Prevalence of of Helminth Infection of the Liver in Small Animals Slaughtered in the Adana Province

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prevalence of of Helminth Infection of the Liver in Small Animals Slaughtered in the Adana Province"

Transkript

1 AVKAE Derg. 2012,2,1-17 Ara t rma Makalesi/ Research Article Adana li Mezbahalar nda Kesilen Küçük Ruminantlarda Karaci er Helmint Enfeksiyonlar n n iddeti ve Yay l * Hayrunnisa ÇAYA 1 Geli tarihi/received: , Kabul Tarihi/Acepted: Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlü ü. Parazitoloji Laboratuar,Adana,Türkiye Özet Bu çal ma Adana yöresindeki mezbahalarda kesilen küçükba hayvanlarda karaci er helmintlerinin yayg nl n n ve iddetinin belirlenmesi amac yla yap lm t r. Ara t rma, Ocak Aral k 2001 tarihleri aras nda, Adana merkez ve 7 ilçe mezbahalar ndan toplanan 600 koyun, 341 keçi ve 1700 kuzu karaci eri üzerinde yap lm t r. Bu çal mada, koyun karaci erlerinde enfeksiyon oran %67.5 olmak üzere 40 nda ( %6.6 ) Fasciola hepatica, 19 da ( %3.1 ) Fasciola gigantica, 72 sinde ( % 12 ) Dicrocelium dendriticum, 218 inde ( %36.3 ) Kist hidatik, 29 unda ise ( %4.8 ) Cysticercus tenuicollis olarak saptanm t r. Kist hidatidlerin fertile yönünden muayenelerinde 218 kistin 113 ü ( %51.8 ) fertil i ( %48.2 ) infertil bulunmu tur. Koyunlarda karaci er kelebeklerine Kas m ve Aral k, Cyst hydatid e her mevsim, Cysticercus tenuicollis e Haziran, ubat ve Nisan aylar nda rastland. Koyun karaci erlerinde bir türle enfeksiyon %33.6, iki türle %37.3, üç türle %11.1, dört türle %18 oran nda bulunmu tur. Keçi karaci er helmintleri yönünden enfeksiyon oran %12.9 olup, 3 ünde ( %0.8) Fasciola hepatica ya, 2 ( %0.5 ) Fasciola gigantica ya, 11 inde ( %3.2 ), Dicrocelium dendriticum a 28 inde ( %8.2 ) Kist hidatik e rastlanm t r. Cysticercus tenuicollis enfeksiyonuna ise rastlanmam t r. Kist hidatik in fertilite yönünden muayenelerinde 15 ( %53.6 ) fertil, 13 ( % 46.4 ) infertil bulunmu tur. Keçilerde Ocak, ubat ve Mart aylar nda Fasciola hepatica, Fasciola gigantica tespit edilmi tir. Dicrocelium dendriticum aen fazla Ocak ay nda rastlanm t r. Ocak, ubat, Mart, Temmuz, Kas m aylar nda Cyst hydatid enfeksiyonu görülmü tür. Keçilerin %50 sinin bir tür, %31.8 inin iki tür, %18.1 inin üç türle enfekte oldu u belirlenmi tir. Anahtar kelime: Koyun, Keçi, Karaci er, Helmint, distamatosis ve kist hidatik Prevalence of of Helminth Infection of the Liver in Small Animals Slaughtered in the Adana Province Abstract In this study, It was aimed to determine the presence and distribution of liver helminths in small ruminants slaughtered at different slaughterhouses in Adana region. For this purpose, 600 sheep, 341 goats and 1700 ewes livers were examined between January - December Infection rate of sheep livers was 67.5%. The prevalance of Cyst hydatid, Dicrocelium dendriticum, Fasciola hepatica, Cysticercus tenuicollis was 36.3 %,12 %, 6.6%, 4.8 %, 3.1% respectively. When fertility rate of cyst hydatids examined, 113 ( 51.8% ) were found fertile and 105 ( 48.2% ) were found infertile. Distribution of sheep liver helminths according to the months showed difference between helminths species. Fasciola hepatica in November and December, Dicrocelium dendriticum in November and December, Fasciola gigantica in November, Cysticercus tenuicollis in June, February and April, Cyst hydatid in every month was seen. When compared with number of helminth species, infection with one species, two species, three species and four species were found to be 33.6%, 37.3%, 11.1 %, 18% respectively. Infection rate of goat livers was 12.9%. The prevalance of parasites that Cyst hydatid was 28 ( 8.2% ), Fasciola hepatica was 3 ( 0.8 % ), Dicrocelium dendriticum was 11 ( 3.2% ) and Fasciola gigantica was 2 ( 0.5% ), Cysticercus tenuicollis was not detected. When fertility rate of cyst hyatids examined, 15 ( 53.6% ) were found to be fertile and 13 ( 46. % ) were found to be infertile. Also, distribution of goat helminths according to months showed difference between helminths species. Fasciola hepatica, Fasciola gigantica and Dicrocelium dendriticum were frequently detected in January, February and March, Cyst hydatid were frequently detected in January, February, March, July and November. When the infection was compared according to number of helminth species, infection with one species, two species and three species were 50%, 31.8% and 18.1% respectively. Key Words: Sheep, Goat, Liver, Helminth, distamatosis end Cyst hydatid Giri Türkiye de k rsal bölgelerin geçim kayna tar m ve hayvanc l kt r. Hayvanc l olumsuz etkileyen büyük sorunlardan biri de paraziter hastal klard r. Geli mekte olan ülkelerde distamatosis, ekinokokkosiz gibi paraziter hastal klar, halk sa l aç s ndan da önemli bir problem olu turmaktad r. Ka Yaz ma adresi/correspondance:hayrunissa ÇAYA, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlü ü, TR Adana TÜRK YE, E- posta: * Ayn isimli uzmanl k tezinden özetlenmi tir

2 sapl k hayvanlar n kesim sonu muayenelerinde, karaci erlerin büyük bir bölümünde paraziter etkenlerden ileri gelen bir tak m lezyonlar görülmekte, lezyonlu karaci erlerin tam veya k smi olarak imha edilmeleri nedeniyle de önemli ekonomik kay plar n meydana geldi i bilinmektedir. Bütün dünyada insan ve hayvan sa l n tehdit eden distomatosis, Türkiye deki zoonozlar n en önemlilerinden biri olmakla birlikte son konak hayvanlarda ciddi bir klinik belirti göstermeyebilir. Ekinokokkosis insan ve hayvan sa l n dolay s ile ekonomiyi etkileyen, parazitozlardan biridir. Bula ma sadece sindirim yoluyla de il, solunum yoluyla da olabilmektedir. Mezbaha çevresine at lan veya akarsu ile daha uzaklara ta nan enfekte organlar n son konak köpekler taraf ndan yenilmesi ile hastal n yay lmas na yol açmaktad rlar. nsanlara bula ma enfekte köpek d k s ile kontamine su ve g dalar n a z yolundan al nmas ile olmaktad r (15,18). Türkiye genelinde oldu u gibi Çukurova bölgesinde de özel ve belediyeye ait mezbahalarda yakma f r nlar n n olmamas ve akarsu kenarlar nda bulunmalar nedeni ile hidatidosis vakalar na çok s k rastlanmaktad r. nsanlara bula ma, köpek tüyleri ile olabilece i gibi, köpek d k s ile bula k sular n, sulama suyu veya y kama suyu amac yla kullan lmas halinde de olabilmektedir. Hastal k etkeni ba ta karaci er ve akci er olmak üzere di er doku ve organlarda kistlere neden olmaktad r (18). Hayvanlar n geli igüzel bak m ve beslenmesi, gizli açl k olu turmakta ve birçok hastal k etkenine duyarl hale getirmektedir. Sonuç olarak çe itli parazitlerle devaml enfeksiyona maruz kalmakta, parazitlerin konaklar üzerindeki olumsuz etkilerinin devaml olmas na sebep olmaktad r. Bu çal ma ile güncelli ini her zaman koruyan distomatosis, ekinokokkosis ve sistiserkosis in Adana ili mezbahalar nda kesilen küçük ruminantlarda yayg nl ve durumu ile al nan bilgiler nda kontrol ve mücadele tedbirlerinin saptanmas amaçlanm t r. MATERYAL VE METOT 1. Materyal Bu çal mada, Ocak Aral k 2001 tarihleri aras nda Adana - Merkez ve ilçe mezbahalar na gidilerek random usülü ile al nan 600 koyun, 1700 kuzu ve 341 keçi karaci eri muayene edilmi tir. Adana - Merkezde bulunan Birbiçer ve Toros Mezbahalar na haftada bir, Ceyhan, Karata, Karaisal ve mamo lu Belediye Mezbahalar na ayda bir, Pozant ve Akçatekir mezbahalar na aç k bulundu u Haziran, Temmuz ve A ustos aylar nda kesimin yo un oldu u günlerde gidilerek al nan karaci- erlerde helmint türleri ara t r lm t r. Birbiçer özel mezbahas nda Do u Anadolu ve Güneydo u Anadolu men e li, Toros özel mezbahas nda, Ceyhan, Pozant ve Akçatekir belediye mezbahalar nda ç Anadolu men e li küçükba hayvan kesimi yap lmaktad r. Karaisal, Karata ve mamo lu Belediye Mezbahalar nda ise yörede yeti tirilen hayvanlar n kesimi yap lmaktad r. Türler Enfeksiyon Derecesi Hafif (Adet ) Orta (Adet) A r (Adet) Ölüm Nedeni (Adet ) F. hepatica den fazla F. gigantica den fazla D. dendriticum den fazla Tablo 1. Karaci er Trematodlar nda Enfeksiyon Derecesinin Tespiti 2. Metot Laboratuvara getirilen karaci erlerin D.dendriticum yönünden ilk önce safra keselerine bak lm t r. Enfekte karaci- erlerdeki kistlerden pastör pipeti yard m yla s v al nd ktan sonra fertil kist hidatik yönünden incelenmek üzere lam üzerine al n p lamel kapat larak mikroskop alt nda X10 büyütmede incelenmi tir. Protoskoleks görülen kistler fertil, protoskoleks görülmeyenler infertil (steril) olarak de erlendirilmi tir. Enfeksiyonun iddeti, parazitlerin say lar na göre de erlendirilmi tir. Makroskobik ve mikroskobik muayenesi yap lan karaci erler, 1 cm 2 lik enine kesitler al narak l k su dolu kaplara konulmu, kesilen karaci er parçalar elle s k larak parazitlerin ç kmas sa lanm t r. Daha sonra enfeksiyon derecesini tespit etmek için 150 mikronluk süzgeçten geçirilip, süzgeç üzerindeki parazitler 250 cc lik su dolu kaba al nm t r. 25 cc lik bir kepçe ile su içerisinde iyice homojenize olana kadar kar t r l p, sadece bir kepçelik kar m bir cam kavanoza al nm ve bu cam kavanozdaki parazitler petri kaplar na konulmu tur. Daha sonra parazitler teker teker say larak, 10 ile çarp lm ve parazit say s tespit edilmi tir. Parazitlerin say m nda, kesilmi olan parazitlerin sadece ba k s mlar say lm t r. Karaci er trematodlar n n olu turdu u enfeksiyonun iddeti literatürlerdeki verilere ve Tablo 1 e göre de erlendirilmi tir ( 1, 8, 15, 21 ). Bulgular Muayenesi yap lan 600 adet koyun karaci eri, 1700 adet kuzu karaci eri ve 341 adet keçi karaci eri helmint yönünden incelenerek; koyunlar n 40 nda ( %6.6 ) F. hepatica, 19 unda ( %3.1 ) F. gigantica, 72 sinde ( %12 ) D. dendriticum, 218 inde ( %36.3 ) kist hidatik, 29 unda (% 4.8 ) C. tenuicollis, keçilerde ise 3 ünde ( %0.8 ) F. hepatica, 2 sinde ( %0.5 ) F. gigantica, 11 inde (%3.2 ) D. dendriticum, 28 inde ( %8.2 ) kist hidatik bulunmu tur. Keçilerde C. tenuicollis e rastlanmam t r (Tablo-2, Tablo-3 ). Çal mam z n yap ld süre içinde o lak kesimi yap lmad - ndan ve kesimi yap lan 1700 kuzu karaci erlerinde ise karaci er trematodlar na rastlanmad ndan tablolarda yer veril- -13-

3 memi tir. Bu çal mada, koyunlarda en fazla Aral k ay nda % 25 oran nda, Kas m ay nda %15.7 oran nda, Ekim ve Ocak aylar nda %8 oran nda F. hepatica tesbit edilmi tir. Kas m da % 11.4 oran nda F. gigantica, D. dendriticum ise yine s rayla Aral k, Kas m, Ekim ve Ocak aylar nda %31.6, %34.2, %14.2 ve %22 oran nda tespit edilmi tir. Kist hidatik e hemen hemen her ayda rastlanm olup, aylara göre oran %8.3-%25.7 ara s nda de i mektedir. C. teniucollis en fazla Nisan ay nda görülmü ve % 23.3 oran nda tespit edilmi tir ( Tablo 2). Keçilerde ise en fazla Ocak ay nda %4.6 oran nda F. hepatica, Mart ay nda %3.3 oran nda F. gigantica ve Ocak ay nda %6.9 oran nda D.dendriticum tespit edilmi tir. Kist hidatik y l n 6 ay görülmü olup % oranlar aras nda tespit edilmi tir. (Tablo 3 ). Koyunlarda ve keçilerde bir ya da daha fazla helmint türünden ileri gelen enfeksiyon da l m (Tablo-4 ); koyunlar n %33.6 s nda tek tür, %37.3 ünün iki tür, %11.1 inin üç tür, %18 inin ise dört tür ile enfekte oldu u tespit edilmi tir. Yaln z D. dendriticum miks enfeksiyon eklinde görülmü tür (D. dendriticum + F. hepatica, D. dendriticum + F. hepatica + F. gigantica, D. dendriticum + F. hepatica + F. gigantica +Kist hidatik ). C. teniucollis ise koyunlarda tek tür enfeksiyon olarak görülmü tür. Enfeksiyon ekli Enfekte Koyun Enfekte Keçi n % n % Bir türle 127/ /44 50 ki türle 141/ / Üç türle 42/ / Dört türle 68/ Tablo 4.Koyun ve Keçilerde Birden Fazla Helmint Türünden leri Gelen Enfeksiyonlar n Da l m Enfekte keçilerde ise %50 sinin tek tür, %31.8 inin iki tür, %18.1 inin üç tür ile enfekte oldu u tespit edilmi tir. D. dendriticum, koyunlarda miks ekilde görülürken sadece bir keçi karaci erinde tek olarak görülmü tür ( Tablo 4 ). Tablo 5 ve Tablo 6 kar la t r ld nda koyunlarda enfeksiyon oran ve iddeti keçilere göre daha fazla görülmü tür. Bir koyun karaci erinde en az parazit say s F. hepatica 7, F. gigantica 3, D. dendriticum 300, en fazla ise F. hepatica 600, F. gigantica 300, D. dendriticum adet olarak say lm t r. Bir keçi karaci erinde en az F. hepatica 6, F. gigantica 3, D. dendriticum 60, en fazla ise F. hepatica 300, F. gigantica 15, D. dendriticum adet olarak say lm t r. -14-

4 Türler Enfekte Koyun Say s F.hepatica 141 F.gigantica 141 D.dendriticu m 141 Enfeksiyon Seyrine Göre Da l m ( % ) Hafif Orta A r Ölüm Nedeni Tart ma ve Sonuç Ülkemizin de i ik yörelerinde küçükba hayvan karaci erlerinde helmint türlerinin varl n belirlemek ve bunlardan dolay imha edilen karaci erlerin ekonomiye verdi i zarar tespit etmek amac yla birçok ara t rma yap lm t r ( 11, 18, 23 ). Türkiye de yap lan çe itli ara t rmalarda keçilerin % sinde D. dendriticum a, % nde F. hepatica ya rastland buna kar l k F. gigantica ya ise rastlanmad bildirilmi tir ( 5, 26 ). Bu çal mada muayenesi yap lan 341 keçinin karaci erinde %4.6-5 oranlar aras nda F. hepatica, % oranlar aras nda F. gigantica, % oranlar aras nda D. dendriticum tespit edilmi tir. Bu oranlar keçiler üzerinde yap lan di er çal malardan elde edilen oranlardan dü üktür. Bunun nedenini ara t rmam zda materyal al nan 15 ( 10.6 ) 16 ( 11.3 ) 17 ( ) 13 ( 9.2 ) 7 ( 4.9 ) ( 29.7 ) 9 ( 6.3 ) 5 ( 3.5 ) 3 ( 2.1 ) 4 ( 2.8 ) Toplam 40 ( 28.3 ) 19 ( 13.4 ) 72 ( 51.06) Tablo 5. Koyunlarda Karaci er Trematodlar Yönünden Enfeksiyon Derecesi Türler Enfekte Keçi Say s F.hepatica 16 F.gigantica 16 D.dendriticum 16 Enfeksiyon Seyrine Göre Da l m ( % ) Hafif Orta A r Ölüm Nedeni 2 ( 12.5 ) 2 ( 12.5 ) 1 ( 6.25 ) ( 6.25 ) Toplam 3 (18.75) ( 6.25 ) 9 ( ) (12.5) - 11 (68.75) keçilerin genellikle genç ve besi hayvan olmas na ba lamaktay z. Kurtp nar ( 14 ) ruminantlarda fasciolosisin yayg nl n Erzurum ve Kars illerinde %10, A r ilinde %3 olarak bildirmi tir. Vura ener ve ark. ( 32 ) stanbul da muayene edilen koyun karaci erlerinin %21 inde D. dendriticum, % 6 s nda F. hepatica ve %0.1 inde F. gigantica tespit etmi lerdir. Handemir ( 13 ) koyun karaci erlerinde %29.6 oran nda D. dendriticum tespit etmi tir. Beyaz t ( 3 ) koyun karaci erlerinde %5.9 F. hepatica, %0.1 F. gigantica, % 18.7 D. dendriticum tespit etmi tir. Adana da Et Bal k Kurumunda 1989 da yap lan bir çal mada Özyer ( 18 ) küçükba hayvanlar n imha edilen karaci erlerinde %49.4 F. hepatica, % 19 F. gigantica, %18.5 D. dendriticum tespit etmi tir. Bu çal mada, koyunlarda F. hepatica %6.6, F. gigantica %3.1, D. dendriticum oran ise %12 olarak bulunmu tur. Ara t rma sonucu di er bölgelerde ve dünyada fasciolosis görülme oranlar ile yak nl k göstermekle birlikte Adana da daha önceden yap lan çal madan daha dü ük bulunmu tur. Kesi mi yap lan hayvanlar n besi hayvan olmas, meralar n islah çal malar n n ba lat lmas, serbest veteriner hekimli in artmas yla beraber ilaç bulundurma ve satma yetkisinin verilmesi, yeti tiricilere hayvan bak m ve beslenmesi konusunda e itimlerin verilmesine a rl k verilmesi yan nda k rsal kesimde hayvanc l a verilen desteklerin artmas fasciolosis enfeksiyonlar n n görülme s kl üzerinde etkilerinin oldu u dü ünülmektedir. Vural ve ark.( 31 ) Erzurum da kuzularda yapt klar çal mada, F. hepatica n n Kas m ay ndan itibaren görülmeye ba lad n, ancak parazit say s n n çok dü ük bulundu unu belirtmi lerdir. Yine ayn ara t rmac lar (30), kuzularda D. dendriticum yay l n %36, F. hepatica yay l n ise %45 olarak bildirmi lerdir. Bu çal mada ara t rma süresi içinde inceledi imiz kuzu karaci erlerinin hiçbirinde kelebek enfeksiyonlar na rastlanmam t r. Keçilerde D. dendriticum un yay l n n Elaz yöresinde %47, Bat, ç ve Güney Anadolu bölgelerinde %12-19, Erzurum yöresinde %3 oranlar nda oldu u saptanm t r (27 ). Gül ve ark. ( 12 ) 59 keçide 51 trematod etkeni tespit etmi lerdir. Bu çal mada distamatosisli karaci erlerin, koyunlarda % 12, keçilerde ise %3.2 oran nda oldu u tespit edilmi tir. Bu farkl l klar n nedeni farkl dönemlerde Tar m Bakanl taraf ndan yap lan mera slah çal malar sürecinde yeti tircilere verilen paraziter ilaç destekleri olabilir. Erkut ve Kahyao lu ( 9 ) 1965 y l nda Ege bölgesinde Tablo 6. Keçilerde Karaci er Trematodlar Yönünden Enfeksiyon Derecesi -15-

5 yapt klar çal mada distomatosis durumunun ya l aylarda daha yo un görüldü ünü bildirmi lerdir. De er ve Akgül ( 7 ) Van ilinde yapt klar koprolojik çal malarda F. hepatica ya k n %43.6, ilkbaharda %36.9, yaz n %32.7, sonbaharda % 54.3, D. dendriticum a ise s rayla %17.4, %27.3, %26.7, % 26.2 oranlar nda rastlad klar n ifade etmi lerdir. Celep ve Ultav ( 6 ) Samsun da fasciolosis yönünden karaci erlerde imha edilme oran n n en az A ustos ay nda ( %14.2 ), en çok Nisan ay nda ( %39.8 ) oldu unu bildirmi lerdir. Garg l ve ark. ( 10 ), Mart ve Ekim aylar nda koyunlarda F. hepatica n n yayg nl n %3.99, D. dendriticum un ise %23.52 oran nda bulundu unu tespit etmi lerdir. Bu çal mada (Tablo 2 ve 3) di er çal malarda oldu u gibi karaci er kelebeklerinin yayg nl k oranlar n n türlere, mevsimlere, ya ve beslenme durumlar na göre farkl l k gösterdi i belirlenmi tir. Peru da yap lan bir çal mada kist hidatik enfeksiyonlar n n s r, koyun ve domuzlarda %42-50 aras nda oldu u tespit edilmi tir ( 2 ). Tashina ve ark. ( 22 ), Libya da E. granulosus yayg nl n koyunda %20, keçide ise %3.4 olarak bildirmi lerdir. Türkiye de yap lan çal malarda koyunlarda % 3.0-%5.9, keçilerde %1.6 oran nda kist hidatik e rastlanm t r ( 3, 16 ). Bu çal mada muayenesi yap lan 600 koyun karaci- erinin 218 inde ( %36.3 ), 341 keçi karaci erinin ise 28 inde ( %8.2 ) kist hidatik tespit edilmi tir. Muayene sonuçlar nda kist hidatik in daha yayg n oldu u tespit edilmi tir. Bu çal madaki oranlar Türkiye ve dünyada yap lan di er çal malarla uygunluk göstermektedir. Ancak kist hidatik in yayg n olu unun nedeni mezbaha at klar n n imhas nda gereken titizli in gösterilmedi i ortaya ç kmaktad r. Sar mehmeto lu ve ark. (20), C. tenuicollis in yayg nl n koyunlarda %31.8, keçilerde %28.5; Öge ve ark. ( 16 ) ise koyunlarda %26.7, keçilerde %27.9 olmak üzere oldukça yayg n oldu unu bildirmi lerdir. Bu çal mada C. tenuicollis yayg nl Elaz (%2.7 ) ve Bursa da (%4.0) yap lan çal malara (3, 17) yak n oranlarda (% 4.83) olarak belirlenmi, keçilerde ise hiç bulunmam t r. Özyer ( 18 ) imha edilen karaci erlerin muayenesinde %4.1 inde F. hepatica + F. gigantica y miks enfeksiyon eklinde tespit etmi tir. Bu çal mada koyunlar n %33.6 s n n bir türle, %37.3 ünün iki türle, %11.1 inin üç türle, %18 inin dört tür ile enfekte oldu u görülmü tür. Keçilerin ise %50 sinin bir türle, % 31.8 inin iki türle, % 18.1 inin üç tür ile enfekte oldu u bulunmu tur ( Tablo-4 ). Handemir (13), bir koyun karaci erinde D. dendriticum miktar n en dü ük 1.540, en yüksek , F. hepatica miktar n en dü ük 16, en yüksek 9.180, F. gigantica miktar n ise en dü ük 2 ve en yüksek 7 adet olarak bulmu tur. Özyer ( 18 ) ise bir koyun karaci erinde ortalama F. hepatica say s n 36, F. gigantica say s n 41 olarak bulmu tur. Bu çal mada ise koyun karaci erinde F. hepatica miktar en az 7, en fazla 600, F. gigantica miktar en az 3, en fazla 300, D. dendriticum miktar ise en az 300, en fazla adet olarak bulunmu tur. Adana mezbahalar nda kesimi yap lan küçükba hayvanlar n men e ileri daha çok Do u Anadolu ve Güney Anadolu Bölgeleri oldu undan yeti tiricilerin özellikle paraziter mücadele konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmamalar, bölgenin rak m olarak yüksek olmas ve mevsimsel özellikten dolay bahar aylar nda arakonakç lar n bol oldu- u su havzalar nda otlamaya ba lamalar hem mix enfeksiyon oran n hem de enfeksiyona neden olan tremetod say s n n yüksek olmas nda önemli bir etken olarak görülebilir. Dünyada yap lan çal malarda fasciolosise koyunlarda % , keçilerde ise % oranlar aras nda rastlanm t r. ( 4, 19 ) Türkiye de ise yap lan çal malarda bu oranlar koyunlarda % , keçilerde ise % olarak bulunmu tur ( 6, 24, 28, 29 ). Dünyada ve Türkiye de yap lan çal malarda fasciolosisten sorumlu türün koyun ve keçilerde en fazla F. hepatica oldu u görülmü tür ( 4, 6, 12, 19, 25 ). Bu çal mada da koyun ve keçilerde F. hepatica n n bulunma oran n n F. gigantica ya göre daha yüksek oldu u görülmü tür. Bu kelebeklerin koyunlardaki oran (%6.6, %3.1), keçilerdeki oranlar ndan (% 0.8, % 0.5) oldukça dü ük bulunmu tur. Bunun nedeni ise kesimi yap lan hayvanlar n besi hayvan olmas ndan dolay besiye almadan önce her türlü iç ve d paraziter ilaçlaman n yap lm olmas d r. Sonuç olarak; hayvanlar n geli mesini ve kesim sonunda karaci erlerin g da olarak tüketilmesini olumsuz etkileyen distamatosis ve kist hidatik gibi parazitlerle mücadele etmek amac yla kesimlerin ruhsatl mezbahalarda yap lmas sa lanmal, mezbahalarda mutlaka imha i leminin yakma f r nlar nda yap lmas na özen gösterilmelidir. Ekinokokkosis için sokak köpekleriyle mücadele edilmeli, köpeklere belli aral klarla paraziter ilaçlar verilmeli, bu hayvanlar n d k lar n n topra a derin bir ekilde gömülmesi sa lanmal, hayvanlar n d k s yla bula abilece i dü ünülerek ye il sebzeler bol suda y kanmal d r. Distamatosize kar koyun ve keçilere bölgenin mevsimsel özelliklerine göre paraziter ilaçlar verilmeli, meralar slah edilmeli, koyun ve keçiler arakonak sümüklülerin üreyebilece- i sulu ortamlarda otlat lmamal, özellikle sabah n erken saatlerinde, otlaklar n çi li oldu u zamanlarda hayvanlar otlak ve meralara sokulmamal d r. Bunlar n yan s ra zoonoz hastal klar n ciddiyeti ve sosyo-ekonomik boyutlar hakk nda halk m z bilgilendirilmelidir. Kaynaklar 1- Anonim (1984). Laboratuvar için materyal gönderme ve hastal klar kitab. Tar m Orman ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü. Güven Matbaas, Ankara. 2- Anonim (2002). Geographical distribution of cestode infection. Eri im : org / DOCREP/ 004/ T0554E/ T0554E04.htm. Eri im Tarihi : 11/21/ Beyaz t A. (1993 ). Bursa E.B.K. kombinas nda kesilen koyunlar n karaci erlerindeki helmint invazyonlar. Etlik Hay. Hast. Ara t. Ens., Ankara, Uzmanl k tezi. 4-Bundy D.A.P., Arambulo P.V., Grey C.L (1983). Fascioliasis in Jamaica; Epidemiologic and economic aspect of a snail-borne parasitic zoonosis. PAHO Bulletein., 17(3):

6 5-Cantoray R., Aytekin H., Güçlü F. (1992). Konya yöresindeki keçilerde helmintolojik ara t rmalar. Veterinarium., 3(2) : 27-30). 6-Celep A., Ultav R. (1988). Çar amba ilçesi belediye mezbahas nda Fascioliasis ten bir y lda imha edilen karaci- er miktar n n tespitine dair ara t rma. Türk. Vet. Hek. Dern. Derg., 55(1) : De er S., Akgül Y. (1991). Van ili Bardakç Köyünde koyunlarda bulunan endoparazitlerin epidemiyolojisi. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 2(1-2) : Demirözü K., Nadas Ü.G., Türkaslan J., Alp, R., Özdemir Ü. (2000). Veteriner hekim el kitab.3.bask. Pendik Vet. Kont. ve Ara t. Enst. Yay. No 13; stanbul. 9-Erkut H.M., Kahyao lu T.(1965): Ege Bölgesinde gevi getiren hayvanlar n baz iç parazitlerden meydana gelen hastal klar üzerinde ara t rma. Bornova Vet. Ar t. Enst. Derg., 6 (11): Garg l A., Tüzer E., Gülanber A., Toparlak M., Efil., Kele V., Uluta M. (1999 ). Trakya da kesilen koyun ve s rlarda karaci er trematod enfeksiyonlar n n yayg nl. Tr. J. Vet. and Anim. Sci., 23 ( 1999 ) Güçlü F., Dik B., Sevinç F., Aydenizöz M. (1996): Konya yöresi koyunlar nda karaci er trematodlar n n mevsimsel da l mlar. Hayvanc l k Ara t. Derg., 6 (1-2): Gül Y., Sonceley Ö.S., Akgül Y., Sancak Y.C. (1990): Van ili belediye mezbahas nda kesilen keçi karaci erlerinde trematodlara ba l patolojik bulgular. Ank.Ünv. Vet. Fak. Derg., 6 (2): Handemir E. (1997). Konya Et ve Bal k Kurumu Mezbahas nda kesilen koyunlarda trematod enfeksiyonlar. T. Parazitol. Derg., 21(3) : Kurtp nar H. (1957). Erzurum, Kars ve A r vilayetleri s r, koyun ve keçilerin yaz aylar na mahsus parazitler ve bunlar n do urduklar hastal klar. Türk Vet. Hek. Dern. Derg., 27( ) : Oytun H. ( 1968 ). T bbi Parazitoloji. Ankara Üniv. T p Fak. Yay. Say : Öge H., Kal nbacak F., G c k Y., Y ld z K. ( 1998 ). Ankara yöresinde kesilen koyun, keçi ve s rlarda baz metasestodlar n ( Hidatid kist, Cysticercus tenuicollis, Cysticercus bovis ) yay l. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 45: Özer E., Özcan C., Arslan N., Kalender H., Ang n M. (1996). Elaz Et ve Bal k Kurumunda at lan koyun karaci erlerinde bakteriyel ve paraziter etkenlerle bunlar n olu turdu u ekonomik kay plar. TÜB TAK, Tr. J. Vet. and Anim. Sci., 20: Özyer. ( 1990 ). Adana Et ve Bal k Kurumu nda imha edilen ruminant karaci erlerinde görülen helmint türleri ve ekonomik önemleri. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 6 ( 6 ): Sahba G.H., Arfaa F., Farahmandian I., Jalali H. (1972). Animal Fascioliasis in Khuzestan, Shouthwestern Iran Cysticercus tenuicollis in. J.Parasit., 58 ( 4 ): Sar mehmeto lu H.O., Pi kin F.Ç., Gönenç B., Ayaz E. ( 1993 ). Koyun, keçi, s r ve mandalarda yay l. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 40 ( 4 ) : Skerman K.D., Hillard J.J. (1966). A Hanbook for Studies of Helminth Parasites of Ruminants. Near East Animal Health Innstitute, Iron Unit United Nations Development Programe/ Special Fund. Executing Agency Food and Agriculture Organization of The United Nations. 22-Tashani O. A., Zhang L. H., Boufana B., Jegi A., McManus D. P. ( 2002 ). Epidemiology and strain characteristics of Echinococus granulusus in the Benghazi area of eastern Libya. Ann. Trop. Med. Parasitol., 96 (4 ): Ta Z. (1997). Van Mezbahas nda kesilen hayvanlarda paraziter fauna tespit çal malar. Y.Y.Ü. Sa l k Bil. Enst., Yüksek lisans tezi. 24-Toparlak M., Gül Y. (1988). Van li Belediye Mezbahas nda kesilen koyunlarda karaci er trematod enfeksiyonlar üzerinde ara t rmalar. Ank. Üniv. Vet. Fak. Derg., 35 (2-3): Toparlak M., Gül Y. (1988). Van li Belediye Mezbahas nda kesilen keçilerde karaci er trematod enfeksiyonlar. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 35(2-3) : Toparlak M., Tüzer E. ( 2000). Veteriner Helmintoloji..Ü. Vet. Fak. Przt. A.B.D. 27-Uysal M. (1962). Koyunlarda Helmint nvazyonlar. Bornova Veteriner Kontrol ve Ara t rma Enstitüsü Dergisi, Say : 56, Koyun Hastal klar. 28-Vural A., Onar E., Everett G., Whitten L.K. (1969). Türkiye de koyunlar n parazitleri: Türkiye nin bat s nda de i ik iki iklim bölgesindeki helmint durumunun mukayesesi. PendikVet. Kont. ve Ara t. Enst. Derg., 2(2) : Vural A. (1970):Trakya Bölgesi koyunlar ndaki helmint invazyonlar n n durumunun tespiti ve bunlara kar etkili kombine bir tedavi sisteminin geli tirilmesi.pendik Vet. Mikr. Enst.Derg.,3(2): Vural A., Do ru C., Onar E., Özkoç Ü. (1979). stanbul Bölgesi kuzular nda paraziter fona tespiti ve parazitlerin et verimine olan etkileri. Pendik Vet. Mikrob. Enst. Derg., 11(1) : Vural A., Do ru C., Onar E., Özkoç Ü. (1980). Erzurum Bölgesi kuzular nda paraziter fona tespiti ve parazitlerin et verimine olan etkileri. Pendik Vet. Mikrobiyal Derg., 12(1) : Vura ener C., Çetin B., Akkaya H., Gökçe R. (1998). stanbul da kesilen koyunlarda karaci er kelebekleri üzerine bir ara t rma. T. Parazitol. Derg., 22(4) :

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

Erzurum da Kesilen Sığırlarda Hidatidosis ve Fasciolosis in Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi

Erzurum da Kesilen Sığırlarda Hidatidosis ve Fasciolosis in Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (5): 793-797, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2010.1597 RESEARCH ARTICLE Erzurum da Kesilen Sığırlarda Hidatidosis ve Fasciolosis in Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi İbrahim BALKAYA * Sami

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ. mcetindag@tagem.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1995. Veteriner Fakültesi - 1982

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ. mcetindag@tagem.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1995. Veteriner Fakültesi - 1982 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ Ünvan Daire Başkanı Telefon 3153392 E-mail mcetindag@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri Yozgat - 1959 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Ankara

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Türkiye de Evcil Hayvanlarda Bulunan Solunum Sistemi Helmintleri

Türkiye de Evcil Hayvanlarda Bulunan Solunum Sistemi Helmintleri Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (3): 194-199, 2006 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Türkiye de Evcil Hayvanlarda Bulunan Solunum Sistemi Helmintleri

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI 1

SAĞLIK YATIRIMLARI 1 SAĞLIK YATIRIMLARI 1 Yatırımın Adı Gazi Devlet Hastanesi Yenilenmesi (300 yatak) Son Durum Bakanlığımız tarafından çalışmaları devam etmektedir. Tahmini Bitiş Tarihi 2018 Şehir Hastanesi (900 yatak) Ön

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Kafkas Üniv Vet Fak Derg 14 (1): 31-35, 2008

Kafkas Üniv Vet Fak Derg 14 (1): 31-35, 2008 Kafkas Üniv Vet Fak Derg ():, 008 Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Çiftlik Hayvanlarında Paraziter Hastalıkların Değerlendirilmesi M. Özkan ARSLAN* Murat KARA* Ahmet TEMUR** Serap Kılıç ALTUN** Ö. Faruk KÜÇÜKKALEM**

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

ZOONOTİK HASTALIKLARIN İNSANLARDAKİ DURUMU

ZOONOTİK HASTALIKLARIN İNSANLARDAKİ DURUMU ZOONOTİK HASTALIKLARIN İNSANLARDAKİ DURUMU 5 Dr. Vet. Hekim Ramazan UZUN, Vet. Hekim Ahmet SAFRAN, Uzm. Dr. Turan BUZGAN Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Zoonotik hastalıklar, dünyada

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016

6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016 WORKSHOP TEK TIP TEK SAĞLIK ; İNSAN VE HAYVAN HEKİMLİĞİNDE HOMEOPATİ WORKSHOP ONE HEALTH ONE MEDICINE; HOMEOPATHY ON HUMAN AND VETERINARY MEDICINE 6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016 ULUSLAR ARASI KATILIMLI

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Prof.Dr. Musa Genç * Arş.Gör. Ayşe Deligöz * Orm. Müh. H. Cemal Gültekin **

Prof.Dr. Musa Genç * Arş.Gör. Ayşe Deligöz * Orm. Müh. H. Cemal Gültekin ** Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim 2005, Trabzon DOĞU LADİNİ, TOROS SEDİRİ, ANADOLU KARAÇAMI, BOYLU ARDIÇ, KOKULU ARDIÇ VE DİKEN ARDIÇ FİDANLARININ STRES ETMENLERİNE DAYANMA YETENEKLERİ Prof.Dr. Musa Genç *

Detaylı

KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ

KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ Özdal GÖKDAL 1 Ferda KARAKUŞ 2 Hasan ÜLKER 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Çine, AYDIN, email: ogokdal@adu.edu.tr 2 Yüzüncü Yıl

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

VAN İLİ MERKEZ İLÇEDE KIRMIZI ET TÜKETİM ALIŞKANLIĞI

VAN İLİ MERKEZ İLÇEDE KIRMIZI ET TÜKETİM ALIŞKANLIĞI VAN İLİ MERKEZ İLÇEDE KIRMIZI ET TÜKETİM ALIŞKANLIĞI Turgut Aygün 1 Ferda Karakuş 1 Ayhan Yılmaz 1 Özdal Gökdal 2 Hasan Ülker 1 Özet: Van ili Merkez ilçedeki kırmızı et tüketim alışkanlığını ortaya koymak

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

Iğdır Yöresinde Koyunlarda Endoparaziter Fauna Tespiti (Coccidiosis, Helminthiasis)

Iğdır Yöresinde Koyunlarda Endoparaziter Fauna Tespiti (Coccidiosis, Helminthiasis) YYÜ VET FAK DERG (2007), 18(1):7-11 ORİJİNAL MAKALE Iğdır Yöresinde Koyunlarda Endoparaziter Fauna Tespiti (Coccidiosis, Helminthiasis) Abdurrahman GÜL Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

KİST HİDATİK. Yrd.Doç.Dr Süreyya YILMAZ

KİST HİDATİK. Yrd.Doç.Dr Süreyya YILMAZ KİST HİDATİK Yrd.Doç.Dr Süreyya YILMAZ Hidatik kist tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarda görülen, hayvanlardan insanlara geçen endemik paraziter hastalık Sestod gurubunda yer alan bir parazit 1. Echinococcus

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Bu duruma nasıl ve neden gelinmiştir?

Bu duruma nasıl ve neden gelinmiştir? Ülkemizde et fiyatlarındaki artış, et ithalatının serbest bırakılmasını tekrar gündeme getirmiş ve bu amaçla Et ve balık Kurumu na Et İthal Etme Yetkisi verilmesiyle yeni bir süreç başlamıştır. Bu duruma

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; Meslek Yüksekokulumuz, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Şimşek A., Koçhan A., Çakmak F.: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2015: :1(3):15-20

Şimşek A., Koçhan A., Çakmak F.: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2015: :1(3):15-20 Şimşek A., Koçhan A., Çakmak F.: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2015: :1(3):15-20 ARAŞTIRMA Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

ARAŞTIRMA Elektronik:ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/veteriner-fakultesi-dergisi Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Koyun ve Keçilerde Dışkı Bakılarına Göre Endoparaziterin Yaygınlığının

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dr. Rana GÜVEN, MSc., PhD. Genel Md. Yrd. Dr. R. Güven 01.11.2012 1 İÇERİK Dünyada ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mevcut Durumu Meslek hastalıklarının

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet Keziban Uçar Karabulut Şiddet; aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı, beden gücünün kötüye kullanılmasını, bireye ve topluma

Detaylı

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1 ISSN: 1308-0679 ARAŞTIRMA http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine Mayıs 2003-Aralık 2008 Tarihleri Arasında

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

HSBS Misafir Anne Modülü

HSBS Misafir Anne Modülü HSBS Misafir Anne Modülü 1 Misafir Anne Uygulaması Uygulama kapsamında öncelikle, her ilde olumsuz iklim ve yol şartlarının ulaşımı imkânsız hale getirebildiği bölgeler ve bu bölgelerdeki gebeler ile sosyal

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Doğu anadolu kırmızısı, döl verim özellikleri ve servis periyodu.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Doğu anadolu kırmızısı, döl verim özellikleri ve servis periyodu. ARAŞTIRMA 2008: 22 (3): 169-174 http://www.fusabil.org Nihat YILDIZ 1 Selami AYGEN 2 Mahiye ÖZÇELİK 3 1 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE 2 Tarım İl Müdürlüğü

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-43/913-283 Karar Tarihi : 14.07.2011 A.

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-43/913-283 Karar Tarihi : 14.07.2011 A. 10 20 30 40 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : Karar Tarihi : 14.07.2011 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları

Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:37 Cilt:2-3 2000 Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları

Detaylı

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri Geliş Tarihi (date of arrival): 27.01.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 13.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 39-44 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245) Ek ve değişiklikler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı