OHSAS KAPSAMINDA FMEA UYGULAMASI IN THE OHSAS CONTENTS FMEA APLICATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OHSAS 18001 KAPSAMINDA FMEA UYGULAMASI IN THE OHSAS 18001 CONTENTS FMEA APLICATION"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2010 (53-68) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 1, 2010 (53-68) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) OHSAS KAPSAMINDA FMEA UYGULAMASI Ömer KAHRAMAN*, Ahmet DEMĐRER** *Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi ABD., 54187, Adapazarı, Sakarya **Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakarya Özet Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem artmış, bu kapsamda kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için ayrı bir standart oluşturulmuştur; (OHSAS TS 18001) Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi. Bu yönetim sisteminin en önemli ayağı risklerin belirlenmesidir. Risk analizinin birçok yöntemi vardır. Hata Türü ve Etkileri Analizi de (HTEA-FMEA- Failure Mode and Effect Analysis) sistemdeki hataların, tehlikelerin kazaya sebebiyet vermeden tespit edilmesini ve en öncelikli olandan başlayıp iyileştirilmesini sağlayan bir metottur, ayrıca diğer risk analizlerinden farklı olarak kazaların önceden farkedilebilirliğinin (saptanabilirliğinin) de bulunmasıdır. Bu çalışmada Bursa daki bir otomobil fabrikasının altı bölümünde gerçekleştirilen risk yönetiminin, iş güvenliği alanında ilk defa kullanılacak olan FMEA metodu ile gerçekleştirilmesi konusu ele alınmıştır. Örnek uygulamayla işletmede iş kazası ve meslek hastalığı oluşturabilecek riskler değerlendirilip, bunların engellenmesine yönelik iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: FMEA, Risk Analizi, Đş Sağlığı ve Güvenliği, OHSAS IN THE OHSAS CONTENTS FMEA APLICATION Abstract The importance given to the occupational health and safety has increased with industrialization in the world and our country, in this case a different standard has been developed to protect continuously improving and to provide occupational health and safety in the organizations; (OHSAS TS 18001) Occupational Health and Safety Management System. The most important stage of this management system is to determine the risks. There are several methods of risk analysis. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is a method that is to ascertain the errors and dangers in the system without causing any accidents and to make them better by starting from the top priority of them. Also, this method can detect the accidents formerly different from the other risk analysis methods. In this study, risk management which was made in an automotive factory in Bursa, with the FMEA method which was used in the workshop safety area firstly. With the example application the risks which can cause workshop accidents and occupational illness have been evaluated and some recommendations have been made to prevent these risks. Keywords : FMEA, Risk Analysis, Occupational Health and Safety, OHSAS 1. GĐRĐŞ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nun yaptığı tanıma göre iş sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır. Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre; Sağlık yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil fiziksel ve ruhsal yönden tam bir iyilik halidir. Şekil 1 deki Bu makaleye atıf yapmak için Kahraman Ö. *, Demirer A. **, OHSAS Kapsamında FMEA Uygulaması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2010, 7 (1) How to cite this article Kahraman Ö. *, Demirer A. **, In The OHSAS Contents FMEA Aplication Electronic Journal of Machine Technologies, 2010, 7 (1) 53-68

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Ohsas Kapsamında FMEA Uygulaması istatistik verilerinden anlaşılacağı gibi her yıl azımsanmayacak sayıda çalışanımız kolaylıkla engellenebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından yaşamını yitirmekte veya engelli hale gelmektedir Türkiyede İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sonucu Ölümler Şekil 1. Türkiyede Yıllara Göre iş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Ölümler [1-2] ILO rakamlarına göre; Her gün dünyada yaklaşık 6000 kişi iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Yıllık toplamda kişi iş kazası, kişi ise meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir. Her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmekte ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır [3]. Türkiye de yılları arasında kişi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmiştir [1-3].Makine Mühendisleri Odasının iş sağlığı ve güvenliği oda raporuna göre Türkiye de her 7 dakikada bir 1 iş kazası olmakta, her 10,8 saatte bir çalışan hayatını kaybetmekte ve her 5,5 saatte 1 çalışan sürekli iş göremeyecek biçimde sakat kalmaktadır [3]. Bu da evini geçindirmek için sabah evden çıkan 2 işçimizin akşam evine dönmemesi demektir. Türkiye deki hızlı gelişme ve sanayileşmenin bedeli kesinlikle bu olmamalıdır. Yapılan araştırmalar iş kazalarının %50 sinin kolaylıkla engellenebileceğini, %48 inin sistemli bir çalışma ile engellenebileceğini, %2 sinin ise belirlenemeyen sebeplerden dolayı engellenemediğini göstermektedir. Bu durum bize kazaların %98 inin engellenebileceğini ifade etmektedir. Đş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacı ile yapılan bu çalışmalar sayesinde; a- Đşletmenin sağlık giderlerinin azalması, b- Tazminat giderlerinin azalması, c- Güvenli çalışma ortamında verimliliğin artması, d- Üretimde kalitenin yükselmesi, e- Đşletmenin güven ve itibar kazanması ve f- Pazar payının yükselmesi gibi avantajlar da beraberinde gelmektedir [4]. Đş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin (OHSAS) temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyecek seviyeye düşürmektir, bu çerçevede risk analizi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel taşını teşkil eder [5]. Burada tehlike; kaza oluşturma potansiyelini, risk ise insan veya ekipmanın maruz kalabileceği tehlike ve hasar ihtimalini ifade eder [6]. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki temel yasa olan 4857 sayılı Đş Kanunu, AB nin 89/391 sayılı çerçeve direktifi ve ülkemizce kabul edilmiş olan 155 ve 161 sayılı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır sayılı Đş Kanununun 1. maddesinde: Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. 77. maddesinde işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. Đşverenler iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş 54

3 Kahraman Ö., Demirer A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. hükümleri yer almaktadır. Bu yasanın 78. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklerde de işveren işyerinde risk değerlendirmesi yapılmasından sorumlu tutulmuştur [5]. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) diğer ifadesiyle Hata Türü ve Etkileri Analizi nin (HTEA) çalışmamızda tercih edilmesinin maksadı, sistemin nasıl çalıştığının analiz edilebilmesi, yüksek tecrübe gerektirmemesi ve tüm sektörlerde kullanılabilme özelliğindendir. Klasik risk analizden farklı olarak Saptanabilirlik- Farkedilebilirlik faktörünün eklemesi önemli bir farkıdır. FMEA, sistemde oluşabilecek hataları ve riskleri önceden tahmin edip, meydana geldiklerinde nasıl bir etki oluşturacaklarını öngören ve bunlar için iyileştirme çalışmaları yapan bir tekniktir [7]. FMEA son zamanlarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir teknik olup otomotiv sektörü başta olmak üzere gıda [8], deniz taşıtları imalatı ve nükleer tasarımlar gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanılmıştır. Literatürde risk analizi yöntemine ait değerlendirmeler Pillay ve Wang ın [9], ortaya koyduğu tablolardan (olasılık, ağırlık ve saptama tabloları) uyarlanmıştır. Stamatis [10], ise risk öncelik sayısında alınacak önlemlerin belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Ülkemizde daha çok lisansüstü düzeyinde yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır. Duran A.[11], bina doğalgaz iç tesisatı imalatında oluşması muhtemel hataların tespit edilerek önlenmesini, Algın A. [12], bir tekstil fabrikasında kumaş imalat sürecinde FMEA ile hata türleri, sebepleri ve hata türlerinin müşterilere olan etkilerini incelemiştir. Taşan K. [13], tasarım FMEA yöntemi ile bir otomotiv sanayi işletmesinde güvenilirlik bağlantılarını ele almış, Aran G. [14], kalite iyileştirme sürecinde proses FMEA tekniğini uygulamış ve üretilen motor pistonlarındaki kalite fonksiyonlarını iyileştirme süreçlerini araştırmıştır. Çalışmamıza en yakın olarak Durhan D.[15], iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine sahip çelik boru imalatı yapan bir fabrikada, FMEA tekniği ile risk değerlendirme çalışması yürütmüş ve uygulama sonuçlarını ve de yöntem etkinliğini değerlendirmiştir. 2.RĐSK ANALĐZĐ Đki temel risk analizi yöntemi mevcuttur. Bunlar, nicel ve nitel yöntemlerdir. Nicel risk analizi, riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur. Nitel risk analizinde tehdidin olma ihtimali, tehdidin etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri bulunur. Risk analizi metodolojileri, risk analizi sürecinin matematiksel işlemler ve yorumlarının yapıldığı çekirdek kısmıdır. Risk Yönetim Sistemi şematik olarak Şekil 2 de gösterilmektedir. Tehlikelerin Belirlenmesi Đletişim ve Danışma Risklerin Değerlendirilmesi Risklerin Analizi Risklerin Değerlendirilmesi Đzleme ve Gözden Geçirme Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi Kontrol Önlemlerinin Yerine Getirilmesi Şekil 2. Risk Yönetim Sistemine Genel Bakış [16] 55

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Ohsas Kapsamında FMEA Uygulaması Risk analizi temel formülünü ise şu şeklinde ifade edebiliriz. Risk Öncelik sayısı (RÖS) = Tehdidin Olma Đhtimali (O) x Tehdidin Etkisi (ağırlığı,şiddeti) (A) dir. Kısaca : RÖS= Olasılık x Ağırlık (1) 3.FMEA (HTEA) Klasik risk analizden farklı olarak olasılık ve ağırlık faktörünün yanında saptanabilirlik çarpanının eklemesi önemli bir farkıdır. FMEA riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir. Hatanın ortaya çıkması ile doğacak problemin müşteri gibi algılanması ilkesine dayanmaktadır. FMEA çalışmasında belirlenen bütün hatalar için olasılık, ağırlık ve saptanabilirlik tahmini yapılmaktadır [7]. FMEA yüzlerce hata türünün tamamına iyileştirme yapılması yerine sistemin bütünü üzerinde en büyük katkıyı sağlayacak olan hata türlerini öncelikli olarak ele alarak çözümler üretir. FMEA ilk kez Amerikan ordusu tarafından geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır (9/11/1949 MIL P 1629 nolu prorosedür).sistem ve donanım hatalarının ve bunların etkilerinin belirlenmesi için bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır. Daha sonraları FMEA, yılları arasında NASA tarafından ay seyahati programlarında da kullanılmıştır. Uzun bir süre gizli tutulan teknik yılları arasında ABD uçak sanayinde, 1972 yılında Ford Motor şirketi bünyesinde, 1975 yılında bilgisayar üretiminde ve Japon NEC firmasında ilk endüstriyel uygulamalarında yerini almıştır yılında Amerika nın üç büyük otomotiv şirketi olan Chrysler, Ford ve General Motors tarafından kabul edilerek genel standart olarak benimsenmiştir. Günümüzde FMEA; QS 9000, ISO/TS 16949, ISO 9001:2000 ve diğer kalite yönetim sistemlerinde bir zorunluluk haline gelmiştir [15]. FMEA nın yaygın olarak kullanılabilen dört çeşidi mevcuttur: a -) Tasarım FMEA b -) Proses FMEA c -) Sistem FMEA d -) Hizmet FMEA a-) Tasarım FMEA : Tasarım FMEA, ürün deneme safhasından önce tasarım esnasında veya ürünün fizibilite çalışmaları esnasında karmaşık ürünlerdeki ana riskli bölgeleri bulup ortaya çıkarmak için yapılan FMEA çalışmasıdır. b-) Proses FMEA : Üretim ve montaj işlemlerini analiz etmek için kullanılır. Üretim ve montaj işlemlerinde aksaklıklara yol açan hata türleri üzerine odaklanır. c-) Sistem FMEA : Bütün donanımların ve tasarımın tamamlanmasının sonrasında üretim, kalite güvence gibi sistemlerin akışını en elverişli hale getirmek için kullanılan bir yöntemdir. Sistem FMEA sistemde bozukluklara neden olan potansiyel hata türlerine odaklanır. d-) Hizmet FMEA : Müşteri hizmetlerini geliştirmek amacıyla üretim, kalite güvence ve pazarlama koordinasyonu ile uygulanan bir yöntemdir [17] FMEA nın Öğeleri FMEA çalışmasında olası hatalar belirlenir, bunların yapabileceği etkiler hesaplanır ve bunların öncelikleri ve de farkedilebilirlikleri (saptanabilirlikleri) belirlenir. Tüm bunlar belirli bir sistem ve formül çerçevesinde ele alınır. Hata önceliklerini belirlemede üç ana faktör vardır: Ortaya çıkma, (Olasılık) (O) Ağırlık, (Şiddet) (A) Saptama (Farkedilebilirlik-Saptanabilirlik) (S) [18]. 56

5 Kahraman Ö., Demirer A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Ortaya Çıkma, hatanın sıklığını; Ağırlık, hatanın ciddiyetini (etkisini); Saptama, zarar meydana getiren durumun keşfedilmesindeki zorluk derecesidir. Hatayı ürün müşteriye ulaşmadan tespit etme yeteneğini gösterir. Bu bileşenlerin değerlerini belirlemede pek çok yöntem vardır. Alışılmış yöntem, nümerik skalaların (risk ölçüt tablosunun) kullanılmasıdır.risk Öncelik Sayısı (RÖS), kritiklik sayısı göstergesidir. RÖS her bir hata türü veya nedeni için ortaya çıkma olasılığı, ağırlık ve saptama gibi üç risk faktörü esas alınarak belirlenen sayısal değerdir. RÖS değerinin hesaplanmasında, sözel veya olasılık olarak tanımlanan risk faktörlerinin belirli bir sayı aralığında atanan değerleri alınır. RÖS ile her bir hata türü için riskler tanımlandığından en büyük RÖS' e sahip olandan başlayarak kısa dönemde en aza indirilmesi, uzun dönemde ortadan kaldırılması, için alınacak düzeltici önlemler belirlenir [19].FMEA için RÖS; Olasılık (O), Ağırlık (A) ve Saptama (S) değerlerinin çarpılması ile bulunur. RÖS = O * A * S (2) FMEA süzgecinden geçmiş örnek bir forklift kazasına ait RÖS değerleri Şekil 3 de gösterilmiştir. FMEA tüm bu hata verilerini olasılık, ağırlık ve saptama süzgecinden geçirerek RÖS değeri ile forklift kazasına sebep olacağını önceden söyleyerek bir nevi kazanın oluşmasını engellemiş olur. RÖS değerine göre de hangi hatanın daha öncelikli olduğunu ve bunların üzerine eğilinmesi gerektiğini söyleyerek zamandan ve imkânlardan tasarruf etmeyi sağlar. FMEA nın uygulama süreci Şekil 4 de gösterilmiştir. OLASI HATALAR (Kaza oluşturma potansiyeli) FORKLĐFTĐN YOLDA YAYAYA ÇARPMASI Şekil 3. FMEA ile olası tehlikelere olasılık, ağırlık ve saptama değerlerinin verilmesi 4. ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI FMEA SÜZGECĐ (Olasılık-Ağırlık- Saptama-RÖS) O A S RÖS Yayaların kendilerine ayrılan yoldan gitmemeleri Forklifti kullanan personelin operatör ehliyetinin olmaması Yayanın dalgın, stresli olması Operatörün yasal çalışma saatinden fazla çalışması Operatörün aracı belirlenen hız sınırlarının üzerinde kullanması Forkliftin tepe lambası çalışmaması Forkliftin bakım föyü tutulmuyor Forkliftin lastiklerinin aşınmış olması Yayalara ait belirlenmiş yolun bulunmaması Yola ayna konmamış olması Yolda yağ birikintisi ve zeminin kaygan olması Forkliftin farlarında problem olması Forklift operatörünün daldın, dikkatsiz, stresli oluşu Yaya yolda yürürken kulaklık ile müzik dinliyor olması Yaya ve operatör gerekli iş güvenliği eğitimi almamış olması SONUÇ (Hatanın oluşması-kaza) Araştırma çalışması yılda yaklaşık 300 personelin çalıştığı Bursa daki bir otomobil fabrikasında iç hizmet desteği veren özel bir işletme bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Şirkette gerçekleştirilen FMEA çalışması şu başlıklardan oluşmaktadır: Başlangıç Çalışmaları, Tehlike kaynaklarının ve tehlikelerin belirlenmesi (Tablo 1), 57

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Ohsas Kapsamında FMEA Uygulaması Olası hata etkilerinin, nedenlerinin ve mevcut kontrollerin belirlenmesi, Olasılık, ağırlık, saptama ve RÖS değerlerinin belirlenmesi, (Tablo 2-3-4) RÖS e göre hataların sıralanması, alınacak önlemlerin belirlenmesi (Tablo 5), Öngörülen önlemlerin hayata geçirilmesinin ardından RÖS değerlerinin yeniden hesaplanması gerekecektir. Parça ve Proses Fonksiyonu Bilgisi Topla Potansiyel Hata türünü Belirle Her Hatanın Etkilerini Belirle Her Hatanın Nedenlerini Belirle Mevcut Kontrol Süreçlerini Listele Ortaya Çıkma Değerini Bul Saptama Değerini Bul Aralık Değerini Bul RÖS ü Hesapla Önlem Gerekli mi? Hayır Değişen Veriler Önleyici Faaliyet Öner Đyileşme Evet FMEA Formu Şekil 4. FMEA Süreci [9] Bir işletmede tehlike oluşturacak faktörler bilinmeden hataların nasıl ortaya çıktığını anlamak ve gidermeye çalışmak mümkün değildir. Tablo 1 de işletmede tehlike oluşturacak faktörler çıkarılmıştır. Tehlikelerin iyi bilinerek teknik önlemlerin neler olduğu araştırılmalıdır. 58

7 Kahraman Ö., Demirer A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) FMEA uygulaması çalışmasından önce FMEA ekibi oluşturulmuş ve bu ekipte çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından A ve B sertifikalı iki iş güvenliği uzmanı, bir üst seviye yönetici, bir vardiya amiri ve üç çalışandan oluşmaktadır. Tablo 1. Đşletmede Tehlike Oluşturacak Faktörler Tehlike Ana Kodu T-01 Ana Kategoriler Mekanik (Fiziksel) T-02 Kimyasal T-03 Biyolojik T-04 Radyasyon T-05 T-06 T-07 Termal Elektrik Yangın ve Patlama T-08 Çalışma Ortamları T-09 Đnsan Kaynaklı Tehlikeler T-10 Genel Tehlikeler Alt Tehlike Kodu Alt Kategoriler 1 - Titreşim 2 - Gürültü 3 - Basınç 4 - Makineler 5 - Đş makineleri, forklift vb. 6 - Kullanılan ekipmanlar 1 - Kanserojenler 2 - Alerjenler 3 - Aşındırıcı maddeler 4 - Çevreye zararlılar 5 - Zehirli maddeler 6 - Tahriş ediciler 7 - Asitler 8 - Çözücüler 9 - Toksikler 1 - Mikroorganizmalar ve bakteriler 2 - Virüsler 3 - Alerjenler 4 - Tahriş ediciler 5 - Prionlar 1 - Kızılötesi dalgalar 2 - Morotesi dalgalar 3 - Lazer ışınları 4 - Elektro manyetik alan 5 - Yüksek Frekans 1 - Yüksek Sıcaklıklı malzemeler 2 - Düşük sıcaklıklı malzemeler 1 - Yüksek gerilim 2 - Bozuk elektrik hattı 3 - Statik yük 4 - Kısadevre 1 - Yanıcı maddeler 2 - Parlayıcı maddeler 3 - Fiziksel patlama 4 - Kimyasal patlama 1 - Kapalı ve dar alanlar 2 - Yüksekte Çalışma 3 - Suda çalışma 4 - Kaygan zemin 5 - Çok sıcak ortam 6 - Çok soğuk ortam 7 - Gece Çalışma 8 - Yetersiz Aydınlatma 1 - Sağlıksız duruş yada aşırı vücut gerilmesi 2 - Kurallara uymadan çalışma 3 - Zihinsel baskı ve stres 4 - Đnsan anatomisine uyumlulukta yetersizlik (el/kol, ayak/bacak) 5 - Dalgınlık ve Hayal kurmak 6 - Kendine aşırı güven 7 - Güvenlik Donanımını (KKE) kullanmamak 8 - Yorgun ve hasta olmak 1 - Atıklar 2 - Yapı ve bina kaynaklı 3 - Diğer Tehlikeler 59

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Ohsas Kapsamında FMEA Uygulaması Tablo 2. Hatanın Ortaya Çıkma Sıklığı ve Derecesi (Olasılık-O) Tablosu [9] HATANIN OLUŞMA SIKLIĞI HATANIN OLASILIĞI DERECE Çok Yüksek: Kaçınılmaz Hata Yüksek: Tekrar Tekrar Hata Orta: Ara Sıra Olan Hata Düşük: Nispeten Az Olan Hata Pek Az: Olası Olmayan Hata 1/2 den fazla 10 1/3 9 1/8 8 1/20 7 1/80 6 1/ / / / / den düşük 1 Tablo 3. Ağırlığın Etkisinin Sınıflandırılması (A) Tablosu [9] ETKĐ AĞIRLIĞIN (ŞĐDDETĐN) ETKĐSĐ DERECE Uyarısız Gelen Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen Yüksek Tehlike potansiyel hata 10 Uyarısız Gelen Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye Tehlike sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata 9 Çok Yüksek Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır yaralanmalara, 3. derece yanık, akut 8 ölüm vb. etkiye sahip hata türü Yüksek Ekipmanın tamamen hasar görmesine neden olan ve ölüme, zehirlenme, 3. derece yanık, akut ölüm vb. 7 etkiye sahip hata türü Orta Sistemin performansını etkileyen, uzuv ve organ kaybı, ağır yaralanma, kanser vb. yol açan hata 6 Düşük Kırık, kalıcı küçük iş görmezlik, 2. derece yanık, beyin sarsıntısı vb. etkiye sahip olan hata 5 Çok Düşük Đncinme, küçük kesik ve sıyrıklar, ezilmeler vb. hafif yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan 4 hata Küçük Sistemin çalışmasını yavaşlatan hata 3 Çok Küçük Sistemin çalışmasında kargaşaya yol açan hata 2 Yok Etki yok 1 Tablo 4. Saptanabilirlik (S) Tablosu [9] SAPTANABĐLĐRLĐK SAPTANABĐLĐRLĐK OLASILIĞI DERECE Fark Edilemez Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği mümkün değil 10 Çok Az Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği çok uzak 9 Az Potansiyel hatanın nedeninin saptanabilirliği uzak 8 Çok Düşük Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği çok düşük 7 Düşük Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği düşük 6 Orta Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği orta 5 Yüksek Ortalama Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği yüksek ortalama 4 Yüksek Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği yüksek 3 Çok Yüksek Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın saptanabilirliği çok yüksek 2 Hemen Hemen Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın Kesin saptanabilirliği hemen hemen kesin 1 60

9 Kahraman Ö., Demirer A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Tablo 5. Risk Öncelik Sayısı ( RÖS) Değerlendirme Tablosu [9] RÖS DEĞERĐ RÖS <40 40 RÖS 100 RÖS >100 ÖNLEM Önlem almaya gerek yok. Önlem alınabilir. Önlem alınması gereklidir. FMEA uygulaması işletmenin aşağıdaki bölümlerinde gerçekleştirilmiştir: 1. Vites kutusu bölümü 4. Lojistik bölümü 2. Şasi bölümü 5. Đş makineleri ile çalışma (Forklift, vidanjör) 3. Boyahane bölümü 6. Ambalaj ayrıştırma atölyesi. FMEA çalışması kapsamında ayrıca şu hususlarda gözönünde bulundurulmuştur: FMEA ekibinin tecrübeleri, Đş kazası tutanakları, Kazaya ramak kala tutanakları ve Đş güvenliği kurulu tutanakları. 5-SONUÇLAR FMEA çalışması işletmede 12 aylık bir zaman periyodunda gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma çalışması iş sağlığı ve güvenliği alanında FMEA yöntemi kullanılarak teorik ve pratik uygulamaları kapsayan işletmenin altı atölyelesinde uygulanmış ve iş makinaları atölyesi bu yayında örnek olarak ele alınmıştır. Đş makineleri atölyesinde forkliftler ve vidanjörler değerlendirilmiş ve bunlarla ilgili forkliftler için 22, vidanjörler için 14 adet tehlike tespit edilmiştir (Tablo 6). Đş makinası atölyesindeki RÖS değerleri 80 in üzerindeki tehlike arz eden hususlar için çalışma yapılmış, altındaki değerler tabloda gösterilmemiştir. Đşletme için düzenlenmiş örnek bir risk analiz formu ise Ek1 de verilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarının değerlendirilmesinde en önemli ölçüt Risk Öncelik Sayısı (RÖS) olmuştur. Tek başına bakıldığında her bir faktörde yüksek çıkan değerler (O,A,S) olsa da önemli olan RÖS değerinin yüksekliğidir. Tablo 6 da iş makinaları atölyesi için yapılan bölüm bazlı RÖS değerleri, iyileştirme önerileri ve risklerin ne şekilde geldiği görülmektedir. Đş makinası atölyesine ait RÖS değerlerinin dağılımı Şekil 5 de, tüm işletmeye ait değerlerin dağılımı da Şekil 6 da gösterilmektedir. RÖS dağılımının sadeleştirilmiş hali ise Şekil 7 de verilmiştir. RÖS Dağılımı İş Mak. Atölyesi RÖS Değerleri Dağılımı FMEA Öncesi FMEA Sonrası RÖS Ort.=110,5 RÖS Ort.=55,97 Risk No Şekil 5. Đş Makinası Atölyesine ait FMEA Çalışması Öncesi ve Sonrası RÖS Değerleri Forkliftle alakalı olarak riskler genelde araç ve kullanılan operatör üzerinde yoğunlaşmıştır. Vidanjörlerle genellikle kimyasal malzemeler çekildiği için bu kimyasallar ve çekilen ortamlar riskleri oluşturmuştur ve bunlarla alakalı gerekli eğitimlerin gözden geçirilmesi ve kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanımı konusunda iyileştirme önerileri getirilmiştir. Şekil 5 de FMEA öncesi RÖS ortalamasının 61

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Ohsas Kapsamında FMEA Uygulaması 110,5 gibi çok yüksek olduğu, FMEA sonrası yapılan iyileştirme çalışmaları sonunda bu değerin 55,97 ye düşürüldüğü görülmektedir. Şekil 6. Đşletmenin Geneline Ait FMEA Çalışması Öncesi ve Sonrası RÖS Değerleri Đşletmenin tüm atölyelerinde yapılan FMEA çalışması kapsamında 197 risk unsuru ortaya çıkarılmış ve bunların önemli ve öncelikli olan 166 tanesine iyileştirme önerileri getirilmiş ve 112,07 olan RÖS ortalaması iyileştirme önerileri sonrası 51,72 ye düşürülmüştür (Şekil 6). Tablo 6. Đş Makinaları Atölyesine Ait Yüksek Değerli RÖS ler ve Alınacak Önlemler Risk Önceki Sonraki Hatanın Cinsi Alınacak Önlem No O A S RÖS O A S RÖS 1 Forklifti kullanan kişinin forklift ehliyetinin Đç yönetmelik ile ehliyetsiz araç kullanımının önüne olmaması geçilmeli, kullanım caydırıcılığı arttırılmalı Forklifte günlük bakım takip föyleri asılıp, çalışan personel 2 Araca gerekli kontrolleri yapmadan binme eğitilerek her kullanım öncesi bunların doldurulması sağlanmalı 3 Fabrikadaki belirlenmiş hız sınırının aşılması Mekanik ayarlama (gazı kısılarak) yapılarak forkliftlerin belli hızın üstüne çıkması engellenmeli Atölyedeki yayaya ayrılan yollardan gitme Atölyedeki yaya yollarındaki koruyucu korkulukların gözden geçirilip sayısının arttırılması Gece farların yanmaması Araçlara ışık sensörü takılarak hava karardığı an otomatik yanmaları sağlanmalı Kaldırılan yükün bom yüksekliğini geçmesi Operatörlere duyarlaştırma eğitimi verilip, iş güvenliği yetkilileri tarafından gözetim altında bulundurulması Yükü veya istifi alırken tırnakların gerektiği şekilde Personeller işe başlamadan önce antrenman mahiyetinde ayarlanmaması tırnakları kontrol edecekler Forklifte kapasitesinden fazla yükleme yapma Çatallara ağırlık sensörü monte edilip forklifte fazla yük aldığı takdirde forklift hareket etmeyecek şekilde ayarlanması Alınacak yükün düzensiz istiflenmiş olması Operatör yükü almadan önce kesinlikle kontrol etmeli (gerekirse forkliftten inerek) Bir araca yükleme yapılırken araç şoförünün araçtan Araç şoförü yerde ve forklift operatörünün görüş menzilinde inmemiş olması kalmalı Forklift lastiklerinin aşınmış olması Tüm forkliftlerin lastikleri değiştirilmeli ve aşınmış lastik kullanımı yasaklanmalı Geri giderken ikaz lambası ve sesin çalışmaması Forklifte elektronik sistem ile ağırlık sensöründe olduğu gibi geri ikaz lambası ve sesi çalışmadığı zaman forkliftin hareket etmesini engelleyen sistem monte edilmeli 15 Araca gerektiği kadar yakıt alınmaması Operatörlerin aldığı gazları çalışma saatlerini hesap ederek almaları ve aldıkları gazları fişleme sistemi ile kayıtlandırmaları 16 Gaz alınırken forklifte son aşamada açığa bir miktar gaz çıkması Personelin gaz alırken ağız maskesi kullanması gerekli Yakıt ikmali yaparken başka bir forkliftin ikmal Đkmal bölgesine inip kalkan bariyer yapılması ve içeride bölgesine girmesi sadece bir araç kalmasına izin verecek şekilde dizayn edilmeli Gaz alınırken cep telefonu ile konuşma veya sigara Đkmal bölgesine sabit bir personel (veya kamera) koyarak içme yasakları kontrol altına almak gerekli Çatalların ucunun yere değmemesi Çatalları bir baskı kuvvetine değmeden aracın stop etmesi engelleyen elektronik sistem kurulmalı Vidanjörü kullanan kişinin operatör ehliyetinin Đç yönetmelik ile ehliyetsiz araç kullanımının önüne olmaması geçilmeli, kullanım caydırıcılığı arttırılmalı Araca gerekli kontrolleri yapmadan binme Vidanjöre günlük bakım takip föyleri asılıp, çalışan personel eğitilerek kullanım öncesi bunların doldurulması sağlanmalı

11 Kahraman Ö., Demirer A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Atölyedeki yayaya ayrılan yollardan gitme Vidanjör ile sıvı çekiminde çevredeki araç trafiğini ihmal etme Vidanjör pompa motorunun ara kablosunda elektrik kaçağı olması Vidanjör ile depo, çukur, tava çekilmesi sırasında maske kullanılmaması Bakteri kaplamış makine depo ve tavalarının çekimi Gece farların yanmaması Vidanjörün haftalık bakımının yapılmaması Atölyedeki yaya yollarındaki koruyucu korkulukların gözden geçirilip sayısının arttırılması Vidanjör çekim işlemi yaparken aracı yol üzerinde bırakmamalı, uygun yere park etmeli, atölyede gerekli noktalarda bu şekil boş alanlar oluşturulmalı Pompa motorunun ara kablosunun her kullanım öncesi kaçak kontrolleri yapılmalı, personeller çalışma esnasında KKD'larını kullanarak dikkat etmeliler Ağız maskesiz, eldivensiz ve gözlüksüz kesinlikle müdahale edilmemeli, aksi durumlarda personeller cezalandırılmalı Çalışma öncesinde ve çalışma esnasında ortamın havalandır ması yapılmalı ve personeller KKD (maske) ile çalışmalılar Araçlara ışık sensörü takılarak hava karardığı an otomatik yanmaları sağlanmalı Vidanjöre günlük bakım takip föyleri asılıp, çalışan personel eğitilerek her kullanım öncesi bunların oldurulması sağlanmalı, hafta sonu kontrol edilip teslim edilmeli *Tabloda RÖS değeri 80 in altındaki hatalar(6adet) gösterilmemiş ve bunlarda FMEA çalışması yapılmamıştır. Đş makinaları atölyesinde FMEA çalışması öncesi ve sonrası sadeleştirilmiş RÖS değerleri aralığı Şekil 7a da görülmektedir. FMEA öncesi önlem alınması gerekli grubuna giren 100 ün üzerinde 22 adet yüksek risk var iken bu sayı çalışma sonunda önlem alınabilir ve önlem almaya gerek yok grubuna indirgenmiştir. Aynı durum işletme geneline yönelik yapılan çalışmada da RÖS değerlerinin indirgenerek sola kaydığı görülmektedir (Şekil 7b). Risk Sayısı FMEA Öncesi RÖS DEĞERLERİNİN DAĞILIM I FMEA Sonrası ve üzeri Risk Sayısı FMEA Öncesi GENEL RÖS DEĞERLERİNİN DAĞILIM I FMEA Sonrası ve üzeri RÖS Değeri Aralıkları RÖS Değeri Aralıkları (a) (b) Şekil 7. a)đş Makinaları Atölyesinde FMEA Çalışması Öncesi ve Sonrası RÖS Değerleri Aralığı b)đşletmede Genel FMEA Çalışması Öncesi ve Sonrası RÖS Değerleri Aralığı Şekil 8. Đşletme Genelinde FMEA Çalışması Sırasında Tehlike Türlerinin Dağılımı 63

12 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Ohsas Kapsamında FMEA Uygulaması Đşletmenin tamamında FMEA çalışması sırasında ortaya çıkan tehlike türleri dağılımı Şekil 8 de gösterilmektedir. Riskleri oluşturan en önemli tehlike unsurları başında sırasıyla insan kaynaklı tehlikeler, mekanik tehlikeler, çalışma ortamından kaynaklı tehlikeler ve kimyasallar gelmektedir. Çalışmalarda 84 adet insan kaynaklı tehlike olduğu tespit edilmiştir, bu da çalışan personellerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve eğitim eksikleri olduğunu göstermektedir. Đşletmede personel eğitimlerinin gözden geçirilip eğitime ağırlık verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Đkinci sırada gelen tehlikeler ise mekanik (fiziksel) tehlikelerdir bunlarla alakalıda 56 adet risk unsuru saptanmıştır. Mekanik olarak gerekli koruyucu ekipmanların eklenmesi, makina ve aletlerin gözden geçirilmesi günlük ve haftalık bakım föylerinin oluşturulması gerekmektedir. Đşletmedeki çok önemli riskleri barındıran üçüncü tehlike faktörü ise çalışma ortamından kaynaklanan tehlikelerdir. Özellikle mekanik atölyesinde (Şasi ve vites kutusu) havadaki yağ oranının yüksek oluşu, bilhassa ortamın yaz aylarında çok sıcak olması, zeminin çok yağlı ve kaygan olması, bazı bölgelerde aydınlatmanın yetersiz olması, boyahanedeki dar ve kapalı alanda çalışmalar gibi riskli ortam koşulları mevcuttur. Đyileştirmeye yönelik olarak mekanik atölyesine endüstriyel klimaların takılması, zeminlerin yıkama araçları ile daha sık periyotlarla yıkanması, dar ve kapalı alanlarda özel takım çalışması oluşturulması gibi bir dizi önerilerde bulunulmuştur. Tüm işletmelerde olduğu gibi kimyasal maddelerde önemli riskler içermektedir ve 30 tane kimyasal tehlike ile ilgili riskler tespit edilmiştir. Bu kimyasalların Malzeme Güvenlik Formunun (MGBF) olmaması en önemli eksiklik olup, kullanılan tüm malzemeler için güvenlik formlarının oluşturulması sağlanmıştır. Personel gerek kimyasallar ile çalışmada olsun gerekse diğer işlerde Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanmayı ihmal etmemeleri gerektiği konusunda yeterli eğitimlerin verilmesi ve yaptırımlarla bunun önüne geçilmesi sağlanmıştır. Durhan D.[15], iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine sahip çelik boru imalatı yapan bir fabrikada, yaptığı FMEA yöntemi sonucunda işletmede tehlikeleri sırasıyla mekanik (27 risk), insan kaynaklı tehlike (11 risk) ve kimyasal ve yangın tehlikeleri (5 er) şeklinde belirlemiştir. Bu tehlike unsurları her işletmeye göre farklılık gösterebilmektedir. FMEA çalışması sonunda önerilen iyileştirmelerin kazaların engellenmesine ne oranda katkı sağladığını tespit edebilmek için yıllık kaza sıklık ve ağırlık oranlarına bakmamız gereklidir. Çalışma öncesinde işletmede yılları arasında kaza sıklık ve ağırlık oranlarının değerleri Şekil 9 da gösterilmektedir yılına ait kaza sıklık oranı KSO=18,33, kaza ağırlık oranı KAO=1 olarak belirlenmiştir. Oniki aylık çalışma sonundaki 2009 yılına ait işletmede tespit edilen KSO ve KAO ları ise aşağıda çıkarılmıştır. Yıllık ortalama personel sayısı (Đ ort ) = 300 Oluşan Kaza Sayısı (n) = 4 Kaybedilen işgünü sayısı = Bir yıldaki işgünü sayısı = 300 Kayıp işgünü sayısı (Kaza ve meslek hast.) (k) = 310 Günlük çalışma süresini= 7,5 saat n KSO= * [( Đort *300 *7,5) (10000 *7,5)] (3) 4 KSO= * = 6,66 [(300*300*7,5) (10000 *7,5)] k KAO= * 1000 [( Đort *300*7,5) (10000*7,5)] (4) 64

13 Kahraman Ö., Demirer A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) KAO= * 1000 = 0,51 [(300 *300 * 7,5) (10000 *7,5)] FMEA çalışması sonundaki işletmedeki 2009 yılına ait kaza sıklık oranı 18,33 den 6,66 a, kaza ağırlık oranı ise KAO= 0,50 e düşürüldüğü görülmektedir (Şekil 9). Kaza sıklık ve ağırlık oranlarının yıllara göre düşme eğiliminde olması iş güvenliği açısından istenen bir durumdur. Bu düşmenin başlıca sebepleri; olası risklerin belirlenip önlemlerin alınması, aynı zamanda personele gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi ve kişisel koruyucu donanım kullanılmasının yaygın hale getirilmesidir. Birçok kaza bu eksikliklerden meydana gelmekte olup muhtemel risklerin önceden tahmin edilerek risk öncelik değerlerine göre önlemlerin alınması olabilecek önemli kazaların ortaya çıkmasını engelleyebilmektedir. Yapılan iyileştirme önerilerinin tamamına yakını çalışılan işletmede uygulamaya alınmış olup önemli olan bazı öneriler şöyle sıralanabilir: Mekanik atölyesine endüstriyel tip klimaların devreye sokulması, Gaz istasyonuna otomatik bariyer yapılması, Dar ve kapalı alan çalışmaları için özel ekipler kurulması, Yollardaki gerekli noktalara tümsek aynaların konması, Yapılan işler için görev tanımlarının oluşturulup standartlaştırılması, Kullanılan malzemelerin MGBF lerinin oluşturulması ve Makinalar için gerekli koruyucuların yapılmasıdır. Şekil 9. Đşletmede Yıllara Göre Kaza Sıklık ve Ağırlık Oranları 6. TARTIŞMA VE ÖNERĐLER FMEA genelde kalite çalışmalarında ve yeni parça tasarımlarının oluşturulmasında uygulanmakla beraber proses ve süreç tasarımlarında da kullanılmaktadır. Đş sağlığı ve güvenliği alanında bilhassa ülkemizde pek fazla uygulama imkânı bulamamıştır. Yapılan çalışmada, bir otomobil fabrikasında iş sağlığı ve güvenliği alanında FMEA yöntemini kullanarak bir risk analizi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında üretime destek hizmetleri sağlayan özel bir işletmede sistemin genelinde ( prosesler, süreç ve dış etkenler), tehlikeler tespit edilmiş ve iyileştirme önerileri getirilmiştir. FMEA nın klasik risk analizinden farklı olarak saptanabilirlik 65

14 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Ohsas Kapsamında FMEA Uygulaması parametresi yani hataların önceden tahmin edilebilmesi ihtimalini de hesaba katarak maliyeti çok yüksek olan işlerde tercih edilmesi olumlu sonuçlar verecektir. Sistem üzerinde tahmini güç olası hataların belirlenmesi FMEA nın en önemli avantajıdır. Yapılan çalışmalar sonucunda sistemin tam anlamıyla dökümantasyon işlemi gerçekleştirilmiş, analiz yapılması için proseslerin ve süreçlerin tanımları yapılmış, görev tanımları ve talimatları oluşturulmuştur. Analiz sonuçları doğrultusunda personele gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de verilmiştir. Uygulamalarda RÖS ile ilgili karşılaşılan durumlardan biri farklı hataların aynı RÖS değerine sahip olmasıdır. Bu durumda iki veya daha fazla hata varsa, öncelikle ağırlığı ve sonra da saptama değeri yüksek olan ele alınmalıdır. Ağırlığı yüksek olan hata önceliklidir, çünkü bu değer hatanın etkisini göstermektedir. Saptama, ortaya çıkma değerinden daha önemlidir çünkü burada söz konusu olan hatanın müşteriye ulaşmadan tespitidir [10]. FMEA çalışmasını yaparken alanında tecrübe sahibi bir Takım ve yeteri kadar veri olması gerekir, uygulamanın başarısı bu faktörlere bağlıdır. Aynı zamanda bu FMEA nın dezavantajlarını da oluşturmaktadır, belirlenen takım elemanlarının sübjektif görüşleri FMEA uygulamasında çalışmanın sonucunu olumsuz etkileyebilmektedir, bu yüzden çalışma ekibi oluşturulurken yelpazenin geniş tutulması yani farklı konularda ve konusunda bilgi ve tecrübe sahibi elemanların belirlenmesi daha olumlu sonuçlar verecektir. Ülkemizde FMEA yı iş sağlığı ve güvenliği alanında standartlaştırmak sureti ile kavram kargaşalarını ortadan kaldırıp risk analizinde daha geniş ve daha aktif kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. FMEA uygulaması günümüzde daha çok risklerin yüksek maliyet getireceği alanlarda tercih edilse de iş güvenliğinin ve meslek hastalığının ülkemize ve işletmelere getirdiği mali yükler hiçte azımsanamayacak derecede yüksek olduğu unutulmamalıdır. 7. KAYNAKLAR 1.Yazıcı, M., Đş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 2007 Verileri ve Bazı Yorumlar, Mühendis ve Makine Dergisi, Cilt 50, Sayı 589, Đstanbul, 33-35, Đş sağlığı ve Güvenliği Oda Raporu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yardım, N., Çipil, Z., Vardar, C., Mollahaliloğlu, S., Türkiye Đş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: 2005 Yılları Ölüm Hızları, Dicle Tıp Dergisi Dicle, Cilt 34, Sayı 4, , Đş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Neden Risk değerlendirmesi, T.C Nolu Đş Kanunu, Madde: Ankara. 6. Dizdar E. N., Đş Güvenliği, Murathan yayınevi (4.Baskı), Trabzon, , Akın B., Vedat, E., Çetin, C., Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, 342s. Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., Đstanbul, Scipioni, A., Saccarola, G., Centazzo, A., Arena F. FMEA methodology design, implementation and integration with HACCP system in a food company, Food Control, 13: , Pillay, A., Wang, J., Modified Failure Mode and Effects Analysis Using Approximate Reasoning, Reliability Enginering and System Safety, Cilt 79, 69-85, Stamatis, D. H., Failure mode and effects analysis FMEA from theory to execution, ASQC Quality Pres, Wisconsin, 28-34, Duran A., Bina doğal gaz iç tesisatı imalatı için hata türü ve etkileri analizi,yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

15 Kahraman Ö., Demirer A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Algın A. Hata türü ve etkileri analizi ve bir uygulama, Yüksek Lisans tezi, Đstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşan K., Bir güvenilirlik ve risk değerlendirme metodu olarak hata türü ve etkileri analizi (HTEA) yöntemi: Bir otomotiv yan sanayi işletmesinde uygulanması,y.lis.tezi, Dokuz Eylül Üni. SB Ens., Aran G.,Kalite iyileştirme sürecinde hata türü etkileri analizi (FMEA) ve bir uygulama,yüksek Lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Durhan D., Hata Türü Etkileri Analizi (FMEA) ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1-140, Özkılıç, Ö., Đş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Ajans-Türk Basın ve Basım AŞ., Ankara, 36-7, Yılmaz S. B., Hata Türü ve Etki Analizi, 9 Eylül Üni.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Wang, Y.-M., Chın, K.-S., Poon, G., Yang, J., Risk Evaluation In Failure Mode and Effect Analysis Using Fuzzy Weighted Geometric Mean, Expert System With Applications, Volume 36, 1-13, Yılmaz, A., Hata Türü ve Etkileri Analizi, Yüksek Lisans Tezi, ĐTÜ Fen Bilimleri Enst., Đstanbul,

16 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Ohsas Kapsamında FMEA Uygulaması Ek1: Đşletme için düzenlenmiş örnek bir risk analiz formu 68

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Esin OLCAYTU KAPIKAYA/KARAİSALI KUM OCAĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 9 4 KASIM ARALIK 2009 2012 MÜNİR KARINCAOĞLU Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012 Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE İMALAT SEKTÖRÜNDEFAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE VERİMLİLİĞE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YAPI İŞLERİNDE; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, BÖLÜM:I GİRİŞ Yapı işleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Mehmet ECE 131101192 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç.

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

KÜTÜPHANELERDE YAPISAL OLMAYAN MALZEME KAYNAKLI RİSKLER

KÜTÜPHANELERDE YAPISAL OLMAYAN MALZEME KAYNAKLI RİSKLER İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi The Journal of Information and Documentation Studies Sayı/Number: 2, Sayfa/Pages: 21-38, İstanbul,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DENETİM PLANLAMASINDA ŞİRKETLERDE WEB TABANLI UYGULAMA TOLGA PEHLİVAN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DENETİM PLANLAMASINDA ŞİRKETLERDE WEB TABANLI UYGULAMA TOLGA PEHLİVAN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DENETİM PLANLAMASINDA ŞİRKETLERDE WEB TABANLI UYGULAMA TOLGA PEHLİVAN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAZALARIN ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMASI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı