Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1"

Transkript

1

2 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

3 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın Sertifika No:15814 Baskı: Estet Ajans Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit.No: 16/26 Topkapı / İstanbul Tel: Telif Eserleri Kanunu gereğince bu eserin bütün hakları Yeni Dönem Yayıncılık a aittir Yeni Dönem Yayıncılık Sofular Cad. Sofular Mah. 8/3 Fatih / İstanbul Tel&Fax: Tekel Güncesi

4 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Tekel Güncesi 3

5 4 Tekel Güncesi

6 TEKEL İŞÇİSİ SAVAŞIYOR ÖĞRENİYOR, ÖĞRETİYOR! İlk günden beri aklımda, yaşadıklarımızı yazıya dökmek vardı. Ama günler öylesine hızla geçiyor ki eğer daha fazla beklersem birçok şeyi unutacağım. Hatta keşke diyoruz ilk günden itibaren günlük şeklinde not tutsaymışız. Her günü bir yıl gibi geçen Tekel eyleminin bugün 13. günü saat 18:21... sonunda benim hayatımda unutamayacağım kadar çok deneyim elde ettiğim Tekel eylemini yazacağım için mutluyum. Bu eylem sadece Tekel işçileri için değil, tüm işçi sınıfı, emekçiler için inanılmaz derslerle dolu... Ve büyük bir umut olduğunu da söylemeliyim. Ne demişti Sibel yoldaşım: Eylem umudun anasıdır. Bu sözün hiç bu kadar büyük anlamlar yüklü olduğunu düşünmemiştim. Bir kez daha eylemin öğreticiliğinde yola devam edecektik. Tekel Güncesi 5

7 6 Tekel Güncesi

8 DEV RÝM CÝ SI NIF MÜ CA DE LE SÝN DE YE NÝ BÝR KAL KIÞ NOK TA SI: TE KEL ÝÞ ÇÝ LE RÝ NÝN EY LE MÝ Son yýl la rýn en et kin dev rim ci kit le ey lem le rin den bi ri o lan TE KEL iþ çi le ri nin bü yük ey le mi ü ze ri ne çe þit li öv gü ler ya pýl dý, fa kat ey le me yol a çan ger çek ko þul lar ve ey le min dev rim ci an la mý or ta ya ko na ma dý. Ken di si ni ya ra tan ge liþ me ler, dev rim - ci du rum an la þýl ma dan, bu bü yük iþ çi ey le mi an la þý la ma ya ca ðý gi bi, ey le min iþ çi sý - ný fý mü ca de le sin de ki ro lü de or ta ya ko na maz. Top lu mun iç çe liþ ki le ri, e mek çi kit le ler le kar þýt lý ðý öy le bir nok ta ya gel di ki, bu a þa ma da ey lem ey le mi ya ra tý yor. TE KEL iþ çi le ri nin ey le mi, bu ko þul la rýn bir ü rü nü - dür. A ma ay ný za man da, sis te min çe liþ ki le ri ni ve kri zi ni þid det len di ren bir fonk si yo - na sa hip. Ýþ çi le rin ey le mi baþ ka e mek çi ey lem le ri nin yo lu nu a çý yor. Her i le ri kit le ey le mi, da ha son ra dan ey le me ge çen e mek çi ler ta ra fýn dan ör nek a lý nýr. Pra tik bir ör - ne ðin, i le ri bir ey le min her za man et ki le yi ci bir ro lü var dýr e mek çi kit le ler ü ze rin de. Ey lem ler ey lem le ri iz ler ken; ey lem le re ka tý lan in san la rýn sa yý sý her se fe rin de bi raz da - ha ar tar ken; bü tün bu ey lem ler, sos yal o lay lar, po li tik ça týþ ma lar ka çý nýl maz ha le ge - len bir a yak lan ma yý ol gun laþ tý rý yor. O lay la rýn ve mü ca de le nin yö nü o ra ya doð ru dur. Bi lin ci re for mist ve o por tü nist an la yýþ la felç o lan lar, Le ni nist Par ti'nin, hýz la bir a yak lan ma ya ve dev ri me doð ru gi di yo ruz de me si kar þý sýn da he men i ti raz e di yor lar. Ha ni ne re de? Böy le le ri ta rih sel ge liþ me yi sa de ce a dým a dým öl çe rek e le a lýr lar. Ta - rih te sýç ra ma lý ve yo ðun ge liþ me le ri he sap et mez ler. Ta rih hep ay ný tem poy la i ler le - mez; ken di i çin de sýç ra ma lar i çe rir. Yo ðun-dev rim ci dö nem ler de o lay lar a ni, ge liþ me ler sýç ra ma lý dýr. Nor mal za man lar da on yýl la rý a lan me sa fe, bu dö nem ler de gün ler i çin de a lý nýr. Þu bir kaç a ya TE KEL iþ çi le ri nin ey le mi gi bi bir kaç ey lem sýð - dý. Mil yon lar ca iþ çi nin, ka mu e mek çi si nin ey le mi ne son kýrk yý lýn en bü yük ey le mi den di. TE KEL ey le mi ne de Av ru pa'nýn son on yý lýn en et ki li ey le mi de ni yor. Bu bir sýç ra ma dýr. TE KEL ey le miy le sý nýf ha re ke ti ve mü ca de le si ge nel o la rak da ha i le ri bir nok ta ya sýç ra mýþ týr. Tekel Güncesi 299

9 Te kel ci ser ma ye nin e mek çi halk kit le le ri üs tün de uy gu la dý ðý fa þist dev let te rö - rü nü ar týr ma sý da ge nel gi di þa tý de ðiþ tir mi yor. Ey lem ci iþ çi le rin ey le mi nin ilk gü nün - de ol du ðu gi bi, kit le le rin da ha bü yük bir öf ke ve ka rar lý lýk la dev let güç le riy le ça týþ ma la rý na yol a çý yor. Ýk ti da rýn iþ çi le re yö ne lik bas ký sý ey lem bo yun ca çe þit li bi - çim ler de sür dü, fa kat bu nun kit le yi ge ri let me de en u fak bir et ki si ol ma dý. Ýþ çi kit le - le ri nin mi li tan tav rý hiç de ðiþ me di. Ey lem de ge çen her gün, kit le le rin öf ke si ni ve mi li tan lý ðý ný bi raz da ha bi le di. Ey le me yö ne lik sal dý rý lar ve bas ký lar öy le si ne yo ðun ol du ki, kit le ler, bu nun kar - þý sýn da dev rim ci bir an la yýþ la, hü cum cu bir ta výr la ha re ket et mek zo run da kal dý. Ýþ - çi ler a yak lan ma cý bir an la yýþ la ha re ke te geç me den, hiç bir so run la rý ný çö ze me ye cek le ri ni çok i yi bi li yor lar. Bu ne den le ik ti da rýn üs tü ne ce sa ret le gi di yor - lar. Ey lem ci iþ çi le rin bu sa vaþ çý tav rý, bu yi ðit tu tum la rý çok ge niþ bir kit le yi et ki le - di, on la ra i le ri a týl ma la rý yo lun da ce sa ret ver di. Da ha þim di den, e mek çi halk kit le le ri TE KEL iþ çi le ri nin ör ne ðin den söz et me ye baþ la dý. Ey lem de o lan e mek çi le rin, ey lem le ri nin bel li bir a þa ma sýn da aç lýk gre vi ne git - me le ri ve ö lüm o ru cu nu gün de me ge tir me le ri, on la rýn is tek le ri ni ka bul et tir me de ki, hak la rý ný al ma da ki ka rar lý lý ðý nýn i le ri bir gös ter ge si ol du. Bir çok ko nu da ol du ðu gi - bi, bu ko nu da da dev rim ci ha re ke tin mü ca de le tar zý, e mek çi kit le le rin mü ca de le tar - zý o lu yor. Bü tün bun lar, e mek çi ve sö mü rü len yý ðýn la rýn bi linç ve pra tik te na sýl bir ge liþ me gös ter dik le ri ni or ta ya ko yu yor. Bu, dev rim ci leþ me dir, dev rim yo lun da bü yük bir sýç ra ma dýr. Dev rim, bir a vuç dev rim ci nin i ra de si ol mak tan çý kýp, ge niþ halk kit - le le ri nin i ra de si ne dö nüþ müþ tür. Dev rim ci kit le ey lem le ri, yük se len bir çiz gi de i ler - li yor. Sis te min kes kin le þen çe liþ ki le ri ni ve yo ðun-dev rim ci ge liþ me yi en alt dü zey de gös te ren sos yal-re for mist ha re ket ve bu ko nu da on lar la ay ný nok ta da o lan o por tü nist ha re ket ler, gün cel dev rim ci sý nýf mü ca de le si ni de bü tün bo yut la rýy la an la ya maz lar. TE KEL iþ çi le ri nin dev rim ci sý nýf mü ca de le si ni ha la an la ya ma dýk la rý gi bi. On lar halk - la rýn dev rim ci mü ca de le si ne gü ven duy mu yor lar. Her se fe rin de kit le le rin dev rim ci gü cü nü ha fi fe al dý lar. Dev rim ci kit le le rin mü ca de le si ni ha fi fe al ma yýn; ta ri hi on lar ya - par. Uz laþ ma cý kü çük-bur ju va ha re ket le rin yap tý ðý, dev rim ci kit le ey lem le ri nin pe þin - den sü rük len mek tir. Bak ma yýn bu sü rük len me ci le rin ön cü lük gü rül tü le ri ne; ön cü lük a dý na yap týk la rý yay ga ra dan baþ ka bir þey de ðil dir. Dev rim ci kit le ler i se ön - cü lük ye te ne ði ni pra tik te or ta ya ko yu yor. TE KEL iþ çi le ri nin mü ca de le sin de ye ni den so mut la nan iþ çi sý ný fý nýn ön cü lük gü - cü, top lu mun e zi len ve sö mü rü len sý nýf la rý ný ken di et ra fýn da bir leþ tir me ye te ne ði ne yal nýz ca pro le tar ya nýn sa hip ol du ðu nu gös ter miþ tir. TE KEL iþ çi le ri nin ey le mi, ge - niþ e mek çi kit le le ri, kü çük-bur ju va zi yi, ay dýn la rý, öð ren ci le ri ha re ke te ge çir miþ ve ken di ey le min de bir leþ tir miþ tir. Ey lem ci iþ çi ler ik ti da ra kar þý ey le me geç tik le ri i çin, dev let güç le riy le ça týþ týk la rý i çin, e mek çi le rin ve halk la rýn sem pa ti si ni ve des te ði ni ka - zan dý lar. An cak bur ju va dev le te kar þý mü ca de le, an cak fa þiz me ve bur ju va zi ye kar þý mü ca de le ge niþ halk kit le le ri ni, ser ma ye e ge men li ði ni, fa þist dev le ti yýk ma mü ca de - le sin de bir leþ tir me ye te ne ði ni yal nýz ca pro le tar ya gös te re bi lir. Bin ler ce iþ çi haf ta lar dýr bü yük bir ey lem le sar sý yor top lu mu. Ay lar ca ey lem de o Tekel Güncesi

10 lan iþ çi ler var. Ýz mir be le di ye iþ çi le ri nin ay lar ca ey lem ha lin de ol ma sý ve bir ay sü - ren Ýz mir-an ka ra yü rü yü þü, sý nýf mü ca de le si a çý sýn dan çok ö nem li ve et ki le yi ci dir. E mek çi le rin her þe yi gö ze a lan bir kav ga ya tu tuþ ma sý, i çin de bu lun duk la rý du ru mun bir so nu cu dur. Ser ma ye ye ve o nun dev le ti ne kar þý ha re ke te geç me de, sý nýf bi lin ci nin e mek çi ler i çin de yay gýn laþ ma sý nýn ve yýl lar sü ren yo ðun-dev rim ci mü ca de le nin et - ki si çok a çýk týr. Bu et ki len mey le bir lik te, e mek çi kit le le rin ya þa dýk la rý se fa let ko þul - la rý, onları i çin de ol duk la rý du ru ma ve top lu ma kar þý a yak lan ma ya i ti yor. Her ça lý þan iþ çi, her an iþ siz bir iþ çi o la bi lir. Ýþ siz ka lan bi ri ar týk ko lay ko lay iþ bu la mý yor. Ýþ siz iþ çi ler or du su bü yü dük çe bü yü yor. Ya þam ko þul la rý dur ma dan a ðýr - la þý yor. Yok sul in san la rýn u mut suz lu ðu dur ma dan bü yü yor. Ýþ te e mek çi le rin i çin de bu lun duk la rý bu yý ký cý ya þam ko þul la rý, on la rý sis te me kar þý ö lü mü ne bir ey le me, a - yak lan ma ya zor lu yor. Ýþ çi ey lem le ri nin ö ne mi ni sa de ce so mut e ko no mik ka za ným lar la sý nýr lý gö ren le - rin ter si ne, pro le tar ya nýn kur tu lu þu a çý sýn dan so ru na ba kan lar, bu ey lem le rin ö ne mi - ni, e mek çi le rin kur tu lu þun da ki ro lü ve ye ri a çý sýn dan de ðer len di rir ler. TE KEL iþ çi le ri nin ey le mi nin gün cel so mut so nuç la rý ne o lur sa ol sun, var lý ðýy la, e mek çi kit - le le rin, ser ma ye e ge men li ði ni de vir me ta ri hi dev rim ci de vi ni mi ne bir i tiþ ver miþ tir. Ýþ çi le rin ey le mi, bu yön de, ye ni ey lem le ri a teþ le miþ ve bü yük bir e ner ji yi ha re ke te ge - çir miþ ti. TE KEL iþ çi le ri ser ma ye nin ve ser ma ye dev le ti nin sal dý rý la rý na kar þý bü yük bir sa vaþ ver me ve iþ çi sý ný fý ha re ke ti ni i le ri ye gö tür me o nu ru nu ta þý ya cak lar dýr. TE KEL iþ çi le ri nin ey le mi, iþ çi sý ný fý nýn ser ma ye ye ve fa þiz me kar þý ye ni bir kal - kýþ nok ta sý dýr. E mek çi sý ný fýn mü ca de le si nin bu nok ta ya gel me si, i le ri bir du rum dur. An cak e mek çi kit le ler hiç bir þe kil de bu nok ta da dur ma ya cak ve da ha i le ri gi de cek - ler dir. Ve dev rim ci sý nýf mü ca de le si her kez ye ni ve da ha i le ri bir ha re ket nok ta sý na u la þý yor. Bu sa va þým, e mek çi sý nýf ik ti da ra ge le ne dek yük se le rek sü re cek tir. Kit le - ler, sö mü rü cü sý ný fýn bü yük bir te rör ve kat li a ma baþ vur ma sý kar þý sýn da bu lun du ðu nok ta dan ge ri ye i til se de, e mek çi sý nýf el de et ti ði de ne yim le re da ya na rak ye ni den ve da ha bü yük bir güç le i le ri ye doð ru gi de cek tir. Bu an lam da, el de et ti ði de ne yim ler, iþ çi kit le le ri i çin, i le ri ye git mek i çin da i ma bi rer da ya nak o la cak týr. Hýz la yük se len ve yo ðun bir bi çim de ge li þen e mek çi halk ha re ke ti, dev rim ci du - ru mun bir so nu cu dur. Þid det le nen kit le ha re ke ti ay ný za man da sis te min kri zi ni ar tý - ran bir rol oy nu yor. Sis te min iç kri zi de rin leþ tik çe, kit le ha re ke ti ak tif o la rak ö ne çý ký yor. Halk a yak lan ma sý ve dev rim, bu ob jek tif ko þul lar i çin de ol gun la þý yor. Ob jek - tif ko þul la rýn bir dev rim i çin ol gun laþ ma sý yet mez; dev ri min ko þul la rý ný bir dev ri me çe vi re cek o lan öz ne nin, dev rim ci sý ný fýn, e mek çi halk kit le le ri nin dev ri me ha zýr lan - ma sý ge re ki yor. Pro le tar ya nýn dev rim ci sý nýf par ti si Le ni nist Par ti, tam da bu nu ya pý yor. Te o ri - siy le, dev rim ci po li ti ka la rý ve dev rim ci tak ti ðiy le, pro pa gan da ve a ji tas yon a raç la - rýy la ve pra tik o la rak e mek çi kit le le ri dev ri me ha zýr lý yor; dev ri mi pra tik o la rak ör güt lü yor; TE KEL iþ çi le ri nin ey le mi nin i çin de yer a la rak, kit le le re pro le ter sý nýf bi - lin ci ta þý yor, on la rý dev ri me yön len di ri yor. Var o lan du ru ma kar þý kit le le ri a yak lan - dýr mak; mev cut du ru mu dev rim yo luy la de ðiþ tir mek i çin mü ca de le ve ri yor. Tekel Güncesi 301

11 302 Tekel Güncesi

12 KAVGA BİTMEDİ DAHA YENİ BAŞLIYOR Te kel iþ çi le ri nin An ka ra nýn or ta ye rin de yap týk la rý bü yük di re niþ Da nýþ tay ýn ka ra rý ný fýr sat bi len sen di ka cý lar ta ra fýn dan bi ti ril di. Dü ze nin kal bin de, Mec lis e bir kaç yüz met re lik me sa fe de, bir iþ çi cum hu ri ye ti ni an dý ran Ça dýr Kent in a le la ce - le ve iþ çi le rin i ra de si ne rað men or ta dan kal dý rýl ma sý Hü kü me ti bir par ça ra hat lat tý. Da ha doð ru su, hem hü kü met hem de bu bü yük di re ni þi ar týk sýrt tan a týl ma sý ge re ken a ðýr bir yük o la rak gör me ye baþ la yan sen di ka cý lar bu iþ ten yað dan kýl çe - ker gi bi sýy rýl dýk la rý ný san dý lar a ma ger çe ðin böy le ol ma dý ðý ný an la ma la rý i çin u zun sü re geç me si ge rek me di. Te kel iþ çi le ri di re ni þi za fer el de e de ne ka dar sür dür me ye son de re ce ka rar lýy - dý lar. O nun i çin sen di ka nýn ça dýr la rýn kal dý rýl ma sý ka ra rý ný pro tes to lar la kar þý la dý - lar. Ça dýr la rýn kal dý rýl ma sý ný is te yen ler iþ çi ler de ðil, sen di ka cý lar dýr. Sen di ka cý lar i se, kar þý çýk sa lar da iþ çi le rin sen di ka ka rar la rý na u ya cak la rý ný bi li yor lar dý. Bu yüz - den a par to par ha zýr lan mýþ bir a çýk la may la ça dýr la rýn sö kül me si ka ra rý ný a çýk la dý - lar. Da nýþ tay ka ra rý nýn ya rat tý ðý fýr sat ka çý rýl ma ma lýy dý. Ne var ki bu a ra da u fak(!) bir ha ta iþ le di ler. Þöy le: iþ çi le ri ya týþ týr mak i çin as - lýn da di re ni þin bit me di ði ni, ak si ne her ta ra fa ta þý na ca ðý ný, Her Yer Te kel Her Yer Di re niþ slo ga nýy la ha re ket e de cek le ri ni, ça dýr la rý sök me ka ra rý nýn ey le me ve ril - miþ bir mo la ol du ðu nu, 1 Ni san da An ka ra da top la nýp bir gün lük ey lem ya pa cak - la rý ný söy le me yi de ih mal et me di ler. Sen di ka cý lar, böy le bir söz ve rir ler ken as lýn da gü nü kur tar ma ya ça lý þý yor lar dý. Ken di le ri ver dik le ri söz de cid di de ðil ler di, iþ çi le rin de bu nu cid di ye al ma ya cak la - rý ný dü þün dü ler. Tam ter si ol du. Ýþ çi ler, sen di ka nýn söy le dik le ri ni faz la sýy la cid di - ye al dý lar ve git tik le ri her ye ri ey lem ye ri ne çe vir me ye baþ la dý lar. Þim di göz ler 1 Ni san a çev ril miþ du rum da. Tekel Güncesi 303

13 A ma Ni san a yýn da or ta ya çý ka cak du rum ne o lur sa ol sun Te kel Di re ni þi da - ha þim di den iþ çi sý ný fý ta ri hin de bir dö nüm nok ta sý ol ma ö zel li ði ni ka zan dý bi le. Bu ba kým dan bu bü yük di re niþ her yön den in ce len me yi hak et ti. Çün kü bu Di re ni þin et ki le ri, týp ký Ha zi ran Di re ni þi gi bi, bun dan son ra ki bü tün iþ çi sý ný fý ha re ke - ti ü ze rin de de rin iz ler bý ra ka cak, iþ çi sý ný fý nýn her bö lü ðü, ser ma ye sý ný fý na ve dev - le te kar þý ey le me ge çer ken Te kel Di re ni þi ör ne ði nin yo lun dan i ler le me ye ça lý þa cak. Kit le ey lem le ri nin man tý ðý böy le iþ ler. Kit le ler, ken di ya þam sal so run la rý nýn çö zü mü i çin ey le me geç me ye ka rar ver dik le rin de ön ce lik le, ge ri de ka lan en i le ri ey le mi tek rar et me ye ça lý þýr lar. Ye ni ve da ha i le ri bir ey lem bi çi mi bu la na ka dar da bu nu ya par lar. An cak, tek rar et tik le ri bi çim den da ha i le ri bir bi çim bul duk la rýn da es ki yi he men terk e de rek ye ni o la na yö ne lir ler. Bu sap ta ma mý zý doð ru la yan ör nek ler, Te kel Di re ni þi da ha sü rer ken or ta ya çýk ma ya baþ la dý. Ta riþ iþ çi le ri baþ ka bi çim ler le so nuç a la ma dýk la rý ný gö rür ler se Te - kel Di re ni þi ör ne ði ni tek rar la ya cak la rý ný a çýk la dý lar bi le. A ma biz þim di bu du ru - mu bir ke na ra bý ra ka rak, Te kel Di re ni þi nin baþ ka yön le ri ne ba ka lým. E mek çi Sý nýf la rýn Mü ca de le Bir li ði! Te kel iþ çi le ri nin di re ni þi, da ha ilk gün le rin den i ti ba ren e mek çi sý nýf la rýn il gi o - da ðý ol du. Tür ki ye ve Kür dis tan da bir le þik dev ri min bü tün top lum sal güç le ri göz - le ri ni Te kel Di re ni þi ne çe vir di ler. Te kel Di re ni þi ký sa za man da tüm göz le rin ü ze ri ne çev ril di ði bir o dak ha li ne gel di. Ne den? Ne de ni ba sit. Ý ki ül ke nin e mek çi sý nýf la rý Te kel iþ çi le ri nin hü kü me te kar þý bir ey lem i çin de ol du ðu nu gö rü yor lar dý ve Te kel iþ çi le ri nin za fe ri nin ken di mü ca de le le ri a çý sýn dan ö ne mi ni an lý yor lar dý. Te kel iþ çi le ri nin ka zan ma sý ve hü kü - me tin ye nil me si ken di za fer le ri an la mý na ge le cek ti. Çün kü böy le bir ye nil gi hü kü - me tin di ren ci ni ký ra ca ðý gi bi ken di le ri ne yol da aç mýþ o la cak tý. Dev rim ci ko mü nist mü ca de le a çý sýn dan bu du rum dan çý ka rýl ma sý ge re ken baþ - lý ca i ki so nuç var dýr. Bi rin ci si, bu ka dar ge niþ bir kit le nin hü kü me tin iþ çi sý ný fý nýn bir bö lü ðü kar þý sýn da ye nil gi si ni is te me si kit le ler de hü kü me te ve hü kü met so mu tun - da as lýn da dü ze ne kar þý bi rik miþ öf ke nin, dev rim ci ey le me du yu lan is te ðin, bas ký ve sö mü rü den kur tul ma is te ði nin ne den li güç lü ol du ðu na i þa ret e der. Sa yý la rý mil yon - lar la öl çü len e mek çi sý nýf lar þim di bu hü kü met ten ve hü kü me tin tem sil et ti ði dü zen - den kur tul ma is tek le ri ni bu þe kil de a çý ða vu ru yor lar. Ý kin ci ö nem li so nuç i se iþ çi sý ný fý nýn dev rim mü ca de le sin de pra tik te or ta ya çý - kan ro lü ne i liþ kin dir. Te kel Di re ni þi et ra fýn da ke net le nen e mek çi sý nýf lar, iþ çi sý - ný fý nýn ön cü ro lü nü pra tik te ka bul et miþ ol duk la rý ný, iþ çi sý ný fý ný ön cü o la rak ta ný dýk la rý ný or ta ya koy muþ ol du lar. Nes nel ko þul lar bu so mut ey lem de iþ çi sý ný fý - ný ken di li ðin den ö ne çý kar dý ve kit le ler iþ çi sý ný fý nýn ö ne çý kan bö lü ðü et ra fýn da ke - net le ne rek sý ný fýn ro lü nü ka bul et tik le ri ni ey lem le riy le gös ter di ler. Te kel Di re ni þi et ra fýn da e mek çi sý nýf la rýn ve genç li ðin na sýl bir ey lem a ðý ör güt le ri ni gör dük, bi li yo ruz. Or ta ya çý kan du rum sos yal re for mist le rin ve o por tü - nist le rin söy le dik le ri da ya nýþ ma dan çok da ha ö te bir þey di. Bu bir mü ca de le bir Tekel Güncesi

14 li ði i di. Söz ko nu su o lan or tak düþ ma na kar þý, ay ný a maç lar i çin, ay ný za man di li min - de e mek çi sý nýf la rýn mü ca de le siy di. Ýþ çi sý ný fý nýn de ði þik bö lük le ri o lan Mar ma ray, Kent A.Þ, Çe men, E sen yurt Be - le di ye iþ çi le ri ve da ha sa ya ma dý ðý mýz pek çok iþ let me/fab ri ka iþ çi le ri nin Te kel Di - re ni þi ne yak la þým la rý des tek/da ya nýþ ma kav ram la rýy la a çýk la na maz. Yüz bin ler ce ka mu e mek çi si nin, hü kü me tin teh dit le ri ne rað men iþ bý rak ma sý da ben zer kav ram - lar la a çýk la na maz. Çün kü ka mu e mek çi le ri Te kel Di re ni þi nin za fe ri i çin ha re ke - te ge çer ler ken ken di ya þam sal so run la rý nýn çö zü mü i çin de mü ca de le et tik le ri nin bi lin cin dey di ler. Di re niþ ken di le ri nin di re ni þiy di. So nuç ta, mil yon lar ca e mek çi yi i çi ne a lan bir mü ca de le bir li ði sü re ci or ta ya çýk tý. Þu nun da al tý ný çiz mek ge re kir: e mek çi kit le le rin bu mü ca de le bir li ði sen di - ka cý la rýn en gel le me ça lýþ ma la rý na rað men or ta ya çýk mýþ týr. Ýþ bý rak ma ey le mi ne ol - sun, iþ çi le rin An ka ra ya ge lip ey lem yap ma is tek le ri ne ol sun en bü yük en gel bur ju va sen di ka cý lar dan gel di. Ýþ çi le rin ve di ðer e mek çi le rin An ka ra ya gel me le ri - ni en gel le mek ya da iþ bý rak ma la rý ön le mek i çin sen di ka cý la rýn ö zel ça ba har ca dýk - la rý ný Tek-Gý da Ýþ Baþ ka ný nýn ken di si a çýk la dý. De mek ki, iþ çi le rin ö nün de dü ze ni ve hü kü me ti ko ru yan bu sen di ka cý ba ri ka tý ol ma say dý An ka ra nýn mil yon lar ca e mek çi nin a yak ses le riy le sar sýl ma sý iþ ten bi le de ðil di. A ma du rum ne o lur sa ol sun, Te kel Di re ni þi, e mek çi sý nýf la rýn mü ca de le bir li ðin de çok ö nem li ve i le ri bir a þa ma nýn ya ka lan dý ðý ný; dip ten ge len bu dal ga nýn bun dan böy le bü yü ye rek i ler le ye ce ði ni gös ter di. Di re ni þin Za yýf Nok ta la rý! Bü tün bü yük lü ðü ne, sar sý cý et ki le ri ne ve mil yon la rý et ki si al tý na a lan gü cü ne rað men Te kel Di re ni þi nin za yýf yön le ri de var dý. Ýþ çi sý ný fý ha re ke ti ni bek le yen da - ha kap sam lý ey lem le re ha zýr lýk ba býn da bu yön le rin de bi lin ce çý ka rýl ma sý ge re kir. Bu za yýf nok ta la rýn ba þýn da ey le min bir tür lü sen di kal et ki yi ký ra ma ma sý ge li - yor. Ey le min iþ çi le rin bas ký sýy la ya pýl dý ðý ný, iþ çi ler ta ra fýn dan ha zýr lan dý ðý ný bi li yo - ruz. Sen di ka, bu ra da iþ çi le rin is tek le ri ne bo yun eð mek ten, da ha doð ru su, uy gun a ný ya ka la yýn ca ya de ðin, bo yun e ðer gö rün mek ten baþ ka bir þey yap ma dý. Uy gun an di re niþ baþ la dýk tan son ra gel di. Sü re cin ba þýn da, sen di ka ya rað men yol al mak zo - run da ka lan iþ çi ler, ey lem baþ la dýk tan son ra tek bir leþ ti ri ci un sur o la rak sen di ka nýn i ni si ya ti fi al tý na gir mek zo run da kal dý lar. Sen di ka, ba þýn dan be ri is te me di ði ey le mi, iþ çi le rin öf ke si ni ü ze ri ne çek me den bi tir mek i çin e lin den ge le ni yap tý. Bu bi li nen ve bek le nen bir du rum du. Ýþ çi le rin yap ma sý ge re ken i se ko mi te ler ya da kon sey ler bi çi min de ör güt le ne rek i ni si ya ti fi sen di ka nýn e lin den al mak tý. Ýs ter Ça dýr lar Kon se yi is ter Ça dýr lar Ko mi te si ya da baþ ka bir ad al týn da ol sun, iþ çi ler ken di mü ca de le or gan la rý ný o luþ tur ma lýy dý lar. Te kel iþ çi le ri ka zan mak i çin ne yap ma lý yýz di ye sor duk la rýn da sos yal re for - mist ler ve o por tü nist ler iþ çi le re sen di ka yý a þa cak ö ne ri ler le gi de me di ler. Le ni nist Par ti, iþ çi le re ko mi te ler ya da kon sey ler bi çi min de ör güt le ne rek sü reç le il gi li tüm ka rar la rý ken di le ri nin al ma la rý ný ö ner di. Bu ö nem li bir nok tay dý zi ra sen di ka nýn tür - lü çe þit li o yun lar la di re ni þi bir þe kil de bi tir me ye ça lý þa ca ðý gün gi bi or ta day dý. Tekel Güncesi 305

15 Ne ya zýk ki, iþ çi ler Le ni nist Par ti nin ö ne ri si nin ge re ði ni ye ri ne ge tir me di ler; ge - ti re me di ler. Ý le ri iþ çi ler bu ö ne ri yi ye rin de bul ma la rý na kar þýn bu nu ya þa ma ge çi re - bi le cek güç ve et ki yi ken di le rin de bu la ma dý lar. Bun da, ken di le ri ne bu ko nu da hiç bir yar dým ve des tek te bu lun ma yan, sen di kay la a ra yý boz ma mak i çin bin bir tak la a tan sos yal re for mist ve o por tü nist si ya set le rin pay la rý ol du ðu nu da ek le mek ge re kir. Di re ni þin bir di ðer za yýf nok ta sý, ta lep ler ko nu sun da or ta ya çýk tý. Ýþ çi ler, ken - di li ðin den bi lin cin so nu cu o la rak ta lep le ri ni dar mes le ki sý nýf çý kar la rýy la sý nýr la mýþ - lar dý. Bu sý nýr lý lýk hem sen di ka nýn hem de hü kü me tin i þi ne ge li yor, on la rýn i þi ni ko lay laþ tý rý yor du. Çün kü hü kü met ol sun sen di ka ol sun, ey le min so nuç suz kal ma sý i çin bir yan dan ta lep le rin sý nýr lý kal ma sý di ðer yan dan ey lem le rin de dar ve sý nýr lý ol ma sý i çin ö zel ça ba har cý yor lar dý. Ya pýl ma sý ge re ken ken di li ðin den or ta ya çý ký yor. Ýþ çi ler ne ey lem de ne de ta lep - ler de ken di le ri ni sý nýr la ma lýy dý lar. Bir kez da ha iþ çi ler ka zan mak i çin ne yap ma - lý yýz di ye sor duk la rýn da sos yal re for mist ler ve o por tü nist ler iþ çi le rin ken di li ðin den bi lin ci ö nün de diz çök tü ler ve ta lep ler le ey lem le rin sý nýr lý kal ma sý ný hem o nay la dý - lar hem de ö ner di ler. Le ni nist Par ti i se ter si ni yap tý. Ýþ çi le re ka zan mak is ti yor lar sa hem ta lep ler de hem de ey lem de da ha i le ri git me le ri ge rek ti ði ni, an cak bü tün e mek - çi sý nýf la rýn ve Kürt u lu su nun ta lep le ri ni ken di ta lep le ri o la rak ö ne sü rer ler se ar ka - la rýn da ki kit le des te ði nin mu az zam þe kil de ar ta ca ðý ný söy le di ler. Ýþ çi le rin, Kürt u lu su nun ve tüm e mek çi sý nýf la rýn ya þam sal so run la rý nýn çö zü mü bir ik ti dar me se - le siy di. O nun i çin iþ çi ler mü ca de le bay rak la rý nýn üs tü ne her þey den ön ce Bü tün Ýk - ti dar E me ðin O la cak þi a rý ný yaz ma lýy dý lar. Bu, hem iþ çi sý ný fý nýn ta rih sel ro lü ne hem de ön cü lük ro lü ne uy gun o lan dý. Bu nun dý þýn da Le ni nist Par ti iþ çi le re, Kürt U lu su nun Ken di Ka de ri ni Ta yin Hak ký ta le bi ni i le ri sür me le ri ni ö ner di. Bu ta le bin Te kel iþ çi le ri ta ra fýn dan i le ri sü - rül me si Te kel Di re ni þi ne Kürt hal ký nýn ke sin des te ði ni ka zan dý ra cak tý. Hü kü met, di re ni þin i çin de PKK lý lar var di ye rek kar þý yön de bir ham le yap tý. Böy le ce, Kürt hal ký nýn di re ni þe o la sý des te ði nin ö nü nü kes me ye ça lýþ tý. Te kel iþ çi le ri bu ham le ye Kürt u lu su nun öz gür lük hak ký ný sa vu na rak ya nýt ve re bi lir di ve ver me liy di. Bu nun ya pý la ma ma sý di re ni þin bir baþ ka za yýf nok ta sý ný o luþ tur du. Tüm ya þam sal so run la rýn çö zü mü bir ik ti dar ve ay ný an lam da bir hü kü met- so - ru nuy du. As lýn da Tek-Gý da Ýþ baþ ka ný far kýn da ol ma dan ve baþ ka an lam da da ol sa hü kü met me se le si ni gün de me ge tir miþ ti. Ge re kir se hü kü me ti yý ka rýz söz le riy le bu can a lý cý so ru nu or ta ya at mýþ ol du. Te kel iþ çi le ri bu tar týþ ma yý Dev rim ci De mok - ra tik Hü kü met he de fi ni ö ne çý ka ra rak da ha da de rin leþ ti re bi lir ler di. Bu nu yap ma - la rý, kur tu luþ öz le miy le do lu kit le le rin ke sin des te ði ni iþ çi le re ka zan dý rýr dý. Ey lem de ve ta lep ler de i le ri ye doð ru a tý la cak böy le bir a dým hü kü me tin ol sun sen di ka nýn ol sun a sýl kor ku lu rü ya sýy dý. On lar, iþ çi le ri hep bir bek len ti ye so ka rak ve yer le rin de ey lem siz ça ký lý tu ta rak mo ral bo zu cu bir or tam ya ra týp ey le min çö zül - me si ni, iþ çi le rin da ðýl ma sý ný plan lý yor lar dý. Bel ki plan la dýk la rý ol ma dý a ma kork tuk - la rý da baþ la rý na gel me di. Yi ne de bi ten bir þey yok he nüz. Te kel iþ çi le ri nin de di ði gi bi Kav ga Ye ni Baþ - lý yor 306 Tekel Güncesi

16

17

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Ýþte aramýzdaki fark

Ýþte aramýzdaki fark KURBANLIKLAR ELDE KALDI FÝYATLAR YARIYA DÜÞTÜ HABERÝ SAYFA 6 DA BAYRAM YAPAYIM DERKEN SAÐLIÐINIZDAN OLMAYIN KURBAN ETÝNÝ SAÐLIKLI TÜKETMENÝN 12 YOLU HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL:

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Anayasa tamamen deðiþmeden yetki gasbý bitmez

Anayasa tamamen deðiþmeden yetki gasbý bitmez SiyahMaviKýrmýzýSarý SBS açýklandý, sýra tercihlerde/ 3 TE Emlâk piyasasýnda hareket yok/ 11 DE Memur adaylarý zorlu virajda/ 6 DA Ýpek üreticiliði de tarih olmasýn / 20 DE SBS birincisi Antalya dan Mus

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı