YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN"

Transkript

1

2 YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i

3 İç Kontrol Mevzuatı ii

4 TEMMUZ/2012 iii

5 İç Kontrol Mevzuatı iv

6 ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI HAKKINDAYÖNETMELK ÇDENETÇLERNÇALIMAUSULVEESASLARIHAKKINDA YÖNETMELK 39 5.KAMUÇKONTROLSTANDARTLARITEBL 59 6.MALYEBAKANLIISTRATEJGELTRMEBAKANLIIÇ KONTROLVEÖNMALKONTROLLEMLERYÖNERGES 77 7.ÇDENETMSTANDARTLARI 89 8.ÇKONTROLLELGLÇETLMEVZUATDÜZENLEMELER 111 v

7 İç Kontrol Mevzuatı vi

8 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU KanunNumaras :5018 KabulTarihi :10/12/2003 R.G.Tarihi :24/12/2003 R.G.Says :25326 çkontrolüntanm BENCKISIM çkontrolsistemi Madde 55 ç kontrol; idarenin amaçlarna, belirlenmi politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli birekilde yürütülmesini, varlk ve kaynaklarn korunmasn, muhasebe kaytlarnn doruvetamolaraktutulmasn,malîbilgiveyönetimbilgisininzamannda vegüvenilirolaraküretilmesinisalamaküzereidaretarafndanoluturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve dier kontrollerbütünüdür. Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilikin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlnca, iç denetime ilikin standartlar ve yöntemler iseç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafndan belirlenir, gelitirilir ve uyumlatrlr. Bunlar ayrca, sistemlerin koordinasyonunusalarvekamuidarelerinerehberlikhizmetiverir. çkontrolünamac Madde56çkontrolünamac; a)kamugelir,gider,varlkveyükümlülüklerininetkili,ekonomikveverimli birekildeyönetilmesini, b) Kamu idarelerinin kanunlara ve dier düzenlemelere uygun olarak faaliyetgöstermesini, c)hertürlümalîkararveilemlerdeusulsüzlükveyolsuzluunönlenmesini, d)kararoluturmakveizlemekiçindüzenli,zamanndavegüvenilirraporve bilgiedinilmesini, 1

9 İç Kontrol Mevzuatı e) Varlklarn kötüye kullanlmas ve israfn önlemek ve kayplara kar korunmasn, Salamaktr. Kontrolünyapsveileyii Madde57Kamuidarelerininmalîyönetimvekontrolsistemleri;harcama birimleri,muhasebevemalîhizmetlerileönmalîkontrolveiçdenetimden oluur. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluturulabilmesi için; mesleki deerlere ve dürüst yönetim anlayna sahip olunmas, malî yetki ve sorumluluklarn bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmi standartlara uyulmasnn salanmas, mevzuata aykr faaliyetlerin önlenmesi ve kapsaml bir yönetim anlay ile uygun bir çalmaortamnnvesaydamlnsalanmasbakmndanilgiliidarelerinüst yöneticileriiledieryöneticileritarafndangörev,yetkivesorumluluklargöz önündebulundurulmaksuretiylegerekliönlemleralnr. Önmalîkontrol Madde 58 Ön malî kontrol, harcama birimlerinde ilemlerin gerçekletirilmesi aamasnda yaplan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafndanyaplankontrollerikapsar. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve ilemlerin hazrlanmas, yüklenmeye giriilmesi, i ve ilemlerin gerçekletirilmesi ve belgelendirilmesinden oluur. Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluu çerçevesindeyürütülür. Harcama birimlerinde ilemlerin gerçekletirilmesi aamasnda yaplacak asgarî kontroller, malî hizmetler birimi tarafndan ön malî kontrole tâbi tutulacakmalîkararveilemlerinusûlveesaslarileönmalîkontroleilikin standart ve yöntemler Maliye Bakanlnca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve yöntemlere aykr olmamak artyla bu konuda düzenleme yapabilir. Malîkontrolyetkilisininnitelikleriveatanmas Madde59(Kaldrld) 2

10 Malîhizmetlerbirimi Madde 60 Kamu idarelerinde aada saylan görevler, malî hizmetler birimitarafndanyürütülür: a) darenin stratejik plan ve performans programnn hazrlanmasn koordineetmekvesonuçlarnnkonsolideedilmesiçalmalarnyürütmek. b)zleyenikiylnbütçetahminlerinideiçerenidarebütçesini,stratejikplan ve yllk performans programna uygun olarak hazrlamak ve idare faaliyetlerininbunlarauygunluunuizlemekvedeerlendirmek. c) Mevzuat uyarnca belirlenecek bütçe ilke ve esaslar çerçevesinde, ayrntl harcama program hazrlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alnaraködeneinilgilibirimleregönderilmesinisalamak. d) Bütçe kaytlarn tutmak, bütçe uygulama sonuçlarna ilikin verileri toplamak, deerlendirmek ve bütçe kesin hesab ile malî istatistikleri hazrlamak. e)lgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarnntakipvetahsililemleriniyürütmek. f) Genel bütçe kapsam dnda kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. g)harcamabirimleritarafndanhazrlananbirimfaaliyetraporlarndaesas alarakidareninfaaliyetraporunuhazrlamak. h)dareninmülkiyetindeveyakullanmndabulunantanrvetanmazlara ilikinicmalcetvellerinidüzenlemek. i) darenin yatrm programnn hazrlanmasn koordine etmek, uygulama sonuçlarn izlemek ve yllk yatrm deerlendirme raporunu hazrlamak. j)darenin, dier idareler nezdinde takibi gereken malî i ve ilemlerini yürütmekvesonuçlandrmak. k) Malî kanunlarla ilgili dier mevzuatn uygulanmas konusunda üst yöneticiyeveharcamayetkililerinegereklibilgilerisalamakvedanmanlk yapmak. l)önmalîkontrolfaaliyetiniyürütmek. Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu m) ç kontrol sisteminin kurulmas, standartlarnn uygulanmas ve gelitirilmesikonularndaçalmalaryapmak. 3

11 İç Kontrol Mevzuatı n)malîkonulardaüstyöneticitarafndanverilendiergörevleriyapmak. Alm, satm, yapm, kiralama, kiraya verme, bakmonarm ve benzeri malî ilemlerden; idarenin tamamn ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafndan gerçekletirilir. Ancak, harcama yetkililii görevi uhdesinde kalmakartyla,harcama birimlerinin talebive üst yöneticininonayylabu ilemlerdestekhizmetleriniyürütenbirimtarafndanyaplabilir. Malî hizmetler biriminin yaps tekilât kanunlarnda gösterilir. Malî hizmetler birimlerinin çalma usûl ve esaslar; idarelerin tekilat yaps dikkate alnmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans program, muhasebekesinhesapveraporlamaileiçkontrolfonksiyonlarnnayralt birimlertarafndanyürütülebilmesinisalayacakekildemaliyebakanlnca hazrlanarakbakanlarkuruluncaçkarlacakyönetmeliklebelirlenir. Harcamayetkilisiilemuhasebeyetkilisigöreviaynkiidebirleemez.Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî ilem sürecindegörevalamazlar. darelerin malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzman yardmcs ve malî hizmetler uzman çaltrlabilir. Malî hizmetler uzman yardmcs kadrolarna veya pozisyonlarna atanabilmek için 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde saylan genel artlara ilave olarak; a)enazdörtyllklisanseitimiverenhukuk,siyasalbilgiler,iktisat,iletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denklii yetkili makamlarcakabuledilenyurtiçiveyayurtdndakiöretimkurumlarndan mezunolmak, b)yaplacaközelyarmasnavndabaarlolmak, c)snavnyapldylnbaitibaryla30yandoldurmamolmak, artlararanr. Özel yarma snav, Maliye Bakanl tarafndan Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezine yaptrlacak yazl snav ve Maliye Bakanlnca yaplacak sözlü snavdan oluur. Özel yarma snavnda baarl olanlar, ÖSYM tarafndan baar sras ve yaptklar tercihler dikkate alnarak belirlenirvebunlaridarelerdemalîhizmetleruzmanyardmcskadroveya pozisyonlarnaatanrlar.bukadroveyapozisyonlaraatananlarenazüçyl çalmakve baarlolmakartyla,açlacakyeterliksnavnagirmehakkn kazanrlar. Maliye Bakanlnca yaplacak yeterlik snavnda baarl olanlar 4

12 malî hizmetler uzman kadro veya pozisyonlarna atanrlar. Malî hizmetler uzmanyardmcldönemindeveyayeterliksnavndabaarlolamayanlar, istihdamekline göre bulunduklar kamu idarelerinde durumlarna uygun kadroveyapozisyonlaraatanrlar.özelyarmasnavnakatlacakadaylarn belirlenmesi,snavlarnyaplmas,atamaveyerletirilmeleri,yetitirilmeleri, yeterliksnavlarileçalmausûlveesaslarmaliyebakanlncaçkarlacak yönetmelikle düzenlenir. Malî hizmetler uzman kadrolarna atandktan sonraenazüçylsüreyleatandklaridarelerdesözkonusukadrolarda657 sayldevletmemurlarkanununagöregörevyapanlar,kendilerininisteive idarelerinin muvafakati ile baka bir kamu idaresinin ayn unvanl kadrolarnaatanabilirler. Muhasebehizmetivemuhasebeyetkilisininyetkivesorumluluklar Madde61Muhasebehizmeti;gelirlerinvealacaklarntahsili,giderlerinhak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen deerler ile emanetlerinalnmas,saklanmas,ilgililereverilmesi,gönderilmesivedier tüm malî ilemlerin kaytlarnn yaplmas ve raporlanmas ilemleridir. Bu ilemleriyürütenlermuhasebeyetkilisidir.memuriyetkadroveunvanlarnn muhasebeyetkilisiniteliineetkisiyoktur. Muhasebeyetkilisi,buhizmetlerinyaplmasndanvemuhasebekaytlarnn usulüne uygun, saydam ve eriilebilirekilde tutulmasndan sorumludur tarihlive4059saylKanunhükümlerisaklkalmakkaydyla,genel bütçe kapsamndaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlncayürütülür.Muhasebeyetkililerigereklibilgiveraporlardüzenli olarakkamuidarelerineverirler. Muhasebe yetkilileri ödeme aamasnda, ödeme emri belgesi ve eki belgelerüzerinde; a)yetkililerinimzasn, b)ödemeyeilikinilgilimevzuatndasaylanbelgelerintamamolmasn, c)maddihatabulunupbulunmadn, d)haksahibininkimliineilikinbilgileri, Kontroletmekleyükümlüdür. Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Muhasebeyetkilileri,ilgilimevzuatndadüzenlenmibelgelerdndabelge arayamaz. Yukarda saylan konulara ilikin hata veya eksiklik bulunmas halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatal olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir i günü içinde 5

13 İç Kontrol Mevzuatı gerekçeleriylebirlikteharcamayetkilisineyazlolarakgönderilir.hatalarn düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme ilemi gerçekletirilir. Muhasebe yetkilileri ilemlerine ilikin defter, kayt ve belgeleri muhafaza edervedenetimehazrbulundurur. Muhasebeyetkilileri,34üncümaddeninikincifkrasndakiödemeyeilikin hükümler ile bu maddenin üçüncü fkrasnda belirtilen ödemeye ilikin kontrolyükümlülüklerindendolaysorumludur.muhasebeyetkililerininbu Kanunagöreyapacaklarkontrollereilikinsorumluluklar,görevlerigerei incelemeleri gereken belgelerle snrldr. Muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerininyardmclarnadevredilmesine,muhasebeyetkililerininherhangi bir nedenle görevlerinden ayrlmalarnda muhasebe hizmetlerinin yürütülmesine ilikin düzenleme yapmaya ve sertifika snavlarna girmeye hak kazanlmas bakmndan muhasebe yetkilisi yardmcs eiti görevleri belirlemeyemaliyebakanlyetkilidir. Muhasebe yetkilisi adna ve hesabna para ve parayla ifade edilebilen deerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebeyetkilisimutemedidir.muhasebeyetkilisimutemetleridorudan muhasebeyetkilisinekarsorumludur.muhasebeyetkilisimutemetlerinin görevlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacaklar defter ve belgeler ve dier hususlara ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanlnca çkarlacak yönetmelikledüzenlenir. Muhasebeyetkilisininnitelikleriveatanmas Madde62Muhasebeyetkilisigöreviniyürütmeküzereatanacaklarn,657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aadakiartlartamasgerekir: a)enazdörtyllkyüksekörenimgörmüolmak. b)kamuidarelerininmuhasebehizmetlerindeenazdörtylçalmolmak kouluylabuidarelerdemuhasebeyetkilisiyardmcsveyaeitigörevlerde bulunmak. c)muhasebeyetkilisisertifikasalmolmak. d)sonüçyliçerisindeolumsuzsicilalmamolmak. e) Aylktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas almam olmak. f)görevingerektirdiibilgivetemsilyeteneinesahipolmak. 6

14 Ancak, belde ve nüfusu 'in altnda olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacaklarn, yukardaki fkrann (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen artlartamalarkaydyla,enazlisemezunuolmalarvekamuidarelerinin muhasebehizmetlerindeenazdörtylçalmolmalaryeterlidir tarihlive4059saylKanunhükümlerisaklkalmakkaydylagenel bütçe kapsamndaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanlnca,dierkamuidarelerindeiseüstyöneticilertarafndanatanr. Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlnca görevin nitelii dikkate alnarak meslekî konularda eitime tâbi tutulur ve bu eitimi baarylatamamlayanlarasertifikaverilir. Muhasebeyetkilisisertifikaprogramnabavuruartlar,adaylarneitimi, eitimsüresi,sertifikasnav,sertifikaverilmesi,builemleringenelyönetim kapsamndaki kamu idareleri itibaryla ayr ayr veya birlikte yaplmas ile muhasebe yetkililerinin çalma usul ve esaslar, Maliye Bakanlnca hazrlanan ve Bakanlar Kurulu tarafndan yürürlüe konulan yönetmelikle düzenlenir. çdenetim Madde 63 ç denetim, kamu idaresinin çalmalarna deer katmak ve gelitirmek için kaynaklarn ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarna göre yönetilip yönetilmediini deerlendirmek ve rehberlik yapmak amacyla yaplan bamsz, nesnel güvence salama ve danmanlk faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yaplar ile malî ilemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliini deerlendirmek ve gelitirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklamlavegenelkabulgörmüstandartlarauygunolarakgerçekletirilir. ç denetim, iç denetçiler tarafndan yaplr. Kamu idarelerinin yaps ve personel says dikkate alnmak suretiyle, ç Denetim Koordinasyon Kurulununuygungörüüüzerine,dorudanüstyöneticiyebaliçdenetim birimibakanlklarkurulabilir. çdenetçiningörevleri Madde 64 Kamu idarelerinin yllk iç denetim program üst yöneticinin önerileri de dikkate alnarak iç denetçiler tarafndan hazrlanr ve üst yöneticitarafndanonaylanr. çdenetçi,aadabelirtilengörevleriyerinegetirir: Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 7

15 İç Kontrol Mevzuatı a)nesnelriskanalizlerinedayanarakkamuidarelerininyönetimvekontrol yaplarndeerlendirmek. b) Kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli kullanlmas bakmndan incelemeleryapmakveönerilerdebulunmak. c)harcamasonrasndayasaluygunlukdenetimiyapmak. d)darenin harcamalarnn, malî ilemlere ilikin karar ve tasarruflarnn, amaç ve politikalara, kalknma planna, programlara, stratejik planlara ve performansprogramlarnauygunluunudenetlemekvedeerlendirmek. e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konulardaönerilerdebulunmak. f) Denetim sonuçlar çerçevesinde iyiletirmelere yönelik önerilerde bulunmak. g)denetimsrasndaveyadenetimsonuçlarnagöresoruturmaaçlmasn gerektirecek bir duruma rastlandnda, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. ç denetçi bu görevlerini, ç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafndan belirlenen ve uluslararas kabul görmü kontrol ve denetim standartlarna uygunekildeyerinegetirir. ç denetçi, görevinde bamszdr ve iç denetçiye asli görevi dnda hiçbir görevverilemezveyaptrlamaz. ç denetçiler, raporlarn dorudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yöneticitarafndandeerlendirmeksuretiylegereiiçinilgilibirimlerilemalî hizmetler birimine verilir.ç denetim raporlar ile bunlar üzerine yaplan ilemler, üst yönetici tarafndan en geç iki ay içinde ç Denetim KoordinasyonKurulunagönderilir. çdenetçininnitelikleriveatanmas Madde 65ç denetçi olarak atanacaklarn, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aadakiartlar tamas gerekir: a)lgilikamuidaresininözelliidedikkatealnarakçdenetimkoordinasyon Kurulu tarafndan belirlenen alanlarda en az dört yllk yüksek örenim görmüolmak. b)kamuidarelerindedenetimelemanolarakenazbeylveyaçdenetim KoordinasyonKuruluncabelirlenenalanlardaenazsekizylçalmolmak. 8

16 c)mesleingerektirdiibilgi,ehliyetvetemsilyeteneinesahipolmak. d)çdenetimkoordinasyonkuruluncagerekligörülendierartlartamak. Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar,ç Denetim Koordinasyon Kurulu koordinatörlüünde, Maliye Bakanlnca iç denetim eitimine tâbi tutulur.eitimprogram,içdenetçiadaylarnadenetim,bütçe,malîkontrol, kamuihalemevzuat,muhasebe,personelmevzuat,avrupabirliimevzuat ve mesleki dier konularda yeterli bilgi verilecek ekilde hazrlanr. Bu eitimi baaryla tamamlayanlara sertifika verilir.ç denetçi adaylar için uygulanacak eitim programnn süresi, konular ve eitim sonucunda yaplacak ilemler ile dier hususlar ç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafndan hazrlanarak Maliye Bakanlnca çkarlacak yönetmelikle düzenlenir. çdenetçiler,bakanlklarvebalidarelerde,üstyöneticilerinteklifiüzerine Bakan, dier idarelerde üst yöneticiler tarafndan sertifikal adaylar arasndan atanr ve ayn usûlle görevden alnr. ç denetçilerin kamu idareleri itibaryla saylar, çalma usul ve esaslar ile dier hususlar ç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazrlanarak, Maliye Bakanlnn teklifi üzerinebakanlarkuruluncaçkarlacakyönetmeliklebelirlenir. çdenetimkoordinasyonkurulu Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Madde66MaliyeBakanlnabalçDenetimKoordinasyonKurulu,yedi üyeden oluur. Üyelerden biri Babakann, biri Devlet Planlama Tekilat Müstearlnn bal olduu Bakann, biri Hazine Müstearlnn bal olduu Bakann, biriçileri Bakannn, bakan dahil üçü Maliye Bakannn önerisiüzerinebeylsüreilebakanlarkurulutarafndanatanr.bunlarn67 ncimaddedebelirtilengörevleriyapabileceknitelikleresahipolmasarttr. Maliye Bakan tarafndan önerilecek adaylardan birinin ekonomi, maliye, muhasebe, iletme alanlarndan birinde doktora derecesine sahip öretim üyeleri arasndan olmasart aranr. Üyeler, bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler. Gerekli görülen hallerde ç Denetim Koordinasyon Kurulu, oy hakk olmamakkaydylateknikyardmalmakvedanmakamacylauzmankiileri de toplantlara davet edebilir. Kurulun çalma usul ve esaslar ile dier hususlar ç Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlncaçkarlacakyönetmelikledüzenlenir. ç Denetim Koordinasyon Kurulunda görevlendirilenlerin asli görevleri devam eder. Bakan ve üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her 9

17 İç Kontrol Mevzuatı toplant günü için (3000) gösterge rakamnn memur aylk katsaysyla çarpmsonucubulunacaktutarüzerindentoplantücretiödenir. çdenetimkoordinasyonkurulunungörevleri Madde67çDenetimKoordinasyonKurulu,kamuidarelerininiçdenetim sistemlerini izlemek, bamsz ve tarafsz bir organ olarak hizmet vermek üzereaadakigörevleriyürütür: a)ç denetime ilikin denetim ve raporlama standartlarn belirlemek, denetimrehberlerinihazrlamakvegelitirmek. b)uluslararas uygulamalar ve denetim standartlaryla uyumlu risk deerlendirmeyöntemlerinigelitirmek. c)kamuidarelerinindenetimbirimleriileibirliinisalamak. d)yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldrlmas için gerekli önlemlerinalnmaskonusundaönerilerdebulunmak. e)risk içeren alanlarda iç denetçilere program d özel denetim yaptrlmasiçinkamuidarelerineönerilerdebulunmak. f) çdenetçilerineitimprogramlarndüzenlemek. g)çdenetçilerileüstyöneticilerarasndagörüayrlbulunmashalinde anlamazlngiderilmesineyardmcolmak. h)darelerin iç denetim raporlarn deerlendirerek sonuçlarn konsolide etmek suretiyle yllk rapor halinde Maliye Bakanna sunmak ve kamuoyunaaçklamak. i) lemhacimlerivepersonelsaylardikkatealnmaksuretiyleidarelerile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atanp atanmayacana karar vermek. j) çdenetçilerinatanmasnailikindierusulleribelirlemek. k)çdenetçilerinuyacaklaretikkurallarbelirlemek. l) Kalite güvence ve gelitirme programn düzenlemek ve iç denetim birimlerinibukapsamdadeerlendirmek. MADDEGEREKÇELER Madde 55. Bu maddede, uluslararas standartlara ve Avrupa Birlii uygulamalarnauygunbiriçkontroltanmyaplmaktavemalîyönetimve harcama öncesi kontrol süreçleri ile iç denetime ilikin standart ve 10

18 Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu yöntemleri belirleyecek merciler tayin edilmektedir. Buna göre, malî yönetim ve kontrol sistemleri konusunda Maliye Bakanl Bütçe ve Malî KontrolGenelMüdürlüü,içdenetimsistemlerikonusundaiseçDenetim KoordinasyonKuruluyetkiliolacaktr. Madde56.Madde,içkontrolünamaçlarnsaymaktadr.çkontrolünher aamasndabuamaçlarngözetilmesiöngörülmektedir. Madde57.Maddede,kamuidarelerindeyeterliveetkinbirkontrolsistemi oluturulmas amacyla aranacak kriterler ile üst yöneticileri ile dier yöneticilertarafndanalnmasgerekenönlemlereilikinesaslarbelirtilmi; ayrca,kontrolsisteminderolalangörevlilerinyeterlimeslekibilgiyesahip olmalarnsalamaküzereeitimetâbitutulmalaresasgetirilmitir. Madde 58. Harcama öncesi kontrol, kurulan yeni kamu iç malî kontrol sistemininenönemliunsurlarndanbirisinioluturmaktadr.buçerçevede, maddede, harcama öncesinde yaplacak malî kontrol görevi düzenlenmektedir. Malî kontrol görevi, malî kontrol yetkilisi tarafndan yürütülecektir.maddede,ayrcaharcamaöncesikontrolilemininkapsam, malî kontrol yetkilisinin sorumluluklar, harcama öncesi kontrol sürecinde uygun görülmeyen ya da vize edilmeyen ilemler karsnda harcama yetkilisinindurumunailikindüzenlemelerdeyeralmtr. Madde 60. Malî hizmetler biriminin görevleri saylm, bu birimlerin çalmaesasveusullerininbiryönetmeliklebelirlenmesiöngörülmütür. Madde 61. Maddede, muhasebe hizmeti tanmlanm ve muhasebe yetkililerinin bu hizmete ilikin sorumluluklar gösterilmitir. Ayrca, 4059 sayl Kanun hükümleri sakl kalmak kaydyla genel bütçe kapsamndaki kamuidarelerininmuhasebehizmetlerininmaliyebakanlncayürütülecei hüküm altna alnarak genel bütçe uygulama sonuçlar ile muhasebe ilemlerinin, ödenek datm ve kullanmlarnn sürekli gözlenerek raporlanmas ve bu suretle kamu malî yönetimine gerekli bilgi desteinin salanmas, borçlanma gereksiniminin ksa dönemler itibariyle tespit edilerekborçlanmamaliyetlerininazaltlmashedeflenmitir. Madde 62. Devlet muhasebesini tutan ve derleyen memurlarn nitelikleri vemeslekibilgileridevletmalîistatistiklerininsalklbirekildeüretilmesi vegüvenilirliikonusundaönemtamaktadr.maddede,muhasebeyetkilisi olacaklardaaranacakniteliklerbelirlenmi,kimlertarafndanatanacaklarile bunlarn atanmalar, görevden alnmalar, çalma usul ve esaslarnn çkarlacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmü ve devlet 11

19 İç Kontrol Mevzuatı muhasebesinin belli nitelikleri ve mesleki bilgileri olan memurlarca tutulmasveraporlanmasteminataltnaalnmtr. Madde 63. Kamu idarelerinde yaplacak iç denetim tanmlanmakta ve ne ekilde yürütülecei açklanmaktadr. Bu ekilde, Türk kamu iç kontrol sistemindeuluslararasstandartlarveavrupabirliiuygulamalarnauyguniç denetimmüessesesikurulmaktadr. Madde64.Bumaddede,içdenetçileringörevlerisaylmveiçdenetçilerin ç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafndan belirlenen standartlara uygun bir ekilde denetim yapmalar esas getirilmi ve ayrca iç denetçiler tarafndandüzenlenenraporlarüzerineüstyöneticilerceyaplacakilemlere deinilmitir. Madde 65. Maddede, iç denetçilerde aranacak artlar saylm, iç denetçilerineitimetâbitutulmalaresasgetirilmiveiçdenetçilerinhangi konulardaeitimetâbitutulacaklarkonusundabelirlemeleryaplmtr. Madde 66. Bu madde, uluslararas standartlar ve Avrupa Birlii uygulamalarna uygun olarak, iç denetçilerin eitimi ve iç denetim standartlarnn belirlenmesi amacyla Maliye Bakanlna bal olarak ç Denetim Koordinasyon Kurulu oluturulmasn öngörmektedir. Madde, ayrca Kurulun toplant esaslar ile Kurul üyelerine yaplacak ücret ödemelerinidedüzenlemektedir. Madde 67. Maddede, ç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri saylmtr. ç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri, denetim standartlarnnbelirlenmesine,içdenetimfaaliyetlerininkolaylatrlmasna veiçdenetçilerineitimprogramlarnndüzenlenmesineyöneliktir. 12

20 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKN USULVEESASLAR R.G.Tarihi R.G.Says :31/12/2005 :26040(3.Mükerrer) Amaç,Kapsam,DayanakveTanmlar BRNCBÖLÜM Madde1BuUsulveEsaslarnamac, düzenleyicivedenetleyicikurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamndaki kamu idarelerinde iç kontrolveönmalîkontrolfaaliyetlerininyürütülmesineilikinilke,i,ilem vesüreçleribelirlemektir. Dayanak Madde2BuUsulveEsaslar,10/12/2003tarihlive5018saylKamuMalî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanlarakhazrlanmtr. Madde3BuUsulveEsaslardageçen; Bakanlk:MaliyeBakanln, Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu, dare:düzenleyicivedenetleyicikurumlarhariçolmaküzere,genelyönetim kapsamndakiherbirkamuidaresini, Üst Yönetici: Bakanlklarda müstear, Millî Savunma Bakanlnda bakan, dier kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerdebelediyebakann, çkontrol:dareninamaçlarna,belirlenmipolitikalaravemevzuatauygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli birekilde yürütülmesini, varlk ve kaynaklarn korunmasn, muhasebe kaytlarnn doru ve tam olarak tutulmasn, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamannda ve güvenilir olarak üretilmesini salamak üzere idare tarafndan oluturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve dier kontrollerbütününü, 13

21 İç Kontrol Mevzuatı Ön Malî Kontrol:darelerin gelir, gider, varlk ve yükümlülüklerine ilikin malî karar ve ilemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanlabilir ödenek tutar, harcama program, finansman program, merkezi yönetim bütçekanunuvediermalîmevzuathükümlerineuygunluuvekaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanlmas yönlerinden yaplan kontrolünü, Görü Yazs: Ön malî kontrol sonucunda malî karar ve ilemlerin uygun bulunup bulunmad yönünde verilen yazl görüü veya dayanak belge üzerineyazlanerhi, Malî Hizmetler birimi: Kamu idarelerinde 5018 sayl Kanunun 60 nc maddesindebelirtilengörevleriyürütenbirimi, UsulveEsaslar:BuUsulveEsaslar, ifadeeder. çkontrolünamaçlar Madde4çkontrolünamaçlar; KNCBÖLÜM çkontrol a)kamugelir,gider,varlkveyükümlülüklerininetkili,ekonomikveverimli birekildeyönetilmesini, b) Kamu idarelerinin kanunlara ve dier düzenlemelere uygun olarak faaliyetgöstermesini, c)hertürlümalîkararveilemlerdeusulsüzlükveyolsuzluunönlenmesini, d)kararoluturmakveizlemekiçindüzenli,zamanndavegüvenilirraporve bilgiedinilmesini, e) Varlklarn kötüye kullanlmas ve israfn önlemek ve kayplara kar korunmasn, salamaktr. çkontrolstandartlar Madde5çkontrolstandartlar,merkeziuyumlatrmagöreviçerçevesinde Bakanlktarafndanbelirlenirveyaymlanr.dareler,malîvemalîolmayan tüm ilemlerinde bu standartlara uymakla ve gereini yerine getirmekle yükümlüdür. 14

22 Kanuna ve iç kontrol standartlarna aykr olmamak kouluyla, idarelerce görev alanlar çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli ilemlere ilikinstandartlarbelirlenebilir. çkontrolüntemelilkeleri Madde6çkontrolüntemelilkeleriunlardr: a) ç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluu çerçevesinde yürütülür. b)ç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alnr. c)çkontroleilikinsorumluluk,ilemsürecindeyeralanbütüngörevlileri kapsar. d)çkontrolmalîvemalîolmayantümilemlerikapsar. e)çkontrolsistemiyldaenazbirkezdeerlendirilirvealnmasgereken önlemlerbelirlenir. f)çkontroldüzenlemeveuygulamalarndamevzuatauygunluk,saydamlk, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleriesasalnr. çkontrolünunsurlarvegenelkoullar İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslars Madde7çkontrolünunsurlarvegenelkoullarunlardr: a)kontrolortam:dareninyöneticileriveçalanlarnniçkontroleolumlu bir bak salamas, etik deerlere ve dürüst bir yönetim anlayna sahip olmasesastr.performansesaslyönetimanlayçerçevesindegörev,yetki ve sorumluluklarn uzmanla önem verilerek bilgili ve yeterli kiilere verilmesivepersonelinperformansnndeerlendirilmesisalanr.darenin organizasyon yaps ile personelin görev, yetki ve sorumluluklar açk bir ekildebelirlenir. b)riskdeerlendirmesi:riskdeerlendirmesi,mevcutkoullardameydana gelendeiikliklerdikkatealnarakgerçekletirilenvesüreklilikarzedenbir faaliyettir.dare, stratejik plannda ve performans programnda belirlenen amaçvehedeflerineulamakiçiniçvednedenlerdenkaynaklananriskleri deerlendirir. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyetibelirlenirveuygulanr. 15

23 İç Kontrol Mevzuatı d)bilgiveiletiim:dareninihtiyaçduyacahertürlübilgiuygunbirekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile dier sorumluluklarn yerinegetirebilecekleribirekildevesüredeiletilir. e)gözetim:çkontrolsistemvefaaliyetlerisürekliizlenir,gözdengeçirilirve deerlendirilir. çkontroleilikinyetkivesorumluluklar Madde 8 Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulmas ve gözetilmesinden,harcamayetkilileriisegörevveyetkialanlarçerçevesinde, idari ve malî karar ve ilemlere ilikin olarak iç kontrolün ileyiinden sorumludur. darelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulmas, standartlarnnuygulanmasvegelitirilmesikonularndaçalmalaryaparve ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kaytlarnn usulüne ve standartlara uygun, saydam ve eriilebilirekilde tutulmasndansorumludur. Üstyöneticiler,harcamayetkililerivedieryöneticiler,meslekideerlereve dürüst yönetim anlayna sahip olunmasndan, malî yetki ve sorumluluklarn bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmi standartlara uyulmasnn salanmasndan, mevzuata aykr faaliyetlerin önlenmesinden, kapsaml bir yönetim anlayyla uygun bir çalma ortamnn ve saydamln salanmasndan görev ve yetkileri çerçevesindesorumludurlar. Üstyöneticilervebütçeileödenektahsisedilenharcamayetkilileri,heryl, i ve ilemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerinevemevzuatauygunbirekildegerçekletirildiiniiçereniç kontrol güvence beyann düzenler ve birim faaliyet raporlar ile idare faaliyetraporlarnaeklerler. ç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin ileyii, yöneticilerin görüü, kii ve/veya idarelerin talep veikâyetleri ile iç ve d denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alnarak ylda en az bir kez deerlendirmeyetâbitutulurvegerekliönlemleralnr. Merkeziuyumlatrmagörevi Madde 9 ç kontrole ilikin standart ve yöntemler Bakanlk tarafndan belirlenir,gelitirilirveuyumlatrlr.buçerçevedebakanlk; 16

24 a)ç kontrol standartlarn belirler ve bu standartlara uyulup uyulmadn izler, b)önmalîkontroleilikinstandartveyöntemlerileönmalîkontroletâbi malîkararveilemlerivebunlarnkontrolusulveesaslarnbelirler, c)ç kontrol alannda idareler arasnda koordinasyonu salar ve idarelere rehberlikhizmetiverir, d) ç kontrol ve ön malî kontrole ilikin genel ve özel nitelikli düzenlemelerdeidarelerleibirliiyapar,çalmatoplantlardüzenler, e) ç kontrol ve ön malî kontrol düzenleme ve uygulamalar hakknda idarelerdenraporvebilgialaraksistemlerinileyiiniizler, f)darelerinmalîhizmetlerbirimlerininçalmausulveesaslarnbelirler, g) Ulusal ve uluslararas iyi uygulama örneklerini aratrr, bunlarn uygulanmasyönündeçalmalaryapar, h) ç kontrol ile malî yönetim ve kontrol sistemine ilikin olarak eitim programlarhazrlar. Önmalîkontrolünkapsam İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslars ÜÇÜNCÜBÖLÜM ÖnMalîKontrol Madde 10 Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluu çerçevesinde,harcamabirimlerivemalîhizmetlerbirimitarafndanyerine getirilir. Ön malî kontrol, harcama birimleri tarafndan yaplan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafndan yaplan kontrollerden oluur. Malî hizmetler birimi tarafndan yaplacak ön malî kontrol, Usul ve Esaslarda belirtilen kontroller ile idarelerce yaplacak düzenlemeler çerçevesinde bu birim tarafndanyaplmasöngörülenkontrollerdenmeydanagelir. Gelir,gider,varlkveyükümlülüklereilikinmalîkararveilemler,harcama birimlerivemalîhizmetlerbirimitarafndanidareninbütçesi,bütçetertibi, kullanlabilir ödenek tutar, ayrntl harcama veya finansman programlar, merkezi yönetim bütçe kanunu ve dier malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Malî karar ve ilemler harcama birimleri tarafndan kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanlmasaçsndandakontroledilir. 17

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.SNÜ.0.65.01.04.558/00093 09.02.2009 Konu : Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar. Üniversitemiz harcama birimlerince

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Kırıkkale Üniversitesinin tüm

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Muratpaşa Belediyesinde yürütülecek ön malî kontrol faaliyetlerine

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi harcama

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük merkez ve taşra harcama

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülecek ön mali

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

Ön Mali Kontrol Yönergesi

Ön Mali Kontrol Yönergesi Adıyaman Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Adıyaman Üniversitesi harcama birimleri ile Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Ön Mali Kontrol

İKİNCİ BÖLÜM Ön Mali Kontrol Esasları, Ön mali kontrol: İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin, Üniversite bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24.12.2003 Sayı :25326 Üst yöneticiler Madde

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve işlemlerinin

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Karabağlar Belediyesi harcama birimleri

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Bilecik Üniversitesi Rektörlüğü Strateji

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde i Ön Mali Kontrol M. Sait ARCAGÖK Kamu Mali Yönetim Sisteminde Değişim Mali Yönetim Sisteminde Değişim İç Kontrol Anlayışında Değişim i Ön Mali Kontrol Anlayışında

Detaylı

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :89456481/612.02/863 04/03/2015 Konu :Ön Mali Kontrol İşlemler Yönergesi MÜSTEŞARLIK MAKAMINA 5018 sayılı Kamu Mal Yönetimi

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Karabağlar Belediyesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Muğla

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE TABİ MALİ KARAR VE İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE TABİ MALİ KARAR VE İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE TABİ MALİ KARAR VE İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE TABİ MALİ KARAR VE İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE TABİ MALİ KARAR VE İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE TABİ MALİ KARAR VE İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ÖN MAL KONTROL LEMLER NE L K N USUL VE ESASLAR YÖNERGES B R NC BÖLÜM

T.C. ORDU ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ÖN MAL KONTROL LEMLER NE L K N USUL VE ESASLAR YÖNERGES B R NC BÖLÜM T.C. ORDU ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ÖN MAL KONTROL LEMLER NE L K N USUL VE ESASLAR YÖNERGES B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde l- Bu Yönergenin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Dumlupınar Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve işlemlerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinde

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Müsteşarlığın harcama birimleri

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2012 Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI ÖN MALĐ KONTROL ĐŞLEMLERĐ YÖNERGESĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADALET BAKANLIĞI ÖN MALĐ KONTROL ĐŞLEMLERĐ YÖNERGESĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADALET BAKANLIĞI ÖN MALĐ KONTROL ĐŞLEMLERĐ YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE ÖN MALİ KONTROL Erkan KARAARSLAN 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali kontrol ve denetim 4 Şekilde düzenlenmiştir: 1- İç Kontrol

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE ÖN MALİ KONTROL

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE ÖN MALİ KONTROL 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE ÖN MALİ KONTROL Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali kontrol ve denetim 4 şekilde düzenlenmiştir:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik 19.10.2011-769) Bu Yönergenin amacı; Bakanlık

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

BA BAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖN MAL KONTROL LEMLER YÖNERGES. B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

BA BAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖN MAL KONTROL LEMLER YÖNERGES. B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar BA BAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖN MAL KONTROL LEMLER YÖNERGES B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amac, Genel Müdürlükte ön mali

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı Giresun Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi I BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi I BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi I BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (Değişik: 19/10/2011-769, Değişik: 02/06/2015-483)

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı :B.30.2.ÇNÜ.0.65.00.00/(2. Konu : Yapılandırma Raporu Çankırı, 21/01/2009 REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz Strateji Geliştirme

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Afyon Kocatepe

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ALTINORDU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C ALTINORDU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE1- Bu Yönetmeliğin Amacı; Altınordu Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı