DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s Ocak 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005"

Transkript

1 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Clt: 7 Sayı: 1 s Ocak 25 DEPREM EKİSİ ALINDA YAPILARDA OLUŞAN ABAN KESME KUVVELERİNİN KIYASLANMASI (COMPARISON OF BASE SHEAR FORCES A BUILDINGS UNDER EARHQUAKE EFFEC) Nurye Y. KIVILCIM* ÖZE / ABSRAC Ülkemzde özellkle son 1 yılda oluşan ve büyük can ve mal kaybına neden olan depremler, depreme dayanıklı yapı tasarımına yeterl önemn verlmedğn östermektedr. Bu çalışmada, 1992 yılında Erzncan da, 1995 yılında Dnar da, 1998 yılında Adana- Ceyhan da ve 1999 yılında İzmt te meydana elen depremlern vme kayıtları esas alınmıştır. Sayısal örnek olarak seçlen betonarme br yapıda, 1975 ve 1998 yıllarında yürürlüğe ren Afet Bölelernde Yapılacak Yapılar Hakkındak Yönetmelk Hükümler dkkate alınarak yapıda oluşan taban kesme kuvvetler le ülkemzde son yıllarda oluşan depremlern üçlü yer vme kayıtları kullanılarak modların brleştrlmes yöntem le hesaplanan taban kesme kuvvetler kıyaslanmıştır. Earthquakes n last ten years n urkey whch cause catastrophes and lfe loses show us there s no enouh precauton and no enouh desnn for constructon of earthquake resstant buldns. In ths study, earthquakes acceleraton records whch belon to Erzncan n 1992, Dnar n 1992, Adana-Ceyhan n 1998 and Izmt n 1999 are used. Also as an example the base shear forces of a renforced buldn, whch are calculated by usn the procedures presented n 1975 and 1998 urksh Earthquake Resstant Desn Code for Buldns and the base shear forces of the same buldn whch are determned by applyn the modes superposton method to the stron round acceleraton records of the earthquakes that are observed n recent years, are compared. ANAHAR KELİMELER / KEYWORDS Mukabele spektrumları, tasarım spektrumu, deprem yönetmelğ Response spectrum,desn spectrum, earthquake desn code * DEÜ, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, ınaztepe, Buca/İZMİR

2 Fen ve Mühendslk Ders Clt : 7 Sayı : 1 Sayfa No: 2 1. GİRİŞ Ülkemz, dünyanın öneml deprem kuşaklarından brs olan Alp-Hmalaya Deprem kuşağının en aktf bölesnde yer almaktadır. Bu nedenle ülkemz çn depreme dayanıklı yapı tasarımı büyük önem kazanmaktadır. Deprem, yer kabuğunun hareket olduğu çn, yapılarda zamana bağlı ttreşm oluşturur. Depreme dayanıklı br yapıdan, sık ve küçük şddettek depremler elastk sınırlar çnde kalarak; orta şddettek depremler elastk sınırların ötesnde fakat taşıyıcı sstemde onarılablr önemsz hasarlarla; çok seyrek ve şddetl depremler se büyük hasarlarla fakat taşıyıcı sstem tamamen öçmeden ve can kaybı olmaksızın karşılaması beklenmektedr. Ülkemzde oluşan son büyük depremlerde örülen büyük mktardak can ve mal kayıpları, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve üretm kurallarına dkkat edlmedğn östermektedr. Bu çalışmada ülkemzde son yıllarda meydana elen büyük depremlern üçlü yer vme kayıtlarından hareketle elde edlen yapılarda oluşacak taban kesme kuvvetlernn, 1998 ve 1975 yıllarında yürürlüğe ren Afet Bölelernde Yapılacak Yapılar Hakkındak Yönetmelk hükümlerndek hesap esaslarına öre bulunacak taban kesme kuvvetlernn kıyaslanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelk olarak örnek br betonarme yapıya deprem yönetmelk hükümler ve ülkemzde son yıllarda oluşan büyük depremlere öre etkyecek toplam taban kesme kuvvetler hesaplanmıştır. 2. YAPILAN KABULLER Bu çalışmada hesapları kolaylaştırıcı aşağıdak kabuller yapılmıştır: 1) Yapı lneer-elastk davranmaktadır. 2) Yapının kütleler kat sevyelernde topaklanmıştır. 3) Yapının sönüm çarpanı % 5 alınmıştır. 3. YAPILARIN DİNAMİK YÜKLER ALINDA DAVRANIŞI aşıyıcı sstemn tüm yer değştrmes seçlen bazı noktaların yer değştrmesyle veya belrl fonksyonların toplamı şeklnde ortaya çıkar. Bu noktaların veya koordnat fonksyonlarının sayısı sstemn serbestlk dereces olarak adlandırılır. (Celep vd, 1993). Doğrusal-elastk dnamk br sstemn temel bleşenler olan kütle, rjtlk ve sönümün br tek fzksel elemanda toplandığı varsayılan sstemlere tek serbestlk derecel (SD) sstemler denr. (Erdk vd., 198). Kütle, rjtlk ve sönüm bleşenlernn brden fazla fzksel elemanda toplandığı varsayılan sstemlere çok serbestlk derecel (ÇSD) sstemler denr. Çok serbestlk derecel br sstemn dnamk hesap model olarak, kütlelernn kat sevyelernde toplandığı varsayımına dayanan ayrık kütlel ya da yayılı kütle kabulüne dayanan sürekl sstem hesap yöntemler söyleneblr. Çok serbestlk derecel br sstemn dnamk davranışını belrleyen hareket denklem sstem, tek serbestlk derecel sstemn hareket denklemnn enelleştrlmş br bçm olarak matrs formda aşağıdak b yazılır. Burada [ M ] n n{ x& ( t) } 1 + [ c] n n{ x& ( t) } 1 + [ K ] n n{ x( t) } 1 = [ M ] n n[ I ] n 1 && x ( t) 1 1 & (1) n n, sstemn serbestlk derecesn, [M] nxn, kütle matrsn [c] nxn, sönüm matrsn n n

3 Sayfa No: 3 N.Y.KIVILCIM [K] nxn, rjtlk matrsn [I] nx1, brm vektörü & x (t), üçlü yer vmesn {x(t)}, yapının yer değştrme vektörünü { x&, yapının hız vektörünü {& x&(t) }, yapının vme vektörünü östermektedr. Şekl 1 de çok serbestlk derecel sstem ve kat hzalarında kütleler toplanmış matematk hesap model örülmektedr. m 3 m 3 m 2 m 1 h 3 h 2 h 1 m 2 m 1 L 1 L 2 (a) (b) Şekl 1. a) Çok Serbestlk Derecel Sstem b) Çok Serbestlk Derecel Sstemn matematk hesap model Ayrık kütlel modelde kütlelern serbestlk dereceler doğrultusundak deplasmanlar {z} enlk vektörüne bağlı olarak aşağıdak b elde edlr.(çatal, 22) {x}=[a]{z} (2) Burada {z}, enlk vektörünü [a], mod vektörlernden oluşmuş modal matrs östermektedr. (2) nolu fadey (1) nolu bağıntıda yerne yazarsak aşağıdak denklem elde edlr. [ M ][ a]{ & z } [ c][ a]{ z& } + [ K ][ a]{ z} = [ M ][ I ]& x + (3) (3) nolu bağıntının her k tarafı ()nc mod vektörü a nn evrğ le çarpılırsa aşağıdak bağıntı elde edlr. { a} [ M ]{ a} & z { a} [ c]{ a} z& + { a} [ K]{ a} z = { a} [ M ]{ I} && x Burada [ r ] { } [ ]{ } [ r ] { a} [ c]{ a} [ r ] { a} [ K]{ a} + (4) M = a M a değer enelleştrlmş kütle matrsn C = değer enelleştrlmş sönüm matrsn K = değer enelleştrlmş rjtlk matrsn { M } { a} [ M ]{ I} q = değer enelleştrlmş kuvvetler vektörünü östermektedr.

4 Fen ve Mühendslk Ders Clt : 7 Sayı : 1 Sayfa No: 4 (4) nolu denklemn her k tarafı enelleştrlmş kütleye bölünür se aşağıdak bağıntıya ulaşılır. Burada 2 {& z } + ξω n { z& } + ω { z} = η { I} & x 2 (5) n η, modal katılım faktörü olup aşağıdak b österlr. M q η = (6) M r (5) nolu denklemn, η term harç tek serbestlk derecel sstemn hareket denklemne tamamen benzer olduğu örülmektedr. Dnamk özellkler ()nc modun dnamk özellkler le aynı olan tek serbestlk derecel br sstemn çözümünün (η ) büyüklüğü le çarpımı ()nc mod davranışını vermektedr. En büyük mukabele deplasmanının z (t) normal koordnatların çözümü değer aşağıdak bdr. z =η *S d (7) Burada S d, spektral deplasman değern östermektedr. Bulunan z enlk değerler (2) nolu fadede yerne yazılır se sstemn topaklanmış kütlelerne etkyen elastk kuvvetler aşağıdak bağıntı le hesaplanır. {F } = k.{x } (8) AFE BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNEMELİK 1975 yılı yönetmelğne öre yapıların depreme dayanıklı olarak boyutlandırılmasında kullanılacak statk eşdeğer yatay yüklern toplamı aşağıdak fade le bulunmaktadır. Burada F=C W (9) C deprem katsayısıdır ve C=C K S I (1) fades le saptanır. Burada C, deprem böle katsayısını K, yapı tp katsayısını S, yapı dnamk katsayısını östermektedr. Yapı dnamk katsayısı (spektrum katsayısı) aşağıdak fade le hesaplanmaktadır. 1 S =.8 + (11) Burada, yapının 1. moduna at doğal peryodu (sn), zemnn hakm peryodunu (sn) östermektedr. S değer 1 den büyük se maksmum 1 alınır. Spektrum katsayısının hesabında kullanılacak bna doğal peryodu aşağıdak b bulunur..9h = (12) D ya da = (.7~.1)N (13)

5 Sayfa No: 5 N.Y.KIVILCIM Bu k denklemden değernn elverşsz olanı alınır. Burada, H, bnanın temel üst kotundan ölçülen yükseklğ (m) D, yatay yükler doğrultusuna paralel doğrultudak bna enşlğ (m) N, bna temel düzey üstündek kat adeddr. Şekl 2 de 1975 yönetmelğne at spektral vmenn zemn sınıflarına öre rafğ verlmştr vme(cm/sn 2 ) Zemn Sınıfı-I Zemn Sınıfı-II Zemn Sınıfı-III Zemn Sınıfı-IV 2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Peryot(sn) Şekl ABYYHY spektral vme rafğ AFE BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNEMELİK 1997 yılında yayımlanmış olan ABYYHY revze edlerek 1998 yılında son halyle yürürlüğe rmştr.eşdeğer deprem yükü yöntemne öre bnanın tümüne etkyen oplam Eşdeğer Deprem Yükü (taban kesme kuvvet) aşağıdak denklem le bulunmaktadır. V t =W A()/R a () (14) Burada V t, taban kesme kuvvetn W, toplam bna ağırlığını A(), spektral vme katsayısını R a (), deprem yükü azaltma katsayısını östermektedr ABYYHY hükümlerne öre elastk deprem yüklernn belrlenmes çn esas alınacak spektral vme katsayısı A() aşağıdak bağıntı le hesaplanmaktadır. A() = A I S() (15) Burada A, etkn yer vmes katsayısını I, bna önem katsayısını S(), spektrum katsayısını östermektedr. (15) nolu bağıntıda yer alan spektrum katsayısı S(), yerel zemn koşullarına ve bna doğal peryodu ye bağlı olarak aşağıdak b hesaplanacaktır. S() = 1+1.5/ A ( A ) (16) S() = 2.5 ( A B ) (17) S() = 2.5( B /).8 (> B ) (18)

6 Fen ve Mühendslk Ders Clt : 7 Sayı : 1 Sayfa No: 6 Burada A ve B, yerel zemn koşullarına bağlı spektrum karakterstk peryotlarını östermektedr. Şekl 3 de 1998 yönetmelğne at spektral vmenn zemn sınıflarına öre rafğ verlmştr Yerel Zemn Sınıfı-I Yerel Zemn Sınıfı-II Yerel Zemn Sınıfı-III Yerel Zemn Sınıfı-IV vme (cm/sn 2 ) SAYISAL UYGULAMA Peryot (sn) Şekl ABYYHY spektral vme rafğ Şekl 4 de kalıp planı verlen sekz katlı betonarme br yapı üzernde 1992 Erzncan deprem, 1995 Dnar deprem, 1998 Adana-Ceyhan deprem ve 1999 İzmt depremne at kuzey-üney bleşen ve doğu-batı bleşen üçlü yer vmeler etks altında ve y-y yönünden 1975 ABYYHY le 1998 ABYYHY hesap esaslarına öre bnaya etkyen toplam deprem yükü (taban kesme kuvvet) değer hesaplanmıştır Sekz Katlı Betonarme Bna Özellkler: Yapının kullanım amacı : konut Elastste modülü : 2*1 6 t/m 2 Döşeme kalınlığı : 12 cm. Krşler : 3/6 cm. Kolonlar : 4/7 cm. Kat yükseklğ : 2.7 m Bna yükseklğ : 8 2.7=21.6 m. Kat ağırlıkları: : W 1 =W 2 = W 3 =W 4 =W 5 = W 6 = W 7 = ton, W 8 = ton oplam bna ağırlığı : W bna = 7* = ton Deprem böles : I Zemn sınıfı : : IV

7 Sayfa No: 7 N.Y.KIVILCIM A B C S7 3/6 K114 3/6 K113 3/6 K112 3/6 K111 B1 S1 S2 S3 K11 3/6 D1 S4 K13 K15 D4 S1 K17 3/6 D6 S13 K19 3/6 B2 S5 3/6 K115 3/6 K116 3/6 K117 3/6 K118 S8 K12 D2 D3 D5 S11 K18 D7 S14 K11 3/6 S6 3/6 K14 3/6 3/6 K16 3/6 S9 S12 3/6 S15 3/6 K119 3/6 K12 3/6 K121 3/6 K122 3/6 15cm 15 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 15 cm 15 cm 15cm 4 cm 4 cm 15cm Şekl 4. Örnek Kalıp Planı ABYYHY Hükümlerne Göre aban Kesme Kuvvet Hesabı Yapının I. derece deprem bölesnde, konut tp ve yerel zemn sınıfı-iv olduğu kabul edlmştr. Buna öre yapının maksmum doğal peryodu aşağıdak bdr. =.1 8 =.8 sn

8 Fen ve Mühendslk Ders Clt : 7 Sayı : 1 Sayfa No: 8 = (zemn hakm peryodu) olmak üzere yapı dnamk spektrum katsayısı aşağıdak bdr. 1 S = = 1.25 > 1, S max = C = =.1 (deprem katsayısı) Buna öre yapıya etkyen toplam yatay yük (F) değer aşağıdak b bulunur. F = C W = = ton ABYYHY Hükümlerne Göre aban Kesme Kuvvet Hesabı Yapının I. Derece deprem bölesnde, konut tp ve yerel zemn sınıfı Z-IV olduğu kabul edlmştr. Buna öre yapının maksmum doğal peryodu aşağıdak bdr. =.7 (21.6) 3/4 =.71 sn > A =.2 sn Yapının süneklk düzey normal düzeyde alınarak deprem yükü azaltma katsayısı R a ()=4 alınmıştır. asarım vme spektrumu aşağıdak b hesaplanır. A() = = 1 Yapıya etkyen toplam yatay yük (V t ) değer aşağıdak b hesaplanmıştır. V t = W A()/R a () = /4 = ton 6.4. Güçlü Yer İvmelerne Göre aban Kesme Kuvvetnn Hesabı 1992 Erzncan, 1995 Dnar, 1998 Adana-Ceyhan ve 1999 İzmt depremlernn doğu-batı ve kuzey-üney doğrultularındak üçlü yer vmeler kullanılarak modların süperpozsyonu yöntem le yapıya elen taban kesme kevvetler hesaplanmıştır. Kat kütlelernn hesabı: m 1 = m 2 = m 3 = m 4 = m 5 = m 6 = m 7 = m 8 = = 7.82 ts 2 /m = ts 2 /m Yapının döşemelernn rjt dyafram davranışı österdğ kabul edlmş ve katların yatay rjtlk değerler aşağıda sunulmuştur. 4/7 kolonlar I 1 = (.4 *.7 3 ) / 12 =.114 m 4 7/4 kolonlar I 2 = (.7 *.4 3 ) / 12 = 3.73*1-3 m 4 Her kattak toplam atalet moment ΣI = 2*I *I 2 =.7129 m 4 Katların yatay rjtlğ: 6 12EI 12* 2*1 *.7129 k = = = t/m 3 3 h 2.7

9 Sayfa No: 9 N.Y.KIVILCIM Ayrık olarak modellenen yapının kütle matrs aşağıda sunulmuştur. [ M ] = Yatay rjtlk matrs [ K ] = [M] kütle ve [K] yatay rjtlk matrslernden elde edlen dnamk matrsn öz değer ve öz vektörler MALAB ver.4. paket proramı le hesaplanmış ve aşağıda sunulmuştur. Özdeğerler: λ <λ> =1-3 < > Açısal Frekanslar: (ω ) = 1/ λ (rad/sn) <ω> = < > Peryotlar: =2π/ω (sn) <> = < > Modlar: <a 1 > = < > <a 2 > = < , > <a 3 > = < > <a 4 > = < > <a 5 > = < > <a 6 > = < > <a 7 > = < > <a 8 > = < >

10 Fen ve Mühendslk Ders Clt : 7 Sayı : 1 Sayfa No: 1 Genelleştrlmş kütle matrs aşağıdak b hesaplanmıştır. [ ] = M r Genelleştrlmş rjtlk matrs aşağıdak b hesaplanmıştır. [ ] = K 3 r Genelleştrlmş kuvvetler vektörü aşağıdak b hesaplanmıştır. { } = M q

11 Sayfa No: 11 N.Y.KIVILCIM Modal katılım faktörü (6) nolu denklem kullanılarak aşağıdak b hesaplanmıştır. { η } = Sstemn ttreşm hareketne at ayrık hareket denklemler (5) nolu bağıntı kullanılarak aşağıdak b yazılır. && z 1 && z && z && z && z && z && z && z z& z& z& z& z& z& z& z& z z z z z z z z =.2481x && =.22293x && =.1947x && (t) =.1495x && =.15x && =.552x && (t) =.27x && =.2x && (t) (t) Örnek yapının noktalara öre hesaplanan peryotlarına bağlı olarak deplasman tepk spektrumu değerler hesaplanmış ve Çzele 1 de sunulmuştur. Peryot (t) (t) (t) (t) Çzele 1. Deplasman tepk spektrumları (cm) Erzncan Dnar Adana-Ceyhan İzmt (sn) D-B K-G D-B K-G D-B K-G D-B K-G

12 Fen ve Mühendslk Ders Clt : 7 Sayı : 1 Sayfa No: 12 Katlarda modlara öre oluşan yatay deplasman değerler (2) numaralı bağıntıya öre her br depremn kuzey-üney ve doğu-batı bleşen çn ayrı ayrı hesaplanmıştır. Her kata modlara öre etkyen elastk kuvvetler (8) numaralı denklem le hesaplanmış ve tabanda oluşacak taban kesme kuvvetlernn değerler Çzele 2~9 da sunulmuştur. Çzele 2. Erzncan Deprem D-B bleşen etksnde, katlara elen kuvvetler (ton) Erzncan Deprem(D-B) Kat 1.mod F 2.mod F 3.mod F 4.mod F 5.mod F 6.mod F 7.mod F 8.mod F 1 24,172 24, ,1632 1,814 7,3564 3,888 1,4488, ,484 41, ,696 4,1547-2,9356-4,357-2,4291 -, , ,5856 3,2195-9,2175-6,1849 1,19 2,6239, , ,326-12,1239-7,6962 5,438 3,2221-1,972 -, ,955 8,432-16,6511 6,266 4,285-4,6313,6793, , ,2949-6,3228 1,116-7,113 1,9742,8311 -, , ,1689 9,6465-2,3797-1,236 2,412-2,728, ,27-21,5761 8,2531-5,345 3,642-2,2717 1,283 -,4386 V(t) 626, , ,8752 6,6925 3,665 1,2399,3941,363 Çzele 3. Erzncan Deprem K-G bleşen etksnde, katlara elen kuvvetler (ton) Erzncan Deprem(K-G) Kat 1.mod F 2.mod F 3.mod F 4.mod F 5.mod F 6.mod F 7.mod F 8.mod F 1 26, , ,5325 9,2811 6,1828 3,3863 1,2371, ,564 32, ,884 3,5658-2,4672-3,818-2,741 -, , ,4172 2,8488-7,911-5,1981,8821 2,245, , ,718-1,7279-6,653 4,5417 2,8116-1,6823 -, ,9747 6, ,7339 5,3732 3,3858-4,412,581, , ,6568-5,5948 8,6697-5,8927 1,7226,797 -, , ,353 8,5358-2,424-1,343 2,146-1,77, , ,375 7,328-4,5873 3,594-1,9823 1,955 -,3714 V(t) 681, , ,474 5,7439 2,5773 1,82,3365,38 Çzele 4. Dnar Deprem D-B bleşen etksnde, katlara elen kuvvetler (ton) Dnar Deprem(D-B) Kat 1.mod F 2.mod F 3.mod F 4.mod F 5.mod F 6.mod F 7.mod F 8.mod F 1 32, ,5321 9,3163 6,2154 4,3175 2,3974,9196, ,371 29,1332 1,321 2,388-1,7229-2,6916-1,5417 -, ,4378 3,8781 2,1178-5,2978-3,6299,6245 1,6654, ,949 22,1762-7,9749-4,4234 3,1715 1,995-1,255 -, ,7841 5,9724-1,9528 3,5983 2,3643-2,861,4312, , ,2525-4,159 5,859-4,1149 1,2196,5275 -, , ,3322 6,3453-1,3677 -,7222 1,49-1,3156, ,475-15,2855 5,4287-3,721 2,1364-1,434,8143 -,2833 V(t) 85, ,8217 1,4424 3,8466 1,7997,766,251,235

13 Sayfa No: 13 N.Y.KIVILCIM Çzele 5. Dnar Deprem K-G bleşen etksnde, katlara elen kuvvetler (ton) Dnar Deprem(K-G) Kat 1.mod F 2.mod F 3.mod F 4.mod F 5.mod F 6.mod F 7.mod F 8.mod F 1 26, , ,679 7,1393 5,51 2,8319 1,783, , , ,2614 2,7429-2,156-3,1794-1,879 -, ,8145 3,9612 2,5159-6,854-4,2466,7377 1,9529, ,758 22,236-9,4742-5,81 3,713 2,3513-1,4664 -, ,9154 5, ,12 4,1332 2,766-3,3796,556, ,646-12,2855-4,941 6,669-4,8141 1,446,6186 -, , ,431 7,5383-1,571 -,8449 1,761-1,5428, , ,3267 6,4494-3,5287 2,4994-1,6577,9549 -,3295 V(t) 699, , ,457 4,4184 2,155,948,2933,273 Çzele 6. Adana-Ceyhan Deprem D-B bleşen etksnde, katlara elen kuvvetler (ton) Adana Deprem(D-B) Kat 1.mod F 2.mod F 3.mod F 4.mod F 5.mod F 6.mod F 7.mod F 8.mod F 1 21, ,843 9,898 6,444 4,179 2,2925,86, ,619 25,657 1,71 2,466-1,6392-2,5738-1,4419 -, ,574 26,567 2,663-5,4589-3,4537,5971 1,5575, , ,81-7,781-4,5579 3,175 1,934-1,1695 -, ,5118 5,1385-1,6865 3,777 2,2495-2,7359,433, ,8713-1,5419-4,579 5,9825-3,9152 1,1662,4934 -, , ,6558 6,1911-1,493 -,6872 1,4248-1,235, ,516-13,1514 5,2968-3,1655 2,327-1,342,7616 -,2644 V(t) 569, ,5866 1,1886 3,9635 1,7124,7325,2339,219 Çzele 7. Adana-Ceyhan Deprem K-G bleşen etksnde, katlara elen kuvvetler (ton) Adana Deprem(K-G) Kat 1.mod F 2.mod F 3.mod F 4.mod F 5.mod F 6.mod F 7.mod F 8.mod F 1 19,5719 1,5327 7,4289 5,125 3,3114 1,798,6616, , ,523 8,23 1,964-1,3214-2,187-1,192 -, , ,556 1,6887-4,3492-2,7841,4684 1,1981, , ,3228-6,3592-3,6314 2,4325 1,4929 -,8996 -, ,3645 3,588-8,7338 2,954 1,8134-2,1458,312, ,5999-7,369-3,3164 4,7664-3,1561,9147,3795 -, , ,8196 5,598-1,1228 -,5539 1,1175 -,9465, ,5874-9,1831 4,3289-2,522 1,6386-1,525,5858 -,215 V(t) 57, ,1329 8,3269 3,1578 1,384,5745,1799,167

14 Fen ve Mühendslk Ders Clt : 7 Sayı : 1 Sayfa No: 14 Çzele 8. İzmt Deprem D-B bleşen etksnde, katlara elen kuvvetler (ton) İzmt Deprem(D-B) Kat 1.mod F 2.mod F 3.mod F 4.mod F 5.mod F 6.mod F 7.mod F 8.mod F 1 32, ,8368 9,5579 4,9975 3,4372 1,843,6616, ,894 22,9928 1,5886 1,92-1,3716-2,691-1,192 -, , ,3699 2,1727-4,2598-2,8898,481 1,1981, , ,522-8,1817-3,5567 2,5249 1,532 -,8996 -, ,28 4, ,2368 2,8933 1,8823-2,1994,312, ,183-9,671-4,2669 4,6683-3,276,9375,3795 -, ,4881-2,7822 6,599-1,997 -,575 1,1455 -,9465, , ,638 5,5695-2,471 1,78-1,788,5858 -,1994 V(t) 833,8926 4,8993 1,7132 3,928 1,4328,5889,1799,165 Çzele 9. İzmt Deprem K-G bleşen etksnde, katlara elen kuvvetler (ton) İzmt Deprem(K-G) Kat 1.mod F 2.mod F 3.mod F 4.mod F 5.mod F 6.mod F 7.mod F 8.mod F 1 21,372 7,885 7,9876 4,4516 2,8923 1,4684,5292, , ,9755 8,849 1,713-1,1542-1,6486 -,8873 -, , ,7526 1,8157-3,7944-2,4317,3825,9585, ,4345 9,877-6,8374-3,1681 2,1246 1,2192 -,7197 -, ,317 2,66-9,396 2,5772 1,5839-1,7524,2482, ,1164-5,4571-3,5659 4,1583-2,7566,747,336 -, ,31-11,728 5,443 -,9796 -,4838,9126 -,7572, ,561-6,879 4,6545-2,23 1,4312 -,8596,4687 -,1595 V(t) 554,81 23,86 8,9532 2,755 1,256,4691,144,133 Çzele2~9 da hesap sonucu bulunan modal maksmum taban kesme kuvvetlernn karelernn toplamının karekökü alınarak maksmum taban kesme kuvvet aşağıdak b bulunur. F max = [V 1 (t) 2 + V 2 (t) 2 + V 3 (t) 2 + V 4 (t) 2 + V 5 (t) 2 + V 6 (t) 2 + V 7 (t) 2 + V 8 (t) 2 ].5 (19) 1992 Erzncan deprem, 1995 Dnar deprem, 1998 Adana-Ceyhan deprem ve 1999 İzmt depremnn doğu-batı ve kuzey üney bleşen etksnde örnek yapıda oluşacak maksmum taban kesme kuvvetler (19) nolu bağıntı le hesaplanmış ve Çzele1 da österlmştr. Çzele 1. Maksmum taban kesme kuvvetler F max Maksmum aban Kesme Kuvvet (ton) Erzncan Dnar Adana-Ceyhan İzmt D-B K-G D-B K-G D-B K-G D-B K-G

15 Sayfa No: 15 N.Y.KIVILCIM 7. SONUÇLAR Ülkemz yüzölçümünün % 9 ının deprem böles üzernde olması depreme dayanıklı yapı tasarımının zorunlu br hale etrmektedr. Özellkle son 1 yılda oluşan ve büyük can ve mal kaybına neden olan depremler projelendrme ve yapım aşamasındak hataların en az düzeye ndrlemedğn östermektedr. Sekz katlı betonarme yapının, 1992 Erzncan, 1995 Dnar, 1998 Adana-Ceyhan ve 1999 İzmt depremlerne öre ve 1975 ABYYHY ve 1998 ABYYHY esaslarına öre hesap edlmş olan taban kesme kuvvetlernn karşılaştırmalı rafkler Şekl 5 ve Şekl 6 da sunulmaktadır. 9 F (ton) Deprem yükü 1975 ABYYHY 1998 ABYYH 2 1 Erzncan Dnar Adana- Ceyhan Ýzmt Şekl 5. Doğu-Batı yönü taban kesme kuvvetlernn kıyaslanması 8, 7, 6, F (ton) 5, 4, 3, 2, 1, Deprem yükü 1975 ABYYHY 1998 ABYYH, Erzncan Dnar Adana- Ceyhan İzmt Şekl 6. Kuzey-Güney yönü taban kesme kuvvetlernn kıyaslanması

16 Fen ve Mühendslk Ders Clt : 7 Sayı : 1 Sayfa No: ABYYHY hesap esaslarına öre yapıya elecek deprem yükünün hesabında kullanılan C deprem katsayısı le 1998 ABYYHY hesap esaslarında deprem yükünün hesabı çn kullanılan R a () deprem yükü azaltma katsayısının etks le taşıyıcı sstemlern doğrusal elastk br davranış österdğ kabul edlmektedr. Deprem yönetmelklernde enellkle oluşma olasılığı az olan büyük deprem kuvvetlernn, yapının nonlneer davranış östererek taşınmasını esas almaktadır. Ancak bu durum, yapıların erek projelendrme erekse yapım aşamasında sünek davranış östermesn sağlayacak önlemler ve malat detayları le erçekleştrleblr. Şekl 5 ve Şekl 6 da örüldüğü b 1998 ABYYHY hükümlerne öre hesaplanan taban kesme kuvetler, üçlü yer vmeler dkkate alınarak hesaplanan taban kesme kuvvetlernden küçük çıkmaktadır. Bu durum yapının sünek davranışına bağlı olan deprem yükü azaltma katsayısının projelendrme aşamasında, yapı davranışına uyan değerler seçlmesn erekl kılmaktadır. KAYNAKLAR Celep Z., Kumbasar N. (1993): Deprem Mühendslğne Grş ve Depreme Dayanıklı Yapı asarımı, İstanbul, Sema Matbaacılık, 342 s. Chopra A.K. (1995): Dynamcs of Structures, New Jersey, USA: Prentce Hall., 73 p. Clouh R.W., Penzen J. (1993).,: Dynamcs of Structures, Snapour:McGraw-Hll Int., 74 p. Çatal H.H. (22): Yapı ve Deprem Mühnedslğnde Matrs Yöntemler, İzmr, Dokuz Eylül Ünverstes Mühendslk Fakültes Yayınları, No:294, 434s. Erdk M., Yüzüüllü Ö. (198): Deprem Mühendslğ Açısından Yapı Dnamğne Grş, Ankara,.C. İmar ve İskan Bakanlığı Deprem Araştırma Ensttüsü. Kıvılcım N.Y. (22): 1992 Erzncan, 1995 Dnar, 1998 Adana-Ceyhan ve 1999 Körfez Depremlernn Mukabele Spektrumları Yönünden Kıyaslanması, İzmr, Dokuz Eylül Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, Yüksek Lsans ez, 95 s. Newmark N.M. (1959): A Method of Computaton for Structural Dynamcs, Journal of he Enneern Mechancs Dvson, Proceedns of the Amercan Socety of Cvl Enneers, p Ohsak Y. (1991): Deprem Dalasının Spektral Analzne Grş, (Çev: İpek, M.). İstanbul. (Orjnal Baskı 1976), 332 s..c. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (1975): Afet Bölelernde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelk, Ankara..C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (1998): Afet Bölelernde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelk, Ankara.

17 Sayfa No: 17 N.Y.KIVILCIM SEMBOLLER LİSESİ Semboller bölümlerdek kullanım sırası le aşağıda belrtlmştr. Bölüm-3: m, kat kütleler h, kat yükseklğ n, sstemn serbestlk dereces, [M] nxn, kütle matrs [c] nxn, sönüm matrs [K] nxn, rjtlk matrs [I] nx1, brm vektör & x (t), üçlü yer vmes Bölüm-4: Bölüm-5: {x(t)}, yapının yer değştrme vektörü { x&, yapının hız vektörü {& x&(t) }, yapının vme vektörü {z}, enlk vektörü [a], mod vektörler [ r ] { a} [ M]{ a} [ r ] { a} [ c]{ a} [ r ] { a} [ K]{ a} M = değerne enelleştrlmş kütle matrs C = değerne enelleştrlmş sönüm matrs K = değerne enelleştrlmş rjtlk matrs { M } { a} [ M]{ I} q = değerne enelleştrlmş kuvvetler vektörü η, modal katılım faktörü S d, spektral deplasman değer z, enlk değerler F, statk eşdeğer yatay yüklern toplamı C, deprem katsayısı C, deprem böle katsayısı K, yapı tp katsayısı S, yapı dnamk katsayısı, yapının 1. moduna at doğal peryodu(sn), zemnn hakm peryodu (sn) H, bnanın temel üst kotundan ölçülen yükseklğ(m) D, yatay yükler doğrultusuna paralel doğrultudak bna enşlğ(m) N, bna temel düzey üstündek kat aded V t, taban kesme kuvvet W, toplam bna ağırlığı A(), spektral vme katsayısı R a (), deprem yükü azaltma katsayısı A, etkn yer vmes katsayısı I, bna önem katsayısı S(), spektrum katsayısı A ve B, yerel zemn koşullarına bağlı spektrum karakterstk peryotları

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ . Türkye Deprem Mühendslğ ve Ssmoloj Konferansı 5-7 Eylül 0 MKÜ HATAY DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÖZET: H. Çlsalar ve K. Aydın Yüksek Lsans Öğrencs, İnşaat

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XIX, S.2, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XIX, No:2, 2006 Makalenn Gelş Tarh : 26.04.2005 Makalenn Kabul Tarh : 5.08.2005 ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings *

BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings * BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings * Salih İNCETAŞ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh.Anabilim

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

BACA DİNAMİĞİ. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin H

BACA DİNAMİĞİ. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin H BACA DİNAMİĞİ D İĞİ Prof Dr Hikmet Hüseyin H ÇATAL 1 GİRİŞG İŞ Sanayi yapılarında kullanılan yüksek bacalar, kullanım süreleri boyunca, diğer yüklerin yanısıra dinamik olarak deprem ve rüzgar yüklerinin

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 11

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem ühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye UZAY ÇERÇEVE SİSTEERİN STİK-PASTİK ANAİZİ İÇİN BİR YÖNTE Erdem Damcı, Turgay Çoşgun, Tuncer Çelk, Namık

Detaylı

PERFORMANSA DAYALI TASARIM VE İSTANBUL ÇEVRE YOLU VİYADÜKLERİ İLE İLGİLİ BİR UYGULAMA

PERFORMANSA DAYALI TASARIM VE İSTANBUL ÇEVRE YOLU VİYADÜKLERİ İLE İLGİLİ BİR UYGULAMA PERFORMASA DAYALI TASARIM VE İSTABUL ÇEVRE YOLU VİYADÜKLERİ İLE İLGİLİ BİR UYGULAMA Serhat YALÇI EMAY ULUSLARARASI MÜHEDİSLİK MÜHEDİSLİK MÜŞAVİRLİK ve TİC. LTD. ŞTİ., Yen Toptaşı caddes o:6 Kat: Üsküdar,

Detaylı

16. Dörtgen plak eleman

16. Dörtgen plak eleman 16. Ddörtgen pla eleman 16. Dörtgen pla eleman Kalınlığı dğer boyutlarına göre üçü ve düzlemne d yü etsnde olan düzlem taşıyıcı ssteme pla denr. Yapıların döşemeler, sıvı deposu yan duvarları ve öprü plaları

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

kadar ( i. kaynağın gölge fiyatı kadar) olmalıdır.

kadar ( i. kaynağın gölge fiyatı kadar) olmalıdır. KONU : DUAL MODELİN EKONOMİK YORUMU Br prmal-dual model lşks P : max Z cx D: mn Z bv AX b AV c X 0 V 0 bçmnde tanımlı olsun. Prmal modeln en y temel B ve buna lşkn fyat vektörü c B olsun. Z B B BB c X

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010) Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi Erkut Sayın *, Burak Yön, Yusuf Calayır Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TURKEY

Detaylı

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 459-468 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp.459-468, June 2016 Burulma

Detaylı

YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendslğ Konferansı, 16-20 Ekm 2007, İstanbul Sxth Natonal Conference on Earthquake Engneerng, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ

Detaylı

Yeni Betonarme Binalar için Tasarım Algoritması

Yeni Betonarme Binalar için Tasarım Algoritması YAPISAL TASARIM AŞAMASI Ön boyut Aşaması Yapısal sistemin düşey ve yatay elemanlarına TS500 (betonarme yönetmeliği) ve TDY 2007 (deprem yönetmeliği) tasarım yönetmeliklerine uygun şekilde ön boyut verilir;

Detaylı

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır. Ayrıca idecad Statik çıktıları ile incelenmesi

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

Çelik çerçevelerin enerjiye dayalı tasarımında kat yatay yer değiştirmelerinin etkisi

Çelik çerçevelerin enerjiye dayalı tasarımında kat yatay yer değiştirmelerinin etkisi Dcle Ünverstes Mühendslk Fakültes mühendslk dergs mühendslkdergs Dcle Ünverstes Mühendslk Fakültes Clt:,, 1, 67-78 3-9 Çelk çerçevelern enerjye dayalı tasarımında kat yatay yer değştrmelernn etks Onur

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch FRENLER GENEL 40-4. M. Güven KUTAY. 40-4-frenler-genel.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch FRENLER GENEL 40-4. M. Güven KUTAY. 40-4-frenler-genel.doc 009 Kasım FRENLER GENEL 40-4. Güven KUTAY 40-4-frenler-genel.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 4 enler... 4.3 4. en çeştler... 4.3 4.3 ende moment hesabı... 4.4 4.3.1 Kaba hesaplama... 4.4 4.3. Detaylı hesaplama...

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ Rjt csmn knetğ, csme etk eden kuvvetler le csmn şekl, kütles ve bu kuvvetlern yarattığı hareket arasındak bağıntıları nceler. Parçacığın knetğ konusunda csm yalnızca

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI Kamil Aydın Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Böl. 38039 Kayseri Tel: 0352-437 4901-32379,

Detaylı

5.3. Tekne Yüzeylerinin Matematiksel Temsili

5.3. Tekne Yüzeylerinin Matematiksel Temsili 5.3. Tekne Yüzeylernn atematksel Temsl atematksel yüzey temslnde lk öneml çalışmalar Coons (53) tarafından gerçekleştrlmştr. Ferguson yüzeylernn gelştrlmş hal olan Coons yüzeylernde tüm sınır eğrler çn

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

Akköse, Ateş, Adanur. Matris Yöntemleri ile dış etkilerden meydana gelen uç kuvvetlerinin ve uç yerdeğiştirmelerinin belirlenmesinde;

Akköse, Ateş, Adanur. Matris Yöntemleri ile dış etkilerden meydana gelen uç kuvvetlerinin ve uç yerdeğiştirmelerinin belirlenmesinde; MATRİS ÖNTEMER 1. GİRİŞ Matrs öntemler; gerçek sürekl apının erne, matrs bçmnde ade edleblen blnen atalet (elemslk) ve elastklk öellklerne sahp sonl büüklüktek apısal elemanlardan olşan matematksel br

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Korelasyon ve Regresyon

Korelasyon ve Regresyon Korelasyon ve Regresyon 1 Korelasyon Analz İk değşken arasında lşk olup olmadığını belrlemek çn yapılan analze korelasyon analz denr. Korelasyon; doğrusal yada doğrusal olmayan dye kye ayrılır. Korelasyon

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YÜKSEK LİSAS TEZİ DEPREM YÖETMELİĞİE GÖRE YAPILARDAKİ A DÜZESİZLİK DURUMUU İCELEMESİ VE PERDE YERLEŞİMİİ DÜZESİZLİĞE ETKİSİ İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ AABİLİM DALI ADAA,

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

MOD SÜPERPOZİSYONU İLE ZAMAN TANIM ALANINDA ÇÖZÜM

MOD SÜPERPOZİSYONU İLE ZAMAN TANIM ALANINDA ÇÖZÜM Nur ÖZHENEKCİ O SÜPERPOZİSYONU İLE ZAAN ANI ALANINA ÇÖZÜ Aşağıda açılanaca olan ortogonall özelllernn sağlandığı yapılar çn, zaman tanım alanında çözüm, her mod çn ayrı ayrı yapılıp daha sonra bu modal

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

HAFTALIK PROJE KONTROL PROGRAMI

HAFTALIK PROJE KONTROL PROGRAMI mzan.ogu.edu.tr T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes İnşaat Mühendslğ ölümü atı Meşelk 26480 ESKİŞEHİR 151418414-151438414 YAPI PROJESİ [E] DERSİ PROJE PLANI HAFTALIK PROJE

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 115-120 Ocak 2003 3 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI ve 1 EKİM 1995 DİNAR DEPREMLERİNİN YAPI MÜHENDİSLİĞİ YÖNÜNDEN KIYASLANMASI (COMPARING

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18 PLANDA PERDE YERLEŞİMİNİN BETONARME PERDE-ÇERÇEVELİ BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİ (EFFECT OF CONFIGURATION

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ FARKLI YER HAREKETLERİ ETKİSİNDEKİ SİSMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ FARKLI YER HAREKETLERİ ETKİSİNDEKİ SİSMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-2 Ekim 27, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-2 October 27, Istanbul, Turkey 1 YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

BĠNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTĠK HESAP YÖNTEMLERĠYLE ĠLGĠLĠ BĠR ĠRDELEME

BĠNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTĠK HESAP YÖNTEMLERĠYLE ĠLGĠLĠ BĠR ĠRDELEME Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.,Cilt:2,Sayı:2,2012,15-31/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:2,No:2,2012,15-31 BĠNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTĠK HESAP YÖNTEMLERĠYLE ĠLGĠLĠ BĠR ĠRDELEME Taner UÇAR

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

Proje Genel Bilgileri

Proje Genel Bilgileri Proje Genel Bilgileri Çatı Kaplaması : Betonarme Döşeme Deprem Bölgesi : 1 Yerel Zemin Sınıfı : Z2 Çerçeve Aralığı : 5,0 m Çerçeve Sayısı : 7 aks Malzeme : BS25, BÇIII Temel Taban Kotu : 1,0 m Zemin Emniyet

Detaylı

Sistemde kullanılan baralar, klasik anlamda üç ana grupta toplanabilir :

Sistemde kullanılan baralar, klasik anlamda üç ana grupta toplanabilir : 5 9. BÖLÜM YÜK AKIŞI (GÜÇ AKIŞI) 9.. Grş İletm sstemlernn analzlernde, bara sayısı arttıkça artan karmaşıklıkları yenmek çn sstemn matematksel modellenmesnde kolaylık getrc bazı yöntemler gelştrlmştr.

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

3 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİNİN YAPI MÜHENDİSLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

3 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİNİN YAPI MÜHENDİSLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 57-66 Ekim 2002 3 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİNİN YAPI MÜHENDİSLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (THE FEBRUARY 3, 2002 SULTANDAĞI EARTHQUAKE

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜN ETKİSİ. Özet

DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜN ETKİSİ. Özet DEPREM EKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN AŞIMA GÜCÜNÜN EKİSİ M. ELMAS 1,. KARABÖRK 2, D. MERCAN 3 Özet 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Adapazarı nda yapılan incelemelerde bir çok yapıda aşırı düşey

Detaylı

DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞI VE BETONARME BİR YÜKSEK YAPININ PROJELENDİRİLMESİ

DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞI VE BETONARME BİR YÜKSEK YAPININ PROJELENDİRİLMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞI VE BETONARME BİR YÜKSEK YAPININ PROJELENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Yalçın ŞAHİN

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi * 1 Elif Orak BORU * 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet 2007 yılında yürürlülüğe

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

DEPREM HESABI (ÖZET)

DEPREM HESABI (ÖZET) Depreme dayanıklı yapı tasarımında ana lke, DEPREM HESBI (ÖZET) Haff şddettek depremlerde, yapısal ve yapısal olmayan elemanların hasar görmemes, Orta şddettek depremlerde, yapısal ve yapısal olmayan elemanlardak

Detaylı

A2 Düzensizliği Bulunan Betonarme Bir Binanın, Mod Birleştirme Yöntemi İle Deprem Performansının Belirlenmesi

A2 Düzensizliği Bulunan Betonarme Bir Binanın, Mod Birleştirme Yöntemi İle Deprem Performansının Belirlenmesi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No:, 2009 (37-48) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 5, No:, 2009 (37-48) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:305-63x

Detaylı

BETONARME-II (KOLONLAR)

BETONARME-II (KOLONLAR) BETONARME-II (KOLONLAR) ONUR ONAT Kolonların Kesme Güvenliği ve Kesme Donatısının Belirlenmesi Kesme güvenliği aşağıdaki adımlar yoluyla yapılır; Elverişsiz yükleme şartlarından elde edilen en büyük kesme

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER Bilindiği gibi depremler, yapıya, zamana bağlı olarak değişen yüklerin etkimesine neden olurlar. Buna karşılık olarak da, yapıda zamana bağlı olarak değişen

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Genel İlkeler Nedir? Yapısal hasarın kabul edilebilir sınırı

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN GEOMETRİ BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ ARTIMSAL VE PRATİK 2. MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN GEOMETRİ BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ ARTIMSAL VE PRATİK 2. MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN GEOMETRİ BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ ARTIMSAL VE PRATİK 2. MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Özer ZEYBEK

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2): 16-20 (2012) Araştırma Makalesi / Research Paper Güçlendirilmiş Betonarme

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

KONUYLA LGL FAYDALANILABLNECEK DOKÜMANLAR FEMA 273 FEMA 274 FEMA 356 ATC 40 DBYBHY

KONUYLA LGL FAYDALANILABLNECEK DOKÜMANLAR FEMA 273 FEMA 274 FEMA 356 ATC 40 DBYBHY ıı! "#$$%$ ıı ı KONUYLA LGL FAYDALANILABLNECEK DOKÜMANLAR FEMA 273 FEMA 274 FEMA 356 ATC 40 DBYBHY SÜNEKLK: Taıyıcı sistemin yük taıma kapasitesinde önemli bir azalma olmadan yer deitirme yapabilme yetenei

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

HİPERSTATİK SİSTEMLER

HİPERSTATİK SİSTEMLER HİPERSTATİK SİSTELER Tanım: Bütün kest zorlarını ve bunlara bağlı olarak şekl değştrmelern ve yer değştrmelern hesabı çn denge denklemlernn yeterl olmadığı sstemlere Hperstatk Sstemler denr. Hperstatk

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİKLERİNDE EŞDEĞER DEPREM YÜKLERİ

DEPREM YÖNETMELİKLERİNDE EŞDEĞER DEPREM YÜKLERİ DEPREM YÖNETMELİKLERİNDE EŞDEĞER DEPREM YÜKLERİ EQUIVALENT SEISMIC LOADS IN EARTHQUAKE REGULATIONS Prof. Dr. Günay Özmen ÖZET Çağdaş dünya deprem yönetmeliklerinde, belirli koşulların sağlanması durumunda,

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı