WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,&

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,&"

Transkript

1 !"!#$%&!'%( ÖNSÖZ... 1 WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,& -./.*&-!$'#/#... 1 '!,$(0'-&!"#$#%&1!2!3*!)#... 1 %#/-4,&5#*2#)#/#... 2!"#$#%*!&#*6#*#&#,.,7*.)... 2 '.%(&!"#$#%#... 2 TOPLUM #)!-&4*.).'&8")!,0#*!)... 3!"#$#%&9)46).%*.):... 4!"#$#%*!&#*6#*#&HEDEFLER... 5 HAKLAR VE SORUMLULUKLAR!"#$%&'()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*#-... 7!"#$32$%()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# $.$6%78$,'()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# %*(:*;;$(<(45$.$6%,$#'%(=*3-,-2-(>0,'3'+*? Ana Madde 1, K-s-m A, NCLB Bölüm 9304 Chlallerine ilidkin Eikayetlerin Derhal Çözülmesinin Temini Hakk-nda Usül... 8 #2.)#&2;<!,*!%!*!)!"#$%&',$#(FG$#'%;$+'(H$%$3' J*&'G(.$7.$6*(96#-2&-, Okula Gelen Ziyaretçiler Otobüs Gezileri/Turlar K30205',(=1,,*% K+1,;*%(93-,2*( Mala Hasar Verme M'%*;*+'(!"#$%&',$#... 15!"#$%&'(C,*L,*# Silahlar P*G$#(CD*#$3,$6'cileri Q*"#-(R'S*G,*#-(.$(4,$+3#0%'+(C,$3'D'2(9#*L,*#-%*(4#'D' Gizli Dernekler ve Çete Faaliyetleri veya Birlikleri... 19!"#$%&'(H$#%$+,$#' ,+0,(.$(T61D31#1&1(:*;;$(>0,'3'+*? O$L'&'(TG*+,*D3-#2*(.$6*(CS#*L(432$ /1L(K,1D31#*%(CS,*,,$# Arama ve El Koyma %U$,,'(!"#$%&',$#... 28

2 WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$%&'($)(*'+,-. Önsöz!"#$%&'()%*+,&-#&.,/0123&"()%*+,#%),3&%1%4%5*#%),3&678#&"()%/9%*&70:)6;8*8&4%&678#&1,)#,(,*,3& bilgilendirmek Özel 78)0##0)&4%&5"*%/9%#,7#%)&,F,*&#H/A%*&F6+8(8*8D8*&678#8*0&10B48)8*8DC WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI $"'+'/(*0#0)01%0% 2,3,)(2$+*'3'.%*/8+75&-50#%/,&50;0#0)23&,#$,#,&9%4D80/&,#%&.%*/8+75&I%*%#&.8)8#8*0&%50#%//%&5%)&0#0*&/H9& 6#0*&<0))%*&=68*/5&-(,/,9&.8)8#83&>%(,B/,),#9,B&.%*/8+75&K0;0;2&LMNCLMN&850)2*+0&78)8#8B& War)%*&=68*/5&-(,/,9&.8)8#8&>%(,B/,),#9,B&.%*/8+75&K0;0#0)2&4%&-50#%/&-(,/,9&.8)8#8*+0& benimsenen idari yönetmeliklerde belirlenen tüm görev ve yükümlülükleri yürütmektedir. Bu olarak *$%+0&*2($"'+'/(4$5$6)$#'.-OPQ=.K&I-O-R&.QSQRQ&?.QRRES&T-&'US-O=VR-S&VWVO&EXEUY>E&K-S&EREO& Z->-[R-SV&!-RVSR-\VXPVS]?78##0)&/H9&"()%*+,#%),*:%*&5H7;%7&;%4,5%:%&10B0)2&1%7#%9%#,:,)C?78##0)&0B0(2:07,&76*8#0):0&"()%*+,#%),*,*&5%/%*%7#%),*,&$%#,B/,)9%#,:,)] a. G050/#0)2&1658*+0&70)B2#0B0+07#0)2&:8)89#0):0&/%9%#&,#%/,B,9&4%&90/%90/,7& becerilerini kullanmak; b. matematik, fen bilimleri, güzel sanatlar, 1%B%),&1,#,9#%)&4%&G050/&1,#$,;,*:%7,&,#7%#%),&G050/#0)2&1658*+0&70)B2#0B0+07#0)2&:8)89#0)0&85$8#0907^ c. kendi kendine yeten bireyler olmak; d. e. 678#:0&4%&G050//0&70)B2#0B2#0*&;6)8*#0)2&:HBH*%1,#9%7&4%&F"D%1,#9%7^ 1

3 f.!"#"$%&'($%)*(&+,(&,(*,($!(&(-+.,(*$/($-(&+$0+,1+,(*$"*"23&!"$0")$45*."4$/($ 05&,"*3$0+*,(67+*.(4$/($05&,"*3$8(6+7,+$4"-&"4,"*!"&$-(&+$0+,1+,(*$(!+&.(4$+8+&$ daha önceki deneyimleri kullanmak. 945,,"*$%)*(&'+,(*+&+&$:45,"$!(/".$(7.($:*"&,"*3&3$"*73*.",3!3*; 945,,"*$%)*(&'+,(*+&+&$:45,5$7(*4$(7.($/($23&3<7"$4",."$:*"&3&3$!=6=*.(,+!+*; 945,,"*$%)*(&.(&+&$%&=&!(4+$<+>+42(,$/($>+#+&2(,$2"),34$(&1(,,(*+&+$">",7.",3!3*; 945,,"*?$+6$#"-"73&"?$,+2($2:&*"23$()+7+.($/(-"$:*!5-"$0"6"*3$+,($0"6,"-"&$%)*(&'+,(*+&$ 0+*$6(-,(*$%)*(&.(-($/($!(.:4*"7+4$7:C,5.5&$.57,5?$2"),34,3?$=*(74en bireyleri olmaya :,5675*5,!5)5$7(.(,!+*; D+2-:&?$#(*$0+*+$C*:1*".,"*3&$/($#+>.(7,(*+&$C,"&,"&."23$/($5-15,"&."23&"$-%&$/(*(&$0+*$7"43.$ +&"&8,"*$/($#(!(<,(*!(&$:,565*;$$E*(&2+C,(*+.+>?$:45,$0%,1(2+&+&$<(,2(<(2+&+$7"&3.,"*$/($#"&1+$ ()+7+.$<(,2(<(2+&+&$#"&1+$2(/+-(!($5-15,"."-"$4:&"'")3&3$!()(*,(&!+*(&$4*+7(*$+6,(/+&+$1%*=*;$ F&"&3-:*5>$4+G$ 20!3',-"."!" 1. H".5$()+7+.+$!(.:4*"7+4$0+*$7:C,5.5&$7(.(,$C*(&2+C,(*+&+&$/($!()(*,(*+&+&$2=*!=*=,.(2+$ +8+&$0+*+&'+,$"*"873*$/($7:C,5.?$(-",(7$/($=,4(-+$(74+,(!+)+&!(&$!(/,(7$C*:2(!=*,(*+&+&$ %)*(&'+,(*$7"*"<3&!"&$"&,"63,."23&3$2"),"-"'"473*;$ 2. C*:1*".,"*3&$0"6,"73,."23$1+0+$0+*$2:*5.,5,5)5$/"*!3*;$ 3. H".5$()+7+.+$%)*(&'+,(*($4"*."634$/($!()+6(&$0+*$7:C,5.!"$/"*$:,"0+,.(4$+8+&$1(*(4,i +,(7+6+.$0('(*+,(*+&+$1(,+67+*.($<3*2"73$/(*.(,+!+*;$ 4. %)*(&'+,(*$(4:&:.+4?$2:2-",$/($C:,+7+4$2(8+.$-"C."4$+8+&$0+,1+$(!+&(0+,+*;$ 5. A:5&7-$/"7"&!"6,"*3&3&$2(8+,.+6$7(.2+,'+,(*+$7"*"<3&!"&$0(,+*,(&.(,+!+*;$ 2

4 6.!"#$%&'()(#(%*"++&,%-.$,)/%0")",1"23"+4,"%4+56%$3$7"3%585&,6%9(,7(/&)6%:.3()(5%;"'3",)4% (3&%<(=(57&3%0&/"%=(>(,7&3%74,4+3"#"3"+"%;"543#"574=4,%&2()%&'()(#%<4+7")4%7$,#"3414+?% 8.!"#$%&'()(#(%>"/")3"+4%;./$,9"%B"342"9"53"+4 (2(%7&B#&5%0&%7A+1A+#&5%(B(,%/&)&+3(% >"=4+3",#",4,%/",4%74+"%1('&+%&/"3&)3&+1&5(%8'+&,9(3&+3&%(/(%;(+%2&5(31&%+&5";&)% &1&;(3#&7(,(%7"'3"/"9"5)4+?% C,",4/.+$=%5(D% TOPLUM 1. E5$33"+%0&%).:3$#%"+"74,1"5(%(3&)(2(#6%).:3$#1",%1&7)&5%"34,#"74,4%7"'3"/"9"5%0& okulun 0&+(#3(3('(,&%5")541"%;$3$,"9"5)4+?% 2. E5$3%0&%).:3$#%3(1&+3&+(%/A57&5%7)",1"+)3"+1"%">3"5(%1"0+",42%#.1&3(%.3$2)$+#"3414+?% 3. 1&%/&)&+3(%#"3(%1&7)&5%7"'3"#"5)",%7.+$#3$%.3#"3414+?% 4. F;&0&/,3&+%.5$33"+4,%1"%/"+14#4/3"%B.9$53"+4,4,%&'()(#6%+&<">%0&%1(7(:3(,(,1&,%;(+(,9(% derecede sorumludur. 5. F;&0&/,3&+%B.9$53"+4,4,%8'+&,(#(%(3&%.5$3%0&%.5$3%:&+7.,&3(,&%5"+24%.3$#3$%)$)$#% C,",4/.+$=%5(D%!"#$%&'()#)*&+,#$-."($# 1. G&+%8'+&,9(%/&)&+3(%1A=&/1&%5&,1(,(%)",4#"34%0&%5&,1(%=(>(,7&3%0&%<(=(57&3%7"'345% 1$+$#$,$,%<"+54,1"%.3#"3414+?% 2. G&+%8'+&,9(6%5&,1(,&%>"7%8=&33(53&+(%0&%;&9&+(3&+(%.3",%;(+%;(+&/1(+%0&%.5$3%B"342",3"+4,1",%

5 6.!"#$%&'()*+,('$-().+$./0'/)12,/'1)./)$34'5#,5$4,#/,1.1'6$/-'/),/'1)/6$4-5,$7('34)(,+)($ 0($4-5,$#",-,('+)($3/891$9%3:('#(,+.+';$4-5,/$</#/)1)./$9(,#(,+$0($4-5,/$."<(),+$.(0/#$ etmelidir. =)/)184'5<$-+>$!"#$#%&'()*(+%,+(- 2. B)/4-5,56$C4*5-,/'1)$+D:+8/C,/'1)/$0($+,9+$/,/),/'1)/$8%)(,+-$D+<#(:$0('#(,+$0($/-/.(#+-$ E/2/'1./)$<+8/.($E+'(8+)$3438/,$0($/-/.(#+-$4,/'/-$D/<1',/)#/31$-4)535)/$ 4./-,/)#/,1.1'A$ 3. =,-4-5,6$()$F/<,/$8/-,/21-$GHI$%&'()*+.()$4,52/)$B-J$31)1F,/'1)./-+$%&'()*+,('.()$ 4,52#/,1.1'A$ 4. K':/4-5,6$()$F/<,/$8/-,/21-$LII$%&'()*+.()$4,52/)$GA$0($MA$31)1F,/'./-+$%&'()*+,('.()$ 4,52#/,1.1'A$ 5. N+3(6$()$F/<,/$8/-,/21-$OAPHI$%&'()*+.()$4,52/)$L-OPA$31)1F,/'./-+$%&'()*+,('.()$ 4,52#/,1.1'A$ 6. Q&'()*+,('$/'/31)./$E+'(8,('$/'/31$+,+2-+,('$9(,+2:+'#(-$4-5,$F//,+8(:,('+)+)$/8'1,#/<$E+'$ 7/'C/31$4,#/,1.1';$E%8,(*(6$%&'()*+,('$:47,5#$D+<#(:+).($(:-+)$4,#/)1)$8/)1$31'/$/+,(6$ C/,12#/$95'5E5$0(8/$:47,5#5)$34'5#,5$E+'(8,('+$D/,+)($9(,(E+,+',('A$ 7.?&+:+#$7'49'/#,/'1$%&'()*+,('+)$3438/, /,$R/F(-:+FS6$/-/.(#+-$RE+,+23(,S$0($F+<+-3(,$ R73+-4#4:4'S$+D:+8/C,/'1)1$-/'21,/#/,1$0($%&'()*+,('+)$4-5,./$0($D/8/::/$-/'21,/2/*/-,/'1$ C(2+:,+$.5'5#,/'./-+$34'5),/'$"<('+)($."2")(E+,#($0($E5),/'1$C%<(E+,#($E(*('+,('+)+$ 9(,+2:+'#(,+.+'A$ 8. T+'$%&'()*+)+)$%&'()#($3"'(*+6$%&'()*+)+)$9(,+2+#+).($%&'()+,()$+C('+-$-/./'$%)(#$:/21'A$ 9. Q<(,$%&'()*+,('$+C+)$7'49'/#,/'$#"#-")$4,.5&5)*/$/<$-131:,/81*1$4':/#./$0($%&'()*+8($ ()$5895)$4,/*/-$2(-+,.($3/&,/)#/,1.1'A$ 10. Q&'()*+,('$#/:(#/:+-6$F()$E+,+#,('+6$9"<(,$3/)/:,/'6$E(2('+$E+,+#,('$0($D/8/:$E+,9+3+).(-+$ :(#(,$-/0'/#,/'1$0($+,-(,('+$D/8/:,/'1$E485)*/$-/'21,/2/*/-,/'1$.5'5#,/ra uygulama E(*('+3+)+$-/</)#/,1.1'A$ 11. K-5,,/'6$%&'()*+,('+)$./D/$%)*($%&'().+-,('+$:"#$-4)5,/'./)$(.+).+-,('+$.()(8+#,('$0($ 8()+$E+,9+,('$/'/31)./$E/&$-5'#/-$0($E5),/'1$E+',(2:+'#(-$0($C(2+:,+$:(-)4,4U+-$ -/8)/-,/'./)$8()+$E+,9+,('$(.+)#(-$+C+)$%&'()+#.()(8+#,('+$4,52:5'#/$E(*('+,('+)+$ 9(,+2:+'(*(-:+'A$ 4

6 12.!"#$#%&'()*(+%,+(-.&/#(&0"(123#2#2&4+(5,-&/676%1&81&*1,#9%1&:6(1;,1(#2#&*0<&0262=1& />,>2=>(%+,-=-(? =1"#9$#(#,%1,#=#(?& /07,131&0"(123#,1(&$1%1,&#,1$#9#%&81&%+$1%+$#5&/131(#,1(#2#&/1,#(,i amaçlara yönelik ve A+7+$,+(-&/)7>23+&5+(9-,+9+3+5,+(-&=>(>%,+(=+&5>,,+2+/#,#(,1(?& 15. D+2-9%+2,-5&81&(1A/1(,#5&'()*(+%,+(-.&$6%&:-2-4,+(=+5#&0"(123#,1(1&=1:$15&),+(+5& :+",+2%+,-=-(?& 16.!"#$#%&'()*(+%,+(-.&0"(123#,1(#2&512=#&56,$6(1,&81&$+(#A#&%#(+:,+(-2-2&=1"1(#2#& +2,+%+,+(-2-&:+",+%+5&#;#2&71$1(,#&=6<17=1&$1%1,&*6<1,&:+2+$,+(&/#,*#:#&81(%1,#=#(?&!"#$#%&!'#&(#&#')!*!+&!, E#:7)2=+&/1,#($#,12&A1=14,1(.&17,1%&)=+5,-&=1"#,&0"(123#,1(#2=12&:)2>;,+(-2&*121,&#4+=1:#=#(?&& F5>,&/0,*1:#21&'()*(+%,+(-2&81&4aaliyetlerin belirlenmesi konusunda yön vermek ve okul /0,*1:#2#2.&)5>,>2&817+&'()*(+%-2&$6%&*1,#9#%#2#&#<,1%15&#;#2&$+:+(,+2%-9$-(?&&G+((12&H)>2$7& F5>,,+(-&$+(+4-2=+2&=1:$15,1212&A1(&4++,#71$&/#(&817+&=+A+&4+<,+&A1=14,1&=)"(>=+2&#,#95#,#& ),%+,-=-(? Özell#5,1&=1217#%,1(#&81&/131(#,1(#&),%+5&6<1(1.&0"(123#,1(=15#&/#(17:1,&4+(5,-,-5,+(.&A1=14& /#,=#(#%,1(#2#2&*1,#9#%#2=1&81&/12#%:12%1:#2=12&*0<&0262=1&/>,>2=>(>,%+,-=-(? E#:7)2>2&/>&5-:%-2=+&:15#<&*121,&+%+;&/#,=#(#:#&/>,>2%+5$+&81&A1(&/#(&/#,=#(#.&+,$&*(>',+r A+,#2=1&=+A+&=1$+7,-&),+(+5&+;-5,+2%+5$+=-(? I1=14,1(&817+&+,$&*(>',+(&021%&:-(+:-2+&*0(1&:>2>,%+%-9$-(? 1. a. F5>%+&81&7+<%+7-&0"(12%15? c. Okuma ve di2,1%1&7),>7,+&4#5#(&1=#2%17#&0"(12%15? d. S+<%+&81&5)2>9%+&7),>7,+&4#5#(,1(#&+5$+(%+7-&0"(12%15? e. E183>$&/#,*#&5+72+5,+(-2-&5>,,+2%+&/131(#,1(#2#&*1,#9$#(%15? 2. a. Sorun çözme /131(#,1(#.&%+2$-5&76(6$%1&/131(#,1(#&81&4+(5,-&+(+9$-(%+&$6(,1(#2#& 5>,,+2%+&/131(#,1(#&=+A#,&),%+5&6<1(1&(+:7)21,&),+(+5&=69621/#,%1&/131(#:#2#& *1,#9$#(%15? b. P#,*#7#&=1"1(,12=#(%1&81&5>,,+2%+&/131(#:#2#&*1,#9$#(%15? c.!,19$#(1,&81&/+"-%:-<&),+(+5&=69621/#,%1&/131(#:#2#&*1,#9$#(%15?& 5

7 d.!"#"$%&'()%*+,-.$-(-%(*.-/01%$-,"1%2-%034-+0%&-3/-$-15% e. 60/0$3-/%(*.4-$/-,0%1)//".$"%( %7-/0#40,$-15 f. 8"(9"/:%&0,%#-10/9-%;"/:#$"%"/:#1"./:+:.:.%*.-$0.0%"./"$"15 3. "5%%%%%%%%%<-3/-1%3-;-.-1/-,0%2-%$-2I)4%-1'.'$01%1'#)//",%J"11:.9"%&0/70%-90.$-15% b. <-3/-10%J-9-K/-,-%)/"#$"1%0;0.%L/"./"$"%("L$"(:%*+,-.$-15% c. >'3("/%9-+-,/-,0.%2-%0#%'.),).).%*.-$0.0%"./"$"1M%)34"/:14".%7),),%9)($"1%2-% 0#2-,-./-,-%3"(7:%9)($"1%70&0%0#-%(*.-/01%'/)$/)%&0,%4)4)$%7-/0#40,$-15 d. N,-41-.%'/$"(:%3"+/"(".%"/:#1"./:1/",%2-%9"2,".:#/",:.%7-/0#40,0/$-305 e. =+040$-%9-2"$%-4$-(-%(*.-/01%'/)$/)%&0,%4)4)$%7-/0#40,$ a. B$-,01".%9-$'1,"401%7*,S#/-,-%'/".%&"+/:/:1%7-/0#40,$-15 b. B$-,01".%$0,"3:$:T"%(*.-/01%&0,%"./"(:#%7-/0#40,$-15 c. U-#04/0%JS1)$-4/-,0.%4-$-/%;"/:#$"/",:%0/-%0/70/0%&0/70%-90.$-15% d. QS.("%2"4".9"#:%'/","1%&"#",:/:%'/$"1%0;0.%10#0(0%J"T:,/"(". bilgileri edinmek. e. 60,%B$-,01".%2-%9S.("%2"4".9"#:%'/","1%3',)$/)/)1%2-%(S1S$/S/S1/-,-%(*.-/01% "./"(:#%7-/0#40,$ a. 6"#1"%0.3"./",:.%2-%1S/4S,/-,0.%"./"#:/$"3:.:%2-%&)./",:.%*.-$0.0.%9"2,".$"3:.:% 3"+/"$"15 becerisini edinmek. c. A.3"./:+"%(*.-/01%&0,%0/70%2-%&0,-(/-,%","3:%0/0#10/-,-%(*.-/01%&0,%"./"(:#%7-/0#40,$-15 d. R/"(/",:%&"#1"/",:.:.%&"1:#%";:/",:.9".%7*,$-%2-%&"#1"/",:(/"%0#&0,/0+0%0;0.9-% ;"/:#$"%&-I-,030.0%-90.$-15% e.?09-,/01%&-i-,0/-,0.0%7-/0#40,$ a. BJ/"10%";:9".%9'+,)%9"2,".:#%&0;0$/-,0%7-/0#40,$-15 7-/0#40,$-15% d. Y-9-K/-,-%)/"#$"1%0;0.%L/"./"$"%2-%9ST-./-$-%("L$"(:%*+,-.$-15% 0;0.%3',)$/)/)1%"/$"% %7-/0#40,$ benimsemek. b. 6"+:$/:/:1%(","4".%$"99-/-,0.%4-J/01-/-,0%J"11:.9"%&0/70%-90.$-15 c. 6'#%T"$"./",:%2-,0$/0%&0,%#-10/9-%1)//".$"(:%*+,-.$-15 6

8 d.!"#"$%&'(#")*&'"$(+&(*")'&),&(-&.&/"'&/")"(0&'"12"/,&$3 e. 4&)*"($&)*")"(0&'"12"/,&$("5")($&)*")"(*&6&/'&)*"/,&(-&.&/"%"(&*"),&$3( f. Aile biriminin önemini anlamak. g. 78$&9($:%$;)5':$9($</$=(+&(-&)#&/"(*=>0=';/';(-;1;(5:$,;(>?)2&,'&/"(0&'"12"/,&$3 a. J</=)';/';(>;/;2:.:(><'';/';(-;1;(5:$,;(-&.&/"%")"(0&'"12"/,&$3 b. I%)&$(<';-"',&(+&(8;/$':(-;$:1(;5:';/:):(0?#(?)P)*&(-='=)*=/;-"',&(-&.&/"%"( edinmek. c.!;/$':(>;/;2:.:(;)';2:,(-"5",'&/")"(*&)&>",'&,&(+&(-=)';/*;)($&>"8(;',;( -&.&/"%")"(0&'"12"/,&$3 d. J;);29(#;);;2(+&(,&%'&6&(>?)&'"$("'0"(;';)';/:(;/;.:':6:>';($P'2P/&'(+&(%<%>;'(Q;>;2;( $;2$:*;(-='=),;>;(5;':1,;$3 HAKLAR VE SORUMLULUKLAR 4000.!"#$%&'()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# /&)."'&/($&)*"($"1"%&'("Q2">;5';/:):($;/1:';>;)(+&(-?'0&($;>);$';/:(*;Q"'")*& -='=);)($;'"2&'"(-"/(&6"2",(;',;(Q;$$:);(%;Q"R2"/3 76/&)."'&/(?*&+'&/")"(>;R,;$';9(%:):8("5"(?6/&)",&($;2:',;$';(+&(-;1$;';/:):)( Q;$';/:);(%;>0:(0?%2&/,&$'&(%</=,'=*=/ !"#$32$%()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# /&2,&)'&/(,&%'&$2;1';/:)*;)9(+&'"'&/*&)(%;>0:(0?/,&(+&(<)';/:) *&%2&6")"(;',;(Q;$$:);(%;Q"R2"/3 76/&2,&)'&/("'0"'"(%:):8';/*;(?6/&)."'&/&(=>0=)(&6"2",(,;2&/>;''&/"(%=),;$((((((+&( deneyimleri aktarmaktan sorumludur $.$6%78$,'()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# I-&+&>)'&/S+&'"'&/(5<.=$';/:);(%</=,'='=$9(%;>0:(+&(&6"2",(;',;$("5")($"1"%&'( "Q2">;5(*=>0=%=)=(;1:';,;$2;)(%</=,'=*=/3 TI-&+&>)SH&'"(U;$';/:(+&(J</=,'='=$';/:):)(2;,('"%2&%"(M&/$&#(V8"%2&$"(*<%>;*;( 2=2=',;$2;*:/3W((X?'0&,"#9(U"5-"/(Y<.=$(N&/"(4;',;%:)((NCLBW(-"/(R;/5;%:( <';/;$(A);(M;**&(D(R/<0/;,';/:("5")(8&*&/;'(,;**"(*&%2&$(;',;$2;*:/3((LEFX( $;R%;,:)*;9(5<.=6=)=#=)(?6/&2,&)")")(,&%'&$"(+;%:8';/:(Q;$$:)*;(-"'0"(2;'&R( &2,&(Q;$$:);(%;Q"R%")"#3 X=(-"'0">"(2;'&R(&2,&$("%2&/%&)"#9(5<.=6=)=#=)(<$='(,P*P/P>'&("'&2"1",&(0&5")3(( FP28&)(5<.=6=)=#=)(+&(?6/&2,&)")")(;*:):9(;>/:.;(-"'0"'&/")(0?)*&/"'&.&6"(;*/&%( veya e-posta a*/&%")"(-&'"/2,&>"(=)=2,;>:)3 7

9 !"#"$#%%&'(%)(**+%,%-.+/+0'1+23'%4(561676%891353:(;6!"#$%&'(')*#+,#%-"#"./"&*0*#$&*-12#3-*#4*55,#6#$7%/7*01-*#)*(1&*-#897,-:'#,;,+,.-&,7'.&,#;'7&')(,#+,#"<&*=1&*7*)#/,&'=('7'&0'=('7#+,#%-&*7*#5*91(1&*:*)(17>## Ebeveynler ;'&/'&,-5'7'&,:,)('7#+,#0A0)A-#%&5"9"-:*2#,;,+,.-&,7'-#*-&*.*;'&,:,9'#;'7#5'&5,# (,0'-#,5'&,:,)&,75'7>#!"#$%&'(')*#.,7,&#(%$&"&"9*#B"-"&*:*)#+,#,;,+,.-&,7#'&,# C;,+,.-&,7'-#D*(1&101-*#E8-,&')#!,)&,-('&,7 F,+&,(#+,#,.*&,(#.,()'&'&,7'-'-#(,0'-#,(('9'#)*.-*)#+,#5'9,7#/,7,)&'#;'&/'&,7'-#(,0'-#,5'&0,B'-,#;*9&1#%&*7*)2#D"7"&"-#*0*:12#%)"&*#5,+*0#,5,-#897,-:'&,7'-# 5,9'=')&')#8-,70,#G17B*(1-1-#B"-"&0*B1#5*#5*?'&#3-*#4*55,#6#$7%/7*01-1-# <*0*-1-5*#)*(1&10#G17B*(&*71#B"-"&*:*)(17> C;,+,.-&,7'-#3-*#4*55,#6#$&*-1.&*#'&/'&'#0,0-"-'.,(B'<&')&,7'-'#/8B(,7,-#(A0#.%7"0&*7#(%$&*-*:*)#+,#$&*-&*#;'7&')(,#C9'('0#!*)*-&191-*#'&,('&,:,)('7> Müdürler/Atanan Yöneticiler,9'('0#BA7,:'-,#)*(1&*-#?,7),B'-#%)"&#+,#C9'('0# D"7"&"-"-#$%&'(')*B1-*#".0*B1-1#;,)&,.,;'&'7> 4A5A7&,7H3(*-*-#E8-,(':'&,7'#,9'('0#BA7,:'-,#)*(1&*-#?,7),B'-#?*)&*71-*#B*./1# /8B(,7'&,-#%&"0&"#;'7#%)"&#%7(*01#%&"=("7"&0*B1-*#+,#;"#%7(*01-#BA75A7A&0,B'-,# yar510:1#%&0*)&*#b%7"0&"5"7>!"d"$"#%&'(%)(**+%ef%46;67%&f%ghij%j?1<7%kd"!%lm1(11+23'+%313n:3'%o3:( '%p+2m(1% Q?R<17+;3'3'%%S+73'3%A(::6'*(%T;<1 ;,-'0B,-0,B'-'#<%7"-&"#("(0*)(*517>!8&/,#"B"&A#="#=,)'&5,5'7N O')*.,(#.*<1&1#%&0*&1517#+,#!8&/,#3-*#4*55,#L#D%%75'-*(87A#*51-*# ;'&/'&,7'P#=')*.,('-#(A7A#Q3-*#4*55,#L2#D1B10#3#$7%/7*01-1-#-*B1&#'?&*&#,5'&5'9'R> 3-*#4*55,#L#D%%75'-*(87A#;'7#=')*.,(#)*.51#("(0*&1517>##!"#)*.1(#="-&*71# =')*.,(,#+,7'&,-#)*.1(#-"0*7*B1P#=')*.,('-#),-5'B'-,#.8-,&('&,:,9'#$,7B%-,&'-#*51# 3-*#4*55,#L#D%%75'-*(87A#=')*.,('#*&1-5191#(*7'?(,-#'(';*7,-#%("<#QSTR#'=#/A-A# 3-*#4*55,#L#D%%75'-*(87A#=')*.,('-2#)*.51-#+,#.*-1(1-#;'7,7#)%$.*B1-1#!8&/,# %G'B'-5,)'#5%B.*5*#("(0*&1517> 8

10 !"#$%&''&()*+*,$,-,(.,$(/$00&(1(23340",$'546,0&,(%$,-'($+7$8-,0$,(83,4$9( (704 KAR 3:365)'e uyar-,d$(%$;-+-(3+$4$#(2&,'*d#%(ef"'"7(c$#$,+-f-,$( %$G-+7$+-0-4B( 4040.!"#$%&'($#)*+$#'%,$-').$%$/' ,-4+$4-("A&4"8",0&()"4(76K4&0$'(#$G8$7-,0$#"(J&%$(76K4&0$'(0-:-(K$$+"%&'+&4&( <2LI1M1B1N>O(PQCE(R3+"'"#$8-(>SBTT1?( #-)2('3-'($#')4$)56(/6#$()78#-(9( P$44&,(Q3*,'%(EF"'"7(2*4*+*(0&,&'"7"($+'-,0$()*+*,$,(8*A+*+$4-(G3+"'"#$+$4-(J&( A$+-:7$+$4-(#$G8$7-,0$9(0&4U$+(J&(#$4$4+-+-#+$(D&;$+$,0-4$D$#'-4B '*'*7+$9(5F4&,D"+&49(3#*+(G&483,&+"(J&('3G+*7($4$8-,0$#"(-4#8$+(*%*7*('&:J"#(&'7&( görevini 68'+&,7":'"4B P$44&,(Q3*,'%(EF"'"7(2*4*+*(J&(3#*+(G&483,&+"('67(5F4&,D"+&4",(-4#8$+9(#6+'64&+( P$44&,(Q3*,'%(EF"'"7(2*4*+*('67(5F4&,D"+&4",(G3'$,8"%&++&4",",('$7$7-,-( <PQCE(R3+"'"#$8-(>=B1MT(J&(>SBWTN11? :8&'+)4$;4$<8)=<#90&9(9- X#*+(8-,-4+$4-("A",0&(J&(0-:-,0$(3#*+('$4$K-,0$,(06;&,+&,&,(K$$+"%&'+&4(8-4$8-,0$( 0*4*7*9(G3+"'"#(",$,D-9(J&%$(7$+*+"%&'"(,&0&,"%+&(;34)$+-#9('$D";Y$%4-7D-+-#( gelen C"4(5F4&,D"9()"4(J&%$(0$U$(K$;+$(5F4&,D",",(3+*78*;(0$J4$,-:+$4-,$(0&K$+$4D$( 7$4*;(#$+7-:8$9()*(5F4&,D"(#34#*'*+7*:(J&%$(7$F0*4(&0"+7":(8$%-+-4(<X+Z&*8( 9

11 1986 ve!""!#$%%&'(%)'*'+'+%),-./0.%10,(,)%2'3')-40%-,05.(.6%-7308%/495'/6%-,/,*:,6%,0,;%<4%,5%/,).0:,-.%'04%;,(,0,+:,;,%;,%5,%(,9,/-.3%45'0:4;4%+454+%10:,-.%;,%5,% 510,;.-.;0,%31(=,0.)6%,(),5,*0,(%,(,-.+5,)'%),<B,C3>08:54+%2,()0.5.($%%D1(=,0.E,% :,(>3%),0,+%:,E5>(0,(%)4+5'04('+'%-,<>+:,%)1+>->+5,%31(0>)%A4)4(%<4%31(=,0.E,% ),(*.%105>)A,%-,<>+:,-.35.($ F,G'3C,;(.:G.0.)%)1()>/:,%<4;,%4;04:-40%2'3')-40%*'554/%,(,G.0.E.;0,%B735,E.% vermektir; genellikle nefret, küçümseme <4;,%7+%;,(B.%'A4(5'E'%,+0,*.0,+%;,%5,%='(% ='(4;%834('+54%9,),(4/%<4;,%5,:B,0,:,%4/)'-'%;,(,/,+%='(%5'06%5,<(,+.*%;,%5,% -':B4%)>00,+,(,)%58*:,+0.)%;,%5,%-'+5'(:4%1(/,:.+.+%10>*/>(>0:,-.5.($ H*,E.5,)'%5>(>:0,(%-73%)1+>->%105>E>+5,6%G'+-40%/,G'3%'-/4+:4;4+6 )'*'-40%10,(,)% -,05.(B,+%G'+-40%'0B'6%G'+-40%'0B'%/,04?04('%;,%5,%G'+-40%'A4(')0'%-7308%<4;,%2'3')-40% 5,<(,+.*0,(%10,(,)%/,+.:0,+.(I (1) &>%/8(%='(%5,<(,+.*.%),=>0%4/:4)%,A.)A,%<4;,%510,;0.%10,(,)%7E(4+G'+'+%,),54:')%5>(>:>+>%4/)'04;4G4)%='(%*,(/%;,%5, )1*>0%10,(,)%->+>05>E>+5,J (2) &>%/8(%='(%5,<(,+.*.+%),=>0%<4;,%(45545'0:4-'%7E(4+G';'%4/)'04;4+%,),54:')%),(,(0,(%'A'+%='(%5,;,+,)%10,(,)%)>00,+.05.E.+5,%<4;, (3) &>%/8(%='(%5,<(,+.*%:,)>0%10:,;,+%='(%*4)'054%='(%='(4;'+%A,0.*:,%?4(21(:,+-.+.%<4;,%4E'/':%54+4;':'+'%4/)'04:4;'%,:,A0,5.E.+5,%<4;,% G,;5.(.G.6%58*:,+G,%;,%5,%-,05.(B,+%='(%A,0.*:,%<4;,%4E'/':%1(/,:.% 10>*/>(5>E>+5,$ &'(%7E(4+G'%<4;,%7E(4+G';'%/4:-'0%454+%4=4<4;+6%=>%?10'/'),+.+%K/,G'3%<4;,%,;(.:G.0.)#%'90,0%45'0:4-'+54+%)>*)>0,+5.E.+5,%5>(>:>%7E(4+G'+'+%1)>0>+5,)'% :858(46%:858(%;,(5.:G.-.+,%<4;,%5,+.*:,+,%='05'(:40'5'($%%&'05'('04+%*'),;4/04% '0B'0'6%1+,;0,+:.*%?(1-458(04(4%B7(4%='(%,(,*/.(:,%;8(8/804G4)%<4%/,G'3%<4;,%,;(.:G.0.)%'04%),(*.0,*.05.E.+5,%B4(4)0'%'*04:04(%;,?.0,G,)/.($ Okula Gelen Ziyaretçiler Herhangi bir Warren County Okulunu, gönüllüler dahil ziyaret eden tüm 3';,(4/A'04(%1)>0,%7+%B'('*/4+%B'(:40'%<4%5'E4(%/,0':,/0,(%'A'+%54(9,0%L7+4/'G'+'+% M2'-'+4%>E(,:,0.5.($ F8:%3';,(4/A'04(%),;./%542/4('+4%':3,%,/,G,)%<4%)4+5'04('+e Yöneticinin Ofisinin 7/4-'+4%B4A:404('%'A'+%ND';,(4/A'O%),(/.%<4('04G4)/'($%%ND';,(4/A'O%),(/0,(.%3';,(4/A'% /,(,2.+5,+%/,).0:,0.%<4%1)>0%'A'+54%5,':,%B7(8+8(%5>(>:5,%10:,0.5.($!"#"$%%%%&'()%&*+,-.)/0121%3())4242%560/271)/0%1812%9-:/2)/;/)/0 &'(%7E(4+G';4%1)>0%1/1=8-8+8%)>00,+:,%,;(.G,0.E.+.+%<4('0:4-'6%7E(4+G'04('+% 5,<(,+.*0,(.+,6%)>(,00,(,%<4% :404(4%>;>?%>;:,:,-.+,%=,E0.5.($%%&>% )>(,00,(.%<4% :404('%'90,0%454+%7E(4+G'%1)>0%:858(8+4%='05'('04G4)%<4% B4(4)0'%G43,%>;B>0,+,G,)/.($ 10

12 1. Sürücü!"!#$%"&'()&(*+,&'-./&,0&'(%!,12/101,3(4$,$-$'$'(0&0.5/&,.'.( )65".'0&()&(.7"&'/.5/&(869:'3 2. ;626':'06(<&/.'3(="!#$%(<&7(<&/&'/&,.(#&/.,"./&'(süreden daha fazla bekleyemez. ="!#$%$'(#&/.,/&'2.>()6,:>(%66".'0&'(*'-&(!"!#$%(01,6+:'06( olun. 3. Ebeveynleri/)&/./&,.(2$0$,&(!"!#$%()&86(01,65(0&+.>.5/.+.'.(#&/.,"&'(86?:/:( inecektir. 4. ="!#$%&()&,./&'(A&,A6'<.(#.,(?6,6,:(0&,A6/(%$,$-$8&(#./0.,.'3(;6,6,6('&0&'(!/6'(5.>./&,("&5,6,(!"!#$%$ 51//6'2686(#6>/62606'(*'-&("62.,( 26%,6B/6,:':'("6262:':(*0&2&5(?!,1'060:,3 5. ="!#$%(%$,$-$%$("6,6B:'06'(<*,$/&#./2&5(.7.'(06.26(<$)&'/.(#.,(2&%6B&( #:,656,65(!"!#$%$'(*'("6,6B:'06'(geçin. (Asgari ft.) C6/':?-6( %$,$-$'$'(.>6,&".'0&'(%!',6(<&7.'3 6. ="!#$%(A6,&5&"(A6/.'0&85&'(!"!#$%&(0!+,1(5!>268:'()&86(!"!#$%$'( önüne atlayacak >&5./0&(-600&'.'(56,>:("6,6B:'6 0!+,1(5!>268:'3 7. Otobüsü #&5/&,5&'(6%/6(8!/06(01,268:'3(D$?<$'(#.,(%:,68/6(8!/1'()&86( -600&'.'(5&'6,:'06(#&5/&8.'3 8. E+,&'-./&,(!"!#$%&(#.'0.5"&'(%!',6(0.+&,(8!/-1/6,6(,6A6"%:?/:5()&,2&0&'( A&2&'(5!/"1+6(!"1,6-65":,F(#.,(5!/"15"6($7(5.>.(!"1,6-65()&(%$,$-$(.?.'( 569:(6,6/:+:'06(0&+./(!"!#$%$'(6,56%:'06(01,1'3 9. Otobüs )&86(!"!#$%(.7.'0&(A6,&5&"(&"2&8&(76/:> ":,3 10. a. Yüksek b. 4$,$-$8/&(<&,&5%.?(8&,&(5!'1>265 c. ="!#$%$'(9&'-&,&/&,.()&86(569:/6,:'06'(0:>6,:86(#.,(1?)1'1( uzatmak 11. E+,&'-./&,(!"!#$%"&()&86(0.+&,(2$/5/&,0&(?6,6,6()&863(6>:,:(6>:'2686( neden olabilecek herhangi bir A6,&5&""&(#1/1' /6,0:,3 12. I>6+:065.(A6,&5&"/&,(06.26(86%65":,H a. 11

13 b. Otobüste sigara içmek. c. Otobüste yemek veya içmek. d.!"#$%&'()(&*(+$,+$-&./0$&%/*%(1&1/*1/+/-&2$3"4$%5 e. Otobüse hayvan getirmek. f. 6/*1/+/-(&./0$&/30$+$-"&727)8*&(#(19/&0$&9$&727)8*2/1&9"3$-"0$& atmak. g. :27)8*&*8-8;8*8181&4/%$1(%&/%(<4$1"1"=&$%*/*>$-+$-"1"&./0$& %>4$19$+$-"1"&%>rcalamak. i.?/-,$1'(&)(-&3/%(+9/&%7-(97->&%$<$4$%5 727)8*/&'/2(-9(%+/-(&284&1/*1/+/-(&2>24$+"&./&%7+2>%+$-"1&8C/-(1/&0$& 9$&%7-(97-$&%704$4$+"9"-5F k. G0$%+$&727)8*/&#$4>-&./&%(-&2$3"4ak. l. Otobüsü kirletmek. m. Sürücünün izni olmadan pencereleri açmak veya kapatmak. 13. HI-/.+/19(-(+/1&%(3(+/-&9"3"19$&,(#&%(4*/1(1&7%>+&727)8*818&%>++$14$*"1$& izin verilmeyecektir. 14.!>&%>-$++$-"&./&98C/1+/4/+/-(&(,+$+&/24/0/&9/.$4&/9/1&IA-/1ci okul /&)(+9(-(+/;/%&./&'/-/%+(&;/C$&>0'>+$1$;$%2"-5&&H/-/%+(&>0$-"& 0$<"+9"%2$1&*71-$=&4898-&IA-/1;(1(1&727)8*8&%>++$14$&$0-";$+"A"1"&)/+(-+(& )(-&*8-/&(#(1&(<2$+&/9/;/%2(-5&&:%>+&727)8*818&%>++$14$&$0-";$+"A"&(%(1;(& %/C&(<2$+&/9(+4(3*/=&%>++$1"4&$0-";$+"A"&$1;$%&IA-/1;(&9$.-$1"3"1"& 98C/+22(A(1(&%$1"2+$9"%2$1&./&J+$3"4&KI1/2(;(*(&(C(1&./-9(%2/1&*71-$&'/-(&./-(+/)(+(-5&&L898-81&2>2>4>0+$&(+'(+(&0$C"+"&)(+9(-(4(&/)/./01/&'I19/-(+(-=& $1;$%&*IC&%71>*>&)(+9(-(4(1& &(3+/4(19/1&I1;/&0$<"+4$*"1$&'/-/% yoktur. 15. K>%$-"9$%(&98C/1+/4/+/-9/&)/+(-2(+4/0/1&*8-8;8=&IA-/1;(&./0$&/)/./01& 3(%$0/2+/-(&9/-,$+&4898-/&./0$&J+$3"4&KI1/2(;(*(1/&)(+9(-(+4/+(9( *7->1+$-&%71>*>19$&,73'I-8&'I*2/-4/4/%2/9(-5&&!>&*7->1+$-"&#IC4/%&(#(1& *8-8;8&$3$A"9$%(+/-(&0$<$)(+(-O * P(*(<+(1&B7-4+$-"&%>++$14$%5& * Q8-8;8+/-(4(C&IA-/1;(+/-&%71>*>19$&%$2"&$1;$%&$9(+&7+$;$%2"-5&:%>+& 727)8*8&*"1"B"1&)(-&>C$12"*"9"-&./&IA-/1;(+/-(1&)$3%$&IA-/1;(+/-& 2$-$B"19$1&%7-%>2>+4$%2$1&./0$&2$;(C&/9(+4/%2/1&%7-%2>A>&)(-&0/-& 9/A(+=&IA-/1;(+/-&(#(1&R'8./1+(&)(-&0/-S&7+4$4$+"9"-5&G3$A"9$%(& 9(*(<+(1&0I1/-'/*(&727)8*&*7->1+$-"&(+/&)$3$&#"%4$%&(#(1& 7+>32>->+4>32>-O 12

14 * 1. suç - müdürün/!"!#!#$%&'&#&#$"!%(&)&#*$+!,-.$/-!)!%0 * 2. suç - 12(2)2#3!"!#!#$%&'&#&#$"!%(&)&#*$+!,-.$/-!)!%0 * 3. suç - 4,)*#5&$/"/+26"*#$!)"$!)(!$27$89:$;2#$62)*<-*$=>!%-!'".).-.)0 * 4. suç - 4,)*#5&$/"/+26"*#$!)"$!)(!$+*'$8?:$;2#$62)*<-*$ 4,)*#5&$A*$*+*A*<#-*)$12(2)$A*$B-!'.1$C4#*"&5&6&<-*$ ;4)2'1*-&(&):0$ * 5. suç - 4,)*#5&$/"/+26"*#$!)(!)(!$/#$8DE:$;2#$62)*<-*$ =>!%-!'".).-.)0$ * 6. suç - (4#*1$A*<!$(*)6$<.-.#.#$%!-!#$62)*6&$&7&#(*$4,)*#5&#&#$ otob26$%=--!#.1.$<!6!%-!#.) Otobüs Gezileri/Turlar F,&"&1$G=)=-=$(*A!1$*""&%-*)&$/%=-!$<2)21*$1*6!H*6&$&7&#(*$/"=)1!<!#$ 4,)*#5&-*)&#$/%=-!$;&"1*6&$A*$/%=-(!#$;*-1*6&$&7&#$"!'.1!$I&>1*"&$A*)&)0 J&)$4,)*#5&<*$/%=-$/"/+262#2$%=--!#1!$!<).5!-.,.#.#$A*)&-1*6&K$ 4,)*#5&-*)&#$(!A)!#.'-!).#!K$%=)!--!)!$A*$(2>*#-*1*-*)*$=<=L$=<1!1!6.#!$ O2>*#-*1*-*)$F-$G&"!+.:0$$8PQJF$R/-&"&%!6.$ES0TTUV$EU09W: FA&#$(.'.#(!%&$4#5*(*#$+*-&)-*#1&'$+&)$A!).'$<*)&$&7&#$I*)I!#;&$+&)$"!-*L$ X2(2)$A*<!$!"!(.,.$%&'&$"!)!H.#(!#$(/,)=-!#!5!%".)0$$Y!-*L$ (/,)=-!#!1!>6!K$4,)*#5&#&#$*A&$A*<!$I*)$>!1!#$;&""&,&$<*)(*#$+!'%!$+&)$ <*)*$/"/+26-*$;&"1*6&#*$&>&#$ZF[\]XFCFQFGY\[ G=)=-K$*,&"&1$!1!7-.$/-!)!%$L-!#-!#!#-!).#$(.'.#(!$/%=-$(.'.$;*>&$<!$(!$ pikniklere izin vermemektedir. J&)$H!%2-"*$2<*6&$A*<!$&(!)&$L*)6/#*-K$4,)*#5&-*)&$!"-*"&>1$&-*$&-;&-&$A*$!%!(*1&%$<!).'1!-!)!$;4"2)*#$A*$;*"&)*#$/"/+26-*)$(!I&-$/-1!%$2>*)*$/%=-$ "!)!H.#(!#$(2>*#-*#*#$"21$</-5=-=%-!)(!$4,)*#5&-*)*$*'-&%$*(*5*%"&)0 F+*A*<#-*)3^4#2--2-*)$+&)$*,&"&1$;*>&6&#*$%!".-1!(!#$4#5*$+&)$*,&"&1(*#$ A*$6!+.%!$%!<(.$%/#")/-2#(*#$;*7&)&-1*-&(&)0$$F,&"&1-*$&-;&-&$;*>&-*)&$ L-!#-!1!$A*$<2)2"1*$L)/6*(2)-*)&$_F,&"&1$^*>&-*)&$A*$^2#2+&)-&%$^*>&-*)`$ ile &-;&-&$G=)=-$L/-&"&%!-!).#!$;4)*$<!L.-!5!%".)0$8PQJF$R/-&"&%!6.$ES09U: 4110.!"#$#%&'()*''+,-$ F,&"&1$G=)=-=$A*$/%=-$X2(2)2$"!)!H.#(!#$+*-&)-*#*#$%/'=--!)$!-".#(!K$-&6*$ 4,)*#5&-*)&#*$/%=-$+4-;*6&$&7&#(*$1/"/)-=$!)!7$%=--!#1!$&>#&$A*)&-*+&-&)0$ Araçlar okul kampüsü içerisinde belirlenen alanlarda park edilecek ve Müdür izni verilmemektedir. (WCBE ) 13

15 4120.!"#$%&'()*+$,& !"#$%&'($#'%)*$#+$,-)./#01/(20,/3!"#$%&'($#)415(60%)0-/(6/"/%607),$#+$,-)+/#0120)'8($2')14#595&5)$+$:$9%;:$(') günün sonunda eve 5(08-/#/(20)+'B'2'%')6$)'B$#$&$1-'#A)!"#$%&')415(60%)+0810)+'#) *$#+$,-)+/#0120)-0('20-(0#/%/%)6$"'8-'#'(2$,')>$#$1-'"'%6$7)+5)14%560)90=/(/)4larak 415(5)590#201)14#595&5)$+$:$9%'%;:$('%'%),4#52(5(5"5%606/#A)F15(0)90=/(/) -0('20-):$#'(2$2$,')65#525%607)?"#$%&'%'%)$:$)90(%/=&0)+$('#($%$%)4-4+E,)90)60) koruyucu ebeveyn/veli ile gitmesine izin verilecektir. -0+')-5-5(0&01-/#A *$#+$,-)./#0120)*E#$&'3!"#$%&')$#1$%)0(/%0&01,07)14#595&5)$+$:$9%;:$('):$90)0-0%0%)1'8')+5%5)DE6E#E%) 4<','%$)+'(6'#$&$1):$)?"#$%&'%'%),$#+$,-)+/#01/(20,/)'B'%)'2=0)0-0&01-/#A Her okul, >$B)>'#'8($#):$90)$#1$%)B/1/8(0#)60C'()4(201)E=$#$)?"#$%&'($#'%)>'#'8):$) B/1/8(0#/%/%)>E%(E1)4(0#01)1096/%/)-5-0&01):$)?"#$%&'9')0(20)9$-1'($#'%'%) belgesi, resimli kimlik vb.) isteyecektir. I09/-(0#0)>?#$)+'#)$+$:$9%'%;:$('%'%)+01/2):$90)14#520,/%60)4(2090%)?"#$%&'($#) 1$%6')B/1/8)'8($2($#')'B'%)'2=0)0-0+'('#A >?=$-'2'%6$)+/#01/(0+'('#A).5)65#52607)?"#$%&'%'%)$+$:$9%')$%)1/,0)=020%60)+'(>'($%6'#'($&$1-'#A %$6$%($#($)?"#$%&'($#'%)0&'()65#520)+0"(/)4(0#01),$#+$,-)+/#01/(20,/%0)'='%) :$#2$1-$6'#)HKL.M)N4('-'10,/)OPAQRSQT DE6E#)-0#0</%60%)4%09(0%2/8)+'#)415()$-1'%('"'%$)10-/(2/94#,07)C$#)?"#$%&'%'%) 415(60%)0-/(6/1-0%,4%#0)6$#C0()415(60%)09#/(20,/)>$#$1'#A 14

16 4130. Mala Hasar Verme !"#$%&'()*+(+(,%-./)$)0+(,%120-3*'4%5-0*%%"'3)6$)0+(+(%7-/)%&).")%&'0%")8#% 81$"1(1(%9-09)(:'%&'0%&;$181(1%"-*-(,%4)0)0%7-0-(%/)%5)%3)90'<%-5-(%;=0-(2',% ;=0-(2'%'$-%-&-7-/($-0'%/)%5)%7-$'*',%7-0'$-(%9)*)0+(%3)8)8+(+(%;5-(8-*'(5-(% *A0#8$#%A$)2)"3+0?%!"#$%6-0*A(-$'('(%*)$5+0+/)%#=0)8)*+,%5;71$8-*',%*#'*3'8)$%-5'$8-*'%/)%5)%A"#$#(% *+(+0$)0+%'B'(5-%7-/)%5+.+(5)%A"#$%6-0*A(-$'('(%"'.'*-$%-./)$)0+(+(%B)$+(8)*+,%")*3-(% tahrif edilmesi 7-/)%4)0)0%7-0'$8-*'%A"#$5)(%#4)"$).3+08)%/)%5)%)3+$8)/$)% 4140.!"#$%$&"'()*+#,"-+* TA=0#5)(%>15101(,%&'0%<)"1$3-%1/-*'('(%/)%5)%>1510%3)0)<+(5)(%)3)()(%A()/$+%&'0% bölge personelinin denetimi a$3+(5)%a$8)5)(%9'b&'0%;=0-(2'('(%a"#$%&'()*+(5)% ")$8)*+()%'4'(%7-0'$8-/-2-"3'0? ()*+#,"'.-$/-$* N&-7-/(U"A0#/#2#%7-$'('(%A()/+%5A*/)/)%")/5-5'$5'"3-(%*A(0)%;=0-(2'$-0'(%-75-(% :-3'05'"$-0'%'$)B$)0+%"#$$)(8)$)0+()%'4'(%7-0'$-&'$'0? Kanunun :-0-"3'05'='%-='3'8'%)$8+.%A$)(%/-3"'$'%A"#$%6-0*A(-$'('(%7-0-2-='%'$)B$)0% '$:'$'%#*#$5-%&-$'03'$-(%/;(-0:-$-0-%#/:#(%.-"'$5-%A"#$5)%3#3#$)2)"3+0?%%V-0'$-(%318% '$)B$)0%!"#$%W;(-3'2'*'%3)0)<+(5)(%:-$'.3'0'$-(%#*#$$-0-%#/:#(%.-"'$5-%7-0'$-2-"%7-% belgelendirilecektir. D-(5'%D-(5'(-%X$)B%Y$8)Z!"#$%W;(-3'2'*'%3)0)<+(5)(%:-$'.3'0'$-(%#*#$$-0%5A=0#$3#*#(5)%&'0%;=0-(2'('(% 0-B-3-$'%7-/)%&'0%9-"'8%3)0)<+(5)(%;(-0'$-(%'$)B$)0+,%3+&&'%'93'/)B$)0+%(-5-('/$-% 14-0'(5-%7-/)%/)(+(5)%3).+8)*+()%'4'(%7-0'$-&'$'0?%% D)(#(#(%:-0-"3'05'='%.-"'$5-%-&-7-/('(U7-$'('(%7-%9-"'8'(%9-0%/+$%&'0%<A08% 5A$5#08)*+%"A.#$#/$)%)*3+8%9)*3)*+%;=0-(2'('(%'$)B$)0+(+%"-(5'*'('(%)$8)*+()%'4'(% verilecektir Warren County Okul *'*3-8'%;=0-(2'$-0'(%9-8%*A*/)$%9-8%5-%)")5-8'"%)B+5)(% -='3'8%:;08-*'%"A(#*#(5)%*A0#8$#$#"%5#/8)"3)5+0?%%[=0-(2'%"+/)<-3$-0'%*A*/)$% -='3'8'(%;(-8$'%&'0%).)8)*+5+0? [=0-(2'$-0%5)'8)%5#0#8)%#/:#(%.-"'$5-%:'/'(8-$'%7-%"+/)<-3,%"A48-3'"%101(1%7-% saç stilleri(5-%).+0+$+"3)(%")b+(8)$+5+0?%%[=0-(2'$-0%"-(5'$-0',%)'$-$-0',%a"#$%7-% 3A6$#85)%*)/:+%#/)(5+08)"%'B'(%#/:#(%&'0%:;01(1.%/)(*+38)%*A0#8$#$#=#% hissetmelidir. 15

17 !"#"$%&'(#)*+,&-./#.*01$.#0*0*&203.4)5&/)&6'#7*71$)&3.20*&,$,12,8,&9$-"("*.&,*.*-0(0*-.*&.1.(0-.2,&2"#.$$.#0&293:"15"#;&&<3#0+.&92"$$.#-.2,&'(#)*,:& 9#5.:0*0*&"36"*&6,3,:$,&/)&=.20:$0&=,#&'(#)*+,3$)&>)*6,*$)1)+)(,*)&,*.*:.25.-0#; 6): <$C.2&6'*7$$7&9$:.2&/)&#.D.580>&)-,+,&)52,&3.#.5:.25.*&2.C0*:.2&203.4)5& k9*"8"*-.&'*):$,&9$.+.250#; E7-7#7*&6'#71$)#,*)&6'#)&92"$-.2,&,1$)#,&=)$,#6,*&1)2,$-)& (0%&)(,5,:& C.=.$.#0*0&)*6)$$)-,(,&/)3.&-,()#&'(#)*+,$)#,*&8.($0(0*0&5)D-,5&)55,(,&5)8F,5&)-,$)*&/)& 80#.&-010&6'#7*7:&8)#6,$)3)*&D)#D.*6,&=,#&203.4)5%&29>:)5,2&7#7*7, ya da hijyenik 9$:.3.*&291"$$.#& #; B.($02&/)3.&67/)*$,2&*)-)*$)#,3$)&6)#)2$,&9$:.-02C.&92"$&,C,*-)&1.F2.&/)3.& =.1$02&6,3,$):)>; G0==,&=,#&6)#)2C)&9$:.-02C.&92"$&,C,*-)&67*)1&6'>$7(7&5.20$: #H&'*+)$,2$)& =,#&-9259#"*&3.>-0(0&=)$6)&8"*"$:.$0-0#; B.C$.#&5):,>&/)&=.20:$0&9$.+.250#;&I.D.580>&)-,+,&.10#0$02$.#.&,>,*&/)#,$:)3)+)25,#; )$=,8)*,*&208.&/)&-.#&9$:.80J; B.$-0#6.*&:)8.K$.#%&:785)D+)*$,2%&.$29$$7&,C)+)2&/)3.&3.8.&-010&:.--)&#)2$.:$.#0&,C)#)*&3.:.$.#%&.:=$):$)#&/)&203.4)5$)#)&,>,*&/)#,$:)3)+)25,#; Uygulama: E7-7#$)#&92"$$.#0*-.&203.4)5&2"#.$$.#0*0&"36"$ #;&Miyimin önceki -7>)*$):)$)#-)&'>)$$,2$)&=)$,#5,$:)-,(,&3.&-.&-7>)*$):)$)#-)&4.#2$0&1)2,$$)#-)& =)$,#5,$-,(,&-"#":$.#-.%&E7-7#&="&F9$,5,2.30&39#":$ #; Muafiyet: A*+)-)*&-"3"#"$.*&67*$)#-)%&E7-7#&/)3.&.5.-0(0&2,1,&'(#)*+,$)#,&203.4)5& kurall.#0*0*&d)#d.*6,&=,#&208:0*-.*&:".4&5"5.=,$,#; ?D$.$$)#N O"&203.4)5&2"#.$$.#0&=,#&'(#)*+,*,*&=.20:$0%&-7>)*$,&9$:.80&/)&)(,5,:&87#)+,*,& )*6)$$):)3)+)2&1)2,$-)&6,3,*:)8,&,C,*&2.="$&)-,$:,15,#;&&O"&F9$,5,2.$.#0*&,D$.$& edilmesi durumunda, Müdür ve3.&5):8,$+,8,&'(#)*+,3,&,d$.$&29*"8"*-.& =,$6,$)*-,#)+)2&/)&"3":8">$"("&-7>)$5:)8,&29*"8"*-.&'(#)*+,3)&39$& 6'85)#)+)25,#;&A(#)*+,&=)$,#$)*)*&F9$,5,2.3.&"3:.>8.%&-,8,F$,*&+)>.80& uygulanabilir. 16

18 !"#$%&'()*+),-.+)/01213)4 12): Alçak gönüllü olmak ve "$5$#.16)+7-8-)+#&-)9$"$#:$&#$2)&$;12:$&)&19$3+#) &%2'.'27$)<2+:(-)%($8$&#1"= +##-C-)#+.F-#)+7-(+2 0$;($")#+:-6)*+)B$&1:(1)%($8$&#1"=)J$5$#.16)+7-8-)$A1"1(1&($"$)-6-2)*+"-(:+9+8+&#-"= +(B-.+2-2)&1.$)*+)7$")%(:$.1L= KA1"1(1&($"7$2)&$;121(:$(171")/<"2=)+(B-.+2-2)&1.$)*+)7$")%(:$.1L= kesik tarzdaki herhangi B-")&19$3+#)9$.$&#1"= >?.#+58+2(-&D)$(&%((?)-;+8+&)*+9$)9$.$)71A1):$77+)"+&($:($"1)-;+"+2)9$:$($"D) $:B(+:(+")*+)&19$3+#(+"+)-6-2)*+"-(:+9+8+&#-"= Uygulama: 7?6+2(+:+(+"7+)<6+((-&(+)B+(-"#-(:+7-C-)9$)7$)7?6+2(+:+(+"7+)3$"&(1)A+&-((+"7+) B+(-"#-(7-C-)7'"':($"7$D)>?7?")B')F%(-#-&$91)9%"':($9$8$&#1"= R.tisnalar: R5($((+"T U')&19$3+#)&'"$(($"1)B-")<C" )B$&1:(1D)7?6+2(-)%(:$.1)*+)+C-#-:).?"+8-2-) +7-(:+.-)7'"':'27$D)>?7?")*+9$)#+:.-(8-.-)<C"+28-9-)-5($()&%2'.'27$) 17

19 !"#$%&%'%($)&*++,-&%.')+/%0)&0%.%.+120)$)( #38+9)#)10). '%73#:+ uygulanabilir Silahlar (+A7%&%+/%0)&$)0%.+#2.5D03& D3'3($:&*++E%.$5'(4F9%+2kul bölgesi içinde ( JI+13&3+'%73#:+)0%+'%7303.9:&3/)0%.+3-:&+/)&+#5D$5&*++,-&%.')0%&+2(50+ /).3#:.938+>%&>3.!)+/)&+2(50+6A0(A+)D).9%8+2(50+3&3D03&: (50+$3&3?:.93. #)03>03&8+$%>0)(%0)+30%$8+73&3&0:+')> /5/)+$573-:+C%43+/%.7%&)+6307%6%0%&+ olamazlar.!"#$%& '&%()*+"(,(-.(/ "(,(-.(/+3#45%4#3/+"16#0+7(+8(+(4+"16#9&+ dahil, (-.(0+,:-%(3%(+';-;3%;+5%<(0';=;-/+>("%(<(+75%:7%(+-(<%:8(-+.&'&<+2;0(3(-+ herhangi bir alet )(4(%;+"16#0/+"#><#%&+"16#0/+'(>(-/+.5>/+'5>(/+7(>(7+<:$"(+8()&%/+(-.(0+,:-%(3%(+ ';-;3%;+5%<(0';=;-/+B%813<#0+4#7(+41.:8:+7(3(%(<(0+&2&-+0:%%(-;%(-/+0:%%(-<(7(+ 2(%;$;%(-/+0:%%(-<(0%(+"#)8&"+#8#-+)#3)(-D&+,&3+(%#"/+<(88#+4#7(+5,E# olarak $3.:603.:&. F#)%&0#%&+(%#"/+=(3(3%;+.&)(=+4#7(+,:,&+":=(9;* 0:%%(-;%8;9;-8(/+ 0:%%(-;%<(7(+2(%;$;%8;9;-8(/+0:%%(-<(0%(+"#)8&"+#8&%8&9&+4#7(+0:%%(-;%(,&%#.#9&+ 8:3:<%(38(+B%1<+4#7(+41.:8:+7(3(%(<(+B=#%%&9&-#+'()&>+)#3)(-D&+,&3+(%#"/+ madde ya da obje 203&3(+$3.:603.:&. G;<BL+M20)$)(3#:+NO*PQPI "-&%.')0%&+NO*PRH+#34:0:+120)$)(3+543&:.'3+% )()+GSQI+34+süreyle okuldan "0A6'A0+#)03>8+4:(:':+')>378+/5/)+$573-:+')>37:+!%$)&%.+$A6+"-&%.')0%&+390)+#5D+C%43+ çocuk suçlu sistemine bildirilecektir.,-&%.')0%&).+/5+120)$)(393()+>%&>3.!)+/)&+43#3(03634:+)>030).).+9)#)10).+'%73#:.3+ $3/)+2063#:403+/)&0)($%8+Y%9%&30+Z)03>#:7+=(50+W3#3#:+$3&3?:.93.+".!"&A0%.+2.+iki ')>37+C%43+/5/)+$573-: 18

20 !"#"$%"&!'$'%'$()"(*+,-.+("%(,/&0%0$1((2'$(3#$"&4'&'&(5-$+!+&(6'$(*+,-(7+8-!-#-(7"59'7( "!'%!'#'(:"$(!0$0;!+<(60&0&(5/&040&!+(6-*+#+("%(,/.;+()"(/,0%!+&(0=+,%+87-$;+( )">)".+(+7-%;+(?'6'(4"=+%+$(0.?0%+&+6'%'$1 2'$(3#$"&4'(/,0%!+(6/;6+()">)".+(6+8,+(7":%',"%'(;+!!"%"$'&(.+9-;-.%+('%?'%'( bilgi akt+$-;-&!+(60%0&!0#0&0&(7"59'7("!'%;"5'(!0$0;0&!+<(3#$"&4'(!"$:+%( /,0%!+&(0=+,%+87-$-%-$()"(/,0%!+&(+%-&;+5-(3&"$'5'&!"(60%0&0%0$ !"#$%&'("%$)*$+,-,*$%, bölgesi i*'&!"(%+="$('8+$"7%".'4'%"$'(,0%%+&;+5-(.+5+,7-$ "/%0&1,2"#*"%0&3$&4*$5)%67,5&'*$),(,8&9%":*"%07"&4%,(, A,0%("#'7';(?B&B&!"()".+(C+$$"&(D/0&7.(/,0%(/7/6B5B('%"(7+8-;+(5-$+5-&!+<( :'*6'$(3#$"&4'(/,0%(;B%,B('*'&!"()".+(/,0%(7+$+E-&!+&(!esteklenen ya da ilgili bir "7,'&%',(5-$+5-&!+(,'8'5"%('%"7'8';(4':+=-&-(,0%%+&+;+=()".+(4':+=-(+*+;+=1((FB!B$<( 6"%'$%'(!0$0;%+$('*'&('57'5&+(.+9+6'%'$1((G'8'5"%('%"7'8';(4':+=-(5"5%'(5'&.+%(?3&!"$"&<( 7'7$"8';(.+9+&<(;"5+H(.+(!+(*+#$-(?3$B&7B%"."&()".+(5+:'6'&'&('%"7'8';(,0$;+5-&-( 5+#%+.+&(6'$(4':+=(/%+$+,(7+&-;%+&-$1((D"9(7"%"E/&%+$-(*+#$-(+.?-7-(/%+$+,(!"#"$%"&!'$'%'$ '$(,'8'(6'$(3#$"&4'&'&(60(63%B;B(':%+%("!"4",(6'*';!"(6'$(*+#$-(+.?-7-&+(5+:'9( /%!0#0&0(7"59'7("!"$5"<(':%+%'('%?'%'(/,0%(.3&"7'4'5'&"(6'%!'$"4",()"(.3&"7'4'(+.?-7+( "%(,/.+4+,7-$1(A,0%(5")'."5'&!"(6+8,+(!'5'9%'&(4"=+%+$-(0.?0%+&+6'%'$1((IGJK( ) L#$"&4'%"$"(23%?"&'&(7",&/%/H',(,+.&+,%+$-&-(,+95+.+&("%",7$/&',('%"7'8';( +$+*%+$-&+("$'8';(:+,,-()"$'%"6'%'$1((20(,+.&+,%+$-&(7B;(,0%%+&-;%+$-(C+$$"&( D/0&7.(M#'7';(G0$0%0&0&(NO1PQPQ(5+.-%-(R/%'7',+5-&+()"(23%?"&'&<(23%?"(S"6( 5'7"5'&!"(.+.-&%+&+&(G+60%(M!'%"6'%'$(G0%%+&-;(R$/5"!B$%"$'()"(T3&"7;"%',%"$'( 2"%?"5'&"(0.?0&(/%;+%-!-$ Gizli Dernekler ve Çete Faaliyetleri veya Birlikleri Kurul, herhangi bir Warren County Okulunda gizli dernek, birlik veya sosyal,0%b6b&(,0$0%;+5-()".+(e++%'."7(?357"$;"5'&"('='&()"$;";",7"!'$1((icd2m( 09.32) Çete Faaliyetleri veya Birlikleri: L#$"&4'(7+$+E-&!+&(.+&5-7-%+&(?'.';(7B$B<(3#$"&4'(,-.+E"7%"$'<(,+7-%!-#-("7,'&%',%"$<( E++%'."7%"$()"(!+)$+&-8-U 1. A,0%(?3$")%'%"$'&"(60(7B$(!+)$+&-8<(?3$B&B8<("7,'&%',<(E++%'."7(.+(!+(!'#"$( 3="%%',%"$'&(*"7".%"('%?'%'(/%!0#0('=%"&';'()"$;";"%'!'$V(60(7B$(E++%'."7%"$( /,0%(/$7+;-()".+ "7,'&%',%"$'()">)".+("#'7';(:"!"E%"$'&'("&?"%%"$V 19

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2)

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2) Bölüm : den veri aktarımı Sicil Bilgi Aktarımı den IKBordro programına veri aktarımının amacı, tablosuna girilen verilerin otomatik olarak programa yansıtılmasıdır. Personel sayısının çok yoğun olduğu

Detaylı

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14)

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14) KURUM DOSYA PLANI Liste I ListeII Liste III 1. Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP- - - NET) (A) 2. Aracı Kuruluşlar (B) 1. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumlar (B1) 2. Yetki

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E

81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E 101 102 103 104 105 106 107 1B- 2E-3D-4C- 5E-6D -7B- 8B - 9E-10E-11B -12E-13C-14B -15C -16D 1C- 2E-3E-4B- 5A-6D -7B- 8C- 9D-10D-11B -12D 1D-2C-3A-4E-5A-6A -7C-8E- 9D -10C-11E-12B -13A-14D -15A -16E -17C

Detaylı

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU NX23205 LG5555CLP LG5452HO CL LG5566CL ES Terramis CL ES Novamis CL ES Grafic

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı Yükseköğretime Geçiş Sınavı naliz Karnesi dı KTILIM N ŞVŞT FEM Sınav dı SINVI 4 Okul dı 40 28 6 6 26,0 32 24 4 4 23,00 8 4 0 4 4,00 1 8 4 3 7,00 12 4 4 4 3,00 8 3 2 3 2,0 0 0 0,00 13 1 0 12 1,00 lar Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİM VE VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ...

Detaylı

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR İÇİHÛEKİLER ÖNSÖZ 5 II. ÖNSÖZ 1 SİMGELER VE KISALTMALAR 9 TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ 10 İÇİNDEKİLER 11 GİRİŞ 1 7 BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI,

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE B Th: Oc 2016 2015-2016 Eğ-Öğ Y 2 S T S Ş h c D v M h c O T D ŞAİRLER YAZARLAR VE TÜRÇE ATATÜR'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ E T ğ! Bc vf T â T ch hf v f Mvc v â B h İ h h h c âhî v hcî hh c B â v ch f c vf cğ

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

1234567789AB45A78C6D6 4

1234567789AB45A78C6D6 4 ABACD ABACD 1. GÜVENLK 1 2. NTELKLER 1 3. ÖZELLKLER 2 4. HIZLI BALANGIÇ 3 AÇMA 3 SIFIR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DARA GRME 4 DARA ÇIKI 5 SABTLEME 5 KAPAMA 5 5. KULLANIM BLGLER 6 TU TAKIMI 6 KUMANDA

Detaylı

!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.&*/0&*12& !"#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler

!#$%&'()(&*($+,-(&.&*/0&*12& !#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler !"#$%"'(")(*($+,-(.*/0*12!"#$!%$ '($)$ *+*!,+$-.+/.$!.!012.$!"#$%"'(")(*($+,-((",7%89"-%:($+,0,0+,-,";%1"?-",8@,%A9:"%0-9B >#"#0-%:+%@98C'#>(")(",8,)18,D!"#$%"'(")(*($+,-(>(",B,0",8(0(0EF/"(+(:%"%8DG,:0/"/H(D

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ VII IX XXXIII 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ - İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI VE 4857 S. İŞ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ I. TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT P notu DV U notu YZ EX notu MU I notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü. Adnan

Detaylı

DERS NOTLARI VE AKADEMİK DURUM Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Transkriptinizin son haline AÖF Bürolarından ulaşabilirsiniz.

DERS NOTLARI VE AKADEMİK DURUM Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Transkriptinizin son haline AÖF Bürolarından ulaşabilirsiniz. Sayfa : 1 YILLIK SİSTEMDE ALINAN DERSLER Kodu Ders Adı Not Yerine -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- -------------- ------------------------------------------------

Detaylı

!"!#$"%&$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.%

!!#$%&$'!%()*)#$+$,%$-$,.% !"#$%"'%(#)*"+*$%,%-./"%-01'.2!34567!"!#$"%$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.% /%0%!"!#$"%$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.%1$'!02345% ; -*=C> +*AA*@E> %-A%=?*- F-%=C%?*"+*$%,%-G>?*"+*$%,%-%/"%-0@#""%=0"(%@A%C0-H;>G">A*=>A@*=E%"0I(%$0JG%A%=C%I%E%/C%I

Detaylı

Kime yardımcı olacağımıza nasıl karar veririz?

Kime yardımcı olacağımıza nasıl karar veririz? TURKISH Çocuklarla ilgili sosyal hizmetlerden nasıl yararlanabilirsiniz? Kime yardımcı olacağımıza nasıl karar veririz? Giriş Bu broşürde çocuklarla ilgili sosyal hizmetler müdürlüğü olarak bizim çocuklara

Detaylı

YARGI AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI 30.11.2013 LİSANS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1

YARGI AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI 30.11.2013 LİSANS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1 YRGI KDEMİ EĞİTİM KURUMLRI 30.11.2013 LİSNS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1 d Soyad : Öğrenci No : 27088815852 İl : 27 -GZİNTEP Kurum : 210 -GZİŞEHİR YRGI KDEMİ Branş : Türkçe Matmtk Tarih Coğrfy Vatndlk GelPsk

Detaylı

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİ EL KİTABI. Önsöz

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİ EL KİTABI. Önsöz WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİ EL KİTABI Önsöz Bölge Öğrenci El Kitabı, öğrencileri, ebeveynleri, okul öğretmen kadrosunu ve okul birliğini, Warren County Devlet Okulu Bölgesindeki öğrencileri ilgilendiren

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MM 1000 STATİK ÖDEV II Son teslim tarihi: 13 Mayıs Cuma 10:00 (I, II. Öğretim Grupları) Soru Çözümü: 13 Mayıs Cuma 14:00,

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

DERS NOTLARI VE AKADEMİK DURUM Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Transkriptinizin son haline AÖF Bürolarından ulaşabilirsiniz.

DERS NOTLARI VE AKADEMİK DURUM Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Transkriptinizin son haline AÖF Bürolarından ulaşabilirsiniz. Sayfa : 1 YILLIK SİSTEMDE ALINAN DERSLER Kodu Ders Adı Not Yerine -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- -------------- ------------------------------------------------

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I MAO İ N ŞAK T U RAK T İ CAKAO V EAO O S M A NAO Y A L Ç I NAO Ç A Y B A Ş IAO M A HAK A L İAO Ç E T İ N K A Y AAO C A DAKAO S A N A Y

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU LEUTA RENATA VIKTORIA Ankara-2016 LEUTA, RENATA VE VIKTORIA EKMEKLİK

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

BÖLÜM MATEMATİK BÖLÜM FİZİK BÖLÜM ATAŞEHİR 2, ÇEKMEKÖY, BOSTANCI

BÖLÜM MATEMATİK BÖLÜM FİZİK BÖLÜM ATAŞEHİR 2, ÇEKMEKÖY, BOSTANCI 1-2-3- ATAŞEHİR 1, BOSTANCI ATAŞEHİR 2, ÇEKMEKÖY, ÇAMLICA, KURTKÖY, TUZLA ACIBADEM, ÜSKÜDAR KARTAL, YAKACIK SARIYER, ŞİŞLİ, BEYOĞLU GÜNEŞLİ, FLORYA, BAŞAKŞEHİR, CEVİZLİBAĞ BEYKENT, AVCILAR, BAHÇEŞEHİR

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRABZON, 2013 DERS KAYIT Bölüme ait lisans ders programına, aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz. http://www.ktu.edu.tr/2014/endustri-lisansdersleri

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencileri İçin Kılavuz

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencileri İçin Kılavuz NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE ACADEMIC YEAR 2013-2014 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencileri İçin Kılavuz 2013-2014 Akademik Yılı Dekan: Prof. Dr. Gamze MOCAN, MD Koordinatör:

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER 1- LS 1294 2- LS 1295 3- LS 1296 4- LS 1297 5- HI 1285 6- Varios(MA

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÖĞRENCİNİN TEMEL SORUMLULUKLARI

ÖĞRENCİNİN TEMEL SORUMLULUKLARI Madde 161 ve 06.10.2009 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti Avrupa Üniversite Senatosu'nun düzenlediği Toplantıda, Avrupa Üniversitesi Statüsü'nün 161. ve 162'nci Maddesine göre aşağıdaki KURALLARI benimsemiştir:

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 9 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 9 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 9 Mayıs 010 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 0,3 1 + 0,5 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,1 B) 0,9 C) 1 D) 1,1 E) 10,1

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir. Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27328 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EBELĠK LĠSANS TAMAMLAMA PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

SAYI BASAMAKLARI. çözüm

SAYI BASAMAKLARI. çözüm SAYI BASAMAKLARI Sayı Basamakları Günlük hayat m zda 0 luk say sistemini kullan r z. 0 luk say sistemini kullanmam z n nedeni, sayman n parmaklar m zla ba lamas ve iki elimizde toplam 0 parmak olmas olarak

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2015/1496-21887 Ankara, 02/12/2015 Konu: Hizmet Ticareti Anlaşması (TİSA) ve Pazara Giriş Müzakereleri SİRKÜLER (G

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; yabancı dil öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu

Detaylı

EKİM 2013 FIYAT LISTESI. Sipariş kod Açıklama EKİM 2013

EKİM 2013 FIYAT LISTESI. Sipariş kod Açıklama EKİM 2013 EKİM 2013 FIYAT LISTESI Sipariş kod Açıklama EKİM 2013 KLEMENS 304120 AVK 2.5 GRİ 1,080 KLEMENS 304121 AVK 2.5 MAVİ 1,080 KLEMENS 304122 AVK 2.5 YEŞİL 1,080 KLEMENS 304123 AVK 2.5 SARI 1,080 KLEMENS 304124

Detaylı

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU A T S O A K A D E M İABA AAG Y I L I IIAK D Ö N E M E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I A( E Y L Ü L AfA R A L I K ABA AA AG A) A T S O A K A D E M İ O d a m ı z d a e ğ t

Detaylı

= 8 olduğuna göre, a kaçtır?

= 8 olduğuna göre, a kaçtır? Ö.S.S. 006 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a.b b a a b olduğunu göre a+b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Çözüm a.b b a b b b² b b ± b için a a- a

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

Çözüm: Yanıt:E. Çözüm:

Çözüm: Yanıt:E. Çözüm: ., -< 0 önermesinin olumsuzu, aşağıdakilerden, - 0 B), -> 0, -> 0, - 0 E ), - 0, -< 0 önermesinin olumsuzu, +- 0 dir.. a A önermesi p, b B önermesi q ve c C önermesi de r ile gösterildiğine göre A = B

Detaylı

ÖABT Soyut Matematik KONU TESTİ Önermeler ve İspat Yöntemleri

ÖABT Soyut Matematik KONU TESTİ Önermeler ve İspat Yöntemleri ÖABT Soyut Matematik KONU TESTİ Önermeler ve İspat Yöntemleri ÇÖZÜMLER p q r q q p r q q. p r q q p r 5. p q q r r r, p q q r, r p, q q r q, q p q. p q p q p q p q p q q p p 6. p p q p p q p q p p p q

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B

( %  ) * $* + 62!%2*7289 ) * 62!%2*,728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/*6;*A..0@..) 0B ! "#$%%& ' (!"#$"%"& ' ( % """ ) * $*" +,- / %" 1","1*%2%*1"34""%* "1" ( (""" * ""5 ""3"-& 62!%2*7289" ) 62!%2*-&" ) 62!%2*1%" + ( :&33&;,"65%< * 62!%2*,""728 62!2*%2""728 *24 ' %3 =3%>3# ;%>;# ;%?@1 ;%?@65%6/"*6;*A

Detaylı

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD)

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Hareketlilik Yönergesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Hareketlilik Yönergesi GAZİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Hareketlilik Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

! " #$%& ' (!# Aaıdaki GOTS açıklaması yorum ve açıklamalardan bahseden bir alıntıdır. Bir bölümdeki tüm cümle alıntı deildir,.. ile belirtilmitir.

!  #$%& ' (!# Aaıdaki GOTS açıklaması yorum ve açıklamalardan bahseden bir alıntıdır. Bir bölümdeki tüm cümle alıntı deildir,.. ile belirtilmitir. ! " #$%& ' $'!# # #kısa dönemde güncellenme gereklilii hissedilen,!!)* # *, ancak mevcut standardın revizyon sorularını ele almaz, hatta herhangi bir revize kriteri belirlememitir. Yorumlamalar,düzeltmeler

Detaylı

Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ

Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü ĞÜ Ğ Ü ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ ç ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü ğ Ü «Ç Ç ç Ğ Ü Ğ Ğ Ü Ğ Ğ ğ Ğ ğ Üç Ü Ç Üç Ç ç Ç Ç ç Ç ç Ü Ç ç Ç Ç Ç ç Ç Ü Ü Ü Ğ ğ Ç Ü Ü Ü ç ç ç Ü Ç

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler FÝYAT LÝSTESÝ Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler ÝÇÝNDEKÝLER YAPI ALÇILARI alçý levhalar Dýþ cephe levhalarý Dýþ cephe levhalarý

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR 1. AMAÇ VE GENEL ESASLAR 1.1. Trafik kuralları ve uygulamalarının amacı Kampus ta trafik kazalarını önlemek, park etme

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARARLARI Gündem 4: Aynur ARSLAN TEKİNALP in 07.10.2016 tarihli muafiyet talebi dilekçesinin görüşülmesi. Karar 4: Karar 2016.34.207. Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü 1407014037 numaralı öğrencisi Aynur ARSLAN

Detaylı

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I 08-09 09-10 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 10-11 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 11-12 Botanik (ZF 301)MFB

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ Okul - veli işbirliği, öğrenci başarısını artıran önemli unsurlardan biridir. Veli katılımının öncelikli amacı, okulun eğitim - öğretim faaliyetlerini

Detaylı

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE RA

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Şekildeki gibi yarıçapları 1 cm olan üç çember birbirine teğettir. Bu çemberler arasındaki a- lan kaç cm 2 dir? A) π. E) π+ 2 3. Çözüm: üçgendir. 2.

Şekildeki gibi yarıçapları 1 cm olan üç çember birbirine teğettir. Bu çemberler arasındaki a- lan kaç cm 2 dir? A) π. E) π+ 2 3. Çözüm: üçgendir. 2. . + - + + - x y x y x y x y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) - B) - C) - x y x y x y D) - E ) 5 - x y x y + - + + - 5 - x y x y x y x y x y. Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN 273,533 TÜRKÇE MATEMATİK FEN SOSYAL İNGİLİZCE. Konu Sr D Y % Konu Sr D Y % Konu Sr D Y % Konu Sr D Y % Konu Sr D Y %

SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN 273,533 TÜRKÇE MATEMATİK FEN SOSYAL İNGİLİZCE. Konu Sr D Y % Konu Sr D Y % Konu Sr D Y % Konu Sr D Y % Konu Sr D Y % 4. KDS-6 221-AYNUR TORAMAN 4A B 404,301 364,275 364,275 364,275 470,163 273,533 Derece 19 45 45 45 1407 Katılım 20 57 57 57 1481 Türkçe Matematik Fen Sosyal İngilizce Toplam Soru Sayısı 19 16 16 16 13

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)

Detaylı

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ 0- YGS KDS - 5 Türkçe 40 21 10 18,50 % 46,25 Tarih 15 6 2 5,50 % 36,67 Coğrafya 12 0 0 0,00 % 0,00 Felsefe 8 1 2 0,50 % 6,25 Felsefe (Dev) 5 1 0 1,00 % 20,00 Matematik 32 5 0 5,00 % 15,63 Fizik 14 1 0

Detaylı

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi Adres: Ul. Major C. Filiposki No.1, Gostivar Makedonya tel: +389 42

Detaylı

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU ANK-24/13 ES13KE-1 Ankara-2016 ANK-24/13 VE ES13KE-1

Detaylı

Untitled Document EK-1 GEÇİCİ HALLERDE VERİLECEK ÖZEL GÜVENLİK BİLGİLENDİRME FORMU ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN

Untitled Document EK-1 GEÇİCİ HALLERDE VERİLECEK ÖZEL GÜVENLİK BİLGİLENDİRME FORMU ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN Untitled Document EK-1 GEÇİCİ HALLERDE VERİLECEK ÖZEL GÜVENLİK BİLGİLENDİRME FORMU İZNİ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN ADRESİ ETKİNLİĞİN BAŞLAMA TARİHİ ETKİNLİĞİN BİTİŞ TARİHİ 1 / 54 ETKİNLİĞİN

Detaylı