Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti"

Transkript

1 ÝHH, yaklaþýk 150 yetim çocuðun katýldýðý etkinlikte bayramlýk kýyafetler ve oyuncaklar hediye Yetimlerin yüzü güldü Çorum ÝHH Dünya Yetimler Günü'nde hem iftar programý düzenledi hem de yetimleri sevindirdi. Eþref Hoca Caddesi üzerinde bulunan Çorum ÝHH Ofisi'nde halka açýk 400 kiþinin katýldýðý yetim iftarý gerçekleþtirildi. * HABERÝ 4 DE Kene kýrsalda panik þehirde Uludað Üniversitesi (UÜ)Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalý Baþkaný Bölümü Prof. Dr. Levent Aydýn, KKKA hastalýðýnýn kýrsalda Prof. Dr. Levent Aydýn görülmesine raðmen paniðin þehirde yaþandýðýna dikkat çekti. * HABERÝ 9 DA Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE Yangýna Çorum Ýtfaiyesi ve Orman Ýþletme Müdürlüðü ekipleri müdahale etti. Rüstem Eren Hatýra Ormaný'nda yangýn 1,5 hektar orman yandý Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan Rüstem Eren Hatýra Ormaný'nda yangýn çýktý. 150,00 sularýnda çýkan yangýna Çorum Ýtfaiyesi ve Orman Ýþletme Müdürlüðü ekipleri müdahale etti. * HABERÝ 14 DE ÇORUM 15 TEMMUZ 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Sürücülerin sürekli tartýþtýðý cadde! Bahçelievler Cami nin bulunduðu cadde trafik problemi yaþýyor. * HABERÝ 7 DE Demiryolu nda önemli geliþme AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum un demiryolu yatýrýmýnda önemli iki ayrý aþama daha kaydedildiðini açýkladý. Ceylan ýn verdiði bilgiye göre, aralarýnda Çorum un da bulunduðu 7 ayrý demiryolu hattýnýn 2023 yýlýna kadar ivedilikle yapýlmasý öngörülüyor. * HABERÝ 2 DE AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini deðerlendirdi. Baþbakan Çorum a gelmiyor Baþbakan ve Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan ýn seçim mitingi düzenleyeceði iller arasýnda Çorum un yer almadýðý belirtildi. * HABERÝ 2 DE Faþist Ýsrail terörden yargýnlanmalý Türkiye- Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýsrail in Murat Yýldýrým terörist olarak yargýlanmasý gerektiðini bildirdi. * HABERÝ 5 DE Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti OSB de yapýmý devam eden Teknoloji Geliþtirme Bölgesi nin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Yatýrýmýn Kasým ayýnda tamamlanmasý öngörülüyor. * HABERÝ 2 DE Milletimiz için Milletin Adamý diyeceðiz Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci, þube baþkanlarý ve il temsilcileriyle birlikte Cumhurbaþkanl ýðý seçimiyle ilgili basýn açýklamasý yaptý. * HABERÝ 14 DE Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci, cumhurbaþmanlýðý seçimlerini deðerlendirdi. Vahit Demiran, MHP nin Çorum daki yeni yol haritasýný anlattý. MHP, Çorum da yol haritasýný belirledi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Ýlçe Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý dün parti binasýnda gerçekleþti. Toplantýda konuþan MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Genel Merkezi n talimatlarý doðrultusunda yeni bir yol haritasý belirlediklerini ve Çorum da yeniden yapýlanma çalýþmasý baþlattýklarýný söyledi. * HABERÝ 10 DA Süleyman Atcýoðlu Milli Eðitim Müdürü oldu Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Süleyman Atcýoðlu görevine baþladý. * HABERÝ 6 DA Süleyman Atcýoðlu Ziraat Bankasý bin kiþiyi iþe alacak Ziraat Bankasý 2014 yýlýnda iþe alýmlara devam ediyor. Banka bin kiþiyi iþe alacak. * HABERÝ 3 DE

2 2 SALI 15 TEMMUZ 2014 Demiryolu nda önemli geliþme Baþbakan Çorum a gelmiyor Mustafa Demirer Baþbakan ve Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan ýn seçim mitingi düzenleyeceði iller arasýnda Çorum un yer almadýðý belirtildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Seçim ilk turda biter Mustafa Demirer AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ilk tur olan 10 Aðustos ta tamamlanacaðýný iddia etti. Seçimlerde halkýn karþýsýnda 7 kez ezici çoðunlukla galip gelen halkýn adayý Recep Tayyip Erdoðan ile Yozgatlý olarak anýlan ancak Mýsýr da doðup büyüyen MHPve CHP nin Çatý Adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu nun aday olarak çýktýðýný belirten Ceylan, çeliþkilerle dolu bir seçim süreci yaþadýklarýný kaydederek, CHPve MHP nin adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu sivil toplum kuruluþu toplantýlarý ile günü kurtarýyor. MHPve CHPmiting düzenleyeceklerini söylüyorlar. Bir siyasetçi olarak meydanda ne diyecekler merak ediyoruz. Genel Baþkanýmýz, Baþbakanýmýz ve Cumhurbaþkaný Adayýmýz Recep Tayyip Erdoðan mitinglerle halkýn karþýsýna çýkýyor. Ýsrail canice Filistin e bomba yaðdýrýyor. Sayýýn Baþbakanýmýz Filistin davasýna sahip çýkýyor, diðer ülkelerle temasa geçiyor, BM ve Ýslam Kalkýnma Örgütü ne çaðrý yapýyor. Çatý aday Ýhsanoðlu ise, Türkiye nin Filistin-Ýsrail davasýnda tarafsýz Mustafa Demirer AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum un demiryolu yatýrýmýnda önemli iki ayrý aþama daha kaydedildiðini açýkladý. Ceylan ýn verdiði bilgiye göre, Ulaþtýrma Bakanlýðý Kýrýkkale-Çorum- Samsun demiryolu projesini Yüksek Planlama Kurulu na (YPK) gönderdi. Aralarýnda Çorum un da bulunduðu 7 ayrý demiryolu hattýnýn 2023 yýlýna kadar ivedilikle yapýlmasý öngörülüyor. Çorum u ilgilendiren 279 kilometre uzunluðundaki demiryolu hattýnýn 5.5 milyar dolar maliyeti bulunuyor. Demiryolu projelerinin yap-iþletdevret, dýþ kredi veya Kalkýnma Bakanlýðý kaynaklarýndan karþýlanmasý üzerinde çalýþma yapýlýrken, Çin den dýþ kredi teminine onay çýktý. Ankara-Samsun, Eskiþehir-Konya-Antalya ve Sivas-Erzurum-Kars demiryolu hattý projeleri için toplam 25 milyar dolar kaynak gerekiyor. Ulaþtýrma Bakanlýðý nýn Çorum demiryolu projesini Yüksek Planlama Kurulu na göndermesi yatýrýmýn 2015 yýlý yatýrým programýna girmesi anlamýna geliyor. Böylece avan projesi tamamlanan Ankara-Samsun demiryolu hattýnda uygulama projesi yapýlmasýna gerek kalmayacak, zaman kaybýnýn önüne geçilmiþ olacak. Sami Ceylan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Cumhurbaþkanlýðý seçim sürecinde Çorum a gelmeyeceðini söyledi. Bilindiði üzere Baþbakan Erdoðan komþu iller Yozgat ve Tokat ta miting düzenlemiþti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini deðerlendirdi. olmasýný öneriyor. Tayyip Bey halk için çalýþýyor. Son 12 yýlda Türkiye ye çað atlatýyor. Çözümsüzlük çözüm deðil ilkesiyle hareket ediyor. Ulaþým, saðlýk ve sosyal devlet alanýnda yaþam standartýný yükseltiyor. Bir cente muhtaçken dýþarýya milyar dolar borç veriyor. Cumhurbaþkanlýðýnda daha kapsamlý projeler ortaya koyacaðýný taahhüt ediyor. Anayasal yetkilerini kullanarak yeni hizmetlere imza atacaðýný belirtiyor. Sayýn Ýhsanoðlu, cumhurbaþkanlýðý icranýn baþý deðildir, temsili makamdýr diyor. Halkýmýz 10 Aðustos ta deðerlendirmeyi yaparak en doðru kararý verecek. CHPbazý uygulamalara þerh düþmekle beraber çözüm sürecine destek verirken, MHPtam tersi tavýr sergiliyor. Ancak her iki parti Ýhsanoðlu nu çatý aday olarak destekliyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turþusu. MHP liler10 Aðustos ta vicdanlarýnýn sesini dinleyerek saðduyulu bir þekilde karar verecek. Ýstikrarlý büyüme ekonomik dengeler için Baþbakan ýn Cumhurbaþkaný seçilmesi gerekiyor. 10 Aðustos ta yeni bir sayfa açýlacak. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Cemalattin Polattaþ ve Sami Aðcan ile AK Parti Ýl Genel Meclisi Grup Baþkan Vekili SKM Baþkaný Nurettin Karaca ile birlikte Hakimiyet i ziyaret ederek Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü. Hakimiyet e nezaket ziyareti Recep Mebet AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile bazý teþkilat yöneticileri Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulunarak Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü. Dün saat de gerçekleþtirilen Hitit Üniversitesi ile birlikte Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi, Ticaret ve Sanayi Odasý ortaklýðýnda hayata geçirilecek olan ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan uygulanan Güdümlü Proje Desteði kapsamýnda çalýþmalarý tamamlanan Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. 2 Nisan 2014 tarihinde yapýmýna baþlanan ve aradan geçen yaklaþýk 100 günün sonunda Teknokent inþaatýnýn yüzde 60 lýk kýsmý tamamlandý. Toplam 5,229 m2 kapalý alana sahip olan Teknokent binasýnda, ofisler, toplantý ve seminer salonlarý, kafeterya, toplantý salonu ve fuaye alanlarý bulunacak. Teknokentin bu yýlýn Kasým ayý sonunda tamamlanarak, faaliyete baþlamasýyla birlikte ülkede aktif Teknoloji Geliþtirme Bölge sayýsý da 41 e ulaþacak. Teknokentler hakkýnda... Teknokentler, üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarýlmasý, bilginin paraya dönüþtürülmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin özel sektörle birlikte yapýlmasý, devletin saðladýðý parasal avantajlar ile (döner sermaye ve vergi muafiyetleri) teknoloji geliþtirilmesi, bilgi-sermaye-iþgücü ortaklýðýnýn saðlanmasý, bölgede faaliyet gösterecek giriþimcilerin (firmalarýn) üniversitenin her türlü akademik ve sosyal imkanlarýndan yararlanarak yeni ürün, yazýlým ve teknoloji üretebilme ya da mevcut ürün, yazýlým ve teknolojileri geliþtirebilme imkaný bularak akademik bilginin ticarileþtirilmesine imkan saðlanmasý, ülkenin ve bölgenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilerek uluslararasý rekabet gücünün artýrýlmasý, bölgede oluþacak sinerji sayesinde teknoloji transferine ve geliþmesine imkan saðlanmasý, teorik bilgi ile pratiðin bir araya gelmesinin saðlanmasý, araþtýrmacý ve nitelikli kiþilere istihdam oluþturulmasý gibi pek çok amacý yerine getiriyor. Haber Merkezi ziyarete Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Cemalattin Polattaþ ve Sami Aðcan ile AK Parti Ýl Genel Meclisi Grup Baþkan Vekili SKM Baþkaný Nurettin Karaca hazýr bulundu. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaþkanlýðý seçim süreci çalýþmalarýna Çorum un güçlü yayýn organý olan Hakimiyet i ziyaret ederek baþladýklarýný söyledi. Ceylan, cumhurbaþkanlýðý seçimleri, Hitit Üniversitesi Eeitim ve Araþtýrma Hastanesi yönetimindeki deðiþiklikler ile demiryoluna iliþkin sorularýmýzý cevaplandýrdý. Teknokent in yüzde 60 ý bitti Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Çorum la birlikte Teknoloji Geliþtirme Bölge sayýsý da 41 e ulaþacak. ÝFTAR DA AÇIÐIZ ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

3 SALI 15 TEMMUZ 2014 Uslu sert çýktý AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Ýskilip ilçesinde istiþare toplantýsý düzenlendi. Parti binasýnda yapýlan toplantýya AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum milletvekili Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, ilçe ve belde zülür. Ortak akýlla, ortak coþkuyla, ortak heyecanla çözülür. Sizin yaptýðýnýz hizmetlere bir þey diyemeyenler, bizi karýþtýrýyor. Bizi tartýþmaya açýyorlar. Sizinle bizim, Ýskilip ile Ak Parti nin arasýný açmaya çalýþýyorlar. Bir akýlsýzlýk ürünü deðilse bunlarýn hepsinin bilinçli bir kampanyanýn ürünü olduðunu düþünüyorum. Ýskilip e gelmediðimizi söylüyorlar. 7 ayda 10 kez gidilmiþ, gelinmiþ. Benim görev yerim Ankara. Talep ettiði- nekli olmasý lazým. Seçim kampanyasýný Ýskilip ten baþlattým. Ayný gün karayollarý genel müdürünü Ýskilip e getirdim. Haritayý koyduk. Arabayla bizzat seyahat ederek, o gelirken Çankýrý yolunu gördü, buradan giderken de beraber Çorum yolunu gördük ve hemen ihalesi yapýlarak baþladý yýlý ödeneði olarak 1 milyon 350 bin lira müteahhide verdik yýlý ödeneðinden de 3,5 veya 4 milyon lira ödedik. Þimdi müte- AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Ýskilip ilçesinde istiþare toplantýsý düzenlendi. Parti binasýnda yapýlan toplantýda gündem deðerlendirildi. belediye baþkanlarý ile partililer katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, ilçeye yapýlan yatýrýmlar üzerinden partisine yönelik eleþtirilere cevap verdi. Herkesin bildiði iþi yapmasýný ve baþkasýna iþ öðretmeye kalkýþmamasýný isteyen milletvekili Uslu, Ýskilip in hiçbir ilçeden ayrýmýnýn olmadýðýný belirtti. Ýskiliplerle aralarýna kimsenin giremeyeceðini dile getiren Uslu, Ýskilip in hizmetlerin en güzeline layýk olduðunu söyledi. Yaþanan sorunlarýnýn çözümünün ortak akýlda olduðunu dile getiren Uslu, þöyle konuþtu: Sorunlar birlik ve beraberlik içerisinde çö- niz iþlerin tamamý Ankara dan takip edilecek iþlerse benim Ýskilip te oturmamýn ne faydasý var. Burada hem haddini bilmezlik hem iþini bilmezlik var. Herkesin cebinde telefon, faks diye bir alet var. Ýletiþim çaðýnýn bu kadar geliþtiði bir yerde gelip burada oturmamý beklemek siyaseti bilmemekten baþka bir þey deðil. Çorum-Ýskilip karayolundaki çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Uslu, sözlerini þöyle sürdürdü: Ýskilip Haremi yolu yapýmý durdu. Bu Ýskilip e darbedir diyorlar. Ýnsanýn bu kadar abartý sanatýna sahip olmasý için çok yete- ahhidin 1 milyona yakýn alacaðý var. Müteahhit iki yýllýk ödeneði bitirmiþ durumda. Elimizde bir kova su nerede yangýn varsa nerede sorun varsa oraya koþmak bizim görevimiz. Kimse bize görevimizi bu kadar yoðun, koþuþturma yaparken öðretmeye kalkmasýn. Yapan adama sen ne yapýyorsun, senin ne baþarýn var diye sorarlar. Atýf Hoca Devlet Hastanesi inþaatýnýn müteahhidin kaçmasý nedeniyle yarým kaldýðýný dile getiren Uslu, yasal sürecin tamamlanmasýnýn ardýndan hastane inþaatýnýn bir an önce tamamlanmasý için gereken çalýþmayý yapacaklarýný sözlerine ekledi. AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý da, 12 yýldýr Türkiye yi büyüten, geliþtiren, demokratikleþtiren, bütün vesayetlere, çetelere, mafyalara darbe giriþimlerine raðmen milletin emanetine sahip çýkan bir lidere omuz verme zamanýnýn artýk geldiðini söyledi. 77 milyona nüfuslu bir Türkiye ve 55 milyona yakýn seçmenin ilk defa iradesini cumhurbaþkaný için kullanacaðý bir dönemeçte olduklarýný dile getiren Baðcý, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin hayýrlara vesile olmasý için temennide bulundu. Her seçim öncesi bir takým insanlarýn ilçelerin ayarýný bozma giriþimlerinde bulunduklarýný dile getiren Baðcý, ilçede 15 gün önce okul isminden hareketle AK Parti ile Ýskilip in arasýný açmak için giriþim baþlatýldýðýný belirtti. Ak Parti'yi eleþtirenlerden geçmiþte ne yaptýklarýný ortaya koymalarýný isteyen Baðcý, sözlerini þöyle sürdürdü: 12 yýl önce biz Ýskilip te iktidara geldiðimizde þunlarý yapmýþtýk diye Ýskilipliye anlatsýnlar. Bu sözü özellikle eleþtirenlere ve bu sözü çoðaltanlara söylüyorum. Biz Çorum milletvekiliyiz. Biz hiçbir zaman kendimizi bir yerin milletvekili olarak ifade etmedik. Bize söylenen ifadeleri de hep reddettik. Ne ben ne de Salim bey bir ilçenin milletvekili. Bu laflar hiçbir zaman doðru deðil. Ak Parti ile milletvekili, milletle milletvekili arasýný açma çabalarýna asla prim vermeyin. Konuþmalarýn ardýndan toplantý basýna kapalý devam etti.(ýha) AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu ile Cahit Baðcý Ýskilip te iftara katýldý. Ýftar çadýrýnda oruç açtýlar rer Mustafa Demi- Ýskilip'te PTT binasý önüde gercekleþen iftar programýna AKP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MÜSÝAD Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, ilçe belediye baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, muhtarlar ve ve vatandaþlar katýldý. Ýftardan bir saat önce ilçeye ulaþan Milletvekilleri Salim Uslu ile Cahit Baðcý, parti teþkilatýnda ilçe gündemi ve yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri hakkýnda açýklamalarda bulundular. Daha sonra oruçlarýný açmak üzere iftar çadýrýna geçtiler. Uslu, baþka bir programa katýlmak için iftardan sonra Ýskilip ten hemen ayrýlýrken, Baðcý bir süre þehir parkýnda partililerle sohbet etti. Vekiller iftardan bir saat önce ilçeye geldi. Vekiller daha sonra oruçlarýný açmak üzere iftar çadýrýna geçtiler. Ziraat Bankasý bin kiþiyi iþe alacak Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) (pbx) (Ç.HAK:3185) Ziraat Bankasý 2014 yýlýnda iþe alýmlara devam ediyor. Banka bin kiþiyi iþe alacak. Ziraat Bankasý 2014 yýlýnda banko görevlisi olarak çalýþtýrmak üzere eleman alýmý yapacak. Ziraat Bankasý, yurt genelinde bulunan þube ve birimlerde görevlendirilmek üzere sýnavla bin servis görevlisi istihdam edecek. Bankanýn internet sitesinde yer alan duyuruya göre, servis görevlisi unvanlý personel, en az 6 ay þube bankolarýnda asistan olarak görev yapacak, daha sonra boþ pozisyon bulunmasý halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya operasyona yönelik görev pozisyonlarýnda çalýþmaya devam edecek. Baþvurular, 14 Temmuz-10 Aðustos arasýnda alýnacak. Sýnav, 11 Ekim'de yapýlacak. Konuyla ilgili ayrýntýlý bilgiye, bankanýn internet sitesinde insan kaynaklarý bölümünden ulaþýlabilecek. 3

4 4 SALI 15 TEMMUZ 2014 Yetimlerin yüzü güldü Mustafa Demirer Çorum ÝHH Dünya Yetimler Günü'nde hem iftar programý düzenledi hem de yetimleri sevindirdi. Eþref Hoca Caddesi üzerinde bulunan Çorum ÝHH Ofisi'nde halka açýk 400 kiþinin katýldýðý yetim iftarý gerçekleþtirildi. Yetimleri eðlendirecek onlarýn yüzlerini güldürecek bir program hazýrlayan ÝHH, yaklaþýk 150 yetim çocuðun katýldýðý etkinlikte bayramlýk kýyafetler ve oyuncaklar hediye etti. Programa çok sayýda cemaat, sivil toplum kuruluþu temsilcisi ile akademisyen katýldý. Çocuklarýn dilinden Kur'an-ý Kerim tilaveti ve þiirlerin okunduðu etkinlikte çeþitli yarýþmalar düzenlendi. Taner Þanlý'nýn sunumunu yaptýðý program, Av. Ömer Kýlýç ve Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil'in yetimlik ve yetimler konusunda gönüllere seslenen ve duygulandýran konuþmalarý ile devam etti. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý Dünya Yetimler Günü ve yetimlerin dünyadaki durumu ile ilgili bir konuþma yaptý. Misafirler Osman Okudan'ýn okuduðu akþam ezan ile iftar yapdý. Çorum ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, ilkini düzenledikleri Dünya Yetimler Günü etkinliklerinin geleneksel hale geleceðini söyledi. Özkabakçý, þöyle dedi; "Programýmýza sadece yetim çocuklar deðil yetim olmayan çocuklarýmýz da aileleriyle birlikte katýlmaktadýr. Bundan sonraki programýmýzý geniþleterek daha fazla çocuðumuzla etkinlik yapmayý düþünüyoruz. ÝHH'nýn dünyada ve Türkiye'de organize ettiði Yetim Sponsorluðu ile þu anda elli bin yetime ulaþtýk. ÝHH'nýn aracýlýðý ile elli bin yetim ailesi ya da yakýnlarýnýn yanýnda hayata tutunuyor. Çorum ÝHH olarak bizlerde Çorum'da bulunan yetimlerimize destek oluyoruz. Ayda sadece 90 TL baðýþlayarak sizin de bir yetim yavrunuz olabilir. Onun hayattaki zorlu yolculuðunda elinden tutabilirsiniz. Ayrýca Çorum'daki yetimlerimizi de unutmadýk onlarý bayramlýk kýyafetle sevindiriyoruz, bir yetim kýyafeti 90 TL. Yetim baðýþçýsý olmak isteyenler Eþref Hoca Caddesi'ndeki ofisimizden bizimle temasa geçebilir. Çorum ÝHH olarak çalýþmalarýmýza destek veren tüm baðýþçýlarýmýza çok teþekkür ediyoruz. Bugün rahmet ve bereket ayý Ramazan'ýn 15'nci günü. Rabbimizin 'benim ayým' dediði ve yapýlan tüm iyilikleri fazlýndan sýnýrsýzca mükâfatlandýrdýðý nadide günlerdeyiz. Bu günleri hakkýyla deðerlendirebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin inþallah. Bugün ayný zamanda bir baþka özel günü de Ramazan ayýnýn sýnýrsýz müjdeleri arasýnda karþýlayacaðýz: Bugün Dünya Yetimler Günü. Ýslam dünyasý olarak ilk defa bu seneden baþlayarak Dünya Yetimler Günü'nü artýk her sene birlikte idrak edeceðiz. Böylesi bir güne, dahasý dünyanýn yetim, öksüz ve terk edilmiþ çocuklarýyla ilgili böyle bir programa neden gerek duyuldu? Siz kýymetli misafirlerimizle paylaþmak istiyorum. II. Dünya Savaþý sonrasý inþa edilen devletler düzeni, her ne kadar yeni büyük savaþlarýn yaþanmamasý ve barýþ iddiasý taþýsa da her geçen gün savaþlarýn, doðal ve insan eliyle gerçekleþen afetlerin, AIDS gibi devasýz hastalýklarýn ve yoksulluðun arttýðý kaotik bir dünya oluþturdu. Bu çarpýk yapý ise en çok çocuklarý etkiledi. Bugün UNICEF rakamlarýna göre dünya ÝHH, yaklaþýk 150 yetim çocuðun katýldýðý etkinlikte bayramlýk kýyafetler ve oyuncaklar hediye etti. Çorum ÝHH Ofisi'nde halka açýk 400 kiþinin katýldýðý yetim iftarý gerçekleþtirildi. Çocuklar iftar öncesi gönüllerince eðlendi. üzerinde 200 milyon yetim çocuk bulunuyor. Bu rakamlara Çin, Myanmar, K. Kore, Afganistan, Bosna, Irak gibi 52 ülke dahil deðil. Bu þekilde bakýldýðýnda yaþadýðýmýz dünyada 400 milyona yakýn çocuðun yetim/öksüz ve terk edilmiþ olduðunu söyleyebiliriz. Bu da dünyayý bir açýk hava yetimhanesi yapar! Her gün 'e yakýn çocuk yetim kalmakta ve bu senede 3 milyonun üzerinde çocuða tekabül etmektedir. Bu çocuklarýn 2,1 milyonu sadece Afrika'da yetim kalmaktadýr. Yetim çocuklarýn yarýsýndan fazlasý sokaklarda herhangi bir aile ve kurum korumasý olmaksýzýn yaþamaktadýr. Sadece Irak'ta 5 milyon yetim çocuk bulunurken, Suriye'de dördüncü yýlýna giren savaþ sonucunda 300 bin insan katledilmiþ ve en az 600 bin çocuk yetim kalmýþtýr. Dünyanýn "savaþ oyununa" çocuklar da savaþ aðalarý tarafýndan itilmiþler ve 'den fazla çocuk daha oyun yaþlarýnda silahaltýna alýnmýþtýr. Dünya üzerinde her gün 40 bine yakýn çocuk devlet bakýmý için gereken yaþ sýnýrýný (18 yaþ) geçtikleri için sokaklara itilmektedir. Bu çocuklarýn önemli bir kýsmý intihara sürüklenmekte, fuhuþ, madde baðýmlýlýðý ve alkolizme esir olmakta, çeþitli kötü niyetli mafyalarýn ellerinde adeta hayatlarýnýn baharýnda kaybolup gitmektedirler. Her yýl 4 milyon kiþi insan kaçakçýlarýnýn aðýna düþerken, bunun 2,5 milyonunu çocuklar oluþturmaktadýr. 32 milyar dolarlýk insan kaçakçýlýðýnýn büyük bir kýsmý maalesef kadýn ve çocuklar üzerinden yürümektedir. Kaçýrýlan çocuklarýn 1 milyonu (günlük üç bin çocuk) fuhþa zorlanmakta, internet üzerinden de yürütülen ahlaksýzlýklarla istismara uðramaktadýrlar. Tüm dünyayý saran misyoner örgütler de çoðunlukla çocuklar üzerinden faaliyetlerini yürütmektedirler yýlýnda Haiti'de gerçekleþen depremden sonra yaþlarý 2 ay ila 12 yýl arasýnda deðiþen 33 çocuk misyonerler tarafýndan kaçýrýlýrken Dominik Cumhuriyeti sýnýrýnda durdurulmuþtur yýlýnda Açe'de meydana gelen tsunaminin ardýndan da benzer olaylar yaþanmýþtýr. Fransa merkezli bir kuruluþ olan Zoé'nin Gemisi'ne içerisinde anne babalarý hayatta olan çocuklarýn da bulunduðu 103 çocuðu Fransa'ya kaçýrmak isterken son anda engel olunmuþtur. Çocuk istismarýnda misyoner yapýlarla birlikte, organ, fuhuþ mafyalarý, dilenci þebekeleri de bulunmaktadýr. Organ kaçakçýlýðý organize suçlar kapsamýna girmektedir. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO)'nün belirttiðine göre her yýl yasa dýþý olarak yedi bin böbrek nakli gerçekleþmektedir ve 2007 yýllarý arasýnda 1 milyon çocuk organ nakli için kaçýrýlmýþtýr. Asya, Çorum ÝHH Dünya Yetimler Günü'nde hem iftar programý düzenledi hem de yetimleri sevindirdi. Afrika, Doðu Avrupa, eski Sovyetler Birliði ülkeleri ve Latin Amerika'dan alýnan organlar genellikle geliþmekte olan ülkelerdeki hastalara yasa dýþý olarak nakledilmektedir. Asya ve Pasifik bölgeleri çocuk iþçilerin çok yoðun olduðu bölgeler olmakla birlikte Afrika kýtasý çocuk iþçiliðinde baþý çekmektedir. Güney Asya ülkelerinde tekstil, Afrika'da tarým ve ev hizmetleri çocuklarýn yaygýn biçimde ucuz iþ gücü olarak kullanýldýðý alanlardýr. Hindistan'da, Çin'de, Tayland'da haftanýn yedi günü minimum saat çalýþtýrýlan çocuklar bulunmaktadýr. Nüfusu 1,2 milyarý aþan ve bu nüfusun yaklaþýk %30'u yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþayan Hindistan'da üç yüz bin çocuk dilencilik yapmaktadýr. Çoðu dilenci mafyasý tarafýndan çalýþtýrýlan, çeþitli uzuvlarý (kol, bacak vb.) mafya tarafýndan kesilen ve sokaða atýlan bu çocuklar insanlarý kendilerine acýndýrmak suretiyle önemli miktarlarý toplayabilmektedirler. Bu nedenle çocuklar önemli bir sektör haline gelen dilenci mafyasý tarafýndan kullanýlmaktadýr. Deðerli kardeþlerim Tüm bu yürek burkan istatistik ve bilgilerden sonra dünya üzerinde sayýlarý 400 milyonu bulan yetim, öksüz ve terk edilmiþ çocuklarla ilgili ciddi sosyal politika eksikliði göze çarpmaktadýr. Hepsinden önemlisi de dünya devletlerinin çoðunun bu yalýn gerçeðe sýrtlarýný dönmüþ olmalarýdýr yýlýnda savunma sektörü ve silahlanmaya 9,8 trilyon dolar harcayan dünya ülkeleri bu miktarýn sadece %1'ini dünyanýn yetim, öksüz ve terk edilmiþ çocuklarý için harcasalardý bugün sokakta yaþayan, eðitim, ya da saðlýk alanýnda sorunlar yaþayan çocuklardan bahsediyor olmazdýk. Dünya Yetimler Günü'ne dünyanýn en çok istismara uðrayan grubunu oluþturan yetim çocuklara vurgu yapabilmek ve çocuklarýn hayatlarýnda sahici ve kalýcý deðiþiklikleri sürdürülebilir projelerle gerçekleþtirebilmek amacýyla lüzum görülmüþtür. Dünya devletleri için hazýrladýðýmýz kýsa orta ve uzun vadeli projeleri "Dünya Yetimler Raporumuz içerisinden takip edebilirsiniz. 22 yýldýr dünya genelinde edindiði insani yardým tecrübesi ile yetimlere destek olan ÝHH, 2013 yýlý eylül ayýnda Dünya Yetimler Günü'nün ilanýyla ilgili içinde Türkiye'nin de bulunduðu 57 Ýslam ülkesinin çatý kuruluþu olan Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'na (ÝÝT) gerekçeli bir proje gönderdi Aralýk 2013 tarihlerinde Gine'nin baþkentin de (Conakry) düzenlenen Dýþiþleri Bakanlarý Konseyi 40. Oturumunda ÝHH'nýn Dünya Yetimler Günü teklifini görüþen ÝÝT, her yýl Ramazan ayýnýn 15. gününün Ýslam âleminde Dünya Yetimler Günü olarak idrak edilmesini karara baðladý. 40. Oturumun (1/40 ICHAD numaralý kararýn) 21. Maddesi'ne göre ÝÝT, bu kararýný bünyesinde bulunan bütün sivil toplum kuruluþlarýna ve hayýr kuruluþlarýna iletmiþ, onlara Dünya Yetimler Günü'nde uluslararasý kamuoyunu yetim gerçeði konusunda bilinçlendirmek üzere harekete geçmeleri ve bu günde yetimlere yönelik her türlü sosyal projeyi baþlatmalarý çaðrýsýnda bulunmuþtur. Dünya Yetimler Günü, özelde Ýslam dünyasýný genelde ise tüm dünya halklarýný yetim bir Peygamberin (sav) emanetleri olan minik yavrulara sahip çýkmaya davet ediyor. Çocuklarý çok seven ve onlara hayatýnýn her döneminde güvenen, sevgi ve þefkatini esirgemeyen Efendimizin sözleri ile konuþmamý tamamlýyorum. Yetimlerin Efendisi Peygamberimiz (sav) 'Kendi yetimini veya baþkasýna ait bir yetimi himaye eden kimse ile ben (þehadet parmaðý ile orta parmaðýný bir araya getirerek) cennette bu kadar yakýn olacaðýz' buyurmuþlar ve bizlere yeryüzünün bütün yetimlerini iþaret etmiþlerdir. Ýnþallah 20 Temmuz 2014 haftaya Pazar günü mobil mutfaðýmýz (iftar týrýmýz) hürriyet meydaný saat kulesi yanýna gelecek. Allah nasip ederse üç bin beþ yüz kiþilik iftar vereceðiz. Katýlým ücretsiz olan iftarýmýz fakirlere deðil tüm halkýmýza açýktýr. Ýstiyoruz ki insanlar namaz da zengin fakir omuz omuza saf tutup nasýl ibadet ediyorsa iftarda da ayný sofrada bulunsunlar. Kardeþlik ortamýnda protokol olmaksýzýn, ekonomik seviye, makam ve mevki farký olmaksýzýn dünyevi rütbelerden bir günde olsa sýyrýlarak masalarda ya da kaldýrýmda, birlikte iftar yapsýnlar. Her yýl tekrarladýðýmýz geleneksel Çorum ÝHH Ýftarýmýza haftaya Pazar günü sizleri de davet ediyorum. Çorum ÝHH olarak yaptýðýmýz yetim faaliyetlerimizde ya da diðer hayýr çalýþmalarýmýzýn içinde aktif gönüllü olarak bulunmak isteyen erkek ya da haným kardeþlerimiz gönüllü formu doldurarak bize ulaþtýrsýnlar. Çorum ÝHH olarak faaliyetlerimizi aktif gönüllülerimizle birlikte yapýyoruz. Bu organizasyon da gönüllülerimizin ve baðýþçýlarýmýzýn emekleri ile ortaya çýktý. Buradan Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonumuza ve emeði geçen tüm gönüllülerimize teþekkür ediyorum. Rabbim onlarý cennetine hapsetsin. Allah razý olsun." Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile Çorum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan Çadýrý'nda Cumartesi iftarýný ÇorumGaz A.Þ. verdi. Ýftarý ÇorumGaz A.Þ. verdi Hurþit Bozkurt Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile Çorum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan Çadýrý'nda Cumartesi iftarýný ÇorumGaz A.Þ. verdi. Ramazan Çadýrý dar gelirlinin, ekonomik durumu elveriþli olmayanlarýn, yolda kalmýþlarýn, öðrencilerin, Çorum'da misafir ettiðimiz mültecilerin imdadýna yetiþiyor. Ýftar çadýrýnda davetlilere her akþam zengin bir mönü ikram ediliyor. Geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin hayat bulduðu iftar sofralarý birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn geliþmesine vesile oluyor. Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor. Ýftar yemeðinin mönüsü her zaman olduðu gibi zengin oluyor. Ýftar Çadýrýnda her gün bin kiþiye iftar veriliyor. Ýftar programlarýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Turhan Candan ve Ahmet Yabacýoðlu dönüþümlü olarak katýlýyor. Ramazan Çadýrý'nda Grup Sada ilahiler seslendiriyor.

5 SALI 15 TEMMUZ 2014 Faþist Ýsrail terörden yargýnlanmalý Gülesin Aðbal Demirer beple Sayýn Meþal'i bir suikastla yok etmek istemektedir. Tabi ki buna karþý da Filistin Türkiye-Filistin Parlamentolararasý davasýnýn mensuplarý gerekli önlemi alacakdostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekilardýr. Ýsrail bu söylemlerle hem Filistin dali Murat Yýldýrým, Ýsrail'in bir haftadýr Gazvasýný, hem de bu davaya destek veren Türze halkýna karþý yürüttüðü saldýrganlýkla kiye gibi ülkeleri zor duruma sokacaðýný dümübarek Ramazan ayýný zehir ettiðini, iftar þünmektedir. Ama yanýlmaktadýr. Ýsrail ve ve sahurda yapýlan saldýrýlarla masum indevlet destekli gazetecileri boþuna senaryo sanlarýn sofra baþýnda öldürüldüðünü, kutyazmayý býrakmalýdýrlar. Birileri Türkiye'yi sal bir ayda yapýlan bu terörist eylemin saeski pasif, edilgen, eline vur ekmeðini al dödece Gazze halkýna deðil, tüm Müslümannemde zannetmesin. Korkularýyla yaþayan lara karþý büyük saygýsýzlýk ve saldýrganlýk ülke devri artýk bitmiþtir. Bundan sonra yeni olduðunu bildirdi. bir Türkiye vardýr. Ýsrail baþta olmak üzere Ýsrail'in terörist bir devlet olduðunu tüm destekçileri buna alýþmak zorundadýrlar. Murat Yýldýrým tekrarlayan Yýldýrým, "Ýsrail Çoðu çocuk, Türkiye her daim açýk ve net þekilde Filistin genç ve kadýn olmak üzere 173 insanýn bir davasýnýn yanýndadýr. Bunu her zaman ve haftada ölümüne sebep olmuþtur. Bin üç yüze yakýn inzeminde ifade etmekten çekinmemiþtir, çekinmeyeceksanýn yaralanmasýna, vücutlarýna aldýklarý aðýr hasar setir. Baþkenti Doðu Kudüs olan baðýmsýz Filistin devletibebiyle sakat kalmasýna yol açmýþtýr. Okul, cami ve konin yanýnda, Ýsrail iþgal ve yayýlmacýlýðýnýn karþýsýndanutlarý bombalamýþtýr. 190 ev tamamen yýkýlýrken, 1200 yýz. Ýsrail Türkiye ile iliþkilerini normalleþtirmek istiyorev ve yapý ise kýsmen zarar görmüþtür. Özellikle su kaysa kayýtsýz ve þartsýz Gazze üzerinde ki ambargoyu kalnaklarý, acil týbbý hizmetlerin verildiði merkezler ve yoldýrmak zorundadýr. Filistin davasý bizim davamýzdýr. lar hedef alýnarak hayat tamamen durdurulmak istenher ne kadar birileri bu davada tarafsýz olup bebek mektedir. Belediye hizmeti veren görevliler hedef seçilölümlerini görmezden gelseler de, Ýsrail'in yanýnda saf mekte ve Gazze bölgesinde belediyecilik hizmeti veriltutsalar da biz her daim Filistin halkýnýn yanýnda olmamesi engellenerek, halkýn gözünde meþru iktidar iþ yaya ve mazlumlara sahip çýkmaya devam edeceðiz. pamaz, beceriksiz olarak lanse edilmek istenmektedir. Ýsrail'in bu saldýrýlarla nihai hedefi Filistinli gruplar Ýsrail uluslararasý toplum tarafýndan yasaklanmýþ, arasýndaki uzlaþýdýr. 23 Nisan'da oluþturulan Ulusal Uzbaþta fosfor bombasý olmak üzere çok çeþitli kimyasal laþý Hükümeti'ni hazmedemeyen Ýsrail, bu birliði bozsilahlar kullanmaktadýr. Önceki gece Gazze bölgesine mak için sürekli saldýrmakta ve tehditler savurmaktadýr. yaptýðý saldýrýlarda ise insan vücudunu eriten kýsa adý Ama geçmiþte olduðu gibi bugün de Ýsrail kaybedecekdime olan [Dense Inert Metal Explosive] Pudra Bomtir. Gerek bölgede, gerekse dünyada yalnýzlaþmaya debasý kullanmýþtýr. Gazze Þifa Hastanesi'ne gelen yaralývam edecektir. Aslýnda Ýsrail'in varlýðýnýn en büyük tehlarýn yüz ve diðer uzuvlarýnýn eridiði tespit edilmiþtir. Bu didi bizzat siyonizmin kendisidir. Siyonist zihniyet Yabomba 2-3 metre yakýndan vücudu ikiye parçalarken, 8hudi halkýnýn da en büyük düþmanýdýr. Uluslararasý hu9 metre öteden vücut uzuvlarýný koparýp eritmektedir. Ýskuku ayaklar altýna alan, baþkalarýna yaþam hakký tanýrail ibadethaneleri, eðitim kurumlarýný, konutlarý bommayan, iþgalci politikalar ile terör üreten siyonist yönebalayarak, kimyasal silahlar kullanarak soykýrým gerticilerdir, Yahudiliðin en önemli dini emirlerini bile çekleþtirmekte ve açýk savaþ suçu iþlemektedir." Dedi. ayaklar altýna almaktadýr. Onun için önceki gün on binýsrail yöneticilerinin, baþta Netanyahu olmak üzere lerce Yahudi siyonist devlete karþý ABD sokaklarýnda insanlýktan çýkmýþ faþist milletvekillerinin savaþ suçu iþgösteri yapmýþtýr. lemekten ve uluslararasý hukuku çiðnemekten yargýlanyine Ýsrailli bazý devlet gazetecileri HAMAS lidermasý gereken teröristler olduðunu belirten Yýldýrým, lerinden bir kýsmýnýn Gazze Þifa Hastanesi'nde saklandýaçýklamasýnda þöyle dedi; "Ýsrail devleti terör üreten, teðýna dair yalan haberler yapmaktadýrlar. Bu haberler Þiröre kaynaklýk teþkil eden bir devlettir. Ýþgalcidir, zulmefa Hastanesine Ýsrail tarafýndan yapýlabilecek bir saldýrýdicidir. Siyonist devlet 2008'de olduðu gibi önceki gün ya alt yapý hazýrlýðýdýr. Ýsrail önce güdümlü gazetecileride Gazze bölgesine yaptýðý saldýrýlarda UNDWA'nýn ne bu haberleri yaptýrmakta ve sonrada haberlere baðlý yardým deposunu da hedef almýþtýr. BM kendi depolarýolarak mekânlarý bombalamaktadýr. Camilere atýlan nýn vurulmasýna raðmen gerekli tepkiyi vermeyerek bombalarýn altyapýsý da bu þekilde oluþturulmuþtur. hem bu suça ortak olmuþ, hem de güdümlü bir yapýya Böyle bir giriþim Ýsrail'i top yekün bataða sürükleyeceksahip olduðunu bir kez daha göstermiþtir. BM dünya tir. Uluslararasý toplum önünde mâhkum olacaktýr. Siyomilletlerinin sorunlarýna çare olmaktan çýkmýþ, yüzlerce nist ýrkçýlýðýn, Nazizm ile eþdeðer olduðunu bir kez daülke ve milyarlarca kiþinin akýbeti beþ ülkenin sorumsuz ha göstermiþ olacaktýr. Ýsrail bölgede huzur istiyorsa biyöneticilerinin aðzýndan çýkacak sözlere býrakýlarak bizzat sorun üreten bir yapýya dönüþtürülmüþtür. Ýsrail'in bu ran önce terörist saldýrganlýktan vazgeçmelidir. Yayýlpolitikalarýna açýk destek veren ABD, soykýrým suçunun macý politikalarý terk etmelidir. Sýnýrlarýna dönmeli ve bizzat ortaðýdýr. Görmezden gelen, müdahaleyi býrakýn iþgal ettiði topraklardan çekilmelidir. Barýþa þans vermekýnama dahi çýkmayan BM suçun ortaðýdýr. Açýklamalali ve bölgede iki devletli çözümü kabul etmelidir. Baþrý ile Ýsrail'e cesaret veren AB ülkeleri katliamýn, insankenti Doðu Kudüs olan baðýmsýz Filistin devletini tanýlýk suçunun, soykýrýmýn diðer ortaklarýdýr. malýdýr. Aksi takdirde Ýsrail meþru devlet olma yetenekýsrail'in devlet güdümlü gazetecileri sürekli yalan lerini kaybedecektir. ABD'deki aklýselim sahibi Yahudihaberler üretmektedirler. Sözde üç yerleþimcinin öldüler gibi Ýsrail'de yaþayan Yahudiler de, siyonizme karþý rülmesinden sorumlu olan kiþilerin Türkiye'de olduklakalkan olmalýdýrlar. Çünkü siyonist yöneticiler Müslürý, HAMAS Siyasi Birim Baþkaný Halid Meþal'in gizlimanlar ve Hristiyanlar gibi Yahudi halkýnýn da gelecekce Türkiye'ye geleceði gibi haberlerle zihinleri bulandýrlerini ipotek altýna almakta ve dünyayý yaþanmaz hale maktadýr. Sayýn Halid Meþal gibi yiðit bir insanýn Türkigetirmektedirler. ye'ye yapacaðý ziyaretten hem bizler, hem de milletimiz Ýsrail'i bir kez daha ürettiði terör dalgasý dolayýsýyonur duyar. Türkiye'ye gelmek istediðinde gizlice deðil, la þiddetle kýnýyor ve saldýrýlarýný biran önce kesmeye açýk ve aleni þekilde gelir. Sayýn Meþal, Filistin davasýçaðýrýyoruz. Uluslararasý toplumu da Ýsrail saldýrganlýðýnýn en büyük liderlerinden biridir. Terörist devlet bu sena karþý harekete geçmeye davet ediyoruz." Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna atanan Ömer Faruk Yurdagül ü ziyaret etti. Külcü den çifte kutlama Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hâkim ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) 2014 yýlý Adli Yargý Yaz Kararnamesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna atanan Ömer Faruk Yurdagül ve Baþsavcý Vekilliðine atanan Ozan Kaya'yý ziyaret etti. Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile birlikte Yurdagül ve Kaya'yý ziyaret eden Baþkan Külcü, yeni Baþsavcý ve Baþsavcý Vekili'ne görevlerinde baþarýlar diledi. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül ve Çorum Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ozan Kaya, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. ülkemizdeki, dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmak, onlarýn yalnýz olmadýðýný hissettirmek için önemli. Türkiye Diyanet Vakfý Ankara Genel Merkez görevlisi Mehmet Gündoðar'a Müftülük olarak gereken yardýmý vereceðiz." dedi. Müftü Aþýk'a fitre ve zekat standý hakkýnda bilgi veren Diyanet Vakfý Merkez görevlisi Mehmet Türkiye Diyanet Vakfý Çorum'da stant açtý. Gündoðar, Çorumlu vatandaþlarýn standa büyük ilgi gösterdiðini söyledi. Zekât ve baðýþ yapmak isteyen duyarlý vatandaþlarýn baðýþlarýný aldýklarýný ve karþýlýnda makbuz verdiklerini, Türkiye Diyanet Vakfý'nýn hizmetlerini vatandaþlara anlatma imkâný bulduklarýný söyledi. Standýn 20 gün boyunca saat 23.00'e kadar açýk kalacaðýný ifade eden Gündoðar, "Standýmýzda hem vakfýmýzýn çalýþmalarýný duyuruyoruz hem de fitre ve zekâtýn öneminin anlatýldýðý kitapçýklar daðýtarak halkýmýzý duyarlý olmaya davet ediyoruz. Ýsteyen vatandaþlarýmýzdan post cihazý kullanarak da baðýþ alabiliyoruz" dedi. Gündoðar, baðýþlarýn SMS, online ve kurumsal tahsilat sistemi ile de yapýlabileceðini vurguladý. (Ç.HAK:1981) Türkiye Diyanet Vakfý, vatandaþlarýn zekât ve filtrelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý için yurt genelinde olduðu gibi Çorum'da da stant açtý. Gazi Caddesi'nde bulunan Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi'nin önünde açýlan stantta, vatandaþlara fitre ve zekât konusunda afiþ ve kitapçýlar veriliyor. Ayný zamanda isteyen vatandaþlardan makbuz karþýlýðýnda fitre ve zekât baðýþý alýnýyor. Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi'nin önünde açýlan standý ziyaret eden Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, "Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasýn Bu Ramazan ve Her Zaman' sloganý doðrultusunda yayýnevinin önünde standa baðýþlanan zekatlar ve fitreler þehrimizdeki, Külcü, Baþsavcý Vekilliðine atanan Ozan Kaya'yý ziyaret etti. (Haber Merkezi) Baþsavcý Ömer Faruk Yurdagül, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Ödemiþ Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevini yürütmekte iken Hâkim ve Savcýlar Yüksek Kurulu nun (HSYK) 2014 yýlý Adli Yargý Yaz Kararnamesi ile Çorum a atanan ve geçtiðimiz günlerde görevine baþlayan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Vali Baþköy e iade-i ziyarette bulundu. Nazik ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, "Size yeni görevinizde baþarýlar diliyorum ve ayrýca þahsýnýzda Çorum Adliyesinde görevli tüm personele huzurlu Baþsavcý dan Baþköy e iade-i ziyaret Diyanet ten fitre ve zekat standý Enise Aðbal 5 ve baþarýlý çalýþmalar temenni ediyorum. dedi. Haber Merkezi Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Vali Baþköy e iade-i ziyarette bulundu. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364)

6 6 SALI 15 TEMMUZ 2014 Süleyman Atcýoðlu Milli Eðitim Müdürü oldu Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Süleyman Atcýoðlu görevine baþladý. Sungurlu Milli Eðitim Müdürü Atcýoðlu, devraldýðý hizmet bayraðýný daha ileri taþýmak için var gücüyle çalýþacaðýný söyledi. SÜLEYMAN ATÇIOÐLU KÝMDÝR 1970 te Kozan da doðdu. Ýlk, orta ve liseyi Adana Ýmamoðlu ilçesinde okudu yýlýnda Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kimya bölümünü bölüm birincisi olarak tamamladý. Süleyman Atcýoðlu 1990 yýlýnda Çorum'un Uðurludað ilçesinde kimya öðretmeni olarak mesleðine baþladý. Sýrasýyla Adana Kozan Ticaret Meslek Li- sesi, Adýyaman Gölbaþý Þehdane Soykan Kýz Meslek Lisesi, Adýyaman Gölbaþý Anadolu Lisesi ve Çorum Fen Lisesi nde kimya öðretmeni olarak görev yaptý. Çorum Fen Lisesinde 2003 yýlýnda müdür yardýmcýsý, 2010 yýlýnda Müdür Baþyardýmcýsý olarak görev yaptý yýlýndan itibaren de ayný okulda müdür olarak görev yaptý. Atcýoðlu, evli ve üç çocuk babasý olup halen Çukurova Üniversitesi Kimya bölümünde yüksek lisansýna devam ediyor.(ýha) Þehirler ve Kültürler Gezisi Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen 'Þehirler ve Kültürler Gezisi için kayýtlar yakýnda baþlýyor. Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan 81 ilde gerçekleþtirilecek proje kapsamýnda Çorum'dan yaþ arasýndaki 160 genç, Adýyaman ve Karabük illerine seyahat edecek. Geziye katýlacak gençler, Aðustos ayý içerisinde 40 kiþilik kafileler halinde gönderilecek. Dezavantajlý gençlere yönelik yapýlacak geziyle gençlerin kültürel alýþveriþte bulunmalarý ve gönüllülük bilincini geliþtirmeleri amaçlanýyor. Gençler gittikleri illerin tarihi ve kültürel yerlerini görme fýrsatý bulacak. Ayrýca huzurevi ziyaretleri, fidan dikme, okul boyama, çöp toplama, kan verme gibi faaliyetler gerçekleþtirerek, sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci geliþtirecekler. 3 gece 4 gün gerçekleþecek olan gezide gençlerin konaklamasý Yüksek Öðretim ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü'ne baðlý yurtlarda yapýlacak. Geziye katýlan bütün gençlerin ulaþým, konaklama ve yemek ihtiyaçlarý Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nca kar- þýlanýyor ve gençlerden herhangi bir ücret alýnmýyor. Adýyaman'a 1-4 Aðustos tarihlerinde yaþ ve arasý erkek kafilesi ile Aðustos tarihlerinde yaþ ve arasý kýz kafilesi seyahat edecek. Karabük'e ise, Aðustos tarihlerinde yaþ ve arasý erkek kafilesi ile Aðustos tarihlerinde yaþ ve arasý kýz kafilesi seyahat edecek. Projeye baþvurular; internetten ve gençlik merke- ATTDER den kamuoyuna duyuru Mustafa Demirer ATTDER Çorum Temsilciliði, 112 çalýþanlarýna yönelik þiddeti kýnadý. Son zamanlarda 112 çalýþanlarýnýn yoðun þiddet, hakaret ve iftiralarla karþý karþýya kaldýðý belirtilen açýklamada, bütün olumsuz þartlara karþý halkýn saðlýðý için onurlu mesleði yapmaya hazýr olduklarý mesajý verildi. Ýþte o açýklama; "Son zamanlarda 112 çalýþanlarýna karþý yoðunlaþan þiddet, hakaret ve iftiralar artýk dayanýlamaz boyuta ulaþmýþtýr. Gece gündüz demeden her olayda ilk müdahaleyi yapan, hastayý hayata baðlayan ilk ekip 112 ambulans ekipleridir. Hayat kurtarmaktan baþka bir amacý olmayan 112 çalýþanlarý olay yerinde gözü dönmüþ kiþiler tarafýndan hakarete uðramakta, darp edilmektedir. Bir yandan hasta yakýnlarýnýn þiddetine maruz kalan saðlýk çalýþanlarý, diðer yandan bazý gazetecilerin yalan haberlerine, hedef göstermelerine karþý mücadele etmektedir. Haftanýn her günü, günün her saati görev baþýnda olan 112 Ambulans ekipleri bir tebessüm beklerken þiddetin her türlüsünü görmektedir. Tüm bunlar yetmiyormuþ gibi geçtiðimiz günlerde polislerin 112 çalýþanýna uyguladýðý þiddet adeta kanýmýzý dondurmuþtur. Saðlýk çalýþanlarý þiddete uðrarsa onu ilk koruyacak kiþi polisler iken, þiddetin bizzat polisler tarafýndan uygulanmasý vicdanlarý yaralamýþtýr. Tamamen savunmasýz olan 112 çalýþanlarý insanlýðýný yitirmiþ kiþiler tarafýndan kolay lokma görülmekte ve þiddete uðramaktadýr. Fedakar 112 çalýþanlarý kýrmamak için kýrýlmayý düstur edinmiþ ve kimi zaman kendisine þiddet uygulayana ve yakýnlarýna týbbi müdahalesini o yaralý haliyle bile yapmýþtýr. Ýçinde bulunduðumuz kutsal Ramazan ayýnda daha bir hoþgörülü anlayýþlý olmak lazým deðil midir? Maide suresi ayet 32'de '' Kim de bir adamýn hayatýný kurtarýrsa bütün insanlarýn hayatýný kurtarmýþ gibi olur'' denmiþtir. Böyle kutsal bir görev üstlenen 112 çalýþanlarýnýn el üstünde tutulmasý lazýmken maalesef ayaklar altýna alýnmaktadýr. Þiddeti uygulayanlarýn yanýnda bir de þiddete davet edenler var maalesef. Haber yaptýðýný zanneden bazý gazeteciler 112 ekiplerinin bir dönercide yemek yemesini haber yapmýþ ve bunu düþmanca bir dille kaleme dökmüþtür. Halbuki vakalardan yemek yeme vakti bile bulamayan, vakit bulup hastaneye gittiklerinde yemeðin bittiðini gören 112 ekipleri kendi paralarýyla göreve hazýr bir þekilde yemeklerini yemiþlerdir. Fakat söz konusu haberi yapan gazeteci zahmet edip araþtýrma yapmadan '' Görev baþýnda döner yediler'' baþlýðý ile 112 çalýþanlarýný hedef göstermiþ, halkýn gözünde bir suçlu durumuna itmiþtir. Yine hayatý boyunca hiç saðlýk camiasýnýn içinde bulunmamýþ bir haber spikeri, 112 çalýþanlarýnýn eðitimsiz olduðunu iddia etmiþ ve bunu hiç gocunmadan milyonlarýn önünde yapmýþtýr. Tüm bu yalan ispatsýz haberler halký tahrik etmekte 112 Ambulans ekiplerini hedef tahtasý yapmaktadýr. Ve daha nicesi Bunun sonucunda ise kaçýnýlmaz olan þiddet meydana gelmektedir. Ayrýca yapýlan haberlerle saðlýkçýya þiddet sýradanlaþtýrýlmakta ve olaðan gösterilmektedir. 112 çalýþanýna þiddet gösteren bir kiþinin sadece o þiddet haberi deðil aldýðý hukuki cezada ekranlara yansýtýlmalý ve böylece þiddet uygulayanýn yanýna kar kalmadýðý halka gösterilmelidir. Bu karalama kampanyalarýnýn ve þiddetin devam etmesinden, saðlýk veren ellerin kýrýlmasýndan, can kurtarmaya gidip canýmýzdan olmaktan kaygýlýyýz. Her türlü hedef göstermelere, iftiralara, sözlü ve fiziki þiddete maruz kalsak ta gece gündüz demeden insanlarýn saðlýðýnýn bekçisi, yaný baþlarýndaki hayat kurtarýcýlarý olmaya devam edeceðiz. Ve tüm bunlarý yaparken hiçbir karþýlýk gözetmeden kendimizi halkýn saðlýðýna adamaktan ve bu onurlu mesleði yapmaktan onur duyacaðýz. Saygýlarýmýzla kamuoyuna duyurulur." Yumurta üretimi azaldý TÜÝK Mayýs 2014 Kümes Hayvancýlýðý Üretimi istatistiklerini açýkladý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ yumurta üretim miktarý bir önceki aya göre %0,6 azaldý Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen tavuk sayýsý bir önceki aya göre %2,7 azalýrken tavuk eti üretimi ise %3,1 azaldý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen hindi sayýsý bir önceki aya göre %4,4 artarken hindi eti üretimi ise %3,9 arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ tavuk eti üretim miktarý.takvim etkisinden arýndýrýlmýþ yumurta üretim miktarý bir önceki yýlýn Alaca Belediyesi tarafýndan kardeþlik iftarý düzenlendi. Alaca da Kardeþlik Ýftarý Alaca Belediyesi tarafýndan kardeþlik iftarý düzenlendi. Battal Dede Parký'nda düzenlenen iftar yemeðine ekonomik durumu iyi olmayan aileler davet edildi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatý ile yoksul ve yardýma muhtaç ailelere yönelik olarak gerçekleþtirilen iftar yemeðine Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ, Belediye Meclis Üyesi Secaattin Arklan ve AK Parti ilçe Kadýn Kollarý Üyeleri de katýldý. Kadýn ve çocuk davetlilerin aðýrlýklý olarak katýldýðý iftar yemeðinin ardýndan konuþan Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, davete iþtirak eden misafirlere teþekkür etti. Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn bütün illerde bu tür iftarlar yapýlmasý talimatý Ýftar Battal Dede Parký'nda düzenlendi. üzerine Alaca'da da bu iftar yemeðini AK Partililer ile Alaca Belediyesi olarak organize ettiklerini dile getiren Evyaz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Her ihtiyacýnýzda bizlere ulaþabileceksiniz Birbirimizi tanýmak ve daha yakýndan iliþki kurmak maksadýyla bu iftarý düzenledik. Bundan sonra da herhangi bir ihtiyacýnýz bir sýkýntýnýz olduðu zaman bizlere ulaþabileceðiniz gibi sizlere yardýmcý olmalarý konusunda eþlerimize de ulaþabilirsiniz. Kardeþlik iftarlarýný her yýl yaparak geleneksel halede getireceðiz. Bu vesile ile senede en az bir gün bir araya gelmiþ olacaðýz. Baþta da belirttiðim gibi Baþbakanýmýz sizlerle ilgilenmek, sizlerle yaþamak için bizleri talimatlandýrýyor. Ben Ramazanýnýzýn mübarek olmasýný, oruçlarýnýzýn kabul olmasýný Cenabý Hak'tan niyaz ediyorum. Sizlerin sýkýntýlarý konusunda her zaman bizlere ve haným kardeþlerimize ulaþabilirsiniz. Sizler bize Allah'ýn emanetisiniz bu manada mahzun olmamanýzý, kendinizi sahipsiz hissetmemenizini rica ediyorum. Tekrar buraya kadar geldiðiniz için hepinize teþekkür ediyorum." (Haber Merkezi) Hastanede Ramazan hizmeti Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde iftar ve sahur hizmeti veriliyor. Ramazan ayý nedeniyle hastanede refakatçi kalanlar maðdur edilmiyor. ayný ayýna göre %2,8 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen tavuk sayýsý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %1,1 artarken tavuk eti üretimi ise %5,2 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen hindi sayýsý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %19,6 artarken hindi eti üretimi ise %32,6 arttý. Haber Merkezi Vatandaþlar oruç tutanlarýn düþünülerek yapýlan uygulamadan dolayý teþekkür ediyor. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hasta yakýnlarýna iftar ve sahurda yemek veriliyor. Ramazan ayý nedeniyle hastanede refakatçi kalanlar maðdur edilmiyor. Hastanö yönetimi oruçlu olan vatandaþlar için iftarda ve sahurda yemek çýkarýyor. Vatandaþlar oruç tutanlarýn düþünülerek yapýlan uygulamadan dolayý teþekkür ediyor. Haber Merkezi

7 SALI 15 TEMMUZ Sürücülerin sürekli tartýþtýðý cadde! Mustafa Demirer Bahçelievler Cami nin bulunduðu cadde trafik problemi yaþýyor. Konuya iliþkin eleþtirilerini dile getiren vatandaþlar, Ramazan ayýnda iftar sonrasý cadde trafiðin- de kural dýþý parklar nedeniyle sorun yaþandýðýna dikkat çektiler. Trafik kargaþasý sonucu sürücülerin zaman zaman tartýþtýklarýný belirten vatandaþlar, cadde sakinlerinin de olup biten geliþmelerden muzdarip olduðunu dile getirdiler. Çorum Belediyesi Trafik Müdürlüðü nün bölgede önlem almasýný isteyen vatandaþlar, özellikle kural dýþý araç parkýnýn önlenmesi ile problemin ortadan kalkacaðýný ifade ettiler. Kaza deðil kalabalýk korkuttu Osmancýk'ta önceki akþam saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatýlmasýna karþýn, vatandaþ kalabalýðý kazayý ilginç hale getirdi. Ayný yönde seyreden otobüs ve otomobil sürtünmesi sonucu meydana gelen kaza sonrasý ufak bir kargaþa yaþandý. Kargaþayý gören vatandaþlar olay yerine koþunca araçlarýn baþýndaki kalabalýk bir anda çoðaldý. Kazazede otomobilin sürücüsünün eþi Ý.S. korku ve panikten dolayý rahatsýzlýk geçirdi. Kadýna 112 Acil Enise Aðbal Vatandaþ kalabalýðý kazayý ilginç hale getirdi. Ambulans görevlileri müdahale etti. Olay yerine gelen polisler ise kazayý anlamaya çalýþtý. Neticede kazanýn hafif olduðu net þekilde ortaya çýkanca, kalabalýk daðýldý. (Osmancýk) Anne-babasýna býçak çekti Alaca da anne-babasýyla tartýþan genç kavga sýrasýnda býçak çekti. Cumhuriyet Mahallesi Arpalýk Sokak ta meydana gelen olayda babasý F.D., anesi S.D. ile ailevi nedenlerden ötürü tartýþan S.D.(24) isimli genç, anne- babasýna býçak çekerek tehdit etti. Daha sonra dövdü. Kavga sonrasý anne-baba oðullarýndan þikâyetçi olmadý. Haber Merkezi Engin Nurþani Saðmaca da sevenleriyle buluþacak Türk Halk Müziði'nin sevilen seslerinden Engin Nurþani, 2 Aðustos Cumartesi günü Kuþsaray Köyü Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'nde Çorumlu hayranlarýyla buluþacak. Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri Ýþletme Sahibi Recep Gür'den edindiðimiz bilgilere göre, Engin Nurþani'nin yaný sýra yerel sanatçýlar Berkant Bolat, Gözde Özsoy ve Reha Palabýyýk'ýn sahne alacaðý müzik þöleni saat 18.00'de baþlayacak. Konser menüsü ise salata, serpme zeytinyaðlýlar, peynir, ordövr tabaðý, meyve, ana yemek ve ara sýcaktan oluþuyor. Ýþletme Sahibi Recep Gür, konser için biletlerin Özdoðanlar Kavþaðý'nda hizmet veren Gür Dayýoðlu Kebap ve Çorba Salonu'ndan temin edilebileceðini ifade etti. Engin Nurþani (Haber Merkezi) DES üyeleri geleneksel iftar yemeðinde buluþtu Hurþit Bozkurt Demokrat Eðiticiler Sendikasý (DES) Ýl Temsilciliði üyelerine iftar verdi. Eninda Restoran da düzenlenen iftar programýnda hem Ramazan ayýnda bir arada olmak hem de istiþarede bulunmak için bir araya geldiklerini kaydeden DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, bu rahmet ayýnda üyelerle bir araya gelerek anlamlý bir faaliyet daha yapmýþ olduklarýný söyledi. Örs, Sendika olarak her fýrsatta üyelerle beraber olmayý, sendikamýzýn imkânlarýný onlar için kullanmayý kendimize düstur edindik. Onlarýn her zaman yanlarýnda olduðumuzu bir kez daha gösterdik. Sað olsun onlar da her zaman bize desteklerini esirgemiyorlar. Bu mübarek ayda beraber olmanýn mutluluðunu yaþadýk. Umut ediyoruz ki ülkemizde ve dünyada yaþanan sýkýntýlar son bulur. Hepimiz huzurlu günler yaþarýz. diye konuþtu. Ýftar programý sendika faaliyetlerinin yer aldýðý slayt gösterisinin ardýndan üyelerin söz alarak istiþare yapýlmasýyla sona erdi. Abdibey de Enderun Teravih Abdibey Camii nde kýlýnan Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliði uygulamasýna ilgi yoðun oldu. Abdibey Camii nde kýlýnan Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliði uygulamasýna cemaat yoðun ilgi gösterdi. Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliði uygulamasýnýn 4. sü geçtiðimiz Cumartesi akþamý Abdibey Camii nde kalabalýk bir cemaatle gerçekleþtirildi. Çifte ezan okunmasýyla baþlayan ve manevi ziyafete dönüþen gecede yatsý namazýný Amasya Müftüsü Ýsmail Ýpek kýldýrýrken, yine 6 Ýmam Hatip tarafýndan Enderun Teravihi kýldýrdý ve 5 Müezzin-Kayyým da birbirinden farklý ilahiler seslendirdi. Namazýn ardýndan Huzur Camii Müezzin-Kayyýmý Hasan Çakmak ýn seslendirdiði Bilen Gelsin Bu Meydane, Duyan Gelsin Bu Meydane ilahisi cemaati mest etti. Camiyi müþtemilatýyla dolduran erkek ve bayan cemaate namazdan önce Amasya Ýl Müftüsü Ýsmail Ýpek tarafýndan vaaz verildi. Konuþmasýna; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn Kardeþ Ýl çerçevesinde planladýðý uygulama ile geçtiðimiz yýl da Ramazan ayýnda Çorum a geldiðini hatýrlatarak baþlayan Amasya Müftüsü Ýsmail Ýpek, Çorumlular la tekrar bir araya gelmekten yaþadýðý memnuniyeti belirtti. Çorum halký ile sohbet etme imkânýný saðlayan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk a þükranlarýný ifade eden Müftü Ýpek, konuþmasýnda Ramazan, kardeþlik, yardýmlaþma ve bu Enderun Teravih Abdibey Camii nde kalabalýk bir cemaatle gerçekleþtirildi. Namazdan önce Amasya Ýl Müftüsü Ýsmail Ýpek tarafýndan vaaz verildi. Programda ilahiler seslendirildi. yýlki Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan belirlenen ve Ramazan ayýnýn temasý olan Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasýn Bu Ramazan ve Her Zaman konularýna deðindi. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ise, Amasya Müftüsü Ýsmail Ýpek e, Enderun Teravihi ve Cumhur Mü- ezzinliði yapan görevlilere ve özellikle Abdibey Camii ni dolduran kadýn, erkek tüm cemaate gösterdikleri yoðun ilgiden dolayý teþekkür etti. ediliyor. Diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kýyýlarý ile güneydoðu kesimlerde güney ve güneybatý yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Marmara, Kýyý Ege, Doðu Akdeniz, Doðu Anadolu'nun güneybatýsýnda yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esecek. Çorum'da ise sýcaklýk 30'lu derecelerde seyredecek. Hafta ortasýnda 35'i bulacak sýcaklýkla birlikte nem de artacak.(haber Merkezi) Bu hafta hava nasýl olacak? Demokrat Eðiticiler Sendikasý (DES) Ýl Temsilciliði üyelerine iftar verdi. Ýftar Eninda Restoran da düzenlendi. Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðý doðu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak. Yapýlan son deðerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalý, yer yer çok bulutlu, Doðu Karadeniz, Doðu Anadolu'nun kuzeyi, Batý Karadeniz'in iç kesimleri, Ordu ve Toroslar mevkiinin saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, diðer yerlerin az bulutlu ve açýk geçeceði tahmin Hava kuzey ve iç kesimlerde parçalý, yer yer çok bulutlu olacak.

8 8 SALI 15 TEMMUZ R RAMAZAN amazan Elveda Ya Þehr-i 'Rabbimiz! Ýndirdiðine inandýk ve Peygamber'e uyduk. Þimdi bizi þahitlerden yaz! (Âl-i Ýmrân/53) Ayet-i Kerime 'Doðrusu yalnýz O'na dua edersiniz. O dilerse yalvardýðýnýz belayý üzerinizden kaldýrýr ve o an O'na koþtuðunuz ortaklarý unutursunuz.' J(En'âm Suresi/41) Ýmsak Ýftar Dört Halife'nin Son Günleri Ýftara Davet Kurban Bayramýnýn üzerinden dört gün geçmiþti. Asiler, artýk sonuç almak istiyorlardý. Hz. Osman ve Naile Haným, evde bir içim suya muhtaç hayat sürdürüyorlardý. Perþembeyi Cumaya baðlayan gece Hz. Osman yorgun ve bitkin vaziyette uyuya kalmýþtý. Rüyasýnda Hz. Peygamber (sav) i görür. Naile Hanýma rüyasýný anlatýr: - Bugün Resulullah ý rüyamda gördüm. Þu kapýnýn arkasýnda duruyordu. Yanýnda Ebu Bekir ve Ömer de vardý. Bana: -Ey Osman, seni kuþatma altýnda tutuyorlar, deðil mi, dedi. - Evet dedim, - Seni susuz býraktýlar, deðil mi dedi. - Evet, dedim. Bunun üzerine bana bir kova su uzattý. Susuzluðum geçene kadar içtim. Onun serinliðini hâla hissediyorum. Sonra bana: - Ýstersen sana yardým edilsin, istersen iftarýný benim yanýmda aç dedi. Ben de orucumu onun yanýnda açmayý tercih ettim. Hz. Osman, rüyasýný heyecan ve coþkuyla anlatýyordu. Naile Haným, mahzundu. Davetin sonucunu kavramýþtý. Bu kutlu rüyanýn ardýndan bir daha uyumak mümkün deðildi. Zaten sahur vakti de yaklaþmýþtý. Evinde bulunan birkaç yiyecekle sahur yaptýlar ve oruca niyetlendiler. Hz. Osman ýn artýk dünyadan beklediði birþey yoktu. Yaþý seksen üç olmuþtu. Onu iftara bekleyenler vardý. Bunun bilincinde ve inancýndaydý. Þehadet Günü: Hz. Osman, sahurdan sonra da uyumamýþ, sabah namazýný kýlmýþtýr. Ondan sonra âdeti üzere Kur an-ý Kerim okumaya baþlamýþtýr. Hz Osman'ýn kabri Hz. Osman'ýn Son Günleri 6 Ethem ERKOÇ net Hz. Osman, her hafta bir hatim indiriyordu. Hatime Cuma günleri baþlýyordu. Cuma günü Fatiha dan Maide Suresi nin sonuna kadar okuyordu. O sabah yine Fatiha Suresi nden baþladý okumaya. Âl-i Ýmran Suresi nin son sayfalarýna yaklaþtýðý sýrada, güneþ doðmadan önce dýþarýda gürültüler artmaya baþladý. Kuþatmanýn kýrkýncý günü idi. Ýsyancýlardan bir grup gelip içeri girmek istediler. Bu mümkün olmayýnca dýþ kapýnýn üstündeki gölgeliði (saçaklýðý) tutuþturdular. Alevler yükselirken Hz. Osman Kur an-ý Kerim okumaya devam ediyordu. Son okuduðu âyetler þunlardý: Allah yolunda öldürülenleri sakýn ölüler sanmayýn. Bilakis onlar, Rableri katýnda diridirler. Cennet nimetleriyle rýzýklandýrýlýrlar. Hem de Allah ýn kendilerine lutfettiði (þehitlik rütbesiyle) mutludurlar. Hatta kendilerine henüz katýlmamýþ olan þehit adaylarýna da hiç bir korku ve üzüntünün olmayacaðýný müjdelemek isterler. Yine onlar. Allah tan gelen bir nimet ve daha fazla bir ihsan ile Allah ýn müminlerin mükafaatýný zayi etmeyeceðinin müjdesini vermek isterler. Savaþta yaralandýktan sonra yine Allah ve Resulü nün çaðrýsýna uyanlar ve içlerinden iyilik yapanlar ve Allah ýn emirlerine uygun yaþayýp günahlardan sakýnanlar için çok büyük mükafaat vardýr. Onlar öyle iman sahibi kimselerdir ki halk kendilerine: Düþmanlarýnýz size karþý ordu topladýlar, o halde onlardan korkun, güvenlik tedbirlerinizi alýn dediklerinde bu söz, onlarýn imanýný artýrdý da Allah bize yeter. O ne güzel vekildir (güvencedir) demiþlerdi. (Âl-i Ýmran ) (Sürecek) Þehir merkezinde Çansaat yamacý, Kavaflar arastasýnda bir dükkan önü: Mevsimlerden kýþ, aylardan Aralýk olmasýna raðmen hava son güzden kalma güneþli ve ýlýmandý. Terzi esnafýndan Memnuncu'nun Kamil Berber Cinik Ýsmail'le kol kola aþaðý doðru yürürken dükkân önündekiler ayaða kalkýp buyur ettiler. Ýsmiyle müsemma Terzi Kamil; - Aman efendim biz kimiz ki kýyamda selamlarsýnýz! Allahýnýzý severseniz utandýrmayýn bu kulunuzu. tavrýyla; Sayacý Çopur Üsüðün Osman o güleç þakacý - Kentin veli niðmeti Zarif Hoca'mýzýn torunusun yetmez mi? - Neyse saðolun, hadi birer çay ýsmarlayým da hakkýnýzý helal edin. Otururlar. Osman, baþýndaki alafranga þapkayý çýkarýp dizine koyar, üst arastaya doðru seslenir; - Mýza Bekiiir beþ çay getir.. Çalýklarýn cinik, Çopur'un Osman'a; - Epiyden gorünmüyon la, nerelerdesin? Sayacý Apiþ; Maziden Renkler Arasta'da sohbet - Gobelin keseye yengeden sel suyu garýþdý miras aldý aslaným, durur mu olduðu yerde. Hazýr elbiseci Ahmet yandaki dývara yaslanýp uyuklayan Çik Hasanlý Gazi'ye dürttü. - Ne cuukluyon la demin beri, gece boyu yengemin yerine beþik mi salladýn? Al dükkândan alacaklarýný da yollan köyüne hadi.. Osman, unuttuðu bir þeyi birden hatýrlamýþ gibi yerinden fýrladý! Mustafa ÖZÇATALBAÞ - Bana müsaade edin yarenler, hemen gitmeliyim. - Eee, nere gediyodun gaydelenerek Çopur'un gobel? - Geceler uzun malum ya arhadaþ, zabah olmuyo. Mahalle gomþusu Kör Çapkýn'ýn güveyisi Terzi Niyazi var ya, sabah erken bana uðradýydý. - Kim yau çýharamadým. - Emme de yapdýn ha! Gale yohuþunda simitci kimirtlek Ali var ya, onun mahdumu. - Eeee. - Yarin deri (Pazar), çarþý tukan gapalý dedi. 'Bu gece bize gelin de bi teltel çekelim, bebek cücük sevinsin. Yengen gocabaþ da piþirecak size, misir nohut da gavururuk gel keyfim gel' deyi ilave eddi. - Nebiyim geç biter o iþ. Bizim asikli'nin(haným) de biraz mýrýðý gýrýk(keyifsiz) uyhusuz galýrýk. Dedim. "Ne var be, ertesi zabah tukan açacak daðalsin ya. Sarýl Fadik yengeme öðlene gadar uyu." Dedi. - O da doðruya. Diye araya girdi, Terzi Kara Hamit. - Bu dünyada iþin iþ valla Çopur'un gobel. Obür tarafda suyun çýkmasa. - Çýkmaz inþaallah, kimin tavuðuna kýþ demiþik ki? - Dur bahýyým, baþýndaki o neþeal þabga lan, berberlerin týraþ leðeni gibi? - Ne biliyim bizim Çerkez Musa'nýn oðlan Alamanya'dan getirmiþ bana. Bizim son beþik Pakize'nin tevkullusü ya. ARKASI YARIN

9 SALI 15 TEMMUZ 2014 Kene kýrsalda panik þehirde Uludað Üniversitesi "Habitattan kaynaklý (UÜ)Veteriner Fakültesi vakalar da genel olarak bu Parazitoloji Anabilim Dalý bölgeden geliyor. Saðlýk Baþkaný Bölümü Prof. Dr. Bakanlýðý bu konuda ciddi Levent Aydýn, ilkbaharýn çalýþma yürütüyor. Bir çok yaðýþlý ve uzun geçmesi ülkede ölümler yüzde nedeniyle kene sayýsýnýn 30'larda iken bizde yüzde 5'i arttýðýný belirterek, özelgeçmiyor. Ölümle sonuçlalikle pikniðe gidildiðinde, nan vakalarýn çoðu gecikriskli alanlarda pantolon miþ vakalar. Kene tutulmapaçalarýnýn çorabýn içine larýnda vakit geçirmeden soükulmasýný istedi. Prof. kene vücuttan alýnmalý. KeDr. Aydýn, "Komik geldiði nenin üstüne ýsý uygulamak için insanlar tercih etmiyor veya deterjan kapatmak keama kene topraktan gelineyi kusturur. Eðer nasýl alýyor. Bu dalga geçilecek bir nacaðý konusunda bilginiz uygulama deðil" dedi. yoksa en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalý. Bir Yaz aylarýnda pikniðe Prof. Dr. Levent Aydýn gün sonrasýný beklememeli. giden vatandaþlarýn korkupikniðe gidildiðinde riskli alanlarda pantolon paçalarýlu rüyasý haline gelen keneye karþý uyarýlarda bulunan ný çorabýn içine alýnmalý. Bu bile büyük bir önlem. UÜ. Veteriner Fakültesi Parazitoloji Bölümü Anabilim Komik geldiði için insanlar tercih etmiyor ama kene Dalý Baþkaný Prof. Dr. Levent Aydýn, kene ile ilgilitopraktan geliyor. Bu dalga geçilecek bir uygulama Türkiye'de bilgi kirliliði bulunduðunu söyledi. Türkideðil. Bir çok kiþi bununla dalga geçiyor. 3-4 saate bir ye'de bir yýlda 65 kiþinin kene hakkýnda açýklamada kendisi, çocuðu ve evcil hayvanýnýn üzerini aramalý. bulunduðunu kaydeden Prof. Dr. Aydýn, oysa kene Sahada, kýrsalda çalýþanlar da sürekli vücutlarýný araüzerinde uzman olan akademisyen sayýsýnýn 6'yý geçmalý. Uzun kollu ve açýk renkli giyilmeli." mediðini belirtti. Tek besin kaynaðý kan olan kenenin böcek olmadýðýný ifade eden Prof. Dr.Aydýn, TürkiÇEVRE ÝLAÇLAMASI KENENÝN DÜÞMANye'de son dönemde kenenin artma nedeninin köylerin LARINI YOK EDÝYOR boþalmasý, küresel ýsýnma, sosyo-ekonomik durum ve Çevre ilaçlamalarýnýn doðal dengeyi bozduðunu, av yasaklarý olduðunu dile getirdi. insanlarý alerjik hastalýklar ve kanserojen maddelerle karþý karþýya getirdiðini vurgulayan Prof. Dr. Levent HASTALIK KIRSALDA PANÝK ÞEHÝRDE Aydýn, ilaçlamayla kenenin düþmanlarýnýn da yok Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðýný yayan edildiðini kaydetti. Sýðýr ilaçlamalarýnýn önemine dekenenin, kýrsal kesimdeki sýðýrlarda bulunduðunu beðinen Prof. Dr. Aydýn Saðlýk Bakanlýðý, Gýda Tarým Ve lirten Prof. Dr. Aydýn þu bilgileri verdi: Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn bunun üzerinde durduðunu ifade etti. Prof. Dr. Aydýn Bursa'yý örnek göstererek, "Bu hastalýðý yayan kene genel olarak sýðýrlarda, Büyükþehir Belediyesi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Gýda Tatarla kenarlarýnda bulunur. Kene hayvan hastalýðýdýr. rým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü iþbirliði ile 3 yýldýr Biz tesadüf konakçýyýz. Onlarýn alanýna girdiðimizde hayvanlarda yapýlan ilaçlama ile vakalarýn ciddi oranbize geçerler. Yani piknik alanlarýnda doðaya saygý da azaldýðýna dikkat çekti. duymazsak. Konakçý biz olmaya baþlýyoruz. Þehir ÝLKBAHARDA ARTIYOR, HAVALARIN merkezlerinde yabani hayvan veya sýðýr bulunmamaisinmasiyla AZALIYOR sýna raðmen eðitimli insanlar dahi keneden korkar habu yýl ilkbaharýn aþýrý yaðýþlý geçmesi nedeniyle le geldiler. Hastalýk kýrsalda, panik þehirde yaþanýyor. kene ile daha fazla karþýlaþtýklarýna dikkat çeken UÜ. Hastanelere en çok baþvuru kentte. Bir yýlda yapýlan Veteriner Fakültesi Parazitoloji Bölümü Anabilim Da500 bin kene tutulmasý baþvurusunun yüzde 90'ý þehirlý Baþkaný Prof. Dr. Levent Aydýn þunlarý kaydetti: lerde. Þehir içindeki parklarda bulaþan keneler kedi, köpekten gelebilir. Bu kenelerden bulaþan enfeksiyon"ýlkbahar aylarýnda hava yaðýþlý geçti. Nem ve lar antibiyotik tedavisi ile geçilen daha hafif hastalýkrutubet kene ve sinek popülasyonunun üreme alanlalardýr." rýnda en çok sevdikleri þey. Bu sýrada hayvanlar otlapýknýðe GÝDÝNCE 3-4 SAATE BÝR VÜCU- mak için daha çok meraya çýktý. Ama 34 dereceyi geçen ani ýsý artýþlarý ile kenelerin de içinde bulunduðu DU KONTROL EDÝN bir çok ektoparazitler azalýr. Ýnsanlarýnda karþýlaþma Türkiye'de Tokat Çekerek Vadisi, Yozgat, Çorum oraný düþer. Saha araþtýrmalarýmýzda bunu gözlemlehattýnýn Kýrým Kongokanamalý ateþi konusunda riskli dik." olduðunu söyleyen Prof. Dr. Levent Aydýnþöyle dedha vam etti: Amasya da foto safari Gülesin Aðbal Demirer Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu Amasya'da foto safari yaptý. SAfari Sanat eðitimcisi Altan Özeskici öncülüðünde düzenlendi. fotoðrafta görsel, estetik ve görsel sanat kurallarý görüldü. Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu Amasya'da foto safari yaptý. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici öncülüðünde gerçekleþtirilen Amasya Foto Safari etkinliðine kursiyerler katýldý. Amasya eski konaklarý, kral mezarlarý, müzeler, tarihi cami-türbeler, yeþilýrmak kýyýlarý ve Amasya'nýn insanlarýný konu alan fotoðraf çekimleri toplam 7 saat sürdü. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici, amaçlarýnýn sadece fotoðraf çekmek deðil, fotoðrafta görsel, estetik ve görsel sanat kurallarýný iþlemek olduðunu söyledi. Din görevlileri saðlýklý beslenmeye dikkat çekti Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý kapsamýnda saðlýklý beslenmeye dikkat çekildi. Emre Kut Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen saðlýklý beslenme ile ilgili çalýþmalar, Ramazan'la birlikte hýz kazandý. Özellikle Ramazan ayýnda nasýl beslenilmesi gerektiðine dikkat çekmek amacýyla gerçekleþtirilen yürüyüþe Müftülük de destek verdi. Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý kapsamýnda 2014 yýlý "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" olarak belirlendi. Valilik önünden baþlayýp, Hürriyet Meydaný'na kadar devam eden yürüyüþe Müftü Mehmet Aþýk, müftülük personeli ve din görevlileri destek verdi. Daðýtýmý gerçekleþtirilen broþürlerle ramazan beslenmesine yönelik önemli püf noktalara dikkat çekildi. Gazi Caddesi üzerinde yapýlan yürüyüþe Müftülük destek verdi. Yürüyüþe Müftü Mehmet Aþýk, müftülük personeli ve din görevlileri katýldý. Hürriyet Meydaný'na kadar devam eden yürüyüþe öðrenciler katýldý. Daðýtýmý gerçekleþtirilen broþürlerle ramazan beslenmesine yönelik püf noktalara dikkat çekildi. 9

10 10 SALI MHP, Çorum da yol haritasýný belirledi Recep Mebet Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Ýlçe Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý dün parti binasýnda gerçekleþti. Düzenlenen toplantýya MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, MHP il ve ilçe teþkilatlarý yönetim kurulu üyeleri ve bazý partililer katýldý. Teþkilat çalýþmalarýn ele alýndýðý toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Vahit Demiran, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Eski parti yönetiminin baþarýsýzlýk yüzünden görevden alýndýðýný söyleyen Demiran, MHP Genel Merkezi nin talimatlarý doðrultusunda Çorum da yeniden yapýlanma çalýþmasý baþlattýklarýný kaydetti. Cumhurbaþkaný Seçimi yle ilgili deðerlendirmelerde de bulunan Demiran, ülke ve dünya genelinde yaþanan son geliþmeleri yorumladý. Demiran, toplantýyla ilgili yazýlý açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: TEMMUZ 2014 BAÞARISIZLIÐIN GÖSTERGESÝ YÜZDE kadaþlarýmýzla ve sivil toplum örgütlerimizle iliþkiler sýkýlaþtýrýlacak. Merkezde ve büyük ilçelerde Yüksek Ýstiþare Heyetleri oluþturulacak. NEDEN EKMELEDDÝN ÝHSANOÐLU? 10 Aðustos'ta yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde tavrýmýz açýk ve net. Adayýmýz Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu. Ýhsanoðlu, Anadolu'nun baðrýndan, Yozgat'tan çýkmýþ; birçok üniversitede öðretim üyeliði yapmýþ Prof. Dr. luk derecesine ulaþmýþ, dünya çapýnda sayýsýz ödüller almýþ, kendini Türk-Ýslam davasýna adamýþ, hakkýnda en küçük þaibe ve iddia bile olmayan, Türkoðlu Türküm diyebilen bir vatan evladý. Adayýmýz, bugün siyaset gereði kendisine karþý çýkanlarýn da; zamanýnda övgülerine mazhar olmuþ. Bu konuda tezvirat yapmaya kalkanlara asla fýrsat verilmemeli. Aksi davranýþlarda bulunanlar hem yanlýþ yapmýþ olacaklar hem de vebal altýnda kalmýþ olacaklar. ÜLKEMÝZ AMELÝYAT MASASINA YATIRILMAK ÜZERE Dünyanýn bir soðuk savaþ dönemi yaþadýðý, dünya haritasýnýn sürekli deðiþtirildiði, ulus devletlerinin bir bir parçaladýðý bu dönemde; ülkemiz de ameliyat masasýna yatýrýlmak üzere. Þu anda týp deyimi ile preop dediðimiz ameliyat öncesi narkoz dönemini yaþamaktayýz. Basýn, görsel ve yazýlý medya tarafýndan insanlarýmýzýn beyinleri adeta narkoz verilmiþçesine uyuþturulmuþ. Bu çerçevede Büyük Ortadoðu Projesi adým adým amacýna ilerliyor. Tunus, Cezayir, Mýsýr, Libya, Irak, Suriye'de ameliyatlar devam ediyor. Türkiye henüz narkoz döneminde; masaya yatýrýlmasýna az kaldý. Vahit Demiran, MHP nin Çorum daki yeni yol haritasýný anlattý. Türkiye'ye yutturulbahçeli'nin talimatý ile Çorum Ýl ve Merkez Ýlçe yönemak istenen zehir; demokratik özerklik altýnda örtülü timlerini oluþturmak üzere görevlendirilmiþ bulunubir eyalet sistemi. Eyalet sisteminin arkasýndan da reyoruz. ferandumla Türkiye'den koparýlacak toprak parçasý Bizden önceki yönetimlerin görevden alýnma nekürdistana verilecek. Sonra da kurulacak olan Kürdeni bundan sonraki istiþare toplantýsýnda ilçe baþkandistan devletine aðýr silah, tank, uçak verilerek Türklarýmýz ile tartýþýlacak. Ancak kýsaca söylemek gerekürt savaþý daha þiddetli bir þekilde sürdürülecek. Nakirse; 1999'dan beri seçim kazanamayan; son yapýlan sýl Suriye, Irak parçalandý ise Türkiye Cumhuriyeti seçimlerde yüzde 11 oy alabilen ekip doðal olarak badevletimiz de parçalanmak isteniyor. þarýlý deðil. Çevremizdeki illerin (Amasya, Tokat, MÜSLÜMANLARIN ACISI ACIMIZ Kastamonu, Yozgat, Çankýrý) oy ortalamalarý yüzde Bu çerçevede Irak ve Suriye'deki IÞÝD hareketi41. ne dikkatinizi çekmek isterim. Bu hareket nasýl Ýslami Çorum da partimizin tabaný çevredeki illerin birbir harekettir ki Ýslam'ýn bir numaralý düþmaný olan Ýsçoðundan daha güçlü olmasýna raðmen, oy oranýmýzýn rail'e karþý küçük bir eylem dahi yapamazken; OrtadoTürkiye ortalamasýnýn da çok altýnda kalarak yüzde 11 ðu'da Müslüman kaný döküyor. Allah-u Ekber nidalaolmasý baþarýsýzlýðýn göstergesi. rýyla þehit ettikleri Müslümanlar da son nefeslerini ve HEDEFÝMÝZ RESTORASYON DEÐÝL YENÝ- rirken Allah-u Ekber diyor. Bu duruma dikkatinizi DEN ÝMAR çekmek isteriz. Irký ne olursa olsun tüm Müslüman Genel Merkezimiz bu çerçevede bizleri Çokardeþlerimizin acýlarý acýmýz. Tüm Müslüman karrum'da yönetimi kurmakla görevlendirdi ve belirlenen deþlerimize aðýtlar yakarken Irak'ta Barzani ve IÞÝD ilkeler çerçevesinde hareket etme talimatý verdi. katilleri tarafýndan þehit edilen Müslüman Türkmen kardeþlerimiz unutulmamalý. Doðu Türkistan'da mübu kapsamda bizden istenen restorasyon deðil, barek Ramazan ayýnda oruç tuttuklarý için zulüm göçorum merkez ve ilçelerinde belirlenen ilkeler çerçeren Uygur Türkleri unutulmamalý. Bu ýrkçýlýk deðil bir vesinde yenilenme. Burada bir yanlýþ anlaþýlmaya fýrgerçeðin teslim edilmesi. sat vermemek için açýklama gereði duymaktayým. YeÝlçe teþkilatlarýmýzla istiþarelerimiz bundan sonra nilenecek olan yönetimlerdeki arkadaþlarýmýz deðil; daha sýk devam edecek. Bu çerçevede önümüzdeki ilkelerdir, çalýþma usul ve prensipleridir. Yani hiç kimgünlerde daha geniþ katýlýmlý bir iftar yemeði tertip seye ve hiçbir ilçe yönetimine karþý olumsuz bir düedeceðiz. þüncemiz yok. Ortaya konulan ilkeler çerçevesinde Teblið ettiðimiz iç tamim çerçevesinde çalýþmahareket eden arkadaþlarýmýzla; bize çizilen yol haritalar yapmanýzý ve ilçenizle ilgili çalýþmalarýnýzý ve yasýnda birlikte hareket edeceðiz. pýlmasý gerekenleri bir rapor halinde Ramazan BayraPartimizin tüm organlarý parti tüzüðümüze, Siyamý na kadar il teþkilatýmýza sunmanýzý bekliyoruz. si Partiler Kanunu'na uygun olarak çalýþmalarýný yürüdesteðinizle partimizin bayraðýný Çorum'da en tecek. Bununla ilgili iç tamim ilçe baþkanlarýmýza dayükseklere dikeceðiz ve birinci parti olacaðýz inþallah. ðýtýlacak. Sel gider kum kalýr. Kitle partileri iktidar olamadýklarýnýn ertesi günü daðýlmaya baþlarlar. Canlý örnekleri Genel Merkezimiz tarafýndan özellikle üye sayýortada. Ama fikir partileri ilelebet var olurlar. Bu çermýzýn arttýrýlmasý hususunda net uyarý almýþ bulunçevede Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisi maktayýz.bu konuda bütün ilçe yönetimlerimizden ilyeryüzünde tek bir Türk kalýncaya kadar var olacak. çe nüfus sayýsýna uygun üye yazýmý konusunda gayret Bundan kimsenin þüphesi olmasýn. bekliyoruz. Basýna kapalý olarak gerçekleþen toplantýnýn Gerek il gerekse ilçe yönetimlerinin kurumsalikinci bölümünde ise MHP Ýlçe Teþkilatlarý nýn yönelaþtýrýlmasý özellikle istendi. Yani tek adam yönetimi ticileriyle görüþmeler yapýldý. yerine; hiyerarþik disiplin kurallarý içinde; katýlýmcý Toplantýnýn ardýndan parti yöneticilerine Ýkinci bir yönetim isteniyor. Bu çerçevede davamýza, partibahar Lokantasý nda iftar yemeði verildi. mize hizmet etmiþ ama yönetimde olmayan bütün ar MHP Genel Merkezi'nin 26 Haziran 2014 sayýlý yazýlarý ile bizzat Genel Baþkanýmýz Dr. Devlet MHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Ýlçe Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý dün parti binasýnda gerçekleþti. Asarçaylýlar iftarda buluþtu Oðuzlar ilçesine baðlý Asarçayý Mahallesi nde önceki akþam iftar programý düzenlendi. Recep Mebet Çorum un Oðuzlar ilçesine baðlý Asarçayý Mahallesi nde önceki akþam iftar programý düzenlendi. 2 yýl önce Oðuzlar ýn mahalleleri arasýnda yerini alan Asarçayý Köyü nde baþlayan Ramazan Ayý geleneði olan iftar sofrasý, bu yýl da büyük bir buluþmaya sahne oldu. Asarçayý nda ikamet edenlerin yaný sýra Çorum'a ve diðer illere göç eden çok sayýda Asarçaylý da düzenlenen iftar yemeðinde bir araya geldi. Birlik ve beraberliðin güçlendirilmesi amacýyla organize edilen iftar yemeðine gösterilen yoðun ilgi Asarçaylýlar ý sevindirdi. Gençlerin organize ettiði programa katýlan ve yýllardýr birbirini görme imkaný bulamayan yetiþkinler, ayný sofrada buluþarak hasret giderdi. Bu yýl ikincisini düzenlediðimiz bu etkinliði daha da geliþtirmek ve her yýl düzenli olarak gerçekleþtirmek istiyoruz diyen Asarçayý Muhtarý Ali Osman Kayýkçý; Ýftar programýnýn hazýrlanmasýnda gerek köyümüzde ikamet eden, gerek Çorum'da ikamet eden ve gerekse diðer þehirlerde kamet eden vatandaþlarýmýza ulaþarak onlarýn bu programa katký yapmasýna vesile olan Zafer Yýldýz, Ýlhan Yeþil, Veli Yýldýz ve Adem Týrlak ile emeði geçen tüm gençlerimize teþekkür ediyorum dedi. Kayýkçý, Masa ve sandalyelerimizi temin ederek, bizleri sevindiren Oðuzlar Belediye Baþkanýmýz Orhan Ateþ'e de þükranlarýmýzý sunuyoruz. Herkesin bir þekilde emeði geçti. Gençlerimizin duyarlýlýðý ise biz köy halkýný çok sevindirdi. diye konuþtu. Ýftar sonrasýnda bir araya gelen Oðuzlar Asarçayý Mahallesi sakinleri, yemeðin ardýndan sohbet ederek keyifli vakit geçirdiler. Gurbetteki Asarçaylýlar ý da buluþturan iftar programý dualarla son buldu. Asarçaylýlar, geleneksel hale gelen iftar sofrasýnda buluþtu. Düzenlenen iftara gurbetteki Asarçaylýlar da katýldý. Mahalleliler ayný sofrada iftar etmenin mutluluðunu yaþadý. Düzenlenen iftara bayanlar da katýldý. Oðuzlar ýn þirin köyü Asarçayý, 2 yýl önce ilçeye mahalle olmuþtu.

11 SALI 15 TEMMUZ Özdilek ten Topuzlar Tekstil e tam not Recep Mebet Topuzlar Tekstil tarafýndan düzenlenen iftar programý önceki akþam gerçekleþti. Özdilek Ev Tekstili Ürünleri bayileri, düzenlenen iftarda buluþtu. Ýftar yemeðinin ardýndan sofra duasý yapýldý. Topuz, davetlerine icabet eden tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Programda yapýlan konuþmalarda Topuzlar Tekstil in baþarýsýna dikkat çekildi. Özdilek Ev Tekstili Ürünleri Bölge Bayii Topuzlar Tekstil tarafýndan düzenlenen iftar programý önceki akþam gerçekleþti. Hancýlar Et Lokantasý nda gerçekleþen iftara Özdilek Bölge Satýþ Sorumlusu Murat As, Topuzlar Tekstil sahibi Hüseyin Topuz ve oðullarý ile Tokat, Amasya, Yozgat, Sivas ve Çorum il ve ilçelerindeki Özdilek bayileri katýldý. Geleneksel olarak düzenlenen iftar programýnda konuþan Murat As, Özdilek in Türkiye deki sayýlý bölge bayileri arasýnda yer alan Topuzlar Tekstil in baþarý çýtasýný her geçen yýl daha ileri taþýdýðýný söyledi. Bayi toplantýlarýnda da örnek gösterilen Topuzlar Tekstil yöneticilerini baþarýlarýndan dolayý kutlayan As, davetlilerin Ramazan-ý Þerifleri ni tebrik etti. 8 yýlý aþkýn süredir Özdilek in bölge bayiliðini yürüttüklerini anlatan Hüseyin Topuz ise Ramazan Ayý nda anlamlý bir buluþmaya evsahipliði yapmaktan mutluluk duyduklarýný dile getirdi. Dünya tekstil devi Özdilek i Çorum ve bölgesinde temsil etmenin kývancýný taþýdýklarýný vurgulayan Topuz, Ýþ Bankasý arkasý ve Bahabey Caddesi Kýz Meslek Lisesi karþýsýndaki maðazalarýyla da müþterilerinin hizmetinde olduklarýný ifade etti. Akþemsettin Caddesi ndeki toptan maðazalarýný geçtiðimiz günlerde Ankara Yolu bulvarýna taþýdýklarýný hatýrlatan Topuz, davetlerine icabet eden tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Tasavvuf Musýkisi dinletisi ve ikramlarla devam eden iftar programý, dua ile sona erdi. Mahalleliler Hýdýrlýk Parký nda geçtiðimiz Cumartesi akþamý iftar programý düzenledi. Hýdýrlýk ta komþu iftarý Recep Mebet Çöplü Mahallesi Osmancýk Caddesi Ýstiklâl 1. Sokak ta ikamet eden Yýlmazlar Apartmaný sakinleri, Hýdýrlýk Parký nda geçtiðimiz Cumartesi akþamý iftar programý düzenledi. Geleneksel olarak düzenlenen komþular iftarýna Yýlmazlar Apartmaný nda oturan 8 aile katýldý. Hacer Kaya, Sevgi Yýlmaz, Turan Yarar ve Kerim Yýlmaz tarafýndan organize edilen yemekte bir araya gelen komþular, Ramazan Ayý nýn coþku ve bereketini paylaþtý. Komþular arasýnda kaynaþma ve birlik-beraberlik duygularýnýn pekiþtiði iftar yemeði, ilahi dinletisi ve yapýlan dua ile sona erdi. Ayný apartmanda oturan komþular iftar sofrasýnda buluþtu. Yemeðin ardýndan Hýdýrlýk Camii nde teravih namazý kýlan komþular, namaz sonrasý ise semaverde çay demleyip sohbet ettiler. Açýk havada iftar keyfi yaþayan komþular, Ramazan geleneði haline gelen iftar buluþmasýný gelecek yýllarda da sürdürmeyi amaçladýklarýný sözlerine eklediler. Komþular, Ramazan Ayý nýn coþku ve bereketini paylaþtý. Nefes Derneði nin iftar programý bugün Murat Çetin Hancýlar Et Lokantasý nda gerçekleþen iftar programýna çok sayýda davetli katýldý. Ýftar programýnda ilahi ve kasideler okundu. Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði tarafýndan organize edilen iftar programý bu akþam Dalgýçlar Otel de gerçekleþecek. Kardeþliðimize Canlar Feda sloganýyla tertip edilen iftar programýnda lokma duasý ve gülbenk, Kuran-ý Kerim tilaveti, açýlýþ ve protokol konuþmalarý ile yemek ikramý yer alacak. Programla ilgili olarak Nefes Alevi Bektaþi Derneði nden yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi: Ülkemizdeki birlik, beraberlik ve kardeþliði derinleþtirmek, aramýzdaki muhabbet ve dayanýþmayý güçlendirmek düþüncesiyle düzenlediðimiz geleneksel iftar programýnýn bu yýl ki ana temasý Kuran ýn Boyasý Ehl-ibeyt in Mayasý Birlikten Dirliðe. Mü minler ancak kardeþtirler ayeti kerimesinin ýþýðýnda Hz. Ali nin, Mü minin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir buyruðu doðrultusunda Ramazan Ayý nda iftar sofrasýnda bir araya geleceðiz.

12 12 SALI 15 TEMMUZ 2014 En konforlu pist Ordu Giresun Havalaný nda Ordu Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu, stone mastic asfalt uygulamasýyla en konforlu pistin Ordu-Giresun Havalimaný nda bulunacaðýný söyledi. Türkiye de ilk kez denize dolguyla yapýlan Ordu-Giresun Havalimaný nýn pisti için stone mastic asfalt döküm çalýþmasý baþladý. Ordu Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu, stone mastic asfalt uygulamasýyla Türkiye de uçaklarýn en konforlu iniþ yapacaklarý pistin Ordu- Giresun Havalimaný nda bulunacaðýný söyledi. Ordu nun Gülyalý Ýlçesi nde temeli 3 yýl önce atýlan Ordu-Giresun Havalimaný inþaatý alt ve üst yapý çalýþmasý sürüyor. 290 milyon TL ye mal olacak olan havalimanýna 138 kamyonla günde bin 600 seferle 65 bin ton taþ taþýnarak denize dökülürken üst yapý çalýþmalarý da devam ediyor. 29 milyon ton taþýn Mustafa Demirer Ýskilip Esnaf Sanatkarlar Odasý'nýn iftar düzenledi. Ýftara Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Bakkalar Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top, Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, Soförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Abdurrahman Uysal, Halk Bankasý Müdürü Ekrem Kalkan, Ýskilip Belediye Meclis Üyesi Murat Önder, ÝSDAK Baþkaný Hasan Güçlü ile çok sayýda esnaf katýldý. Ýskilip EOB Baþkaný Ýsmet Uslu, Ýskilip usulü 50 sofrada davete katýlanlarla tek tek ilgilendi. Uslu, 4 Ocak 2014 tarihinde yapýlan genel kurulda verdikleri sözü tutarak iftar yemeðinde esnafla buluþtuklarýný söyledi. Uslu, "Bu yýldan itibaren arife sabahlarý 8.30 ile 9.00 arasýnda Ulu Camii önünde yoðurt pazarý içerisinde deðerli esnaf ve sanatkarlarýmýzýn katýlýmý ile Bereket Ordu Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu denize döküldüðü havalimanýnda 3 kilometre uzunluðunda, 60 metre geniþliðinde piste dökülmeye baþlayan 5 santimlik stone mastic asfalt çalýþmasýnýn 15 Aðustos, dýþ koruyucu mendireðin dolgu ve ýþýklandýrma çalýþmalarýnýn da 30 Aðustos a kadar bitirilmesi planlanýyor. Stone mastic asfalt ile uçak pisti yapýlan Ordu-Giresun Havalimaný nýn Türkiye deki havalimanlarýndan çok farklý olacaðýný vurgulayan Vali Balkanlýoðlu, "Havalimanlarýnda uçakla seyahat edenler gayet iyi bilir, uçak tekerleri piste ilk deðdiðinde bir sarsýntý hissedilir. Bazen insanlar bundan çok korkarlar. Bu sarsýntý hissedilmesin diye 3 kilometrelik pist boyunca stone mastic denilen 5 santim kalýnlýðýnda bir meteryal Ýskilip Esnaf Sanatkarlar Odasý'nýn iftar düzenledi. uygulanacak. Türkiye de bu da bir ilk olacak. Ordu-Giresun Havaalimaný uçaklarýn en konforlu iniþ yaptýklarý havaalimaný unvanýný da kazanacak" dedi. Vali Balkanlýoðlu, havalimanýnýn kentin ekonomisine de katký saðlayacaðýný belirterek "Havalimaný bu sene sonuna kadar bitmese dahi, önümüzdeki senenin baþlarýnda biteceði yolunda kuvvetli bir tahmin var. Bize verilen tarihlerde bu yönde. Ordu ilimiz tatilin ve turizmin gözdesi olma yolunda hýzla ilerliyor. Güney e inen bölünmüþ yollarý da tamamlandýðýnda Türkiye nin Güney i, Akdeniz i, GAP ý Karadeniz e baðlayan yollardan ikisi Ordu ilimizde. Bunlar tamamlandýðýnda havaalanýmýz bittiðinde Ordu nun ekonomisi de fýndýða baðlý olmaktan kurtulacaktýr" diye konuþtu. Kaynak: DHA Ýskilip esnafý iftarda buluþtu Duasý geleneði baþlatacaðýz." Dedi. Uslu'nun Bereket Duasý önerisine esnaf tam destek verdi. Esnaf tarafýndan yoðun ilgi gösterilen iftar yemek duasý ile Ýftar yemeðinin menüsünde Ýskilip Dolmasý yer aldý. sona erdi. Ýftar yemeðinin menüsünde Ýskilip Dolmasý yer aldý. Esnaf tarafýndan yoðun ilgi gösterilen iftar yemek duasý ile sona erdi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve parti yöneticileri Gazi Özrkubat ý ziyaret etti. Hem ziyaret hem siyaset Mustafa Demirer CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve parti yöneticileri ayaðýndan ameliyat olan CHP eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, eski il baþkanlarýna geçmiþ olsun ziyaretinde bulunup Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ile ilgili istiþare ettiklerini söyledi. Atlas, Yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde sevgili aðabeyim ve baþkanýmýzýn fikirleri bizim için önemli olacak." Dedi. CHP Ýl Baþkaný Gazi Özkubat ise, CHP yöneticilerinin kendisini unutmayýp ziyaret etmesinden Ýskilip te aþýrý sýcaklardan bunalan çocuklar serinlemek için çeþme oluklarýna giriyor. Çeþmelerin oluklarýna girerek serinlemeye çalýþan çocuklar etraftan geçenlerin þaþkýn bakýþlarýna aldýrýþ etmeden serinlemenin keyfini çýkarýyorlar. Aþýrý sýcaklar nedeniyle dýþarý çýkmak zorunda kalan vatandaþlar sýcaklardan olumsuz etkileniyor. Sýcaklardan en fazla olumsuz etkilenen kesimlerin baþýnda ise çocuklar geliyor. Meteoroloji verilerine göre Ýskilip te bu hafta hava sýcaklýðý 38 dereceyi buldu. Ýlçe merkezinde dolaþan çocuklar sýcaklardan bunalýnca çareyi çeþme oluklarýna girmekte buluyor. Aþýrý sýcaktan bunalan oruçlu vatandaþlarda serinlemek için þehir parkýnda bulunan havuz baþýný ve yeþil alanlarý tercih ediyor.(ýha) CHP nin eski ve yeni il baþkaný Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ile ilgili istiþare etti. duyduðu memnuniyite dile getirerek teþekkür etti. Özkubat, " Cumhurbaþkaný adayýmýz Sayýn Prof.Dr. Ekmeleddin ihsanoðlu'nu gönülden destekliyorum. Bu seçim çok önem arz ediyor, Baþbakan devlet kaynaklarýný kullanarak kendi kampanyasýný yürütüyor, bizim adayýmýz ise kýsýtlý kaynaklarla adeta seçimi kaybetmesi için yazýlmýþ kanuna karþý mücadele etmeye çalýþýyor. Bu seçimde baþarýlý olmanýn yolu halka adayýmýzý iyi anlatmaktan geçiyor. Salon toplantýlarý ve açýk hava mitingleriyle bunu baþaracaðýmýza inanýyorum. Çünkü Sayýn ihsanoðlu gerek bilime vermiþ olduðu katkýlarla gerekse Ýslam Ýþbirliði Örgütü'nün Genel Sekreterliði dönemlerde ülkemiz adýna büyük hizmetler yapmýþ, geçmiþinde þaibesi olmayan düzgün bir aday. Bu seçimde baþarýlý olacaðýna inanýyorum" dedi. Olukta serinliyor Bu hafta hava sýcaklýðý 38 dereceyi buldu. Ýskilip te aþýrý sýcaklardan bunalan çocuklar serinlemek için çeþme oluklarýna giriyor.

13 SALI 15 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:18 RAMAZÂN: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:2 Temmuz 1430 Hýzýr: TEMMUZ Ramazan ayýnda verilen bir sadaka, baþka aylarda verilen bin sadakadan daha hayýrlýdýr. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY VEFAT EDENLER 1-Bayýndýrlýk Müdürlüðü' nden Zýttýk ÖZÇEVÝK' in eþi, Tarým Ýl Müdürlüðü' nden emekli Hüseyin ÖZÇEVÝK' in annesi, Tarým Ýl Müdürlüðü' nden emekli Avni EROL' un kayýnvalidesi; Elmas Sevim ÖZÇEVÝK. 2-Mecitözü' nden gelme, Emekli Baþçavuþ Salih HALICI' nýn oðlu; Güralp HALICI. 3-Gökdere Köyü' nden, Þükrü, Ýbrahim ve Uður BOZKAN' ýn babasý; Bekir BOZKAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Namaz Rabbimizin emri ilahisi olan bir ibadettir. Ýbadetlerin bir sebebi bir de hikmeti (insanlara saðladýðý faydalarý) vardýr. Her ibadetin sebebi Rabbimizin emretmiþ olmasýdýr. Neden veya niçin ibadet ediyoruz sorusunun cevabý Allah'ýn emri olduðu Veysel Uysal hotmail.com Mümin in Miracý namaz 14 içindir. Elbette ki Allah'ýn emri olan her ibadette bizim bu ana kadar bildiðimiz veya zamanýn geçmesi, ilimlerin ilerlemesi ile anlayabileceðimiz pek çok sebep, hikmet ve faydalar vardýr. Baþta namaz olmak üzere hiçbir ibadet saðlýk veya dünyevi bir menfaat için yerine getirilmez. Yani asýl amaç, birinci öncelik faydalar deðil Rahman-ý Rahim'in rýzasýdýr. Birilerinin gözüne girip bir takým menfaatler elde etmek veya saðlýklý ve zinde kalmak için yapýlan ibadetler ibadet sayýlmaz. Mesela spor olsun diye namaz kýlmak, kilo vermek için oruç tutmak. Bu niyetlerle yapýlan ibadetler Allah indinde bir anlam ifade etmeyip yok hükmündedir. Peygamberimiz "Ameller niyetlere göredir." buyurmuþtur. Ýbadet yapanlarýn elde ettikleri faydalarý araþtýrmalarý ise ibadetlerimize zarar vermez. Ýbadetlerin yerine getirilmesi ile elde edilen maddi veya manevi faydalar Rabbimizin biz kullarýna bir mükafatýdýr. Kur'an-ý Kerim'de Rabbimiz "Bol ibadet yapýn ki üzerinize rahmetimi yaðdýrayým." buyuruyor. Peygamberimiz, ashabý ve salih kullar baþlangýçtan günümüze kadar Allah'ýn iradesine teslim olarak ibadet ve amellerini Allah emrettiði için yerine getirerek hakkýn rýzasýný gözetmiþler ve yaptýklarý ibadetlerin faydalarý üzerinde çok fazla durmamýþ, yatýrýmlarýný ahirete yönelik yapmýþlardýr. Bilim ve tekniðin son derece geliþtiði asrýmýzda ise insanlar her þeyi sorgulayarak fayda veya zararlarýný araþtýrýp, hesaplýyorlar. Bu nedenden dolayý insanlara Ýslamý anlatmak ve imanlarýný güçlendirmek amacý ile ibadetlerin faydalarýný bilimsel olarak araþtýrarak neticelerini ortaya koymak zarureti ortaya çýkmýþtýr. Kardeþim bu böyledir. Ýþine gelirse inanýrsýn iþine gelmezse inanmazsýn diyemezsiniz. Her gün ibadetlerle ilgili yeni bilimsel ve mucizevi faydalar ortaya konmaktadýr. Özellikle de namaz konusunda yapýlan araþtýrma ve deneylerin çoðu da ABD ve batýnýn týp merkezlerinde yapýlmaktadýr. Hiç þüphe yok ki gün geçtikçe ruh ve beden saðlýðý bozulan günümüz insanlarýnýn en büyük þifa kaynaðý ve gýdasý namaz, oruç gibi ibadetlerdir. Ýnsan hayatý için maddi ve manevi olarak ilahi bir program olan namaz ve faydalarý ile ilgili araþtýrma sonuçlarýnda namazýn bir saðlýk mucizesi olduðuna dair Dünya týp dergilerinde bir çok güzel þeyler yayýnlanmýþtýr. Önceki yazýlarýmýzda yeri geldikçe abdestin, namazýn faydalarýna kýsmi olarak deðinmiþtik. Ýnsanlýk tarihine baktýðýmýz zaman dinimiz kadar hiçbir sistemin maddi ve manevi olarak temizliðe bu denli önem vermediðini görürüz. Peygamberimiz "Temizlik imandandýr." "Temizlik imanýn yarýsýdýr." Buyurup bunu da hayatýnýn her alanýnda bizzat uygulayarak bizlere örnek olmuþtur. Abdest alýrken bile her uzvumuzu 3 defa yýkarýz. Kuran'da da "Allah temiz olanlarý sever." (Tövbe 108) buyrulmuþtur. Namaza baþlamanýn ön þartlarýnýn da yine bedenimizin, elbisemizin ve namaz kýlacaðýmýz mekanýn temiz olmasýnýn gerekli olduðunu görmekteyiz. Namazdan önce abdest alan bir kimse aldýðý abdestle maddi kirlerden, abdestten sonra kýldýðý namazla da, maddi dünyanýn kirlerinden ve günahlarýndan arýnarak hem bedenen hemde ruhen tertemiz VAHYÝN IÞIÐINDA olur. Namaz insanlarý manevi olarak temizler çünkü Peygamberimiz her namazdan sonra bütün küçük günahlar affolunur buyurmuþtur. Týbbi kaynaklar bize, insan cildi, aðzý, burnu, mikrop ve bakteriler için en uygun yerler olduðunu belirtiyor. Araþtýrmalara göre insanýn tabii derisinin 1 cm² sinde bulunan mikrop ve bakteri sayýsý 10bin ile 100bin arasýnda deðiþiyor. Açýk olan yerlerde yani Abdest organlarýnda ise cm² sine düþen ve sürekli çoðalan mikrop sayýsý 1-5 milyon arasýnda deðiþmektedir. Günde 5 defa bu organlarý 3'er defa yýkayarak abdest almakla bütün mikroplarý silip süpürdüðü tespit edilmiþtir. Peygamberimizin Mekke'nin fethine kadar, her farz namaz için abdest aldýðý rivayet edilmektedir. Yemekten önce ve sonra, tuvaletten çýktýktan sonra elleri, uykudan kalktýktan sonra elleri ve yüzü yýkamak, haftada en az bir defa (Cuma günü Cumadan önce) bütün vücudu yýkamak peygamberimizin sünnetlerindendir. Eðer sünnet niyetiyle yaparsak niyetimizle ayný zamanda sevapta kazanmýþ oluruz. Abdestte yýkadýðýmýz organlarýmýz tesadüfen seçilen organlarýmýz deðildir. Aðýz ve burun vücuda açýlan ana menfezlerdir. Bunlarýn sýkça temizlenmesi iç organlarýn hastalýklardan korunmasý anlamýna gelir. El, yüz,baþ, ayak tabaný, ayak parmak aralarý binlerce mikroplara yataklýk eden yerlerdir. Bunlarý abdestle sýkça yýkamak hem vücudu rahatlatacaktýr. Hemde mikroplardan temizleyerek koruyacaktýr. Deneylerle sabit olmuþtur ki abdestle bu organlar günde 3 defa yýkandýðýnda vücut mikroplarýn %95'ini, 5 defa yýkandýðýnda da tamamýný temizlemiþ oluyor. Peygamberimiz de abdest alýrken el ve ayak parmaklarýný iyice yýkamýþ ve bizlere de tavsiye etmiþtir. Peygamberimizin insan saðlýðý ile ilgili tavsiye, söz ve uygulamalarý bir araya getirilerek Týbbý Nebevi adlý bir eserde toplanmýþtýr. Koruyucu hekimlikte aðýz saðlýðýna büyük önem verilmektedir. Aðýzdaki 1mm suda 100 milyon civarýnda mikrop olduðu ifade edilmiþtir. Diþler arasýndaki gýda artýklarý ile beslenen ve çoðalan bu mikroplar aðýzda koku ve diþlerin çürümesinde önemli bir etkendir. Abdestle günde 5 defa, her defasýnda üçer kere aðzý yýkamak ve yine her yemekten sonra aðzý yýkamak sünnettir. Peygamberimiz: "Ümmetime zor gelmeyeceðini bilseydim her namazdan önce de misvak kullanmayý zorunlu kýlacaktým." ABD Chicago Illinois Ünv. Ýle, Güney Afrika Stilinbush Ünv. Týp bilginleri yaptýklarý araþtýrmalarda misvakýn tabii olarak ihtiva ettiði antibiyotik maddesi, aðzýn bir çok hastalýklara karþý korunduðunu tespit etmiþtir. Araþtýrmacýlardan biri olan prof. Christine, misvakta mikrop öldürücü 6 bileþimin bulunduðunu, bunlardan 4'ü Diyosbayron maddesiyle birleþik olduðu, diðer ikisinin cevizde de bulunan 'Jogolon' olduðunu, bakterilere karþý bu maddelerin aðýz temizliði için kullanýlan 'Listirin' ilacýndan daha etkili olduðunu söylemiþtir. Bu sünneti yerine getirdiðimiz zaman hem aðzý mikroplardan ve zehirlerden korumuþ oluruz hemde diþlerimizin çürümesini önleyerek ömürlerinin uzamasýný saðlamýþ oluruz. Namaz ve abdestin manevi yönünün yanýnda, insan saðlýðý açýsýndan da birçok faydalarýnýn olduðu bugün çeþitli deney ve araþtýrmalarla ortaya konmuþtur. Rabbimizden, Kur'an ve sünneti referans alarak ruhen ve bedenen temizliðe önem veren ve karþýlýðýný da bulan kullardan olmayý dileriz. NÖBETÇÝ ECZANELER KULE ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn MURAT OSMANCIK CAD. NO: 86 (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ARASINDA) Yýl:24 Sayý: TEMMUZ 2014 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Nurs Yolu 2 "Yazýk o zamanýn gayretsiz adamlarýna" denildiði zaman ne cevap vereceðiz? Artýk yüzümüze mi tükürürler, yoksa hakaret mi ederler bilemiyoruz. "Sesim yetiþse bütün Küre-i Arza baðýrýrým" demiþti üstadýmýz. Onun yalnýz sesini deðil boðazýný sýkmaða çalýþtýlar. Zehirler vücudunda bir parça olmuþtu Ýþte Nurs yolu böyle bir yol olmuþtu Dýþarýdan bakanlar bunu kuru bir sevda gibi gördüler. Ýçindekilerde bazý kuru sevdalara kapýldý.. Adalet-i izafiye ve adaleti hakikiyenin mücadelesi gibi Yeni Asya adaleti hakikiye tarafýnda oldu Hep hedefte o vardý, diðerleri hep arka tarafta kaldýlar. Nerede ikbal ve ganimet var oraya koþmadýk. Her gelene " eyvallah" dediler.. Yeni Asya yerinde ve merkezde durdu. Uhud daki okçular gibi.. Ýkbale tabi olmadýlar Oysa bu nebevi bir yolun uzantýsý idi Mesele çok nazik idi.. Bu ses oldukça yüksek seviyede söylenmeðe çalýþýldý Ama muhalifleri hep ola geldi Bundan sonrada mutlaka olacaktýr. Onlar bu zamanýn sahabi mesleðini kabul edenlerden idi Þartlar ve imkanlar geniþledikçe eski günleri arar olduk.. Oysa bu dava Kainat vüs'atin de bir dava idi. Nurs yolu her zaman açýk olacaktýr, yeter ki bizler o yolcusu olalým. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 91, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 15 TEMMUZ 2014 Milletimiz için Milletin Adamý diyeceðiz Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci, þube baþkanlarý ve il temsilcileriyle birlikte Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili basýn açýklamasý yaptý. Millet olarak, ilk kez doðrudan kendi irademizle Cumhurbaþkaný seçeceðimiz ve siyasal tarihin akýþýna da etki edecek bir süreci yaþýyoruz. 12. Cumhurbaþkanýnýn doðrudan milletin oylarýyla seçilecek olmasýný, vesayeti tasfiye sürecinde son aþamaya gelindiðinin tescili olarak görüyoruz. diyen Saatçi, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Ýnþa ve ihyasý için mücadele ettiðimiz medeniyet deðerlerimiz, yakýn tarihten çýkardýðýmýz sonuçlar, medeniyet havzamýzda yaþananlar, 12. Cumhurbaþkanlýðý seçim sürecine çok daha büyük anlam ve sonuçlar yüklememizi de zorunlu hale getiriyor. Çünkü, milletin oylarýyla seçilecek ilk Cumhurbaþkaný, kadim medeniyetimizin ihyasý ve Yeniden Büyük Türkiye davalarýnýn öncüsü olma sorumluluðunu da üstlenecektir. Milletin oylarýyla seçilecek 12.Cumhurbaþkanýmýz; istikbal, istiklal ve istikrar noktasýnda büyük bir ivme yakalayan ülkemizin demokratikleþme, sivilleþme ve özgürleþme yolculuðunun da liderliðini yürütecektir. Türkiye, sadece milletimiz için deðil medeniyet havzamýzdaki bütün ülke ve toplumlar için yeni ufuk ve umutlarýn öznesi olmak durumundadýr. Artýk, Türkiye herhangi bir ülke deðildir. Artýk, Türkiye baþka coðrafyalarýn yaralarýný saran, mazlumlarýna kol kanat geren, zulme ve zalime karþý sessiz kalmayan proaktif diplomasiyi esas alan vizyoner bir ülkedir. Cumhurbaþkanýnýn halkýn oylarýyla seçilecek olmasýný, mevcut siyasi iradenin millet egemenliðine ve milletin takdirine baðlýlýðýnýn göstergesi olarak kabul ediyoruz. Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilecek olmasý önemli ancak halkýn doðru kiþiyi, doðru ismi Cumhurbaþkaný olarak seçmesi de çok önemli. Biz, bu noktada, Türkiye'nin ihtiyaç duyduðu Cumhurbaþkaný profilini ve sahip olmasý gereken nitelikleri ifade edelim. 12. Cumhurbaþkaný, Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olacaktýr. Türkiye, gelecek vizyonuna uygun olarak Lider Cumhurbaþkaný profiliyle, medeniyetin ihyasý ve Yeniden Büyük Türkiye inþasý sürecini hýzlandýrmalýdýr. Türkiye'nin ihtiyaç duyduðu Lider Cumhurbaþkaný'nýn Anayasa'da yazýlanlar dýþýnda vasýflara da sahip olmasý gerekir. Bölgesel ve küresel risklere karþý inisiyatif alacak ve dünya mazlumlarýnýn sözcüsü olacak vizyona sahip Lider Cumhurbaþkaný istiyoruz. Cumhurbaþkaný adaylarýnýn hem Türkiye'yi tanýmak hem de Türkiye'de tanýnmak yönüyle benzer durumda olmadýklarýnýn bilincinde olarak; Türkiye'yi bilen, milletiyle ortak ya da benzer bir hayat öyküsüne sahip, milletle ayný sýkýntýlarý çeken, milletin sevinçlerini, gelenek, göreneklerini bilen ve yaþayan, medeniyetin deðerlerini yaþayan ve yayan, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal dengelerini bilen ve yönetebilen bir Cumhurbaþkaný istiyoruz. Bizler, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal açýdan bugün ulaþtýðý seviyeye bakarak; geçmiþte yaþadýðýmýz sýkýntý ve baskýlarý, devletin karþý karþýya kaldýðý küresel operasyonlarý, millet-devlet arasýnda çýkarýlan çatýþmalarý ve bunlarý çýkaranlarý unutmadýk, unutmayacaðýz. Üniversite kapýlarýndan geri çevrilen genç kýzlarýmýzý, Kur'an kurslarýna gidemeyen çocuklarýmýzý, baþörtülü olduðu için memurluðu sona erdirilen kadýn kardeþlerimizi, Kürt olduðu için ötekileþtirilenleri, evladýyla Kürtçe konuþtuðu için Jandarma þiddetine maruz kalan anneleri, kesintisiz eðitim uygulamasýyla kendi çocuklarýna ve gençlerine zulm eden devlet aygýtýný, katsayý uygulamasýyla siyaseten kast sistemine dayanan eðitim sistemini bu ülkede yaþadýk. Kendi vatandaþýný tehdit olarak görüp darbe yapan, muhtýra yazan ceberrut devlet hüküm sürdü Türkiye'de. Bir yandan ötekileþtiren devlet, diðer yandan kan pazarý kuran terör örgütü geri gelmeyecek otuz bin canýmýzý ve çözümsüz otuz yýlýmýzý çaldýlar. 28 Þubat'ýn zulmünün etki ve travmalarý hala tam olarak bitmiþ deðil. Evet, bugün bunlarýn hiçbiri Türkiye'de sýkýntý olarak yok. Millet daha özgür, daha müreffeh, daha huzurlu. Yollarýmýz, havaalanlarýmýz, hastanelerimiz, üniversitelerimiz, köprülerimiz, barajlarýmýz her geçen gün artýyor. Hayat kalitemiz sürekli yükseliyor. Çözüm süreciyle birlikte terör ve terör maðduriyeti sona eriyor. Kesintisiz eðitim yerine sistemiyle çocukla- Lider Cumhurbaþkaný istiyoruz Milli Ýrade Platformu olarak; Vesayetle mücadele etme kapasitesi, demokrasiyi kurumsallaþtýrma hedefi olacak, Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný küresel vesayetin bitirilmesinahmet Saatci, cumhurbaþmanlýðý seçimlerini deðerlendirdi. de cesur davranacak ve muhataplarýna meydan okuyabilecek, rýmýz daha esnek tercihlerde bulunabiliyor. Ýmam-Hatip ortaokullarý açýldý. Katsayý uygulamasý sona erdi. Kýz öðýnsan haklarý, insan onuru ve eþit vatandaþlýðý önemrencilerimiz ve kadýn kamu görevlisi kardeþlerimiz baþörseyecek, demokratikleþme sürecine hýz katacak ve detüsüyle eðitim görebiliyor, kamu hizmeti sunabiliyor. mokrasinin kurumsallaþmasýna katký saðlayacak, Kamu görevlileri toplu sözleþme hakkýna sahip kýlýnýrsivilleþmeyi hýzlandýracak, sivil toplum kuruluþlaken, iþçilerin grev yasaklarý azaltýldý. rýyla devamlý istiþare halinde olacak, Hak ve özgürlüklerin esas, yasaklarýn istisna olduðu Çözüm Sürecini, devletin, ülkenin ve milletin birlibir Türkiye var artýk. Filistin'in, Arakan'ýn, Somali'nin ðine dair hassasiyetleri koruyarak devam ettirecek, yardýmýna koþan bir Türkiye var. Türkiye, bölgesel ve Ekonomik istikrarýn korunmasýna ve ekonominin küresel ölçekli konularda sözü dinlenen, tepkisi merak büyümesine katký sunacak vizyona sahip olacak, edilen bir ülke artýk. Kadim medeniyet deðerlerimizin yeniden inþasýnda Bütün bunlar, son on yýllýk dönemdeki siyasi ve ekotarihsel sorumluluk üstlenerek, medeniyet ve kültür denomik istikrarýn, demokratikleþme ve özgürleþme kararlýðerlerimizi dünya ile buluþturacak, lýðýnýn sonucudur. 12 Eylül 2010 referandumuyla, devlet, Kültür-Gençlik-Eðitim ve Ahlak alanlarýnda hem milletin devletine dönüþmüþ ve devletin milleti algýsý sodevlet erklerine hem de topluma öncülük yapacak, na ermiþtir. Türkiye, uzun soluklu ve tarihe kayýt düþen gelecek vizyon belgelerini açýklamýþtýr. Bölgesel ve kümilletin ortak talebi ve hedefi olan Sivil Anayaresel aktör Türkiye yolculuðu da kararlý bir þeklide devam sa'nýn; eþit vatandaþlýk temelli bir anlayýþla yapým ve yaetmektedir. zýmýna öncülük edecek, Biz bu gerçekler ýþýðýnda, 12. Cumhurbaþkanlýðý seyasama, yürütme ve yargý erklerinin iþbirliði ve çimlerinde Milli Ýrade Platformu olarak; uyum içerisinde çalýþmasýný saðlayacak, Türkiye'nin bu dönüþüm hikayesine, reformist süreþeffaf ve hesap verebilir bir devlet yönetimi için cine, özgürleþme ve demokratikleþme iradesine, vesayedenge ve denetleme mekanizmalarýnýn kurulmasýna ve iþtin deþifresine ve tasfiyesine öncülük eden siyasi harekeletilmesine öncülük edecek, tin liderliðini yapan, dünya mazlumlarýnýn sesi ve nefesi Emek ve sermaye kesimiyle sürekli ve etkileþime Türkiye fotoðrafýný ortaya çýkaran, zulme ve zalime karþý açýk iletiþim kuracak ve bu kesimler arasýnda ihtiyaç dudiplomasinin sahte nezaketine sýðýnmadan tepki verebiyulduðunda uzlaþma zemini oluþturabilecek, len, katil devlet Ýsrail e one minute, otuz yýl terör estiren Avrupa Birliði nin demokratik standartlarýný yakalaörgüte silahý býrak diyebilen, Çözüm Sürecini sahiplema noktasýnda öncülük ederek, birliðin demokrasi ve öznen milletin adamý Recep Tayyip Erdoðan'ý destekleyegürlükler konusundaki çifte standart uygulamalarýný sona ceðiz. erdirmek için mücadele edecek, (Haber Merkezi) Devlet þans oyunlarý düzenlemeyecek Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, ðunu anlatan Þimþek, 15 Temmuz'daki ihaleye þans oyunlarýný özelleþtirirken, devletin iliþkin þu bilgileri verdi: artýk oyun oynatmaktan çýkýp tamamen "Karþýlýðý nakit olmak üzere þans oyunladenetleme görevine odaklanmasýný rýný planlama, tertip etme ve çekiliþ düzenleme amaçladýklarýný bildirdi. hakký Milli Piyango Ýdaresi Genel MüdürlüÖzelleþtirme uygulamalarýna iliþðü'ne ait olan piyango, hemen kazan, on nukin AA muhabirine açýklamalarda bulumara, þans topu, sayýsal loto ve süper loto ile nan Þimþek, 1986 yýlýndan bu yana yailgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek pýlan özelleþtirmelere bakýldýðýnda AK olan benzer þans oyunlarý lisansý topluca verilparti'nin göreve geldiði tarihten bugüne mek suretiyle özelleþtirilecek. Ýhalenin yatýkadar bir çok ülkeye örnek olacak iþlerýmcýlarla birebir görüþmeleri 14 Temmuz'da, re imza atýldýðýný söyledi. nihai görüþmesi ve açýk arttýrma suretiyle sonuçlandýrýlmasý ise 15 Temmuz'da yapýlacak." Geçen yýlýn, özelleþtirme tarihinde "rekor yýlý" olarak kayýtlara geçtiðini Milli Piyango Ýdaresi, denetleyici kurumehmet Þimþek anýmsatan Þimþek, tüm özelleþtirme geliluþ olacak rinin yüzde 21'inin 2013'te elde edildiðini kaydetti. Þans oyunlarýnýn özelleþtirilmesindeki temel amabakan Þimþek, bugüne kadar yapýlan özelleþtirme cýn, devletin artýk þans oyunlarý oynatmaktan çýkýp tamatutarýnýn 60,2 milyar dolara ulaþtýðýna iþaret ederek, bu men denetleme görevine odaklanmasý olduðunun altýný tutarýn büyük bir bölümünün Hazineye transfer edildiðiçizen Þimþek, sözlerini þöyle tamamladý: ni ifade etti. Þimþek, böylece eðitim, milli savunma, alt "Bu sürece paralel olarak Milli Piyango Ýdaresini yapý yatýrýmlarý ve sosyal harcamalar baþta olmak üzere tamamen bu sektörün denetleyici kuruluþu olarak yapýülkenin ekonomik ve sosyal geliþiminin saðlanmasý için landýrmayý düþünüyoruz. Ülkemizde rekabetin ve vekaynak yaratýldýðýný bildirdi. rimliliðin artmasýna, katký saðlayan özelleþtirme uygulaþans oyunlarýnýn özelleþtirilmesi malarýna bundan sonra da ayný kararlýlýkla devam edilecektir." Bu yýlýn özelleþtirme uygulamalarýnýn en önemlilerinden birinin de þans oyunlarýnýn özelleþtirilmesi oldu(haber Merkezi) Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan Rüstem Eren Hatýra Ormaný nda yangýn çýktý. Rüstem Eren Hatýra Ormaný'nda yangýn 1,5 hektar orman yandý Erol Taþkan Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan Rüstem Eren Hatýra Ormaný'nda yangýn çýktý. 150,00 sularýnda çýkan yangýna Çorum Ýtfaiyesi ve Orman Ýþletme Müdürlüðü ekipleri müdahale etti. 1,5 hektarlýk alana yayýlan yangýnda çok sayýda çam aðacý yanarken, zemin örtüsünde baþlayan yangýnýn 1,5 hektarlýk alana yayýldýðý bildirildi. Ýtfaiye ekipleri saat 16,30'da söndürme iþlemini tamamlayýp soðutma iþlemlerine devam etti. Görgü tanýklarý yangýnýn üç ayrý noktadan baþladýðýný ifade ederken, emniyet ve itfaiye ekipleri yangýnýn çýkýþ nedeni ile ilgili incelemelerini sürdürüyor. Yangýna Çorum Ýtfaiyesi ve Orman Ýþletme Müdürlüðü ekipleri müdahale etti. 1,5 hektarlýk alana yayýlan yangýnda çok sayýda çam aðacý yandý. Ýtfaiye ekipleri yaklaþýk iki saatte söndürüldü. Görgü tanýklarý yangýnýn üç ayrý noktadan baþladýðýný belirttiler.

15 2003 Ekim ayýnda göreve baþladýðým Çorum Ýl Milli Eðitim þube müdürlüðü görevinden, 2014 yýlý Temmuz ayý sonu itibari ile ayrýlacaðým. Zorunlu yer deðiþikliði nedeniyle bu görevimi Kocaeli Gebze'de sürdüreceðim. 12 yýllýk sürede önce gençlik ve spor hizmetleri bakýmýndan Çorum'a hizmet etmeye çalýþtým. Birçok spor müsabakasýný, bayramý, töreni birlikte organize ettiðimiz Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü çalýþanlarý, spor il temsilcileri, beden eðitimi öðretmenleri, antrenörler, spor basýný olmak üzere güzel iþler yapmak için uðraþ içindeydik yýlýndan itibaren Çorum Mahmut Aþýkoðlu Milli Eðitim Þube Müdürü Hoçþakal Çorum! eðitim yatýrýmlarýnýn sorumluluðu gibi aðýr bir görevi arkadaþlarýmýzla birlikte yönetmeye çalýþtýk. Doðru yere, doðru yatýrým; çaðdaþ eðitim ortamlarý, itici olmayan çekici eðitim yuvalarý yapmaya çalýþtýk. Hata yapma lüksümüzün olmadýðýný biliyorduk. Ýþi doðru yapmak deðil, DOÐRU ÝÞ yapmak bilincindeydik. Hedefimiz eðitimden bütün bireylerin eksiksiz yararlanmasý için gerekli olan alt yapýyý yerinde ve zamanýnda yapmaktý. Nurettin TOPÇU'nun "Her binada ders okutulmaz. Barýnýlan binanýn üslubundan taþarak ruhlara daðýlan telkin, ilmin 'Hazýr ol!' kumandasýdýr. Ancak böyle mekânlarda ders yapýlýr." Anlayýþý ile yarýnlarýmýzý þekillendirecek çocuklarýmýza eðitim ortamlarý hazýrlamaya çalýþtýk. Her iþe ayrý emek verdik. Ayný iþleri yeni heyecanla deðiþik þekillerle yapmaya çalýþtýk. Ýhtiyaca göre projeler geliþtirdik. Dar kalýplar içerisinde kalmadýk. Okullarýn öðrenciye hizmet sunan çaðdaþ ortamlar olmasý için ekip halinde çalýþtýk. Çalýþmalarýmýzda her kesimden destek gördük. Çýkan problemler karþýsýnda yýlmadýk, küsmedik, her zaman çýkar yollar aradýk. Problem olmadan problemlere çözüm bulduk. 10 yýla yakýn bir sürede 761 derslikli 77 okul binasýnýn, yataklý 15 pansiyonun, 7 spor salonunun, 3 atölye ve 60 yataklý 1 uygulama otelinin yapýmýnýn, her aþamasýnda emek vererek bulunmak istedik. Çorum'un geleceðini þekillendirecek öðrencilerin, vizyoner okul binalarýnda eðitim görmeleri için, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, Mehmetçik Anadolu Lisesi, Danýþment Gazi ÝHO, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu, Ýstiklal Ýlkokulu, Alaca Öðretmen Lisesi, Ýskilip Anadolu Lisesi, Sevgi Anaokulu gibi görkemli projelere imza attýk yýlýnda yapýmý devam eden, 338 derslikli 16 okul binasýný, 790 yataklý 5 pansiyonu, 4 spor salonunu, 2 atölyenin yapýmýný da halen takip ediyorduk yýllarý arasýnda bütün okullarýmýzý doðalgaza geçirerek okullarýn hantal kazan dairelerini eðitim etkinlik alanlarýna dönüþtürdük. Spor salonu ve oyun alanlarý yapýmýna hýz verdik. Spor salonlarýný sadece spor salonu olarak deðil, konferans salonu, çok amaçlý salonlar, sergi salonlarý olarak geliþtirdik. 19 Mayýs Ýlkokulu spor salonu, 23 Nisan Ortaokulu spor salonu, Spor Lisesi spor salonu, Mimar Sinan Ortaokulu spor salonu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu spor salonu yapýmlarý çevre illere ve bakanlýða örnek spor salonlarý oldu. Okul yöneticisi arkadaþlarýn özveri ile bize desteklerini hiç unutmayacaðým. Eski Bayýndýrlýk Ýl Müdürlüðü çalýþanlarýnýn verdikleri teknik destek ve Özel idarenin mali ve teknik katkýlarý olaðanüstü çalýþmalar ortaya çýkardý. Çorum Belediyesi baþta olmak üzere ilçe belediyelerinin eðitime olumlu yaklaþýmlarý sayesinde birçok zorluðu aþma kabiliyeti de gösterdik. Çorum basýný da çalýþmalarýmýzda her zaman yanýmýzda oldu. Herkese teþekkürler Hoþçakal Gazi Caddesi Gölgelerine sýðýndýðýmýz atkestaneleri, Hoþçakal Çorum simidi, pidesi, haþhaþlýsý, Çorum beþlisi ve tatlýsý Hoþçakal leblebisi, kuruyemiþi, kuþburnu Ulu camii, saat kulesi, Emre camii, Buhara, Mimar Sinan, Bahçelievler Yaz sýcaðýndaki ikindi serinliði Kýþtaki ayaz, Sýklýk tabiat parký, Özel idare çalýþanlarý, Eðitim personeli, Kýzýlýrmak, Koyunbaba Köprüsü, Ýskilip Dolmasý, sýrýk kebabý, Kargý yaylalarý, Hoþçakal kardeþim Karadað, Hoþçakal kahverengi Kargý ya Trafik Tescil Denetleme Bürosu AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kargý ya Trafik Tescil Denetleme Bürosu açýlacaðýný söyledi. Mayýs ayýnda yapýlan yeni düzenlemelerle Kargý Ýlçe Emniyet Amirliðine baðlý Trafik Tescil Denetleme Bürosu kapatýlarak bir baþka ilçeye baðlanmasý öngörülmüþtü. Ýlçe halkýnýn talepleri ve ilçeye en yakýn mesafenin 60 km uzak olmasýndan dolayý AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar ve Belediye Baþkaný Zeki Þen konuyu TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ya aktararak büronun yeniden ilçelerinde açýlmasýný talep etti. Konuyla ilgili Emniyet Genel Kerry e Ahýska Türkleri için mektup ABD'li senatör Sherrod Brown, ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry'ye mektup yazarak, Rusya sýnýrlarý içinde ayrýmcýlýða maruz kalan Ahýska Türklerinin ABD'ye gelebilmelerini saðlayan özel sýðýnmacý statüsünün tekrar baþlatýlmasýný gözden geçirmesini istedi. Brown, Kerry'ye hitaben kaleme aldýðý mektubunda Rusya sýnýrlarý içinde yaþayan Ahýska Türklerinin durumuna dikkati çekti. Brown mektubunda, þu ifadelere yer verdi: "Bölgedeki son dönemdeki haberlere bakýldýðýnda, Güney Rusya'da, Ahýska Türk toplumuna yönelik baský ve ayrýmcýlýkta artýþ görülüyor. Ahýska Türkleri toplumu daha önce Sovyetler Birliði olan yerlerde ayrýmcýlýk ve þiddete maruz kaldý. Rusya'da karþý karþýya olduklarý durumdan dolayý 2004 ve 2007 yýllarý arasýnda 11 binden fazla Ahýska Türkü, Özel Mülteci Statüsü kapsamýnda ABD'ye geldi. Ahýska Türklerinin kendi vatanlarýnda geliþmeleri için çalýþmayý sürdürürken, Özel Mülteci Statüsü'nün yeniden baþlatýlmasýný gözden geçirmeniz Müdürlüðü ve Ýçiþleri Bakanlýðý müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu ile görüþmelerde bulunan Uslu nun giriþimleri olumlu sonuçlandý. Ýlçeye Trafik Tescil Denetleme Bürosu açýlacaðýný açýklayan Uslu, Kargý ilçemizde Trafik Tesciline kayýtlý 4 bin 833 araç bulunmakta olup aylýk civarýnda aracýn tescil iþlemleri yapýlmaktadýr. Ayrýca 2 bin 354 ehliyet kaydýnýn bulunduðu Kargý ilçemizde aylýk 20 civarýnda sürücü belgesi iþlemi yürütülmektedir. Vatandaþlarýmýzýn ihtiyaç ve talepleri dikkate alýnarak yetkililer nezdinde yaptýðýmýz çalýþmalar olumlu sonuçlandý. Ýlçe halkýmýza hayýrlý Salim Uslu uðurlu olsun dedi Süt üretimi azaldý Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý Mayýs ayýnda bir önceki aya göre %0,3 azaldý TÜÝK verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; ticari süt iþletmeleri tarafýndan üretilen içme sütü miktarý 2014 yýlý Mayýs ayýnda bir önceki aya göre %0,2 artýþ, inek peyniri üretimi %2,7 azalýþ, koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise %10 artýþ gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre, 2014 yýlý Mayýs ayýnda yoðurt üretimi bir önceki aya göre %2,2 azalýþ, ayran üretimi ise bir önceki aya göre %0,4 artýþ gösterdi. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý Mayýs ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %7,5 arttý Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; ticari süt iþletmeleri tarafýndan üretilen içme sütü miktarý 2014 yýlý Mayýs ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %4 artýþ, inek peyniri üretimi %1,3 azalýþ, koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise %23,9 artýþ gösterdi. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; yoðurt üretimi 2014 yýlý Mayýs ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %2,8 azalýþ, ayran üretimi ise bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %1,5 artýþ gösterdi. Mayýs ayýnda ticari süt iþletmeleri tarafýndan toplanan inek sütü yað oraný ortalama %3,5, protein oraný ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi. Haber Merkezi talebinde bulunuyorum." Sovyetler Birliði yönetimi tarafýndan tehdit olarak algýlanan Ahýska Türkleri, 1944 yýlýnda öz vatanlarý olan Gürcistan'ýn Ahýska bölgesinden Stalin'in emriyle çýkarýldý ve baþta Özbekistan olmak üzere Kazakistan, Azerbaycan ve Kýrgýzistan gibi ülkelere göç ettirildi. Zorunlu göç sonrasý çoðunluðu Özbekistan'ýn Fergana Vadisi bölgesinde yaþayan Ahýska Türkleri, burada 1-5 Haziran 1989 tarihleri arasýnda yaþanan olaylar sonrasýnda sürgün edildikleri topraklardan da çevre ülkelere gitmek zorunda kaldý. Fergana Vadisi'nde yaþanan olaylarýn ardýndan yaklaþýk 100 bin Ahýska Türkü, Azerbaycan, Kazakistan, Kýrgýzistan, Rusya ve Ukrayna'ya göç etmek zorunda kaldý. Bugün farklý coðrafyalarda halen 500 bine yakýn Ahýska Türkü yaþýyor. ABD'de de Dayton baþta olmak üzere Louisville, Seattle, Atlanta, Philadelphia, St. Louis, Portland, Chicago, Denver, Houston ve New York þehirlerinde yaklaþýk 20 eyalette 20 bine yakýn Ahýskalý Türk yaþýyor. (A.A.) Hayvansal ürünlerde artýþ TÜÝK Haziran ayý Tarým Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ni açýkladý. Tarým ÜFE, 2014 yýlý Haziran ayýnda bir önceki aya göre %0,18 azalýrken, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %6,67, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %7,37 ve on iki aylýk ortalamalara göre %6,87 artýþ gösterdi. Aylýk deðiþim; tarým ve avcýlýk ürünlerinde %0,20 azalýþ olurken, ormancýlýk ürünlerinde %0,42 ve balýkçýlýkta %0,09 artýþ gerçekleþti. En yüksek aylýk artýþ canlý hayvan ve hayvansal ürünler ana grubunda oldu Bir önceki aya göre; tek yýllýk bitkisel ürünlerde %0,86, canlý hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda %0,91 artýþ olurken, çok yýllýk bitkisel ürünlerde %3,14 azalýþ gerçekleþti. Alt tarým gruplarýndan çeltikte %3,76, diðer aðaç ve çalý meyveleri ile sert kabuklu meyveler grubunda %6,30 azalýþ olurken, canlý kümes hayvanlarý ve yumurtalar grubunda %5,48 artýþ gerçekleþti. Haber Merkezi SALI 15 TEMMUZ SAYILARLA ÇORUM (2) Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Bölge Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan 2014 yýlý Haziran ayý istatistiklerine göre Çorum un ülke ve bölge illeri arasýndaki yerini ortaya koyan istatistikler þöyle: (Sürecek)

16 16 SALI 15 TEMMUZ 2014 Eðitim Sen eylemlere destek verecek Enise Aðbal Eðitim Sen Çorum Þubesi, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) ve Büro Emekçileri Sendikasý (BES) nýn bugün (15 Temmuz Salý) yapacaðý iþ býrakma eylemlerine destek verecek. Memur Sen ve AK Parti nin imzaladýðý Toplu Sözleþmeyi protesto etmek ve ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý talebiyle yapýlacak eylemlere destek vereceklerini belirten Eðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu ndan yapýlan açýklamada, Sendikamýz Eðitim Sen ve Konfederasyonumuz KESK e baðlý sendikalar kurulduðu günden bu yana kamu emekçilerinin insanca bir yaþam için özlük, demokratik ve sosyal haklarýnýn iyileþtirme mücadelesini sürdürmektedir. Bilindiði gibi 2013 Aðustos ayýnda AKP hükümeti ve Memur Sen diðer konfederasyonlarý yok sayarak kamu emekçilerini sefalete mahkum eden Satýþ Sözleþmesi ni imzalamýþlardý. Bizler bu Satýþ Sözleþmesi ni asla kabul etmediðimizi, buna karþý fiili meþru mücadelemizi sürdüreceðimizi belirtmiþtik. 15 TEMMUZ Park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Çorum Özel Ýdaresi Plan, Proje, Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum ilk ve orta okullar için çam odunu alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum Merkez Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 DA550 plakalý, 2011 model Volkswagen marka Transporter 2.0 TDI tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Karakeçili Mah., Ahçýlar Mevkii, 143 ada no, 18 parsel no, 40 cilt no, 3873 sayfa no, 13 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 218 ada no, 34 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 892 ada no, 349 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, 17 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Ulukavak ve Buharaevler Mahallesi park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Akkent Mahallesi park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 H 441 plakalý 2008 model New Holland marka mavi renkli traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Bayat ilçesinde 2 köye içme suyu tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Çalyayla köyünde muhtelif yer ve deðerlerde bulunan tarla, bahçe vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediyeye ait Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Parký, Nikah Salonu içerisinde bulunan kullaným alaný 397,00 m2 yüzölçümlü kafeterya, içinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek, büfe, kafeterya ile birlikte 3 yýl Memur Sen ve AKP nin imzaladýðý Toplu Satýþ Sözleþmesi ni protesto etmek ve ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý talebiyle konfederasyonumuza baðlý Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) 15 Temmuz 2014 Salý günü saat da tüm illerde basýn açýklamasý gerçekleþtirecektir. Yine konfederasyonumuza baðlý Büro Emekçileri Sendikasý (BES), tarihte ilk defa kamu emekçilerinin ücretlerine zam yapýlmadýðý bir süreçte zam yoksa eylem var! diyerek ayný tarihte yani 15 Temmuz Salý günü iþ býrakarak alanlarda olacaktýr. Eðitim Sen olarak insanca yaþayabileceðimiz bir ücret ve 2014 enflasyon farkýnýn ücretlere yansýtýlmasý talebiyle alanlarda olacak Büro Emekçileri Sendikasý ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý' nýn basýn açýklamalarýna katýlým saðlayarak desteðimizi sunacaðýz. Ayrýca Kamu emekçilerini sefalete mahkum eden AKP nin emek karþýtý politikalarýna asla boyun eðmeyeceðimiz, insanca bir yaþam mücadelemizden asla vazgeçmeyeceðimiz de kamuoyu tarafýndan bilinmelidir. denildi. müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Belediyesi Himet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediyeye ait Bahçelievler Mahallesi, Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli Parký içerisindeki Kadýn Kültür Merkezi nde 175,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkulun, bina ve demirbaþlarýyla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek, kafeterya ve büfe ile birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: 1 yýllýk Yer: Çorum Belediyesi Himet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Boþcakavak mevkii, 175 ada, 392 parsel, 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 06 DP8070 plakalý 2012 model Ford marka Transit 330S tek kabin 125 tipli açýk kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe Bahçelievler Mahalesi nde bulunan 2 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu BES basýn açýklamasý yapacak Enise Aðbal Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þubesi, hükümet ile Memur Sen arasýndan imzalanan Toplu Sözleþme ye iliþkin sýkýntýlarýný ve talepleirini dile getirmek için basýn açýklamasý yapacak. Bugün saat da Vergi Dairesi Müdürlüðü önünde yapacaklarý basýn açýklamasýna emekten yana olan herkesi davet eden BES Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, þunlarý söyledi; Memur Sen Konfederasyonu (AKP memur kollarý) ile hükümet arasýnda imzalanan toplu sözleþmenin gereði olarak, kamu emekçilerinin maaþlarýnda 2014 yýlý için seyyanen 123 TL artýþ yapýlmýþtýr. Memur Sen hükümetin yüzde 3+3 teklifini kabul etmemiþ, kamu emekçilerinin taleplerinin hiç birisi toplu sözleþme masasýnda gündeme bile getirilmemiþti. Oldubittiye getirilerek imzalan toplu sözleþme gereði olarak, Temmuz ayýnda ilk defa kamu emekçilerinin maaþlarýnda artýþ söz konusu olmayacaktýr. Bu nedenle, Sendikamýz Genel Merkezinin Memur Sen Konfederasyonu ile hükümet arasýnda 2014 yýlý için imzalanan (toplu) satýþ sözleþmesi gereði olarak yaþanan kayýplarýmýzýn (enflasyon farký) karþýlanmasýna yönelik olarak almýþ olduðu bir dizi eylem kararlarýnýn içeriðini oluþturan taleplerimizi kamuoyuna duyurmak ve gündem oluþturmak amacýyla 15 Temmuz 2014 Salý günü Üüke genelinde eylemler yapýlacaktýr. Kamu Emekçilerinin, Ýnsanca T.C. ÇORUM Örnek No: 25* 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/266 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 09/07/ ihale Tarihi : 21/08/2014 günü, saat 14:00-14:10 arasý. 2.ihale Tarihi : 16/09/2014 günü, saat 14:00-14:10 arasý. ihale Yeri : ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU - No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 6ITF408 Plakalý, 2009 Model, OPEL Marka, CORSA Tipli, Yakýt Tipi Dizel, Kasa Tipi Hatcback 5 kapý, Rengi Gri, ÖN TAMPON KIRIK, SAÐ ÖN VE SAÐ ARKA ÇAMURLUK HAFÝF HASARLI, SOL ÖN JANT KAPAÐI YOK, NORMAL 4 LASTÝKLÝ. KONTAK ANAHTARI MEVCUT, RUHSATNAME YOK. ( Aracýn teknik ve gizli kusurlarý tespit edilemistir) (ÝÝKm.l14/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 740) Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: Bir Yaþamý Dilenenler Deðil Direnenler Kazanacak! þiarýyla talep ettiðimiz ekonomik kayýplarýmýz ile enflasyon farkýnýn emekçilere ödenmesi için yapacaðýmýz basýn açýklamamýza katýlmalarý ve sorunlarýna sahip çýkmalarý konusunda duyarlý olmalarýný ve ortak sorunlarýmýzý çözmeye ve birlikte mücadeleye çaðýrýyoruz. Ayrýca Demokratik Kitle Örgütlerinin yönetici ve üyeleri ile yüreði emek'ten, emekçiden yana olan tüm dostlarýmýzý basýn açýklamamýza katýlmalarý ve kamu çalýþanlarýnýn sorunlarýna ortak olma konusunda duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Trafik Sinyalizasyon Malzemesi Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a)adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: MERKEZ/ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi(varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a)niteliði, türü ve miktarý b)teslim yeri c)teslim tarihi 3- Ýhalenin a)yapýlacaðý yer TRAFÝK SÝNYALÝZASYON MALZEMESÝ SATIN ALINACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI : 21 Adet sinyalizasyonla kavþak ile, 8 adet Karayollarý sorumluluðundaki kavþaðýn bakým onarým iþlemleri ile þehir merkezinde yapýmý öngörülen kavþaklarda tr1afik ve yol güvenliðinin emniyetli bir þekilde saðlanabilmesi amacýyla Malzeme Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Depolarý : Ýhale konusu malzemeler sözleþmenin imzalanmasý takip eden günden itibaren 15 (Onbeþ) takvim günü içinde teslim edilecektir. : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM b)tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya özel sektöre gerçekleþtirilen trafik veya sinyalizasyon malzemesi satýþý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Man. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. Resmi Ýlanlar: de

17 SALI 15 TEMMUZ Ülkenin sosyal ve ekonomik bakýmdan toplumsal uyumunu saðlamak, toplumsal mutabakatý, barýþ ve geliþmeyi saðlamayý amaçlayan Anayasa metni; 2001 yýlýnda içerik olarak deðilse de kitapçýk olarak Türkiye'nin tepe yöneticileri arasýnda tepki aracý olarak kullanýlýp sorumsuzlukla fýrlatýldýðýnda; Ülke, türbülansa girmiþ bir uçak gibi sarsýlmaya, sallanmaya ve içindeki yolcularýn çýðlýklar atmasýna, morallerin alt üst olmasýna yol açmýþtý... Tarih 19 Þubat 2001, Milli Güvenlik Kurulu'nun 2001 yýlý þubat ayý olaðan toplantýsý ve devleti temsil eden tepe yöneticiler bir arada. Ancak toplantý tamamlanmadan koalisyon hükümetinin baþkaný, Baþbakan kararlý bir þekilde yardýmcýlarýyla birlikte doðrudan basýn karþýsýna çýkarak konuþtu: "Cumhurbaþkaný anayasa kitapçýðýný kabaca ve saygýsýzca üzerimize fýrlattý, devlet yönetiminde kriz var!" Bir bakýma Cumhurbaþkanýný biz seçmiþtik ama biz böyle bir cumhurbaþkaný ile çalýþamayýz!", deniliyordu. Uyum içinde çalýþmasý gereken hayati öneme sahip devletin iki tepe kurumu; býrakýnýz birlikte çalýþmayý, bir bakýma "birbirine tahammül edemeyen iki yöneticinin inisiyatifine býrakýlmýþtý. Ve sonrasýnda uçak düþmüþ, her þey allak pullak ve kapkaraydý. Türkiye, sübjektif iddialaþmalar, vizyon yetersizliði ve beceriksizlik yüzünden tarihinin en aðýr ekonomik krizini yaþamaya mahkum edilmiþti. Oysaki toplantýnýn ana konusu; ekonomik krize çözüm aramak ve sýký para politikasýnýn piyasalar üzerindeki negatif etkisine yönelik önlemleri tartýþmaktý. Ama anayasanýn fýrlatýlmasýyla çýkan siyasi kriz ekonomik krizin ateþini artýrmýþ, hatta ateþi olabilecek en yüksek seviyeye çýkarmýþtý. Bir gecede milli gelir 1/ 4 azalmýþ, Amerikan dolarýnýn Türk lirasý karþýsýndaki deðeri %76 artmýþ, gecelik faiz75 kat (% 7500) artmýþ, Merkez bankasýndan 8 milyar dolar kadar rekor döviz çýkýþý olmuþ, ÝMKB(BIST) neredeyse 1/5 deðer kaybetmiþti. Kýsaca artýk yüksek ateþli bir hasta vardý. Yanlýþ müdahale yanlýþ tutumlar nedeniyle binlerce iþyeri kapanmýþ, bir milyon çalýþan insan iþini kaybetmiþti. Hatta kamuda çalýþan memurlar ciddi ölçüde maaþ alamama endiþesi yaþar hale gelmiþti. Her krizde olduðu gibi hükümet hemen IMF'den borç istenmiþ, ama IMF Baþkaný nazlanmýþ ve "Devalüasyon yapýn, para beklemeyin!" diyerek, piyasanýn ateþini daha da artýrmýþtý. Bu açýklama ise hükümeti çaresiz býrakmýþtý. Tabi ki krizin etkileri sadece 2001 ile sýnýrlý kalmadý, neredeyse 10 yýl devam etti. 10 yýl sonunda krizin hazineye maliyeti ise 240 milyar dolar kadardý. Seçmenler 2002 seçimlerinde; krizin faturasýný koalisyona çýkardý ve seçimlerde seçmen istikrara prim vererek Adalet ve Kalkýnma Partisi'ni iktidar yaptý. Ekonominin çökmesine yol açan bu kriz; ekonomik alanda önemli dersler alýnmasýna yardýmcý olmasý yanýnda, siyasi olarak istikrarýn deðerinin toplum tarafýndan kavramasýna da katký saðlamýþtýr, denilebilir. Her halükarda yazýk ki 21 Þubat günü "Kara Çarþamba" olarak siyasi ve ekonomi tarihimize, tabi ki toplumsal belleðimize de kara bir gün olarak kaydedildi Sonrasý malum! ekonomi dip yapmýþ, toplumsal moral ve motivasyon ise çökmüþtü! Krizden sonraki Türkiye! Pekala ne oldu da, krizin aðýr faturasý nasýl karþýlandý ve o psikolojik ortamdan nasýl uzaklaþýldý! Krizden sonra alýnan karar ve uygulamalar önemli deðiþim ve geliþmelere nasýl yol açtý? Derinlikli ve çok yönlü analizler yapýlabilir ama çok kýsa olarak istikrar ve kararlýlýkla uygulanan politikalar denilebilir. Orhan ÖZÇATALBAÞ Kara Çarþambadan Yeni Türkiye'ye! Bugün ise; çevremizdeki olup bitenler ve yaþanan geliþmeler Türkiye'nin yeni bir döneme girmek üzere olduðuna iþaret ediyor. Bu kadar kýsa sürede ortaya çýkan bu deðiþim önemli ve kayda deðer. Öyleki 2001'de çöken ekonomi ve dip yapan toplumsal moral ve siyaset, bugün beklentilerin üzerinde performans gösteriyor. Bu durum acaba kimin umurunda? * Ülkeyi yönetmeye aday olanlar, bu amaçla devlet yardýmlarýndan yararlananlar ve saðlanan olanaklarla güçlü teþkilat yapýlarý kuranlar bu deðiþimin neresindeler? * Ne kadar deðiþimi istiyorlar? * Yada kimler deðiþimin yanýndadýr, deðiþimi teþvik etmektedir, kimler geliþmenin karþýsýndadýr, yani bir bakýma kimler fren durumundadýr? Statükonun dayanýlmaz cazibesi! Türkiye'de özellikle 1930'larýn sonundan itibaren statüko tarafgirliði yapanlarla, yenilikten yana olanlar, yani statüko karþýtlarýnýn mücadelesine sahne olmuþtur ve hala olmaktadýr. Bu ise; "kendi tayyareni kendin yap!" anlayýþýndan, bir bakýma kendi otomobilini üretemeyen bir sonuçla karþýlaþmaya mahkum etmiþtir. Bu durumda iki belirgin anlayýþtan bahsedilebilir. Bunlar; a. Statükocu Anlayýþ: Mevcut yapýyý korumanýn yeterli olduðunu ve biz yapamayýz mazeretini öne alarak; statüko ve/veya bir vesayetin koruyucu gölgesinde Türkiye'nin devam etmesi yönünde kararlýlýk içinde olan (kolaycý) anlayýþ b. Deðiþimci Anlayýþ: Ülke ve insanýnýn bulunduðu konum ve düzeyin potansiyel dikkate alýndýðýnda mevcut düzeyin yeterli olmadýðýna; çok daha fazlasýna sahip olunmasý gerektiðine inanan, iddialý deðiþimci anlayýþ Aslýnda onlarca yýldan beri çeþitli iç ve dýþ tehditlerle kendi ana konularýný bir türlü tartýþamayan, ajandasýna koyamayan, gündem konusu haline getiremeyen ve çözemeyen Türkiye, gerçek performansýný ortaya koyamadý. Oysaki Türkiye; 1960'larda Güney Kore ve 1980'lerdeki Avrupa Birliði'nin Akdenizli üyelerinden daha iyi ekonomik performansa ve büyüklüðe sahipti ve bu nedenle Türkiye'nin adý geçen ülkeler kadar performans gösterememesi hep tartýþýldý. Acaba bunun altýnda yatan hangi sosyo-ekonomik ve yönetsel sorunlar ve gerçekler vardý. Statüko; bir bakýma yönetim erkinin yönetim anlayýþýný, metodolojisini ve önceliklerini ifade ediyor. Bu anlayýþ; daha çok mevcudu korumayý ve risk almamayý öngörüyor. Böyle olunca; statükonun devamýný saðlamak yönünde yönetim erki ve bürokrasi statükonun devamýný saðlayacak argümanlarý ve düþünce sistemini topluma güçlü bir þekilde empoze etmektedir. Türkiye'de de böyle olmuþtur, onlarca yýldýr statükonun bir bakýma bekçileri, muhafýzlarý oluþmuþtur. Koþullar deðiþse de "deðiþmemiþ" kabul edilerek, güncel ve gündem yanlýþ okunmuþtur. Böyle olunca topluma sunulan ve empoze edilen temel statükocu anlayýþ bir bakýma kulaðýmýza ve ruhumuza hep aþaðýda sunulan görüþleri üfledi, bu ise reflekslerimizi törpüledi. Bunun sonucunda bu statükocu anlayýþ uygulamalara ve hayata hakim oldu, denilebilir. * Sen 1923'te kuruldun, genç bir ülkesin verilenlerle yetin; * Sürekli tehdit altýndasýn kendini(bm olmazsa koruyamazsýn ama) korumaya çalýþ; * Barýþ olmazsa olmazýnýz, o nedenle her þeyi kabullen; * Barýþ için nerede görev olursa koþ ama BM de etkin rol düþünme; * Ýnisiyatif geliþtirme ve inisiyatif alma, seyret ve gülümse; * Teknolojiyi dýþarýdan al; pahalý ve zor olduðu için bilim ve arge ile uðraþma; zaten istesen de sistemin buna elvermez, arge özel yetenek ister; * Doðal kaynaklarýn yerinde dursun, iþlemene gerek yok, hammadde olarak sat, katma deðerinden dostlarýn yararlansýn; Bor ilçedir baþka þey deðil; petrol arama; * Denizlere açýlma; otomobil, traktör, lokomotif, gemi, uçak yapma, zaten karmaþýktýr, daha ucuza alýrsýn; * Geçmiþle baðýný kes, Selçuklu ve Osmanlý geçti gitti; hasta adamdý zaten, övüneceðin bir þeyin yok; * Bilimin ve bilginin kaynaðý hiç olmadýn, medeniyet seninle hiç anýlmadý, doðulu tembel bir toplumdun, batý senin için tek çýkýþ yoludur, unutma; * Medeniyet ve modernizm batýdadýr, doðu geridir batýya takýl; * Aklýný kalbini batýya aç, güvende ol; batýyla iliþkilerini iyi tut, yoksa sosyal ve finansal kriz tehditlerine açýk olursun; * Gümrük birliðini imzala Avrupalý ol; sizi birliðe alacaðýz ama biraz(!) kapýda bekleyin; * Fesi çýkart, þapkayý tak; düþünceden çok saç-sakalbýyýk biçimi düþünceni anlatsýn; tartýþmak kötüdür, çünkü sorun çýkar; * Osmanlý'nýn borcunu öde ama tarihi 1923'ten baþlat; Mustafa Kemal'in ifade ettiði misak-ý milli bugünkü sýnýrlarýndýr, bunun aksi yoktur, buna inan; * Musul-Kerkük Sultan Abdülhamit'in tapulu mülkü deðildir, bunu hiç tartýþma; * Ülkendeki ve ülke dýþýndaki insan ve devletlerle yüzlerce yýla dayanan ortak tarihini, yaþam biçimini ve kültürünü unut; tarihini, kültürünü ve inancýný öðretme; * Afrika, Asya, Ýslam ülkeleriyle arana mesafe koy; onlar size ihanet etile, uzak dur; * Ortak milli mücadelen ve kahramanlarýn zaten yoktu; * insanlarý ayrýþtýr; beyaz siyah, ezen ezilen, fakir yoksul,saðcý solcu, uzun kýsa, köylü kentli, laik maik gibi farklýlýklarýn var, bak ne kadar birbirinizden farklýsýnýz,, bunlar kavga nedenidir, kavga et; * Halkýna baský yap onlarý kendinden uzaklaþtýr; karþýna al; * Kendi içinde bölün, enerjini (boþa) harca ve rahatla; * Sana gücü saðlayan senden büyük dostlarýndýr, bu gücü reddetme, inisiyatif geliþtirme; * Barýþa, demokrasiye ulaþmak için! kaosa davet çýkart; kendi insanýna karþý darbe yap; * Kuvvetler ayrýlýðý yoktur ama varmýþ gibi davran ve gerektiðinde kullan; * Demokrasi statükonun dýþýna çýkmamaktýr, statükoya sarýl, bunun için mücadele et, bunu sakýn unutma! * Dünyaya benim penceremden bak; ben zaten rasyonel ve objektifim, benim gibi ol; Yukarýda sýralanan ve hakim kýlýnmaya çalýþýlan anlayýþý ifade eden düþüncelerin aksini iddia eden, her düþünceyi hele hele ortak inancý ve ortak aklý kesinlikle bazen kadife eldivenle bazen de çizmenle resetle, hatta aksini savunan belleklere format at Türkiye'nin siyasi hayatýnda uzun yýllar yazýk ki yüksek oranda yukarýdaki ifadelerde yer bulan statükocu anlayýþ hakim oldu. Bu anlayýþýn kabul görmesi ve kanýksanmasý bir bakýma statükonun baþarýsýydý(!) ve bu statükocu anlayýþ sahip olunan potansiyelin etkin kullanýmýnýn önünde hep koca bir engel oldu. (Devamý: Her Yüzyýlda Yeni Bir Enerji!) Günümüzde birçok hurafelerin yaygýn bir þekilde yapýldýðýný görmekteyiz. Öncelikle hurafe nedir ve çýkýþ sebepleri neleredir bunlarý izah edelim. Hurafe; akla, mantýða ve gerçeðe aykýrý, aldatýcý söz demektir. Ayrýca hiçbir mantýki izahatý bulunmayan, din adýna ileri sürülüp benimsenen batýl inanç ve davranýþlar da hurafe kapsamýna girmektedir. Hurafelerin birçok çýkýþ sebebi vardýr. Bunlardan en önemlileri þunlardýr: 1. Önceki dinlere ait kültürlerden bazý unsurlarýn Ýslam Dini'ne taþýnmasý. 2. Cehalet, yani dini,temel kaynaklarýndan öðrenmemek. 3. Özellikle bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimize dayandýrýlan uydurma hadisler. Çaðýmýzda en yaygýn hurafelerin baþýnda "Türbe Ziyaretleri" gelmektedir. Ýslam Dini,insanýn dirisine önem verdiði gibi ölüsüne de önem vermiþtir. Ölüm hadisesi gerçekleþtikten sonra ölüler temizlenip güzelce kefenlendikten sonra kabirlere konulmaktadýr. Kabirlerin ziyaret edilmesinde ve orda yatan insanlar için hayýr duada bulunulmasýnda hiçbir sakýnca yoktur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Þerifte bu konuda þöyle buyurmaktadýr: "Size kabir ziyaretlerini yasaklamýþtým. Artýk, kabirleri ziyaret edebilirsiniz." Bir baþka Hadis-i Þerifte ise; "Kabirleri ziyaret ediniz, Çünkü bu size ahireti hatýrlatýr." buyurmaktadýr. Evliyalarýn ve Allah Dostu olarak kabul edilmiþ kiþilerin yattýðý yerler halk nezdinde "Türbe" olarak adlandýrýlmýþtýr. Sonuç itibariyle türbeler de bir kabirdir ve ziyaret edilmesinde hiçbir sakýnca yoktur. Yalnýz, bu ziyaretlerde Ýslam'ýn koymuþ olduðu ölçülere riayet edilmelidir. Türbelerde konulan bu ölçülere ters ve çok yanlýþ olan davranýþlarý ise þöyle sýralayabiliriz: 1.Türbelerde yatanlarý beþer üstü bir varlýk olarak görmek ve Allah ile kendi arasýnda aracý olarak kabul etmek. 2.Türbe ziyaretlerini sanki dini bir vecibeymiþ gibi telakki etmek. Tahir KILIÇ Ýl Müftü Yardýmcýsý HURAFELER 3.Mum yakmak, çaput ve bez baðlamak. 4.Türbelerde yatanlara adak adamak. 5.Türbelerde yatanlar adýna kurbanlar kesmek. 6.Kabrin etrafýnda bulunan duvar, demir vb. þeyleri öpmek. 7.Türbelere eðilerek girmek. 8.Türbelerde yatýp þifayý orda yatanlardan beklemek. 9.Türbe kapýlarýna sahip olmak istediði þeyin resmini çizmek.mesela; ev, araba, çocuk vb Yukarýda saymýþ olduðumuz davranýþlar Müslüman'a yakýþan hareketler deðildir. Her gün 5 vakit namazýmýzda Fatiha Suresinde bulunan "Yalnýz Sana kulluk eder, yalnýz Sen'den yardým dileriz" manasýnda ayeti okuduðumuz halde dediðimize muhalif olarak yardýmý baþka kapýlarda aramak çeliþki deðil midir? Ýhtiyaçlarýn karþýlanmasýný ölüden ummak kiþiyi þirke sürükleyebilir. Þirk ise Allah'ýn baðýþlamayacaðý en büyük günahlardandýr. Günümüzde üzülerek görmekteyiz ki; kabirler, insanlara, yaratýlmýþ olan her þeyin bir gün ölümü tadacaðýný hatýrlatmasý gerekirken, dünyevi iþlere cevap arandýðý yerler haline getirilmiþtir. Türbe, yatýr ve evliya kabristanlarý ziyaret edenler, ahireti hatýrlamalý, orda yatanlarýnda bir gün bu hayatta yaþadýklarýný ama bu dünyadan ayrýldýklarýný anlamalý, kendisinin de bir gün kabire gireceðinin farkýnda olmalýdýrlar. Kur'an okuyarak sevabýný onlarýn ruhuna baðýþlamalýdýr. Bu gibi iþlemlerin dýþýnda cereyan eden hadiselerin kiþiye fayda yerine zarar getireceði unutulmamalýdýr. Günümüzde halkýmýz arasýnda, birçok þey, ya uðurlu sayýlmakta ya da uðursuz sayýlmaktadýr. Kimileri aylarýn, kimileri günlerin veya gecelerin, kimileri hayvanlarýn, kimileri ise bazý eþyalarýn uðursuzluðuna veya uðurlu olduklarýna inanmaktadýr: Mesela; 1. Baykuþ ötmesi, 2. Ýnsanýn önünden kara kedi geçmesi, 3. Cuma ve arife günlerinde çamaþýr yýkanmasý veya dikiþ yapýlmasý, 4. Gece vakti týrnak kesilmesi, gece aynaya bakýlmasý, yine gece vakti ev süpürmek, 5. Salý günü temizlik yapýlmasý 6. Kiþinin üzerinde dikiþ yapýlacaksa veya düðme dikilecekse aðza bir þey alýnmasý yoksa baþa sýkýntýlarýn geleceðine inanýlmasý, 7. Ezan okunurken köpek ulumasýný þerre yormak, 8. Kiþinin üzerinden geçildiði zaman boyunun büyümeyeceðine inanmak vb. gibi þeyler halkýmýz arasýnda sýkça karþýlaþtýðýmýz hurafelerdendir. Hurafeleri ortaya çýkaranlar ve bu hurafeleri yaygýn hale getirenler için dünya ve ahiret sýkýntýsý vardýr. Çünkü iyi bir iþ yapan kimsenin peþinden o iþ devam ettirilirse alýnacak sevaplardan payý vardýr. Kötü bir iþ yapan, kötü bir çýðýr açan ise o kötü yolda gidenlerin almýþ olduðu günahlardan bir payý vardýr. Bu sebeple yapmýþ olduðumuz þeyin Ýslam Diniyle ilgisinin olup olmadýðýna dikkat etmeliyiz. Kuran ve sünnete uymak bizim en temel vazifelerimiz arasýndadýr. Dinimizi Kur'an ve sünnetten öðrenmekteyiz. Hayatýmýzda karþýlaþmýþ olduðumuz birçok þeyin Kur'an ve Sünnette olup olmadýðýný bilir isek, hatalara düþmekten o kadar çok korunabiliriz. Bu sebeple Dinimizin iki ana kaynaðý olan Kur'an ve Sünneti öðrenmeye gayret göstermemiz bizleri hurafelerden uzaklaþtýracaktýr. Selam ve dua ile * Ey oðul; Söylediklerime sakýn kýzma. Hepsi senin iyiliðin içindir. * Ey oðul; Ýyi insan aramaya kalkarsan zor bulursun ama sen iyi olursan çok bulursun. * Ey oðul; Unutma, gün gelir güneþ doðar çiçeklere bürünürsün ama birde fýrtýna çýkarsa yerlerde sürünürsün. * Ey oðul; Sosyal paylaþým siteleri insanlarýn CVsi gibidir. Akýllý amir personelinin sosyal paylaþým sitelerinde arkadaþý olur. Yazdýklarýný, paylaþtýklarýný yüze söylenemeyenlerin yansýmasý olarak okur, iç dünyasýný tanýr ve kendine göre ders alýr. Dolaysýyla iletiþimde iletiþim de hata en aza iner. * Ey oðul; Tecrübeyle sabittir ki siyasetçiler, bürokratlar aktif görevden ayrýlýnca daha mütevazý olurlar. Zamanýnda iletiþime geçemeyenlerde hiçte ulaþýlamayacak türden deðilmiþler, demek ki eksiklik bendeymiþ diye düþünmeye baþlarlar. * Ey oðul; Eskiden izdivaçlar görücü usulle olduðundan evliliklerde hýzlý olurdu. Þimdi ise izdivaçlar yavaþ yavaþ oluyor ama boþanmalar hýzlý oluyor. * Ey oðul; Dünya o kadar da hýrslanmaya deðmez. Çünkü çevrene nazarý ibretle bakarsan pazara diye evden çýkýp gözünü mezarda açan nice insanlar görürsün. * MEZUNÝYETÝN DÝLÝ Sanki ben, okula dün baþlamýþtým Ama bugün sen mezun oluyorsun Yýllar nasýl da geçiyor evladým Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný BABA SÖZLER 5 Yaþarken bilemiyorsun Duygular anlatýlmaz ancak bakan anlar Mezuniyette sevinç gözyaþlarý damlar Her daim baþarýr bir-inci olanlar Yaþamadan anlayamýyorsun Evlat, kuþ misali konar avucuna Zaman gelip uçup giderken yuvasýna Gözlerin kalýr da hep arkasýnda Bakarken göremezsin Tanýmadýklarýnla olursun akraba Dengi olmazsa aðla babam aðla Aklýselim der, göster kadere rýza Ýstesen de gösteremezsin Her bitiþ yeni bir baþlangýçtýr Evladýn evladýyla devam ettiði yarýþtýr Aklýn ermezse boþ ver yorulma karýþtýr Uðraþsan da çözemezsin (M. Odabaþý / ) Kadir Yüktaþýr com

18 18 SALI 15 TEMMUZ Nisan tarihlerinde Çorum da yapýlan Beden Eðitimi ve Spor Eðitimi Bölümü Öðretim programý ve sýnav sisteminde karþýlaþýlan sorunlar konulu çalýþtayýn sonuç bildirgesi yayýnlandý BESYO sorunlarý ve çözüm yollarý Baraj ana baba günü... Çorum Baarajýndaki sýnava katýlan öðrenciler gruplarýný beklerken görülüyor Çorum Barajý ramazan olmasýna raðmen dün en yoðun günlerinden birisini yaþadý. Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu na kayýt yaptýrmak isteyen 483 aday dün Çorum Barajý etrafýndani atletik testte ter döktüler. Koþuya katýlan kursilerler kadar belki dahada fazla sporcu velisi, yakýný, Beden Eðitimi Öðretmenleri gibi Türkiye nin deðiþik illerinden gelen sporcular renkli görüntüler oluþturdular. Atletik sýnava girecek sporcular gruplar halinde koþulara girerken veliler ve diðer ilgililer ise barajýn gölgelik bölümlerinde onlarýn baþarýlý olmalarý için dua edenler ve destek verenler dikkat çekti. Atletik sýnava katýlan öðrenci yakýnlarý ise gölgelik alanlarda koþularýnbitmesini bekledi Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu tarafýndan düzenlenen Beden Eðitimi ve Spor Eðitimi Bölümü Öðretim programý ve sýnav sisteminde karþýlaþýlan sorunlar konulu çalýþtayýn sonuç bildirgesi yayýnlandý Nisan tarihleri arasýnda Çorum da yapýlan ve 28 Üniversite ve 13 Bilim Kurul üyesi nin katýldýðý çalýþtayýn sonuç bildirgesinde alýnan kararlar ve öneriler iki deðiþik baþlak altýnda ele alýndý. Yapýlan çalýþtay sonunda alýnan kararlar þu þekilde açýklandý: 1. Birinci yarý yýlda okutulan Temel Cimnastik dersi Temel Hareket Eðitimi olarak deðiþtirilmesi. 2. Basketbol, Voleybol, Hentbol, Futbol zorullu takým sporlarý öðretiminin Takým sporlarý 1, 2, 3, ve 4 olarak deðiþtirilmesi. 3. Yüzme Atletizm ve Cimnastik spor dallarýnýn Bireysel Sporlar olarak düzenlenmesi. 4. Ýki yarý yýl okutulan zorunlu bilgisayar dersinin genel kültür seçmeli ders olarak deðiþtirilmesi, 5. Yedinci yarý yýlda alan eðitimi seçmeli üç ve dördüncü yarý yýlda alan seçmeli IV derslerinin bireysel ve takým sporlarý gruplamalarýndan dolayý Alan seçmeli I ve Alan seçmeli II olarak deðiþtirilmesine veya seçmeli I ve Seçmeli II olarak dü- Kýzýlcabölük de defansa takviye 3. Lig temsilcisi Kýzýlcabölükspor, Erzincan Refahiyespor'dan Þerif Sevinçhan'ý (25) renklerine baðladý. Kýzýlabölükspor tesislerinde yapýlan imza törenine baþkan Osman Duran'da katýldý. Futbol hayatýna Yeni Malatyaspor'da baþlayan ve daha sonra Tokatspor, Erbaspor ve Çarþambaspor takýmlarýnda devam eden tecrübeli defans oyuncusu Þerif, son üç sezonunda Erzincan temsilcisi için forma giydi. Stoper ve ön libero mevkilerinde oynayan tecrübeli oyuncu, geçtiðimiz gün sarý kýrmýzý takýmla iki yýllýk sözleþme imzaladý. Kýzýlcabölükspor'a geldiði için çok mutlu olduðunu dile getiren Þerif, ''Bana güvenenlerin yüzünü kara çýkarmayacaðým'' dedi. Þerif,''Transferimin gerçekleþmesinde emeði gecen herkese çok teþekkür ederim. Böyle disiplinli bir kulübe geldiðim için çok mutluyum. Ýnþallah sezon sonunda mutlu sona ulaþacaðýz'' dedi. Þerif'in takýma çok katký yapacaðýna inandýklarýný dile getiren baþkan Osman Duran ''Þerif uzun zamandan beri takip ettiðimiz bir futbolcudur. Bize çok katký yapacaðýna inanýyorum. Transfer her iki taraf içinde hayýrlý olur inþallah. Kulüp olarak zor günler geçiriyoruz. Maddi olarak sýkýntýlý bir süreçteyiz. Rakiplerimiz gecen sezona göre daha güçlü takýmlar, bizimde onlarla yarýþabilmemiz için transferler yapmamýz gerekiyor. Ama imkanlarýmýz dahilinde futbolcu almamýz çok zor. Ýlimizden destek bekliyoruz. Denizlispor ve Denizli Büyükþehir Belediyespor bu ili nasýl profesyonel ligde temsil ediyorsa bizde Denizlimizi en iyi þekilde temsil etmeye çalýþýyoruz'' dedi. zenlenen alan derslerine Alan uzmanlýk dalý I ve Alan Uzmanlýk Dalý II olarak deðiþtirilmesine karar verildi. Çalýþtayda önerilerde beþ madde altýnda toplandý. Bu öneriler ise 1. Öðretmen atamalarýnda Milli Eðitim Bakanlýðý na yönelik Okul Öncesi Öðretmenliði, Sýnýf/Ýl- kokul Öðretmenliði, Ortaokul Öðretmenliði ve Lise öðretmenliðine yönelik mesleki tanýmlarýn yapýlmasý ve programlarýn da buna yönelik oluþturulmasý, 2. Bölüm isminin Beden Eðitimi Öðretmenliði biçiminde deðiþtirilmesi, 3. Bilgisayar II (2-2-3) dersi yerine Deðerler Eðitimi (2-0-2)" dersinin konulmasý, 4. Takým ve Bireysel Sporlar dersinin baþýna Seçmeli Takým Sporlarý ve Seçmeli Bireysel Sporlar biçiminde yazýlmasý (Antrenörlük belgesi alabilmeleri için ) 5. Yetenek sýnavla- rý için ücret alýmýnýn yasaklanmasýndan dolayý ÖSYM Baþkanlýðýna her üniversitenin sýnav planý alýnarak ÖSYM merkezinin ödeme yaptýðý gibi sýnav görevlilerine oturum baþýna ücret ödenmesi konusunu önerebiliriz. Birçok olumsuz ve uygunsuzluðun önüne de geçilmiþ olur. Manavgat ta üç imza Bu sezonda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek Manavgatspor, dýþ transferde üç futbolcuyu renklerine katarken, iç transferde de bir oyuncu ile yeniden sözleþme imzaladý. Transfer çalýþmalarýna devam Manavgatspor yönetimi sezonunda Cizre Basraspor formasý giyen Manavgat ýn yetiþtirdiði golcü oyuncu Adil Arýcý, Sandýklýspor dan sol bek Deniz Keskin ve Muratpaþa Belediyespor dan Santrfor Emrah Þenol ile anlaþma imzalarken, orta saha oyuncusu Anýl Yýldýrým ýn sözleþmesini de 2 yýl uzattý. Manavgatspor Baþkan Yardýmcýsý Kamil Atalay; Adil Arýcý ile 1, Anýl Yýldýrým ile 2, Deniz keskin ve Emrah Þenol ile 3 er yýllýk mukavele imzaladýklarýný söyledi. Atalay, Salih Zafer Kurþunlu'nun sözleþmesinin karþýlýklý olarak fesh edildiðini hatýrlatarak, "Alihan ve Ýlker için teklifimizi verdik ve kendilerinden haber bek- liyoruz. Ayrýca Antalyaspor A2 takýmýndan 3 ve profesyonel takýmdan 2 oyuncu ile her konuda anlaþtýk. Bugün yarýn sözleþme imzalayacaðýz dedi. MANAVGATSPOR SEZONU 17 TEMMUZ'DA AÇACAK Manavgatspor un sezonu hazýrlýklarýna 17 Temmuz tarihinde kendi tesislerinde baþlayacaðýný belirten Kamil Atalay, 17 Temmuz'da Evrenseki de bulunan kendi tesislerimizde baþlayacak çalýþmalarýmýz 7 Aðustos tarihine kadar devam edecek. 7 Aðustos tarihinde 12 günlük Nevþehir kampý yapýlacak. Manavgatspor olarak maçlarýmýzý Manavgat Atatürk Stadý'nda oynamak istediðimizi daha önce de belirtmiþtik. Ne var ki þu ana kadar ne Manavgat Belediyesi'nden bu konuda bir cevap geldi, ne de maçlarýmýzý bu statta oynayabilmemiz için eksikler tamamlandý. Þu an için maçlarýmýzý Evrenseki'de oynayacaðýmýz görülmektedir diye konuþtu. Yeni bir Ýskilip Gençliði yetiþtirme misyonu Ýskilipgücüspor ismine geri dönüþ için çalýþmalarýný sürdüren Ýskilip Belediyespor yaz spor okulu öðrencileri sportif çalýþmalarýn yaný sýra çocuklara kültürel ve eðlence gezilerinide sürdürüyor. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, tüzük deðiþikliði için çalýþmalarýnýn sürdüðünü olayýn sadece isim deðiþikliði ile sýnýrlý kalmayacaðýný belirterek Ýskilipgücü ana baþlýklý yepyeni ve inanýlmaz geniþ kapsamlý bir tüzük ile Yeni Bir Ýskilip Gençliði yetiþtirecek misyonu üstlenecek bir yapý oluþturacaðýz. Yaz Spor Okulumuz bunun meyvelerini vermeye baþladý. Tiyat- ro ve Yaz Spor Okuluna baðlý yüzme ve sinema gibi faaliyetlerimiz bunun en güzel örnekleri. Ýlçemizde beþ katlý bir bina kiraladýk. Lokalimiz, kulüp basýn yayýn organlarýmýz, eðitim kampüsümüz, misafirhanemiz daha ilerleyen zamanlarda bir düðün salonumuz olacak. Ýsim deðiþikliði için üç bin lira bulmamýz gerekiyor. Bunu temin etmek için çaba içindeyiz. bu çalýþmayý tamamladýktan sonra resmi iþlemleri tamamlayacaðýz. Bu çalýþmalar devam ederken 35 sporcumuz hafta sonu gönüllerince Çorum da farklý Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, yeni bir Ýskilip gençliði yetiþtirecek misyon üstlenecek bir yapý oluþturma gayreti içinde olduklarýný bu amaçla beþ katlý bir bina kiraladýklarýný söyledi. Ýsim deðiþikliði için çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirten Armutçu, yaz dönemi çalýþmalarýna katýlan miniklerin sinama, yüzme gibi faaliyetlerle geliþimlerine katkýda bulunmak istediklerini belirtti mekanlarda eðlendiler. Bu organizasyonda bize yardýmcý olan Keçecioðullarý Turizm sahibi Ahmet Mustafa ve Mehmet Demirci kardeþlere, kulübümüzün on yýllýk emektar þoförü Bekir Köstek e MB sinamalarý genel müdürü Mustafa Karamemiþ e Pir Baba Kafe Ýþletmecisi Zeki Aþkýn a ve Belediye Basýn Bürosu çalýþaný ve ayný zamanda takýmýn eski kaptaný ve kulüp müdürü Tuncay Mumcu ya teþekkür ediyorum dedi.

19 Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM Teknik öðretmenler için mühendislik tamamlama sýnavlarýna giriþ belgeleri internette açýklandý. Adaylar 19 Temmuz da yapýlacak sýnava girmek için giriþ belgelerini ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilirler. ÖSYM nin internet sitesinde yapýlan açýklamaya göre, sýnava giriþ belgesinin üzerinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina, salon bilgileri ile adayýn fotoðrafý bulunacak. Belge üzerinde adayýn fotoðrafýnýn bulunmasý zorunlu. Adaylarýn, bu belgelerinin yazýcýdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoðraflarýnýn görünür olmasýna özen göstermesi gerekiyor. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çýktýlarýný sýnav günü yanlarýnda bulundurmak zorunda. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM nin belirlediði bilgiler dýþýnda herhangi bir yazý, resim, iþaret vb. bulunmamasý gerekiyor. Sýnava Giriþ Belgesi ni (fotoðraf görünür bir þekilde) yanýnda bulundurmayan adaylar sýnava alýnmayacak. Adaylarýn yanýnda bu belgelerle birlikte fotoðraflý ve onaylý özel kimliklerinin de olmasý þart. Nüfus cüzdaný, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er-erbaþlar ile askeri öðrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli deðil.), tutuklu/hükümlü adaylarýn bu durumlarýný kanýtlayan fotoðraflý resmi belge, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Bunlarýn dýþýndaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý vb. diðer tüm belgeler sýnava giriþ için geçerli belgeler sayýlmayacak. Nüfus cüzdanýnda soðuk damga basýlý olmasý gerekiyor. Sýnav görevlilerinin adayý kolaylýkla tanýyabilmelerini saðla- YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi nden almýþ olduðum çýkýþ belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa ELMAS (Ç.HAK:1979) YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi MYO dan almýþ olduðum çýkýþ belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Tuncay BÝÇER Erol oðlu 07/10/1991 Çorum Hacýpaþa Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1978) YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi MYO dan almýþ olduðum çýkýþ belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Kamile BOZOK Mustafa kýzý 25/11/1989 Çorum Eskice Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1977) yacak, sýnav görevlilerinde adayý tanýmada tereddüt oluþturmayacak güncel bir fotoðraf ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý ve pasaportun süresi geçerli olmalý. Üzerinde soðuk damga, sýnav görevlilerinin adayý kolaylýkla tanýmasýný saðlayacak güncel bir fotoðraf veya T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaport kabul edilmeyecek. Sýnav günü sýnav görevlilerinin, fotoðrafýndan adayýn kimliðini belirlemede güçlük çektiði takdirde, adayý sýnava almayabileceði veya adayýn sýnavýnýn geçersiz sayýlabileceðinin de gözönünde bulundurulmasý gerekiyor. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sýnava alýnmayacak. Alýnsa bile sýnavý geçersiz sayýlacak. (Yaygýn basýn) SATILIK DEÐERLÝ ARSA Ankara yoluna cepheli, yeni Hastane inþaatý karþýsýnda, imarda KDKÇA iþaretli 3862 ada, 5 parseldeki (Ç.HAK:1943) (Ç.HAK:1602) (Ç.HAK:1955) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere; * Deneyimli Muhasebe elemaný, * Ziraat Mühendisi, * Bilgi iþlem elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sok. No:23 ÇORUM adresimize yapýlmasý rica olunur. Mühendislik tamamlama sýnavý 19 Temmuz da (Ç.HAK:1980) 2500 m2 arsa satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK ÝMARLI ARSALAR Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy mevkiinde imarlý, müstakil tapulu arsalar satýlýktýr. Müracaat: SAHÝBÝNDEN KÝRALIK ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 3 kat toplam 840 m2 Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý) FÝRMAMIZDA; * ÝÞÝNE ÖNEM VEREN ÖZEN GÖSTEREN, * EKÝP ÇALIÞMASINA UYUMLU, * MESLEÐÝNDE DENEYÝMLÝ, * ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN, KAYNAKÇI USTALARI ve TORNA USTASI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. K.S.S. SANAYÝ CAD. NO:106 MERKEZ ÇORUM/TÜRKÝYE TEL : (Ç.HAK:1966) (Ç.HAK:1866) (Ç.HAK:1972) ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. ÇORUM (Ç.HAK:1583) (Ç.HAK:1918) Motor Elektrik Usta ve Kalfalarý alýnacaktýr Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM SATILIK MÝNÝBÜS Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý na ait 2001 model 19 DV 017 plakalý T.12 Ford marka minibüs cinsinden dizel yakýtlý beyaz renkli sürücü dahil 12 koltuk kapasiteli km deki araç açýk artýrma usulü ile Salý günü saat de Ýl Müftülüðünde satýlacaktýr. Araç ihalesi ile ilgili þartname Ýl Müftülüðünden temin edilir. Ýsteklilerin Saat 14 de Ýl Müftülüðünde bulunmalarý gerekmektedir. Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:1952) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) FAKS: DEVREN SATILIK CÝROSU YÜKSEK ÝNTERNET KAFE Buharaevler Dr. Sadýk Ahmet (Ç.HAK:1976) Caddesi nde Tel: SATILIK DAÝRE Melikgazi mevkii Bahçelievler Mah m2 sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D (Ç.HAK:1936) SALI 15 TEMMUZ Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi karakol hizasýnda (Ç.HAK:1945) Sahibinden Satýlýk Bakýmlý Bað Ahçýlarda Hz. Ali Cami nin karþýsýnda 1650 m2 içerisinde suyu, elektriði, keliði olan bakýmlý (Ç.HAK:1973) ELEMAN ARANIYOR Yeni açýlacak olan ikinci þubemize kolay iletiþim kurabilen güler yüzlü diksiyonu düzgün 35 yaþý aþmamýþ maðaza sorumlusu olabilecek bay bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaat: CENNET BAHÇESÝ Tel (Ç.HAK:1813) Satýlýk Orta Ilýca da Bað 1080 m2 bað yol kenarý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Organize de yeni açýlacak olan tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere, * Yönetici Asistaný (Sekreter), * Muhasebe elemaný, * Satýnalma Uzmaný, * CNC Operatörü, * Kaynakcý, * Taþlamacý elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çorum Teknik Çelik Döküm (Ç.HAK:1971) Elemanlar Aranýyor Yeni açýlacak olan JFC Store Erkek Giyim Maðazamýza çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Maðaza Müdürü (Bay) Konusunda tecrübeli Kasiyer (Bay) (Ç.HAK:1967) ana yola cepheli dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: bað sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: Yeniyol Mah. 14. Gazi Sok. 7/A ÇORUM GSM: Satýþ Elemaný (Bay) Mür. Tel: Not: (CENNET BAHÇESÝ 2 ÞUBESÝ ULUCAMÝ KARÞISINA AÇILIYOR) (Ç.HAK:1956)

20 BESYO için ter döktüler Hitit Üniversitesi BESYO bölümüne kayýp yahtýrmak isteyen toplam 483 aday dün Çorum Barajý etrafýnda 12 dakikada 2600 metreyi koþmak için ter döktüler. Bu ön elemede baþarýlý olan adaylar özgeçmiþ puanlarý, üniversite sýnavý ve orta öðretim puanlarýna göre yapýlacak deðerlendirme sonucunda 60 antrenörlük bölümüne, 60 isimde ilk kez açýlacak Beden Eðitimi Öðretmenliði ne kayýt yaptýrmaya hak kazanacak. Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu na alýnacak öðrencilerin ön eleme atletik sýnavý dün Çorum Barajý nda yapýldý. Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu öðretim görevlilerinden oluþan Komisyon tarafýndan saat da baþlayan ön eleme koþusunda 2600 metreyi 12 dakika içinde koþmak için ter döktüler. Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, ön kayýt yaptýran 60 ý bayan 423 ü erkek toplam 483 adayýn ön eleme atletik sýnavýndan geçtiklerini söyledi. Bu sýnava atletik sýnavdan muaf dokuz engelli dýþýýndaki öðrenci adaylarý katýldýðýný söyledi. Belediyespor un yeni armasý Kývanç da ayrýlýyor Çorum Belediyespor da geçen sezonki kadrodan beklenen performansý gösteremeyen isimlerden Kývanç da Kývanç Salihoðlu Budakaido hakem kursu açýlacak Temmuz tarihleri arasýnda açýlacak olan kursa baþvurularýn devam ettiðini belirten Wushu Ýl Çorum Belediyespor yeni sezon için bugün toplanacak yarýn ilk çalýþmasýný yapacak. Genel Kaptan Hamit Iþýk futbolculara bugün akþam lojmanda olmalarý konusunda gerekli bilgilendirmenin yapýldýðýný söyledi. Iþýk, Teknik Heyetinde bugün akþam Budakaido hakem kursu açýlacak Bekir Bolat Çorum Belediyespor Yönetimi yeni armasýný Federasyon un onayýna gönderdi. Yeni sezona yeni armayla girmek isteyen Çorum Belediyespor Yönetimi tarafýndan tasarlanan arma Federasyon Hukuk Kurulu nun geçtiðimiz hafta sonu yapýlan toplantýsýnda onay aldý. Logo yönetim kurulu kararýndan resmen onaylanmýþ olacak. Çorum Belediyespor un logusu Çorumspor logosunu anýmsatýyor. Çift baþlýklý kartal yerine tek baþlý bir kartal görünümündeki arma yeni sezon forma ve yazýþmalarýnda kullanýlacak Harun AKKAYA ayrýlmak isteðini yönetime Çorum Belediyespor iletti. yönetimini arayarak Geçtiðimiz sezon Van Belediyespor dan ayrýlmak isteðini bildirdi. Belediyespor Yönetimide bu istek üzeri- transfer edilen Kývanç ne genç futbolcuya bir Salihoðlu kýrmýzý siyahlý takýmda geçen bonservis fiyatý belirledi ve bu parayý getirmesi halinde sözleþme- sezon gösterdiði performansla büyük hayal kýrýklýðý yaratmýþtý. Yeni sezon için sini vereceðini bildirdi. Kývanç Salihoðlu nun bazý 2. ve 3. lig sözleþmesi devam kulüpleri ile görüþme eden Kývanç Salihoðlu halinde olduðu öðrenildi. geçtiðimiz günlerde Temsilcisi Bekir Bolat, kursa katýlmak isteyenlerde aranýlan þartlar ve istenilen evraklarý açýkladý. Buna göre kursa katýlacaklarýn 18 yaþýndan gül almalarý, en az lise mezunu olmasý, ceza almamýþ olmasý þartlarý aranýrken istenilen evrakler ise mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, sabýka kaydý, budakaido lisansýnýn fotokopisi, 4 adet vesikalýk fotoðraf ve kurs katýlým ücretinin yattýðýný gösterir dekont. Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat kursa katýlmak isteyenlerin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne baþvurmalarý gerektiðini söyledi. Yüksel BASAR Ön atletik eleme koþusunda 12 dakikada 2600 metreyi koþan tüm adaylar sýralamaya girmeye hak kazandýlar. Bu adaylar ön kayýt sýrasýnda verdikleri özgeçmiþ bilgilerindeki sporcu geçmiþlerine göre alacaklarý puanlar, sýnavdaki puanlarý ve orta öðretim baþarý puanlarýnýn girilerek yapýlacak hesaplama sonunda kayýt hakký kazananan isimler belirlenecek. Yamaner, bu yýl 60 antrenörlük bölümünün yanýnda ilk kez açýlacak olan Beden Eðitimi Öðretmenliði içinde 60 olmak üzere toplam 120 öðrencinin Çorum Hitit Üniversitesi ne kayýt hakký kazanacaðýný söyledi. Halil ÖZTÜRK saatlerinde Çorum da olacaðýný ve yapýlacak planlama sonucunda ön hazýrlýk dönemi antrenmanlarýnýn netlik kazanacaðýný söyledi. Yeni sezona mutlak þampiyonluk parolasýyla hazýrlanan Nevþehir Gençlikspor Çorumlu futbolcu Kenan Aþkan ý kadrosuna katmak için yoðun mesaide. Geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýnceda Bugün toplanýyorlar Iþýk, yarýndan itibaren fiziksel aðýrlýklý bir antrenman programý ile yeni sezon çalýþmalarýnýn baþlayacaðýný belirtti. Zonguldak Kömürspor da þampiyonluk yaþayan Kenan Aþkan ý kadrosuna katmak için görüþmelerini sürdüren Nevþehir Gençlikspor aradaki sorunlarý gidermek amacýnda. Ýki taraf arasýnadaki görüþmenin hafta içinde olumlu sonuçlanmasý ve tecrübeli futbolcunun resmi imzayý atmasý bekleniyor. Nevþehir Gençlikspor þampiyonluk parolasýyla yeni sezona hazýrlanýyor. Bu doðrultuda eski Çorum Belediyespor dan kaleci Emrah Býdýk ve son olarakta yeni ayrýlan Mehmet Keleþ i kadrosuna katmýþtý. Kýrmýzý Beyazlýlar güçlü bir kadro kurmak için çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdürüyor. Çorum Barajý etrafýndan yapýlan ön eleme atletik sýnavýnda 483 aday sýcak altýnda ter döktü Bugün toplanýp yarýn sezonun ilk çalýþmasý yapacak olan Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Çorum da yapacaklarý ilk etabýn bir nevi seçme niteliðinde olacaðýný bu çalýþmalar sonunda Nevþehir kampý kadrosunun netlik kazanacaðýný söyledi. Ýncedal, bugün akþam Çorum da toplanacaklarýný ve Nevþehir, Kenan Aþkan la görüþüyor Kenan Aþkan SALI 15 TEMMUZ 2014 Ýskeleti korumak önceliðimizdi Yeni sezon kadrosu için geçen yýlki iskelet kadroyu korumanýn büyük baþarý olduðunu belirten Teknik Direktör Ýncedal, kadrolarýna bir kaleci, bir golcü, bir sol bek birde orta saha alarak lig kadrolarýný þekillendireceklerini söyledi. Ýncedal, transferde kesinlikle bütçelerine göre hareket ettiklerini bundan taviz vermeyeceklerini belirtti. Badminton da Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un milli takým baþarýsý devam ediyor. Badminton Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Aðustos tarihlerinde Bulgaristan ýn Pazarcýk ilinde düzenlenecek Gençler Turnuvasýnda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor dan iki sporcu ve bir antrenör görev yapacak. Pazarcýk Gençler Turnuvasý nda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor dan doðumlu sporcular Yaren Dölcü ve Kubilay Sadi milli formayý giyecekler. Turnuvada görev yapacak Teknik Direktörler ise seçme müsabakalarýnda en fazla sporcusu olan antrenörler arasýndan seçildi. Buna göre turnuvada Çaðatay Taþdemir, Cengiz Özübir, Naci Usta, Sýddýk Ýsaoðlu, Barýþ Boyar ve Þule Özmekik antrenör olarak görev yapacaklar. akþam bir arada olarak yeni sezon planlamasýný deðerlendireceklerini yarýndan itibaren ise günde iki çalýþma ile yeni sezon hazýrlýklarýna start vereceklerini söyledi. Çalýþmalarýn günde üçe çýktýðý günlerde olacaðýný belirten Teknik Direktör Ýncedal Çalýþmalarýmýzýn büyük bölümünü Ulukavak sahasýnda yapacaðýz. Çalýþma saatlerimizi hava þartlarýna göre belirleyeceðiz. Çok sýcak olmasý durumunda sabah erken saatlerde ikinci çalýþma ise akþam geç saatlerde yapacaðýz. Çorum da yapacaðýmýz antrenmanlarda Nevþehir kamp kadrosunuda þekillendireceðiz. Bu çalýþmalarýmýza genç arkadaþlarýmýzdan da katýlanlar olacak onlarla ilgili kararýmýzý vereceðiz. Ýlk etap çalýþmalarýný 27 Temmuz pazar gününe kadar sürdüreceðiz. Arife gününden itibaren futbolculara iki gün bayram izni verip 30 Temmuz çarþamba günü Nevþehir de kamp için yeniden toplanacaðýz dedi. Transfer çalýþmalarýyla ilgili olarakta bütçelerine göre hareket ettiklerini belirten Teknik Direktör Ýncedal, önemli olanýn iskeleti korumak olduðunu ve bunuda baþardýklarýný söyledi. Piyasada rakamlar çok uçuk ve biz belirlediðimiz bütçe doðrultusunda hareket ediyoruz. Bizim görüþtüðümüz bazý isimler yüksek rakamlar veren kulüplere gittiler. Bunlara fazla takýlmýyoruz. Biz þu anda bir kaleci, bir golcü, bir sol bek ve birde orta alana transfer yapmayý planlýyoruz. Bunu yaparkende hata yapmamak için titiz çalýþýyoruz. Acele etmiyonuz ilk etap içinde bu transferleri yaparak Nevþehir kampýna lig kadrosu ile gitmek amacýndayýz. Amacýmýz Çorumlularýn beðeni ile izleyeceði bir takým oluþturmak dedi. Halil ÖZTÜRK ÝBD nin üç ismine milli davet Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un milli badmintoncularý Yaren Dölcü ve Kubilay Sadi ile antrenörleri Barýþ Boyar Aðustos tarihleri arasýnda Bulgaristan ýn Pazarcýk kentinde yapýlacak olan Gençler Turnuvasýnda milli takým adýna mücadele edecekler. Yaren Dölcü ve Kubilay Sadi deðiþik yaþ kategorilerinde milli takým ile birlikte bir çok baþarýya imza attýlar. Özgür ARZOÐLU Barýþ Boyar antrenörleri Yaren Dölcü ve Kubilay Sadi ile Pazarcýk a gidecek

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

"Bizden istenen restorasyon deðil ilkeler çerçevesinde yenilenmedir"

Bizden istenen restorasyon deðil ilkeler çerçevesinde yenilenmedir ÝHH'dan yetimlere özel program ÝHH Çorum Þubesi "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nde kutlama ve iftar programý düzenledi. Yaklaþýk 150 yetim çocuðun katýldýðý etkinlikte tüm çocuklara bayramlýk kýyafetler

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Saðlýkta 5 yönetici görevden alýndý

Saðlýkta 5 yönetici görevden alýndý Hayýrsever iþadamý Atilla Özejder tarafýndan yaptýrýlan Sosyal Bilimler Lisesi nin açýlýþ onayý Sosyal Bilimler Lisesi ne açýlýþ onayý * HABERÝ 2 DE ÇORUM Ýsrail e tepki eylemi Eðitim-Bir-Sen, Ýlke-Der,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Cumhurbaþkanlýðý Seçimi sürecini deðerlendiren Külcü:

Cumhurbaþkanlýðý Seçimi sürecini deðerlendiren Külcü: Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Külcü yü ziyaret etti. Ýþbirliðine devam kararý aldýlar * HABERÝ 7 DE ÇORUM 12 TEMMUZ 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/is-dunyasi-bso-iftarinda-bulustu-balikesir-1730409/ Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur un ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dünya Yetimler Günü (15 Ramazan 10 Haziran) soru-cevap dokümanı

Dünya Yetimler Günü (15 Ramazan 10 Haziran) soru-cevap dokümanı Dünya Yetimler Günü (15 Ramazan 10 Haziran) soru-cevap dokümanı - Dünya Yetimler Günü ne demek? Dünya Yetimler Günü, dünya üzerinde bulunan yetim çocuklar için, yine dünya ölçeğinde korunup kollanmaları

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı