YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNĠK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNĠK"

Transkript

1 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: tarih ve sayılı Resmi Gazete (Daha evvel 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501; 23 Mart Sayı : 26117; 10 Eylül Sayı : 26285; 19 Ocak Sayı : ile Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ ve değişiklik Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.) YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNĠK ġartnamelerġn YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: YĠG/ ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 08/09/2002 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Madde 4 de tanımlanan "Teknik Şartnameler" in yayımlanma ve iptaline ilişkin hususları açıklığa kavuşturmaktır. Kapsam Madde 2 (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, CE işaretinin malzemelere iliştirilmesini temin edecek Teknik Şartnameleri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 (1) Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ne (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır. Genel Esaslar Madde 4 (1) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında ortaya konan, Teknik Şartnamelerin yayımlanma esasları Yönetmelik ile belirlenmiştir. (2) Bunun dışında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde 6, fıkra 4/c de belirtilen "ulusal düzeydeki standartlar" ile tüm Teknik Şartnamelerin iptaline ilişkin hususlar ve Yönetmelik Madde 6 da ortaya konan CE işaretinden muaf olarak, CE işareti taşımasına gerek olmadan piyasaya sürülebilen yapı malzemelerine ilişkin uygulamalar bu Tebliğ ile ortaya konmaktadır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Standartların Yayımlanması UyumlaĢtırılmıĢ Standartların Yayımlanması Madde 5 (1) AB Resmi Gazetesinde yayımlanan ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, CE işareti taşımasının zorunlu kılındığı tarihleri içeren listeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmî Gazete de yayımlanır. (2) 04/12/2007 tarihli AB Resmi Gazetesi (Official Journal) C serisi 290 numara altında yayımlanan ve AB Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü nün Yapı Malzemeleri Direktifi ile ilgili web sitesinde (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs) yayımlanan listeler esas alınmak üzere, TSE nin 27/06/2008 tarihine kadar yürürlüğe koyduklarının listesi, çalışmaları henüz TSE tarafından sonuçlandırılmamış olanlar da dahil olarak bu Tebliğ eki EK-1 de yayımlanmaktadır. Ulusal Düzeydeki Standartların Yayımlanması Madde 6 (1) Yönetmelik Madde 6 da, uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumda, temel gerekleri karşılayacak şekilde hazırlanan ulusal düzeydeki standartların AB Komisyonuna iletileceği ve Komisyon tarafından söz konusu standardın "uygunluğun ön kabulü"nden faydalanıp faydalanamayacağının Yapı Daimi Komitesi nin görüşü doğrultusunda üye ülkelere bildirileceği ve AB Resmî Gazetesi nde yayımlanacağı belirtilmiştir. (2) Buna göre, AB Resmî Gazetesi nde yayımlanan ulusal standartlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmi Gazete de yayımlanacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teknik Şartnamelerin İptal Edilmesi UyumlaĢtırılmıĢ Standartlar ve Avrupa Teknik Onaylarının Ġptali Madde 7 (1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yönetmelik Madde 6 da anılan uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Teknik Onay larının ya da bunların oluşturulması için AB Komisyonu tarafından verilen talimatların, Yönetmelik Madde 5 ve 6 nın hükümlerini karşılamakta yetersiz olduğu kanısındaysa; bu görüşünü AB 1

2 Komisyonu na iletir. AB Komisyonu görüşünü gerekçesi ile birlikte Yapı Daimi Komitesi ne iletir. Yapı Daimi Komitesi nden gelen görüş doğrultusunda AB Komisyonu, söz konusu standart ve onayların yürürlükten kaldırılıp, kaldırılmayacağı konusunu Üye Ülkelere bildirir. Ulusal Düzeydeki Standartların Ġptali Madde 8 (1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bir standardın, Yönetmelik Madde 5 ve 6 daki "uygunluğun ön kabulü"nden yararlanma şartlarını artık taşımadığı fikrinde ise, standart iptal teklifini AB Komisyonu na bildirir. Komisyon, Yapı Daimi Komitesi nin görüşü doğrultusunda, söz konusu standardın "uygunluğun ön kabulü"nden faydalanmaya devam edip etmeyeceğini üye ülkelere bildirir ve etmeyecekse, AB Resmî Gazetesi nde yayımlanan standart numarasını geri çeker. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM CE İşareti Taşımadan Piyasaya Arz Edilebilecek Yapı Malzemeleri Madde 9 (1) AB Komisyonu, Yapı Daimi Komitesi nin görüşünden faydalanarak sağlık ve emniyet açısından büyük öneme haiz olmayan malzemeleri liste halinde hazırlayarak düzenli aralıklarla revizyondan geçirecektir. Bu tür malzemelerin piyasaya arz edilebilmesi için üreticinin yerleşik teknolojik kurallara uygun olarak yaptığı uygunluk beyanı yeterli olacaktır. Söz konusu yapı malzemeleri CE işareti taşımayacaktır. (2) Bu yapı malzemelerinin listesi için, AB Resmî Gazetesin de yayımlanma zorunluluğu yoktur. Bu amaçla, AB Komisyonu, internet sitesi gibi diğer duyuru olanaklarından faydalanmaktadır. Bakanlık da, eş değerde bir duyurma yöntemi ile bu listeyi duyuracaktır. Yürürlükten kaldırılan Tebliğ Madde 10 (1) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/ , ek ve değişiklikleriyle birlikte, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 11 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 12 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 2

3 Ek-1:YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAġTIRILMIġ STANDARTLAR 1 YÜRÜRLÜKTE TS ADI OLAN TS REFERANS NUMARASI TS EN 1 Sobalar (Kat Kaloriferi) - Bacalı - Sıvı yakıtlı - BuharlaĢtırma brülörlü TS Yürürlük TARĠHĠ hen STANDART NUMARASI hen STANDART ADI Eġ VARLIK DÖNEMĠ BAġ. TARĠHĠ 2 Eġ VARLIK DÖNEMĠ BĠTĠġ TARĠHĠ EN 1:1998 Flued oil stoves with vaporizing burners TS EN 1/A EN 1:1998/ A1:2007 TS EN 40-4 Aydınlatma Direkleri-Bölüm 4-Metal EN 40-4: 2005 Lighting columns Part 4: Requirements for TS EN 40-4/AC Aydınlatma Direklerinde Yüzey Korunması EN 40-4 reinforced and prestressed concrete lighting columns TS EN 40-5 Aydınlatma direkleri - Bölüm 5: Çelik EN 40-5:2002 Lighting columns Part 5: Requirements for aydınlatma direkleri için gerekli Ģartlar steel lighting columns TS EN 40-6 Aydınlatma direkleri Bölüm 6: Alüminyum EN 40-6:2002 Lighting columns Part 6: Requirements for aydınlatma direkleri için gerekli Ģartlar aluminium lighting columns TS EN 40-7 Aydınlatma direkleri Bölüm 7: Elyaf takviyeli EN 40-7:2002 Lighting columns Part 7: Requirements for polimer kompozit aydınlatma direkleri için fibre reinforced polymer composite lighting gerekli Ģartlar columns TS EN 54-2 TS EN 54-2/T1 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı EN 54-2:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment TS EN 54-2/A EN 54-2:1997/ A1:2006 TS EN 54-2/AC EN 54-2:1997/ AC: TS EN 54-3 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri EN 54-3:2001 Fire detection and fire alarm systems Part Bölüm 3 : Yangın alârm cihazları Ses cihazları EN 54-3:2001 /A1:2002 3: Fire alarm devices Sounders TS EN 54-3/A EN 54-3: /A2:2006 TS EN 54-4 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems Part Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı EN 54-4:1997 4: Power supply equipment /AC:1999 TS EN 54-4 / A1 EN 54-4: Bu listede TS referans numaraları eksik olan uyumlaştırılmış standartlar Türk Standartları Enstitüsü tarafınca Türk Standardı olarak yayımlandığı andan itibaren listedeki eş-varlık başlangıç ve bitiş tarihlerine göre işlem göreceklerdir. 2 Bu tarihten itibaren söz konusu standarda uygun ürünler için CE işaretlemesi mümkündür. 3 Bu tarihten itibaren, söz konusu standarda uygun ürünler için CE işaretlemesi mecburidir. 3

4 /A1:2002 TS EN 54-4/A2 EN 54-4:1997 /A2:2006 TS EN 54-5 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm 5: Isı dedektörleri Nokta dedektörler TS EN 54-7 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ıģık, geçen ıģık veya iyonlaģma ile çalıģan nokta dedektörler EN 54-5:2000 Fire detection and fire alarm systems Part EN 54-5:2000 5: Heat detectors Point detectors /A1: EN 54-7:2000 Fire detection and fire alarm systems Part EN 54-7:2000 7: Smoke detectors Point detectors using /A1:2002 scattered light, transmitted light or ionization TS EN 54-7/A EN 54-7:2000 /A2:2006 TS EN Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri EN 54-10:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 10: TS EN 54-10/A1 Bölüm 10: Alev dedektörleri Nokta EN 54-10:2002 Flame detectors - Point detectors dedektörler /A1 TS EN Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri EN 54-11:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 11: TS EN 54-11/A1 Bölüm 11: Elle çalıģtırılan alârm cihazları EN 54-11:2001 Manual call points /A1 TS EN Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri EN 54-12:2002 Fire detection and fire alarm systems Part Bölüm 12: Duman dedektörleri Optik ıģın 12: Smoke detectors Line detectors using an demetiyle çalıģan hat dedektörleri optical light beam TS EN Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri EN Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri Short-circuit isolators TS EN Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri EN Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Bölüm 18: GiriĢ/çıkıĢ cihazları Input/output devices TS EN 54-18/AC EN 54-18/ AC:2007 TS EN Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri EN 54-20:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Bölüm 20: Duman çekmeli dedektörler Aspirating smoke detectors TS EN Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 21: Alarm iletim ve hata uyarısı yönlendirme donanımı TS EN 179 Bina donanımları Açma kolu veya itme plâkasıyla çalıģan acil çıkıģ tertibatları Kurallar ve deney metotları TS EN Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- BileĢim, TS EN /A1 Özellikler ve Uygunluk Kriterleri EN 197-1: EN 54-21:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment EN 179:1997 EN 179:1997 Building hardware Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad Requirements and test methods /A1:2001 EN 179:1997/ A1:2001/ AC: EN 197-1:2000 Cement Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements /A

5 TS EN 197-1/A EN 197-1:2000 /A3:2007 TS EN Çimento - Yüksek fırın cürufu katkılı - DüĢük erken dayanımlı - Bölüm 4: BileĢim, özellikler ve uygunluk kriterleri TS EN Vitrifiye borular, bağlantı parçaları ve birleģtirme elemanları- Kilden- Drenaj ve kanalizasyon için- Bölüm 10: Performans gerekleri TS EN Çimento - Kâgirde kullanım için - Bölüm 1: BileĢim, özellikler ve uygunluk kriterleri TS EN Dekoratif Lamine Levhalar- (HPL)- Yüksek Basınçta SıkıĢtırılmıĢ- Termoset Reçine Esaslı Bölüm 7: Ġç ve dıģ duvarlarla tavanın son iģlemleri için kullanılan kompozit paneller (HPL) ve sıkıģtırılmıģ laminatlar TS EN /A1 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar TS EN Uçucu kül Betonda kullanım için Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriteri TS EN Yapı kireci - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri TS EN 490 Beton çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları - TS EN 490/A1 Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için - Mamul özellikleri EN Cement Part 4: Composition, specifications and conformity criteria for low early strength blastfurnace cements EN Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers Part 10: Performance requirements EN Masonry cement Part 1: Composition, specifications and conformity criteria EN High-pressure decorative laminates (HPL) Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes EN 442-1:1995 Radiators and convectors Part 1: Technical /A1:2003 specifications and requirements EN Fly ash for concrete Part 1: Definition, specifications and conformity criteria EN 459-1:2001 Building lime Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria EN 490 Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding Product specifications TS EN 492 TS EN 492/A1 Düz levhalar (sleytler) ve bağlantı parçaları - Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiģ - Mamul özellikleri ve deney metotları EN 492 EN 492 Fibre-cement slates and fittings Product specification and test methods /A1 TS EN 492/A2 EN 492 /A2:2006 TS EN 494+A3 Oluklu levhalar ve bağlantı parçaları - Elyaf EN 494 Fibre-cement profiled sheets and fittings takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiģ - /A3:2007 Product specification and test methods TS EN 494/A1 Mamul özellikleri ve deney metotları EN 494 /A1 TS EN 494/A2 EN 494 /A2:2006 TS EN 516 Çatılar için hazır yardımcı donanımlar - Çatı EN 516:2006 Prefabricated accessories for roofing - ulaģım tesisleri - Yürüme yolları, geniģ ve dar Installations for roof access - Walkways, basamaklar treads and steps

6 TS EN 517 Çatılar için hazır yardımcı donanımlar - Çatı emniyet kancaları EN 517:2006 Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks TS EN 520 Alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney EN 520 Gypsum plasterboards Definitions, metotları - requirements and test methods TS EN 523 Çelik Ģerit kılıflar - Öngerilmeli donatılar için EN 523:2003 Steel strip sheaths for prestressing tendons Terimler, özellikler, kalite kontrol Terminology, requirements, quality control TS EN 534 Oluklu Bitümlü Levhalar EN 534:2006 Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods TS EN 544 Bitümlü levhalar (shingle) - Mineral ve/veya EN 544 Bitumen shingles with mineral and/or sentetik takviyeli - Mamul özellikleri ve deney synthetic reinforcements - Product metotları specification and test methods TS EN Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 9 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı TS EN Borular - Elyaflı çimentodan imal edilmiģ - Drenaj ve kanalizasyon için - Bölüm 2: Muayene bacaları ve muayene odaları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri Hortum sistemleri Bölüm 1: Yarı sert hortumlu hortum makaraları EN Glass in building Basic soda lime silicate glass products Part 9: Evaluation of conformity/product standard EN 588-2:2001 Fibre cement pipes for drains and sewers Part 2: Manholes and inspection chambers EN 671-1:2001 Fixed firefighting systems Hose systems Part 1: Hose reels with semi-rigid hose TS EN 671-1/T EN 671-1:2001 /AC:2002 TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri Hortum EN 671-2:2001 Fixed firefighting systems Hose systems TS EN 671-2/A1 sistemleri Bölüm 2: Yassı hortumlu hortum EN 671-2:2001 Part 2: Hose systems with lay-flat hose sistemleri /A1 TS EN /A2 Elâstomerik Contalar-Su ve Drenaj EN 681-1:1996 Elastomeric seals Materials requirements Uygulamalarında Kullanılan- Malzeme /A2:2002 for pipe joint seals used in water and drainage TS EN 681-1/A3 Özellikleri- Bölüm 1: Lastik EN 681-1:1996 applications Part 1: Vulcanized rubber TS EN Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 2: Termoplastik Elastomerler TS EN Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 3: Gözenekli Lastik Malzemeler TS EN Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 4: Dökme Poliüretan Sızdırmazlık Elemanları /A EN 681-2:2000 Elastomeric Seals Materials requirements EN 681-2:2000 for pipe joint seals used in water and drainage /A1:2002 applications Part 2: Thermoplastic elastomers EN 681-3:2000 EN 681-3:2000 /A1:2002 Elastomeric seals Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber EN 681-4:2000 EN 681-4:2000 /A1:2002 Elastomeric seals Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications Part 4: Cast polyurethane sealing elements

7 TS EN 682 Elastomerik Contalar-Gaz ve Hidrokarbon Sıvıların TaĢınmasında Kullanılan Boru ve Ekleme Parçaları Contalarının Malzeme Özellikleri TS EN Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 1: Kil kâgir birimler (Tuğlalar) TS 808 EN TS EN Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 2: Kireç KumtaĢı Kagir Birimler Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 3: Beton Kagir Birimler (yoğun ve hafif agregalı ) EN 682:2002 Elastomeric Seals Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids EN 771-1:2003 EN 771-1:2003 Specification for masonry units Part 1: Clay masonry units /A EN 771-2:2003 Specification for masonry units Part 2: EN 771-2:2003 Calcium silicate masonry units /A1 EN 771-3:2003 Specification for masonry units Part 3: EN :2003 Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates) /A1 TS EN Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler EN 771-4:2003 EN 771-4:2003 Specification for masonry units Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units /A1 TS EN Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 5: Yapay TaĢ EN 771-5:2003 Specification for masonry units Part 5: TS EN 771-5/ A1 Kagir Birimler EN :2003 Manufactured stone masonry units /A1 TS EN Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 6: Doğal taģ EN Specification for masonry units - Part 6: kâgir birimler Natural stone masonry units TS EN Kâgir - Yardımcı BileĢenler - Bölüm1: Bağlar, EN 845-1:2003 Specification for ancillary components for Gergiler, Askılar Ve Konsol Tutucular masonry Part 1: Ties, tension straps, hangers and brackets TS EN Kâgir - Yardımcı BileĢenler - Bölüm 2: Lentolar EN 845-2:2003 Specification for ancillary components for masonry Part 2: Lintels TS EN Kâgir - Yardımcı BileĢenler - Bölüm 3: EN 845-3:2003 Specification for ancillary components for Yataklama Derzi Ġçin Hasır Çelik Donatı masonry Part 3: Bed joint Nreinforcement of steel meshwork TS EN Ayırıcı Sistemler Yağ ve Petrol Gibi Hafif EN 858-1:2002 Separator systems for light liquids (e.g. oil and TS EN /A1 Sıvılar-Bölüm 1: Ürün Tasarımının Prensipleri, EN :2002 petrol) Part 1: Principles of product design, Performans ve Deney,ĠĢaretleme ve kalite /A1 performance and testing, marking and quality kontrol control TS EN 877 Dökme demir borular ve bağlantı parçaları EN 877:1999 Cast iron pipes and fittings, their joints and TS EN 877/A1 Binalardan Su Tahliyesinde Kullanılan, Ek EN 877:1999/ accessories for the evacuation of water from Yerleri ve Aksesurlar-Özellikler, Deney A1:2006 buildings Requirements, test methods and Metotları ve Kalite Güvencesi quality assurance TS EN Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve ġerbet Ġçin EN 934-2:2001 Admixtures for concrete, mortar and grout TS EN Bölüm 2: Beton Katkıları- Tarifler ve Özellikler, EN :2001 Part 2: Concrete admixtures Definitions, /A1 Uygunluk, ĠĢaretleme ve Etiketleme /A1 requirements, conformity, marking and TS EN 934-2/A EN 934-2:2001 labelling

8 /A2 TS EN Kimyasal katkılar - Beton, harç ve Ģerbet için EN 934-3:2003 Admixtures for concrete, mortar and grout TS EN /AC Bölüm 3: Kâgir harcı katkıları - Tarifler, gerekli EN 934-3:2003 Part 3: Admixtures for masonry mortar özellikler, uygunluk, iģaretleme ve etiketleme /AC Definitions, requirements, conformity, marking and labelling TS EN Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve ġerbet Ġçin EN 934-4:2001 Admixtures for concrete, mortar and grout Bölüm 4: Öngerme Çeliği Ġçin ġerbet Katkıları- Part 4: Admixtures for grout for prestressing Tarifler, Özellikler, Uygunluk, ĠĢaretleme ve tendons Definitions, requirements, Etiketleme conformity, marking and labelling TS 800 EN 997 Tek parça ve takım klozetler - Sifonlu EN 997:2003 WC pans and WC suites with integral trap TS EN 997/A EN 997:2003 /A1:2006 TS EN Kâgir harçı için özellikler - Bölüm 1: Kaba ve EN 998-1:2003 Specification for mortar for masonry Part TS EN 998-1/AC ince sıva harcı EN 998-1:2003 1: Rendering and plastering mortar /AC TS EN Kagir Harcı-Özellikler-Bölüm 2: Kagir Harcı EN 998-2:2003 Specification for mortar for masonry Part TS EN 1057 Bakır ve Bakır AlaĢımları-DikiĢsiz, Yuvarlak Borular, Su ve Gaz Ġçin Isıtmada ve Atık Su Arıtma Tesislerinde Kullanılan TS EN Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam - Bölüm 4: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı TS EN Borular ve Bağlantı Parçaları- DikiĢli, Sıcak 2: Masonry mortar EN 1057:2006 Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications EN Glass in building Coated glass Part 4: Evaluation of conformity/ Product standard TS EN /A1 Daldırma Ġle GalvanizlenmiĢ- Atık Su EN :1999 EN :1999 Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and Sistemlerinde Kullanılan Soketli Spigotlu Çelik Borular- Bölüm 1: Özellikler Deneyler ve Kalite Kontrolü /A1 socket for waste water systems Part 1: Requirements, testing, quality control TS EN Borular ve Bağlantı Parçaları - DikiĢli, EN :1999 TS EN /A1 Paslanmaz Çelik - Atık Su Sistemlerinde Kullanılan - Soketli ve Spigotlu Borular-Bölüm 1:Özellikler, Deneyler ve Kalite Kontrol /A1 TS EN 1125 /A1 Bina donanımı Yatay kolla çalıģan acil çıkıģ EN 1125 :1997 tertibatları Kurallar ve deney metotları /A1:2001 TS EN 1125 EN 1125:1997/ /A1/AC A1:2001/ TS EN 1154 (2.baskı) Bina donanımı - Kontrollü kapı kapatma cihazları Özellikler ve deney metotları AC: EN 1154:1996 /A1:2002 Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems Part 1: Requirements, testing, quality control Building hardware Panic exit devices operated by a horizontal bar Requirements and test methods Building hardware Controlled door closing devices Requirements and test methods

9 TS EN 1155 TS EN 1158 TS EN 1158 /A1/AC Bina donanımı Ġki yöne açılan otomatik kapılar için elektrikle tahrik edilen açık tutma cihazları Kurallar ve deney metotları Bina donanımı - Kapı ayar cihazları - Özellikler ve deney metotları TS EN 1168 Ön dökümlü beton mamuller - BoĢluklu döģemeler TS EN Cam - Yapılarda kullanılan Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 5: Uygunluk değerlendirmesi TS EN 1304 Çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları - Kilden imal edilmiģ - Tarifler ve özellikler TS EN Yol korkuluk sistemleri - Bölüm 5: TaĢıt korkuluk sistemleri için mamul gerekleri ve uygunluk değerlendirmesi TS EN Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 3: Elastomerik mesnetler EN 1155:1997 /A1:2002 Building hardware Electrically powered hold-open devices for swing doors Requirements and test methods EN 1158:1997 /A1:2002 Building hardware Door coordinator devices Requirements and test methods EN 1158:1997/ A1:2002/ AC: EN 1168 Precast Concrete Products- Hollow core slabs EN Glass in Building-İnsulating Glass Units-Part 5:Evaluation of Conformity EN 1304 Clay roofing tiles and fittings-product definitions and specifications EN : Road restraint systems - Part 5: Product 2007 requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems EN Structural bearings Part 3: Elastomeric bearings TS EN Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 4: EN Structural bearings Part 4: Roller bearings TS EN / Makara mesnetler EN : AC 2004/ AC:2007 TS EN Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 3: EN Structural bearings Part 5: Pot bearings Çanak mesnetler TS EN Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 6: EN Structural bearings Part 6: Rocker bearings BeĢik mesnetler TS EN Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 7: EN Structural bearings Part 7: Spherical and Küresel ve silindirik PTFE mesnetler cylindrical PTFE bearings TS 2824 EN 1338 Zemin döģemesi için beton kaplama blokları EN 1338:2003 Concrete paving blocks Requirements and TS EN 1338 /AC Gerekli Ģartlar ve deney metotları EN 1338:2003 test methods TS EN 1339 Zemin döģemesi için beton kaplama plâkları EN 1339:2003 Concrete paving flags Requirements and TS EN 1339/AC Gerekli Ģartlar ve deney metotları EN 1339:2003 test methods TS 436 EN 1340 Zemin döģemesi için beton bordür taģları EN 1340:2003 Concrete kerb units Requirements and test TS EN 1340/AC Gerekli Ģartlar ve deney metotları EN 1340:2003 methods TS EN 1341 DıĢ zemin döģemeleri için tabiî kaplama taģları EN 1341:2001 Slabs of natural stone for external paving Özellikler ve deney metotları Requirements and testmethods TS 2809 EN 1342 DıĢ zemin döģemeleri için tabiî parke taģları - Özellikler ve deney metotları EN 1342:2001 Setts of natural stone for external paving Requirements and test methods

10 TS EN 1343 DıĢ zemin döģemeleri için tabiî bordür taģları EN 1343:2001 Kerbs of natural stone for external paving Özellikler ve deney metotları Requirements and test methods TS EN 1344 Kilden mamul döģeme kaplama elemanları EN 1344:2002 Clay pavers Requirements and test methods Özellikler ve deney metotları TS EN 1423 Yol ĠĢaretleme Malzemeleri-Dökülerek EN 1423 :1997 Road marking materials Drop on materials Uygulanan Malzemeler-Cam Kürecikler, /A1:2003 Glass beads, antiskid aggregates and TS EN 1423/A1 Kayma Önleyici Agregalar ve Bunların mixtures of the two KarıĢımları TS EN 1433 Drenaj kanalları - TaĢıt ve yaya trafiğine açık EN 1433:2002 Drainage channels for vehicular and alanlar için - Sınıflandırma, tasarım ve deney pedestrian areas Classification, design and gerekleri, iģaretleme ve uygunluk EN 1433:2002 testing requirements, marking and evaluation değerlendirmesi /A1 of conformity TS EN 1457 TS EN 1457 /A1 Bacalar- Kil veya Seramik Baca Elemanları- Özellikler ve Deney Metotları EN 1457:1999 /A1:2002 Chimneys Clay/Ceramic Flue Liners Requirements and test methods - - EN 1457:1999 /A1:2002/ AC:2007 TS EN 1457 /AC EN 1457:1999 TS EN Yol ĠĢaretleme Malzemeleri- IĢığı Geri Yansıtan EN :1997 Road marking materials Retroflecting road TS EN Yol Çivileri- Bölüm 1: BaĢlangıç Performans /A1:2003 studs Part 1: Initial performance /A1 Özellikleri requirements TS EN 1469 Doğal taģ mamulleri - Kaplamada kullanılan EN 1469 Natural stone products Slabs for cladding plâkalar - Özellikler Requirements TS EN Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve EN Products and systems for the protection and sistemler - Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve repair of concrete structures Definitions, uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 2: Beton için requirements, quality control and evaluation of yüzey koruma sistemleri conformity Part 2: Surface protection TS EN TS EN TS EN Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi- Bölüm 3: Yapısal ve yapısal olmayan tamir Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 4: Yapısal bağ Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 5: Beton enjeksiyonu systems for concrete EN Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and nonstructural repair EN Products and systems for the protection and repair of concrete structures Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 4: Structural bonding EN Products and systems for the protection and repair of concrete structures Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 5: Concrete injection

11 TS EN TS EN TS EN 1520 TS EN TS EN TS EN 1806 Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 6: Çelik donatı çubuğunun ankrajlanması Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 7: Donatının korozyondan korunması Ön yapımlı betonarme bileģenler - Gözenekli hafif betondan mamul Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Bölüm 1-2 : Borosilikat cam - Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm 2-2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı Bacalar - Tek sıra cidarlı bacalar için kil/ seramik bloklar / özellikler ve deney metotları EN :2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar EN :2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 7: Reinforcement corrosion protection EN 1520:2002 Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure EN EN Glass in building Special basic products Borosilicate glasses Part 1-2: Evaluation of conformity/product standard Glass in building Special basic products Glass ceramics Part 2-2: Evaluation of conformity/product standard EN 1806:2006 Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys - Requirements and test methods TS EN Gres ayırma sistemleri- Bölüm 1:Tasarım, performans ve deney, iģaretleme ve kalite kontrol prensipleri EN EN Grease separators Part 1: Principles of design, performance andtesting, marking and quality control TS EN Bacalar - Metal bacalar için kurallar Bölüm 1: EN :2003 Chimneys Requirements for metal TS EN /A1 Hazır baca bileģenleri EN :2003 chimneys Part 1: System chimney products /A1:2006 TS EN Bacalar - Metal bacalar için kurallar Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı boruları EN Chimneys Requirements for metal chimneys Part 2: Metal liners and connecting flue pipes TS EN 1857 TS EN 1857/AC Bacalar - BileĢenler - Beton baca astarları EN 1857:2003 EN 1857:2003 Chimneys Components Concrete flue liners /AC - - EN 1857:2003 /AC:2007 TS EN 1858 Bacalar - BileĢenler - Beton baca blokları EN 1858:2003 Chimneys Components Concrete flue blocks TS EN Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ile mukavemeti EN Glass in building Heat strengthened soda artırılmıģ (kısmî temperlenmiģ) soda kireç lime silicate glass Part 2: Evaluation of silikat cam- Bölüm 2: Uygunluk conformity/product standard değerlendirmesi/mamul standardı

12 TS EN 1873 TS 821 EN 1916 Çatılar için hazır yardımcı donanımlar - Plâstik, tekli çatı ıģıklıkları - Mamul özellikleri ve deney metotları Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı EN 1873 Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product specification and test methods EN 1916:2002 Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel EN 1916:2002 fibre and reinforced /AC:2003 TS 821 EN 1916/ AC EN 1916:2002 TS EN 1917 Beton muayene bacaları ve odaları - Donatısız, EN 1917:2002 Concrete manholes and inspection chambers, çelik lifli ve donatılı EN 1917:2002 unreinforced, steel fibre and reinforced /AC:2003 TS EN 1917/ AC EN 1917:2002 TS EN 1935 Bina hırdavatı- Tek eksenli menteģeler EN 1935:2002 Building hardware Single-axis hinges Özellikler ve deney metotları EN 1935:2002 Requirements and test methods /AC:2003 TS EN Sıcak haddelenmiģ yapı çelikleri Bölüm 1: EN Hot rolled products of structural steels Part Genel teknik teslim Ģartları 1 1: General technical delivery conditions TS EN Çelik Profiller-Sıcak HaddelenmiĢ Ġçi BoĢ EN : Hot finished structural hollow sections of nonalloy AlaĢımsız ve Ġnce Taneli Yapı Çeliklerinden and fine grain steels - Part 1: Technical Bölüm 1:Teknik teslim Ģartları delivery conditions TS EN Çelik borular-dikiģli, alaģımsız ince taneli çeliklerden soğuk Ģekillendirilerek kaynak edilmiģ Bölüm 1: Teknik teslim Ģartları TS 9341 EN Su ve diğer sulu akıģkanların taģınmasında kullanılan alaģımsız çelik borular ve bağlantı elemanları Teknik teslim Ģartları EN : 2006 Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions EN 10224:2002 EN 10224:2002 /A1 Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption Technical delivery conditions TS EN Su ve diğer su bazlı sıvıların iletiminde EN Joints for the connection of steel tubes and kullanılan çelik boru ve fittinglerinin fittings conveyance of water and other bağlanmasında kullanılan birleģtirmeler aqueous liquids TS EN Kullanım amaçlı sıvının (su dahil) taģınması için EN 10312:2002 Welded stainless steel tubes for the kaynaklı paslanmaz çelik boru ve bağlantı conveyance of aqueous liquids including water TS EN /A1 elemanları- Teknik teslim Ģartları EN 10312:2002 for human consumption Technical delivery /A1 conditions TS EN YapıĢtırıcılar- Karo YapıĢtırıcılar - Tarifler ve EN 12004:2001 Adhesives for tiles Definitions and Özellikler / A1:2002 specifications /AC: EN 12004:

13 TS EN TS EN TS EN TS EN Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve YerleĢim Yerleri Ġçin-ĠnĢa ve Deney Prensipleri-Bölüm 1:DıĢkı Ġhtiva Eden Atık Sular Ġçin Terfi Tesisleri Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve YerleĢim Yerleri Ġçin-ĠnĢa ve Deney Prensipleri-Bölüm 2:DıĢkı Ġhtiva Etmeyen Atık Sular Ġçin Terfi Tesisleri Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve YerleĢim Yerleri Ġçin-ĠnĢa ve Deney Prensipleri-Bölüm 3:Sınırlı Uygulamalar Ġçin DıĢkı Ġhtiva Eden Atık Su Terfi Tesisleri Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve YerleĢim Yerleri Ġçin-ĠnĢa ve Deney Prensipleri-Bölüm 4:DıĢkı Ġhtiva Eden ve Etmeyen Atık Sular Ġçin Tek Yönlü Vanalar TS EN Doğal taģ mamuller - Modüler karolar - Gerekler TS EN Doğal taģ mamuller - DöĢeme ve merdiven kaplama plâkları - Gerekler TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler - Bölüm 1: Elektrikli otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için Ģartlar ve deney metotları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler - Bölüm 2: Elektrikli olmayan otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için Ģartlar ve deney metotları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler - Bölüm 3: El ile tetikleme ve durdurma cihazları için Ģartlar ve deney metotları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler - Bölüm 4: Tank vana bağlantıları ve tahrik sistemleri için kurallar ve deney metotları EN : EN : EN : EN :2000 Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part 2: Lifting plants for faecal-free wastewater Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part 3: Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter EN Natural stone products Modular tiles Requirements EN Natural stone products Slabs for floors and stairs Requirements EN : EN : EN : EN Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 1: Requirements and test methods for electrical automaticcontrol and delay devices Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 2: Requirements and test methods for nonelectrical automatic control and delay devices Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators

14 TS EN TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileģenler - Bölüm 5: Yüksek ve düģük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileģenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dıģı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları TS EN Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Gazlı Söndürme Sistemlerinin BileĢenleri-Bölüm 7: TS EN CO2 Sistemlerindeki Püskürtücüler Ġçin /A1 Özellikler ve Deney Metotları TS EN Sabit Yangın Söndürme sistemleri-gaz Sistemlerin Parçaları-Bölüm 8: Bağlantı Elemanlarının Özellikleri ve Deney Metodları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler Bölüm 9: Özel yangın aygılayıcıları için Ģartlar ve deney metotları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler Bölüm 10: Basınç göstergeleri ve basınç anahtarları için özellikler ve deney metotları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler - Bölüm 11: Mekanik tartma cihazları için özellikler ve deney metotları TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileģenler - Bölüm 12: Pnömatik alârm cihazları için Ģartlar ve deney metotları TS EN Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Gazlı Söndürme Sistemlerinin BileĢenleri-Bölüm 13: Tek Yönlü Vanalar ve Geri DönüĢsüz Vanalar Ġçin Özellikler ve Deney Metotları EN : EN : EN : EN :2000 /A EN : EN : EN : EN : EN : EN :2001 Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators for CO2 systems Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices for CO2 systems Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 13: Requirements and test methods for check valves and nonreturn valves EN : EN : tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir. 14

15 TS EN Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler TS EN /A1 TS EN Duman ve ısı kontrol sistemleri Bölüm 2: Doğal duman ve ısı boģaltma vantilâtörleri için özellikler TS EN Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 3: Güçle çalıģan duman ve ısı boģaltma vantilatörleri için TS EN özellikler /AC TS EN Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik TS EN / özellikler Kitler AC TS EN Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları TS EN /AC TS EN Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiģ soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı EN EN /A1: EN : EN :2002 EN :2002/AC EN EN : EN EN /AC: EN Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers Smoke and heat control systems Part 2: Specification for naturalsmoke and heat exhaust ventilators Smoke and heat control systems Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators Smoke and heat control systems Part 6: Specification for pressure differential systems Kits Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies Glass in building Thermally toughened soda lime silicate safety glass Part 2: Evaluation of conformity/product standard TS EN TS EN 12209/AC Bina hırdavatı- Kilitler ve diller - Mekanik olarak çalıģtırılan kilitler, diller ve kilitleme plâkaları - Kurallar ve deney metotları EN 12209:2003 EN 12209:2003 /AC Building hardware Locks and latches Mechanically operated locks, latches and locking plates Requirements and test methods TS EN Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve EN Fixed firefighting systems Components for Su Püskürtme Elemanları- Bölüm 1: Sprinkler : sprinkler and water spray systems Part 1: A1:2001 Sprinklers TS EN /A2 TS EN /A3 TS EN Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 2: Islak tip alarm vana tertibatları EN :1999 +A1:2001 /A EN :1999 +A1:2001 /A3: EN :1999/A1: EN :1999/A2 Fixed firefighting systems Components for sprinkler and water spray systems Part 2: Wet alarm valve assemblies TS EN /A2 TS EN EN

16 /AC TS EN TS EN /A2 TS EN TS EN Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri Ġçin Elemanlar- Bölüm 3: Kuru Tip Alarm Vana Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri Ġçin Elemanlar- Bölüm 4: Su Motorlu Alarmlar Sabit yangın söndürme sistemleri Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için bileģenler Bölüm 5: Su akıģ dedektörleri :1999/AC: EN :2000/A1: EN :2000 /A EN :2000 /A1: EN :2002 Fixed firefighting systems Components for automatic sprinkler and water spray systems Part 3: Dry alarm valve assemblies Fixed firefighting systems Components for sprinkler and water spray systems Part 4: Water motor alarms Fixed firefighting systems Components for sprinkler and water spray systems Part 5: Water flow detectors TS EN Yüzey hazırlama kuralları EN 12271:2006 Surface dressing - Requirements EN TS EN TS EN KayraktaĢı ve diğer taģ mamuller - Sürekli olmayan çatı örtüsü ve kaplama için - Bölüm 1: Mamul özellikleri Cam - Yapılarda kullanılan - Kimyasal olarak dayanıklılığı artırılmıģ soda kireç silikat cam - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı Trafik kontrol donanımı - Uyarı ve güvenlik ıģı cihazları EN EN Workshop fabricated steel tanks Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding Part 1: Product specification Glass in building Chemically strengthened soda lime silicate glass Part 2: Evaluation of conformity/product standard TS EN EN 12352:2006 Traffic control equipment - Warning and safety light devices TS EN Trafik kontrol donanımı - Sinyal lambaları EN 12368:2006 Traffic control equipment - Signal heads TS EN Drenaj sistemleri için hava emiģ vanaları- Kurallar,deney metotları ve uygunluk değerlendirme TS EN Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Toz Sistemleri - Bölüm 1: BileĢenlerin Özellikleri ve TS EN / Deney Metodları A1 TS 9893 EN Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Toz Sistemleri-Bölüm 2: Tasarım, Yapım ve Bakım TS EN Bacalar - BileĢenler - Beton dıģ duvar elemanları TS EN Düz levhalar - Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiģ - Mamul özellikleri ve TS EN /A1 EN EN 12380:2002 Air admittance valves for drainage systems Requirements, tests methods and evaluation of conformity EN : Fixed firefighting systems - Powder systems Part 1: Requirements and test methods for EN : components 2001/A EN : Fixed firefighting systems-powder systems Part 2: Design, construction and maintenance EN 12446:2003 Chimneys Components Concrete outer wall elements EN Fibre-cement flat sheets Product specification and test methods /A

17 TS EN /A2 deney metotları EN /A2:2006 TS EN Küçük atıksu arıtma sistemleri - Nüfusu 50 eģdeğer nüfusa (EN) kadar olan yerler için - Bölüm 1: Ön yapımlı septik tanklar TS EN Küçük atık su arıtma sistemleri - 50 eģdeğer nüfusa kadar olan yerler için - Bölüm 3: Hazır ve/veya yerinde kurulabilen evsel atık su arıtma tesisleri" EN :2000 /A1: EN Small wastewater treatment systems for up to 50 PT Part 1: Prefabricated septic tanks Small wastewater treatment systems for up to 50 PT Part 3:Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants TS 706 EN Beton Agregaları EN 12620:2002 Aggregates for concrete TS EN Göz kamaģmasını önleyici ekranlar Yollar için EN Anti-glare systems for roads Part 1: TS EN Bölüm 1: Performans ve özellikler :2000 /A1:2003 Performance and characteristics /A1 TS EN EN Sanitary appliances Specification for whirlpool baths TS EN A1 Ön dökümlü beton mamuller Temel kazıkları EN Precast Concrete Products Foundation Piles /A1:2007 TS EN Kazanlar-Konutlarda kullanılan kat EN 12809:2001 Residential independent boilers fired by solid kaloriferleri için-müstakil, katı yakıtlı, anma ısı gücü 50 kw a kadar - Özellikler ve deney EN 12809:2001 /A1 fuel Nominal heat output up to 50 kw Requirements and test methods TS EN /AC metotları EN 12809:2001 TS EN /A1/AC TS EN /A1/AC EN 12809:2001 /A1 /AC:2007 TS EN TS EN /A1 Katı Yakıt Yakan Ev Tipi PiĢiriciler- Özellikler ve Deney Metotları EN 12815:2001 /A1 TS EN 12815/AC EN 12815: EN 12809:2001 /A EN 12815:2001 Residential cookers fired by solid fuel Requirements and test methods TS EN 12815/ A1/ AC:2007 TS EN 12815/ A1/ AC EN 12815:2001 /A1 /AC: EN 12815:2001 /A1 17

18 TS 5105 EN Öndökümlü Beton Mamuller-Çit Elemanları EN 12839:2001 Precast concrete products Elements for fences TS EN Ön dökümlü beton mamuller - Direkler ve EN Precast concrete products Masts and poles sütunlar TS 451 EN Alçı Bloklar-Tarifler, Özellikler ve Deneyler ve EN 12859:2001 Gypsum blocks Definitions, requirements TS EN /A1 Deney Metotları EN 12859:2001 and test methods /A1 TS EN YapıĢtırıcılar Alçı esaslı Alçı taģı bloklar için EN 12860:2001 Gypsum based adhesives for gypsum blocks Tarifler, özellikler ve deney metotları Definitions, requirementsand test methods TS EN Pigmentler- Çimento ve/veya Kireç Esaslı ĠnĢaat EN Pigments for the colouring of building TS EN 12878/AC Malzemelerinin Renklendirilmesi Ġçin EN materials based on cement and/or lime Özellikleri ve Deney Yöntemleri Specifications and methods of test TS EN Ön yapımlı çatı aksesuarları - Sabit çatı EN Prefabricated accessories for roofing merdivenleri - Mamul özellikleri ve deney metotları Permanently fixed roof ladders Product specification and test methods TS EN DüĢey karayolu iģaretleri - DeğiĢken iletili trafik EN Road vertical signs Variable message iģaretleri - Bölüm 1: Mamul standardı TS EN Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ile temperlenmiģ borosilikat emniyet camı - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı TS EN TS 1114 EN TS EN /AC TS EN TS EN A1 TS EN A1 TS EN Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karıģımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar Hafif agregalar - Bölüm 1: Beton, harç ve Ģerbette kullanım için Hafif agregalar - Bölüm 2: Bitümlü karıģımlar ve yüzey uygulamaları ile bağlayıcısız ve bağlayıcılı uygulamalarda kullanım için Bacalar - Kil/seramik astarlı sistem bacalar - Bölüm 1: Kurum ateģine direnç için gerekler ve deney metotları Bacalar - Kil/seramik astarlı sistem bacalar - Bölüm 2: Islak Ģartlarda gerekler ve deney metotları Bacalar- Kil veya seramik duman yolu astarı olan sistem bacaları- Hava için özellikler ve deney metotları EN traffic signs Part 1:Product standard Glass in building Thermally toughened borosilicate safety glass Part 2: Evaluation of conformity/product standard EN 13043:2002 EN 13043:2002/ AC Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas EN Lightweight aggregates Part 1: Lightweight :2002 aggregates for concrete, mortar and grout EN ba EN A1: EN A1: EN :2007 Lightweight aggregates Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and bound applications Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 1: Requirements and test methods for sootfire resistance Chimneys System chimneys with clay/ceramic flue liners -Part 2: Requirements and test methods under wet conditions Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 3: Requirements and test methods for air flue system chimneys

19 TS EN TS EN TS EN /AC TS EN Bacalar - Kil/seramik dıģ duvarlı sistem bacalar Kurallar ve deney metotları Bacalar - Serbest duran - Bölüm 5: Tuğla kaplama malzemeleri - Mamul özellikleri Bacalar-Serbest duran-bölüm 7: Tek duvarlı çelik bacalar ve çelik astarlarda kullanılan silindirik çelik mamullerin teknik özellikleri TS EN Ġnsan giriģine elveriģli yeraltı muayene odaları için basamaklar - Gerekler, iģaretleme, deneyler ve uygunluk değerlendirmesi TS EN Bitümlü karıģımlar- Malzeme özellikleri- Bölüm 1: Beton asfalt TS EN Bitümlü karıģımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 2: Asfalt çimentolar - Ġnce tabaka halinde uygulamaya uygun TS EN Bitümlü karıģımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 3: YumuĢak asfalt TS EN Bitümlü karıģımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 4: Sıcak silindirlenen asfalt TS EN Bitümlü karıģımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 5: Mıcır mastik asfalt TS EN Bitümlü karıģımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 6: Mastik asfalt TS EN Bitümlü karıģımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 7: Gözenekli asfalt TS 2717 EN TS EN Sızıntı belirleme sistemleri Bölüm 1: Genel prensipler - TS EN Isı yalıtım mamulleri - Binalarda kullanılan Fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller - Özellikler EN Chimneys Clay/ceramic outer walls for system chimneys Requirements and test methods EN Free-standing chimneys Part 5: Material for brick liners Product specifications EN EN Free-standing chimneys - Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners EN 13101:2002 Steps for underground man entry chambers Requirements, marking, testing and evaluation of conformity EN Bituminous mixtures - Material specifications : EN : Part 1: Asphalt Concrete Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers EN :2006 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt EN Bituminous mixtures - Material specifications : Part 4: Hot Rolled Asphalt EN Bituminous mixtures - Material specifications : Part 5: Stone Mastic Asphalt EN Bituminous mixtures - Material specifications : Part 6: Mastic Asphalt EN Bituminous mixtures - Material specifications : Part 7: Porous Asphalt Agregalar - Harç yapımı için EN 13139:2002 Aggregates for mortar EN :2003 Leak detection systems Part 1: General principles EN 13162:2001 Thermal insulation products for buildings Factory made mineral wool (MW) products TS EN 13162/AC EN 13162:2001 Specification /AC TS 7316 EN Isı Yalıtım Mamulleri- Binalar Ġçin EN 13163:2001 Thermal insulation products for buildings Fabrikasyon Olarak Ġmal Edilen- GenleĢtirilmiĢ Factory made products of expanded TS EN 13163/ AC Polistiren Köpük- Özellikler EN 13163:2001 polystyrene (EPS) Specification /AC

20 TS EN Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar Ġçin-Fabrikasyon Olarak Ekstrüzyonla Ġmal Edilen Polistiren Köpük (XPS)- Özellikler. TS EN 13164/A1 TS EN /AC EN 13164: EN 13164:2001 Thermal insulation products for buildings Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) Specification EN 13164:2001 /A /AC TS EN TS EN /A1 Isı yalıtım mamulleri-binalar için-fabrikasyon olarak imal edilen sert poliüretan köpük (PUR)- Özellikler EN 13165:2001 EN 13165:2001 /A1 Thermal insulation products for buildings Factory made rigid polyurethane foam (PUR) products Specification TS EN /A EN 13165:2001 /A2 TS EN 13165/AC EN 13165:2001 /AC TS EN Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar Ġçin-Fabrikasyon EN 13166:2001 Thermal insulation products for buildings TS EN 13166/A1 Olarak Ġmal Edilen Fenolik Köpük (PF) EN 13166:2001 Factory made products of phenolic foam (PF) Özellikler /A1 Specification TS EN 13166/AC EN 13166:2001 /AC TS EN Isı Yalıtım Ürünleri- Binalarda Kullanılan EN 13167:2001 Thermal insulation products for buildings Fabrika Yapımı Cam Yünü Ürünleri- Özellikler Factory made cellular glass (CG) products TS EN 13167/A1 Isı yalıtım ürünleri Binalarda kullanılan EN 13167:2001 Specification Fabrika yapımı cam yünü ürünleri - Özellikler /A1 TS EN /AC (Tadil 1) EN 13167:2001 /AC TS EN Isı Yalıtım Mamulleri-Binalarda Kullanılan EN 13168:2001 Thermal insulation products for buildings TS EN /A1 Fabrika Yapımı Rende Yongası(odun yünü) EN 13168:2001 Factory made wood wool (WW) products (WW) Mamulleri-Özellikler /A1 Specification TS EN /AC EN 13168:2001 /AC TS EN Isı yalıtım malzemeleri Binalar için EN 13169:2001 Thermal insulation products for buildings TS EN /A1 GenleĢtirilmiĢ perlitten fabrikada imal edilmiģ EN 13169:2001 Factory made products of expanded perlite mamuller (EPB) Özellikler /A1 (EPB) Specification TS EN 13169/AC EN 13169:2001 /AC TS 304 EN Isı Yalıtım Mamülleri-Binalar Ġçin-Fabrika EN 13170:2001 Thermal insulation products for buildings Yapımı GenleĢtirilmiĢ MeĢe Mantarı Levhaları Factory made products of expanded cork TS EN /AC (ICB)-Özellikler EN 13170:2001 (ICB) Specification /AC

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 23 Mart 2006 PERŞEMBE Sayı : 26117 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ

ÜRÜN KATALO U & FİYAT LİSTESİ Ğ ÜRÜN KATALO U & LİSTESİ PRODUCT CATALOGUE & PRICE LIST PU KÖPÜKLER DOLGU MALZEMELERI YAPIS TIRICILAR BANTLAR BAGLANTI SISTEMLERI PU FOAMS SEALANTS ADHESIVES TAPES FIXINGS Selena Sulamericana Ind e Com

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015)

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) 0 İçindekiler Tablosu 1 AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA... 4 1.1 Amaç... 4 1.2 Kapsam... 4 1.3 Dayanak... 4 1.4 Açıklama... 4 2 ATIF YAPILAN

Detaylı

Gezi Tekneleri Yönetmeliği Gezi Tekneleri Yönetmeliği GİRİŞ CE UYGUNLUK İŞARETİNİN TANITIMI AMACI KAPSAMI TANIMLAMALAR TASARIM KATEGPRİLERİ VE UYGUN MODÜLÜN BELİRLENMESİ MODÜLLER GEZİ TEKNESİNİN TASARIM

Detaylı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı 1 Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı Birinci Baskı Mayıs 2007 Kapak: Burçak Öztekin & Piri Reis Uluslararası Danışmanlık Eğitim Organizasyon

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı : Değişiklik ve ilaveler T.C. YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 06.02.2008 tarih ve 06/11 sayılı kararı ile ; İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı birim

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15316-10.8.2009 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Eylül 2009 -

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı

CE İŞARETLEME VE ODUN TABANLI LEVHALAR

CE İŞARETLEME VE ODUN TABANLI LEVHALAR CE İŞARETLEME VE ODUN TABANLI LEVHALAR Yener TOP 1, İlker AKYÜZ 2 1 Frankfurt Main, Germany; 2 KTÜ, Orman Fakültesi, Trabzon ÖZET CE işaretlemenin amac kullan m amac na uygun ürünlerin Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ

OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ Yüksek Lisans Tezi ELYASE ĠSKENDER ĠSTANBUL, 2010 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN

YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN YMY - Yönetmelik AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi nin (Construction Products Directive - CPD)

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Yaşam standartlarınızı ileriye alın IMPROVE YOUR LIFE STANDARD

Yaşam standartlarınızı ileriye alın IMPROVE YOUR LIFE STANDARD www.aydin-residence.com www.tarikaydin.com.tr Yaşam standartlarınızı ileriye alın IMPROVE YOUR LIFE STANDARD Hayallerinizden yola çıkarak tasarlanmış bir yaşam A LIFE DESIGNED; BASED ON YOUR DREAMS Aklın

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü Dictionary for Parking Industry Dr. Abdullah DEMİR Etüt Plan ve Proje Müdürü Haziran, 2009 ÖNSÖZ Konfüçyüs der ki; Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı