ELEKTRONiK imza, ELEKTRQNiKzAMAN OAMGASı VE ESER SAHIPLlGI. Doç. Dr. Ramazan A CVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONiK imza, ELEKTRQNiKzAMAN OAMGASı VE ESER SAHIPLlGI. Doç. Dr. Ramazan A CVN"

Transkript

1 ELEKTRONiK imza, ELEKTRQNiKzAMAN OAMGASı VE ESER SAHIPLlGI Doç. Dr. Ramazan A CVN - ÖZET sayılı Elektronik İmza Kanım/ııı çıkması ve buill/llla i1gifj altyapı mn tesisi ile birlikıe Türkiye 'de eser sahip/erine hak sahipliğiııi larıışl1/a.m İ!ıpal edebilme konusunda yasal yeni bir imkan ortaya çıkmış/ır: Güvenilir elektronik zaman damgas/. Bıı hizme/in web üzerinden verilmesine aracilık ederek kullanıcıların işini kolay/aş/ıran web servis/eri gelişmiş iilkelerle birlikte Türkiye 'de defaaliyete geçmiş bulımnıakradır. BiL gelişmenin önemi ilk bakışta çok açık olarak görünemeyebillr. Ancak, konu özgüni eser [ireıim; ile yakından ilgilidir ve tehf hakları mevıl/u/lildu değişiklik yapılmasınagerektirecek çapta bir olaydır. Bu makalede, elektronik imza. elektronik zamaıı damgası ve bunlann dayandığı alı yapı ile ilgili lemel kavramlar basit düzeyde açıklandıkıan sonra bu kavramlarınfikri haklar kavramlan ile ilişkisi ele alınmaktadır. Sonuç bölümünde Türkiye 'de fikrr haklar rejimi vee Ar-Ge destek ve teşvik sisıemine yönelik önerilereyer verilmekıedir. -ABSTRACT- Wirh ıhe adoption ofdigital Signature Law in 2004 and ıhe constntclion ofrelaled infraslntcture in Turkey, ıhe scienlists, writers alul mıısicimıs have 1I0W a tolally newand powerfulıoolal their disposalıo prove ıhe imelleeıııal properıy rights on their works: mis/ed digiıallimesıamp. The web applicatlons thaı make iı easier lo obtain mısled digital limesıamp is an impprıanı development, nal apparen/ at the flrsı sigjıı, that c10sely associaled witlı ıhe creation oforiginal works ofarts and science. After a desenj)lion ofthe basic eoncepts relaıed to ıhe digital signatl/re and Irusted digiuıl ıime slarnp, this article examines thei,. relationship to intellectual property eoncepls argııing thal developmems in the lrusted digital time sfamp ıechnology demand for a cjıange in the intelleetual properıy regime in Turkey.

2 938 Lega! Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Il/200i ELEKTRONiK İMZA, ELEKTRONİKzAMANDAMGASıVE ESER SAHIPLlGI Doç. Dr. Ramenail A CUN (*, Giriş Bilim ve teknoloji tarihi bir buluşıı önce kimin yaptığı tartışmaları ile doludur. Oksijen, Radyo, Televizyon, Ampul, Manyetik Rezonans Görunlüleme ve Göreıilik Teorisi gibi pek çok önemli buluş öncelik tartışmasına konu olmuştur. Gerçekten de, Wikipedia ansiklopedisinde bu tartışmaların listesinin yer aldığı özel bir madde bile bulunmaktadıri. Benzeri listeler şüphesiz edebiyat ve sanal alanları için de oluşturulabilir. Bilim insanları, edebıyatçı ve sanatçılar eserleri üzerindeki haklarını kaybetmemek için eskiden beri çeşitli yollara başvunnuşlardır. Eseri nonnal şekilde yayınlamadan önce anagram fommuda yayınlarnal?, kendi kendisine taahhütlü olarak postalamak, notere onaylatmak ve göreli olarak daha yeni bir uygulama olarak da yetkili bir makama kayıı ve tescil ettirrnek J bunlardan bazılarıdır yılında 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunun çıkması ve bununla ilgili altyapının kurulup faaliyet geçmesiyle birlikte eser sahiplerine bu alanda yeni bir alternatif ortaya çıkmıştır: Güvenli elektronik zaman damgası. Bu hizmetin web üzerinden verilmesine aracılık ederek kullanıcllann işiıu kolaylaştıran web servisleri gelişnuş ülkelerle birlikte Türkiye'de de faaliyete geçmiş bulunmaktadır. ('JHaceltepe Üniversitesi, Tarih Bölilmil Öğreıim Üyesi; TÜBiTAK Bilişim Müdür V. Web. hııp. Ilyunus.haceuepe.edu.trl-acun. i Daha çok örnek için bkz: : hltp: Ilen. wikipedia.orglwiki/priority_disputes. 1 Mesela Robert Hooke 1660 kendi adıyla amlan kanunu keifeltiğinde, öncelik iddia edebilmek için hemen basmak istememiştir. Eserini önce anagram fomlll/lda ceiiinosssuliv'i sonra da omm tercümesi olaıı lit tensio sic vis'i ("kuvvet yayili uzaması ile oraıııdıdır'') yayınlamıştır. Aynı şef...ı'/de. Galileo Veııüs'üıı safhalarıııı konu alan f...ilabıııı öııce anagramfomıııııda yarııılamıştı. http: Ilen. wif...ipe(lia.orglwikil Time sıamp. 1 Türkiye 'de palent, faydalı model, endüstriyel ıasanm gibi sınaı iirilnle-"e ilişkin haklar Türk Patent Enstitüsilne (Wwll'.tpe,gov.tr) kayıı ve tescil ellirilmck suretiyle karııııma altına alınmaktadır sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kamınil kapsamına giren mii::;ik. siııema, güzel sanat ve ilim ve edebiyat eserlerinde kayu ve tescil işlemleri, başvuru sahibinin beyamna dayalı olarak Kültür ve Turi::;m Bakaıılığı Telif Haktan Genel Müdürliiğiince yapılmaktadır Müzik ı'e Sinema eserlerinde ıescil ::;ol"llnlu, diğerlerinde ise ilıtiyaridir.

3 Elekıronik İmza, Elektronik Zaman Damgası ve Eser Sahipliği 939 Bu gelişmenin önemi ilk bakışta çok açık olarak görünmeyebilir. Ancak, konu dogrudan özgün, nitelikli eser üretimi ile yakından ilgilidir ve telif hakları mevzuatında değişiklik yapılmasına gerektirecek çapta bir olaydır. Gerçekten de telif hakları kanunlan, ileıişim, basım ve dağıtım teknolojilerinde ve diğer alanlarda meydana gelen gelişmeler göz önüne alınarak zaman zaman güncelleştirilmektedir. Nitekim Türkiye'de 1951 'de kabul edilerek yürürlüğe giren telif hakları kanunu olarak da bilinen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), 1983, 1995,2001 yıllarında üç defa değiştirilmiştir. Elektronik imza alt yapı ve uygulamalarının Türkiye'de yaygınlaşmaya ba~laması bu kanunun bir dördüncü defa değiştirilmesini gerektirecek bir olaydır. Bu yazıda, elektronik imza ve güvenilir zaman damgasının ne olduğuna ve nasıl çalıştığına ilişkin kısa bir bilgiden sonr.a bu hizmetten faydalanmak isteyen eser sahiplerine, onların temsilcisi meslek birliklerine, Ar-Ge destek ve teşvik sistemine ve fikri haklar mevzuatına yönelik önerilere yer verilmektedir. Elektronik İmza Nedir, Nasıl Çalışır?, Yukarıda da belirtildiği gibi güvenilir elektronik zaman damgası, elektronik imza alt yapısını kullanır. ü yüzden, zaman damgasının nasıl çalıştığını anlamak için önce elektronik imza mekanizmasını anlamak gerekir sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur. Türkiye'de elektronik imza hizmetini 5070 sayılı kanuna göre Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılan (ESHS) vennektedi~. Elektronik imza, açık anahtar adı verilen bir alt yapıya dayanır. Burada, her kullanıcı için iki anahtar kullanılır. I:}un1ar açık anahtar ve özel anahtardır. Açık anahtar herkes tarafından bilinir. üzel anahtar sadece sahibi tarafından bilinir. Açık ve özel anahtar ikilisi sistem içinde birlikte kullanılmakta ve biri nin şifrelediği metni diğeri açabilmektedir. Aralarında matematiksel bir ilişki ( 200/ yılında yapılan değişiklikler ve bu değişik/iklerin arka planının kısa bir değerlendirmesi [Acun 2001j'de yapılmıştır yılında yapılan değişikliklerden önce bıı yazar tarafindan yazılan "internet ve Telif Hakları" başlıklı makalede "internet 'in Türkiye 'de gelişmesi bu kanıınıın bir üçüncü defa değiştirilmesini gerektirecek bir olaydır" ifadesine yer verilmişılr, bkz. [Acun 2000, 2]. Genelolarak ıe/if haklarınıntarihsel gelişimi konusunda bkz. [Soyak 2005). 5 Türkiye'de şu anda dörl ESHS blılıın"jpktadır. TÜBiTAK VEKAE Kamıı Sertifikasyon Merkezi (1V1V1v.kamusm.gov.tr), TVRKTRUST (wwiv.liirktrust.com.tr) E-Güven ( Bıınlardan ilki kamıı sektörüne, diğerleri ise özel seklöre elektronik sertifıka ve zaman damgası hizmeti vermekledir. ESHS ler hakkında ve genelolarak e-imza konusunda bu kuruluşların kendi site/erinden ve bıı olandaki düzenlemeyi yapmaktan sorumili kulum olan Telekomünikasyon Kıırumunıın (wwiv.tk.gov.lr) web sitesinden ayrınuh bilgi alınabilir. Bıı alanda en iyi bilgi kaynaklarından biri de II'wII'.e-imza.gen.tr adresinde bulunmaktadır.

4 940 Legal Fikri ve Sınai Hak/ar Dergisi bulunan bu iki anahtann herhangi birisi kullanılarak, dig,er anahtar elde edilemez. Şifreleme anahtan bilinse dahi şifre çözme anahtan bu bilgilerden bulunamaz. Büyük asal tamsayı çarpaolannın kullanıldığı, zor bir matematiksel temele dayanan ve günümüzde de güvenilirliği henüz bozulmamış olan bu şifreleme metoduna, metodun geliştiricilerin isimlerinden hareketle "RSA (Rivesl, Shamir ve Adleman)" adı verilmiştir. ilk e-imza sistemlerinde, imzalanacak metnin boyu büyüdükçe imza eklentisinin de boyu büyümekte ve buna bağlı olarak hız ve kapasite sorunlan yaşanmaktaydı. Bu problemi çözmek için yapılan çalışmalar sonucunda 1990'h yıllarda özetlerne kavramı ve buna bağlı olarak özetlerne algaritmalan ortaya çıkıruştır. Farklı uzunluklarda mesaj, doküman veya yazıyı işleyerek, sabit uzunlukta veri oluştunna işlemine özetlerne, bu işlemleri gerçekleştiren algoritmalara özetlerne algoritmalan adı verilmiştir. Bugün, farklı güvenlik seviyelerinde kullanılan bir çok özetlerne algoritması bulurunaktadır. SHA (Secure Hash Algorithm) serisi algoritmalar, RIPE-MD 160 (RACE Inıegrity Primitives Evaiuatian Message Digest 160) algoritması ve MAC (Message AuthentİcationCodes) algortimalan en önemli özetlerne algocitmalandır. Elektronik imza, verinin değiştirilmeden bütünlüğü bozulmadan iletilebilmesi, göndericinin inkar edememesi anlamına gelir. Gerek şifreli (kriptolu) gerek şifresiz her türlü veri iletimi için kullanılabilir. Bu sayede alıcı, mesajın değişmeden (bütünlüğü bozulmadan) geldiğinden ve göndericinin de kimliğinden emin olur. Elektronik imzalar kolaylıkla taşınabilir, başkalan tarafından taklit edilemez ve istenirse imzanın atıldığı tarih ve saati gösteren zaman damgası da otomatik olarak alınabilir. Aslında çoğu uygulama için e-imza tek başına yeterli değildir, beraberinde güvenilir zaman damgası da gereklidir 6. E-imza Oluşturma Araçları Bir belgeyi veya mesajı yasal e-imza ile imzalayabilmek için 5070 sayılı kanuna göre kurulmuş bir ESHS tarafından üretilmiş bir e-imza sertifikasına ihtiyaç vardır. ESHS'ler tarafından üretilmiş sertifikalara nitelikli elektronik sertifika adı verilmektedir. Nitelikli elektronik sertifika, elektronik sertifikayı üreten ESHS'nin elektronik. imzasını taşır. Bu imzanın gerçek olup olmadığı herkes tarafından kontrol edilebilir. itetikli elektronik sertim,alar ve kriptografik anahtar çiftleri bilgisayar tarafından okunabilen bir ortamda saklamr. Bu genellikle kredi kartına benzer bir "akıllı" kart veya usb flash diske benzer tokenlerdir 1, Belge ve verilerin elektronik imza ile imzalarunası işlemi, kart üzerindeki (veya diğer ortamlardaki) sertifika bilgilerini okuyarak, ilgili ESHS sunu- 6 E-imza (açık anahtar alt yapsı) ve çeşitli uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [Rives/ ve diğerleri 1977], [Sağıroğlıı ve Alkan 2005]. [Selçuk 2007] ve [Erol ve AkcayoI2007]. 1 TURKCELL tarafindan geliştirilmek olan "mobil imza" uygulamalarında, nitelikli elektronik sertifikalar cep telefonlarında I.:ullanılmakla olan GSM SIM kortlara yüklenerek kullanılmaktadır. BIc!. hup:/!h.-ww.turkcell.com.ır/bireysel/servisler/osisıanit urkcell_mobil_im=a

5 Elektronik Imza. Elektronik Zaman Damgası ve Eser Sahipligi 941 cusundan sertifikanın geçerliğinin doğrulama işlemini yapan, belgenin özetini aldıktan sonra kart üzerindeki özel anahtan kullanarak imzalanması işlemini geç~k!eştiren yazıiıma ihtiyaç bulunı:naktadır. Kamu Sertimmsyan Merkezi (TUBITAK UEK.AE) bu işlem için "Imzager" adlı masaüstü yazılımını yazılımı geliştirmiştir. Aynca, kurum ve kuruluşlann iş süreçleri ile ilgili uygulamaiannda kullanılmak üzere program parçacıklan (applet, APı) hazırlamıştır. Zaman Damgası Nedir, 'asıl Çalışır? Bir zaman damgası sunucusu, elektronik bir belgeyle tarih ve saat bilgisi içeren zaman mührünii kriptografik bir yöntemle birbirine eşler. Zaman damgası, daha sonra bu belgenin zaman damgasında belirtilen tarih ve saatte var olduğunu kanıtlamakta kullanılır. Zaman Damgası E-imza Kanunu'nunda (md. 3) "bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve i veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertimm hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt," olarak tanımlanmaktadır. Elektronik imzada olduğu gibi, :rürkiye'de zaman damgası sunucu hizmetini ESHS ler vennektedir. Güvenilir zaman damgası, Kanuna göre kurulmuş ESHS'lerden alındığı takdirde, belgenin sahibi de dahilolmak üzere, hiç kimse tarafından değiştirilemez. Bu alt yapının en temel unsurlannda birisi de zamanı uluslar arası standartlara uygun olarak tutan güvenilir bir zaman damgası sunucusudur. Güvenilir zaman damgası mekanizmasm nasıl işlediği Şekil i 'de gösterilmiştir. Şekilde de görüleceği üzere güvenilir damgası mekanizması e-imza ile tamamen özdeştir. Daha doğrusu aynı alt yapıyı kullanır. "' POll.. 101o11 \ ~s..n~~t»e). -"ı:...-- ~1'011,'1+ ;:::-J --- Şekil i: Giivenli Zaman Damgasının işleyişi. org/wikiffime stamp'den uyarlanmıştır. Bu teknikte, ilkönce, belli bir matematiksel (hash) fonksiyon kullanılarak belgenin özet değeri elde edilir. Bu özet değer her belge için farklıdır. Belge

6 942 Lega/ Fikri ve Sınai Haklar Dergisi IL/L007 değişirse belgenin özet değeri de değişir. Bu özet değer ESHS'na gönderilir. ESHS bu özet değere zaman damgasıru ekler ve zaman damgası eklenmiş belgenin özet değerini hesaplar. Bu özet değer ESHS'nin kendi özel anahtanyla imzalanır. Bu imzalarunış özet değer artı zaman damgası talepte bulunan kişiye geri gönderilir, bakınız Şekil 1. Özet değeri elde etmekte kullanılan matematiksel fonksiyon tek yönlü işlediği için, özet değerden belgenin aslı elde edilemez. Bu yüzden de belgeye zaman damgası sağlayan ESHS belgeyi hiçbir zaman görmez ve bilmez. Böylece veri gizliği tam olarak sağlamış olur. Güvenli Za~an Damgasınm Doğrulanması, 1' Oz.ı GeQeL'I newpla " i 1001o.0101,,,Eleklronill; sertiftka Hızmet saolayıcrsın (ESHS)n.ı açik '""'tanrwl uygulanmasi 1001o.01o111 Eger n.aplana" ozel d~er ÇÖZlimie""" imza de~nn. "'1". ne do1<(ırnan ne de u...n d~mçn, cegitmlttil Z.m.n o~m~, II"'Ç"'IıQt(!<bı takdirde Y~ ıloi<<!mlin yaaa nman damag'" l!eq~tır... ll"çe<$lzck Şekil 2: Zaman damgasının doğrulanması. Şekil i: Güvenli Zaman Damgasının işleyişi. hnpjlen.wikipedia.orglwikiffime_stamp'den uyarlannuştır. ESHS tarafından verilmiş zaman damgasının geçerliliği kontrol edilebi lir, bkz. Şekil 2. Bunun için orijinal belgenin özet değeri hesaplanır. ESHS tarafından verilen zaman c!a;!jlgası ekjenir. Zaman damgası elderuniş özet değe rin özeti hesaplanır. Buna üzeı A adı verelim. Sonra, ESHS tarafından imza larunış özetdeğer, ESHS'nin açık anah.~an kullan!.larak çözümlenir. Bu özet değere de üzel B adını verelim. Eğer üzet A = Ozel B ise zaman damgası değişmemiştir. Zaman damgası her türlü elektronik belge için alınabilmektedir. Zaman damgası orijinal dosyanın özet değerine ekjendiği için dosyanın büyüklüğü de süreci etkilememektedir. Burada, dikkat edilmesi gereken nokla bünyesinde bulundurduğu makrolara göre içeriği dinamik olarak değişebilen Excel vs. gibi dosyalardır. Bu lür dosyalara zaman damgası alınması tavsiye edilmemektedir. Yukanda da belirtildiği üzere, güvenilir zaman damgası atılan e imzayı güçlendirmek için e-imza ile birlikte kuııanılabildiği gibi, çeşitli amaçlarla ondan bağımsız olarak da kullanılabilir. Bunlardan belki de en önemlisi de bir belgenin yaratıldığı anı doğru olarak tespit etmektir. Bu da tabii bu eser sahipliğinin ispatı ile doğrudan ilgilidir.

7 Elektronik Imza. Elektronik Zaman Damgası ve Eser Sahipliği 943 Eser Sahipliğinin ispatı ve Zaman Damgası Eser sahibi ancak hak sahipliğini ispatlayabilirse mevcut yasaların sağladığı korumadan yararlanır. Türkiye'de hak sahipliğinin ispatında çeşitli zorluklar yaşandığı iyi bilinen bir geçe1ctir. Kayıt ve tescil işlemlerindeti zorluklar gerçek eser sahiplerini zaman ve maddi bakımdan zorlamaktadır. Ote yandan özgün eser yaratma gibi kaygısı olmayan kötü niyetli kişilerin başkalarına ait eserleri adlarına tescil ve kayıt ehirdikieri sıkça görülmektedir. Bir eserin kötü niyetle sahiplenmesi ve tescil edilmesi halinde gerçek hak sahipleri telafisi güç maddi manevi kayıplarla karşılaşmaktadırlar. Ulkemizde mahkemelerin yavaş işlemesi de mevcut mağduriyetin artmasına yol açmaktadır. Mülkiyet ve hak sahipliğinin ispatının kolayolması bu açıdan önemlidir 8. Bu noktada bütün dünya ile birlikte ülkemizde de genelolarak bilgisa yarlaşmanın gelişmesi (artık eserler ya doğrudan elektronik ortamda üretiliyor ya da kolayca elektronik ortama aktarılabiliyor) ve elektronik zaman damgası teknolojisi büyük bir imkan olarak ortaya ÇıkmıŞ bulunmaktadır. Örnek bir uygulama olarak, zaten doğrudan ~lektronik ot1amda hazırlanmış bulunan bu makalenin elektronik sürümü Imzager MlM yazılımı kullanılarak yazarın zaman damgalı e-imzası ile imzalanmıştır, bkz. Şekil 3..(, _... "ıı-ı _tl l(.."".."w"<'..."""'.,~""'" ~:.,-.....,_."""'-<"Iı<... _.,ıt.ı. s.1ii.ı._....lbj~ "'" do<.~,,;......,. oçl.. "...;.'f'"~ "',,,,,,'.~ boj... ""...n"' 6. """K."'l~nW~'''9J>...-,,.,... ~..~,.,...1>'. >..<)~......,. ~"..~..., I """"""..."'>"'''9'-.1..~" >ÇIU"~.,~~ "'~>r >0'10 "",,,.n''''~~'' <M->."..,~""" ;ı; :;; Lı~ f~"on<l~"1 -""f == " 'to; '"..._..._ Ei!, "'~,~::>.<l.;<>l"'.'l"".'''', i ı ~ t~1r-.-p, Şekil 3: Bir dosyaya İmzager kullanılarak e-imza atılması ve zaman damgası alırunası. Bu örnekte, bu makalenin elektronik versiyonunu içeren Word dosyası yazarın e-imzası ile imzalandıktan sonra, aynı dosyaya KSM güvenli zaman damgası sunucusundan alınan zaman damgası eklenmiştir. /i FSEK)e ispata ilişkin 76.nıadde I'e ispat hukuku açısından bir degerlendirme için bkz. [Ozekes 2005[.

8 944 Lega! Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Şekil3'te gösterilen uygulamadaki gibi zaman damgalı e-imza atabilmek için imzayı atacak kişin bir ESHS'den sertifika edirnnesi gerekmektedir. Şim~ diki durumda bunun için çok da basiı olamayan" bir bürokratik süreçten geçmek gerektiği gibi, sertifika, kart okuyucu vs. gibi araçlar için göreli olarak yüksek sayılabilecekbir de parasal bedel ödemek gerekmektedir. İşte bu ortamda, eser sahipleri ile ESHS'!cr arasında aracılık görevi yaparak zaman damgası hizmetinin web üzerinden kolayca verilmesini sağlayan ve web servislerinin ortaya çıkması, eser sahiplerinin eserlerinden doğan haklara eserin daha yaratılması anında üstlenebilmeleri açısından önemli bir gelişme olarak görülmelidir. Nitelikli eser üretimi açısından var olan bir engel bu hizmetin yaygın kullanılması ile ortadan kalkmış olacaktır. Sonuç ve Öneriler Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılan ve onlara aracılık eden web servisleri kullanılarak alınan güvenilir elektronik zaman damgalan ile eserin oluşturulma anını kanıtlayabilecek nitelikte yasal delil elde edilebilmektedir. Bu işlem sırsında, aynı amaca yönelik diğer yöntemlerden farklı olarak, eserin içeriğini sahibinden başka kimsenin gönne ihtimali de kuralalarak bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bilgi teknolojilerinin yapısından kaynaklanan bazı riskler mevcuttur. Mesela, zaman damgası hizmeti alırken kullanıcılar bilgisayarlarına, Tasdix sunucusu ile kullanıcı bilgisayan arasında bılgi akışını yöneten bir masaüstü yazılım indirip kullanınalan istenmektedir. Bu yazlımın belgenin kedisini değil, sadece özet değerini Tasdix sunucusuna gönderdiği ifade edilmektedir. Ancak, öyle olduğunu nereden biliyoruz? Burada, ülkemizde fikri haklar rejiminin en önemli parçalarından biri olan eser sahiplerinin temsilcisi Meslek Birliklerine önemli bir görev düşmektedir: Sistemin gerçekten anlatıldığı gibi çalışıp çalışmadığının denetlenmesi. Daha açıkçası, Meslek Birlikleri zaman damgası hizmetine aracılık eden web servislerinin bir çeşit akreditasyonu görevini üstlenebilirler. Bu arada, eser sahipleri de güvenirliği artınnak ve riski aıaltmak için birden çok ESHS'den ıaman damgası hizmeti alabilirler. Zaman damgası alınmış eserlerin arşivlenmesi doğalolarak kişinin kendisine bırakılmaktadır. Bu ise virüs vs. den kaynaklanan bilgi güvenliği problemlerinin giderek arttığı bir dünyada eser sahipleri açısından'bir başka önemli risktir. Meslek Birlikleri zaman damgalı eserleri kuracaklan güvenilir sunucularda eser sahipleri adına saklayabilirler. Aslında bunu yapmak Meslek Birliklerinin asli görevleri arasında düşünülebilir, tıpkı, üyelerinin eserlerinin bir nüshasını kütüphanelerinde bulundunnalan gerektiği gibi. Burada yer verilecek bir diğer öneri doğrudan fsek'le ilgilidir. Bu ka nunda 2001 yılında yapılan değişiklikle (md. 13), fikri ve sanat eserlerine yönelik bir kayıt ve tescil sistemine yer verilmiştir. Buna göre, "sinema ve müzik eseri sahipleri ve yapımcılar hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip olduklan hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlaruna yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla eserlerin kayıt ve tescilini yaptınrlar. Aynı maksatla, diğer eser

9 Elektronik Imza. ElekIronik Zaman Damgası ve Eser Sahipliği 945 gruplarında da eser sahiplerinin talebi üzerine, eserler ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkileri kayıt altma alınabilir", Bu maddeye, fikir ve sana! eserlerinin elektronik sürümlerine 5070 sayılı e-imza kanununa görc kurulmuş bir ESHS'den alınacak güvenilir zaman damgasının da kayıt ve tescilolarak kabul edileceği hükmünün ilave edilmesi ve arkasından da tarihli kayıt ve tescit yönetmeliğinde uygun düzenlemeler yapılması iki açıdan faydalı olacaktır. Birincisi, fikri hakların korunması açısından kanunlar arası uyum sağlanmış olacak; ikincisi ve daha önemlisi ise mevcut sistemin eser sahiplerini yıldıran bürokrasisi ve maddi külfeti büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacaktır. Bütün bu düzenlemelere paralelolarak, güvenilir zaman damgası teknolojisi konusunda bir farkındalık yaratılması ve yaygınlaştırılması da gerekir. Bu ise bu teknolojinin bilim ve teknoloji teşvikleri kapsarmnda ele alınmasıyla en iyi başarılabilir. J3u. çerçevede ilk akla gelen kurum tabi id TÜBİTAK'tır. Bilindiği üzere, TUBITAK proje destekleri yoluyla Ar-Ge faaliyetlerine sadece destek olmakla kalmıyor, Türk bilim insanlarının uluslar arası bilimsel yayınlarına verdiği teşvikle araştınna sonuçlarının yaygınlaşmasına ve patent başvu rutanna verdiği destekle de fikri hakların korunmasına yardımcı oluyor 9. Kurulacak bir web servisi yoluyla, TÜ BiTAK 'ııı Türkiye Araştınna Alanı (TARAL)'O kapsarmndaki kuruluşlara mensup araştımıacılara güvenilir zaman damgası hizmetini ücretsiz sağlaması, mevcut Ar-Ge destek ve teşvik sisteminin tamamlayıcı bir uzarltışı olacaktır. Güvenilir zaman damgası hizmeti sunan ESHS'lerden birinin TUBITAK bünyesinde faaliyet gösteriyor.olması, bu yöndeki bir çalışmanın mümkün olan en az brürokrasi ile başarılabileceğine işaret etmektedir. 9 Mesela 2006 yılında Tiirk Pareııl Eııstitüsü işbirliği ile başlarılan Palent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı (1008) bıına bir örnekiii'. Bu program, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası parenr başvurulannın sayısının arl/mlması, kişilerin patent başı'urusu yapmaya teşvik edilmesi Fe ülkemizde fikri ve sınai haklanıı tescili yöııiinde bilinçlenmeye kaıkıda bulunulması amacıyla hazırlanmış bir programdır. Bkz. hap: //ıı-.ıw.tubita/.:.gov.ırlhome.(/o?oı= 5&1"1"'" 3&...id=O&cid= / "ITARAL için bk::: hflp: //wııw.ıubiıak.gu)'.ii"'llome.do?ol=5&rt=3&sid=0&cid=/

10 946 Lega! Fikri ve Sınai Haklar Dergisi 12/2007 KAYNAKÇA (Acun Ramazan Acun. "Bilim., Bilgi Teknolojisi ve Türkiye", Milli Kiilr.iirler ve Kürese"qme. Yayınan hazırlayanlar; Bahaeddin Yediyıldız, çağatay Ozdeınİr ve Fahri Unan, Konya 1998, (Acun Ramazan Acun. "internet ve Telif Haklan", Bilgi Dünyası, i (2000), (Acun Ramazan Acun."Yeru Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu", ilesam Biilteni, 55(Ocak Mart 2001), haceti epe.edu.tr/archive/yeni FS EK.htm. (Erol ve AkcayC?1 2007). Hüseyin ~roı ve M. Ali Akcayol. Kurumsal Aglarda Elektronik Imza ve Gazi Universiıesi için Bir Uygulama. htlp:llwww.ueimzas.gazi.edu.lr/pdf/poster/62.pdf ı JÖzekes Muhaınmet ÖZEKES "FSEK'de ispata ilişkin 76. Maddenin Ispat Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi".Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi,I (Mayıs 2005), IRivest ve diğerleri R. L Rivest ve diğerleri. "A Method for Obtaining Digital Signatures and Public Key Cryptosystem", ACM Commıınications,21/2 (Feb. 1977), (Sağı.roğlu ve. Alkan Ş. Sağıroğlu ve Mustafa Alkan. Her Yönüyle Elektronik Inca (E-Imza), Ankara: Grafiker Yayınlan, (Selçuk Gonca H. Selçuk. "E-devlet Uygulamalan için Elektronik imza Fomıallan...hnp:/Iwww.kamusm.gov.tr/trlBilgideposul BelgelerIMakale ler/edevletuygulamalarilcinelektronikimzaformatlari. pdf (Soyak Alkan Soyak. "Fi~ ve Sınai Mülkiyet Haklan: Tanım, Tarihsel Gelişimi ve Gelişmekte Olan Ulkeler Açısından Onemi." Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi. i (Mayıs 2005),

TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011. E-imza Teknolojisi. TODAİE Sunumu

TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011. E-imza Teknolojisi. TODAİE Sunumu TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011 E-imza Teknolojisi TODAİE Sunumu Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 İçerik Açık Anahtarlı

Detaylı

E-İmza ve M-İmza. Hasan Hüseyin SUBAŞI. Danışman, Mühendis, MBA, PhD Adayı

E-İmza ve M-İmza. Hasan Hüseyin SUBAŞI. Danışman, Mühendis, MBA, PhD Adayı E-İmza ve M-İmza Hasan Hüseyin SUBAŞI Danışman, Mühendis, MBA, PhD Adayı 2015 1 Ana Hatlar Kavramlar Elektronik İmza (e-imza) Özet (Hash) Mobil Elektronik İmza (m-imza) Zaman Damgası Senaryolar 2 Kanun

Detaylı

Türk Eczacıları Birliği Elektronik İmza Projesi

Türk Eczacıları Birliği Elektronik İmza Projesi Türk Eczacıları Birliği Elektronik İmza Projesi E-GÜVEN Hakkında Bilgi güvenliği alanında Türkiye nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedefleyen E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., Eczacıbaşı

Detaylı

E-İmza Oluşturma ve Doğrulama

E-İmza Oluşturma ve Doğrulama E-İmza Oluşturma ve Doğrulama TODAİE E Sunumu Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 İçerik İmza Verisi Formatı E-imza Oluşturma E-imza Zamanının Belirlenmesi İlk

Detaylı

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde sunmaktadır.

Detaylı

Bakanlığımız Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen,

Bakanlığımız Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Arasında "Nitelikli Elektronik Sertifika Temini

Detaylı

Kamu Sertifikasyon Merkezi

Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ E-İmza ve Kamu Sertifikasyon Merkezi Mustafa C. Kuşçu Tel: 0 262 648 1871 e-posta: mck@uekae.tubitak.gov.tr mustafa.kuscu@kamusm.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

Elektronik Đmza ve Güvenlik

Elektronik Đmza ve Güvenlik Elektronik Đmza ve Güvenlik Ersin GÜLAÇTI Kamu Sertifikasyon Merkezi Yöneticisi Mart, 2008 2 Konular Elektronik imza nedir? Elektronik imza neden daha güvenlidir? E-devlet uygulamalarında e-imza kullanımı

Detaylı

www.labristeknoloji.com 5651 ve diğer Yerel Mevzuat Kapsamında Zaman Damgası

www.labristeknoloji.com 5651 ve diğer Yerel Mevzuat Kapsamında Zaman Damgası www.labristeknoloji.com 5651 ve diğer Yerel Mevzuat Kapsamında Zaman Damgası İçerik Üretici Profili Zaman Damgası 5651 İnternet Yoluyla İşlenen Suçların Eng. Hk. 5070 - Elektronik İmza Kanunu Sonuç 08.11.2010

Detaylı

E-İmza Kavramı. Bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları da içermektedir.

E-İmza Kavramı. Bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları da içermektedir. E-İmza Bilişim E-İmza Kavramı 2 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu nda elektronik imza, Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla

Detaylı

ELEKTRONİK İMZADA GÜVENLİK VE STANDARTLAR

ELEKTRONİK İMZADA GÜVENLİK VE STANDARTLAR ELEKTRONİK İMZADA GÜVENLİK VE STANDARTLAR TELEKOMÜNİKASYON KURUMU E-İMZA ÇALIŞMA GRUBU 22 Mart 2005 1 Güvenlik ve Standartlar Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 6

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK BİLGİ DÖKÜMANI

ELEKTRONİK İMZA UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK BİLGİ DÖKÜMANI ELEKTRONİK İMZA UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK BİLGİ DÖKÜMANI 1 İçindekiler Tablosu Elektronik imza nedir? Elektronik imza neden ve hangi uygulamalarda kullanılır?... 3 Elektronik imzanın faydaları nelerdir? Ne

Detaylı

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, elektronik imzaya ilişkin süreçleri ve

Detaylı

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. E-İmza Kavramı Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal

Detaylı

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. E-İmza Kavramı Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal

Detaylı

ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA UYGULAMALARI. Veysel KARATAŞ

ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA UYGULAMALARI. Veysel KARATAŞ ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA UYGULAMALARI Veysel KARATAŞ Hayatımız z Elektronik Ortama Taşı şınıyor E-Türkiye E-Ticaret E-Devlet E-imza Elektronik imza nedir? 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu nda yer alan

Detaylı

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. E-İMZA E-İmza Kavramı Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Detaylı

ELEKTRONĠK ĠMZA ĠLE ĠLGĠLĠ SÜREÇLERE VE TEKNĠK KRĠTERLERE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ

ELEKTRONĠK ĠMZA ĠLE ĠLGĠLĠ SÜREÇLERE VE TEKNĠK KRĠTERLERE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ Telekomünikasyon Kurumundan: ELEKTRONĠK ĠMZA ĠLE ĠLGĠLĠ SÜREÇLERE VE TEKNĠK KRĠTERLERE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ NĠTELĠKLĠ ELEKTRONĠK SERTĠFĠKA BAġVURUSU, SERTĠFĠKANIN OLUġTURULMASI, YAYIMLANMASI, YENĠLENMESĠ, ĠPTALĠ

Detaylı

Kurumlarda E-imzaya Yapılması Gerekenler TODAİE E Sunumu. Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19

Kurumlarda E-imzaya Yapılması Gerekenler TODAİE E Sunumu. Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 Kurumlarda E-imzaya Geçişte Yapılması Gerekenler TODAİE E Sunumu Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 İçerik E-imzaya Geçiş Süreci Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM)

Detaylı

S. N ala l n n T OP OP A B Ğ Fatih i h A BL B AK K

S. N ala l n n T OP OP A B Ğ Fatih i h A BL B AK K DİJİTAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE PGP S. Nalan TOPBAĞ nalan@turksis.com Fatih ABLAK fatih@turksis.com ŞİFRELEME VE ALGORİTMALARI Şifreleme : Bir bilginin içeriğini başkalarının anlayamayacağı hale getirilmesidir.

Detaylı

Elektronik İmza ve E-İmza Uygulamaları

Elektronik İmza ve E-İmza Uygulamaları Elektronik İmza ve E-İmza Uygulamaları E-GÜVEN Bilgi güvenliği alanında Türkiye nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedefleyen E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., Eczacıbaşı ve Türkiye Bilişim

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN ISO/IEC 27001 İN GEREKLİLİĞİ Demet KABASAKAL Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Güvenliği

Detaylı

Daha komplike uygulamalar elektronik ticaret, elektronik kimlik belgeleme, güvenli e-posta,

Daha komplike uygulamalar elektronik ticaret, elektronik kimlik belgeleme, güvenli e-posta, Çift Anahtarlı (Asimetrik Şifreleme) Bilgi Güvenliği: Elektronik iletişim, günümüzde kağıt üzerinde yazı yazarak yapılan her türlü iletişimin yerine geçmeye adaydır. Çok uzak olmayan bir gelecekte kişi/kuruluş/toplumların,

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. E-İmza Kavramı Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal

Detaylı

E-İMZA KULLANIM REHBERİ

E-İMZA KULLANIM REHBERİ E-İMZA KULLANIM REHBERİ Elektronik imza (e-imza) nedir? Nitelikli elektronik sertifika (NES) nedir? Elektronik imza mevzuatına nasıl erişebilirim? Nitelikli elektronik imza için gerekli programlar nelerdir?

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURU... 4 1.1. Hesap Oluşturma... 5 1.2. Kimlik Bilgileri... 6 1.3. Hesap, Tarife, Paket Seçimi... 7 1.4. Ödeme Seçenekleri... 10 2. WEB POSTA HESAP KULLANIMI... 13 2.1. Web Posta Kullanıcı

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza

Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza TELEKOMÜNİKASYON KURUMU E-İMZA ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 22 Mart 2005 Giriş Günümüz : Bilgi ve İletişim Çağı Bilgiye ulaşmada süreklilik Erişim hızı Güvenlik ve gizlilik

Detaylı

Türkiye nin Her Yerinde Bir Güven Kurumu

Türkiye nin Her Yerinde Bir Güven Kurumu Genel Sunum Türkiye nin Her Yerinde Bir Güven Kurumu Yetkili Güven Kurumu Çözümler Hizmet Standartlar Personel Altyapı Güvenli ve yasal geçerli çözümler Mevzuata uygun hizmet anlayışı Dünya standartlarında

Detaylı

Gerçek kişi mükellefin başvurusu için Başvuru Tipini Seçiniz alanında Gerçek alanı Tüzel Kişi ise Tüzel alanı seçilmelidir.

Gerçek kişi mükellefin başvurusu için Başvuru Tipini Seçiniz alanında Gerçek alanı Tüzel Kişi ise Tüzel alanı seçilmelidir. E FATURA BAŞVURUSU 1. E-Fatura Uygulamasına Elektronik Başvuru Elektronik fatura uygulamasına başvuru yapmak isteyen mükelleflerin veya temsilcilerinin www.efatura.gov.tr adresindeki e-fatura başvuru bağlantısına

Detaylı

EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR? 01.07.2016 tarihinden itibaren EBS sistemini kullanan tüm firmalar, başvuru işlemleri için 5070 Sayılı Elektronik İmza

Detaylı

Bankacılık İşlemlerinde Güvenli Elektronik İmza Kullanımı. Taner Kerman. Philip Morris SA Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi.

Bankacılık İşlemlerinde Güvenli Elektronik İmza Kullanımı. Taner Kerman. Philip Morris SA Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi. Bankacılık İşlemlerinde Güvenli Elektronik İmza Kullanımı Taner Kerman Philip Morris SA Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi 21 Ekim 2009 Gündem Finansal Süreçlerde Verimlilik Islak İmza Süreci Etkin

Detaylı

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler E-Devlet Uygulamaları için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler Genel Müdür Yardımcısı Nedir? 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Kabul Tarihi: Ocak 2004 Islak imzaya eşdeğer nitelikli elektronik sertifika

Detaylı

ELEKTRONĐK ĐMZA ve MEVZUAT DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐLERĐ

ELEKTRONĐK ĐMZA ve MEVZUAT DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐLERĐ e-dönüşüm Türkiye Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ELEKTRONĐK ĐMZA ve MEVZUAT DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐLERĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Telekomünikasyon Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunum Planı Bilgi Toplumu

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 Güvenlik ve Sertifika Otoritesi Aslı Zengin asli@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA GüVENLiK VE SERTiFiKA OTORiTESi Güvenlik Nedir? Grid Uygulamalarında Güvenlik Çözüm: Sertifika

Detaylı

M.Ö lü yıllarda Mısırlı bir katip yazdığı kitabelerde standart dışı hiyeroglif işaretleri kullandı.

M.Ö lü yıllarda Mısırlı bir katip yazdığı kitabelerde standart dışı hiyeroglif işaretleri kullandı. Kriptoloji, Matematik ve Siber Güvenlik M.Ö. 1900 lü yıllarda Mısırlı bir katip yazdığı kitabelerde standart dışı hiyeroglif işaretleri kullandı. MÖ.60-50 Julius Caesar (MÖ 100-44 ) normal alfabedeki harflerin

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) KEP Nedir? Kayıtlı elektronik posta (KEP): gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği

Detaylı

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Ersin GÜLAÇTI Baş Uzman Araştırmacı 23.01.2007, ANKARA Sunum Planı Türkiye de E-imza Kamu Sertifikasyon Merkezi Sertifika Süreci E-imza Uygulamalarının Önündeki Engeller

Detaylı

Güncel Kriptografik Sistemler

Güncel Kriptografik Sistemler Bilgi Güvenliği Güncel Kriptografik Sistemler KRİPTOLOJİ KRİPTOGRAFİ KRİPTOANALİZ Simetrik Şifreleme Asimetrik Şifreleme MAC / Özet Fonksiyonları Günümüzde Kriptografik Sistemler Bugün, kriptografi çok

Detaylı

TÜBİTAK KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ EĞİTİM KATALOĞU (2012) Sürüm 1.0

TÜBİTAK KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ EĞİTİM KATALOĞU (2012) Sürüm 1.0 TÜBİTAK KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ EĞİTİM KATALOĞU (2012) Sürüm 1.0 Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK Yerleşkesi, P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli Tel: (0262) 648 18 18, Faks: (0262) 648 18 00 http://www.kamusm.gov.tr

Detaylı

e-yazışma Projesi TBD Kamu-BİB Aylık Bilgilendirme Toplantısı

e-yazışma Projesi TBD Kamu-BİB Aylık Bilgilendirme Toplantısı e-yazışma Projesi TBD Kamu-BİB Aylık Bilgilendirme Toplantısı 19 Ocak 2012 Gündem e-yazışma Projesinin Amacı ve Kapsamı Projenin Çıktıları Projeye Katkı Sağlayanlar e-yazışma Paketi Önümüzdeki Dönemde

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 Güvenlik ve Sertifika Otoritesi Aslı Zengin asli@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA GüVENLiK VE SERTiFiKA OTORiTESi Güvenlik Nedir? Grid Uygulamalarında Güvenlik Çözüm: Sertifika

Detaylı

Pdf- Signer Teklifi Sayfa 1 / GİZLİDİR

Pdf- Signer Teklifi Sayfa 1 / GİZLİDİR PDF-SIGNER TEKLİFİ Pdf- Signer Teklifi Sayfa 1 / 8 05.03.2015 1. Teklif Hakkında: Bu teklif 5 Mart 2015 tarihinde Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu doküman İstanbul Barosu için

Detaylı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu İçindekiler E-İmza PIN Kodunun Alınması...2 Windows İşletim Sisteminde Yapılması Gereken işlemler...8 Windows XP ve 7 için Sürücü Kurulumu...8 Microsoft.NET

Detaylı

Elektronik İmza ve Güvenlik

Elektronik İmza ve Güvenlik Elektronik İmza ve Güvenlik Ersin GÜLAÇTI Kamu Sertifikasyon Merkezi Yöneticisi Haziran 2009 Konular Elektronik imza nedir? Elektronik imza neden daha güvenlidir? E-devlet uygulamalarında e-imza kullanımı

Detaylı

LOGO Uygulamalarında E-Defter

LOGO Uygulamalarında E-Defter LOGO Uygulamalarında E-Defter E-Defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat TNB KEP Türkiye Noterler Birliği Vakfı Teknoloji Şirketidir. Genel Merkez: Ankara Bölge Müdürlüğü: İstanbul Veri Merkezi: Ankara

Detaylı

KURUMSAL AĞLARDA ELEKTRONİK İMZA VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇİN UYGULAMA

KURUMSAL AĞLARDA ELEKTRONİK İMZA VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇİN UYGULAMA KURUMSAL AĞLARDA ELEKTRONİK İMZA VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇİN UYGULAMA HÜSEYİN EROL, M.ALİ AKCAYOL Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Maltepe, Ankara erolhuseyin@hotmail.com,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

Simetrik (Gizli) Kriptografik Sistemler Blok Şifreler Standartlaştırma. DES-Data Encryption Standard (Bilgi Şifreleme Standardı)

Simetrik (Gizli) Kriptografik Sistemler Blok Şifreler Standartlaştırma. DES-Data Encryption Standard (Bilgi Şifreleme Standardı) Bilgi Güvenliği Simetrik (Gizli) Kriptografik Sistemler Blok Şifreler Standartlaştırma DES-Data Encryption Standard (Bilgi Şifreleme Standardı) Düzmetin (64 bit) Başlangıç Permütasyonu 58 50 42 34 26 18

Detaylı

ĐSTEMCĐ SUNUCU SĐSTEMLER DERSĐ FĐNAL ÇALIŞMASI SORULAR YANITLAR

ĐSTEMCĐ SUNUCU SĐSTEMLER DERSĐ FĐNAL ÇALIŞMASI SORULAR YANITLAR ĐSTEMCĐ SUNUCU SĐSTEMLER DERSĐ FĐNAL ÇALIŞMASI SORULAR YANITLAR 4.ÜNĐTE Đyi bir DNS in içermesi gereken özellikler nelerdir? ( 5 ) Đsimlendirme imlası açık ve süphesiz olmalıdır; Bir kullanıcı bir isme

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI

ELEKTRONİK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 02 Uyarı : Yalnız dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt 1/19 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın

Detaylı

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ KURUMSAL MESAJLAŞMA UYGULAMASI Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006 İsmail GÜNEŞ E-posta:ismail@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

BİR SANAL NOTER UYGULAMASININ GEREKTİRDİKLERİ

BİR SANAL NOTER UYGULAMASININ GEREKTİRDİKLERİ BİR SANAL NOTER UYGULAMASININ GEREKTİRDİKLERİ Dursun Akçeşme Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul dursunakcesme@hotmail.com A. Coşkun Sönmez Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

Internet te Veri Güvenliği

Internet te Veri Güvenliği Internet te Veri Güvenliği Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Temel Kavramlar - 2 Gereksinim Modelleri - 3 Kriptografi Temel Kavramlar Kript (gizli) graf (yazı) = kriptografi Kriptoloji (şifrebilim) Kriptanaliz

Detaylı

MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı

MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı Öncelikle MS Outlook programında mevcut sertifikalarınızın tanıtılması gerekmektedir. Bu işlem manuel olarak yapılmalıdır. 1.) MS Outlook Programında sertifikaları

Detaylı

KRİPTOLOJİYE GİRİŞ Ders 1. Yrd. Doç. Dr. Barış Koçer

KRİPTOLOJİYE GİRİŞ Ders 1. Yrd. Doç. Dr. Barış Koçer KRİPTOLOJİYE GİRİŞ Ders 1 Yrd. Doç. Dr. Barış Koçer 1.1. Giriş Kriptolojinin uzun ve etkileyici bir geçmişi vardır. İlk olarak Mısırlılar tarafından 4000 yıl önce kısmen kullanılmıştır. 20. yüzyılda ise

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER * 1 AMAÇ... 4 2 KAPSAM... 4 3 KISALTMALAR VE TANIMLAR... 4 4 REFERANS VE İLGİLİ DOKÜMANLAR... 4 5 TNB KEP - SÜRECİ... 4 * Bu doküman, Doküman Oluşturma Yönergesi içerisinde yazılan kurallar

Detaylı

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Kamu SM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Doküman Adı ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 0 Hazırlayanlar Serdar DEMİR Onay Erol KAHRAMAN DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler 2009 5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun

Detaylı

Güven Kurumları ve İtibar Yönetimi Oturumu Can ORHUN

Güven Kurumları ve İtibar Yönetimi Oturumu Can ORHUN Güven Kurumları ve İtibar Yönetimi Oturumu Can ORHUN E-GÜVEN Bilgi güvenliği alanında Türkiye nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedefleyen E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., Eczacıbaşı ve Türkiye

Detaylı

RSA ŞİFRELEME ALGORİTMASI

RSA ŞİFRELEME ALGORİTMASI RSA ŞİFRELEME ALGORİTMASI İlk defa 1977 yılında Ron Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman tarafından oluşturulan RSA algoritması geliştiricilerinin soyisimlerinin ilk harfleriyle anılmaktadır. Bu yazımızda

Detaylı

Açık Anahtar Altyapısı Konusunda Araştırma, Geliştirme ve Uygulamalar 1

Açık Anahtar Altyapısı Konusunda Araştırma, Geliştirme ve Uygulamalar 1 Açık Anahtar Altyapısı Konusunda Araştırma, Geliştirme ve Uygulamalar 1 ZÜLFÜKAR SAYGI Uygulamalı Matematik Enstitüsü - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531, ANKARA, saygi@metu.edu.tr SEZEN YEŞİL Telekomünikasyon

Detaylı

TASNİF DIŞI TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MAKAMI YENİ NESİL ÖKC SAYISAL SERTİFİKA YAŞAM DÖNGÜSÜ 01 TEMMUZ 2015 TÜBİTAK BİLGEM

TASNİF DIŞI TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MAKAMI YENİ NESİL ÖKC SAYISAL SERTİFİKA YAŞAM DÖNGÜSÜ 01 TEMMUZ 2015 TÜBİTAK BİLGEM TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MAKAMI YENİ NESİL ÖKC SAYISAL SERTİFİKA YAŞAM DÖNGÜSÜ 01 TEMMUZ 2015 TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Makamı Tel: (0262) 648 1818-444 5 576 Faks: (0262) 648 1800 http://www.kamusm.gov.tr

Detaylı

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi İbrahim SOĞUKPINAR Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçerik Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Dünyadaki Örnekler Türkiye deki Örnekler GYTE de Bilgi Güvenliği Dersi Sonuç ve

Detaylı

LOGO e-defter Uygulaması

LOGO e-defter Uygulaması LOGO e-defter Uygulaması 2013 İÇERİK e-defter nedir? 3 Hangi defterler e-defter Olabilir? 4 Genel Uygulama 5 Vergi Kanunu Genel Tebliği 6 Uygulamadan Kimler Yararlanabilir? 7 Uygulamadan Yararlanmak için

Detaylı

E-İMZA. H. Mehmet ÇEKİCİ - Sayıştay Başdenetçisi Serkan KAYA - Sayıştay Başdenetçisi. Giriş. E-imza nedir?

E-İMZA. H. Mehmet ÇEKİCİ - Sayıştay Başdenetçisi Serkan KAYA - Sayıştay Başdenetçisi. Giriş. E-imza nedir? H. Mehmet ÇEKİCİ - Sayıştay Başdenetçisi Serkan KAYA - Sayıştay Başdenetçisi Giriş TDK sözlüğünde Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KANUNU

ELEKTRONİK İMZA KANUNU makaleler ÖZTÜRK / ERGÜN ELEKTRONİK İMZA KANUNU Av. Mehtap Yıldırım ÖZTÜRK * Av. Çağdaş Evrim ERGÜN ** I. GİRİŞ Son yıllarda elektronik ticarette (e-ticaret) ve elektronik iletişimde (e-iletişim) güvenlik

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

E-imza nedir? Elektronik İmza (E-imza):

E-imza nedir? Elektronik İmza (E-imza): BİZ KİMİZ? TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde

Detaylı

Mobil Elektronik İmza İşlemi Kullanıcı Kılavuzu

Mobil Elektronik İmza İşlemi Kullanıcı Kılavuzu Mobil Elektronik İmza İşlemi Kullanıcı Kılavuzu 2013 İçerik Mobil İmza Nedir?... 3 NES(Nitelikli Elektronik Sertifika)... 3 Mobil İmza Kullanımı... 3 1 e-içişleri Sitesi Üzerinden Mobil İmza İle Evrak

Detaylı

e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 ANKARA e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 Versiyon : 2.

e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 ANKARA e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 Versiyon : 2. e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 Versiyon : 2.0 1/8 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 2.0 2/8 Versiyon Yayımlanma Tarihi

Detaylı

Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi ESİN ALTIN

Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi ESİN ALTIN Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi E-signature and E-government Applications in Turkey: An Evaluative Essay from the Viewpoint of E-Record

Detaylı

Açık Anahtarlı Kriptografi ve Uygulamalar

Açık Anahtarlı Kriptografi ve Uygulamalar Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi SEM Seminerleri 29 Ocak 2013 Temel Kavramlar Temel Amaçlar Gizlilik Bilgi istenmeyen kişiler tarafından anlaşılamamalıdır.

Detaylı

AAA (Açık Anahtar Altyapısı) Ana Başlıklarla Kapsam Açık Anahtar Altyapısı. Gerçek Yaşamda; AAA Riskleri Türkiye de E - imza

AAA (Açık Anahtar Altyapısı) Ana Başlıklarla Kapsam Açık Anahtar Altyapısı. Gerçek Yaşamda; AAA Riskleri Türkiye de E - imza Ana Başlıklarla Kapsam Açık Anahtar Altyapısı Gerçek Yaşamda; AAA Riskleri Türkiye de E - imza AAA daki Riskler ve Uygulama Zorlukları Güncel Yaşamda Karşılaşılan Riskler Başlıca Uygulama Zorlukları Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK) ELEKTRONİK SÜREÇ YÖNETİM (ESY) PROJESİ ELEKTRONİK BAŞVURU KULLANICI KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK) ELEKTRONİK SÜREÇ YÖNETİM (ESY) PROJESİ ELEKTRONİK BAŞVURU KULLANICI KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK) ELEKTRONİK SÜREÇ YÖNETİM (ESY) PROJESİ ELEKTRONİK BAŞVURU KULLANICI KILAVUZU 1 / 5 VERSİYON TARİHÇESİ VERSİYON DEĞİŞİKLİK YAPILAN BÖLÜM/SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir.

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir. KANUN NO: 5070 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kabul Tarihi: 15 Ocak 2004 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 23 Ocak 2004 - Sayı: 25355 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, elektronik

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURU... 4 1.1. Hesap Oluşturma... 5 1.2. Kimlik Bilgileri... 7 1.3. Hesap, Tarife, Paket Seçimi... 8 1.4. Ödeme Seçenekleri... 11 2. WEB POSTA HESAP KULLANIMI... 14 2.1. Web Posta Kullanıcı

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE BİLGİ GÜVENLİĞİ TERİMLERİ

ELEKTRONİK TİCARETTE BİLGİ GÜVENLİĞİ TERİMLERİ ELEKTRONİK TİCARETTE BİLGİ GÜVENLİĞİ TERİMLERİ açık anahtar (public key): Açık anahtarlı bir kriptografik yöntem (algoritma) kullanan bir kullanıcının kendisine ait olan iki anahtarından kamuya açık olanı.

Detaylı

E-İMZA. Uğur Nasırlıel. EMO Ankara Şubesi Nisan 2008, Ankara

E-İMZA. Uğur Nasırlıel. EMO Ankara Şubesi Nisan 2008, Ankara E-İMZA Uğur Nasırlıel EMO Ankara Şubesi Nisan 2008, Ankara İÇERİK İmza Nedir? E-Dönüşüm Hukuki Süreç E-imza İMZA NEDİR? İmza Nedir? İmza, bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman No: EBG-GPOL-01 Revizyon No: 01 Tarih:01.08.2011 Sayfa No: 1/5 Amaç: Bu Politikanın amacı E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. nin ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi

Detaylı

Kanun 5070 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi 5728 16, 17, 18, 19 8/2/2008 ELEKTRONİK İMZA KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM

Kanun 5070 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi 5728 16, 17, 18, 19 8/2/2008 ELEKTRONİK İMZA KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM 5070SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Değiştiren Yürürlüğe Kanun 5070 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi 5728 16, 17, 18, 19 8/2/2008 8719

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KANUNU (1)

ELEKTRONİK İMZA KANUNU (1) 8719 ELEKTRONİK İMZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5070 Kabul Tarihi : 15/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :23/1/2004 Sayı :25355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KANUNU (1)

ELEKTRONİK İMZA KANUNU (1) ELEKTRONİK İMZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5070 Kabul Tarihi : 15/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :23/1/2004 Sayı :25355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON GELİŞMELER

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON GELİŞMELER İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON GELİŞMELER Hizmete Özel Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin en kolay ve en etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda sunulması

Detaylı

E-imza, eimza, Elektronik İmza Kanunu, Yasası. 5070 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa, imzalama, e imza ELEKTRONİK İMZA KANUNU. Kanun Numarası : 5070

E-imza, eimza, Elektronik İmza Kanunu, Yasası. 5070 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa, imzalama, e imza ELEKTRONİK İMZA KANUNU. Kanun Numarası : 5070 E-imza, eimza, Elektronik İmza Kanunu, Yasası 5070 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa, imzalama, e imza ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun Numarası : 5070 Kabul Tarihi : 15/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Güvenli Elektronik Belge Yönetim Sistemi İçin Temel Gereksinim: E-İMZA

Güvenli Elektronik Belge Yönetim Sistemi İçin Temel Gereksinim: E-İMZA Güvenli Elektronik Belge Yönetim Sistemi İçin Temel Gereksinim: E-İMZA Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili her türlü teknik destek için Bilgi İşlem Daire

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

SİMETRİK ŞİFRELEME. DES (Veri Şifreleme Standardı, Data Encryption Standard)

SİMETRİK ŞİFRELEME. DES (Veri Şifreleme Standardı, Data Encryption Standard) SİMETRİK ŞİFRELEME DES (Veri Şifreleme Standardı, Data Encryption Standard) DES, veri şifrelemek (encryption) ve şifrelenmiş verileri açmak (decryption) için geliştirilmiş bir standarttır. Esas olarak

Detaylı