YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNĠK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNĠK"

Transkript

1 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: tarih ve sayılı Resmi Gazete (Daha evvel 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501; 23 Mart Sayı : 26117; 10 Eylül Sayı : 26285; 19 Ocak Sayı : ile Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ ve değişiklik Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.) YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNĠK ġartnamelerġn YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: YĠG/ ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 08/09/2002 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Madde 4 de tanımlanan "Teknik Şartnameler" in yayımlanma ve iptaline ilişkin hususları açıklığa kavuşturmaktır. Kapsam Madde 2 (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, CE işaretinin malzemelere iliştirilmesini temin edecek Teknik Şartnameleri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 (1) Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ne (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır. Genel Esaslar Madde 4 (1) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında ortaya konan, Teknik Şartnamelerin yayımlanma esasları Yönetmelik ile belirlenmiştir. (2) Bunun dışında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde 6, fıkra 4/c de belirtilen "ulusal düzeydeki standartlar" ile tüm Teknik Şartnamelerin iptaline ilişkin hususlar ve Yönetmelik Madde 6 da ortaya konan CE işaretinden muaf olarak, CE işareti taşımasına gerek olmadan piyasaya sürülebilen yapı malzemelerine ilişkin uygulamalar bu Tebliğ ile ortaya konmaktadır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Standartların Yayımlanması UyumlaĢtırılmıĢ Standartların Yayımlanması Madde 5 (1) AB Resmi Gazetesinde yayımlanan ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, CE işareti taşımasının zorunlu kılındığı tarihleri içeren listeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmî Gazete de yayımlanır. (2) 04/12/2007 tarihli AB Resmi Gazetesi (Official Journal) C serisi 290 numara altında yayımlanan ve AB Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü nün Yapı Malzemeleri Direktifi ile ilgili web sitesinde ( yayımlanan listeler esas alınmak üzere, TSE nin 27/06/2008 tarihine kadar yürürlüğe koyduklarının listesi, çalışmaları henüz TSE tarafından sonuçlandırılmamış olanlar da dahil olarak bu Tebliğ eki EK-1 de yayımlanmaktadır. Ulusal Düzeydeki Standartların Yayımlanması Madde 6 (1) Yönetmelik Madde 6 da, uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumda, temel gerekleri karşılayacak şekilde hazırlanan ulusal düzeydeki standartların AB Komisyonuna iletileceği ve Komisyon tarafından söz konusu standardın "uygunluğun ön kabulü"nden faydalanıp faydalanamayacağının Yapı Daimi Komitesi nin görüşü doğrultusunda üye ülkelere bildirileceği ve AB Resmî Gazetesi nde yayımlanacağı belirtilmiştir. (2) Buna göre, AB Resmî Gazetesi nde yayımlanan ulusal standartlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmi Gazete de yayımlanacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teknik Şartnamelerin İptal Edilmesi UyumlaĢtırılmıĢ Standartlar ve Avrupa Teknik Onaylarının Ġptali Madde 7 (1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yönetmelik Madde 6 da anılan uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Teknik Onay larının ya da bunların oluşturulması için AB Komisyonu tarafından verilen talimatların, Yönetmelik Madde 5 ve 6 nın hükümlerini karşılamakta yetersiz olduğu kanısındaysa; bu görüşünü AB 1

2 Komisyonu na iletir. AB Komisyonu görüşünü gerekçesi ile birlikte Yapı Daimi Komitesi ne iletir. Yapı Daimi Komitesi nden gelen görüş doğrultusunda AB Komisyonu, söz konusu standart ve onayların yürürlükten kaldırılıp, kaldırılmayacağı konusunu Üye Ülkelere bildirir. Ulusal Düzeydeki Standartların Ġptali Madde 8 (1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bir standardın, Yönetmelik Madde 5 ve 6 daki "uygunluğun ön kabulü"nden yararlanma şartlarını artık taşımadığı fikrinde ise, standart iptal teklifini AB Komisyonu na bildirir. Komisyon, Yapı Daimi Komitesi nin görüşü doğrultusunda, söz konusu standardın "uygunluğun ön kabulü"nden faydalanmaya devam edip etmeyeceğini üye ülkelere bildirir ve etmeyecekse, AB Resmî Gazetesi nde yayımlanan standart numarasını geri çeker. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM CE İşareti Taşımadan Piyasaya Arz Edilebilecek Yapı Malzemeleri Madde 9 (1) AB Komisyonu, Yapı Daimi Komitesi nin görüşünden faydalanarak sağlık ve emniyet açısından büyük öneme haiz olmayan malzemeleri liste halinde hazırlayarak düzenli aralıklarla revizyondan geçirecektir. Bu tür malzemelerin piyasaya arz edilebilmesi için üreticinin yerleşik teknolojik kurallara uygun olarak yaptığı uygunluk beyanı yeterli olacaktır. Söz konusu yapı malzemeleri CE işareti taşımayacaktır. (2) Bu yapı malzemelerinin listesi için, AB Resmî Gazetesin de yayımlanma zorunluluğu yoktur. Bu amaçla, AB Komisyonu, internet sitesi gibi diğer duyuru olanaklarından faydalanmaktadır. Bakanlık da, eş değerde bir duyurma yöntemi ile bu listeyi duyuracaktır. Yürürlükten kaldırılan Tebliğ Madde 10 (1) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/ , ek ve değişiklikleriyle birlikte, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 11 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 12 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 2

3 Ek-1:YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAġTIRILMIġ STANDARTLAR 1 YÜRÜRLÜKTE TS ADI OLAN TS REFERANS NUMARASI TS EN 1 Sobalar (Kat Kaloriferi) - Bacalı - Sıvı yakıtlı - BuharlaĢtırma brülörlü TS Yürürlük TARĠHĠ hen STANDART NUMARASI hen STANDART ADI Eġ VARLIK DÖNEMĠ BAġ. TARĠHĠ 2 Eġ VARLIK DÖNEMĠ BĠTĠġ TARĠHĠ EN 1:1998 Flued oil stoves with vaporizing burners TS EN 1/A EN 1:1998/ A1:2007 TS EN 40-4 Aydınlatma Direkleri-Bölüm 4-Metal EN 40-4: 2005 Lighting columns Part 4: Requirements for TS EN 40-4/AC Aydınlatma Direklerinde Yüzey Korunması EN 40-4 reinforced and prestressed concrete lighting columns TS EN 40-5 Aydınlatma direkleri - Bölüm 5: Çelik EN 40-5:2002 Lighting columns Part 5: Requirements for aydınlatma direkleri için gerekli Ģartlar steel lighting columns TS EN 40-6 Aydınlatma direkleri Bölüm 6: Alüminyum EN 40-6:2002 Lighting columns Part 6: Requirements for aydınlatma direkleri için gerekli Ģartlar aluminium lighting columns TS EN 40-7 Aydınlatma direkleri Bölüm 7: Elyaf takviyeli EN 40-7:2002 Lighting columns Part 7: Requirements for polimer kompozit aydınlatma direkleri için fibre reinforced polymer composite lighting gerekli Ģartlar columns TS EN 54-2 TS EN 54-2/T1 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı EN 54-2:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment TS EN 54-2/A EN 54-2:1997/ A1:2006 TS EN 54-2/AC EN 54-2:1997/ AC: TS EN 54-3 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri EN 54-3:2001 Fire detection and fire alarm systems Part Bölüm 3 : Yangın alârm cihazları Ses cihazları EN 54-3:2001 /A1:2002 3: Fire alarm devices Sounders TS EN 54-3/A EN 54-3: /A2:2006 TS EN 54-4 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems Part Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı EN 54-4:1997 4: Power supply equipment /AC:1999 TS EN 54-4 / A1 EN 54-4: Bu listede TS referans numaraları eksik olan uyumlaştırılmış standartlar Türk Standartları Enstitüsü tarafınca Türk Standardı olarak yayımlandığı andan itibaren listedeki eş-varlık başlangıç ve bitiş tarihlerine göre işlem göreceklerdir. 2 Bu tarihten itibaren söz konusu standarda uygun ürünler için CE işaretlemesi mümkündür. 3 Bu tarihten itibaren, söz konusu standarda uygun ürünler için CE işaretlemesi mecburidir. 3

4 /A1:2002 TS EN 54-4/A2 EN 54-4:1997 /A2:2006 TS EN 54-5 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm 5: Isı dedektörleri Nokta dedektörler TS EN 54-7 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ıģık, geçen ıģık veya iyonlaģma ile çalıģan nokta dedektörler EN 54-5:2000 Fire detection and fire alarm systems Part EN 54-5:2000 5: Heat detectors Point detectors /A1: EN 54-7:2000 Fire detection and fire alarm systems Part EN 54-7:2000 7: Smoke detectors Point detectors using /A1:2002 scattered light, transmitted light or ionization TS EN 54-7/A EN 54-7:2000 /A2:2006 TS EN Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri EN 54-10:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 10: TS EN 54-10/A1 Bölüm 10: Alev dedektörleri Nokta EN 54-10:2002 Flame detectors - Point detectors dedektörler /A1 TS EN Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri EN 54-11:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 11: TS EN 54-11/A1 Bölüm 11: Elle çalıģtırılan alârm cihazları EN 54-11:2001 Manual call points /A1 TS EN Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri EN 54-12:2002 Fire detection and fire alarm systems Part Bölüm 12: Duman dedektörleri Optik ıģın 12: Smoke detectors Line detectors using an demetiyle çalıģan hat dedektörleri optical light beam TS EN Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri EN Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri Short-circuit isolators TS EN Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri EN Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Bölüm 18: GiriĢ/çıkıĢ cihazları Input/output devices TS EN 54-18/AC EN 54-18/ AC:2007 TS EN Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri EN 54-20:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Bölüm 20: Duman çekmeli dedektörler Aspirating smoke detectors TS EN Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 21: Alarm iletim ve hata uyarısı yönlendirme donanımı TS EN 179 Bina donanımları Açma kolu veya itme plâkasıyla çalıģan acil çıkıģ tertibatları Kurallar ve deney metotları TS EN Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- BileĢim, TS EN /A1 Özellikler ve Uygunluk Kriterleri EN 197-1: EN 54-21:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment EN 179:1997 EN 179:1997 Building hardware Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad Requirements and test methods /A1:2001 EN 179:1997/ A1:2001/ AC: EN 197-1:2000 Cement Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements /A

5 TS EN 197-1/A EN 197-1:2000 /A3:2007 TS EN Çimento - Yüksek fırın cürufu katkılı - DüĢük erken dayanımlı - Bölüm 4: BileĢim, özellikler ve uygunluk kriterleri TS EN Vitrifiye borular, bağlantı parçaları ve birleģtirme elemanları- Kilden- Drenaj ve kanalizasyon için- Bölüm 10: Performans gerekleri TS EN Çimento - Kâgirde kullanım için - Bölüm 1: BileĢim, özellikler ve uygunluk kriterleri TS EN Dekoratif Lamine Levhalar- (HPL)- Yüksek Basınçta SıkıĢtırılmıĢ- Termoset Reçine Esaslı Bölüm 7: Ġç ve dıģ duvarlarla tavanın son iģlemleri için kullanılan kompozit paneller (HPL) ve sıkıģtırılmıģ laminatlar TS EN /A1 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar TS EN Uçucu kül Betonda kullanım için Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriteri TS EN Yapı kireci - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri TS EN 490 Beton çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları - TS EN 490/A1 Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için - Mamul özellikleri EN Cement Part 4: Composition, specifications and conformity criteria for low early strength blastfurnace cements EN Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers Part 10: Performance requirements EN Masonry cement Part 1: Composition, specifications and conformity criteria EN High-pressure decorative laminates (HPL) Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes EN 442-1:1995 Radiators and convectors Part 1: Technical /A1:2003 specifications and requirements EN Fly ash for concrete Part 1: Definition, specifications and conformity criteria EN 459-1:2001 Building lime Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria EN 490 Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding Product specifications TS EN 492 TS EN 492/A1 Düz levhalar (sleytler) ve bağlantı parçaları - Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiģ - Mamul özellikleri ve deney metotları EN 492 EN 492 Fibre-cement slates and fittings Product specification and test methods /A1 TS EN 492/A2 EN 492 /A2:2006 TS EN 494+A3 Oluklu levhalar ve bağlantı parçaları - Elyaf EN 494 Fibre-cement profiled sheets and fittings takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiģ - /A3:2007 Product specification and test methods TS EN 494/A1 Mamul özellikleri ve deney metotları EN 494 /A1 TS EN 494/A2 EN 494 /A2:2006 TS EN 516 Çatılar için hazır yardımcı donanımlar - Çatı EN 516:2006 Prefabricated accessories for roofing - ulaģım tesisleri - Yürüme yolları, geniģ ve dar Installations for roof access - Walkways, basamaklar treads and steps

6 TS EN 517 Çatılar için hazır yardımcı donanımlar - Çatı emniyet kancaları EN 517:2006 Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks TS EN 520 Alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney EN 520 Gypsum plasterboards Definitions, metotları - requirements and test methods TS EN 523 Çelik Ģerit kılıflar - Öngerilmeli donatılar için EN 523:2003 Steel strip sheaths for prestressing tendons Terimler, özellikler, kalite kontrol Terminology, requirements, quality control TS EN 534 Oluklu Bitümlü Levhalar EN 534:2006 Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods TS EN 544 Bitümlü levhalar (shingle) - Mineral ve/veya EN 544 Bitumen shingles with mineral and/or sentetik takviyeli - Mamul özellikleri ve deney synthetic reinforcements - Product metotları specification and test methods TS EN Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 9 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı TS EN Borular - Elyaflı çimentodan imal edilmiģ - Drenaj ve kanalizasyon için - Bölüm 2: Muayene bacaları ve muayene odaları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri Hortum sistemleri Bölüm 1: Yarı sert hortumlu hortum makaraları EN Glass in building Basic soda lime silicate glass products Part 9: Evaluation of conformity/product standard EN 588-2:2001 Fibre cement pipes for drains and sewers Part 2: Manholes and inspection chambers EN 671-1:2001 Fixed firefighting systems Hose systems Part 1: Hose reels with semi-rigid hose TS EN 671-1/T EN 671-1:2001 /AC:2002 TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri Hortum EN 671-2:2001 Fixed firefighting systems Hose systems TS EN 671-2/A1 sistemleri Bölüm 2: Yassı hortumlu hortum EN 671-2:2001 Part 2: Hose systems with lay-flat hose sistemleri /A1 TS EN /A2 Elâstomerik Contalar-Su ve Drenaj EN 681-1:1996 Elastomeric seals Materials requirements Uygulamalarında Kullanılan- Malzeme /A2:2002 for pipe joint seals used in water and drainage TS EN 681-1/A3 Özellikleri- Bölüm 1: Lastik EN 681-1:1996 applications Part 1: Vulcanized rubber TS EN Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 2: Termoplastik Elastomerler TS EN Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 3: Gözenekli Lastik Malzemeler TS EN Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 4: Dökme Poliüretan Sızdırmazlık Elemanları /A EN 681-2:2000 Elastomeric Seals Materials requirements EN 681-2:2000 for pipe joint seals used in water and drainage /A1:2002 applications Part 2: Thermoplastic elastomers EN 681-3:2000 EN 681-3:2000 /A1:2002 Elastomeric seals Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber EN 681-4:2000 EN 681-4:2000 /A1:2002 Elastomeric seals Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications Part 4: Cast polyurethane sealing elements

7 TS EN 682 Elastomerik Contalar-Gaz ve Hidrokarbon Sıvıların TaĢınmasında Kullanılan Boru ve Ekleme Parçaları Contalarının Malzeme Özellikleri TS EN Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 1: Kil kâgir birimler (Tuğlalar) TS 808 EN TS EN Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 2: Kireç KumtaĢı Kagir Birimler Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 3: Beton Kagir Birimler (yoğun ve hafif agregalı ) EN 682:2002 Elastomeric Seals Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids EN 771-1:2003 EN 771-1:2003 Specification for masonry units Part 1: Clay masonry units /A EN 771-2:2003 Specification for masonry units Part 2: EN 771-2:2003 Calcium silicate masonry units /A1 EN 771-3:2003 Specification for masonry units Part 3: EN :2003 Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates) /A1 TS EN Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler EN 771-4:2003 EN 771-4:2003 Specification for masonry units Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units /A1 TS EN Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 5: Yapay TaĢ EN 771-5:2003 Specification for masonry units Part 5: TS EN 771-5/ A1 Kagir Birimler EN :2003 Manufactured stone masonry units /A1 TS EN Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 6: Doğal taģ EN Specification for masonry units - Part 6: kâgir birimler Natural stone masonry units TS EN Kâgir - Yardımcı BileĢenler - Bölüm1: Bağlar, EN 845-1:2003 Specification for ancillary components for Gergiler, Askılar Ve Konsol Tutucular masonry Part 1: Ties, tension straps, hangers and brackets TS EN Kâgir - Yardımcı BileĢenler - Bölüm 2: Lentolar EN 845-2:2003 Specification for ancillary components for masonry Part 2: Lintels TS EN Kâgir - Yardımcı BileĢenler - Bölüm 3: EN 845-3:2003 Specification for ancillary components for Yataklama Derzi Ġçin Hasır Çelik Donatı masonry Part 3: Bed joint Nreinforcement of steel meshwork TS EN Ayırıcı Sistemler Yağ ve Petrol Gibi Hafif EN 858-1:2002 Separator systems for light liquids (e.g. oil and TS EN /A1 Sıvılar-Bölüm 1: Ürün Tasarımının Prensipleri, EN :2002 petrol) Part 1: Principles of product design, Performans ve Deney,ĠĢaretleme ve kalite /A1 performance and testing, marking and quality kontrol control TS EN 877 Dökme demir borular ve bağlantı parçaları EN 877:1999 Cast iron pipes and fittings, their joints and TS EN 877/A1 Binalardan Su Tahliyesinde Kullanılan, Ek EN 877:1999/ accessories for the evacuation of water from Yerleri ve Aksesurlar-Özellikler, Deney A1:2006 buildings Requirements, test methods and Metotları ve Kalite Güvencesi quality assurance TS EN Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve ġerbet Ġçin EN 934-2:2001 Admixtures for concrete, mortar and grout TS EN Bölüm 2: Beton Katkıları- Tarifler ve Özellikler, EN :2001 Part 2: Concrete admixtures Definitions, /A1 Uygunluk, ĠĢaretleme ve Etiketleme /A1 requirements, conformity, marking and TS EN 934-2/A EN 934-2:2001 labelling

8 /A2 TS EN Kimyasal katkılar - Beton, harç ve Ģerbet için EN 934-3:2003 Admixtures for concrete, mortar and grout TS EN /AC Bölüm 3: Kâgir harcı katkıları - Tarifler, gerekli EN 934-3:2003 Part 3: Admixtures for masonry mortar özellikler, uygunluk, iģaretleme ve etiketleme /AC Definitions, requirements, conformity, marking and labelling TS EN Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve ġerbet Ġçin EN 934-4:2001 Admixtures for concrete, mortar and grout Bölüm 4: Öngerme Çeliği Ġçin ġerbet Katkıları- Part 4: Admixtures for grout for prestressing Tarifler, Özellikler, Uygunluk, ĠĢaretleme ve tendons Definitions, requirements, Etiketleme conformity, marking and labelling TS 800 EN 997 Tek parça ve takım klozetler - Sifonlu EN 997:2003 WC pans and WC suites with integral trap TS EN 997/A EN 997:2003 /A1:2006 TS EN Kâgir harçı için özellikler - Bölüm 1: Kaba ve EN 998-1:2003 Specification for mortar for masonry Part TS EN 998-1/AC ince sıva harcı EN 998-1:2003 1: Rendering and plastering mortar /AC TS EN Kagir Harcı-Özellikler-Bölüm 2: Kagir Harcı EN 998-2:2003 Specification for mortar for masonry Part TS EN 1057 Bakır ve Bakır AlaĢımları-DikiĢsiz, Yuvarlak Borular, Su ve Gaz Ġçin Isıtmada ve Atık Su Arıtma Tesislerinde Kullanılan TS EN Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam - Bölüm 4: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı TS EN Borular ve Bağlantı Parçaları- DikiĢli, Sıcak 2: Masonry mortar EN 1057:2006 Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications EN Glass in building Coated glass Part 4: Evaluation of conformity/ Product standard TS EN /A1 Daldırma Ġle GalvanizlenmiĢ- Atık Su EN :1999 EN :1999 Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and Sistemlerinde Kullanılan Soketli Spigotlu Çelik Borular- Bölüm 1: Özellikler Deneyler ve Kalite Kontrolü /A1 socket for waste water systems Part 1: Requirements, testing, quality control TS EN Borular ve Bağlantı Parçaları - DikiĢli, EN :1999 TS EN /A1 Paslanmaz Çelik - Atık Su Sistemlerinde Kullanılan - Soketli ve Spigotlu Borular-Bölüm 1:Özellikler, Deneyler ve Kalite Kontrol /A1 TS EN 1125 /A1 Bina donanımı Yatay kolla çalıģan acil çıkıģ EN 1125 :1997 tertibatları Kurallar ve deney metotları /A1:2001 TS EN 1125 EN 1125:1997/ /A1/AC A1:2001/ TS EN 1154 (2.baskı) Bina donanımı - Kontrollü kapı kapatma cihazları Özellikler ve deney metotları AC: EN 1154:1996 /A1:2002 Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems Part 1: Requirements, testing, quality control Building hardware Panic exit devices operated by a horizontal bar Requirements and test methods Building hardware Controlled door closing devices Requirements and test methods

9 TS EN 1155 TS EN 1158 TS EN 1158 /A1/AC Bina donanımı Ġki yöne açılan otomatik kapılar için elektrikle tahrik edilen açık tutma cihazları Kurallar ve deney metotları Bina donanımı - Kapı ayar cihazları - Özellikler ve deney metotları TS EN 1168 Ön dökümlü beton mamuller - BoĢluklu döģemeler TS EN Cam - Yapılarda kullanılan Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 5: Uygunluk değerlendirmesi TS EN 1304 Çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları - Kilden imal edilmiģ - Tarifler ve özellikler TS EN Yol korkuluk sistemleri - Bölüm 5: TaĢıt korkuluk sistemleri için mamul gerekleri ve uygunluk değerlendirmesi TS EN Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 3: Elastomerik mesnetler EN 1155:1997 /A1:2002 Building hardware Electrically powered hold-open devices for swing doors Requirements and test methods EN 1158:1997 /A1:2002 Building hardware Door coordinator devices Requirements and test methods EN 1158:1997/ A1:2002/ AC: EN 1168 Precast Concrete Products- Hollow core slabs EN Glass in Building-İnsulating Glass Units-Part 5:Evaluation of Conformity EN 1304 Clay roofing tiles and fittings-product definitions and specifications EN : Road restraint systems - Part 5: Product 2007 requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems EN Structural bearings Part 3: Elastomeric bearings TS EN Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 4: EN Structural bearings Part 4: Roller bearings TS EN / Makara mesnetler EN : AC 2004/ AC:2007 TS EN Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 3: EN Structural bearings Part 5: Pot bearings Çanak mesnetler TS EN Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 6: EN Structural bearings Part 6: Rocker bearings BeĢik mesnetler TS EN Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 7: EN Structural bearings Part 7: Spherical and Küresel ve silindirik PTFE mesnetler cylindrical PTFE bearings TS 2824 EN 1338 Zemin döģemesi için beton kaplama blokları EN 1338:2003 Concrete paving blocks Requirements and TS EN 1338 /AC Gerekli Ģartlar ve deney metotları EN 1338:2003 test methods TS EN 1339 Zemin döģemesi için beton kaplama plâkları EN 1339:2003 Concrete paving flags Requirements and TS EN 1339/AC Gerekli Ģartlar ve deney metotları EN 1339:2003 test methods TS 436 EN 1340 Zemin döģemesi için beton bordür taģları EN 1340:2003 Concrete kerb units Requirements and test TS EN 1340/AC Gerekli Ģartlar ve deney metotları EN 1340:2003 methods TS EN 1341 DıĢ zemin döģemeleri için tabiî kaplama taģları EN 1341:2001 Slabs of natural stone for external paving Özellikler ve deney metotları Requirements and testmethods TS 2809 EN 1342 DıĢ zemin döģemeleri için tabiî parke taģları - Özellikler ve deney metotları EN 1342:2001 Setts of natural stone for external paving Requirements and test methods

10 TS EN 1343 DıĢ zemin döģemeleri için tabiî bordür taģları EN 1343:2001 Kerbs of natural stone for external paving Özellikler ve deney metotları Requirements and test methods TS EN 1344 Kilden mamul döģeme kaplama elemanları EN 1344:2002 Clay pavers Requirements and test methods Özellikler ve deney metotları TS EN 1423 Yol ĠĢaretleme Malzemeleri-Dökülerek EN 1423 :1997 Road marking materials Drop on materials Uygulanan Malzemeler-Cam Kürecikler, /A1:2003 Glass beads, antiskid aggregates and TS EN 1423/A1 Kayma Önleyici Agregalar ve Bunların mixtures of the two KarıĢımları TS EN 1433 Drenaj kanalları - TaĢıt ve yaya trafiğine açık EN 1433:2002 Drainage channels for vehicular and alanlar için - Sınıflandırma, tasarım ve deney pedestrian areas Classification, design and gerekleri, iģaretleme ve uygunluk EN 1433:2002 testing requirements, marking and evaluation değerlendirmesi /A1 of conformity TS EN 1457 TS EN 1457 /A1 Bacalar- Kil veya Seramik Baca Elemanları- Özellikler ve Deney Metotları EN 1457:1999 /A1:2002 Chimneys Clay/Ceramic Flue Liners Requirements and test methods - - EN 1457:1999 /A1:2002/ AC:2007 TS EN 1457 /AC EN 1457:1999 TS EN Yol ĠĢaretleme Malzemeleri- IĢığı Geri Yansıtan EN :1997 Road marking materials Retroflecting road TS EN Yol Çivileri- Bölüm 1: BaĢlangıç Performans /A1:2003 studs Part 1: Initial performance /A1 Özellikleri requirements TS EN 1469 Doğal taģ mamulleri - Kaplamada kullanılan EN 1469 Natural stone products Slabs for cladding plâkalar - Özellikler Requirements TS EN Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve EN Products and systems for the protection and sistemler - Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve repair of concrete structures Definitions, uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 2: Beton için requirements, quality control and evaluation of yüzey koruma sistemleri conformity Part 2: Surface protection TS EN TS EN TS EN Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi- Bölüm 3: Yapısal ve yapısal olmayan tamir Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 4: Yapısal bağ Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 5: Beton enjeksiyonu systems for concrete EN Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and nonstructural repair EN Products and systems for the protection and repair of concrete structures Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 4: Structural bonding EN Products and systems for the protection and repair of concrete structures Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 5: Concrete injection

11 TS EN TS EN TS EN 1520 TS EN TS EN TS EN 1806 Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 6: Çelik donatı çubuğunun ankrajlanması Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 7: Donatının korozyondan korunması Ön yapımlı betonarme bileģenler - Gözenekli hafif betondan mamul Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Bölüm 1-2 : Borosilikat cam - Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm 2-2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı Bacalar - Tek sıra cidarlı bacalar için kil/ seramik bloklar / özellikler ve deney metotları EN :2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar EN :2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 7: Reinforcement corrosion protection EN 1520:2002 Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure EN EN Glass in building Special basic products Borosilicate glasses Part 1-2: Evaluation of conformity/product standard Glass in building Special basic products Glass ceramics Part 2-2: Evaluation of conformity/product standard EN 1806:2006 Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys - Requirements and test methods TS EN Gres ayırma sistemleri- Bölüm 1:Tasarım, performans ve deney, iģaretleme ve kalite kontrol prensipleri EN EN Grease separators Part 1: Principles of design, performance andtesting, marking and quality control TS EN Bacalar - Metal bacalar için kurallar Bölüm 1: EN :2003 Chimneys Requirements for metal TS EN /A1 Hazır baca bileģenleri EN :2003 chimneys Part 1: System chimney products /A1:2006 TS EN Bacalar - Metal bacalar için kurallar Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı boruları EN Chimneys Requirements for metal chimneys Part 2: Metal liners and connecting flue pipes TS EN 1857 TS EN 1857/AC Bacalar - BileĢenler - Beton baca astarları EN 1857:2003 EN 1857:2003 Chimneys Components Concrete flue liners /AC - - EN 1857:2003 /AC:2007 TS EN 1858 Bacalar - BileĢenler - Beton baca blokları EN 1858:2003 Chimneys Components Concrete flue blocks TS EN Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ile mukavemeti EN Glass in building Heat strengthened soda artırılmıģ (kısmî temperlenmiģ) soda kireç lime silicate glass Part 2: Evaluation of silikat cam- Bölüm 2: Uygunluk conformity/product standard değerlendirmesi/mamul standardı

12 TS EN 1873 TS 821 EN 1916 Çatılar için hazır yardımcı donanımlar - Plâstik, tekli çatı ıģıklıkları - Mamul özellikleri ve deney metotları Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı EN 1873 Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product specification and test methods EN 1916:2002 Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel EN 1916:2002 fibre and reinforced /AC:2003 TS 821 EN 1916/ AC EN 1916:2002 TS EN 1917 Beton muayene bacaları ve odaları - Donatısız, EN 1917:2002 Concrete manholes and inspection chambers, çelik lifli ve donatılı EN 1917:2002 unreinforced, steel fibre and reinforced /AC:2003 TS EN 1917/ AC EN 1917:2002 TS EN 1935 Bina hırdavatı- Tek eksenli menteģeler EN 1935:2002 Building hardware Single-axis hinges Özellikler ve deney metotları EN 1935:2002 Requirements and test methods /AC:2003 TS EN Sıcak haddelenmiģ yapı çelikleri Bölüm 1: EN Hot rolled products of structural steels Part Genel teknik teslim Ģartları 1 1: General technical delivery conditions TS EN Çelik Profiller-Sıcak HaddelenmiĢ Ġçi BoĢ EN : Hot finished structural hollow sections of nonalloy AlaĢımsız ve Ġnce Taneli Yapı Çeliklerinden and fine grain steels - Part 1: Technical Bölüm 1:Teknik teslim Ģartları delivery conditions TS EN Çelik borular-dikiģli, alaģımsız ince taneli çeliklerden soğuk Ģekillendirilerek kaynak edilmiģ Bölüm 1: Teknik teslim Ģartları TS 9341 EN Su ve diğer sulu akıģkanların taģınmasında kullanılan alaģımsız çelik borular ve bağlantı elemanları Teknik teslim Ģartları EN : 2006 Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions EN 10224:2002 EN 10224:2002 /A1 Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption Technical delivery conditions TS EN Su ve diğer su bazlı sıvıların iletiminde EN Joints for the connection of steel tubes and kullanılan çelik boru ve fittinglerinin fittings conveyance of water and other bağlanmasında kullanılan birleģtirmeler aqueous liquids TS EN Kullanım amaçlı sıvının (su dahil) taģınması için EN 10312:2002 Welded stainless steel tubes for the kaynaklı paslanmaz çelik boru ve bağlantı conveyance of aqueous liquids including water TS EN /A1 elemanları- Teknik teslim Ģartları EN 10312:2002 for human consumption Technical delivery /A1 conditions TS EN YapıĢtırıcılar- Karo YapıĢtırıcılar - Tarifler ve EN 12004:2001 Adhesives for tiles Definitions and Özellikler / A1:2002 specifications /AC: EN 12004:

13 TS EN TS EN TS EN TS EN Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve YerleĢim Yerleri Ġçin-ĠnĢa ve Deney Prensipleri-Bölüm 1:DıĢkı Ġhtiva Eden Atık Sular Ġçin Terfi Tesisleri Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve YerleĢim Yerleri Ġçin-ĠnĢa ve Deney Prensipleri-Bölüm 2:DıĢkı Ġhtiva Etmeyen Atık Sular Ġçin Terfi Tesisleri Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve YerleĢim Yerleri Ġçin-ĠnĢa ve Deney Prensipleri-Bölüm 3:Sınırlı Uygulamalar Ġçin DıĢkı Ġhtiva Eden Atık Su Terfi Tesisleri Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve YerleĢim Yerleri Ġçin-ĠnĢa ve Deney Prensipleri-Bölüm 4:DıĢkı Ġhtiva Eden ve Etmeyen Atık Sular Ġçin Tek Yönlü Vanalar TS EN Doğal taģ mamuller - Modüler karolar - Gerekler TS EN Doğal taģ mamuller - DöĢeme ve merdiven kaplama plâkları - Gerekler TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler - Bölüm 1: Elektrikli otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için Ģartlar ve deney metotları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler - Bölüm 2: Elektrikli olmayan otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için Ģartlar ve deney metotları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler - Bölüm 3: El ile tetikleme ve durdurma cihazları için Ģartlar ve deney metotları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler - Bölüm 4: Tank vana bağlantıları ve tahrik sistemleri için kurallar ve deney metotları EN : EN : EN : EN :2000 Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part 2: Lifting plants for faecal-free wastewater Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part 3: Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter EN Natural stone products Modular tiles Requirements EN Natural stone products Slabs for floors and stairs Requirements EN : EN : EN : EN Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 1: Requirements and test methods for electrical automaticcontrol and delay devices Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 2: Requirements and test methods for nonelectrical automatic control and delay devices Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators

14 TS EN TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileģenler - Bölüm 5: Yüksek ve düģük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileģenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dıģı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları TS EN Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Gazlı Söndürme Sistemlerinin BileĢenleri-Bölüm 7: TS EN CO2 Sistemlerindeki Püskürtücüler Ġçin /A1 Özellikler ve Deney Metotları TS EN Sabit Yangın Söndürme sistemleri-gaz Sistemlerin Parçaları-Bölüm 8: Bağlantı Elemanlarının Özellikleri ve Deney Metodları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler Bölüm 9: Özel yangın aygılayıcıları için Ģartlar ve deney metotları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler Bölüm 10: Basınç göstergeleri ve basınç anahtarları için özellikler ve deney metotları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler - Bölüm 11: Mekanik tartma cihazları için özellikler ve deney metotları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler - Bölüm 12: Pnömatik alârm cihazları için Ģartlar ve deney metotları TS EN Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Gazlı Söndürme Sistemlerinin BileĢenleri-Bölüm 13: Tek Yönlü Vanalar ve Geri DönüĢsüz Vanalar Ġçin Özellikler ve Deney Metotları EN : EN : EN : EN :2000 /A EN : EN : EN : EN : EN : EN :2001 Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators for CO2 systems Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices for CO2 systems Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 13: Requirements and test methods for check valves and nonreturn valves EN : EN : tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir. 14

15 TS EN Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler TS EN /A1 TS EN Duman ve ısı kontrol sistemleri Bölüm 2: Doğal duman ve ısı boģaltma vantilâtörleri için özellikler TS EN Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 3: Güçle çalıģan duman ve ısı boģaltma vantilatörleri için TS EN özellikler /AC TS EN Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik TS EN / özellikler Kitler AC TS EN Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları TS EN /AC TS EN Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiģ soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı EN EN /A1: EN : EN :2002 EN :2002/AC EN EN : EN EN /AC: EN Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers Smoke and heat control systems Part 2: Specification for naturalsmoke and heat exhaust ventilators Smoke and heat control systems Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators Smoke and heat control systems Part 6: Specification for pressure differential systems Kits Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies Glass in building Thermally toughened soda lime silicate safety glass Part 2: Evaluation of conformity/product standard TS EN TS EN 12209/AC Bina hırdavatı- Kilitler ve diller - Mekanik olarak çalıģtırılan kilitler, diller ve kilitleme plâkaları - Kurallar ve deney metotları EN 12209:2003 EN 12209:2003 /AC Building hardware Locks and latches Mechanically operated locks, latches and locking plates Requirements and test methods TS EN Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve EN Fixed firefighting systems Components for Su Püskürtme Elemanları- Bölüm 1: Sprinkler : sprinkler and water spray systems Part 1: A1:2001 Sprinklers TS EN /A2 TS EN /A3 TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 2: Islak tip alarm vana tertibatları EN :1999 +A1:2001 /A EN :1999 +A1:2001 /A3: EN :1999/A1: EN :1999/A2 Fixed firefighting systems Components for sprinkler and water spray systems Part 2: Wet alarm valve assemblies TS EN /A2 TS EN EN

16 /AC TS EN TS EN /A2 TS EN TS EN Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri Ġçin Elemanlar- Bölüm 3: Kuru Tip Alarm Vana Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri Ġçin Elemanlar- Bölüm 4: Su Motorlu Alarmlar Sabit yangın söndürme sistemleri Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için bileģenler Bölüm 5: Su akıģ dedektörleri :1999/AC: EN :2000/A1: EN :2000 /A EN :2000 /A1: EN :2002 Fixed firefighting systems Components for automatic sprinkler and water spray systems Part 3: Dry alarm valve assemblies Fixed firefighting systems Components for sprinkler and water spray systems Part 4: Water motor alarms Fixed firefighting systems Components for sprinkler and water spray systems Part 5: Water flow detectors TS EN Yüzey hazırlama kuralları EN 12271:2006 Surface dressing - Requirements EN TS EN TS EN KayraktaĢı ve diğer taģ mamuller - Sürekli olmayan çatı örtüsü ve kaplama için - Bölüm 1: Mamul özellikleri Cam - Yapılarda kullanılan - Kimyasal olarak dayanıklılığı artırılmıģ soda kireç silikat cam - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı Trafik kontrol donanımı - Uyarı ve güvenlik ıģı cihazları EN EN Workshop fabricated steel tanks Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding Part 1: Product specification Glass in building Chemically strengthened soda lime silicate glass Part 2: Evaluation of conformity/product standard TS EN EN 12352:2006 Traffic control equipment - Warning and safety light devices TS EN Trafik kontrol donanımı - Sinyal lambaları EN 12368:2006 Traffic control equipment - Signal heads TS EN Drenaj sistemleri için hava emiģ vanaları- Kurallar,deney metotları ve uygunluk değerlendirme TS EN Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Toz Sistemleri - Bölüm 1: BileĢenlerin Özellikleri ve TS EN / Deney Metodları A1 TS 9893 EN Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Toz Sistemleri-Bölüm 2: Tasarım, Yapım ve Bakım TS EN Bacalar - BileĢenler - Beton dıģ duvar elemanları TS EN Düz levhalar - Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiģ - Mamul özellikleri ve TS EN /A1 EN EN 12380:2002 Air admittance valves for drainage systems Requirements, tests methods and evaluation of conformity EN : Fixed firefighting systems - Powder systems Part 1: Requirements and test methods for EN : components 2001/A EN : Fixed firefighting systems-powder systems Part 2: Design, construction and maintenance EN 12446:2003 Chimneys Components Concrete outer wall elements EN Fibre-cement flat sheets Product specification and test methods /A

17 TS EN /A2 deney metotları EN /A2:2006 TS EN Küçük atıksu arıtma sistemleri - Nüfusu 50 eģdeğer nüfusa (EN) kadar olan yerler için - Bölüm 1: Ön yapımlı septik tanklar TS EN Küçük atık su arıtma sistemleri - 50 eģdeğer nüfusa kadar olan yerler için - Bölüm 3: Hazır ve/veya yerinde kurulabilen evsel atık su arıtma tesisleri" EN :2000 /A1: EN Small wastewater treatment systems for up to 50 PT Part 1: Prefabricated septic tanks Small wastewater treatment systems for up to 50 PT Part 3:Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants TS 706 EN Beton Agregaları EN 12620:2002 Aggregates for concrete TS EN Göz kamaģmasını önleyici ekranlar Yollar için EN Anti-glare systems for roads Part 1: TS EN Bölüm 1: Performans ve özellikler :2000 /A1:2003 Performance and characteristics /A1 TS EN EN Sanitary appliances Specification for whirlpool baths TS EN A1 Ön dökümlü beton mamuller Temel kazıkları EN Precast Concrete Products Foundation Piles /A1:2007 TS EN Kazanlar-Konutlarda kullanılan kat EN 12809:2001 Residential independent boilers fired by solid kaloriferleri için-müstakil, katı yakıtlı, anma ısı gücü 50 kw a kadar - Özellikler ve deney EN 12809:2001 /A1 fuel Nominal heat output up to 50 kw Requirements and test methods TS EN /AC metotları EN 12809:2001 TS EN /A1/AC TS EN /A1/AC EN 12809:2001 /A1 /AC:2007 TS EN TS EN /A1 Katı Yakıt Yakan Ev Tipi PiĢiriciler- Özellikler ve Deney Metotları EN 12815:2001 /A1 TS EN 12815/AC EN 12815: EN 12809:2001 /A EN 12815:2001 Residential cookers fired by solid fuel Requirements and test methods TS EN 12815/ A1/ AC:2007 TS EN 12815/ A1/ AC EN 12815:2001 /A1 /AC: EN 12815:2001 /A1 17

18 TS 5105 EN Öndökümlü Beton Mamuller-Çit Elemanları EN 12839:2001 Precast concrete products Elements for fences TS EN Ön dökümlü beton mamuller - Direkler ve EN Precast concrete products Masts and poles sütunlar TS 451 EN Alçı Bloklar-Tarifler, Özellikler ve Deneyler ve EN 12859:2001 Gypsum blocks Definitions, requirements TS EN /A1 Deney Metotları EN 12859:2001 and test methods /A1 TS EN YapıĢtırıcılar Alçı esaslı Alçı taģı bloklar için EN 12860:2001 Gypsum based adhesives for gypsum blocks Tarifler, özellikler ve deney metotları Definitions, requirementsand test methods TS EN Pigmentler- Çimento ve/veya Kireç Esaslı ĠnĢaat EN Pigments for the colouring of building TS EN 12878/AC Malzemelerinin Renklendirilmesi Ġçin EN materials based on cement and/or lime Özellikleri ve Deney Yöntemleri Specifications and methods of test TS EN Ön yapımlı çatı aksesuarları - Sabit çatı EN Prefabricated accessories for roofing merdivenleri - Mamul özellikleri ve deney metotları Permanently fixed roof ladders Product specification and test methods TS EN DüĢey karayolu iģaretleri - DeğiĢken iletili trafik EN Road vertical signs Variable message iģaretleri - Bölüm 1: Mamul standardı TS EN Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ile temperlenmiģ borosilikat emniyet camı - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı TS EN TS 1114 EN TS EN /AC TS EN TS EN A1 TS EN A1 TS EN Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karıģımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar Hafif agregalar - Bölüm 1: Beton, harç ve Ģerbette kullanım için Hafif agregalar - Bölüm 2: Bitümlü karıģımlar ve yüzey uygulamaları ile bağlayıcısız ve bağlayıcılı uygulamalarda kullanım için Bacalar - Kil/seramik astarlı sistem bacalar - Bölüm 1: Kurum ateģine direnç için gerekler ve deney metotları Bacalar - Kil/seramik astarlı sistem bacalar - Bölüm 2: Islak Ģartlarda gerekler ve deney metotları Bacalar- Kil veya seramik duman yolu astarı olan sistem bacaları- Hava için özellikler ve deney metotları EN traffic signs Part 1:Product standard Glass in building Thermally toughened borosilicate safety glass Part 2: Evaluation of conformity/product standard EN 13043:2002 EN 13043:2002/ AC Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas EN Lightweight aggregates Part 1: Lightweight :2002 aggregates for concrete, mortar and grout EN ba EN A1: EN A1: EN :2007 Lightweight aggregates Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and bound applications Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 1: Requirements and test methods for sootfire resistance Chimneys System chimneys with clay/ceramic flue liners -Part 2: Requirements and test methods under wet conditions Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 3: Requirements and test methods for air flue system chimneys

19 TS EN TS EN TS EN /AC TS EN Bacalar - Kil/seramik dıģ duvarlı sistem bacalar Kurallar ve deney metotları Bacalar - Serbest duran - Bölüm 5: Tuğla kaplama malzemeleri - Mamul özellikleri Bacalar-Serbest duran-bölüm 7: Tek duvarlı çelik bacalar ve çelik astarlarda kullanılan silindirik çelik mamullerin teknik özellikleri TS EN Ġnsan giriģine elveriģli yeraltı muayene odaları için basamaklar - Gerekler, iģaretleme, deneyler ve uygunluk değerlendirmesi TS EN Bitümlü karıģımlar- Malzeme özellikleri- Bölüm 1: Beton asfalt TS EN Bitümlü karıģımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 2: Asfalt çimentolar - Ġnce tabaka halinde uygulamaya uygun TS EN Bitümlü karıģımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 3: YumuĢak asfalt TS EN Bitümlü karıģımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 4: Sıcak silindirlenen asfalt TS EN Bitümlü karıģımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 5: Mıcır mastik asfalt TS EN Bitümlü karıģımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 6: Mastik asfalt TS EN Bitümlü karıģımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 7: Gözenekli asfalt TS 2717 EN TS EN Sızıntı belirleme sistemleri Bölüm 1: Genel prensipler - TS EN Isı yalıtım mamulleri - Binalarda kullanılan Fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller - Özellikler EN Chimneys Clay/ceramic outer walls for system chimneys Requirements and test methods EN Free-standing chimneys Part 5: Material for brick liners Product specifications EN EN Free-standing chimneys - Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners EN 13101:2002 Steps for underground man entry chambers Requirements, marking, testing and evaluation of conformity EN Bituminous mixtures - Material specifications : EN : Part 1: Asphalt Concrete Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers EN :2006 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt EN Bituminous mixtures - Material specifications : Part 4: Hot Rolled Asphalt EN Bituminous mixtures - Material specifications : Part 5: Stone Mastic Asphalt EN Bituminous mixtures - Material specifications : Part 6: Mastic Asphalt EN Bituminous mixtures - Material specifications : Part 7: Porous Asphalt Agregalar - Harç yapımı için EN 13139:2002 Aggregates for mortar EN :2003 Leak detection systems Part 1: General principles EN 13162:2001 Thermal insulation products for buildings Factory made mineral wool (MW) products TS EN 13162/AC EN 13162:2001 Specification /AC TS 7316 EN Isı Yalıtım Mamulleri- Binalar Ġçin EN 13163:2001 Thermal insulation products for buildings Fabrikasyon Olarak Ġmal Edilen- GenleĢtirilmiĢ Factory made products of expanded TS EN 13163/ AC Polistiren Köpük- Özellikler EN 13163:2001 polystyrene (EPS) Specification /AC

20 TS EN Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar Ġçin-Fabrikasyon Olarak Ekstrüzyonla Ġmal Edilen Polistiren Köpük (XPS)- Özellikler. TS EN 13164/A1 TS EN /AC EN 13164: EN 13164:2001 Thermal insulation products for buildings Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) Specification EN 13164:2001 /A /AC TS EN TS EN /A1 Isı yalıtım mamulleri-binalar için-fabrikasyon olarak imal edilen sert poliüretan köpük (PUR)- Özellikler EN 13165:2001 EN 13165:2001 /A1 Thermal insulation products for buildings Factory made rigid polyurethane foam (PUR) products Specification TS EN /A EN 13165:2001 /A2 TS EN 13165/AC EN 13165:2001 /AC TS EN Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar Ġçin-Fabrikasyon EN 13166:2001 Thermal insulation products for buildings TS EN 13166/A1 Olarak Ġmal Edilen Fenolik Köpük (PF) EN 13166:2001 Factory made products of phenolic foam (PF) Özellikler /A1 Specification TS EN 13166/AC EN 13166:2001 /AC TS EN Isı Yalıtım Ürünleri- Binalarda Kullanılan EN 13167:2001 Thermal insulation products for buildings Fabrika Yapımı Cam Yünü Ürünleri- Özellikler Factory made cellular glass (CG) products TS EN 13167/A1 Isı yalıtım ürünleri Binalarda kullanılan EN 13167:2001 Specification Fabrika yapımı cam yünü ürünleri - Özellikler /A1 TS EN /AC (Tadil 1) EN 13167:2001 /AC TS EN Isı Yalıtım Mamulleri-Binalarda Kullanılan EN 13168:2001 Thermal insulation products for buildings TS EN /A1 Fabrika Yapımı Rende Yongası(odun yünü) EN 13168:2001 Factory made wood wool (WW) products (WW) Mamulleri-Özellikler /A1 Specification TS EN /AC EN 13168:2001 /AC TS EN Isı yalıtım malzemeleri Binalar için EN 13169:2001 Thermal insulation products for buildings TS EN /A1 GenleĢtirilmiĢ perlitten fabrikada imal edilmiģ EN 13169:2001 Factory made products of expanded perlite mamuller (EPB) Özellikler /A1 (EPB) Specification TS EN 13169/AC EN 13169:2001 /AC TS 304 EN Isı Yalıtım Mamülleri-Binalar Ġçin-Fabrika EN 13170:2001 Thermal insulation products for buildings Yapımı GenleĢtirilmiĢ MeĢe Mantarı Levhaları Factory made products of expanded cork TS EN /AC (ICB)-Özellikler EN 13170:2001 (ICB) Specification /AC

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin. (Tebliğ No: TAU/2004-003)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin. (Tebliğ No: TAU/2004-003) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004-003) Resmi Gazete : 23 Haziran

Detaylı

Resmi Gazete 10 Eylül 2006 Pazar - Sayı : 26285 (5.maddenin 2.bendi ve Ek-1

Resmi Gazete 10 Eylül 2006 Pazar - Sayı : 26285 (5.maddenin 2.bendi ve Ek-1 Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501 Resmi Gazete 23 Mart 2006 Perşembe - Sayı : 26117(5. madde ve Ek-1 değişti) Resmi Gazete 10 Eylül 2006 Pazar - Sayı : 26285 (5.maddenin 2.bendi ve Ek-1

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ. BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ. BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti. YAPI MALZEMELERİ...biz ürünlerin engellere takılmadan serbest dolaşımını sağlamak istiyoruz, sizin gibi....biz AB pasaportunu alırız, siz can ve mal güvenliğini garanti eden ürünlerinizi üretmeye devam

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 01 Aralık 2006 CUMA Sayı : 26363 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC)

Detaylı

hen STANDART NUMARASI Yürürlük TARİHİ Control and indicating equipment TS EN 54-2/A1 17.04.2007 EN 54-2:1997/ A1:2006 03.04.

hen STANDART NUMARASI Yürürlük TARİHİ Control and indicating equipment TS EN 54-2/A1 17.04.2007 EN 54-2:1997/ A1:2006 03.04. Ek-1:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR 1 YÜRÜRLÜKTE OLAN TS REFERANS NUMARASI TS ADI TS Yürürlük TARİHİ hen STANDART NUMARASI hen STANDART ADI EŞ VARLIK DÖNEMİ

Detaylı

hen STANDART NUMARASI Yürürlük TARİHİ 20.07.2006 EN 40-4:2005 /AC:2006

hen STANDART NUMARASI Yürürlük TARİHİ 20.07.2006 EN 40-4:2005 /AC:2006 Ek-1:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR 1 YÜRÜRLÜKTE TS ADI OLAN TS REFERANS NUMARASI TS EN 1 Sobalar (Kat Kaloriferi) - Bacalı - Sıvı yakıtlı - Buharlaştırma

Detaylı

18 Ocak 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27819 TEBLİĞ

18 Ocak 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27819 TEBLİĞ 18 Ocak 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27819 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2011-04)

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2011-04) 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır. Aralık CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (//AB) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/-)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 23 Mart 2006 PERŞEMBE Sayı : 26117 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC)

Detaylı

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-15/ )

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-15/ ) Ocak 00 CUMA Resmî Gazete Sayı : 0 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (/0/EEC) KAPSAMINDA, UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye 34774 İSTANBUL

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 DOĞAL TAġ ÜRÜNLERĠ STANDARTLARI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠ (89/106/EEC) DOĞAL TAġ STANDATLARI TS EN 12058 Doğal TaĢ Ürünleri Yer ve Merdivenler Ġçin Kaplama

Detaylı

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar-Genel kurallar Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı

Detaylı

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü STANDARTLAR NO STANDART NO AÇIKLAMA 1 TS EN 297 2 TS EN 483 3 TS EN 625 4 TS EN 677 5 TS 12514 Gaz yakan merkezi Isıtma kazanları -Anma ısı yükü 70 kw'ı Aşmayan atmosferik brülörlü B11 ve B11BS Tipi Kazanlar

Detaylı

Boru aksesuarları Pipework accessories

Boru aksesuarları Pipework accessories Boru aksesuarları Pipework accessories Temizleme kapağı rodding eye Pik - PVC boru geçiş elemanı type HT/SML pipe coupling Borulama ve tesisat uygulamalarında kolaylık ve düzgün bitiş sağlayan küçük ve

Detaylı

İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL

İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL FALCON MODEL FALCON RESORT MODEL EGE MODEL ALPINE

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi E-Posta Website : certification@sqmart.com : www.sqmart.com * EA Kodu

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

EK-1 (Mülga:RG-1/4/2010-27539)

EK-1 (Mülga:RG-1/4/2010-27539) EK-1 Yüksek Basınçlı Sodyum Metal Halojenur Endiksiyon Aydınlatmalı Boru Şeklinde Fleurosan Kompakt Fleurosan Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. EK-2

Detaylı

TS 418-3 EN 12201-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-04

TS 418-3 EN 12201-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-04 SAYFA 2/10 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin PE ekleme parçalarının karşılaması gereken şartları TS 418-7 CEN/TS

Detaylı

EK-1 EK-2. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. 26 mm çapında (T8) lambalar,

EK-1 EK-2. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. 26 mm çapında (T8) lambalar, EK-1 (Mülga:RG-1/4/2010-27539) Yüksek Basınçlı Sodyum Metal Halojenur Endiksiyon Aydınlatmalı Boru Şeklinde Fleurosan Kompakt Fleurosan Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü TS EN 12810-1- CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ 1 İskeleye Bakış Açımız 2 İskeleye Bakış Açımız 3 İskeleye Bakış Açımız 4 İskeleye Bakış Açımız 5 İskeleye Bakış Açımız 6 Değişen Yapı Sistemimiz- Binalar

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT )

BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT ) BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT 2016 PRODUCTS AND SERVICES CATALOGUE ( CONSTRUCTION BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT ABOUT US : BMT EXPORT is founded

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

YANGIN YALITIMI 1.Giriş 2.Ülkemizde ve Yurtdışındaki Yangın Yönetmelikleri ve İlgili Standartlar

YANGIN YALITIMI 1.Giriş 2.Ülkemizde ve Yurtdışındaki Yangın Yönetmelikleri ve İlgili Standartlar YANGIN YALITIMI 1.Giriş Gelişen teknoloji ve sanayileşmenin artması, nüfusun giderek çoğalmasına paralel olarak toplu yerleşim bölgelerin fazlalaşması yangın riskinin ve buna bağlı olarak yangının maddi

Detaylı

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations 1 kv Kablo Aksesuarları Low Voltage Cable Accessories 1 kv Reçineli Düz Kablo Eki Resin Based Cable Joints

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

Mekanik pinç vanaları tip OV Mechanical Pinch Valves type OV

Mekanik pinç vanaları tip OV Mechanical Pinch Valves type OV tip OV type OV Emniyet ile ayarlanmış... Safety regulated... Mekanik pinç vanaları: İzolasyon ve Regülasyon için Vana Çözümleri Daha büyük katı partiküller, aşınma ve korozyona özel olarak dayanıklı olan

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cad. No:6/6 Söğütözü Çankaya 06510 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 219 79 03

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MART YAŞINDA

3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MART YAŞINDA 3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 02-04 MART 2017 10 YAŞINDA Destekleyen Kuruluş www.bacader.org 1 BACA BELGELERİ www.bacader.org 2 BACA BELGELERİ www.bacader.org 3 BACA

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : 2012 YILI A.K.Ü MERKEZ KAMPÜSLERĠ VE ĠLÇELER BÜYÜK ONARIM ĠġĠ Sayfa: 1 Poz 1 071-112 2 071-112/D 3 072-601 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk + - + - - - + - - -

Detaylı

YAPILARDA MALZEME DENETİMİ

YAPILARDA MALZEME DENETİMİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri ve Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı YAPILARDA MALZEME DENETİMİ İBRAHİM TUNCER Seramik Mühendisi Piyasa Gözetimi ve Denetimi Elemanı

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Barbaros M.Ak Zambak Sk.A.Blok Kat:19 No:2 Ataşehir 34100 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216

Detaylı

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Tel : Fax : E-mail : 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Yeni Şehir Mh. Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A Blok K:5 D:9 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Faaliyet Alanlarımız: Endüstriyel Tesis

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20 Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri Denenmiş ve test edilmiş ısıl yalıtımlı düşey profil / yatay profil sistemleri Schüco FW 50 + ve FW 60 + özellikle geniş modül genişliği

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Terasevler K:3 D:11 Beşiktaş 34340 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 269

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! Lumuner LED Aydınlatma Sistemleri, 60x60 cm standart asma tavan sistemleri başta olmak üzere tüm metal, alçıpan, ahşap ve taşyünü asma tavan uygulamalarına akılcı çözümler

Detaylı

MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI

MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI OPEN RACK SUBSTATION BANK AÇIK RAF TRAFO MERKEZİ BANKI MEDIUM VOLTAGE PAD MOUNTED CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM

Detaylı

www.cephesan.com.tr cephesan@cephesan.com.tr

www.cephesan.com.tr cephesan@cephesan.com.tr Bizden Sektöre adım attığı günden itibaren geniş ürün yelpazesi, profesyonel kadrosu, yüksek standartlarda üretim kabiliyetiyle güvenilir bir firma olmayı kabul etmiştir. Mimarların yaratıcılık ve tecrübe

Detaylı

Modular Cooking Equipment

Modular Cooking Equipment Spacesaving High Performance Modular Cooking Equipment Yüksek performans Daha az enerji modüler pişirme ekipmanları 2 GC604 400x600x265 15 0,10 2x3600 COOKER Gas Body, panelling made of stainless steel.

Detaylı

HOTMAX 600 HOTMAX 600

HOTMAX 600 HOTMAX 600 HOTMAX 600 1 2 GC604 400x600x265 15 0,10 2x3600 460 COOKER Gas Body, panelling made of stainless steel. LP or natural gas Burners with safety valve and thermocouple. EAN 8699234412066 OCAK Gazlı veya Doğal

Detaylı

Çatılar, Yangın Yönetmeliği ve Su Yalıtımı

Çatılar, Yangın Yönetmeliği ve Su Yalıtımı 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 12 13 Nisan 2012 Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Görükle Kampüsü - Bursa Çatılar, Yangın Yönetmeliği ve Su Yalıtımı Jozef Bonfil 1 Konu Başlık

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ UY00-/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye ) :550 TL UY00-/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

Sistem 100 fis Teknik

Sistem 100 fis Teknik Monoblok Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 100 Monoblok Bölme Duvar Sistemi Monoblok Partition Wall System 40.0 54.5 40.0 70.0 73.5 11.0 TAVAN BİRLEŞİM DETAYI 4.0 DOLU MODÜL

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

YANGIN YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

YANGIN YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YANGIN YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YANGIN YALITIMI Yangınlar sonucunda meydana gelebilecek can ve

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends Türkçe English 2011 KIT Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends EX190 ÜÇ YÖNLÜ AÇI Ø 42,4 (PARLAK 304 PASLANMAZ EX171 AÇI Ø 33,7 (PARLAK 304 PASLANMAZ THREE WAY ANGLE 42,2 dia. STAINLESS STEEL AISI 304

Detaylı

YATAY BAĞLAMA KENETLER

YATAY BAĞLAMA KENETLER YATAY AĞLAMA KNTLR Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MODL:105-U,105-UT,210-U,210-UT,223-U,223,UT,

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama E-Posta Website : info@universalcert.com : www.universalcert.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Gıda ve Yem İşleme-C Gıda Üretimi Gıda ve Yem İşleme-D Hazır Yemek Hizmetleri-E Hayvan Yemi Üretimi

Detaylı

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables 9 A brand of the 165 Özel Kablolar Special Cables Afumex Ekransız Gemi Kabloları Afumex Ship Cables Without Screen 1XZ1-R 0,6/1 kv IEC 60092-350/353 AFUMEX (LM-HF)

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!..

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. TEKNİK BİLGİLER Uygulama Evaporatorlerimiz Freon gazlı ticari,

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

Ek E Yapı malzeme ve bileşenlerinin birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik hesap değeri (λh) ve su buharı difüzyon direnç faktörü (µ)

Ek E Yapı malzeme ve bileşenlerinin birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik hesap değeri (λh) ve su buharı difüzyon direnç faktörü (µ) 73 Ek E Yapı malzeme ve bileşenlerinin birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik hesap değeri (λh) ve su buharı (µ) 1 DOĞAL TAŞLAR 1.1 Kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar (mozaik vb.) > 2 2 3,5 2,3

Detaylı

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3)

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) UY00-/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye ) UY00-/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun UY00-/A Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 0,00,00 Yeterlilik Toplam Sınav : 660 UY00-/00

Detaylı

OSLO MÜHENDİSLİK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

OSLO MÜHENDİSLİK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Tecrübe&Kalite RİSOR Yan duvarlar: Boyalı lamine cam Side Walls: Laminated Cloured Class. Arka Duvar: Tam Boy Ayna Back Wall: Full Size Mirror Taban: Doğal Granit Floor: Natural Granite Aksesuar: Ayna

Detaylı

AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI

AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI Mehmet BOZDEMİR Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı 2007 Türk Standardları Enstitüsü 1 TSE nin MİSYONU Ülkemizin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001: 2008 (14.09.2018 tarihine kadar geçerlidir) TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi E-Posta Website : info@tcsbelgelendirme.com

Detaylı

Endüstriyel Elektrik Kabinleri Industrial Electrical Cabinets

Endüstriyel Elektrik Kabinleri Industrial Electrical Cabinets Endüstriyel Elektrik Kabinleri Industrial Electrical Cabinets OPAK KAPAKLI ABS PANOLAR Opaque Colored Abs Lid - Plastic Enclosures KOD ÖLÇÜ (cm) RENK KORUMA SINIFI BAĞ ADEDİ OTS 2030 20x30x OTS 3040 30x40x20

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MART YAŞINDA

3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MART YAŞINDA 3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 02-04 MART 2017 10 YAŞINDA Destekleyen Kuruluş YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ BACALAR KAPSAMINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME AHMET MERT PEKİN

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

Pnömatik pinç vanaları tip VMC Air operated Pinch Valve type VMC

Pnömatik pinç vanaları tip VMC Air operated Pinch Valve type VMC New! Pnömatik pinç vanaları tip VMC Air operated Pinch Valve type VMC Flanş / Flange İç dişli bağlantısı / Internal Thread Tri-klamp / Tri-Clamp Kaynak uçları / Weld-on ends Vida dişli ağız / Threaded

Detaylı

2010 Bentley Systems, Incorporated HOŞGELDİNİZ. Taner Aksel, Genel Müdür Benko Ltd.

2010 Bentley Systems, Incorporated HOŞGELDİNİZ. Taner Aksel, Genel Müdür Benko Ltd. HOŞGELDİNİZ Taner Aksel, Genel Müdür Benko Ltd. Bentley Hakkında Bentley Subscribers are the ENR Top Design Firms: 20 of the Top 20 in: General Building Transportation Power Manufacturing Water Sewer/Waste

Detaylı

Opto Recess S. 70mm. 140mm

Opto Recess S. 70mm. 140mm Opto Recess S Corrosion resistant die-cast aluminium body Stainless steel frame Excellent heat dissipation for cooling electronics components Impact and heat resistant tempered glass Galvanized assembly

Detaylı

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU YALITIM TEKNİĞİ Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU 1.11.2017 1 1.ISI YALITIMI Isı geçişini neler etkiler? Isı yalıtım nerelerde yapılır? Isı yalıtımı neden yapılmalıdır? 2.ISI YALITIMI MALZEMELERİ Çevresel etkiler

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12811-2 Aralık 2005 ICS 91.220 GEÇİCİ İŞ DONANIMLARI - BÖLÜM 2 : MALZEME BİLGİLERİ Temporary works equipment - Part 2: Information on materials TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı