Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer Issn: GÖÇLE GELEN ALELERN ÇOCUKLARININ ETM-ÖRENM HAKKI VE SORUNLARI ÜZERNE NTEL BR ÇALIMA A QUALITATIVE STUDY ON EDUCATION RIGHTS AND PROBLEMS OF IMMIGRANT FAMILIES CHILDREN Cem TOPSAKAL * Zihni MEREY** Murat KEÇE*** Öz Bu çalımanın amacı Van iline göç eden ailelerin çocuklarının eitim-örenim hakları ve sorunlarının belirlenmesidir. Çalıma nitel aratırma yöntemini esas alan, genel tarama modelinde yapılandırılmıtır. Aratırmanın çalıma grubunu, Van da bulunan yedi ilköretim okulunda görev yapan 7 sınıf öretmeni, 9 bran öretmeni ve 11 okul yöneticisi olmak üzere toplamda 27 katılımcı oluturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüme tekniinin kullanıldıı bu aratırmada, verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz teknii kullanılmıtır. Ulaılan bulgular, uygun görülen ve gerekli olan yerlerde nicel anlatımlarda desteklenerek sunulmutur. Aratırma sonucunda her üç gruptaki katılımcıların (yönetici, sınıf ve bran öretmenleri) genel olarak göç eden ailelerin çocuklarının eitim eitliinden, eitimde imkân ve fırsat eitliinden yeterince yararlanamadıkları; eitim hakkına sahip bulundukları, ancak genel olarak bu haktan yeterince faydalanamadıkları; çocukların okula uyum salama sorununun bulunduunu; çocuklarının göç sonucunda ehir kültürünün etkisinde kaldıkları ve aileden uzaklatıkları gibi düünceler etrafında birletikleri tespit edilmitir. Bununla birlikte eitimde yöneltme konusunda katılımcı gruplar arasında görü ayrılıı bulunmaktadır. Sınıf ve bran öretmenlerin aksine yöneticiler, eitimde yöneltme konusunda örencilerin sorunlarının olduunu; göç eden ailelerin çocuklarının farklı kültürden olan arkadalarıyla kültür çatıması içine girdiklerini, arkada grupları ile iyi ilikiler kuramadıklarını; çocuklarının çevre ile uyum sorunundan kaynaklanan kültür çatıması yaadıklarını ifade ederken; sınıf ve bran öretmenleri ise göç eden ailelerin çocuklarının ailelerinin ilgilenmemelerinden dolayı çevre ile çatıma içine girdiklerini belirtmilerdir. Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract The purpose of this study is to determine educational rights and problems of children of families who immigrated to city of Van. The study is designed as a general survey based on qualitative research method. The study group of the research consists of 7 classroom teachers who are employed in seven elementary schools in Van, 9 subject matter teachers, and 11 school administrators, as 27 participants in total. In this study with interview as data collection tool, content analysis and descriptive analyses techniques were used to analyze the data. Obtained findings are presented as appropriate supported with quantitative explanations. The results of the study showed that participants in the three groups (administrator, classroom, and subject matter teachers) had consensus * Yrd. Doç. Dr., Recep Tayip Erdoan Üniversitesi Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü, Eitim Yönetimi, Teftii, Planlaması ve Ekonomisi ABD. ** Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eitimi ABD. *** Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eitimi ABD.

2 on the following: in general, children of immigrant families do not adequately benefit from equality, equal possibilities and opportunities in education; they have the right to education, however, they generally do not adequately benefit from this right; children suffer from adaptation problem at school; as a result of immigration, children are influenced by the city culture and become distant to their own families. However, there are conflicting views of orientation in education among participants. Contrary to classroom and subject matter teachers, administrators stated that children have problems of orientation in education; children of immigrant families coming from different cultures experience culture conflicts with their friends; they cannot form good relationships with their friend groups; they also experience culture conflicts due to adaptation problems in the environment. Classroom and subject matter teachers, on the other hand, stated that children of the immigrant families experience conflicts with the environment due to the fact that families do not pay attention. Keywords: Family, Immigration, Children, Education Right to education, Van. GR Çocuk kavramı mensup olduu toplumların yapılarına, kültürlerine, inançlarına, ekonomilerine göre deien bir kavramdır (nan, 1968). Çocuk kavramı, toplumdan topluma, zamandan zamana deien dinamik bir kavram olduu için, bugün bile herkesin üzerinde görü birliine vardıı, çocuun net bir tanımı yapılabilmi deildir (Polat, 2007). Bunun temel nedeni sosyal bilimlerce çocukluk yaının nerede balayıp nerede bittiiyle ilgili farklı görülerin ortaya atılmasıdır. Çocuk hakları ise kanunen ve toplumsal normlara balı olarak, dünya üzerindeki tüm çocukların doutan sahip olduu fiziksel, psikolojik, sosyolojik ve politik açıdan nitelendirilen hakların hepsini birden içine alan evrensel bir kavramdır (Wald, 1987). Bu nedenle sözlemede, çocuun haklarının fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki güvenliin korunması ayrıntılı olarak ele alınmı, bunların eksiksiz bir ekilde sözlemeyi onaylanan devletlerce gerçekletirilmesi istenmitir (Akyüz, 1999). Sözleme de çocuk hakları farklı baslıklar altında ifade edilse de sözü edilen çocuk hakları; yaamsal haklar, katılma hakları, korunma hakları ve gelime hakları, olmak üzere dört grupta incelenmektedir (Akyüz, 2000; Karaman - Kepenekçi, 2010; Karaman - Kepenekçi ve Aslan, 2011). Çocuun kendini en üst düzeyde gerçekletirebilmesi için gerekli olan eitim hakkını, yukarıda ifade edilen gelime hakları arasında deerlendirmek mümkündür. Eitim hakkı, temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılmasında kiinin toplumdan ve devletten isteyebilecei haklar olarak tanımlanan isteme hakları sınıfına dâhildir. Dier bir sınıflandırma ekli olan birinci, ikinci ve üçüncü kuak hakları tasnifi çerçevesinde ise eitim hakkı ikinci kuak bir hak olmakla birlikte belki de üç kuaın çeitli yönlerini kapsayan tek haktır. Eitimin kültürlerin oluumu, aratırılması, korunması, aılanması, kuaktan kuaa aktarılarak yaatılması, gelitirilmesi gibi sosyal görevlerinin ve kültürlerin de eitimi etkilemesinden ötürü eitim ve kültür kaynamı, bütünlemi ve eitim hakkı, kültürel haklar kategorisinde yerini almıtır. Ayrıca kolektif-bireysel hak ayrımı çerçevesinde yapılan deerlendirmede ise; eitim hakkı ve özgürlüünü talep etmenin kiinin hakkı olduuna; ancak kiinin çou kez kendi çabası ile hakkın konusunu gerçekletiremeyeceine, eitim hakkının ancak örgütlü ve kurumsallamı yapılar içinde kullanılabileceine, bu nedenle de eitim hakkının bireysel olduu kadar kolektif yönünün de olduuna dikkat çekilmektedir (Terziolu, 2006 akt: Günaydın, 2008). Eitim hakkı, Birlemi Milletler Örgütü, Birlemi Milletler Eitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve birlii Tekilatı gibi örgütlerce kabul edilen belgelerde tanımlanmı, bildirge, sözleme, tavsiye, karar, ilke, vb. nitelikte çok sayıda uluslararası ve bölgesel insan hakları belgesinde güvenceye alınmıtır (Gülmez, 2000). Eitim hakkı ile ilgili evrensel düzeyde ilk düzenlemenin nsan Hakları Evrensel Bildirisinde yer alması, Birlemi Milletlerin sosyal, ekonomik ve kültürel hakları, medeni hakları, medeni ve siyasal haklarla uyumlu olarak gelitirme yönündeki kapsamlı çabalarının balangıcı oluturmutur. Bu hakların bölünmezliini 20 Kasım 1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözlemede güvence altına alınmıtır (Akyüz, 2001). nsan Hakları Evrensel Bildirisi nin eitim hakkı ile ilgili olan 26. maddesinde; herkesin eitim hakkına sahip olduu, ilk eitimin zorunlu olduu ve parasız olması gerektii, teknik ve mesleki eitimden herkesin yararlanabilmesi ve

3 yükseköretimin, baarıya göre, herkese tam bir eitlikle açık olması gerektii ilkeleri öngörülmütür. Maddenin ikinci fıkrasında; insan kiiliinin tam gelimesi, insan hak ve özgürlüklerine saygının güçlenmesi, bütün uluslar, ırklar ve dini topluluklar arasında anlayı, hogörü ve dostluu güçlenmesi ve BM ın barıın sürdürülmesi yolundaki çalımalarını gelitirilmesi eitimin amaçları olarak belirtilmitir (Terziolu, 2006). Çocuk Hakları Sözlemesi nin 42. Maddesine göre: Taraf devletler, Sözleme ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetikinler kadar çocuklar tarafından da yaygın biçimde örenilmesini salamayı taahhüt etmilerdir. Sözleme nin 28. maddesi ile hiçbir ayrım gözetilmeksizin bütün çocukların eitim hakkına sahip olduu belirtilmekte; eitimin kalitesini belirleyen bir çerçeve sunulmaktadır. 29. madde çocuk merkezli bir öretme ve örenme modelini öngörerek; örencilerin eitim sürecine aktif biçimde katılacakları, kendi balarına sorunlarını çözebilecekleri, yaam boyu örenerek doru kararlar verebilecek özgüveni kazanacakları bir yapıyı gündeme getirmektedir (Karaman - Kepenekçi, 2000). Çocuun eitim haklarının yerine getirilmesi günümüzün en önemli ve ivedilikle çözüme kavuturulması gereken sorunlarından birisidir. Çocuun eitim hakkını gerçekletirme yükümlülükleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bata olmak üzere ilgili mevzuatta yer almaktadır. Eitim hakkına ilikin düzenlemeler hiç kukusuz öncelikle Anayasal ilkelere balanmıtır. Cumhuriyetin laik ve sosyal karakteri eitim hakkının ana kurallarını belirlemi, Cumhuriyetin demokratik ve hukuk devleti olma arayıı, bu hakkın kullanımı konusunda gerek devletin gerekse kiilerin birbirlerinden beklentilerini, karılıklı sorumluluklarını ve bunların sınırlarını tespit etmeye yardımcı olacak esasları iaret etmitir. Bu konudaki en temel hüküm, 1982 Anayasası nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler balıklı Üçüncü Bölümde Eitim ve Örenim Hakkı ve Ödevi adı altındaki 42. maddesidir. Anayasanın 42.maddesi: Kimse, eitim ve öretim hakkından yoksun bırakılamaz. Örenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. lköretim, kız ve erkek bütün vatandalar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddi imkânlardan yoksun baarılı örencilerin örenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve baka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eitim ve öretim kurumlarında sadece eitim, öretim, aratırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez (Yaar, 2000, akt: Günaydın, 2008). Anayasada bu temel hüküm dıında; din ve ahlak eitimini düzenleyen 24/4. madde; bilim ve sanat özgürlüünü düzenleyen 27/1. madde; yükseköretim kurumları ve üst kurulularını düzenleyen 130, 131, 132. maddeler; inkılâp kanunlarının ve bu arada Tevhid-i Tedrisat Kanununun korunmasını düzenleyen 174. madde de eitim hakkı ile ilgili düzenlemeler içermektedir (Terziolu, 2006; Altunya, 1990, 51) nsanlar arasında en çaresiz ve en incinebilir durumda olan çocukların hakları konusunda, uygulamada, öteden beri korunma ve beslenme hakları ön planda tutulmaktadır (Akyüz, 2001). üphesiz bu haklar, çocuun yaaması ve gelimesi için ön koullardır; ancak tüm potansiyellerini gerçekletirecek biçimde geliebilmesi için çocuun en temel haklarından biri olan eitim hakkı da ön planda tutulmalıdır. Eitim hakkı; cinsiyet, renk, dil, din, soy, köken vb. özelliklerin yanı sıra, özellikle ya yönünden de bir ayrım gözetmeksizin tüm insanlara tanınmı olan bir haktır. (Gülmez, 2000) Çocuk eitimi günlük yaamda önemli yere sahiptir. Çocuun eitim-öretiminin salanması ise bireylerin ve insan hakları üzerinde koruyucu egemenlie sahip kamu otoritesinin bata gelen ödevleri arasında yer almaktadır (Yaar, 2000). Çocukların eitimi hakkı siyasi, kültürel, ekonomik vb. birçok toplumsal olay sonucunda ulusal ve uluslararası yasalarda dile getirilen düzeyde yerine getirilmemektedir. Ülkemizde çocukların eitim hakkının salıklı bir ekilde yerine getirilmesini engelleyen etmenlerin baında göç hareketleri gelmektedir. Bu hareketler sonucunda toplumun gerek sosyal yapısı, gerekse eitim yapısı olumsuz yönde etkilenmektedir. Göç, nüfusun belirli bir bölümünün çeitli nedenlerle bulunduu yerden ayrılıp baka bir yere yerlemek amacıyla gitmesidir (Baol, 1995, 209 akt: ahin, 2012). Göç, belirli bir sosyal yapı içindeki birey ve grupların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel nedenlerden dolayı bir

4 yerden baka bir yere gitmeleri eklinde tanımlanır (Ozankaya, 1971 den akt: ahin, 2012). Göç, genel olarak bireylerin ya da ailelerin yaadıkları yerlerden baka yerlere çeitli sebeplere dayalı olarak yer deitirme olarak kendisini göstermektedir. Göç ailelerin yaam alanlarında sorunları beraberinde getirmekle birlikte, okullarda özellikle ilköretim okullarındaki örencilerin eitim-öretiminde bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Göçle birlikte okulların alacaı örenci sayısı artmakta ve buna balı olarak bir sınıfa düen örenci sayısında artı meydana gelmektedir. Ayrıca örenciler eitim araçlarından yeterince yararlanamamaktadırlar. Göçle birlikte okulların oyun alanları, okul çalıanları ve yardımcı personeli yetersizlemekte, sınıf içi örenci sorunları artmakta, sınıf içi demokrasi iletilememekte ve disiplin sorunları ortaya çıkmaktadır (Karaku, 2006: 12). Göç eden ailelerin çocuklarının eitimi için önemli bir sorun olmakla birlikte göç, ülke kalkınması ve milli eitim için de oldukça önemli bir sorundur. Ekonomik deeri olan ilerde çalımaya alımı çocukların göç ettikleri yeni çevrede de aynı amaçla fakat deiik ilerde çalımak durumunda kalmaları ve okulu daima ikinci plana atmaları, göçün bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Aslan, 2001:3). Literatür incelendiinde, göç olgusunun eitim üzerindeki etkilerine ilikin birçok çalıma yapıldıı görülmektedir (Birinci, 2003; Han, 2010; Karaku, 2006; Sevim, 2001; Tok, 2010; çli, 1999; Uluocak, 2009; Nar, 2008; Tezcan, 1985; 1994; Uygar, 2008; Yıldız, 2010). Bu aratırmalardan bazıları u ekilde özetlenebilir: Sevim (2001). Terör nedeniyle Elâzı a göç eden ailelerin çocuklarının eitim durumu isimli çalımasında göçün çocukların eitimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini aratırmıtır. Aratırmaya katılan hane halkı bakanları ekonomik olarak düük seviyede bir gelire sahip olduklarını, bunun neticesinde çocuklarına daha fazla eitim imkânı salayamadıklarını dile getirmilerdir. Ayrıca aratırma sonucunda göç eden çocukların bir kısmının göçün etkisiyle okula devamlarının aksadıı dile getirilmektedir. Uluocak (2009), ç göç yaamı ve yaamı çocukların okulda uyumu çalımasında göç yaamı çocuklarda problemlerin daılımı ile ilgili olarak, birinci sırada okul baarısızlıını (%30) belirttiklerini dile getirmektedir. Göç çocukların yeni bir çevreye uyumlarında zaman aldıı birçok disiplinsiz davranılara yol açmaktadır. Tok (2010), Göç alan okullarda ilköretim 4. ve 5. sınıf örencilerinin rehber öretmen ve sınıf öretmenlerinin görülerine göre örenme güçlüklerinin incelenmesi isimli çalımasında sözlü anlatım güçlüü çeken örenciler için sözcükleri söylemede, anlatmak istediklerini tam olarak ifade etmede, metinle ilgili sorulara cevap vermede, okudukları metni özetlemede ve balık bulmada, noktalama iaretlerinin kullanımında zorluk çektikleri ifade edilmektedir. Karaku (2006), Göç olgusu ve eitime olumsuz etkileri (Sultanbeyli örnei) göç ile gelen çocuun okula uyum salayamadıını, herkesin ona karıymı düüncesine kapıldıını belirtmitir. Bu durum çocuk ve aile arasında problemlere yol açtıını ve sınıf ortamında birçok disiplinsiz davranılara yol açtıını tespit etmitir. Han (2010), Göç eden ailelerin çocuklarının eitim ve öretimde karılatıkları uyum sorunları çalımasında, Büyükehir e göç eden ailelerin çocuklarının okula uyum sürecinde önemli sorunlar yaadıkları, arkada ve çevre edinmede güçlüklerle karılatıı, iletiim sorunları yaadıı, çevrelerinde danıabilecekleri veya bilgi alabilecekleri kii ya da kurumların az olduu ifade edilmektedir. çli (1999) ise, Denizli ye göç eden ailelerin eitime bakı açıları isimli çalımasında göç eden ailelerin eitim ve meslek düzeyleri düük olmasına ramen eitimi önemsedikleri çocukları için iyi bir eitim istedikleri görülmütür. Ayrıca eitimi ekonomik olarak sınırlı bir meslek olanaı olarak görseler de çocukların okuldaki baarıları için gerekli tedbirleri almadıkları ifade edilmektedir. Tezcan a (1994) Ülkemizde göç ve eitim sorunları, göçler eitimin niteliini olumsuz etkilemektedir. Kalabalık sınıflarda eitimin nitelii dümektedir. Hızlı göçler nedeniyle kırsal

5 kesimdeki çocukların yükünü de kent okulları üzerlerine almı durumdalar. Bu durum okul, öretmen, araç-gereç sayısının yetersizliine ve örencilerin baarısızlıına yol açmaktadır. Yukarıdaki çalımalarda da görüldüü üzere göç sonucunda örenimlerini baka okullarda devam eden çocuklar ile ilgili olarak farklı deikenler açısında göçün çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini inceleyen birçok çalıma mevcuttur. Ancak alanla ilgili literatür tarandıında, göçün çocukların eitim hakkını nasıl etkiledii ile ilgili olarak dorudan herhangi bir çalıma ile karılaılmamıtır. Bu nedenle, bu aratırma göçün çocukların eitim hakkını nasıl etkilediini belirleyerek bu alandaki bulunan eksikliin giderilmesine katkı salayacaına inanılmaktadır. YÖNTEM Bu çalıma nitel aratırma yöntemini esas alan, genel tarama modelinde yapılandırılmıtır. Tarama modelleri, geçmiteki ya da u andaki bir durumu var olduu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan bir aratırma yaklaımıdır. Aratırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koulları içerisinde var olduu biçimiyle tanımlanmaya çalıılır. Onları herhangi bir ekilde deitirme ya da etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2007: 77). Nitel aratırmalar, gözlem, görüme ve doküman inceleme gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldıı, algıların ve olayların doal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik sürecin izlendii aratırmalardır (Yıldırım ve imek, 2006: 39). Nitel aratırmalarda elde edilen sonuçlar evrene genellenememekle birlikte, elde edilen sonuçlar, konuya ilikin bir bakı açısı salaması bakımından önemlidir. Nitel aratırma yönteminin kullanıldıı bu aratırmada; karmaık kiisel ve duygusal sorunların ortaya çıkarılmasına yardımcı olması, istenilen bilginin eksiksiz olarak ve derinlemesine elde edilebilmesi, alınan cevaplara anında dönüt vermeye imkân salaması, deiik ve anında deiebilen koullara uyabilme esnekliine sahip olması, soruların sayısı ve sırasını deitirme serbestlii tanıması gibi özelliklerinden dolayı yarı yapılandırılmı görüme yöntemi kullanılmıtır (Ekiz, 2003; Çepni, 2005; Yıldırım ve imek, 2006; Karasar, 2007). Çalıma Grubu Aratırmanın çalıma grubunu, Van da bulunan yedi ilköretim okulunda görev yapan 7 sınıf öretmeni, 9 bran öretmeni ve 11 okul yöneticisi olmak üzere toplamda 27 katılımcı oluturmaktadır. Aratırmaya katılan öretmen ve idareciler, kritik durum örneklemesi olarak nitelendirilen örneklem türü yardımıyla belirlenmitir. Kritik durum örneklemesinde, kritik bir durum veya durumların varlıına iaret eden en önemli gösterge bu, burada oluyorsa, baka benzer durumlarda kesinlikle olur veya tam tersine bu, burada olmuyorsa, baka benzer durumlarda kesinlikle olmaz eklinde bir ifadededir. Patton (1987) a göre bu durumun baka bir göstergesi bu grup belirli bir problemle karılaıyorsa, dier bütün gruplar kesinlikle bu problemle karı karıya kalır eklinde bir yargının varlıı veya yokluudur. Dier taraftan bir veya birkaç kritik durumun çalıılması, benzer bütün durumlara ilikin belirli genellemelerin yapılmasına olanak vermez. Buna ramen aratırma sonucunda elde edilen veriye dayalı sonuçların zenginlii ve inandırıcılıı sınırlı ölçüde genellemeler yapılmasını olanaklı kılabilir (akt. Yıldırım ve imek, 2006: 111). Tablo 1. Çalıma Grubundaki Katılımcılara likin Demografik Bilgiler Katılımcı Adı Görevi Görev Yaptıı Okul A Sınıf Öretmeni Bostaniçi Vali A. Cevdet Bey.Ö.O. B Sınıf Öretmeni Kerim Tuncer.Ö.O. C Sınıf Öretmeni Beyüzümü.Ö.O. Ç Sınıf Öretmeni. Hakkı Tonguç.Ö.O. D Sınıf Öretmeni TOBB.Ö.O. E Sınıf Öretmeni emsi Bey.Ö.O. F Sınıf Öretmeni Beyüzümü.Ö.O.

6 G Bran Öretmeni emsi Bey.Ö.O. Bran Öretmeni Kerim Tuncer.Ö.O. H Bran Öretmeni Mustafa Cengiz.Ö.O. I Bran Öretmeni Beyüzümü.Ö.O. Bran Öretmeni Beyüzümü.Ö.O. J Bran Öretmeni TOBB.Ö.O. K Bran Öretmeni Kerim Tuncer.Ö.O. L Bran Öretmeni. Hakkı Tonguç.Ö.O. M Bran Öretmeni Bostaniçi Vali A. Cevdet Bey.Ö.O. N Okul Müdürü Bostaniçi Vali A. Cevdet Bey.Ö.O. O Okul Müdürü emsi Bey.Ö.O. Ö Okul Müdürü Kerim Tuncer.Ö.O. P Okul Müdürü TOBB.Ö.O. R Okul Müdürü. Hakkı Tonguç.Ö.O. S Okul Müdür Yardımcısı emsi Bey.Ö.O. Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Cengiz.Ö.O. T Okul Müdür Yardımcısı TOBB.Ö.O. U Okul Müdür Yardımcısı Beyüzümü.Ö.O. Ü Okul Müdür Yardımcısı Kerim Tuncer.Ö.O. V Okul Müdür Yardımcısı Bostaniçi Vali A. Cevdet Bey.Ö.O. Veri Toplama Aracının Gelitirilmesi Aratırmanın ilk aamasında eitim hakkı nedir? Nasıl kullanılır? Bir ehirden baka bir ehre göç eden aileler ne gibi problemlerle karılaırlar? gibi sorulara cevap aramak amacıyla literatür taraması yapılmıtır. Buna balı olarak aratırmada kullanılacak olan veri toplama aracı gelitirilmitir. Aratırmada yarı yapılandırılmı görüme kullanılmıtır. Yarı yapılandırılmı görüme; verilerin hızlı kodlanmasına ve analiz edilmesine imkan tanıması, katılımcıların verdikleri bilgiler arasında benzerlik ve farklılıkları karılatırmaya yardımcı olması gibi özellikleri nedeniyle kullanılmıtır (Çepni, 2005; Büyüköztürk ve di., 2008). Öretmen ve idarecilerin göç eden ailelerin çocuklarının eitim hakkına ilikin görülerini belirlemek amacıyla 3 temel soru ve bunlara ait alt sorular olmak üzere toplam da 9 soru maddesinden oluan yarı yapılandırılmı görüme formu kullanılmıtır. Konuyla ilgili olarak eitim uzmanlarından görüme formundaki soruların açık ve anlaılır olup olmaması, aratırılan konuyu kapsayıp kapsamaması, aratırılan verileri salayıp salamaması açılarından kontrol etmeleri istenmitir. Sonuçta uzmanlar tarafından soru maddelerinin geçerlilii saptanmı ve yeterli görülmütür. Verilerin Toplanması Aratırmaya ilikin veriler, aratırmacılar tarafından eitim-öretim yılında Van il merkezindeki 7 farklı ilköretim okulunda görev yapan 27 katılımcı (7 sınıf öretmeni, 9 bran öretmeni, 11 okul yöneticisi) ile yüz yüze iletiim kurmak suretiyle toplanmıtır. Aratırmacılar öretmen ve idarecilere, yapılan çalımanın amacı ve içerii hakkında bilgiler vermi ve yapılan çalımanın bilimsel bir çalıma olduu tamamen bilimsel amaçlar için kullanılacaı ve katılımcıların kimliklerinin açıklanmayacaı belirtilmitir. Verilerin Analizi Görüme teknii kullanılarak verilere ulaılması planlanan bu aratırmada verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz teknii kullanılmı, bulgular uygun görülen ve gerekli olan yerlerde nicelletirilerek (sayı kullanılarak) sunulmutur. Nitel bulgular analize açıklık getirmek, güvenirlii arttırmak için nicel ifadeler kullanılarak belirtilebilir (Yıldırım ve imek, 2006: 178). Verilerin içerik analiziyle incelenmesinin nedenleri: Temel amacının toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilikilere ulamak olması, çeriklerle ilgili ortak ve sistematik verilere ulamayı öngörmesi,

7 Mevcut metinlerin nitel ve nicel boyutlarından hareketle bilinmeyen sosyal gerçee yönelik çıkarım yapmak istemesi, Esas olarak birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek bunları okuyucunun anlayabilecei bir biçimde düzenleyecek yorumlamaya fırsat vermesi, Verileri daha derin bir ileme tabi tutması gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Yıldırım ve imek, 2005; Gökçe, 2006). Görümelerde katılımcıların dile getirdii ifadeler dorudan alıntı olarak kullanılmıtır. Tablo 1 de görüldüü üzere kiilerin gerçek ismi yerine takma isimler kullanılmıtır. BULGULAR VE YORUM Van iline göç eden ailelerin çocuklarının eitim hakkına ilikin katılımcıların görüleri aaıda yer almaktadır. Bu aamada sırayla her bir soru ve buna ilikin görüler açıklanacaktır. 1) Göç eden ailelerin çocukları eitim ile ilgili olarak; a) Katılımcıların eitim eitlii konusundaki görüleri: Her üç gruptaki katılımcıların görüleri incelendiinde genel olarak göç eden ailelerin çocuklarının eitim hakkından yeterince yararlandıklarını düünmedikleri anlaılmaktadır. Kültürel uyumsuzluk yaandıı, çocukların çalıtırılmak için okula gönderilmedii (ekonomik zorluklar), özellikle kız örencilerin okula gönderilmedii görüü hakimdir. K kodlu öretmen: Bu bölgemizde eitim eitliinden söz etmek doru olmaz. Çocukların çou kalabalık sınıflarda eitim görmesi ve imkânların eit olmamasından eitim eitlii yoktur. Yine kodlu katılımcı: okulların fiziksel ve akademik açıdan yetersiz olduu görüünü savunmakla birlikte fakir kesimin devlet okulunda elit kesimin ise özel okullarda örenim gördüü görüünü ifade etmektedir. Dier taraftan eitim eitliinin salandıını öne süren katılımcıların sayısının ise 7 olduu görülmektedir. Bu grup ise devletin her okula eit ekilde yardım yaptıını, her örenciye aynı kitabı verdiini, her örenciye parasız kitap verdiini vs. dile getirmektedir. Örnein: C kodlu katılımcı: Eitim eitlii konusunda Talim Terbiye Kurulu çalımaları, gelitirilen programlar, müfredatlar genelde eit koullarda sunulur. A kodlu öretmen ise: Eitim eitliinden yararlanmaktadırlar. Ancak göç etmenin olumsuz etkisi örenci üzerinde büyük sorunlara sebep olduu için dier çocuklardan geri kalacaklardır diyerek olaya göç sorunlu yaklamaktadır. b) Fırsat ve imkân eitlii konusundaki katılımcı görüleri: Fırsat ve imkân eitlii konusunda katılımcılar yukarıdaki düüncelerini yinelemekte ayrıca fırsat ve imkânların üst seviyede olması için ailenin maddi ve manevi (sosyo-kültürel) özelliklerinin yeterli seviyede olması gerektii görüünde birletikleri görülmektedir. U kodlu öretmen: Her bireyin bulduu fırsat aynı deildir. Bazıları çalıması gerekirken bazılarının böyle bir ihtiyacı yok sözleriyle ailenin maddi durumuna iaret etmekte olduu anlaılmaktadır. Yine F kodlu öretmenin görüleri: Çocukların aile durumu yeterli olmayıından ve ailedeki fert sayısının fazlalıından fırsat ve imkân eitliinden söz etmek doru olmaz eklinde olduu görülmekle birlikte benzer görüteki katılımcıların görülerini anlamamızda yeterli olacaktır. Sınıf öretmeni olan D ve F kodlu öretmenler ise fırsat ve imkân eitliinden en üst düzeyde yararlanıldıı görüünü savunan katılımcılardır. F nin dile getirdii Örenciler bilgisayar, fen laboratuarı ve kütüphane gibi kullanım alanlarından yararlanabilmektedirler görüü savunulan görüü örnekler niteliktedir. c) Katılımcıların eitim hakkı konusundaki görüleri Öretmenler ve idareciler genel olarak her örencinin eitim hakkına sahip olduunu belirtmekte; ancak idareciler Van iline göç eden ailelerin genelde varo (ehir merkezine uzak, dar gelirli insanların yaadıı yer) diye tabir edilen yerlerde yaamaları ve örencilerin ailelerinden kaynaklanan nedenlerle (ekonomik zorluklar) bu haklarından faydalanamadıklarını dile getirmilerdir. Özellikle de kız örencilerin okula gönderilmediine

8 iaret ettikleri gözlenmitir. Ayrıca göç eden ailelerin yaadıkları çevredeki okulların fiziki koullar bakımından yetersiz olması, öretmen açıının bulunması ve tecrübesiz genç öretmenlerin bulunmasından kaynaklanan nedenlerle de göç eden örencilerin eitim hakkından yeterince yararlanamadıkları belirtilmitir. kod adlı bran öretmeni Devlet tarafından eitim hakkı verilmesine ramen; ailelerin maddi sıkıntısı ve bazı ailelerin çocuklarını okula göndermemesi, bazı çocukların eitim hakkını ellerinden almıtır cümleleriyle düüncesini açıklaması dier öretmenlerin de görülerini örnekler niteliktedir. Sınıf öretmenlerinden C kodlu öretmen ise göç eden örencilerin eitim hakkından dier örencilere nispeten daha az yararlanmalarını ailelerdeki birey sayısının fazla olması balarken; A kod adlı sınıf öretmeninin ise tüm örencilerin eitim hakkından eksiksiz bir ekilde faydalandıkları yönünde görü bildirdii gözlenmitir. d) Katılımcıların eitimde yöneltme ile ilgili görüleri: darecilerin tamamının eitimde yöneltme konusunda örencilerin sorunları olduu düüncesi üzerinde birletikleri görülmütür. darecilerden bir kısmının tüm örencilere rehberlik edilmesinde problem gördükleri ve bunu da okullarda yeterli sayıda rehberlik ve psikolojik danıman öretmeni bulunmamasına baladıkları anlaılmaktadır. Dier taraftan yalnızca göç eden çocuklara rehberlik edilmesinde problem gören idareciler ise bu durumu ailelerin sosyo-kültürel düzeylerinin düük olmasına, ailelerin bu konuyla ilgilenmemesine balamakta dolayısıyla bu aamada okulun tek baına rehberlik yapmasının da istenilen ölçüde verimli olamayacaı görüünü dile getirdikleri görülmütür. M kodlu idarecinin düünceleri durumu örnekler niteliktedir: Çevrenin ekonomik ve kültürel imkânları yöneltmeye çok fazla olanak salamamaktadır. Görümelere katılan sınıf öretmenlii ise eitimde yöneltme konusunda göç eden ailelerin çocukları da dahil olmak üzere tüm örencilerin en verimli ekliyle bu hizmetten yararlandıkları yönünde görü bildirdikleri gözlenmitir. Ancak B kodlu sınıf öretmeni: Ailelerin bu konuda herhangi bir eitim bilgisine sahip olmadıkları için yöneltme konusunda yeterli deillerdir sözleri yöneltme konusundaki problemlerin kaynaını örenci ailelerinde arayan bir düüncenin yansıması eklinde yorumlanabilir. Konuyla ilgili olarak bran öretmenleri ise eitimde yöneltme hizmetinin istenildii ölçüde yerine getirilemediini, okullardaki PDR öretmeninin yeterli olmamasından dolayı yöneltmenin eksik kaldıını, ailelerin çocuklarıyla ilgilenmemesi nedeniyle rehberlik faaliyetlerinde baarısız olunduunu dile getirmilerdir. Bu aamada bran öretmenlerinin örencilere rehberlik etme sorumluluunu yalnızca PDR uzmanının bir görevi varsayarak bu konuda sorumluluu PDR uzmanlara yüklemelerinin bir yanlı ve yanılgı olduu düünülmektedir. Çünkü örencilere rehberlik etmek, tüm öretmenlerin görevidir ve PDR uzmanının olmadıı okullarda tüm öretmenler birer PDR uzmanı gibi örencilerin sorunlarına çözümler arama gayreti içinde olmalıdırlar eklide bir düünce öne sürülebilir. 2) Göç Eden Ailelerin çocuklarının problemleri ile ilgili olarak; a) Örencilerin okulla ilgili ne gibi problemleri olduuna ilikin katılımcı görüleri darecilerin tamamı, göç eden örencilerin okula uyum salamaları noktasında zorluk çektiklerini belirttikleri görülmektedir. Örencilerin yeni bir ile gelmesi, yeni arkadalarla ve öretmenlerle tanıılmasında örencilerin bu durumlara kolay adapte olamadıklarını belirtmekteler bunun sonucunda da içedönük bir kiilik özellii kazanarak yalnızlatıklarını belirtmektedirler. Ü kodlu idarecinin ifadeleri dier katılımcıların da görülerine örnek olabilecek bir açıklamaya sahiptir: Okula adapte olma, farklı sosyal ortama ayak uydurma, kültürel çatıma, geldii köy kültürü ve ehir kültürü yaama ikilemi içinde boulmakta kiilik çatıması yaamakta. Bran öretmenleri ve sınıf öretmenleri ise göçle gelen örencilerin yaadıı en büyük problemin dil, okulun-sınıfın kurallarına uymakta zorlanma ve okula geç adaptasyon olma neticesinde derslere de geç balama ve dolayısıyla derslerde baarısız oldukları ortak fikri üzerinde birletikleri görülmektedir. Göç etmi aile çocuklarının okulda karılatıkları en büyük sorun dil problemidir. H kodlu öretmenin görüleri u ekildedir: Ana dilinden farklı bir dil ile eitime balamaları balangıçta okula duyulan sevgi ve güveni zedelemektedir. Arkadaları arasında özgüven ve kimlik sorunu yaamalarına yol açmaktadır.

9 b) Örencilerin aileleriyle ilgili ne gibi problemler yaadıklarına ilikin katılımcı görüleri: Tüm katılımcılara göre göç eden ailelerin çocukları aile dıındaki ehir kültürünün etkisine girmekte ve aileden uzaklamaktadırlar. Yine katılımcılar tarafından, ailedeki birey sayısının fazla olması nedeniyle ebeveynler çocuklarıyla ilgilenmemekte ayrıca anne-babalarının eitim seviyelerinin düük olması hatta okuma-yazma bilmemeleri anne-babaların çocuklarının eitimine yardımcı olmalarını engelledii düüncesinden hareketle örencilerin aileleriyle problemler yaadıklarına iaret edilmektedir. c) Arkadaları ile ilgili ne gibi problemler yaadıklarına ilikin katılımcı görüleri: Okul idarecilerine göre, göç eden örencilerin arkadalarına ilikin karılatıkları en büyük problem farklı kültürden olan arkadaları ile aralarında kültür çatıması çıkmakta ve yeni tanıtıkları arkada grupları ile iyi ilikiler kurmakta zorlanmaktadırlar. Yine örencilerin konuma dillerinden kaynaklanan farklılık farklı aile ve yaam tarzı nedeniyle arkadalarına karı yabancılık hissettikleri de katılımcılar tarafından dile getirilen görüler arasındadır. darecilerden biri dierlerinden farklı olarak, göçle gelen örencilerin okulda birleip çete oldukları, huzuru bozmaya yönelik giriimlerde bulunduklarına dikkat çekmektedir. Hem bran öretmenlerinin hem de sınıf öretmenlerinin bu konudaki görülerinin ise dil problemi üzerinde odaklandıı görülmektedir. Göçle gelen örencilerin ilk zamanlar arkadalarıyla uyum problemi yaadıklarını, arkada gruplarının yeni gelen örencileri benimseyemediklerini ancak sınıf içinde onları kaynatırarak birlikte hareket edebilmelerini salamaya çalıtıklarını ve en nihayetinde bu problemin ortadan kalktıını belirttikleri görülmektedir. kodlu öretmenin görüleri dier katılımcıların görülerini de örnekler niteliktedir: Bu çocuklar farklı bir kültürden geldiklerinden yeni arkadalarıyla uyum problemi yaarlar. Bu genelde davranılar düzeyinde olduu gibi, bölgemiz genelinde dil önemli bir faktör olarak ortaya çıkar. d) Çevreyle ilgili ne gibi problemlerle karılatıklarına ilikin katılımcı görüleri: Bu konuya ilikin okul idarecilerinin görüleri u noktada younluk kazanmaktadır: göçle gelen aileler kırsal kesimden ehre göç etmekte dolayısıyla ehir kültürüne örenci alıamamakta, kültür çatıması yaamaktadır. U kodlu okul idarecisinin görevi ise dier katılımcıların görülerini örnekler niteliktedir: Genelde göç eden aileler köyden veya kırsal kesimden geliyor. Dolayısıyla farklı bir ortama geldiklerinde hemen uyum salayamıyorlar. ehir hayatına alımaları biraz zaman alıyor. Bu zaman içerisinde alıana kadar sıkıntı olabiliyor. Bu da eitimi etkiliyor derslerinde geri kalmalarına neden oluyor. Bran öretmenlerinin ve sınıf öretmenlerinin üzerinde durdukları problem ise ailelerinin çocuklarıyla ilgilenmemelerinden dolayı örencilerin baıbo ekilde yetimeleri ve çevredeki olumsuz örneklerden etkilenerek çevre ile çatıma içine girdikleridir. Arkadalarıyla uyum sorunu yaayan örencilerin dersleriyle de ilgilenemedii ve kendi içine kapanık bir birey olduu da öretmenlerce dile getirilen bir dier noktadır. Ancak göçle gelen örenciler arasında kendini sınıfa kabul ettiren ve derslerinde de baarıyı yakalayan olumlu örneklerin de olduunu belirtmektedirler. 3) Birinci ve kinci Bölümdeki Problemlere likin Katılımcıların Çözüm Önerileri a) darecilerin Çözüm Önerileri Göçle gelen ailelere devlet i imkânı sunmalı Örencilerin daha iyi eitim alabilmeleri için derslik ve öretmen sayısı arttırılmalı. YBO ların sayısı arttırılmalı. Aileler çocuklarının eitimleri ve salıklı okul yaantıları geçirmeleri için bilgilendirilmelidirler. Yoksul çocukların eitimle ilgili ihtiyaçlarını karılayabilmek için okullara ek ödenek verilmeli. b) Sınıf Öretmenlerinin Önerileri

10 Göçün nedenleri aratırılarak aileleri göç etmeye zorlayan etkenler belirlenerek bunları ortadan kaldırılmasına yönelik giriimlerde bulunulmalı Ailelerin sorunlarını paylamak amacıyla aile ziyaretlere yapılabilir. Ailelerin okuldaki sosyal etkinliklere katılı salanabilir. Örencilerin sosyal etkinliklerde bulunabilmeleri için kültürel faaliyetlerin yapıldıı mekanlar (okuma salonları gibi) açılabilir. Rehberlik servisi üzerine düen görevi tam olarak yapabilmelidir. Göçle gelen örencilerin özel bir uyum programına dâhil edilmeleri düünülebilir. Aileler arasında etkileim ve yardımseverliin gelitirilmesi amacıyla yoksul ailelerin ihtiyaçlarını giderecek yardımda bulunulmalıdır. Örencilere burslar verilerek eitime destek olunabilir. Örencilerin eitimlerine de destek olunması için dershanelere gönderilebilirler ya da kurslar açılabilir. TARTIMA Bulgulardan ortaya çıkan en önemli tartıma konularından biri Van a göç eden ailelerin ve çocuklarının yeni çevreye uyumu sorunudur. Bilindii gibi göçler doal, siyasal, sosyal ve iktisadi nedenlerin sonucunda meydana gelebilir (ener, 1991). Van a göç eden ailelerin göç etmelerinin temel nedenleri siyasi ve ekonomiktir. Dou ve Güneydou da yıllardır süren terör olaylarından en çok bu yörelerin insanları, aileleri madur olmutur. Kurulu düzenleri bozulmu, yaamlarını sürdürdükleri, dodukları yerleri, baba ocaklarını, geçimini saladıkları toprakları terk ederek genelde zorunlu (güvenlik nedeniyle köylerin boaltılması), kimi zamanda istekli (ekonomik nedenler) göçe maruz kalmılardır. Hakkâri, ırnak ve Van ın ilçelerinden iç göç eklinde gelen aileler, beraberinde birçok siyasi, ekonomik ve psikolojik problemler getirmektedir (ener, 1991). Ekonomik yönden normal yaayan aileler, birden yoksullua dümekte, ii olan aileler birden bire isiz kalmaktadır. Kendilerine göç ile ilgili herhangi bir programın uygulanmaması sonucu, kendi balarına kalmakta, bocalamakta, uyum sorunu yaamaktadırlar. Barınma-ev, beslenme-geçim, i ve çocukların eitimi konuları ile mücadele etmek durumunda kalmaktadırlar. Van a göç eden ailelerin dezavantajlı aileler olduu belirtilebilir. Ailelerde aile Planlaması nın olmadıı bilinen bir gerçektir. Ailede çocuk sayısı çok fazladır ve Türkiye ortalamasının çok üzerindedir (Bizzat aratırmacılar tarafından yapılan gözlemde ve mülakatlarda çocuk sayıları 7 ve yukarı olduu tespit edilmitir). Yapılan baka bir aratırmada, çocukların evde kendi çalıma odaları bulunmamaktadır, ortak alanlarda ders çalıılmaktadır (Topsakal ve Ayyürek, 2012). Van a göç eden ailelerin çocuklarını okula göndermekte isteksiz oluu hatta çocuklarını, özellikle kız çocuklarını göndermemeleri önemli bir sorundur. Bu durum ilköretime devam zorunluluu getiren, bu konuda sorumluluu ailelere ve kamu görevlilerine veren lköretim ve Eitim Kanunu na ve Milli Eitim Temel Kanunu na aykırılık tekil etmektedir (Topsakal, 2011). Okula gitmeyen ya da gittikten sonra kalan zamanlarda çalıtırılan çocuklar bulunmaktadır. Bilindii gibi çocukların çalıtırılması Anayasa, ilgili kanunlar ve Çocuk Hakları Sözlemesi ne göre bazı sınırlamalar getirilmitir. lkokul-ortaokul (ilköretim) dönemi çocuklarının çalıması yasaktır (Resmi Gazete, 1995; Akyüz, 2010; Serozan, 2000; Unutkan, 2008). Buna ramen hem ekonomik nedenler hem de ailelerin bilinç düzeyinin düük oluu yüzünden çocukların bir kısmı okula gönderilmeyip çalımaya gönderilmekte ya da okul saatleri dıında çalıtırılmaktadır (Çocuklar genelde kâıt mendil, tarak, tırnak makası, kalem, çakmak, sakız türü küçük ihtiyaç malzemeleri satmakta, tartı aleti ile insanları tartmaktadır. Son zamanlarda daha çok kaçak sigara satan, trafik ııklarında araba camı temizlemeye çalıan çocuklar da görülmektedir). Evde olan kız çocukları

11 ise, çok sayıdaki kardelerine ablalık hatta annelik yapmaktadır. Tunç un yaptıı aratırma bu bulguları desteklemekte, yıllar geçse de sorunlar devam etmektedir (Tunç, 1969). Ailede, evde bu sorunları yaayan çocukların okula ve çevreye uyumunda da sorunlar bulunmaktadır. Yeni çevreye uyum salayamama, kültür farklılıkları nedeniyle kültür çatıması, arkadalarınca benimsenememe, yabancılık hissetme, içine kapanarak yalnızlama, okul kurallarına uyamama, dönem ortalarında gelme durumlarında derslerden geri kalma ve okulda baarısızlık önemli sorunlar arasındadır. Burada en önemli temel problem dil problemidir. Van a göç eden ailelerin çocuklarının ana dili, resmi öretim dilinden farklıdır. Anayasa ya göre Türkçeden baka hiçbir dil, eitim ve öretim kurumlarında Türk vatandalarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öretilemez (42/9) hükmü yer almaktadır. Van a göç eden ailelerin çocukları Türkçe ile daha çok ilkokula baladıklarında karılamakta, bu da onların normal programdan geri kalmalarına neden olmaktadır. Çocukların kullandıkları dili, 6-7 yalarına geldiklerinde bir kenara bırakarak yeni bir dili batan balayıp örenmesi, onunla yeni bilgiler örenip dünyaya yeni batan bakması büyük bir sorundur (Altunya, 2003). Ailelerin çocuklarına ana dillerini öretmeleri en doal haklarıdır (Altunya, 2003). Ancak resmi eitim-öretim dili olan Türkçeyi öretmeme nedenleri aratırılmalı, bu nedenler ortadan kaldırılmalıdır. Bu durumda olan çocuklar için özel programlar örnein bir yıllık Türkçe dil eitim-öretimi programı düzenlenmelidir. Okul öncesi eitimin zorunlu olması, bu sorunu ortadan kaldıracak en önemli uygulamalardan biri olarak görünmektedir. Özellikle bu bölgede milli birlik bilincinin zayıflamasını (Öztürk ve Cokun, 2004) önlemek ve güçlendirmek için, vatandalık eitimi politikaları yeniden gözden geçirilmeli, Milli Eitim Temel Kanunu nda yer alan genel amaçların birincisi olan vatanda yetime (Akyüz, 2006, 2012, Karaman - Kepenekçi, 2008), eitim sisteminin en alt aracı kurumları olan okullarda fonksiyonel bir biçimde gerçekletirilmelidir. Baka bir tartıma konusu ise Van a göç eden ailelerin çocuklarının Anayasa da yer alan eitim ve örenim haklarının gerçekleme durumudur. Eitim ve örenim hakkının tüm haklar içinde ayrı bir önemi ve rolü vardır (Akyüz, 2010; Karaman - Kepenekçi, 2008). Bireysel açıdan dier hakların bilinmesi, kullanılması, gelitirilmesi ve korunmasında anahtar rol oynar. Örnein; salık hakkının, seçme ve seçilme hakkının ya da mülkiyet hakkının bilinmesi ve nitelikli bir biçimde kullanılması, eitim ve örenim hakkından en iyi biçimde yararlanma ile yakından ilgilidir. Hem bireyin, hem toplumun gelimesi, herkese ilgi ve yetenei dorultusunda eitim ve örenim görme hakkının salanmasıyla yakından ilikilidir (Akyüz, 2006, 2012, Karaman - Kepenekçi, 2008). Anayasa da 42.maddede eitim ve örenim hakkı ve ödevi düzenlenmitir. Kimsenin eitim ve örenim hakkından yoksun bırakılamayacaı, ilköretimin kız ve erkek bütün vatandalar için zorunlu, Devlet okullarında parasız olacaı, maddi imkânlardan yoksun baarılı örencilerin örenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve baka yollarla gerekli yardımları yapacaı ilkeleri dorudan Van a göç eden ailelerin çocukları ile ilgilidir. Ayrıca eitim hizmetlerinden ayırım gözetmeksizin herkesin eit bir ekilde yararlanacaı 10.madde ile düzenlenmitir. Bu madde eitim eitlii olarak da ele alınmaktadır (Akyüz, 2006, 2012, Karaman - Kepenekçi, 2008). Adı geçen haklar Milli Eitim Temel Kanunu nda eitimin temel ilkeleri arasında sıralanmıtır. Bulgularda Van a göç eden ailelerin çocuklarının anayasal haklarını ve Milli Eitim Temel Kanunu nda yer alan eitimin temel ilkelerini tam anlamıyla kullanamadıkları ve yararlanamadıkları açık bir eklide görülmektedir. Çocukların aileleri tarafından okula gönderilmemesi, çocukların çalıtırılması, eitim ve öretim dilinin farklı oluu, ailelerin ilgisizlii, uyum sorunu, kültür çatıması, okulların fiziksel ve akademik açıdan yetersiz oluu, kalabalık sınıflar en bata gelen sorunlar arasında yer almaktadır. Ayrıca öretmen açıının oluu, öretmenlerin genç-tecrübesiz oluu önemli faktörler arasında yer almaktadır. Van da öretmen sorunları u ekilde sıralanabilir (Van da Eitim Çalıtayı, 2012): Van ilinde youn bir öretmen sirkilasyonu (öretmen tayinlerinin youn bir biçimde yaanması) çok yüksektir. Van da özellikle son yıllarda her yıl yaklaık ikibinden fazla öretmen tayini yaanmakta, tecrübeli öretmenler baka illere tayin istemekte (bu konu üzerinde ciddi aratırma ve çalıma yapılması gereken bir konudur), binlerce öretmenin ilk tayin yeri Van olmaktadır. Son yıllarda sayıları azaltılan ücretli

12 öretmen uygulaması da Van da üst düzeydedir. Bu durum elbette tüm örencilerin aleyhinedir. Bütün bu sorunları çözmeden Van a göç eden ailelerin çocuklarının eitim ve örenim haklarını kullanmalarından söz edemeyiz. Ancak bulgularda, bazı öretmenlerin kaynatırma eitimi vererek çocukların uyum sorununu çözmesi memnuniyet vericidir, bu olumlu deneyimlerden tüm öretmenler yararlanmalıdır. Bir dier konu da Anayasa ve Milli Eitim Temel Kanunu na göre imkân ve fırsat eitliinden baarılı örencilerin yararlanmasıdır. Bu konu literatürde eletirilmektedir ve Devletin az yetenekli olanları destekleyip onları da baarılı kılması önerilmektedir (Altunya, 2003). Milli Eitim Temel Kanunu nda yer alan eitimde yöneltme ilkesi, bulgularda üç farklı görüün ortaya çıkması sonucu tartıılması gereken bir konudur. Yöneltme Milli Eitim Temel Kanunu nda yer alan Türk milli eitiminin temel ilkelerindendir. Bireyler eitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve dorultusunda çeitli programlara ya da okullara yöneltilerek yetitirilirler. Yöneltme ve baarının ölçülmesinde rehberlik ilkesinden ve objektif ölçme ve deerlendirme yöntemlerinden yararlanılır (MEB, 2012). Yöneticilerin tamamı eitimde yöneltme konusunda örencilerin sorunlarının olduu düüncesindedirler. Sınıf öretmenlerinin tamamına yakını ise eitimde yöneltme hizmetlerinden göç eden ailelerin ve çocuklarının en verimli biçimde yararlandıkları görüündedirler. Bran öretmenlerinin tamamı okullarda yeteri kadar psikolojik danıma ve rehber öretmeninin bulunmaması ve göç eden ailelerin çocuklarıyla ilgilenmemeleri nedeniyle eitimde yöneltmenin eksik olduunu düünmektedirler. Bu üç farklı görü u eklide açıklanabilir: Okulda yeterli sayıda psikolojik danıma ve rehber öretmenin bulunmayıı en önemli problemdir. Bu sorun sadece o bölgedeki okulların deil, tüm Türkiye eitim sisteminin genel bir sorunudur. Bu sorunun çözümü süreç içinde/ zaman içinde çözülecektir. Sınıf öretmenleri ise bu ii yaptıkları görüündedirler, yöneltme görevini yapmaktadırlar. Bran öretmenleri ise, bu görevin psikolojik danıma ve rehber öretmenlerin görevi olduunu düünmekte, konunun kendi sorumlulukları dıında olduunu belirtmektedirler. te burada bran öretmenlerine yönelik bir çalıma yapılması gerekmektedir. Yönlendirmede tüm öretmenler sürecin bir parçası olabilirler, bran öretmenlerinin görevi sadece ders ilemek deildir. Onlar sınıf rehber öretmeni olarak ta görev almaktadırlar. Bu nedenle yöneltme onların da görevi olmaktadır. Eer bu konuda yetersiz olduklarını düünüyorlarsa, hizmet içi eitim kursları, seminerler, konferanslar v.s. alabilir, okullar ve l Milli Eitim Müdürlüü bu konuda çalımalar yapabilirler. SONUÇLAR Van iline göç eden ailelerin çocuklarının eitim-örenim hakları ve sorunlarının belirlenmesi amacıyla yapılan aratırmada aaıdaki sonuçlara ulaılmıtır: 1- Van a göç eden ailelerin çocuklarının eitim-örenim haklarına ilikin sonuçlar: a) Her üç gruptaki katılımcılar genel olarak göç eden ailelerin çocuklarının eitim eitliinden yeterince yararlanamadıkları görüündedirler. Bunun temel nedenleri; çocukların özellikle kız çocuklarının okula gönderilmemesi, kalabalık sınıflarda örenim görmeleri, okulların fiziksel ve akademik açıdan yetersiz olmasıdır. Buna karın öretmenlerden bazıları eitim eitliinin salandıını düünmektedirler. Bunun temel gerekçeleri; devletin okullara maddi yardımlarda bulunması, eitim programlarının tüm ülkede eit olması, devletin örencilere ücretsiz kitap daıtımı uygulamasıdır. b) Her üç gruptaki katılımcılar, genel olarak göç eden ailelerin çocuklarının eitimde imkân ve fırsat eitliinden yeterince yararlanamadıkları görüündedirler. mkân ve fırsat eitlii için öncelikle göç eden ailelerin maddi ve manevi (ekonomik - sosyo-eitimsel) yönlerden desteklemesi düüncesindedirler. mkân ve fırsat eitliinin olmamasının nedenleri arasında ailelerin maddi durumlarının yetersiz oluu ve ailede birey sayısının çok fazla oluu yer almaktadır. Bunun yanı sıra sınıf öretmenlerinden bazıları, örencilerin tamamının bilgisayar, fen laboratuarı ve kütüphane gibi kullanım alanlarından yararlanmalarından dolayı, imkân ve fırsat eitliinden en üst düzeyde yararlanıldıı görüündedirler.

13 c) Her üç gruptaki katılımcılar, göç eden ailelerin çocuklarının eitim hakkına sahip olduklarını, ancak genel olarak bu haktan yeterince faydalanamadıklarını belirtmilerdir. Bunun nedenleri ise, göç eden ailelerin varolarda yaamaları, bu tür mahallelerde okulların fiziki özellikler açısından yetersiz oluu, öretmen açıının bulunması, çok sayıda tecrübesiz genç öretmenlerin olması, bazı ailelerin çocuklarını okula göndermemesi, ailedeki birey sayısının çok fazla olmasıdır. Tüm katılımcılar bu yönde görü bildirirken sadece bir sınıf öretmeni tüm örencilerin eitim hakkından eksiksiz bir ekilde yararlandıını belirtmitir. d) Eitimde yöneltme konusunda katılımcı gruplar arasında görü ayrılıı bulunmaktadır. Yöneticilerin tamamı eitimde yöneltme konusunda örencilerin sorunlarının olduu düüncesindedirler. Bunun nedenleri ise okulda yeteri kadar rehber öretmenlerin bulunmaması ve göç eden ailelerin bu konuyla ilgilenmemesidir. Sınıf öretmenlerinin tamamına yakını ise eitimde yöneltme hizmetlerinden göç eden ailelerin ve çocuklarının en verimli biçimde yararlandıkları görüündedirler. Sadece bir sınıf öretmeni göç eden ailelerin eitim düzeylerinin düük olmasından dolayı çocuklarına yöneltme konusunda yetersiz olduklarını, yardım edemediklerini belirtmitir. Bran öretmenlerinin tamamı okullarda yeteri kadar psikolojik danıma ve rehber öretmeninin bulunmaması ve göç eden ailelerin çocuklarıyla ilgilenmemeleri nedeniyle eitimde yöneltmenin eksik olduunu düünmektedirler. 2- Van a göç eden ailelerin çocuklarının problemlerine ilikin sonuçlar: a) Yöneticilerin tamamı göç eden ailelerin çocukların okula uyum salama sorununun bulunduu görüündedir. Yeni bir l e gelinmesi, yeni okul, yeni öretmenler, yeni arkadalara uyum salanamaması sonucu kültür ve kiilik çatıması yaanmakta, göç eden örenci yalnızlamaktadır. Bran ve sınıf öretmenlerine göre göçle gelen çocukların, Türkçeyi düzgün olarak konuamadıkları için derslerde baarısız olmaları, okul-sınıf kurallarına uymakta zorlanmaları, okula geç uyum salama sonucu derslerde geri kalma ve buna balı olarak okulda baarısız olmaları balıca problemler arasında yer almaktadır. b) Tüm katılımcılar göç eden ailelerin çocuklarının göç sonucunda ehir kültürünün etkisine girdii ve aileden uzaklatıklarını belirtmitirler. Ailelerinin sosyo-ekonomik ve eitim düzeylerinin düük olması bunda en önemli etken olarak yer almaktadır. c) Yöneticilere göre göç eden ailelerin çocukları farklı kültürden olan arkadalarıyla kültür çatıması içine girmekte, arkada grupları ile iyi ilikiler kuramamaktadır. Ayrıca göç eden ailelerin çocuklarının resmi dili bilmemeleri, farklı yaam tarzları da bu durumu olumsuz etkilemektedir. Yöneticilerden yalnızca biri göç eden ailelerin çocuklarının okulda birleip çete oldukları ve huzuru bozdukları görüündedir. Sınıf ve bran öretmenlerine göre göç eden ailelerin çocuklarının arkadalarıyla yaadıkları en önemli problem dil sorunudur (anadil-resmi dil farklılıı). Göç eden ailelerin çocukları ilk zamanlar arkadalarıyla uyum sorunu yaamakta, öretmenlerin kaynatırma uygulamaları sonucu problem ortadan kalkmaktadır. d) Yöneticiler göçle gelen çocukların çevre ile uyum sorunu yaadıı ve kültür çatıması yaadıkları görüündedir. Sınıf ve bran öretmenleri tarafından göçle gelen çocukların aile ilgisinden yoksun olduu, dolayısıyla çevre ile çatıma içine girdiklerini belirtmilerdir. Uyum sorunu yaayan bu çocukların, içine kapanık bir birey haline gelmeleri bir sorundur. Ancak göç eden ailelerin çocukları arasında kendini sınıfa kabul ettiren ve derslerinde baarılı olan olumlu örnekler de bulunmaktadır. 3- Göçle gelen çocukların eitim-örenim hakkı ve sorunlarına yönelik katılımcıların çözüm önerilerine ilikin sonuçlar: a) Okul yöneticilerine göre; göçle gelen ailelere devlet i imkânı sunmalı, göç eden ailelere aile eitimi programları uygulanmalı, örencilerin daha iyi eitim alabilmeleri için derslik ve öretmen ve yatılı bölge ilköretim okullarının (YBO) sayısı arttırılmalı, yoksul çocukların eitimle ilgili ihtiyaçlarını karılayabilmek için okullara ek ödenek verilmeli.

14 b) Sınıf ve bran öretmenlerine göre; temel olarak göç nedenleri ortadan kaldırılmalı, aile ziyaretleri yapılmalı ve aileler maddi-manevi desteklenmeli, ailelerin okuldaki sosyal etkinliklere katılımı salanmalı, göç eden aile çocuklarına özel uyum programı uygulanmalı, rehberlik servisi daha etkin olmalı, onların katılabilecei sosyo-kültürel mekanlar açılmalı, burs ve ücretsiz kurslar açılmalı ya da ücretsiz dershanelere gönderilmeli. ÖNERLER 1- Göç eden aile çocuklarının eitim eitlii, imkân ve fırsat eitlii ve eitim haklarının gerçeklemesi konusunda tüm aktörler ibirlii yapmalıdır. Van a göç eden aileler mercek altına alınmalı, çok yönlü incelenip analiz edilmeli ve deerlendirme yapılmalıdır. Bu konuda genel (Valilik) ve yerel (Belediye) yönetimler, l Milli Eitim Müdürlüü, okul yöneticileri, öretmenler, Üniversite, sivil toplum kuruluları, aileler ortak bir plan çerçevesinde hareket ederek soruna çözüm getirecek çaba içinde olmalıdırlar. 2- Göç eden aile çocuklarının eitimde yöneltme konusundan tam anlamıyla yararlanabilmeleri için yöneticilere, öretmenlere hizmetiçi eitim verilmeli, aileler ve örenciler bu konuda bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir. 3- Göç eden ailelere ve çocuklarına özel uyum programları düzenlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu konuda Rehberlik Aratırma Merkezi (RAM), Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlüü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi nden destek alınmalıdır. 4- Göç eden aile ve çocuklarına yönelik daha geni aratırmalar yapılmalı, aratırmaya katılan katılımcıların çözüm önerilerinden yararlanılmalıdır. KAYNAKÇA AKYÜZ, E. (2010, 2012). Çocuk Hukuku. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. AKYÜZ, E. (2006). Eitimin Hukuki Temelleri. Eitim Bilimine Giri, (Editör:.ule Erçetin-Necmettin Tozlu), Ankara: Hegem Yayınları, s AKYÜZ, E. (2001). Çocuk Hakları Sözlemesinin Temel lkeleri Iıında Çocuun Eitim Hakkı, Milli Eitim Dergisi, Sayı 151, Ankara. AKYÜZ, E. (2000). Çocuun Haklarının ve Güvenliinin Korunması, Ankara: Milli Eitim Bakanlıı Yayınları, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi, Milli Eitim Basımevi. AKYÜZ, E. (1999). Cumhuriyet Döneminde Çocuk Hukukundaki Gelimeler, Cumhuriyet ve Çocuk, II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara. ALTUNYA, N. (2003). Anayasa Hukuku Açısından Türkiye de Eitim ve Örenim Hakkı. stanbul: MEB Yayınları. ALTUNYA, N. (1990). Anayasa Hukukumuzda Eitim ve Örenim Hakkı (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Anabilim Dalı Yayınlanmamı Doktora Tezi. ASLAN, C. (2001). Göç-eitim-Batman ve çocuk: Dou ve Güneydou Anadolu da göçün aile ve çocuk eitimi üzerindeki etkisi. Eriim tarihi: , BAOL, K. (1995). Demografi, Anadolu Matbaası Yayınları, zmir. BRNC, N. (2003). Cumhuriyetin 80.Yılında Milli Eitim Üzerine Bir Bakı, Bilim ve Aklın Aydınlıında Eitim Dergisi, 44 (4), ss. 1. BÜYÜKÖZTÜRK,., Kılıç E., Akgün, Ö.E. Karadeniz,., Demirel, F. (2008). Bilimsel Aratırma Yöntemleri, Ankara: Pegem A Yayınncılık. ÇEPN, S. (2005). Aratırma ve Proje Çalımalarına Giri, Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi Yayınları. EKZ, D. (2003). Eitimde Aratırma Yöntem ve Metodlarına Giri, Ankara: Anı Yayıncılık. GÖKÇE, O. (2006). çerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Ankara: Siyasal Kitabevi. GÜLMEZ, M. (2000). Eitim ve nsan Hakları Eitimi, nsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, stanbul, s GÜNAYDIN, A. Z. (2008). Uluslararası Belgeler ve Türk Hukukunda Çocuun Eitim Hakkı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi. HAN, T. (2010). Göç eden ailelerin çocuklarının eitim ve öretimde karılatıkları uyum sorunları, Ankara niversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi. ÇL, G. (1999). Denizli iline göç eden ailelerin eitime bakı açıları. Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 5, NAN, A. N. (1968). Çocuk Hakları Beyannamesi lkelerinin Türk Hukuk Sistemine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. Cilt 1. KARAKU, E. (2006). Göç olgusu ve eitime olumsuz etkileri (Sultanbeyli örnei). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eitim Bilimleri Anabilim Dalı. Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi. KARAMAN - KEPENEKÇ, Y. (2010). Children s social rights in social studies textbooks in Turkish elementary education, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2,

15 KARAMAN-KEPENEKÇ, Y. ve Aslan, C.(2011). Okul Öncesi Döneme Seslenen Kitaplarda Çocuk Hakları, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Aratırma Merkezi Eitim, Aratırma ve nceleme Dizisi KARAMAN - KEPENEKÇ, Y.(2008). Eitimciler çin nsan Hakları ve Vatandalık, Ekinoks Yayınevi, Ankara. KARAMAN-KEPENEKÇ, Y. (2000). nsan Hakları Eitimi. Ankara: Ani Yayıncılık. KARASAR, N. (2007). Bilimsel Aratırma Yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Yayınevi. MEB, (2012). Milli Eitim Temel Kanunu adresinden tarihinde alınmıtır NAR, B. (2008). Göçün Eitime ve Eitim Yönetimine Etkileri (Dilovas Örnei), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi, Sakarya. OZANKAYA, Ö. (1971). Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara. PATTON, M. Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluation, Sage Publications, Newbury Park, CA. POLAT, O. (2007). Tüm boyutlarıyla çocuk istismarı 1. Tanımlar. Ankara: Seçkin Yayınları. Resmi Gazete, (1995). Birlemi Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleme, tarih ve sayılı. SEVM, Y. (2001). Terör Nedeniyle Elazı a göç eden ailelerin çocuklarının eitim durumu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, SEROZAN, R. (2000). Çocuk Hukuku. Beta Basım Yayım Daıtım, stanbul ENER, S. (1991). Göç. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi. (Editör: M.Fatih Saraç), Risale Basın-Yayın Ltd., Cilt:2, s.36, stanbul. AHN, M. C.(2012). Eitimi ve Okulu Etkileyen Bazı Sosyal Deiimlerin Kavramsal Çözümlemesi, Millî Eitim Dergisi, Sayı 194 Bahar, s , TERZOLU, S. S. (2006). Uluslararası Hukukta Azınlıkların Ana Dilde Eitim Hakkı (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamı Doktora Tezi, zmir. TEZCAN, M. (1985). Eitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. TEZCAN, M. (1994). Ülkemizde Göç ve Eitim Sorunları, Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (1), s, TOK, N. (2010). Göç alan okullarda ilköretim 4. ve 5. sınıf örencilerinin rehber öretmen ve sınıf öretmenlerinin görülerine göre örenme güçlüklerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eitim Bilimleri Anabilim Dalı. Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Topsakal, C. (2011). Eitimin Hukuksal Temelleri. Eitim Bilimine Giri. (Editörler: H.B. Memduholu-K.Yılmaz). Pegem A Akademi Yayınları, Ankara, s TOPSAKAL, C. ve AYYÜREK, A. (2012). Sınıf Öretmenlerinin Görülerine Göre Örencilerin Çocuk Haklarını Kullanmaları 11. Ulusal Sınıf Öretmenlii Eitimi Sempozyumu, Mayıs 2012, Rize. TUNÇ, S. (1969). Türkiye de Eitim Eitlii. AÜEF Yayınları, Ankara ÖZTÜRK, M. ve Cokun, M.K. (2004). Sosyoloji. MEB, Devlet Kitapları, stanbul. ULUOCAK, G. P. (2009). ç Göç Yaamı ve Yaamı Çocukların Okulda Uyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi, 2009 (26), ss UNUTKAN, Ö. P. (2008). nsan Hakları, Çocuk Hakları ve Eitimi. A. Oktay (Der.), Eitim bilimine giri (98-120). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. UYGAR, M. (2008). Göç Ederek Mersin e Yerlemi Ailelerin Eitime likin Görü ve Beklentileri Mersin Sempozyumu, Kasım Mersin. YAAR, N. (2000). nsan Hakları Avrupa Sisteminde ve Türk Hukukunda Eitim Hakkı ve Özgürlüü, Filiz Kitabevi, stanbul. YILDIZ, M. (2010). Göç Eden Ailelerin Çocuklarının Okul Öncesi Eitim Alan ve Almayanlarının lkokuma Yazma Becerilerinin Geliimine Yönelik lköretim 1. Sınıf Öretmen Görüleri: Mersin Örnei, YILDIRIM, A. ve MEK, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Aratırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık Van Eitim Sorunları Çalıtayı Haziran WALD, M.S. (1987). Children s rights: a framework for analysis. B. Landau (Ed.). Children s rights in the practice of family law (p.3-27). Toronto: Carswell.

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR. Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu. Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L.

KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR. Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu. Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L. KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L. Wildhaber, G. Bonello, V. Stráznická, M. M. Fischbach, M. Tsatsa-Nikolovska,

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No.

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. 2 çindekiler Giri... 4 10. Madde konusunda genel düünceler...

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Ege Tıp Dergisi 43(2) : 105-111, 2004 ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Tezan BLDK Nagehan BÜKÜOLU

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004 Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? Fikret enses ktisat Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi Ankara 06531 Economic Research Center

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı