu ülkede Talat Cumhurbaþkaný, CTP de hükümetteyken emekçiler iþten atýldý, polis baskýsýyla karþýlaþtý, iþçi-emekçi düþmaný yasalar bir bir meclisten geçirildi, zengin daha zengin, fakir daha da fakirleþtirildi. Eroðlu daha koyu, daha kemikleþmiþ söylemlerle bunu yapacaktýr. Gidilecek köyün minarelerini ne Eroðlu gösterebilir, ne de Talat! Gidilecek köyün minareleri, partimizin Anti-Emperyalist Birleþik Cephe Hükümeti siyasetinin güçlenmesiyle görülecektir. Gerisi, koskoca bir karanlýktýr!" göre, görüþmede Moon, Talat'a sürece yaptýðý katkýlardan dolayý da teþekkür etti. Cumhurbaþkaný Talat, Genel Sekreter'e, þimdiye kadar görüþme sürecinde yaptýðý katkýlarý devam ettirmesi ricasýnda bulundu. Talat kendisinin bundan sonra da çözümle ilgili çalýþmalarýný sürdüreceðini ve Kýbrýs konusundaki görüþme sürecine katký koymaya çaba harcayacaðýný söyledi. amaçlarýnýn hükümet ortaðý olmak için deðil, DP'nin kuruluþunda var olan, devlete ve demokrasiye sahip çýkma inancý ile hareket ettiklerine vurgu yaparak, DP'nin yerel seçimler bitene kadar UBP ile koalisyon ortaðý olmayacaðýnýn da altýný çizdi. Serdar Denktaþ bu konuda þunlarý söyledi: "Yerel seçimler bitene kadar koalisyonda olacak deðiliz. Ancak UBP hükümetine azýnlýk desteði vereceðiz. Temmuz-Eylül arasý Meclis olmadýðýndan UBP'nin bize pek fazla ihtiyacý olmayabilir. Ama bizim de zaten bu geçen sürede ihtiyacýmýz oturup iyice konularý irdeleyip tartýþmaktýr. Çünkü ülke ekonomisi hiçte iyiye gitmiyor. Koalisyonda olacaksak bir þeyleri düzeltmek, iyileþtirmek için olmalýyýz. Hükümette olmak adýna koalisyonda yer alýnmaz. Onun da nasýl olacaðýný artýk seçim baskýsý olmaksýzýn Temmuz - Aðustos gibi UBP ile görüþmelere baþlayarak, konuþarak ona göre koalisyonda yer alýp almamayý karara baðlayacaðýz." GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI TURUNCU-BEYAZ BALONLAR... Telefonla gazetemizi arayan bir bayan vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Geçen gün bir bankaya uðradým. Ýþim icabý... Sýramýn gelmesini ve iþlemlere baþlamamý beklerken bir de ne göreyim... Bankaya bir sürü balon getirildi. Turuncu ve beyaz balonlar. Merak edip sordum. Getirene sordum. 'Her bankaya 50 adet balon gönderdiler' dedi. Kim göndermiþ? Ulusal Birlik Partisi... Özel balonlarýn kaça mal olduðunu bilmem ama bana göre bu yapýlan yanlýþtýr. Her bankaya da gönderilmiþ... Bakalým sadece bankalara mý? Birçok yere gönderilmiþtir herhalde. Tamam, anladým, Derviþ bey cumhurbaþkaný oldu. Sevinmek haklarý da böyle pervasýz masraflar neyin nesi? Yadýrgadým... Memleketimizin ekonomik durumu belli. Tek kuruþa bile ekonomimizin ihtiyacý olduðunu söylememe gerek yok sanýrým. Ben de oyumu Derviþ beye verdim, ancak yapýlan bu tür iþleri de benimsemediðimi söylemek isterim." NE ALA, MUALLA... Gazetemizin þikayet köþesine elektronik mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn þikayeti de Mehmet Ali Talat'ýn talepleriyle ilgili. Cem imzalý þikayet mektubunun konusu þöyle: "Gazetelerde okudum. Ne kadar doðru ne kadar yanlýþ bilmem. Ancak ilk okuduðumda caným sýkýldý ve hemen gazetenizin þikayet köþesinde bunlarý dile getirmek istedim. Biz nasýl bir ülkeyiz? Denktaþ emekli oldu... Kendisine bir bina, aþçýsý, fotoðrafçýsý, korumalarý ve bir þoförle bir makam aracý tahsis edildi.. Yanlýþ. Bu ayýrýmcýlýktýr. Birinci cumhurbaþkanýymýþ... Dünyanýn baþka bir ülkesinde var mý böyle bir lüks? Açlýk içinde kývranan insanlar dururken ona böyle bir lüks yaþam sunmak... Devlet ise bunun sebebi o devleti yýkýp baþka devlet kurmalý... Neyse buna karþý çýkýlmasý gerekirken, Talat ve partisinin Denktaþ'a sunduðu nimetlerin gelenek haline getirilerek Talat'a de verileceði zannedildi herhalde... O da 24 personel, 4 makam aracý talep etti. Tabii aþçýsý, özel çalýþma binasý, korumalarý ve þoförü de ayrý... Nasýl bir ülke diyorum yine? Bu lüks nasýl bir þeydir? Ýþte Talat'ýn gerçek yüzü budur. CTP yöneticilerinin de... Talat saraya aldýðý danýþmanlarýný, müsteþarlarýný, sözcüsünü tekrar kendisine tahsis edilecek binaya yerleþtirecek ve ölene kadar maaþ tahsis edilmesini saðlayacak... Tüm masraflar da devletten tabii... Vay anasýný... Nerde var bu bolluk? Ancak çok iyi biliyorum ki tüm talepleri karþýlanmasa da kendisine Denktaþ'a yapýlan kadar bir devlet katkýsý yapýlacak... Özel bina, koruma, þoför ve belki aþçý saðlanacak. Hatta sekreter de verilebilir. Aslýnda bizlerin buna toplum olarak karþý çýkmamýz gerekmektedir. CTP Denktaþ'ý KKTC'yý kurduðu için ödüllendirdi... Talat da KKTC'yi ileriye taþýdýðýný söyleyerek ekstra taleplerde bulunmaktadýr. Beþ sene sonra Eroðlu da özel isteklerde bulunup ayrýlacak... Ekonomik bunalýmýmýzýn en büyük sebebi olan müþavirlerden sonra bir de cumhurbaþkanlýðýndan ayrýlanlarýn isteklerinin yerine getirilmesiyle üst seviyeye çýkacaktýr. Talepleri gördükten sonra 'oh, ne ala Mualla', demek geçti içimden..." BÝZÝM DUVAR BAKÝR DOÐUM DEDÝLER UBP'YÝ DOÐURDULAR Bizim Mandra KTOEÖS'ün, düreniþçi AÖA öðrencileri ile KTÖS'ten habersiz olarak Milli Eðitim Bakanlýðý ile anlaþýp protokol imzalayarak eylemdeki desteðini çekmesi, halk arasýnda öfkeli tepkilere neden olur. Herkes bunun direniþi arkadan hançerlemek olduðu görüþünde birleþmektedir. Mandradaki aydýn ve ilerici hareket içinde büyük hayal kýrýklýðý yaþanýrken, sokaktaki adam "KTOEÖS, protokoldaki imzasýný geri çekerek halktan özür dilemelidir" diye kendi kendine söylenir.

8 8 24 Nisan 2010 Cumartesi Yeni bir dönem... Cumhurbaþkanlýðý devir teslim törenini televizyondan izledim... Genellikle görüþ bildirenlerin tümü yeni bir devirden bahsetti... Samimi olarak ifade diyorum... Caný gönülden dua ediyorum... Bin kerre inþallah dileyerek... Sayýn Cumhurbaþkaným(n)dan talep de ediyorum... Lütfen yeni bir devir baþlatýn... UBP'nin son genel kuruluna gitmiþtim... Delege olduðumdan deðil... Ben 1978'den beri UBP üyesiyim... Ama mahalle delegesi rütbesinden yukarý bir rütbe alamadým... Yani kimse bana bir rütbe vermedi... Þikayetim de yok... Herhangi bir seçimde þakþakçý olmadým ki... Alenen bir mitinge gidip alkýþ tutmadým ki.. Bunu yapmayýp da hep partinin yaptýklarýný tenkit ederek... Hep daha iyisini talep ederek... Otur denince oturmayýp hep dik kafalý davranarak... Yukarýlara varmak mümkün mü?... Niye gittim ki o genel kurula?... Gittim çünkü Derviþ Bey'in geri geleceði belliydi... UBP'nin baþkaný olacaðý aþikardý... CTP'nin de bunca acemilikten sonra iktidarý UBP'ye devri mukadderdi... O zaman Derviþ Bey hükümeti devralýrdý... Ýþte bunu gördüðüm için gittim ve kurultayý takip ettim... Tüm siyasi liderlerle olduðu kadar Derviþ Bey'le de aramýz vardýr... Kendisini ne kadar tenkit edersem edeyim insan olarak hep sevdim O'nu.. Ailece hep sevdik Eroðlu ailesini... Kurultay günü yanýna yaklaþtým ve "Madem baþkan oluyorsunuz, inþallah bundan sonra Rumlar ile daha yakýn ve daha sýcak iliþki kurmaya karar verirsiniz, ben de elimden geldiðince size yardýmcý olurum" dedim... Seçim bitip konuþma yapmak için Eroðlu kürsüye çýktý... Sanki benim inadýma yaparmýþ gibi... Hristofias'a verdi veriþtirdi... Rumlar çözüm isterse KKTC gerçeðini görmelidirler... Kýbrýs'ta iki devlet, iki millet ve iki din vardýr... Aramýza Rum dönemez... Dedi de dedi ve dedikçe de heyecanlandý Derviþ Bey... UBP seçim kazandýðý gün bence Talat görüþmelere son vermeliydi... Seçim neticesi doðru deðerlendirilmeliydi... Gerek CTP ve Talat idaresi, gerekse Rum toplumu ve AB'nin tutumu Annan sürecinin etkilerini ve toplumun çözüm istencini köreltmiþti... Ýnsanlar çözümden uzaklaþmýþtý... Talat, herhalde Türkiye'nin de isteðiyle UBP'ye sýrt çevirerek görüþmelere devam etti... UBP'den bir yetkiliyi bile aralarýna alýp da onlarý da gidiþata ortak etmeyi düþünmedi... Neticede Türkiye'nin güya desteði de yeterli olmadý ve gitti... xxx Derviþ Bey inþallah vaadettiklerini yapar... Birçoðunun iddia ettiði gibi "Talat"laþmaz... Aynen kurultayda dediði gibi... Aynen seçim nutuklarýnda söylediði gibi... Aynen Denktaþ ve yandaþlarýnýn istedikleri gibi... Volkan olsun, TMT olsun, Mücahitler Derneði olsun... Zorlu Töre ve Hataylýlar ile Karadeniz derneklerinin talep ettikleri gibi... Erkekçe çýkar ve Hristofias'a haddini bildirir... Talat'ýn verdiklerini geri alýr... KKTC ilelebet yaþayacak der... Ya bunu kabul et, ya da gel Kýbrýs'ý pay edelim der... Yeni bir devre budur iþte... Ben bu yeni devreyi hakikaten görmek isterim artýk... Bu yeni devrede Derviþ Bey'e arka çýkacak çok insan olur... Halk sizi, bunlarý yapacaksýnýz diye seçti Derviþ Bey... Sakýn gerek Erdoðan'ýn ve Gül ile Davutoðlu'nun taleplerine boyun eðmeyin... Siz Talat gibi "KKTC ilan edildi diye aðlamadýnýz" deðil mi?... Dün sizi yemin ederken dinledim... KKTC'nin varlýðý ve yücelmesi için bütün gücünüzle çalýþacaðýnýza yemin ettiniz... Bu yemininize sadýk kalýn lütfen... Türkiye'nin önü açýlacakmýþ falan bunlarý unutun, bunlara öncelik vermeyin... KKTC'nin Cumhurbaþkanýysanýz KKTC halkýnýn derdini dert edin.. Yeni bir dönem yaratýn bize lütfen... Mehmet Ali Talat'a da yeni dönemde baþarýlar dilemek istiyorum... Devir teslim töreninde yaptýðý konuþmayý televizyondan dinledim... Keþke teferruatý býraksaydý ve sitemini baþka bir kulvarda ortaya koysaydý diye düþündüm... Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: Seçim kaybetmesinin nedenlerini doðru olarak deðerlendireceðinden þüphem var... Bunu konuþmasýný yaparken farkettim... Kendinden öncekilerin ne kadar baþarýsýz olduðunu iddia etmesi... Kendisinin ise baþkalarýnýn bozduðu havayý ne kadar iyiye döndürdüðünü anlatmasý... Bunlar artýk prim yapmaz sayýn Talat... Yaptýklarýnýzý, o sizi çok takdir eden Türkiye yetkilileri yeterli bulsaydý sizinle devam için gereðini yaparlardý... Suçunuzu bilin ve bundan sonra ayný suçu iþlemeyin... Ýlanýný yanlýþ bulduðunuz bir Cumhuriyet'in Cumhurbaþkaný olmak istemenizle baþladý suçunuz... Unutmayýn ki insan "Ya olduðu gibi görünmeli ya da göründüðü gibi olmalý"... Siz halkýnýzý aldattýnýz, insanýnýza sýrtýnýzý döndünüz... Halktan koptunuz, halkýn "marazi bir toplum" olduðunu gördünüz, sebeplerini anlayamadýnýz... TALAT, DAVUTOÐLU'YLA GÖRÜÞTÜ- Cumhurbaþkanlýðý devir teslim töreni için KKTC'ye gelen Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, görevi devretmeye hazýrlanan Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'la Cumhurbaþkanlýðý'nda bir araya geldi. Talat ve Davutoðlu, Talat'ýn çalýþma odasýnda yer alan görüþmenin baþýnda el sýkýþarak basýna poz verdi. Görüþmeyle ilgili açýklama ise yapýlmadý. Zeki Beþiktepeli'den halkýmýza teþekkür Yasemin Hareketi Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Zeki Beþiktepeli bir açýklama yaparak kendisine oy veren ve de vermeyen herkese teþekkür etti. Zeki Beþiktepeli'nin teþekkür açýklamasý aynen þöyle: "Seçimlerde Yasemin Hareketi baðýmsýz adayý olarak bana oy veren veya vermeyen tüm halkýmýza peþinen teþekkür ederim. Seçimlerde ve seçim sonrasý sizlere verdiðim görüþ ve siyaset doðrultusunda siyasetimizi partileþtirerek ve toplumumuzu bu doðrultuda örgütleyerek, örgütlü bir mücadeleyle icazetli siyasete karþý çýkacaðýmýzýn sözünü vermiþtik.. Ateþkes veya savaþ hali yapýsýnýn devamýný ortadan kaldýracak siyaseti kendimize rehber edineceðiz.. Asimilasyona ve kansýz soykýrým siyaseti uygulayan Türkiye hükümetlerine ve Kýbrýs'ta bu siyaseti kabul eden ve golifa gibi vatandaþlýk daðýtan ve kendi toplumunun karakterini, kültürünü ve toplumsal yapýsýný yok etme misyonunu üstlenen iþbirlikçilere karþý da mücadelemizi yükselteceðiz. Gelen Türk giden Türk siyasetini uygulayanlarla, emekçi siyasetini savunduðunu söyleyerek bizi ýrkçýlýkla suçlayanlara þunu söylemek istiyorum: Kendi toplumunu kültürüyle, karakteriyle, felsefesi ve düþüncesi ile yok eden dünya üzerinde baþka bir ülke var mýdýr? Varolan nüfusun üç katý beþ katý nüfus taþýyarak vatandaþlýk verilen baþka bir toprak parçasý mevcut mudur? Bu siyaseti hangi insan haklarýndan veya Avrupa temel sözleþmesinden aldýklarýný bizlere anlatsýnlar. Siyasetçiler kesinlikle temsil ettikleri topluluðun mutluluðu ve refahý için çaba harcarlar. Burda egemenlik, özgürlük adý altýnda yok etme siyaseti güdülmektedir. Bu görüþe, dur deme zamaný geldi ve geçmektedir bile. Yasemin Hareketi olarak bu siyaseti güden iþbirlikçileri kýnar ve Kýbrýs sorununun derhal çözülmesini talep ederiz. Asimilasyon ve soykýrým siyasetine oyuyla hayýr diyen tüm vatandaþlara tekrar teþekkür eder, gelecek günlerin daha güzel olmasý için hep birlikte onlarý mücadeleye davet eder, saygýlar sunarým." KARATAHTA Burak Maviþ AÖA nýn Kýbrýslý Türkler Ýçin Sosyal, Kültürel, Politik Önemi (4) 4- Toplumsal Örgütlülüðün Önemi ve AÖA Öðrenci Direniþi Üniversiteler baronuna kapalý kapýlar ardýnda okulöncesi öðretmeni yetiþtirme izni verildiðinin ortaya çýkmasý ile beraber, bu halkýn çocuklarýný yetiþtirecek olan Atatürk Öðretmen Akademisi öðrencileri sokaða inerek mücadele baþlatmýþtýr. Bir aydan beri AÖA öðrencileri neden direniþte olduklarýný ve olmasý gerekenin ne olduðunu eylemlerle, bildiri, broþür daðýtýmlarý ile, televizyon, radyo ve gazete aracýlýðý ile Kýbrýslý Türklere baþarýlý bir þekilde anlatmýþlardýr. Bazý medya kurumlarýnýn ve gazete yazarlarýnýn tüm kýsýtlamalarýna raðmen, kamusal, planlý, ücretsiz eðitim hakký, kültürün, kimliðin, geleneklerin devamý ve örgütlülüðün önemi konusunda Kýbrýslý Türklerde duyarlýlýk oluþturmayý baþarmýþlardýr. Üniversiteler baronu Suat Günsel in KTÖS ve AÖA tekelcilik yapýyor çýðýrtkanlýðý ile beraber, deðirmenin suyundan beslenen bazý köþe yazarlarý bu mücadeleyi rant kavgasý ile, menfaatçýlýk ile karalamaya çalýþmýþ ama mücadelenin haklýlýðý onlarý da susturmuþtur. AÖA Öðrencileri Neden Eylemde ve Haklý Mücadelesinin Temeli nedir? Bölünmüþlükten beslenenlerin, eðitime liberal anlayýþla yaklaþanlarýn, bazý patronlar ve iþbirlikçilerin AÖA öðrencilerine bakýþ açýsýnýn karalama nitelikli olmasý doðaldýr. Tüm karalama çabalarýna raðmen bu eylem, bu kavga ne rant kavgasýdýr, ne menfaat kavgasýdýr, ne de bencil bir tavýrdýr. AÖA öðrencilerinin eylemi insancýl, doðru ve haklý bir tavýrýdýr. Bu mücadelenin temelinde Kýbrýslý Türkler in kimliðinin, kültürünün, geleneklerinin devamý, örgütlülüðün devamý ve kamusal, parasýz eðitimin devamý vardýr. Bu anlamda; 1-Kýbrýslý Türklerin kültürünü, kimliðini ve geleneklerini çocuklarýmýza öðreten öðretmenleri 1937 den beri planlý, nitelikli ve ücretsiz yetiþtiren AÖA dir. AÖA nin toplumsal görevini, eðitimi para olarak görenlere paylaþtýrmak, AÖA ni iþlevsizleþtirecek ve ileri ki yýllarda kapanmasýný saðlayacaktýr. AÖA öðrencilerinin mücadelesi Kýbrýslý Türklerin kurumlarýnýn, kültürünün, kimliðinin ve geleneklerinin devamý içindir. 2- Kýbrýslý Türklerin elinde kalan ve ücretsiz eðitim veren son kurum AÖA dir. AÖA nýn devamlýlýðý parasý olmayan ama bilgisi olan öðrenciler için bir kapýdýr. AÖA nýn görevinin piyasaya açýlmasý toplum dinamiklerini olumsuz etkileyecektir. AÖA öðrencilerinin mücadelesi kamusal, nitelikli, planlý ve ücretsiz eðitim hakkýnýn devamý içindir. 3- Kýbrýslý Türklerin toplumsal mücadele tarihinde önemli bir yer tutan öðretmen örgütlülüðünün devamý, toplumun demokratik, ekonomik ve sosyal haklarý açýsýndan oldukça önemlidir. AÖA nýn iþlevsizleþtirilmesi veya kapatýlmasý Kýbrýslý Türklerin örgütlülüðüne zarar verecektir. AÖA öðrencilerinin mücadelesi, Kýbrýslý Türklerin toplumsal mücadele tarihinde önemli bir yer tutan öðretmen örgütlülüðünün ve toplumsal örgütlülüðün devamý içindir. AÖA öðrencileri bir aylýk eylem döneminin son 13. gününde haklý mücadelelerini çözüme kavuþturmak adýna çadýrlarda yatýp kalkmaktadýr. Eðitim Bakanlýðý ise olayý çözmemek için her türlü ayak oyununu oynamaktadýr. Ayrýca KTOEÖS nýn üst yönetiminin takýnmýþ olduðu tavýr mücadeleye ve sendikal örgütlülüðe zarar vermiþtir. Umarým erken zamanda doðru yolu bulabilirler. AÖA öðrencilerinin haklý direniþi, örgütlü mücadelenin sembolü haline gelmiþtir. Uzun zamandýr sokakta böyle bir hak mücadelesi verilmemiþti. Biz Kýbrýslý Türklere düþen görev bu kavgaya köstek olmak deðil destek olmaktýr.

9 24 Nisan 2010 Cumartesi 9 Tünel ALINTI BASININ OGÜN SAMAST'I YILMAZ ÖZDÝL Þanlý Genelkurmay'ýn yalanlarý bir bir çýkýyor. Kendi askerinin ölümüne neden olan, nedamet getireceðine suçu PKK'nýn üstüne atanlarda utanç kýrýntýsýna rastlamak mümkün deðil. Hepsi Kürtlere birer sýnav. Ahmet Türk'ün göz göre göre, onca devlet görevlisi önünde yumruklanmasý da Kürtlerin tepkisini ölçmek için geliþtirilmiþ bir taktik sanki. Burnuna vur ve itidal bekle! Nitekim basýn mücahitleri, nefret ideologlarý tartýþacaðýmýz zeminin sýnýrlarýný çiziverdiler. Ýpi ilk geren Hürriyet gazetesinin son keþfi, Çandar'ýn mükemmel adlandýrmasýyla 'basýnýn Ogün Samast'ýydý. Yýlmaz Özdil, sahibinin tanýmýyla 'olaðanüstü zekâ ve espriyle yazýlmýþ' yazýsýyla açýkça 'oh olsun' diyordu. Ardýndaki kara kalabalýða güvenerek. Kahramanlýklarýndan sarhoþ, frenleri patlamýþ þekilde basýn tarihinin en utanýlasý ýrkçýlýkayrýmcýlýk-nefret dilinde yeni çýðýrlar açýyorlar. Yýldýrým TÜRKER (Radikal) DÝPNOT Kýbrýs'ta kapýlar 29 yýl aradan sonra 23 Nisan 2003'te açýlmýþtý. TATLIYI HER ZAMAN SONA BIRAKIRIM ARÞÝV TARÝH 14 MART, 2009 Karakter belgesine 'sirkat' suçu yazýlan Þener Levent, polisin yaptýðý 'hata'yý düzeltmesinden ve özür dilemesinden sonra seçimlerde aday oldu... Yasemin Hareketi adaylarýný açýkladý... Gözden kaçmayanlar... TÜRKÝYE'DE HAPÝSTEKÝ ÇOCUKLARIN GÖLGESÝNDE 23 NÝSAN Türkiye'de, 23 Nisan Çocuk Bayramý'ný hapisteki çocuklarýn gölgesinde kutladý. Adalet Bakanlýðý'nýn verilerine göre cezaevlerinde 2 bin 559 çocuk bulunuyor. Sivil toplum kuruluþlarýnýn belirttiði rakamsa bunun çok üstünde. UNICEF'in raporunda, Adana'da Ýlkokul öðrencisi B.E'nin dersteyken gözaltýna alýndýðý ve Diyarbakýr Cezaevi'nde bulunan epilepsi hastasý 15 yaþýndaki A'nýn Adli Týp Kurumu'nun "Ýlaçlarýný kullanýrsa gözetim altýnda tutulmasýnda sakýnca yoktur" raporu yüzünden tahliye edilemediði de yer alýyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Hristofyas beni samimi bir þekilde tebrik etti ve yakýn bir zamanda görüþme arzusunu iletti, Hristofyas'ý samimi buldum. Derviþ EROÐLU Aklýnýzda bulunsun Zayýflatan haplara dikkat! Daha zayýf bir vücut yapýsýna sahip olabilmek adýna kýsa sürede hýzlý kilo vermenin ciddi saðlýk sorunlarýna yol açabileceði uyarýsýnda bulunuldu. Birkaç bitkinin karýþýmýndan oluþan ve beyindeki sinir hücrelerini etkileyen bitkisel ürünlerin kimyasallar içerebildiði için riskli olduðunu, bitkisel ürünlerin kullanýlmasýyla vücudun sadece gýdalardan edinebileceði mikro besleyiciler alamadýðýný belirten uzmanlar, sýk kilo alýp verme sonucunda da kiþinin metabolizma hýzýnýn yavaþladýðýný, vücudun yað dokusunun artarak kas, su ve yaðsýz doku oranýnýn azaldýðýný ve baðýþýklýk sisteminin zayýfladýðýný bildirdi. "Ýlk tercihim çözüm, ikincisi tanýnmýþ KKTC... Koltuðu Kýbrýs sorununu bitirerek býrakmak isterim." Derviþ EROÐLU Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... KEÇÝLER VE GÜNAHLAR Günah çýkarmaya niyeti olmayan CTP, ancak da, Talat'ýn seçim yenilgisine günah keçisi arýyor. Doðru keçiyi bulmak kolay ama yanlýþ keçilerin etrafýnda gezinirken, doðru keçileri kaçýrýyor. Erken seçim olmasaydý, halen hükümette olacaðýný da mý unuttun ey CTP? AKP Hükümeti sizi desteklemiþ olsaydý, öyle apar topar, yangýndan mal kaçýrýr gibi sürükler miydi sizi seçime? Sen hükümette olsaydýn Doðan Harman, þimdi Kutlay Erk'i deðil, Derviþ Eroðlu'nu ters basacaktý. 16 yaþýndaki Hakkarili Hatip Kurt 23 Nisan Çocuk Bayramý na, yüzünde ve yüreðinde devletin açtýðý yaralarla girdi: Hakkârili çocuklara 23 Nisan hediyesi. TBMM, çocuklara pozitif ayrýmcýlýk getiren Anayasa deðiþikliðiyle uðraþadursun, 16 yaþýndaki Hakkârili Hatip Kurt kendisine armaðan edilen bayramý, kýrýk elmacýk kemiði, kýrýk kalbi ve parçalanmýþ ruhuyla karþýladý. Hakkâri de Ahmet Türk e yönelik yumruklu saldýrýyý protesto eden gruba polisin müdahalesi sýrasýnda annesinin feryatlarý arasýnda yerlerde sürüklenen 16 yaþýndaki Hatip Kurt un görüntüsü ekranlardan geçip durdu geçtiðimiz hafta. Annesinin onu polislerin elinden korumak için gösterdiði olaðanüstü çaba hafýzalara kazýndý. Anne Güle Kurt þöyle anlatýyor olayý: -Polisler bizim sokaktaki göstericileri coplarla daðýtmaya çalýþýyorlardý. Kapýda bulunan çocuðuma vurmaya baþladýlar. Engel olmak istedim, beni de dövdüler. Çocuðumu dövdükten sonra panzere bindirmek istediler. Engel olmaya çalýþtým. Hakaret ettiler. Sonra da ikimizi alýp hastaneye götürdüler. Benim kolumda kýrýk var. Oðlumun elmacýk kemiði kýrýldý. Hatip Hakkâri Lisesi nde okuyor. Dört yýldýr voleybol takýmýnda lisanslý oyuncu. Bu yýl takýmý Hakkâri de þampiyon olmuþ. Önümüzdeki hafta þehir dýþýna maça gideceklermiþ, Geçen yaz maça Diyarbakýr a gitmiþtik. Ýlk kez gördüm Diyarbakýr ý. Þimdi de Muþ u görecektim ama gidemeyeceðim diyor üzülerek. En çok edebiyat dersini seviyor, edebiyat öðretmeni olmak konusunda kararlý. Orhan Pamuk ve Mehmet Uzun favori yazarlarý. Hatip, olay anýný þöyle anlatýyor: -Okuldan çýkmýþ, eve gidiyordum. Bizim evin önünde polislerle kavga ediyorlardý. Olaylarýn içinde kalmamak için hýzla eve yöneldim. Kapýyý açmaya çalýþýrken arkadan birisi kafama vurdu. Düþerken yüzümü duvara çarpmýþým, elmacýk kemiðim kýrýlmýþ. Her gelen bana vuruyordu. Ne olduðunu anlayamadým. Sadece hapse gireceðimi ve okula gidemeyeceðimi düþündüm. Hatip, geçmiþte polis dayaðý yiyen çocuklarýn görüntüsünü televizyonlardan izlerken bir gün ayný þeyin kendisinin de baþýna gelebileceðini hiç düþünmemiþ. Okulda öðretilen devletle, Hakkari sokaklarýnda karþýlaþtýðý devleti karþýlaþtýran Hatip þöyle söylüyor: -Keþke okulda anlatýldýðý gibi olsaydý. Yaþadýklarýmdan dolayý devlete kýzgýným, kýrgýným. Dövmeyebilirlerdi beni. Suçsuz olduðum için kaçma ihtiyacý bile duymadým. Okul formam üzerindeydi. Televizyonda Hatip de izlemiþ polislerin kendisini ve annesini sürüklediði görüntüleri, Ýzleyince daha çok korktum. Donup kaldým. Çok zoruma gitti anneme vurmalarý diyen Hatip yine de bir teselli bulabiliyor: -Taþ atan çocuklara bakýnca ben þanslýyým. Geçen sene 23 Nisan da yine Hakkâri de bir çocuða dipçikle vurmuþlardý. Ondan önce 23 Nisan öncesi bir baþka çocuðun kolu kýrýlmýþtý. Bu 23 Nisan öncesi de ben. Sanýrým bu Hakkârili çocuklara 23 Nisan hediyesi. (Radikal-Rifat Baþaran ýn haberinden)

10 10 24 Nisan 2010 Cumartesi ERDOÐAN PAPANDREU ÝLE TELEFONDA GÖRÜÞTÜ Türkiye Baþbakaný Recep Tayip Erdoðan'ýn, Yunanistan Baþbakaný Yorgo Papandreu ile yaptýðý telefon görüþmesinde, Erdoðan'ýn Atina'ya yapacaðý ziyaretin detaylarýnýn konuþulduðu ve iki ülke iliþkileri hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunulduðu bildirildi. Görüþmede, ekonomik yardým önerisi ve benzeri konularýn kesinlikle gündeme gelmediði vurgulandý.baþbakanlýk Basýn Merkezi'den yapýlan yazýlý açýklamada, konuya iliþkin þunlar kaydedildi: ''Bugün, bazý basýn-yayýn organlarýnda Yunanistan gazetelerinden alýntýyla, Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayip Erdoðan ve Yunanistan Baþbakaný Sayýn Yorgo Papandreu arasýnda yapýlan telefon görüþmesi hakkýnda haberler yer almýþtýr. Haberlerde, Baþbakanýmýzýn Yunanistan Baþbakaný Sayýn Papandreu'ya 'ekonomik yardým' önerisinde bulunduðu iddia edilmiþtir. Sayýn Baþbakanýmýzýn 16 Nisan 2010 tarihinde Sayýn Papandreu ile yaptýðý telefon görüþmesinde, Atina'ya yapýlacak ziyaretin detaylarý konuþulmuþ, iki ülke iliþkileri hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtur. Görüþmede, ekonomik yardým önerisi ve benzeri konular kesinlikle gündeme gelmemiþtir. Haberlerin gerçeði yansýtmadýðý kamuoyuna saygýyla duyurulur.'' HRÝSTOFYAS BAN'A MEKTUP GÖNDERDÝ Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn KKTC Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ertesi günü (19 Nisan) BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a Kýbrýs doðrudan müzakereleriyle ilgili bir mektup gönderdiði haber verildi. Politis gazetesi, "Olasý Baþarýsýzlýkla Ýlgili Tezler Sunuldu... Baþkan Hristofyas'ýn BM Genel Sekreteri'ne Gönderdiði Mektubu Açýklýyoruz... Kýbrýs Sorununa Ýliþkin Bir Uluslararasý Konferans Þartlý Olarak Kabul Ediliyor" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, Hristofyas'ýn Ban'a gönderdiði mektubun; Cumhurbaþkanlýðýna Derviþ Eroðlu'nun seçilmesinden sonra "müzakerelerde baþarýsýzlýk olasýlýðýna iliþkin önleme diplomasisi hareketi olduðunu" yazdý. BM, 26 VEYA 27 NÝSAN'DA TUTUM BELÝRLEYECEK Fileleftheros, "Ankara'nýn Teyitlerine Dayanýyorlar... BM ve Arabulucular Müzakerelerin Devam Edeceðini Düþünüyor" baþlýklý haberinde, BM'nin, müzakereler prosedürünün 30 Mart'ta kaldýðý noktadan devam edeceði yönünde Ankara tarafýndan çeþitli uluslararasý oyunculara verilen teyitlere dayandýðýný, kamuoyuna yönelik açýklamalara raðmen uluslararasý konferans çaðrýlmasýnýn arabulucularýn gündeminin üst sýralarýnda olduðunu yazdý. Gazete, BM'nin; Ban Ki Moon'un programýna göre ayýn 26'sý veya 27'sinde New York'taki BM merkezinde yapýlacak toplantýda taktik belirleyeceðini ancak Ban'ýn; izlenecek taktiðin ana ekseninin, müzakerelerin Hristofyas ve Talat arasýnda uzlaþýlan zeminden devamý olduðuna inandýðýný yazdý. ECONOMIST DERGÝSÝ: AB, Güney Kýbrýs'a baský yaparsa sorun çözülebilir Ýngiliz Economist dergisi, KKTC'nin yeni cumhurbaþkaný olarak Derviþ Eroðlu'nun seçilmesiyle Kýbrýs sorunun daha da karmaþýk hale geldiðini öne sürerek, "AB'nin ve Yunanistan'ýn Kýbrýs sorununun çözümü konusunda Güney Kýbrýs'a baský yapabileceðini" yazdý. Economist dergisinin bu haftaki sayýsýnda, geçen hafta sonu KKTC'de yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçim sonucu ve Kýbrýs sorunuyla ilgili iki ayrý makale yayýmlandý. Adadaki çözüm konusunu sadece yerel halkýn konusu olarak görmenin yanlýþ olacaðýný kaydeden dergi, "Kýbrýs, Avrupa üzerine de gölge düþürüyor" yorumunu yaptý. AB'nin Mayýs 2004'de Kýbrýslý Rumlarý, BM'nin Annan planýný reddetmelerine karþýn birliðe aldýklarýnýn anýmsatýldýðý makalede, "Hem AB'nin Kýbrýslý Türklere yardým çabalarý hem de Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri konusunda, Kýbrýs tahrip edici bir rol oynadý. Çünkü, Türkiye NATO üyesi (ama AB üyesi deðil) ve Kýbrýs AB'de (NATO'da deðil)" denildi. Makalede "Peki ne yapýlmalý?" sorusu da sorularak, "Tecrübeler, Kýbrýslý Türklerin ve Rumlarýn bu sorunu kendi aralarýnda çözemeyeceðini ortaya koyuyor. Sorunun daha da karmaþýk olmasý, doðrudan ticaretin yapýlamadýðý, dünyayla ulaþým baðlantýsý olmayan Kýbrýslý Türkler için de, kuzeyde büyük bir Türk ordusunun bulunduðu, toprak kaybeden, ekonomisi ve turizmi etkilenen Kýbrýslý Rumlar için de kötü olur" denildi. "SORUN, ÝMTÝYAZ VERMEK ÝSTEMEYEN KIBRIS RUM TARAFINDA" Türkiye'nin AB üyeliði önüne Fransa ve Almanya gibi ülkelerin Kýbrýs konusunu engel olarak çýkardýðýný belirten Economist, Kýbrýs'ta bir çözüm umudunun yeniden canlanmasý için üç yol olduðunu savundu. Bunlardan ilkinin "Türk hükümetinin Eroðlu'na müzakereleri KKTC'nin bir önceki Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn býraktýðý yerden devam ettirmesi konusunda baský yapmasý" olduðunu kaydeden dergi, ikincisinin ise "Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kýbrýslý Rumlarla doðrudan konuþmanýn bir yolunu bulmasý" olduðunu, bu yönden de gelecek ay Erdoðan'ýn Atina'ya yapacaðý ziyaretin ve Yunanistan Baþbakaný Yorgo Papandreu ile yapacaðý görüþmenin yararlý olabileceðini belirtti. Sonuncu öneride de Economist, en büyük problemin Kýbrýs Türk tarafýnda deðil, imtiyaz vermek konusunda baský yapýlmayan Kýbrýs Rum tarafýnda olduðunu yazdý. Papandreu'nun bu konuda yardýmcý olabileceði, ancak potansiyel umut verici giriþimin Brüksel'den gelebileceði kaydedildi. "RAUF DENKTAÞ MÜZAKERECÝ OLABÝLÝR DEDÝKODUSU" Bu arada Economist, Derviþ Eroðlu ile ilgili yayýmladýðý ayrý bir makalede, adadaki müzakereleri sürdüreceðini söyleyen Eroðlu'nun, müzakereci olarak KKTC'nin 1. Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ý atayacaðý yönünde dedikodularýn dolaþtýðý ifadesine yer verdi. Kýbrýs sorununun geçmiþinden bahsedilen makalede, "Türkiye'nin adada bir çözüm için uðraþmaya devam edeceði ve Baþbakan Erdoðan'ýn 2010 yýlýnýn sonuna kadar Kýbrýs'ta bir çözüm istediði" kaydedildi. Erdoðan'ýn Atina'ya yapacaðý ziyarete de dikkat çekilen makalede, bu ziyarette Erdoðan'ýn Kýbrýs'ta her iki tarafýn, BM, Yunanistan ve Türkiye'nin katýlýmýyla bir konferans yapýlmasý önerisini getirebileceði belirtildi. 23 NÝSAN KUTLANDI- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, dün kutlandý. Ýlk tören Lefkoþa Atatürk Anýtý önünde yapýldý. Saat 09.00'da baþlayan törende anýta çelenkler konuldu, saygý duruþunda bulunulup Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklar göndere çekildi. Saat 09.30'da da Lefkoþa Atatürk Stadý'nda tören düzenlendi. Kutlamalar çerçevesinde, diðer ilçelerde de, törenler yapýldý. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Felaket ve þölen birarada Ýzlanda'da yanardað patlamasýnýn ardýndan meydana gelen meteor yaðmuru iþte bu muhteþem görüntüleri ortaya çýkardý. Gökyüzü yýldýz kaymasý olarak da bilinen meteor yaðmurlarýna sahne olurken, kayan yýldýzlarýn býraktýðý ýþýklý izler yanardaðýn etrafýndaki kül bulutunu muhteþem þekilde aydýnlattý. Meteor yaðmurundan kaynaklanan parýltýlar, "Kuzey Iþýklarý" ile birlikte Ýzlanda'da patlayan Eyjafjallajokull volkaný üzerinde görülmemiþ manzaralar yarattý. Göktaþý yaðmurlarý, güneþ sisteminin iç kýsýmlarýna doðru yaklaþan bir kuyruklu yýldýzdan kaynaklanýyor. Buz ve tozdan oluþan bu büyük kar toplarýndan her biri güneþ sisteminin iç kýsýmlarýna doðru yaklaþtýðýnda, güneþ ýþýnlarý kuyruklu yýldýzýn donmuþ yüzeyini ateþe veriyor ve toz parçacýklarý serbest kalýyor. Bir kuyruklu yýldýz, güneþ sisteminin iç kýsýmlarýndan her geçiþinde trilyonlarca küçük parçacýðý ardýnda býrakýyor. Dünya'nýn yörüngesi bu kuyruklu yýldýzýn yörüngesiyle kesiþtiðinde bir meteor yaðmuru oluþuyor. Tam yüz nakli yapýldý Ýspanya'da geçirdiði bir travmaya baðlý olarak yutkunmak, nefes almak ve konuþmakta güçlük çeken genç bir hastaya tam yüzlü nakli yapýldýðý açýklandý. Barcelona'daki Vall d'hebron Hastanesi, 5 yýldýr deforme olmuþ yüzüyle yaþayan, adý açýklanmayan gence Mart ayýnda nakil yapýldýðýný belirtirken, bu ameliyatýn dünyadaki ilk tam yüz nakli olduðu iddiasýnda bulundu. Bugüne kadar yapýlan 11 yüz nakli ameliyatýnýn ''kýsmi nakiller'' olduðunu ileri süren hastane açýlamasýnda, 22 saat süren ameliyata 30 kadar doktorun girdiði, hastaya bütün deri, yüz kaslarý, burun, dudak, diþ ek çene kemiði, elmacýk kemiði, damak ve alt çene nakledildiði belirtildi. Genç adamýn ameliyattan bir hafta sonra ayna istediði, önümüzdeki haftalarda da hastanýn konuþmaya ve yemek yemeðe baþlayacaðý açýklandý. Dünyada kýsmi olarak yapýlan ilk yüz nakli ise 2005 yýlýnda Fransa'da gerçekleþmiþti. 'Kutup ayýlarýnýn dansý' fotoðrafý satýþta! Ýngiltere'nin baþkenti Londra'daki tanýnmýþ müzayede evi Christie's, "Dünya Günü" etkinlikleri kapsamýnda yalnýzca doða fotoðraflarýnýn yer aldýðý bir müzayede baþlattý. Baþarýlý fotoðrafçýlardan kurulu bir jürinin gerçekleþtirdiði elemeyle seçilen 40 fotoðraf arasýnda en ilgi çeken kare ise Tom Mangelsen'in "Kutup Dansý" isimli fotoðrafý oldu. Kanada'nýn Cape Churchill bölgesinde çekilen fotoðrafta liderlik mücadelesi nedeniyle birbirleriyle güreþen iki sevimli kutup ayýsý, sanki dans edermiþ gibi görülüyor. Mangelsen'in fotoðrafýnýn müzayedede oldukça yüksek bir fiyattan alýcý bulmasý bekleniyor. En talihsiz postacý! Ýngiltere'de yaþayan Türk posta iþçisi Cemal Çelikkanat, 100 bin sterlin deðerindeki büyük ikramiye çýkan kazý kazan kartýný çöpe attý. Büyük ikramiyenin kendisine çýktýðýnýn çok geç farkýna varan postacý, "Oyunun kurallarýný bilmiyordum ve 100 bin sterlini çöpe attým. Kendimi çok kötü hissediyorum. Hayatým alt üst oldu" dedi. Sheffield yakýnlarýnda Dronfield bölgesindeki Ýngiliz Royal Mail posta þirketinden þoförlük yapan ve maddi sorunlar yüzünden eþinden ayrýlan 38 yaþýndaki 3 çocuk babasý Cemal Çelikkanat, bir marketten 2 sterline (yaklaþýk 5TL) aldýðý kazý kazan kartýna tam 100 bin sterlin (yaklaþýk TL) deðerindeki büyük ikramiye çýktý. Oyunun kuralýný bilmeyen Çelikkanat, bir gün boyunca cebinde taþýdýðý kazý kazan kartýný satýn aldýðý marketin çöpüne attý. Bu olaydan bir gün sonra bir bayan arkadaþýnýn ayný kazý kazan kartýndan 25 sterlin kazanmasý üzerine ikramiye çýkan karta dikkatlice bakan Çelikkanat, çöpe attýðý kazý kazan kartýna büyük ikramiye çýktýðýnýn farkýna vardý. Soluðu markette alan Çelikkanat, bir gün önce çöpe attýðý kazý kazan kartýný aramaya baþladý fakat market sahibinin çöpleri bir günce yaktýðýný söylemesi üzerine dünyasý baþýna yýkýldý.

11 24 Nisan 2010 Cumartesi GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. MÝLLET HRÝSTOFYAS ÝLE VEDALAÞTI Görev süresi dolan Kýbrýs'taki Ýngiliz Yüksek Komiseri Peter Millet'in, adadan ayrýlacak olmasý nedeniyle Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ile vedalaþtýðý bildirildi. Simerini gazetesi, Millet'in, görev süreci boyunca Hristofyas'la yaptýklarý iþbirliðini "samimi ve fevkalade" olarak nitelendirdiðini yazdý. Habere göre, "Kýbrýs ile Ýngiltere'nin AB içerisinde yer aldýðýný, ortak deðer ve çýkarlarýnýn olduðunu" belirten Millet, "iki ülkenin siyasi, ekonomik, toplumsal konular gibi birçok çerçevede kusursuz iþbirlikleri yatýðýný" ifade etti. BÝR ARAÇ KUNDAKLANDI Lefkoþa Rum kesiminde, önceki gün, 59 yaþýndaki bir Rumun aracý kundaklandý. Politis gazetesi, söz konusu Rum'un aracýnda yaklaþýk 40 bin Euro'luk maddi hasar meydana geldiðini yazdý. SIRBÝSTAN ÝLE ÝMZALANAN ÝÞBÝRLÝÐÝ ANLAÞMASI ONAYLANDI Rum Bakanlar Kurulu, dün, 23 Þubat 2009'da, Güney Kýbrýs ile Sýrbistan arasýnda imzalanan terör ve suçlarla ilgili anlaþmayý onayladý. Alithia gazetesinin haberine göre, anlaþma, iki ülke arasýnda, terör, uyuþturucu, insan kaçakçýlýðý, kara para aklama ve kaçak göç konularýnda edinilen deneyimlerin alýþveriþini öngörüyor. RUM MECLÝSÝNDE SAYGI DURUÞU Haravgi gazetesi Rum Meclisinde, Ermeni soykýrýmýnda ölenler için bir dakikalýðýna saygý duruþu düzenlendiðini bildirdi. ERMENÝ TEMSÝLCÝSÝ RUMLARA ÞÜKRANLARINI SUNDU Rum Meclisindeki Ermeni Cemaatinin oy hakký olmayan Temsilci Vartkes Mahtesian'ýn, ileri sürdükleri Türkiye'nin Ermeni soykýrýma iliþkin piþmanlýk duymamýþ bir þekilde kalmaya devam ettiðini ileri sürdüðü, Ermeni soykýrýmý iddialarýna iliþkin tutumlarýndan dolayý Rumlara minnettarlýklarýný dile getirdiði bildirildi. Haravgi gazetesi, ileri sürülen Ermeni soykýrýmýnýn 95'inci yýlýný tamamlamasý dolayýsýyla Mahtesian'ýn Rum Meclisinin Genel Kurul toplantýsýnda dün yaptýðý konuþmaya yer verdi. DOÐRUDAN TÝCARET ENDÝÞESÝ Rum Yönetiminin, KKTC hava ve deniz limanlarý üzerinden AB üyesi ülkelerle ticareti düzenleyen Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün Avrupa Parlamentosu, Komisyonu ve Konseyi tarafýndan onaylanmasýný engelleme çabalarýný yoðun þekilde sürdürdüðü haber verildi. Politis "Zor Sonbahar Geliyor... Doðrudan Ticaret Konusunda Perde Önünde Tonlar Düþük, Perde Gerisi Kaynýyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Rum Yönetiminin son savunma hattýnýn Avrupa Birliði Adalet Divaný'na baþvuru olduðunu yazdý. Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði yasasý onaylandý Kýbrýslý Türklerin, Güney Kýbrýs'taki taþýnmaz mallarý konusunda Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) yapacaklarý baþvurular karþýsýnda, Güney'de Kýbrýslý Türklerin taþýnmaz mallarýndan sorumlu olan vasiliðin güçlendirilmesini amaçlayan yasanýn, dün, Rum Meclisi'nde onaylandýðý, ancak oylamanýn partiler içerisinde karmaþalara yol açtýðý bildirildi. Politis gazetesi, haberinde, Kýbrýslý Türklerin, Güney'deki taþýnmaz mallarý konusunda AÝHM'e baþvurularýnda Rum tarafýnýn elini güçlendirmeyi amaçlayan yasa tasarýsýnýn, dün ilk olarak Rum siyasi parti temsilci ve baþkanlarýnýn katýldýklarý toplantýda, ardýndan da Rum Meclisi oturumunda ele alýndýðýný yazdý. Habere göre, söz konusu yasa tasarýsýnýn Rum partileri arasýnda sabah yapýlan toplantýda ele alýnmasý sýrasýnda, yasa tasarýsýnda yeni deðiþiklikler yapýlmasý önerilerinin sunulmasý üzerine gerginlik yaþanýrken, yasada gerekli görülmesi halinde ileriki zamanlarda deðiþiklik yapýlabileceði konusunda uzlaþýya varýlmasýyla birlikte Rum Meclisine sevkine karar verildi. DÝKO'nun yasa tasarýsý için sunduðu deðiþikliklerin kabul edilerek yasaya eklenmesine karþýn yasanýn mecliste oylanmasý sýrasýnda olumsuz tavýr aldýðýný belirten gazete, buna karþýn hem yasaya destek veren DÝSÝ, hem de karþý çýkan DÝKO'da bazý milletvekillerinin parti kararýný dinlemeyerek kendi görüþleri doðrultusunda hareket ettiklerini vurguladý. Habere göre, oylama sýrasýnda salonda mevcut milletvekili sayýsýndan fazla oy çýkmasý, oylamanýn iki kez tekrarlanmasýna sebep 29 Ekim "Kayýplar Günü" olarak belirlendi Rum Meclisi Genel Kurulu'nun dün aldýðý kararla 29 Ekim tarihini "Kayýplar Günü" olarak belirlediði bildirildi. Haravgi gazetesi, "29 Ekim tarihi Türkler tarafýndan mahkumlarýn serbest býrakýldýklarý günün ertesi günü olduðunu" savunup "28 Ekim 1974 tarihinde son mahkumlarýn Türkler tarafýndan serbest býrakýldýklarýný ve o zamandan beri beyan edilmemiþ esirler ve kayýplarla ilgili sorunlarýn baþladýðýný" iddia etti. Gazete, söz konusu tarihin Rum Kayýplar ve Esir Aileleri ve Yakýnlarý Örgütünün talebi üzerine "Kayýplar Günü" olarak ilan edildiðini kaydetti. Habere göre, Meclis Baþkaný Karoyan; Rum Meclisinin AB, BM ile tüm uluslararasý ve ulusal meclis kurumlarýný, Türkiye'nin kayýplarýn akýbetlerinin belirlenmesini isteyen BM'nin kararlarýný uygulamada iþbirliði yapmasý amacýyla Türkiye'ye karþý nüfuzlarýný uygulamalarý çaðýrýsýnda bulunduðunu belirtti. Karoyan ayrýca, bulunduðumuz hafta içerisinde her yýl düzenlenen "Kayýplara Sevgi Maratonunun" gerçekleþtirilmekte olduðunu anýmsatarak, bu fýrsatla "Meclisin bir kez daha kayýp ailelerine yönelik dayanýþmalarýný, desteklerini tekrar ettiklerini ve kayýplarýn SERDAR DENKTAÞ: Müzakereci Eroðlu olacak Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn, Kýbrýs Türk tarafýnýn müzakerelerdeki temsilcisinin Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu olacaðýný, kendisinin ve Rauf Denktaþ'ýn ise müzakere grubunda yer almalarýnýn söz konusu olmadýðýný açýkladýðý savunuldu. Simerini gazetesi, Serdar Denktaþ'ýn konuyla ilgili açýklamasýný, kendilerine verdiði röportajda yaptýðýný yazdý. Gazeteye göre, Denktaþ, röportajýnda, kendisi veya babasýnýn müzakere gurubunda yer alacaklarý ya da Kýbrýs Türk tarafýnýn müzakerecisinin Eroðlu'ndan baþkasý olacaðý þeklindeki iddialarýn gerçekleri yansýtmadýðýný, kendisi ve Rauf Denktaþ'ýn, Eroðlu'nun seçimler öncesinde oluþturacaðýný duyurduðu "ulusal konseyde" yer alacaklarýný ifade etti. Müzakerelerin kaldýðý yerden baþlamasýný isteyenlere iliþkin olarak ise Denktaþ, müzakerelerin kaldýðý yerin "hiçbir yer" olduðunu, taraflarýn bugüne kadar pek çok unsur üzerinde anlaþmaya varamadýklarýný söyledi. Denktaþ, bugüne kadar müzakerelerde olurken, bu durumum Rum meclisinde elektronik oylamaya geçilmesi konusunu da gündeme getirdi. Yasa tasarýsý, 29 lehte, 12 aleyhte oyla kabul edilirken, AKEL'den tüm milletvekilleri lehte, EURO.KO'dan milletvekillerinin tümü ise aleyhte oy verdiler. YASA TASARISINDA DEÐÝÞÝKLÝKLER Gazete, haberinde ayrýca, Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði yasasýnda yapýlan son deðiþikliklere de deðindi. Habere göre, söz konusu deðiþiklikler kapsamýnda; Güney'deki taþýnmazý için baþvuruda bulunan Kýbrýslý Türklerin, KKTC'de Kýbrýs Rum malý kullanmasýnýn baþvuruya olumsuz etkide bulunmasý ve taþýnmazýný talep eden Kýbrýslý Türklerin ilk önce Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliðine baþvurmalarý ve buradaki karardan memnun olmamalarý durumunda Rum mahkemesine gidebilmeleri öngörülüyor. Ayrýca yasa tasarýsýnda daha önce yer alan ve yurt dýþýna Güney'den çýkýþ yapan Kýbrýslý Türklerle KKTC'den çýkýþ yapanlarý birbirinden ayýran maddeyle, yasanýn yürürlüðe gireceði tarih öncesinde yapýlan baþvurularýn süre kýsýtlamasýný da belirleyen madde ise kaldýrýldý. Gazete, onaylanan yasanýn Rum Baþsavcýlýðý tarafýndan, Kýbrýslý Türk Nazire Sofi'nin davasýnýn kapanmasý ve beklemede olan diðer 10 Kýbrýslý Türk'ün baþvurularýnýn da silinmesi amacýyla, bugün AÝHM'e gönderilmesinin beklendiðini de vurguladý. akýbetlerinin belli olmasýnýn gerekliliðini belirttiklerini" ifade etti. DÝMÝTRÝU Haravgi gazetesi, 26'ncýsý düzenlenen "Kayýplara Sevgi Maratonu" çerçevesinde etkinliklerin düzenlenmesine devam edildiðini yazdý. Gazete Rum Eðitim ve Kültür Bakaný Andreas Dimitriu'nun "Kayýplara Sevgi Maratonu" etkinlikleri dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, "her yýl olduðu gibi bu yýl da kayýplar için düzenlenen etkinliklerin, 1974 yýlýnda darbenin ve barbar Türk istilasýnýn sebep olduðu kayýp aileleri ve yakýnlarýnýn 36 yýldýr yaþadýðý dramý akýllara getirdiðini" savundu. KÝTAP TANITIMI Alithia gazetesi de, iki toplumlu kayýp yakýnlarý inisiyatifinin, Leyla Kýralp'ýn "Paylaþtýðýmýz Islak ve Beyaz Mendil" adlý kitabýnýn tanýtýmýný yapacaðýný yazdý. Gazete, tanýtýmýn bugün 19.30'da Lefkoþa Rum Belediyesi'nin Lokmacý (Ledra Caddesi) barikatýnda bulunan enformasyon salonunda gerçekleþtirileceðini belirtti. üzerinde uzlaþýya varýlan noktalarýn incelenmesi ve her iki tarafýn da üzerinde uzlaþýp uzlaþmadýðýna bakarak devam edilmesi gerektiðini belirterek, þu an için kesin bir þey söyleyemeyeceðini, müzakerelerin baþlamasýyla bunun belli olacaðýný ifade etti. Müzakerelerin Mayýs sonu gibi baþlamasýný öngördüðünü de belirten Denktaþ, müzakere temelinin iki toplumlu, iki kesimli federasyon olacaðýný ancak bu çerçevenin dolduruluþ þeklinin elbette farklý olacaðýný vurguladý. Denktaþ, Eroðlu'nun iki devletli çözüm derken, iki eþit halklý çözüm istediðini kastettiðini savunarak, kelimelerin anlamlarýna takýlý kalýnmamasý gerektiðini belirtti. Kapalý bölge Maraþ'ýn çözüm öncesinde iade edilmesi ya da Türk askerinin bir bölümünün çekilmesi gibi eylemlerin çözümün bütünlüklü bir parçasý olduðunu ve çözüm öncesinde gerçekleþmelerinin söz konusu olmadýðýný da belirten Serdar Denktaþ, þu anki aþamada uluslararasý bir konferans düzenlenmesi fikrini de benimsemediðini sözlerine ekledi. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Prens'in silah arkadaþý artýk kadýn Prens Williams, görev yaptýðý üsteki silah arkadaþlarýndan birinin cinsiyet deðiþtirmesinin þokunda! Prens William'ýn da görev yaptýðý Kraliyet Hava Kuvvetleri üssü, yeni bir kadýn helikopter pilotuna sahip olacak. Ancak bu kadýn pilot, þu anda da üste hava yüzbaþý Ian Holdom olarak görev yapýyor. Mesai arkadaþlarýna cinsiyet deðiþtireceðini söyleyen yüzbaþý Ian, Ayla ismini alacaðýný da belirtti. The Sun gazetesinin haberine göre, Prens William, Ian'ýn Ayla olacaðýný öðrendiðinde oldukça þaþýrmýþ. Sun'a konuyla ilgili bilgi veren bir askeri personel, Ian'ý uzun süredir tanýdýklarý için bu durumun onlarý þaþýrtmadýðýný söylerken, eðitiminin tamamlanmasýnýn ardýndan, Ian ve Prens William'ýn ayný helikopterde görev yapmasýnýn oldukça yüksek bir ihtimal olduðunu da belirtiyor. Facebook profili için kadýn kýyafetleri giyip, eline balta alan Ian'ýn 12 ay içerisinde cinsiyet deðiþtirme operasyonu geçireceði öðrenildi. Sapýklýðýn böylesi! ABD'deki bir karý kocanýn, çocuklara tecavüz edip internette yayýnladýðý ortaya çýktý. Oregon eyaletinin Jefferson þehrinde yaþanan olayda Sam Petterson isimli þahsýn, 32 yaþýndaki eþi Rachael Petterson ile beraber çocuklara tecavüz edip kameraya çektiði, çocuk pornosu olarak internette yayýnladýðý ve hayvanlara tecavüz ettiði ortaya çýktý. Ýðrenç karý kocanýn evlerinde yapýlan arama sonucunda ortaya çýkan görüntülerde, kadýnýn daha önce iki defa köpekle cinsel iliþkiye girdiði belirlendi. Rachel mahkemeye verdiði ifade köpeklerle birlikte olmaktan zevk aldýðýný ancak kameraya çekildiðinin farkýnda olmadýðýný belirtti. Cips yüzünden katil oldu Avustralya'da bir kadýn arabasýna cips fýrlatan bir kiþiyi ezerek öldürdü. New South Wales bölgesinde yaþayan 39 yaþýndaki Sarah Ward arabasýyla giderken yolda bir grup arkadaþýyla yürüyen 21 yaþýndaki eli Westlake'in 'peynirli patates cipsli' saldýrýsýna uðradý. Arabasýna cips fýrlatýlmasý üzerine çýlgýna dönen Ward, direksiyonu çocuklarýn üzerine kýrarak genç adamýn ölümüne neden oldu. Polisin yaptýðý soruþturma üzerine, Ward'ýn aracýna binmeden önce yüksek miktarda alkol, esrar ve antidepresan kullandýðý ve korkunç kazayý bir anlýk öfkeyle gerçekleþtirdiðini kaydetti. Ward'ýn 25 yýl hapis cezasýna çarptýrýldýðý açýklandý. Dikkat! Fazla mesai, seks hayatýný öldürüyor! Almanya'da yapýlan bir araþtýrma, çalýþma saatlerini gönüllü olarak uzatanlarýn büyük çoðunluðunun seks hayatlarýnda mutsuz olduðunu gösterdi. Göttingen Üniversitesi'nde, 32 bin kadýn ve erkekle yapýlan çalýþmada, cinsel hayatlarýndan memnun olmadýðýný söyleyenlerin yüzde 35'inin, bu mutsuzluklarýný fazla çalýþarak yenmeye çalýþtýklarýný ortaya çýkardý. Kendi rýzalarýyla fazla çalýþtýklarýný belirtenlerin yüzde 45'ininse hiç cinsel hayatý olmadýðý anlaþýldý. Bu kýyafetle giremezsiniz Paris'teki Disneyland'a prenses kýlýðýnda giden annekýz içeriye alýnmadý. Doðum gününü kutlayan Natasha Narula (35), kýzý Drew'u (8) eðlence merkezine prenses kýlýðýnda götürmek istedi. Narula da, Disneyland karakterleri gibi prenses kýyafeti giydi. Ancak kapýdaki görevliler, "Kýyafetleriniz buradaki masal prenseslerinin giysisine çok benziyor. Sizi çalýþanlarla karýþtýrabilirler, bu kýyafetlerle giremezsiniz" diyerek anne-kýzý geri çevirdi.

12 12 24 Nisan 2010 Cumartesi KÜLTÜR - SANAT Denktaþ, "Görüþmelere 'Uzlaþmaz Denktaþ'ýn gölgesi düþmez' demiþ. Ama Rumlar boþuna sevinmesin. Gelen herkes Denktaþlaþýyor! Bizim Duvar Türkiye "otur" dedi oturdu. "Kalk" dedi kalktý! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Duydunuz mu? Bir er aslan miyav demiþ! MUHABBETLÝLER BÝZÝM CÝMNASTÝGDEN YAPACAYIK -E maþallah paklaya... Nedir anam bunnar, her biri golum gadar. -Hep gunnadýr ama be Razi. Boþ deðildir yani içleri. -Eyi be guzum ama, hormonnuysa napayým ben öyle içi doluymuþ da, gunnaymýþ da... -Hormonnu deðil Raziye... Bizim galýbcý Salih'in gaynatasý getirdi köyden. Bol bol esgi davar fýþgýsýynan yetiþdirmiþ. Onun için böyle eþdahlýdýllar. Ye bir tane göresin... Þeker gibidir vallahi... -Eyi be caným, tazecig miler bari?.. Gart olmayaydý. -Yahu ye bir tane derim sana... Dün tobladý adam tarladan. Keþge çog olsa deyyor. Bir torba getirdi, beþ tayýkada biddi oraþda. Etiþdiren aldý, etiþdirmeyen da hava aldý. Ye yahu bir tane derim sana göresin nasýl süd gibidir... -E doðrudur adamýn dediði. Hem taze hem da içleri dolu. -hade sen ayýgla bu agþam yeyceðmiz gadar da go üsdüne... Ben da gideyim sirke alayým, hem yerli sarmýsag geldiyse. Onnardýr bunun yakýþýðý... -E, bircez kutu da çardellacýg almaycan? -Hiç olur almaycam? Açmazsan bunun yanýna tunacýðý, çardellacýyý yeme dahayý... -Be Kemal, çok coþdun ama gece vagdý tokunmaycag bize bu yemek? -Gorkma da hiç tokunmaz... Tez yeyceyik, biraz da cimnasdig yaparsak tamamdýr? -Cimnasdig? Ne cimnasdiði? -Ne cimnasdiði olacak be Raziye... Herhalde o asopik midir, arobik midir yapacag halimiz yog... Bizim cimnasdigden yapacayýk. Yani bildiðimiz evliyaya... Kýlasik mi deller ne deller, anna iþde ?! Asmaaltý konuþmalarý -E yog da bu gadar be dayý... -Ne var be Salih gene? Noldu oðlum? -Ne olacak? Bunnar da 101'ci çýgdý! -E neyidi olacaðý? 31'ci olsunnar daha mý eyiydi?! -E daha eyiydi tabii. Bütün dünyada Haftanýn Gýdýgýdýsý 21 pare top atýþýynan yapýlýr bu gibi iþler... Keþke 31 çegselerdi! 21'den 31'e çog fark yogdur gene. Agmassa damlar... Ama yog da 101!.. -Acaba bunnar gendilerini düngyanýn en büyük ve en güçlü devleti zanedeller? -Bilir miyim oðlum ben? Öyle bir hasdalýglarý varýsa durum gerçegden çog çog vahim demegdir. -Yani þov olur be gardaþ ama yog da bu gadar... -Çakýrdaklý kýçýmýza bagmayýk da 101 pare top atarýk bir da... Namýk Kemal boþuna mý söyledi zamanýnda "Ne utanmaz köpekleriz" diye! TDP Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn "Mücadelemiz bundan sonra da devam edecek" þeklindeki açýklamasý, taþlarýn altýndaki garavollileri ve solucanlarý bile kahkahaya boðduðu için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. HATIRLIYORUM Mahkeme salonunda davacý sandalyesinde oturan kadýn ayaða kalkarak yargýca: -Yargýç bey, kocamdan boþanmak istiyorum. Yargýç: -Niçin kýzým? -Kocamýn hayatý hep bira içmekle geçiyor. Devamlý bira içiyor. Birahaneden hiç çýkmýyor. Ne zaman evlendiðimizi sorsanýz hatýrlamaz. Koca hemen ayaða kalkarak: -Niçin hatýrlamam? Hatýrlýyorum, sayýn yargýç. "Dostluk Birahanesi"nin açýldýðý gün evlenmiþtik. NEDEN? Ýki arkadaþ meyhanede konuþmaktadýrlar. Biri sorar: -Neden bu kadar çok içki içiyorsun? -Karýmla kavga ettim de... -Neden kavga ettiniz? -Çok içki içtiðim için. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Belçika (David Johny) Fikrinin Fikri TOPU ATILAN MEMLEKET Çakýcý, "mücadelemiz bundan sonra da devam edecek" demiþ. -Ne mücadelesi? Hangi mücadele? Nasýl mücadele? Ne demek yani mücadele? Kime karþý, ne için mücadele?! Eroðlu, "Hristofyas'la masada sorunu çözeceðimizi umut ediyorum" demiþ. -Vural Türkmen ve Yýlmaz Bora'ya da sordu mu? Onlar ne der acaba?! Ertuðruloðlu "Halk kaybetti" demiþ. -"As usually" der Ýngiliz. Abdullah Gül Talat'a "Hizmetleriniz takdir ve þükranla anýlacak" demiþ. -E o kadarý olsun artýk caným. Kendi toplumunun önünü kapamak pahasýna sizin önünüzü açtý da, üstünden ona bir de hakaret edecek haliniz yok ya!.. Eroðlu müzakere heyetini belirlemiþ, ancak isimleri þimdi açýklayamazmýþ. -E tabii açýklayamaz! Listeyi Ankara'ya onaylatacak ondan sonra! Erdoðan Talat'a "Ýzlediðiniz kararlý tutumu her zaman destekledik" demiþ. -Öyleyse bir defa bile tavuðunuza kýþ demeyen, otur dediðinizde oturup kalk dediðinizde kalkan adamý niye harcadýnýz Recep bey? Var mý böyle bir racon Kasýmpaþa'da?! Elektrik borçlarýna 36 ay vade getirilmiþ. -Yolsuzluklarýn üzerine gideceðiz demiþlerdi ya... Ýþte böyle gidiyorlar! Devir teslim 101 pare top atýþýyla yapýlmýþ. -Topu atýlan memleket için ne hazin bir manzara... AÖA'nýn direniþçi öðrencileri, "Bir Eraslan miyav dedi" þeklinde pankart açmýþlar. -Bu pankarta bayýldým. Çok yerinde ve çarpýcý bir saptama. Elcil, "Eraslan arkamýzdan iþ çevirdi" demiþ. -Hem er hem de aslan olana yakýþmadý doðrusu. Davutoðlu "AB Kýbrýslýtürklere karþý taahhütlerini yerine getirsin" demiþ. -Nasýl? Eroðlu daha koltuða oturmadan Türkiye AB'ye topuzu göstermeye baþladý bile... Eroðlu, "Ýlk tercihim çözüm, ikincisi tanýnmýþ KKTC'dir" demiþ. Demek ki ilk göz aðrýsý KKTC deðil!

13 24 Nisan 2010 Cumartesi DEVLET SENFONÝ ORKESTRASI VE KOROSU'NDAN ODA MÜZÝÐÝ KONSERLERÝ Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu, 27 Nisan Salý akþamý Bellapais Manastýrý'nda, 29 Nisan Perþembe akþamýysa Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu Müdürlüðü binasýnda oda müziði konserleri verecek. Konserler saat 20.30'da baþlayacak; Eran Raman (Flüt), Oskay Hoca (Obua), Halil Kalgay (Keman) ve Mine Sadrazam (Piyano), programlarýnda, Vivaldi ve Telemann'ýn Trio sonatlarý, Saint-Saens'ýn obua sonatý, Sarasate'nin Playera ve Brahms'ýn 17 No.lu Macar Dansý, ayrýca flüt piyano için tanýnmýþ parçalar ve Oskay Hoca'nýn düzenlemiþ olduðu Kýbrýs Halk müziklerinden örnekler sunacak. M. NECATÝ ÖZKAN BAÞARI ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝ BELÝRLENDÝ Necati Özkan Vakfý tarafýndan geleneksel olarak verilmekte olan "M. Necati Özkan Bilim, Kültür ve Sanat Baþarý Ödülleri"ni kazananlar belirlendi döneminde yapýlan çalýþmalarý dikkate alarak deðerlendirmeler yapan Seçici Kurul'un ödül almaya deðer bulduðu isimler þöyle: "Heykeltýraþ Baki Boðaç, 'Iþýk ve Böcekler' sergisiyle; Eralp Adanýr BRT'de 2004 yýlýndan beri yaptýðý 'Kum Saati' adlý programýyla; yönetmen Cemal Yýldýrým 'Gün Batarken' filmiyle; sanatçý Yaþar Ersoy Uluslararasý Tiyatro Festivali'ni gerçekleþtirmesiyle." Necati Özkan Vakfý açýklamasýna göre, ödüller 6 Mayýs Perþembe günü saat 18:30'da Lefkoþa Açýk Öðretim Fakültesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. DÜZENLENECEK DÝÐER ETKÝNLÝKLER Merhum Necati Özkan'ýn 111. doðum yýldönümü nedeniyle Necati Özkan Vakfý, Mayýs ayýnýn ilk haftasýnda çeþitli etkinlikler düzenleyecek. "Necati Özkan'ýn Yaþamý ve Mücadelesi" konulu edebiyat, tarih ve ilgili öðretmenlerin katkýlarýyla, KKTC lise öðrencilerine yönelik kompozisyon yarýþmasý organize edilecek. Kompozisyon yarýþmasýnda baþarýlý olan öðrencilere ödülleri ve baþarý sertifikalarý da 6 Mayýs'taki Ödül Töreninde verilecek. Necati Özkan'ýn Lefkoþa Türk Lisesi'nden mezun olduktan sonra bu lisede üç yýl öðretmenlik yapmýþ olmasý ve maaþýný fakir öðrencilere baðýþlamasý nedeniyle 7 Mayýs Cuma günü Lefkoþa Türk Lisesinde bir panel düzenlenecek. BRT tarafýndan yapýlan Necati Özkan Belgeseli Mayýs'ýn ilk haftasýnda BRT ekranlarýnda gösterilecek. "M. Necati Özkan'ýn Yaþam ve Mücadelesi" konulu panel Mayýs'ýn ilk haftasý BRT'de düzenlenecek. "20 yýlda Necati Özkan Vakfý etkinlik ve ödüller" isimli bir kitap yayýnlanacak ve 6 Mayýs 2010 tarihinde Ýstiklâl Gazetesi yayýnlanarak ücretsiz olarak daðýtýlacak. YUVADAKÝ ÇOCUKLAR AÐIRLANDI KKTC'de Kaner Þirketler Grubu altýnda faaliyet gösteren "Gloria Jeans Coffees" Lefkoþa Þubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla Lefkoþa Çocuk Yuvasý'nda kalan çocuklarý misafir etti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, burada yüz boyama etkinliðine katýlan ve oynayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný neþe ve coþku içinde, gönüllerince eðlenerek kutladý. GÝRNE'DE KERMES Kýbrýs Türk Yardýmsever Kadýnlar Birliði (KTYKB) yardýma muhtaç çocuklar yararýna Girne'de kermes düzenledi. Birlik üyesi kadýnlarýn tatlý, tuzlu yiyecek, içecek, el iþi, giyim ve taký satýþý gerçekleþtirdiði etkinlik, Kordonboyu'nda yer aldý. ESKÝCÝ DÜKKANI 214 Eskici dükkanýnda 214. programda yeniden birlikteyiz. Barýþ ve Demokrasinin Sesi Radyo Mayýs tan sizlere seslenirken Afrika Gazetesi nden de yazýlý olarak ulaþýyoruz. Program Radyo Mayýs ta Salý Günleri saat 10.00da ve ayný gün 14.15te, ikinci tekrarý da Perþembe günleri saat 21.05te yayýnlanýyor. adresine görüþ ve eleþtirilerinizi, isteklerinizi bildirebilirsiniz. Ýþte haftanýn plaklarý 1.Obur Dünya...Cem Karaca 2.Ah Dünya Of Dünya...Zeki Müren 3.Küstüm Sana Dünya..Gülden Karaböcek 4.Sakýn Sakýn Ha...Ajda Pekkan 5.Doymadým Sana...Emel Sayýn 6.Fistan Giyer Basmadan...Barýþ Manço 7.Maviye Çalar Gözlerin...Ahmet Kaya 8.Param Yok Pulum Yok...Meral-Zuhal 9. Gözüne Dizine Dursun...Ajda Pekkan 10.Paran Pulun Senin Olsun...Aylin UrgaL Sevgili dinleyiciler okurlar, 214. programdan bir kere daha hepinize sevgiler, saygýlar Bir seçim daha bitti yýlýnda baþlayan çözüm ve barýþ yolculuðumuz 2010 yýlýnda hüsranla sona erdi. CTP ve Mehmet Ali Talat ýn bitmek tükenmek bilmeyen hýrslarý, ihanetleri ve sað kesime þirin görünme çabalarý meyvelerini verdi ve Kýbrýs ýn kuzeyinde her þey aslýna döndü. Talat bey dünyaya çok güveniyordu. Ya dün ya Dünya diye yola çýktý ama Eroðlu na yem olmaktan kurtulamadý. Kendisi için üç þarkýmýz var, 1. Obur Dünya...Cem Karaca Seni okuyup yazaný Yunus gibi bir ozaný Koskocaman Pir Sultan ý Yedin yine doymadýn mý? Hacý Bektaþ-ý Veli yi Ýmam Hasan Hüseyin i O mübarek Mevlana yý Yedin yine doymadýn mý? Fani kurmuþsun temeli Bilmem sana ne demeli Koca Mustafa Kemal i Yedin yine doymadýn mý? Dünya dünya yalan dünya Karný büyük obur dünya Yedin yine doymadýn mý? Koca Mehmet Ali Talat ý Yedin yine doymadýn mý? Talat bey Karadenizlilerin, Hataylýlarýn, Trabzonlularýn etkinliklerine katýldýkça, omuzlarýný sývazladýkça, onlarýn da aðzýna bir parmak bal çaldýðýný zannederek mutlu ve huzurlu bir þekilde Silihtar a dönmekte ve sevgili eþi Oya ya þöyle seslenmekteydi. Tamamdýr Oya cýðým Karadenizlilerden de, Hataylýlardan da, Gaziantepliklerden da oylarý aldýk. Artýk Derviþ ile Münüse sabahlarý bizim Silihtar Köþkü nde uyanmak hayallerini rafa kaldýrabilirler. Bu iþ bitmiþtir. Yaz bir tarafa göresin þu hüsrana uðrayacaklar Münüse ile beraber demekteydi. Fakat heyhat, Türkiyelilerin yoðunlukta olduðu Ýskele bölgesinden yediði punyo ile yere serildi. Artýk þu þarkýyý söylüyor. 2. Ah Dünya Of Dünya...Zeki Müren Cumhurbaþkaný mezarlýðýna yolcu ettiðimiz Talat beye çalacaðýmýz son þarký Gülden Karaböcek tekn gelecek. Bildiðiniz gibi Talat bey dünya ya çok güveniyordu. Ya dün ya dünya diyordu. Ama artýk Küstüm Sana Dünya þarkýsýný söylemeye baþlayacak. 3.Küstüm Sana Dünya...Gülden Karaböcek Seçimlerde Beni Baþbakan yap, diye Derviþ Eroðlu nun eteklerine yapýþan Tahsin bey de bir varlýk gösteremedi. Ýster misiniz o da tarihi hatayý iþleyip Ýrsen Küçük, Enver Emin ve hatta Serdar Denktaþ gibi parti kurmaya kalksýn. Seçim sonuçlarý açýklanýrken ünlü siyaset uzmaný prof Niyazi Kýzýlyürek kendisine parti kurmayý öneriyordu. Daha sonra arkasýndan gülüp, eðlenmek için. Beni dinlerse Ajda Pekkan a kulak versin, sakýn ola cebindeki üç beþ kuruþu da bu uðurda harcamasýn, 4. Sakýn Sakýn Ha....Ajda Pekkan Seni bana bir sorsalar Ah sen nesin anlasalar O gülen gözlerin ardýnda Neler neler saklýdýr Seni býrakýp da gidenler Ýnan bana çok haklýdýr Sakýn sakýn sakýn ha Yaklaþmayýn yanýna Sakýn sakýn sakýn ha Ýnanmayýn siz ona Size ne diller döker Yalandan yüze güler Bekle beni der de Baþka biriyle gider Sakýn sakýn sakýn ha Yaklaþmayýn yanýna Sakýn sakýn sakýn ha Ýnanmayýn siz ona Az mý çektirdi bana Zehir oldu bu dünya Aþkýndan ölse Ýnanmayýn siz ona Sevgili dinleyiciler, okurlar þimdi programýn Eðitim Baronu özel bölümüne geçiyoruz. Bildiðiniz ürere Eðitim Baronu, parasýz pulsuz devletimize bankasýndan 15 milyon TL borç para verip sosyal sigortalýlarýn maaþlarýnýn ödenmesini saðlamýþtý. E bu dünyada karþýlýksýz kimse kimseye bir þey vermediðine göre Eðitim Baronu da hükümetten akademiyi istedi ve aldý. Buraya kadar her þey yolunda gitmiþti, hiç kimse okulun içindeki çoluk çocuðun bu satýþta huylanacaðýný hesaplayamadý. Eðitim Baronu için paragöz diyorlar. Geceleri milyar dolarlarýný çýkarýp Mýsýr Piramitleri gibi üst üste dizip sonra da iki mum yakýyor ve piramitlerine bakýp bakýp hüzünlü hüzünlü þu þarkýyý söylüyormuþ 5.Doymadým Sana....Emel Sayýn Doymadým sana aðlarým Ah ederek yana yana Geç buldum çabuk biriktirdim Hicran oldu hayat bana Para iþlerine tekrar dönmek üzere þimdi de þan þöhret meselelerine geçiyoruz. Bildiðiniz gibi Eðitim Baronu Fahri Doktora sezonunu da açtý. Her sene terzisine çeþit türlü kumaþlardan cübbeler diktiriyor ve birtakým kiþiler törenle bu cübbeleri sýrtýna giydiriyor. Bu sezon Kýrgýzistan lýlarla açýldý ve baron cengar mavisi cübbesini törenle sýrtýna geçirdi. 6. Fistan Giyer Basmadan. Barýþ Manço Asmadan gel asmadan asmadan gel asmadan Fistan giyer basmadan fistan giyer basmadan Gel buradan kaçalým gel buradan kaçalým Eðitim Baron u basmadan Amman Kýzý çeçen kýzý sen allar giy ben kýrmýzý Çýkalým daðlarýn baþýna sen gül topla ben nergizi Hadi Baron yandan yandan biz kormayýz ondan bundan Hem anandan hem babandan biz korkmayýz jandarmadan Baron un masmavi cübbesi ile Fahri Doktora sezonunu açmasýndan bahsediyorduk. Bu mavi renk için Ahmet Kaya dan bir þarký daha gelecek 13 Eskici Dükkaný Hüseyin Hallaçoðlu 7. Maviye Çalar..Ahmet Kaya Gençlerimiz bu ahlaksýz satýþa haklý olarak isyan ettiler. Yaþlýlarýn maaþlarýný ödemeyebilmek için gençlerin geleceðini çalmak da ne demek oluyor Allah aþkýna. Sonunda olanlar oldu ve grev baþladý Akademi de. Okul bir aydýr eðitim veremiyor. Bu grev baþka okullarda da destek grevlerini tetikledi ve bütün eðitim felç oldu ama Suat Hoca hala Meral ve Zuhal ikilisinden þu þarkýyý söylemeye devam ediyor, hem da ýsrarla 8.Param Yok Pulum Yok. Meral-Zuhal Sinirler gerildi, öðrenciler Lefkoþa nýn ayazýnda Özgürlük Anýtý içine kurduklarý çadýrlarda eylemlerini sürdürüyorlar. Gecenin ayazýnda soðukta tirtir titriyorlar, ama para hýrsý had safhada. Çocuklarýn durumu Suat Hoca yý hiç ilgilendirmiyor. O parasýný ödeyip akademiyi aldý, ýsrarla malýný istiyor, AÖA örgencileri de kendisine þu þarkýyý gönderþyor. 9. Gözüne Dizine Dursun Ajda Pekkan Sen akýllanmaz gözü doymayan birisin Çok uðraþsam da Baron um deðiþemezsin Boþuna vakit harcayamam Deðmez ki hiç kaybolur zaman Ýnan bana bulunmayan Hint kumaþý da deðilsin Yok karar verdim ayrýlmaya kesin senden Boþ vaadlerin de geçersiz benim için Ýmkan yok yaranamam sana, bil ki artýk bu son elveda Aðzýnla kuþ tutsan bile çekilir gibi deðilsin Eline gözüne dizine de dursun Buraya kadar sana uðurlar olsun Elini veren kolunu kaptýrýr da Sonunda iyi gülen hep sen olursun Son olarak bir þarký da ben göndereceðim Suat hoca ya. Bildiðiniz gibi memlekette bütün özel ve kamu iþlerini bu vatandaþ yapmak istiyor. Benzin istasyonu, diþ hekimliði, týp doktorluðu, yorgan þilte dikimi, elektrik kablosu üretimi, restorantcýlýk, matbaacýlýk, sigortacýlýk, maydanoz yetiþtirmek, bankacýlýk, askere gitmek istenmeyen gençlere uygun aylýk taksitlerle yardým ve yataklýk etmek ve daha akla hayale gelmeyecek kadar çok Ýþ yaparak ve bütün insanlarýmýzý mutsuz ederek, bu çocuklarý üzerek, soðukta hasta ederek, Forbes in en zenginler listesinde bir numara olsan ne yazar, adam olamadýktan sonra. Benim göndereceðim þarký Aylin Urgal dan gelecek 10.Paran Pulun Senin Olsun..Aylin Urgal Zenginliðin senin olsun Yatlar köþkler lüks oteller Yok gözümde Malýn mülkün senin olsun Paran pulun dünyalýðýn Yok gözümde Vicdanýnla baþ baþa kal Hepsi bomboþ hepsi hayal Çok piþmansan Sahte dostlar arasýndan Sevmediðim yaþantýndan Dön bekliyorum Gel Baron benimle Kurulsun Dünyam yeniden Hiç þüphen olmasýn Gençlerin sevgisinden

14 14 24 Nisan 2010 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Uluslararasý kuruluþlarýn ve bazý hükümetlerin iktisadi ve mali yardýmlarý yürütmek üzere oluþturduklarý ortak organ. 2-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Bir yerde öteden beri olagelen davranýþ. 3-Karaciðerin salgýladýðý yeþil, sarý renkte acý sývý, öd. Tavla onsuz oynanmaz. 4-Ýstek, arzu. Harf okunuþu. 5-Ýskan Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Yasasý'nýn kýsa yazýlýþý. Rütbesiz asker. 6-Kara buðdaygillerden, DÜN basit yapraklý, kökü sügün kesici olarak kullanýlan aðaççýk. Beyaz. 7-Manganez'in kýsaltmasý. Baþa "A" konursa "Üye" olur. Bir nota. Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. 8-Bir kimsenin sürekli iliþkide bulunduðu kimseler, yakýnlar, muhit. Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. 9-Bulunma hali eki. Maden kömürü katranýnýn kuru kuruya damýtýlmasýndan elde edilen, özel kokulu, beyaz, antiseptik bir hidrokarbon. 10-Rumcada "Bir". Güney Kýbrýs'ta ünlü bir meþrubat markasý. Radyum'un kýsaltmasý. 11-Kolayca gönlü olmamak, ýsrar beklemek. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Güney Eczanesi: Þht. Yzb. Yurdabak Cad. No:1 Ortaköy Tel: Terminal Eczanesi: Otobüs Terminali Tel: Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Tören II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Güzelyurt Güzelyurt Eczanesi: K 166 Alemdar Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-En kýsa yoldan. 2-Göçebelerin konak yeri. Göz alýcý ve gösteriþli olma durumu, ihtiþam, haþmet. 3-Bir kimsenin kötülüðünü, mutsuzluðunu istemeye yönelik duygu. Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. 4-Oruç tutulan ay. 5-Büyük ve süslü çadýr. Bir kimsenin geçindirmekle yükümlü olduðu kimselere mahkeme kararýyla baðlanan aylýk. 6-Bir nota. Günümüzde erkek adlarýndan sonra kullanýlan saygý sözü. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad. 7-Kahvenin þekersiz olaný. Ters okunuþu "Yolculukta veya askerlikte kullanýlan, boyna veya bele asýlý olarak taþýnan su kabý". 8-Ýþaret, alâmet. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Çocuðu olan kadýn. 9-Çehre. Radyum'un kýsaltmasý. Kýrmýzý. 10-Haber veren kimse, haberci. Davranýþ, düþünce, duygu bakýmýndan ince, nazik olan kimse. 11-Oy. Gerçekte yeri olmayýp zihinde tasarlanan, tahmini. TV'DE BU AKÞAM Jess Stone: Karanlýk Geçit Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / :45 Yönetmen: ROBERT HARMON Oyuncular:TOM SELLECK, STEPHANIE MARCH, STEPHEN BALDWIN, POLLY SHANNON, SAUL RUBINEK, VIOLA DAVIS Kaliforniya, Santa Monika'da görevli dedektif Jess Stone, görev sýrasýnda alkol kullandýðý için Massachusetts, Paradise'a taþýnýr, yaþlý köpeði Boomer da onunla birliktedir. Paradise'ýn en güçlü komiseri Hastings Hathaway tarafýndan emekli Polis Þefi Lou Carson'un yerine geçmesi için davet edilir. Ýlk görevinde eþine þiddet uygulayan ve tutuklama emrine karþý gelen Joe Genest ile karþýlaþýr. Emekli olan dedektif Lou öldürülür ve Polis Þefi Jess Stone Joe Genest ve Hastings Hathaway'den þüphelenir. Gerçeði ortaya çýkarmak için bir senaryo hazýrlar ve olaylar geliþir. Ýnci Küpeli Kýz Türü: Yabancý Sinema TRT 1 / 20:00 Orijinal Adý GIRL WITH A PEARL EARRING Oyuncular Scarlett Johansson, Colin Firth, Tom Wilkinson Yönetmen Peter Webber Amerikalý yazar Tracy Chevalier'nin romanýndan sinemaya uyarlanan film, dünyanýn en ünlü resimlerinden biri olan ve Hollanda'nýn Mona Lisa'sý olarak tanýnan Vermeer'in baþyapýtý 'Ýnci Küpeli Kýz' tablosunun hikâyesini anlatýyor. Dramatik örgüsü ustaca kurgulanan film, 2004 yýlýnda "En Ýyi Sinematografi", "En Ýyi Sanat Yönetmeni" ve "En Ýyi Kostüm" dallarýnda Oscar'a aday olmuþtu. Sevgilim Kim Olacak Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 Yönetmen: Brad Anderson Oyuncular: Hope Davis, Philip Seymour Hoffman, Callie Thorne, Alan Gelfant. Yapým Yýlý: 1998 / 104 dk. "Yalnýz olmak iyidir, birlikte ve yalnýz olmaksa harika"... Erin (Hope Davis), aktivist erkek arkadaþý onu býrakýp kendini bir kýzýlderili kabilesi için hayýr iþlerine adadýðýndan beri "Bay Doðru"yu arayan bir hemþiredir. Alan ise (Alan Gelfant) deniz biyoloðu olmaya çalýþan bir öðrencidir ve bir yandan de New England Akvaryumu'nda çalýþmaktadýr ve aþka ayýracak zamaný yoktur. Ne var ki onlar birbirleri için yaratýlmýþlardýr. Film boyunca ikilinin birbirlerinden ayrý ama ayný çizgide süren yaþamlarýna tanýk oluyoruz. Durumu anlatan en hoþ ifadelerden biri de þu, "Ýliþkiler çikolata kutularýn gibidir... Asla içinden ne çýkacaðýný tahmin edemezsiniz. Bazen tatlý, bazen acý, bazen fýndýklý ve bazen gerçekten de harikadýr. Çýlgýn Romantik Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:45 Yönetmen:Tony Scott Oyuncular:Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Brad Pitt,Samuel L. Jackson Sakin bir hayatý olan Clarence, bir çizgi roman dükkanýnda çalýþmaktadýr. Bir gün sokakta tanýþtýðý Alabama isimli fahiþeye aþýk olur ve onunla evlenir. Alabama kötü yoldan uzaklaþmak istemektedir ancak patronunun baskýsý altýndadýr. Clarence, istemeden de olsa adamdan uyuþturucu çalmaya kalkýnca baþý belaya girer. Artýk tüm gangster çetesi ikilinin peþindedir. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank BANGKOK'TA PATLAMALAR: 3 ÖLÜ 70 YARALI Hükümet karþýtý gösterilerin sürdüðü Tayland'ýn baþkenti Bangkok'ta protestocularýn toplandýðý bir sokaðýn yakýnlarýnda meydana gelen patlamalarda ölü sayýsýnýn 3 olduðu bildirildi. Baþbakan Yardýmcýsý Suthep Thaugsuba, televizyondaki açýklamasýnda, el bombalý saldýrýlarda yaralý sayýsýnýn da 70 olduðu kaydetti. Tayland'ýn baþkenti Bangkok'ta 3 kiþinin ölümüne 70 kiþinin de yaralanmasýna yol açan el bombalarýnýn, hükümet karþýtý gösterici grubu ''Kýrmýzý Gömlekiler''in tarafýndan geldiði bildirildi PETROL CEHENNEMÝ Meksika Körfezi'ndeki dev petrol platformunda çýkan yangýnda 11 kiþi kayboldu ABD'nin Louisiana eyaleti açýklarýnda bulunan Deepwater Horizon adlý petrol platformunda çýkan yangýn, Meksika Körfezi'ni cehenneme çevirdi. Salý akþamý sondaj sýrasýnda yaþanan patlama sonucu çýkan yangýný söndürme çalýþmalarý sürerken, 11 kiþinin kayýp olduðu açýklandý. Kýyýdan 80 kilometre açýkta bulunan platformda 126 kiþinin bulunduðu belirtildi. Patlamanýn nedeni henüz saptanamadý. Ancak yetkililer "Platformun açtýðý kuyudan gelen gaz ya da petrolün bir tür tutuþturucu kaynakla temas etmesi neden olmuþ olabilir" dedi. TALÝBAN MÝLÝTANLARI YÝNE CAN ALDI Pakistan'ýn Kuzey Veziristan aþiret bölgesindeki Mir Ali kasabasýnda Taliban militaný olduðu sanýlan kiþiler 4 kiþiyi öldürdü. Bölge sakinlerinin verdiði bilgiye göre, militanlar ABD adýna casusluk yapmakla suçladýklarý 4 kiþiyi, organlarýný keserek öldürdükten sonra Mir Ali kasabasýndaki açýk bir alana gömdü. Bölge sakinleri, 1'inin baþý diðer 3'ünün ise boðazlarý ve elleri kesilerek öldürülmüþ kiþilere ait cesetleri, üzerlerinde ''casusluk yapanlarýn bu þekilde cezalandýrýlacaklarý uyarýsý bulunan notlar iliþtirilmiþ halde'' bulduklarýný belirtti. YUNANÝSTAN'DA EKONOMÝK KRÝZ Yunanistan Maliye Bakaný Yorgo Papakostandinu, Avrupa Birliði Ýstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinin, Atina'nýn bütçe açýðýnýn kapatýlmasý yolunda koyduðu hedefi deðiþtirmediðini söyledi. Yunan medyasýnýn haberine göre, Papakostandinu, Eurostat'ýn, daha önce, Milli Gelirin yüzde 12,9'u oranýnda tahmin edilen 2009 bütçe açýðýnýn, yüzde 13,6 olarak gerçekleþtiði yönündeki verilerine iliþkin deðerlendirmede bulundu. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 24 Nisan 2010 Cumartesi Eroðlu hala tek egemenliðe ve tek kimliðe itiraz ediyor 15 Derviþ Eroðlu, Kýbrýs müzakerelerinde bugüne kadar yapýlanlarý yok saymayacaklarýný, ancak tek egemenlik, tek vatandaþlýk gibi bazý konularý tartýþarak açýklýða kavuþturacaklarýný söyledi. Derviþ Eroðlu, çözüm yönünde Kýbrýs Rum tarafýnýn uzlaþmazlýðý devam ettiði sürece Birleþmiþ Milletler'in (BM), KKTC'nin ''tanýnmamasý'' yönündeki kararlarý gözden geçirmesi gerektiðini, bu konuda beklentisi olduðunu kaydetti. 18 yýllýk görevinin sonunda baþbakan olarak son demecini Baþbakanlýk binasýnda Anadolu Ajansý'na (AA) veren Derviþ Eroðlu, halkýn kendisini her makama getirdiðini belirerek, halkýna teþekkür etti. Kýbrýs müzakerelerine, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn býraktýðý 6 baþlýktan birini görüþerek baþlayacaklarýný ifade eden Eroðlu, ''Bugüne kadar yapýlan müzakereleri yok sayacak deðiliz. Elbette býrakýldýðý yerden, ama bazý þeyleri tartýþarak'' dedi. Eroðlu, bazý konularda ''Talat'ýn görüþleri ile de deðerlendirme yapacaklarýný'' bildirdi. Devlette devamlýlýðýn esas olduðunu ifade eden Eroðlu, müzakerelerin yarýda kaldýðýný ve kendisinin devam ettireceðini kaydetti. Müzakerelere hangi baþlýktan baþlanacaðýnýn sadece kendisine baðlý olmadýðýný, Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ýn tutumuna da baðlý olduðunu ifade eden Eroðlu, tek ''egemenlik ve tek kimlik konusunun çok tartýþýldýðýný ve bu konunun açýklýða kavuþturulmasý gerektiðini'' söyledi. Talat'ýn bunu kabul ettiði zaman ''ileride açýklýða kavuþturacaðýz'' dediðine atýfta bulunan Eroðlu, ''Bunun tartýþýlmasý, açýklýða kavuþturulmasý gerekir. Çünkü tek egemenlik tek kimlik deyince, merkezi hükümetin durumunu ifade etmeye çalýþmýþtýr belki Sayýn Talat. Tabi Sayýn Talat'la da bunlarý görüþürüz. Ama burada eþit, egemen iki halk var. Bunlarýn egemenlik durumlarý ne olacak, tabi ki bunlarý da tartýþýp açýklýk getirmek lazým'' dedi. YENÝ ORTAKLIK, ÝKÝ EÞÝT EGEMEN HALKIN VARLIÐI TEMELÝNDE Kýbrýs'ta iki egemen eþit halk olduðunun altýný çizen Eroðlu, ''bunlarý yok sayarak yeni bir devlet kurmanýn kolay olmadýðýný, eþit egemen iki halkýn varlýðýndan hareket ederek yeni bir ortaklýk kurma anlayýþýnýn müzakere masasýnda hakim olmasý gerektiðini'' vurguladý. Müzakere heyetinin baþýnda cumhurbaþkaný olarak kendisinin olacaðýný belirten Eroðlu, ''müzakerelerde baþ baþa görüþmeden ziyade heyetler arasý görüþmeden yana olduðunu'' kaydetti. Eroðlu, Ulusal Konsey'in oluþumu için, önümüzdeki haftadan itibaren çalýþmalara baþlayacaðýný bildirdi. Kendisine tebrik telefonu açan Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la ilk temasýný yapan Eroðlu, Hristofyas'ýn kendisini samimi bir þekilde tebrik ettiðini ve yakýn bir zamanda görüþme arzusunu ilettiðini belirterek, Hristofyas'ý samimi bulduðunu ifade etti. ''TECRÜBELERÝNDEN YARARLANMAK ASLÝ GÖREVÝM''- KKTC'nin 1. Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ ve 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn müzakere tecrübelerinden yararlanacaðýný dile getiren Eroðlu, ''Daha önce bu tecrübeyi yaþamýþlarýn tecrübesinden faydalanmak beni küçültmez, bilakis her tecrübeden faydalanma benim ana prensiplerimden birisidir. Dolayýsýyla zaman zaman bu kiþilerle bir araya gelmek, görüþ teatisinde bulunmak benim asli görevlerimden birisidir'' dedi. TALAT'IN ''HATALARI'' Cumhurbaþkaný Talat'ýn görevi sona erdiðini ve ''hatalarý tartýþmanýn bir anlamý olmadýðýný'' ifade eden Eroðlu, ''Bana göre, müzakere masasýna oturur oturmaz, tek egemenlik ve tek kimliði kabul etmesi bir hataydý. Belki kendisine göre de hataydý'' dedi. Eroðlu, Talat'ýn, tek egemenlik ve tek kimliði, ''ileride tartýþacaðýz düþüncesiyle, Hristofyas'ýn müzakere masasýndan kaçmamasý için kabul ettiðini'' söylediðini anýmsattý. Talat'ýn ikinci ''hatasýnýn'', Rum uzlaþmazlýðýnýn dünyada tartýþýldýðý bir dönemde, eski Rum lider Tasos Papadopulos'la, Gambari süreci olarak bilinen 8 Temmuz 2006 anlaþmasýný kabul etmesi olduðunu kaydeden Eroðlu, ''Annan Planýný reddetmesinin ardýndan Rumlarýn uzlaþmazlýðý dünyada ilk kez bu kadar yoðun bir þekilde konuþulurken, Gambari süreci ile Papadopulos'un ve Rum tarafýnýn uzlaþmazlýðýnýn unutulduðunu'' söyledi. Eroðlu, Hristofyas'ýn partisi AKEL'in de Annan Planýna ''hayýr'' dediðini, bunun da unutulduðunu, ama daha müzakere masasýna oturmadan kendisinin ''uzlaþmazlýðýnýn'' tartýþýldýðýný belirtti. Derviþ Eroðlu, Hristofyas'ýn müzakere masasýnda, ''kendi halkýnýn haklarýný ýsrarla savunan bir Eroðlu bulacaðýný'' söyledi. Eroðlu, müzakere masasýndaki kýrmýzý çizgilerini; ''Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin sulandýrýlmamasý, iki bölgelilik ve iki toplumluluðun sulandýrýlmamasý ve bir anlaþma olmasý durumda, Türkiye'nin AB'ye girinceye kadar Kýbrýs'ta AB üyesi gibi muamele görmesi'' olarak sýraladý. Müzakerelerde en zor baþlýðýn mülkiyet ve toprak konusu olacaðýný belirten Eroðlu, garantiler konusunda, Rum meclisinin ''garantiler kabul edilemez'', KKTC Meclisinin de ''garantiler kýrmýzý çizgidir'' diye karar aldýðýný anýmsatarak, bu baþlýkta da tartýþmalarýn yoðunlaþacaðýný, ancak bu konunun garantörleri de ilgilendirdiðini söyledi. ''Garantiler konusunu müzakere masasýnda tartýþarak kolay kolay halledeceklerini sanmadýðýný'' dile getiren Eroðlu, garantilerin sulandýrýlmadan devamýndan yana olduklarýný ve Türk askerinden vazgeçmeyeceklerini ýsrarla masaya koyacaklarýný vurguladý. Toprak ve mülkiyet konusunun da oldukça sýkýntýlý olacaðýný ifade eden Eroðlu, ''BM'nin geçmiþte benimsediði, mülkiyet konusunun çözümden sonra karþýlýklý mal mülk mübadelesi ve takaslarla halledileceði yönündeki formülü müzakere masasýnda kabul ettirmesi halinde, kimsenin baþý aðrýmadan ve kimse yerinden olmadan toprak ve mülkiyet konusunun halledileceðini'' kaydetti. Eroðlu, ''Bunu müzakere masasýnda tekrar tartýþma konusu yapacaðým'' dedi. SEÇÝMDEN AB'NÝN ÇIKARMASI GEREKEN MESAJ Avrupa Birliði'nin (AB) de, 18 Nisan cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarýndan çýkarmasý gereken dersler olduðunu ifade eden Eroðlu, þöyle devam etti: ''KKTC demokratik bir ülkedir, rüþdünü bu seçimle ispat etmiþtir. Halký demokrasiyi ENGELLÝ ÇOCUKLARA YÖNELÝK ETKÝNLÝK Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý vesilesiyle engelli çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu'nun bahçesinde önceki gün 15:00-16:30 saatleri arasýnda gerçekleþtirilen eðlenceye Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Merkezi, R.R. Denktaþ Görme Engelliler Özel Eðitim Okulu, Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi, Lefkoþa Özel Eðitim Merkezi, Özev, Girne Özel Eðitim Merkezi, Yeþilyurt Özel Eðitim Merkezi ve Ziyamet Özel Eðitim Okulu'ndan toplam 190 çocuk katýldý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Sivil Savunma'ya ait araç ve imkanlarla Lefkoþa'ya getirilen çocuklara ikramlar yapýldý; palyaço gösterisi sunuldu; hediyeler verildi. Çocuklar müzikler eþliðinde oyunlar oynadý. hazmetmiþ ve AB'den gelen baskýlara ve yoðun þekilde yapýlan yayýnlara raðmen rüþdünü ispat etmiþ, iradesini sandýða yansýtmýþ ve kendi görüþlerini savunacak bir lideri sandýktan çýkarmýþtýr. Tahmin ederim AB bu gerçeði, halkýn vermiþ olduðu mesajý görmüþ ve almýþ olacaktýr.'' Müzakerelerin devamýndan ve bunun da bir anlaþma ile sonuçlanmasýndan yana olduðunu dile getiren Eroðlu, müzakere etmeden bir anlaþma olmayacaðý anlayýþýnda olduðunu kaydetti. Eroðlu, hakkýndaki ''uzlaþmaz'' propagandasýnýn deðiþeceðini söyledi. GÖREVLENDÝRME HAFTAYA Cumhurbaþkanlýðýna pazartesi günü yerleþeceðini ifade eden Eroðlu, hükümet kurma konusunda görevlendirmeleri, temaslardan sonra 3-5 gün içinde yapacaðýný bildirdi. Eroðlu, yeni hükümet kurulana kadar, baþbakanlýða, daha önce olduðu gibi Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün'ün vekalet edeceðini belirtti. Cumhurbaþkanlýðýna 5 yýllýk süre için seçildiðini ve görev süresinin sonunda yeniden aday olmayacaðýný ifade eden Eroðlu, görev süresi içinde halkýn kabul edeceði ve devamlýlýk arz eden bir anlaþma yapabilirse bunun, ''kazanacaðý son yarýþ'' olacaðýný, ancak bir anlaþmanýn sadece kendisine baðlý olmadýðýný, Rum tarafýna da baðlý olduðunu söyledi. Eroðlu, ''Ama bir yýl içinde bir anlaþma olur da baþka bir yapý ortaya çýkarsa o ayrý konu'' dedi. HÜKÜMET DÜÞTÜ, GEÇÝCÝ BAÞBAKAN ÖZGÜRGÜN Cumhurbaþkanlýðýna seçilen Derviþ Eroðlu'nun Baþbakanlýk görevinden ayrýlmasýyla düþen hükümet, yeni hükümet kuruluncaya kadar Baþbakan Vekili Hüseyin Özgürgün baþkanlýðýnda görevini sürdürecek. Cumhuriyet Meclisi'nin, Cumhurbaþkanýnýn ant içtiði dünkü olaðanüstü toplantýsýnda, milletvekillerinin bilgisine sunulan, Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðýný kabul etmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararý ve Eroðlu'nun ayrýlmasýna iliþkin tezkereye göre, yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut Bakanlar Kurulu görevini sürdürecek. Bu sürede Baþbakanlýða Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün vekalet edecek. SUNAT ATUN SURÝYE'YE GÝDÝYOR KKTC, Suriye ve Lübnan'daki yatýrýmcýlarý KKTC'ye çekmek için tanýtým programlarý düzenleyecek. Bu çerçevede, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un yetkili ve iþadamlarýndan oluþan bir heyetle Þam ve Beyrut'u ziyaret etmesi bekleniyor. Atun'a, Yatýrým Geliþtirme Ajansý (YAGA) yetkilileri ile birlikte 22 kiþilik bir heyet eþlik edecek. 27 Nisan'da Þam'a gelecek olan Atun ve beraberindeki heyet, KKTC standý ile mobilya fuarýnýn açýlýþýna katýlacak. Açýlýþýn ardýndan Türkiye'nin Þam Ticaret Müþavirliði tarafýndan organize edilen resepsiyonda Suriyeli iþadamlarý ve sanayi-ticaret odalarý yetkilileri ile biraraya gelecek olan KKTC heyeti, davetlilere KKTC'deki yatýrým imkanlarýný anlatacak. AVRUPA'DAKÝ SEFERLER NORMALE DÖNDÜ Avrupa hava trafik güvenliði kurumu Eurocontrol, Avrupa'daki seferlerin normale döndüðünü bildirdi. Açýklamada, "Ýskoçya'nýn kuzeyi hariç Avrupa hava sahasýnýn tamamý açýktýr" denilerek, bugün, normal þartlarda yapýlmasý gereken 29 bin seferin tamamýnýn yapýlacaðý kaydedildi. Avrupa'da dün de 27 bin 284 sefer yapýlmýþtý. Ýzlanda'da patlayan volkanýn yaydýðý kül bulutu yüzünden Avrupa'da hava trafiði felç olmuþtu. YUNANÝSTAN, AB-IMF MALÝ YARDIMINI KABUL ETTÝ Yunanistan'ýn, Euro bölgesi ülkeleri ile IMF tarafýndan saðlanmasý beklenen yaklaþýk 45 milyar Euroluk mali yardýmýn ilk dilimini 19 Mayýs'tan önce alabileceði belirtildi. Maliye Bakaný Yorgo Papaconstantinou, yaptýðý açýklamada, yardým mekanizmasý çerçevesindeki ilk kýsým yardýmýn 19 Mayýs öncesinde serbest býrakýlmasýný beklediklerini söyledi. Yorgo Papaconstantinou, bütçe açýðýnýn beklenenin üstünde çýkmasý ve Moody's'in kredi notunu düþürmesi gibi son günlerdeki geliþmeler nedeniyle, yardým mekanizmasýný harekete geçirmeye karar verdiklerini bildirdi.

16 ÜCRETSÝZLER

17 24 Nisan 2010 Cumartesi 17 ÜCRETSÝZLER

18 18 24 Nisan 2010 Cumartesi ÜCRETSÝZLER

19 24 Nisan 2010 Cumartesi 19 TALAT IN VEDA KONUÞMASI Talat: Boðazýmdan haram lokma geçmedi Cumhurbaþkanlýðý görevini Derviþ Eroðlu'na devreden 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, "çözüm ve AB" diyerek çýktýðý yolculuðun selameti için elinden geleni yapmaya devam edeceðini söyledi. Bundan sonraki siyasi yaþamýnda halkla birlikte olarak, halkýn sesine ses katacaðýný ifade eden Talat, çözüm sürecinin takipçisi olacaðýný vurguladý. Talat, 30 dakika süren konuþmasýnda, görev süresince yaptýklarýný deðerlendirdi; bundan sonraki hedeflerini açýkladý ve "hayatý boyunca uðradýðý en aðýr hakaret" diye tanýmladýðý bir gazetenin yayýnýný cevapladý. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun eski partisinin yayýn organýnca, kendisinin ve arkadaþlarýnýn hýrsýzlýkla suçlanmasýndan duyduðu üzüntü ve kýrgýnlýðý ifade eden Talat, özel eþyalarý dýþýnda tek bir iðnenin Cumhurbaþkanlýðý'ndan çýkarýlmadýðýný vurguladý. Talat, kendisine ofis, personel ve araç verilmesiyle ilgili konuda da açýklama yaptý ve bu konunun manipülasyon amaçlý basýna sýzdýrýlmasýný eleþtirdi; bunun devlet geleneðine uygun olmadýðýný söyledi. Talat, yasalara uygun düzenleme yapýlana kadar devlet olanaklarýný kullanmayacaðýný açýkladý. KIVANÇ DUYDUM Görevini Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na devreden 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, devir teslim görenindeki konuþmasýna 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlayarak baþladý. Talat, 5 yýl boyunca KKTC Cumhurbaþkanlýðý görevini onurla ve gururla yürüttüðünü belirterek, bu sürede egemenliðini, özgürlük ve kimliðini, her hal ve þartta korumasýný bilmiþ, bu uðurda gerektiðinde canýný ve malýný feda etmiþ, direngen bir halkýn, Kýbrýslý Türklerin lideri sýfatýyla dünya önüne çýkmaktan hep kývanç duyduðunu söyledi. Talat, gittiði her yerde, yaptýðý her icraatta Kýbrýs Türk halkýný hep aklýnda tuttuðunu, kalbinde taþýdýðýný belirterek, özünde bu halkýn bir neferi olduðunu ve sýra nöbeti tuttuðunu hiç unutmadýðýný kaydetti. BAÞARI DÝLEDÝ Talat, 18 Nisan seçimlerinin olaysýz gerçekleþmesinin halkýn baþarýsý olduðunu belirterek, tüm halka teþekkür etti ve Cumhurbaþkanlýðý görevini devralan Derviþ Eroðlu'na görevinde baþarýlar diledi. Talat, Kýbrýs Türkü'nün ekonomik refah, sosyal adalet, daha kaliteli demokrasi, AB ve Kýbrýs sorunun çözümü yoluyla dünyayla bütünleþme konusundaki ortak iradesi konusunda Eroðlu'nun atacaðý adýmlarýn takipçisi ve teþvikçisi olacaðýný söyledi. 2. Cumhurbaþkaný Talat, bayrak yarýþýnýn süreceðini, bayraðý taþýyanýn, bayraðý devreden tarafýn da teþvik edileceðini kaydetti. "TARÝH BÝZÝ YAPTIKLARIMIZLA ANACAK" "Tarih bizleri yaptýklarýmýzla ve bu ülkeye kattýklarýmýzla anacaktýr" diyen Talat, görevi boyunca Türkiye'yle tam bir uyum içinde ve ortak siyaset içinde çalýþtýklarýný vurguladý. Görevi süresince birçok önemli ülkenin baþbakan ve dýþiþleri bakanlarý, ABD ve AB'nin üst düzey yetkilileriyle son derece yakýn ve verimli iliþkiler geliþtirdiklerini; BM ve ÝKÖ ve AP'yle görüþmeler yaptýklarýný; çeþitli yerlerde KKTC temsilcilikleri açýldýðýný hatýrlattý. GERÇEK ÝLERLEME Kýbrýs sorununa kapsamlý çözüm bulmaya MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg yönelik yarým yüzyýldýr devam eden müzakerelerde, ilk kez gerçek bir ilerleme kaydedildiðini; Türk tarafýnýn çözümü zorlayan politikalarýnýn, müzakere masasýndaki yapýcý ve proaktif tutumunun Türk tarafýna moral üstünlük saðladýðýný kaydeden Talat, bu süreçte aleyhte tek bir BM Güvenlik Konseyi kararý yayýmlanmadýðýný; bilakis ortaya koyduklarý çaba ve yapýcý tutumlarýnýn ve çabalarýnýn destek gördüðünü söyledi. "SESÝNÝZE SES KATACAÐIM" Talat, halka hitap ederek þunlarý dile getirdi: "Çözüm ve AB diyerek çýktýðýmýz yolculuðumuzun selameti için elimden geleni yapmaya devam edeceðim. Bundan sonraki siyasi hayatýmda da siz sevgili halkýmla birlikte olacak, sesinize ses katacaðým. Baþlattýðýmýz çözüm sürecinin baþarýyla yürütülmesinin takipçisi olacaðým. Bu uðurda sonuna kadar çalýþacaðým." 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla birlikteliði sürdüreceðini kaydederek, verdiði sözleri tutacaðýný; Cumhurbaþkaný olmasa da özüyle, sözüyle ve eylemiyle halkla birlikte olacaðýný belirtti. Talat, tarihi kürsüde duygularýný içtenlikle açýklamanýn görevi olduðunu belirterek, þöyle konuþtu: AÐLADIM... "1976'da Kýbrýslý Türklerin genel kabulünü yansýtan iradesiyle KTFD'nin kurulduðunu; o günün þartlarýnda anayasasý, tüm kurumlarýyla, uluslararasý alanda kabul gören bu devlet yapýsýnýn, bazý kiþisel ve konjonktürel nedenlerle KKTC'ye dönüþtürülmesinin sonucu olarak, Kýbrýs Türk halkýnýn uluslararasý alanda düþeceði zor durumu o genç yaþýmda gördüðüm için anýlarýmý anlattýðým bir kitapta, 'aðladým' diye ifade ettiðim üzüntümü, sýrf siyasi rekabet için istismar edilmemesini ve ayný kitapta anlattýklarýmla bir bütün olarak deðerlendirilmesini isterdim. "TARÝH BENÝ HAKLI ÇIKARDI" Orada da dediðim gibi tarih beni haklý çýkarmýþ, KKTC kýnanmýþ, spor ambargosundan, ABAD'ýn ticaret ambargosuna, AÝHM'in Louzidu kararýndan, BM Güvenlik Konseyi'nin çok sayýda aleyhte kararýna kadar birçok acý verici karar ve uygulama ardý ardýna sýralanmýþtýr. KKTC ilanýný ayakta alkýþladýklarýný iddia eden o günün iktidar mensuplarý, uygun politikalarla bu saldýrýlarý göðüslemeye çalýþacaklarýna; dünyaya meydan okuyarak KKTC'yi ve Kýbrýs Türk halkýný uzlaþmaz taraf olarak dünyaya tanýtmýþlar ve izolasyonlarýn yoðunlaþmasýný teþvik etmiþler ve en sonunda da Kýbrýs Rum tarafýnýn tek taraflý olarak AB'ye girmesine çanak tutmuþlardýr. Bu dönemde KKTC'yi ve Türkiye'yi kýnayan birçok BM Genel Sekreteri raporu hazýrlanmýþ, çok sayýda BM Güvenlik Konseyi kararý çýkmýþ, konfeksiyon sektörü dahil birçok ekonomik sektörümüz çökmüþ ve ekonomik güçsüzlük bize her þartta kendi evladýnýn boðazýndan kesip yardýmý esirgemeyen Türkiye'den gelen yardýmlarla aþýlmaya çalýþýlmýþtýr. "TARÝHÝN GARÝP TECELLÝSÝ" Tarihin garip tecellisine bakýn ki o KKTC'ye karþý olduðu iddia edilen kiþi, sokaklardan, miting alanlarýndan, halkýn baðrýndan önce Baþbakanlýða, sonra da KKTC'nin bu en yüksek makamýna Cumhurbaþkanlýðý'na seçilerek tüm bu olumsuzluklara savaþ açmýþ ve Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte oluþturulan politikalarla eskinin yýkýntýlarýný birer birer ortadan kaldýrmýþ ve durumu iyileþtirmiþtir." 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, bugün AB'nin Kýbrýs Rum tarafýnýn AB üyeliðini sorgular hale geldiðini; futbol ambargosunun da ayný þekilde sorgulandýðýný aþýlmasý için çalýþmalarýn sürdüðünü; ABAD'in ticaret Satýlýk ev Gönyeli Güzelyurt yolu yakýnýnda 3+1 þömineli, geniþ balkonlu, barbekülü, özel garajlý ev sahibinden satýlýktýr. Tel: (17.00 den sonra) ambargosuna karþý Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün ele alýnmaya baþlandýðýný; AÝHM'in Kýbrýslý Rumlarýn kuzeydeki mal taleplerini Taþýnmaz Mal Komisyonu'na yönlendirdiðini; Kýbrýs sorununun mülkiyet baþlýðýnýn nasýl ele alýnacaðýný da tarif ettiðini anlattý. Son 6 yýlda BM'de aleyhte hiçbir karar alýnmadýðýný; ciddi eleþtiri içeren rapor olmadýðýný kaydeden Talat, "tarihin garip tecellisiyle ayakta alkýþlayanlarýn yýktýklarýný, halkýnýn içine düþürüleceði kötü duruma aðlayanýn birer birer kurtarmaya baþladýðýný ve hem KKTC'yi, hem de Kýbrýs Türk halkýný çok daha iyi bir noktaya taþýdýðýný" söyledi. Mehmet Ali Talat, bugün KKTC halký ve devleti tanýnmasa da, dünyada saygýyla karþýlandýðýný vurgulayarak, "Yani KKTC'nin yaþatýlmasýyla yetinilmemiþ, KKTC yüceltilmiþtir" dedi. "HAYATIM BOYUNCA KARÞILAÞTIÐIM EN AÐIR HAKARET" 2. Cumhurbaþkaný Talat, tarihi bir günde, hayatý boyunca karþýlaþtýðý en aðýr hakarete de cevap vermeden geçemeyeceðini belirterek, "Sayýn Cumhurbaþkaný'nýn istifa ettiði partisinin yayýn organý, beni ve arkadaþlarýmý hýrsýzlýkla suçlayarak, Cumhurbaþkanlýðý'nýn giderayak yaðmalandýðýný iddia etmiþtir. Bu utanç verici iddiaya vereceðim en kesin cevap þudur: Cumhurbaþkanlýðý'ndan þahsi eþyalarýmýz dýþýnda bir tek iðne dahi alýnmamýþtýr. Az sonra gidip dolaþabilirsiniz" diye konuþtu. Cumhurbaþkanlýðý'ndaki odalardaki her þeyin yerli yerinde durduðunu vurgulayan Talat, arþivlemede en hassas kurum olan Cumhurbaþkanlýðý'nýn evrak imha ettiðini iddia etmenin aymazlýk, tam bir cehalet olduðunu ifade etti. Yýllardýr biriken ve iþleme konma durumu olmayan, birden çok kopyasý bulunan raporlar ve notlarýn geride çöp olarak kalmamasý için elbette imha edileceðini kaydeden Talat, daha önceki dönemde de benzerinin yapýldýðýný söyledi. OFÝS KONUSU Talat, kendinden önceki Cumhurbaþkaný görevden ayrýlýrken, kendi onayýyla daha Cumhurbaþkanlýðý'na gelmeden ofisini açtýðýný ve mefruþatýný da Cumhurbaþkanlýðý'ndan temin ettiðini belirterek, þöyle devam etti: "Görevimi onurumla tamamlayýp bu binadan ayrýlmadan önce, bir ofise ihtiyacým ortaya çýkýnca, benim ve Sayýn Eroðlu'nun müsteþarlarý arasýnda konuþulmuþ ve ofis için gerekli eþyalar görev devir teslimi yapýlmadan 2 gün önce, yeni ofis binasý belirleninceye kadar, Cumhurbaþkanlýðý'ndan çýkarýlýp bir depoya aktarýlmaya baþlanmýþtý. Bunlar benim dönemimde satýn alýnmýþ ancak kullanýlmayan iki ofisin tümü de demirbaþa kayýtlý eþyalarýydý. Bu bana ve ekibime karþý nasýl bir düþmanlýk, hazýmsýzlýktý ki, hýrsýzlýk olarak nitelendirilebildiðini anlamak mümkün deðil! Sonuçta devletin demirbaþý bir binadan bir binaya aktarýlmýþ olacaktý. Zaten konuyla ilgili beklenen kararýn Bakanlar Kurulu toplantýsýnda alýnmadýðýný, Sayýn Cumhurbaþkaný'ndan öðrenince çýkarýlan tüm eþyalar, derhal ayný gün geri getirilip Cumhurbaþkanlýðý'nýn ambarýna konmuþtur." 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Cumhurbaþkanlýðý'ndaki konutun ise görevinin ilk yýlýnda tamir edildiðini ve bütçenin elverdiði oranda titizlikle düzenlendiðini; bu konutta kendisinin veya ailesinin tek ferdinin bir akþam bile geçirmediðini açýkladý ve bugün demirbaþa kayýtlý herkesin denetimine hazýr halde devredildiðini kaydetti. "Hayatým boyunca karþýlaþtýðým bu en aðýr hakareti bu tarihi günde cevaplandýrmak zorunda kaldýðým için hepinizden özür diliyorum ama buna mecburdum çünkü buna cevap vermezsem, her türlü hakareti gelenek haline getiren bu zihniyet, durmayacak ve gelecek günlerde de siyasi rakiplerini SATILIK MERCEDES 1994 model Mercedes C 180, full, Japon arabayla takas yapýlýr. Tel: yýpratmak gayesiyle yalanlarýna devam edecekti" diyen 2. Cumhurbaþkaný Talat, bugün de baþka bir manipülasyonla karþý karþýya kaldýðýný belirtti. Talat, bir gazetede 24 personel, 4 araba talep ettiði ve kabul edilmeyince de protesto edeceði yönünde yayýn yapýldýðýný kaydederek, arabalar konusunun konuþulmadýðýný; müsteþarlarý arasýnda ofis konusunun görüþüldüðünü; önerdikleri kamuya ait bina kabul edilmeyince baþka bina bulmalarýnýn söylendiðini anlattý. Ýsim listesinin, uygun görülecek kadarýna düþürülebilecek þekilde sözlü olarak sunulduðunu; korumalar meselesinin ise güvenlik makamlarýnýn iþi olduðu için gündem konusu yapýlmadýðýný ifade eden 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, listede adlarý yazanlarýn konudan habersiz ve çoðunun yýllýk izin talebinde bulunduðunu anlattý. Talat, sadece müsteþarlarýn ve kendilerinin bildiði isimlerin, manipülasyon maksatlý basýna sýzdýrýlmasýnýn devlet ciddiyetiyle baðdaþmadýðýný belirterek, bu konuyu da açmak zorunda kalmaktan duyduðu üzüntüyü ifade etti. Seçimlerin bittiðinin ve artýk kenetlenme zamanýnýn geldiðinin unutulmamasý; bir incir çekirdeðini doldurmamasý gereken bu tür konularý artýk konuþmamak gerektiðini vurgulayan Talat, "Ben kendi payýma öyle yapacaðým, umarým herkes de öyle davranýr ve temiz bir sayfa açarýz" dedi. Cumhurbaþkanýnýn, sadece kendi yandaþ ve partililerini deðil, toplumun her kesimini kucaklamasý gerektiðini ifade eden Talat, diyalog kuracaklarý arasýnda eski cumhurbaþkanlarý da olacaðýný söyledi. "BOÐAZIMDAN HARAM LOKMA GEÇMEDÝ" Talat, konuþmasýnýn son bölümünde, "ne kendisinin ne de ailesinin boðazýndan haram lokma geçmediðini" belirterek, herkes burs alýp yüksek öðrenim görürken, kendisinin çok ihtiyacý olmadýðýndan, halkýnýn bir lokmasýný eksiltmemek adýna burs veya nakdi yardým talebinde dahi bulunmadýðýný ifade etti. Ailesi veya kendi adýna mal tahsisi olmadýðýný; mücahit puaný kullanýlmadýðýný anlatan Talat, Cumhurbaþkanlýðý görevi boyunca harcamalarýn azami dikkatle yapýlmasýný gözettiðini; bütçe ödeneklerini hemen hemen hiçbir kalemde tam kullanmadýðýný açýkladý. "6 yýl önce Baþbakanlýk'a Isuzu çift kabin kamyonetimle gelmiþtim, bugün yine onunla bugün yine onunla dönüyorum" diyen Talat, yasalara uygun düzenleme yapýlana kadar da devletin herhangi bir imkanýný kullanmayacaðýný; bunun kesinlikle bir protesto deðil, yasalara saygý meselesi olduðunu vurguladý. "HEPÝNÝZÝ ÇOK SEVÝYORUM" "Sevgili halkým hepinizi çok seviyorum" diyen Talat, siyasi makamlarýn ve kiþilerin gelip geçtiðini ama siyasi varlýk olarak Kýbrýs Türk halkýnýn ve yaþam mekanizmasý devletin baki kaldýðýný belirterek, yarýnlarýn herkese mutluluk, baþarý, saðlýk ve barýþ getirmesini diledi. CR 824 PLAKALI ISUZU 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun konuþmasýný tamamlamasý ve Cumhurbaþkanlýðý forsunu kendisine takdim etmesinin ardýndan tören kýtasýna "allahaýsmarladýk" diyerek veda etti ve Cumhurbaþkanlýðý'ndan eþi Oya Talat'la birlikte kendi kullandýðý CR 284 plakalý Isuzu marka çift kabin kamyonetle ayrýldý. Talat, mesai arkadaþlarýyla vedalaþýrken oldukça duygulu anlar yaþandý. Talat, direksiyondayken el sallayarak Cumhurbaþkanlýðý'ndan çýktý. TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr. Tel:

20 Cim bom lideri devirmek istiyor Galatasaray Antrenörü Johan Neeskens, þampiyonluk þanslarýnýn devam ettiðini söyledi, "Bu yarýþýn içinde biz de varýz" dedi. Hollandalý, Bursaspor maçý için de net konuþtu; "Bursaspor'u Ali Sami Yen Stadý'nda yarýn akþam kendi taraftarýmýz önünde onlarý yeneceðimizden hiçbir þüphem yok" dedi. Lefke kolay kazandý n Futbol 2.Lig'de haftanýn önemli maçýnda Bostancý'da Mehmetçik'i aðýrlayan Lefke rakibini puansýz uðurladý. Mehmetçik'i 4-0 maðlup eden Lefke 1.Lige çýkma yolunda önemli bir engeli daha geçmiþ oldu YER: Bostancý Ýzzet Özgünan Stadý HAKEMLER: Murat Sapsýzoðlu, Ömer Ateþ, Ozan Kel LEFKE: Ýrfan, Uluç, Gürbay, Aykut, Mehmet Aþan, Azmi, Ersen (Cemal), Fýrat, Kasým (Yurdal), Salih, Eren MEHMETÇÝK: Mehmet, Durmuþ (Ersin), Hüseyin, Utku, Salih, Tacettin (Yusuf), Kamil, Kemal, Halil (Murat), Hasan, Ceyhun GOLLER: Dk:15 Fýrat, Dk:64 Azmi, Dk:85 Kasým, Dk:88 Uluç (Lefke) Lefke'nin cezasý nedeniyle Bostancý Ýzzet Özgünan Stadý'nda oynanan 2. Ligin önemli karþýlaþmasýnda Lefke Mehmetçik'i 4-0 maðlup ederek 1.Lige çýkma yolunda bir engeli daha geçmiþ oldu. Karþýlaþmanýn ilk 20 dakikasý Lefke'nin baskýsý altýnda geçerken ilerleyen dakikalarda Mehmetçik oyunda dengeyi kurdu. Ýkinci yarýda gelen ikinci golün ardýndan Mehmetçik çözüldü. 15. dakikada Lefke'den Fýrat'ýn kullandýðý serbest atýþta, topla ceza alaný içerisinde buluþan Aykut, aþýrtma bir vuruþla Lefke'yi öne geçirdi (1-0). 18. dakikada Lefke'nin geliþtirdiði atakta Mehmet'in þutu direkten döndü, dönen topu Salih boþ kale yerine dýþarýya göndererek Lefke'yi mutlak bir golden etti. 30. dakikada geliþen Mehmetçik ataðýnda Ceyhun'un kaleye gönderdiði topta kaleci Ýrfan'ýn ellerinden seken top üst direðe çarparak tekrar Ýrfan'ýn kucaðýna geldi. Ýlk yarý Lefke'nin 1-0 üstünlüðünde tamamlandý. 64. dakikada defansýn arkasýna uzatýlan topu iyi takip eden Azmi kaleciyi de geçerek farký ikiye çýkaran golü kaydetti (2-0). Üniversitelerarasý atletizm yarýþmalarý ilk gün yarýþlarý tamamlandý Atletizmde ilk gün rekoru! n Ýlk gün yarýþmalarý sonunda bayanlarda 29 puanla DAÜ, erkeklerde ise 33'er puanla DAÜ ve YDÜ ilk sýrada yer aldýlar n YDÜ sporcusu Mahmut Koral yüksek atlama kendisine ait olan 2.03'lük dereceyi 1 cm geliþtirerek rekor kýrdý m atlayan Mahmut Koral ilk gün yarýþmalarýnda oyunlar rekoru kýran tek sporcu oldu Üniversiteler atletizm yarýþmalarýnýn birinci gün yarýþmalar dün Lefkoþa Atatürk Stadý Tartan Pisti'nde yapýldý. Yarýþmalarda Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) mücadele ediyor. LAÜ takýmý bayanlarda ferdi olarak yarýþýyor. Ýlk gün yarýþmalarý sonunda YDÜ sporcusu Mahmut Koral yüksek atlama kendisine ait olan 2.03'lük dereceyi 1 cm 85. dakikada Salih'le baþlayan Lefke ataðýnda Aykut'un pasýnda Kasým topu aðlara gönderen isim oldu (3-0). 88. dakikada Fýrat'ýn akýl dolu pasýnda bu kez Uluç aþýrtma bir vuruþla topu aðlara göndererek maçýn skorunu tayin eden golü kaydetti (4-0). geliþtirerek rekor kýrdý m atlayan Mahmut Koral ilk gün yarýþmalarýnda oyunlar rekoru kýran tek sporcu oldu. BAYANLARDA DAÜ, ERKEKLERDE DAÜ VE YDÜ Ýlk gün yarýþmalarý sonunda bayanlarda DAÜ ilk sýrada yer alýrken, ikinciliði YDÜ, üçüncülüðü ise GAÜ elde etti. Erkeklerde ise büyük çekiþme var. Ýlk günün sonunda DAÜ ve YDÜ takýmlarý ayni puanla ilk sýrada yer alýrken, bu takýmlarý GAÜ ve LAÜ takip ediyor. Genel Tasnif þöyle oluþtu: Bayanlar 1.DAÜ puan 2.YDÜ puan 3.GAÜ puan Erkekler 1-2.DAÜ puan 1-2.YDÜ puan 3.GAÜ puan 4.LAÜ puan Futbolda son 270 dakika Futbolda sezonunun 24. hafta mücadeleleri bugün ve yarýn yapýlýyor. Federasyon aldýðý kararla bu haftadan itibaren tüm maçlarýn 16.30'da baþlayacaðýný duyurdu. Fly Oil 1.Ligi'nde son 3 haftaya averajla lider giren Gönyeli haftayý yarýn Bostancý Baðcýl deplasmanýnda kapatacak. Kupa finalinde Baðcýl'ý yenerek þampiyon olan Gönyeli, ligde son 3 haftaya girilirken play-out bölgesinden kurtulmak isteyen rakibi ile bu kez Bostancý'da karþý karþýya gelecek. Yarýn oynanacak bu önemli maçta Mehmet Özbilgehan düdük çalacak. Gönyeli ile ayni puaný bulunan, averajla ikinci sýradaki Doðan Türk Birliði ise play-out bölgesinin en tehlikeli yerindeki Cihangir'e gidecek. Bu maçýn hakemi ise Fehim Dayý. Fly Oil 1.Ligi'nde bugün 3 maç oynanacak. Günün en önemli maçý Türkmenköy ile Lefke arasýnda oynanacak. Play-out bölgesindeki iki takýmýn Türkmenköy'deki buluþmasýnda orta hakem Serkan Þimþek olacak. Bugünün diðer iki maçýnda küme düþmesi kesinleþen takýmlar Çetinkaya ve Tatlýsu'yu konuk edecek. Çetinkaya Esentepe deplasmanýna giderken, Tatlýsu baþkentte GG ile karþýlaþacak. Ligde 24'üncü haftanýn kapanýþ maçlarýnda gözler zirvedeki üç takýmda olacak. Gönyeli'nin Baðcýl deplasmanýnda, Doðan'ýn ise Cihangir'de alacaðý sonuç merakla beklenecek. Bu iki takýmý adeta gölge gibi takip eden Kaymaklý ise zor deplasmana çýkacak 24'üncü haftada. Teknik adam deðiþikliðine giden Ozanköy, yeni teknik direktörü Deðer Çeker nezaretindeki ilk maçýnda sahasýnda Kaymaklý'yý konuk edecek. Haftanýn son maçý Türk Ocaðý ile Maðusa Türk Gücü arasýnda olacak. Türk Ocaðý adýna play-outtan kurtulma adýna 3 puana daha fazla ihtiyacý olduðu maçta MTG haftanýn en rahat takýmý konumunda. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör Ali Osman TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: Þener LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3045 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3045 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýskele ve Karpaz daki Karadeniz uþaklarýna kesmiþler seçim hezimetinin aðýr faturasýný... Bilmiyor muydun ya kardeþ, onlar mühür basmazlar, kol basarlar yalnýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Nisan

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR. Talat'a göre, AB Dönem Baþkaný Ýspanya 6'lý zirveyi piþirmek için epeyce çalýþmýþ. Ama baþaramamýþ bir türlü. Bilmez ki 6 deðil, 7 kocalýdýr Akdeniz'in Hürmüs'ü! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR PAZARLIKÇIDIR Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok!

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda:

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: ilkokulu E-DERGi si 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Siir: Dünya Çocuk Bayramı Hikaye: Sagır Kaplumbaga Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur Siir: 23 Nisan Söylediklerimiz

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı