WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,&

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,&"

Transkript

1 !"!#$%&!'%( ÖNSÖZ... 1 WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,& -./.*&-!$'#/#... 1 '!,$(0'-&!"#$#%&1!2!3*!)#... 1 %#/-4,&5#*2#)#/#... 2!"#$#%*!&#*6#*#&#,.,7*.)... 2 '.%(&!"#$#%#... 2 TOPLUM #)!-&4*.).'&8")!,0#*!)... 3!"#$#%&9)46).%*.):... 4!"#$#%*!&#*6#*#&HEDEFLER... 5 HAKLAR VE SORUMLULUKLAR!"#$%&'()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*#-... 7!"#$32$%()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# $.$6%78$,'()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# %*(:*;;$(<(45$.$6%,$#'%(=*3-,-2-(>0,'3'+*? Ana Madde 1, K-s-m A, NCLB Bölüm 9304 Chlallerine ilidkin Eikayetlerin Derhal Çözülmesinin Temini Hakk-nda Usül... 8 #2.)#&2;<!,*!%!*!)!"#$%&',$#(FG$#'%;$+'(H$%$3' J*&'G(.$7.$6*(96#-2&-, Okula Gelen Ziyaretçiler Otobüs Gezileri/Turlar K30205',(=1,,*% K+1,;*%(93-,2*( Mala Hasar Verme M'%*;*+'(!"#$%&',$#... 15!"#$%&'(C,*L,*# Silahlar P*G$#(CD*#$3,$6'cileri Q*"#-(R'S*G,*#-(.$(4,$+3#0%'+(C,$3'D'2(9#*L,*#-%*(4#'D' Gizli Dernekler ve Çete Faaliyetleri veya Birlikleri... 19!"#$%&'(H$#%$+,$#' ,+0,(.$(T61D31#1&1(:*;;$(>0,'3'+*? O$L'&'(TG*+,*D3-#2*(.$6*(CS#*L(432$ /1L(K,1D31#*%(CS,*,,$# Arama ve El Koyma %U$,,'(!"#$%&',$#... 28

2 WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$%&'($)(*'+,-. Önsöz!"#$%&'()%*+,&-#&.,/0123&"()%*+,#%),3&%1%4%5*#%),3&678#&"()%/9%*&70:)6;8*8&4%&678#&1,)#,(,*,3& bilgilendirmek Özel 78)0##0)&4%&5"*%/9%#,7#%)&,F,*&#H/A%*&F6+8(8*8D8*&678#8*0&10B48)8*8DC WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI $"'+'/(*0#0)01%0% 2,3,)(2$+*'3'.%*/8+75&-50#%/,&50;0#0)23&,#$,#,&9%4D80/&,#%&.%*/8+75&I%*%#&.8)8#8*0&%50#%//%&5%)&0#0*&/H9& 6#0*&<0))%*&=68*/5&-(,/,9&.8)8#83&>%(,B/,),#9,B&.%*/8+75&K0;0;2&LMNCLMN&850)2*+0&78)8#8B& War)%*&=68*/5&-(,/,9&.8)8#8&>%(,B/,),#9,B&.%*/8+75&K0;0#0)2&4%&-50#%/&-(,/,9&.8)8#8*+0& benimsenen idari yönetmeliklerde belirlenen tüm görev ve yükümlülükleri yürütmektedir. Bu olarak *$%+0&*2($"'+'/(4$5$6)$#'.-OPQ=.K&I-O-R&.QSQRQ&?.QRRES&T-&'US-O=VR-S&VWVO&EXEUY>E&K-S&EREO& Z->-[R-SV&!-RVSR-\VXPVS]?78##0)&/H9&"()%*+,#%),*:%*&5H7;%7&;%4,5%:%&10B0)2&1%7#%9%#,:,)C?78##0)&0B0(2:07,&76*8#0):0&"()%*+,#%),*,*&5%/%*%7#%),*,&$%#,B/,)9%#,:,)] a. G050/#0)2&1658*+0&70)B2#0B0+07#0)2&:8)89#0):0&/%9%#&,#%/,B,9&4%&90/%90/,7& becerilerini kullanmak; b. matematik, fen bilimleri, güzel sanatlar, 1%B%),&1,#,9#%)&4%&G050/&1,#$,;,*:%7,&,#7%#%),&G050/#0)2&1658*+0&70)B2#0B0+07#0)2&:8)89#0)0&85$8#0907^ c. kendi kendine yeten bireyler olmak; d. e. 678#:0&4%&G050//0&70)B2#0B2#0*&;6)8*#0)2&:HBH*%1,#9%7&4%&F"D%1,#9%7^ 1

3 f.!"#"$%&'($%)*(&+,(&,(*,($!(&(-+.,(*$/($-(&+$0+,1+,(*$"*"23&!"$0")$45*."4$/($ 05&,"*3$0+*,(67+*.(4$/($05&,"*3$8(6+7,+$4"-&"4,"*!"&$-(&+$0+,1+,(*$(!+&.(4$+8+&$ daha önceki deneyimleri kullanmak. 945,,"*$%)*(&'+,(*+&+&$:45,"$!(/".$(7.($:*"&,"*3&3$"*73*.",3!3*; 945,,"*$%)*(&'+,(*+&+&$:45,5$7(*4$(7.($/($23&3<7"$4",."$:*"&3&3$!=6=*.(,+!+*; 945,,"*$%)*(&.(&+&$%&=&!(4+$<+>+42(,$/($>+#+&2(,$2"),34$(&1(,,(*+&+$">",7.",3!3*; 945,,"*?$+6$#"-"73&"?$,+2($2:&*"23$()+7+.($/(-"$:*!5-"$0"6"*3$+,($0"6,"-"&$%)*(&'+,(*+&$ 0+*$6(-,(*$%)*(&.(-($/($!(.:4*"7+4$7:C,5.5&$.57,5?$2"),34,3?$=*(74en bireyleri olmaya :,5675*5,!5)5$7(.(,!+*; D+2-:&?$#(*$0+*+$C*:1*".,"*3&$/($#+>.(7,(*+&$C,"&,"&."23$/($5-15,"&."23&"$-%&$/(*(&$0+*$7"43.$ +&"&8,"*$/($#(!(<,(*!(&$:,565*;$$E*(&2+C,(*+.+>?$:45,$0%,1(2+&+&$<(,2(<(2+&+$7"&3.,"*$/($#"&1+$ ()+7+.$<(,2(<(2+&+&$#"&1+$2(/+-(!($5-15,"."-"$4:&"'")3&3$!()(*,(&!+*(&$4*+7(*$+6,(/+&+$1%*=*;$ F&"&3-:*5>$4+G$ 20!3',-"."!" 1. H".5$()+7+.+$!(.:4*"7+4$0+*$7:C,5.5&$7(.(,$C*(&2+C,(*+&+&$/($!()(*,(*+&+&$2=*!=*=,.(2+$ +8+&$0+*+&'+,$"*"873*$/($7:C,5.?$(-",(7$/($=,4(-+$(74+,(!+)+&!(&$!(/,(7$C*:2(!=*,(*+&+&$ %)*(&'+,(*$7"*"<3&!"&$"&,"63,."23&3$2"),"-"'"473*;$ 2. C*:1*".,"*3&$0"6,"73,."23$1+0+$0+*$2:*5.,5,5)5$/"*!3*;$ 3. H".5$()+7+.+$%)*(&'+,(*($4"*."634$/($!()+6(&$0+*$7:C,5.!"$/"*$:,"0+,.(4$+8+&$1(*(4,i +,(7+6+.$0('(*+,(*+&+$1(,+67+*.($<3*2"73$/(*.(,+!+*;$ 4. %)*(&'+,(*$(4:&:.+4?$2:2-",$/($C:,+7+4$2(8+.$-"C."4$+8+&$0+,1+$(!+&(0+,+*;$ 5. A:5&7-$/"7"&!"6,"*3&3&$2(8+,.+6$7(.2+,'+,(*+$7"*"<3&!"&$0(,+*,(&.(,+!+*;$ 2

4 6.!"#$%&'()(#(%*"++&,%-.$,)/%0")",1"23"+4,"%4+56%$3$7"3%585&,6%9(,7(/&)6%:.3()(5%;"'3",)4% (3&%<(=(57&3%0&/"%=(>(,7&3%74,4+3"#"3"+"%;"543#"574=4,%&2()%&'()(#%<4+7")4%7$,#"3414+?% 8.!"#$%&'()(#(%>"/")3"+4%;./$,9"%B"342"9"53"+4 (2(%7&B#&5%0&%7A+1A+#&5%(B(,%/&)&+3(% >"=4+3",#",4,%/",4%74+"%1('&+%&/"3&)3&+1&5(%8'+&,9(3&+3&%(/(%;(+%2&5(31&%+&5";&)% &1&;(3#&7(,(%7"'3"/"9"5)4+?% C,",4/.+$=%5(D% TOPLUM 1. E5$33"+%0&%).:3$#%"+"74,1"5(%(3&)(2(#6%).:3$#1",%1&7)&5%"34,#"74,4%7"'3"/"9"5%0& okulun 0&+(#3(3('(,&%5")541"%;$3$,"9"5)4+?% 2. E5$3%0&%).:3$#%3(1&+3&+(%/A57&5%7)",1"+)3"+1"%">3"5(%1"0+",42%#.1&3(%.3$2)$+#"3414+?% 3. 1&%/&)&+3(%#"3(%1&7)&5%7"'3"#"5)",%7.+$#3$%.3#"3414+?% 4. F;&0&/,3&+%.5$33"+4,%1"%/"+14#4/3"%B.9$53"+4,4,%&'()(#6%+&<">%0&%1(7(:3(,(,1&,%;(+(,9(% derecede sorumludur. 5. F;&0&/,3&+%B.9$53"+4,4,%8'+&,(#(%(3&%.5$3%0&%.5$3%:&+7.,&3(,&%5"+24%.3$#3$%)$)$#% C,",4/.+$=%5(D%!"#$%&'()#)*&+,#$-."($# 1. G&+%8'+&,9(%/&)&+3(%1A=&/1&%5&,1(,(%)",4#"34%0&%5&,1(%=(>(,7&3%0&%<(=(57&3%7"'345% 1$+$#$,$,%<"+54,1"%.3#"3414+?% 2. G&+%8'+&,9(6%5&,1(,&%>"7%8=&33(53&+(%0&%;&9&+(3&+(%.3",%;(+%;(+&/1(+%0&%.5$3%B"342",3"+4,1",%

5 6.!"#$%&'()*+,('$-().+$./0'/)12,/'1)./)$34'5#,5$4,#/,1.1'6$/-'/),/'1)/6$4-5,$7('34)(,+)($ 0($4-5,$#",-,('+)($3/891$9%3:('#(,+.+';$4-5,/$</#/)1)./$9(,#(,+$0($4-5,/$."<(),+$.(0/#$ etmelidir. =)/)184'5<$-+>$!"#$#%&'()*(+%,+(- 2. B)/4-5,56$C4*5-,/'1)$+D:+8/C,/'1)/$0($+,9+$/,/),/'1)/$8%)(,+-$D+<#(:$0('#(,+$0($/-/.(#+-$ E/2/'1./)$<+8/.($E+'(8+)$3438/,$0($/-/.(#+-$4,/'/-$D/<1',/)#/31$-4)535)/$ 4./-,/)#/,1.1'A$ 3. =,-4-5,6$()$F/<,/$8/-,/21-$GHI$%&'()*+.()$4,52/)$B-J$31)1F,/'1)./-+$%&'()*+,('.()$ 4,52#/,1.1'A$ 4. K':/4-5,6$()$F/<,/$8/-,/21-$LII$%&'()*+.()$4,52/)$GA$0($MA$31)1F,/'./-+$%&'()*+,('.()$ 4,52#/,1.1'A$ 5. N+3(6$()$F/<,/$8/-,/21-$OAPHI$%&'()*+.()$4,52/)$L-OPA$31)1F,/'./-+$%&'()*+,('.()$ 4,52#/,1.1'A$ 6. Q&'()*+,('$/'/31)./$E+'(8,('$/'/31$+,+2-+,('$9(,+2:+'#(-$4-5,$F//,+8(:,('+)+)$/8'1,#/<$E+'$ 7/'C/31$4,#/,1.1';$E%8,(*(6$%&'()*+,('$:47,5#$D+<#(:+).($(:-+)$4,#/)1)$8/)1$31'/$/+,(6$ C/,12#/$95'5E5$0(8/$:47,5#5)$34'5#,5$E+'(8,('+$D/,+)($9(,(E+,+',('A$ 7.?&+:+#$7'49'/#,/'1$%&'()*+,('+)$3438/, /,$R/F(-:+FS6$/-/.(#+-$RE+,+23(,S$0($F+<+-3(,$ R73+-4#4:4'S$+D:+8/C,/'1)1$-/'21,/#/,1$0($%&'()*+,('+)$4-5,./$0($D/8/::/$-/'21,/2/*/-,/'1$ C(2+:,+$.5'5#,/'./-+$34'5),/'$"<('+)($."2")(E+,#($0($E5),/'1$C%<(E+,#($E(*('+,('+)+$ 9(,+2:+'#(,+.+'A$ 8. T+'$%&'()*+)+)$%&'()#($3"'(*+6$%&'()*+)+)$9(,+2+#+).($%&'()+,()$+C('+-$-/./'$%)(#$:/21'A$ 9. Q<(,$%&'()*+,('$+C+)$7'49'/#,/'$#"#-")$4,.5&5)*/$/<$-131:,/81*1$4':/#./$0($%&'()*+8($ ()$5895)$4,/*/-$2(-+,.($3/&,/)#/,1.1'A$ 10. Q&'()*+,('$#/:(#/:+-6$F()$E+,+#,('+6$9"<(,$3/)/:,/'6$E(2('+$E+,+#,('$0($D/8/:$E+,9+3+).(-+$ :(#(,$-/0'/#,/'1$0($+,-(,('+$D/8/:,/'1$E485)*/$-/'21,/2/*/-,/'1$.5'5#,/ra uygulama E(*('+3+)+$-/</)#/,1.1'A$ 11. K-5,,/'6$%&'()*+,('+)$./D/$%)*($%&'().+-,('+$:"#$-4)5,/'./)$(.+).+-,('+$.()(8+#,('$0($ 8()+$E+,9+,('$/'/31)./$E/&$-5'#/-$0($E5),/'1$E+',(2:+'#(-$0($C(2+:,+$:(-)4,4U+-$ -/8)/-,/'./)$8()+$E+,9+,('$(.+)#(-$+C+)$%&'()+#.()(8+#,('+$4,52:5'#/$E(*('+,('+)+$ 9(,+2:+'(*(-:+'A$ 4

6 12.!"#$#%&'()*(+%,+(-.&/#(&0"(123#2#2&4+(5,-&/676%1&81&*1,#9%1&:6(1;,1(#2#&*0<&0262=1& />,>2=>(%+,-=-(? =1"#9$#(#,%1,#=#(?& /07,131&0"(123#,1(&$1%1,&#,1$#9#%&81&%+$1%+$#5&/131(#,1(#2#&/1,#(,i amaçlara yönelik ve A+7+$,+(-&/)7>23+&5+(9-,+9+3+5,+(-&=>(>%,+(=+&5>,,+2+/#,#(,1(?& 15. D+2-9%+2,-5&81&(1A/1(,#5&'()*(+%,+(-.&$6%&:-2-4,+(=+5#&0"(123#,1(1&=1:$15&),+(+5& :+",+2%+,-=-(?& 16.!"#$#%&'()*(+%,+(-.&0"(123#,1(#2&512=#&56,$6(1,&81&$+(#A#&%#(+:,+(-2-2&=1"1(#2#& +2,+%+,+(-2-&:+",+%+5&#;#2&71$1(,#&=6<17=1&$1%1,&*6<1,&:+2+$,+(&/#,*#:#&81(%1,#=#(?&!"#$#%&!'#&(#&#')!*!+&!, E#:7)2=+&/1,#($#,12&A1=14,1(.&17,1%&)=+5,-&=1"#,&0"(123#,1(#2=12&:)2>;,+(-2&*121,&#4+=1:#=#(?&& F5>,&/0,*1:#21&'()*(+%,+(-2&81&4aaliyetlerin belirlenmesi konusunda yön vermek ve okul /0,*1:#2#2.&)5>,>2&817+&'()*(+%-2&$6%&*1,#9#%#2#&#<,1%15&#;#2&$+:+(,+2%-9$-(?&&G+((12&H)>2$7& F5>,,+(-&$+(+4-2=+2&=1:$15,1212&A1(&4++,#71$&/#(&817+&=+A+&4+<,+&A1=14,1&=)"(>=+2&#,#95#,#& ),%+,-=-(? Özell#5,1&=1217#%,1(#&81&/131(#,1(#&),%+5&6<1(1.&0"(123#,1(=15#&/#(17:1,&4+(5,-,-5,+(.&A1=14& /#,=#(#%,1(#2#2&*1,#9#%#2=1&81&/12#%:12%1:#2=12&*0<&0262=1&/>,>2=>(>,%+,-=-(? E#:7)2>2&/>&5-:%-2=+&:15#<&*121,&+%+;&/#,=#(#:#&/>,>2%+5$+&81&A1(&/#(&/#,=#(#.&+,$&*(>',+r A+,#2=1&=+A+&=1$+7,-&),+(+5&+;-5,+2%+5$+=-(? I1=14,1(&817+&+,$&*(>',+(&021%&:-(+:-2+&*0(1&:>2>,%+%-9$-(? 1. a. F5>%+&81&7+<%+7-&0"(12%15? c. Okuma ve di2,1%1&7),>7,+&4#5#(&1=#2%17#&0"(12%15? d. S+<%+&81&5)2>9%+&7),>7,+&4#5#(,1(#&+5$+(%+7-&0"(12%15? e. E183>$&/#,*#&5+72+5,+(-2-&5>,,+2%+&/131(#,1(#2#&*1,#9$#(%15? 2. a. Sorun çözme /131(#,1(#.&%+2$-5&76(6$%1&/131(#,1(#&81&4+(5,-&+(+9$-(%+&$6(,1(#2#& 5>,,+2%+&/131(#,1(#&=+A#,&),%+5&6<1(1&(+:7)21,&),+(+5&=69621/#,%1&/131(#:#2#& *1,#9$#(%15? b. P#,*#7#&=1"1(,12=#(%1&81&5>,,+2%+&/131(#:#2#&*1,#9$#(%15? c.!,19$#(1,&81&/+"-%:-<&),+(+5&=69621/#,%1&/131(#:#2#&*1,#9$#(%15?& 5

7 d.!"#"$%&'()%*+,-.$-(-%(*.-/01%$-,"1%2-%034-+0%&-3/-$-15% e. 60/0$3-/%(*.4-$/-,0%1)//".$"%( %7-/0#40,$-15 f. 8"(9"/:%&0,%#-10/9-%;"/:#$"%"/:#1"./:+:.:.%*.-$0.0%"./"$"15 3. "5%%%%%%%%%<-3/-1%3-;-.-1/-,0%2-%$-2I)4%-1'.'$01%1'#)//",%J"11:.9"%&0/70%-90.$-15% b. <-3/-10%J-9-K/-,-%)/"#$"1%0;0.%L/"./"$"%("L$"(:%*+,-.$-15% c. >'3("/%9-+-,/-,0.%2-%0#%'.),).).%*.-$0.0%"./"$"1M%)34"/:14".%7),),%9)($"1%2-% 0#2-,-./-,-%3"(7:%9)($"1%70&0%0#-%(*.-/01%'/)$/)%&0,%4)4)$%7-/0#40,$-15 d. N,-41-.%'/$"(:%3"+/"(".%"/:#1"./:1/",%2-%9"2,".:#/",:.%7-/0#40,0/$-305 e. =+040$-%9-2"$%-4$-(-%(*.-/01%'/)$/)%&0,%4)4)$%7-/0#40,$ a. B$-,01".%9-$'1,"401%7*,S#/-,-%'/".%&"+/:/:1%7-/0#40,$-15 b. B$-,01".%$0,"3:$:T"%(*.-/01%&0,%"./"(:#%7-/0#40,$-15 c. U-#04/0%JS1)$-4/-,0.%4-$-/%;"/:#$"/",:%0/-%0/70/0%&0/70%-90.$-15% d. QS.("%2"4".9"#:%'/","1%&"#",:/:%'/$"1%0;0.%10#0(0%J"T:,/"(". bilgileri edinmek. e. 60,%B$-,01".%2-%9S.("%2"4".9"#:%'/","1%3',)$/)/)1%2-%(S1S$/S/S1/-,-%(*.-/01% "./"(:#%7-/0#40,$ a. 6"#1"%0.3"./",:.%2-%1S/4S,/-,0.%"./"#:/$"3:.:%2-%&)./",:.%*.-$0.0.%9"2,".$"3:.:% 3"+/"$"15 becerisini edinmek. c. A.3"./:+"%(*.-/01%&0,%0/70%2-%&0,-(/-,%","3:%0/0#10/-,-%(*.-/01%&0,%"./"(:#%7-/0#40,$-15 d. R/"(/",:%&"#1"/",:.:.%&"1:#%";:/",:.9".%7*,$-%2-%&"#1"/",:(/"%0#&0,/0+0%0;0.9-% ;"/:#$"%&-I-,030.0%-90.$-15% e.?09-,/01%&-i-,0/-,0.0%7-/0#40,$ a. BJ/"10%";:9".%9'+,)%9"2,".:#%&0;0$/-,0%7-/0#40,$-15 7-/0#40,$-15% d. Y-9-K/-,-%)/"#$"1%0;0.%L/"./"$"%2-%9ST-./-$-%("L$"(:%*+,-.$-15% 0;0.%3',)$/)/)1%"/$"% %7-/0#40,$ benimsemek. b. 6"+:$/:/:1%(","4".%$"99-/-,0.%4-J/01-/-,0%J"11:.9"%&0/70%-90.$-15 c. 6'#%T"$"./",:%2-,0$/0%&0,%#-10/9-%1)//".$"(:%*+,-.$-15 6

8 d.!"#"$%&'(#")*&'"$(+&(*")'&),&(-&.&/"'&/")"(0&'"12"/,&$3 e. 4&)*"($&)*")"(0&'"12"/,&$("5")($&)*")"(*&6&/'&)*"/,&(-&.&/"%"(&*"),&$3( f. Aile biriminin önemini anlamak. g. 78$&9($:%$;)5':$9($</$=(+&(-&)#&/"(*=>0=';/';(-;1;(5:$,;(>?)2&,'&/"(0&'"12"/,&$3 a. J</=)';/';(>;/;2:.:(><'';/';(-;1;(5:$,;(-&.&/"%")"(0&'"12"/,&$3 b. I%)&$(<';-"',&(+&(8;/$':(-;$:1(;5:';/:):(0?#(?)P)*&(-='=)*=/;-"',&(-&.&/"%"( edinmek. c.!;/$':(>;/;2:.:(;)';2:,(-"5",'&/")"(*&)&>",'&,&(+&(-=)';/*;)($&>"8(;',;( -&.&/"%")"(0&'"12"/,&$3 d. J;);29(#;);;2(+&(,&%'&6&(>?)&'"$("'0"(;';)';/:(;/;.:':6:>';($P'2P/&'(+&(%<%>;'(Q;>;2;( $;2$:*;(-='=),;>;(5;':1,;$3 HAKLAR VE SORUMLULUKLAR 4000.!"#$%&'()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# /&)."'&/($&)*"($"1"%&'("Q2">;5';/:):($;/1:';>;)(+&(-?'0&($;>);$';/:(*;Q"'")*& -='=);)($;'"2&'"(-"/(&6"2",(;',;(Q;$$:);(%;Q"R2"/3 76/&)."'&/(?*&+'&/")"(>;R,;$';9(%:):8("5"(?6/&)",&($;2:',;$';(+&(-;1$;';/:):)( Q;$';/:);(%;>0:(0?%2&/,&$'&(%</=,'=*=/ !"#$32$%()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# /&2,&)'&/(,&%'&$2;1';/:)*;)9(+&'"'&/*&)(%;>0:(0?/,&(+&(<)';/:) *&%2&6")"(;',;(Q;$$:);(%;Q"R2"/3 76/&2,&)'&/("'0"'"(%:):8';/*;(?6/&)."'&/&(=>0=)(&6"2",(,;2&/>;''&/"(%=),;$((((((+&( deneyimleri aktarmaktan sorumludur $.$6%78$,'()*+,*#-(.$(/0#12,1,1+,*# I-&+&>)'&/S+&'"'&/(5<.=$';/:);(%</=,'='=$9(%;>0:(+&(&6"2",(;',;$("5")($"1"%&'( "Q2">;5(*=>0=%=)=(;1:';,;$2;)(%</=,'=*=/3 TI-&+&>)SH&'"(U;$';/:(+&(J</=,'='=$';/:):)(2;,('"%2&%"(M&/$&#(V8"%2&$"(*<%>;*;( 2=2=',;$2;*:/3W((X?'0&,"#9(U"5-"/(Y<.=$(N&/"(4;',;%:)((NCLBW(-"/(R;/5;%:( <';/;$(A);(M;**&(D(R/<0/;,';/:("5")(8&*&/;'(,;**"(*&%2&$(;',;$2;*:/3((LEFX( $;R%;,:)*;9(5<.=6=)=#=)(?6/&2,&)")")(,&%'&$"(+;%:8';/:(Q;$$:)*;(-"'0"(2;'&R( &2,&(Q;$$:);(%;Q"R%")"#3 X=(-"'0">"(2;'&R(&2,&$("%2&/%&)"#9(5<.=6=)=#=)(<$='(,P*P/P>'&("'&2"1",&(0&5")3(( FP28&)(5<.=6=)=#=)(+&(?6/&2,&)")")(;*:):9(;>/:.;(-"'0"'&/")(0?)*&/"'&.&6"(;*/&%( veya e-posta a*/&%")"(-&'"/2,&>"(=)=2,;>:)3 7

9 !"#"$#%%&'(%)(**+%,%-.+/+0'1+23'%4(561676%891353:(;6!"#$%&'(')*#+,#%-"#"./"&*0*#$&*-12#3-*#4*55,#6#$7%/7*01-*#)*(1&*-#897,-:'#,;,+,.-&,7'.&,#;'7&')(,#+,#"<&*=1&*7*)#/,&'=('7'&0'=('7#+,#%-&*7*#5*91(1&*:*)(17>## Ebeveynler ;'&/'&,-5'7'&,:,)('7#+,#0A0)A-#%&5"9"-:*2#,;,+,.-&,7'-#*-&*.*;'&,:,9'#;'7#5'&5,# (,0'-#,5'&,:,)&,75'7>#!"#$%&'(')*#.,7,&#(%$&"&"9*#B"-"&*:*)#+,#,;,+,.-&,7#'&,# C;,+,.-&,7'-#D*(1&101-*#E8-,&')#!,)&,-('&,7 F,+&,(#+,#,.*&,(#.,()'&'&,7'-'-#(,0'-#,(('9'#)*.-*)#+,#5'9,7#/,7,)&'#;'&/'&,7'-#(,0'-#,5'&0,B'-,#;*9&1#%&*7*)2#D"7"&"-#*0*:12#%)"&*#5,+*0#,5,-#897,-:'&,7'-# 5,9'=')&')#8-,70,#G17B*(1-1-#B"-"&0*B1#5*#5*?'&#3-*#4*55,#6#$7%/7*01-1-# <*0*-1-5*#)*(1&10#G17B*(&*71#B"-"&*:*)(17> C;,+,.-&,7'-#3-*#4*55,#6#$&*-1.&*#'&/'&'#0,0-"-'.,(B'<&')&,7'-'#/8B(,7,-#(A0#.%7"0&*7#(%$&*-*:*)#+,#$&*-&*#;'7&')(,#C9'('0#!*)*-&191-*#'&,('&,:,)('7> Müdürler/Atanan Yöneticiler,9'('0#BA7,:'-,#)*(1&*-#?,7),B'-#%)"&#+,#C9'('0# D"7"&"-"-#$%&'(')*B1-*#".0*B1-1#;,)&,.,;'&'7> 4A5A7&,7H3(*-*-#E8-,(':'&,7'#,9'('0#BA7,:'-,#)*(1&*-#?,7),B'-#?*)&*71-*#B*./1# /8B(,7'&,-#%&"0&"#;'7#%)"&#%7(*01#%&"=("7"&0*B1-*#+,#;"#%7(*01-#BA75A7A&0,B'-,# yar510:1#%&0*)&*#b%7"0&"5"7>!"d"$"#%&'(%)(**+%ef%46;67%&f%ghij%j?1<7%kd"!%lm1(11+23'+%313n:3'%o3:( '%p+2m(1% Q?R<17+;3'3'%%S+73'3%A(::6'*(%T;<1 ;,-'0B,-0,B'-'#<%7"-&"#("(0*)(*517>!8&/,#"B"&A#="#=,)'&5,5'7N O')*.,(#.*<1&1#%&0*&1517#+,#!8&/,#3-*#4*55,#L#D%%75'-*(87A#*51-*# ;'&/'&,7'P#=')*.,('-#(A7A#Q3-*#4*55,#L2#D1B10#3#$7%/7*01-1-#-*B1&#'?&*&#,5'&5'9'R> 3-*#4*55,#L#D%%75'-*(87A#;'7#=')*.,(#)*.51#("(0*&1517>##!"#)*.1(#="-&*71# =')*.,(,#+,7'&,-#)*.1(#-"0*7*B1P#=')*.,('-#),-5'B'-,#.8-,&('&,:,9'#$,7B%-,&'-#*51# 3-*#4*55,#L#D%%75'-*(87A#=')*.,('#*&1-5191#(*7'?(,-#'(';*7,-#%("<#QSTR#'=#/A-A# 3-*#4*55,#L#D%%75'-*(87A#=')*.,('-2#)*.51-#+,#.*-1(1-#;'7,7#)%$.*B1-1#!8&/,# %G'B'-5,)'#5%B.*5*#("(0*&1517> 8

10 !"#$%&''&()*+*,$,-,(.,$(/$00&(1(23340",$'546,0&,(%$,-'($+7$8-,0$,(83,4$9( (704 KAR 3:365)'e uyar-,d$(%$;-+-(3+$4$#(2&,'*d#%(ef"'"7(c$#$,+-f-,$( %$G-+7$+-0-4B( 4040.!"#$%&'($#)*+$#'%,$-').$%$/' ,-4+$4-("A&4"8",0&()"4(76K4&0$'(#$G8$7-,0$#"(J&%$(76K4&0$'(0-:-(K$$+"%&'+&4&( <2LI1M1B1N>O(PQCE(R3+"'"#$8-(>SBTT1?( #-)2('3-'($#')4$)56(/6#$()78#-(9( P$44&,(Q3*,'%(EF"'"7(2*4*+*(0&,&'"7"($+'-,0$()*+*,$,(8*A+*+$4-(G3+"'"#$+$4-(J&( A$+-:7$+$4-(#$G8$7-,0$9(0&4U$+(J&(#$4$4+-+-#+$(D&;$+$,0-4$D$#'-4B '*'*7+$9(5F4&,D"+&49(3#*+(G&483,&+"(J&('3G+*7($4$8-,0$#"(-4#8$+(*%*7*('&:J"#(&'7&( görevini 68'+&,7":'"4B P$44&,(Q3*,'%(EF"'"7(2*4*+*(J&(3#*+(G&483,&+"('67(5F4&,D"+&4",(-4#8$+9(#6+'64&+( P$44&,(Q3*,'%(EF"'"7(2*4*+*('67(5F4&,D"+&4",(G3'$,8"%&++&4",",('$7$7-,-( <PQCE(R3+"'"#$8-(>=B1MT(J&(>SBWTN11? :8&'+)4$;4$<8)=<#90&9(9- X#*+(8-,-4+$4-("A",0&(J&(0-:-,0$(3#*+('$4$K-,0$,(06;&,+&,&,(K$$+"%&'+&4(8-4$8-,0$( 0*4*7*9(G3+"'"#(",$,D-9(J&%$(7$+*+"%&'"(,&0&,"%+&(;34)$+-#9('$D";Y$%4-7D-+-#( gelen C"4(5F4&,D"9()"4(J&%$(0$U$(K$;+$(5F4&,D",",(3+*78*;(0$J4$,-:+$4-,$(0&K$+$4D$( 7$4*;(#$+7-:8$9()*(5F4&,D"(#34#*'*+7*:(J&%$(7$F0*4(&0"+7":(8$%-+-4(<X+Z&*8( 9

11 1986 ve!""!#$%%&'(%)'*'+'+%),-./0.%10,(,)%2'3')-40%-,05.(.6%-7308%/495'/6%-,/,*:,6%,0,;%<4%,5%/,).0:,-.%'04%;,(,0,+:,;,%;,%5,%(,9,/-.3%45'0:4;4%+454+%10:,-.%;,%5,% 510,;.-.;0,%31(=,0.)6%,(),5,*0,(%,(,-.+5,)'%),<B,C3>08:54+%2,()0.5.($%%D1(=,0.E,% :,(>3%),0,+%:,E5>(0,(%)4+5'04('+'%-,<>+:,%)1+>->+5,%31(0>)%A4)4(%<4%31(=,0.E,% ),(*.%105>)A,%-,<>+:,-.35.($ F,G'3C,;(.:G.0.)%)1()>/:,%<4;,%4;04:-40%2'3')-40%*'554/%,(,G.0.E.;0,%B735,E.% vermektir; genellikle nefret, küçümseme <4;,%7+%;,(B.%'A4(5'E'%,+0,*.0,+%;,%5,%='(% ='(4;%834('+54%9,),(4/%<4;,%5,:B,0,:,%4/)'-'%;,(,/,+%='(%5'06%5,<(,+.*%;,%5,% -':B4%)>00,+,(,)%58*:,+0.)%;,%5,%-'+5'(:4%1(/,:.+.+%10>*/>(>0:,-.5.($ H*,E.5,)'%5>(>:0,(%-73%)1+>->%105>E>+5,6%G'+-40%/,G'3%'-/4+:4;4+6 )'*'-40%10,(,)% -,05.(B,+%G'+-40%'0B'6%G'+-40%'0B'%/,04?04('%;,%5,%G'+-40%'A4(')0'%-7308%<4;,%2'3')-40% 5,<(,+.*0,(%10,(,)%/,+.:0,+.(I (1) &>%/8(%='(%5,<(,+.*.%),=>0%4/:4)%,A.)A,%<4;,%510,;0.%10,(,)%7E(4+G'+'+%,),54:')%5>(>:>+>%4/)'04;4G4)%='(%*,(/%;,%5, )1*>0%10,(,)%->+>05>E>+5,J (2) &>%/8(%='(%5,<(,+.*.+%),=>0%<4;,%(45545'0:4-'%7E(4+G';'%4/)'04;4+%,),54:')%),(,(0,(%'A'+%='(%5,;,+,)%10,(,)%)>00,+.05.E.+5,%<4;, (3) &>%/8(%='(%5,<(,+.*%:,)>0%10:,;,+%='(%*4)'054%='(%='(4;'+%A,0.*:,%?4(21(:,+-.+.%<4;,%4E'/':%54+4;':'+'%4/)'04:4;'%,:,A0,5.E.+5,%<4;,% G,;5.(.G.6%58*:,+G,%;,%5,%-,05.(B,+%='(%A,0.*:,%<4;,%4E'/':%1(/,:.% 10>*/>(5>E>+5,$ &'(%7E(4+G'%<4;,%7E(4+G';'%/4:-'0%454+%4=4<4;+6%=>%?10'/'),+.+%K/,G'3%<4;,%,;(.:G.0.)#%'90,0%45'0:4-'+54+%)>*)>0,+5.E.+5,%5>(>:>%7E(4+G'+'+%1)>0>+5,)'% :858(46%:858(%;,(5.:G.-.+,%<4;,%5,+.*:,+,%='05'(:40'5'($%%&'05'('04+%*'),;4/04% '0B'0'6%1+,;0,+:.*%?(1-458(04(4%B7(4%='(%,(,*/.(:,%;8(8/804G4)%<4%/,G'3%<4;,%,;(.:G.0.)%'04%),(*.0,*.05.E.+5,%B4(4)0'%'*04:04(%;,?.0,G,)/.($ Okula Gelen Ziyaretçiler Herhangi bir Warren County Okulunu, gönüllüler dahil ziyaret eden tüm 3';,(4/A'04(%1)>0,%7+%B'('*/4+%B'(:40'%<4%5'E4(%/,0':,/0,(%'A'+%54(9,0%L7+4/'G'+'+% M2'-'+4%>E(,:,0.5.($ F8:%3';,(4/A'04(%),;./%542/4('+4%':3,%,/,G,)%<4%)4+5'04('+e Yöneticinin Ofisinin 7/4-'+4%B4A:404('%'A'+%ND';,(4/A'O%),(/.%<4('04G4)/'($%%ND';,(4/A'O%),(/0,(.%3';,(4/A'% /,(,2.+5,+%/,).0:,0.%<4%1)>0%'A'+54%5,':,%B7(8+8(%5>(>:5,%10:,0.5.($!"#"$%%%%&'()%&*+,-.)/0121%3())4242%560/271)/0%1812%9-:/2)/;/)/0 &'(%7E(4+G';4%1)>0%1/1=8-8+8%)>00,+:,%,;(.G,0.E.+.+%<4('0:4-'6%7E(4+G'04('+% 5,<(,+.*0,(.+,6%)>(,00,(,%<4% :404(4%>;>?%>;:,:,-.+,%=,E0.5.($%%&>% )>(,00,(.%<4% :404('%'90,0%454+%7E(4+G'%1)>0%:858(8+4%='05'('04G4)%<4% B4(4)0'%G43,%>;B>0,+,G,)/.($ 10

12 1. Sürücü!"!#$%"&'()&(*+,&'-./&,0&'(%!,12/101,3(4$,$-$'$'(0&0.5/&,.'.( )65".'0&()&(.7"&'/.5/&(869:'3 2. ;626':'06(<&/.'3(="!#$%(<&7(<&/&'/&,.(#&/.,"./&'(süreden daha fazla bekleyemez. ="!#$%$'(#&/.,/&'2.>()6,:>(%66".'0&'(*'-&(!"!#$%(01,6+:'06( olun. 3. Ebeveynleri/)&/./&,.(2$0$,&(!"!#$%()&86(01,65(0&+.>.5/.+.'.(#&/.,"&'(86?:/:( inecektir. 4. ="!#$%&()&,./&'(A&,A6'<.(#.,(?6,6,:(0&,A6/(%$,$-$8&(#./0.,.'3(;6,6,6('&0&'(!/6'(5.>./&,("&5,6,(!"!#$%$ 51//6'2686(#6>/62606'(*'-&("62.,( 26%,6B/6,:':'("6262:':(*0&2&5(?!,1'060:,3 5. ="!#$%(%$,$-$%$("6,6B:'06'(<*,$/&#./2&5(.7.'(06.26(<$)&'/.(#.,(2&%6B&( #:,656,65(!"!#$%$'(*'("6,6B:'06'(geçin. (Asgari ft.) C6/':?-6( %$,$-$'$'(.>6,&".'0&'(%!',6(<&7.'3 6. ="!#$%(A6,&5&"(A6/.'0&85&'(!"!#$%&(0!+,1(5!>268:'()&86(!"!#$%$'( önüne atlayacak >&5./0&(-600&'.'(56,>:("6,6B:'6 0!+,1(5!>268:'3 7. Otobüsü #&5/&,5&'(6%/6(8!/06(01,268:'3(D$?<$'(#.,(%:,68/6(8!/1'()&86( -600&'.'(5&'6,:'06(#&5/&8.'3 8. E+,&'-./&,(!"!#$%&(#.'0.5"&'(%!',6(0.+&,(8!/-1/6,6(,6A6"%:?/:5()&,2&0&'( A&2&'(5!/"1+6(!"1,6-65":,F(#.,(5!/"15"6($7(5.>.(!"1,6-65()&(%$,$-$(.?.'( 569:(6,6/:+:'06(0&+./(!"!#$%$'(6,56%:'06(01,1'3 9. Otobüs )&86(!"!#$%(.7.'0&(A6,&5&"(&"2&8&(76/:> ":,3 10. a. Yüksek b. 4$,$-$8/&(<&,&5%.?(8&,&(5!'1>265 c. ="!#$%$'(9&'-&,&/&,.()&86(569:/6,:'06'(0:>6,:86(#.,(1?)1'1( uzatmak 11. E+,&'-./&,(!"!#$%"&()&86(0.+&,(2$/5/&,0&(?6,6,6()&863(6>:,:(6>:'2686( neden olabilecek herhangi bir A6,&5&""&(#1/1' /6,0:,3 12. I>6+:065.(A6,&5&"/&,(06.26(86%65":,H a. 11

13 b. Otobüste sigara içmek. c. Otobüste yemek veya içmek. d.!"#$%&'()(&*(+$,+$-&./0$&%/*%(1&1/*1/+/-&2$3"4$%5 e. Otobüse hayvan getirmek. f. 6/*1/+/-(&./0$&/30$+$-"&727)8*&(#(19/&0$&9$&727)8*2/1&9"3$-"0$& atmak. g. :27)8*&*8-8;8*8181&4/%$1(%&/%(<4$1"1"=&$%*/*>$-+$-"1"&./0$& %>4$19$+$-"1"&%>rcalamak. i.?/-,$1'(&)(-&3/%(+9/&%7-(97->&%$<$4$%5 727)8*/&'/2(-9(%+/-(&284&1/*1/+/-(&2>24$+"&./&%7+2>%+$-"1&8C/-(1/&0$& 9$&%7-(97-$&%704$4$+"9"-5F k. G0$%+$&727)8*/&#$4>-&./&%(-&2$3"4ak. l. Otobüsü kirletmek. m. Sürücünün izni olmadan pencereleri açmak veya kapatmak. 13. HI-/.+/19(-(+/1&%(3(+/-&9"3"19$&,(#&%(4*/1(1&7%>+&727)8*818&%>++$14$*"1$& izin verilmeyecektir. 14.!>&%>-$++$-"&./&98C/1+/4/+/-(&(,+$+&/24/0/&9/.$4&/9/1&IA-/1ci okul /&)(+9(-(+/;/%&./&'/-/%+(&;/C$&>0'>+$1$;$%2"-5&&H/-/%+(&>0$-"& 0$<"+9"%2$1&*71-$=&4898-&IA-/1;(1(1&727)8*8&%>++$14$&$0-";$+"A"1"&)/+(-+(& )(-&*8-/&(#(1&(<2$+&/9/;/%2(-5&&:%>+&727)8*818&%>++$14$&$0-";$+"A"&(%(1;(& %/C&(<2$+&/9(+4(3*/=&%>++$1"4&$0-";$+"A"&$1;$%&IA-/1;(&9$.-$1"3"1"& 98C/+22(A(1(&%$1"2+$9"%2$1&./&J+$3"4&KI1/2(;(*(&(C(1&./-9(%2/1&*71-$&'/-(&./-(+/)(+(-5&&L898-81&2>2>4>0+$&(+'(+(&0$C"+"&)(+9(-(4(&/)/./01/&'I19/-(+(-=& $1;$%&*IC&%71>*>&)(+9(-(4(1& &(3+/4(19/1&I1;/&0$<"+4$*"1$&'/-/% yoktur. 15. K>%$-"9$%(&98C/1+/4/+/-9/&)/+(-2(+4/0/1&*8-8;8=&IA-/1;(&./0$&/)/./01& 3(%$0/2+/-(&9/-,$+&4898-/&./0$&J+$3"4&KI1/2(;(*(1/&)(+9(-(+4/+(9( *7->1+$-&%71>*>19$&,73'I-8&'I*2/-4/4/%2/9(-5&&!>&*7->1+$-"&#IC4/%&(#(1& *8-8;8&$3$A"9$%(+/-(&0$<$)(+(-O * P(*(<+(1&B7-4+$-"&%>++$14$%5& * Q8-8;8+/-(4(C&IA-/1;(+/-&%71>*>19$&%$2"&$1;$%&$9(+&7+$;$%2"-5&:%>+& 727)8*8&*"1"B"1&)(-&>C$12"*"9"-&./&IA-/1;(+/-(1&)$3%$&IA-/1;(+/-& 2$-$B"19$1&%7-%>2>+4$%2$1&./0$&2$;(C&/9(+4/%2/1&%7-%2>A>&)(-&0/-& 9/A(+=&IA-/1;(+/-&(#(1&R'8./1+(&)(-&0/-S&7+4$4$+"9"-5&G3$A"9$%(& 9(*(<+(1&0I1/-'/*(&727)8*&*7->1+$-"&(+/&)$3$&#"%4$%&(#(1& 7+>32>->+4>32>-O 12

14 * 1. suç - müdürün/!"!#!#$%&'&#&#$"!%(&)&#*$+!,-.$/-!)!%0 * 2. suç - 12(2)2#3!"!#!#$%&'&#&#$"!%(&)&#*$+!,-.$/-!)!%0 * 3. suç - 4,)*#5&$/"/+26"*#$!)"$!)(!$27$89:$;2#$62)*<-*$=>!%-!'".).-.)0 * 4. suç - 4,)*#5&$/"/+26"*#$!)"$!)(!$+*'$8?:$;2#$62)*<-*$ 4,)*#5&$A*$*+*A*<#-*)$12(2)$A*$B-!'.1$C4#*"&5&6&<-*$ ;4)2'1*-&(&):0$ * 5. suç - 4,)*#5&$/"/+26"*#$!)(!)(!$/#$8DE:$;2#$62)*<-*$ =>!%-!'".).-.)0$ * 6. suç - (4#*1$A*<!$(*)6$<.-.#.#$%!-!#$62)*6&$&7&#(*$4,)*#5&#&#$ otob26$%=--!#.1.$<!6!%-!#.) Otobüs Gezileri/Turlar F,&"&1$G=)=-=$(*A!1$*""&%-*)&$/%=-!$<2)21*$1*6!H*6&$&7&#(*$/"=)1!<!#$ 4,)*#5&-*)&#$/%=-!$;&"1*6&$A*$/%=-(!#$;*-1*6&$&7&#$"!'.1!$I&>1*"&$A*)&)0 J&)$4,)*#5&<*$/%=-$/"/+262#2$%=--!#1!$!<).5!-.,.#.#$A*)&-1*6&K$ 4,)*#5&-*)&#$(!A)!#.'-!).#!K$%=)!--!)!$A*$(2>*#-*1*-*)*$=<=L$=<1!1!6.#!$ O2>*#-*1*-*)$F-$G&"!+.:0$$8PQJF$R/-&"&%!6.$ES0TTUV$EU09W: FA&#$(.'.#(!%&$4#5*(*#$+*-&)-*#1&'$+&)$A!).'$<*)&$&7&#$I*)I!#;&$+&)$"!-*L$ X2(2)$A*<!$!"!(.,.$%&'&$"!)!H.#(!#$(/,)=-!#!5!%".)0$$Y!-*L$ (/,)=-!#!1!>6!K$4,)*#5&#&#$*A&$A*<!$I*)$>!1!#$;&""&,&$<*)(*#$+!'%!$+&)$ <*)*$/"/+26-*$;&"1*6&#*$&>&#$ZF[\]XFCFQFGY\[ G=)=-K$*,&"&1$!1!7-.$/-!)!%$L-!#-!#!#-!).#$(.'.#(!$/%=-$(.'.$;*>&$<!$(!$ pikniklere izin vermemektedir. J&)$H!%2-"*$2<*6&$A*<!$&(!)&$L*)6/#*-K$4,)*#5&-*)&$!"-*"&>1$&-*$&-;&-&$A*$!%!(*1&%$<!).'1!-!)!$;4"2)*#$A*$;*"&)*#$/"/+26-*)$(!I&-$/-1!%$2>*)*$/%=-$ "!)!H.#(!#$(2>*#-*#*#$"21$</-5=-=%-!)(!$4,)*#5&-*)*$*'-&%$*(*5*%"&)0 F+*A*<#-*)3^4#2--2-*)$+&)$*,&"&1$;*>&6&#*$%!".-1!(!#$4#5*$+&)$*,&"&1(*#$ A*$6!+.%!$%!<(.$%/#")/-2#(*#$;*7&)&-1*-&(&)0$$F,&"&1-*$&-;&-&$;*>&-*)&$ L-!#-!1!$A*$<2)2"1*$L)/6*(2)-*)&$_F,&"&1$^*>&-*)&$A*$^2#2+&)-&%$^*>&-*)`$ ile &-;&-&$G=)=-$L/-&"&%!-!).#!$;4)*$<!L.-!5!%".)0$8PQJF$R/-&"&%!6.$ES09U: 4110.!"#$#%&'()*''+,-$ F,&"&1$G=)=-=$A*$/%=-$X2(2)2$"!)!H.#(!#$+*-&)-*#*#$%/'=--!)$!-".#(!K$-&6*$ 4,)*#5&-*)&#*$/%=-$+4-;*6&$&7&#(*$1/"/)-=$!)!7$%=--!#1!$&>#&$A*)&-*+&-&)0$ Araçlar okul kampüsü içerisinde belirlenen alanlarda park edilecek ve Müdür izni verilmemektedir. (WCBE ) 13

15 4120.!"#$%&'()*+$,& !"#$%&'($#'%)*$#+$,-)./#01/(20,/3!"#$%&'($#)415(60%)0-/(6/"/%607),$#+$,-)+/#0120)'8($2')14#595&5)$+$:$9%;:$(') günün sonunda eve 5(08-/#/(20)+'B'2'%')6$)'B$#$&$1-'#A)!"#$%&')415(60%)+0810)+'#) *$#+$,-)+/#0120)-0('20-(0#/%/%)6$"'8-'#'(2$,')>$#$1-'"'%6$7)+5)14%560)90=/(/)4larak 415(5)590#201)14#595&5)$+$:$9%'%;:$('%'%),4#52(5(5"5%606/#A)F15(0)90=/(/) -0('20-):$#'(2$2$,')65#525%607)?"#$%&'%'%)$:$)90(%/=&0)+$('#($%$%)4-4+E,)90)60) koruyucu ebeveyn/veli ile gitmesine izin verilecektir. -0+')-5-5(0&01-/#A *$#+$,-)./#0120)*E#$&'3!"#$%&')$#1$%)0(/%0&01,07)14#595&5)$+$:$9%;:$('):$90)0-0%0%)1'8')+5%5)DE6E#E%) 4<','%$)+'(6'#$&$1):$)?"#$%&'%'%),$#+$,-)+/#01/(20,/)'B'%)'2=0)0-0&01-/#A Her okul, >$B)>'#'8($#):$90)$#1$%)B/1/8(0#)60C'()4(201)E=$#$)?"#$%&'($#'%)>'#'8):$) B/1/8(0#/%/%)>E%(E1)4(0#01)1096/%/)-5-0&01):$)?"#$%&'9')0(20)9$-1'($#'%'%) belgesi, resimli kimlik vb.) isteyecektir. I09/-(0#0)>?#$)+'#)$+$:$9%'%;:$('%'%)+01/2):$90)14#520,/%60)4(2090%)?"#$%&'($#) 1$%6')B/1/8)'8($2($#')'B'%)'2=0)0-0+'('#A >?=$-'2'%6$)+/#01/(0+'('#A).5)65#52607)?"#$%&'%'%)$+$:$9%')$%)1/,0)=020%60)+'(>'($%6'#'($&$1-'#A %$6$%($#($)?"#$%&'($#'%)0&'()65#520)+0"(/)4(0#01),$#+$,-)+/#01/(20,/%0)'='%) :$#2$1-$6'#)HKL.M)N4('-'10,/)OPAQRSQT DE6E#)-0#0</%60%)4%09(0%2/8)+'#)415()$-1'%('"'%$)10-/(2/94#,07)C$#)?"#$%&'%'%) 415(60%)0-/(6/1-0%,4%#0)6$#C0()415(60%)09#/(20,/)>$#$1'#A 14

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİ EL KİTABI. Önsöz

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİ EL KİTABI. Önsöz WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİ EL KİTABI Önsöz Bölge Öğrenci El Kitabı, öğrencileri, ebeveynleri, okul öğretmen kadrosunu ve okul birliğini, Warren County Devlet Okulu Bölgesindeki öğrencileri ilgilendiren

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş Uluslararası Çalışma Örgütü Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 201 Sayılı ILO Tavsiye Kararı 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 189 Sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş hakkında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ - 1 - GİRİŞ Yaklaşık 3.000 üniversite ve farklı eğitim kurumuyla Amerika Birleşik Devletleri nde herkesin ihtiyacına ve beklentilerine yanıt verebilecek eğitim olanakları sunulmaktadır. Tüm dünyadan 500.000

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı

Detaylı

1 TEMMUZ 2007 DE YÜRÜRLÜ E GİRECEK YENİ SİGARASIZ YAŞAM YASASINA HAZIRLIK İÇİN BİLMENİZ GEREKEN HERŞEY. Turkish

1 TEMMUZ 2007 DE YÜRÜRLÜ E GİRECEK YENİ SİGARASIZ YAŞAM YASASINA HAZIRLIK İÇİN BİLMENİZ GEREKEN HERŞEY. Turkish 1 TEMMUZ 2007 DE YÜRÜRLÜ E GİRECEK YENİ SİGARASIZ YAŞAM YASASINA HAZIRLIK İÇİN BİLMENİZ GEREKEN HERŞEY Turkish YENİ SİGARASIZ YAŞAM YASASINA KISACA GÖZ ATALIM İngiltere 1 Temmuz 2007, Pazar günü sigarayı

Detaylı

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK 2014-2015 FİHRİST I. 2014-2015 DERS YILI TAKVİMİ II. ROBERT LİSESİNİN AMAÇLARI III. ROBERT LİSESİNİN TEMEL

Detaylı

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmelik hükümleri; Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünde (bu yönetmeliğin takip eden maddelerinde Dernek olarak anılacaktır), özel sözleşmelerle

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi,

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi, 23 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28034 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖRDEN...5

İÇİNDEKİLER REKTÖRDEN...5 el kitabı İÇİNDEKİLER REKTÖRDEN...5 Misyon... 6 Vizyon...6 KAMPÜSLER...8 YABANCI DİLLER OKULU...9 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI...11 Kayıt / Kayıt Yenileme...12 Akademik Danışman...12 Ders Programları,

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI 1 IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 EĞİTİM FELSEFEMİZ... 2 HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ... 3 GÜNLÜK-HAFTALIK PROGRAM... 4 AKADEMİK TAKVİM... 5 AKADEMİK

Detaylı

REPUBLIKA ACADEMIC APARTS EL KİTABI

REPUBLIKA ACADEMIC APARTS EL KİTABI İÇİNDEKİLER SEVGILI MISAFIRIMIZ,... 1 ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ... 2 REPUBLIKA ACADEMIC APARTS - ORTAKÖY... 2 REPUBLIKA ACADEMIC APARTS - BÜYÜKÇEKMECE... 3 MİSAFİR ODALARI... 3 ORTAK PAYLAŞIM ALANLARI...

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015

EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE II. MİSYON & VİZYON III. AKADEMİK TAKVİM IV. EĞİTİM BİLGİLERİ DERSLER DERSLİKLER

Detaylı