Serum Sialik Asit Düzeylerinin Diabetin Komplikasyonlar ile İlişkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serum Sialik Asit Düzeylerinin Diabetin Komplikasyonlar ile İlişkisi"

Transkript

1 Serum Sialik Asit Düzeylerinin Diabetin Komplikasyonlar ile İlişkisi Mehmet ŞENCAN, Saniye TOPÇU, Hatice Sebila DÖKMETAŞ, Serhat İÇAĞASIOĞLU, Mehmet İBİŞ, İbrahim DUMAN Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, SİVAS ÖZET Aterosklerotik nondiabetik kişilerde serum sialik asit düzeyi artmıştır. Tip 2 diabetes mellitusu olan hastalarda mikro ve makrovasküler komplikasyonlar yaygındır. Serum sialik asit düzeyinin diabetiklerde diabetik olmayanlara göre daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada Tip 2 diabetes mellituslu kişilerde serum sialik asit düzeyleri bakılarak bunun diabetin komplikasyonları ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Tip 2 diabetli 40 hasta ve kontrol grubu olarak seçilen 20 sağlıklı kişi çalışmaya alındı. Hastaların 5 i normoalbüminürik, 9 u mikroalbüminürik, 26 sı ise makroalbüminürikti. Ortalama serum sialik asit düzeyleri kontrol grubunda 67.37±2.34 mg/dl, normoalbüminürik grupta 64.88±9.72 mg/dl, mikroalbüminürik grupta 80.49±4.94 mg/dl ve makroalbüminürik grupta 94.11±3.46 mg/dl bulundu. Serum sialik asit düzeyleri ile hasta yaşı ve albümin atılım hızı arasında pozitif, HDL kolesterol düzeyleri arasında negatif bir korelasyon saptandı. Ortalama serum sialik asit düzeyleri koroner arter hastalığı olanlarda (n=29) 93.37±3.17 mg/dl, koroner arter hastalığı olmayanlarda ise (n=11) 71.65±5.76 mg/dl bulundu (p<0.01). Sonuç olarak serum sialik asit düzeyinin Tip 2 diabetli hastalarda ve özellikle koroner arter hastalığı olan diabetiklerde artmış olduğunu, bu artışın albüminüri düzeyindeki artış ile paralel olduğunu bulduk. Anahtar Kelimeler: Serum sialik asit düzeyi, Tip 2 diabet, mikroalbüminüri SUMMARY Serum Sialic Acid Levels and Its Relation with Diabetic Complications of Diabetes Serum sialic acid levels are elevated in atherosclerotic nondiabetic persons. Micro and macrovascular complications are common in the Type 2 diabetes mellitus patients. It has been reported that serum sialic acid levels are higher in the diabetic patients when compared with the nondiabetics. In this study we aimed to investigate the relation between serum sialic acid and diabetic complications in type 2 diabetic patients by studying sialic acid levels in serum. Forty Type 2 diabetic patients and 20 healthy persons taken as control group were included in the study. Of these patients, five of them were normoalbuminuric, nine of them microalbuminuric and 26 of them were macroalbuminuric. Mean serum sialic acid levels were 67.37±2.34 mg/dl in the control group, 64.88±9.72 mg/dl in the normoalbuminuric group, 80.49±4.94 mg/dl in the microalbuminuric group and 94.11±3.46 mg/dl in the macroalbuminuric group. While there was a positive correlation between sialic acid levels with age and albumin excretion rate, a negative correlation was found between serum sialic acid levels and HDL cholesterol levels. Mean serum sialic acid level was 93.37±3.17 mg/dl in the patients having coronary heart disease (n=29) while this level was 71.65±5.76 mg/dl in the patients without coronary heart disease group (n=11) (p<0.01). As a result, we found that serum sialic acid levels are increased in type 2 diabetic patients especially in those having a concomitant coronary heart disease and this increase is parallel to the rise in albuminuria levels. Key Words: Serum sialic acid level, Type 2 diabetes, microalbuminuria 81

2 Şencan M, Topçu S, Dökmetaş S, İçağasıoğlu S, İbiş M, Duman İ GİRİŞ Tip 2 diabetes mellitus (DM) hastalarda mikro veya makroalbuminüri, artm ş kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile birliktedir (1). Daha önceki çal şmalarda aterosklerotik nondiabetik hastalarda total serum sialik asit düzeyinin artm ş olduğu gösterilmiştir (2,3). Tip 2 DM li hastalarda da serum sialik asit düzeyinin nondiabetiklerden daha yüksek olduğu gösterilmiştir (4). Ayr ca serum total sialik asit düzeyinin hipertansiyon ve retinopatisi olan Tip 2 DM li hastalarda hipertansiyon ve retinopatisi olmayanlara göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir (5). Yine mikro veya makroalbuminürisi olan Tip 2 DM li hastalarda serum sialik asit düzeyinin artm ş olduğu bildirilmiştir (6). Tip 1 DM li hastalarda mikroalbuminüri diabetik nefropati ve kardiyovasküler hastal k gelişiminin iyi bir göstergesidir. Mikroalbuminürisi olan Tip 1 DM li hastalarda serum sialik asit düzeyinin artt ğ gösterilmiştir (7). Bu çal şmada Tip 2 DM li hastalarda serum total sialik asit düzeyinin hasta yaş, diabet süresi, vücut kitle indeksi (VKİ), sistolik ve diastolik kan bas nc, koroner arter hastal ğ (KAH), retinopati, albümin at l m h z, kreatinin, total kolesterol, HDL kolesterol, trigliserid ve HbA1c düzeyleri ile olan ilgisini araşt rmay amaçlad k. immünoturbidimetrik yöntemle ölçüldü (Boehringer Mannheim, Mannheim, Germany) (9). Hastalar n serum HbA1c düzeyi (Boehringer Mannheim, Mannheim, Germany) immünoturbidimetrik yöntemle ölçüldü (10). Hastalar n serum total kolesterol, HDL kolesterol, trigliserid ve serum kreatinin düzeyleri kolorimetrik yöntemle saptand. Öyküsünde tipik angina pektoris veya miyokard infarktüsü bulunanlar, EKG de geçirilmiş miyokard infarktüsü veya iskemi bulgusu bulunan hastalar koroner arter hastas olarak kabul edildiler (n=29). Göz dibi incelemesinde proliferatif ve nonproliferatif değişiklikleri bulunan hastalar ise retinopatili olarak kabul edildiler (n=33). Çal şmaya al nan Tip 2 DM u bulunan 40 hastan n 7 si erkek 33 ü kad nd. Hastalar n yaş ortalamas 59.08±1.53 y l idi. Kontrol grubu olarak al nan sağl kl 20 kişinin 5 i erkek, 15 i ise kad nd. Kontrol grubunun yaş ortalamas (55.95±1.41 y l) hasta grubundan farkl değildi (p>0.05). Hasta grubunun VKİ ortalamas 25.16±0.61 kg/m 2, kontrol grubunun ise 25.35±0.85 kg/m 2 olup, aradaki fark anlams zd (p>0.05). İstatistiksel değerlendirmelerde Kruskal-Wallis varyans analizi, Mann-Whitney U testi ve korelasyon analizi yöntemi kullan ld. Sonuçlar ortalama±standart hata olarak verildi. HASTALAR ve YÖNTEM Bu çal şma Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi, İç Hastal klar Anabilim Dal taraf ndan yat r larak takip edilen Tip 2 diabetli 40 hasta ve kontrol grubu olarak seçilen sağl kl 20 kişi üzerinde yap ld. Diabet d ş nda sistemik bir hastal ğ olanlar ve bakteriyel infeksiyonu bulunanlar çal şma d ş b - rak ld lar. Hasta ve kontrol grubunun boy ve ağ rl klar al narak VKİ (kg/m 2 ) leri hesapland. Hastalar diabet süreleri ve kulland klar ilaçlar yönünden sorguland, sistolik ve diastolik kan bas nçlar ölçüldü, EKG leri çekildi, göz dibi incelemesi yap ld. Serum total sialik asit düzeyi tayini için kontrol grubundan ve hastalardan açl k venöz kan örneği al nd, serumlar ayr ld ve -20 C de sakland. Tüm örnekler tek seferde özel bir laboratuvarda manuel yöntem otoanalizöre adapte edilerek kolorimetrik (enzimatik determinasyon) yöntemle çal ş ld (Boehringer Mannheim, Mannheim, Germany) (8). Hastalar n 24 saatlik idrarlar topland, bu idrardan 5 cc al narak santrifüj edildi ve albümin at l m miktar BULGULAR Hastalar günlük albümin at l m h zlar na göre 3 gruba ayr ld lar. Günlük albümin at l m h z 30 mg dan az olanlar normoalbüminürik, mg aras nda olanlar mikroalbüminürik ve 300 mg olanlar ise makroalbüminürik olarak kabul edildiler (11). Hastalar n ve kontrol grubunun, klinik ve biyokimyasal değerleri Tablo 1 de toplu olarak verilmiştir. Serum sialik asit düzeyi ortalamas kontrol grubunda 67.37±2.34 mg/dl, hasta grubunda ise 87.39±3.16 mg/dl bulundu. Aradaki fark istatistiksel olarak anlaml idi (p<0.0001). Serum sialik asit düzeyleri kontrol grubu ile normoalbüminürik grup (p>0.05), mikroalbüminürik grupla normoalbuminürik grup (p>0.05) ve mikroalbüminürik grupla makroalbüminürik grup aras nda istatistiksel olarak farkl değildi (p>0.05). Serum sialik asit düzeyleri makroalbüminürik grupta kontrol grubuna göre (p<0.0001), mikroalbüminürik grupta kontrol grubuna göre (p<0.05), makroalbüminürik grupta normoalbüminürik gruba göre (p<0.05) anlaml olarak daha yüksek bulundu. 82

3 Tablo 1. Tip 2 diabetes mellituslu hastalar ve kontrol grubunun klinik ve biyokimyasal değerleri. Normoalbüminüri Mikroalbüminüri Makroalbüminüri Kontrol n Yaş (yıl) 46.60± ± ± ±1.41 Cinsiyet (E/K) 4/1 7/2 22/4 5/15 VKİ (kg/m 2 ) 26.05± ± ± ±0.85 Diabet süresi (yıl) 3.40± ± ±1.33, - HbA1c (%) 9.90± ± ± SKB (mmhg) 110± ± ± ±2.76 DKB (mmhg) 68± ± ± ±1.76 STSA (mg/dl) 64.88± ±4.94 * , 67.37±2.34 *, AAH (mg/gün) 24.0± ± ± Serum kreatinin (mg/dl) 0.90± ± ± Total kolesterol (mg/dl) ± ± ± HDL kolesterol (mg/dl) 41.20± ± ± Trigliserid (mg/dl) 199.0± ± ± KAH (+/-) 1/4 2/7 26/0 - Retinopati (+/-) 2/3 5/4 26/0 - SKB: Sistolik kan basıncı, DKB: Diastolik kan basıncı, STSA: Serum total sialik asit, AAH: Albümin atılım hızı, p<0.01, p<0.05, karşılaştırmalar normo, mikro ve makroalbüminürik grupların arasında * p<0.05, p<0.0001, karşılaştırmalar kontrol grubuna göre Makroalbüminürik 26 hastan n tümünde KAH ve retinopati saptand. KAH ve retinopatisi olan ve olmayan hastalar n makro, mikro ve normoalbüminürik gruplara göre dağ l m ve sialik asit düzeyleri Tablo 2 de verilmiştir. KAH olan grubun sialik asit düzeyleri KAH olmayan gruba göre anlaml olarak daha yüksek iken (p<0.01), retinopatisi olan ve olmayan gruplar aras nda sialik asit düzeyleri aç s ndan istatistiksel olarak anlaml fark yoktu (p>0.05). Albümin at l m h z na göre gruplar aras nda VKİ, sistolik kan bas nc, diastolik kan bas nc, HbA1c düzeyi, total kolesterol düzeyi ve HDL kolesterol düzeyi ortalamalar yönünden istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunamad (p>0.05). Serum kreatinin düzeyleri ortalamas, makroalbuminürik grupta normoalbüminürik ve mikroalbüminürik gruba göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Trigliserid düzeyleri ortalamas mikroalbüminürik grupta makroalbüminürik gruba göre anlaml olarak yüksek bulundu (p<0.05). Diabet süresi makroalbüminüriklerde normoalbüminüriklere (p<0.01) ve mikroalbüminüriklere (p<0.05) göre yüksek bulundu. Serum sialik asit düzeyi ile klinik ve biyokimyasal değişkenler aras ndaki korelasyon Tablo 3 de verilmiştir. Serum sialik asit düzeyinin sadece hasta yaş (r=0.31, p<0.05) ve albümin at l m h z (r=0.54, p<0.0001) ile pozitif, HDL kolesterol ile negatif (r=0.39, p<0.05) anlaml bir korelasyon gösterdiği saptanm şt r. TARTIŞMA Makro veya mikroalbüminürisi bulunan Tip 2 DM li hastalarda serum sialik asit düzeylerinin artm ş olduğu bildirilmiştir (6,12-15). Biz de bu çal şmada Tip 2 DM li hastalarda albüminüri ve diabetin diğer komplikasyonlar ile serum total sialik asit düzeyleri aras ndaki ilişkiyi araşt rd k. Çal şmam zda diabetli hastalarda serum total sialik asit düzeyinin sağl kl kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu bulundu. Diabetik hastalarda albümin at l m h z artt kça serum total sialik asit düzeyi de art ş göstermektedir. Makroalbüminürik grubun serum sialik asit düzeyleri hem normoalbüminürik hem de mikroalbüminürik grubun sialik asit düzeylerine göre daha yüksek idi, ancak bu yükseklik mikroalbüminürik gruba göre istatistiksel olarak anlams z idi. Yap lan çal şmalarda diabetik hastalarda üriner albümin at l m h z artt kça serum sialik asit düzeylerinin de progressiv olarak yükseldiği bildirilmiştir (4,6). 83

4 Şencan M, Topçu S, Dökmetaş S, İçağasıoğlu S, İbiş M, Duman İ Tablo 2. KAH ve retinopatisi olan ve olmayan hastalar n makro, mikro ve normoalbüminürik gruplara göre dağ l m ve sialik asit düzeyleri Normoalbüminüri Mikroalbüminüri Makroalbüminüri Toplam n STSA (mg/dl) n STSA (mg/dl) n STSA (mg/dl) n STSA (mg/dl) KAH (+) ± ± ±3.17* KAH (-) ± ± ±5.76* Retinopati (+) ± ± ± ±3.61 Retinopati (-) ± ± ±5.52 * p<0.01, KAH: Koroner arter hastalığı, STSA: Serum total sialik asit Tablo 3. Serum total sialik asit düzeyi ile klinik ve biyokimyasal değişkenler aras ndaki korelasyon. Korelasyon katsayısı p değeri Yaş 0.31 <0.05 Diabet süresi 0.24 >0.05 VKİ 0.12 >0.05 Albümin atılım hızı 0.54 < SKB 0.04 >0.05 DKB 0.09 >0.05 HbA1c >0.05 Kreatinin 0.01 >0.05 Total kolesterol >0.05 HDL kolesterol <0.05 Trigliserid >0.05 SKB: Sistolik kan basıncı, DKB: Diastolik kan basıncı Bu çal şmada hasta say s n n az olmas gruplar aras fark n istatistiksel olarak anlams z ç kmas n n nedeni olabilir. Diğer taraftan korelasyon araşt rmam zda total serum sialik asit düzeyi ile üriner albümin at l m h z aras nda ileri derecede anlaml pozitif korelasyon olduğu bulundu. Serum sialik asit düzeyinin nefropatili ve nefropatisiz Tip 2 DM li hastalarda art ş n n mekanizmas tam olarak bilinmemektedir. Ancak sentez art ş ve/veya katabolizma azalmas buna neden olabilir. Sialik asit serum ve dokularda hormon ve enzimlerde bulunan glikoprotein ve glikolipidlerin terminal parças d r (7). İnsanlarda sialik asitin büyük bir bölümü orosomukoid, 1-antitripsin, haptoglobin, fibrinojen gibi akut faz reaktanlar n n yap s nda yer al r (2). Crook ve ark. (16) plazma sialik asit düzeyinin fibrinojen düzeyine bağl olarak artt ğ n ileri sürmüşlerdir. Çal şmam zda VKİ, diabet süresi, sistolik kan bas nc, diastolik kan bas nc, HbA1c, kreatinin, total kolesterol ve trigliserid düzeyleri ile serum total sialik asit düzeyleri aras nda bir korelasyon bulunamam şt r. Serum total sialik asit düzeyleri ile serum HDL kolesterol düzeyleri aras nda negatif korelasyon bulunmuştur. Chen ve ark. (6) yapt klar bir çal şmada serum total sialik asit düzeyi ile serum kolesterol, VKİ ve albümin at l m h z aras nda pozitif korelasyon, HDL kolesterol ile negatif korelasyon bulmuşlard r. Sardohan ve ark. (17) ise yapt klar bir çal şmada yaş, VKİ, diabet süresi, HbA1c, sistolik kan bas nc, diastolik kan bas nc, serum kolesterol ve trigliserid aras nda korelasyon bulamam şlard r. Sadece serum kreatinini ile pozitif korelasyon saptanm şt r. Deckert ve ark. (18) Tip 1 diabetli hastalarda yapm ş olduklar çal şmada albüminürinin aterosklerotik kalp hastal ğ için bir gösterge olduğunu bildirmişlerdir. Bizim çal şmam zda da makroalbüminürisi bulunan 26 hastan n tamam nda, mikroalbüminürisi bulunan dokuz hastan n ikisinde KAH saptand. Diabetik KAH larda serum total sialik asit düzeyleri literatürle uyumlu olarak KAH bulunmayanlardan anlaml olarak yüksek bulundu (2,3,6). Serum sialik asit düzeyindeki art ş n da aterosklerotik proçesin bir göstergesi olduğu bildirilmiştir (2). Deckert ve ark. (19) albüminüri ile ilerleyici sialik asit art ş n n yayg n vasküler hasar gösterebileceğini bildirmişlerdir. Retinopatisi bulunan ve bulunmayan diabetik hastalar n serum total sialik asit düzeyleri aras nda anlaml fark saptanmad. Bu bulgumuz baz çal şmalarla (16, 20) uyumlu iken Crook ve ark. n n (5) çal şmas ile uyumsuz idi. Sonuç olarak serum total sialik asit düzeyinin Tip 2 DM li hastalarda ve özellikle KAH olan diabetiklerde artm ş olduğunu, bu düzey art ş n n albüminüri düzeyindeki art ş ile paralel olduğunu bulduk. Nondiabetik kişilerde gösterildiği gibi serum sialik asit düzeyinin diabetik hastalarda da KAH için bir gösterge olup olmad ğ konusunda daha geniş hasta gruplar ile çal şmalar yap lmas gerektiği kan s nday z. 84

5 KAYNAKLAR 1. Gall MA, Rossing P, Skott P, et al. Prevalence of micro and macroalbuminuria, arterial hypertension, retinopathy and large vessel disease in European type 2 (non-insulin-dependent) diabetic patients. Diabetologia 1991; 34: Lindberg G, Eklund GA, Gullberg B, Rastam L. Serum sialic acid concentration and cardiovascular mortality. Br Med J 1991; 302: Lindberg G, Rastam L, Gullberg B, Eklund GA. Serum sialic acid concentration predicts both coronary heart disease and stroke mortality: multivariate analysis including men and women during 20.5 years follow-up. Int J Epidemiol 1992; 21: Crook MA, Tutt P, Simpson H, Pickup JC. Serum sialic acid and acute phase proteins in type 1 and type 2 diabetes mellitus. Clin Chim Acta 1993; 219: Crook MA, Tutt P, Pickup JC. Elevated serum sialic acid concentration in NIDDM and its relationship to blood pressure and retinopathy. Diabetes Care 1993; 16: Chen JW, Gall MA, Yokoyama H, et al. Raised serum sialic acid concentration in NIDDM patients with and without diabetic nephropathy. Diabetes Care 1996; 19: Yokoyama H, Jensen JS, Myrup B, et al. Raised serum sialic acid cocentration precedes onset of microalbuminuria in IDDM. A 10-year follow-up study. Diabetes Care 1996; 19: Simpson H, Chusney GD, Crook MA, Pickup JC. Serum sialic acid enzymatic assay based on microtitre plates: application for measuring capillary serum sialic acid concentration. Br J Biomed Sci 1993; 50: Multicenter study of Tina-quant-albumin and -Nacetylglucosaminidase (-NAG) in the urine. Workshop, Munich, November Wien Klin Wochenschr Suppl 1991; 189: Karl J. Development and standardization of a New Immunoturbidimetric HbA1c Assay. Klin Lab 1993; 39: Mogensen CE, Chachati A, Christensen CK, et al. Microalbuminuria: an early marker of renal involvement in diabetes. Uremia Invest 1985; 9: Özmen B, Y lmaz C, Özmen D, et al. Diabetik ve senil kataraktl larda lens ve serum total sialik asit düzeyleri değişiklikleri. Türk Diabet Y ll ğ : Kökoğlu E, Hatemi H, Sönmez H, Eyice T. Diabetes mellitusta total, serbest ve bağl sialik asit düzeyleri. Endokrinoloji Y ll ğ : Çolpan L, Ayd n M, Güven Ş, Ayd n İ. Diabetli hastalarda serum sialik asit ve glikozile proteinlerin karş laşt r lmas. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 1996; 6: Beyhan Z, Azal Ö, Özata M, et al. Diabetes mellituslu hastalarda serum sialik asit düzeylerinin HbA1c ve fruktozamin düzeyleri ile karş laşt r lmas. GATA Bülteni 1991; 33: Crook MA, Couchman S, Tutt P. Plasma fibrinogen and its relationship to plasma sialic acid in non-insulin-dependent diabetes mellitus. Blood Coagul Fibrinolysis 1996; 7: Sardohan Ö, Gönen S, Kaya A, Akp nar V, An l M. Serum sialik asit düzeylerinin diabet süresi ve komplikasyonlar. Türk Diabet Y ll ğ ; 12: Deckert T, Yokoyama H, Mathiesen ER, et al.- Microalbuminuria as predictor of atherosclerotic cardiovascular disease in IDDM. Ugeskr Laeger 1997; 159: Deckert T, Feldt-Rasmussen B, Borch-Johnsen K, Jensen T, Kofoed-Enevoldsen A. Albuminuria reflects widespread vascular damage: the Steno hypothesis. Diabetologia 1989; 32: Rahman MA, Zafar G, Shera AS. Changes in glycosyled proteins in long term complications of diabetes mellitus. Biomed Pharmacother 1990; 44: YAZIŞMA ADRESİ: Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi İç Hastal klar Anabilim Dal SİVAS 85

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 AMAÇ Diabetes mellitus (DM) önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Tüm diyabetik hasta ölümlerinin %70-80 inden kardiyovasküler

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Normoalbuminürik diyabetik nefropati. Prof.Dr.Murat YILMAZ Özel Çorlu REYAP hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Normoalbuminürik diyabetik nefropati. Prof.Dr.Murat YILMAZ Özel Çorlu REYAP hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Normoalbuminürik diyabetik nefropati Prof.Dr.Murat YILMAZ Özel Çorlu REYAP hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları DİYABETİK NEFROPATİ Diyabetik nefropati, çoğunlukla intraglomerüler arteriollerin

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler

Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler Ankara Medical Journal 2012; 12(1):11-15 Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler Araştırma Amputation Rates and Demographic Data of the Patients with Diabetic Foot in our

Detaylı

TIP 2 DIABETES MELLITUSLU HASTALARDA DIABET REGULASYONU (HBAıC), DIABET SÜRESI VE KAN BASıNCıNıN NEFROPATI ILE ILIŞKISI

TIP 2 DIABETES MELLITUSLU HASTALARDA DIABET REGULASYONU (HBAıC), DIABET SÜRESI VE KAN BASıNCıNıN NEFROPATI ILE ILIŞKISI Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 7993 (1) 12-18 TIP 2 DIABETES MELLITUSLU HASTALARDA DIABET REGULASYONU (HBAıC), DIABET SÜRESI VE KAN BASıNCıNıN NEFROPATI ILE ILIŞKISI C. Utaş*, Ö. Özbakır*,

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması (SALTurk) 2007 Türk Hipertansiyon Prevalans

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Mikroalbüminüri

Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Mikroalbüminüri Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Mikroalbüminüri ve Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişki* Dr. U. Güney Özer ERGÜN 1, Dr. Sema ÖZTÜZÜN 2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Özgün Araştırma Makalesi

Özgün Araştırma Makalesi Özgün Araştırma Makalesi Mikroalbüminürisi Olmayan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Nabız Basıncı ile Üriner Albümin Atılımı Arasındaki Korelasyon Correlation Between Pulse Pressure and Urinary Albumin Excretion

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Hüseyin Oflaz 2, Tevfik Ecder 1, Semra Bozfakıoglu

Detaylı

Evaluation of red cell distribution width (RDW) in diabetic nephropathy patients

Evaluation of red cell distribution width (RDW) in diabetic nephropathy patients Medeniyet Medical Journal 31(3):156-160, 2016 doi:10.5222/mmj.2016.156 Original Article / Orijinal Makale ISSN 2149-2042 e-issn 2149-4606 Internal Medicine / İç Hastalıkları Evaluation of red cell distribution

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erol Demir¹, Sevgi Saçlı¹,Ümmü Korkmaz², Ozan Yeğit², Yaşar Çalışkan¹, Halil Yazıcı¹, Aydın Türkmen¹, Mehmet Şükrü

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

Obezite Tedavisinde Orlistat ve Sibutraminin Vücut Kilosu ve Koroner Kalp Hastal ğ Risk Faktörlerine Etkilerinin Karş laşt r lmas

Obezite Tedavisinde Orlistat ve Sibutraminin Vücut Kilosu ve Koroner Kalp Hastal ğ Risk Faktörlerine Etkilerinin Karş laşt r lmas Obezite Tedavisinde Orlistat ve Sibutraminin Vücut Kilosu ve Koroner Kalp Hastal ğ Risk Faktörlerine Etkilerinin Karş laşt r lmas Cengiz PATA*, Aziz YAZAR*, Esen AKBAY**, Oğuz ULU*, Kamuran KONCA*** *

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Homosistein Düzeylerinin Mikroalbuminüri ve Retinopati Üzerine Etkisi

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Homosistein Düzeylerinin Mikroalbuminüri ve Retinopati Üzerine Etkisi Endocrinology and Metabolic Diseases Dal et al ORİJİNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Homosistein Düzeylerinin Mikroalbuminüri ve Retinopati Üzerine Etkisi THE EFFECT

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Abdullah Özkök 1, Nihat Polat

Detaylı

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar CREDIT Çalışması Koordinatörü Kronik Böbrek Hastalığı Sık görülen, Renal ve

Detaylı

Uzm.Dr., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Uzm.Dr., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 5 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Majör Risk Faktörlerinin ve Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Risk Factors and Laboratory

Detaylı

Mikroalbüminürik ve Normoalbüminürik İnsüline Bağımlı Olmayan Diyabeti (NIDDM) Olan Hastaların Sessiz İskemi Mevcudiyeti Açısından Karşılaştırılması

Mikroalbüminürik ve Normoalbüminürik İnsüline Bağımlı Olmayan Diyabeti (NIDDM) Olan Hastaların Sessiz İskemi Mevcudiyeti Açısından Karşılaştırılması Dicle Tıp Dergisi 2004 Cilt:31, Sayı:2, (56-61) Mikroalbüminürik ve Normoalbüminürik İnsüline Bağımlı Olmayan Diyabeti (NIDDM) Olan Hastaların Sessiz İskemi Mevcudiyeti Açısından Karşılaştırılması Aziz

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler

Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 107-112 Araflt rma Research Article Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler PREVALANCE OF HYPERLIPIDEMIA

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi .Makaleler Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi Uzm. Dr. Yusuf Aydın Dr. Yasemin Ateş Uzm. Dr. Funda Ceran Doç. Dr. Mehmet Yıldız Uzm. Dr. N. Ihman SSK Ankara

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

Tip II Diabetes Mellitus ve Esansiyel Hipertansif Hastalarda Losartan Potasyum'un Mikroalbuminüri Üzerine Etkisi

Tip II Diabetes Mellitus ve Esansiyel Hipertansif Hastalarda Losartan Potasyum'un Mikroalbuminüri Üzerine Etkisi İstanbul Tıp Dergisi 1999; 1:5-9 Tip II Diabetes Mellitus ve Esansiyel Hipertansif Hastalarda Losartan Potasyum'un Mikroalbuminüri Üzerine Etkisi Dr. Ahmet KÖRCEGİZ (1), Dr. Hayri POLAT (1), Dr. Meltem

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Gürkan Çelebi 1, İlker Taşçı 1, Mutlu Sağlam 2, Gökhan Özgür 1, Halil Yaman 3, Gökhan

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Obezlerde Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Sıklığı

Obezlerde Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Sıklığı The Prevalence of Diabetes Mellitus and impaired Glucose Tolerance in Obese Persons. Yusuf ÖZKAN *, Halil DOĞAN *, Ramis ÇOLAK *, Emir DÖNDER * ÖZET Obezler arasında diyabet prevalansı obez olmayanlardan

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi İçindekiler Giriş Bilgi Keşfi Sınıflandırma Uygulama Sonuç ve Öneriler Giriş Koroner Arter Hastalığı(KAH) : Koroner arterler kalbi besleyen

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir.

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu Prof.Dr. Ömer Kozan Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD, İzmir

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Diabetes mellituslu hemodiyaliz hastalarında HbA1c ile kan glukozu düzeyleri arasındaki ilişki

Diabetes mellituslu hemodiyaliz hastalarında HbA1c ile kan glukozu düzeyleri arasındaki ilişki 616 Dicle Tıp Dergisi / S. K. Kucur et al. Doppler sonography for endometrial pathologies 2013; 40 (4): 616-620 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.04.0343 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya SALTurk Çalışması Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması 22 Mayıs 2008 - Antalya Amaç Türkiye de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak Kabul ve

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

60 yaş üstü böbrek vericilerinde hipertansiyon ve diyabet varlığının önemi. Dr.Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

60 yaş üstü böbrek vericilerinde hipertansiyon ve diyabet varlığının önemi. Dr.Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 60 yaş üstü böbrek vericilerinde hipertansiyon ve diyabet varlığının önemi Dr.Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Canlı vericiden ilk böbrek nakli Dr. Joseph Murray tarafından

Detaylı

KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S

KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S 2 KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S Afla da ad bulunan uzmanl k dernekleri, ülkemizde kalp damar hastal klar n n azalt lmas için, kardiyovasküler

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Tedavi Bariyerleri ve Bunlar n Glisemik Kontroldeki Önemleri: Ankara- Pursaklar Bölgesinde Kesitsel bir çal şma

Diyabetik Hastalarda Tedavi Bariyerleri ve Bunlar n Glisemik Kontroldeki Önemleri: Ankara- Pursaklar Bölgesinde Kesitsel bir çal şma Orijinal makale Diyabetik Hastalarda Tedavi Bariyerleri ve Bunlar n Glisemik Kontroldeki Önemleri: Ankara- Pursaklar Bölgesinde Kesitsel bir çal şma Oğuz TEKİN 1, Elife ERARSLAN 2, Bünyamin IŞIK 1, Adem

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr.

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 24-28 Nisan 2013, Antalya Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Edirne Obezite:

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

ASSOCIATION BETWEEN THE ANKLE-BRACHIAL INDEX AND METABOLIC SYNDROME

ASSOCIATION BETWEEN THE ANKLE-BRACHIAL INDEX AND METABOLIC SYNDROME Turkish J Vasc Surg Dr. Ayße Baysal ve Arkadaßlar METABOL K SENDROMUN ANKLE-BRAK AL NDEKS ÜZER NE ETK LER ASSOCIATION BETWEEN THE ANKLE-BRACHIAL INDEX AND METABOLIC SYNDROME Ayße BAYSAL*, Ünsal VURAL,

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Savaş SİPAHİ 1, Ahmed Bilal GENÇ 2, Seyyid Bilal AÇIKGÖZ 3, Mehmet YILDIRIM 4, Selçuk YAYLACI 4, Yakup Ersel AKSOY 5,

Detaylı

Galectin-3; Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler mortalite belirlemesinde yeni bir biyomarker olabilirmi?

Galectin-3; Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler mortalite belirlemesinde yeni bir biyomarker olabilirmi? Galectin-3; Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler mortalite belirlemesinde yeni bir biyomarker olabilirmi? Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Sukru Ulusoy 2, Ahmet Menteşe 3, Beyhan Guvercin

Detaylı

Adiposit

Adiposit Tip 2 diyabetik obez kadınlarda adiponektin diyabetik nefropati ilişkisi Dr. Murat Şakacı S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Adiposit Adipokinler Antidiyabetik Antiinflamatuvar

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 7 Kasım 2007 ULUSLARARASI DİYABET TEDAVİ PRATİKLERİ KAYIT ÇALIŞMASI NIN (IDMPS) TÜRKİYE SONUÇLARI HEDEF TEDAVİ KALİTESİNİ ARTIRMAK ÇALIŞMANIN AMACI ve YÖNTEMİ Uluslararası

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Mikroalbuminüri, İnsülin Direnci ve Kardiyovasküler Risk

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Mikroalbuminüri, İnsülin Direnci ve Kardiyovasküler Risk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 32 (2) 35-41, 2006 ORİJİNAL YAZI Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Mikroalbuminüri, İnsülin Direnci ve Kardiyovasküler Risk Canan ERSOY *, Babürşah TAŞLI **,

Detaylı

Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın

Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Diyabetik nefropatili hastada ne zaman diyalize başlarsak yaşam süresini artırabiliriz?

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL Abdullah Özkök¹, Yaşar Çalışkan 1, Tamer Sakacı 2, Gonca Karahan 3, Çiğdem Kekik 3, Alper Özel 4, Abdulkadir

Detaylı

Lipid Paneli Hangi Yaşta. Dr. Fatih BAKIR Düzen Laboratuvarlar Grubu

Lipid Paneli Hangi Yaşta. Dr. Fatih BAKIR Düzen Laboratuvarlar Grubu Lipid Paneli Hangi Yaşta Taranmaya Başlanmalı? Dr. Fatih BAKIR Düzen Laboratuvarlar Grubu Koroner kalp hastalığı-ateroskleroz ğ t Ateroskleroz çocuk yaş grubunda başlar ş ve ileri yaşlarda ş bulgu verir

Detaylı

ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEDEFTEKİ ORGANLAR Kardiyovasküler sistem GÖZLER KALBİN AYNASIDIR Vasküler

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

ELAZIĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURUM HEKİMLİĞİNE BAŞVURAN EMNİYET TEŞKİLATI ÇALIŞANI VE EŞLERİNDE KORONER ARTER HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİ ARAŞTIRMASI

ELAZIĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURUM HEKİMLİĞİNE BAŞVURAN EMNİYET TEŞKİLATI ÇALIŞANI VE EŞLERİNDE KORONER ARTER HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİ ARAŞTIRMASI ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ELAZIĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURUM HEKİMLİĞİNE BAŞVURAN EMNİYET TEŞKİLATI ÇALIŞANI VE EŞLERİNDE KORONER ARTER HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİ ARAŞTIRMASI S. Erhan DEVECİ*, Yasemin AÇIK*,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Aslıhan Aladağ, Meriç Ergene, Mine Koru, Mine Senem Yılmaz Danışman: Doç. Dr. Aslı Nar ÖZET Tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı

Detaylı

Diyabetik Ayakl 84 Hastada Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Diyabetik Ayakl 84 Hastada Risk Faktörlerinin İncelenmesi Diyabetik Ayakl 84 Hastada Risk Faktörlerinin İncelenmesi Adem ÖZKARA*, Müjde AKTÜRK**, Tuncay DELİBAŞI**, Selma KARAAHMETOĞLU** * Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi, ** S.B. Ankara Numune Eğitim

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU Abdullah Özkök¹, Esin Aktaş², Akar Yılmaz 3, Ayşegül Telci 4, Hüseyin Oflaz 3, Günnur Deniz², Alaattin

Detaylı

Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastalarda QT ve P Dalga Dispersiyonu

Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastalarda QT ve P Dalga Dispersiyonu Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastalarda QT ve P Dalga Dispersiyonu Dr. Kamile GÜL*, Dr. Savaş ÇELEBİ**, Dr. Özlem ÇELEBİ***, Dr. İhsan ÜSTÜN**** Dr. Dilek TÜZÜN*, Dr. Yusuf AYDIN*****, Dr. Dilek BERKER******,

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar

Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar Dr.Şükrü ULUSOY KTÜ T p Fakültesi Nefroloji BD Niçin güncelleme? Son iki yıl içindeki klavuzu etkileyebilecek çalışmaların

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU Müge Özcan 1, Kenan Keven 1, Şule Şengül 1, Arzu Ensari 2, Selçuk Hazinedaroğlu 3, Acar Tüzüner

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

Labil Hemoglobin A1c ve Tip II Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişki

Labil Hemoglobin A1c ve Tip II Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişki KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Labil Hemoglobin A1c ve Tip II Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişki The Association Between Labile Hemoglobin A1c and Type II Diabetic Retinopathy ÖZ Altan GÖKTAŞ 1, Çiğdem

Detaylı

Marjinal Canlı Donörlere Yaklaşım. Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

Marjinal Canlı Donörlere Yaklaşım. Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Marjinal Canlı Donörlere Yaklaşım Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Giriş Renal transplant bekleme listesi her geçen gün artmaktadır Bekleme listesindeki hastalar > Donör

Detaylı

Diyabetik nefropatide oksidatif stres düzeyinde artış ve soluble klotho düzeyleri ile ilişkisi

Diyabetik nefropatide oksidatif stres düzeyinde artış ve soluble klotho düzeyleri ile ilişkisi Diyabetik nefropatide oksidatif stres düzeyinde artış ve soluble klotho düzeyleri ile ilişkisi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Ayça İnci, Refik Olmaz, Süleyman Dolu,Üstün Yılmaz,Melahat

Detaylı

Mustafa Bozkurt *, Kadir Kayataş *, İsmet Uslu *, Senem Saraçoğlu **, Emel Zeybek Taştan **, Nail Erhan ***

Mustafa Bozkurt *, Kadir Kayataş *, İsmet Uslu *, Senem Saraçoğlu **, Emel Zeybek Taştan **, Nail Erhan *** TİP 2 DİABETES MELLİTUSTA KORONER ARTER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRÜ OLARAK POSTPRANDİAL KAN ŞEKERİ (Postprandial Hyperglycemia as a Risk Factor for Coronary Artery Disease in Type 2 Diabetes Mellitus) Mustafa

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

ATEROSKLEROTİK SÜREÇTE OBEZİTE İLE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ YÜKSEKLİĞİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ATEROSKLEROTİK SÜREÇTE OBEZİTE İLE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ YÜKSEKLİĞİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:158-162 ARAŞTIRMA MAKALESİ ATEROSKLEROTİK SÜREÇTE OBEZİTE İLE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ YÜKSEKLİĞİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE

Detaylı