ELEKTRONiK imza, ELEKTRQNiKzAMAN OAMGASı VE ESER SAHIPLlGI. Doç. Dr. Ramazan A CVN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONiK imza, ELEKTRQNiKzAMAN OAMGASı VE ESER SAHIPLlGI. Doç. Dr. Ramazan A CVN"

Transkript

1 ELEKTRONiK imza, ELEKTRQNiKzAMAN OAMGASı VE ESER SAHIPLlGI Doç. Dr. Ramazan A CVN - ÖZET sayılı Elektronik İmza Kanım/ııı çıkması ve buill/llla i1gifj altyapı mn tesisi ile birlikıe Türkiye 'de eser sahip/erine hak sahipliğiııi larıışl1/a.m İ!ıpal edebilme konusunda yasal yeni bir imkan ortaya çıkmış/ır: Güvenilir elektronik zaman damgas/. Bıı hizme/in web üzerinden verilmesine aracilık ederek kullanıcıların işini kolay/aş/ıran web servis/eri gelişmiş iilkelerle birlikte Türkiye 'de defaaliyete geçmiş bulımnıakradır. BiL gelişmenin önemi ilk bakışta çok açık olarak görünemeyebillr. Ancak, konu özgüni eser [ireıim; ile yakından ilgilidir ve tehf hakları mevıl/u/lildu değişiklik yapılmasınagerektirecek çapta bir olaydır. Bu makalede, elektronik imza. elektronik zamaıı damgası ve bunlann dayandığı alı yapı ile ilgili lemel kavramlar basit düzeyde açıklandıkıan sonra bu kavramlarınfikri haklar kavramlan ile ilişkisi ele alınmaktadır. Sonuç bölümünde Türkiye 'de fikrr haklar rejimi vee Ar-Ge destek ve teşvik sisıemine yönelik önerilereyer verilmekıedir. -ABSTRACT- Wirh ıhe adoption ofdigital Signature Law in 2004 and ıhe constntclion ofrelaled infraslntcture in Turkey, ıhe scienlists, writers alul mıısicimıs have 1I0W a tolally newand powerfulıoolal their disposalıo prove ıhe imelleeıııal properıy rights on their works: mis/ed digiıallimesıamp. The web applicatlons thaı make iı easier lo obtain mısled digital limesıamp is an impprıanı development, nal apparen/ at the flrsı sigjıı, that c10sely associaled witlı ıhe creation oforiginal works ofarts and science. After a desenj)lion ofthe basic eoncepts relaıed to ıhe digital signatl/re and Irusted digiuıl ıime slarnp, this article examines thei,. relationship to intellectual property eoncepls argııing thal developmems in the lrusted digital time sfamp ıechnology demand for a cjıange in the intelleetual properıy regime in Turkey.

2 938 Lega! Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Il/200i ELEKTRONiK İMZA, ELEKTRONİKzAMANDAMGASıVE ESER SAHIPLlGI Doç. Dr. Ramenail A CUN (*, Giriş Bilim ve teknoloji tarihi bir buluşıı önce kimin yaptığı tartışmaları ile doludur. Oksijen, Radyo, Televizyon, Ampul, Manyetik Rezonans Görunlüleme ve Göreıilik Teorisi gibi pek çok önemli buluş öncelik tartışmasına konu olmuştur. Gerçekten de, Wikipedia ansiklopedisinde bu tartışmaların listesinin yer aldığı özel bir madde bile bulunmaktadıri. Benzeri listeler şüphesiz edebiyat ve sanal alanları için de oluşturulabilir. Bilim insanları, edebıyatçı ve sanatçılar eserleri üzerindeki haklarını kaybetmemek için eskiden beri çeşitli yollara başvunnuşlardır. Eseri nonnal şekilde yayınlamadan önce anagram fommuda yayınlarnal?, kendi kendisine taahhütlü olarak postalamak, notere onaylatmak ve göreli olarak daha yeni bir uygulama olarak da yetkili bir makama kayıı ve tescil ettirrnek J bunlardan bazılarıdır yılında 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunun çıkması ve bununla ilgili altyapının kurulup faaliyet geçmesiyle birlikte eser sahiplerine bu alanda yeni bir alternatif ortaya çıkmıştır: Güvenli elektronik zaman damgası. Bu hizmetin web üzerinden verilmesine aracılık ederek kullanıcllann işiıu kolaylaştıran web servisleri gelişnuş ülkelerle birlikte Türkiye'de de faaliyete geçmiş bulunmaktadır. ('JHaceltepe Üniversitesi, Tarih Bölilmil Öğreıim Üyesi; TÜBiTAK Bilişim Müdür V. Web. hııp. Ilyunus.haceuepe.edu.trl-acun. i Daha çok örnek için bkz: : hltp: Ilen. wikipedia.orglwiki/priority_disputes. 1 Mesela Robert Hooke 1660 kendi adıyla amlan kanunu keifeltiğinde, öncelik iddia edebilmek için hemen basmak istememiştir. Eserini önce anagram fomlll/lda ceiiinosssuliv'i sonra da omm tercümesi olaıı lit tensio sic vis'i ("kuvvet yayili uzaması ile oraıııdıdır'') yayınlamıştır. Aynı şef...ı'/de. Galileo Veııüs'üıı safhalarıııı konu alan f...ilabıııı öııce anagramfomıııııda yarııılamıştı. http: Ilen. wif...ipe(lia.orglwikil Time sıamp. 1 Türkiye 'de palent, faydalı model, endüstriyel ıasanm gibi sınaı iirilnle-"e ilişkin haklar Türk Patent Enstitüsilne (Wwll'.tpe,gov.tr) kayıı ve tescil ellirilmck suretiyle karııııma altına alınmaktadır sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kamınil kapsamına giren mii::;ik. siııema, güzel sanat ve ilim ve edebiyat eserlerinde kayu ve tescil işlemleri, başvuru sahibinin beyamna dayalı olarak Kültür ve Turi::;m Bakaıılığı Telif Haktan Genel Müdürliiğiince yapılmaktadır Müzik ı'e Sinema eserlerinde ıescil ::;ol"llnlu, diğerlerinde ise ilıtiyaridir.

3 Elekıronik İmza, Elektronik Zaman Damgası ve Eser Sahipliği 939 Bu gelişmenin önemi ilk bakışta çok açık olarak görünmeyebilir. Ancak, konu dogrudan özgün, nitelikli eser üretimi ile yakından ilgilidir ve telif hakları mevzuatında değişiklik yapılmasına gerektirecek çapta bir olaydır. Gerçekten de telif hakları kanunlan, ileıişim, basım ve dağıtım teknolojilerinde ve diğer alanlarda meydana gelen gelişmeler göz önüne alınarak zaman zaman güncelleştirilmektedir. Nitekim Türkiye'de 1951 'de kabul edilerek yürürlüğe giren telif hakları kanunu olarak da bilinen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), 1983, 1995,2001 yıllarında üç defa değiştirilmiştir. Elektronik imza alt yapı ve uygulamalarının Türkiye'de yaygınlaşmaya ba~laması bu kanunun bir dördüncü defa değiştirilmesini gerektirecek bir olaydır. Bu yazıda, elektronik imza ve güvenilir zaman damgasının ne olduğuna ve nasıl çalıştığına ilişkin kısa bir bilgiden sonr.a bu hizmetten faydalanmak isteyen eser sahiplerine, onların temsilcisi meslek birliklerine, Ar-Ge destek ve teşvik sistemine ve fikri haklar mevzuatına yönelik önerilere yer verilmektedir. Elektronik İmza Nedir, Nasıl Çalışır?, Yukarıda da belirtildiği gibi güvenilir elektronik zaman damgası, elektronik imza alt yapısını kullanır. ü yüzden, zaman damgasının nasıl çalıştığını anlamak için önce elektronik imza mekanizmasını anlamak gerekir sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur. Türkiye'de elektronik imza hizmetini 5070 sayılı kanuna göre Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılan (ESHS) vennektedi~. Elektronik imza, açık anahtar adı verilen bir alt yapıya dayanır. Burada, her kullanıcı için iki anahtar kullanılır. I:}un1ar açık anahtar ve özel anahtardır. Açık anahtar herkes tarafından bilinir. üzel anahtar sadece sahibi tarafından bilinir. Açık ve özel anahtar ikilisi sistem içinde birlikte kullanılmakta ve biri nin şifrelediği metni diğeri açabilmektedir. Aralarında matematiksel bir ilişki ( 200/ yılında yapılan değişiklikler ve bu değişik/iklerin arka planının kısa bir değerlendirmesi [Acun 2001j'de yapılmıştır yılında yapılan değişikliklerden önce bıı yazar tarafindan yazılan "internet ve Telif Hakları" başlıklı makalede "internet 'in Türkiye 'de gelişmesi bu kanıınıın bir üçüncü defa değiştirilmesini gerektirecek bir olaydır" ifadesine yer verilmişılr, bkz. [Acun 2000, 2]. Genelolarak ıe/if haklarınıntarihsel gelişimi konusunda bkz. [Soyak 2005). 5 Türkiye'de şu anda dörl ESHS blılıın"jpktadır. TÜBiTAK VEKAE Kamıı Sertifikasyon Merkezi (1V1V1v.kamusm.gov.tr), TVRKTRUST (wwiv.liirktrust.com.tr) E-Güven (www.e-guven.com)vee-tıığra(wlvw.e-ıugra.com.tr). Bıınlardan ilki kamıı sektörüne, diğerleri ise özel seklöre elektronik sertifıka ve zaman damgası hizmeti vermekledir. ESHS ler hakkında ve genelolarak e-imza konusunda bu kuruluşların kendi site/erinden ve bıı olandaki düzenlemeyi yapmaktan sorumili kulum olan Telekomünikasyon Kıırumunıın (wwiv.tk.gov.lr) web sitesinden ayrınuh bilgi alınabilir. Bıı alanda en iyi bilgi kaynaklarından biri de II'wII'.e-imza.gen.tr adresinde bulunmaktadır.

4 940 Legal Fikri ve Sınai Hak/ar Dergisi bulunan bu iki anahtann herhangi birisi kullanılarak, dig,er anahtar elde edilemez. Şifreleme anahtan bilinse dahi şifre çözme anahtan bu bilgilerden bulunamaz. Büyük asal tamsayı çarpaolannın kullanıldığı, zor bir matematiksel temele dayanan ve günümüzde de güvenilirliği henüz bozulmamış olan bu şifreleme metoduna, metodun geliştiricilerin isimlerinden hareketle "RSA (Rivesl, Shamir ve Adleman)" adı verilmiştir. ilk e-imza sistemlerinde, imzalanacak metnin boyu büyüdükçe imza eklentisinin de boyu büyümekte ve buna bağlı olarak hız ve kapasite sorunlan yaşanmaktaydı. Bu problemi çözmek için yapılan çalışmalar sonucunda 1990'h yıllarda özetlerne kavramı ve buna bağlı olarak özetlerne algaritmalan ortaya çıkıruştır. Farklı uzunluklarda mesaj, doküman veya yazıyı işleyerek, sabit uzunlukta veri oluştunna işlemine özetlerne, bu işlemleri gerçekleştiren algoritmalara özetlerne algoritmalan adı verilmiştir. Bugün, farklı güvenlik seviyelerinde kullanılan bir çok özetlerne algoritması bulurunaktadır. SHA (Secure Hash Algorithm) serisi algoritmalar, RIPE-MD 160 (RACE Inıegrity Primitives Evaiuatian Message Digest 160) algoritması ve MAC (Message AuthentİcationCodes) algortimalan en önemli özetlerne algocitmalandır. Elektronik imza, verinin değiştirilmeden bütünlüğü bozulmadan iletilebilmesi, göndericinin inkar edememesi anlamına gelir. Gerek şifreli (kriptolu) gerek şifresiz her türlü veri iletimi için kullanılabilir. Bu sayede alıcı, mesajın değişmeden (bütünlüğü bozulmadan) geldiğinden ve göndericinin de kimliğinden emin olur. Elektronik imzalar kolaylıkla taşınabilir, başkalan tarafından taklit edilemez ve istenirse imzanın atıldığı tarih ve saati gösteren zaman damgası da otomatik olarak alınabilir. Aslında çoğu uygulama için e-imza tek başına yeterli değildir, beraberinde güvenilir zaman damgası da gereklidir 6. E-imza Oluşturma Araçları Bir belgeyi veya mesajı yasal e-imza ile imzalayabilmek için 5070 sayılı kanuna göre kurulmuş bir ESHS tarafından üretilmiş bir e-imza sertifikasına ihtiyaç vardır. ESHS'ler tarafından üretilmiş sertifikalara nitelikli elektronik sertifika adı verilmektedir. Nitelikli elektronik sertifika, elektronik sertifikayı üreten ESHS'nin elektronik. imzasını taşır. Bu imzanın gerçek olup olmadığı herkes tarafından kontrol edilebilir. itetikli elektronik sertim,alar ve kriptografik anahtar çiftleri bilgisayar tarafından okunabilen bir ortamda saklamr. Bu genellikle kredi kartına benzer bir "akıllı" kart veya usb flash diske benzer tokenlerdir 1, Belge ve verilerin elektronik imza ile imzalarunası işlemi, kart üzerindeki (veya diğer ortamlardaki) sertifika bilgilerini okuyarak, ilgili ESHS sunu- 6 E-imza (açık anahtar alt yapsı) ve çeşitli uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Rives/ ve diğerleri 1977], [Sağıroğlıı ve Alkan 2005]. [Selçuk 2007] ve [Erol ve AkcayoI2007]. 1 TURKCELL tarafindan geliştirilmek olan "mobil imza" uygulamalarında, nitelikli elektronik sertifikalar cep telefonlarında I.:ullanılmakla olan GSM SIM kortlara yüklenerek kullanılmaktadır. BIc!. hup:/!h.-ww.turkcell.com.ır/bireysel/servisler/osisıanit urkcell_mobil_im=a

5 Elektronik Imza. Elektronik Zaman Damgası ve Eser Sahipligi 941 cusundan sertifikanın geçerliğinin doğrulama işlemini yapan, belgenin özetini aldıktan sonra kart üzerindeki özel anahtan kullanarak imzalanması işlemini geç~k!eştiren yazıiıma ihtiyaç bulunı:naktadır. Kamu Sertimmsyan Merkezi (TUBITAK UEK.AE) bu işlem için "Imzager" adlı masaüstü yazılımını yazılımı geliştirmiştir. Aynca, kurum ve kuruluşlann iş süreçleri ile ilgili uygulamaiannda kullanılmak üzere program parçacıklan (applet, APı) hazırlamıştır. Zaman Damgası Nedir, 'asıl Çalışır? Bir zaman damgası sunucusu, elektronik bir belgeyle tarih ve saat bilgisi içeren zaman mührünii kriptografik bir yöntemle birbirine eşler. Zaman damgası, daha sonra bu belgenin zaman damgasında belirtilen tarih ve saatte var olduğunu kanıtlamakta kullanılır. Zaman Damgası E-imza Kanunu'nunda (md. 3) "bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve i veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertimm hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt," olarak tanımlanmaktadır. Elektronik imzada olduğu gibi, :rürkiye'de zaman damgası sunucu hizmetini ESHS ler vennektedir. Güvenilir zaman damgası, Kanuna göre kurulmuş ESHS'lerden alındığı takdirde, belgenin sahibi de dahilolmak üzere, hiç kimse tarafından değiştirilemez. Bu alt yapının en temel unsurlannda birisi de zamanı uluslar arası standartlara uygun olarak tutan güvenilir bir zaman damgası sunucusudur. Güvenilir zaman damgası mekanizmasm nasıl işlediği Şekil i 'de gösterilmiştir. Şekilde de görüleceği üzere güvenilir damgası mekanizması e-imza ile tamamen özdeştir. Daha doğrusu aynı alt yapıyı kullanır. "' POll.. 101o11 \ ~s..n~~t»e). -"ı:...-- ~1'011,'1+ ;:::-J --- Şekil i: Giivenli Zaman Damgasının işleyişi. org/wikiffime stamp'den uyarlanmıştır. Bu teknikte, ilkönce, belli bir matematiksel (hash) fonksiyon kullanılarak belgenin özet değeri elde edilir. Bu özet değer her belge için farklıdır. Belge

6 942 Lega/ Fikri ve Sınai Haklar Dergisi IL/L007 değişirse belgenin özet değeri de değişir. Bu özet değer ESHS'na gönderilir. ESHS bu özet değere zaman damgasıru ekler ve zaman damgası eklenmiş belgenin özet değerini hesaplar. Bu özet değer ESHS'nin kendi özel anahtanyla imzalanır. Bu imzalarunış özet değer artı zaman damgası talepte bulunan kişiye geri gönderilir, bakınız Şekil 1. Özet değeri elde etmekte kullanılan matematiksel fonksiyon tek yönlü işlediği için, özet değerden belgenin aslı elde edilemez. Bu yüzden de belgeye zaman damgası sağlayan ESHS belgeyi hiçbir zaman görmez ve bilmez. Böylece veri gizliği tam olarak sağlamış olur. Güvenli Za~an Damgasınm Doğrulanması, 1' Oz.ı GeQeL'I newpla " i 1001o.0101,,,Eleklronill; sertiftka Hızmet saolayıcrsın (ESHS)n.ı açik '""'tanrwl uygulanmasi 1001o.01o111 Eger n.aplana" ozel d~er ÇÖZlimie""" imza de~nn. "'1". ne do1<(ırnan ne de u...n d~mçn, cegitmlttil Z.m.n o~m~, II"'Ç"'IıQt(!<bı takdirde Y~ ıloi<<!mlin yaaa nman damag'" l!eq~tır... ll"çe<$lzck Şekil 2: Zaman damgasının doğrulanması. Şekil i: Güvenli Zaman Damgasının işleyişi. hnpjlen.wikipedia.orglwikiffime_stamp'den uyarlannuştır. ESHS tarafından verilmiş zaman damgasının geçerliliği kontrol edilebi lir, bkz. Şekil 2. Bunun için orijinal belgenin özet değeri hesaplanır. ESHS tarafından verilen zaman c!a;!jlgası ekjenir. Zaman damgası elderuniş özet değe rin özeti hesaplanır. Buna üzeı A adı verelim. Sonra, ESHS tarafından imza larunış özetdeğer, ESHS'nin açık anah.~an kullan!.larak çözümlenir. Bu özet değere de üzel B adını verelim. Eğer üzet A = Ozel B ise zaman damgası değişmemiştir. Zaman damgası her türlü elektronik belge için alınabilmektedir. Zaman damgası orijinal dosyanın özet değerine ekjendiği için dosyanın büyüklüğü de süreci etkilememektedir. Burada, dikkat edilmesi gereken nokla bünyesinde bulundurduğu makrolara göre içeriği dinamik olarak değişebilen Excel vs. gibi dosyalardır. Bu lür dosyalara zaman damgası alınması tavsiye edilmemektedir. Yukanda da belirtildiği üzere, güvenilir zaman damgası atılan e imzayı güçlendirmek için e-imza ile birlikte kuııanılabildiği gibi, çeşitli amaçlarla ondan bağımsız olarak da kullanılabilir. Bunlardan belki de en önemlisi de bir belgenin yaratıldığı anı doğru olarak tespit etmektir. Bu da tabii bu eser sahipliğinin ispatı ile doğrudan ilgilidir.

7 Elektronik Imza. Elektronik Zaman Damgası ve Eser Sahipliği 943 Eser Sahipliğinin ispatı ve Zaman Damgası Eser sahibi ancak hak sahipliğini ispatlayabilirse mevcut yasaların sağladığı korumadan yararlanır. Türkiye'de hak sahipliğinin ispatında çeşitli zorluklar yaşandığı iyi bilinen bir geçe1ctir. Kayıt ve tescil işlemlerindeti zorluklar gerçek eser sahiplerini zaman ve maddi bakımdan zorlamaktadır. Ote yandan özgün eser yaratma gibi kaygısı olmayan kötü niyetli kişilerin başkalarına ait eserleri adlarına tescil ve kayıt ehirdikieri sıkça görülmektedir. Bir eserin kötü niyetle sahiplenmesi ve tescil edilmesi halinde gerçek hak sahipleri telafisi güç maddi manevi kayıplarla karşılaşmaktadırlar. Ulkemizde mahkemelerin yavaş işlemesi de mevcut mağduriyetin artmasına yol açmaktadır. Mülkiyet ve hak sahipliğinin ispatının kolayolması bu açıdan önemlidir 8. Bu noktada bütün dünya ile birlikte ülkemizde de genelolarak bilgisa yarlaşmanın gelişmesi (artık eserler ya doğrudan elektronik ortamda üretiliyor ya da kolayca elektronik ortama aktarılabiliyor) ve elektronik zaman damgası teknolojisi büyük bir imkan olarak ortaya ÇıkmıŞ bulunmaktadır. Örnek bir uygulama olarak, zaten doğrudan ~lektronik ot1amda hazırlanmış bulunan bu makalenin elektronik sürümü Imzager MlM yazılımı kullanılarak yazarın zaman damgalı e-imzası ile imzalanmıştır, bkz. Şekil 3..(, _... "ıı-ı _tl l(.."".."w"<'..."""'.,~""'" ~:.,-.....,_."""'-<"Iı<... _.,ıt.ı. s.1ii.ı._....lbj~ "'" do<.~,,;......,. oçl.. "...;.'f'"~ "',,,,,,'.~ boj... ""...n"' 6. """K."'l~nW~'''9J>...-,,.,... ~..~,.,...1>'. >..<)~......,. ~"..~..., I """"""..."'>"'''9'-.1..~" >ÇIU"~.,~~ "'~>r >0'10 "",,,.n''''~~'' <M->."..,~""" ;ı; :;; Lı~ f~"on<l~"1 -""f == " 'to; '"..._..._ Ei!, "'~,~::>.<l.;<>l"'.'l"".'''', i ı ~ t~1r-.-p, Şekil 3: Bir dosyaya İmzager kullanılarak e-imza atılması ve zaman damgası alırunası. Bu örnekte, bu makalenin elektronik versiyonunu içeren Word dosyası yazarın e-imzası ile imzalandıktan sonra, aynı dosyaya KSM güvenli zaman damgası sunucusundan alınan zaman damgası eklenmiştir. /i FSEK)e ispata ilişkin 76.nıadde I'e ispat hukuku açısından bir degerlendirme için bkz. [Ozekes 2005[.

8 944 Lega! Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Şekil3'te gösterilen uygulamadaki gibi zaman damgalı e-imza atabilmek için imzayı atacak kişin bir ESHS'den sertifika edirnnesi gerekmektedir. Şim~ diki durumda bunun için çok da basiı olamayan" bir bürokratik süreçten geçmek gerektiği gibi, sertifika, kart okuyucu vs. gibi araçlar için göreli olarak yüksek sayılabilecekbir de parasal bedel ödemek gerekmektedir. İşte bu ortamda, eser sahipleri ile ESHS'!cr arasında aracılık görevi yaparak zaman damgası hizmetinin web üzerinden kolayca verilmesini sağlayan ve web servislerinin ortaya çıkması, eser sahiplerinin eserlerinden doğan haklara eserin daha yaratılması anında üstlenebilmeleri açısından önemli bir gelişme olarak görülmelidir. Nitelikli eser üretimi açısından var olan bir engel bu hizmetin yaygın kullanılması ile ortadan kalkmış olacaktır. Sonuç ve Öneriler Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılan ve onlara aracılık eden web servisleri kullanılarak alınan güvenilir elektronik zaman damgalan ile eserin oluşturulma anını kanıtlayabilecek nitelikte yasal delil elde edilebilmektedir. Bu işlem sırsında, aynı amaca yönelik diğer yöntemlerden farklı olarak, eserin içeriğini sahibinden başka kimsenin gönne ihtimali de kuralalarak bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bilgi teknolojilerinin yapısından kaynaklanan bazı riskler mevcuttur. Mesela, zaman damgası hizmeti alırken kullanıcılar bilgisayarlarına, Tasdix sunucusu ile kullanıcı bilgisayan arasında bılgi akışını yöneten bir masaüstü yazılım indirip kullanınalan istenmektedir. Bu yazlımın belgenin kedisini değil, sadece özet değerini Tasdix sunucusuna gönderdiği ifade edilmektedir. Ancak, öyle olduğunu nereden biliyoruz? Burada, ülkemizde fikri haklar rejiminin en önemli parçalarından biri olan eser sahiplerinin temsilcisi Meslek Birliklerine önemli bir görev düşmektedir: Sistemin gerçekten anlatıldığı gibi çalışıp çalışmadığının denetlenmesi. Daha açıkçası, Meslek Birlikleri zaman damgası hizmetine aracılık eden web servislerinin bir çeşit akreditasyonu görevini üstlenebilirler. Bu arada, eser sahipleri de güvenirliği artınnak ve riski aıaltmak için birden çok ESHS'den ıaman damgası hizmeti alabilirler. Zaman damgası alınmış eserlerin arşivlenmesi doğalolarak kişinin kendisine bırakılmaktadır. Bu ise virüs vs. den kaynaklanan bilgi güvenliği problemlerinin giderek arttığı bir dünyada eser sahipleri açısından'bir başka önemli risktir. Meslek Birlikleri zaman damgalı eserleri kuracaklan güvenilir sunucularda eser sahipleri adına saklayabilirler. Aslında bunu yapmak Meslek Birliklerinin asli görevleri arasında düşünülebilir, tıpkı, üyelerinin eserlerinin bir nüshasını kütüphanelerinde bulundunnalan gerektiği gibi. Burada yer verilecek bir diğer öneri doğrudan fsek'le ilgilidir. Bu ka nunda 2001 yılında yapılan değişiklikle (md. 13), fikri ve sanat eserlerine yönelik bir kayıt ve tescil sistemine yer verilmiştir. Buna göre, "sinema ve müzik eseri sahipleri ve yapımcılar hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip olduklan hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlaruna yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla eserlerin kayıt ve tescilini yaptınrlar. Aynı maksatla, diğer eser

9 Elektronik Imza. ElekIronik Zaman Damgası ve Eser Sahipliği 945 gruplarında da eser sahiplerinin talebi üzerine, eserler ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkileri kayıt altma alınabilir", Bu maddeye, fikir ve sana! eserlerinin elektronik sürümlerine 5070 sayılı e-imza kanununa görc kurulmuş bir ESHS'den alınacak güvenilir zaman damgasının da kayıt ve tescilolarak kabul edileceği hükmünün ilave edilmesi ve arkasından da tarihli kayıt ve tescit yönetmeliğinde uygun düzenlemeler yapılması iki açıdan faydalı olacaktır. Birincisi, fikri hakların korunması açısından kanunlar arası uyum sağlanmış olacak; ikincisi ve daha önemlisi ise mevcut sistemin eser sahiplerini yıldıran bürokrasisi ve maddi külfeti büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacaktır. Bütün bu düzenlemelere paralelolarak, güvenilir zaman damgası teknolojisi konusunda bir farkındalık yaratılması ve yaygınlaştırılması da gerekir. Bu ise bu teknolojinin bilim ve teknoloji teşvikleri kapsarmnda ele alınmasıyla en iyi başarılabilir. J3u. çerçevede ilk akla gelen kurum tabi id TÜBİTAK'tır. Bilindiği üzere, TUBITAK proje destekleri yoluyla Ar-Ge faaliyetlerine sadece destek olmakla kalmıyor, Türk bilim insanlarının uluslar arası bilimsel yayınlarına verdiği teşvikle araştınna sonuçlarının yaygınlaşmasına ve patent başvu rutanna verdiği destekle de fikri hakların korunmasına yardımcı oluyor 9. Kurulacak bir web servisi yoluyla, TÜ BiTAK 'ııı Türkiye Araştınna Alanı (TARAL)'O kapsarmndaki kuruluşlara mensup araştımıacılara güvenilir zaman damgası hizmetini ücretsiz sağlaması, mevcut Ar-Ge destek ve teşvik sisteminin tamamlayıcı bir uzarltışı olacaktır. Güvenilir zaman damgası hizmeti sunan ESHS'lerden birinin TUBITAK bünyesinde faaliyet gösteriyor.olması, bu yöndeki bir çalışmanın mümkün olan en az brürokrasi ile başarılabileceğine işaret etmektedir. 9 Mesela 2006 yılında Tiirk Pareııl Eııstitüsü işbirliği ile başlarılan Palent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı (1008) bıına bir örnekiii'. Bu program, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası parenr başvurulannın sayısının arl/mlması, kişilerin patent başı'urusu yapmaya teşvik edilmesi Fe ülkemizde fikri ve sınai haklanıı tescili yöııiinde bilinçlenmeye kaıkıda bulunulması amacıyla hazırlanmış bir programdır. Bkz. hap: //ıı-.ıw.tubita/.:.gov.ırlhome.(/o?oı= 5&1"1"'" 3&...id=O&cid= / "ITARAL için bk::: hflp: //wııw.ıubiıak.gu)'.ii"'llome.do?ol=5&rt=3&sid=0&cid=/

10 946 Lega! Fikri ve Sınai Haklar Dergisi 12/2007 KAYNAKÇA (Acun Ramazan Acun. "Bilim., Bilgi Teknolojisi ve Türkiye", Milli Kiilr.iirler ve Kürese"qme. Yayınan hazırlayanlar; Bahaeddin Yediyıldız, çağatay Ozdeınİr ve Fahri Unan, Konya 1998, (Acun Ramazan Acun. "internet ve Telif Haklan", Bilgi Dünyası, i (2000), (Acun Ramazan Acun."Yeru Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu", ilesam Biilteni, 55(Ocak Mart 2001), haceti epe.edu.tr/archive/yeni FS EK.htm. (Erol ve AkcayC?1 2007). Hüseyin ~roı ve M. Ali Akcayol. Kurumsal Aglarda Elektronik Imza ve Gazi Universiıesi için Bir Uygulama. htlp:llwww.ueimzas.gazi.edu.lr/pdf/poster/62.pdf ı JÖzekes Muhaınmet ÖZEKES "FSEK'de ispata ilişkin 76. Maddenin Ispat Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi".Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi,I (Mayıs 2005), IRivest ve diğerleri R. L Rivest ve diğerleri. "A Method for Obtaining Digital Signatures and Public Key Cryptosystem", ACM Commıınications,21/2 (Feb. 1977), (Sağı.roğlu ve. Alkan Ş. Sağıroğlu ve Mustafa Alkan. Her Yönüyle Elektronik Inca (E-Imza), Ankara: Grafiker Yayınlan, (Selçuk Gonca H. Selçuk. "E-devlet Uygulamalan için Elektronik imza Fomıallan...hnp:/Iwww.kamusm.gov.tr/trlBilgideposul BelgelerIMakale ler/edevletuygulamalarilcinelektronikimzaformatlari. pdf (Soyak Alkan Soyak. "Fi~ ve Sınai Mülkiyet Haklan: Tanım, Tarihsel Gelişimi ve Gelişmekte Olan Ulkeler Açısından Onemi." Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi. i (Mayıs 2005),

Gerçek Yaşamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Gerçek Yaşamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri Gerçek Yaşamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği rzilan@etu.edu.tr, gulay@etu.edu.tr, abattal@etu.edu.tr

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ E-İMZA GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KONUM DAMGASI SİSTEMİ ÖNERİSİ VE UYGULAMASI Mustafa ÖZLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalını

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu VII 26-29 Mayıs 2005 Antalya. e-imza E-ĐMZA NIN TOPLUMSAL BOYUTU

TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu VII 26-29 Mayıs 2005 Antalya. e-imza E-ĐMZA NIN TOPLUMSAL BOYUTU TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu VII 26-29 Mayıs 2005 Antalya e-imza E-ĐMZA NIN TOPLUMSAL BOYUTU 2. ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar : Kemal KARAKOÇAK Osman SAKA Aslıhan TÜFEKÇĐ Neziha ÇARKIT Aysim HANÇER

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER makaleler İnci BİÇKİN ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER İnci BİÇKİN * I. GİRİŞ Farklı iletişim araçları kullanılarak yapılan iletişim, zamanla teknolojik gelişmelere de ayak

Detaylı

Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR)

Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR) Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR) Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi YONG-001-007 10 28.08.2013 YONG-001-007 28.08.2013 1/65 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN YAYIN NO: 2007-56 İstanbul, 2007 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA NEDİR? GENEL OLARAK

ELEKTRONİK İMZA NEDİR? GENEL OLARAK ELEKTRONİK İMZA NEDİR? GENEL OLARAK İmza bir yazının kimin tarafından yazıldığını veya içeriğinin tasdik edildiğini belli etmek amacıyla metnin altına konulan isim veya işarettir. İmza bir yandan kişinin

Detaylı

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE)

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SUE) SÜRÜM : 08 TARİH : 21.02.2014 1. GİRİŞ... 10 1.1. Genel Bakış... 10 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 11 1.3. Taraflar... 11 1.3.1. Sertifika Üretim Merkezleri...11 1.3.2. Sertifika Kayıt Merkezleri...12

Detaylı

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları*

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* HAKEMLİ Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER** * Bu makale

Detaylı

Sayısal Haklar Yönetimi (DRM)

Sayısal Haklar Yönetimi (DRM) Sayısal Haklar Yönetimi (DRM) 2006 Kültür ve Turizm Bakanlığı. Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1 Fikri Haklar...4 2 Elektronik Ortamda Fikri Haklar ve DRM...6 3 İlgili Taraflar...14 3.1 İçerik Sağlayıcılar...15

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİNDE PATENT KORUMASININ ÖNEMİ 1 IMPORTANCE OF PATENT PROTECTION IN INFORMATION AND RECORDS MANAGEMENT

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİNDE PATENT KORUMASININ ÖNEMİ 1 IMPORTANCE OF PATENT PROTECTION IN INFORMATION AND RECORDS MANAGEMENT HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT UHEYADULUSLARARASI BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİNDE PATENT KORUMASININ ÖNEMİ 1 IMPORTANCE OF

Detaylı

Mobil Elektronik İmza: Senaryolar, Uygulamalar, Standartlar ve Ülkeler

Mobil Elektronik İmza: Senaryolar, Uygulamalar, Standartlar ve Ülkeler Mobil Elektronik İmza: Senaryolar, Uygulamalar, Standartlar ve Ülkeler Demet KABASAKAL, Şeref SAĞIROĞLU, Mustafa ALKAN Özet Bu çalışmada mobil elektronik imza, imzalama işleminde kullanılan senaryolar,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLEYİŞİ, DENETİMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. Zeynep HATUNOĞLU YÜKSEK

Detaylı

e-güven Sertifika Uygulama Hükümleri

e-güven Sertifika Uygulama Hükümleri e-güven Sertifika Uygulama Hükümleri Sürüm 1.0 Yürürlük Tarihi: Mayıs, 2004 Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi Vali Konağı cad. no:147/14 34365 Nişantaşı / İstanbul Türkiye Tel: 212-296 81 46 Fax:

Detaylı

e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürün: 3.0 Yürürlük Tarihi: Nisan, 2013 Güncelleme Tarihi: 08/04/2013

e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürün: 3.0 Yürürlük Tarihi: Nisan, 2013 Güncelleme Tarihi: 08/04/2013 e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürün: 3.0 Yürürlük Tarihi: Nisan, 2013 Güncelleme Tarihi: 08/04/2013 Ceyhun Atıf Kansu Cad. 130/58 Balgat / ANKARA TURKİYE

Detaylı

Đş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı 1

Đş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı 1 İş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı Bu yazı, ticari bir uygulama ortamında Açık Anahtar Altyapısının (AAA) kullanımını incelemektedir. Bunun için kurumların güncel güvenlik kaygılarından başlayarak

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2002/6 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ Araştırma Görevlisi MURAT ÇAK İTO'nın ve yazarının ismi kaydedilmek koşulayla yayından alıntı yapmak

Detaylı

e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürüm: 3.1 Yürürlük Tarihi: Eylül, 2013 Güncelleme Tarihi: 30/08/2013

e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürüm: 3.1 Yürürlük Tarihi: Eylül, 2013 Güncelleme Tarihi: 30/08/2013 e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürüm: 3.1 Yürürlük Tarihi: Eylül, 2013 Güncelleme Tarihi: 30/08/2013 Ceyhun Atıf Kansu Cad. 130/58 Balgat / ANKARA TURKİYE

Detaylı

KAMU SM SERTİFİKA İLKELERİ VE SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI ( SSL VE S/MIME SERTİFİKASI İÇİNDİR)

KAMU SM SERTİFİKA İLKELERİ VE SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI ( SSL VE S/MIME SERTİFİKASI İÇİNDİR) KAMU SM SERTİFİKA İLKELERİ VE SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI ( SSL VE S/MIME SERTİFİKASI İÇİNDİR) Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi YONG-001-009 02 24.02.2009 YONG-001-009 24.02.2009 1/62 DEĞİŞİKLİK

Detaylı

e-güven Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri

e-güven Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri e-güven Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri Sürüm 2.0 Yürürlük Tarihi: Ocak, 2007 OID 2.16.792.3.0.1.1.1.2 Halk Sokak, No:35, Golden Plaza, F Blok, Kat:2,Daire 6 Sahrayıcedit

Detaylı

Türkiye de Sayısal İmza (E-İmza) ve Adalet Bakanlığı nda E-İmza Kullanımının Değerlendirilmesi

Türkiye de Sayısal İmza (E-İmza) ve Adalet Bakanlığı nda E-İmza Kullanımının Değerlendirilmesi Türkiye de Sayısal İmza (E-İmza) ve Adalet Bakanlığı nda E-İmza Kullanımının Değerlendirilmesi Mustafa Uçmaz a a Bilecik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Bilgisayar Müh Prog., 11210, Bilecik e-posta:

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (Nitelikli Elektronik Sertifika İçindir)

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (Nitelikli Elektronik Sertifika İçindir) T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (Nitelikli Elektronik Sertifika İçindir) SÜRÜM :03 TARİH :12.10.2012 1. GİRİŞ...7 1.1. GENEL BAKIŞ...7 1.2. DOKÜMAN ADI VE TANIMI...7 1.3.

Detaylı

Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Sistemindeki Sertifikasyon Problemleri ve Diğer Güvenlik Sorunları

Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Sistemindeki Sertifikasyon Problemleri ve Diğer Güvenlik Sorunları Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Sistemindeki Sertifikasyon Problemleri ve Diğer Güvenlik Sorunları Dinçer Önel Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Gebze, Kocaeli onel@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

e-yazışma Teknik Rehberi

e-yazışma Teknik Rehberi e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) MART 2014 T. C. KALKINMA BAKANLIĞI e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) 4 MART 2014 İçindekiler İçindekiler 1 Sürüm Bilgisi 2 Kısaltma ve lar 3 1. Giriş

Detaylı

e-imzatr NĠTELĠKLĠ ELEKTRONĠK SERTĠFĠKA UYGULAMA ESASLARI

e-imzatr NĠTELĠKLĠ ELEKTRONĠK SERTĠFĠKA UYGULAMA ESASLARI e-imzatr NĠTELĠKLĠ ELEKTRONĠK SERTĠFĠKA UYGULAMA ESASLARI PROF.DR.AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2778.SOK. NO:3 ÇAYYOLU/ANKARA TÜRKİYE Tel : 90 312 242 0 111 Fax: 90 312 242 0 042 www.e-imzatr.com bilgi@e-imzatr.com

Detaylı