KKTC ELEKTRİK KURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKTC ELEKTRİK KURUMU"

Transkript

1 İHALE NO:... KKTC ELEKTRİK KURUMU kıb-tek KIB-TEK OTOMASYON SİSTEM ODALARI İHALESİ

2 K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU MALZEME İHALELERİ GENEL ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI MADDE 1: a) K.K.T.C.Elektrik Kurumu (KIB-TEK) gereksinme duyduğu ekteki OTOMASYON SİSTEMİ ODALARI İHTİYAÇLARI ALIM İHALESİ... kapalı teklif usulü ile satın alacaktır. b) İhaleye konulan malzemelerin cinsi ve özellikleri ek teki liste ve teknik şartnamede belirtilmiştir. Liste eksiksiz doldurulup teklif verilecektir. Liste sığmıyorsa ek liste doldurup teklif vereceklerdir. İHALENİN HANGİ TARİHTE VE NEREDE YAPILACAĞI MADDE 2: Teklifler en geç 25/11/2014 Salı günü ö.e saat a kadar KIB-TEK te bulunan teklif kutusuna atılmalıdır. İHALEYE GİREMEYECEK OLANLAR MADDE 3: Devlet İhale Tüzüğü nün 30 ncu maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme (mukavele) feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir. TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR MADDE 4: Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a) KIB-TEK e yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır.(hangi şekilde olursa olsun Kati suretle teklif dosyası içinde çek veya nakit para kabul edilmeyecektir.) b) Banka teminat mektubu (39/2001 sayılı bankalar yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları geçerlidir). c) Teklif sahipleri, ihaleye başvurmadan önce geçici teminatı, nakit veya çekse bunu KIB-TEK veznesine yatırarak karşılığında alınacak makbuzu teklif mektubuna eklemek zorundadır. Geçici teminat banka teminat mektubu ise doğrudan teklif mektubuna eklenerek KIB-TEK e teslim edilir. d) İhale sonunda teklifi kabul edilmeyenlere ait Kıb-Tek veznesine yatırılan nakit ve/veya çek ve/veya geçici teminat mektubu Karar tarihinden itibaren 15(onbeş) iş günü içerisinde KIB-TEK Satın Alma Şube Amirinin onayı ile iade edilir.

3 e) Geçici Teminat miktarı, ihale katılımcısı tarafından aşağıdaki oranlar dikkate alınarak hesaplanır. Teklif edilen ihale bedeli: 20,000 TL ye kadar; 500 TL 20,000 TL den büyük 50,000 TL ye kadar; 1,000 TL 50,000 TL den büyük 100,000 TL ye kadar; 2,500 TL 100,000 TL den büyük 200,000 TL ye kadar; 5,000 TL 200,000 TL den büyük 500,000 TL ye kadar; 10,000 TL 500,000 TL den büyük 1,000,000 TL ye kadar; 25,000 TL 1,000,000 TL den büyük 2,500,000 TL ye kadar; 50,000 TL 2,500,000 TL den büyük 5000,000 TL ye kadar; 100,000 TL 5,000,000 TL den büyük miktarlar biçin; 150,000 TL İhale bedelinin belirlenemediği durumlarda geçici teminat miktarı ihale makamı tarafından belirlenir. Geçici teminat süresi en az 45 gün süreli olacak. (ihale kapandığı tarihten itibaren) Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. f) Kati (kesin) teminat miktarı ihale bedelinin %5 i kadardır. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI, VERİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ MADDE 5: Teklifler aşağıdaki hususları ihtiva edecek şekilde 1 (bir) nüsha hazırlanacaktır. a) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeleri içeren İhale Dosyası, dosya ile birlikte verilen zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı veya ticari ünvanı, yasal adresi, telefon numarası, Teklif Kabul No. su, ihale kapanış tarihi ve teklifin hangi işe ait olduğunun yazılması şarttır. Zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanması ve/veya mühürlenmesi şarttır. Teklifler ihale ilanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar KIB- TEK teklif kutusuna atılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. b) Teklifin kutuya atıldığı gün zarfta bulunması şart olan belgeler şunlardır: 1) Teklif 2) İhale Şartnamesi 3) Geçici Teminat (Madde 4 uygun olarak) 4) Vergi Güvenlik Belgesi (Vergi borcu olup olmadığına dair) 5) Şirket Tescil Belgesi (Şirket olarak katılmayanlar kimlik kartı fotokopilerini) 6) İhtiyat Sandığı Belgesi (yatırım borcu olup olmadığına dair) 7) Sosyal Sigorta Belgesi (pirim borcu olup olmadığına dair) 8) Çalışma Dairesi Belgesi (ihaleye katılmasında sakınca yoktur)

4 9) Yetki Beyannamesi (Teklif vermeye ve işlem yapabilmesine yetkili olduğuna dair) 10) Şirket İmza Sirküleri 11) Broşür ve/veya Kataloglar (İdari ve/veya Teknik Şartnamede istenmesi halinde) 12) Şartname alındı makbuzu veya fotokopisi 13) Diğer Belgeler İSTEKLİNİN KENDİSİNİN DÜZENLEDİĞİ BELGELER NOTERDEN TASDİKLİ OLACAKTIR. FOTOKOPİ OLARAK SUNULACAK BELGELERDE NOTERİN ASLI GİBİDİR ONAYI BULUNACAKTIR. RESMİ DAİRELERDEN ALINAN ORİJİNAL BELGELERİN NOTER TASDİKLİ OLMASI GEREKMEZ. Teklifler alındıktan ve değerlendirme aşamasına geçildikten sonra net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını veya ihale konusu bir işin niteliğinin gerektirmesi halinde katılımcılardan bu şartnamede belirtilenlerden başka türde sertifikalar veya ek belgeler sunmalarını talep edebilir. Bu belgeler arasında yerli üretim (KKTC imali) olan malzemeler için Yerli Üretim Belgesi de yer almaktadır. Ancak, bu açıklama ve belgeler hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz. b.4)vergi güvenlik belgesi: Vergi güvenlik belgesini Gelir ve Vergi Dairesinin Lefkoşadaki merkezinden alınmış olacak ve vergi borcunun olup olmadığını gösteren bir belge olacaktır. b.5)şirket tescil belgesi: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi nden dört sayfa halinde alınmış belgeleri içermektedir. Birinci sayfa Şirketin kayıtlı olduğu adresi gösteren belge, ikinci sayfa Şirketin kuruluş tarihini gösteren belge, üçüncü sayfa şirketin hissedarlarını gösteren belge, dördüncü sayfa direktörler kurulu ve sekreterini gösteren belge olmalıdır. Şirket olarak katılmayanlar kimlik kartlarının fotokopilerini vermelidirler. b.6)ihtiyat Sandığı belgesi: İhtiyat Sandığı Dairesinden alınmış olacak ihtiyat sandığı yatırım borcunun olup olmadığını gösteren belge olacaktır. b.7)sosyal Sigorta belgesi: Sosyal Sigorta Dairesinden alınmış olacak sosyal sigorta prim borcunun olup olmadığını gösteren belge olacaktır. b.8) Çalışma Dairesi belgesi: Çalışma Dairesinden alınmış olacak olan bu belge, değiştirilmiş şekliyle 22/1992 sayılı iş yasasının 59(4) maddesine göre, ihalelere katılmasında bir sakınca olmadığını gösteren belge olmalıdır. b.9) Diğer belgeler: Teknik veya idari şartnamede istenen diğer belgeleri kapsamaktadır. Bu belgelerin de eksiksiz bu bölüme konması gerekmektedir. Belgelerin aslı ve fotokopisi verilecektir. b.10)broşür ve/veya kataloglar: Bu bölüme ise şartnamede istenen broşür veya kataloglar konmalıdır. Eğer bu bölümün sığmayacağı kadar çok ise, ayrı bir zarfın içine konularak üzerine katılan firma ismi ve katıldığı ihalenin konusu ve sıra numarası yazılarak

5 teklif kutusuna atılır. Katalog ve broşürlerin üzerine teklif veren firmanın ismi mutlak surette yazılmalıdır. b.11)şartname alındı makbuzu ve fotokopisi: Şartnameyi aldığına dair K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU ndan almış olduğu makbuzun aslını ve/veya fotokopisini teklif dosyasının ekine koymak zorundadırlar. Şartname almayan teklif sahipleri ihaleye teklif veremezler. Şartname almadan ihaleye teklif verenlerin teklifleri geçersiz sayılır. c.)teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyle, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlanmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. NUMUNE İŞLERİ MADDE 6: a) İhale işlerinde ilgililerden (firmalardan)malzeme ihalesi ise teknik şartnamede belirtilmesi halinde numune alınacaktır. Numunelerin istenmesi halinde en geç ihalenin açıldığı tarihteki mesai bitimine kadar KIB-TEK Satın alma şube amirliğine verilmesi,gerekir. Numunesi şartnameye uymadığı saptananlar ihalede değerlendirme dışı bırakılırlar. b) Numunelerin üzerinde hangi kişi ve kuruluşa ait olduğunu gösteren isim ve/veya mühür bulunacaktır. İhaleyi kazanan kişi veya kuruluşun numunesi, malzeme teslim edilinceye kadar saklanır. Teslim işlemlerinin tamamlanmasından sonra numuneler iade edilir. c) İhaleyi kazanmayanların numuneleri ise ihale kararı üretildikten sonra iade edilebilir. Bir ay zarfında aranmayan numuneler tahrip edilir veya KIB-TEK e intikal ettirilir. TEKLİF KUTUSUNUN AÇILMASI VE GELEN TEKLİFLERİN OKUNMASI MADDE 7: a) Gelen teklifler, Komisyon tarafından teklif sahiplerinin huzurunda açılarak sıra ile numaralanır. Okunduktan sonra mühürlenip imzalanır. b) Toplantıya katılmayı arzu eden teklif sahipleri, tekliflerin açılacağı gün ve saatte KIB-TEK Binasında hazır bulunabilirler. Teklif sahipleri toplantıya katılmakta serbesttir. İhale Komisyonu, teklif sahiplerinin tümünün veya bir kısmının toplantıya katılıp katılmadığına bakmadan tekliflerin açılıp okunmasını yapabilir. c) Teklifler okunup kaydedildikten sonra tekliflerin komisyon tarafından incelenmesine geçilir. Tekliflerin incelenmesi sırasında hiç bir teklif sahibi değerlendirme kurulu toplantısında hazır bulunamaz. YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ MADDE 8: a) K.K.T.C. imali olan malzemeler (sadece malzeme alımlarında) Şartnameye uygun olması halinde, E Bakanlar Kurulu kararına göre tekliflerin fiyat farkına %20 oranına kadar koruma sağlanacaktır. b) İhaleye teklif verecek olan firmalar, verecekleri malzeme KKTC imali ise Sanayi Dairesi Müdürlüğü nden onaylı formu (Yerli Üretim Belgesini) teklifleri ile birlikte Diğer Belgeler bölümüne koyup vereceklerdir.

6 c) İhaleye teklif verenler KKTC menşei olduğunu belirtikleri halde yerli üretim belgesi sunmamaları halinde yerli üretim olarak değerlendirilmeyecektir. FİYAT VE PARA BİRİMİ MADDE 9: a) Teklifler TL veya yabancı para birimi cinsinden verilebilir. Yabancı para birimi üzerinden verilecek teklifler, teklif kapanış günündeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL ye dönüştürülerek değerlendirilecektir. b) Teklif fiyatları KDV siz olarak verilecek, verilen teklif rakam ve yazı ile yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. c) Teklif fiyatları birim fiyat, toplam fiyat ve genel toplam fiyat olarak yazılacaktır. d) İhale edilen malzemelere gümrük resminden muaf olacak malzemeler için gümrük muafiyet belgesi KKTC Elektrik Kurumu tarafından temin edilecektir. MUKAVELE VE KESİN TEMİNAT MADDE 10: a) İhaleyi kazanan kişi veya firmalar, karar tebliğinden sonra 8 (sekiz) iş günü içinde KIB-TEK ile mukavele imzalamak zorundadır. b) İhale üzerine kalan istekliden,bu şartnamenin 4 maddesinde f şıkkında belirtilen değerlerden kesin teminat alınır. c) KIB-TEK değerlendirme aşamasında, herhangi bir gerekçe ile malzeme miktarında %20 oranında azaltma veya artırma yapabilir. d) İhaleyi kazanan kişi veya firma, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde geçici teminatı kesin teminata tamamlar. Buna ait kesin teminat mektubunu KIB-TEK e ibraz eder. Gelir ve Vergi dairesi, Sosyal sigortalar dairesi ve İhtiyat sandığı Dairesine kesinleşmiş borcunun bulunmadığına veya söz konusu kurumlara olan kesinleşmiş borcunun yapılandırıldığına dair belgeler KIB-TEK e sunulur ve 3 (üç) iş günü içerisinde masraflar kendisine ait olmak üzere sözleşmeyi imzalar. e) Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat Kıb-Tek e irad kaydedilir. TESLİMAT YERİ VE MONTAJ MADDE 11: a) Teslimat ihaleyi kazanan firma tarafından ve KIB-TEK in göstereceği yere yapılacaktır. b) İhaleyi kazanan kişi veya kuruluş malzemeyi KIB-TEK in göstereceği yere indirmekten de sorumludur. Aksi belirtilmedikçe montajı olan işlerden de ihaleyi kazanan kişi veya kuruluş sorumlu tutulacaktır.

7 TESLİMAT SÜRESİ MADDE 12: a) Malzemelerin montajı ve işin teslimatı, ihaleyi kazanan kişi veya kuruluş ile yapılan sözleşme tarihinden başlamak üzere BİR AY içerisinde bir tamam teslim edecektir. b) Erken teslim avantaj sayılacaktır. MARKA VE MENŞE MADDE 13: İhaleye katılan kişi veya kuruluşlar ihaleye çıkılan malzemelerin marka ve menşe lerini (hangi ülkede üretildiğini) tekliflerinde açıkça belirtecektir. TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI MADDE 14: Sözleşme yapıldıktan sonra satıcı taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmezse veya KIB-TEK in en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihbarına rağmen aynı durum devam ederse sözleşme feshedilir ve teminata el konulur ve KIB-TEK e irad kaydedilir. Konu mahkemeye intikal edecek olursa satıcı doğacak zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır. GECİKME HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR MADDE 15: Devlet İhale Tüzüğünün 35.(2), (3) ve (4). Maddesine göre teslim edilecek malzemenin gününde teslim edilmemesi durumunda Force-Majeure halleri dışında KIB-TEK her geçen takvim günü için %0,2 (binde iki) oranında gecikme cezası kesecektir. Gecikme cezası her halukarda malzeme bedelinin %10 unu aşmayacaktır. Gecikme süresinin 30 günü aşması halinde KIB-TEK, yazılı bir bildirim ile sözleşmeyi iptal ederek sözkonusu malzemeyi bir başkasına getirtmek ve böyle bir durumda fazladan ödeyeceği miktarı malzemeyi zamanında getirtmeyen satıcıdan (gecikme cezasına ek olarak) talep ve tahsil etmek hakkına sahip olacaktır. Zorunlu neden (force majeure), sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkan ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlar olup başlıcaları aşağıda belirtilmiştir. a. Yangın, b. Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler, c. Salgın hastalıklar, d. Savaş hali, e. Seferberlik hali, f. Sabotaj veya işin yapımını engelleyen diğer haller, g Ambargo, h. Hükümet tasarrufları, ı. Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması veya

8 avarya hali, Zorunlu nedenlerin süre uzatımına konu olabilmesi için ilgili Resmi Kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır. ÖDEME KOŞULLARI MADDE 16: a) KIB-TEK, ihale ve mukavele koşullarına uygun olarak teslim edilecek olan malzemenin bedelini, teslim tarihinden sonraki en geç 45 gün sonunda ödeyecektir. b) KIB-TEK bu süre sonunda, ödemediği TL birimli faturalar için yıllık %20 ve yabancı para birimli faturalar için ise yıllık %6 olmak üzere gün-adat (ödemenin yapılacağı güne kadar geçen toplam takvim gününe karşılık) gecikme cezası ödeyecektir. c) Firmalar, yabancı para birimi ile teklif verdikleri malzemeler için teklif ettikleri para birimine göre fatura kesecekler ve ödemenin yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Alış Kurundan TL olarak ödeneceklerdir. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ MADDE 17: Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlık karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Bu sürette giderilemeyen bütün uyuşmazlıklar halinde K.K.T.C. Mahkemeleri yetkili olacak, K.K.T.C. kanun ve mevzuatı uygulanacaktır MADDE 18: Komisyon karar vermeden önce teklif yapan müessesenin veya müteahhitin taahhütlerine sadakat durumunu da dikkate alacaktır. GARANTİ MADDE 19: Tüm malzeme ve hizmetler için en az İKİ yıl garanti verilecektir. Garanti süresinin uzun olması avantaj olacaktır. MADDE 20: İşbu Genel Şartname, bu madde de dahil olmak üzere 20(yirmi) maddeden oluşmaktadır.

9 KIB-TEK OTOMASYON SİSTEM ODALARI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 Yükseltilmiş Taban (Yeni sistem odası): Döşeme yüksekliği cm arasında olmalıdır. Paneller, yüksek yoğunluğa sahip yonga levhadan mamul olup, alttan 0.5mm galvanize çelik,30mm kalınlığında ve 60*60 cm ölçülerinde olmalıdır. Yükseltilmiş döşeme üstten en az 2 mm antistatic malzeme ile kaplı olmalıdır. Panellerin kenarları çarpma ve sarsılmalara karşı dirençli olmalıdır. Panellerin döşemesinden sonra duvar kenarları uygun malzeme ile kaplanmalıdır. Yükseltilmiş panellerin altında döşenecek kablolar mutlak surette metal tavalar içerisinden geçirilecektir.* Kullanılacak paneller olası yangın durumunda en az 60 dk dayanabilmelidir. Bu özellik belgelendirilmelidir* Panellerin zemine tutturulması mutlak surette özel yapıştırıcı ile olmalıdır. Zeminde döşenecek elektrik ve data kabloları ayrı ayrı metal tavalar kullanılarak yapılacaktır. Paneller üzerinde kabin girişi için kullanılacak kablo boşlukları için uygun kablo çıkış kapağı kutusu olmalıdır. Panel altı Zemin mutlak surette toz tutmaz boya ile kaplanmalıdır. (oda ölçüleri teklif verecek firma tarafından alınacaktır.) Ortam Yönetim Sistemi: (1 adet çevre elemanları iki ayrı (yeni sistem odası ve SCADA sistem odası) Sistem Odasına döşenecektir. Nem ve sıcaklık sensörü Su algılama sensörü Duman ve gaz modülü Kamera Web arayüzü ile uzaktan erişim imkanı vermeli Herhangi bir olay anında SMS ve gönderebilmeli. Mevcut Sistem Odasında kullanılmakta olan TSENS marka ortam denetleme modülü bulunmaktadır. Program Web Manager arayüzü ile çalıştırılmaktadır. Teklif edilecek olan Sistemin, mevcut sistemle bütünlüklü çalıştırılabilmesi için Sistem teklifinize getireceği ek maliyeti teklifinizde ayrı olarak belirtmeniz gerekmektedir.(bütünlüklü çalışan ve çalışamayan iki ayrı sistem) Otomatik yangın söndürme sistemi 1 adet: (Çevre elemanları 3 ayrı Sistem Odasına döşenecektir.) Sistem gazlı söndürme sistemine sahip olmalıdır. Sistem bileşenleri, control paneli,algılama ve uyarı elemanları ve tamamlayıcı ekipmanlardan oluşmalıdır. Kurulacak sistemlerin kapasitesi 3 adet sistem odasının net fiziksel boyutlarına göre yapılmalıdır. Söndürme sistemi manuel veya otomatik olarak devreye girebilmelidir. Alarm anında hem ışıklı hem de sesli uyarıda bulunabilmelidir. Kontrol paneli sistem odasının dışına yerleştirilmelidir. Yangın söndürme sisteminin garanti süresi en az 5 yıl olmalıdır. Garanti süresi boyunca ek ücret talep edilmeden yılda en az 2 kez 6 aylık periyotlarla bakım ve kontrolu yetkili firma/servis tarafından yapılmalıdır. Ihtiyaç kapasitesi mevcut sistem odalarının yerinde ölçümü ile firma tarafından yapılacaktır. Ortam Yönetim Sistemi ve Otamatik Yangın Söndürme Sistemi tek bir SİSTEM olarak da teklif edilebilir.

10 Nem oranı düzenleyici çihaz (3 adet) Sistem odalarındaki nem oranını düzenlemeli ve havayı temizlemelidir. LCD kontrol paneli olmalıdır. Ortamdaki nem oranı bu göstergeden takip edilebilmelidir. Sürekli tahliye için sistem odasının dışına su gideri bağlantısı yapılmalıdır. Su gideri dış duvardan zemine kadar indirilmelidir. Otomatik defrost özelliği olmalıdır. Sıcak gaz defrost özelliği olmalıdır Yoğuşma pompası bulunmalıdır. Hava filtresi bulunmalıdır. Garanti süresi en az 3 yıl olmaldır. Garanti süresi boyunca yılda 6 aylık periyotlarla en az iki kez bakım ve kontrol edilmelidir. Etiket Yazıcı: El tipi olmalıdır. Etiketlere lazer baskı yapabilmelidir. Iki satır baskı imkanı verebilmelidir. Yazıcıdan alınan etiketler silinmez özellikte olmalıdır. Cihazla birlikte, desteklediği ölçülerde ölçüt bazında en az 3 adet etiket şeridi verilmelidir. Son etiket hafızası olmalıdır. Buzluk Tipi 24 BTU klima. (2 adet sistem odası) Kurulacak klimalar yedekli çalıştırılacaktır. Klimalar kullanılacak zamanlayıcı ile 24/24 ayarlanacaktır. Klimalar inverter özellikli olmalıdır. Duvar Tipi 18Btu klima: (1 adet) Mevcut ups odasında bulunan klima ile yedekli çalıştırılacaktır. Klimalar kullanılacak zamanlayıcı ile 24/24 ayarlanacaktır. Inverter özelliği olmalıdır. Yapı İşleri: Sistem odası ve ups odası yangına 60 dk dayanıklı boya ile boyanacaktır. Yeni sistem odası duvarları ısı ve yangına karşı korumalı kaplama ile en az bir kat döşenmelidir. Sisem odası ve Ups odalarında bulunan cam kapı ve pencereler ısıya karşı izole edilecektir. Sistem odası ve ups odalarında yapılacak kablolama işlemlerinde mutlak surette metal kanallar kullanılacaktır. Fiber Kablo çekimi ve sonlandırması: Kıb-Tek Merkez Bina eski server odası ile Kıb-Tek Bölge Amirliği Yeni sistem odası arasında fiber bağlantı kurulacaktır. Kullanılacak olan fiber kablo en az 24 foy olacaktır. Fiber single mode olacaktır. Boş sonlandırma kutusu takılacaktır.(sc,st,fc uyumlu) *İhale ile ilgili tüm ölçümler teklif verecek firmalar tarafından yerinde yapılabilecektir. *Teklif edilecek tüm malzemeler için ilgili standartlara uygunluk ve kalite belgeleri teklif ile birlikte verilecektir.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kurumumuz TRT-NET Ağının güvenliği için 1 adet Web güvenliği ve URL Filtreleme Sitemi alımı, kurulumu, lisanslanması ve konfigirasyonlarının yapılarak 3 yıl süre ile teknik

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı