RİSK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RİSK YÖNETİMİ SINAV SORULARI"

Transkript

1 1. Risk yönetiminin faydaları arasında hangisi yoktur? a) Kayıpları önler b) Belirsizliği önler c) Üretim yavaşlar d) Güvence sağlar 2. Aşağıdaki risk tiplerinden hangisi doğrudur? a) Kontrol dâhilinde olan etkenler b) Başkalarının kontrolünde olanlar RİSK YÖNETİMİ SINAV SORULARI c) Hükümetin gerçekleştirdiği eylemlere bağlı olan etkenler d) Hepsi 3. Kanuni zorunluluklar ve işletmenin kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası ve uygulamaları dikkate alındığında, makul düzeye indirilmiş risk. Bu açıklama hangi hangisinin tanımıdır? a) Kabul edilebilir risk b) Risk değerlendirmesi c) Tehlike olgusu d) Risk planlama 4. Risk değerlendirme süreçlerinden hangisi yanlıştır? a) Bilgi ve veri toplama b) Tehlikelerin tanımlanması c) Önlemlerin belirlenmesi d) Tüm tehlikelerin ortadan kaldırılması 5. Aşağıdakilerden kaç tanesi acil durum yönetiminde yapılması gerekenlerdendir? Tahliye rotaları ve çıkışların belirlenmesi Toplanma alanı ve sorumluluk belirlenmesi Sığınak Herkese sivil savunma ve yangın söndürme eğitimi verilmesi a) 1 b) 2 c)3 d)4

2 6. Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz haline ne denir? a) Deprem b) Heyelan c)acil Durum d)tehlike 7. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne göre kaç ayda bir boşaltma tatbikatlarının yapılması sağlamalıdır? a) 1 ay b) 9 ay c)3 ay d)6 ay 8. Aşağıda verilenlerden hangisi risk analizinin yararlarından değildir? a) Firmanın genişletilmesi, yeni tesislerin kurulması vb. durumlarda yetkililerden daha hızlı izin alınmasını sağlar b) Kredi kuruluşlarından uzun sürede kredi alınmasını sağlar c) Uluslar arası kuruluşlardan uygun koşullarda kredi alınmasını sağlar d) Firmanı veya tesisin güvenliği veya başka bir ifadeyle kaza ve hasar potansiyelinin belirlenmesi 9. Kuruluşlarda risk değerlendirme çalışmaları aşağıdaki durumlardan hangisinde yapılmalıdır? a) İşyeri çalışmalarına 30 günden fazla ara verdiğinde b) İşyerinde yapılan grevden sonra c) İşyerinde teknolojik değişiklik sonrasında d) Her senenin başında 10. Risk değerlendirme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Risk değerlendirme işlemi kuruluşun tamamı için yapılmalıdır. b) Risk değerlendirme işlemi proaktif bir yaklaşımdır. c) Risk değerlendirme işleminin üçüncü adımı Kontrol Tedbirlerinin uygulanmasıdır. d) Kontrol tedbirlerine karar verilmesinde temel kural tehlikenin ortadan kaldırılmasıdır. 11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Risk Değerlendirme takım çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? a) Bütün takım üyelerinin katılımı sağlayacak teknikler kullanılmalıdır. b) Takım liderinin işletmeyi ve risk değerlendirme tekniklerini iyi bilmesi gereklidir. c) Takım üyeleri yeteneklerine göre belirlenmelidir. d) Takım üyeleri aynı meslekten olmalıdır. 12. Bir işçinin başına sert bir cisim düşmesi sonucu ağır yaralanması, işçinin baretini takmaması ve cismin düşmesi ve düşen cismin başına isabet etmesi olaylarının birlikte olması sonucu gerçekleşir. Bu olasılıklar sırasıyla 0.30, 0.10 ve 0.01 ise işçin yaralanması olasılığı ne olur?

3 a)0.41 b)0.041 c) d)0,3 13. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun risk tanımıdır? a) Zarara uğrama tehlikesi b) Tehlikeli bir olayın meydana gelmesi olasılığı c) Sağlık bozulmasının ciddiyet derecesi d) Tehlikeli bir olayın olasılığı ile meydana geldiğinde oluşturacağı sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi 14. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi çerçevesinde yapılacak temel faaliyetlerden değildir? a) Risklerin tanımlanması b) Risklerin değerlendirilmesi c) Risk önleyici ve azaltıcı tedbirlerin uygulanması d) İş kazası istatistiklerinin üretilmesi 15. Kimyasal maddelerle çalışılan yerler için risk değerlendirmesi en az kaç yılda bir yapılır? a)1 yıl b)2 yıl c)3 yıl d)5 yıl 16. Risk algılama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Risk belirlendiğinde bir önem seviyesinde algılanır. Ancak zamanla önem seviyesinde bir düşüş gözlenir. (kanıksama) b) Risk herkes tarafından eşit düzeyde algılanır. c) Ciddi bir kaza sonrası risk algılama seviyesi aniden yükselir. d) Zaman geçtikçe risk algılama seviyesi tekrar azalır. 17. Aşağıdaki faktörlerden hangisi bir kaza veya olayın meydana gelme ihtimali için doğrudur? a) Riske maruz kalmanın tipi, sıklığı ve süresi b) Güvenlik tedbirlerinin işlemez hale getirilmesi veya yanıltılma imkânları c) Riske maruz kalan kişiler, Güvenlik tedbirlerini idame ettirebilme kabiliyeti d) Yukarıdakilerin hepsi

4 18. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? a) Hata türleri ve etkileri analiz metodunda, Risk= şiddet x olasılık x saptanabilirlik formülü ile risk hesaplaması yapılır. b) Kinney metodunda, şans, frekans ve şiddet kavramları kullanılmaktadır. c) Matris diyagramları çok boyutlu düşünce yoluyla problemli konuların açığa kavuşturulmasına katkı sağlar. Matris diyagramları bir probleme veya olaya iştirak eden veya problem veya olay üzerinde etkisi olan faktörlerin, parametrelerin tanımlanmasını ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesini sağlar. d) Hepsi doğrudur. 19. Amaçları zedeleyen, bozan, istenilen şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, ürün/hizmetin birbiriyle tutarlı, uyumlu olmasını önleyen olaylara ne denir? a)tutarsızlık b)risk c)problem d)uygunsuzluk 20. Aşağıdakilerden hangisi riskin tanımıdır? a) Olasılık X Tehlike b) Tehlike X Şiddet c) Etki X Şiddet d) Şiddet X Olasılık 21. Aşağıdakilerden hangisi acil durum yönetiminin safhalarından değildir? a) Önleme b) Ön hazırlık c) Düzeltme ve onarma d) Raporlama 22. Önlemlerin belirlenmesinde öncelik sırası nasıl olmalıdır? 1-Toplu korunma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek 2-Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak 3-Mühendislik önlemleri 4-KKD ları kullanmak

5 5-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla ile değiştirmek a) b) c) d) Aşağıdakilerden hangisi işverenlerin risk değerlendirmesi yapmasının amaçları arasında değildir? a) Tehlikelerin belirlenmesi b)acil önlem gereken risklerin belirlenmesi c)iş kazası sonrası olayı tahlil etmek d)kontrollerin etkinliğinin gözden geçirilmesi 24. Risk değeri R=İhtimalxFrekansxDerece olarak hesaplanan risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir? a)matris b)hazop c)fine-kinney d) Hata ağacı analizi 25. Hangisi risk değerlendirmesinin yapılmasında birey yaklaşımının dezavantajlarındandır? a)insanlar tehlikelerin kendi bölümlerinde olmadığını düşünürler b)çabuk netice alınmasını sağlar c)kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller d)bireyin kendisine olan özgüveni artar 26. Aşağıdakilerden hangisi tehlikelerin tespitinde sorulacak sorulardan değildir? a)tehlike kaynakları nelerdir? b)bu tehlikelerden kim ya da ne zarar görebilir? c)zarar nasıl ortaya çıkabilir? d)tehlikeleri nerede aramak gerekir? 27. Aşağıdakilerden hangisi afetlerin doğrudan etkilerinden biri değildir? a) Alt yapı hasarları b) Parasal kaynakların azalması ve ödemeler dengesinin bozulması c) Hayvan ve tarım ürünleri kayıpları d) Tedavi, beslenme ve giyinme giderleri 28. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Komünikasyon hataları Acil durum b) Tsunami Beklenmedik olay

6 c) Kırım kongo kanamalı ateşi - Tehlike d) Terörizm Risk 29. Aşağıdakilerden hangisi veri toplama, veri analizi ve değerlendirme tekniklerinden biri değildir? a) Nominal grup tekniği b) Histogram c) Kontrol çizelgesi d) Anketler 30. Aşağıdakilerden hangisi kontrol edilebilir bir risktir? a) Mevzuat değişikliği b) İş gücü ve malzemedeki ani fiyat artışları c) Çalışanların greve gitmesi d) Su baskını 31. Olası bir istenmeyen olay (kaza) ile başlayan, bunun gerçekleşmesine neden olabilecek tüm yolları belirleyen ve bunları mantıksal geçitlerle birbirine bağlayan, yukarıdan aşağıya yaklaşımını benimsemiş risk analizi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Neden-sonuç analizi b) Hata ağacı analizi c) Olay ağacı analizi d) Hata modu (türleri) ve etkileri analizi 32. Tecrübeli bir takım liderliğinde disiplinli bir takım çalışması gerektiren ve mutlaka 5 yıllık kaza araştırmasına ihtiyaç duyulan uygulama yöntemi hangisidir? a) X tipi matris yöntemi b) L tipi matris yöntemi c) Olay ağacı analizi d) Hata ağacı analizi 33. Aşağıdakilerden hangisi hata türü ve etkileri analizi (FMEA) çeşitlerinde değildir? a) Sistem FMEA b) Servis FMEA c) Tasarım FMEA

7 d) Kalite FMEA 34. Risk değerlendirmesi TS standardında PUKÖ döngüsü içerisinde hangi adımda yer almaktadır? a) Uygula b) Planla c) Kontrol et d) Önlem al 35. Hata türü ve etkileri analizinde bir sistemin çok yüksek riskli olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk öncelik değeri hangi aralıkta olmalıdır? a) b) c) d) Aşağıdakilerden hangisi Hata Türleri Etkileri Analizi (FMEA) aşamalarında diğerlerinden sonra gelir? a) Fonksiyonların belirlenmesi b) Saptanabilirliğin belirlenmesi c) Şiddetin saptanması d) Süreç kontrollerinin belirlenmesi 37. Hangisi özellikle kimya endüstrisinde sıkça kullanılan bir risk analizi yöntemidir? a) HAZOP b) FMEA c) Olay Ağacı Analizi (ETA) d) Hata Ağacı Analizi (HAA) 38. Hangisi HAZOP yönteminde kullanılan ASME standardına göre proses akış şemalarından hangisinin gösterimi yanlıştır? a) Operasyon b) Denetleme c) Gecikme

8 d) Taşıma 39. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuç analizidir? a) ETA b) FTA c) HACCP d) HAZOP 40. Bir tepe olayın(top event) gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Bu analiz aşağıdakilerden hangisiyle yapılırsa doğru olur? a) Hata ağacı analizi b) Kaza sonuç analizi c) Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları d) Check-list ler 41. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metotlarından değildir? a) Proaktif metotlar b) Kalitatif metotlar c) Kantitatif metotlar d) Yarı kalitatif metotlar 42. Tehlike ve çalışabilirlik analizi (HAZOP) aşağıdakilerden hangisini analiz etmez? a) Çalışan faktörlerini b) Ham maddeler c) Ara maddeler d) Mamul maddeleri 43. Risk kontrol önlemlerinin uygulanmasında aşağıdaki hangi sıra takip edilir? a) Risklerin eliminasyonu-ikame-mühendislik kontrolleri-ayırma- riske maruz kalan personel sayısını ve zamanını azaltma- KKD temin edilmesi. b) İkame-mühendislik kontrolleri-ayırma- riske maruz kalan personel sayısını ve zamanını azaltma- KKD temin edilmesi, c) KKD temin edilmesi- Risklerin eliminasyonu-ikame-mühendislik kontrolleri-ayırma- riske maruz kalan personel sayısını ve zamanını azaltma,

9 Mühendislik kontrolleri-ayırma- riske maruz kalan personel sayısını ve zamanını azaltma- KKD temin edilmesi 44. Olay Ağacı Analizi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Hata Ağacı Analizi ne benzer bir mantık izlenir. b) Olay Ağacı Yöntemi matematiksel bazı hesaplamalar gerektirir. c) Tümden gelim yapılarak sonuca varılır. d) Sistemdeki tüm güvenilir operasyon değişimleri tanımlanarak bir yol belirlenir. 45. Hata Analizinin temelinde ne bulunur? a) Eskiden olmuş kazaların üzerinde durmak. b) Olaylar arasındaki bağlantıları incelemek. c) Bütün ana ve alt prosesleri inceleyerek işleyiş sistemlerini ayrıntısıyla analiz etmek. d) Senelik yayınlanan istatistikler üzerinden yapılır. 46. ISO in amaçları arasında hangisi yoktur? a) Stajyer ve taşeronların korunması b) Ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi c) Sürekli öğrenme yenilikçilik ve iyileştirme d) Risk değerlendirilmesinin yapılması 47. Beş adımdan oluşan risk değerlendirme sisteminde 3. adım hangisidir? a) Risklerin değerlendirilmesi b) Kontrol tedbirlerine karar verilmesi c) Kontrol tedbirlerinin uygulanması d) İzle ve takip et 48. Hata Ağacı Analizi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Olay sıralaması aşağıdan yukarıya doğrudur. b) Sistem karakteristikleri hakkında yetersiz kalır. c) Kazanın ne zaman gerçekleştiğini gösterir. d) Kazaların bireysel veya birleşik alt seviye hata veya olaylarından nasıl kaynaklanmış olabileceğini belirler. 49. Aşağıdaki risk tanımlarından hangisi doğrudur?

10 a) Bir olayın tek bir sonucu var ise risk maksimumdur. b) Risk yönetilemez, ne yaparsak yapalım kesinlikle gerçekleşir. c) Risk şu anda var olan değil ilerde ortaya çıkma ihtimali olandır. d) Risk = Tehdit 50. Risk yönetimi sistemi aşamaları hangisinde doğru verilmiştir? 1.Riskin Tepkisi 2.Riskin Sınıflandırılması 3. Risk Tutumu 4. Risk Analizi 5. Riskin Tanımlanması a) b) c) d) Aşağıdaki risk tiplerinden hangisi yanlıştır? a) Kontrol dahilinde olan etkenler b) Hükümetin gerçekleştirdiği eylemlere bağlı olan etkenler c) Kontrol dışında olan etkenler d) Yarı kontrollü etkenler 52. Karşı Önlem ( Safe Guard) nedir? a) Bir kıymette bulunan açıklıkları kullanan tehditlerin verdiği zararı sıfırlamak ya da azaltmak amacıyla alınan tedbirlerdir. b) Belirli bir tehdidin, sistemin belli bir zayıflığından faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir. c) Sonucu itibariyle güvenlik ihlallerine neden olan risklerin ortaya konması ve yorumlanması işlemidir. d) Korunması gereken her şey. 53. Olay ağacı analizleri hakkında aşağıdakilerden bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Başlangıçta seçilmiş olan olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek sonuçların akışını diyagram ile gösteren bir yöntemdir.

11 b) Hata ağacı analizinden farklı olarak bu metodoloji tümden gelim mantığı kullanır c) Kaza öncesi ve sonrası durumları gösterdiğinden sonuç analizinde kullanılan başlıca tekniktir. d) Olay ağacı analizinde kullanılan mantık, hata ağacı analizinde kullanılan mantığın tersinedir. 54. Aşağıdakilerden hangisi FMEA Hata Türü ve Etkileri Analizi inceleme başlıklarındandır? a) Sistem b)tasarım c) Proses d) Hepsi 55. Hata Türü ve Etki Analizi sürecinde takım hangi unsurları belirlemek üzere çalışmalıdır? I. Sorunun etkileri II. Sorunun olası nedenleri III. Nedenlerin bulunabilirliği a) Yalnız I b) I II c) I II III d) Yalnz III 56. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? a) Risk: Belirli bir tehdidin, sistemin belli bir zayıflığından faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir. b) Risk Yönetimi: R.A. Sonucunda ortaya konan ve yorumlanan risklerin önüne geçmek ve/veya azaltmak amacıyla uygun, maliyet etkin karşı önlemlerin alınması işlemidir. c) Açıklık (Vulnerability): Bir kıymeti tehditlere karşı korumasız hale getiren unsurlar. d) Tehdit (Threat): Bir kıymetteki açıklıkları kullanarak kıymete zarar vermeyen etkenler. 57. Aşağıdakilerden hangisi risk analizinin yararlarındandır? a) Kaza ve hasar potansiyelini en uygun koşullara iyileştirilme olanağı sağlar b) Çalışanların ücretlerinde iyileşme sağlar. c) Firmanın hızlı büyümesini sağlar. d) Tesislerde yapılacak değişiklik işlemlerinde karar verme sürecini uzatır.

12

13

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Abdurrahman KARA, Denizcilik Uzman

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO

Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO RİSK YÖNETİMİ Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO YENİ İSG YAKLAŞIMI AB, İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi 89/391/EEC ile Sorumluluğu büyük ölçüde işverene vererek; RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞANLARIN

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

MUNİSE AKYURT KRİZ YÖNETİMİ

MUNİSE AKYURT KRİZ YÖNETİMİ MUNİSE AKYURT KRİZ YÖNETİMİ 05.05.2015 İÇİNDEKİLER KRİZ VE KRİZİN ÖZELLİKLERİ 3 1. KRİZİN TANIMI VE KAPSAMI 3 2.KRİZ FAKTÖRLERİ 4 2.a Çevresel Faktörler 5 2.b Örgütsel Faktörler 5 3.KRİZ TÜRLERİ 5 3.a

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RİSK TESPİT ETMEK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RİSK TESPİT ETMEK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RİSK TESPİT ETMEK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek MARMARA Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2011 Yayın No: 65 Kitabın Adı: Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek Kitabın

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

Murat ANDAÇ İç Denetçi RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ Risk yönetim prosesi,tehlikelerle,bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesinde ve bu kontrol önlemlerinin etkili ve yeni tehlikelere

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ İsmail TAÇYILDIZ, Denizcilik Uzman Yardımcısı İskenderun Liman Başkanlığı Danışman

Detaylı

Sayıştay Başkanlığı. Risk Yönetimi Rehberi. Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1

Sayıştay Başkanlığı. Risk Yönetimi Rehberi. Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1 Sayıştay Başkanlığı Risk Yönetimi Rehberi Temmuz 2006 SAYIŞTAY RİSK YÖNETİMİ REHBERİ 1 BELGE ADI: PROJE ADI: EŞLEŞTİRME NO: VERSİYON NO: 2 VERSİYON TARİHİ 03.05.2007 Risk Yönetimi Rehberi Sayıştayın Denetim

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KRİTİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KRİTİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KRİTİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ Özlem ÖZKILIÇ Kimya Yük. Müh. İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı ÇSGB Emekli Baş

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ istanbul Sanayi Odası - Çevre Şubesi Yayın no: 2002 7 Çevre Şubesi yayın no: 2002 1 KOBİller İçin ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Rehberi Nisan 2002 İrtibat için: İstanbul Sanayi Odası Tepebaşı, Meşrutiyet Cad.

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı