İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi Salı Çarșamba Perșembe Cuma Cumartesi...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi..."

Transkript

1

2

3 İçindekiler Delail ül Hayrat Pazartesi Salı Çarșamba Perșembe Cuma Cumartesi Pazar

4

5 PAZARTESİ Niyet: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdu lillahi Rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala Seyyidina Muhammedin Hatemil-Enbiyai vel Murselin ve ala alihi ve sahbihi-ecmain Estağfiyrullah, Estağfiyrullah, Estağfiyrullah ya Rabbel arşil Aziym Estağfiyrullah ya Rabbel arşil Kerim Estağfiyrullah ya Rabbelalemin. O ki, Habibtir! O Habibin şanı ne yücedir! Onu sever, Onu överim. O, yaratılmışlar içinde anılmaya ve övülmeye en layık olandır. En güzel Salatlar Onadır. Ya Rabbi, izin ver bizim de her nefeste zikrimiz Ondan, fikrimiz Ondan, işimiz Ondan olsun. Onun şanı ne yücedir! O ki, el Hayyu la Yemut`tur! Asla ölmeyen ebedi diri olandır. Onunla olanlar da asla ölmezler. Ya Rabbi bizleri Habibinin ahlakı ile ahlaklandır. Beni, ana-babamı, kardeşlerimi, ailemi ve çocuklarımı, ecdadımı ve zürriyetimi dünya ve ahirette salihlerden ve saidlerden sıddıklardan yaz. Dünya ve ahirette yüzümüz ak, akibetimiz güzel, şerefimiz yüce olsun. Şefaat ya Resulallah, meded ya Sahib ul Zaman! Destur ya Seyyidi! El Hayyu la Yemut: Levlake Levlak lema halaktul eflak... İnneke Mansur... Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinnin-nebiyyiz zahidi resulil melikis samedil vahidi sallallahu aleyhi vesseleme salaten daimeten ila muntehel ebedi bilen kıtain vela nefadin salaten tuncina bihamin harri cehenneme ve bi sel mihad. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin- ummiyyi ve ala alihi ve sellim. Salaten layuhsa lehu adedun vela yuaddu leha meded. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin salaten tukrimu biha mesvahu ve tubelligu biha yevmel kıyameti mineşşefaati rıza. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyyil asilis seyyidin nebilillezi ca e bilvahyi vettenzili ve evdahe beyanet te vıli vecae-ehul eminu Seyyiduna Cibrilu aleyhisselamu bil kerameti vettafdili ve esra bihil melikul celilu fil leylil behimittavili fekeşe felehu an a lel melekuti ve erahu senael ceberut. Ve nazaraila kudretil hayyid daaimil bakıllezi la yemut. Sallallahu aleyhi ve selleme salaten makruneten bilcemali vel husni vel kemali vel hayri vel ifdal. 5

6 Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adedel aktar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali SeyyidunaMuhammedin adede verakıl eşcar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede zebedil bihar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adedel enhar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede remlis sahara vel gıfar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede sıklil cibali vel ahcar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ehlil cenneti ve ehlin nar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adedel ebrari vel tuccar. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma yahtelifu bihil leylu ven nehar. Vece al allahumme salatena aleyhi hicaben min azabinnari Ve sebeben li ibahati daril karari inneke entel azizul gaffar. Ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihit tayyibine ve zurriyetihil mubarekine ve sahabetihil ekremike ve ezvacihi ummehatil mu minine salaten mevsuleten tetereddedu ila yevmiddin. Allahumme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekremi men ezlame aleyhil leylu ve eşraka aleyhinnehar. Allahumme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekremi men ezlame aleyhil leylu ve eşraka aleyhinnehar. Allahumme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekremi men ezlame aleyhil leylu ve eşraka aleyhinnehar. Allahumme ya zelmennillezi la yukafeem-tinanuhu vet tavlillezi la yu- cazain amuhu ve ihsanu. Nes eluke bike ve la nes eluke bi ehadin gayrike en tutlika elsinetena indes sual. Ve tuveffiykana li salihil a mal. Ve tece alena minel aminine yevmer recfiy vez zelazili ya zel izzeti vel celal. Es eluke ya nuren nuri kablel ezmineti vedduhur. Entel baki bila zeval. El ganiyyu bila misal. El kuddusut tahirul aliyyul kahirullezi la yuhitu bihi mekanun vela yeştemilu aleyhi zaman. Es eluke bi esmaikel husna kulliha ve bi a zami esmaike ileyke ve eşrefiyha indeke menzile ve eczeliha indeke sevab. Ve esreiha minke icaba. Ve bismikel mahzunil meknunil celilil ecellil kebiril ekberil azimil azamillezi tuhibbuhu ve terda ammen deake bihi ve testecibu lehu duae. Es elukellahumme bila ilahe illa entel hannan ul mennanu bediussemavatı vel ardi zulcelali vel ikram. Alimul gaybi veş şehadetil kebirul muteal. Ve es eluke bismikel azimil azamillezi iza duite bihi ecebte ve iza suilte bihi a tayt. Ve es eluke bismikellezi yezillu li azametihil uzamaau vel muluku vessibau vel hevaammu ve kullu şey in halaktehu ya Allahu yarabbi-estecib da veti ya men lehul izzetu vel ceberut. Ya zelmulki vel melekut. Ya men huve hayyun layemut. Subhaneke rabbi ma azame şaneke ve erfaa mekaneke ente Rabbi ya mutekaddisen fiy ceberutihi ileyke ergabu ve iyyake erhab. Ya Azimu ya Kebir ya Cebbaru ya Kadiru ya Kaviyyu tebarekte ya Azimu tealeyte ya Alimu 6

7 subhaneke ya Azimu subhaneke ya Celil. Es eluke bismikel azimuttammil kebiri en la tusallita aleyna cebbaren aniden. Vela şeytanen meriden vela insanen hasuden vela zaifen min halkık. Vela şediden vela barren vela faciren vela abiden vela anide. Allahumme inni es eluke feinni eşhe du enneke entellahullezi la ilahe illa entel Vahidul Ehadus Samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad. Ya huve ya men la huve illa hu ya men la ilahe illa hu ya Ezeliyyu ya Ebediyyu ya Dehriyyu ya deymumiyyu ya menhuvel hayyullezi la yemut. Ya Ílahena ve ilahe kulli şey in ilahen vahiden la ilahe illa ent. Allahumme fatiressemavati vel ardı alimel gaybi veşşehadetir Rahmaner Rahimel Hayyel Kayyumed Deyyanel Hannanel Mennanel Baisel Varise Zel Celali vel Íkram. Kulubul halaaiki bi yedike nevasihim ileyke fe ente tezraul hayre fiy kulibihim ve temhuş şerre iza şi te minhum. Fe es elukellahumme en temhu ve min kalbi kulli şey in tekrehuhu ve en tahşuve kalbi min haşyetike ve ma rifetike ve rehbetike verragbete fiy ma indeke vel emni vel afiyye. Va tıf aleyna birrahmeti velbereketi minke ve elhimnessavabe vel hikme. Fenes e lukellahumme ilmel haaifiyne ve inabetel muhbitine ve ihlasalmukınine ve şukres sabirine ve tevbete sıddıkiyn. Ve nes elukellahumme binuri vechikellezi melee erkane arşike en tezrea fiy kalbi marifeteke hatta arifeke hakka marifetike kema yenbegi en turefe bih. Ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin hatemin Nebiyyine ve imamil murseline ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen velhamdu lillahi rabbil alemin. Allahummağfirli muellifiyhi verhamhu vecalhu minel mahşurine fiy zumretin nebiyyine vessiddikiyne veşşuhedaai ves salihine bi fadlike ya Rahman. Vağfirillahum li musahhihihi abdike yusuf bin Muhammedil muznibil hadii zaifiy ve ente tube aleyhi inneke gafururrahim. Allahumme amin ya Rabbel alemin. İmam Muhammed b. Suleyman el Cezuli hazretlerinin ruhuna el Fatiha! Bismillahirrahmanirrahim Allahummeşrah bissalati aleyhi sudurena. Ve yessir biha umurena. Ve ferricbiha humumena. Vekşif biha gumumena. Vagfir biha zunubena. Vakdi biha duyunena. Ve eslih biha ahvalena. Ve bellig biha amalena. Ve takabbel biha tevbetena. Vagsil biha havbetena. Vensur biha huccetena. Ve tahhir biha el sinetena. Ve anis biha vahşetena. Verham biha gurbetena. Vece alha nuren beyne eydina ve min halfiyna ve an eymanina ve an ş ina. Ve min fevkine ve min tahtiha. Ve fil hayatina ve mevtina ve fil kuburina ve haşrina ve neşrina. Ve zillen yevmel kıyameti ala ruusina. Ve sakkıl biha mevazine hasenatina. Ve edim berekatiha aleyna hatta nelka nebiyyena ve Seyyiduna Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nahnu aminune mutmeinnune ferihune mustebşirune. 7

8 Ve la tuferrik beynena ve beynehu hatta tudhilena mudhalehu ve teviyena ila civarihil kerimi maallezine en amte aleyhim minennebiyyine ves sıddıkıyne veşşuhedai vessalihine ve hasune ulaike refiyka. Allahumme inna amenna bihi sallallahu aleyhi ve selleme ve lem nerehu femetti nellahum me fiyddareyni biru yetih. Ve sebbit kulubena ala mahabbetih. Vesta milna ala sunnetih. Ve teveffena ala milletih. Vahşurna fiy zumretihin naciyeti ve hizbihil muflihin. Venfeana bimen tavet aleyhi kulubuna min mehabbetihi sallallahu aleyhi ve selleme yevme la cede ve la male ve la benine ve evridna havzahul esfa. Veskına bike sihil evfa. Ve yessir aleyna ziyarete haremike ve haremihi min kabli en tumitena. Ve edim aleynel ikamete bi haremike ve haremihi sallallahu aleyhi vesselleme ila en neteveffa. Allahumme inna nesteşfiyu bihi ileyke iz huve evcehuş şufeai ileyke. Ve nuksimu bihi aleyke iz huve azamu men uksime bihakkıhi aleyk. Ve netevesselu bihi ileyke iz huve ekrabul vesaili ileyk. Neşku ileyke yarabbi kasvete kulubina ve kesrete zunubina ve tule amalina ve fesade amalina. Ve tekasulena anittaati ve hucumena alel muhalefat. Feni mel muşteka ileyhi ente yarabbi bike nestansıru ala a daina ve enfusina fansuma ve ala fazlike netevekkelu fiysalahina. Fela tekilna ila gayrike ya Rabbena. Ve ila cenabı resulike sallallahu aleyhi ve selleme nentesibu fela tubidna. Ve bibabike nakı fufela tatrudna. Ve iyyake nes elu fela tuheyyibna. Allahummerham tazarruana. Ve amin havfena. Ve tekabbel amalena. Ve eslih ahvalena ve ce al bitaatikeştigalena. Ve ilel hayri mealena. Ve hakkık biziyadeti amalena. Vahtim bissaadeti acelena. Haza zulluna zahirun beyne yedeyk. Ve haluna la yahfa aleyk. Emertena feterekna ve neheytena fertekebna. Ve la yeseuna illa afvuke. Fa fu anna ya hayre memul in ve ekreme mes uline inneke Afuvvun Raufun Rahimun. Ya erhamerrahimine. Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen Velhamdulillahi Rabbil Alemin. Ve huve hasbuna ve ni mel vekil. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil - azim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbilalemin, Hasbiyallahu Venimelvekil, Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Allahumme inni ebrau min havli ve min kuvveti ila havlike ve kuvvetike, Allahumme inni etekarrebu ileyke bisselati ala Seyyiduna Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulike Seyyidil Murselin Sellallahu teala ve selleme aleyhi ve aleyhim ecmaın. Imtisalen li emrike vetesdikan lehu ve muhabbeten fiyhi ve şevkan ileyhi ve tazimen li kadrihi ve li kevnihi. Ehlen li zalike, Fetakabbelahu minni bifadtlike vecalni min ibadikes salihin, ve vaffikni li kıraatika ala devami bicahihi indeke, ve Sallahu ala Seyyiduna Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain, Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim, Subhanallahi velhamdulillahi, Subhanallahi Velhamdulillahi, Subhanallahu velhamdulillahi, Hasbiye Allahu venimel vekil, Hasbiyellahu ve nimel vekil, Hasbiye İlahi ve nimel vekil, Ve nimel mevla. Ve nimen-nasir. 8

9 Önce Euzu Besmele çekerek Başlarız. Sonra Üc İhlas Okuruz. Yine Arkasından Felak Suresini Okuruz. Yine Arkasından Nas Suresini Okuruz. Sonundada Fatihayı Şerifi Okuruz. Sonra 11 kere Subhanallahi velhamdu lillahi ve lailahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim der. yedi kere: Hasbiyallahu ve ni mel vekil diyerek Euzubillahimenişşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deriz. ESMA UL HUSNA ALLAH (c.c.), er-rahman (c.c.), er-rahim (c.c.), el-melik (c.c.), el-kuddus (c.c.), es-selam (c.c.), el-mumin(c.c.), el-muheymin (c.c.), el-aziz (c.c.), el-cebbar(c.c.), el-mutekebbir (c.c.), el-halik (c.c.), el-bari(c.c.), el-musavvir (c.c.), el-gaffar (c.c.), el-kahhar(c.c.), el-vehhab (c.c.), er-rezzak (c.c.), el-fettah (c.c.), el-alim (c.c.), el-kabid (c.c.), el-basit(c.c.), er-rafiy(c.c.), el-muiz (c.c.), el-muzill (c.c.), es-semi (c.c.), el-basir(c.c.), el-hakem (c.c.), el-adil(c.c.), el-latif (c.c.), el-habir (c.c.), el-halim (c.c.), el-azim (c.c.), el-gafur (c.c.), eş-şekur (c.c.), el-aliyy (c.c.), el-kebir (c.c.), el-hafiyz (c.c.), el-mukit (c.c.), el-hasib (c.c.), el-celil (c.c.), el-kerim (c.c.), er-rakib (c.c.), el-mucib (c.c.), el-vasi(c.c.), el-hakim (c.c.), el-vedud (c.c.), el-mecid (c.c.), el-bais (c.c.), eş-şehid (c.c.), el-hakk (c.c.), el-vekil (c.c.), el-kaviyy (c.c.), el-metin (c.c.), el-veliyy (c.c.), el-hamid (c.c.), el-muhsi (c.c.), el-mubdi (c.c.), el-muid (c.c.), el-muhyi (c.c.), el-mumit (c.c.), el-hayy (c.c.), el-kayyum (c.c.), el-vacid (c.c.), el-macid (c.c.), el-vahid (c.c.), el Ehad (c.c.), es-samed (c.c.), el-kadir (c.c.), el-muktedir (c.c.), el-mukaddim (c.c.), el-muahhir (c.c.), el-evvel (c.c.), el-ahir (c.c.), ez-zahir (c.c.), el-batin (c.c.), el-vali (c.c.), el-muteali (c.c.), el-berr (c.c.), et-tevvab (c.c.) el-muntekim (c.c.), el-afuvv (c.c.), er-rauf (c.c.) Malik ul Mulk (c.c.), Zul Celal Vel İkram (c.c.), el- Muksit (c.c.), el-cami (c.c.), el-gani (c.c.), el-muğni (c.c.), el-muti (c.c.), el-mani (c.c.), ed-darr (c.c.), en- Nafiy (c.c.), en-nur (c.c.), el-hadi (c.c.), el-bedi (c.c.), el-baki (c.c.), el-varis (c.c.), er-reşid (c.c.), es-sabur(c.c.) Bismillahirrahmanirrahim Allahumme salli ala ruhi Seyyiduna Muhammedin fil ervahi. Allahumme salli ala cesedi Seyyiduna Muhammedin fil eczadi. Allahumme salli ala gabri Seyyiduna Muhammedin fil guburi. Allahumme ebli ruhe Seyyiduna Muhammedin minni tehiyyeten ve selama. Allahumme Salli ve Sellim ve Barik Ala men ismihu Seyyiduna Muhammed (s.a.v.). Alla- 9

10 humme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihu Seyyiduna Ahmed (s.a.v.). Allahumme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihu seyyidine Hamid (s.a.v.). Seyyiduna Mahmud(s.a.v.), Seyyiduna Ahyed(s.a.v.), Seyyiduna Vahid(s.a.v.), SeyyidunaMah(s.a.v.), Seyyiduna Haşir (s.a.v.), Seyyiduna Akıb(s.a.v.), Seyyiduna Taha(s.a.v.), Seyyiduna Yasin(s.a.v.), Seyyiduna Tahir (s.a.v.), Seyyiduna Mutahhar (s.a.v.), Seyyiduna Tayyib(s.a.v.), Seyyiduna Seyyid (s.a.v.), Seyyiduna Resul (s.a.v.), Seyyiduna Nebiyy (s.a.v.), Seyyiduna Resulur rahmeh (s.a.v.), Seyyiduna Kayyim (s.a.v.), Seyyiduna Cami (s.a.v.), Seyyiduna Muktef (s.a.v.), Seyyiduna Resulul Melahim (s.a.v.), SeyyidunaResulur Rahah (s.a.v.), Seyyiduna Kamil (s.a.v.), Seyyiduna İklil (s.a.v.), Seyyiduna Muddessir (s.a.v.), Seyyiduna Muzzemmil(s.a.v.), Seyyiduna Abdullah(s.a.v.), Seyyiduna Habibullah (s.a.v.), Seyyiduna Safiyyullah(s.a.v.), Seyyiduna Neciyyullah (s.a.v.), Seyyiduna Kelimullah (s.a.v.), Seyyiduna Hatemul Enbiya (s.a.v.), Seyyiduna Hatemur Rusul(s.a.v.), Seyyiduna Muhyin (s.a.v.), Seyyiduna Muneccin (s.a.v.), Seyyiduna Muzekkir (s.a.v.), Seyyiduna Nasirn(s.a.v.), Seyyiduna Mansur (s.a.v.), Seyyiduna Nebiyyur Rahme (s.a.v.), Seyyiduna Nebiyyit Tevbeh (s.a.v.), Seyyiduna Harisun Aleykum (s.a.v.), Seyyiduna Malumun (s.a.v.), Seyyiduna Şehirh (s.a.v.), Seyyiduna Şahid (s.a.v.), Seyyiduna Şehid (s.a.v.), Seyyiduna Meşhud (s.a.v.), Seyyiduna Beşir (s.a.v.), Seyyiduna Mubeşşir (s.a.v.), Seyyiduna Nezir (s.a.v.), Seyyiduna Munzir (s.a.v.), Seyyiduna Nur (s.a.v.), Seyyiduna Sirac (s.a.v.), Seyyiduna Musbah (s.a.v.), Seyyiduna Huden (s.a.v.), Seyyiduna Muhdi (s.a.v.), Seyyiduna Munir (s.a.v.), Seyyiduna Dain(s.a.v.), Seyyiduna Hafiyy (s.a.v.), Seyyiduna Afuvv(s.a.v.), Seyyiduna Veliyy (s.a.v.), Seyyiduna Hakk(s.a.v.), Seyyiduna Kaviyy (s.a.v.), Seyyiduna Emin(s.a.v.), Seyyiduna Me men (s.a.v.), Seyyiduna Kerim(s.a.v.), Seyyiduna Mukerrem (s.a.v.), Seyyiduna Mekin (s.a.v.), Seyyiduna Metin ( s.a.v.), Seyyiduna Mubin (s.a.v.), Seyyiduna Muemmil (s.a.v.), Seyyiduna Vesulun (s.a.v.), Seyyiduna Zu kuvvetin (s.a.v.), Seyyiduna Zu Hurmet (s.a.v.), Seyyiduna Zu Mekanet (s.a.v.), Seyyiduna Zu İzz (s.a.v.), Seyyiduna Zu Fadl (s.a.v.), Seyyiduna Muta (s.a.v.), Seyyiduna Muti (s.a.v.), Seyyiduna Kademu Sıdk(s.a.v.), Seyyiduna Rahmet (s.a.v.), Seyyiduna Buşra (s.a.v.), Seyyiduna Gavs (s.a.v.), Seyyiduna Gays (s.a.v.), Seyyiduna Gıyasun (s.a.v.), Seyyiduna Ni metullahi (s.a.v.), Seyyiduna Hediyetullah (s.a.v.), Seyyiduna Urvetun vuska s.a.v. Seyyiduna Sıratullah (s.a.v.), Seyyiduna Sıratun Mustakıym (s.a.v.), Seyyiduna Zikrullah(s. a.v.), Seyyiduna Seyfullah (s.a.v.), Seyyiduna Hizbullah (s.a.v.), Seyyiduna En Necmus Sakıb (s.a.v.), Seyyiduna Mustafa (s.a.v.), Seyyiduna Mucteba (s.a.v.), Seyyiduna Muntek (s.a.v.), Seyyiduna Ummiyy (s.a.v.), Seyyiduna Muhtar (s.a.v.), SeyyidunaEcir (s.a.v.), Seyyiduna Cebbar (s.a.v.), Seyyiduna Ebul Kasım (s.a.v.), Seyyiduna Ebut Tahiri (s.a.v.), Seyyiduna Ebut Tayyibi (s.a.v.), Seyyiduna Ebu İbrahime (s.a.v.), Seyyiduna Muşeffe (s.a.v.), Seyyiduna Şefiy 10

11 (s.a.v.), Seyyiduna Salih (s.a.v.), Seyyiduna Muslıh (s.a.v.), Seyyiduna Muheymin (s.a.v.), Seyyiduna Sadık (s.a.v.), Seyyiduna Musaddık (s.a.v.), Seyyiduna Sıdk (s.a.v.), Seyyiduna Seyyidul Murselin (s.a.v.), Seyyiduna İmamul-Muttakıyn (s.a.v.), Seyyiduna Kaaidil Gırrul Muhaccelin (s.a.v.), Seyyiduna el-muhaccilin (s.a.v.), Seyyiduna Halilur Rahman (s.a.v.), Seyyiduna Berr (s.a.v.), Seyyiduna Meberr (s.a.v.), Seyyiduna Vecih (s.a.v.), Seyyiduna Nasih (s.a.v.), Seyyiduna Nasıh (s.a.v.), Seyyiduna Vekil (s.a.v.), Seyyiduna Mutevvekkil(s.a.v.), Seyyiduna Kefil (s.a.v.), Seyyiduna Şefik (s.a.v.), Seyyiduna Mukimus Sunnet (s.a.v.), Seyyiduna Mukaddes (s.a.v.), Seyyiduna RuhulKuds (s.a.v.), Seyyiduna Ruhul Hakku (s.a.v.), Seyyiduna Ruhul Kıstı (s.a.v.), Seyyiduna Kafiyn (s.a.v.), Seyyiduna Muktefiy (s.a.v.), Seyyiduna Balig (s.a.v.), Seyyiduna Mubellig (s.a.v.), Seyyiduna Şafiy (s.a.v.), Seyyiduna Vasil (s.a.v.), Seyyiduna Mevsul (s.a.v.), Seyyiduna Sabık (s.a.v.), Seyyiduna Saik (s.a.v.), Seyyiduna Had (s.a.v.), Seyyiduna Muhdi (s.a.v.), Seyyiduna Mukaddem (s.a.v.), Seyyiduna Aziz (s.a.v.), Seyyiduna Fadıl (s.a.v.), Seyyiduna Mufaddal (s.a.v.), Seyyiduna Fatih (s.a.v.), Seyyiduna Miftah (s.a.v.), Seyyiduna Mıftahr Rahmeti (s.a.v.), Seyyiduna Muftahul Cennet (s.a.v.), Seyyiduna Alemul İman (s.a.v.), Seyyiduna Alemul Yakin (s.a.v.), Seyyiduna Delilul Hayrat (s.a.v.), Seyyiduna Musahhihul Hasenat (s.a.v.), Seyyiduna Mukilul Aserat (s.a.v.), Seyyiduna Sufuhun Anizzellat (s.a.v.), Seyyiduna Sahilus Şefaat (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Makam (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Kadem (s.a.v.), Seyyiduna Mahsusun Bilizzi (s.a.v.), Seyyiduna Mahsusun Bilmecid (s.a.v.), Seyyiduna Mahsusun Bişşeref (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Vesilet (s.a.v.), Seyyiduna Sahibus Seyf (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Fazilei (s.a.v.), Seyyidina Sahibul İzar (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Huccet (s.a.v.), Seyyiduna Sahibus Sultan (s.a.v.), Seyyiduna Sahibur Rida (s.a.v.), Seyyiduna Sahibud Derecetir Refiati(s. a.v.), Seyyiduna Sahibu t Taci (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Miğferi (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Livai (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Mi raci (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Kadibi (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Burak (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Hatem (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Alamet (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Burhan (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Beyan (s.a.v.), Seyyiduna Fasihul Lisan (s.a.v.), Seyyiduna Mutahharul Cenan (s.a.v.), Seyyiduna Rauf (s.a.v.), Seyyiduna Rahim (s.a.v.), Seyyiduna Uzunu Hayr (s.a.v.), Seyyiduna Sahıhul İslam (s.a.v.), Seyyiduna Seyyidul Kevneyn (s.a.v.), Seyyiduna Aynun Naim(s.a.v.), Seyyiduna Aynul Gırr (s.a.v.), Seyyiduna Sa dullah (s.a.v.), Seyyiduna Sa dul Halk (s.a.v.), Seyyiduna Hatibul Umem (s.a.v.), Seyyiduna Rafiyur Ruteb (s.a.v.), Seyyiduna İzzul arab (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Ferec (s.a.v.). Sallallahu aleyhi ve ala alihi Allahumme ya Rabbi bicahi Nebiyyikel Mustafa ve resulukel Seyyiduna Murtaza (s.a.v.) Seyyiduna Tahir kulubena min kulli vasfiyn yubaiduna an muşahadetike ve muhabbetike ve emmitna ala sunnetihi vel cemaati veş şevki ila ligaike ya Zel-Celali vel-íkram ve sellallahu ala Seyyiduna ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellim teslima. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alemin. Ve hasbiyallahu ni mel vekil. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym. Allahumme inni ebreu ileyke min havli ve kuvveti ila havlike ve kuvvetike. Allahumme inni neveytu bisselati alen nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem, imtisale bi emrike ve tasdiken li nebiyyike Seyyiduna Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem ve mehab- 11

12 beten fiyhi ve şevken ileyhi ve tazimen li kadrihi ve li kevnihi ehlen li zalike, fetekabbelha minni bi fadlike ve ihsanike ve ezil hicabel gafleti an kalbi vec anni min ibadikes salihiyn. Allahumme sidhu şerefen ala şerefiyhillezi evleytehu. Ve izzen ala izzihillezi adeytehu. Ve nuren ala nurihillezi minhu halektahu. Ve ali mekamehu fiy mekametil murseliyn. Ve derecetehu fiy derecetin nebiyyin. Ve eseluke ridake ve ridahu ya rabbelalemiyn meal afiyyetid daimeti vel mevti alel kitabi ves sunneti vel cemaati ve kelimeteyiş şehadeti ala tehkikiha min gayri tayirin vela tebdil. Vağfiyrli mertekeptuhu bimennike ve fadlike. Ve cudike ve keremike ya ekremel ekremiyn ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin ve alihi ve sahbihi vesellem. Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu ala Seyyiduna ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyeti. Kema salleyte ala Seyyidina ibrahime ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyeti.kema barekte ala ali Seyyiduna İbrahime ve inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim. Ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecidun. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala ali Seyyiduna Muhammed. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin abdike ve resulik. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed. Kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecidun. Allahumme barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme ve terahham ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed. Kema terahhamte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme ve tehannen ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, kema tahannente ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, kema sallemte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, verham Seyyiduna Muhammeden ve ale Seyyiduna Muhammedin ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, kema salleyte ve rahimte ve barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyi ve ezvacihi ummehatil mu minin, ve zurriyetihi ve ehli beytihi kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema 12

13 barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme dahiyel medhuvvat, ve bariel mesmukat, ve Cebbarel kulubi ala fitretiha şakiyyiha ve saidiha, hac al şeraife salavatike ve nevamiye berekatike ve rafete tahannunike ala Seyyiduna Muhammedin abdike ve resulik, el fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka vel mu linil hakka bilhakkı veddamiği li cey şatil ebatil. Kema hummile fad ta laa biemrike bitaatike mustevfizen fiy merdatik, vaiyen li vahyik, hafızan li ahdik, maziyeten ala nefazi emrike hatta evra kabesen li kabisin alaullahi tasilu bi ehlihi esbabehu bihi hudiyetil kulubu ba de havzatil fiyteni vel ismi ve ebhece mudihatil a lam. Ve nairatil ahkam. Ve muniratil İslam. Fehuve eminukel memun. Ve haziun ilmikel mahzun. Ve Şehiduke yevmeddini ve baisuke ni meten ve resulike bil hakkı rahme. Allahummefsahlehu fiy adnike ve eczihi muzaafatil hayri min fazlike muhenneatin lehu gayre mukedderatin min fevzi sevabikel mahluli ve cezili ataikel ma lul. Allahumme ali ala binain nasi binaeh, ve ekrim mesvahu ledeyk, ve nuzulehu ve etmim lehu Nurehu ve eczihi minibti asike lehu makbuleş şehadeti ve merdiyyel mekaleti za mantıkin adilin ve huttetin faslin ve burhanin azim. İnnellahe ve melaiketehu yusallune alennebiyy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslime. Lebbeyk allahumme Rabbi ve sa deyke salavatullahib berrir rahimi vel melaiketil mukarrebine ven nebiyyine vessıddıkıyne veşşuhedai vessalihin. Vema sebbaha leke min şey in ya Rabbel alemine ala Seyyidena Muhammed ibni Abdullahi hatemin nebiyyine ve Seyyidil murseline ve imamil muttekıyne ve Resuli Rabbil alimineş şahidil beşiddai ileyke biiznikes siracil muniri aleyhis selam. Allahummece al salavatike ve berekatike ve rahmetike ala seyyidil murseline ve imamil muttekıyne ve hatemin nebiyyine Seyyiduna Muhammedin ahdike ve resulike imamil hayri ve kaa idil hayri ve resulir rahme. Allahum-mebashu mekamen mahmuden yağbituhu fiyhil evvelune vel ahirun. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme barik ala SeyyidunaMuhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zurriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ansarihi ve eşyaihi ve muhibbihi ve ummetihi ve aleyna maahum ecmaine ya erhamer rahimin. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin adede men salla aleyhi ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede men lem yusalli aleyh, ve salli ala Seyyiduna Muhammedin kema emertena bissalati aleyh. Ve salli aleyhi kema yuhibbu en yusallu aleyh. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin kema emertena en nusalliye aleyh. Allahumme, salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema huve ehluh, Allahumme salli ala SeyyidunaMuhammedin kema tuhibbu ve terdahu leh. Allahumme ya Rabbe Seyyiduna Muhammedin ve ale Seyyiduna Muhammedin salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin ve ağdi Seyyidina Muhammeden ed derecete vel vesilete fil cenne. 13

14 Allahumme ya Rabbe Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedinin ecsi Seyyidina Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme ma huve ehluh. Allahumme salli ala ali Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve ala ehli beytih. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin hatta la yebka minessalati şey. Verham Seyyidina Muhammeden ve ale SeyyidunaMuhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey. Ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey. Ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin hatta la yebka minesselami şey. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin fil evveline ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil ahirin. Ve Salli ala Seyyiduna Muhammedin fiynnebiyyine ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil murselin. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil meleil a la ila yevmiddin. Allahumme a tı Seyyidina Muhammeden el vesilete vel fazilete veşşerefe ved derecetel kebira. Allahumme inni amentu bi Seyyiduna Muhammedin ve lem erehu fela tahrimni fil cinani ru hiyetehu ver zukni sohbeteh ve teveffeni ala milletihi ve veskıni min havzihi meşreban ve reviyyen saigan henien la nazmeu ba dehu ebeden inneke ala kulli şey in kadir. Allahumme ebliğ ruhe Seyyiduna Muhammedin minni tahiyyeten ve selame. Allahumme ve kema amentu bi Seyyidina Muhammedin ve lem erehu fela tahrimni fil cinani ru hiyeteh. Allahumme takabbel şefaate Muhammedinil kubra verfa derecetehul ulya ve atihi su lehu fil ahireti vel ula kema ateyte Seyyiduna İbrahime ve Seyyiduna Musa. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahim, ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyiduna Muhammedin nebiyyike ve resulik, ve Seyyidunaİbrahime halilike ve safiyyyik, ve Seyyiduna Musa kelimik, ve neciyyike ve Seyyiduna İsa ruhike ve kelimetik, ve ala cemi i melaiketike ve resulike ve enbiyaike ve hiyeretike min halkık, ve esfiyyaike ve hassetike ve evliyaike min ehli ardıke ve semaik, ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin adede halkıhı ve rızae nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi ve kema huve ehluhu ve kullema zekerehuz zakirune ve afele an zikrihil gafilune ve ala ehli beytihi ve itretihit tahirine ve selleme teslima. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ezvacihi ve zurriyatihi ve ala cemi in nebiyyine vel murseline vel melaiketi vel mukarrebin, ve cemiil ibadillahis salihine adede ma emtartis-semai munzubeyneteha ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede ma enbetetil ardi munzu dehevteha. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adeden nucumi fiyssemai feinneke ahseyteha. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede ma teneffesetil ervahu munzu halekteha. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede ma halakte ve ma 14

15 tahluku ve ma ehata bihi ilmuke ve ed afe zalik. Allahumme salli aleyhim adede halkıke ve rızaae nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike ve meblağa ilmike ve ayatik. Allahumme salli aleyhim salaten tefuku ve tafdulu salatel musalline aleyhim minel halkı ecmaine kefadlike ve ala cemi il halkık. Allahumme salli aleyhim salaten daimeten mustemirreted devami ala merril leyali vel eyyami muttasıleted devami lenkıdae leha velensı-rame ala merril leyali vel eyyami adede kulli vabilin vetal. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin nebiyyike ve Seyyiduna İbrahime halilike ve ala cemi il enbiyaike ve esfiyyaike min ehli ardıke ve semaike adede halkıke ve rızae nefsik, ve zinete arşike ve midade kelimatike ve munteha ilmike ve zinete cemi i mahlukatike salaten mukerrereten ebeden adede ma ahsa ilmuke ve mil e ma ahsa ilmuke ve ad afe ma ahsa ilmuke salaten tezidu ve tefuku ve tafdulu salatel musalline aleyhim minelhalkı ecmaine kefadlike ala cemi il-halkik. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Ayağa kalk! Allahummece alni mimmen lezime millete nebiyyike Seyyiduna Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme. Ve azzeme hurmetehu ve eazze kelimetehu ve hafıza ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve da vetehu. Ve kessere tabiihi ve firkatehu ve vafa zumretehu ve lem yuhalifu sebilehu ve sunneteh. Allahumme inni es elukel istimsake bi sunnetihi. Ve euzubike minel inhirafi yamma cae bihi. Allahumme inni es eluke min hayri ma saleke minhu Seyyiduna Muhammedun nebiyyuke ve Resuluke sallallahu aleyhi ve sellem. Ve euzubike min şerri mesteazeke minhu Seyyidina Muhammedun nebiyyuke ve resuluke sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumme sımni min şerril fiyteni ve afiyni min cemiil miheni ve eslih minni ma zahare ve ma batane ve nakkı kalbi minel hikdi vel hasedi. Ve la tec al aleyye tibaeten li ehade. Allahumme inni es elakel ahze biahseni ma ta lem. Vetterke li seyyii ma ta lemu ve es eluket tekeffule birrızkı vezzuhde filkefafiy Vel mahrece bilbeyani min kulli şubhetin. Vel felece bissavabi fiy-kulli huccetin vel adle fil gadabi vel ridai vetteslime lima yecri binil kazau vel iktisade fil fakrı vel gına. Vet-tevazua fil kavli vel fiy li vessıdkı fil ciddi vel hezli. Allahumme inne li zunuben fiyma beyni ve beyneke ve zunuben fiyma beyni ve beyne halkık. Allahumme ma kane leke minha fagfirhu. Ve ma kane minha li halkıke fetehammelhu anni ve egnini bifadlike inneke vasiul mağfira. Allahumme nevvir bil ilmi kalbi vesta mil bitaatike bedeni. Ve hallis minel fiyteni sırri. Veşgal bil itibari fikri. Ve kını şerre vesa-visiş şeytani. Ve ecirni minhu ya Rahmanu. Hatta 15

16 la yekune lehu aleyye Sultan. Sadakallahulaziym Dua: Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr Es eluke bismikel azimuttamme kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. Ve la seytanen meriden ve la insanen hasuden ve la zaifen min halkike ve la barren ve la faciren ve la abiden ve la aniden Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed sav, Seyyiduna Ebu Bekir, Seyyiduna Selmani Farisi, Seyyiduna Kasim bin Muhammed, Seyyiduna Caferi Sadık, Seyyiduna Beyazıd Bestami, Seyyiduna Ebul Hasan Harkani, Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, Seyyiduna Yusuf Hamadani, Seyyiduna Hızır as, Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, Seyyiduna Arif Reyvegeri, Seyyiduna Mahmud Fagnevi, Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, Seyyiduna Muhammed Semmasi, Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, Seyyiduna Şahi Nakşibendi, Seyyiduna Aladdin Attar, Seyyiduna Yakup el Cerhi, Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, Seyyiduna Muhammed Zahid, Seyyiduna Derviş Muhammed, Seyyiduna Ahmed Emkeneki, Seyyiduna Muhammed Bakibillah, Seyyiduna İmam Rabbani, Seyyiduna Muhammed Masum, Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, Seyyiduna Nur Muhammed, Seyyiduna Habibullah Canı Canan, Seyyiduna Abdullah Dehlevi, Seyyiduna Halid el Bağdadi, Seyyiduna İsmail Dağıstani, Seyyiduna Has Muhammed, Seyyiduna Şeyh Muhammed, SeyyidunaŞeyh Cemaleddin Gumuki, Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

17 Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, Seyyiduna Sahibul Zaman Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. Fatiha! Bahusus Sahibuz zaman Mehdi as ve Vuzera: 1. Şehamet ul Ferdani ks 2. Yusuf es Sıddiyk ks 3. Abdurrauf ul Yemani ks 4. İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 5. Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 6. Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 7. Burhan el-kermai Gavs ul Enam ks Ya Sahib uz Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. Alallahu Teala derecatihim daimen ve berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti bi hurmeti men la Nebiyye badehu bi hurmeti suret ul Fatiha! 17

18

19 SALI El Hayyu la Yemut: Levlake Levlak lema halaktul eflak... İnneke Mansur... Allahumme inni es eluke min hayri ma ta lemu euzubike min şerri ma Ta lem. Ve estağfiyruke min kulli ma ta lemu inneke ta lemu vela na lemu ve ente allamul guyub. Allahumme erhamni min zamani haza ve ihdakıl fıteni ve tetavuli ehlil cur eti aleyye vestida fiyhim iyyay. Allahummecalni minke fiy iyazin meni in ve hirzin hasinin min cemi il halkıke hatta tubelligani eceli muafa. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede men salla aleyh. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede men lem yusalli aleyh. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema tenbegis salatu aleyh. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema tecibus salatu aleyh. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema emerte en yusalla aleyh. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin-nillezi nuruhu min nuril envari ve eşraka bi şuai sırrıhil esrar. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ve ala ehli beytihil ebrari ecma in. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi bahri envarike ve ma dini esrarike ve lisani huccetike ve arusi memleketike ve imami hazretike ve hatemi enbiyaike salaten tedumu bidevamike ve tebka bibe-kaaike salaten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya Rabbel alemin. Allahumme Rabbel hilli vel haram. Ve Rabbel meş aril haram. Ve Rabbel beytil haram. Ve Rabber ruknil vel makam. Eblig li seyyidina ve mevlana Muhammedin minnes selam. Allahumme salli ala Seyyiduna ve mevlana Muhammedin seyyidil evveline vel ahirin. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Muhammedin fiy-kulli vaktin ve hin. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Muhammedin fil meleil a la ila yevmiddin. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Muhammedin hatta terisel arda ve men aleyha ve ente hayrul varisin. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyil ummiyyi ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid. Ve barik ala Seyyiduna Muhammedinin nebiil ummiyyi kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi ilmuk, ve cera bihi kalemuk ve sebekat bihi meşiyyetuke ve sallet aleyhi melaiketuke salaten daimeten bi devamike bakıyeten bi fadlike ve ihsanike ila ebedil ebedi ebede. La nihayete li ebediyyetihi ve la fenaa li deymumiyyetih. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi ilmuk, ve ahsahu kitabuke ve şehidet bihi melaiketuke verda an ashabihi verham ummetehu inneke hamidun mecid. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ve ala cemi il ashabi Seyyiduna Muhammed. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid. Allahumme bi huşu il galbi indes-sucud. Leke ya seyyidi bi gayri cuhud. Ve bike ya Allahu ya Celilu ve la şey a yuda nike fiy galizil uhud. Ve bi kur- 19

20 siyyikel mukelleli binnuri ila arşikel azimil mecid. Ve bima kane tehte arşike hakka. Gable en tehluges semavati ve savter-ruud. Zake is kunte misle ma lem tezel gattu ilahen urifte bit-tevhid. Fecealni minel muhibbinel mahbu binel mugarrabinel arifiynel aşikine lek. Ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah,ya Allah ya Allah ya Allahu ya Vedud. Allahumme salli ala Seyyiduna ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma ehata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma hakkı hakkı iradetuk. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk. Allahumme salli ala Seyyiduna ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma vesiahu sam uk. Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma zekerehuz zakirun. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma gafele an zikrihil gafilun. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede katril emtar. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede evrakıl eşcar. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede devabbil kıfar. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede devabbil bihar. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede miyahil bihar. Allahumme salli ala Seyyiduna ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma azleme aleyhil leylu ve edaa aleyhin nehar. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin bil guduvvi vel asal. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adeder rimal. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adeden nisai verrical. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin rizaae nefsik. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin midade kelimatik. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin mil a semavatike ve ardık. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin zinete arşik. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede mahlukatik. Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin efdale salavatik. Allahumme salli ala nebiyyir rahme. Allahumme salli ala şefiy il umme. Allahumme salli ala kaşifil gumme. Allahumme salli ala muciliz zulme. Allahumme salli ala mulin nime. Allahumme salli ala mu tir rahme. Allahumme salli ala sahibil havzıl mevrud. Allahumme salli ala sahibil makamil mahmud.. Allahumme salli ala sahibil livail ma kud. Allahumme salli ala sahibil mekanil meşhud. Allahumme salli alel mevsufiybil keremi vel cud. Allahumme salli ala men huve fiyssemai Seyyiduna Mahmudun ve fil ardı Seyyiduna Muhammed. Allahumme salli ala sahibiş şaame. Allahumme salli ala sahibil alame. Allahumme salli alel Mevsufiybil kerame. Allahumme salli alel mahsusi biz-zeame. Allahumme salli ala men kane tuzilluhul gamame. Allahumme salli ala men kane yeraa men halfehu kema yera men emameh. 20

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT Yeni Osmanlılar Berlin 1 İçindekiler Delail`ül Hayrat Pazartesi... 003-033 Salı... 034-043 Çarşamba...

Detaylı

Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min

Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min hemezatiş şeyâtıyni ve euzübike rabbî en yahdurun. ve

Detaylı

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER 365 Gün Duâ ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER ve SURELERİN FAZİLETLERİ -------------------------------------------------------------------------------------------------- İsteme adresi; Arı Sanat yayınevi,( 0212

Detaylı

TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ

TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 [2005], sayı: 15, ss. 253-288. TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ Hür Mahmut Yücer * Giriş Hz.

Detaylı

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım. (3 defa) Bismillâhirrahmânirrahîm. "Allah'tır gerçek İlâh!

Detaylı

ŞEYH ÜL EKBER MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ K.S. HAZRETLERİNİN ÖZEL DUA SI HİZB-UD DEVR UL A LÂ

ŞEYH ÜL EKBER MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ K.S. HAZRETLERİNİN ÖZEL DUA SI HİZB-UD DEVR UL A LÂ ŞEYH ÜL EKBER MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ K.S. HAZRETLERİNİN ÖZEL DUA SI HİZB-UD DEVR UL A LÂ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRALİYM 1) Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î

Detaylı

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala.

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala. ABDEST Hz. Peygamberin (s.a.a.v) Temizlik İmandandır düsturu ile her zaman temiz olmak bizler için bir vazifedir. Temizlik ruhen ve bedenen olmalıdır. Ruhen itikatta, inançta, iyi ahlakta, ibadette; bedenen

Detaylı

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN Yayın Yönetmeni: Yayın Danışmanı: Editör: Tashih:

Detaylı

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu:

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehu l- mülkü ve lehü l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Manası: Allah tan başka hiçbir ilâh yoktur. O nun hiçbir

Detaylı

TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ

TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu AB: Farsça su demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak çeşitli manaları ihtiva eder: Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam,

Detaylı

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle. Hatim Duası Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil âlemin, ResûI-i

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT I Kitabevi AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT Tıpkıbasım ve çeviri Hazırlayanlar Dr. Mustafa Tatcı Dr. Musa Yıldız III ÖN SÖZ Celvetî tarîkinin Pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî

Detaylı

P E Y G A M B E R -sallallahu aleyhi ve sellem- E F E N D İ M İ Z İ N BAZI HAZİNELERİ [ Türkçe ] Derleyen: Muhammed Şahin : Tetkik: Ümmü Nebil : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 49-008 B İ R İ N C

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

BEKTAŞİTERC~~ EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 11 Sayı: 31 (Bahar 2007)------ 209. Ömer Faruk TEBER (*) Özet

BEKTAŞİTERC~~ EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 11 Sayı: 31 (Bahar 2007)------ 209. Ömer Faruk TEBER (*) Özet EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yl: Say: 3 (Bahar 2007)------ 209 BEKTAŞİTERC~~ Ömer Faruk TEBER (*) Özet Alevf-Bektfişf topluluklarnn dinf öğreti, tdô.p ve geleneklerinin günümüze kadar kuşaktan kuşağa sözlü olarak

Detaylı

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim NAMAZ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbilalemin esselatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Namaz Allah ın emirlerinden inananlara farz kıldığı, terki mümkün olmayan,

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, ÇARE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, Euzubillamineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgeldiniz. Hayırla geldiniz. Türkiye'yi, eskiden Türkiye

Detaylı

Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed.

Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed. Sallfı ala Resiılüna Muhammed, Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallfı ala Şemsiddühi Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed. El-evvelü

Detaylı

ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞER Hazret-i Şeyh Niyâzî Mısrî Kuddise Sırrahu's Sâmî

ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞER Hazret-i Şeyh Niyâzî Mısrî Kuddise Sırrahu's Sâmî ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞER Hazret-i Şeyh Niyâzî Mısrî Kuddise Sırrahu's Sâmî Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi rabbil âlemîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî,

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 6 Birinci K sm KUR ÂN-I KERÎMDE KIYÂMET ve ÂHIRET Müellifi mâm- Gazâlî Mütercimi Ömer Beğ Nefs Muhâsebesi kinci K sm MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Seksenüçüncü Bask Hakîkat

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢـــﺴﺑ ﻪﻟﺁ و ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ و TAKDİM

ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢـــﺴﺑ ﻪﻟﺁ و ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ و TAKDİM بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و ا له TAKDİM Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden

Detaylı