İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi Salı Çarșamba Perșembe Cuma Cumartesi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi..."

Transkript

1

2

3 İçindekiler Delail ül Hayrat Pazartesi Salı Çarșamba Perșembe Cuma Cumartesi Pazar

4

5 PAZARTESİ Niyet: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdu lillahi Rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala Seyyidina Muhammedin Hatemil-Enbiyai vel Murselin ve ala alihi ve sahbihi-ecmain Estağfiyrullah, Estağfiyrullah, Estağfiyrullah ya Rabbel arşil Aziym Estağfiyrullah ya Rabbel arşil Kerim Estağfiyrullah ya Rabbelalemin. O ki, Habibtir! O Habibin şanı ne yücedir! Onu sever, Onu överim. O, yaratılmışlar içinde anılmaya ve övülmeye en layık olandır. En güzel Salatlar Onadır. Ya Rabbi, izin ver bizim de her nefeste zikrimiz Ondan, fikrimiz Ondan, işimiz Ondan olsun. Onun şanı ne yücedir! O ki, el Hayyu la Yemut`tur! Asla ölmeyen ebedi diri olandır. Onunla olanlar da asla ölmezler. Ya Rabbi bizleri Habibinin ahlakı ile ahlaklandır. Beni, ana-babamı, kardeşlerimi, ailemi ve çocuklarımı, ecdadımı ve zürriyetimi dünya ve ahirette salihlerden ve saidlerden sıddıklardan yaz. Dünya ve ahirette yüzümüz ak, akibetimiz güzel, şerefimiz yüce olsun. Şefaat ya Resulallah, meded ya Sahib ul Zaman! Destur ya Seyyidi! El Hayyu la Yemut: Levlake Levlak lema halaktul eflak... İnneke Mansur... Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinnin-nebiyyiz zahidi resulil melikis samedil vahidi sallallahu aleyhi vesseleme salaten daimeten ila muntehel ebedi bilen kıtain vela nefadin salaten tuncina bihamin harri cehenneme ve bi sel mihad. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin- ummiyyi ve ala alihi ve sellim. Salaten layuhsa lehu adedun vela yuaddu leha meded. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin salaten tukrimu biha mesvahu ve tubelligu biha yevmel kıyameti mineşşefaati rıza. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyyil asilis seyyidin nebilillezi ca e bilvahyi vettenzili ve evdahe beyanet te vıli vecae-ehul eminu Seyyiduna Cibrilu aleyhisselamu bil kerameti vettafdili ve esra bihil melikul celilu fil leylil behimittavili fekeşe felehu an a lel melekuti ve erahu senael ceberut. Ve nazaraila kudretil hayyid daaimil bakıllezi la yemut. Sallallahu aleyhi ve selleme salaten makruneten bilcemali vel husni vel kemali vel hayri vel ifdal. 5

6 Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adedel aktar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali SeyyidunaMuhammedin adede verakıl eşcar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede zebedil bihar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adedel enhar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede remlis sahara vel gıfar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede sıklil cibali vel ahcar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ehlil cenneti ve ehlin nar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adedel ebrari vel tuccar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma yahtelifu bihil leylu ven nehar. Vece al allahumme salatena aleyhi hicaben min azabinnari Ve sebeben li ibahati daril karari inneke entel azizul gaffar. Ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihit tayyibine ve zurriyetihil mubarekine ve sahabetihil ekremike ve ezvacihi ummehatil mu minine salaten mevsuleten tetereddedu ila yevmiddin. Allahumme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekremi men ezlame aleyhil leylu ve eşraka aleyhinnehar. Allahumme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekremi men ezlame aleyhil leylu ve eşraka aleyhinnehar. Allahumme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekremi men ezlame aleyhil leylu ve eşraka aleyhinnehar. Allahumme ya zelmennillezi la yukafeem-tinanuhu vet tavlillezi la yu- cazain amuhu ve ihsanu. Nes eluke bike ve la nes eluke bi ehadin gayrike en tutlika elsinetena indes sual. Ve tuveffiykana li salihil a mal. Ve tece alena minel aminine yevmer recfiy vez zelazili ya zel izzeti vel celal. Es eluke ya nuren nuri kablel ezmineti vedduhur. Entel baki bila zeval. El ganiyyu bila misal. El kuddusut tahirul aliyyul kahirullezi la yuhitu bihi mekanun vela yeştemilu aleyhi zaman. Es eluke bi esmaikel husna kulliha ve bi a zami esmaike ileyke ve eşrefiyha indeke menzile ve eczeliha indeke sevab. Ve esreiha minke icaba. Ve bismikel mahzunil meknunil celilil ecellil kebiril ekberil azimil azamillezi tuhibbuhu ve terda ammen deake bihi ve testecibu lehu duae. Es elukellahumme bila ilahe illa entel hannan ul mennanu bediussemavatı vel ardi zulcelali vel ikram. Alimul gaybi veş şehadetil kebirul muteal. Ve es eluke bismikel azimil azamillezi iza duite bihi ecebte ve iza suilte bihi a tayt. Ve es eluke bismikellezi yezillu li azametihil uzamaau vel muluku vessibau vel hevaammu ve kullu şey in halaktehu ya Allahu yarabbi-estecib da veti ya men lehul izzetu vel ceberut. Ya zelmulki vel melekut. Ya men huve hayyun layemut. Subhaneke rabbi ma azame şaneke ve erfaa mekaneke ente Rabbi ya mutekaddisen fiy ceberutihi ileyke ergabu ve iyyake erhab. Ya Azimu ya Kebir ya Cebbaru ya Kadiru ya Kaviyyu tebarekte ya Azimu tealeyte ya Alimu 6

7 subhaneke ya Azimu subhaneke ya Celil. Es eluke bismikel azimuttammil kebiri en la tusallita aleyna cebbaren aniden. Vela şeytanen meriden vela insanen hasuden vela zaifen min halkık. Vela şediden vela barren vela faciren vela abiden vela anide. Allahumme inni es eluke feinni eşhe du enneke entellahullezi la ilahe illa entel Vahidul Ehadus Samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad. Ya huve ya men la huve illa hu ya men la ilahe illa hu ya Ezeliyyu ya Ebediyyu ya Dehriyyu ya deymumiyyu ya menhuvel hayyullezi la yemut. Ya Ílahena ve ilahe kulli şey in ilahen vahiden la ilahe illa ent. Allahumme fatiressemavati vel ardı alimel gaybi veşşehadetir Rahmaner Rahimel Hayyel Kayyumed Deyyanel Hannanel Mennanel Baisel Varise Zel Celali vel Íkram. Kulubul halaaiki bi yedike nevasihim ileyke fe ente tezraul hayre fiy kulibihim ve temhuş şerre iza şi te minhum. Fe es elukellahumme en temhu ve min kalbi kulli şey in tekrehuhu ve en tahşuve kalbi min haşyetike ve ma rifetike ve rehbetike verragbete fiy ma indeke vel emni vel afiyye. Va tıf aleyna birrahmeti velbereketi minke ve elhimnessavabe vel hikme. Fenes e lukellahumme ilmel haaifiyne ve inabetel muhbitine ve ihlasalmukınine ve şukres sabirine ve tevbete sıddıkiyn. Ve nes elukellahumme binuri vechikellezi melee erkane arşike en tezrea fiy kalbi marifeteke hatta arifeke hakka marifetike kema yenbegi en turefe bih. Ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin hatemin Nebiyyine ve imamil murseline ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen velhamdu lillahi rabbil alemin. Allahummağfirli muellifiyhi verhamhu vecalhu minel mahşurine fiy zumretin nebiyyine vessiddikiyne veşşuhedaai ves salihine bi fadlike ya Rahman. Vağfirillahum li musahhihihi abdike yusuf bin Muhammedil muznibil hadii zaifiy ve ente tube aleyhi inneke gafururrahim. Allahumme amin ya Rabbel alemin. İmam Muhammed b. Suleyman el Cezuli hazretlerinin ruhuna el Fatiha! Bismillahirrahmanirrahim Allahummeşrah bissalati aleyhi sudurena. Ve yessir biha umurena. Ve ferricbiha humumena. Vekşif biha gumumena. Vagfir biha zunubena. Vakdi biha duyunena. Ve eslih biha ahvalena. Ve bellig biha amalena. Ve takabbel biha tevbetena. Vagsil biha havbetena. Vensur biha huccetena. Ve tahhir biha el sinetena. Ve anis biha vahşetena. Verham biha gurbetena. Vece alha nuren beyne eydina ve min halfiyna ve an eymanina ve an ş ina. Ve min fevkine ve min tahtiha. Ve fil hayatina ve mevtina ve fil kuburina ve haşrina ve neşrina. Ve zillen yevmel kıyameti ala ruusina. Ve sakkıl biha mevazine hasenatina. Ve edim berekatiha aleyna hatta nelka nebiyyena ve Seyyiduna Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nahnu aminune mutmeinnune ferihune mustebşirune. 7

8 Ve la tuferrik beynena ve beynehu hatta tudhilena mudhalehu ve teviyena ila civarihil kerimi maallezine en amte aleyhim minennebiyyine ves sıddıkıyne veşşuhedai vessalihine ve hasune ulaike refiyka. Allahumme inna amenna bihi sallallahu aleyhi ve selleme ve lem nerehu femetti nellahum me fiyddareyni biru yetih. Ve sebbit kulubena ala mahabbetih. Vesta milna ala sunnetih. Ve teveffena ala milletih. Vahşurna fiy zumretihin naciyeti ve hizbihil muflihin. Venfeana bimen tavet aleyhi kulubuna min mehabbetihi sallallahu aleyhi ve selleme yevme la cede ve la male ve la benine ve evridna havzahul esfa. Veskına bike sihil evfa. Ve yessir aleyna ziyarete haremike ve haremihi min kabli en tumitena. Ve edim aleynel ikamete bi haremike ve haremihi sallallahu aleyhi vesselleme ila en neteveffa. Allahumme inna nesteşfiyu bihi ileyke iz huve evcehuş şufeai ileyke. Ve nuksimu bihi aleyke iz huve azamu men uksime bihakkıhi aleyk. Ve netevesselu bihi ileyke iz huve ekrabul vesaili ileyk. Neşku ileyke yarabbi kasvete kulubina ve kesrete zunubina ve tule amalina ve fesade amalina. Ve tekasulena anittaati ve hucumena alel muhalefat. Feni mel muşteka ileyhi ente yarabbi bike nestansıru ala a daina ve enfusina fansuma ve ala fazlike netevekkelu fiysalahina. Fela tekilna ila gayrike ya Rabbena. Ve ila cenabı resulike sallallahu aleyhi ve selleme nentesibu fela tubidna. Ve bibabike nakı fufela tatrudna. Ve iyyake nes elu fela tuheyyibna. Allahummerham tazarruana. Ve amin havfena. Ve tekabbel amalena. Ve eslih ahvalena ve ce al bitaatikeştigalena. Ve ilel hayri mealena. Ve hakkık biziyadeti amalena. Vahtim bissaadeti acelena. Haza zulluna zahirun beyne yedeyk. Ve haluna la yahfa aleyk. Emertena feterekna ve neheytena fertekebna. Ve la yeseuna illa afvuke. Fa fu anna ya hayre memul in ve ekreme mes uline inneke Afuvvun Raufun Rahimun. Ya erhamerrahimine. Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen Velhamdulillahi Rabbil Alemin. Ve huve hasbuna ve ni mel vekil. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil - azim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbilalemin, Hasbiyallahu Venimelvekil, Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Allahumme inni ebrau min havli ve min kuvveti ila havlike ve kuvvetike, Allahumme inni etekarrebu ileyke bisselati ala Seyyiduna Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulike Seyyidil Murselin Sellallahu teala ve selleme aleyhi ve aleyhim ecmaın. Imtisalen li emrike vetesdikan lehu ve muhabbeten fiyhi ve şevkan ileyhi ve tazimen li kadrihi ve li kevnihi. Ehlen li zalike, Fetakabbelahu minni bifadtlike vecalni min ibadikes salihin, ve vaffikni li kıraatika ala devami bicahihi indeke, ve Sallahu ala Seyyiduna Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain, Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim, Subhanallahi velhamdulillahi, Subhanallahi Velhamdulillahi, Subhanallahu velhamdulillahi, Hasbiye Allahu venimel vekil, Hasbiyellahu ve nimel vekil, Hasbiye İlahi ve nimel vekil, Ve nimel mevla. Ve nimen-nasir. 8

9 Önce Euzu Besmele çekerek Başlarız. Sonra Üc İhlas Okuruz. Yine Arkasından Felak Suresini Okuruz. Yine Arkasından Nas Suresini Okuruz. Sonundada Fatihayı Şerifi Okuruz. Sonra 11 kere Subhanallahi velhamdu lillahi ve lailahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim der. yedi kere: Hasbiyallahu ve ni mel vekil diyerek Euzubillahimenişşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deriz. ESMA UL HUSNA ALLAH (c.c.), er-rahman (c.c.), er-rahim (c.c.), el-melik (c.c.), el-kuddus (c.c.), es-selam (c.c.), el-mumin(c.c.), el-muheymin (c.c.), el-aziz (c.c.), el-cebbar(c.c.), el-mutekebbir (c.c.), el-halik (c.c.), el-bari(c.c.), el-musavvir (c.c.), el-gaffar (c.c.), el-kahhar(c.c.), el-vehhab (c.c.), er-rezzak (c.c.), el-fettah (c.c.), el-alim (c.c.), el-kabid (c.c.), el-basit(c.c.), er-rafiy(c.c.), el-muiz (c.c.), el-muzill (c.c.), es-semi (c.c.), el-basir(c.c.), el-hakem (c.c.), el-adil(c.c.), el-latif (c.c.), el-habir (c.c.), el-halim (c.c.), el-azim (c.c.), el-gafur (c.c.), eş-şekur (c.c.), el-aliyy (c.c.), el-kebir (c.c.), el-hafiyz (c.c.), el-mukit (c.c.), el-hasib (c.c.), el-celil (c.c.), el-kerim (c.c.), er-rakib (c.c.), el-mucib (c.c.), el-vasi(c.c.), el-hakim (c.c.), el-vedud (c.c.), el-mecid (c.c.), el-bais (c.c.), eş-şehid (c.c.), el-hakk (c.c.), el-vekil (c.c.), el-kaviyy (c.c.), el-metin (c.c.), el-veliyy (c.c.), el-hamid (c.c.), el-muhsi (c.c.), el-mubdi (c.c.), el-muid (c.c.), el-muhyi (c.c.), el-mumit (c.c.), el-hayy (c.c.), el-kayyum (c.c.), el-vacid (c.c.), el-macid (c.c.), el-vahid (c.c.), el Ehad (c.c.), es-samed (c.c.), el-kadir (c.c.), el-muktedir (c.c.), el-mukaddim (c.c.), el-muahhir (c.c.), el-evvel (c.c.), el-ahir (c.c.), ez-zahir (c.c.), el-batin (c.c.), el-vali (c.c.), el-muteali (c.c.), el-berr (c.c.), et-tevvab (c.c.) el-muntekim (c.c.), el-afuvv (c.c.), er-rauf (c.c.) Malik ul Mulk (c.c.), Zul Celal Vel İkram (c.c.), el- Muksit (c.c.), el-cami (c.c.), el-gani (c.c.), el-muğni (c.c.), el-muti (c.c.), el-mani (c.c.), ed-darr (c.c.), en- Nafiy (c.c.), en-nur (c.c.), el-hadi (c.c.), el-bedi (c.c.), el-baki (c.c.), el-varis (c.c.), er-reşid (c.c.), es-sabur(c.c.) Bismillahirrahmanirrahim Allahumme salli ala ruhi Seyyiduna Muhammedin fil ervahi. Allahumme salli ala cesedi Seyyiduna Muhammedin fil eczadi. Allahumme salli ala gabri Seyyiduna Muhammedin fil guburi. Allahumme ebli ruhe Seyyiduna Muhammedin minni tehiyyeten ve selama. Allahumme Salli ve Sellim ve Barik Ala men ismihu Seyyiduna Muhammed (s.a.v.). Alla- 9

10 humme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihu Seyyiduna Ahmed (s.a.v.). Allahumme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihu seyyidine Hamid (s.a.v.). Seyyiduna Mahmud(s.a.v.), Seyyiduna Ahyed(s.a.v.), Seyyiduna Vahid(s.a.v.), SeyyidunaMah(s.a.v.), Seyyiduna Haşir (s.a.v.), Seyyiduna Akıb(s.a.v.), Seyyiduna Taha(s.a.v.), Seyyiduna Yasin(s.a.v.), Seyyiduna Tahir (s.a.v.), Seyyiduna Mutahhar (s.a.v.), Seyyiduna Tayyib(s.a.v.), Seyyiduna Seyyid (s.a.v.), Seyyiduna Resul (s.a.v.), Seyyiduna Nebiyy (s.a.v.), Seyyiduna Resulur rahmeh (s.a.v.), Seyyiduna Kayyim (s.a.v.), Seyyiduna Cami (s.a.v.), Seyyiduna Muktef (s.a.v.), Seyyiduna Resulul Melahim (s.a.v.), SeyyidunaResulur Rahah (s.a.v.), Seyyiduna Kamil (s.a.v.), Seyyiduna İklil (s.a.v.), Seyyiduna Muddessir (s.a.v.), Seyyiduna Muzzemmil(s.a.v.), Seyyiduna Abdullah(s.a.v.), Seyyiduna Habibullah (s.a.v.), Seyyiduna Safiyyullah(s.a.v.), Seyyiduna Neciyyullah (s.a.v.), Seyyiduna Kelimullah (s.a.v.), Seyyiduna Hatemul Enbiya (s.a.v.), Seyyiduna Hatemur Rusul(s.a.v.), Seyyiduna Muhyin (s.a.v.), Seyyiduna Muneccin (s.a.v.), Seyyiduna Muzekkir (s.a.v.), Seyyiduna Nasirn(s.a.v.), Seyyiduna Mansur (s.a.v.), Seyyiduna Nebiyyur Rahme (s.a.v.), Seyyiduna Nebiyyit Tevbeh (s.a.v.), Seyyiduna Harisun Aleykum (s.a.v.), Seyyiduna Malumun (s.a.v.), Seyyiduna Şehirh (s.a.v.), Seyyiduna Şahid (s.a.v.), Seyyiduna Şehid (s.a.v.), Seyyiduna Meşhud (s.a.v.), Seyyiduna Beşir (s.a.v.), Seyyiduna Mubeşşir (s.a.v.), Seyyiduna Nezir (s.a.v.), Seyyiduna Munzir (s.a.v.), Seyyiduna Nur (s.a.v.), Seyyiduna Sirac (s.a.v.), Seyyiduna Musbah (s.a.v.), Seyyiduna Huden (s.a.v.), Seyyiduna Muhdi (s.a.v.), Seyyiduna Munir (s.a.v.), Seyyiduna Dain(s.a.v.), Seyyiduna Hafiyy (s.a.v.), Seyyiduna Afuvv(s.a.v.), Seyyiduna Veliyy (s.a.v.), Seyyiduna Hakk(s.a.v.), Seyyiduna Kaviyy (s.a.v.), Seyyiduna Emin(s.a.v.), Seyyiduna Me men (s.a.v.), Seyyiduna Kerim(s.a.v.), Seyyiduna Mukerrem (s.a.v.), Seyyiduna Mekin (s.a.v.), Seyyiduna Metin ( s.a.v.), Seyyiduna Mubin (s.a.v.), Seyyiduna Muemmil (s.a.v.), Seyyiduna Vesulun (s.a.v.), Seyyiduna Zu kuvvetin (s.a.v.), Seyyiduna Zu Hurmet (s.a.v.), Seyyiduna Zu Mekanet (s.a.v.), Seyyiduna Zu İzz (s.a.v.), Seyyiduna Zu Fadl (s.a.v.), Seyyiduna Muta (s.a.v.), Seyyiduna Muti (s.a.v.), Seyyiduna Kademu Sıdk(s.a.v.), Seyyiduna Rahmet (s.a.v.), Seyyiduna Buşra (s.a.v.), Seyyiduna Gavs (s.a.v.), Seyyiduna Gays (s.a.v.), Seyyiduna Gıyasun (s.a.v.), Seyyiduna Ni metullahi (s.a.v.), Seyyiduna Hediyetullah (s.a.v.), Seyyiduna Urvetun vuska s.a.v. Seyyiduna Sıratullah (s.a.v.), Seyyiduna Sıratun Mustakıym (s.a.v.), Seyyiduna Zikrullah(s. a.v.), Seyyiduna Seyfullah (s.a.v.), Seyyiduna Hizbullah (s.a.v.), Seyyiduna En Necmus Sakıb (s.a.v.), Seyyiduna Mustafa (s.a.v.), Seyyiduna Mucteba (s.a.v.), Seyyiduna Muntek (s.a.v.), Seyyiduna Ummiyy (s.a.v.), Seyyiduna Muhtar (s.a.v.), SeyyidunaEcir (s.a.v.), Seyyiduna Cebbar (s.a.v.), Seyyiduna Ebul Kasım (s.a.v.), Seyyiduna Ebut Tahiri (s.a.v.), Seyyiduna Ebut Tayyibi (s.a.v.), Seyyiduna Ebu İbrahime (s.a.v.), Seyyiduna Muşeffe (s.a.v.), Seyyiduna Şefiy 10

11 (s.a.v.), Seyyiduna Salih (s.a.v.), Seyyiduna Muslıh (s.a.v.), Seyyiduna Muheymin (s.a.v.), Seyyiduna Sadık (s.a.v.), Seyyiduna Musaddık (s.a.v.), Seyyiduna Sıdk (s.a.v.), Seyyiduna Seyyidul Murselin (s.a.v.), Seyyiduna İmamul-Muttakıyn (s.a.v.), Seyyiduna Kaaidil Gırrul Muhaccelin (s.a.v.), Seyyiduna el-muhaccilin (s.a.v.), Seyyiduna Halilur Rahman (s.a.v.), Seyyiduna Berr (s.a.v.), Seyyiduna Meberr (s.a.v.), Seyyiduna Vecih (s.a.v.), Seyyiduna Nasih (s.a.v.), Seyyiduna Nasıh (s.a.v.), Seyyiduna Vekil (s.a.v.), Seyyiduna Mutevvekkil(s.a.v.), Seyyiduna Kefil (s.a.v.), Seyyiduna Şefik (s.a.v.), Seyyiduna Mukimus Sunnet (s.a.v.), Seyyiduna Mukaddes (s.a.v.), Seyyiduna RuhulKuds (s.a.v.), Seyyiduna Ruhul Hakku (s.a.v.), Seyyiduna Ruhul Kıstı (s.a.v.), Seyyiduna Kafiyn (s.a.v.), Seyyiduna Muktefiy (s.a.v.), Seyyiduna Balig (s.a.v.), Seyyiduna Mubellig (s.a.v.), Seyyiduna Şafiy (s.a.v.), Seyyiduna Vasil (s.a.v.), Seyyiduna Mevsul (s.a.v.), Seyyiduna Sabık (s.a.v.), Seyyiduna Saik (s.a.v.), Seyyiduna Had (s.a.v.), Seyyiduna Muhdi (s.a.v.), Seyyiduna Mukaddem (s.a.v.), Seyyiduna Aziz (s.a.v.), Seyyiduna Fadıl (s.a.v.), Seyyiduna Mufaddal (s.a.v.), Seyyiduna Fatih (s.a.v.), Seyyiduna Miftah (s.a.v.), Seyyiduna Mıftahr Rahmeti (s.a.v.), Seyyiduna Muftahul Cennet (s.a.v.), Seyyiduna Alemul İman (s.a.v.), Seyyiduna Alemul Yakin (s.a.v.), Seyyiduna Delilul Hayrat (s.a.v.), Seyyiduna Musahhihul Hasenat (s.a.v.), Seyyiduna Mukilul Aserat (s.a.v.), Seyyiduna Sufuhun Anizzellat (s.a.v.), Seyyiduna Sahilus Şefaat (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Makam (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Kadem (s.a.v.), Seyyiduna Mahsusun Bilizzi (s.a.v.), Seyyiduna Mahsusun Bilmecid (s.a.v.), Seyyiduna Mahsusun Bişşeref (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Vesilet (s.a.v.), Seyyiduna Sahibus Seyf (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Fazilei (s.a.v.), Seyyidina Sahibul İzar (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Huccet (s.a.v.), Seyyiduna Sahibus Sultan (s.a.v.), Seyyiduna Sahibur Rida (s.a.v.), Seyyiduna Sahibud Derecetir Refiati(s. a.v.), Seyyiduna Sahibu t Taci (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Miğferi (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Livai (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Mi raci (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Kadibi (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Burak (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Hatem (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Alamet (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Burhan (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Beyan (s.a.v.), Seyyiduna Fasihul Lisan (s.a.v.), Seyyiduna Mutahharul Cenan (s.a.v.), Seyyiduna Rauf (s.a.v.), Seyyiduna Rahim (s.a.v.), Seyyiduna Uzunu Hayr (s.a.v.), Seyyiduna Sahıhul İslam (s.a.v.), Seyyiduna Seyyidul Kevneyn (s.a.v.), Seyyiduna Aynun Naim(s.a.v.), Seyyiduna Aynul Gırr (s.a.v.), Seyyiduna Sa dullah (s.a.v.), Seyyiduna Sa dul Halk (s.a.v.), Seyyiduna Hatibul Umem (s.a.v.), Seyyiduna Rafiyur Ruteb (s.a.v.), Seyyiduna İzzul arab (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Ferec (s.a.v.). Sallallahu aleyhi ve ala alihi Allahumme ya Rabbi bicahi Nebiyyikel Mustafa ve resulukel Seyyiduna Murtaza (s.a.v.) Seyyiduna Tahir kulubena min kulli vasfiyn yubaiduna an muşahadetike ve muhabbetike ve emmitna ala sunnetihi vel cemaati veş şevki ila ligaike ya Zel-Celali vel-íkram ve sellallahu ala Seyyiduna ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellim teslima. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alemin. Ve hasbiyallahu ni mel vekil. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym. Allahumme inni ebreu ileyke min havli ve kuvveti ila havlike ve kuvvetike. Allahumme inni neveytu bisselati alen nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem, imtisale bi emrike ve tasdiken li nebiyyike Seyyiduna Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem ve mehab- 11

12 beten fiyhi ve şevken ileyhi ve tazimen li kadrihi ve li kevnihi ehlen li zalike, fetekabbelha minni bi fadlike ve ihsanike ve ezil hicabel gafleti an kalbi vec anni min ibadikes salihiyn. Allahumme sidhu şerefen ala şerefiyhillezi evleytehu. Ve izzen ala izzihillezi adeytehu. Ve nuren ala nurihillezi minhu halektahu. Ve ali mekamehu fiy mekametil murseliyn. Ve derecetehu fiy derecetin nebiyyin. Ve eseluke ridake ve ridahu ya rabbelalemiyn meal afiyyetid daimeti vel mevti alel kitabi ves sunneti vel cemaati ve kelimeteyiş şehadeti ala tehkikiha min gayri tayirin vela tebdil. Vağfiyrli mertekeptuhu bimennike ve fadlike. Ve cudike ve keremike ya ekremel ekremiyn ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin ve alihi ve sahbihi vesellem. Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu ala Seyyiduna ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyeti. Kema salleyte ala Seyyidina ibrahime ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyeti.kema barekte ala ali Seyyiduna İbrahime ve inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim. Ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecidun. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala ali Seyyiduna Muhammed. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin abdike ve resulik. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed. Kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecidun. Allahumme barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme ve terahham ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed. Kema terahhamte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme ve tehannen ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, kema tahannente ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, kema sallemte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, verham Seyyiduna Muhammeden ve ale Seyyiduna Muhammedin ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, kema salleyte ve rahimte ve barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyi ve ezvacihi ummehatil mu minin, ve zurriyetihi ve ehli beytihi kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema 12

13 barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme dahiyel medhuvvat, ve bariel mesmukat, ve Cebbarel kulubi ala fitretiha şakiyyiha ve saidiha, hac al şeraife salavatike ve nevamiye berekatike ve rafete tahannunike ala Seyyiduna Muhammedin abdike ve resulik, el fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka vel mu linil hakka bilhakkı veddamiği li cey şatil ebatil. Kema hummile fad ta laa biemrike bitaatike mustevfizen fiy merdatik, vaiyen li vahyik, hafızan li ahdik, maziyeten ala nefazi emrike hatta evra kabesen li kabisin alaullahi tasilu bi ehlihi esbabehu bihi hudiyetil kulubu ba de havzatil fiyteni vel ismi ve ebhece mudihatil a lam. Ve nairatil ahkam. Ve muniratil İslam. Fehuve eminukel memun. Ve haziun ilmikel mahzun. Ve Şehiduke yevmeddini ve baisuke ni meten ve resulike bil hakkı rahme. Allahummefsahlehu fiy adnike ve eczihi muzaafatil hayri min fazlike muhenneatin lehu gayre mukedderatin min fevzi sevabikel mahluli ve cezili ataikel ma lul. Allahumme ali ala binain nasi binaeh, ve ekrim mesvahu ledeyk, ve nuzulehu ve etmim lehu Nurehu ve eczihi minibti asike lehu makbuleş şehadeti ve merdiyyel mekaleti za mantıkin adilin ve huttetin faslin ve burhanin azim. İnnellahe ve melaiketehu yusallune alennebiyy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslime. Lebbeyk allahumme Rabbi ve sa deyke salavatullahib berrir rahimi vel melaiketil mukarrebine ven nebiyyine vessıddıkıyne veşşuhedai vessalihin. Vema sebbaha leke min şey in ya Rabbel alemine ala Seyyidena Muhammed ibni Abdullahi hatemin nebiyyine ve Seyyidil murseline ve imamil muttekıyne ve Resuli Rabbil alimineş şahidil beşiddai ileyke biiznikes siracil muniri aleyhis selam. Allahummece al salavatike ve berekatike ve rahmetike ala seyyidil murseline ve imamil muttekıyne ve hatemin nebiyyine Seyyiduna Muhammedin ahdike ve resulike imamil hayri ve kaa idil hayri ve resulir rahme. Allahum-mebashu mekamen mahmuden yağbituhu fiyhil evvelune vel ahirun. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme barik ala SeyyidunaMuhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zurriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ansarihi ve eşyaihi ve muhibbihi ve ummetihi ve aleyna maahum ecmaine ya erhamer rahimin. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin adede men salla aleyhi ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede men lem yusalli aleyh, ve salli ala Seyyiduna Muhammedin kema emertena bissalati aleyh. Ve salli aleyhi kema yuhibbu en yusallu aleyh. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin kema emertena en nusalliye aleyh. Allahumme, salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema huve ehluh, Allahumme salli ala SeyyidunaMuhammedin kema tuhibbu ve terdahu leh. Allahumme ya Rabbe Seyyiduna Muhammedin ve ale Seyyiduna Muhammedin salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin ve ağdi Seyyidina Muhammeden ed derecete vel vesilete fil cenne. 13

14 Allahumme ya Rabbe Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedinin ecsi Seyyidina Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme ma huve ehluh. Allahumme salli ala ali Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve ala ehli beytih. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin hatta la yebka minessalati şey. Verham Seyyidina Muhammeden ve ale SeyyidunaMuhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey. Ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey. Ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin hatta la yebka minesselami şey. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin fil evveline ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil ahirin. Ve Salli ala Seyyiduna Muhammedin fiynnebiyyine ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil murselin. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil meleil a la ila yevmiddin. Allahumme a tı Seyyidina Muhammeden el vesilete vel fazilete veşşerefe ved derecetel kebira. Allahumme inni amentu bi Seyyiduna Muhammedin ve lem erehu fela tahrimni fil cinani ru hiyetehu ver zukni sohbeteh ve teveffeni ala milletihi ve veskıni min havzihi meşreban ve reviyyen saigan henien la nazmeu ba dehu ebeden inneke ala kulli şey in kadir. Allahumme ebliğ ruhe Seyyiduna Muhammedin minni tahiyyeten ve selame. Allahumme ve kema amentu bi Seyyidina Muhammedin ve lem erehu fela tahrimni fil cinani ru hiyeteh. Allahumme takabbel şefaate Muhammedinil kubra verfa derecetehul ulya ve atihi su lehu fil ahireti vel ula kema ateyte Seyyiduna İbrahime ve Seyyiduna Musa. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahim, ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyiduna Muhammedin nebiyyike ve resulik, ve Seyyidunaİbrahime halilike ve safiyyyik, ve Seyyiduna Musa kelimik, ve neciyyike ve Seyyiduna İsa ruhike ve kelimetik, ve ala cemi i melaiketike ve resulike ve enbiyaike ve hiyeretike min halkık, ve esfiyyaike ve hassetike ve evliyaike min ehli ardıke ve semaik, ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin adede halkıhı ve rızae nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi ve kema huve ehluhu ve kullema zekerehuz zakirune ve afele an zikrihil gafilune ve ala ehli beytihi ve itretihit tahirine ve selleme teslima. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ezvacihi ve zurriyatihi ve ala cemi in nebiyyine vel murseline vel melaiketi vel mukarrebin, ve cemiil ibadillahis salihine adede ma emtartis-semai munzubeyneteha ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede ma enbetetil ardi munzu dehevteha. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adeden nucumi fiyssemai feinneke ahseyteha. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede ma teneffesetil ervahu munzu halekteha. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede ma halakte ve ma 14

15 tahluku ve ma ehata bihi ilmuke ve ed afe zalik. Allahumme salli aleyhim adede halkıke ve rızaae nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike ve meblağa ilmike ve ayatik. Allahumme salli aleyhim salaten tefuku ve tafdulu salatel musalline aleyhim minel halkı ecmaine kefadlike ve ala cemi il halkık. Allahumme salli aleyhim salaten daimeten mustemirreted devami ala merril leyali vel eyyami muttasıleted devami lenkıdae leha velensı-rame ala merril leyali vel eyyami adede kulli vabilin vetal. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin nebiyyike ve Seyyiduna İbrahime halilike ve ala cemi il enbiyaike ve esfiyyaike min ehli ardıke ve semaike adede halkıke ve rızae nefsik, ve zinete arşike ve midade kelimatike ve munteha ilmike ve zinete cemi i mahlukatike salaten mukerrereten ebeden adede ma ahsa ilmuke ve mil e ma ahsa ilmuke ve ad afe ma ahsa ilmuke salaten tezidu ve tefuku ve tafdulu salatel musalline aleyhim minelhalkı ecmaine kefadlike ala cemi il-halkik. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Ayağa kalk! Allahummece alni mimmen lezime millete nebiyyike Seyyiduna Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme. Ve azzeme hurmetehu ve eazze kelimetehu ve hafıza ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve da vetehu. Ve kessere tabiihi ve firkatehu ve vafa zumretehu ve lem yuhalifu sebilehu ve sunneteh. Allahumme inni es elukel istimsake bi sunnetihi. Ve euzubike minel inhirafi yamma cae bihi. Allahumme inni es eluke min hayri ma saleke minhu Seyyiduna Muhammedun nebiyyuke ve Resuluke sallallahu aleyhi ve sellem. Ve euzubike min şerri mesteazeke minhu Seyyidina Muhammedun nebiyyuke ve resuluke sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumme sımni min şerril fiyteni ve afiyni min cemiil miheni ve eslih minni ma zahare ve ma batane ve nakkı kalbi minel hikdi vel hasedi. Ve la tec al aleyye tibaeten li ehade. Allahumme inni es elakel ahze biahseni ma ta lem. Vetterke li seyyii ma ta lemu ve es eluket tekeffule birrızkı vezzuhde filkefafiy Vel mahrece bilbeyani min kulli şubhetin. Vel felece bissavabi fiy-kulli huccetin vel adle fil gadabi vel ridai vetteslime lima yecri binil kazau vel iktisade fil fakrı vel gına. Vet-tevazua fil kavli vel fiy li vessıdkı fil ciddi vel hezli. Allahumme inne li zunuben fiyma beyni ve beyneke ve zunuben fiyma beyni ve beyne halkık. Allahumme ma kane leke minha fagfirhu. Ve ma kane minha li halkıke fetehammelhu anni ve egnini bifadlike inneke vasiul mağfira. Allahumme nevvir bil ilmi kalbi vesta mil bitaatike bedeni. Ve hallis minel fiyteni sırri. Veşgal bil itibari fikri. Ve kını şerre vesa-visiş şeytani. Ve ecirni minhu ya Rahmanu. Hatta 15

16 la yekune lehu aleyye Sultan. Sadakallahulaziym Dua: Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr Es eluke bismikel azimuttamme kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. Ve la seytanen meriden ve la insanen hasuden ve la zaifen min halkike ve la barren ve la faciren ve la abiden ve la aniden Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed sav, Seyyiduna Ebu Bekir, Seyyiduna Selmani Farisi, Seyyiduna Kasim bin Muhammed, Seyyiduna Caferi Sadık, Seyyiduna Beyazıd Bestami, Seyyiduna Ebul Hasan Harkani, Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, Seyyiduna Yusuf Hamadani, Seyyiduna Hızır as, Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, Seyyiduna Arif Reyvegeri, Seyyiduna Mahmud Fagnevi, Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, Seyyiduna Muhammed Semmasi, Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, Seyyiduna Şahi Nakşibendi, Seyyiduna Aladdin Attar, Seyyiduna Yakup el Cerhi, Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, Seyyiduna Muhammed Zahid, Seyyiduna Derviş Muhammed, Seyyiduna Ahmed Emkeneki, Seyyiduna Muhammed Bakibillah, Seyyiduna İmam Rabbani, Seyyiduna Muhammed Masum, Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, Seyyiduna Nur Muhammed, Seyyiduna Habibullah Canı Canan, Seyyiduna Abdullah Dehlevi, Seyyiduna Halid el Bağdadi, Seyyiduna İsmail Dağıstani, Seyyiduna Has Muhammed, Seyyiduna Şeyh Muhammed, SeyyidunaŞeyh Cemaleddin Gumuki, Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

17 Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, Seyyiduna Sahibul Zaman Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. Fatiha! Bahusus Sahibuz zaman Mehdi as ve Vuzera: 1. Şehamet ul Ferdani ks 2. Yusuf es Sıddiyk ks 3. Abdurrauf ul Yemani ks 4. İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 5. Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 6. Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 7. Burhan el-kermai Gavs ul Enam ks Ya Sahib uz Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. Alallahu Teala derecatihim daimen ve berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti bi hurmeti men la Nebiyye badehu bi hurmeti suret ul Fatiha! 17

18

19 SALI El Hayyu la Yemut: Levlake Levlak lema halaktul eflak... İnneke Mansur... Allahumme inni es eluke min hayri ma ta lemu euzubike min şerri ma Ta lem. Ve estağfiyruke min kulli ma ta lemu inneke ta lemu vela na lemu ve ente allamul guyub. Allahumme erhamni min zamani haza ve ihdakıl fıteni ve tetavuli ehlil cur eti aleyye vestida fiyhim iyyay. Allahummecalni minke fiy iyazin meni in ve hirzin hasinin min cemi il halkıke hatta tubelligani eceli muafa. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede men salla aleyh. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede men lem yusalli aleyh. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema tenbegis salatu aleyh. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema tecibus salatu aleyh. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema emerte en yusalla aleyh. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin-nillezi nuruhu min nuril envari ve eşraka bi şuai sırrıhil esrar. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ve ala ehli beytihil ebrari ecma in. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi bahri envarike ve ma dini esrarike ve lisani huccetike ve arusi memleketike ve imami hazretike ve hatemi enbiyaike salaten tedumu bidevamike ve tebka bibe-kaaike salaten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya Rabbel alemin. Allahumme Rabbel hilli vel haram. Ve Rabbel meş aril haram. Ve Rabbel beytil haram. Ve Rabber ruknil vel makam. Eblig li seyyidina ve mevlana Muhammedin minnes selam. Allahumme salli ala Seyyiduna ve mevlana Muhammedin seyyidil evveline vel ahirin. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Muhammedin fiy-kulli vaktin ve hin. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Muhammedin fil meleil a la ila yevmiddin. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Muhammedin hatta terisel arda ve men aleyha ve ente hayrul varisin. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyil ummiyyi ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid. Ve barik ala Seyyiduna Muhammedinin nebiil ummiyyi kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi ilmuk, ve cera bihi kalemuk ve sebekat bihi meşiyyetuke ve sallet aleyhi melaiketuke salaten daimeten bi devamike bakıyeten bi fadlike ve ihsanike ila ebedil ebedi ebede. La nihayete li ebediyyetihi ve la fenaa li deymumiyyetih. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi ilmuk, ve ahsahu kitabuke ve şehidet bihi melaiketuke verda an ashabihi verham ummetehu inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ve ala cemi il ashabi Seyyiduna Muhammed. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid. Allahumme bi huşu il galbi indes-sucud. Leke ya seyyidi bi gayri cuhud. Ve bike ya Allahu ya Celilu ve la şey a yuda nike fiy galizil uhud. Ve bi kur- 19

20 siyyikel mukelleli binnuri ila arşikel azimil mecid. Ve bima kane tehte arşike hakka. Gable en tehluges semavati ve savter-ruud. Zake is kunte misle ma lem tezel gattu ilahen urifte bit-tevhid. Fecealni minel muhibbinel mahbu binel mugarrabinel arifiynel aşikine lek. Ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah,ya Allah ya Allah ya Allahu ya Vedud. Allahumme salli ala Seyyiduna ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma ehata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma hakkı hakkı iradetuk. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk. Allahumme salli ala Seyyiduna ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma vesiahu sam uk. Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma zekerehuz zakirun. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma gafele an zikrihil gafilun. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede katril emtar. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede evrakıl eşcar. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede devabbil kıfar. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede devabbil bihar. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede miyahil bihar. Allahumme salli ala Seyyiduna ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma azleme aleyhil leylu ve edaa aleyhin nehar. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin bil guduvvi vel asal. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adeder rimal. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adeden nisai verrical. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin rizaae nefsik. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin midade kelimatik. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin mil a semavatike ve ardık. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin zinete arşik. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede mahlukatik. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin efdale salavatik. Allahumme salli ala nebiyyir rahme. Allahumme salli ala şefiy il umme. Allahumme salli ala kaşifil gumme. Allahumme salli ala muciliz zulme. Allahumme salli ala mulin nime. Allahumme salli ala mu tir rahme. Allahumme salli ala sahibil havzıl mevrud. Allahumme salli ala sahibil makamil mahmud.. Allahumme salli ala sahibil livail ma kud. Allahumme salli ala sahibil mekanil meşhud. Allahumme salli alel mevsufiybil keremi vel cud. Allahumme salli ala men huve fiyssemai Seyyiduna Mahmudun ve fil ardı Seyyiduna Muhammed. Allahumme salli ala sahibiş şaame. Allahumme salli ala sahibil alame. Allahumme salli alel Mevsufiybil kerame. Allahumme salli alel mahsusi biz-zeame. Allahumme salli ala men kane tuzilluhul gamame. Allahumme salli ala men kane yeraa men halfehu kema yera men emameh. 20

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT Yeni Osmanlılar Berlin 1 İçindekiler Delail`ül Hayrat Pazartesi... 003-033 Salı... 034-043 Çarşamba...

Detaylı

ESMA-İ HÜSNA -I- 1 "Allah" Her ismin vasfını ihtivâ eden öz adı. Dünyada bütün mahlûkata. merhamet eden, şefkat gösteren, îhsân eden.

ESMA-İ HÜSNA -I- 1 Allah Her ismin vasfını ihtivâ eden öz adı. Dünyada bütün mahlûkata. merhamet eden, şefkat gösteren, îhsân eden. ESMA-İ HÜSNA -I- 1 "Allah" Her ismin vasfını ihtivâ eden öz adı. 2 "Er-Rahmân" Dünyada bütün mahlûkata. merhamet eden, şefkat gösteren, îhsân eden. 3 "Er-Rahim" Âhırette, mü'minlere acıyan. 4 "El-Melik"

Detaylı

Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah'ın güzel isimleri için kullanılır.

Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah'ın güzel isimleri için kullanılır. Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah'ın güzel isimleri için kullanılır. 1- Allah: Bütün kâinat ve âlemleri yaratanın, kendine verdiği addır, özel adıdır, Cenâb-ı Hakk'ın

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

ALLAH IN GÜZEL ĐSĐMLERĐ

ALLAH IN GÜZEL ĐSĐMLERĐ ALLAH IN GÜZEL ĐSĐMLERĐ (ESMA-İ HÜSNA) Hazırlayan: Hamza Eravşar Yumak Eğitim ve Kültür Hizmeti: 5 ALLAH ADIN ZİKREDELİM Allah âdın zikredelim evvelâ Vâcib oldur cümle işde her kulâ Allah âdın her kim

Detaylı

Esma ü l Hüsna EN GÜZEL İSİMLER ALLAH INDIR AKKASE EBRU SERGİSİ TANITIM KATALOĞU. T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Esma ü l Hüsna EN GÜZEL İSİMLER ALLAH INDIR AKKASE EBRU SERGİSİ TANITIM KATALOĞU. T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Esma ü l Hüsna EN GÜZEL İSİMLER ALLAH INDIR AKKASE EBRU SERGİSİ TANITIM KATALOĞU Leyla OSMANLIOĞLU - M. Mesut OSMANLIOĞLU Ebru Sanatçıları T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Esma ü l

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kur'ân-ı Kerim'in Mekke'de ve hicretten önce nazil olan ayetleri. Surelerin mekkî ve medenî oluşları yapılan çeşitli tasniflere göredir. Başka bir ifade ile surelerin mekkî mi, yoksa medenî mi olduklarını

Detaylı

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ KENZÜL ARŞ DUASI Bismillâhirrahmânirrahıym* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü

Detaylı

ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR SALAVAT-I ŞERİFELER

ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR SALAVAT-I ŞERİFELER ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR ve SALAVAT-I ŞERİFELER Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifî KİTSAN - 1 - Kitsan Yayınları CEP KİTAPLARI SERİSİ: 2 Yazarı: Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifi Editör:

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük.

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük. İmam Allah-u Ekber diyerek ellerini kulakları hizasına kaldırır ve daha sonra sağ kolu sol kolunun üzerine gelecek şekilde göğüs kafesi üzerinde birleştirir ve namaz kılmaya başlar. Namaz kılan tam bir

Detaylı

MUKADDİME. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

MUKADDİME. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla m MUKADDİME Bu sonsuz hayırlar (ihtiva eden salavat-ı şerifler) Hazin'ül Fersafi den Kainatın Efendisine hediyedir. Kendisi, Nebi (s.a.v.) önce rüyada ve sonra aşikar olarak (uyanıkken) gördükten sonra

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası:

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası: 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI Adı Soyadı: Numarası: Sınıfı: Subhâneke Kafirun Ettehiyyatü Nasr Allahümme Salli

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

BİR TÖREN GECESİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 22 Şubat 2010 Sohbeti,

BİR TÖREN GECESİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 22 Şubat 2010 Sohbeti, BİR TÖREN GECESİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 22 Şubat 2010 Sohbeti, La ilahe ill'allah Seyyidina Muhammedun Resulullah (sav), aleyhi efdalu selamu ve ettemmü teslim Ya Seyyidil

Detaylı

"Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym."

Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym. Bazı Dualar Sabahleyin evden çıkarken okunur: ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم "Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil

Detaylı

Ramazan Cep Rehberi 2014 / 1435

Ramazan Cep Rehberi 2014 / 1435 Ramazan Cep Rehberi 2014 / 1435 #myfreedom 1 Es-Selamu Aleyküm Dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman için, Ramazan Allah (cc) tan gelen birhediyedir. Diğer bütün aylardan farklıdır: kurtuluş, af ve

Detaylı

Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012

Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

ALBARAKA TÜRK

ALBARAKA TÜRK Rabbi yessir ve lâ tuassir, Rabbi temmim bi l-hayr. Rabbim, kolaylaflt r, güçlefltirme. Rabbim, hay rla tamam na erdir. (Dua) Hat: Ç rç rl Ali Efendi, Ebru: Alparslan Babao lu (Albaraka Türk koleksiyonu)

Detaylı

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır.

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır. Suat Yıldırım Ahzap 56 ayetin altına yorum yazıp peygambere salat okumak tecdid-i biattır demişti yani bağlılığını yenileme, salatın analmı bu, şimdi bu bilgi ile oku aşağıdakileri, Bir insan sürekli bağlılığını

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

RIZA MAKAMI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti,

RIZA MAKAMI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti, RIZA MAKAMI Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti, "Şeyh olmak güzel" diyoruz. Tabii, çok hürmet var. Ve tabii nefis için de güzel. Hiç şansı yok! Şeyhimiz selam yolluyor. Gerçek Şeyh odur. Bizimki

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Mart 2010 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Mart 2010 Sohbeti, TÂ Hİ YYÂT-Ü SELÂM Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Mart 2010 Sohbeti, Meded ya Seyyidi. La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah Seyyidina Muhammedun Habibullah

Detaylı

Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü

Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2012 Sayı: 5 Nuruosmaniye Camisinin Hat Düzeni Nuruosmaniye Camii, Barok üslubun Osmanlı daki ilk önemli

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Esma-ül Hüsna ALLAH ın (c.c.) Güzel İsimleri

Esma-ül Hüsna ALLAH ın (c.c.) Güzel İsimleri Sayfa 1 / 5 Allah ın(c.c.) 99 ismi vardır. Her kim bu isimleri sayarsa, anlarsa, ezberlerse cennete girer. (Hz. Muhammed s.a.v.) Esmaü l Hüsna (Allah ın(c.c.) güzel isimleri) 1- Allah(c.c.): Uluhiyete

Detaylı

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle. Hatim Duası Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil âlemin, ResûI-i

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor:

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim (Sultan Sultanın n Kulları Güzel, Etkileyici Ve Nurlu Olmalı) Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Esselamun aleyküm!... Hoşgeldiniz! Yüce Allah ın ve Onun Meleklerinin Rahmeti ile,

Detaylı

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI 1-Bedîüzzaman 2-Allâme-i Asır 3-Allâme-i Zîfünun 4-Nüsha-i Nâdire-i Zaman 5-Allâme-i Bedîüzzaman 6-Define-i Ulûm 7-Define-i Fünun 8-Bedîülbeyan 9-Lisan-ül Hak

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Question. Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden. sayılır mı?

Question. Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden. sayılır mı? Question Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden sayılır mı? Answer: Kadir gecesi, mübarek ve önemli bir gecedir. Kur'an'ın nassıyla ramazan ayının

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor:

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr.

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr. 249 105 Mezar Taþý 27.11.2006 Brod Yukarý Mezarlýk 82 cm 27 cm 4 cm Taþ Yontma ve Kabartma Ömer oðlu Yunus H. 1262/ M. 1846 el-merhûm / Yunus / bin Ömer / rûhî çûn / el-fâtiha / sene 1262 Serlevha düz

Detaylı

DEPRESYON VE İNKAR. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti

DEPRESYON VE İNKAR. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti DEPRESYON VE İNKAR Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah,

Detaylı

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu: Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! İdraki ile müşerref olduğumuz mübarek Kadir Gecesi ni Cenâb-ı Mevlâ (c.c) bütün İslam âlemine ve insanlık âlemine, barış ve hayra vesile eylesin. Allah (c.c) vatanımızı, memleketimizi,

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Mart 2010 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Mart 2010 Sohbeti, HAKİKÎ GÜNEŞ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Mart 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi, meded. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Aziz Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Sabah Duaları Rahman ve Rahîm Allah ın adıyla. Allahım! Selam Sensin, bütün kusurlardan sâlimsin ve herkes için selamet kaynağısın.

Sabah Duaları Rahman ve Rahîm Allah ın adıyla. Allahım! Selam Sensin, bütün kusurlardan sâlimsin ve herkes için selamet kaynağısın. Sabah Duaları Rahman ve Rahîm Allah ın adıyla. Allahım! Selam Sensin, bütün kusurlardan sâlimsin ve herkes için selamet kaynağısın. Ey celâl ve ikram sahibi! Bereket Senin şiarın, ululuk da şanındır. Allah,

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

NAMAZLARDA SELÂM VERDİKTEN SONRA OKUNANLARIN FAZÎLETLERİ

NAMAZLARDA SELÂM VERDİKTEN SONRA OKUNANLARIN FAZÎLETLERİ VERDİKTEN SONRA OKUNANLARIN FAZÎLETLERİ Giriş: Namazdan 1 sonra, bilindiği gibi: 1) 3 adet, estağfirullah 2) 10 adet, lâilâhe illallâhü vahdehû 3) 7 adet, allâhümme ecirnâ minennâr 4) 1 adet, allahüekber

Detaylı

EBU CEHİL İN VAZİFESİ

EBU CEHİL İN VAZİFESİ EBU CEHİL İN VAZİFESİ Şeyh Bahauddin Efendi nin 15 Aralık 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

BU DÜNYANIN KIYMETİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti,

BU DÜNYANIN KIYMETİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti, BU DÜNYANIN KIYMETİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi, meded. La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah Seyyidine ve Nebiyuna

Detaylı

AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER

AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER Peygamber efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki: Dikkat edin! size amellerinizin Rabbiniz katında en hayırlısını, en makbulünü, dereccenizi yükseltenini, altın vegümü infak etmenizden

Detaylı

Çanakkele de başta Efendimiz (sav) olmak üzere büyük zatların manevi tasarruf ve yardımları olmuştur.

Çanakkele de başta Efendimiz (sav) olmak üzere büyük zatların manevi tasarruf ve yardımları olmuştur. Çanakkele de başta Efendimiz (sav) olmak üzere büyük zatların manevi tasarruf ve yardımları olmuştur. Kaşıkçı Dede de esrarlı zatlardan biridir. Kilitbahirli Kaşıkçı Dede nin himmetine şahit olan sonraki

Detaylı

ILLA-L MAWADDATA FI-L QURBA (42:23)

ILLA-L MAWADDATA FI-L QURBA (42:23) ILLA-L MAWADDATA FI-L QURBA (42:23) Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Mayıs 2013 Sohbeti, Assalamu Alaikum. Ey yaran Şahı Merdan Destur. Meded. Biz zayıf kullarız. "Qawwi dha'fana

Detaylı

Artus Basım. Baskı. Abdüsselam Ferşatoğlu. Fotoğraf & Renk Ayrım. Fotografika. Tasarım. Ekrem Şahin. Editör ALBARAKA TÜRK

Artus Basım. Baskı. Abdüsselam Ferşatoğlu. Fotoğraf & Renk Ayrım. Fotografika. Tasarım. Ekrem Şahin. Editör ALBARAKA TÜRK Her yıl sabırsızlıkla beklenen Albaraka Türk Takvimi, bu yıl da Geleneksel Albaraka Türk Hat Yarışması nda dereceye giren ve teşvik ödülü kazananlar arasından seçilen eserden oluşuyor. Yarışmamızın ikincisini

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2-28 - 29-5 - 33-5 - 37-5 - 41-6 - 45-6 - 49-6 - 54-6 - 59-6 - 59 - 6-60 - 7-61 - 8-62 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 19 -

İÇİNDEKİLER 2-28 - 29-5 - 33-5 - 37-5 - 41-6 - 45-6 - 49-6 - 54-6 - 59-6 - 59 - 6-60 - 7-61 - 8-62 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 19 - İÇİNDEKİLER 2 - Önsöz 3 - HAC 5 - UMRE 5 - Umre nin hükmü 5 - Umre ne zaman yapılır? 6 - Umre nin ibadetleri 6 - Umre nin rüknü 6 - Umre nin vacipleri 6 - Umre nin şartları 6 - Umre nin ifsad olması 6

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

MELEKLER NEDEN HZ. ADEM E SECDE ETTİ?

MELEKLER NEDEN HZ. ADEM E SECDE ETTİ? MELEKLER NEDEN HZ. ADEM E SECDE ETTİ? Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 20 Şubat 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi, meded ya Sultanul Evliya. La İlahe ill'allah La İlahe ill'allah La İlahe

Detaylı

İNSANLIK İÇİN EŞİTLİK

İNSANLIK İÇİN EŞİTLİK İNSANLIK İÇİN EŞİTLİK Şeyh Bahauddin Efendi nin 5 Eylül 2015 Sohbeti Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu Allah. Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu Allah. Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu Allah. Allah Hu, Allah Hu, Allah

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

En Sevgili Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

En Sevgili Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim En Sevgili Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineșșeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym

Detaylı

Büyü Bozma Yöntemleri

Büyü Bozma Yöntemleri Büyü Bozma Yöntemleri Büyüden kurtulmak için diğer hastalıklarda olduğu gibi sebeplere yapıģmak lazımdır. Bunlardan bazıları Ģunlardır.Sabah-AkĢam okunması gereken bazı sureler vardır onlar okunduğu zaman

Detaylı

Dualarımız Ve Kaynakları-2

Dualarımız Ve Kaynakları-2 Dualarımız Ve Kaynakları-2 1-Ezanın delili nedir?ezan diye bir şeyin varlığı ayetle sabittir lakin lafızları ne ile sabittir? Ezanın manası : Allah uludur,allah uludur,allah uludur,allah uludur Şüphesiz

Detaylı

RESULULLAH (SAS) AŞKI

RESULULLAH (SAS) AŞKI RESULULLAH (SAS) AŞKI Şeyh Bahauddin Efendi nin 27 Aralık 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Dua ile sema arasında bir engel vardır.üzerime salavat getirilince engel açılır, DUA YERİNE ULAŞIR.

Dua ile sema arasında bir engel vardır.üzerime salavat getirilince engel açılır, DUA YERİNE ULAŞIR. SALAVAT-I ŞERİFE GETİRMENİN FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor: Dua ile sema arasında bir engel vardır.üzerime salavat getirilince engel açılır, DUA YERİNE ULAŞIR. Üzerime

Detaylı

TARİKAT EDEPTEN İBARETTİR

TARİKAT EDEPTEN İBARETTİR TARİKAT EDEPTEN İBARETTİR Şeyh Mehmed Efendi nin 4 Mayıs 2012 Sohbeti, Selamu Aleykum ve Rahmetullahu ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ves Selamu ala Resulina

Detaylı

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL GERÇEK AŞK İLE BİR YIL Şeyh Bahauddin Efendi nin 26 Nisan 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik.

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik. Yad-ı Pir-i Sübhani Beyan-ı Meram Bu çalışmadan maksadımız Hatem el-müçtehidin Gavs ül-vasıliyn Hazret-i Pir Nureddin (ks) Efendimiz in 300 üncü sene-i devriyesi vesilesiyle aziz hatırasını yad etmektir.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYI DENEYİN

GÜVENİLİR OLMAYI DENEYİN GÜVENİLİR OLMAYI DENEYİN Şeyh Bahauddin Efendi nin 3 Ocak 2015 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Seyyid Ahmed Ticânî Hazretleri, yakaza hâlinde bu salevatın faziletini Hazret-i Resulüllah a (s.a.a.) sorar. Cevaben:

Seyyid Ahmed Ticânî Hazretleri, yakaza hâlinde bu salevatın faziletini Hazret-i Resulüllah a (s.a.a.) sorar. Cevaben: Bütün insanların ömürleri tamamen boşa geçmiştir. Ancak, Salavat-ı Fâtih ashâbının ömürleri müstesnâdır. (Rehber-i Sâlih Fî Şerh-i Salavat-ı Fâtih, sh: 105) Bu salevatın sahibi olan büyük kutub Muhammed

Detaylı

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR Şeyh Bahauddin Efendi nin 13 Ekim 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Hizbul Hz. Süleyman (Hz Süleyman'nın Duası)

Hizbul Hz. Süleyman (Hz Süleyman'nın Duası) Kullanıcı Adı Şifreniz Giriş Beni hatırla Help Kayıt ol Neler Yeni? Anasayfa Yeni Mesajlar Yardım Takvim Eylemler Yararlı Linkler Gelişmiş Arama Yap Forum GİZLİ İLİMLER HAZİNESİ Havas İlmi Forumu Havas

Detaylı

Bir gün Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Peygamberimiz e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler:

Bir gün Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Peygamberimiz e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler: Bir gün Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Peygamberimiz e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler: - Ya Resûlullah! Varlıklı müslümanlar cennetin en yüksek derecelerini ve ebedî nimetleri

Detaylı

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sunuş Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan -ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Maalesef du nyanın pek çok yerinde Mu slu manlar, bu ramazana da boynu bu ku k, yu reği yaralı, gözleri

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Şubat 2010 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Şubat 2010 Sohbeti, İLİM OKYANUSLARI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Şubat 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi, Rical Allah meded. La İlahe ill'allah La İlahe ill'allah La İlahe ill'allah Seyyidina Nebiyyuna

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

KÂBE VARAK YALDIZ + LAK ST-D001 KÂBE

KÂBE VARAK YALDIZ + LAK ST-D001 KÂBE KÂBE VARAK YALDIZ + KÂBE ST-D001 RAVZA VARAK YALDIZ + RAVZA ST-D002 Doğmazdı kalbe iman, inmezdi arza Kur an, Meçhul olurdu esmâ, sensiz cânım Muhammed Mâtem tutardı gökler, gülmezdi hiç melekler, Mahzûndur

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: ŞİDDETLİ HESAP

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: ŞİDDETLİ HESAP HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzü billâhi mine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Mart 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Mart 2013 Sohbeti, ALLAH IN EVLI YALARI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Mart 2013 Sohbeti, Aksi yola gitmeyelim. Rabbimizi sevelim. Sevelim ve sayalım. İstediği o Cenab-ı Hakk'ın. Beni sayınız,

Detaylı

Güneş yükselince işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün {küçük} günahları affolur.. {Hadis-i Şerif ibni Ahmed}

Güneş yükselince işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün {küçük} günahları affolur.. {Hadis-i Şerif ibni Ahmed} GüN içindeki FAZiLETLi NAMAZLAR Her kim kendisinde sevap bulunan bir hadis duyarda o sevaba kavuşma arzusuyla o hadisle amel ederse hadis batılda olsa ALLAHU Teala ona o sevabı verir.. {imam suyuti} Müslüman

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Nakarat Alnımızın aklığı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. 2. Nakarat

Nakarat Alnımızın aklığı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. 2. Nakarat 2 Bir avuçtuk biz göklere sığmayan. Bir avuçtuk biz Cennete susayan. 2 2 Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden Nakarat En kutlu sözdür bu La ilahe illallah. 5 2 Yar oldum gönlüme sevgi ektin içime. Tevhit

Detaylı

MECMUAT ÜL AHZAB FİHRİSTİ

MECMUAT ÜL AHZAB FİHRİSTİ MECMUAT ÜL AHZAB (1.CİLT) (Esseyyid Ebul Hasen Eş-Şazeli) FİHRİSTİ Hizb ül-kebir.2 Hizbu t-tevessül..13 Hizbu l Ayat.15 Hizbu l Fetih.29 Hizbu l Hamd (Her murad için okunur) 30 Hizbu l Lutf (Şiddet ve

Detaylı

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Enes RA'den Hulvânî rivâyet etmiş ki, Peygamber SAS şöyle buyuruyor: RE. 503/2 (Ye'tî alen-nâsi zemânün yed'fîhil-mü'minü lil-{mmeti feyeklull{h: Üd'u lih{ssati nefsike estecib

Detaylı

KUR AN-I KERİM VE EMANETİ

KUR AN-I KERİM VE EMANETİ KUR AN-I KERİM VE EMANETİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 5 Nisan 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi meded. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Aziz Allah. Allah Allah Allah Allah

Detaylı

Kavâid Fi'l-Ezkâr (Zikirler Hakkında Temel Kurallar)

Kavâid Fi'l-Ezkâr (Zikirler Hakkında Temel Kurallar) Kavâid Fi'l-Ezkâr (Zikirler Hakkında Temel Kurallar) KAVÂİD Fİ L-EZKÂR (ZİKİRLER HAKKINDA TEMEL KURALLAR) Zekeriyyâ b. Ğulâm Kâdir el-pâkistânî Sunuş Elhamdulillahi rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmu ala

Detaylı

MOR SEVİYE. Şeyh Bahauddin Efendi nin 27 Aralık 2014 Sohbeti, Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah.

MOR SEVİYE. Şeyh Bahauddin Efendi nin 27 Aralık 2014 Sohbeti, Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah. MOR SEVİYE Şeyh Bahauddin Efendi nin 27 Aralık 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu

Detaylı

İlahi Haber ve Uyarı

İlahi Haber ve Uyarı Bismillahirrahmanirrahim İlahi Haber ve Uyarı Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Ya Rabbi, sallimna, ya Rabbi, sallimna, ya Rabbi, sallimna, fi-l Dünya ve fi-l Ahiret! Eşhedü en la ilahe ill-allah, ve eşhedü

Detaylı