Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu Baský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský"

Transkript

1 Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Telif hakký 2005 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn, herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Ýþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz.

3 Ýçindekiler 1. Giriþ... 6 Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi... 6 Bluetooth þifresi Genel bakýþ... 8 Kulaklýklý mikrofon setinin parçalarý... 8 Bekleme ve görüntü modlarý... 9 Bekleme modu göstergeleri Baþlarken Bataryayý þarj etme Kulaklýklý mikrofon setini açma/kapatma Kulaklýklý mikrofon setini ilk kez açma Ýndirme uygulamasýný cep telefonuna gönderme Arama iþlevleri Arama yapma Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Arama bekletme Menü kullanýmý Menünün içinde hareket etme Metin düzenleyicisi ile yazma Saati, tarihi ve þifreyi girme Menü iþlevleri listesi Menü iþlevleri

4 Arama kaydý Son arama listeleri Arama süresi Telefon rehberi Telefon rehberi görünümünü seçme Ýsimleri ve telefon numaralarýný kaydetme Bir isim için birden çok numara kaydetme Ýsmi veya numarayý düzenleme Ýsimleri ve numaralarý silme Telefon rehberinden cep telefonuna kopyalama Kartvizit gönderme ve alma Galeri Görüntüler ve metin dosyalarý Gösteriler Yeni görüntüleri alma ve saklama Ayarlar Bluetooth baðlantýlarý Saat ve tarih ayarlarý Saat Tarih Arama sonrasý özeti Dil Otomatik tuþ kilidi Yardým metni Ekran ayarlarý Duvar kaðýdý Görüntü modu Renk düzenleri Ekranýn parlaklýðý

5 Ekran arka aydýnlatmasý zaman aþýmý Zil sesi ayarlarý Sesle arama ayarlarý Hafýza durumu Ýndirme uygulamasý Fabrika ayarlarýný geri yükle Tuþ kilidi Batarya bilgileri Þarj etme ve boþaltma BAKIM VE ONARIM

6 1. Giriþ Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti, aramalarý yönetmek ve sýk kullanýlan resimleri görüntülemek için kolay bir yol saðlamak üzere Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanýr. Kulaklýklý mikrofon setinin, telefon numaralarýný ve verileri saklayabileceði kendi hafýzasý vardýr. Tüm önemli bilgilerinizin yedek kopyalarýný veya yazýlý kayýtlarýný oluþturmayý unutmayýn. Kulaklýklý mikrofon setinde saklanan bilgiler cep telefonunuzda saklanmaz. Kulaklýklý mikrofon setinizi, verilen boyun kayýþýný kullanarak boynunuzda taþýyabilir veya cihazýn arkasýndaki klipsle giysinize takabilirsiniz. Kulaklýklý mikrofon setini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. Genel kullanýmla ilgili daha ayrýntýlý bilgiler, cep telefonunuzun kullaným kýlavuzunda verilmektedir. Bu kullaným kýlavuzunu, telefonunuzun önemli güvenlik ve bakým bilgileri saðlayan kullaným kýlavuzunun yerine kullanmayýn. Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti, kulaklýklý mikrofon setini 10 metreye kadar uzaklýktaki uyumlu bir cihaza baðlamanýza olanak veren Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekler. Baðlantý, duvarlar veya diðer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan giriþime maruz kalabilir. Bu cihaz, aþaðýdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur. Genel Eriþim Profili, Ahizesiz Kullaným Profili. Genel Nesne Deðiþim Profili, Nesne Push Profili ve 6

7 Dosya Aktarým Profili. Burada profil, telefonunuzun kulaklýklý mikrofon setini denetlemek için kullandýðý bir dizi Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi komutu anlamýna gelmektedir. Diðer cihazlarýn üreticilerinden, cihazlarýn bu cihazla uyumlu olup olmadýklarýný öðrenin. Bazý yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanýmýnda kýsýtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili birimlerden veya servis saðlayýcýnýzdan bilgi alýn. Bluetooth þifresi Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti'ni uyumlu cihazlarla eþleþtirmek için Bluetooth þifresine gereksiniminiz vardýr. Þifre 0000'dýr ve bunu deðiþtiremezsiniz. Ek olarak, kulaklýklý mikrofon setinin kullanýmýný kýsýtlamak için þifreyi kullanýn. Þifrenin girilmesi hakkýnda bilgi için bkz: Saati, tarihi ve þifreyi girme, sayfa 19. 7

8 2. Genel bakýþ Kulaklýklý mikrofon setinin parçalarý Kulaklýklý mikrofon setinde aþaðýdaki parçalar ve tuþlar vardýr. Kulaklýk tutucusu klipsi (1) Kayýþ (2) Joystick,,, ve (3) Bekleme modunda, ve tuþlarý telefon rehberi kýsayolu olarak iþlev görür. ve iþlevi, ekranda gösterilen kýlavuz metne baðlýdýr (örneðin, bekleme modunda Menü ve Sesle ara). Veri eklediðiniz durumlarýn dýþýnda, tuþunun iþlevi ile aynýdýr. Bkz: Metin düzenleyicisi ile yazma, sayfa 18. Ekran (4) Zil (5) 8

9 Klips (6) Þarj konektörü kapaðý (7) Mikrofon (8) Açma/kapatma tuþu (9) Açma/kapatma tuþuna kýsa süreyle bastýðýnýzda ekran ýþýklarý yanar ve sesleri açýp kapatabilirsiniz. Bekleme ve görüntü modlarý Kulaklýklý mikrofon seti, kullanýma hazýrken ve menüyü açmadýðýnýzda bekleme modundadýr. Bulunduðunuz bölgedeki hücresel þebekenin sinyal göstergesi (1). Batarya þarj göstergesi (2). Çubuk ne kadar yüksekse, bataryadaki güç o kadar fazladýr. Bekleme modunda sol seçim tuþu (3) Menü'dür. Bekleme modunda sað seçim tuþu (4) Sesle arama'dýr. 30 saniye boyunca bekleme modunda kaldýðýnda veya tuþ kilidi etkinleþtirildiðinde kulaklýklý mikrofon seti otomatik olarak görüntü modunu etkinleþtirir. Bkz: Tuþ kilidi, sayfa 42. Görüntü modu yalnýzca Görüntü modu etkinleþtirilirse etkin duruma gelir. Bkz: Görüntü modu, sayfa 38. 9

10 Kulaklýklý mikrofon seti, görüntü modunda, kulaklýklý mikrofon setinde saklanan tek bir görüntüyü, metni veya bir gösteriyi görüntüler. Görüntü modunda görüntülenen görüntüleri tanýmlamak için, bkz: Görüntü modu, sayfa 38. Görüntü modundan çýkmak için joystick'e basýn. Bekleme modu göstergeleri Tuþ takýmý kilitli. Bkz: Tuþ kilidi, sayfa 42. Kulaklýklý mikrofon setinin sesleri kapalý. Bkz: Zil sesi ayarlarý, sayfa 39. Bluetooth açýk. Bkz: Bluetooth baðlantýlarý, sayfa 33. Kulaklýklý mikrofon seti bir cihaza baðlý. Bkz: Bluetooth baðlantýlarý, sayfa

11 3. Baþlarken Bataryayý þarj etme Bu cihazla birlikte kullanmadan önce þarj cihazýnýn model numarasýný kontrol edin. Bu cihaz, Nokia ACP-12, ACP-8 ve LCH-12 þarj cihazlarýyla kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Uyarý: Yalnýzca Nokia tarafýndan bu modelle kullanýlmak üzere onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve donanýmlarý kullanýn. Baþka tür batarya, þarj cihazý ve donanýmlarýn kullanýlmasý tüm onay ve garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir. Herhangi bir aksesuarýn elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan deðil, fiþten tutarak çekin. Cihazýnýz ve donanýmlarý küçük parçalar içerebilir. Bunlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. 1. Cihazdaki þarj konektörünün kapaðýný açýn ve þarj cihazýnýn kablosunu þarj cihazý konektörüne takýn. 11

12 2. Þarj cihazýný bir duvar prizine takýn. Kulaklýklý mikrofon seti açýksa Þarj oluyor yazýsý kýsa bir süre için görüntülenir. Batarya dolana kadar batarya þarj göstergesi ekranda kayar. Batarya tamamen boþalmýþsa, ekranda göstergenin görüntülenmesi birkaç dakika alabilir. Kulaklýklý mikrofon setini, þarj cihazý baðlýyken kullanabilirsiniz. Kulaklýklý mikrofon setini açma/kapatma Açma/kapatma tuþunu basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon seti ilk kez açýldýðýnda, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi varsayýlan olarak etkinleþtirilir. Uyarý: Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. Kulaklýklý mikrofon setini ilk kez açma Kulaklýklý mikrofon setini ilk kez açtýðýnýzda, cep telefonunuzla eþleþtirmeniz gerekir. Kulaklýklý mikrofon setini her açýþýnýzda, eþleþtirmiþ olduðunuz ilk cihaza otomatik olarak baðlanmaya çalýþtýðýndan, eþleþtirme önemlidir. Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanarak, cep telefonunuzdan kulaklýklý mikrofon setine baðlantý oluþturun. Telefonunuzun kullaným kýlavuzundaki talimatlara uyun. Kulaklýklý mikrofon setinin þifresi 0000'dýr. Ýndirme uygulamasýný cep telefonuna gönderme Cep telefonunda telefon rehberini kulaklýklý mikrofon setine kopyalamak için gereken uygulama yoksa, kulaklýklý mikrofon seti bunu otomatik olarak telefona 12

13 göndermeyi dener. Ýlk Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi baðlantýsý kurulduktan yaklaþýk 30 saniye sonra, kulaklýklý mikrofon seti bekleme modundaysa, kulaklýklý mikrofon setinde Rehber indirme uygulamasý telefona gönderilsin mi? görüntülenir. Evet'e basýn. Uygulamayý telefona daha sonra göndermek isterseniz Hayýr'a basýn. Uygulamayý daha sonra göndermek için bkz: Ýndirme uygulamasý, sayfa 41. Uygulama telefona baþarýyla indirildikten sonra, telefonun gelen kutusuna bir bildirim gelir. Uygulamayý, bildirimde belirtilen þekilde yükleyin. Kopyalama hakkýnda ayrýntýlý bilgi için bkz: Telefon rehberinden cep telefonuna kopyalama, sayfa

14 4. Arama iþlevleri Arama yapma Sesle arama yoluyla veya rehberde ya da arama kaydýnda saklanan numaralarý kullanarak arama yapabilirsiniz. Arama sýrasýnda ses seviyesini yükseltmek için tuþuna, azaltmak içinse tuþuna basýn. Telefon rehberini kullanarak arama yapma Menü > Rehber > Ýsimler seçeneðini belirleyin (veya bekleme modunda tuþuna basýn). Ýstediðiniz isme veya numaraya ilerleyin ve Seçenek > Ara seçeneðini belirleyin. Arama kaydýný kullanarak arama yapma Menü > Arama kaydý > Aranan numaralar, Cevapsýz aramalar veya Gelen aramalar seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz isme veya numaraya ilerleyin ve Seçenek > Ara seçeneðini belirleyin. Not: Uluslararasý arama yapmak için arama kaydýný kullanýrsanýz, numaranýn uluslararasý önekinin ve ülke kodunun doðru olduðundan emin olun. Arama kaydý, son 10 cevapsýz aramayý, son 10 gelen aramayý ve son 20 aranan numarayý içerir. Bkz: Arama kaydý, sayfa

15 Sesle arama özelliðini kullanarak arama yapma Sesle aramayý kullanmadan önce, sesle arama dilini konuþtuðunuz dile getirin. Bkz: Sesle arama ayarlarý, sayfa 40. Sesle ara tuþuna basýn. Kulaklýklý mikrofon setinde Þimdi konuþun yazýsý görüntülenip bir ses duyulduðunda, aramak istediðiniz kiþinin ismini söyleyin. Kulaklýklý mikrofon seti, ismin ses etiketini dinletir, ismi ve standart numarayý görüntüler ve kýsa bir gecikmeden sonra otomatik olarak arama yapar. Bu gecikme sýrasýnda Çýk tuþuna basarak aramayý iptal edebilir veya aradýðýnýz numarayý veya kiþiyi deðiþtirebilirsiniz. Görüntülenen isim doðruysa, ancak farklý bir numarayý (örneðin cep telefonu numarasý yerine ev numarasýný) aramak istiyorsanýz, doðru numarayý seçmek için veya tuþuna basýn. Görüntülenen isim yanlýþsa, Deðiþtir tuþuna basýn ve benzer isimlerin bulunduðu listeden doðru ismi seçin. Telefon rehberine her isim kaydediliþinde kulaklýklý mikrofon seti otomatik olarak bir ses etiketi oluþturduðundan, ses etiketlerini ayrý olarak kaydetmeniz gerekmez. Not: Gürültülü ortamlarda veya acil bir durumda ses etiketlerini kullanmak zor olabilir, dolayýsýyla her durumda yalnýzca sesle aramaya güvenmemelisiniz. Sesle aramayý yalnýzca, aramak istediðiniz kiþinin adý kulaklýklý mikrofon setinin telefon rehberinde varsa kullanabilirsiniz. Kulaklýklý mikrofon seti ses etiketini yalnýzca ses etiketi çalma açýksa çalar. Bkz: Sesle arama ayarlarý, sayfa

16 Aramayý bitirme Aramayý bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için Aramayý bitir tuþuna basýn. Kapat seçeneði kullanýlamýyorsa (örneðin, aramanýn sesi kapatýldýðýnda), Seçenek > Aramayý bitir seçeneðini belirleyin. Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Gelen aramayý cevaplamak veya reddetmek için Cevapla veya Reddet tuþuna basýn. Cevapla ve Reddet seçenekleri kullanýlamýyorsa, Seçenek > Cevapla veya Reddet seçeneðini belirleyin. Arama geldiðinde, kulaklýklý mikrofon seti arayanýn ismini ve numarasýný (biliniyorsa) veya Arama metnini görüntüler. Kulaklýklý mikrofon setinin telefon rehberinde ayný telefon numarasýna sahip birden çok isim bulunursa, yalnýzca telefon numarasý görüntülenir. Arama bekletme Arama sýrasýnda Cevapla tuþuna basýn veya bekleyen aramayý cevaplamak için Seçenek > Cevapla seçeneðini belirleyin. Birinci arama beklemeye alýnýr. Etkin aramayý bitirmek için Seçenek > Aramayý bitir seçeneðini belirleyin. Arama bekletme iþlevini kullanabilmeniz için, önce bu iþlevin etkinleþtirilmesi gerekir. Bu iþlevi, eþleþtirilmiþ cep telefonundan etkinleþtirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, cep telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. 16

17 5. Menü kullanýmý Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti, menüler halinde gruplandýrýlmýþ olan çok çeþitli iþlevler sunmaktadýr. Menü iþlevlerinin çoðu, kýsa bir yardým metniyle birlikte saðlanýr. Yardým metnini görüntülemek için, istediðiniz menü iþlevine ilerleyin ve 14 saniye bekleyin. Yardým metninden çýkmak için Çýk tuþuna basýn. Bkz: Yardým metni, sayfa 37. Menünün içinde hareket etme 1. Menü tuþuna basýn. 2. Menüde veya tuþuyla ilerleyin ve Seç tuþuna basarak, örneðin Ayarlar seçeneðini belirleyin. 3. Menünün alt menüleri varsa, istediðiniz bir alt menüyü seçin (örneðin, Ekran ayarlarý). 4. Alt menünün de baþka alt menüleri varsa, istediðiniz bir alt menüyü seçin (örneðin, Duvar kaðýdý). 5. Tercih ettiðiniz ayarý belirleyin. 6. Önceki menü düzeyine dönmek ve menüden çýkmak için Geri veya Çýk tuþuna basýn. Bulunduðunuz menü konumundan baðýmsýz olarak menüden çýkmak için Geri tuþunu basýlý tutun. 17

18 Metin düzenleyicisi ile yazma Kulaklýklý mikrofon setine veri girmeniz gerektiðinde bir metin düzenleyicisi görüntülenir. Metin düzenleyicisi ekranýnýn ana alanlarý: 1. Sorgu alaný ekranýn amacýný görüntüler. 2. Düzenleyici alaný girdiðiniz metni görüntüler. 3. Karakter alaný aralarýndan seçim yapabileceðiniz tüm karakterleri görüntüler. Listenin içeriði deðiþiklik gösterir. Örneðin, telefon numarasý giriyorsanýz, yalnýzca telefon numarasýnda izin verilen karakterler kullanýlabilir. 4. Komut alaný gerçekleþtirebileceðiniz tüm olasý eylemleri görüntüler. Örneðin, ve simgeleri, imleci düzenleyici alanýnda hareket ettirmenize olanak verir. Alanlar arasýnda gezinmek için veya tuþuna basýn. Bir alanýn içinde gezinmek için veya tuþuna basýn. Veri eklemek için: 1. Düzenleme modunu seçin (küçük harfler, büyük harfler ve sayýlar gibi): Komut alanýna gitmek için veya tuþuna basýn ve simgesi vurgulanana dek veya tuþuna basýn. Ýstediðiniz mod ekranýn üst kýsmýnda gösterilene dek tuþuna art arda basýn. 18

19 2. Ýlk karakteri girin: Karakter alanýna gitmek için tuþuna basýn ve doðru karakter vurgulanana dek veya tuþuna basýn. Vurgulanan karakteri seçmek için tuþuna basýn. Seçilen karakter, düzenleyici alanýna eklenir. 3. Ýstediðiniz metnin tümünü girene dek 2. adýmý tekrarlayýn. 4. Verileri kaydetmek için, komut alanýnda Seçenek tuþuna basýn, tuþuna basýn ve Kaydet seçeneðini belirleyin. Düzenleyiciden kaydetmeden çýkmak için, komut alanýnda Seçenek seçeneðini belirleyin, tuþuna basýn ve Düzenleyiciden çýk seçeneðini belirleyin. Saati, tarihi ve þifreyi girme Saati, tarihi veya þifrenizi girmeniz gerektiðinde, özel bir düzenleyici görüntülenir. Tarihi, saati veya þifrenizi girmek için: 1. Ýstenen numara imleç tarafýndan vurgulanan alanda görününceye kadar veya tuþuna art arda basýn. 2. Bir sonraki numaraya gitmek için Sonraki seçeneðini belirleyin ve 1. adýmý tekrarlayýn. 3. Gereken tüm bilgileri girinceye kadar 2. adýmý tekrarlayýn. 4. Giriþinizi onaylamak için Tamam'ý veya giriþinizi kaydetmeden menüye dönmek için Geri'yi seçin. 19

20 Menü iþlevleri listesi 1. Arama kaydý 1. Aranan numaralar 2. Cevapsýz aramalar 3. Gelen aramalar 4. Son arama listelerini sil 5. Arama süresi 1. Son aramanýn süresi 2. Gelen aramalarýn süresi 3. Yapýlan aramalarýn süresi 4. Tüm aramalarýn süresi 5. Zaman sayaçlarýný sýfýrla 2. Rehber 1. Ýsimler 2. Yeni kartvizit ekle 3. Ýsmi düzelt 4. Sil 5. Telefondan kopyala 6. Numara ekle 7. Kartvizit gönder 8. Rehber görünümü 3. Galeri 1. Grafikler 2. Metinler 3. Gösteriler 1. Tüm görüntüler 2. Tüm metinler 3. Gösterim1 4. Gösterim2 5. Dijital saat 6. Analog saat 4. Ayarlar 1. Bluetooth 1. Bluetooth 2. Bluetooth cihazý ara 3. Etkin cihaz 4. Eþlenmiþ cihazlar 5. Bluetooth ayarlarý 2. Saat ve tarih ayarlarý 1. Saat 2. Tarih 3. Arama sonrasý özeti 4. Kulaklýk dili 5. Otomatik tuþ kilidi 6. Yardým metni 7. Ekran ayarlarý 1. Duvar kaðýdý 20

21 2. Görüntü modu 3. Renk düzenleri 4. Ekranýn parlaklýðý 5. Aydýnlatma 8. Zil sesi ayarlarý 1. Kulaklýk sesi 2. Gelen arama bildirimi 3. Zil sesi tonu 4. Zil sesi seviyesi 5. Tuþ sesi 6. Uyarý sesi 9. Sesle arama ayarlarý 1. Sesle arama dili 2. Aranan ismi tekrarla 3. Sesle arama ayarlarýný sýfýrla 10.Hafýza durumu 1. Rehber durumu 2. Galeri durumu 11.Telefona uygulama gönder 12.Fabrika ayarlarýný geri yükle 5. Tuþ kilidi 21

22 6. Menü iþlevleri Arama kaydý Kulaklýklý mikrofon seti, kulaklýklý mikrofon setinin kullanýldýðý cevapsýz aramalarý, gelen aramalarý ve aranan numaralarý ve aramalarýn yaklaþýk uzunluðunu kaydeder. Ayrýca arama kaydý, baðlý telefonun kullanýldýðý cevapsýz veya gelen aramalarý da içerir. Kulaklýklý mikrofon seti, cevapsýz ve gelen aramalarý yalnýzca þebeke bu iþlevleri destekliyorsa, kulaklýklý mikrofon seti ve telefon açýksa, þebeke servis alaný içindeyse ve telefon ile kulaklýklý mikrofon seti arasýndaki Bluetooth baðlantýsý etkinse kaydeder. Cevapsýz aramalar, Gelen aramalar ve Aranan numaralar menüsünde Seçenek tuþuna bastýðýnýzda, örneðin, aramanýn tarihini ve saatini görüntüleyebilirsiniz. Not: Uluslararasý arama yapmak için arama kaydýný kullanýrsanýz, numaranýn uluslararasý önekinin ve ülke kodunun doðru olduðundan emin olun. Son arama listeleri Menü > Arama kaydý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakilerden birini seçin: Aranan numaralar aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz son 20 telefon numarasýnýn listesini görüntülemek için kullanýlýr. 22

23 Cevapsýz aramalar sizi aramaya çalýþan son 10 telefon numarasýnýn listesini görüntülemek için kullanýlýr (þebeke servisi). Ýpucu: Cevapsýz aramalarla ilgili bir not görüntülendiðinde, telefon numaralarýnýn listesine eriþmek için Listele tuþuna basýn. Geri aramak istediðiniz numaraya gidin ve Seçenek > Ara seçeneðini belirleyin. Gelen aramalar aramalarýný kabul ettiðiniz veya reddettiðiniz son 10 telefon numarasýnýn listesini görüntülemek için kullanýlýr (þebeke servisi). Son arama listelerini sil son aramalarýn listesini silmek için kullanýlýr. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarýný mý yoksa yalnýzca cevapsýz aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki numaralarý mý silmek istediðinizi belirleyin. Bu iþlemi geri alamazsýnýz. Arama süresi Menü > Arama kaydý > Arama süresi seçeneðini belirleyin. Gelen ve giden aramalarýnýzýn saat, dakika ve saniye olarak yaklaþýk süresini görüntülemek için ilerleyin. Zaman sayaçlarýný sýfýrlamak için Bluetooth þifresine gereksiniminiz vardýr. Bkz: Bluetooth þifresi, sayfa 7. Telefon rehberi Kulaklýklý mikrofon seti hafýzasýndaki telefon rehberine isimleri ve telefon numaralarýný kaydedebilirsiniz. Her isim için iki numara olmak üzere en çok 250 isim kaydedebilirsiniz. 23

24 Telefon rehberine eriþmek için Menü > Rehber seçeneðini belirleyerek veya bekleme modunda ya da tuþuna basabilirsiniz. Telefon rehberi görünümünü seçme Ýsimlerin ve numaralarýn görüntülenme biçimini belirlemek için Menü > Rehber > Rehber görünümü seçeneðini belirleyin. Ýsimleri ve telefon numaralarýný kaydetme 1. Menü > Rehber > Yeni kartvizit ekle seçeneðini belirleyin. 2. Ýsmi girin ve kaydedin. Bkz: Metin düzenleyicisi ile yazma, sayfa Telefon numarasýný girin ve kaydedin. Bkz: Metin düzenleyicisi ile yazma, sayfa Bitti tuþuna basýn. Kulaklýklý mikrofon seti, yeni isim için otomatik olarak bir ses etiketi oluþturur. Bir isim için birden çok numara kaydetme Telefon rehberine bir isim için iki tür telefon numarasý kaydedebilirsiniz. Ýkinci bir numara ekleme 1. Menü > Rehber > Numara ekle seçeneðini belirleyin. 2. Yeni numara eklemek istediðiniz isme ilerleyin ve Ekle tuþuna basýn. 3. Aþaðýdaki numara türlerinden birini seçin: Genel, Mobil, Ev veya Ýþ. 24

25 4. Numarayý girin ve kaydedin. 5. Menüye dönmek için Geri tuþuna basýn. Kaydedilen ilk numara otomatik olarak standart numara olarak ayarlanýr. Örneðin arama yapmak için telefon rehberinden bir isim seçtiðinizde, baþka bir numara seçmediðiniz sürece standart numara kullanýlýr. Standart numara her zaman listenin en üstündedir. Standart numarayý deðiþtirmek için Menü > Rehber > Ýsimler seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz isme ilerleyin ve Seçenek > Ayrýntýlara bak seçeneðini belirleyin. Standart numara yapmak istediðiniz numaraya ilerleyin ve Seçenek > Öncelikli seçeneðini belirleyin. Ýsmi veya numarayý düzenleme Bir ismi düzenlemek için Menü > Rehber > Ýsmi düzelt seçeneðini belirleyin. Düzenlemek istediðiniz telefon rehberi kaydýna ilerleyin ve Düzelt tuþuna basýn. Bir numarayý düzenlemek için Menü > Rehber > Ýsimler seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz isme ilerleyin ve Seçenek > Ayrýntýlara bak seçeneðini belirleyin. Düzenlemek istediðiniz numaraya ilerleyin ve Seçenek > Numarayý düzelt seçeneðini belirleyin. Harf veya sayý girmek için, bkz: Metin düzenleyicisi ile yazma, sayfa 18. Sistemin bir kiþinin ismini nasýl telaffuz ettiðini kontrol etmek üzere ses etiketini dinlemek için Seçenek > Ses etiketini çal seçeneðini belirleyin 25

26 Ýsimleri ve numaralarý silme Menü > Rehber > Sil seçeneðini belirleyin. Ýsimleri ve numaralarý birer birer silmek için, Sýrayla seçeneðini belirleyin ve silmek istediðiniz isme ve numaraya ilerleyin. Sil tuþuna ve onaylamak için de Evet tuþuna basýn. Telefon rehberindeki tüm isimleri ve numaralarý bir defada silmek için Tümünü sil seçeneðini belirleyin. Silme iþlemini onaylayýn ve Bluetooth þifresini girin. Bkz: Bluetooth þifresi, sayfa 7. Telefon rehberinden cep telefonuna kopyalama Ýsimleri ve telefon numaralarýný, baðlý olduðu cep telefonundan kulaklýklý mikrofon setine kopyalayabilirsiniz. Telefon rehberinin tümünü veya yalnýzca seçili isimleri ve numaralarý kopyalayabilirsiniz. Kulaklýklý mikrofon setinin telefon rehberine yalnýzca isim ve ilk iki telefon numarasý kopyalanýr. Tüm metin öðeleri ve ek telefon numaralarý yok sayýlýr. Telefonunuz dosya aktarým profilini desteklemiyorsa veya telefon rehberi indirme uygulamasý yoksa, kopyalamayý etkinleþtirmek için kulaklýklý mikrofon setinin indirme uygulamasýný telefona göndermesi gerekir. Kulaklýklý mikrofon setini ilk baðladýðýnýzda indirme uygulamasýný telefona göndermediyseniz, bkz: Ýndirme uygulamasý, sayfa 41. Telefon rehberi kayýtlarý cep telefonundan kulaklýklý mikrofon setine kopyalanýrken telefon rehberi indirme uygulamasýnýn çalýþýyor olmasý gerekir. 26

27 Not: Ayný isim kulaklýklý mikrofon setinde ve kaynak hafýzada bulunuyorsa ve ismi veya numarasý kaynak hafýzada deðiþtiyse, kopyalama iþlemi sýrasýnda kulaklýklý mikrofon setindeki kayýt silinir ve yerine yenisi kaydedilir. 1. Menü > Rehber > Telefondan kopyala seçeneðini belirleyin. Kulaklýklý mikrofon seti bir telefona baðlý deðilse veya telefon bu iþlevi desteklemiyorsa, Telefondan kopyala menüsü kullanýlamaz. 2. Kopyalamak istediðiniz kaynak hafýzayý seçin: telefonun dahili hafýzasý (Telefon) veya SIM kart hafýzasý (SIM kart). SIM kartýnýzýn hafýzasý kullanýlamýyorsa, SIM kart kullanýlamaz. 3. Tüm kayýtlar veya Seçili kayýtlar seçeneðini belirleyin. Telefon Seçili kayýtlar iþlevini desteklemiyorsa, menü öðesi kullanýlamaz. Seçili kayýtlar seçeneðini belirlerseniz, kulaklýklý mikrofon seti kaynak hafýzadaki tüm isimlerin listesini görüntüler. Listede ilerleyin ve Ýþaretle tuþuna basarak, kopyalamak istediðiniz tüm kayýtlarý iþaretleyin. Bir seçimi silmek için Kaldýr tuþuna basýn. Ýþiniz bitince Bitti tuþuna basýn. 4. Kopyalamayý baþlatmak için Tamam tuþuna basýn. Kopyalama iþlemi sýrasýnda, Çýk tuþuna basarak iþlemi durdurabilirsiniz. Kopyalama iþlemi bitince, kulaklýklý mikrofon seti ekranýnda kaç kaydýn kopyalandýðý ve kaçýnýn kopyalanmadýðý gösterilir. Ekrandan çýkmak için Geri tuþuna basýn. Kulaklýklý mikrofon seti kopyalanan tüm isimler için otomatik olarak ses etiketleri oluþturur. 27

28 Kartvizit gönderme ve alma Bir kiþinin kartvizit bilgilerini Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanarak gönderebilir ve alabilirsiniz. Kartvizit alma 1. Kulaklýklý mikrofon setine kartvizit geldiðinde bir bildirim görüntülenir. 2. Kartviziti görüntülemek için Göster tuþuna basýn. Kartviziti silmek için Çýk ve Tamam tuþlarýna basýn. 3. Kartviziti kulaklýklý mikrofon setinin telefon rehberine kaydetmek için Seçenek > Kaydet seçeneðini belirleyin. Not: Kulaklýklý mikrofon setinize baðlý durumdaki cep telefonundan kartvizit göndermeye çalýþýrsanýz ve telefon ayný anda birden çok Bluetooth baðlantýsýný desteklemiyorsa, telefonun baðlantýsýný kesmeniz, kartviziti göndermeniz ve sonra tekrar baðlantýyý etkinleþtirmeniz gerekir. Kartvizit gönderme 1. Telefon rehberinden göndermek istediðiniz ismi ve telefon numarasýný bulun ve Seçenek > Kartvizit gönder seçeneðini belirleyin. 2. Kulaklýklý mikrofon seti uyumlu cihazlarý bulur ve liste halinde görüntüler. Kartviziti göndermek istediðiniz cihazý seçin. Not: Kulaklýklý mikrofon setinize baðlý durumdaki bir cep telefonuna kartvizit göndermeye çalýþýrsanýz ve görüntülenen listede telefonu göremezseniz, telefonun baðlantýsýný kesmeniz, kartviziti göndermeniz ve sonra tekrar baðlantýyý etkinleþtirmeniz gerekir. 28

29 Galeri Galeri menüsünün klasörlerine görüntüler, gösteriler ve metin öðeleri kaydedebilirsiniz. Görüntüler ve metin dosyalarý Görüntü veya metin dosyalarýnýn listesini görmek için, Menü > Galeri > Grafikler veya Metinler seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz dosyaya ilerleyip Seçenek tuþuna bastýðýnýzda aþaðýdaki seçeneklerden bazýlarý kullanýlabilir: Ekle (yalnýzca Metinler klasöründe görünür) yeni metin dosyasý oluþturmak için kullanýlýr. Düzelt (yalnýzca Metinler klasöründe görünür) varolan bir metin dosyasýný düzenlemek için kullanýlýr. Aç seçilen dosyayý açmak için kullanýlýr. Sil seçilen dosyayý silmek için kullanýlýr. Gönder veya Görüntü gönder (yalnýzca Grafikler klasöründe görünür) Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanarak uyumlu bir cihaza bir veya birkaç görüntü dosyasý göndermek için kullanýlýr. Kulaklýklý mikrofon seti uyumlu cihazlarý bulur ve liste halinde görüntüler. Dosyalarý göndermek istediðiniz cihazý seçin. Görüntü gönder seçeneðini belirlerseniz, gönderilecek görüntüleri seçmeniz gerekir. Listede ilerleyin ve Ýþaretle tuþuna basarak, göndermek istediðiniz tüm görüntüleri iþaretleyin. Bir seçimi silmek için Kaldýr tuþuna basýn. Ýþiniz bittiðinde Kaydet tuþuna basýn ve seçimi onaylayýn. 29

30 Yeni ad ver (yalnýzca Grafikler klasöründe görünür) dosyaya yeni bir ad vermek için kullanýlýr. Duvar kaðýdý yap (yalnýzca Grafikler klasöründe görünür) seçili dosyanýn bekleme modunda duvar kaðýdý olarak görüntülenmesini saðlamak için kullanýlýr. Görüntü modu ayarla seçili dosyanýn görüntü modunda görüntülenmesini saðlamak için kullanýlýr. Görüntü yönü gösteriyi baþkalarýna (1) veya size (2) gösterilecek þekilde ayarlamak için kullanýlýr. Yazý tipi boyutu (yalnýzca Metinler klasöründe görünür) metin dosyalarýndaki yazý tipi boyutunu deðiþtirmek için kullanýlýr. Ayrýntýlar (yalnýzca Grafikler klasöründe görünür) dosyanýn ayrýntýlarýný, örneðin dosyanýn adýný görmek için kullanýlýr. Sýrala (yalnýzca Grafikler klasöründe görünür) dosyalarý ve klasörleri ad, tarih veya boyuta göre sýralamak için kullanýlýr. Gösteriler Kulaklýklý mikrofon setinde aþaðýdaki önceden ayarlanmýþ dört gösteri ve deðiþtirebileceðiniz iki gösteri bulunur: Tüm görüntüler, Grafikler klasöründe saklanan tüm görüntüleri gösterir. Tüm metinler, Metinler klasöründe saklanan tüm metin dosyalarýný gösterir. 30

31 Gösterim1 ve Gösterim2, kullanýcý tarafýndan tanýmlanabilen gösterilerdir ve içerikleri deðiþtirilebilir. Dijital saat, geçerli saati gösteren bir dijital saat görüntüler. Analog saat, geçerli saati gösteren bir analog saat görüntüler. Gösterileri görüntüleme ve yönetme: 1. Menü > Galeri > Gösteriler seçeneðini belirleyin. 2. Ýstediðiniz gösteriyi seçin ve aþaðýdaki seçenekler arasýndan seçim yapýn: Aç gösteri dosyalarýnýn listesini açmak için kullanýlýr. Görüntü seç kullanýcý tarafýndan tanýmlanabilen bir gösteriye yeni görüntüler eklemek için kullanýlýr. Listede ilerleyin ve Ýþaretle tuþuna basarak, eklemek istediðiniz tüm görüntüleri iþaretleyin. Bir seçimi silmek için Kaldýr tuþuna basýn. Ýþiniz bittiðinde Bitti tuþuna basýn ve deðiþiklikleri kaydedin. Metin seç kullanýcý tarafýndan tanýmlanabilen bir gösteriye yeni metin dosyalarý eklemek için kullanýlýr. Listede ilerleyin ve Ýþaretle tuþuna basarak, eklemek istediðiniz tüm metin dosyalarýný iþaretleyin. Bir seçimi silmek için Kaldýr tuþuna basýn. Ýþiniz bittiðinde Bitti tuþuna basýn ve deðiþiklikleri kaydedin. Sýrayla aç gösteriyi görüntülemek için kullanýlýr. Sil kullanýcý tarafýndan tanýmlanabilen bir gösterideki tüm görüntüleri silmek için kullanýlýr. 31

32 Görüntü modu ayarla seçili gösterinin görüntü modunda görüntülenmesini saðlamak için kullanýlýr. Görüntü aralýðý gir gösteride bir sonraki dosya görüntülenmeden önce geçen süreyi tanýmlamak için kullanýlýr. Önceden tanýmlanmýþ zaman aþýmlarýndan birini veya Diðer'i seçin. Diðer'i seçerseniz, istediðiniz zaman aþýmýný girin. Zaman aþýmýný girmek için, doðru sayý gösterilene dek veya tuþuna art arda basýn. Sonraki numaraya gitmek için Sonraki, bitirmek için de Tamam seçeneðini belirleyin. Görüntü yönü gösteriyi baþkalarýna (1) veya size (2) gösterilecek þekilde ayarlamak için kullanýlýr. Sýrala görüntüleri sýralamak için kullanýlýr. Yeni görüntüleri alma ve saklama Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanarak uyumlu cihazlardan yeni görüntüler alabilir ve alýnan görüntüleri Galeri klasörüne kaydedebilirsiniz. 1. Dosyalarý kulaklýklý mikrofon setine aldýðýnýzda bir bildirim görüntülenir. 2. Alýnan dosyalarýn listesini görüntülemek için Göster tuþuna basýn. Dosyalarý görüntülemeden silmek için, Çýk ve onaylamak için Tamam tuþuna basýn. 32

33 3. Ýstediðiniz dosyaya ilerleyin ve aþaðýdaki seçenekler arasýndan seçim yapýn: Kaydet alýnan dosyayý kaydetmek için kullanýlýr. Orijinal adý kabul edin veya dosya için yeni bir ad tanýmlayýn ve komut alanýnda Seçenek seçeneðini belirleyin, tuþuna basýn ve Kaydet seçeneðini belirleyin. Aç veya Sil alýnan dosyayý açmak veya silmek için kullanýlýr. Ayrýntýlar alýnan dosyanýn ayrýntýlarýný görmek için kullanýlýr. Ayarlar Bluetooth baðlantýlarý Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanan veya diðer özellikleri kullanýrken arka planda bu tür özelliklerin çalýþmasýna izin veren özellikler, batarya gücü ihtiyacýný artýrýr ve bataryanýn ömrünü kýsaltýr. Kulaklýklý mikrofon setini diðer uyumlu cihazlara baðlamak için Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanabilirsiniz. Baðlantý üzerinden görüntü ve kartvizitler gönderebilir ve alabilirsiniz. Uyumlu bir cihaza baðlantý oluþturabilmek için, önce cihazý kulaklýklý mikrofon setinizle eþleþtirmelisiniz. Cihaz için istenirse, eþleþtirmeyi etkinleþtirmek için cihaz þifresini girmeniz gerekir. Kulaklýklý mikrofon setinize en çok 10 eþleþtirme saklayabilirsiniz. Önceden eþleþtirildiðiniz bir cihaza baðlanmaya çalýþtýðýnýzda þifre istenmez. Ayný anda bir etkin ses ve bir etkin veri baðlantýnýz olabilir. 33

34 Kulaklýklý mikrofon setini açtýðýnýzda, otomatik olarak varsayýlan cihaza (kulaklýklý mikrofon setinin ilk kullanýlýþýnda baðlandýðý ilk cihaz) baðlanmaya çalýþýr. Kulaklýklý mikrofon seti varsayýlan cihazý bulamazsa veya varsayýlan cihaz baðlantýyý reddederse, kulaklýklý mikrofon seti baðlanmýþ olduðu son cihaza baðlanmaya çalýþýr. Menü > Ayarlar > Bluetooth seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakilerden birini seçin: Bluetooth Bluetooth'u açmak veya kapatmak için kullanýlýr. Cihazý açtýðýnýzda Bluetooth otomatik olarak açýlýr. Kapatsanýz bile, görüntüleri veya kartvizitleri aktarmak için otomatik olarak açýlýr. Harici bir cihaz ve kulaklýklý mikrofon seti arasýnda baðlantý kurmak isterseniz, Bluetooth'un açýk olmasý gerekir. Bluetooth cihazý ara uyumlu cihazlarý bulmak ve onlara baðlanmak için kullanýlýr. Kulaklýklý mikrofon seti, bulunan cihazlarý ekranda listeler. Ýstediðiniz cihazý görünce Dur tuþuna basýn ve cihazý seçin. Cihaz önceden kulaklýklý mikrofon setiyle eþleþtirilmemiþse ve þifre gerektiriyorsa, kulaklýklý mikrofon seti þifreyi sorar. Baðlantýyý etkinleþtirmek için cihazýn þifresini girin. Sayýlarý girmek için, bkz: Bluetooth þifresi, sayfa 7. Etkin cihaz kulaklýklý mikrofon setinin baðlý olduðu cihaz hakkýndaki bilgileri görüntülemek için kullanýlýr. Baðlantýyý kesmek için Seçenek > Baðlantýyý kes seçeneðini belirleyin. Eþlenmiþ cihazlar kulaklýklý mikrofon setiyle eþlenmiþ cihazlarýn listesini görüntülemek için kullanýlýr. Ayný anda en çok 10 eþleþtirilmiþ cihazýnýz olabilir. 34

35 Bir eþleþmeyi silmek için, eþleþmeyi seçin ve Seçenek > Eþleþmeyi sil > Tamam seçeneðini belirleyin. Bluetooth ayarlarý ek ayar tanýmlamak için kullanýlýr. Kulaklýklý mikrofon setinizi görebilecek cihazlarý tanýmlamak için Kulaklýðýmýn görünürlüðü seçeneðini belirleyin. Hepsi görebilir seçeneðini belirlerseniz, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanan tüm cihazlar sizi görebilir. Gizli seçeneðini belirlerseniz, yine tüm uyumlu cihazlarý görebilmenize raðmen, sizi yalnýzca eþleþtirildiðiniz cihazlar görebilir. Uyumlu cihazlarýn sizi tanýmasýna yardýmcý olmak üzere kullanýlan kulaklýklý mikrofon setinin ismini deðiþtirmek için Kulaklýðýmýn ismi seçeneðini belirleyin. Harf ve sayý girmek için, bkz: Metin düzenleyicisi ile yazma, sayfa 18. Diðer cihazlar kulaklýklý mikrofon setinize baðlanmaya çalýþtýðýnda, ekranda bir bildirim görüntülenir. Baðlantýyý kabul etmek için Kabul, reddetmek içinse Reddet tuþuna basýn. Saat ve tarih ayarlarý Saat Menü > Ayalar > Saat ve tarih ayarlarý > Saat seçeneðini belirleyin. Bekleme modunda ekranda saati göstermek veya saati gizlemek için Saati göster veya Saati gizle seçeneðini belirleyin. Saati doðru olarak ayarlamak için Saati ayarla seçeneðini belirleyin. Bkz: Saati, tarihi ve þifreyi girme, sayfa saatlik veya 24 saatlik biçimi seçmek üzere Saat biçimi seçeneðini belirleyin. 35

36 Tarih Menü > Ayalar > Saat ve tarih ayarlarý > Tarih seçeneðini belirleyin. Bekleme modunda ekranda tarihi göstermek veya tarihi gizlemek için Tarihi göster veya Tarihi gizle seçeneðini belirleyin. Tarihi ayarlamak için Tarihi ayarla seçeneðini belirleyin. Bkz: Saati, tarihi ve þifreyi girme, sayfa 19. Tarih biçimini ve ayýrýcýyý da seçebilirsiniz. Arama sonrasý özeti Her aramadan sonra aramanýn süresini görüntülemek için Menü > Ayarlar > Arama sonrasý özeti > Açýk seçeneðini belirleyin. Dil Ekran metinlerinin dilini seçmek için Menü > Ayarlar > Kulaklýk dili seçeneðini belirleyin. Dili deðiþtirmenizin ardýndan kulaklýklý mikrofon seti, sesle arama dilini de deðiþtirmek isteyip istemediðinizi sorar. Bkz: Sesle arama ayarlarý, sayfa 40. Otomatik tuþ kilidi Kulaklýklý mikrofon setini, kulaklýklý mikrofon setinin bekleme modunda olduðu ve hiçbir iþlevin kullanýlmadýðý önceden ayarlanmýþ bir bekleme süresinden sonra otomatik olarak kilitlenmek üzere ayarlayabilirsiniz. Menü > Ayarlar > Otomatik tuþ kilidi seçeneðini belirleyin. Otomatik tuþ kilidini etkinleþtirmek üzere Açýk seçeneðini belirlediðinizde, kulaklýklý mikrofon setinde Bekleme belirle: görüntülenir. Süreyi girin ve Tamam 36

37 tuþuna basýn. Sayýlarý girmek için, doðru sayý gösterilene dek veya tuþuna art arda basýn. Sonraki numaraya gitmek için Sonraki, bitirmek için de Tamam seçeneðini belirleyin. Otomatik tuþ kilidini devre dýþý býrakmak için Kapalý seçeneðini belirleyin. Ayrýca bkz: Tuþ kilidi, sayfa 42. Yardým metni Yardým metinlerini göstermek veya gizlemek için Menü > Ayarlar > Yardým metni seçeneðini belirleyin. Ayrýca bkz: Menü kullanýmý, sayfa 17. Ekran ayarlarý Duvar kaðýdý Kulaklýklý mikrofon setini, bekleme modundayken arka plan görüntüsü gösterecek þekilde ayarlayabilirsiniz. Bazý görüntüler Galeri menüsüne önceden kaydedilmiþtir. Görüntüleri Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi yoluyla da alabilir ve Galeri menüsüne kaydedebilirsiniz. Kulaklýklý mikrofon setiniz JPEG ve GIF biçimlerini destekler. Duvar kaðýdý resmi seçmek için: 1. Menü > Ayarlar > Ekran ayarlarý > Duvar kaðýdý seçeneðini belirleyin. 2. Duvar kaðýdý seç seçeneðini belirlediðinizde, Galeri menüsündeki Grafikler klasörünün içeriði gösterilir. 37

38 3. Ýstediðiniz görüntüye ilerleyin. 4. Görüntüyü duvar kaðýdý olarak ayarlamak için Seçenek > Duvar kaðýdý yap seçeneðini belirleyin. Görüntü modu etkinleþtirildiðinde duvar kaðýdý görüntülenmez. Duvar kaðýdýný etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak için Menü > Ayarlar > Ekran ayarlarý > Duvar kaðýdý > Açýk veya Kapalý seçeneðini belirleyin. Görüntü modu Menü > Ayarlar > Ekran ayarlarý > Görüntü modu seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Açýk görüntü modunu etkinleþtirmek için kullanýlýr. Görüntü modu, bekleme modunda görüntü modu zaman aþýmýna eriþildikten sonra veya tuþ kilidi etkinleþtirildiðinde etkinleþir. Kapalý görüntü modunu devre dýþý býrakmak için kullanýlýr. Görüntü seç Galeri klasörlerini görüntülemek için kullanýlýr. Bir klasör seçin, istediðiniz görüntüye veya gösteriye ilerleyin ve Seçenek > Görüntü modu ayarlarý seçeneðini belirleyin. Görüntü modu zaman aþýmý bekleme modunda, sonrasýnda görüntü modunun etkinleþtirildiði zaman aþýmýný tanýmlamak için kullanýlýr. Önceden tanýmlanmýþ zaman aþýmlarýndan birini veya Diðer'i seçin. Diðer'i seçerseniz, istediðiniz zaman aþýmýný girin. Zaman aþýmýný girmek için, doðru sayý gösterilene dek veya tuþuna art arda basýn. Sonraki numaraya gitmek için Sonraki, bitirmek için de Tamam seçeneðini belirleyin. 38

39 Renk düzenleri Göstergeler ve sinyal çubuklarý gibi bazý ekran bileþenlerinin rengini deðiþtirebilirsiniz. Menü > Ayarlar > Ekran ayarlarý > Renk düzenleri seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz renk düzenini seçin. Ekranýn parlaklýðý Ekranýn parlaklýk düzeyini deðiþtirebilirsiniz. Menü > Ayarlar > Ekran ayarlarý > Ekranýn parlaklýðý seçeneðini belirleyin. Parlaklýk düzeyini azaltmak ve artýrmak için ve tuþlarýyla ilerleyin ve yeni düzeyi kaydetmek için Tamam tuþuna basýn. Ekran arka aydýnlatmasý zaman aþýmý Joystick'e basýlmazsa ekran arka aydýnlatmasýnýn ne kadar süreyle açýk kalacaðýný belirleyebilirsiniz. Menü > Ayarlar > Ekran ayarlarý > Aydýnlatma seçeneðini belirleyin. Önceden tanýmlanmýþ zaman aþýmlarýndan birini veya Diðer'i seçin. Diðer'i seçerseniz, istediðiniz zaman aþýmýný girin. Zaman aþýmýný girmek için, doðru sayý gösterilene dek veya tuþuna art arda basýn. Sonraki numaraya gitmek için Sonraki, bitirmek için de Tamam seçeneðini belirleyin. Zil sesi ayarlarý Menü > Ayarlar > Zil sesi ayarlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: 39

40 Kulaklýk sesi sesleri açýp kapatmak için kullanýlýr. Sesler kapalýysa, hiçbir gelen arama bildirimi sesi, tuþ sesi veya uyarý sesi duyulmaz. Telefondan otomatik olarak yönlendirildiðinden, bu ayarýn kulaklýk tutucusundan duyulan ses üzerinde bir etkisi yoktur. Gelen arama bildirimi telefonun, gelen bir sesli aramayý size nasýl bildireceðini belirlemek için kullanýlýr. Seçenekler, Çalan zil, Artarak, Tek zil, Tek bip ve Kapalý'dýr. Zil sesi tonu gelen sesli aramalarýn zil sesi tonunu seçmek için kullanýlýr. Zil sesi seviyesi gelen sesli aramalarda ses seviyesini seçmek için kullanýlýr. Tuþ sesi kulaklýklý mikrofon setini, her tuþa basýlýþýnda bir ses çýkaracak þekilde ayarlamak için kullanýlýr. Uyarý sesi kulaklýklý mikrofon setini, örneðin bataryanýn þarjý azaldýðýnda ses çýkarmak üzere ayarlamak için kullanýlýr. Sesle arama ayarlarý Menü > Ayarlar > Sesle arama ayarlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Sesle arama dili sesle arama dilini ayarlamak için kullanýlýr. Doðru dil, kulaklýklý mikrofon setinin isimleri daha doðru olarak tanýmasýna olanak verir. Dili deðiþtirmenizin ardýndan kulaklýklý mikrofon seti, ekran metni dilini de deðiþtirmek isteyip istemediðinizi sorar. 40

41 Aranan ismi tekrarla kulaklýklý mikrofon setini, numarayý aramadan önce seçiminizi onaylamak üzere, ismi söylendikten sonra tekrarlayacak þekilde ayarlamak için kullanýlýr. Sesle arama ayarlarýný sýfýrla deðiþiklikleri sýfýrlamak için kullanýlýr. Dil ayarý deðiþmez. Hafýza durumu Menü > Ayarlar > Hafýza durumu seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Rehber durumu telefon rehberinde saklanan kayýt sayýsýný ve ek olarak saklanabilecek kayýt sayýsýný görmek için kullanýlýr. Galeri durumu Galeri dosyalarý için kullanýlan ve yeni görüntüleri ve metin dosyalarýný saklamak için kullanýlabilecek boþ hafýza miktarýný görmek için kullanýlýr. Ýndirme uygulamasý Kulaklýklý mikrofon setine isim ve telefon numaralarý indirmek için indirme uygulamasý gerekir. Ayrýntýlý bilgi için bkz: Telefon rehberinden cep telefonuna kopyalama, sayfa 26. Ýndirme uygulamasýný baðlý telefona göndermek için, Menü > Ayarlar > Telefona uygulama gönder seçeneðini belirleyin. Evet'e basarak onaylayýn. Uygulama telefona baþarýyla indirildikten sonra, telefonun gelen kutusuna bir bildirim gelir. Uygulamayý, bildirimde belirtilen þekilde yükleyin. 41

42 Fabrika ayarlarýný geri yükle Bazý menü ayarlarýný orijinal deðerlerine döndürmek için, Menü > Ayarlar > Fabrika ayarlarýný geri yükle seçeneðini belirleyin. Bluetooth þifresini girin ve Tamam'a basýn. Bkz: Bluetooth þifresi, sayfa 7. Telefon rehberinde kayýtlý isim ve telefon numaralarý gibi, girdiðiniz veya telefondan kopyaladýðýnýz veriler silinmez. Tuþ kilidi Yanlýþlýkla basýlmalarýný engellemek için tuþlarý kilitleyebilirsiniz. Tuþlarý kilitlemek için, bekleme modunda Menü > Tuþ kilidi seçeneðini belirleyin. Görüntü modu, etkinleþtirilirse, etkin duruma gelir. Bkz: Görüntü modu, sayfa 38. Tuþ kilidini açmak için, joystick'e herhangi bir yönde basarak görüntü modundan çýkýn. Bekleme modunda, önce Tuþ aç tuþuna sonra da 1,5 saniye içinde Tamam tuþuna basýn. Tuþ kilidi açýkken arama gelirse, tuþ kilidi otomatik olarak devre dýþý kalýr. Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþlar otomatik olarak yeniden kilitlenir. Tuþlara bir süre basýlmadýðýnda otomatik olarak etkinleþtirilecek þekilde ayarlanmalarý için bkz: Otomatik tuþ kilidi, sayfa

43 7. Batarya bilgileri Þarj etme ve boþaltma Cihazýnýz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranacaktýr. Konuþma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kýsaldýðýnda, eski bataryayý deðiþtirmek için cihazý bir yetkili servise götürün. Yalnýzca Nokia onaylý bataryalar kullanýn ve bataryanýzý yalnýzca cihazýnýz için belirlenmiþ Nokia onaylý þarj cihazlarýyla doldurun. Kullanýlmadýðý zaman þarj cihazýný, cihazdan ve elektrik prizinden çýkarýn. Bataryayý þarj cihazýna baðlý durumda býrakmayýn. Aþýrý þarj etme bataryanýn ömrünü kýsaltabilir. Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya kullanýlmadan býrakýldýðýnda zaman içinde boþalýr.. Aþýrý düþük veya yüksek sýcaklýklar bataryanýzýn þarj yeteneðini etkileyebilir. Bataryayý yalnýzca amacý doðrultusunda kullanýn. Asla zarar görmüþ batarya veya þarj cihazýný kullanmayýn. Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn kapalý bir araçta býrakmak bataryanýn kapasitesini ve ömrünü azaltýr. Bataryayý her zaman 15 C ve 25 C (59 F ve 77 F) arasýndaki sýcaklýklarda bulundurmaya çalýþýn. Bataryasý sýcak veya soðuk olan bir cihaz, batarya tam olarak þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için çalýþmayabilir. Batarya performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr. 43

44 BAKIM VE ONARIM Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr. Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar görebilir. Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya eritebilir. Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir. Cihazý açmayý denemeyin. Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç devre kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar verebilir. Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizlik maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný engelleyebilir. Yalnýzca verilen anteni veya onaylý bir yedek anten kullanýn. Onaysýz antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara iliþkin düzenlemelere aykýrý olabilir. 44

45 Yukarýdaki öneriler, cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya her türlü donaným için ayný ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý en yakýn yetkili servise götürün. 45

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu 1 9246088 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-13W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-13W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-13W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-13W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-55W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-50W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-12W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-34W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu 9204133 Basým 1 TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu LD-4W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LD-3W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3 Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu 9354812 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu 9235347 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-11W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-57W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu 9231526 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LS-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu 9311710 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-4W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon

Detaylı

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu 9311543 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-11 ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-1B ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili maddelerine

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-8W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu 9216259 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu BH-905 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Bas-konuþ1.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR Kullaným Kýlavuzu 9362105 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-10 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu. 9248570 2. Baský

Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu. 9248570 2. Baský Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu 9248570 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-189 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3 Kullaným Kýlavuzu 9354644 Sayý 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı