WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,&"

Transkript

1 !"!#$%&!'%( ÖNSÖZ... 1 WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,& -./.*&-!$'#/#... 1 '!,$(0'-&!"#$#%&1!2!3*!)#... 1 %#/-4,&5#*2#)#/#... 2!"#$#%*!&#*6#*#&#,.,7*.)... 2 '.%(&!"#$#%#... 2 TOPLUM #)!-&4*.).'&8")!,0#*!)... 3!"#$#%&9)46).%*.):... 4!"#$#%*!&#*6#*#&HEDEFLER... 5 HAKLAR VE SORUMLULUKLAR!"#$%&'()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*#-... 7!"#$32$%()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# $.$6%78$,'()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# %*(:*;;$(<(45$.$6%,$#'%(=*3-,-2-(>0,'3'+*? Ana Madde 1, K-s-m A, NCLB Bölüm 9304 Chlallerine ilidkin Eikayetlerin Derhal Çözülmesinin Temini Hakk-nda Usül... 8 #2.)#&2;<!,*!%!*!)!"#$%&',$#(FG$#'%;$+'(H$%$3' J*&'G(.$7.$6*(96#-2&-, Okula Gelen Ziyaretçiler Otobüs Gezileri/Turlar K30205',(=1,,*% K+1,;*%(93-,2*( Mala Hasar Verme M'%*;*+'(!"#$%&',$#... 15!"#$%&'(C,*L,*# Silahlar P*G$#(CD*#$3,$6'cileri Q*"#-(R'S*G,*#-(.$(4,$+3#0%'+(C,$3'D'2(9#*L,*#-%*(4#'D' Gizli Dernekler ve Çete Faaliyetleri veya Birlikleri... 19!"#$%&'(H$#%$+,$#' ,+0,(.$(T61D31#1&1(:*;;$(>0,'3'+*? O$L'&'(TG*+,*D3-#2*(.$6*(CS#*L(432$ /1L(K,1D31#*%(CS,*,,$# Arama ve El Koyma %U$,,'(!"#$%&',$#... 28

2 WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$%&'($)(*'+,-. Önsöz!"#$%&'()%*+,&-#&.,/0123&"()%*+,#%),3&%1%4%5*#%),3&678#&"()%/9%*&70:)6;8*8&4%&678#&1,)#,(,*,3& bilgilendirmek Özel 78)0##0)&4%&5"*%/9%#,7#%)&,F,*&#H/A%*&F6+8(8*8D8*&678#8*0&10B48)8*8DC WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI $"'+'/(*0#0)01%0% 2,3,)(2$+*'3'.%*/8+75&-50#%/,&50;0#0)23&,#$,#,&9%4D80/&,#%&.%*/8+75&I%*%#&.8)8#8*0&%50#%//%&5%)&0#0*&/H9& 6#0*&<0))%*&=68*/5&-(,/,9&.8)8#83&>%(,B/,),#9,B&.%*/8+75&K0;0;2&LMNCLMN&850)2*+0&78)8#8B& War)%*&=68*/5&-(,/,9&.8)8#8&>%(,B/,),#9,B&.%*/8+75&K0;0#0)2&4%&-50#%/&-(,/,9&.8)8#8*+0& benimsenen idari yönetmeliklerde belirlenen tüm görev ve yükümlülükleri yürütmektedir. Bu olarak *$%+0&*2($"'+'/(4$5$6)$#'.-OPQ=.K&I-O-R&.QSQRQ&?.QRRES&T-&'US-O=VR-S&VWVO&EXEUY>E&K-S&EREO& Z->-[R-SV&!-RVSR-\VXPVS]?78##0)&/H9&"()%*+,#%),*:%*&5H7;%7&;%4,5%:%&10B0)2&1%7#%9%#,:,)C?78##0)&0B0(2:07,&76*8#0):0&"()%*+,#%),*,*&5%/%*%7#%),*,&$%#,B/,)9%#,:,)] a. G050/#0)2&1658*+0&70)B2#0B0+07#0)2&:8)89#0):0&/%9%#&,#%/,B,9&4%&90/%90/,7& becerilerini kullanmak; b. matematik, fen bilimleri, güzel sanatlar, 1%B%),&1,#,9#%)&4%&G050/&1,#$,;,*:%7,&,#7%#%),&G050/#0)2&1658*+0&70)B2#0B0+07#0)2&:8)89#0)0&85$8#0907^ c. kendi kendine yeten bireyler olmak; d. e. 678#:0&4%&G050//0&70)B2#0B2#0*&;6)8*#0)2&:HBH*%1,#9%7&4%&F"D%1,#9%7^ 1

3 f.!"#"$%&'($%)*(&+,(&,(*,($!(&(-+.,(*$/($-(&+$0+,1+,(*$"*"23&!"$0")$45*."4$/($ 05&,"*3$0+*,(67+*.(4$/($05&,"*3$8(6+7,+$4"-&"4,"*!"&$-(&+$0+,1+,(*$(!+&.(4$+8+&$ daha önceki deneyimleri kullanmak. 945,,"*$%)*(&'+,(*+&+&$:45,"$!(/".$(7.($:*"&,"*3&3$"*73*.",3!3*; 945,,"*$%)*(&'+,(*+&+&$:45,5$7(*4$(7.($/($23&3<7"$4",."$:*"&3&3$!=6=*.(,+!+*; 945,,"*$%)*(&.(&+&$%&=&!(4+$<+>+42(,$/($>+#+&2(,$2"),34$(&1(,,(*+&+$">",7.",3!3*; 945,,"*?$+6$#"-"73&"?$,+2($2:&*"23$()+7+.($/(-"$:*!5-"$0"6"*3$+,($0"6,"-"&$%)*(&'+,(*+&$ 0+*$6(-,(*$%)*(&.(-($/($!(.:4*"7+4$7:C,5.5&$.57,5?$2"),34,3?$=*(74en bireyleri olmaya :,5675*5,!5)5$7(.(,!+*; D+2-:&?$#(*$0+*+$C*:1*".,"*3&$/($#+>.(7,(*+&$C,"&,"&."23$/($5-15,"&."23&"$-%&$/(*(&$0+*$7"43.$ +&"&8,"*$/($#(!(<,(*!(&$:,565*;$$E*(&2+C,(*+.+>?$:45,$0%,1(2+&+&$<(,2(<(2+&+$7"&3.,"*$/($#"&1+$ ()+7+.$<(,2(<(2+&+&$#"&1+$2(/+-(!($5-15,"."-"$4:&"'")3&3$!()(*,(&!+*(&$4*+7(*$+6,(/+&+$1%*=*;$ F&"&3-:*5>$4+G$ 20!3',-"."!" 1. H".5$()+7+.+$!(.:4*"7+4$0+*$7:C,5.5&$7(.(,$C*(&2+C,(*+&+&$/($!()(*,(*+&+&$2=*!=*=,.(2+$ +8+&$0+*+&'+,$"*"873*$/($7:C,5.?$(-",(7$/($=,4(-+$(74+,(!+)+&!(&$!(/,(7$C*:2(!=*,(*+&+&$ %)*(&'+,(*$7"*"<3&!"&$"&,"63,."23&3$2"),"-"'"473*;$ 2. C*:1*".,"*3&$0"6,"73,."23$1+0+$0+*$2:*5.,5,5)5$/"*!3*;$ 3. H".5$()+7+.+$%)*(&'+,(*($4"*."634$/($!()+6(&$0+*$7:C,5.!"$/"*$:,"0+,.(4$+8+&$1(*(4,i +,(7+6+.$0('(*+,(*+&+$1(,+67+*.($<3*2"73$/(*.(,+!+*;$ 4. %)*(&'+,(*$(4:&:.+4?$2:2-",$/($C:,+7+4$2(8+.$-"C."4$+8+&$0+,1+$(!+&(0+,+*;$ 5. A:5&7-$/"7"&!"6,"*3&3&$2(8+,.+6$7(.2+,'+,(*+$7"*"<3&!"&$0(,+*,(&.(,+!+*;$ 2

4 6.!"#$%&'()(#(%*"++&,%-.$,)/%0")",1"23"+4,"%4+56%$3$7"3%585&,6%9(,7(/&)6%:.3()(5%;"'3",)4% (3&%<(=(57&3%0&/"%=(>(,7&3%74,4+3"#"3"+"%;"543#"574=4,%&2()%&'()(#%<4+7")4%7$,#"3414+?% 8.!"#$%&'()(#(%>"/")3"+4%;./$,9"%B"342"9"53"+4 (2(%7&B#&5%0&%7A+1A+#&5%(B(,%/&)&+3(% >"=4+3",#",4,%/",4%74+"%1('&+%&/"3&)3&+1&5(%8'+&,9(3&+3&%(/(%;(+%2&5(31&%+&5";&)% &1&;(3#&7(,(%7"'3"/"9"5)4+?% C,",4/.+$=%5(D% TOPLUM 1. E5$33"+%0&%).:3$#%"+"74,1"5(%(3&)(2(#6%).:3$#1",%1&7)&5%"34,#"74,4%7"'3"/"9"5%0& okulun 0&+(#3(3('(,&%5")541"%;$3$,"9"5)4+?% 2. E5$3%0&%).:3$#%3(1&+3&+(%/A57&5%7)",1"+)3"+1"%">3"5(%1"0+",42%#.1&3(%.3$2)$+#"3414+?% 3. 1&%/&)&+3(%#"3(%1&7)&5%7"'3"#"5)",%7.+$#3$%.3#"3414+?% 4. F;&0&/,3&+%.5$33"+4,%1"%/"+14#4/3"%B.9$53"+4,4,%&'()(#6%+&<">%0&%1(7(:3(,(,1&,%;(+(,9(% derecede sorumludur. 5. F;&0&/,3&+%B.9$53"+4,4,%8'+&,(#(%(3&%.5$3%0&%.5$3%:&+7.,&3(,&%5"+24%.3$#3$%)$)$#% C,",4/.+$=%5(D%!"#$%&'()#)*&+,#$-."($# 1. G&+%8'+&,9(%/&)&+3(%1A=&/1&%5&,1(,(%)",4#"34%0&%5&,1(%=(>(,7&3%0&%<(=(57&3%7"'345% 1$+$#$,$,%<"+54,1"%.3#"3414+?% 2. G&+%8'+&,9(6%5&,1(,&%>"7%8=&33(53&+(%0&%;&9&+(3&+(%.3",%;(+%;(+&/1(+%0&%.5$3%B"342",3"+4,1",%

5 6.!"#$%&'()*+,('$-().+$./0'/)12,/'1)./)$34'5#,5$4,#/,1.1'6$/-'/),/'1)/6$4-5,$7('34)(,+)($ 0($4-5,$#",-,('+)($3/891$9%3:('#(,+.+';$4-5,/$</#/)1)./$9(,#(,+$0($4-5,/$."<(),+$.(0/#$ etmelidir. =)/)184'5<$-+>$!"#$#%&'()*(+%,+(- 2. B)/4-5,56$C4*5-,/'1)$+D:+8/C,/'1)/$0($+,9+$/,/),/'1)/$8%)(,+-$D+<#(:$0('#(,+$0($/-/.(#+-$ E/2/'1./)$<+8/.($E+'(8+)$3438/,$0($/-/.(#+-$4,/'/-$D/<1',/)#/31$-4)535)/$ 4./-,/)#/,1.1'A$ 3. =,-4-5,6$()$F/<,/$8/-,/21-$GHI$%&'()*+.()$4,52/)$B-J$31)1F,/'1)./-+$%&'()*+,('.()$ 4,52#/,1.1'A$ 4. K':/4-5,6$()$F/<,/$8/-,/21-$LII$%&'()*+.()$4,52/)$GA$0($MA$31)1F,/'./-+$%&'()*+,('.()$ 4,52#/,1.1'A$ 5. N+3(6$()$F/<,/$8/-,/21-$OAPHI$%&'()*+.()$4,52/)$L-OPA$31)1F,/'./-+$%&'()*+,('.()$ 4,52#/,1.1'A$ 6. Q&'()*+,('$/'/31)./$E+'(8,('$/'/31$+,+2-+,('$9(,+2:+'#(-$4-5,$F//,+8(:,('+)+)$/8'1,#/<$E+'$ 7/'C/31$4,#/,1.1';$E%8,(*(6$%&'()*+,('$:47,5#$D+<#(:+).($(:-+)$4,#/)1)$8/)1$31'/$/+,(6$ C/,12#/$95'5E5$0(8/$:47,5#5)$34'5#,5$E+'(8,('+$D/,+)($9(,(E+,+',('A$ 7.?&+:+#$7'49'/#,/'1$%&'()*+,('+)$3438/, /,$R/F(-:+FS6$/-/.(#+-$RE+,+23(,S$0($F+<+-3(,$ R73+-4#4:4'S$+D:+8/C,/'1)1$-/'21,/#/,1$0($%&'()*+,('+)$4-5,./$0($D/8/::/$-/'21,/2/*/-,/'1$ C(2+:,+$.5'5#,/'./-+$34'5),/'$"<('+)($."2")(E+,#($0($E5),/'1$C%<(E+,#($E(*('+,('+)+$ 9(,+2:+'#(,+.+'A$ 8. T+'$%&'()*+)+)$%&'()#($3"'(*+6$%&'()*+)+)$9(,+2+#+).($%&'()+,()$+C('+-$-/./'$%)(#$:/21'A$ 9. Q<(,$%&'()*+,('$+C+)$7'49'/#,/'$#"#-")$4,.5&5)*/$/<$-131:,/81*1$4':/#./$0($%&'()*+8($ ()$5895)$4,/*/-$2(-+,.($3/&,/)#/,1.1'A$ 10. Q&'()*+,('$#/:(#/:+-6$F()$E+,+#,('+6$9"<(,$3/)/:,/'6$E(2('+$E+,+#,('$0($D/8/:$E+,9+3+).(-+$ :(#(,$-/0'/#,/'1$0($+,-(,('+$D/8/:,/'1$E485)*/$-/'21,/2/*/-,/'1$.5'5#,/ra uygulama E(*('+3+)+$-/</)#/,1.1'A$ 11. K-5,,/'6$%&'()*+,('+)$./D/$%)*($%&'().+-,('+$:"#$-4)5,/'./)$(.+).+-,('+$.()(8+#,('$0($ 8()+$E+,9+,('$/'/31)./$E/&$-5'#/-$0($E5),/'1$E+',(2:+'#(-$0($C(2+:,+$:(-)4,4U+-$ -/8)/-,/'./)$8()+$E+,9+,('$(.+)#(-$+C+)$%&'()+#.()(8+#,('+$4,52:5'#/$E(*('+,('+)+$ 9(,+2:+'(*(-:+'A$ 4

6 12.!"#$#%&'()*(+%,+(-.&/#(&0"(123#2#2&4+(5,-&/676%1&81&*1,#9%1&:6(1;,1(#2#&*0<&0262=1& />,>2=>(%+,-=-(? =1"#9$#(#,%1,#=#(?& /07,131&0"(123#,1(&$1%1,&#,1$#9#%&81&%+$1%+$#5&/131(#,1(#2#&/1,#(,i amaçlara yönelik ve A+7+$,+(-&/)7>23+&5+(9-,+9+3+5,+(-&=>(>%,+(=+&5>,,+2+/#,#(,1(?& 15. D+2-9%+2,-5&81&(1A/1(,#5&'()*(+%,+(-.&$6%&:-2-4,+(=+5#&0"(123#,1(1&=1:$15&),+(+5& :+",+2%+,-=-(?& 16.!"#$#%&'()*(+%,+(-.&0"(123#,1(#2&512=#&56,$6(1,&81&$+(#A#&%#(+:,+(-2-2&=1"1(#2#& +2,+%+,+(-2-&:+",+%+5&#;#2&71$1(,#&=6<17=1&$1%1,&*6<1,&:+2+$,+(&/#,*#:#&81(%1,#=#(?&!"#$#%&!'#&(#&#')!*!+&!, E#:7)2=+&/1,#($#,12&A1=14,1(.&17,1%&)=+5,-&=1"#,&0"(123#,1(#2=12&:)2>;,+(-2&*121,&#4+=1:#=#(?&& F5>,&/0,*1:#21&'()*(+%,+(-2&81&4aaliyetlerin belirlenmesi konusunda yön vermek ve okul /0,*1:#2#2.&)5>,>2&817+&'()*(+%-2&$6%&*1,#9#%#2#&#<,1%15&#;#2&$+:+(,+2%-9$-(?&&G+((12&H)>2$7& F5>,,+(-&$+(+4-2=+2&=1:$15,1212&A1(&4++,#71$&/#(&817+&=+A+&4+<,+&A1=14,1&=)"(>=+2&#,#95#,#& ),%+,-=-(? Özell#5,1&=1217#%,1(#&81&/131(#,1(#&),%+5&6<1(1.&0"(123#,1(=15#&/#(17:1,&4+(5,-,-5,+(.&A1=14& /#,=#(#%,1(#2#2&*1,#9#%#2=1&81&/12#%:12%1:#2=12&*0<&0262=1&/>,>2=>(>,%+,-=-(? E#:7)2>2&/>&5-:%-2=+&:15#<&*121,&+%+;&/#,=#(#:#&/>,>2%+5$+&81&A1(&/#(&/#,=#(#.&+,$&*(>',+r A+,#2=1&=+A+&=1$+7,-&),+(+5&+;-5,+2%+5$+=-(? I1=14,1(&817+&+,$&*(>',+(&021%&:-(+:-2+&*0(1&:>2>,%+%-9$-(? 1. a. F5>%+&81&7+<%+7-&0"(12%15? c. Okuma ve di2,1%1&7),>7,+&4#5#(&1=#2%17#&0"(12%15? d. S+<%+&81&5)2>9%+&7),>7,+&4#5#(,1(#&+5$+(%+7-&0"(12%15? e. E183>$&/#,*#&5+72+5,+(-2-&5>,,+2%+&/131(#,1(#2#&*1,#9$#(%15? 2. a. Sorun çözme /131(#,1(#.&%+2$-5&76(6$%1&/131(#,1(#&81&4+(5,-&+(+9$-(%+&$6(,1(#2#& 5>,,+2%+&/131(#,1(#&=+A#,&),%+5&6<1(1&(+:7)21,&),+(+5&=69621/#,%1&/131(#:#2#& *1,#9$#(%15? b. P#,*#7#&=1"1(,12=#(%1&81&5>,,+2%+&/131(#:#2#&*1,#9$#(%15? c.!,19$#(1,&81&/+"-%:-<&),+(+5&=69621/#,%1&/131(#:#2#&*1,#9$#(%15?& 5

7 d.!"#"$%&'()%*+,-.$-(-%(*.-/01%$-,"1%2-%034-+0%&-3/-$-15% e. 60/0$3-/%(*.4-$/-,0%1)//".$"%( %7-/0#40,$-15 f. 8"(9"/:%&0,%#-10/9-%;"/:#$"%"/:#1"./:+:.:.%*.-$0.0%"./"$"15 3. "5%%%%%%%%%<-3/-1%3-;-.-1/-,0%2-%$-2I)4%-1'.'$01%1'#)//",%J"11:.9"%&0/70%-90.$-15% b. <-3/-10%J-9-K/-,-%)/"#$"1%0;0.%L/"./"$"%("L$"(:%*+,-.$-15% c. >'3("/%9-+-,/-,0.%2-%0#%'.),).).%*.-$0.0%"./"$"1M%)34"/:14".%7),),%9)($"1%2-% 0#2-,-./-,-%3"(7:%9)($"1%70&0%0#-%(*.-/01%'/)$/)%&0,%4)4)$%7-/0#40,$-15 d. N,-41-.%'/$"(:%3"+/"(".%"/:#1"./:1/",%2-%9"2,".:#/",:.%7-/0#40,0/$-305 e. =+040$-%9-2"$%-4$-(-%(*.-/01%'/)$/)%&0,%4)4)$%7-/0#40,$ a. B$-,01".%9-$'1,"401%7*,S#/-,-%'/".%&"+/:/:1%7-/0#40,$-15 b. B$-,01".%$0,"3:$:T"%(*.-/01%&0,%"./"(:#%7-/0#40,$-15 c. U-#04/0%JS1)$-4/-,0.%4-$-/%;"/:#$"/",:%0/-%0/70/0%&0/70%-90.$-15% d. QS.("%2"4".9"#:%'/","1%&"#",:/:%'/$"1%0;0.%10#0(0%J"T:,/"(". bilgileri edinmek. e. 60,%B$-,01".%2-%9S.("%2"4".9"#:%'/","1%3',)$/)/)1%2-%(S1S$/S/S1/-,-%(*.-/01% "./"(:#%7-/0#40,$ a. 6"#1"%0.3"./",:.%2-%1S/4S,/-,0.%"./"#:/$"3:.:%2-%&)./",:.%*.-$0.0.%9"2,".$"3:.:% 3"+/"$"15 becerisini edinmek. c. A.3"./:+"%(*.-/01%&0,%0/70%2-%&0,-(/-,%","3:%0/0#10/-,-%(*.-/01%&0,%"./"(:#%7-/0#40,$-15 d. R/"(/",:%&"#1"/",:.:.%&"1:#%";:/",:.9".%7*,$-%2-%&"#1"/",:(/"%0#&0,/0+0%0;0.9-% ;"/:#$"%&-I-,030.0%-90.$-15% e.?09-,/01%&-i-,0/-,0.0%7-/0#40,$ a. BJ/"10%";:9".%9'+,)%9"2,".:#%&0;0$/-,0%7-/0#40,$-15 7-/0#40,$-15% d. Y-9-K/-,-%)/"#$"1%0;0.%L/"./"$"%2-%9ST-./-$-%("L$"(:%*+,-.$-15% 0;0.%3',)$/)/)1%"/$"% %7-/0#40,$ benimsemek. b. 6"+:$/:/:1%(","4".%$"99-/-,0.%4-J/01-/-,0%J"11:.9"%&0/70%-90.$-15 c. 6'#%T"$"./",:%2-,0$/0%&0,%#-10/9-%1)//".$"(:%*+,-.$-15 6

8 d.!"#"$%&'(#")*&'"$(+&(*")'&),&(-&.&/"'&/")"(0&'"12"/,&$3 e. 4&)*"($&)*")"(0&'"12"/,&$("5")($&)*")"(*&6&/'&)*"/,&(-&.&/"%"(&*"),&$3( f. Aile biriminin önemini anlamak. g. 78$&9($:%$;)5':$9($</$=(+&(-&)#&/"(*=>0=';/';(-;1;(5:$,;(>?)2&,'&/"(0&'"12"/,&$3 a. J</=)';/';(>;/;2:.:(><'';/';(-;1;(5:$,;(-&.&/"%")"(0&'"12"/,&$3 b. I%)&$(<';-"',&(+&(8;/$':(-;$:1(;5:';/:):(0?#(?)P)*&(-='=)*=/;-"',&(-&.&/"%"( edinmek. c.!;/$':(>;/;2:.:(;)';2:,(-"5",'&/")"(*&)&>",'&,&(+&(-=)';/*;)($&>"8(;',;( -&.&/"%")"(0&'"12"/,&$3 d. J;);29(#;);;2(+&(,&%'&6&(>?)&'"$("'0"(;';)';/:(;/;.:':6:>';($P'2P/&'(+&(%<%>;'(Q;>;2;( $;2$:*;(-='=),;>;(5;':1,;$3 HAKLAR VE SORUMLULUKLAR 4000.!"#$%&'()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# /&)."'&/($&)*"($"1"%&'("Q2">;5';/:):($;/1:';>;)(+&(-?'0&($;>);$';/:(*;Q"'")*& -='=);)($;'"2&'"(-"/(&6"2",(;',;(Q;$$:);(%;Q"R2"/3 76/&)."'&/(?*&+'&/")"(>;R,;$';9(%:):8("5"(?6/&)",&($;2:',;$';(+&(-;1$;';/:):)( Q;$';/:);(%;>0:(0?%2&/,&$'&(%</=,'=*=/ !"#$32$%()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# /&2,&)'&/(,&%'&$2;1';/:)*;)9(+&'"'&/*&)(%;>0:(0?/,&(+&(<)';/:) *&%2&6")"(;',;(Q;$$:);(%;Q"R2"/3 76/&2,&)'&/("'0"'"(%:):8';/*;(?6/&)."'&/&(=>0=)(&6"2",(,;2&/>;''&/"(%=),;$((((((+&( deneyimleri aktarmaktan sorumludur $.$6%78$,'()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# I-&+&>)'&/S+&'"'&/(5<.=$';/:);(%</=,'='=$9(%;>0:(+&(&6"2",(;',;$("5")($"1"%&'( "Q2">;5(*=>0=%=)=(;1:';,;$2;)(%</=,'=*=/3 TI-&+&>)SH&'"(U;$';/:(+&(J</=,'='=$';/:):)(2;,('"%2&%"(M&/$&#(V8"%2&$"(*<%>;*;( 2=2=',;$2;*:/3W((X?'0&,"#9(U"5-"/(Y<.=$(N&/"(4;',;%:)((NCLBW(-"/(R;/5;%:( <';/;$(A);(M;**&(D(R/<0/;,';/:("5")(8&*&/;'(,;**"(*&%2&$(;',;$2;*:/3((LEFX( $;R%;,:)*;9(5<.=6=)=#=)(?6/&2,&)")")(,&%'&$"(+;%:8';/:(Q;$$:)*;(-"'0"(2;'&R( &2,&(Q;$$:);(%;Q"R%")"#3 X=(-"'0">"(2;'&R(&2,&$("%2&/%&)"#9(5<.=6=)=#=)(<$='(,P*P/P>'&("'&2"1",&(0&5")3(( FP28&)(5<.=6=)=#=)(+&(?6/&2,&)")")(;*:):9(;>/:.;(-"'0"'&/")(0?)*&/"'&.&6"(;*/&%( veya e-posta a*/&%")"(-&'"/2,&>"(=)=2,;>:)3 7

9 !"#"$#%%&'(%)(**+%,%-.+/+0'1+23'%4(561676%891353:(;6!"#$%&'(')*#+,#%-"#"./"&*0*#$&*-12#3-*#4*55,#6#$7%/7*01-*#)*(1&*-#897,-:'#,;,+,.-&,7'.&,#;'7&')(,#+,#"<&*=1&*7*)#/,&'=('7'&0'=('7#+,#%-&*7*#5*91(1&*:*)(17>## Ebeveynler ;'&/'&,-5'7'&,:,)('7#+,#0A0)A-#%&5"9"-:*2#,;,+,.-&,7'-#*-&*.*;'&,:,9'#;'7#5'&5,# (,0'-#,5'&,:,)&,75'7>#!"#$%&'(')*#.,7,&#(%$&"&"9*#B"-"&*:*)#+,#,;,+,.-&,7#'&,# C;,+,.-&,7'-#D*(1&101-*#E8-,&')#!,)&,-('&,7 F,+&,(#+,#,.*&,(#.,()'&'&,7'-'-#(,0'-#,(('9'#)*.-*)#+,#5'9,7#/,7,)&'#;'&/'&,7'-#(,0'-#,5'&0,B'-,#;*9&1#%&*7*)2#D"7"&"-#*0*:12#%)"&*#5,+*0#,5,-#897,-:'&,7'-# 5,9'=')&')#8-,70,#G17B*(1-1-#B"-"&0*B1#5*#5*?'&#3-*#4*55,#6#$7%/7*01-1-# <*0*-1-5*#)*(1&10#G17B*(&*71#B"-"&*:*)(17> C;,+,.-&,7'-#3-*#4*55,#6#$&*-1.&*#'&/'&'#0,0-"-'.,(B'<&')&,7'-'#/8B(,7,-#(A0#.%7"0&*7#(%$&*-*:*)#+,#$&*-&*#;'7&')(,#C9'('0#!*)*-&191-*#'&,('&,:,)('7> Müdürler/Atanan Yöneticiler,9'('0#BA7,:'-,#)*(1&*-#?,7),B'-#%)"&#+,#C9'('0# D"7"&"-"-#$%&'(')*B1-*#".0*B1-1#;,)&,.,;'&'7> 4A5A7&,7H3(*-*-#E8-,(':'&,7'#,9'('0#BA7,:'-,#)*(1&*-#?,7),B'-#?*)&*71-*#B*./1# /8B(,7'&,-#%&"0&"#;'7#%)"&#%7(*01#%&"=("7"&0*B1-*#+,#;"#%7(*01-#BA75A7A&0,B'-,# yar510:1#%&0*)&*#b%7"0&"5"7>!"d"$"#%&'(%)(**+%ef%46;67%&f%ghij%j?1<7%kd"!%lm1(11+23'+%313n:3'%o3:( '%p+2m(1% Q?R<17+;3'3'%%S+73'3%A(::6'*(%T;<1 ;,-'0B,-0,B'-'#<%7"-&"#("(0*)(*517>!8&/,#"B"&A#="#=,)'&5,5'7N O')*.,(#.*<1&1#%&0*&1517#+,#!8&/,#3-*#4*55,#L#D%%75'-*(87A#*51-*# ;'&/'&,7'P#=')*.,('-#(A7A#Q3-*#4*55,#L2#D1B10#3#$7%/7*01-1-#-*B1&#'?&*&#,5'&5'9'R> 3-*#4*55,#L#D%%75'-*(87A#;'7#=')*.,(#)*.51#("(0*&1517>##!"#)*.1(#="-&*71# =')*.,(,#+,7'&,-#)*.1(#-"0*7*B1P#=')*.,('-#),-5'B'-,#.8-,&('&,:,9'#$,7B%-,&'-#*51# 3-*#4*55,#L#D%%75'-*(87A#=')*.,('#*&1-5191#(*7'?(,-#'(';*7,-#%("<#QSTR#'=#/A-A# 3-*#4*55,#L#D%%75'-*(87A#=')*.,('-2#)*.51-#+,#.*-1(1-#;'7,7#)%$.*B1-1#!8&/,# %G'B'-5,)'#5%B.*5*#("(0*&1517> 8

10 !"#$%&''&()*+*,$,-,(.,$(/$00&(1(23340",$'546,0&,(%$,-'($+7$8-,0$,(83,4$9( (704 KAR 3:365)'e uyar-,d$(%$;-+-(3+$4$#(2&,'*d#%(ef"'"7(c$#$,+-f-,$( %$G-+7$+-0-4B( 4040.!"#$%&'($#)*+$#'%,$-').$%$/' ,-4+$4-("A&4"8",0&()"4(76K4&0$'(#$G8$7-,0$#"(J&%$(76K4&0$'(0-:-(K$$+"%&'+&4&( <2LI1M1B1N>O(PQCE(R3+"'"#$8-(>SBTT1?( #-)2('3-'($#')4$)56(/6#$()78#-(9( P$44&,(Q3*,'%(EF"'"7(2*4*+*(0&,&'"7"($+'-,0$()*+*,$,(8*A+*+$4-(G3+"'"#$+$4-(J&( A$+-:7$+$4-(#$G8$7-,0$9(0&4U$+(J&(#$4$4+-+-#+$(D&;$+$,0-4$D$#'-4B '*'*7+$9(5F4&,D"+&49(3#*+(G&483,&+"(J&('3G+*7($4$8-,0$#"(-4#8$+(*%*7*('&:J"#(&'7&( görevini 68'+&,7":'"4B P$44&,(Q3*,'%(EF"'"7(2*4*+*(J&(3#*+(G&483,&+"('67(5F4&,D"+&4",(-4#8$+9(#6+'64&+( P$44&,(Q3*,'%(EF"'"7(2*4*+*('67(5F4&,D"+&4",(G3'$,8"%&++&4",",('$7$7-,-( <PQCE(R3+"'"#$8-(>=B1MT(J&(>SBWTN11? :8&'+)4$;4$<8)=<#90&9(9- X#*+(8-,-4+$4-("A",0&(J&(0-:-,0$(3#*+('$4$K-,0$,(06;&,+&,&,(K$$+"%&'+&4(8-4$8-,0$( 0*4*7*9(G3+"'"#(",$,D-9(J&%$(7$+*+"%&'"(,&0&,"%+&(;34)$+-#9('$D";Y$%4-7D-+-#( gelen C"4(5F4&,D"9()"4(J&%$(0$U$(K$;+$(5F4&,D",",(3+*78*;(0$J4$,-:+$4-,$(0&K$+$4D$( 7$4*;(#$+7-:8$9()*(5F4&,D"(#34#*'*+7*:(J&%$(7$F0*4(&0"+7":(8$%-+-4(<X+Z&*8( 9

11 1986 ve!""!#$%%&'(%)'*'+'+%),-./0.%10,(,)%2'3')-40%-,05.(.6%-7308%/495'/6%-,/,*:,6%,0,;%<4%,5%/,).0:,-.%'04%;,(,0,+:,;,%;,%5,%(,9,/-.3%45'0:4;4%+454+%10:,-.%;,%5,% 510,;.-.;0,%31(=,0.)6%,(),5,*0,(%,(,-.+5,)'%),<B,C3>08:54+%2,()0.5.($%%D1(=,0.E,% :,(>3%),0,+%:,E5>(0,(%)4+5'04('+'%-,<>+:,%)1+>->+5,%31(0>)%A4)4(%<4%31(=,0.E,% ),(*.%105>)A,%-,<>+:,-.35.($ F,G'3C,;(.:G.0.)%)1()>/:,%<4;,%4;04:-40%2'3')-40%*'554/%,(,G.0.E.;0,%B735,E.% vermektir; genellikle nefret, küçümseme <4;,%7+%;,(B.%'A4(5'E'%,+0,*.0,+%;,%5,%='(% ='(4;%834('+54%9,),(4/%<4;,%5,:B,0,:,%4/)'-'%;,(,/,+%='(%5'06%5,<(,+.*%;,%5,% -':B4%)>00,+,(,)%58*:,+0.)%;,%5,%-'+5'(:4%1(/,:.+.+%10>*/>(>0:,-.5.($ H*,E.5,)'%5>(>:0,(%-73%)1+>->%105>E>+5,6%G'+-40%/,G'3%'-/4+:4;4+6 )'*'-40%10,(,)% -,05.(B,+%G'+-40%'0B'6%G'+-40%'0B'%/,04?04('%;,%5,%G'+-40%'A4(')0'%-7308%<4;,%2'3')-40% 5,<(,+.*0,(%10,(,)%/,+.:0,+.(I (1) &>%/8(%='(%5,<(,+.*.%),=>0%4/:4)%,A.)A,%<4;,%510,;0.%10,(,)%7E(4+G'+'+%,),54:')%5>(>:>+>%4/)'04;4G4)%='(%*,(/%;,%5, )1*>0%10,(,)%->+>05>E>+5,J (2) &>%/8(%='(%5,<(,+.*.+%),=>0%<4;,%(45545'0:4-'%7E(4+G';'%4/)'04;4+%,),54:')%),(,(0,(%'A'+%='(%5,;,+,)%10,(,)%)>00,+.05.E.+5,%<4;, (3) &>%/8(%='(%5,<(,+.*%:,)>0%10:,;,+%='(%*4)'054%='(%='(4;'+%A,0.*:,%?4(21(:,+-.+.%<4;,%4E'/':%54+4;':'+'%4/)'04:4;'%,:,A0,5.E.+5,%<4;,% G,;5.(.G.6%58*:,+G,%;,%5,%-,05.(B,+%='(%A,0.*:,%<4;,%4E'/':%1(/,:.% 10>*/>(5>E>+5,$ &'(%7E(4+G'%<4;,%7E(4+G';'%/4:-'0%454+%4=4<4;+6%=>%?10'/'),+.+%K/,G'3%<4;,%,;(.:G.0.)#%'90,0%45'0:4-'+54+%)>*)>0,+5.E.+5,%5>(>:>%7E(4+G'+'+%1)>0>+5,)'% :858(46%:858(%;,(5.:G.-.+,%<4;,%5,+.*:,+,%='05'(:40'5'($%%&'05'('04+%*'),;4/04% '0B'0'6%1+,;0,+:.*%?(1-458(04(4%B7(4%='(%,(,*/.(:,%;8(8/804G4)%<4%/,G'3%<4;,%,;(.:G.0.)%'04%),(*.0,*.05.E.+5,%B4(4)0'%'*04:04(%;,?.0,G,)/.($ Okula Gelen Ziyaretçiler Herhangi bir Warren County Okulunu, gönüllüler dahil ziyaret eden tüm 3';,(4/A'04(%1)>0,%7+%B'('*/4+%B'(:40'%<4%5'E4(%/,0':,/0,(%'A'+%54(9,0%L7+4/'G'+'+% M2'-'+4%>E(,:,0.5.($ F8:%3';,(4/A'04(%),;./%542/4('+4%':3,%,/,G,)%<4%)4+5'04('+e Yöneticinin Ofisinin 7/4-'+4%B4A:404('%'A'+%ND';,(4/A'O%),(/.%<4('04G4)/'($%%ND';,(4/A'O%),(/0,(.%3';,(4/A'% /,(,2.+5,+%/,).0:,0.%<4%1)>0%'A'+54%5,':,%B7(8+8(%5>(>:5,%10:,0.5.($!"#"$%%%%&'()%&*+,-.)/0121%3())4242%560/271)/0%1812%9-:/2)/;/)/0 &'(%7E(4+G';4%1)>0%1/1=8-8+8%)>00,+:,%,;(.G,0.E.+.+%<4('0:4-'6%7E(4+G'04('+% 5,<(,+.*0,(.+,6%)>(,00,(,%<4% :404(4%>;>?%>;:,:,-.+,%=,E0.5.($%%&>% )>(,00,(.%<4% :404('%'90,0%454+%7E(4+G'%1)>0%:858(8+4%='05'('04G4)%<4% B4(4)0'%G43,%>;B>0,+,G,)/.($ 10

12 1. Sürücü!"!#$%"&'()&(*+,&'-./&,0&'(%!,12/101,3(4$,$-$'$'(0&0.5/&,.'.( )65".'0&()&(.7"&'/.5/&(869:'3 2. ;626':'06(<&/.'3(="!#$%(<&7(<&/&'/&,.(#&/.,"./&'(süreden daha fazla bekleyemez. ="!#$%$'(#&/.,/&'2.>()6,:>(%66".'0&'(*'-&(!"!#$%(01,6+:'06( olun. 3. Ebeveynleri/)&/./&,.(2$0$,&(!"!#$%()&86(01,65(0&+.>.5/.+.'.(#&/.,"&'(86?:/:( inecektir. 4. ="!#$%&()&,./&'(A&,A6'<.(#.,(?6,6,:(0&,A6/(%$,$-$8&(#./0.,.'3(;6,6,6('&0&'(!/6'(5.>./&,("&5,6,(!"!#$%$ 51//6'2686(#6>/62606'(*'-&("62.,( 26%,6B/6,:':'("6262:':(*0&2&5(?!,1'060:,3 5. ="!#$%(%$,$-$%$("6,6B:'06'(<*,$/&#./2&5(.7.'(06.26(<$)&'/.(#.,(2&%6B&( #:,656,65(!"!#$%$'(*'("6,6B:'06'(geçin. (Asgari ft.) C6/':?-6( %$,$-$'$'(.>6,&".'0&'(%!',6(<&7.'3 6. ="!#$%(A6,&5&"(A6/.'0&85&'(!"!#$%&(0!+,1(5!>268:'()&86(!"!#$%$'( önüne atlayacak >&5./0&(-600&'.'(56,>:("6,6B:'6 0!+,1(5!>268:'3 7. Otobüsü #&5/&,5&'(6%/6(8!/06(01,268:'3(D$?<$'(#.,(%:,68/6(8!/1'()&86( -600&'.'(5&'6,:'06(#&5/&8.'3 8. E+,&'-./&,(!"!#$%&(#.'0.5"&'(%!',6(0.+&,(8!/-1/6,6(,6A6"%:?/:5()&,2&0&'( A&2&'(5!/"1+6(!"1,6-65":,F(#.,(5!/"15"6($7(5.>.(!"1,6-65()&(%$,$-$(.?.'( 569:(6,6/:+:'06(0&+./(!"!#$%$'(6,56%:'06(01,1'3 9. Otobüs )&86(!"!#$%(.7.'0&(A6,&5&"(&"2&8&(76/:> ":,3 10. a. Yüksek b. 4$,$-$8/&(<&,&5%.?(8&,&(5!'1>265 c. ="!#$%$'(9&'-&,&/&,.()&86(569:/6,:'06'(0:>6,:86(#.,(1?)1'1( uzatmak 11. E+,&'-./&,(!"!#$%"&()&86(0.+&,(2$/5/&,0&(?6,6,6()&863(6>:,:(6>:'2686( neden olabilecek herhangi bir A6,&5&""&(#1/1' /6,0:,3 12. I>6+:065.(A6,&5&"/&,(06.26(86%65":,H a. 11

13 b. Otobüste sigara içmek. c. Otobüste yemek veya içmek. d.!"#$%&'()(&*(+$,+$-&./0$&%/*%(1&1/*1/+/-&2$3"4$%5 e. Otobüse hayvan getirmek. f. 6/*1/+/-(&./0$&/30$+$-"&727)8*&(#(19/&0$&9$&727)8*2/1&9"3$-"0$& atmak. g. :27)8*&*8-8;8*8181&4/%$1(%&/%(<4$1"1"=&$%*/*>$-+$-"1"&./0$& %>4$19$+$-"1"&%>rcalamak. i.?/-,$1'(&)(-&3/%(+9/&%7-(97->&%$<$4$%5 727)8*/&'/2(-9(%+/-(&284&1/*1/+/-(&2>24$+"&./&%7+2>%+$-"1&8C/-(1/&0$& 9$&%7-(97-$&%704$4$+"9"-5F k. G0$%+$&727)8*/&#$4>-&./&%(-&2$3"4ak. l. Otobüsü kirletmek. m. Sürücünün izni olmadan pencereleri açmak veya kapatmak. 13. HI-/.+/19(-(+/1&%(3(+/-&9"3"19$&,(#&%(4*/1(1&7%>+&727)8*818&%>++$14$*"1$& izin verilmeyecektir. 14.!>&%>-$++$-"&./&98C/1+/4/+/-(&(,+$+&/24/0/&9/.$4&/9/1&IA-/1ci okul /&)(+9(-(+/;/%&./&'/-/%+(&;/C$&>0'>+$1$;$%2"-5&&H/-/%+(&>0$-"& 0$<"+9"%2$1&*71-$=&4898-&IA-/1;(1(1&727)8*8&%>++$14$&$0-";$+"A"1"&)/+(-+(& )(-&*8-/&(#(1&(<2$+&/9/;/%2(-5&&:%>+&727)8*818&%>++$14$&$0-";$+"A"&(%(1;(& %/C&(<2$+&/9(+4(3*/=&%>++$1"4&$0-";$+"A"&$1;$%&IA-/1;(&9$.-$1"3"1"& 98C/+22(A(1(&%$1"2+$9"%2$1&./&J+$3"4&KI1/2(;(*(&(C(1&./-9(%2/1&*71-$&'/-(&./-(+/)(+(-5&&L898-81&2>2>4>0+$&(+'(+(&0$C"+"&)(+9(-(4(&/)/./01/&'I19/-(+(-=& $1;$%&*IC&%71>*>&)(+9(-(4(1& &(3+/4(19/1&I1;/&0$<"+4$*"1$&'/-/% yoktur. 15. K>%$-"9$%(&98C/1+/4/+/-9/&)/+(-2(+4/0/1&*8-8;8=&IA-/1;(&./0$&/)/./01& 3(%$0/2+/-(&9/-,$+&4898-/&./0$&J+$3"4&KI1/2(;(*(1/&)(+9(-(+4/+(9( *7->1+$-&%71>*>19$&,73'I-8&'I*2/-4/4/%2/9(-5&&!>&*7->1+$-"&#IC4/%&(#(1& *8-8;8&$3$A"9$%(+/-(&0$<$)(+(-O * P(*(<+(1&B7-4+$-"&%>++$14$%5& * Q8-8;8+/-(4(C&IA-/1;(+/-&%71>*>19$&%$2"&$1;$%&$9(+&7+$;$%2"-5&:%>+& 727)8*8&*"1"B"1&)(-&>C$12"*"9"-&./&IA-/1;(+/-(1&)$3%$&IA-/1;(+/-& 2$-$B"19$1&%7-%>2>+4$%2$1&./0$&2$;(C&/9(+4/%2/1&%7-%2>A>&)(-&0/-& 9/A(+=&IA-/1;(+/-&(#(1&R'8./1+(&)(-&0/-S&7+4$4$+"9"-5&G3$A"9$%(& 9(*(<+(1&0I1/-'/*(&727)8*&*7->1+$-"&(+/&)$3$&#"%4$%&(#(1& 7+>32>->+4>32>-O 12

14 * 1. suç - müdürün/!"!#!#$%&'&#&#$"!%(&)&#*$+!,-.$/-!)!%0 * 2. suç - 12(2)2#3!"!#!#$%&'&#&#$"!%(&)&#*$+!,-.$/-!)!%0 * 3. suç - 4,)*#5&$/"/+26"*#$!)"$!)(!$27$89:$;2#$62)*<-*$=>!%-!'".).-.)0 * 4. suç - 4,)*#5&$/"/+26"*#$!)"$!)(!$+*'$8?:$;2#$62)*<-*$ 4,)*#5&$A*$*+*A*<#-*)$12(2)$A*$B-!'.1$C4#*"&5&6&<-*$ ;4)2'1*-&(&):0$ * 5. suç - 4,)*#5&$/"/+26"*#$!)(!)(!$/#$8DE:$;2#$62)*<-*$ =>!%-!'".).-.)0$ * 6. suç - (4#*1$A*<!$(*)6$<.-.#.#$%!-!#$62)*6&$&7&#(*$4,)*#5&#&#$ otob26$%=--!#.1.$<!6!%-!#.) Otobüs Gezileri/Turlar F,&"&1$G=)=-=$(*A!1$*""&%-*)&$/%=-!$<2)21*$1*6!H*6&$&7&#(*$/"=)1!<!#$ 4,)*#5&-*)&#$/%=-!$;&"1*6&$A*$/%=-(!#$;*-1*6&$&7&#$"!'.1!$I&>1*"&$A*)&)0 J&)$4,)*#5&<*$/%=-$/"/+262#2$%=--!#1!$!<).5!-.,.#.#$A*)&-1*6&K$ 4,)*#5&-*)&#$(!A)!#.'-!).#!K$%=)!--!)!$A*$(2>*#-*1*-*)*$=<=L$=<1!1!6.#!$ O2>*#-*1*-*)$F-$G&"!+.:0$$8PQJF$R/-&"&%!6.$ES0TTUV$EU09W: FA&#$(.'.#(!%&$4#5*(*#$+*-&)-*#1&'$+&)$A!).'$<*)&$&7&#$I*)I!#;&$+&)$"!-*L$ X2(2)$A*<!$!"!(.,.$%&'&$"!)!H.#(!#$(/,)=-!#!5!%".)0$$Y!-*L$ (/,)=-!#!1!>6!K$4,)*#5&#&#$*A&$A*<!$I*)$>!1!#$;&""&,&$<*)(*#$+!'%!$+&)$ <*)*$/"/+26-*$;&"1*6&#*$&>&#$ZF[\]XFCFQFGY\[ G=)=-K$*,&"&1$!1!7-.$/-!)!%$L-!#-!#!#-!).#$(.'.#(!$/%=-$(.'.$;*>&$<!$(!$ pikniklere izin vermemektedir. J&)$H!%2-"*$2<*6&$A*<!$&(!)&$L*)6/#*-K$4,)*#5&-*)&$!"-*"&>1$&-*$&-;&-&$A*$!%!(*1&%$<!).'1!-!)!$;4"2)*#$A*$;*"&)*#$/"/+26-*)$(!I&-$/-1!%$2>*)*$/%=-$ "!)!H.#(!#$(2>*#-*#*#$"21$</-5=-=%-!)(!$4,)*#5&-*)*$*'-&%$*(*5*%"&)0 F+*A*<#-*)3^4#2--2-*)$+&)$*,&"&1$;*>&6&#*$%!".-1!(!#$4#5*$+&)$*,&"&1(*#$ A*$6!+.%!$%!<(.$%/#")/-2#(*#$;*7&)&-1*-&(&)0$$F,&"&1-*$&-;&-&$;*>&-*)&$ L-!#-!1!$A*$<2)2"1*$L)/6*(2)-*)&$_F,&"&1$^*>&-*)&$A*$^2#2+&)-&%$^*>&-*)`$ ile &-;&-&$G=)=-$L/-&"&%!-!).#!$;4)*$<!L.-!5!%".)0$8PQJF$R/-&"&%!6.$ES09U: 4110.!"#$#%&'()*''+,-$ F,&"&1$G=)=-=$A*$/%=-$X2(2)2$"!)!H.#(!#$+*-&)-*#*#$%/'=--!)$!-".#(!K$-&6*$ 4,)*#5&-*)&#*$/%=-$+4-;*6&$&7&#(*$1/"/)-=$!)!7$%=--!#1!$&>#&$A*)&-*+&-&)0$ Araçlar okul kampüsü içerisinde belirlenen alanlarda park edilecek ve Müdür izni verilmemektedir. (WCBE ) 13

15 4120.!"#$%&'()*+$,& !"#$%&'($#'%)*$#+$,-)./#01/(20,/3!"#$%&'($#)415(60%)0-/(6/"/%607),$#+$,-)+/#0120)'8($2')14#595&5)$+$:$9%;:$(') günün sonunda eve 5(08-/#/(20)+'B'2'%')6$)'B$#$&$1-'#A)!"#$%&')415(60%)+0810)+'#) *$#+$,-)+/#0120)-0('20-(0#/%/%)6$"'8-'#'(2$,')>$#$1-'"'%6$7)+5)14%560)90=/(/)4larak 415(5)590#201)14#595&5)$+$:$9%'%;:$('%'%),4#52(5(5"5%606/#A)F15(0)90=/(/) -0('20-):$#'(2$2$,')65#525%607)?"#$%&'%'%)$:$)90(%/=&0)+$('#($%$%)4-4+E,)90)60) koruyucu ebeveyn/veli ile gitmesine izin verilecektir. -0+')-5-5(0&01-/#A *$#+$,-)./#0120)*E#$&'3!"#$%&')$#1$%)0(/%0&01,07)14#595&5)$+$:$9%;:$('):$90)0-0%0%)1'8')+5%5)DE6E#E%) 4<','%$)+'(6'#$&$1):$)?"#$%&'%'%),$#+$,-)+/#01/(20,/)'B'%)'2=0)0-0&01-/#A Her okul, >$B)>'#'8($#):$90)$#1$%)B/1/8(0#)60C'()4(201)E=$#$)?"#$%&'($#'%)>'#'8):$) B/1/8(0#/%/%)>E%(E1)4(0#01)1096/%/)-5-0&01):$)?"#$%&'9')0(20)9$-1'($#'%'%) belgesi, resimli kimlik vb.) isteyecektir. I09/-(0#0)>?#$)+'#)$+$:$9%'%;:$('%'%)+01/2):$90)14#520,/%60)4(2090%)?"#$%&'($#) 1$%6')B/1/8)'8($2($#')'B'%)'2=0)0-0+'('#A >?=$-'2'%6$)+/#01/(0+'('#A).5)65#52607)?"#$%&'%'%)$+$:$9%')$%)1/,0)=020%60)+'(>'($%6'#'($&$1-'#A %$6$%($#($)?"#$%&'($#'%)0&'()65#520)+0"(/)4(0#01),$#+$,-)+/#01/(20,/%0)'='%) :$#2$1-$6'#)HKL.M)N4('-'10,/)OPAQRSQT DE6E#)-0#0</%60%)4%09(0%2/8)+'#)415()$-1'%('"'%$)10-/(2/94#,07)C$#)?"#$%&'%'%) 415(60%)0-/(6/1-0%,4%#0)6$#C0()415(60%)09#/(20,/)>$#$1'#A 14

16 4130. Mala Hasar Verme !"#$%&'()*+(+(,%-./)$)0+(,%120-3*'4%5-0*%%"'3)6$)0+(+(%7-/)%&).")%&'0%")8#% 81$"1(1(%9-09)(:'%&'0%&;$181(1%"-*-(,%4)0)0%7-0-(%/)%5)%3)90'<%-5-(%;=0-(2',% ;=0-(2'%'$-%-&-7-/($-0'%/)%5)%7-$'*',%7-0'$-(%9)*)0+(%3)8)8+(+(%;5-(8-*'(5-(% *A0#8$#%A$)2)"3+0?%!"#$%6-0*A(-$'('(%*)$5+0+/)%#=0)8)*+,%5;71$8-*',%*#'*3'8)$%-5'$8-*'%/)%5)%A"#$#(% *+(+0$)0+%'B'(5-%7-/)%5+.+(5)%A"#$%6-0*A(-$'('(%"'.'*-$%-./)$)0+(+(%B)$+(8)*+,%")*3-(% tahrif edilmesi 7-/)%4)0)0%7-0'$8-*'%A"#$5)(%#4)"$).3+08)%/)%5)%)3+$8)/$)% 4140.!"#$%$&"'()*+#,"-+* TA=0#5)(%>15101(,%&'0%<)"1$3-%1/-*'('(%/)%5)%>1510%3)0)<+(5)(%)3)()(%A()/$+%&'0% bölge personelinin denetimi a$3+(5)%a$8)5)(%9'b&'0%;=0-(2'('(%a"#$%&'()*+(5)% ")$8)*+()%'4'(%7-0'$8-/-2-"3'0? ()*+#,"'.-$/-$* N&-7-/(U"A0#/#2#%7-$'('(%A()/+%5A*/)/)%")/5-5'$5'"3-(%*A(0)%;=0-(2'$-0'(%-75-(% :-3'05'"$-0'%'$)B$)0+%"#$$)(8)$)0+()%'4'(%7-0'$-&'$'0? Kanunun :-0-"3'05'='%-='3'8'%)$8+.%A$)(%/-3"'$'%A"#$%6-0*A(-$'('(%7-0-2-='%'$)B$)0% '$:'$'%#*#$5-%&-$'03'$-(%/;(-0:-$-0-%#/:#(%.-"'$5-%A"#$5)%3#3#$)2)"3+0?%%V-0'$-(%318% '$)B$)0%!"#$%W;(-3'2'*'%3)0)<+(5)(%:-$'.3'0'$-(%#*#$$-0-%#/:#(%.-"'$5-%7-0'$-2-"%7-% belgelendirilecektir. D-(5'%D-(5'(-%X$)B%Y$8)Z!"#$%W;(-3'2'*'%3)0)<+(5)(%:-$'.3'0'$-(%#*#$$-0%5A=0#$3#*#(5)%&'0%;=0-(2'('(% 0-B-3-$'%7-/)%&'0%9-"'8%3)0)<+(5)(%;(-0'$-(%'$)B$)0+,%3+&&'%'93'/)B$)0+%(-5-('/$-% 14-0'(5-%7-/)%/)(+(5)%3).+8)*+()%'4'(%7-0'$-&'$'0?%% D)(#(#(%:-0-"3'05'='%.-"'$5-%-&-7-/('(U7-$'('(%7-%9-"'8'(%9-0%/+$%&'0%<A08% 5A$5#08)*+%"A.#$#/$)%)*3+8%9)*3)*+%;=0-(2'('(%'$)B$)0+(+%"-(5'*'('(%)$8)*+()%'4'(% verilecektir Warren County Okul *'*3-8'%;=0-(2'$-0'(%9-8%*A*/)$%9-8%5-%)")5-8'"%)B+5)(% -='3'8%:;08-*'%"A(#*#(5)%*A0#8$#$#"%5#/8)"3)5+0?%%[=0-(2'%"+/)<-3$-0'%*A*/)$% -='3'8'(%;(-8$'%&'0%).)8)*+5+0? [=0-(2'$-0%5)'8)%5#0#8)%#/:#(%.-"'$5-%:'/'(8-$'%7-%"+/)<-3,%"A48-3'"%101(1%7-% saç stilleri(5-%).+0+$+"3)(%")b+(8)$+5+0?%%[=0-(2'$-0%"-(5'$-0',%)'$-$-0',%a"#$%7-% 3A6$#85)%*)/:+%#/)(5+08)"%'B'(%#/:#(%&'0%:;01(1.%/)(*+38)%*A0#8$#$#=#% hissetmelidir. 15

17 !"#"$%&'(#)*+,&-./#.*01$.#0*0*&203.4)5&/)&6'#7*71$)&3.20*&,$,12,8,&9$-"("*.&,*.*-0(0*-.*&.1.(0-.2,&2"#.$$.#0&293:"15"#;&&<3#0+.&92"$$.#-.2,&'(#)*,:& 9#5.:0*0*&"36"*&6,3,:$,&/)&=.20:$0&=,#&'(#)*+,3$)&>)*6,*$)1)+)(,*)&,*.*:.25.-0#; 6): <$C.2&6'*7$$7&9$:.2&/)&#.D.580>&)-,+,&)52,&3.#.5:.25.*&2.C0*:.2&203.4)5& k9*"8"*-.&'*):$,&9$.+.250#; E7-7#7*&6'#71$)#,*)&6'#)&92"$-.2,&,1$)#,&=)$,#6,*&1)2,$-)& (0%&)(,5,:& C.=.$.#0*0&)*6)$$)-,(,&/)3.&-,()#&'(#)*+,$)#,*&8.($0(0*0&5)D-,5&)55,(,&5)8F,5&)-,$)*&/)& 80#.&-010&6'#7*7:&8)#6,$)3)*&D)#D.*6,&=,#&203.4)5%&29>:)5,2&7#7*7, ya da hijyenik 9$:.3.*&291"$$.#& #; B.($02&/)3.&67/)*$,2&*)-)*$)#,3$)&6)#)2$,&9$:.-02C.&92"$&,C,*-)&1.F2.&/)3.& =.1$02&6,3,$):)>; G0==,&=,#&6)#)2C)&9$:.-02C.&92"$&,C,*-)&67*)1&6'>$7(7&5.20$: #H&'*+)$,2$)& =,#&-9259#"*&3.>-0(0&=)$6)&8"*"$:.$0-0#; B.C$.#&5):,>&/)&=.20:$0&9$.+.250#;&I.D.580>&)-,+,&.10#0$02$.#.&,>,*&/)#,$:)3)+)25,#; )$=,8)*,*&208.&/)&-.#&9$:.80J; B.$-0#6.*&:)8.K$.#%&:785)D+)*$,2%&.$29$$7&,C)+)2&/)3.&3.8.&-010&:.--)&#)2$.:$.#0&,C)#)*&3.:.$.#%&.:=$):$)#&/)&203.4)5$)#)&,>,*&/)#,$:)3)+)25,#; Uygulama: E7-7#$)#&92"$$.#0*-.&203.4)5&2"#.$$.#0*0&"36"$ #;&Miyimin önceki -7>)*$):)$)#-)&'>)$$,2$)&=)$,#5,$:)-,(,&3.&-.&-7>)*$):)$)#-)&4.#2$0&1)2,$$)#-)& =)$,#5,$-,(,&-"#":$.#-.%&E7-7#&="&F9$,5,2.30&39#":$ #; Muafiyet: A*+)-)*&-"3"#"$.*&67*$)#-)%&E7-7#&/)3.&.5.-0(0&2,1,&'(#)*+,$)#,&203.4)5& kurall.#0*0*&d)#d.*6,&=,#&208:0*-.*&:".4&5"5.=,$,#; ?D$.$$)#N O"&203.4)5&2"#.$$.#0&=,#&'(#)*+,*,*&=.20:$0%&-7>)*$,&9$:.80&/)&)(,5,:&87#)+,*,& )*6)$$):)3)+)2&1)2,$-)&6,3,*:)8,&,C,*&2.="$&)-,$:,15,#;&&O"&F9$,5,2.$.#0*&,D$.$& edilmesi durumunda, Müdür ve3.&5):8,$+,8,&'(#)*+,3,&,d$.$&29*"8"*-.& =,$6,$)*-,#)+)2&/)&"3":8">$"("&-7>)$5:)8,&29*"8"*-.&'(#)*+,3)&39$& 6'85)#)+)25,#;&A(#)*+,&=)$,#$)*)*&F9$,5,2.3.&"3:.>8.%&-,8,F$,*&+)>.80& uygulanabilir. 16

18 !"#$%&'()*+),-.+)/01213)4 12): Alçak gönüllü olmak ve "$5$#.16)+7-8-)+#&-)9$"$#:$&#$2)&$;12:$&)&19$3+#) &%2'.'27$)<2+:(-)%($8$&#1"= +##-C-)#+.F-#)+7-(+2 0$;($")#+:-6)*+)B$&1:(1)%($8$&#1"=)J$5$#.16)+7-8-)$A1"1(1&($"$)-6-2)*+"-(:+9+8+&#-"= +(B-.+2-2)&1.$)*+)7$")%(:$.1L= KA1"1(1&($"7$2)&$;121(:$(171")/<"2=)+(B-.+2-2)&1.$)*+)7$")%(:$.1L= kesik tarzdaki herhangi B-")&19$3+#)9$.$&#1"= >?.#+58+2(-&D)$(&%((?)-;+8+&)*+9$)9$.$)71A1):$77+)"+&($:($"1)-;+"+2)9$:$($"D) $:B(+:(+")*+)&19$3+#(+"+)-6-2)*+"-(:+9+8+&#-"= Uygulama: 7?6+2(+:+(+"7+)<6+((-&(+)B+(-"#-(:+7-C-)9$)7$)7?6+2(+:+(+"7+)3$"&(1)A+&-((+"7+) B+(-"#-(7-C-)7'"':($"7$D)>?7?")B')F%(-#-&$91)9%"':($9$8$&#1"= R.tisnalar: R5($((+"T U')&19$3+#)&'"$(($"1)B-")<C" )B$&1:(1D)7?6+2(-)%(:$.1)*+)+C-#-:).?"+8-2-) +7-(:+.-)7'"':'27$D)>?7?")*+9$)#+:.-(8-.-)<C"+28-9-)-5($()&%2'.'27$) 17

19 !"#$%&%'%($)&*++,-&%.')+/%0)&0%.%.+120)$)( #38+9)#)10). '%73#:+ uygulanabilir Silahlar (+A7%&%+/%0)&$)0%.+#2.5D03& D3'3($:&*++E%.$5'(4F9%+2kul bölgesi içinde ( JI+13&3+'%73#:+)0%+'%7303.9:&3/)0%.+3-:&+/)&+#5D$5&*++,-&%.')0%&+2(50+ /).3#:.938+>%&>3.!)+/)&+2(50+6A0(A+)D).9%8+2(50+3&3D03&: (50+$3&3?:.93. #)03>03&8+$%>0)(%0)+30%$8+73&3&0:+')> /5/)+$573-:+C%43+/%.7%&)+6307%6%0%&+ olamazlar.!"#$%& '&%()*+"(,(-.(/ "(,(-.(/+3#45%4#3/+"16#0+7(+8(+(4+"16#9&+ dahil, (-.(0+,:-%(3%(+';-;3%;+5%<(0';=;-/+>("%(<(+75%:7%(+-(<%:8(-+.&'&<+2;0(3(-+ herhangi bir alet )(4(%;+"16#0/+"#><#%&+"16#0/+'(>(-/+.5>/+'5>(/+7(>(7+<:$"(+8()&%/+(-.(0+,:-%(3%(+ ';-;3%;+5%<(0';=;-/+B%813<#0+4#7(+41.:8:+7(3(%(<(0+&2&-+0:%%(-;%(-/+0:%%(-<(7(+ 2(%;$;%(-/+0:%%(-<(0%(+"#)8&"+#8#-+)#3)(-D&+,&3+(%#"/+<(88#+4#7(+5,E# olarak $3.:603.:&. F#)%&0#%&+(%#"/+=(3(3%;+.&)(=+4#7(+,:,&+":=(9;* 0:%%(-;%8;9;-8(/+ 0:%%(-;%<(7(+2(%;$;%8;9;-8(/+0:%%(-<(0%(+"#)8&"+#8&%8&9&+4#7(+0:%%(-;%(,&%#.#9&+ 8:3:<%(38(+B%1<+4#7(+41.:8:+7(3(%(<(+B=#%%&9&-#+'()&>+)#3)(-D&+,&3+(%#"/+ madde ya da obje 203&3(+$3.:603.:&. G;<BL+M20)$)(3#:+NO*PQPI "-&%.')0%&+NO*PRH+#34:0:+120)$)(3+543&:.'3+% )()+GSQI+34+süreyle okuldan "0A6'A0+#)03>8+4:(:':+')>378+/5/)+$573-:+')>37:+!%$)&%.+$A6+"-&%.')0%&+390)+#5D+C%43+ çocuk suçlu sistemine bildirilecektir.,-&%.')0%&).+/5+120)$)(393()+>%&>3.!)+/)&+43#3(03634:+)>030).).+9)#)10).+'%73#:.3+ $3/)+2063#:403+/)&0)($%8+Y%9%&30+Z)03>#:7+=(50+W3#3#:+$3&3?:.93.+".!"&A0%.+2.+iki ')>37+C%43+/5/)+$573-: 18

20 !"#"$%"&!'$'%'$()"(*+,-.+("%(,/&0%0$1((2'$(3#$"&4'&'&(5-$+!+&(6'$(*+,-(7+8-!-#-(7"59'7( "!'%!'#'(:"$(!0$0;!+<(60&0&(5/&040&!+(6-*+#+("%(,/.;+()"(/,0%!+&(0=+,%+87-$;+( )">)".+(+7-%;+(?'6'(4"=+%+$(0.?0%+&+6'%'$1 2'$(3#$"&4'(/,0%!+(6/;6+()">)".+(6+8,+(7":%',"%'(;+!!"%"$'&(.+9-;-.%+('%?'%'( bilgi akt+$-;-&!+(60%0&!0#0&0&(7"59'7("!'%;"5'(!0$0;0&!+<(3#$"&4'(!"$:+%( /,0%!+&(0=+,%+87-$-%-$()"(/,0%!+&(+%-&;+5-(3&"$'5'&!"(60%0&0%0$ !"#$%&'("%$)*$+,-,*$%, bölgesi i*'&!"(%+="$('8+$"7%".'4'%"$'(,0%%+&;+5-(.+5+,7-$ "/%0&1,2"#*"%0&3$&4*$5)%67,5&'*$),(,8&9%":*"%07"&4%,(, A,0%("#'7';(?B&B&!"()".+(C+$$"&(D/0&7.(/,0%(/7/6B5B('%"(7+8-;+(5-$+5-&!+<( :'*6'$(3#$"&4'(/,0%(;B%,B('*'&!"()".+(/,0%(7+$+E-&!+&(!esteklenen ya da ilgili bir "7,'&%',(5-$+5-&!+(,'8'5"%('%"7'8';(4':+=-&-(,0%%+&+;+=()".+(4':+=-(+*+;+=1((FB!B$<( 6"%'$%'(!0$0;%+$('*'&('57'5&+(.+9+6'%'$1((G'8'5"%('%"7'8';(4':+=-(5"5%'(5'&.+%(?3&!"$"&<( 7'7$"8';(.+9+&<(;"5+H(.+(!+(*+#$-(?3$B&7B%"."&()".+(5+:'6'&'&('%"7'8';(,0$;+5-&-( 5+#%+.+&(6'$(4':+=(/%+$+,(7+&-;%+&-$1((D"9(7"%"E/&%+$-(*+#$-(+.?-7-(/%+$+,(!"#"$%"&!'$'%'$ '$(,'8'(6'$(3#$"&4'&'&(60(63%B;B(':%+%("!"4",(6'*';!"(6'$(*+#$-(+.?-7-&+(5+:'9( /%!0#0&0(7"59'7("!"$5"<(':%+%'('%?'%'(/,0%(.3&"7'4'5'&"(6'%!'$"4",()"(.3&"7'4'(+.?-7+( "%(,/.+4+,7-$1(A,0%(5")'."5'&!"(6+8,+(!'5'9%'&(4"=+%+$-(0.?0%+&+6'%'$1((IGJK( ) L#$"&4'%"$"(23%?"&'&(7",&/%/H',(,+.&+,%+$-&-(,+95+.+&("%",7$/&',('%"7'8';( +$+*%+$-&+("$'8';(:+,,-()"$'%"6'%'$1((20(,+.&+,%+$-&(7B;(,0%%+&-;%+$-(C+$$"&( D/0&7.(M#'7';(G0$0%0&0&(NO1PQPQ(5+.-%-(R/%'7',+5-&+()"(23%?"&'&<(23%?"(S"6( 5'7"5'&!"(.+.-&%+&+&(G+60%(M!'%"6'%'$(G0%%+&-;(R$/5"!B$%"$'()"(T3&"7;"%',%"$'( 2"%?"5'&"(0.?0&(/%;+%-!-$ Gizli Dernekler ve Çete Faaliyetleri veya Birlikleri Kurul, herhangi bir Warren County Okulunda gizli dernek, birlik veya sosyal,0%b6b&(,0$0%;+5-()".+(e++%'."7(?357"$;"5'&"('='&()"$;";",7"!'$1((icd2m( 09.32) Çete Faaliyetleri veya Birlikleri: L#$"&4'(7+$+E-&!+&(.+&5-7-%+&(?'.';(7B$B<(3#$"&4'(,-.+E"7%"$'<(,+7-%!-#-("7,'&%',%"$<( E++%'."7%"$()"(!+)$+&-8-U 1. A,0%(?3$")%'%"$'&"(60(7B$(!+)$+&-8<(?3$B&B8<("7,'&%',<(E++%'."7(.+(!+(!'#"$( 3="%%',%"$'&(*"7".%"('%?'%'(/%!0#0('=%"&';'()"$;";"%'!'$V(60(7B$(E++%'."7%"$( /,0%(/$7+;-()".+ "7,'&%',%"$'()">)".+("#'7';(:"!"E%"$'&'("&?"%%"$V 19

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir.

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir. HAZİNE-1 HAZİNE-2 Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-3-0 Yazarlar Dizgi 3 5 9 25 27 33 35 63 83 85 87 93 97 203 277 237 257 263 269 275 287 293 297 309 323 333 339 359 369 383 389 TEST 1 BÖLÜM - I 1.? 4. - TÜRKÇE 2. - - -? - 5.

Detaylı

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14)

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14) KURUM DOSYA PLANI Liste I ListeII Liste III 1. Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP- - - NET) (A) 2. Aracı Kuruluşlar (B) 1. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumlar (B1) 2. Yetki

Detaylı

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir?

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: 1. ÖRNEK: 2. ÖRNEK: AD = DC m(bda)=45 o m(bad)=m(dbc)=x kaç derecedir? m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? 1. AB yi uzatıp, C den CE AE çizelim. AEC

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2)

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2) Bölüm : den veri aktarımı Sicil Bilgi Aktarımı den IKBordro programına veri aktarımının amacı, tablosuna girilen verilerin otomatik olarak programa yansıtılmasıdır. Personel sayısının çok yoğun olduğu

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS sınavlarında matematik

Detaylı

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU NX23205 LG5555CLP LG5452HO CL LG5566CL ES Terramis CL ES Novamis CL ES Grafic

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E

81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E 101 102 103 104 105 106 107 1B- 2E-3D-4C- 5E-6D -7B- 8B - 9E-10E-11B -12E-13C-14B -15C -16D 1C- 2E-3E-4B- 5A-6D -7B- 8C- 9D-10D-11B -12D 1D-2C-3A-4E-5A-6A -7C-8E- 9D -10C-11E-12B -13A-14D -15A -16E -17C

Detaylı

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ AA İ ÜÜÜĞÜ ÖĞ.. A A AÜ ÖÜ Ş 1 170308019 İ AÇÖ İŞ 2 170512903 A AÇ AĞ İİİ Şİİ 3 170314013 AŞA İĞ İİ 4 170308905 A İAİ A AŞ İŞ 5 170813017 ÜŞ Aİ 6 170163093 A İİ 7 170512031 İ ÇA AĞ İİİ Şİİ 8 170308011 A

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER.  Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-5-4 Yazarlar Dizgi www.metinyayinlari.com 7 25 47 57 67 87 97 207 245 249 277 279 285 295 TEST 1 Eylem - Fiil / Eylem Çekimi 1. Eylemler mutlaka bir kiple çekimlenen sözcüklerdir.

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı Yükseköğretime Geçiş Sınavı naliz Karnesi dı KTILIM N ŞVŞT FEM Sınav dı SINVI 4 Okul dı 40 28 6 6 26,0 32 24 4 4 23,00 8 4 0 4 4,00 1 8 4 3 7,00 12 4 4 4 3,00 8 3 2 3 2,0 0 0 0,00 13 1 0 12 1,00 lar Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİM VE VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ...

Detaylı

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR İÇİHÛEKİLER ÖNSÖZ 5 II. ÖNSÖZ 1 SİMGELER VE KISALTMALAR 9 TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ 10 İÇİNDEKİLER 11 GİRİŞ 1 7 BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI,

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2016/454-5682 Ankara, 22/03/2016 Konu: Konteyner Ağırlık Ölçümü Hk. SİRKÜLER (G 2016 ) TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE B Th: Oc 2016 2015-2016 Eğ-Öğ Y 2 S T S Ş h c D v M h c O T D ŞAİRLER YAZARLAR VE TÜRÇE ATATÜR'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ E T ğ! Bc vf T â T ch hf v f Mvc v â B h İ h h h c âhî v hcî hh c B â v ch f c vf cğ

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 1. ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 2. D KDÖRTGEN N ALANI 3. ÜÇGENSEL BÖLGELER N ALANI 4. ÜÇGENSEL ALAN PROBLEMLER ÇÖZÜLÜRKEN KULLANILACAK FORMÜLLER 5. PARALELKENARIN

Detaylı

!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.&*/0&*12& !"#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler

!#$%&'()(&*($+,-(&.&*/0&*12& !#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler !"#$%"'(")(*($+,-(.*/0*12!"#$!%$ '($)$ *+*!,+$-.+/.$!.!012.$!"#$%"'(")(*($+,-((",7%89"-%:($+,0,0+,-,";%1"?-",8@,%A9:"%0-9B >#"#0-%:+%@98C'#>(")(",8,)18,D!"#$%"'(")(*($+,-(>(",B,0",8(0(0EF/"(+(:%"%8DG,:0/"/H(D

Detaylı

1234567789AB45A78C6D6 4

1234567789AB45A78C6D6 4 ABACD ABACD 1. GÜVENLK 1 2. NTELKLER 1 3. ÖZELLKLER 2 4. HIZLI BALANGIÇ 3 AÇMA 3 SIFIR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DARA GRME 4 DARA ÇIKI 5 SABTLEME 5 KAPAMA 5 5. KULLANIM BLGLER 6 TU TAKIMI 6 KUMANDA

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYON KARARLARI-3

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYON KARARLARI-3 SİİRT ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ İYET VE İNTİBAK KOMİSYON KARARLARI-3 Öğrencinin Adı Soyadı Hayrettin ÇİFTÇİ Bitki Koruma Okuduğu Üniversite/Bölüm Hakkari Üniversitesi / Bahçe Tarımı Programı Notu TÜRK

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT P notu DV U notu YZ EX notu MU I notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü. Adnan

Detaylı

DERS NOTLARI VE AKADEMİK DURUM Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Transkriptinizin son haline AÖF Bürolarından ulaşabilirsiniz.

DERS NOTLARI VE AKADEMİK DURUM Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Transkriptinizin son haline AÖF Bürolarından ulaşabilirsiniz. Sayfa : 1 YILLIK SİSTEMDE ALINAN DERSLER Kodu Ders Adı Not Yerine -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- -------------- ------------------------------------------------

Detaylı

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) ANATOMİ(İSTANBUL TIP), PROGRAMI, 1 A99318 2 A101012 P4******* 65 Sınav SI*** MA*** Psikoloji 86.05 0.000 0.0000 Belirsiz Kazandı BA*** FE*** JOURNALISM AND COMMUNICATION RADIO TELEVISION JOUR BESİN HİJYENİ

Detaylı

[ ] 2. + Đşleminin sonucu kaçtır? + = + = 10 elde edilir. 2 + Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ A) 0,1 B) 0,2 C) 10 D) 20 E) 100.

[ ] 2. + Đşleminin sonucu kaçtır? + = + = 10 elde edilir. 2 + Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ A) 0,1 B) 0,2 C) 10 D) 20 E) 100. Ö.S.S. 00 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 + Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 Çözüm Đlk kesri 00 ile, ikinci kesri,000 ile, üçüncü kesri 0,000 ile genişletirsek,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI PROJENİN ADI: EULERİN PEDAL ÜÇGEN FORMÜLÜNÜ KULLANARAK PEDAL DÖRTGENLER İÇİN YENİ BİR FORMÜL GELİŞTİRME MEVKOLEJİ ÖZEL BASINKÖY ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN:ELİF

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ VII IX XXXIII 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ - İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI VE 4857 S. İŞ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ I. TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

!"!#$"%&$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.%

!!#$%&$'!%()*)#$+$,%$-$,.% !"#$%"'%(#)*"+*$%,%-./"%-01'.2!34567!"!#$"%$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.% /%0%!"!#$"%$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.%1$'!02345% ; -*=C> +*AA*@E> %-A%=?*- F-%=C%?*"+*$%,%-G>?*"+*$%,%-%/"%-0@#""%=0"(%@A%C0-H;>G">A*=>A@*=E%"0I(%$0JG%A%=C%I%E%/C%I

Detaylı

DERS NOTLARI VE AKADEMİK DURUM Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Transkriptinizin son haline AÖF Bürolarından ulaşabilirsiniz.

DERS NOTLARI VE AKADEMİK DURUM Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Transkriptinizin son haline AÖF Bürolarından ulaşabilirsiniz. Sayfa : 1 YILLIK SİSTEMDE ALINAN DERSLER Kodu Ders Adı Not Yerine -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- -------------- ------------------------------------------------

Detaylı

YARGI AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI 30.11.2013 LİSANS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1

YARGI AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI 30.11.2013 LİSANS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1 YRGI KDEMİ EĞİTİM KURUMLRI 30.11.2013 LİSNS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1 d Soyad : Öğrenci No : 27088815852 İl : 27 -GZİNTEP Kurum : 210 -GZİŞEHİR YRGI KDEMİ Branş : Türkçe Matmtk Tarih Coğrfy Vatndlk GelPsk

Detaylı

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİ EL KİTABI. Önsöz

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİ EL KİTABI. Önsöz WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİ EL KİTABI Önsöz Bölge Öğrenci El Kitabı, öğrencileri, ebeveynleri, okul öğretmen kadrosunu ve okul birliğini, Warren County Devlet Okulu Bölgesindeki öğrencileri ilgilendiren

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

ALTIN YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ02-SS.27TYT01) SINAV SONUÇ BELGESİ İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / ÖZEL LİMİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

ALTIN YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ02-SS.27TYT01) SINAV SONUÇ BELGESİ İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / ÖZEL LİMİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÇAĞLA GERZ 231,92 257,9 5 19 19 19 47 ı Hesaplanan: 19 19 19 68 ALTIN YKS 1. OTURUM - 1 (OJ2-SS.271) Türkçe 21 16 53 Türkçe 21 16 53 21 16 53 Matematik 11 4 28 Matematik-1 11 4 28 11 4 28 Katılımlar: 5

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MM 1000 STATİK ÖDEV II Son teslim tarihi: 13 Mayıs Cuma 10:00 (I, II. Öğretim Grupları) Soru Çözümü: 13 Mayıs Cuma 14:00,

Detaylı

YGS KARNESİ 114 T.C. KİMLİK GRUP ORT. 22,01 5,60 2,79 4,49 34,87 16,88 YGS1 YGS2 YGS3 YGS4 YGS5 YGS6

YGS KARNESİ 114 T.C. KİMLİK GRUP ORT. 22,01 5,60 2,79 4,49 34,87 16,88 YGS1 YGS2 YGS3 YGS4 YGS5 YGS6 SELİM ORHU TOPLMI 32 8 3 0 3 9,25 6 3 5,25 8 3 7,25 56 7 5,75 33 4 32,00 4 7 2,25,75 8 5 6,75 57 7 52,75 Geo. 0 373,649 363,436 37,60 362,824 38,44 382,00 4 4 3 4 4 4 CcEDECCEEBDEEeDaDEbcCCEdDDDCcEECEEDc

Detaylı

1. Kenarları 1, 4, 7 ve 8 olan dörtgenin alanı en çok kaç olabilir? (18)

1. Kenarları 1, 4, 7 ve 8 olan dörtgenin alanı en çok kaç olabilir? (18) 1. Kenarları 1, 4, 7 ve 8 olan dörtgenin alanı en çok kaç olabilir? (18) 4 ile 7 ardışık iki kenar olsun. Değilse 4 ile 7 arasında 1 var demektir. Şekildeki gibi A A ' DB ikizkenar yamuğunu kurarsak 4

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ LYS 016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ Dikdörtgenin içinde köşegeni çizerek alanı iki eşit parçaya ayırabiliriz. 7 / 36 BED üçgeni ile DEC üçgeninin alanlarının oranı, tabanları arasındaki orana eşittir. Buna göre;

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRABZON, 2013 DERS KAYIT Bölüme ait lisans ders programına, aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz. http://www.ktu.edu.tr/2014/endustri-lisansdersleri

Detaylı

Kime yardımcı olacağımıza nasıl karar veririz?

Kime yardımcı olacağımıza nasıl karar veririz? TURKISH Çocuklarla ilgili sosyal hizmetlerden nasıl yararlanabilirsiniz? Kime yardımcı olacağımıza nasıl karar veririz? Giriş Bu broşürde çocuklarla ilgili sosyal hizmetler müdürlüğü olarak bizim çocuklara

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

VEKTÖRLER. DOĞRU PARÇASI: Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir.

VEKTÖRLER. DOĞRU PARÇASI: Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. VEKTÖRLER DOĞRU PRÇSI: Doğrunun ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [B] DOĞRU PRÇSI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencileri İçin Kılavuz

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencileri İçin Kılavuz NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE ACADEMIC YEAR 2013-2014 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencileri İçin Kılavuz 2013-2014 Akademik Yılı Dekan: Prof. Dr. Gamze MOCAN, MD Koordinatör:

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10" 12" 14" 16" Volon 135Q. Marka: Model:

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10 12 14 16 Volon 135Q. Marka: Model: AT LT L No: AAAT T h : P No: m T: ÇB BP) O G A Ö V od B 3 odu Gö d B 3PN U PD Kpm Km p b o u ou u mb Cmx m d) AwwwC d d u u d AwwC u m o p m po p p öh b m ö d m d m dd p ö ½"4" d ½" "8" d ¾" "" d " CTUWWRA

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

DERS NOTLARI VE AKADEMİK DURUM Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Transkriptinizin son haline AÖF Bürolarından ulaşabilirsiniz.

DERS NOTLARI VE AKADEMİK DURUM Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Transkriptinizin son haline AÖF Bürolarından ulaşabilirsiniz. Sayfa : 1 YILLIK SİSTEMDE ALINAN DERSLER Kodu Ders Adı Not Yerine -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- -------------- ------------------------------------------------

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I MAO İ N ŞAK T U RAK T İ CAKAO V EAO O S M A NAO Y A L Ç I NAO Ç A Y B A Ş IAO M A HAK A L İAO Ç E T İ N K A Y AAO C A DAKAO S A N A Y

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

BÖLÜM MATEMATİK BÖLÜM FİZİK BÖLÜM ATAŞEHİR 2, ÇEKMEKÖY, BOSTANCI

BÖLÜM MATEMATİK BÖLÜM FİZİK BÖLÜM ATAŞEHİR 2, ÇEKMEKÖY, BOSTANCI 1-2-3- ATAŞEHİR 1, BOSTANCI ATAŞEHİR 2, ÇEKMEKÖY, ÇAMLICA, KURTKÖY, TUZLA ACIBADEM, ÜSKÜDAR KARTAL, YAKACIK SARIYER, ŞİŞLİ, BEYOĞLU GÜNEŞLİ, FLORYA, BAŞAKŞEHİR, CEVİZLİBAĞ BEYKENT, AVCILAR, BAHÇEŞEHİR

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU LEUTA RENATA VIKTORIA Ankara-2016 LEUTA, RENATA VE VIKTORIA EKMEKLİK

Detaylı

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE RA

Detaylı

EKİM 2013 FIYAT LISTESI. Sipariş kod Açıklama EKİM 2013

EKİM 2013 FIYAT LISTESI. Sipariş kod Açıklama EKİM 2013 EKİM 2013 FIYAT LISTESI Sipariş kod Açıklama EKİM 2013 KLEMENS 304120 AVK 2.5 GRİ 1,080 KLEMENS 304121 AVK 2.5 MAVİ 1,080 KLEMENS 304122 AVK 2.5 YEŞİL 1,080 KLEMENS 304123 AVK 2.5 SARI 1,080 KLEMENS 304124

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER 1- LS 1294 2- LS 1295 3- LS 1296 4- LS 1297 5- HI 1285 6- Varios(MA

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU A T S O A K A D E M İABA AAG Y I L I IIAK D Ö N E M E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I A( E Y L Ü L AfA R A L I K ABA AA AG A) A T S O A K A D E M İ O d a m ı z d a e ğ t

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

ÖĞRENCİNİN TEMEL SORUMLULUKLARI

ÖĞRENCİNİN TEMEL SORUMLULUKLARI Madde 161 ve 06.10.2009 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti Avrupa Üniversite Senatosu'nun düzenlediği Toplantıda, Avrupa Üniversitesi Statüsü'nün 161. ve 162'nci Maddesine göre aşağıdaki KURALLARI benimsemiştir:

Detaylı

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A 1. ABC üçgeninde BF BD, EC CD olacak şekilde AC kenarı üzerinde E noktası, o BC m(ba C) 70 ise m(fd E) kaç derecedir? AB kenarı üzerinde F noktası,

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

DERS YILI 1. DÖNEMİ KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

DERS YILI 1. DÖNEMİ KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 2017-2018 DERS YILI 1. DÖNEMİ KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları: 27 29 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. (Dersler 02 Ekim 2017 Pazartesi günü başlayacaktır)

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A) B) C) D) 6 E) 7 Çözüm I. Yol basamaklı

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 9 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 9 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 9 Mayıs 010 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 0,3 1 + 0,5 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,1 B) 0,9 C) 1 D) 1,1 E) 10,1

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir. Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27328 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EBELĠK LĠSANS TAMAMLAMA PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; yabancı dil öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2015/1496-21887 Ankara, 02/12/2015 Konu: Hizmet Ticareti Anlaşması (TİSA) ve Pazara Giriş Müzakereleri SİRKÜLER (G

Detaylı