T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI"

Transkript

1

2 T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHLERİ: Dönem Referans No Son Başvuru Tarihi 1. Dönem (Mart Nisan) TRA1/14/TD/01 30/04/ Dönem (Mayıs Haziran) TRA1/14/TD/02 30/06/ Dönem (Temmuz Ağustos) TRA1/14/TD/03 29/08/ Dönem (Eylül Ekim) TRA1/14/TD/04 31/10/ Dönem (Kasım Aralık) TRA1/14/TD/05 31/12/2014 Tüm başvurular için son teslim saati 18:00 dır.

3 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. GİRİŞ PROGRAMIN AMACI PROGRAMIN BÜTÇESİ TEKNİK DESTEK PROGRAMI BÜTÇESİ EŞ FİNANSMAN PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR UYGUNLUK KRİTERLERİ Başvuru Sahiplerinin ve Ortaklarının Uygunluğu Uygun Başvurular: Destek Başvurusu Yapılabilecek Faaliyetler Maliyetlerin Uygunluğu BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER Talep Formu ve Diğer Belgeler Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Son Başvuru Tarihi Daha Fazla Bilgi Almak İçin TEKNİK DESTEK BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMESİ Ön İnceleme Nihai Değerlendirme DEĞERLENDİRME SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ Bildirimin İçeriği Öngörülen Zaman Çizelgesi SÖZLEŞME İMZALANMASI VE UYGULAMA KOŞULLARI EKLER www. kudaka.org. tr i

4 1. GİRİŞ Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak, 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TRA1 Düzey 2 Bölgesi'nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) faaliyet göstermek üzere kurulmuştur sayılı Kanun da, kalkınma ajanslarının kuruluş amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olarak tanımlanmıştır. Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla; önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda, bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlamaktadır. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 32. Maddesine istinaden Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına Teknik Destek adı altında destek sağlamaktadır. Teknik Destek Programı, beşeri sermaye eksikliğinin giderilmesine ve bölgedeki aktörlerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak için Ajansının yürüttüğü en etkili destek mekanizmalarından biridir. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Teknik Destek Programı nın sözleşme makamıdır ve destek almaya hak kazanmış projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. www. kudaka.org. tr 1

5 2. PROGRAMIN AMACI KUDAKA tarafından sağlanacak Teknik Desteğin amacı; TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Teknik destek programı kapsamında belirlenen öncelikler aşağıda belirtilmiştir: Beşeri sermayenin ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi Bölgede turizm bilincinin geliştirilmesi Sürdürülebilir çevre yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı alanlarında bilinç geliştirilmesi Bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK ların kurumsal kapasitelerinin ve bölgedeki ortaklık kültürünün geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması Bölgede ürün/hizmet kalitesinin ve çeşitliliğin artırılması 3. PROGRAMIN BÜTÇESİ 3.1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI BÜTÇESİ Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı bütçesinden teknik destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar, 2014 yılı için TL dir. Ajans, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Teknik Destek Programı kapsamında verilecek desteği Ajans, mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Ancak zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla da sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. www. kudaka.org. tr 2

6 Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti TL yi aşamaz. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez. Yararlanıcı kurumun söz konusu desteğin sağlanması süresince ve doğrudan destek nedeniyle gelir elde etmesi mümkün değildir. Yararlanıcının bu hükme rağmen böyle bir gelir elde ettiğinin tespiti durumunda ilgili gelir Ajansa aktarılır. PROGRAM BÜTÇESİ: TL AZAMİ TEKNİK DESTEK TUTARI: TL 3.2. EŞ FİNANSMAN Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi talep edilmez. Ancak faaliyetlerin organizasyonuna ait harcamalar yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır. Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar. 4. PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teknik Destek Programını zorunlu hallerin ortaya çıkması durumunda, sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda, başvuru sahipleri Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ndan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Program kapsamında sağlanan Teknik Destek sonucunda elde edilecek olan tüm çıktılar nihai rapor ile birlikte yararlanıcı tarafından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı na sunulmak zorundadır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı söz konusu dokümanları eğitim amaçlı olarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, Teknik Destek talebinde yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgilerin gizliliği korunacaktır. www. kudaka.org. tr 3

7 Uygun başvuru sahiplerine sağlanacak teknik destek şartları şu şekildedir: Teknik Destek taleplerinin aynı olması halinde Ajansı farklı başvuru sahiplerinin destek taleplerini birleştirme yoluna gidebilir. Başvuru sahibi ve varsa ortağına dönem içerisinde en fazla bir kez Teknik Destek sağlanabilir. Ajans aynı proje veya faaliyet için, mali destek veya teknik destekten sadece birini sağlayabilir UYGUNLUK KRİTERLERİ Destek sağlanabilecek faaliyetlere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu, Teknik Destek sağlanacak faaliyetlerin uygunluğu, Maliyetlerin uygunluğu Başvuru Sahiplerinin ve Ortaklarının Uygunluğu Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece: Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, Küçük sanayi siteleri, Teknoparklar, Teknoloji geliştirme bölgeleri, Endüstri bölgeleri, İş geliştirme merkezleri, Birlikler ve kooperatifler, Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir. Bu programa gerçek kişiler ve yukarıda sayılanlar dışındaki kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibi veya Ortağı olarak başvuramazlar. www. kudaka.org. tr 4

8 Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır: Tüzel Kişiliği haiz olmak (Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelere bağlı birimler için bu şart aranmaz), Teknik Destek Faaliyetinin başvuruda bulunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, TRA1 Düzey 2 Bölgesi (Erzurum-Erzincan-Bayburt) sınırları içerisinde kurulmuş olmak veya kayıtlı olmak ya da faaliyet göstermek (merkezi veya şubesi), Teknik Destek Başvurusu sürecinden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek. Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Ortaklar, Bölüm yukarıda belirtilen koşullardan Ajansın faaliyet gösterdiği TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini taşımalıdırlar. Ortak olacak kuruluşlar, ortaklık beyanını doldurmalıdır. Talep Formunda (EK-A) Bölüm 4.2ʼde yer alan beyan, başvuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri; hiçbir şekilde Başvuru Sahibi, Teknik Destek ortağı ya da iştirakçi olarak Teknik Destek Başvurusunda bulunamazlar ve faaliyet uygulamalarında yer alamazlar Uygun Başvurular: Destek Başvurusu Yapılabilecek Faaliyetler Süre Ajans tarafından kendi personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlanan her bir teknik desteğin uygulama süresi bir aydır. Bir kurum/kuruluş, başvuru sahibi ya da ortak sıfatıyla dönemde bir defayı aşmamak üzere azami iki kez desteklenebilir. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez. Yer www. kudaka.org. tr 5

9 Teknik Destek, Ajansın faaliyet gösterdiği TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) gerçekleştirilmelidir. Ancak; amaçlarına uygunluğu gerekçelendirilmek şartıyla ulusal veya uluslararası ilişkiler gerektiren bazı destekler bölge dışında da sağlanabilir. Uygun Faaliyet Alanları Teknik Destek Programı kapsamında yapılabilecek faaliyet türleri aşağıdakilerle sınırlıdır: Eğitim verme Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama Danışmanlık sağlama Geçici uzman personel görevlendirme Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler Örnek Proje Konuları 1. Beşeri sermayenin ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi Kurumsallaşma, yönetim ve organizasyon, aile işletmelerinde profesyonelleşme gibi konularda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları Ticaret mevzuatı ve ticari ortaklıklar konusunda bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri Girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi eğitimleri Okul öncesi eğitimin önemi hakkında velilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları Üstün zekâ veya yeteneğe sahip olan çocukların tespitine yönelik eğitimler Engelliler için gerekli fiziki altyapının oluşturulması konusunda farkındalık yaratılması ve planlama faaliyetleri Yeni yatırımlara veya var olan sanayi tesislerinin kurulmasına yönelik fizibilite ve iş planı hazırlama eğitimleri Bölgeye yatırım çekilmesi veya dış ticaret potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla dış bağlantıların kurulması, bölgedeki işletmelerin ve yatırım olanaklarının tanıtım çalışmaları Franchising sistemi ve uygulamaları hakkında eğitim veya tanıtım programları Bölgenin hayvancılık ve hayvansal ürünlerdeki avantaj ve güçlü yönlerinin tanıtılmasına yönelik tanıtım grupları oluşturulması Ulusal ve uluslararası teşvik ve hibe mekanizmaları, alternatif finans kaynakları ve bu kaynaklardan faydalanma araçlarına yönelik eğitimler 2. Bölgede turizm bilincinin geliştirilmesi TRA1 Bölgesinin tur programlarında yer alabilmesi için tur operatörlerine ve seyahat acentelerine yönelik tanıtım, bilgilendirme ve lobi faaliyetleri www. kudaka.org. tr 6

10 Bölgede turizm ve tanıtıma yönelik hediyelik eşya üretim teknikleri vb. alanlara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri Ev pansiyonculuğu gibi alternatif konaklama hizmetlerine yönelik uygulamalı eğitim faaliyetleri Turizm işletmelerinde işgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri Ulusal ya da uluslararası organizasyonların (sempozyum, kongre, fuar, çalıştay, konferans, bienal, festival vb.) bölgede gerçekleştirilmesine yönelik lobicilik faaliyetleri Bölgede bulunan tarihi ve kültürel değere sahip yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon, statik, aydınlatma ve çevre düzenleme projeleri ile uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri 3. Sürdürülebilir çevre yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı alanlarında bilinç geliştirilmesi Çevresel sürdürülebilirlik, biyolojik çeşitlilik, atık yönetimi ve enerji verimliliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi Kent estetiğini arttıracak nitelikte sokak sağlıklaştırma ve dönüşüm çalışmalarının planlanması faaliyetleri Akıllı şehirler konusunda yerel yönetimlerin kapasitesinin geliştirilmesi Bölge illerinde özellikle ilk ve orta dereceli okullardan başlamak üzere toplum genelinde atık ayrıştırma, depolama vb. konularda bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik projeler 4. Bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK ların kurumsal kapasitelerinin ve bölgedeki ortaklık kültürünün geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması Sivil Toplum Kuruluşlarının mali ve yönetsel kapasitelerinin ve sosyal bağlarının güçlendirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri İnsan kaynakları yönetimi ve performans yönetim sisteminin yerleştirilmesi Kamu kurumları, yerel yönetimler ve mahalli idarelerce yürütülen proje ve planlama çalışmalarında katılımcılık, cinsiyet eşitliği ve sosyal içerme konusunda duyarlılığı geliştirme Plan hiyerarşisi, kent planlaması ve uygulaması üzerine teknik personele eğitim verilmesi 5. Bölgede ürün/hizmet kalitesinin ve çeşitliliğin artırılması Özellikle rekabet avantajı olan üretim alanlarında katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik eğitim, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları E-ticaret kapsamında sanal kümelenme, e-ticaretin faydaları ve bölgeye uyarlanabilecek örnek uygulamaların geliştirilmesi hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları Sektör pazar araştırma, pazarlama planı hazırlama eğitimleri Dış ticarete yönelik eğitim programları ve seminerler Bölgedeki kurum / kuruluşların hâlihazırda verdikleri bazı hizmetleri internet ortamında verebilmeleri için eğitim ve danışmanlık hizmeti alımı Hizmet çeşitlendirmesi ve müşteri memnuniyeti odaklı eğitim faaliyetleri www. kudaka.org. tr 7

11 Kaliteli çiğ süt üretimi, soğuk zincir kurulumu ve pazarlanmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri Organik ürünlerin pazarlanması ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri Bölgede damızlık hayvan potansiyelinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri Modern tarım yöntemleri ve iyi tarım uygulamaları hakkında üreticilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi Çiftlik gübresinin değerlendirilmesine yönelik yenilikçi sistemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetleri Bölgede organize hayvancılık bölgeleri oluşturulmasına yönelik planlama ve proje hazırlama faaliyetleri Hayvan barınaklarında ucuz, modern ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile bakım-besleme şartlarının iyileştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri Meyve sebze yetiştiriciliği ve seracılığın geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri Bölgede markalaşma/patent/faydalı model vb. fikri sınai mülkiyet hakları kültürünün, alternatif pazar ağlarının ve e-ticaret gibi pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması Yukarıdaki konular sadece örnek olarak verilmiş olup, başvurulabilecek konular bunlarla sınırlı değildir. Konular; Teknik Destek Programının genel ve özel amaçlarına ve önceliklerine uygun bir şekilde çeşitlendirilebilir. Teknik Destek Programına yapılacak başvurular Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilemez. Bununla birlikte tüm faaliyetler her koşulda merî mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir: Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen faaliyetler Maliyetlerin Uygunluğu Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla karşılandığı durumda sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanır. Bu maliyetler haricinde yer alan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamındadır. Eş Finansman bölümünde (Bölüm 3.2) belirtildiği üzere teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay gibi çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı tarafından sağlanır. www. kudaka.org. tr 8

12 5.2. BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER Talep Formu ve Diğer Belgeler Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, ve adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır. Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, Teknik Destek Talep Formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dille doldurunuz. Sizden talep edilen belgeler ve Teknik Destek Başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı olarak merî mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Teknik Destek Talep Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Talep Formundaki önemli bir tutarsızlık başvurunun reddine yol açabilir. Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda ek açıklama talep edilecektir. Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: Başvurular, Teknik Destek Talep Formu ve diğer ekler dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır: 1. Başvuruda bulunan kuruluşun ve (varsa) her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi (kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler için bu şart aranmaz), 2. Başvuru sahibini ve (varsa) her bir ortak kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösteren imza sirküleri (kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler için bu şart aranmaz), 3. Başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının yetkili karar organı tarafından alınan ve proje başvurusunda bulunmaya, sözleşme ve diğer belgeleri imzalamaya ve proje başvurusunun kabul edilmesi halinde proje faaliyetlerini yürütmeye yetkili olan kişi veya kişilerin isimlerinin yer aldığı karar, Kamu kurumları ve üniversiteler için yetkilendirme kararı ve ortaklık kararı, Ajans internet sitesindeki destekleyici belge örnekleri ekinde bulunmaktadır. www. kudaka.org. tr 9

13 Yukarıda belirtilen belgeler başvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerin orijinallerini ya da noter tasdikli suretlerini de sunmaları istenecektir Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Teknik destek faaliyetine ilişkin usuller, esaslar ve gerekli tüm belgeler, sürekli olarak Ajans internet sitesinde yayınlanır. Teknik Destek Başvuruları sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; 2014 yılı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz Ağustos, Eylül Ekim ve Kasım Aralık dönemleridir. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir. Başvuruların Ajansa matbu olarak sunulmadan önce veya adreslerinden ulaşılacak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. KAYS üzerinden doldurulan Başvuru Formu ve diğer belgelerin çıktıları alındıktan sonra ilgili kısımlara imza ve paraflar atılarak faaliyet başvurusu hazırlanmalıdır. Başvurular bir nüsha olarak teslim edilmelidir. Başvuru sureti dosyaya poşet dosya kullanılmadan delinerek yerleştirilmelidir. Başvuru dosyaları zarf içerisine yerleştirilmeli, elektronik başvuru işleminin tamamlanmasından sonra sistemin vereceği zarf etiketi çıktısı da hazırlanmış olan zarfın arka yüzüne yapıştırılmalıdır. Dosyalar hazırlanırken sıralama şu şekilde olmalıdır: Teknik Destek Talep Formu, Diğer Ekler (Rehberde Bölüm 3 te belirtilen sıralamaya göre), Destekleyici Belgeler. Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda adresi bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına teslim edilir. Erzincan ve Bayburt ta bulunan Yatırım Destek Ofislerinden proje başvurusu kabul edilecektir. Elektronik format, matbu versiyonla tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır. Başvuru Sahipleri başvurularının eksiksiz olup olmadığını Talep Formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidir. www. kudaka.org. tr 10

14 KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Cumhuriyet Cad. No:3 ERZURUM ERZİNCAN YATIRIM DESTEK OFİSİ Fevzi Paşa Cad. No:19 ETSO Binası Kat: 3 ERZİNCAN BAYBURT YATIRIM DESTEK OFİSİ Şeyhhayran Mahallesi, Osman Okutmuş Caddesi Numara: , Valilik Ek Hizmet Binası BAYBURT Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen faaliyet teklifleri reddedilecektir. Başvurular (Başvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) suret olarak teslim edilmelidir. Başvurular dosyaya ortalarından delgeçle delinerek yerleştirilmelidir. Başvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler, rehberde belirtilen sıralamaya göre başvuru dosyalarına yerleştirilmelidir. www. kudaka.org. tr 11

15 ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ Ajans internet sitesinden Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine giriniz ve Sisteme Kaydol bağlantısını tıklayınız. Kayıt formunda Rol Seçimi bölümünden Başvuru Sahibi Kullanıcısı rolünü seçiniz ve istenen bilgileri doldurarak sisteme kaydolunuz. Sisteme kayıt sayfasına, kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapınız. Sisteme girdiğiniz mail adresine gelen onay kodunu girerek hesabınızı onaylayınız. Ana sayfada Tüzel Paydaş İşlemleri sekmesine tıklayarak, başvuru sahibi ve ortaklara ait bilgileri giriniz. Paydaş bilgilerini girdikten sonra başvuru işlemleri bölümünden Başvuru Yap bağlantısına tıklayın, gelen sayfada il bölümünden projenin uygulanacağı ili ve başvuracağınız destek programını seçiniz. Sistem sizi adım adım doldurmanız gereken bölümlere yönlendirecektir. Başvuru formunu tamamen doldurduktan sonra destekleyici belgelerin elektronik kopyalarını sisteme yükleyip, başvurunuzu onaylayın. Başvurusu tamamlanan faaliyetlere ait başvuru formunu Başvuru İşlemleri menüsünde yer alan Başvurularım bölümünden indirebilirsiniz. Başvuru Formunun ve Başvuru Kapak Sayfasının çıktılarını alıp, tüm sayfaları paraflayın ve beyannameleri imzalayın. Başvuru Formu, ekler ve destekleyici belgeleri ekleyerek 1 asıl ve 1 suret olacak şekilde başvuru dosyalarını hazırlayın. Başvuru dosyalarını zarf içerisine yerleştirerek, zarf üzerine Başvuru Kapak Sayfasını yapıştırınız ve Ajansa elden veya posta yolu ile teslim ediniz. www. kudaka.org. tr 12

16 Son Başvuru Tarihi Teknik Destek Programı teklif çağrısı olmayıp, programa başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir. Başvuruların alınması için son tarih dönemlere göre aşağıdaki gibidir: Dönem Tarih Saat 1. Dönem (Mart-Nisan) 30/04/ :00 2. Dönem (Mayıs-Haziran) 30/06/ :00 3. Dönem (Temmuz-Ağustos) 29/08/ :00 4. Dönem (Eylül-Ekim) 31/10/ :00 5. Dönem (Kasım-Aralık) 31/12/ :00 Belirtilen son başvuru tarihlerinde saat dan önce KAYS sistemi üzerinden elektronik başvuruların yapılması gerekmektedir. Proje dosyalarının Ajansa teslim edilmesi gereken saat dır. Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, bir sonraki teknik destek programı dönemi sonunda değerlendirilecektir (Kasım Aralık dönemi hariç). Ajansın 2014 yılı Teknik Desteği bütçesinin son başvuru tarihinden önce tükenmesi durumunda, bu desteğin 2014 yılı için tamamlandığı ve bu yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır Daha Fazla Bilgi Almak İçin Sorularınızı, tekliflerin alınması için Teknik Destek referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz. www. kudaka.org. tr 13

17 Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç on gün içerisinde pyb.kudaka.org.tr adlı internet adresinde yayınlanacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberi nde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır TEKNİK DESTEK BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMESİ Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve Ajansa sunulacak olan her bir başvuru, Genel Sekreterce görevlendirilecek ilgili Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Genel Sekreter, görevlendirmede değerlendirme komisyonu başkanını da tayin eder. Değerlendirme komisyonunun çalışma esas ve usulleri, Destek Yönetimi Kılavuzu kapsamında belirtilen hususlar çerçevesinde Ajans tarafından belirlenir. Teknik Destek başvuruları, her bir başvuru döneminin ilk on günü (1-10ʼuncu günleri arasında) içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme; ön inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere iki aşamalıdır. Değerlendirme komisyonunun uygun görmesi durumunda bu iki aşama aynı oturumda gerçekleştirilebilir Ön İnceleme Bu aşamada başvurular, öncelikle şekli uygunluk açısından idari kontrole tabi tutulur, başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının teknik destek programına ilişkin bu rehberde belirtilen kriterlere uygunluğu kontrol edilir. Bu aşamada Teknik Destek Talep Formunun 5. Bölümünde yer alan Kontrol Listesi nde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. İstenilen bilgilerden herhangi biri karşılanmıyorsa teknik destek başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır. www. kudaka.org. tr 14

18 KONTROL LİSTESİ PROJENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ Başvuru Sahibi tarafından doldurulacak Ajans tarafından doldurulacak (LÜTFEN BÜTÜN KUTUCUKLARIN DOLDURULDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ) Evet Hayır Evet Hayır 1. Başvuru sahibi ve ortakları uygundur. 2. Teknik Destek faaliyet türü ve konusu uygundur. 3. Teknik Destek Başvurusu, KAYS sistemi üzerinden elektronik ortamda Türkçe olarak hazırlanmıştır. 4. Teknik Destek Talep Formu (EK A) standart formata uygun olarak hazırlanmış ve tüm ekleri (EK B ve EK C) eksiksiz şekilde sunulmuştur. 5. Teknik Destek Talep Formu bir asıl kopya matbu olarak sunulmuştur. 6. Teknik destek süresi bir ay veya daha kısadır. 7. Teknik Destek kapsamında varsa Ajans tan talep edilen geçici uzman görevlendirmesi 2 (iki) haftayı aşmamaktadır. 8. Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır. 9. Ortakların beyanları doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır (eğer ortak varsa). 10. Teknik Destek Talep Formu dışındaki ekler ve destekleyici belgeler eksiksiz sunulmuştur. www. kudaka.org. tr 15

19 Nihai Değerlendirme Ön incelemeyi geçen başvurular, Değerlendirme Tablosu nda yer alan kriterlere göre değerlendirilir. Aşağıdaki tabloda, değerlendirme kriterleri ve bu kriterlerin karşılanması durumunda alınabilecek maksimum puanlar yer almaktadır. DEĞERLENDİRME TABLOSU Bölüm 1. Başvuru, teknik destek kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili? (İlgililik) 2. Teknik destek başvurusu, diğer uygulanan/uygulanacak programlarla karşılaştırıldığında katma değer yaratacak unsurlar içeriyor mu? Puan İhtiyaçlar ve sorunlar ne kadar doğru bir şekilde tanımlanmış? Başvurunun beklenen sonuçlarının, hedef gruplar üzerinde sürdürülebilir bir etkisi var mıdır? Çarpan etkileri var mıdır? 20 EN YÜKSEK TOPLAM PUAN 100 Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı programın bu rehberde belirtilen toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Eşit puan alan başvuruların sıralanmasında başvuru tarihi ve saati esas alınır. Bir faaliyet yılı içerisinde, Ajansın yıllık teknik destek bütçesinin faaliyet yılı bitmeden tükenmesi durumunda, teknik destek faaliyetlerinin söz konusu faaliyet yılı için tamamlandığı ve o yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Ajans internet sitesinde duyurulur. Bir teknik destek başvurusunun başarılı kabul edilebilmesi için ilgililik bölümünden (30 puan üzerinden) en az 20 puan, toplamda ise (100 puan üzerinden) en az 70 puan alması gerekmektedir. www. kudaka.org. tr 16

20 5.4. DEĞERLENDİRME SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ Bildirimin İçeriği Başvuru sahiplerine, başvurularının sonucuna ilişkin durum yazılı olarak bildirilecektir. Başvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır: Başvuru, ilgililik bölümünden 20 puan (30 üzerinden) ve/veya genel toplamdan 70 puan (100 üzerinden) alamamıştır. Başvuru son başvuru tarihinden sonra alınmıştır. (Kasım - Aralık dönemi için geçerlidir) Başvuru eksiktir veya ön inceleme koşullarına uygun değildir. Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir. Başvuru konusu uygun değildir. (örneğin; teklif edilen faaliyetin program kapsamında olmaması, teklifin izin verilen azami süreyi aşması, teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması halinde azami destek miktarını aşması gibi) Faaliyet, seçilmiş olan diğer başvurulara göre daha az puan almıştır (Bütçe sınırları itibariyle son dönem için geçerlidir.) Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiştir. Ajansın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir Öngörülen Zaman Çizelgesi Değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih dönemlere göre 15/05/2014, 15/07/2014, 16/09/2014, 15/11/2014 ve 15/01/2015 dir. Bu tarihler başvuru sayısına göre değişebilecektir. www. kudaka.org. tr 17

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 BELEDİYELERE YÖNELİK DESTEK MEKANİZMALARI T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 GÜNEY

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2015 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2015 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bilgilendirme Toplantısının İçeriği KUDAKA Tanıtımı İktisadî Kalkınma

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı