CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!"

Transkript

1 Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e atanacaðý bilgisine ulaþýldý. Vali Toprak en kritik süreçte Diyarbakýr da baþarý ile görev yaptý. Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel in iki ay önce telefonla arayarak üç büyük il den birine düþünüldüðünüz bilgisine ulaþtým dediði Vali Toprak ise cevaben Nadir bey heyecanlandýrýyorsunuz espirisini yapmýþtý. Yeni hazýrlanan ve Cumhurbaþkanlýðý'na gönderildiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi Cahit Kýraç Diyarbakýr'a, 3 yýldan bu yana görev yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e atandýðý belirtildi. 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! "Kazalardaki kayýplarýmýz, terör ve tabii afetlerin tahribatýndan daha fazla" Çorum Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, meydana gelen trafik kazalarýnda her yýl binlerce vatandaþýn hayatýný kaybettiðini, on binlerce vatandaþýn da yaralandýðýný ya da sakat kaldýðýný belirterek, 2012 yýlýnda Çorum genelinde meydana gelen 24 ölümlü trafik kazasýnda 30 vatandaþýn hayatýný kaybettiðini, 1132 yaralanmalý trafik kazasýnda 2268 vatandaþýn yaralandýðýný ve toplamda TL milli servetin heba olduðunu bildirdi. "10 okula daha trafik eðitim parký yapýlacak" SAYFA 6 DA SAYFA 6 DA Çorum Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Belediye tarafýndan ruhsatsýz þekilde tadilat ve inþaat yapýldýðý gerekçesiyle mühürlendiði söylenen Gazi Caddesi'ndeki yerin önünde basýn açýklamasý yaparak, "Gecekonduyu biliyorduk, bu AK Parti "Kent Ekonomi Formu"na CHP ve MHP'yi de davet edecek AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Ceylan, Rektör Alkan'ý hafta sonu gerçekleþtirilecek olan Kent Ekonomi Formu'na davet etti.ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 21. yüzyýlýn ekonomide rekabet yüzyýlý olduðunu belirterek, kent ekonomilerinin de bunun temel taþýný oluþturduðunu söyledi. Üniversitelerin bulunduklarý þehirlerin geliþiminde yaptýklarý bilimsel çalýþmalarýn yaný sýra sosyoekonomik ve kültürel faaliyetleriyle de marka kent olmasýnda rol oynadýðýnýn altýný çizen Ceylan... da hem gece hem gündüz kondu olmuþ. Ýmar yasalarý birilerine uygulanýyor birilerine uygulanmýyor mu? Eðer Sayýn Belediye Baþkaný açýklarsa biz de öðrenmiþ oluruz" dedi. SAYFA 3 TE Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay düzenlediði basýn toplantýsýnda 2012 yýlý Gelir Vergisi Rekortmenlerini açýkladý. Defterdarlýk toplantý salonunda gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda konuþan Ýhsan Özbay, Çorum'da 2012 yýlý Gelir Vergisi Rekortmeninin isminin açýklanmasýný istemeyen SAYFA 5 TE CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru: "Bazý bölgelerde hala köle gibi satýlan kadýnlarýmýz var" CHP Çorum Kadýn Kollarý 11 Mayýs Cumartesi günü düzenlenecek olan Anneler Günü Programýna davet için gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular. CHP Ýl kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ile birlikte Gençlik Kollarýndan Ýcabet Boruç ve Cem Demirci de ziyarette hazýr bulundular. Bahadýr YÜCEL Gelir Vergisi Rekortmenleri açýklandý bir noterin olduðunu ifade ederek, tahakkuk eden vergi miktarýnýn da 285 bin 648 lira olduðunu söyledi. Listenin ikinci sýrasýnda ise yine noterlik yapan Ünal Özçilingir var ve tahakkuk eden vergi miktarý ise 214 bin 940 lira. Fatih AKBAÞ SAYFA 2 DE SAYFA 3 TE Mülteciler sýcaktan nasibini aldý Çorum Belediyesi tarafýndan kentte bulunan Mültecilere yönelik düzenlenen Hýdrellez etkinliðinde havanýn sýcak olmasý katýlýmcýlarýn zor anlar yaþamasýna neden oldu. Yasin YÜCEL ÇATAK'dan faydalanmaya devam edeceðiz Çevre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý Programýný tercih eden üreticilerin desteklenmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý Resmi Gazetede yayýnlandý. Demer, Özel Anadolu Lisesi açýyor Yýllardýr Çorum'da dershanecilik alanýnda çalýþmalar yapan Demer Eðitim Kurumlarý Özel Anadolu Lisesi açacak. Dershanecilik sektöründe Çorum'un... SAYFA 7 DE SAYFA 9 DA SAYFA 2 DE

2 Demer, Özel Anadolu Lisesi açýyor Yýllardýr Çorum'da dershanecilik alanýnda çalýþmalar yapan Demer Eðitim Kurumlarý Özel Anadolu Lisesi açacak. Dershanecilik sektöründe Çorum'un kabul ettiði bir marka olan Demer Dershanesi hizmet zincirine bir halka daha ekliyor. Demer Dershanesi Ýlköðretim Müdürü Serkan Kýrýþ düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi verdi. Demer Eðitim Kurumlarý olarak Demer Dershanesinin mevcut yerinde hizmetine devam ederken, Eðitim Öðretim yýlýnda Albayrak Caddesi No:29'da Özel Anadolu Lisesini açacaðýný dile getiren Kýrýþ, "Her liseye baþlayan öðrenci ve öðrenci velisinin amacý iyi bir üniversite ve iyi bir gelecektir. Bu amaç doðrultusunda öðrencinin zamanýný en iyi þekilde deðerlendirebileceði üniversite sýnavýna en verimli þekilde hazýrlanacaðý bir Özel Anadolu Lisesi hizmete girecektir. Bu Özel Liseye giren öðrenciler Demer Akademik programýna göre yapýlacak ek çalýþmalar ile bir daha dershaneye gitme ihtiyacý kalmayacak. Yani öðrenciler bu kurs içinde hem lise hem de dershane eðitimi alarak üniversite hazýrlýk sýnavýnda bir adým öne geçecektir. Böylece öðrenci dershane ve okul arasýnda kaybedilen zamaný aktif olarak kullanabilecektir" dedi. Bahadýr YÜCEL SATILIK KAPORTA TAKIMLARI A dan Z ye satýlýk kaporta takýmlarý Recep Büyükbörekçi Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: HABER Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Dursun Saraydýn, "Radyasyonla Hazýrlanan Akrilamid Hidrojelinin Biyomateryal Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý" konulu seminer verdi. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleþtirilen semineri öðrencilerin ve akademik kadronun ilgisi yüksek oldu. Malzeme biliminin geliþimiyle birlikte polimer kimyasý ve polimer mühendisliðinin de geliþme gösterdiðini belirten Prof. Dr. Dursun Saraydýn, "1970' ten sonra polimer fabrikalarý, demir ve çelik fabrikalarýnýn önüne geçmiþtir. Protezlerin yapýmýnda malzeme olarak kullanýlan metallerin aðýr olmasý, kolay oksitlenmesi ile insanlar baþka maddeler aramaya yönelmiþtir. Malzeme sözcüðü yerini "Biyomalzeme" sözcüðü kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Biyomalzemenin vücut ile uyuþabilirliði biyouyumluluk olarak tanýmlanmaktadýr. Biyouyumluluk, yüzey ve yapýsal uyumluluk olarak iki kýsma ayrýlmaktadýr. Biyolojik sistemle herhangi bir tepkimeye girmeyen malzemelere "Biyoinert" denilmektedir. Materyal sözcüðü ise Yýl: 9 Sayý: 2470 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru: "Bazý bölgelerde hala köle gibi satýlan kadýnlarýmýz var" CHP Çorum Kadýn Kollarý 11 Mayýs Cumartesi günü düzenlenecek olan Anneler Günü Programýna davet için gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular. CHP Ýl kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ile birlikte Gençlik Kollarýndan Ýcabet Boruç ve Cem Demirci de ziyarette hazýr bulundular. M. Kemal Atatürk'ün katkýlarý ile kadýnýn seçme ve seçilme hakkýna kavuþtuðunu vurgulayan Ýl kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, "Gelinen nokta da maalesef bazý bölgelerimizde kýzlarýmýz eþ olma adýna hala kurbanlýk koyun gibi satýlmaya maruz Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn "Biyomatertal" olarak kullanýlmaktadýr. Günümüzde biyomateryaller ile insana ait vücut parçalarý yapýlabilmektedir. Biyomateryaller olarak; polimerler, metaller, seramik, karbonlar, doðal dokularý örnek verebilir. Polimerlerden yapýlan yapay kalp, kalp kapakçýklarý ve tüpler ayrýca, yapay damar, yapay el, yapay burun polimerlerden yapýlan yapýlardýr. Polimerler çeþitli yöntemlerle sentezlenebilir. Isý ve ýþýk yardýmýyla bir kimyasal radikal baþlatýcý kullanýlarak yapýlan polimerleþme yöntemine "serbest radikal polimerleþmesi" denilmektedir. Kütlesinin en az %20' den fazlasý kadar su alarak þiþebilen çapraz baðlý að yapýlý polimerik yapýlara "Hidrojeller" denilmektedir. Bunlar týbbi alanlarda sýk kullanýlan polimerlerdir. Radyasyonla hazýrlanan akrilamid hidrojelinin biyomateryal olarak kullanýlabilirliðinin araþtýrýlmasý için iþ planý yapýlmýþtýr. Monomer olarak ilk önce akrilamid seçilmiþtir. Polimerleþme iþleminden sonra spektroskopik analizler (IR vb.) ile yapý tayini yapýlmýþtýr. Bundan yapýlan poliakrilamid; madencilik, boya sanayi, kaðýt üretimi, kozmetik endüstrisinde, 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : kalmaktadýrlar. Özellikle Ýktidar partisinin Kadýn bakan ve Milletvekillerine ve ayný þekilde muhalefet partisi bayan milletvekillerimize de buradan bir kez daha seslenerek bu kanayan yarayý bir an önce durdurmalarýný bekliyoruz. Diðer yandan 11 Mayýs Cumartesi günü partimiz kadýn kollarý tarafýndan düzenlenecek olan Anneler Günü Programýna tüm annelerimizi davet ediyoruz. Program sadece Müzik eðlence Programý olmayacaktýr. Ýmkaný olanlara masraflara katký amaçlý imkaný olan hanýmlarýmýza bilet karþýlýðý 5 TL alýnýrken imkaný müsait olmayanlara da ücretsiz giriþ imkaný olacaktýr" dedi. Bahadýr YÜCEL "Hidrojellerin kullanýlmasý özendirilmelidir jel elektroforezi gibi alanlarda kullanýlmaktadýr.daha sonra hidrojellerin þiþme deneyleri yapýlmýþtýr. Burada aþaðýdaki formülden yararlanýlmýþtýr. Að yapý parametreleri hesaplanýr ve fizyolojik sývýlardaki þiþme deneyleri yapýlýr. Araþtýrmanýn amacý; radyasyon tekniði ile çapraz baðlý aðyapýlý poliakrilamidin hazýrlanmasý, özelliklerinin bulunmasý, kan serumu ile etkileþimlerinin ve sýçan deri altý dokusu ile in vivo biyouyumluluðunun incelenmesi ile bu hidrojelin biyomateryal olarak kullanýlmasýdýr. Biyouyumluluk tespiti için araþtýrma sýrasýnda yaklaþýk 50 adet Wistor Albino tipi sýçan kullanýlmaýþtýr. Sýçanlar önce uyutulmaktadýr. Daha sonra hidrojeller yerleþtirilmektedir. 1.,2.,4.,6., ve 10' uncu haftalar sýçanlar takip edilmektedir.bu haftalar sonunda ölen sýçanlarýn hidrojelleri geri alýnýp %10'luk formalin çözeltisi içerisinde kontrol edilmektedir. Burada Fibröz kapsül kalýnlýklarý ölçülmektedir. Yaklaþýk 100mm olduðu tespit edilmiþtir. Ýzin verilen fibröz kapsül kalýnlýðý mm arasýndadýr. Buradaki verilerden araþtýrmanýn baþarýlý olduðu açýkça görülmektedir. Sonuç itibariyle, Silikon yerine Hidrojellerin kullanýlmasý özendirilmelidir" dedi. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :3:26 Güneþ :5:25 Ýþrak :6:16 Öðle :12:48 Ýkindi :16:41 Akþam :19:50 Yatsý :21:34 Behçet NECATÝGÝL Sevgileri yarýnlara býraktýnýz Çekingen, tutuk, saygýlý. Bütün yakýnlarýnýz Sizi yanlýþ tanýdý. Bitmeyen iþler yüzünden (Siz böyle olsun istemezdiniz) Bir bakýþ bile yeterken anlatmaya her þeyi Kalbinizi dolduran duygular Kalbinizde kaldý. Siz geniþ zamanlar umuyordunuz Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yýllarýn telâþlarda bu kadar çabuk Geçeceði aklýnýza gelmezdi. Gizli bahçenizde Açan çiçekler vardý, Gecelerde ve yalnýz. Vermeye az buldunuz Yahut vaktiniz olmadý. 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 19. Hafta Hesaba çekileceðini bildiði hâlde, haram mal toplamaya devam eden kimseye þaþarým. Hazret-i Osman Radýyallahü anh Günün Þiiri SEVGÝLERDE HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,79 1,80 EUR 2,345 2,36 STERLiN 2,775 2,815 JPY YENi 0,0179 0,0182 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER HÝTÝT ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. MAVRAL SOK. NO:107 CEYHUN ECZANESÝ TEL: MEHMET A. ERSOY CAD. NO:115/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TEÞEKKÜR 4 Mayýs 2013 Cumartesi günü yapýlan Çorum Ticaret Sanayi Odasý Seçimlerinde Destekleri ile Meclis Üyesi Seçilmemize vesile olan 3. Meslek Grubu olan üyelerimize ve Dostlarýmýza Teþekkür ederiz. Mehmet Þahin - Latif Gülbay Gelir Vergisi Rekortmenleri açýklandý AK Parti "Kent Ekonomi Formu"na CHP ve MHP'yi de davet edecek Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay düzenlediði basýn toplantýsýnda 2012 yýlý Gelir Vergisi Rekortmenlerini açýkladý. Defterdarlýk toplantý salonunda gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda konuþan Ýhsan Özbay, Çorum'da 2012 yýlý Gelir Vergisi Rekortmeninin isminin açýklanmasýný istemeyen bir noterin olduðunu ifade ederek, tahakkuk eden vergi miktarýnýn da 285 bin 648 lira olduðunu söyledi. Listenin ikinci sýrasýnda ise yine noterlik yapan Ünal Özçilingir var ve tahakkuk eden vergi miktarý ise 214 bin 940 lira. Sungurlu'dan Cengiz Aksan ise 201 bin 150 lira tahakkuk eden verdi ile üçüncü sýrada yer alýyor. Listede ilk 10'da yer alan isimler ve tahakkuk eden vergi miktarlarý ise þöyle: "Ahmet Özdoðan, 180 bin 644 lira, Ahmet Ahlatçý 175 bin 848 lira, Atilla Erdemli 168 bin 667 lira, Yusuf Aksan 152 bin 177 lira, Ferit Erdil 139 bin 036 lira, Mustafa Yiðittaþçý 116 bin 247 lira, Oðuz Taç 102 bin 095 lira." Gelir Vergisi mükelleflerini tebrik eden Defterdar Ýhsan Özbay, listeye giremeyen mükelleflerin ise önümüzde ki dönemde listede olmalarýný temenni etti. Çorum'da vergi mükellefi sayýsýnýn her yýl arttýðýný dile getiren Özbay, "2011 yýlýnda 94 bin 217 mükellef varken bu sayý 2012'de 96 bin 254'e yükseldi. Ayrýca 2012 yýlýnda 223 milyon 859 lira gelir vergisi tahakkuk etti" dedi. Basýn toplantýsýna Vergi Dairesi Müdürü Zeki Çevik, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural ve Gelir Müdürü Nazlý Keleþ'te katýldý. Fatih AKBAÞ Öðrenciler Kur'an-ý anlamak için yarýþtý Ziraat Odalarý destekler Çorum Eðitim Derneði(ÇED) tarafýndan düzenlenen Liselerarasý Ödüllü Meal Bilgi yarýþmasý Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Sýnav yöntemiyle ve 22 salonda yapýlan yarýþmaya 15 liseden katýlým oldu. Çoktan seçmeli 100 soru sorulan yarýþmada 120 dakika boyunca ter döken yarýþmacýlar sýnavýn organizasyonunu sýnavýn baþvurusu, sýnava giriþ belgeleri, sýnav binasý ve sýnav salonlarý açýsýndan baþarýlý bulduklarýný belirttiler. Yarýþmaya Çorum Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Mehmetçik Anadolu Lisesi, Öðretmen Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Hacý Hamza Çok ÇPL, Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Çorum Fen Lisesi, Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi, Öðretmen Mukadder Akaydýn Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, Alaca Ýmam Hatip Lisesi, Anadolu Turizm Otelcilik ve Meslek Lisesinden toplam 609 öðrenci baþvurdu.15 liseden ve 12. sýnýf öðrencilerinin katýldýðý yarýþmada yedi sureden sorumlu tutuldular. Yarýþmanýn 1.'sine dizüstü bilgisayar, 2.'sine tablet bilgisayar, 3.'süne çeyrek altýn, 4.' süne gram altýn, 5.'sine kol saati ve ilk ona girenlere çeþitli hediyeler verilecek. Dereceye girenlerin ödülleri 14 Mayýs Salý akþamý Turgut Özal Konferans Salonunda düzenlenecek olan Doç Dr. Hüseyin Çelik'in konuþmacý olarak katýlacaðý konferansta verilecek. konusunda çiftçileri bilgilendirmeli Vali Sabri Baþköy, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ziraat Odasýnýn yaptýðý çalýþmalar, çiftçilerin sorunlarý, kentin tarýmsal potansiyeli ile çiftçilere yönelik olarak yürüttükleri faaliyetler hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdi. Çorum için turizm ve sanayi ile birlikte tarým ve hayvancýlýðýn da vazgeçilmez bir öneme sahip olduðunu ifade eden Vali Baþköy, " Ziraat Odalarý, tarýmýn ve hayvancýlýðýn geliþmesinde, çiftçilerimizin kalkýnmasýnda önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda odalarýmýz, devletimizin hem tarým hem de hayvancýlýk alanýnda vermiþ olduðu teþvikler konusunda çiftçilerimizi bilinçlendirmeli, dolayýsýyla bu tarýmsal ve hayvancýlýk desteklerinden azami faydalanmalarýný saðlayarak, ilimizin tarým ve hayvancýlýk potansiyelini en verimli þekilde kullanmalýyýz" dedi. Uður ÇINAR AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Ceylan, Rektör Alkan'ý hafta sonu gerçekleþtirilecek olan Kent Ekonomi Formu'na davet etti.ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 21. yüzyýlýn ekonomide rekabet yüzyýlý olduðunu belirterek, kent ekonomilerinin de bunun temel taþýný oluþturduðunu söyledi. Üniversitelerin bulunduklarý þehirlerin geliþiminde yaptýklarý bilimsel çalýþmalarýn yaný sýra sosyo-ekonomik ve kültürel faaliyetleriyle de marka kent olmasýnda rol oynadýðýnýn altýný çizen Ceylan, Kent Ekonomi Formlarýnýn hedefinin her kentin kendine özgü deðerlerini tespit ederek, bunlarý ortaya çýkarýp hayata geçirmek olduðunu belirtti. Marka ve yýldýz kentler oluþturulmasý için çalýþtýklarýnýn altýný çizen Ceylan, amaçlarýnýn Çorum'u ve ilin sahip olduðu ekonomik yapýyý bir adým ileri taþýmak olduðunu vurguladý. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ'un koordinatörlüðünde yürütülen bu çalýþmanýn AK Parti'nin bir projesi olmasýna raðmen etkinliðin parti programý olmadýðýný anlatan Ceylan, etkinliðe katýlmalarý için CHP, MHP ve diðer siyasileri ziyaret ederek forma katýlmalarý için davette bulunacaðýný açýkladý. Ýlin ekonomik fotoðrafýnýn çekileceði formda toplumun bütün kesimlerini formda buluþturmayý planladýklarýný açýklayan Ceylan, burada yapýlacak çalýþmanýn ardýndan otaya çýkacak sonuç raporunu ilgili bakanlýklara sunacaklarýný sözlerine ekledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, üniversite olarak güçleri ölçüsünde ülkenin ve Çorum'un geliþimine her türlü katkýyý vermeye hazýr olduklarýný açýkladý. Üniversitelerin görevinin sadece bilimsel çalýþmalar yapmak ve öðrenci yetiþtirmek olmadýðýný dile getiren Ceylan, bulunduðu þehirle entegre olarak her alanda katma deðerler saðlamak zorunda olduðunu ifade etti. Geliþmiþ ülkeler ve þehirlerin en önemli paydaþlarýnýn üniversiteler olduðunun altýný çizen Alkan, büyük bir þehir olmak için büyük bir üniversite olmasýnýn yeterli olmadýðýný, küçük þehirlerdeki bazý üniversitelerin büyük baþarýlar ortaya koyduðunu belirterek Oxford Üniversitesi'ni örnek gösterdi.ýlgi alanlarýna gider her yerde varolduklarýný belirten Alkan, artýk üniversitelerin gerçek iþlevsel göreviyle anýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi. Kubilay Kaan YÜCEL

4 HABER 4 Hýdrellezi konakta kutladýlar Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi tarafýndan organize edilen Hýdrellez kutlamalarý Bayat köyünde bulunan Ýsmet Eker konaðýnda yapýldý. Kutlamalara Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, öðrenciler davetliler katýldý. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdürü Ömer Kýrdak'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðr. Gör. Ali Ilýca yaptý. Nevruz ve devamýnda gelen Hýdýrellez'in, Türk tarihinde tabiata karþý duyulan ilgiyi, insana karþý beslenen sevgiyi ve toplumsal dayanýþmaya verilen önemi ifade eden en belirgin uygulamalar olduðunu ifade eden Ali Ilýca, "Bu nedenle tabiatta bulunan her alana arsa, gördüðü her aðaca kereste gözüyle bakan, ruh dünyalarý yaþadýðý binalar gibi grileþen insanlarýn Nevruz gibi, Hýdýrellez gibi tabiatýn yeþillenmesini, bolluk ve berekete kavuþmasýný bayram havasýnda, þenlik havasýnda kutlanmasýný anlamalarý zordur. Çünkü bugün kutlanan Hýdýrellez, tabiatla kaynaþma, onun coþkusuna ortak olma, onunla heyecanlanma, onunla duygusal ortamda hemhal olmanýn adýdýr. Bir zamanlar yükselen ormanlar, yerden fýþkýran çimenler, rengarenk açan çiçekler arasýnda yaþayan insanlar bu günü þenlik ortamýnda kutluyor, geleceðinin daha bereketli olmasýna dua edercesine bu günleri önemsiyordu. Bu nedenle atalarýnýn kültürünü bilmeyen, oradaki ruhu anlamayan, tabiat ve yeþillik sevgisi olmayan insanlar için bu günler sýradanlaþmýþtýr" dedi. Hýdýrellez'in, Türk Dünyasýnda kutlanan ilkyaz bayramlarýndan birisi olduðunu kaydeden Ilýca, "Bu bayrama Anadolu'da ve Anadolu dýþýnda Türk halký büyük ilgi gösterir. Birçok gelenek ve görenek bu vesileyle yaþatýlýr. Dolayýsýyla Hýdýrellez, Türk toplumunu canlandýran, kültürel dokuyu canlý tutan, birlik ve beraberliði pekiþtiren bir olgudur. Hýdrellezde þenlik, büyü, bolluk-bereket Ali Ilýca motifleri iç içedir. Ýslamiyet'ten önce Türkler arasýnda bahar mevsiminde yapýlan törenlerde önemli bir yeri olan "su" ve "aðaç" kültü varlýðýný Hýdrellezle sürdürmüþtür. Türklerin çok eski bir geleneði olan bahar bayramý kutlamalarý Anadolu'da Ýslami inançlarla birleþerek zenginleþmiþ ve anlamlý bir hale gelmiþtir" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýn ardýndan öðrenciler arasýnda çeþitli yarýþmalar yapýldý. Yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere ise ödüllerini protokol üyeleri verdi. Yasin YÜCEL "Performans sistemindeki adaletsizlikler giderilmeli" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Ankara Büyük Anadolu Otel'de gerçekleþtirilen Performans ve Kalite Kongresi'nde Saðlýk Sen'in yaþanan sorunlarýn çözümü ile ilgili görüþlerini dile getirdiðini belirtti. "STK Perspektifinden Performansa Bakýþ" adýyla yapýlan sunumda, performans sistemi kapsamýnda 2003 yýlýndan bugüne kadar ortaya konulan her yeniliðin, adaletsiz bir sistemden dolayý çalýþanlar arasýndaki iþ barýþýný ve motivasyonu daha da bozduðunun dile getirildiðini kaydeden Ahmet Saatçi, "Performans sistemiyle saðlýk hizmetlerinin sunumunda yüzde 265'lik bir sayýsal artýþ saðlandýðý, istihdam konusunda ise yükselen taleple uygun bir artýþ yaþanmadýðýný, bu durumun nitelikli saðlýk hizmeti sunumu sürecini zora soktuðu, saðlýk çalýþanlarýnýn Türkiye'de yaptýðý iþin Avrupa ülkelerindeki çalýþanlara göre 3 kat fazla olduðu, buna karþýn ülkemizdeki saðlýk çalýþanlarýnýn ücret noktasýnda Avrupa ülkelerindeki çalýþanlarýn aldýðýnýn yarýsýný bile alamadý ifade edilmiþtir" dedi. Sunumda ek ödemede yaþanan sorunlarýn önüne geçilmesine deðinildiðini açýklayan Saatçi, "Performansa dayalý ek ödeme daðýlýmýnda yaþanan adaletsizlikleri gidermek adýna yasal düzenlemelerin biran önce yapýlmasý gerektiði, þu andaki sistemde deðiþmesi gereken pek çok madde olduðu, öncelikli deðiþmesi gerekenlerin ise Ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulmalýdýr. Yatýrým, onarým ve demirbaþ giderleri genel bütçeden karþýlanmalýdýr. Daðýtýlabilir döner sermaye hesabýnda hazine payý yüzde 15 olarak deðil, uygulandýðý gibi yüzde 1 olarak deðerlendirilmelidir. Döner sermaye havuzu geniþletilmelidir. Tüm çalýþanlar için gelirinin en az yüzde 75'ini sabit aldýðý ücretlerden, yüzde 25'ini deðiþken Döner Sermayeden karþýlandýðý bir sistem kurulmalýdýr. Çalýþanlarýn tüm gelirleri emekliliðe yansýtýlmalýdýr. Deðiþik hastanelerde hekimlerin elde ettiði ayný puanlara karþýlýk ayný tutarda ödeme yapýlmalýdýr. Saðlýk çalýþanlarýna mutlaka yýpranma payý verilmelidir. Saðlýk çalýþanlarýnýn olumsuz çalýþma þartlarýna karþýn fedakarca görevlerini yerine getirdiði, buna karþýn hasta ve hasta yakýnlarý tarafýndan çalýþanlara yönelik uygulanan þiddetin maalesef önüne geçilemediði ifade edilmiþtir" ifadelerini kullandý. Çalýþanlara yönelik gerçekleþtirilen saldýrýlar ile ilgili kamuoyunda bir farkýndalýk oluþturma hedefiyle "Bedel Ödeyenler" ismiyle Saðlýk Sen Genel Merkezinin tarafýndan bir film hazýrladýðýný dile getiren Saatçi, filmin gösteriminin 13 Mayýs'ta yapýlacaðýný açýkladý. Uður ÇINAR

5 HABER 5 CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Münazara birincilerine teþekkür Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Belediye tarafýndan ruhsatsýz þekilde tadilat ve inþaat yapýldýðý gerekçesiyle mühürlendiði söylenen Gazi Caddesi'ndeki yerin önünde basýn açýklamasý yaparak, "Gecekonduyu biliyorduk, bu da hem gece hem gündüz kondu olmuþ. Ýmar yasalarý birilerine uygulanýyor birilerine uygulanmýyor mu? Eðer Sayýn Belediye Baþkaný açýklarsa biz de öðrenmiþ oluruz" dedi. Mimarlar Odasý Ýl Temsilciliðinin giriþimleriyle mühürlendiði söylenen inþaatýn Çorum'da statü ayrýmcýlýðý, nüfuz tüccarlýðý yapýldýðýnýn bir göstergesi olduðunu iddia eden Atlas, beraberinde Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Dinçer Solmaz ve Ulaþ Yýldýrým'la Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melda Özüdoðru ile Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn olmak üzere inþaatýn önünde basýn açýklamasý yaptý. Atlas, "Tadilat ruhsatý yok. Ýnþaat ruhsatý yok. Herhangi bir baþvuru da yok. Niye, çünkü yapanlar kendilerini ayrýcalýklý görüyorlar. Belediye, gözünün önünde, Çorum'un göbeðinde meydana gelen usulsüz, hukuksuz, haksýz bir þekilde yükselen inþaatý Mimarlar Odasý Ýl Temsilcisi söyleyinceye dek görmüyor. Vatandaþ Ahmet'in inþaatýna bulmadýk kusur býrakmayan Belediye Çorum'un tam ortasýnda yapýlaný görmüyor. Bunun partizanlýktan, yandaþlýktan baþka bir açýklamasý olabilir mi? Deðilse ruhsat baþvurusunu, tarihlerini, verilen yanýtý ve yapýlanlarý ortaya koysun ki biz de bilelim. Bir garip durum da mühürlendiði söylenen ve eski bir yapýyken çelik konstrüksiyonla inþaa edilen yapýnýn þimdi de sökülmeye baþlanmasýdýr. Bu nasýl mantýk bilelim" ifadelerini kullandý. CHP olarak konuyu sonuna dek takip edeceklerini de belirten Atlas, "Biz gelecek yatýrýmlarý engellemek derdinde deðiliz. Bu açýklamalarýmýza hemen itirazlar gelmesi doðal. Ancak yatýrýmýn adam gibi olmasý, hukuka uygun yapýlmasý gerekir. Her yatýrým yapacaðým diyene usulsüz, hukuksuz iþlem yaptýrma lüksümüz olamaz. Henüz kýsa süre önce 500 kiþinin istihdam edileceði bir yatýrým için Belediye Meclisi üyelerimiz de olumlu yanýt vermiþlerdir. Herhangi bir ayrým yapmadan, kimseyi maðdur etmeden ve kentin imarýný da bozmadan yapýlan yatýrýmlara desteðimiz her zaman olacaktýr. Ancak AKP milletvekili yakýný olmanýn tek koþul sayýldýðý durumlara da evet diyecek deðiliz. Her vatandaþýmýz, her hemþehrimiz bizim için ayný derecede saygýdeðerdir, baþýmýzýn tacýdýr" diye konuþtu. AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen "Münazara" yarýþmasýnýn Karadeniz Bölgesi ayaðýnda AK Parti Ýl Gençlik Kollarý adýna yarýþmaya katýlan gençler bölge birincisi oldular Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen münazara yarýþmasýnda AK Parti Ýl Gençlik Kollarý'ný temsil eden Ahmet Bayraklý, Ünal Yýldýrým ve Ramazan Bolat bölge birincisi olarak, Türkiye finaline katýlmaya hak kazandýlar. Bölge birincisi olan gençlere AK Parti Ýl Binasý'nda düzenlenen törenle teþekkür plaketi verildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan yaptýðý konuþmada, "Gençlerle beraber olmak benim için gerçekten bir ayrýcalýktýr. AK Parti kurulduðu günden buyana gençliði kalabalýk bir topluluk olarak görmedi. Gençliðin dinamizmine her zaman güvendik. Önümüzdeki dönemler sizlerin eseri olacak. Gençliðin katkýlarý ile geleceðimizi inþa edeceðiz. Geçmiþte kalem, kitap verilmesine gereken gençlerin ellerine silah ve sopa verildi. Milletin geleceði adýna fikir üretmesi gereken kiþiler, gençleri birbirine kýrdýrdý. Bunlarý artýk geride býraktýk. Aydýnlýk yarýnlara giden yolda gençliðe büyük görevler düþüyor" dedi. Ceylan, 'Ahmet Bayraklý, Ünal Yýldýrým ve Ramazan Bolat'ýn Çorum teþkilatýnýn yüzünü aðarttýðýný ifade ederek, "Bu kardeþlerimiz Türkiye finaline kaldýlar. Beklentimiz bölgede nasýl birinci oldularsa Türkiye genelinde ilk ikiye girmeleridir. Ýlk ikiye girmeleri halinde münazarayý Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan yönetecek. Bunun için önemsiyoruz" þeklinde kaydetti. Ceylan'ýn konuþmasýnýn ardýndan gençlere plaket verildi. Yasin YÜCEL Belediye 1,5 ton Hedik daðýttý Milletvekili Uslu, Bakan Yýlmaz'a þehit Eren Ýðneci'nin soruþturmasýný sordu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'dan 12 Nisan 2013 tarihinde kaza kurþunu ile þehit olan hemþehrimiz Eren Ýðneci'nin soruþturmasý hakkýnda yazýlý olarak bilgi istedi. Uslu'nun, Bakan Yýlmaz'dan bilgilenmek amacýyla istediði yazýlý metinde þu ifadeler yer alýyor: "Sayýn Bakaným, Þýrnak'a baðlý Görmeç 4. Motorize Piyade Tabur'unda vatani görevini yaptýðý sýrada kaza kurþunu ile 12 Nisan 2013 tarihinde Er Eren Ýðneci (20) Þehit olmuþtur. Þehit Er Eren Ýðneci, Alaca Ýlçemiz Evci köyünde yaþamakta olan Yahya - Bediha Ýðneci çiftinin hayatta olan son evladýydý. Ailenin 10 yýl önce 2 ve 4 yaþýnda kýz çocuklarý vefat etmiþ, diðer oðullarýn ise askerlik görevini yaptýktan sonra yakalandýðý hastalýk sonucu yaþamýný yitirmiþtir. Son çocuklarýnýn da kaza kurþunu ile þehit olmasý ailesini, yakýnlarýný ve bizleri son derece üzmüþtür. Alýnan bilgilere göre; Þýrnak'a baðlý Görmeç 4. Motorize Piyade Tabur'unda vatani görevini yaptýðý sýrada kaza kurþunu isabet eden Er Eren Ýðneci olay yerinde yaþamýný yitirmiþtir. Olayla ilgili soru iþaretlerinin biran önce giderilmesi, acýlý aile ile Çorum kamuoyunun biran önce doðru bilgilendirilmesi ve dedikodulara mahal vermemek adýna; Olay nasýl gerçekleþmiþtir, sebebiyet veren veya verenlerle ilgili ne iþlem yapýlmýþtýr? Olayla ilgili yapýlan soruþturma hangi aþamadadýr? Þehitlik Beratý iþlemleri ne aþamadadýr? Sorularýnýn cevaplandýrýlmasý, olayla ilgili aileye kadar ulaþan bir takým iddialara açýklýk getirilmesi bakýmýndan son derece önemlidir. Konuyla ilgili gerekli incelenmenin yapýlmasý hususunda gerekli ilgi ve alakanýzý bekler, saygýlar sunarým." Çorum Belediyesi Hýdýrellez nedeniyle þehrin deðiþik parklarýnda vatandaþlara hedik daðýttý. Çorum Belediyesi, Hýdýrellez nedeniyle 1,5 ton hedik daðýtýmý yaparken, hedik daðýtýmý.hýdýrlýk Parký, Yunus Emre Parký, Rüstem Eren Parký, Ýnci Parký, Kültür Park, Mahsuni Þerif Parký Ýskilipli Atýf Hoca Parký ve Belediye önünde gerçekleþtirildi. Hedik daðýtýmýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Rüstem Eren Parkýndaki hedik daðýtýmýna katýlarak vatandaþlara hedik daðýttý. "Toprak sanayi yurtdýþýna açýlmalý" Vali Sabri Baþköy, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret etti. Çorum Toprak Sanayisi ile bu baðlamdaki kümelenme çalýþmalarý hakkýnda Baþkan Baþaranhýncal'dan bilgi alan Vali Baþköy, "Ýlimiz toprak sanayisi, ülkemizde kayda deðer bir yere sahip. Dolayýsýyla toprak sanayisi ilimiz için oldukça önemli. Bu kapsamda güzel bir alt yapýya sahip olan ilimizde kümelenmeleri arttýrarak yurtdýþýna da açýlmalý ve azami ölçüde yararlanmalýyýz" dedi. Vali Baþköy ayrýca Baþkan Çetin Baþaranhýncal'ý Çorum TSO seçimlerinden dolayý kutlayarak yeni dönemdeki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

6 HABER TEK 6 "Kazalardaki kayýplarýmýz, terör ve tabii afetlerin tahribatýndan daha fazla" Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý Çorum Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, meydana gelen trafik kazalarýnda her yýl binlerce vatandaþýn hayatýný kaybettiðini, on binlerce vatandaþýn da yaralandýðýný ya da sakat kaldýðýný belirterek, 2012 yýlýnda Çorum genelinde meydana gelen 24 ölümlü trafik kazasýnda 30 vatandaþýn hayatýný kaybettiðini, 1132 yaralanmalý trafik kazasýnda 2268 vatandaþýn yaralandýðýný ve toplamda TL milli servetin heba olduðunu bildirdi. Karayolu Trafik Haftasý nedeniyle Atatürk Ýlkokulu'nda düzenlenen kutlama programýnda bir konuþma yapan Emniyet Müdürü Doðan, "Kazalardaki kayýplarýmýz, savaþlarýn, terörün ve tabii afetlerin býraktýðý tahribat ve olumsuzluklardan daha fazla bizleri etkilemeye devam etmektedir. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarýnýn neredeyse tamamýna yakýný insan kusurlarýndan kaynaklanmaktadýr'' dedi. Emniyet Müdürü Doðan, konuþmasýnda þu konulara deðindi: "Bilindiði gibi trafik güvenliðinin saðlanmasý ve toplumda trafik bilincinin arttýrýlmasý amacýyla tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de her yýl Mayýs ayýnýn ilk haftasý Karayolu Trafik Haftasý olarak kabul edilmiþtir. Bu yýl da "Karayolu Trafik Haftasý", 4-10 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda ülke genelinde olduðu gibi ilimizde de çeþitli etkinliklerle icra edilmektedir. Düzenlenen etkinliklerin toplumdaki trafik bilincini arttýracaðýna ve karayollarýnda ödediðimiz aðýr faturalarýn azaltýlmasýna önemli katký saðlayacaðýna inanmaktayýz. Teknolojik geliþmelerle birlikte ulaþým ve taþýma araçlarýnýn çeþitlilik kazandýðý günümüzde trafik kazalarý acil çözüm gerektiren ciddi bir sorun olarak önemini korumaktadýr. Meydana gelen trafik kazalarýnda her yýl binlerce vatandaþýmýz hayatýný kaybetmekte, on binlercesi yaralanmakta veya sakat kalmaktadýr yýlýnda ilimiz genelinde meydana gelen 24 ölümlü trafik kazasýnda 30 vatandaþýmýz hayatýný kaybetmiþ, yaralanmalý trafik kazasýnda vatandaþýmýz yaralanmýþ ve toplamda TL milli servetimiz heba olmuþtur. Bu kazalardaki kayýplarýmýz, savaþlarýn, terörün ve tabii afetlerin býraktýðý tahribat ve olumsuzluklardan daha fazla bizleri etkilemeye devam etmektedir. Yani ülkemizde meydana gelen trafik kazalarýnýn neredeyse tamamýna yakýný insan kusurlarýndan kaynaklanmaktadýr. Kaza sayýsý ile kaza sonucu ölüm ve yaralanmalarýn azaltýlmasýnýn, birçok önemli faaliyetin bir arada yürütülmesine ve özellikle toplumda trafik bilincinin ve kültürünün yerleþtirilmesine baðlý olduðunu biliyoruz.bu doðrultuda toplumun tüm kesimlerinin eðitilmesi, denetimlerin etkin bir þekilde yapýlmasý ve kurallara tam uyulmasý, üzerinde en çok durulmasý gereken konularýn baþýnda yer almaktadýr. Trafiðin, vatandaþlarýmýzýn can ve mal güvenliði için tehlike oluþturmamasý, bu alandaki sorunlar için kalýcý ve acil çözümlerinin hayata geçirilmesi için baþta kamu kurum ve kuruluþlarý olmak üzere tüm kesimlere ve bireylere sorumluluklar düþmektedir. Bu sorumluluktan hareketle Ýçiþleri Bakanlýðýmýzca; karayollarýnda trafik düzenini saðlamak, trafik kazalarý ve sonucundaki ölüm ve yaralanmalar ile maddi kayýplarý azaltmaya yönelik önlemleri belirlemek ve uygulamak; yol kullanýcýlarýný trafik kurallarý ve karþýlaþabilecekleri riskler konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacýyla Trafik Güvenliðinde Yeni Açýlýmlar, Hedefler ve Çözüm Projesi hazýrlanarak, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuþtur" dedi. Yasin YÜCEL -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM "10 okula daha trafik eðitim parký yapýlacak" Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bu sene 10 okula trafik eðitim parký yaptýracaklarýný söyledi. Karayolu Trafik Haftasý nedeniyle Atatürk Ýlkokulu'nda düzenlenen kutlama programýnda bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Külcü, trafik kazalarýný önlemenin yolunun eðitimden geçtiðini, çocuklarýn küçük yaþtan itibaren trafik bilinci ve kültürüyle yetiþtirilmesi gerektiðini, bunun için de ailelere, öðretmenlere, idarecilere büyük görevler düþtüðünü söyledi. Bu sene Çorum'da 10 okula daha trafik eðitim parký yaptýracaklarýný, iþin ihalesinin ise bu ay sonunda yapýlacaðýný, Eylül ayýna kadar trafik parklarýnýn yapýmýnýn tamamlanacaðýný ve yeni eðitim-öðretim sezonunda kullanýma açýlacaðýný bildirdi. Son 10 yýlda 50 bin kiþinin trafik kazalarýnda hayatýný kaybettiðini ifade eden Külcü, "Türkiye, 30 yýldýr terör belasýyla uðraþýyor. 30 yýlda terör belasýna verdiðimiz þehitlerin bir buçuk katý vatandaþýmýzý, yani 50 bin kiþiyi 10 yýlda trafik kazalarýnda kaybettik" dedi. Trafik kazalarýnýn büyük çoðunluðunun kurallara uymama, dikkatsizlik gibi insan hatasýndan kaynaklandýðýna dikkati çeken Külcü, en küçük bir dikkatsizliðin felaket getirebileceðini savundu. Trafik kazalarýnýn hem cana, hem de büyük oranda maddi kayýplara sebebiyet verdiðini dile getiren Külcü, bu sorunun ancak eðitim yoluyla ve el ele verilerek çözülebileceðini vurguladý. Atatürk Ýlkokulu Trafik Eðitim Parký açýldý Karayolu Trafik Haftasý nedeniyle Çorum Merkez Atatürk Ýlkokulu'nda düzenlenen kutlama programýnýn ardýndan okul bahçesinde oluþturulan Trafik Eðitim Parký'nýn açýlýþý yapýldý. Açýlýþ törenine, Vali Sabri Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcý Hüseyin Ýçten, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Milli Eðitim Þube Müdürleri, okul müdürleri, öðretmenler ile bazý ilgililer katýldý. Öðrencilere trafik bilincini aþýlamak, onlarýn küçük yaþtan itibaren trafik kurallarýný öðrenmelerini, bu kültürü oluþturmalarýný saðlamak amacýyla düzenlenen trafik eðitim parkýnda çocuklar eðlenerek öðreniyor.trafik eðitim parkýnýn açýlýþýnýn ardýndan ilk sürüþler öðrenciler tarafýndan gerçekleþtirilirken, daha sonra protokol mensuplarý öðrencilerle hatýra resmi çektirdi.yasin YÜCEL Samanyolu Koleji "2. Akýl Oyunlarý"ndan madalya döndü Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Kurumu, Anadolu Özel Okullar Derneði'nin (ANÖZDER) düzenlediði '2. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý'nda birinci oldu. Ankara'da gerçekleþen ve 5, 6 ve 7. sýnýf öðrencilerinin katýldýðý yarýþmada Zeynep Çýrak altýn madalya, Zeynep Aykul ise bronz madalya kazandýlar. Altýn madalya kazanan Zeynep Çýrak "Baþarýmý motivasyon ve disiplinli çalýþmaya borçluyum. Baþarýda emeði geçen öðretmenlerimin emeklerini boþa çýkartmadýðým ve Çoruma madalya kazandýrdýðým için mutluyum" dedi. Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Kurumu Müdürü Erdal Öðülmüþ, "Bilek veya kas gücünün deðil, pozitif aklýn, mantýðýn ve doðru stratejilerin söz sahibi olduðu bu asýrda, bizlere emanet çocuklarýmýzýn bu gibi ulusal ve uluslararasý etkinliklerde görev almalarýný istiyoruz. Okulumuza bu baþarýyý kazandýran öðrencilerimizi ve emeði geçen öðretmenlerimizi tebrik ediyor baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" diye konuþtu. Köse, taþeron iþçileri sordu Bakan Yýldýrým cevap verdi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse TBMM'de yaptýðý konuþmada Ulaþtýrma, Denizcilik Ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým'a taþeron iþçilerin durumlarýný sordu. Meclis kürsünden yaptýðý konuþmasýna "Öncelikle kamu iktisadi teþebbüslerinde on altý yýldýr, on yedi yýldýr her yýl dört ay olmak üzere çalýþan geçici iþçilerle ilgili bir düzenleme yapýlmasý düþünülmekte midir? Çünkü bu insanlar on altý-on yedi yýldýr, on yýlý aþkýn süredir birçoðu çalýþmakta olduðu kamu iktisadi teþebbüslerine kendilerini baðlamýþlardýr. Bunu sormak istiyorum" diyerek sözlerine baþlayan Tufan Köse, "Ýkincisi de, son günlerde kamu kuruluþlarýnýn asli hizmetlerini gören, asil hizmetleriyle ile de ilgili olsa orada çalýþanlarýn da taþeronlaþmaya gidileceði yönünde düzenlemeler yapýlacaðýna iliþkin haberler basýnda yer almaktadýr. Bu konuda Hükûmetin düþüncesi nedir?" sorusunu sordu.köse'nin sorularýna cevap veren Ulaþtýrma, Denizcilik Ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ise þu ifadeleri kullandý: "Deðerli milletvekili arkadaþlarým, sorulara cevap vermeye çalýþacaðým. Sayýn Köse, geçici iþçiler ve taþeron iþçilerle ilgili konuyu dile getirdi. Tabii, geçici iþçiler ve taþeron iþçiler, gerçekten hem kamuda hem özelde bir sorun, çalýþma hayatýnýn önemli sorunlarýndan bir tanesi. Kamuda hizmet alýmýyla çalýþtýrýlanlarýn sayýsý 600 binin üzerinde, özellikle Saðlýk Bakanlýðý, Eðitim Bakanlýðý baþta olmak üzere bu konuya bir çözüm üretilmesi için Hükûmetimiz, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna görev vermiþtir, hâlen Bakanlýðýmýz çalýþmalarýný sürdürmektedir." Ozanlarý Anma Etkinliði yarýþmasý yapýlacak 20. Geleneksel 11. Uluslar arasý Halk Aþýklarý Bayramý çerçevesinde Çorum'da da Ozanlarý Anma Etkinliði düzenlenecek.programýn Çorum Düzenleme Kurulu Mehmet Karadað gazetemizi ziyaret ederek etkinlik hakkýnda bilgi verdi. Çorum Ozanlarý Anma Etkinliði yarýþmasýnýn Türkü ve Þiir dallarýnda yapýlacaðýný ve son baþvuru tarihinin 15 Haziran olduðunu dile getiren Karadað, "Eserler Umut Radyo'ya teslim edilecek. Dereceye girenler 22 Haziran'da saat 14.00'da Aþýk Mahsuni Þerif Parkýnda yapýlacak olan programda açýklanacak. Yarýþmanýn konusu ise Dünya'da Barýþ olacak" dedi.

7 Belediyeden Mültecilerle Hýdrellez jesti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hýdrellez'e Çorum'da yaþayan mültecilerle birlikte kutladý. Çorum Belediyesi, kentte yaþayan çeþitli ülkelerden gelmiþ mülteciler için bir etkinlik düzenledi. Gülabibey Mahallesi'ndeki Rüstem Eren Parký'nda düzenlenen etkinlikte mülteciler için yemek düzenlendi. Yemek sýrasýnda ayrýca hýdrellez nedeniyle hedik daðýtýldý. Yemeðe ve hedik daðýtýmýna; Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun ile çok sayýda mülteci katýldý. Hasan Çakmak hocanýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan etkinlikte Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü ile beraberindekiler, mülteciler ile birlikte sohbet ederek yemek yedi. Mültecilerin masalarýný tek tek gezerek onlarla sohbet eden Baþkan Külcü, ayrýca hedik kazanýnýn baþýna geçerek katýlýmcýlara hýdrellez hediði daðýttý. Yemek sýrasýnda mülteciler adýna bir konuþma yapan Rana Kevser, doðup büyüdükleri topraklardan ayrý kaldýklarýný, mülteci olarak yaþamlarýný sürdürdükleri Çorum'da belediyenin yakýn ilgi ve desteðini gördüklerini anlatarak, kendilerine ilgi gösteren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile diðer kurum ve kuruluþlara teþekkür etti. Rana Kevser, hýdrellez gibi anlamlý bir günde kendilerini unutmayan Külcü'ye minnettar olduklarýný söyledi. -"TÜM MÜLTECÝLERE GÖNÜL KAPIMIZ AÇIK"- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de yemek sýrasýnda mültecilere hitaben bir konuþma yaptý. Külcü'nün konuþmacý, mültecilerin temsilcisi Rana Kevser tarafýndan yabancý dille katýlýmcýlara aktarýldý. Baþkan Külcü, hýdrellezin yeni bir baþlangýcýn, yeni bir bereketin günü olmasý dileðiyle konuþmasýna baþladý. Külcü, "Sadece sizler deðil, hepimiz gurbetteyiz. Gurbet, bazen bir insanýn bedeninin bir yerden baþka bir yere gitmesidir, bazen de insanýn arzularýna kavuþamamasýdýr. Dünyada 7 milyon nüfus gönül dünyasýnda muhacirlik yaþýyor" dedi. Topraklarýndan ayrý olanlarýn topraklarýna, sevdiklerinden ayrý olanlarýn sevdiklerine kavuþmasýný arzu ettiklerini dile getiren Külcü, "Topraklarýndan ayrý olan birisi varsa, Türkiye onlarýn da topraðýdýr. Tüm mültecilere gönül kapýmýz açýk. Bizler tüm insanlarý seviyoruz. Ýnancýmýz gereði; yaratýlaný yaratandan ötürü seviyoruz. Kardeþliðimizi, beraberliðimizi önemsiyoruz" þeklinde kaydetti. Külcü, hýdrellezin bütün insanlýða barýþ ve kardeþlik getirmesini diledi.baþkan Külcü, beraberinde Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun ile birlikte hedik kazanlarýnýn baþýna geçerek vatandaþlara hedik daðýttý. Yasin YÜCEL Alaca Belediyesi Necip Fazýl'ý anacak Alaca Belediyesi 'Vefatýnýn 30. yýlýnda Necip Fazýl Kýsakürek' konulu konferans düzenleyecek. 15 Mayýs Çarþamba günü saat 14.30'da Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan konferansa konuþmacý olarak Celal Bayar Üniversitesi emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu katýlacak. HABER 7 EKMEK ALIMI TÜRKÝYE ÞEKER FABRÝKALARI A.Þ. ÇORUM ÞEKER FABRÝKASI MÜDÜRLÜÐÜ EKMEK ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Þeker Fabrikasý Lokantasý c) Teslim tarihi : Yüklenici iþe baþlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmýþbeþ) takvim günü süresince kendisine bir gün önce telefonla sözlü olarak bildirile cek miktarda ekmeði günlük olarak sabah en geç saat 10:00'a kadar Çorum Þeker Fabrikasý Lokantasýna teslim edecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Ýstekliye ait Ýl Saðlýk Müdürlüklerinden alýnmýþ "Gýda Maddeleri Üreten Ýþyerlerine Ait Çalýþma Ýzin Belgesi" ve ilgili kurumdan alýnmýþ "Gayri Sýhhi Müesseselere Ait Açýlma ve Çalýþma Ruhsatý" ile Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðüne baðlý Ýl Müdürlüklerinden alýnmýþ "Gýda Üretim Sertifikasý", "Gýda Sicil Sertifikasý" ve isteklinin kendisine veya çalýþtýrdýðý sorumlu yöneticiye ait Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðünden alýnmýþ "Sorumlu Yönetici Usta Eðitim Belgesi"nin asýllarýnýn veya onaylý suretlerinin verilmesi zorunludur Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Þeker Fabrikasý Ticaret Servisi Ankara Yolu 9.Km.ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Þeker Fabrikasý Haberleþme Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 409 Resmi ilanlar de Mülteciler sýcaktan nasibini aldý Çorum Belediyesi tarafýndan kentte bulunan Mültecilere yönelik düzenlenen Hýdrellez etkinliðinde havanýn sýcak olmasý katýlýmcýlarýn zor anlar yaþamasýna neden oldu.protokol üyelerinin de katýldýðý etkinliðin açýk alanda yapýlmasý ve havanýn da sýcak olmasý nedeniyle Mülteciler güneþten korunmak için farklý yöntemler denediler. Bazýlarý sandalyeleri kafalarýna tutarken bazýlar ise havuzun suyu ile serinlemeyi denediler. Yasin YÜCEL AKÇADER Ýþçi Bayramýný þenlikle kutladý Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER) tarafýndan, 5 Mayýs Pazar günü Çorum Kent Ormaný piknik alanýnda, "Geleneksel Ýþçi Þenliði" düzenlendi. Ýþçi Bayramý dolayýsýyla düzenlenen þenlik saat 10.00'da baþladý ve 17.00'a sonra erdi. Ýþçi þenliði, Dernek Baþkaný Üzeyir Yazýcý'nýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Konuþmasýnda kýsaca AKÇADER hakkýnda bilgi veren Yazýcý, "Malum olduðu üzere 1 Mayýs Ýþçi bayramýdýr. Bu vesileyle bütün çalýþanlarýmýzýn, iþçilerimizin 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'ný kutluyorum. El emeði, alýn teri ve göz nuru dökülerek ortaya konulan her çalýþma dinimizce kutsal sayýlmýþtýr. Daha da ötesi, Hakkýn rýzasý gözetilerek ailesinin ekmeðini helalinden kazanmak ibadet hükmünde sayýlmýþtýr. Bir hadis-i þeriflerinde Peygamber Efendimiz "Ýnsan elinin emeðinden daha hayýrlý bir lokma yememiþtir" buyurarak yan etmiþlerdir. Tüm çalýþanlarýn emeðine saygý duyuyoruz ve iþçi bayramýný bayrama yakýþýr bir havada kutlamak için böyle bir þenlik düzenliyoruz. Amacýmýz dostluðun, kardeþliðin, samimiyetin artmasýna katký saðlamak. Ýþçi ve emekçinin bayramý deyip ellerinde taþ, sopa, demir bilye ve molotofkokteyli ile ortalýðý adeta savaþ alanýna döndürenlere þahit olduk. Biz kýrmaya, dökmeye deðil onarmaya, tamir etmeye talibiz. Taþ atmaya deðil, gül vermeye talibiz" dedi.ýlginin yüksek olduðu þenlikte palyaçolar ve þiþme adam eþliðinde çocuklar doyasýya eðlendiler. Programa Çorumlu Namýk sahne alarak þarký ve türküleriyle þenliðe renk kattý. Etkinlikte çocuklar ve büyükler için ödüllü yarýþmalar yapýldý.kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hayatýný anlatan kitaptan yapýlan yarýþma sonucunda dereceye giren dernek üyelerine hediyeleri verildi. Dernek Baþkaný Yazýcý katkýlarýndan dolayý Çorumlu Namýk'a teþekkür plaketi takdim etti.

8 YAÞAM Bahar yorgunluðuna yakalanmamak 8 Ýçin aç karnýna yürüyün Bir gün bir baba oðlunu dua ederken duyar. "Allahým sen annemi, babamý, ablamý, ninemi ve beni koru" diye. Adam çocuðun dedesini unuttuðunu düþünür ama çocuða bunu söylemez. Ertesi gün dedeyi araba ezer ve dede ölür. Bir kaç gün sonra baba yine duyar "Allahým sen annemi, babamý,ablamý ve beni koru" diye. Bu sefer nineyi unutur ve ertesi gün nine merdivenlerden düþer boynu kýrýlarak ölür. Bir kaç gün sonra çocuk yine dua eder "Alla hým sen annemi, ablamý ve beni koru" diye. Baba kendisinin unutulduðunu fark eder ve ertesi gün baþýna birþey gelmemesi için her adýmýný çok dikkatli atar. Aksam eve gelince karýsýna sorar "Haným bugün ben iþteyken neler oldu?" diye. Karýsý "Bizde bir þey olmadý ama postacý öldü!!! Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Hüseyin Þimþekli, bahar yorgunluðu belirtilerinin uzun sürmesi ve kiþinin günlük aktivitelerini yapmasýna engel olmasý durumunda buna sebep olabilecek kansýzlýk, enfeksiyonlar, tiroid hastalýklarý ve baðýþýklýk sistemi hastalýklarýnýn da araþtýrýlmasý gerektiðini söyledi. Þimþekli, bahar yorgunluðuna karþý her sabah aç karnýna en az 5 dakika yürünmesi ve sigara içilmemesi gerektiðini kaydetti. Bursa Özel Bahar Hastanesi'nden Uzm. Dr. Hüseyin Þimþekli, bahar yorgunluðunun en önemli sebebinin; havalarýn ýsýnmasýyla birlikte daha fazla suyun buharlaþmasý sonucunda havadaki nem oranýnýn ve elektrik yükünün artmasý olduðunu belirtti. Þimþekli, pozitif ve negatif deðerde iki tür iyondan pozitif olanlar arttýkça vücuda zindelik geldiðine dikkat çekti. Dr. Þimþekli, þunlarý kaydetti: "Negatif yüklü iyonlarýn artmasý ise yorgunluk, halsizlik ve gerginliklere sebep olur. Havadaki elektrik yükü þehirlerde daha fazladýr. Taþýtlarýn havayý kirletmesi, sanayi atýklarý, trafik keþmekeþi gibi etkenler elektrik yükünü artýrýr. Elektrik yükünün yoðunluðu, bahar mevsiminde sinir gerginliðini ve stresi týrmandýrmaktadýr. Bahar yorgunluðu bir hastalýk olarak tanýmlanýr. Önlem alýnmazsa bahar yorgunluðu kronikleþebilir." BAHAR YORGUNLUÐU ÝÇÝN ALINMASI GEREKEN TEDBÝRLER Dr. Hüseyin Þimþekli, bahar yorgunluðuna Doç. Dr. Fadullah Aksoy, horlamanýn çeþitli nedenlerle ortaya çýkabileceðini belirterek, bu hastalýðýn sebebinin tespit edilmesinden sonra tedavi yöntemlerinin uygulandýðýný söyledi. Uyku hastalýðý ya da burun kemiðinin eðriliði, burunda et olmasý gibi hastalýklarýn horlamaya yol açacaðýný kaydeden Aksoy, "Yapýlan testin ardýndan, uygun tedavi yöntemi seçilerek uygulamaya geçilir." dedi.doç. Dr. Fadullah Aksoy, toplumda sýkça görülen horlama þikayetlerine iliþkin bilgi verdi. Horlamanýn tek bir sebebinin bulunmadýðýný, bazý hastalýklarýn bulgusu olabileceðini vurgulayan Fadullah Aksoy, "Horlama bir bulgudur. Tek baþýna da olabilir, baþka bir þeyin sebebi de olabilir. Horlama için üst solunum yollarýnda daralma olmasý gerekiyor. Burun kemiði eðriliði, burunda et olmasý, genizde et olmasý, küçük dilin uzun olmasý, dilin büyük olmasý gibi sebepler horlama gerekçesi olabilir. Aþýrý kilo da horlamaya neden olabilir." þeklinde konuþtu.tedavi sürecinde horlamanýn baþka bir hastalýðýný sonucu yakalanmamak ya da bahar yorgunluðunu daha hafif atlatmak için özellikle uyku düzenini bozmamaya ve deðiþtirmemeye dikkat edilmesi gerektiðini vurguladý. Her gün sabahlarý aç karnýna en az 5 dakika yürüyüþ yapýlmasýný tavsiye eden Dr. Þimþekli, "Ancak bu yürüyüþleri güneþli günlerde yapmaya özen gösterin. Her sabah dakika aç karnýna jimnastik yapýn. Ama vücudunuzu aþýrý yormaktan da kaçýnýn. Jimnastik yapacaðýnýz odayý ciðerlerinize bol oksijen girmesi için bir süre havalandýrmayý unutmayýn. Sofranýzdan meyve ve sebzeyi eksik etmeyin. Sevmeseniz de mevsimin özelliðini taþýyan meyve ve sebzelerin bütün çeþitlerinden bol miktarda yiyin. Baharda vücudunun daha çok vitamin ve minerale ihtiyacý olur. Özellikle de B ve C vitaminleri ile potasyuma. B ve C vitaminleri sebze ve meyvelerde, potasyum ise domates, patates ve kayýsýda bol miktarda bulunur. Günde 3 litre su tüketin. Yemek yemeden ve yatmadan önce azar azar içerek vücudunuza ihtiyacý olan suyu saðlayýn. Uyku ritmine dikkat edin. Alkol, kola ve kafein içeren içecekler ile sigaradan kesinlikle uzan durun." dedi.dr. Hüseyin Þimþekli, bahar yorgunluðu belirtilerinin uzun sürmesi ve kiþinin günlük aktivitelerini yapmasýna engel olmasý durumunda buna sebep olabilecek kansýzlýk, enfeksiyonlar, tiroid hastalýklarý, kronik yorgunluk sendromu, baðýþýklýk sistemi hastalýklarý, psikolojik hastalýklar gibi hastalýklarýn da araþtýrýlmasý gerektiðini söyledi.(cýhan) Alkole karþý seferberlik olup olmadýðýný sorguladýklarýný kaydeden Aksoy, "Hastanýn sýk sýk uyanmasý, nefesinin durmasý, sabahlarý dinç uyanýp uyanmamasý gibi durumlarý ve iþ esnasýnda, trafikte uykusu geliyor mu gibi sonuçlarý sorguluyoruz. Horlama uyku hastalýðýnýn bir sonucu da olabilir." ifadelerini kullandý.tedaviye baþlamadan önce çeþitli testler yaptýklarýnýn altýný çizen Aksoy, hastanýn kilosunun, boyun ve çene yapýsýnýn kontrol edildiðini belirtti. Yapýlan muayenenin ardýndan hastayý uyku testine gönderdiklerini kaydeden Aksoy, þunlarý söyledi: "Hasta cihaza baðlý olarak yatýyor ve o esnada kaç defa uyandýðý, horlamasý, nefesinin ne kadar durduðu gibi konularý cihazla tespit ediliyor. Uyku sendromu var mý ona da bakýyoruz. Bizim, genellikle cerrahi olarak tedavisini yaptýðýmýz grup, hafif ve orta grup." Türk toplumunda erkeklerin daha çok horladýðýný vurgulayan Aksoy, toplumda 2 kiþiden birinin bu rahatsýzlýðý taþýdýðýný söyledi. (CÝHAN) 19:50 Birbirlerini deliler gibi seven, ancak baþta Ahmet olmak üzere herkesten iliþkilerini saklamak zorunda olan Ergun ve Nazlý, bütün gözlerden uzak, güzel bir deniz kenarýnda buluþmaya ve birlikte doya doya gezmeye karar verir. Deniz kenarýnda birlikte çok güzel bir gün geçiren Nazlý ve Ergun, Niyazi'nin kendilerine yapacaðý kötülükten habersizdir. Nazlý'ya aþýk olan ve onu Ergun dan çok kýskanan Niyazi, Ergun ve Nazlý'yý el ele görünce vakit kaybetmeden fotoðraflarýný çeker. Benim Ýçin Üzülme'de bu hafta: Babasýna organ bulunduðu haberine sevinen Buke, Harun un parasýný kullanmak zorundadýr. Harun un beklediði fýrsat sonunda eline geçmiþtir. Aþkýný kalbine gömen Niyazi ise her þeyi geride býrakýp Ýstanbul a gidecek midir? Þahin ve Naz ýn iliþkisini öðrenen Sinan, bir karar vermek zorundadýr. Bu durumu Bahar a söyleyecek midir, yoksa her þeye raðmen Þahin i korumaya devam mý edecektir? Orhan, tüm engellere raðmen babasýyla karþý karþýyadýr. Resul ve Yaþar, Mustafa dan kurtulma planlarý yaparken Mustafa, hapiste yattýðý yýllarýn hesabýný sorabilecek midir? 20:00 Seksenler Benim Ýçin Üzülme 20:00 Her Þey Yolunda Merkez Vahap'ýn sevdiði kýzýn evlendirileceðini öðrenen Selçuk önderliðindeki grup, okuldan firar eder. Amaçlarý Vahap'ýn kýz arkadaþýnýn evlenmesini engellemektedir. Ancak nöbetçi Vakýf Müdür, okulda koðuþlarý teftiþ etmektedir. Týrsak Kemal, ne yapacaðýný bilemez bir halde, durumu idare etmeye çalýþýr. Selçuk ve arkadaþlarý, Vahap'ýn sözlüsünü kurtaralým derken kendileri karakola düþer. Sami Yavuz, bütün olanlarý açýða çýkarýr ve hepsi okuldan atýlma tehlikesi ile karþý karþýya kalýr. Serap Müdür, Sami Yavuz'un geçmiþten kalmýþ bir hesabýn peþine düþmesinden rahatsýz olur ve bu aralarýnda bir gerginlik yaþanýr. SPAGETTÝ NAPOLÝTEN Bengü Erden Bengü Erden (2 Nisan 1979, Ýzmir), Türk þarkýcý yýllarý sevilen albümler ve hitler çýkardý.2007 yýlýnda Taktik albümünde bulunan Korkma Kalbim þarkýsýyla MÜ-YAP Müzik Ödüllerinden "Dijital Ödül" aldý.taktik albümü 2007 yazýnýn en çok satan 3. albümü olmuþtur[kaynak belirtilmeli].2009 yýlýnda Ýki Melek albümünü çýkardý.albüm kopya sattý ve Ýstanbul FM'den "En Ýyi Pop Kadýn Sanatçý" ödülünü, Siyaset Dergisi'nden "Yýlýn Þarkýsý" ödülünü aldý.resmi Türkiye listesinde albümün ilk teklisi Ýki Melek ile 3 hafta ve albümün ikinci teklisi Kocaman Öpüyorum ile 4 hafta olmak üzere 2009'un en uzun süre zirve'de kalan sanatçýlarý'ndan oldu.en son çýkardýðý Dört Dörtlük albümüyle yýlýn en çok satan albümler listesinin baþlarýna yerleþti.albümden çýkan ilk single Aþkým ile büyük baþarý yakaladý.þarký'nýn Youtube da 'un üzerinde týklanma graði vardýr.þarký Google Zeitgeis raporlarýna göre 2011'nin en çok aranan þarkýsý oldu.albümün 2. teklisi Saat 03:00 ilk tekliye göre daha baþarýlý olurken Radyolarda en çok çalan þarkýlar listesinde üst sýralarda yer almýþtýr kopya satan albüm ile Bengü 2011'in "En Çok Takip Edilen Sanatçýsý" olmuþtur.bengü son olarak 2012 yýlýnýn son aylarýna doðru 8 çalýþmasý ayný zaman 2. single'ý olan Anlatacaklarým Var'ý piyasaya sürmüþtür.avrupa Müzik'ten ayrýlýp kendi markasýný temsil edecek olan BNG Müziði kuran Bengü ayný zamanda DMC ile anlaþmýþtýr.single'da sözü ve müziði Zeki Güner'e ait olan Haberin Olsun ve Yaralý þarkýlarýna yer vermiþtir.versiyonlarla birlikte toplam 7 þarkýnýn bulunduðu albümün aranjörlüðünü Mustafa Ceceli üstlenmiþ.ýlk klip Haberin Olsun'a Nihat Odabaþý yönetmenliðinde çekilmiþtirbugüne kadar 6 albüm bir de single olmak üzere 7 proje yayýnlayan Bengü müzik yaþamýnda 70'in üstünde adaylýðýn yaný sýra birçok ödül sýðdýrdý.adaylýklarý arasýnda 3 Kral TV Video Müzik Ödülleri adaylýðý, ödülleri arasýnda 3 Ýstanbul FM Altýn ödülü bulunmaktadýr Gerçeði arayanlara inanýn. Bulduklarýný iddia edenlerden çekinin. Andre Gide Malzemeler 3 çorba kaþýðý margarin 1 çorba kaþýðý ince doðran mýþ soðan 1 orta boy konkase domates 1/2 çay kaþýðý tuz taze çekilmiþ karabiber 1 çorba kaþýðý tuz 300 gr spagetti 1 su bardaðý domates 25 gr rendelenmiþ kaþar ya da parmesan peyniri Yemeðin Tarifi Önce bir tencereye 1 çorba kaþýðý margarini koyup, eritin. Yað kýzýnca soðaný ilave dip, sýk sýk karýþtýrarak, birkaç dakika, soðanlar pembeleþmeye yüz tutuncaya kadar piþirin. Domatesleri ilave edip birkaç dakika daha piþirin. Tuz ve biberi katýp, karýþtýrýn. Tencereyi ateþten alýn. Bir baþka tencerede spagettiyi hafif diri kalacak biçimde piþirin. Bir süzgece aktararak süzüp, temiz ve kuru bir tencereye alýn. Kalan margarini ve domates sosunu ilave edin. Tuz ve biberini kontrol edip, gerekirse ekleyin. Soðanlý konkase domatesi katýn. Ýki diþli çatalla, makarnalarý kýrmadan karýþtýrýn. Spagetti napoliteni, yanýnda ayrýca rendelenmiþ peynirle birlikte sýcak olarak servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Benim Ýçin Üzülme 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Kanal 7 Haber Saati 22:00 Önden gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Her Þey Yolunda Merkez 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Seksenler Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Ekip 1 21:55 Osmanlýda Derin Devlet

9 HABER 9 ÇATAK'dan faydalanmaya devam edeceðiz Çevre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý Programýný tercih eden üreticilerin desteklenmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý Resmi Gazetede yayýnlandý. Konuya iliþkin açýklamada bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Çevre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý (ÇATAK) Programý ile tarýmsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunmasý, yenilenebilir doðal kaynaklarýn sürdürülebilirliði ve yoðun tarýmsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltýlmasýna yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alýnmasý amacýyla tarýmsal destek ödemesi yapýlan iller arasýna geçen yýl 2012/3145 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile Çorum Ýlimiz de dahil edilmiþti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn talebi üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 2013/4601 sayýlý alýnan karar 4 Mayýs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlandý. Destekten yararlanacak il sayýsý 30'a çýktý. Çorum ilimizin desteklemesi yapýlan deðiþiklikte de yer almaya devam ediyor.tarýmsal alanda büyük deðiþimler yaþayan ilimizin hükümetimiz desteklemelerinden faydalanmaya devam etmesi için milletvekili arkadaþlarýmýzla elimizden geleni yapacaðýz" dedi. "Akýllý Tahtaya deðil öðretmene yatýrým yapýlmalý" Ek ders ücreti aldýklarý bahane edilip, 666 sayýlý 'Eþit iþe eþit ücret' yasa düzenlemesinin dýþýnda tutularak maaþlarýna ek ödeme yansýtýlmayan öðretmenlerin ücretlerinin memurlar arasýnda en düþük seviyede bulunduðunu söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs "Bugün hemen hepsi üniversite mezunu olan, yüksek lisans ve doktora yapan 750 bin öðretmenimizin maaþý kamuda çalýþan memurlar arasýnda en düþük seviyeye indirilmiþtir. Ortalama maaþý bin 880 TL olan öðretmenlerimiz polisten, imamdan, hemþireden, posta daðýtýcýsýndan bin 100 TL ila 650 TL arasýnda daha az maaþ almaktadýr. Ýþin trajikomik yönü de öðretmenlerin çoðunun ek ders ücreti alamýyor olmasýdýr" diye konuþtu. -"ÖÐRETMENDEN VERÝM VE SAÐLIKLI BÝR PERFORMANS ÝÇÝN MAAÞ 3 BÝN TL OLMALI"- Hükümetin öðretmenlere üvey evlat muamelesi yaptýðýný, öðretmenlerin haklý ve meþru taleplerine karþý umursamaz bir tavýr takýndýðýný kaydeden Nihat Örs, "Bugün hükümetin öðretmenlerin halinden anlamadýðý gün gibi aþikârdýr. Hükümet akýllý tahtalarla, tabletlerle, bilgisayar laboratuarlarýyla eðitimde baþarýlý olacaðýný zannediyor. Memurlar içerisinde en büyük kesimi oluþturan eðitimcilerin isyanýna karþý duyarsýz davranýyor. Fatih Projesi ve eðitim reformu baþta olmak üzere, eðitim alanýnda yapýlan hiçbir yenilik öðretmenlerin proaktif desteði olmadan, öðretmenler ikna ve motive edilmeden baþarý saðlayamaz. Ekonomik sorunlar altýnda bunalmýþ, atama, görevde yükselme ve terfilerde hakký yenildiðine inanmýþ bir öðretmenden verim ve yüksek performans beklemek ne kadar mümkündür? Hükümet yetkililerini ve baþta Sayýn Baþbakan ve Sayýn Milli Eðitim Bakanýný öðretmenlerin gönlünü almaya, öðretmenlerin hakkýný vermeye ve öðretmenlere mesleki onurlarýna yakýþýr düzeyde bir maaþ politikasý belirlemeye davet ediyorum" dedi. Türkiye þartlarýnda bir öðretmenin saðlýklý ve verimli þekilde mesleðini yapabilmesi, iþine odaklanabilmesi, kendisini okuluna ve öðrencilerine adayabilmesi için asgari 3 bin TL maaþ almasý gerektiðini kaydeden Örs, "Öðretmenlerimizin sorunlarýný çözdüðümüz takdirde eðitimin sorunlarý büyük ölçüde çözülecektir. Öðretmenlerin büyük bir kredi açtýðý ve ümitle, merakla izlediði Milli Eðitim Bakaný Sayýn Nabi Avcý'dan öðretmenler için daha fazla fedakârlýk ve elinden gelenden daha fazlasýný yapmasýný bekliyoruz. Hocalýðý, siyasi kiþiliðinin çok önünde seyreden ve kendisini bir þans olarak telakki ettiðimiz Sayýn Bakan öðretmenlerimizin maaþýný asgari 3 bin TL'ye çýkararak, öðretmenlerin maaþ itibarýný düzeltmelidir. Ekonomik sorunlarý çözülmüþ öðretmenlerimiz mutlaka diðer sorunlarýn üstesinden gelecek ve ülkemizi 2023, 2071 hedefine koþar adým taþýyacaktýr" ifadelerini kullandý. -"TOPLANTIDA ÖÐRETMENLER UNUTULDU"- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik baþkanlýðýnda ve yetkili sendikalarýn temsilcilerinin katýlýmýyla geçen ay yapýlan 'Kamu Personeli Danýþma Kurulu Toplantýlýsý'nda, birçok þeyin konuþulduðunu ve karar varýldýðýný fakat öðretmene ek ödeme verilmesi konusunun gündeme getirilememesinin manidar olduðunu söyleyen Örs, "Öðretmenler, yaptýklarý iþin doðasý gereði kendilerini sürekli olarak geliþen bilim ve teknoloji alanýnda yetiþtirmek durumundadýr. Ancak Türkiye`de öðretmenlerin, aldýklarý ücret nedeniyle kendilerini geliþtirmeleri ve geliþmiþ ülkelerdeki meslektaþlarýyla yarýþacak standarda taþýmalarý oldukça zordur. Çocuklarýmýzý emanet ettiðimiz öðretmenimizin ailesiyle birlikte zorunlu ve vazgeçilmez ihtiyaçlarý olan kira, yakacak, giyecek, yiyecek, eðitim, saðlýk, ulaþým ve haberleþme gibi ihtiyaçlarýný kýsýtlayarak alt düzeyde karþýlayabilmesi için en az 3 bin TL aylýk gelire sahip olmasý gerekiyor" diye kaydetti. -"AKILLI TAHTAYA DEÐÝL ÖÐRETMENE YATIRIM YAPILMALI"- Eðitimde kalýcý ve verimli sonuçlarýn öðretmenleri eðitmeden, ekonomik ve demokratik sorunlarýný çözmeden alýnamayacaðýna dikkat çeken Örs, "Fatih Projesine yapýlan milyonlarca lira yatýrýma karþýn öðretmen eðitimine de en az bu miktarda para, emek ve zaman harcanmalýdýr. Öðretmen eðitimi planlanmadan yapýlan reformlar ve teknolojik yatýrýmlar istismar ve zaman kaybýndan baþka bir netice getiremez. Birikimli, donanýmlý ve kendini sürekli yenileyen öðretmenler sayesinde teknoloji eðitim sistemine artý bir deðer katabilir. Bunun için de öðretmene kendini geliþtirebileceði maddi imkanlar saðlanmalýdýr. Fatih projesi eðitim sistemimizin kaliteli ve verimli hale gelmesinde araç iken bugün amaç olarak algýlanmaktadýr" diyerek sözlerine son verdi. Yýlmaz MERT Beker'den, seçim çalýþmalarýna tam gaz Çorum Ticaret Borsasý Baþkan adayý Mehmet Beker, seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Meslek gruplarýnda her üyeyi tek tek ziyaret ederek, sýkýntýlarýný, sorunlarýný dinleyip, hem desteklerini, hem de oylarýný isteyen Mehmet Beker, "Þu ana kadar yüzde 90'ýna ulaþmýþ bulunmaktayýz. Üyelerimizden Allah razý olsun. Ban yapýlan haksýzlýklarý duymuþlar ve beni destekleyeceklerini bizzat bana ifade ediyorlar. Çalýþmalarýma devam ediyor ve beni destekleyen üyelerimize, yanýmda bulunan çalýþma arkadaþlarýma, herkese teþekkür ederim" dedi. Ovasaraylý öðrencilerin sinema keyfi Ovasaray Ortaokulu öðrencileri Çorum Belediyesi Necip Fazýl Gençlik Merkezi'nde sinema filmi izledi. Ovasaray Þehit Arslan Eren Ortaokulu Müdürü Selahaddin Karakýlýnç verdiði bilgi de bu tarz sosyal etkinliklerin öðrencilerin hayatýnda bir çok faydasý olduðunu ifade ederek, "Bu þekildeki sosyal etkinlikler öðrencilerin kendilerini mutlu ve huzurlu hissetmelerini saðlar. Öðrencilerin sosyalleþmelerini saðlar. Fiziksel ve zihinsel geliþimine katkýda bulunur. Stresi ve kaygýyý azaltýr. Öðrenciler kendini toplumdan soyutlamaz, kendini toplumun bir parçasý olarak görür. Ýnsaný can sýkýntýsýndan ve bunalýmdan korur. Kiþisel beceri ve yeteneklerini kullanma fýrsatý doðar. Yaratýcý olur. Kendini ifade edebilme yeteneði geliþir. Arkadaþ ortamlarýna girer ve yeni arkadaþlar edinebilir. Ayrýca bu ve benzeri çalýþmalar insan saðlýðýný da olumlu etkiler. Belediyemize böyle güzel ve faydalý bir hizmet sunduðu için teþekkür ediyorum. Bu nadide merkezi öðrencilerimizle tanýþtýran Türkçe öðretmenimiz Ünal Yapýcý'yave baþta Gençlik Merkezi Müdürü LED BÝLGÝ EKRANLARI VE KAMERA SÝSTEMÝ SATIN ALINACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Led Bilgi Ekranlarý ve Kamera Sistemi Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Led ekran kurulumu yükleniciye aittir. Ekran idareden yazýlý onay alýndýktan sonra idarenin belirleyeceði yere kurulacaktýr. c) Teslim tarihi : Ýhale konusu Led Bilgi Ekranlarý ve Kamera Sistemi, sözleþmenin imzalanmasýný takip eden 60 (Altmýþ) takvim günü içerisinde montajý yapýlmýþ olarak çalýþýr vaziyette teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýhaleye katýlacak firmalar kullanmayý taahhüt ettikleri ana malzemelerle ilgili tüm teknik belgeleri ve teknik özellikleri belirten belgeleri, ayrýca yapýlacak sistemin çalýþmasýný anlatan blok þemasýný ihale dosyasýna koyacaklardýr Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel sektörde Dýþ Mekan Led Ekran satýþ iþi ile ilgili özel kurulumu tamamlanmýþ ve çalýþýr durumda örnek uygulamalar yapmýþ olmak, benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediye Baþkanlýðý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: 2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satm almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 402 olmak üzere Necip Fazýl Gençlik Merkezinin tüm çalýþanlarýna teþekkür ediyorum" dedi. Ovasaray Þehit Arslan Eren Ortaokulu Türkçe öðretmeni Ünal Yapýcý da ise "Sosyal ve kültürel etkinlikler, beþeri iliþkiler kurma veya beceri iliþkileri kuvvetlendirmeye, katýlýmcýlarýn bilgi ve becerilerini arttýrmaya yönelik etkinliklerdir. Ýnsanlar hayatlarýnýn bir parçasý olan zaman kavramýný doðru ve yapýcý bir biçimde kullanmalýdýr. Gençlik Merkezinin 'Cep Sinemasý' dýþýnda da öðrencilere faydalý olacak pek çok birimi mevcut. Bireylerin bu tür aktivitelere fazlasýyla ihtiyacý olduðunu düþünmekteyim" þeklinde kaydetti. Resmi ilanlar de Kazadan korkanlar CHP'lilere dert yandý Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve beraberindekiler, Millet Caddesi ile Millet 3. Sokaðýn kesiþtiði bölgedeki vatandaþlarla görüþtüler. CHP'lilere kazalardan dert yanan ve her an yürekleri aðýzlarýnda kaza olmasýndan korktuklarýný belirten vatandaþlar, hýz kesici yapýlmasý talebinde bulundular. Çocuklarýn sokakta oynarken her an kazaya uðramalarýndan endiþe ettiklerini belirten vatandaþlar, ilgililere ulaþmasýný istedikleri taleplerini CHP Ýl Baþkaný Atlas'a ilettiler. Atlas'la birlikte bulunan Ýl Yönetim Kurulu üyeleri ve Belediye Meclisi üyeleri Dinçer Solmaz, Ulaþ Yýldýrým, Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melda Özüdoðru, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, Gençlik Kollarý üyeleri Ýcabet Boruç ve Cem Demirci, yurttaþlarýn þikayetlerini dinlediler.

10 HABER 10 Zeytinli'nin yerine Fýndýk geldi Eker'den OKA'ya "nalýcý keseri" benzetmesi Ýl Genel Meclisi Baþkaný ve OKA Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eker, geçtiðimiz günlerde açýklanan OKA'nýn 2013 yýlý teklif çaðrý sonuçlarýna tepki göstererek, OKA projelerinde Samsun'un adeta bir 'saltanat' sürdüðünü ileri sürdü. 30 Nisan'da açýklanan 2013 yýlý teklif çaðrý sonuçlarýna OKA Yönetim Kurulu toplantýsýnda 'hayýr' þerhi koyarak tepkisini açýk bir biçimde dile getiren Mustafa Eker, konuyu dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda bir kere daha gündeme getirerek, yapýlan haksýzlýða Çorum halkýnýn da kayýtsýz kalmamasýný istedi. OKA'nýn 2013 yýlý teklif çaðrý sonuçlarýna göre 'dezavantajlý gruplara yönelik küçük ölçekli altyapý mali destek programý' kapsamýnda Amasya'dan 8, Çorum'dan 9, Samsun'dan 16 ve Tokat'tan ise 12 olmak üzere toplam 45 proje sunulduðunu ve baðýmsýz deðerlendirme kurulu tarafýndan yapýldýðý iddia edilen deðerlendirme sonucunda Amasya'dan 5, Çorum'dan 4, Samsun'dan 11 ve Tokat'tan ise 6 projenin kabul edildiðini hatýrlatarak, "Yapýlan bu deðerlendirmeye göre kabul edilen 26 projenin %23'ü Amasya, %10.34'ü Çorum'a, %45.25'i Samsun'a ve %21.06'sý ise Tokat'a ait projelerdir. Buna göre Amasya, 1 milyon 411 bin TL, Samsun 2 milyon 749 bin TL ve Tokat 1 milyon 279 bin TL kaynak kullanýrken, bu programda Çorum'a düþen pay ise sadece 634 bin TL olmuþtur. 'Dezavantajlý gruplara yönelik sosyal içerikli mali destek programý' kapsamýnda ise Amasya'dan 13, Çorum'dan 19, Samsun'dan 22 ve Tokat'tan 24 olmak üzere toplam 78 proje sunulmuþtur. Yapýlan deðerlendirme sonucunda ise Amasya'dan 5, Çorum'dan 8, Samsun'dan 7 ve Tokat'tan 8 olmak üzere toplam 28 proje kabul edilmiþtir. Kabul edilen projelerin %15.84'ü Amasya'ya, %32'si Çorum'a, %24'ü Samsun'a ve % 27.19'u Samsun'a ait projeler olurken, Amasya'ya 304 bin TL, Çorum'a 630 bin TL, Samsun'a 466 bin TL, Tokat'a ise 523 bin TL kaynak aktarýmý söz konusu olacaktýr yýlý teklif çaðrý sonuçlarýný genel olarak deðerlendirdiðimizde ise Samsun 3 milyon 215 bin TL (%40.19) ile birinci olurken, Tokat 1 milyon 803 bin TL(%22.54) ile ikinci, Amasya 1 milyon 716 bin TL (%21.45) ile üçüncü ve Çorum ise 1 milyon 264 bin TL (15.80) ile dördüncü ve son sýrada yer almýþtýr" dedi. Açýklanan 2013 yýlý OKA teklif çaðrý sonuçlarýnýn açýk ve net olduðunu ve Çorum'a açýk biçimde haksýzlýk yapýldýðýný özellikle vurgulayan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, ortaya çýkan bu topluyu OKA Yönetim Kurulu toplantýsýnda gündeme getirdiðini ve oluþan bu tablonun kendisine yeterince izahýnýn yapýlamadýðýný bildirdi. Samsun'un 2013 yýlý teklif çaðrý programýndan Çorum'dan 2.5 katý daha fazla pay almasýnýn kabul edilemeyeceðini dile getiren Eker, bu durumun adalet ve hakkaniyet duygularýyla kesinlikle baðdaþmadýðýný bildirdi. Yapýlan bu haksýzlýðýn sadece baðýmsýz deðerlendiricilerin üzerine atýlarak izah edilemeyeceðini vurgulayan Eker, kendisinin de bu haksýzlýða tepki göstermek amacýyla OKA Yönetim Kurulu üyesi sýfatýyla karara þerh koyduðunu açýkladý. Samsun tarafýndan yapýlan bu haksýzlýðýn OKA'nýn kuruluþ felsefesi ve ruhuna aykýrý olduðunu dile getiren Mustafa Eker, alenen yapýlan bu haksýzlýðý Çorum olarak kabul etmelerinin mümkün olmadýðýný ve yapýlan haksýzlýðýn giderilmesi konusunda her türlü giriþimde bulunacaklarýný ifade etti. OKA'nýn sadece Samsun'un deðil, aralarýnda Çorum'un da bulunduðu Samsun, Amasya ve Tokat illerinin bölgesel kalkýnmalarýna olanak saðlayarak iller arasýndaki ortaklýk kültürünü geliþtirmek adýna oluþturulan bir yapý olduðunu dile getiren Eker, bu anlamda Samsun'un 'nalýncý keseri' gibi OKA projelerini sürekli kendisine yontmasýnýn doðru olmadýðýný kaydetti yýlý OKA teklif çaðrý sonuçlarýnda Çorum'un sýnýfta býrakýlmasýnýn nedenlerinin mutlaka kamuoyuna açýklanmasýný isteyen Eker, "Sürekli gerilerde kalan Çorum ili proje teklifleri nitelik olarak yetersiz midir? Böyle ise Çorum ili KOBÝ mali destek projesinde neden birinci olmuþtur? Eksiklerimiz varsa bu konuda kamu kurumlarý, sivil toplum kuruluþlarý bir araya gelerek durum deðerlendirmesi yapacak mýdýr?" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden AK Parti Osmancýk Ýl Genel Meclisi Üyesi Zerat Zeytinli'den boþalan meclis üyeliðine getirilen Þükrü Fýndýk göreve baþladý. Ýl Genel Meclisi'nin bugün gerçekleþtirilen Mayýs ayý ilk oturumuyla birlikte göreve baþlayan Þükrü Fýndýk, elim bir trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Zerat Zeytinli'nin yerine il genel meclisi üyeliðine gelmesi dolayýsýyla son derece üzgün olduðunu ifade ederek, Zeytinli'ye bir kere daha Allah'tan rahmet, ailesine ise baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Kubilay Kaan YÜCEL Çorum'da Tabak hastalýðý tehlikeli boyutlara ulaþtý mý? CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hasan Yýldýrým'ýn hayvanlardaki tabak hastalýðýnýn araþtýrýlmasý istemiyle verdiði sözlü önerge teklifine önce CHP'li üyeler karþý çýktý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün gerçekleþtirilen il genel meclisi toplantýsýnda CHP grubu üyeleri arasýnda yaþanan görüþ ayrýlýðý bir kere daha gün yüzüne çýktý. Toplantýda gündem dýþý sözlü önerge teklifi veren CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hasan Yýldýrým, Oðuzlar ilçesine saðlý Kayý köyünde hayvanlarda tabak hastalýðý görüldüðünü ve bu hastalýða baðlý olarak köyde yüzlerce hayvanýn telef olduðunu belirterek, hastalýðýn Çorum'da yaygýn olup olmadýðý ve hastalýkla ilgili ne tür tedbirlerin alýndýðý konusunda bir araþtýrma yapýlmasýný istedi. Hasan Yýldýrým'ýn önerge teklifine ilk karþý çýkan CHP'li diðer üyeler oldular. Önerge üzerine söz alan CHP Ýl Genel Meclisi üyeleri Haydar Erdem ve Mahmut Topal, tabak hastalýðýyla ilgili bir araþtýrma yapýlmasýna gerek olmadýðýný, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünün hastalýkla ilgili gerekli tedbirleri aldýðýný bildirdiler. MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör de hastalýkla mücadele konusunda müdürlüðün gerekli tedbirleri aldýðýný ancak hayvan yetiþtiricilerinin konuya duyarsýz kalmalarý nedeniyle hayvan teleflerinin olduðunu kaydetti. Celal Güngör, Çorum'da tabak hastalýðýndan ziyade 'üçgün' hastalýðýnýn yangýnlaþmasý konusunda ciddi emarelerin bulunduðunu ileri sürdü. Bunun üzerine Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mehmet Özüdoðru'ndan tabak hastalýðý hakkýnda Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünden ön bilgi almasýný ve gelen bilgiye göre önerge teklifi üzerinde bir komisyon çalýþmasý yapýlýp yapýlmamasýna karar verilmesini istedi. Kubilay Kaan YÜCEL Bürokrat eþlerinden mültecilere destek Mehmet Dede Tekke Köyü þenliklerine ilgi yüksek oldu Dodurga'ya baðlý Mehmet Dede Tekke köyü þenlikleri dün yapýldý. Bu sene birincisi düzenlenen I. Ulusal Mehmet Dede Tekke Köyü Hýdýrellez Þenliklerine Vali Yardýmcýsý Zülkarin Öztürk, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Dodurga Kaymakamý Bülent Güven, Çorum Eski Milletvekili Arslan Adnan Türkoðlu, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, HYP Merkez Ýlçe Baþkaný Haydar Çifçi, CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, HYP il ve Merkez Ýlçe Örgütü, CHP Ýl Örgütü, köylüler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Mehmet Dede türbesinde yapýlan þenliklerde Semah Ekibi döndükleri semahlar ile vatandaþlarý mest etti. Grup Anadolu Kervanýnýn türküleri, oyun havalarý ve halaylarýyla coþan misafirler unutulmaz bir gün yaþadý. Çekiliþlerin yapýldýðý þenliklerde 3 kiþiye Ali Karabacak tarafýndan deri sehpa, 3 kiþiye yün halý, Özlem Saatçilik sahibi Eralp Armakan tarafýndan 9 kiþiye saat, Savaþ Giyim sahibi Fatih Savaþ tarafýndan 2 kiþiye damatlýk, 3 takým elbise ve 10 kiþiye de çeþitli hediyeler verildi.saygý duruþunda ve Ýstiklal Marþýmýzýn okunmasýyla baþlayan programda þenliðin sunuculuðunu ise Veli Keser yaptý. Þenlikte, Köy Muhtarý Sadýk Baþar, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ve Dodurga Kaymakamý Bülent Güven birer konuþma yaptý. Toplum kalkýnmasýnda "Gönül Elçileri Projesi" nin önemli basamaklarýndan biri olan "Aile ve Yoksulluk" kapsamýnda mültecilere yardým yapýldý. Bürokrat eþleri kendi aralarýnda oluþturduklarý özel bütçe ve özel yardýmlarla mültecilere yardým ettiler. Mülteciler ise Gönül Elçileri ekibine teþekkür ederek, farkýndalýklarýn kendilerine Türkiye Cumhuriyeti devletinin misafirperverliðinin bir iþareti olduðunu belirttiler.

11 SPOR 11 Kýlýç: Bize yakýþaný yaptýk Emniyet tedbirleri sadece Çorumlulara var! Çorum Emniyeti yine sýnýfta kaldý. Bugüne kadar stad içerisinde Çorumlu futbolseverlere aldýklarý tedbirler ile Çorumspor taraftarlarýnýn ve futbolseverlerin tepkisini alan Çorum Emniyeti Çorumspor- Siirtspor maçýnda kelimenin tam anlamýyla sýnýfta kaldý. Karþýlaþmaya giriþlerde Çorumsporlu taraftarlarýn ceplerinden çakmak ve bozuk paralarýný toplayan ve tezahüratlarda bile uyarýlarda bulunan emniyet görevlileri Siirtsporlu taraftarlarýnýn karþýlaþmaya patlayýcý madde ve havai fiþekleri sokmasýyla þaþkýna uðradýlar. Kýrmýzý siyahlý taraftarlar kendilerine karþý alýnan tedbirlere raðmen konuk takýmý uygulanmayan tedbirler karþýsýnda Çorum emniyetine büyük tepki gösterdiler. Adnan Yalçýn Þanlý ve Kiraz taekwondocularý ziyaret etti Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, Isparta Emrespor maçý demecinde, maç sonunda rakiplerinin küme düþmesine üzüldüklerini ancak maçta kendilerine yakýþaný yaparak hiçbir takýmýn durumuna bakmadan oynadýklarýný söyledi. Isparta Emrespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldýklarý ve Emrespor'un küme düþtüðü maçýn yorumunu yapan Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç "Karþýlaþmaya çýkarken futbolcularýma da söyledim. Biz bize yakýþaný yapacaðýz dedim. Hiç kimsenin ligdeki durumuna bakmadan oyunumuzu oynadýk. Maçýn genelinde oyun olarak üstün olan taraf ve gol pozisyonlarý bulan taraf bizdik. Biz ne denli rahat futbol oynadýysak, rakibimiz ise maçýn stresinin altýndan kalkamadý. Emrespor'un küme düþmesine insancýl olarak baktýðýmýzda üzüldük ancak biz tarafsýz futbolumuzla Belediyespor camiasýna yakýþaný yaptýk. Futbolcularýmý sergiledikleri onurlu futboldan dolayý kutluyorum. ISPARTA EMNÝYETÝNE TEÞEKKÜR EDÝYORUM Karþýlaþma sonunda mükemmel tedbirleri ile büyük bir olayýn çýkmasýna izin vermeyen bizi takým olarak üst seviyede koruyan Isparta Emniyetine teþekkür ediyorum. Bize saðladýklarý koruma tedbirleri ile yaklaþýmlarý ile onlara tekrar tekrar teþekkür ederiz" ÇORUMSPOR DÜÞTÜ HABERÝ ÝLE GÖZYAÞLARIMI TUTAMADIM Karþýlaþmanýn bitiminde Çorum'a dönüþ yolunda Çorumspor'un küme düþtüðünü duyunca göz yaþlarýma hakim olmadým diyen Halit Kýlýç, "Haftalar önce küme düþmesi kesinleþen kýrmýzý siyahlý takýmýn sanki hafta sonundaki karþýlaþma sonrasýnda yenilgisi ile küme düþmüþ gibi üzüldüm. Beni benyapan Çorumspor'un küme düþmesi beni çok derinden üzdü. Bu sözlerimin farklý yerlere çekilmesini istemem. Ben 25 yýldýr Çorum'un ekmeðini yiyorum çocuklarým burada doðdu. Dönüþ yolunda göz yaþlarýma hakim olamadýðým anlar oldu." Dedi. Spor servisi Buðraç Han, Emrespor'u düþürdü Çorum BelediyesporluBuðraç Han'ýn golü Isparta Emrespor'u küme düþürdü. Mavi beyazlý takýmýn genç futbolcusu Buðraç Han Yalçýnkaya hafta sonunda oynanan lig karþýlaþmasýnda attýðý golle adeta Elazýð Belediyespor'u ligde býrakýrken, Isparta Emrespor'u da küme düþüren golün sahibi oldu. Yaklaþýk 35 metreden golünü kaydeden Buðraç Han'ýn ligde golü bulunmazken, genç futbolcu sezon içindeki tek golünü Zýraat Türkiye Kupasý'nda Yeni Amasyaspor maçýnda kaydetmiþti. Adnan Yalçýn Osmancýklý Badmintoncular baþarýlarýna kaldýklarý yerden devam ediyor Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi ve ASO Müdürü Fatih Þanlý ile birlikte Halk Eðitim Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Hilal Kiraz taekwoncularý ziyaret etti. 19 Mayýs Ýlkokulu Spor Salonu'nda çalýþmalarýný sürdüren Halk Eðitim Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki taekwoncularýn çalýþmalarýný izleyen Fatih Þanlý antrenör Bekir Bolat'tan da sporcular hakkýnda bilgi aldý. Antrenör Bolat, sporcularýn milli ve manevi deðerlere baðlý olarak yetiþtirilmesinde yapýlan çalýþmalarýn devam ettiðini belirtirken, "Müdürümüzün taekwondo sporu içerisinden gelmesi bizler ve sporcularýmýz açýsýndan sevindirici bir durum. Müdürümüzün sporcunun ve antrenörün sýkýntýlarýný yaþayan bir kimse olmasýndan dolayý çalýþmalarda bizlere destek olmasý hususunda güvenimiz tamdýr. Ziyaretinizden ve ilginizden dolayý sporcu ve velilerimiz adýna sizlere teþekkür ediyorum." dedi. Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý ise "Böyle güzel ve disiplinli bir spor yapmanýzdan dolayý hepinizi tebrik ediyorum. Bizde sizler gibi bu sporu yaptýk ve sizler bedenlerinizi eðitirken, ruhunuzu da eðitiyorsunuz. Do prensiplerine baðlý vatanýna ve milletine hayýrlý bir fert olmanýz bizlerin en önemli hedefimizdir.ýnancýnýz ve idealiniz uðuruna fedakarlýk yapabilirseniz baþarýya da ulaþabilirsiniz. Hepinizi tekrar tebrik ediyor baþarýlar diliyorum." deðerlendirmesinde bulundu. Kulüp Baþkaný Hilal Kiraz ise; "Çalýþmalarýmýza destek olunduðu sürece potansiyelimiz çoðalacak ve baþarýmýz artacaktýr.ýlgi ve alakalarýndan dolayý müdürümüzü tebrik ediyor ve siz sporcularýmýza baþarýlar diliyorum." dedi. Spor servisi Çankýrý'yý Çorumlu taekwondocu temsil edecek Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül'ün eþi Hayrunnisa Gül himayesinde her yýl yapýlan '81 Ýlden 81 Yýldýz Projesi' kapsamýnda Çankýrý'yý Çorumlu Taekwondocu Nuri Gökdoðan'ýn temsil edeceði açýklandý. Halk Eðitim Kültür Gençlik bünyesinde Taekwondo sporuna baþlayan Nuri Gökdoðan 2010'da Kayseri ilinde yapýlan Türkiye TaekwondoÞampiyonasý'nda üçüncülük elde etmiþti. H.E Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Hilal Kiraz Gökdoðan ile ilgili þu ifadeleri kullandý. Kiraz "Yavuz Sultan Selim ÝÖO öðrencisi iken de okul birincisi olan baþarýlý sporcumuz Nuri Gökdoðan iki yýl önce Çankýrý Fen Lisesi'ni kazandý. Bilindiði üzere 2012 yýlý içerisinde de ilimizi yine ayný kulüpten taekwondo sporcusu Merve Dilekçi temsil etmiþti.baþarýlý sporcumuz 6 Haziran 2013 tarihinde Çankaya Köþkü'nde yapýlacak olan programa katýlacaktýr.sporcularýmýzýn böyle baþarýlara imza atmalarý bizi son derece memnun etmektedir.sporcularýmýzýn Fen Liseleri gibi güzel okullarý kazanmalarý ve gittikleri ilde de baþarýlarýný sürdürmeleri bizler ve aileleri için gurur vericidir.çankýrý ilini Çorum ilinden bir sporcumuzun temsil etmesi bizim için ayrýca bir gurur kaynaðýdýr.böyle baþarýlý gençlerin yetiþtirilmesinde emeði olan baþta aileleri olmak üzere eðitim camiamýza ve hocalarýmýza teþekkür ederiz" dedi. Spor servisi OSMANCIK ORTAOKULU KÜÇÜK KIZLAR BADMÝNTON'DA TÜRKÝYE ÜÇÜNCÜSÜ Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Erzincan'da düzenlenen Küçükler Badminton Türkiye Birinciliði müsabakalarýnda ilimizi temsil eden Osmancýk Ortaokulu Küçük Kýzlar Badminton takýmý Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir baþarýya imza attý. Okul sporlarýnda, 2010 yýlýnda Küçükler Karma Takým kategorisinde Türkiye þampiyonluðu,2011 yýlýnda yine Küçükler Karma takým kategorisine Türkiye ikinciliði, 2012 yýlýnda Yýldýz Kýzlar kategorisinde Türkiye Þampiyonluðu, Yýldýz Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncülüðü ve Küçükler Karma Takým kategorisinde Türkiye üçüncülüðünü ilimize kazandýran Osmancýklý badmintoncularýmýz,2013 yýlýnda da Türkiye üçüncülüðünü ilimize kazandýrarak baþarýlarýna bir yenisini daha ekledi. Þampiyona sonrasýnda görüþlerini aktaran Badminton Milli Takým ve Osmancýk Ortaokulu Antrenörü Barýþ Boyar "Sporcularýmýzýn baþarýlý olmasý bizleri gururlandýrýyor.ýlimize dört yýldýr kupa kazandýrýyoruz. Ýlimizi ve Ýlçemizi her yönüyle en iyi þekilde temsil ediyoruz.kazanmýþ olduðumuz bu baþarýlarý ilimize ve ilçemize armaðan ediyoruz. Hedeflerimiz çok büyük Ýnþallah 2014 yýlýndaki Avrupa Þampiyonasý'nda da ilimiz ve ilçemiz adýna büyük baþarýlara imza atarak bu branþta bir ilki daha gerçekleþtirmek istiyoruz" dedi. Barýþ Boyar,bu baþarýlarýn kazanýlmasýnda büyük desteklerini gördükleri ÝBD Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Ýsmail Burak Derindere'ye,Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e,Osmancýk Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok'a,Osmancýk Belediye BaþkanýBekir Yazýcý'ya ve Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük'e teþekkür ettiðini sözlerine ekledi. Spor servisi

12 Bölgesel Amatör Lig'den Spor Toto 3. Lig'e çýkan takýmlar belli oldu Bölgesel Amatör Lig sezonunda grup maçlarý tamamlandý. 11 grupta oynanan karþýlaþmalar sonunda mücadele ettikleri gruplarý lider olarak tamamlayan takýmlar Spor Toto 3. Lig'e çýkmaya hak kazandý. Gruplarýný lider olarak tamamlayarak Spor Toto 3. Lig'e çýkan takýmlar þöyle: Düzyurt Spor (Trabzon), Yeni Diyarbakýrspor (Diyarbakýr), 1930 Bafra Spor (Samsun), Payas Belediye Spor 1975 (Hatay), 68 Yeni Aksaray Spor (Aksaray), Adliyespor (Ankara), Kýzýlcabölük Spor (Denizli), Balçova Belediyespor (Ýzmir), Ayvalýkgücü Belediye Spor (Balýkesir), Çýksalýnspor (Ýstanbul), Tuzlaspor (Ýstanbul). Spor servisi Maç öncesi bazý pis kokular geldi Sportmence 46 yýllýk maziye sahip olan Çorumspor, haftalar önce düþmesi kesinleþtikten sonra Spor Toto 3.Lig 1.Grup'taki son maçýnda sahasýnda Siirtspor'a 1-4 yenilirken, maçtan sonra futbolcular ve taraftarlarýn gözyaþlarý sel oldu aktý.çorumspor'u son maçýnda taraftarlarý yalnýz býrakmadý. Bine yakýn taraftar, takýmýný alkýþlar eþliðinde ve gözyaþlarýyla uðurladý. Maç sonunda saha ve saha dýþýnda ufak çaplý gerginlikler yaþansa da Emniyet kolluk kuvvetlerinin olaylarýn fazla büyümesini de önledi. Ve Çorumspor artýk profesyonel liglerde tarih oldu. Gelecek sezon bölgesel amatör ligde Ýskilip Belediyespor ile birlikte mücadele edecek.çorumspor bu duruma nasýl düþürüldü. Bunun net açýklamasýný devam eden dava sürecinin bitmesini beklemek gerekiyor. Siirt spor maçý öncesi yazdýðým köþe yazýsýnda Çorumspo'a son maçta protokol ve taraftar desteðinin verilmesini ve küme düþen onurlu þerefli bu genç futbolculara desteklerin verilmesini talep etmiþtik. Ancak karþýlama baþladýðýnda Bin'e yakýn kýrmýzý siyahlý taraftar tribünlerde yer alýrken maalesef Ýlin mülki amirleri ve bürokratlarý maça ilgi göstermediler. Acaba bu ilgisizlik nedendir. Ak parti Milletvekili Cahit Baðcý, köþe yazýmýzda yaptýðýmýz davet üzerine gönderdiði mesajýnda þunlarý ifade etti" Partimizin Kýzýlcahamam toplantýsý olduðundan maça gelemeyeceðim" mesajýný iletti. Acaba diðer vekiller bu Çorum'un vekilleri deðil mi? Onlarý hangi ilin seçmenleri Meclise gönderdi. Artýk seçim çalýþmalarýnýzda Çorumspor ismini anamayacaksýnýz. Oy almak için Çorumspor'u kullanamayacaksýnýz. Artýk Çorumspor yok oldu. Maç öncesi bazý pis kokular geldi. Çorumspor da bir dönemler futbol oynamýþ ve teknik direktörlük görevinde bulunmuþ bir kiþi söylentilere göre maç öncesi Siirtsporlu yöneticiler ile görüþmelerde bulunarak, Çorumspor'dan bazý futbolcularý arayýp maçý Siirtspor'a verin diye ifadeleri kullandýðý iddia edildi, Ve bu zatý muhterimin Tribündeki hareketlerini gözlemledim. Ýlk yarýda oðlu ile birlikte maçý izleyen zatý muhterem ikinci yarýda þeref tribününde yer deðiþtirip Siirt sporlu idarecilerin görüþ alanýna girdi. Ve elindeki telefonu çaldýrýp kapatýyordu. Acaba telefon þifremi idi. Bu arada karþýlaþma 1-3 Siirtspor'un üstünlüðü ile devam ediyordu. Takýmýný memleketini satan onurunu satar. Ve maçýn son bölümlerinde ise, þeref tribününü terk etti. Þimdi Çorumspor yönetimi bir basýn toplantýsý düzenleyerek bu kiþiyi deþifre etmesi gerekiyor. Hangi futbolcuyu telefonla aramýþ yada görüþmüþse o futbolcuyu da basýn toplantýsýna alýp kamuoyuna açýklama yapma zorunluðu doðdu.çorumspor küme düþerken bile hala Çorumspor'urant kapýsý olarak görenler var. Orduspor, Çorumsporlu genç futbolcularý izletti Orduspor yardýmcý antrenörü Sebahattin Akbayrak geçtiðimiz Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynan Çorumspor- Siiirtspor maçýný izleyerek Çorumsporlu futbolcularý yakýn takibe aldý. Ordusporyardýmcý antrenörü Sebahattin Akbayrak maç içerisinde Çorumsporlu futbolcular hakkýnda bol bol notlar alarak Çorumsporlu futbolcular hakkýnda geniþ kapsamlý bir rapor hazýrlayýp Orduspor teknik heyetine sunacaðý öðrenildi. Daha öncede Manisaspor yardýmcý antrenörü Çorum'a gelerek genç futbolcularý izlemiþti.kýlýçcýoðlu'nda- Akbayrak'ý Nurettin Kabalak ve Elvan Milað misafir etti. Yasin Yücel Özbey: Kazanarak veda etmek isterdik Çorumspor Teknik Sorumlusu Yetgin Özbey, profesyonel liglere kazanarak veda etmek istediklerini ancak baþaramadýklarý için çok üzgün olduklarýný söyledi. Özbey "Sahamýzda oynadýðýmýz profesyonel ligde ki son maçýmýzý kazanarak seyircimize, Çorum'a ve bizi destekleyen herkese galibiyet ile veda etmek isterdik. Bunu baþaramadýðýmý için çok üzgünüz. Bu güne kadar oynadýðýmýz 33 maça sahaya nasýl kazanmak için çýktýysak Siirt maçýna da kazanmak için çýkmýþtýk. Ancak maçýn baþlarýnda yediðimiz talihsiz gol ile 1-0 geriye düþtük. Ýlk yarý da gol bulmak için sahada elimizden gelen her þeyi yaptýk ama bir türlü aradýðýmýz golü bulamadýk. Devreye 1-0 maðlup olarak girdik. Ýkinci yarýya da gol ve goller bulmak için iki forvet ile baþladýk. Ama yine talihsiz bir þekilde ikinci yarýnýn ilk saniyelerinde kendi kaptýrdýðýmýz top ile 2. Golü kalemizde gördük. Bu dakikalarda gol için yüklenmeye baþladýk. Saðlý sollu ataklarla gol aradýðýmýz dakikalarda aradýðýmýz golü Yasin Özkarslý ile bulduk. Golden sonra da ataklarýmýzý sýklaþtýrdýk fakat rakibin Taraftar helalleþti Çorumspor taraftarlarý önce Çorum spor basýný ardýndan Çorumspor Kulüp yöneticileri ile helalleþti. Kýrmýzý siyahlý taraftarlar,çorumspor'un profesyonel ligdeki son maçý Siirtspor maçý öncesinde tribünlere çaðýrdýðý yerel gazetelerin spor basýný ile helalleþirken basýna þimdiye kadar verdikleri destekleri için teþekkür ettiler. Hiç utandýnýz mý acaba! 46 Yýllýk Çorumspor dün oynadýðý Siirstpor maçý ile 3. Ligde son maçýný oynadý. Karþýlaþma ile 3. Lig serüvenini tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar dün resmi olarak küme düþtü. Kýrmýzý siyahlý takýmýn düþmesinden dolayý mutluluklarýný kutlamak isteyenler için vakit kýna yakma vaktidir. Fikirleriyle, eylemleriyle koca çýnarýn küme düþmesini hýzlandýranlara, kýrmýzý siyahlý taraftarlar hiçbir zaman haklarýný helal etmeyecektir. Açýlan Çorumspor davasýný bahane ederek kendi becerisizliklerine kýlýf uydurmaya çalýþanlar söylemleri ile Çorumspor'u bir bataklýk gibi göstermek için büyük uðraþ verenlerin günü bugün. Bu çocuklarýn gözyaþlarý sizlerin için bir anlam ifade etmiyorsa diyecek bir þey yok. Yazýklar olsun Çorumspor'un bu duruma gelmesinde katkýsý olanlara. Hiç utandýnýz mý acaba! Adnan Yalçýn tecrübeli olmasý ve bizim final paslarýnda ve son vuruþlarda etkisiz kalmamýz nedeniyle golü bir türlü bulamadýk. Düþmemek için mücadele eden rakibimiz de bulduðu pozisyonlarý deðerlendirince sahadan 4-1 maðlup ayrýldýk. Futbolcu kardeþlerimi bu güne kadar yapmýþ olduðu, sezonun baþýndan sonuna kadar vermiþ olduklarý mücadele ve özverilerinden dolayý kutluyorum ve bundan sonra ki futbol yaþantýlarýnda baþarýlar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin tarihinde kurulan þanlý Çorumspor takýmýný bu güne kadar zor þartlarda, yaðmurda, çamurda, karda,fýrtýnada, þampiyon olurken, küme düþerken, yenerken ve yenilirken desteklerini esirgemeyen büyük Çorumspor taraftarýný ve Siirt maçýnda bizleri yalnýz býrakmayan yürekli fedakar taraftarlarýmýzý ve amigolarýmýza, özellikle Hasan Gözübüyüklü ye teþekkür ediyor þükranlarýmýzý sunuyoruz" dedi. Spor servisi Basýnýn ardýndan Çorumspor yönetimini çaðýran kýrmýzý siyahlý taraftarlar bu zor dönemde takýmý sahipsiz býrakmayan Çorumspor yöneticilerine de teþekkür ettiler. TEK Gazetesi olarak taraftarlara þimdiye kadar bu çocuklara tezahüratlarý ile destekler verdikleri içinteþekkür ederiz. Adnan Yalçýn Adnan Yalçýn 13. Adam Çorumspor düþtü, kýnalar çýksýn ortaya Çorumspor'un düþmesinden mutlu olan ve görünmeyen bölgelerine kýna yapacak kiþiler kýnalarýný yakabilirler. Mutlu olabilirler, koca 46 yýllýk Çorumspor'u bitirdiler. Kimdir bu insanlar diye sormayýn hepsini biliyorsunuz. Sezon baþýnda bazý isimlerin açýklamalarýný hatýrlayanlar nasýl bir kumpasla kýrmýzý siyahlý kulübü bitirdiklerinin farkýna varacaklardýr. Bu kiþi ve kiþilerin arzularý maalesef gerçekleþti. Þehrin etkin isimleri de türlü bahanelerle insanlarý Çorumspor'dan soðutmayý baþardýlar. Düþünsenize ilin valisi bile Çorumspor'a öcü gibi baktý yaklaþmadý. Çorumspor'un bir maçýna bile gelmedi. Milletvekillerini söylemek bile istemiyorum(cahit Baðcý'yý tenzih ederim). Düne kadar Çorumspor sevgilerini nara atarak anlatan eski yöneticilerde maalesef Çorumspor'un düþüþünde kýllarýný kýpýrdatmadýlar. Artýk geriye dönüþ ve geçmiþ hakkýnda konuþmanýn bir anlamý yok. Benim dikkat çekmek istediðim asýl konu þuanda Belediyespor yönetiminde bulunup ta maalesef Çorumspor'un düþmesinden zevk alan isim var.belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve birkaç ismi tenzih ederim fakat onlarda bilsinler ki, içlerinde Çorumspor düþmaný barýndýrýyorlar. Çorum yönetimi ile Belediye yönetimi arasýnda otobüs sorunu çýktýðýnda 'Çorumspor'a da federasyondan para geliyor' diyerek Belediye yönetimini haklý göstermeye çalýþýrken Belediyespor'a da federasyondan para gelmesine raðmen eski Çorumspor otobüsü ile deplasmanlara gittiðini unutuyordu. Ýþte bu mantýklabelediyespor yöneticiliðini deçorumspor'a karþý ve Çorumspor patentli isimlere karþý kullanmaya baþladý. Gelecek günlerde bence mavi beyazlý takýmýnda geleceðini etkileyecek önemli sorunlarýn baþýnda bugeliyor. SEVÝLMEYEN.. ÇRT'de yayýnlanan 'Futbol Saati' programý müdavimleri bu lakaptan kimin kastedildiðini çok iyi bilirler. Bu 'Sevilmeyen..' iþe her sabah iþe yerel gazetelerin spor sayfalarýný kontrol ederek baþlar.gazetelerde yapýlan hatalarý arar ve bulduðu hatalarý elinden geldiðince çevresiyle veya diðer gazetecilerle paylaþýr. Bu zavallý davranýþýndan büyük mutluluk duyar. Beyefendi harf, kelime, fotoðraf veya yanlýþ sonucun yazýldýðý haberlere hatalara bayýlýr. Gün içinde ikinci iþi hemen telefona sarýlýp yakaladýðý hatalarý diðer gazetecilerle paylaþmaktýr. Hatalarý helede kýzdýðý gazeteciler yaptýysa ooo keyfine diyecek yoktur. Arkadaþ futbol uzmaný olduðu gibi ayrýca uzman gazetecidir. Asla kaynaðýný da açýklamaz. Bu tür hatalarý her insanýn yapabileceðini düþünmez. Haberlerin yalan mý veya iftira mý olduðuna aldýrmaz bile, çünkü kendi dünyasýnda yalanlarla iftiralarla yaþamaya alýþýktýr. Ýnsanlarýn basit insancýl hatalarýný yüzüne vurmaya ise bayýlýr. Etrafýndakiler tarafýndan neden sevilmediðinisebebinin bu tür davranýþlar olduðunu anlayamaz. Kendi bulunduðu kurum takýmý içinde de kulisler yapmaya çalýþýr. Küçük beyniyle bir þeyler kurgular düzenler bunuda kandýrdýðýný sandýðý gazetecilerle paylaþýr niyeti 'Aman benden duyduðunuzu söylemeyin' diyerek haber yaptýrmaktýr. Halbuki bu huylarýnýn herkesçe bilindiðinin farkýnda deðildir. Fakat son günlerde boyunu aþacak iþlere girerek,çorumsporlu gençlerin geleceði ile oynayacak bazý kumpaslara da baþladý. Bu iþte affedemeyeceðim bir durumdur. Sezon boyunca Çorumsporile yakýn iliþkiler içinde bulunmak için gayret sarf eden Belediyespor yönetimi bu isimden ve bir iki yandaþýndan acilen kurtulmak zorundadýr. Yoksa gelecek yýl tek profesyonel takýmýmýzda bu arkadaþlarýn büyük çabasý ile BAL'a doðru yolculuk yapar. Çünkü artýk bu arkadaþ kendisini futbol uzmaný sanmaya baþlamýþtýr(oyuncu deðiþikliklerine ve taktiklere þimdiden girdi bile). Yakýnda gelecek sezon öncesi transferlerini bile yaparsa hiç þaþýrmam, aslýnda ona göre teknik ekibe bile gerek yok çünkü kendisi hocalýkta yapabilir(!) Demedi demeyin sayýn Zeki Baþkaným. YAYA GEÇÝDÝNDEN GEÇMEK BAÞARI OLDU Sporla filan alakasý yok ancak artýk dile getirmek istiyorum. Yaya geçidi olmasýna raðmen yaya geçidinden geçilemeyen tek yer sanýrým Piri BabaÇamlýðý ilestudio Lale önü. Bu köþeden bir vatandaþ olarak Trafik Þube Müdürümüze seslenmek istiyorum. Sayýn müdürüm tam bu bölgede kýrmýzý ýþýk yanmasýna raðmen otolarýn yaya geçidinde durmasý nedeni ile yaya geçidinden geçemeyen yayalar ve oto sürücüleri arasýnda zaman zaman sözlü tartýþmalar oluyor. Kimse kusura bakmasýn daha aðýr sözcükler kullanmak istemiyorum ancak yaþlý yaylara neden hýzlý geçmiyorsun diye korna çalan þehir magandalarý varken ayný bölgede bir trafik memurunun olmamasý bir vatandaþ olarak beni ve benim gibi birçok vatandaþý rahatsýz ediyor. Bu kýsa yazý ile belki bu soruna çözüm bulunur diye düþüncemi dile getirmek istedim. Hoþçakalýni

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ihtiyacý karþýlayacak

ihtiyacý karþýlayacak Danýþtay'dan Ziraat Odasýna sevindirici haber Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan Çorum Ziraat Odasýnýn 23.01.2011 tarihli seçimlerin iptaline iliþkin Çorum Ýdare Mahkemesinin kararýný Danýþtay 8.Dairesinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

"Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz sonra Türkiye'ye ve dünyaya tanýtacaðýz"

Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz sonra Türkiye'ye ve dünyaya tanýtacaðýz Uslu'dan tebrik mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinde seçilen Belediye Baþkanlarýný, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerini tebrik

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE

Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE 10 okula trafik eðitim parký Trafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu nda düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýnda Akkent Þehit Þükrü Özyol

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı