KKTC ELEKTRİK KURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKTC ELEKTRİK KURUMU"

Transkript

1 İHALE NO:... KKTC ELEKTRİK KURUMU kıb-tek KIB-TEK OTOMASYON SİSTEM ODALARI İHALESİ

2 K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU MALZEME İHALELERİ GENEL ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI MADDE 1: a) K.K.T.C.Elektrik Kurumu (KIB-TEK) gereksinme duyduğu ekteki OTOMASYON SİSTEMİ ODALARI İHTİYAÇLARI ALIM İHALESİ... kapalı teklif usulü ile satın alacaktır. b) İhaleye konulan malzemelerin cinsi ve özellikleri ek teki liste ve teknik şartnamede belirtilmiştir. Liste eksiksiz doldurulup teklif verilecektir. Liste sığmıyorsa ek liste doldurup teklif vereceklerdir. İHALENİN HANGİ TARİHTE VE NEREDE YAPILACAĞI MADDE 2: Teklifler en geç 25/11/2014 Salı günü ö.e saat a kadar KIB-TEK te bulunan teklif kutusuna atılmalıdır. İHALEYE GİREMEYECEK OLANLAR MADDE 3: Devlet İhale Tüzüğü nün 30 ncu maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme (mukavele) feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir. TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR MADDE 4: Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a) KIB-TEK e yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır.(hangi şekilde olursa olsun Kati suretle teklif dosyası içinde çek veya nakit para kabul edilmeyecektir.) b) Banka teminat mektubu (39/2001 sayılı bankalar yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları geçerlidir). c) Teklif sahipleri, ihaleye başvurmadan önce geçici teminatı, nakit veya çekse bunu KIB-TEK veznesine yatırarak karşılığında alınacak makbuzu teklif mektubuna eklemek zorundadır. Geçici teminat banka teminat mektubu ise doğrudan teklif mektubuna eklenerek KIB-TEK e teslim edilir. d) İhale sonunda teklifi kabul edilmeyenlere ait Kıb-Tek veznesine yatırılan nakit ve/veya çek ve/veya geçici teminat mektubu Karar tarihinden itibaren 15(onbeş) iş günü içerisinde KIB-TEK Satın Alma Şube Amirinin onayı ile iade edilir.

3 e) Geçici Teminat miktarı, ihale katılımcısı tarafından aşağıdaki oranlar dikkate alınarak hesaplanır. Teklif edilen ihale bedeli: 20,000 TL ye kadar; 500 TL 20,000 TL den büyük 50,000 TL ye kadar; 1,000 TL 50,000 TL den büyük 100,000 TL ye kadar; 2,500 TL 100,000 TL den büyük 200,000 TL ye kadar; 5,000 TL 200,000 TL den büyük 500,000 TL ye kadar; 10,000 TL 500,000 TL den büyük 1,000,000 TL ye kadar; 25,000 TL 1,000,000 TL den büyük 2,500,000 TL ye kadar; 50,000 TL 2,500,000 TL den büyük 5000,000 TL ye kadar; 100,000 TL 5,000,000 TL den büyük miktarlar biçin; 150,000 TL İhale bedelinin belirlenemediği durumlarda geçici teminat miktarı ihale makamı tarafından belirlenir. Geçici teminat süresi en az 45 gün süreli olacak. (ihale kapandığı tarihten itibaren) Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. f) Kati (kesin) teminat miktarı ihale bedelinin %5 i kadardır. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI, VERİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ MADDE 5: Teklifler aşağıdaki hususları ihtiva edecek şekilde 1 (bir) nüsha hazırlanacaktır. a) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeleri içeren İhale Dosyası, dosya ile birlikte verilen zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı veya ticari ünvanı, yasal adresi, telefon numarası, Teklif Kabul No. su, ihale kapanış tarihi ve teklifin hangi işe ait olduğunun yazılması şarttır. Zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanması ve/veya mühürlenmesi şarttır. Teklifler ihale ilanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar KIB- TEK teklif kutusuna atılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. b) Teklifin kutuya atıldığı gün zarfta bulunması şart olan belgeler şunlardır: 1) Teklif 2) İhale Şartnamesi 3) Geçici Teminat (Madde 4 uygun olarak) 4) Vergi Güvenlik Belgesi (Vergi borcu olup olmadığına dair) 5) Şirket Tescil Belgesi (Şirket olarak katılmayanlar kimlik kartı fotokopilerini) 6) İhtiyat Sandığı Belgesi (yatırım borcu olup olmadığına dair) 7) Sosyal Sigorta Belgesi (pirim borcu olup olmadığına dair) 8) Çalışma Dairesi Belgesi (ihaleye katılmasında sakınca yoktur)

4 9) Yetki Beyannamesi (Teklif vermeye ve işlem yapabilmesine yetkili olduğuna dair) 10) Şirket İmza Sirküleri 11) Broşür ve/veya Kataloglar (İdari ve/veya Teknik Şartnamede istenmesi halinde) 12) Şartname alındı makbuzu veya fotokopisi 13) Diğer Belgeler İSTEKLİNİN KENDİSİNİN DÜZENLEDİĞİ BELGELER NOTERDEN TASDİKLİ OLACAKTIR. FOTOKOPİ OLARAK SUNULACAK BELGELERDE NOTERİN ASLI GİBİDİR ONAYI BULUNACAKTIR. RESMİ DAİRELERDEN ALINAN ORİJİNAL BELGELERİN NOTER TASDİKLİ OLMASI GEREKMEZ. Teklifler alındıktan ve değerlendirme aşamasına geçildikten sonra net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını veya ihale konusu bir işin niteliğinin gerektirmesi halinde katılımcılardan bu şartnamede belirtilenlerden başka türde sertifikalar veya ek belgeler sunmalarını talep edebilir. Bu belgeler arasında yerli üretim (KKTC imali) olan malzemeler için Yerli Üretim Belgesi de yer almaktadır. Ancak, bu açıklama ve belgeler hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz. b.4)vergi güvenlik belgesi: Vergi güvenlik belgesini Gelir ve Vergi Dairesinin Lefkoşadaki merkezinden alınmış olacak ve vergi borcunun olup olmadığını gösteren bir belge olacaktır. b.5)şirket tescil belgesi: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi nden dört sayfa halinde alınmış belgeleri içermektedir. Birinci sayfa Şirketin kayıtlı olduğu adresi gösteren belge, ikinci sayfa Şirketin kuruluş tarihini gösteren belge, üçüncü sayfa şirketin hissedarlarını gösteren belge, dördüncü sayfa direktörler kurulu ve sekreterini gösteren belge olmalıdır. Şirket olarak katılmayanlar kimlik kartlarının fotokopilerini vermelidirler. b.6)ihtiyat Sandığı belgesi: İhtiyat Sandığı Dairesinden alınmış olacak ihtiyat sandığı yatırım borcunun olup olmadığını gösteren belge olacaktır. b.7)sosyal Sigorta belgesi: Sosyal Sigorta Dairesinden alınmış olacak sosyal sigorta prim borcunun olup olmadığını gösteren belge olacaktır. b.8) Çalışma Dairesi belgesi: Çalışma Dairesinden alınmış olacak olan bu belge, değiştirilmiş şekliyle 22/1992 sayılı iş yasasının 59(4) maddesine göre, ihalelere katılmasında bir sakınca olmadığını gösteren belge olmalıdır. b.9) Diğer belgeler: Teknik veya idari şartnamede istenen diğer belgeleri kapsamaktadır. Bu belgelerin de eksiksiz bu bölüme konması gerekmektedir. Belgelerin aslı ve fotokopisi verilecektir. b.10)broşür ve/veya kataloglar: Bu bölüme ise şartnamede istenen broşür veya kataloglar konmalıdır. Eğer bu bölümün sığmayacağı kadar çok ise, ayrı bir zarfın içine konularak üzerine katılan firma ismi ve katıldığı ihalenin konusu ve sıra numarası yazılarak

5 teklif kutusuna atılır. Katalog ve broşürlerin üzerine teklif veren firmanın ismi mutlak surette yazılmalıdır. b.11)şartname alındı makbuzu ve fotokopisi: Şartnameyi aldığına dair K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU ndan almış olduğu makbuzun aslını ve/veya fotokopisini teklif dosyasının ekine koymak zorundadırlar. Şartname almayan teklif sahipleri ihaleye teklif veremezler. Şartname almadan ihaleye teklif verenlerin teklifleri geçersiz sayılır. c.)teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyle, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlanmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. NUMUNE İŞLERİ MADDE 6: a) İhale işlerinde ilgililerden (firmalardan)malzeme ihalesi ise teknik şartnamede belirtilmesi halinde numune alınacaktır. Numunelerin istenmesi halinde en geç ihalenin açıldığı tarihteki mesai bitimine kadar KIB-TEK Satın alma şube amirliğine verilmesi,gerekir. Numunesi şartnameye uymadığı saptananlar ihalede değerlendirme dışı bırakılırlar. b) Numunelerin üzerinde hangi kişi ve kuruluşa ait olduğunu gösteren isim ve/veya mühür bulunacaktır. İhaleyi kazanan kişi veya kuruluşun numunesi, malzeme teslim edilinceye kadar saklanır. Teslim işlemlerinin tamamlanmasından sonra numuneler iade edilir. c) İhaleyi kazanmayanların numuneleri ise ihale kararı üretildikten sonra iade edilebilir. Bir ay zarfında aranmayan numuneler tahrip edilir veya KIB-TEK e intikal ettirilir. TEKLİF KUTUSUNUN AÇILMASI VE GELEN TEKLİFLERİN OKUNMASI MADDE 7: a) Gelen teklifler, Komisyon tarafından teklif sahiplerinin huzurunda açılarak sıra ile numaralanır. Okunduktan sonra mühürlenip imzalanır. b) Toplantıya katılmayı arzu eden teklif sahipleri, tekliflerin açılacağı gün ve saatte KIB-TEK Binasında hazır bulunabilirler. Teklif sahipleri toplantıya katılmakta serbesttir. İhale Komisyonu, teklif sahiplerinin tümünün veya bir kısmının toplantıya katılıp katılmadığına bakmadan tekliflerin açılıp okunmasını yapabilir. c) Teklifler okunup kaydedildikten sonra tekliflerin komisyon tarafından incelenmesine geçilir. Tekliflerin incelenmesi sırasında hiç bir teklif sahibi değerlendirme kurulu toplantısında hazır bulunamaz. YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ MADDE 8: a) K.K.T.C. imali olan malzemeler (sadece malzeme alımlarında) Şartnameye uygun olması halinde, E Bakanlar Kurulu kararına göre tekliflerin fiyat farkına %20 oranına kadar koruma sağlanacaktır. b) İhaleye teklif verecek olan firmalar, verecekleri malzeme KKTC imali ise Sanayi Dairesi Müdürlüğü nden onaylı formu (Yerli Üretim Belgesini) teklifleri ile birlikte Diğer Belgeler bölümüne koyup vereceklerdir.

6 c) İhaleye teklif verenler KKTC menşei olduğunu belirtikleri halde yerli üretim belgesi sunmamaları halinde yerli üretim olarak değerlendirilmeyecektir. FİYAT VE PARA BİRİMİ MADDE 9: a) Teklifler TL veya yabancı para birimi cinsinden verilebilir. Yabancı para birimi üzerinden verilecek teklifler, teklif kapanış günündeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL ye dönüştürülerek değerlendirilecektir. b) Teklif fiyatları KDV siz olarak verilecek, verilen teklif rakam ve yazı ile yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. c) Teklif fiyatları birim fiyat, toplam fiyat ve genel toplam fiyat olarak yazılacaktır. d) İhale edilen malzemelere gümrük resminden muaf olacak malzemeler için gümrük muafiyet belgesi KKTC Elektrik Kurumu tarafından temin edilecektir. MUKAVELE VE KESİN TEMİNAT MADDE 10: a) İhaleyi kazanan kişi veya firmalar, karar tebliğinden sonra 8 (sekiz) iş günü içinde KIB-TEK ile mukavele imzalamak zorundadır. b) İhale üzerine kalan istekliden,bu şartnamenin 4 maddesinde f şıkkında belirtilen değerlerden kesin teminat alınır. c) KIB-TEK değerlendirme aşamasında, herhangi bir gerekçe ile malzeme miktarında %20 oranında azaltma veya artırma yapabilir. d) İhaleyi kazanan kişi veya firma, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde geçici teminatı kesin teminata tamamlar. Buna ait kesin teminat mektubunu KIB-TEK e ibraz eder. Gelir ve Vergi dairesi, Sosyal sigortalar dairesi ve İhtiyat sandığı Dairesine kesinleşmiş borcunun bulunmadığına veya söz konusu kurumlara olan kesinleşmiş borcunun yapılandırıldığına dair belgeler KIB-TEK e sunulur ve 3 (üç) iş günü içerisinde masraflar kendisine ait olmak üzere sözleşmeyi imzalar. e) Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat Kıb-Tek e irad kaydedilir. TESLİMAT YERİ VE MONTAJ MADDE 11: a) Teslimat ihaleyi kazanan firma tarafından ve KIB-TEK in göstereceği yere yapılacaktır. b) İhaleyi kazanan kişi veya kuruluş malzemeyi KIB-TEK in göstereceği yere indirmekten de sorumludur. Aksi belirtilmedikçe montajı olan işlerden de ihaleyi kazanan kişi veya kuruluş sorumlu tutulacaktır.

7 TESLİMAT SÜRESİ MADDE 12: a) Malzemelerin montajı ve işin teslimatı, ihaleyi kazanan kişi veya kuruluş ile yapılan sözleşme tarihinden başlamak üzere BİR AY içerisinde bir tamam teslim edecektir. b) Erken teslim avantaj sayılacaktır. MARKA VE MENŞE MADDE 13: İhaleye katılan kişi veya kuruluşlar ihaleye çıkılan malzemelerin marka ve menşe lerini (hangi ülkede üretildiğini) tekliflerinde açıkça belirtecektir. TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI MADDE 14: Sözleşme yapıldıktan sonra satıcı taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmezse veya KIB-TEK in en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihbarına rağmen aynı durum devam ederse sözleşme feshedilir ve teminata el konulur ve KIB-TEK e irad kaydedilir. Konu mahkemeye intikal edecek olursa satıcı doğacak zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır. GECİKME HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR MADDE 15: Devlet İhale Tüzüğünün 35.(2), (3) ve (4). Maddesine göre teslim edilecek malzemenin gününde teslim edilmemesi durumunda Force-Majeure halleri dışında KIB-TEK her geçen takvim günü için %0,2 (binde iki) oranında gecikme cezası kesecektir. Gecikme cezası her halukarda malzeme bedelinin %10 unu aşmayacaktır. Gecikme süresinin 30 günü aşması halinde KIB-TEK, yazılı bir bildirim ile sözleşmeyi iptal ederek sözkonusu malzemeyi bir başkasına getirtmek ve böyle bir durumda fazladan ödeyeceği miktarı malzemeyi zamanında getirtmeyen satıcıdan (gecikme cezasına ek olarak) talep ve tahsil etmek hakkına sahip olacaktır. Zorunlu neden (force majeure), sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkan ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlar olup başlıcaları aşağıda belirtilmiştir. a. Yangın, b. Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler, c. Salgın hastalıklar, d. Savaş hali, e. Seferberlik hali, f. Sabotaj veya işin yapımını engelleyen diğer haller, g Ambargo, h. Hükümet tasarrufları, ı. Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması veya

8 avarya hali, Zorunlu nedenlerin süre uzatımına konu olabilmesi için ilgili Resmi Kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır. ÖDEME KOŞULLARI MADDE 16: a) KIB-TEK, ihale ve mukavele koşullarına uygun olarak teslim edilecek olan malzemenin bedelini, teslim tarihinden sonraki en geç 45 gün sonunda ödeyecektir. b) KIB-TEK bu süre sonunda, ödemediği TL birimli faturalar için yıllık %20 ve yabancı para birimli faturalar için ise yıllık %6 olmak üzere gün-adat (ödemenin yapılacağı güne kadar geçen toplam takvim gününe karşılık) gecikme cezası ödeyecektir. c) Firmalar, yabancı para birimi ile teklif verdikleri malzemeler için teklif ettikleri para birimine göre fatura kesecekler ve ödemenin yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Alış Kurundan TL olarak ödeneceklerdir. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ MADDE 17: Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlık karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Bu sürette giderilemeyen bütün uyuşmazlıklar halinde K.K.T.C. Mahkemeleri yetkili olacak, K.K.T.C. kanun ve mevzuatı uygulanacaktır MADDE 18: Komisyon karar vermeden önce teklif yapan müessesenin veya müteahhitin taahhütlerine sadakat durumunu da dikkate alacaktır. GARANTİ MADDE 19: Tüm malzeme ve hizmetler için en az İKİ yıl garanti verilecektir. Garanti süresinin uzun olması avantaj olacaktır. MADDE 20: İşbu Genel Şartname, bu madde de dahil olmak üzere 20(yirmi) maddeden oluşmaktadır.

9 KIB-TEK OTOMASYON SİSTEM ODALARI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 Yükseltilmiş Taban (Yeni sistem odası): Döşeme yüksekliği cm arasında olmalıdır. Paneller, yüksek yoğunluğa sahip yonga levhadan mamul olup, alttan 0.5mm galvanize çelik,30mm kalınlığında ve 60*60 cm ölçülerinde olmalıdır. Yükseltilmiş döşeme üstten en az 2 mm antistatic malzeme ile kaplı olmalıdır. Panellerin kenarları çarpma ve sarsılmalara karşı dirençli olmalıdır. Panellerin döşemesinden sonra duvar kenarları uygun malzeme ile kaplanmalıdır. Yükseltilmiş panellerin altında döşenecek kablolar mutlak surette metal tavalar içerisinden geçirilecektir.* Kullanılacak paneller olası yangın durumunda en az 60 dk dayanabilmelidir. Bu özellik belgelendirilmelidir* Panellerin zemine tutturulması mutlak surette özel yapıştırıcı ile olmalıdır. Zeminde döşenecek elektrik ve data kabloları ayrı ayrı metal tavalar kullanılarak yapılacaktır. Paneller üzerinde kabin girişi için kullanılacak kablo boşlukları için uygun kablo çıkış kapağı kutusu olmalıdır. Panel altı Zemin mutlak surette toz tutmaz boya ile kaplanmalıdır. (oda ölçüleri teklif verecek firma tarafından alınacaktır.) Ortam Yönetim Sistemi: (1 adet çevre elemanları iki ayrı (yeni sistem odası ve SCADA sistem odası) Sistem Odasına döşenecektir. Nem ve sıcaklık sensörü Su algılama sensörü Duman ve gaz modülü Kamera Web arayüzü ile uzaktan erişim imkanı vermeli Herhangi bir olay anında SMS ve gönderebilmeli. Mevcut Sistem Odasında kullanılmakta olan TSENS marka ortam denetleme modülü bulunmaktadır. Program Web Manager arayüzü ile çalıştırılmaktadır. Teklif edilecek olan Sistemin, mevcut sistemle bütünlüklü çalıştırılabilmesi için Sistem teklifinize getireceği ek maliyeti teklifinizde ayrı olarak belirtmeniz gerekmektedir.(bütünlüklü çalışan ve çalışamayan iki ayrı sistem) Otomatik yangın söndürme sistemi 1 adet: (Çevre elemanları 3 ayrı Sistem Odasına döşenecektir.) Sistem gazlı söndürme sistemine sahip olmalıdır. Sistem bileşenleri, control paneli,algılama ve uyarı elemanları ve tamamlayıcı ekipmanlardan oluşmalıdır. Kurulacak sistemlerin kapasitesi 3 adet sistem odasının net fiziksel boyutlarına göre yapılmalıdır. Söndürme sistemi manuel veya otomatik olarak devreye girebilmelidir. Alarm anında hem ışıklı hem de sesli uyarıda bulunabilmelidir. Kontrol paneli sistem odasının dışına yerleştirilmelidir. Yangın söndürme sisteminin garanti süresi en az 5 yıl olmalıdır. Garanti süresi boyunca ek ücret talep edilmeden yılda en az 2 kez 6 aylık periyotlarla bakım ve kontrolu yetkili firma/servis tarafından yapılmalıdır. Ihtiyaç kapasitesi mevcut sistem odalarının yerinde ölçümü ile firma tarafından yapılacaktır. Ortam Yönetim Sistemi ve Otamatik Yangın Söndürme Sistemi tek bir SİSTEM olarak da teklif edilebilir.

10 Nem oranı düzenleyici çihaz (3 adet) Sistem odalarındaki nem oranını düzenlemeli ve havayı temizlemelidir. LCD kontrol paneli olmalıdır. Ortamdaki nem oranı bu göstergeden takip edilebilmelidir. Sürekli tahliye için sistem odasının dışına su gideri bağlantısı yapılmalıdır. Su gideri dış duvardan zemine kadar indirilmelidir. Otomatik defrost özelliği olmalıdır. Sıcak gaz defrost özelliği olmalıdır Yoğuşma pompası bulunmalıdır. Hava filtresi bulunmalıdır. Garanti süresi en az 3 yıl olmaldır. Garanti süresi boyunca yılda 6 aylık periyotlarla en az iki kez bakım ve kontrol edilmelidir. Etiket Yazıcı: El tipi olmalıdır. Etiketlere lazer baskı yapabilmelidir. Iki satır baskı imkanı verebilmelidir. Yazıcıdan alınan etiketler silinmez özellikte olmalıdır. Cihazla birlikte, desteklediği ölçülerde ölçüt bazında en az 3 adet etiket şeridi verilmelidir. Son etiket hafızası olmalıdır. Buzluk Tipi 24 BTU klima. (2 adet sistem odası) Kurulacak klimalar yedekli çalıştırılacaktır. Klimalar kullanılacak zamanlayıcı ile 24/24 ayarlanacaktır. Klimalar inverter özellikli olmalıdır. Duvar Tipi 18Btu klima: (1 adet) Mevcut ups odasında bulunan klima ile yedekli çalıştırılacaktır. Klimalar kullanılacak zamanlayıcı ile 24/24 ayarlanacaktır. Inverter özelliği olmalıdır. Yapı İşleri: Sistem odası ve ups odası yangına 60 dk dayanıklı boya ile boyanacaktır. Yeni sistem odası duvarları ısı ve yangına karşı korumalı kaplama ile en az bir kat döşenmelidir. Sisem odası ve Ups odalarında bulunan cam kapı ve pencereler ısıya karşı izole edilecektir. Sistem odası ve ups odalarında yapılacak kablolama işlemlerinde mutlak surette metal kanallar kullanılacaktır. Fiber Kablo çekimi ve sonlandırması: Kıb-Tek Merkez Bina eski server odası ile Kıb-Tek Bölge Amirliği Yeni sistem odası arasında fiber bağlantı kurulacaktır. Kullanılacak olan fiber kablo en az 24 foy olacaktır. Fiber single mode olacaktır. Boş sonlandırma kutusu takılacaktır.(sc,st,fc uyumlu) *İhale ile ilgili tüm ölçümler teklif verecek firmalar tarafından yerinde yapılabilecektir. *Teklif edilecek tüm malzemeler için ilgili standartlara uygunluk ve kalite belgeleri teklif ile birlikte verilecektir.

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU HİZMET ALIMI İHALELERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU HİZMET ALIMI İHALELERİ İDARİ ŞARTNAMESİ KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU HİZMET ALIMI İHALELERİ İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: ĠHALE KONUSU VE ġeklġ ĠLE ĠġĠN NĠTELĠĞĠ, NEVĠ VE MĠKTARI a) K.K.T.C. Elektrik Kurumu (KIB-TEK) gereksinme duyduğu ekteki hizmeti

Detaylı

KKTC Başbakanlık. Devlet Planlama Örgütü

KKTC Başbakanlık. Devlet Planlama Örgütü KKTC Başbakanlık Hanehalkı İşgücü Anketi Veri Girişleri Yazılımı Genel İdari Şartname 1 / 6 GENEL ŞARTNAME İHALE KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: MADDE 1: a) K.K.T.C. Kuruluşlarının

Detaylı

TEKLİFNAME. Merkezi İhale Komisyonu aşağıdaki malzeme/hizmet için kapalı zarf usulü ile teklif kabul eder.

TEKLİFNAME. Merkezi İhale Komisyonu aşağıdaki malzeme/hizmet için kapalı zarf usulü ile teklif kabul eder. TEKLİFNAME Merkezi İhale Komisyonu aşağıdaki malzeme/hizmet için kapalı zarf usulü ile teklif kabul eder. I. Yapılacak İş : a. Elektronik Kimlik ve elektronik Pasaport kapsamında bulunan tüm İşler. II.

Detaylı

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU 1 KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU kıb-tek İHALE KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 1: a) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) gereksinme duyduğu ekteki malzemeleri kapalı teklif usulü ile satın alacaktır. b) İhaleye konulan

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20112 07.10.2013 Konu : HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı yapılacaktır.

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14892 16.06.2016 Konu : Kalem Pil Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kalem Pil Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 22.06.2016 Çarşamba

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Atağ Akü Sanayi Ltd. Atağ Akü Sanayi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6566 19.03.2015 Konu : Lazer Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Lazer Yazıcı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 24.03.2015

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSKAN VE REHABİLİTASYON DAİRESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 Aşağıda tapu kaydı ve taban fiyatları belirtilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhriyeti Devleti ne ait taşınmaz mallar, 31.10.2008

Detaylı

GENEL ġartname. ĠHALE KONUSU VE ġeklġ ĠLE ĠġĠN NĠTELĠĞĠ, NEVĠ VE MĠKTARI:

GENEL ġartname. ĠHALE KONUSU VE ġeklġ ĠLE ĠġĠN NĠTELĠĞĠ, NEVĠ VE MĠKTARI: GENEL ġartname ĠHALE KONUSU VE ġeklġ ĠLE ĠġĠN NĠTELĠĞĠ, NEVĠ VE MĠKTARI: MADDE 1 : a) K.K.T.C Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı nın tanıtım amacıyla gereksinim duyduğu; çeģitli tanıtıcı broģür basımı ve

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21634 13.10.2015 Konu : Fotokopi Makinesi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Fotokopi Makinesi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 20.10.2015

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 54 Karanfil Sok. Zümrütköy, Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20537 05.11.2014 Konu : Baskılı CD Zarfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Baskılı CD Zarfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 10.11.2014

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 2132 23.01.2015 Konu : Orijinal Toner Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Orijinal Toner Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 27.01.2015 Salı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21610 05.11.2013 Konu : Disk, Disk Kılıfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Disk, Disk Kılıfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3.

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3. T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONEL MAAŞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU 1.KURUMUN ADI: 2.KURUMUN ADRESİ: T.C KOÇARLI BELEDİYESİ ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI NO:5 KOÇARLI 3.KURUMUN TELEFON VE FAKS

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8268 29.03.2016 Konu : Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2015 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN 26881 Teklif No 677/2015-1409 İşin Adı 20000 Adet Bardak Plastik Alım Şekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. GÜLVER TİCARET&Co. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası :2014/1 1-Kurumun Adı :Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü A) Adresi :Hükümet Konağı Kat:2 SARAY B) Telefon

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KOLİ İNŞAAT LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:21 Organize Sanayi Bölgesi Haspolat da 1 adet 80

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Mobilya Grubu Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

Asbuzu Ticaret Ltd Şti.

Asbuzu Ticaret Ltd Şti. SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

AJANDA ŞARTNAMESİ ../..

AJANDA ŞARTNAMESİ ../.. AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2012 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA BİRLİK) Genel

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı