TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE"

Transkript

1 TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE PİYASAYA ARZINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, organik, organomineral gübreler ve toprak düzenleyiciler ile mikrobiyal, enzim içerikli ve diğer ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak, tanımlamak, bunlara ait analiz metotlarını belirlemek ve bu ürünlerin ithali, üretimi, piyasaya arzı ile kayıt altına alınmasına ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uyulmaması halinde uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartları karşılayan ürünler ile 10/6/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan Gübreler ve Toprak iyileştiricileri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ağır metal: Bakır (Cu), Kadmiyum (Cd), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Civa (Hg) ve Krom (Cr) gibi toprağa verildiğinde uzun yıllar topraktaki mevcudiyetini koruyan, toprak kirliliği yaratarak çevreyi kirleten veya insan ve hayvanların bünyesinde birikim yapmak sureti ile sağlığı olumsuz yönde etkileyen elementleri, b) Analiz kuruluşları: Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen ürünlere ait piyasa ve şikayet denetimlerinde alınacak numunelerin analiz ve deneylerini yapacak, 25/4/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi hükmüne göre her yıl Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait laboratuvarları, c) Asimbiyotik: Simbiyotik olmayan beraberliği, ç) Ayrıntılı üretim prosesi: Gizliliği muhafaza edilmek kaydıyla, üretim metotları, kullanılan hammaddeler ve üretimde yapılan fiziksel, kimyasal ve ısıl işlemler ile varsa mikrobiyal katkıların ayrıntılarıyla belirtildiği üretim metodunu, d) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, e) Bitki besin maddesi (BBM): Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum gibi birincil; kalsiyum, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi ikincil; demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden, klor gibi mikro bitki besin maddelerini, f) Deneme raporları: Mikrobiyal ürünler için, resmi araştırma kuruluşları veya yetkilendirilmiş özel kuruluşlar tarafından yapılan deneme sonuçlarını ve bunun dışında kalan ürünler için de varsa, ürünün verimliliği üzerine yapılmış denemelerini, g) Enzim katkılı ürünler: Bitki bünyesinde yer alan, proteinler, karbonhidratlar ile yağları en küçük birimlerine kadar parçalayan biyokatalizörleri de içeren ürünleri, ğ) İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini, h) İthalat ön izin belgesi: Bu Yönetmeliğe uygunluğunun Bakanlıkça belirlenmesi durumunda ürünün ithal edilebileceğinin ve ithalat şartlarının belirtildiği, ilgili kurum ve kuruluşlar ile firmaya yazılan belgeyi, ı) KKGM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü, i) Mikrobiyal gübre: Bitki için gerekli olan bitki besin maddelerinin sağlanmasında ve biyolojik yolla yarayışlı hale gelmesinde rol oynayan canlı mikroorganizmaların ticari formülasyonlarını, j) Mililitrede koloni oluşturan hücre sayısı: cfu/ml (colony forming units/ml)-(kob/gr veya kob/ml), k) Organik azot: Kimyasal yöntemlerle üretilen organik azot dışında, bitkisel veya hayvansal menşeli ürünlerden oluşan veya mineralizasyon prosesine tabi tutulmadan direkt olarak bu ürünlerden türeyen azotu, l) Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmek suretiyle bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, bitkinin kendisi ya da işlenmesi sonucu elde edilen yan ürünlerinden veya hayvanların artık ve atıklarından hazırlanan ürünleri, m) Organik madde: Hayvansal ve bitkisel menşeli ürünlerde organik yapıdan kaynaklanan muhtevayı, n) Organomineral gübreler: Bir veya birden fazla organik gübrenin bir veya birden fazla tekli, kompoze,

2 ikincil veya mikro bitki besin maddeli kimyevi gübreler ile reaksiyonu veya karışımı ile elde edilen gübreleri, o) Referans kuruluşları: Analiz kuruluşları tarafından yapılan analizlere itiraz edilmesi halinde, hakem kuruluş olarak görev yapacak laboratuvarlar; KKGM ne bağlı Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Türk Standartları Enstitüsü veya Bakanlığın uygun göreceği kurum/kuruluş laboratuvarlarını, ö) Simbiyotik: Ortak yaşamda karşılıklı fayda sağlanan beraberliği, p) Toprak düzenleyiciler: Asıl amacı toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştirmek olan organik veya mineral yapıda olan maddeleri, r) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü, s) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, ş) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartları karşılayan ve ithal edilerek piyasaya arz edilecek ürünleri, gümrük girişlerinde Bakanlık adına uygunluk değerlendirmesine tabi tutan TSE yi, t) Yetkili kurul: Bu Yönetmelik kapsamında üretilen/üretilecek veya ithal edilecek gübreler için TÜGEM e müracaatta bulunan firma taleplerini değerlendirmek üzere; Bakanlık koordinatörlüğünde, ihtiyaç duyulan konulardaki diğer uzmanlardan oluşturulan Kurulu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Ağır metal sınırları MADDE 5 (1) Çevre, insan ve hayvan sağlığını korumak amacı ile bu Yönetmelikte ifade edilen ürünlerdeki ağır metal oranları mg/kg (ppm) cinsinden aşağıdaki değerleri geçemez. Sadece hayvansal orijinli organik gübrelerin üretiminde kullanılan hammaddelerde ve mamul ürünlerde aranır. (2) Organomineral gübrelerde iz element olarak Çinko ve Bakır beyanı yer alıyorsa ağır metal olarak değerlendirmeye alınmaz. (3) Yukarıda belirtilmeyen ve zararlı olabileceği bilimsel verilerle sonradan ortaya konan ağır metaller için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ortak kodeks alimentarius kriterlerine uyulur. Sağlık parametreleri MADDE 6 (1) Hayvansal orijinli (hayvanların altlıklı veya altlıksız dışkıları hariç) hammaddeler kullanılarak elde edilen organik gübrelerdeki zararlı mikroorganizma seviyeleri aşağıdaki değerleri geçemez. (2) Hayvanların altlıklı veya altlıksız dışkıları kullanılarak elde edilen organik gübrelerdeki zararlı mikroorganizma seviyeleri aşağıdaki değerleri geçemez.

3 (3) Hayvansal orijinli organik gübrelerin mikrobiyolojik içerikleri analiz edilerek, potansiyel risk taşıyan mikroorganizmaların seviyeleri belgelenir. Yukarıda belirtilmeyen ve zararlı olabileceği bilimsel verilerle bilahare ortaya konan mikroorganizmalar ve seviyeleri için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ortak kodeks alimentarius kriterlerine uyulur. (4) İthalatçı firmalar, ithal edilerek piyasaya arz edecekleri hayvansal orijinli organik gübrelerin Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) den ve ihbarı mecburi salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıklarından ari olduğuna dair onaylı veteriner sertifikasını, ihracatçı ülkenin yetkili makamlarından temin ederek TÜGEM e vermek zorundadırlar. Mikrobiyolojik parametre MADDE 7 (1) Organik gübreler herhangi bir zararlı mikroorganizma içeremez ve bu durum mikrobiyolojik analizlerle belgelenir. Hayvansal orijinli organik gübrelerde mikrobiyolojik analizler yapılırken 6 ncı maddedeki parametreler esas alınır. (2) Organik ve mikrobiyal gübrelerde simbiyotik (Rhizobium spp.) ve zararlı olmayan asimbiyotik mikroorganizmalar (serbest yaşayan bakteriler, mavi yeşil algler, mikoriza mantarları vb.) bulunabilir. Üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen ürünün içeriğindeki mikroorganizmaların cinsleri ve miktarları beyan edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üretim ve İthalat İzni Üretim izni MADDE 8 (1) Yetkili Kurul, TÜGEM Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, ilgili Daire Başkanı ve Şube Müdürü, KKGM, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara Etlik Merkez Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve TSE den birer uzmanın katılımı ile TÜGEM in ihtiyaç duyduğu konulardaki diğer uzmanlardan oluşur. (2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üretmek isteyen firma üretim izni alabilmek için, bir dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgelerle TÜGEM e müracaat eder. a) Organik Gübre Üretim İzni Müracaat Formu (EK-8). b) Ayrıntılı üretim prosesi. c) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporunun Firma tarafından onaylı sureti, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite raporunun düzenlenememesinin belgelenmesi halinde ilgili İl Müdürlüğünce hazırlanan rapor. ç) Sağlık Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği veya Belediye Başkanlıklarınca düzenlenen Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Belgesinin veya Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Belgesinin veya ÇED Gerekli Değildir Belgesinin veya 17/7/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığını belirten yazı/belgenin, aslı veya verildiği kurumca onaylı sureti. d) Üreteceği ürüne ait numune ve analiz sertifikası. e) Deneme raporları (Mikrobiyal ürünler için; resmi araştırma kuruluşları veya yetkilendirilmiş özel kuruluşlar tarafından yapılan deneme sonuçlarını, bunun dışında kalan ürünler için de varsa; ürünün verimliliği üzerine yapılmış denemeleri, çalışmaları, testleri ve uygulama süresince edinilen deneyimleri sunulur. Eğer denemelerin sonuçları yayınlanmış ise bu yayının bir örneği eklenir. Ürünün verimli ve doğru kullanım süresi, uygulama dozları, tarımsal kultivasyon işlemleri ve uygun olarak belirlenmiş toprak işleme yöntemlerinin firma tarafından onaylanmış suretleri eklenir.) f) Üretim tesisinin bulunduğu il müdürlüğünce, üretim tesisinin yeterliliği ve uygunluğu, yerinde denetlenerek hazırlanan uygunluk raporu. (3) Yetkili Kurulca, üretim iznine müracaat eden firmaların üretim tesisleri gerekli görüldüğünde üretim iznine esas olmak üzere yerinde görülür. (4) Bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygun olarak üretilen/üretilecek ürünlere ait belgeler değerlendirilmek üzere Yetkili Kurul a sunulur. Yetkili Kurul kararı doğrultusunda, TÜGEM tarafından üretim izni verilir. (5) Firmalara düzenlenen üretim izinleri, firmanın adres değişikliği durumunda TÜGEM tarafından yeniden düzenlenir.

4 İthalat izni MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlere ithalat izni belgesi düzenlenebilmesi için, kişi veya kuruluş aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TÜGEM e müracaat eder. a) Organik Gübre İthalat İzni Müracaat Formu (EK - 9), b) Proforma faturanın aslı veya firma tarafından onaylı sureti, c) Ağır metal analizini de içerecek şekilde tanzim edilen analiz raporunun (son altı aya ait) aslı ile Türkçe tercümesi, ç) Üretim prosesinin (Gizliliği muhafaza edilmek kaydıyla, üretim metotları, kullanılan hammaddeler ve üretimde yapılan fiziksel, kimyasal ve ısıl işlemler ile varsa mikrobiyal katkılar ayrıntılarıyla belirtilir.) aslı veya noter tarafından onaylı sureti ile Türkçe tercümesi, d) Ürünün menşei ülkede organik gübre olarak üretildiğinin ve pazarlandığına dair taahhütnamenin aslı ve Türkçe tercümesi, e) İthal edilecek ürünün sadece tarımsal amaçla kullanılacağına veya satılacağına dair taahhütname, f) Pestisit olmadığına dair belge (Başvuran kişi ya da kuruluş ithalatı yapılacak olan mikrobiyal ürünlerde, KKGM den pestisit olmadığına dair alınan belgeyi ibraz etmek zorundadır. İthalat izni düzenlenebilmesi için, önce deneme amaçlı ithalat yapılması gerekir. Denemesi yapılacak ürünün ithal izni, resmi araştırma kuruluşları veya yetkilendirilmiş özel kuruluşlar tarafından ve onların öngördüğü miktar üzerinden yapılır. Ürünün yurt içinde denenerek ülke topraklarına uygunluğu ile verime etkisinin araştırılması ve sonucunun TÜGEM e ibraz edilmesi gerekir.), g) İthalatı yapılacak olan ürünün hayvansal orijinli olması halinde Veteriner Sağlık Sertifikası. (2) İthalatı yapılacak mikrobiyal ürünlerin yurt dışından gelirken geliş ambalajlarının üzerinde son kullanma tarihi belirtilmek zorundadır. Ürün üzerinde son kullanma tarih ifadesi bulunup bulunmadığını TSE kontrol eder ve altı aydan eski ürünlere uygunluğunu vermez. (3) TÜGEM ce düzenlenen ithalat izni belgesi; a) İthalatın yapıldığı ilin Gümrük Başmüdürlüğüne, b) İthalatın yapıldığı Gümrüğün bulunduğu İl Müdürlüğüne, c) İthalatı yapan firmaya, ç) Ürünün Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü amacıyla TSE ye, d) Ürünün, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa uygunluğunun denetimi için KKGM ye gönderilir. (4) İthal edilecek organik ürün, içerik itibarıyla Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gereken ürün olması halinde, ithalatın yapılacağı gümrüğe en yakın KKGM ne bağlı Veteriner Tahaffuzhane ve Gümrük Müdürlüğünce, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gereken ürün olması halinde, (bitkisel orijinli ürünlerin üretim aşamalarında ısıl işlem, sterilizasyon, yüksek sıcaklık ve dezenfektasyon işlemlerine tabi tutulmamış gübreler için) ithalatın yapılacağı gümrüğe en yakın KKGM ne bağlı Zirai Karantina Müdürlüğünce, 14/10/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Zirai Karantina Numune Alma ve Analiz Yönetmeliği esaslarına göre numune alınır. Alınan numunenin temsil ettiği ürünün, bu Yönetmelik kriterlerine uygunluğunun denetimi için analizini yapar ve/veya yaptırır bir örneğini de TSE ye gönderir. TSE den gelecek analiz sonucu ile Zirai Karantina Müdürlüğü ve/veya Veteriner Tahaffuzhane ve Gümrük Müdürlüğünce yapılan analiz sonucunun bu Yönetmelik kriterlerine uygun bulunması halinde KKGM ce ithalatına nihai izin verilir. İthal edilecek organik ürün, içerik itibarıyla Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında değerlendirilmemesi gereken ürün olması halinde, TSE ce numune alınır. Alınan numunenin, temsil ettiği ürünün bu Yönetmelik kriterlerine uygunluğunun denetimi için gerekli analizleri TSE yapar ve/veya yaptırır. Analiz sonuçlarının bu Yönetmelik kriterlerine uygun bulunması halinde TSE tarafından ithalatına nihai izin verilir. TSE analiz sonuçlarının birer örneği firmaya gönderilir. (5) İthal edilecek organik ürünün yapılan analizleri sonucunda bu Yönetmelik kriterlerine uygun bulunmaması halinde ithalatçı firma 15 gün içerisinde analiz sonucuna itiraz edebilir. Bu durumda KKGM ye bağlı Zirai Karantina Müdürlüğü, Veteriner Tahaffuzhane ve Gümrük Müdürlüğü ile TSE yaptığı veya yaptırdığı analizi, firma tarafından önerilen uzmanla birlikte müşterek olarak analizi yenilemek zorunda olup, elde edilen sonuç nihaidir. İthal edilecek organik ürünün yapılan analizleri sonucunda bu Yönetmelik kriterlerine uygun bulunmaması halinde ülkeye girişine müsaade edilmez. (6) İthalatçı firma, ithal tarihinden itibaren ithalatı tamamlanan miktara ait gümrük beyannamesi ve gümrük makbuzunun ilgili yerlerden onaylı nüshasının birer suretini en geç 15 gün içinde TÜGEM e ve firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne teslim eder. Firma ithalat tamamlandıktan sonra ithalat izni belgesinin aslını da 15 gün içinde TÜGEM e iade eder. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Piyasaya Arzı

5 Lisans ve tescil belgesi MADDE 10 (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünleri ithal eden/edecek firmalar, faaliyetlerini belgelemek amacıyla, üretim yapan firmalar ise üretimlerini müteakip Lisans Belgesi, üreterek veya ithal ederek piyasaya arz edecekleri her bir ürün için ise piyasaya arz etmeden önce Tescil Belgesi almakla mükelleftirler. (2) Lisans belgesi almak için aşağıdaki belgelerle TÜGEM e müracaat edilir. a) Bu Yönetmeliğin EK-10 unda yer alan Lisans Belgesi Müracaat Formu, b) Ticaret Odası Sicil Kaydının aslı, c) Vergi levhasının mali müşavirce onaylı sureti, ç) Fason üretimlerde, fason üretim sözleşmesinin aslı. (3) Tescil belgesi almak için aşağıdaki belgelerle TÜGEM e müracaat edilir. a) Bu Yönetmeliğin EK-11 inde yer alan Tescil Belgesi Müracaat Formu, b) Ağır metalleri de içerecek şekilde son altı ay içerisinde düzenlenmiş analiz raporunun; üretim için aslı, ithal edilen ürün için firmaca onaylı sureti, c) İthal edilen ürünlere (İthalatı gerçekleştirilen ürünlerin piyasaya arzından sadece ithalatçı firma sorumludur) tescil belgesi düzenlenmesi aşamasında, TSE tarafından yapılan analize ait belgenin TSE den onaylı sureti, ç) Hayvansal orijinli (hayvanların altlıklı veya altlıksız dışkıları hariç) hammaddeler kullanılarak üretilmiş ise bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parametreleri içeren, hayvanların altlıklı veya altlıksız dışkıları kullanılarak üretilmiş ise, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen parametreleri içeren analiz sertifikasının aslı, d) Üretim prosesinin, firma tarafından onaylı sureti (Gizliliği muhafaza edilmek kaydıyla, üretim metotları, kullanılan hammaddeler ve üretimde yapılan fiziksel, kimyasal ve ısıl işlemler ile varsa mikrobiyal katkılar ayrıntılarıyla belirtilir.), e) EK-7 de belirtilen formata uygun olarak düzenlenmiş iki adet etiket örneği, f) Fason üretimlerde, fason üretim sözleşmesinin firmaca onaylı sureti. (4) Tescil ve Lisans belgelerinin süresinin bitiminde, yenilenmesi için yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanarak ve eski Tescil ve Lisans belgeleri de eklenerek TÜGEM e müracaat edilir. (5) Tescil ve Lisans belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz. Ad ve adres değişiklikleri 15 gün içinde Bakanlığa bildirilir. Bildirilmediğinin tespiti halinde Lisans Belgesi ve akabinde Tescil Belgesi iptal edilir. Piyasaya arz MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünler sadece ambalajlı olarak piyasaya arz edilir. Ambalajlar, açıldığında eski haline dönüşemeyecek şekilde olmak zorundadır. BEŞİNCİ BÖLÜM Denetim Esasları Denetim MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünler, bu Yönetmeliğin EK-12 sinde verilen toleranslar da dikkate alınarak 25/4/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre il müdürlüklerince denetlenir. Piyasa ve şikâyet denetimlerde alınan numunenin analizi sonucu, bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygunsuzluğunun tespiti halinde, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. (2) Ayrıca, il müdürlüklerince yapılan piyasa denetimlerinde, bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlerden ithal edilerek piyasaya arz edilenlerin tarımsal amaç dışı satıldığının tespiti halinde, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Numune alma ve analiz metotları MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlerin analizleri, EK-13 de belirlenen metotlara göre yapılır ve analiz metodu analiz raporunda belirtilir. (2) Ürünü temsil eden numunelerin alınması ve alınacak numune sayısının belirlenmesi Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin EK-2 sinde belirtilen yöntemlere göre belirlenir. Bu Yönetmelikte yer alan ve içeriğinde birincil, ikincil ve iz element ihtiva eden ürünlerdeki mineral veya kimyasal muhtevanın analizlerinde ise, bu Yönetmeliğin EK-12 sinde verilen toleranslar da dikkate alınmak suretiyle Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin EK-3 ünde yer alan metotlar uygulanır. Laboratuvarlar, analiz raporlarında söz konusu ürünün kod numarasını ve bulunan değerleri bu Yönetmeliğe esas olarak değerlendirilmek üzere ilgili il müdürlüğüne gönderir. Etiketleme ve işaretleme MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlerin ambalaj veya etiketlerinin üzerinde EK- 7 de örneği ve açıklamaları verilen etiket ve işaretlemelere uygun bilgiler yer alır. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Verilerin toplanması

6 MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden kişi ve kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde tedarik, satış ve stok miktarlarını içeren bilgileri istatistiki veritabanı oluşturmak üzere Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Organik tarım kapsamında değerlendirilen ürünler MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde yer almayan ancak, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan ürünler Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereklerini de yerine getirmek kaydıyla, Yetkili Kurul tarafından değerlendirilerek bu Yönetmelik esaslarına göre belgelendirilir. (2) Bu Yönetmelik ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik eklerinde yer almayan ürünler Yetkili Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde bu Yönetmeliğe eklenmesini müteakiben bu Yönetmelik esaslarına göre belgelendirilir. İthalatı yasaklı ürünler MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde yer alan hayvan dışkısından elde edilen ürünler ile evsel atıklardan elde edilen kompost ithal edilerek piyasaya arz edilemez. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 18 (1) 4/5/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Mevcut ürünlerin durumu GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen ve Bakanlıkça Tescil Belgesi düzenlenen ürünler için Tescil Belgesi geçerlilik süresi bitimine kadar 4/5/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Yürürlük MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

7 EK- I ORGANİK GÜBRELER NO Tip İsmi. Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler 1 Katı Organik Gübre 2 Sıvı Organik Gübre Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı materyallerin (dışkı esaslılar hariç) fiziksel ve/veya kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler. (Sentez yoluyla elde edilen veya bu yolla elde edilerek gübreye dışarıdan katılmak suretiyle üretilen aminoasit içeren organik gübreler hariç.) Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı (dışkı esaslılar hariç) materyallerin fiziksel ve/veya kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti ya da süspansiyon haldeki ürün. (Sentez yoluyla elde edilen veya bu yolla elde edilerek gübreye dışarıdan katılmak suretiyle üretilen aminoasit içeren organik gübreler hariç.) Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler Organik madde en az : % 40 Toplam (N + P 2 O 5 + K 2 O) en az : % 3 Maksimum nem : % 20 Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir. 10 mm lik elekten ürünün % 90 ı geçecektir. Toplam organik madde en az : % 20 Toplam (N + P 2 O 5 + K 2 O) en az : % 1 Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir. Ürüne ait etikette beyan edilmesi istenen EC, ph v.b. diğer bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik -Toplam organik madde -Toplam azot -Organik azot -Toplam(Hümik+Fülvik) asit ( % 1 i geçer ise) -Serbest aminoasitler (%2 yi geçer ise) -Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) -Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) -Maksimum nem -Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir. -Amino asit içerikli ürünler tip isminde belirtilebilir. -Toplam organik madde -Toplam azot -Organik azot -Toplam fosfor pentaoksit(p 2 O 5 ) - Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) -Toplam(Hümik+Fülvik) asit ( % 1 i geçer ise) -Serbest aminoasitler (%2 yi geçer ise) -Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir. -Amino asit içerikli ürünler tip isminde belirtilebilir.

8 3 Katı Çiftlik Gübresi 4 Sıvı Çiftlik Gübresi 5 Kanatlı Katı Hayvan Gübresi Yarasa Gübresi 6 Kanatlı Sıvı Hayvan Gübresi Döşemelerdeki altlıklı veya altlıksız hayvan dışkılarının ihtimarı (olgunlaştırılması/ kompostlaştırılması neminin uzaklaştırılması/ azaltılması) sonucu elde edilen ürün. Katı çiftlik gübresinin suda çözündürülmesiyle elde edilen sıvı haldeki ürün. Kümes hayvanlarının altlıklı veya altlıksız dışkılarının aerobik kompostlaştırılması ve neminin uzaklaştırılması/azaltılması sonucu elde edilen ürünler veya diğer kanatlı hayvan dışkılarının doğal ortamlarında ihtimarı (olgunlaşması) veya aerobik kompostlaştırılması ve neminin uzaklaştırılması/azaltılması sonucu elde edilen ürünler. Kanatlı katı hayvan gübresinin suda çözündürülmesiyle elde edilen sıvı haldeki ürün. Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır. Klor analizi Organik madde en az % 40 Toplam azot en az : % 1 Maksimum nem : % 20 Organik madde en az : % 20 Toplam azot en az : % 1 Organik madde en az : % 40 Azot ve fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) toplamı en az : % 2 Maksimum nem : %20 C/N=15-25 (yarasa gübresi hariç) -Organik madde en az : % 20 -Azot ve fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) toplamı en az : % 1 EC (ds/m) EC (ds/m) Ph EC (ds/m) ph EC (ds/m) -Organik madde, -Toplam azot -Organik azot -Maksimum nem -Suda çözünür potasyum oksit (K 2 O) ( % 1 i geçer ise) - C/N -Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) ( % 1 i geçer ise) - Toplam(Hümik+Fülvik) asit ( % 1 i geçer ise) -Organik madde -Toplam azot -Organik azot -Suda çözünür potasyum oksit (K 2 O) ( % 1 i geçer ise) -Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) (% 1 i geçer ise) - Toplam(Hümik+Fülvik) asit ( % 1 i geçer ise) -Organik madde -Toplam azot -Organik azot -Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) -Suda çözünür potasyum oksit (K 2 O) ( % 1 i geçer ise) - Toplam(Hümik+Fülvik) asit ( % 1 i geçer ise) -Maksimum nem -C/N -Ürünün kaynağı tip isminde belirtilecektir. -Organik madde -Toplam azot -Organik azot -Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) -Suda çözünür potasyum oksit ( % 1 i geçer ise) -Toplam(Hümik+Fülvik) asit ( % 1 i geçer ise) -Ürünün kaynağı tip isminde belirtilecektir.

9 A- Azotlu Organomineral Gübreler EK - 2 ORGANOMİNERAL GÜBRELER NO Ürünün Tip İsmi. 1 Azotlu Katı Organomineral Gübre 2 Azotlu Sıvı Organomineral Gübre Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler Azot ihtiva eden bitki besin elementi ile bir veya birden fazla organik gübrenin karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler. Azot ihtiva eden bitki besin elementi ile bir veya birden fazla organik gübrenin bileşiminden süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler. Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler Organik madde en az : % 20 Toplam azot en az : % 12 Maksimum nem : % 20 Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir. Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. Organik madde en az : % 15 Toplam azot en az : % 8 Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir. Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. Ürüne ait EC, ph ve diğer istenen bilgiler EC (ds/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda) EC (ds/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda) Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik -Organik madde -Toplam azot -Organik azot -Azotun formları ve miktarları -Maksimum nem -Klor oranı % -Organik madde -Toplam azot -Organik azot -Azotun formları ve miktarları -Klor oranı % Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

10 B-NP li Organomineral Gübreler NO Ürünün Tip İsmi. 1 NP li Katı Organomineral Gübre 2 NP li Sıvı Organomineral Gübre Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler Azotlu ve fosfatlı bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler. Azotlu ve fosfatlı bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler. Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır. Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler Organik madde en az : % 20 Toplam ( N+ P 2 O 5 ) en az : % 12 Toplam azot en az % 3 Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) en az % 5 Maksimum nem : % 20 Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir. Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. Toplam fosforun çözünürlükleri aşağıdaki şekilde belirtilecektir. Toplam Fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ), Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ), Suda ve nötral amonyum sitratta çözünür Fosfor pentaoksit(p 2 O 5 ) İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. Organik madde en az : % 15 Toplam ( N+ P 2 O 5 ) en az : % 10 Toplam azot en az % 3 Toplam fosfor pentaoksit(p 2 O 5 ) en az % 4 Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir. Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. Toplam fosforun çözünürlükleri aşağıdaki şekilde belirtilecektir. Toplam Fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ), Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ), İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. Ürüne ait EC, ph ve diğer istenen bilgiler EC (ds/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda) EC (ds/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda) Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik -Organik madde -Toplam azot -Organik azot -Azotun formları ve miktarları -Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) -Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) - Suda ve nötral amonyum sitratta çözünür Fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) -Maksimum nem -Klor oranı % -Organik madde -Toplam azot -Organik azot -Azotun formları ve miktarları -Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) -Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) -Klor oranı %

11 C.NK lı Organomineral gübreler NO Ürünün Tip İsmi. Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler 1 NK lı Katı Organomineral Gübre 2 NK lı Sıvı Organomineral Gübre Azotlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler. Azotlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler. Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler Organik madde en az : % 20 Toplam ( N+K 2 O) en az :% 12 Toplam azot en az % 3 Suda Çözünür potasyum oksit(k 2 O) en az % 5 Maksimum nem : % 20 Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir. Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. Organik madde en az : % 15 Toplam ( N+ K 2 O) en az :% 10 Toplam azot en az % 3 Suda Çözünür potasyum oksit(k 2 O) en az % 4 Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir. Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. Ürüne ait EC, ph ve diğer istenen bilgiler EC (ds/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda) EC (ds/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda) Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik -Organik madde -Toplam azot -Organik azot -Azotun formları ve miktarları -Suda çözünür potasyum oksit (K 2 O) -Maksimum nem -Klor oranı % -Organik madde -Toplam azot -Organik azot -Azotun formları ve miktarları -Suda çözünür potasyum oksit (K 2 O) -Klor oranı % Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

12 D-NPK lı Organomineral Gübreler NO Ürünün Tip İsmi. Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler 1 NPK lı Katı Organomineral Gübre 2 NPK lı Sıvı Organomineral Gübre Azotlu, fosforlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler. Azotlu, fosforlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler. Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır. Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler Organik madde en az : % 20 Toplam ( N+ P 2 O 5 +K 2 O) en az :% 15 Toplam azot en az % 3 Toplam fosfor pentaoksit(p 2 O 5 ) en az % 5 Suda Çözünür potasyum oksit(k 2 O) en az % 5 Maksimum nem : % 20 Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir. Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. Toplam fosforun çözünürlükleri aşağıdaki şekilde belirtilecektir. Toplam Fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ), Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ), Suda ve nötral amonyum sitratta çözünür Fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. Organik madde en az : % 15 Toplam ( N+ P 2 O 5 +K 2 O) en az :% 12 Toplam azot en az % 2 Toplam fosfor pentaoksit(p 2 O 5 ) en az % 4 Suda Çözünür potasyum oksit(k 2 O) en az % 4 Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir. Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. Toplam fosforun çözünürlükleri aşağıdaki şekilde belirtilecektir. Toplam Fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ), Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ), İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. Ürüne ait EC, ph ve diğer istenen bilgiler EC (ds/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda) EC (ds/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda) Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik -Organik madde -Toplam azot -Organik azot -Azotun formları ve miktarları -Toplam fosfor pentaoksit(p 2 O 5 ) -Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) -Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) - Suda ve nötral amonyum sitratta çözünür Fosfor pentaoksit(p 2 O 5 ) -Maksimum nem -Klor oranı % -Organik madde -Toplam azot -Organik azot -Azotun formları ve miktarları -Toplam fosfor pentaoksit(p 2 O 5 ) -Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) -Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) -Klor oranı %

13 EK 3 DİĞER ÜRÜNLER NO Ürünün Tip İsmi. 1 Kaplama veya Karışım NPK (tekli, ikili veya üçlü karışımı) ürünler 2 3 Vinas Ekstresi Sıvı Vinas 4 Deniz Yosunu 5 Sıvı Deniz Yosunu Ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler Kaplama veya karışım materyali olarak (Fosil Esaslı Organik materyaller) katı hümik asitler ile humuslaşma derecesi uygun olan torf ve turba yataklarından elde edilen organik ürünlere, organik yapıştırıcı ilave edilerek derece sıcaklıkta, mikronize edilen organik hammaddenin, inorganik gübrelere püskürtülerek kaplanması veya karışım sonucu elde edilen ürünler. Şeker üretiminden arta kalan melasın, maya ve alkol üretiminden arta kalan katı haldeki ekstre Şeker üretiminden arta kalan melasın maya ve alkol üretiminden arta kalan sıvı haldeki ekstre Dehidrasyon, dondurma ve ufalanmayı içeren fiziksel veya kimyasal işlemler ile elde edilen katı haldeki ürün Dehidrasyon, dondurma ve ufalanmayı içeren fiziksel veya kimyasal işlemler ile elde edilen katı deniz yosununun suda çözündürülmesi sonucu elde edilen sıvı Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler Organik madde en az: % 10 Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 30 İkili gübreler (NP, NK, PK) ) toplamı en az : % 20 Tekli gübreler : (N) en az: % 20 Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) en az : % 25 Suda Çözünür potasyum oksit (K 2 O) en az : en az :% 25 Azotun form ve miktarları belirtilecektir. Fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) çözünürlüğü ve miktarı belirtilecektir. İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. Organik madde en az : % 5 Suda Çözünür potasyum oksit (K 2 O) en az : % 20 Klor oranı % 1 i geçemez Maksimum nem : % 20 Organik madde en az : % 25 Toplam Azot en az :% 2 Toplam potasyum oksit (K 2 O) en az : % 5 Klor oranı % 2 yi geçemez. Organik madde en az: % 30 Organik madde en az :%5 Ürüne ait EC, ph ve diğer istenen bilgiler ph ph ph Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik -Toplam organik madde - Toplam azot -Azotun formları ve miktarları -Toplam fosfor pentaoksit(p 2 O 5 ) -Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) - Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) - Suda ve nötral amonyum sitratta çözünür Fosfor pentaoksit(p 2 O 5 ) -Organik madde -Toplam Azot % 1 i geçerse -Toplam MgO % 1 i geçer ise -Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) -Maksimum nem -Organik madde -Toplam Azot - Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) -Organik madde, -Alginik, -Giberallik - Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) -Organik madde - Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) -İsteğe bağlı; Alginik, Giberallik asit

14 6 Sıvı Haldeki Hümik Asit veya Sıvı Fulvik Asit 7 Potasyum Humat veya Fulvik Asit 8 Fermantasyon Sonucu Elde Edilen Organik Gübre haldeki ürün. Katı Haldeki işlenmiş doğal leonardit in potasyum hidroksit ile fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti halindeki ürün Yüksek oranda humik+fulvik asit içeren ve sıvı haldeki humik asit tuzunun granilasyonu ile elde edilen ürün Evsel atıkların ve/veya Hayvan dışkılarının tekli veya karışımlarının anaerobik fermantasyonu ve aerobik hijyenizasyonu sonucu elde edilen ürün. Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 12 Maksimum Na miktarı : % 1 İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik te belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 65 Maksimum nem :% 20 Organik madde en az: % 15 Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir. EC (ds/m) - Organik madde (beyan edilen) - Toplam (hümik + fulvik) asit - Fulvik Asit (Fulvik Asit olması halinde) - Toplam azot ( % 1 i geçerse) - Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) - Organik madde (beyan edilen) -Toplam (hümik+ fulvik) asit - Fulvik Asit ( Fulvik Asit olması halinde) - Maksimum nem - Toplam azot ( % 1 i geçerse) - Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) - Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) (% 1 i geçerse) -Bor miktarı (Bor miktarı 2 ppm den büyük olması halinde Bor a dayanıklı bitkilerde kullanılmalıdır ifadesi etikette belirtilecek) - Organik madde -Toplam azot -Organik azot -Toplam (hümik+ fulvik) asit (%2 yi geçer ise) -Serbest aminoasitler (%2 yi geçer ise) - Toplam azot ( % 1 i geçerse) - Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) - Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) (% 1 i geçerse) Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

15 A-Organik Toprak Düzenleyiciler EK 4 TOPRAK DÜZENLEYİCİLER NO Ürünün Tip İsmi. 1 Bitkisel Menşeli Kompost 2 Evsel Kaynaklı Kompost Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler Bitkisel menşeli organik atıkların fermantasyonuyla elde edilen ürün. Evsel atıklarındaki organik atıkların fermantasyonuyla elde edilen ürün. İçinde cam, cüruf, metal, plastik, lastik deri gibi seçilebilir maddelerin toplamı, ağırlığın % 2 sini geçemez 3 Leonardit Eski çağlardan kalma bitki ve hayvan kalıntılarının göl ve bataklık ortamlarda tortulaşması sonucu oluşan basınç, sıcaklık ve anaerobik koşullarda materyalin bozunması ve humifikasyonu sonucu tabakalaşmış organik killi sedimanter kayaçtır. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini artıran ve yüksek oranda humik asit içeren, toprağa uygulandığında humus oluşturarak bağıl haldeki bitki besin elementlerinin alımını kolaylaştıran organik bir ürün Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler Organik madde en az : % 35 Maksimum nem : % mm lik elekten ürünün % 90 ı geçecektir. Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir. Organik madde en az : % 35 Maksimum nem : % mm lik elekten ürünün % 90 ı geçecektir. Plastik madde ya da diğer mevcut muhtemelen geri dönüşümü olmayan madde parçacıklarının büyüklüğü 10 mm yi geçmeyecektir. Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir. Kuru maddedeki Arsenik miktarı 20 mg/kg ı geçemez. Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 40 CaCO3 maksimum: % 5 Maksimum nem : % 35 Granül Büyüklüğü: 1-4 mm Toz halde: Tane Büyüklüğü Maksimum 50 Mesh Ürüne ait EC, ph ve diğer istenen bilgiler EC (ds/m) değeri en fazla: 4 Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik -Toplam organik madde - Maksimum nem -Toplam azot ( % 1 i geçerse) -Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) (% 1 i geçerse) -Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) (% 1 i geçerse) - C/N -Toplam organik madde - Maksimum nem -Toplam azot ( % 1 i geçerse) -Toplam fosforpentaoksit(p 2 O 5 ) (% 1 i geçerse) -Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) (% 1 i geçerse) - C/N - Organik madde(beyan edilen) - Toplam (hümik + fulvik) asit - Toplam azot (% 1 i geçerse) - Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) (% 1 i geçerse) - Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) (% 1 i geçerse) - Maksimum nem - Bor miktarı (bor miktarı 2 ppm den büyük olması halinde Bor a dayanıklı bitkilerde kullanılmalıdır ifadesi etikette belirtilecek) Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

16 B-Mineral Toprak Düzenleyiciler NO Ürünün Tip İsmi. Mineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler 1 Tarım Kireci Sönmemiş Tarım Kireci: Toprak asitliğini gidermek amacıyla kullanılan kalsiyum karbonat veya ısıl işlemle elde edilen Kalsiyum Oksit içeren tabii, sönmemiş halde bulunan ürün. Sönmüş Tarım Kireci: Toprak asitliğini gidermek amacıyla kullanılan kalsiyum hidroksit içeren tabii, sönmüş halde bulunan ürün. 2 Jips Alkali topraklarda sodyum ıslahı amacıyla kullanılan kalsiyum sülfat içeren buharlaşmayla çökelmiş doğal ürün. 3 Magnezyumlu Kalsiyumlu Karbonat (Dolomit) Ana bileşkesi olarak magnezyumlu kalsiyum karbonat içeren ve toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutan doğal ürün Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler Kalsiyum karbonat (CaCO 3 ) en az:% 90 Kalsiyum Oksit (CaO) en az:%50 Tane Büyüklüğü en fazla 2 mm olmalıdır. Kalsiyum hidroksit Ca(OH) 2 : En az %60 Tane Büyüklüğü en fazla 2 mm olmalıdır. Kalsiyum Oksit en az:%25 Kükürt trioksit en az: %35 Kalsiyum sülfat (CaSO 4.2H 2 O) en az % 60 Kalsiyum Oksit CaO en az : % 25 Magnezyum Oksit MgO en az :% 15 Tane Büyüklüğü: %80< 200 mikron Mineral analizi Ürüne ait EC, ph ve diğer istenen bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik --Toplam CaO -Tane büyüklüğü - Maksimum Nem - Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır ibaresi -Toplam CaO -Tane büyüklüğü - Maksimum Nem - Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır ibaresi -Toplam CaO -Toplam SO 3 -Tane büyüklüğü - Alkali Topraklarda Sodyum Islahı İçin Kullanılır ibaresi - Maksimum Nem Toplam CaO -Toplam MgO -Tane büyüklüğü - Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır ibaresi - Maksimum Nem

17 4 Zeolit grubu mineraller KLİNOPTİLOLİT Ana bileşkesi Sodyum, kalsiyum, potasyum ve alüminasilikat olan bir mineraldir. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutan ve içeriğinde eriyonit minerali bulundurmayan mineral. Klinoptilolit oranı en az: %75 Mineral analizi ph -Tane büyüklüğü - Porozite -Toplam Sodyum(Na) - Toplam K - Ağır (killi) Bünyeli Toprakların Islahında ve Çeşitli Yetiştirme Ortamlarında Kullanılır. - Maksimum Nem -Bor miktarı (bor miktarı 2 ppm den büyük olması halinde Bor a dayanıklı bitkilerde kullanılmalıdır ifadesi etikette belirtilecek) -Kullanımda dikkat edilecek hususlar eklenecek. 5 Vermikulit Ana bileşkesi mikalı kil minerali olan Demir-Magnezyum alümina silikattır. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli ve havadar ve geçirgen tutar. Porozite en az : % 40 ph -Tane büyüklüğü -Porozite - Maksimum Nem 6 Diatomit ( Diatom toprağı) 7 Sünger taşı (Pomza) /Perlit Tek hücreli canlıların ve mikroorganizmaların tatlı su göllerinde çökelmesi ve yataklanması sonucu oluşmuş bir kayaçtır. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutar. Volkanik küllerin göl ve deniz ortamında çökelmesi ve yataklanması sonucu oluşan bir kayaçtır. Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır. Porozite: en az : % 40 Silisyum Dioksit SiO 2 : en az % 40 Mineral analizi Porozite en az : % 40 Silisyum Dioksit SiO 2 en az :% 50 Alüminyum Oksit AL 2 O 3 en az : % 10 Mineral analizi ph -Porozite -Toplam SiO 2 - Maksimum Nem -Asit bünyeli topraklarda kullanımı tercih edilir. -Toplam SiO 2 -Toplam Al 2 O 3 -Tane büyüklüğü -Porozite - Maksimum Nem - Ağır (killi) Bünyeli Toprakların Islahında Kullanılır.

18 C-Organik + Mineral Toprak Düzenleyiciler NO Ürünün Tip İsmi. 1 Karışım Toprak Düzenleyicisi (Doğal) 2 Karışım Toprak Düzenleyicisi Organik + mineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler. Organik toprak düzenleyicisi ürün/ürünlerle mineral toprak düzenleyicisi ürün/ürünlerle karışımı Not: ph düzenlemek amacı ile elementel kükürt katılmasına izin verilir. Şeker Sanayiinde prosesten kaynaklanan organik+mineral karışımı ürün Ürünün hammadde muhtevası ve diğer kriterler Organik Madde En Az: % 5 Maksimum nem : % 20 5 mm lik elekten ürünün % 90 ı geçecektir. Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir. Elementel kükürt kullanılması halinde: % 98 S (SO 3 : % 245) Kükürt, toplam SO 3 olarak ifade edilir Organik Madde En Az: % 10 Kalsiyum karbonat (CaCO 3 ) en az:% 60 Maksimum nem : % 20 Ürüne ait EC, ph ve diğer istenen bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik -Toplam organik madde - Maksimum nem -Toplam azot ( % 1 i geçerse) -Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) (% 1 i geçerse) -Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) (% 1 i geçerse) -Toplam organik madde -Kalsiyum karbonat (CaCO 3 ) - Maksimum nem -Toplam azot ( % 1 i geçerse) -Toplam fosfor pentaoksit (P 2 O 5 ) (% 1 i geçerse) -Suda çözünür potasyum oksit(k 2 O) (% 1 i geçerse) Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

19 NO Ürünün Tip İsmi. 1 Mikrobiyal Gübreler 2 Karışım Mikrobiyal Gübreler Mikrobiyal ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler. Bitkilerle ortak yaşayarak makro ve mikro elementleri bitkiye taşıyan ve toprakta doğal olarak bulunan mantarlar, çeltikle ortak yaşayarak bitkiye azot sağlayan ve toprakta doğal halde bulunan Cyanobacterialar ile algler, topraktan izole edilerek etkinliği tespit edilmiş bakteriler. Bu organizmaların tamamı toprakta mikrobiyal aktiviteyi arttır. Enerji kaynağı olarak kullanmak için topraktaki kompleks organik bileşikleri parçalayarak toprakları makro ve mikro besin elementleri yönünden zenginleştirir. Bu kimyasallar tohum çimlenmesini, çelik köklenmesini teşvik eder ve bitki büyümesine yardımcı olur. Bu organizmalar kültüre alınarak çoğaltılabilir ve standardize edilebilirler. Mikrobiyal gübre sınıfında değerlendirilen materyallerin karışımından meydana gelen ürünler. EK - 5 MİKROBİYAL GÜBRELER Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler Bakteriler, Cyanobacteria, Algler, Funguslar, Mikorizalar. Tek Hücreli Organizmalarda: Kuru Hücre Ağırlığı Klorofil a Canlı Organizma Sayısı (kob/gr) İpliksi Organizmalarda: Klorofil a Kuru Hücre Ağırlığı İçerdiği Canlı Organizma İsimleri Toplam Canlı Organizma Sayısı (kob/gr) Tek Hücreli Organizmalarda: Kuru Hücre Ağırlığı Klorofil a Canlı Organizma Sayısı (kob/gr) İpliksi Organizmalarda: Klorofil a Kuru Hücre Ağırlığı Ürüne ait ph ve diğer istenen bilgiler -Kullanılan bakterinin genetik yapısının değiştirilmediğine dair sertifika -Etkenlik deney sonucu -Kullanılan hammadde -Canlı organizmanın toprakta kalma, yaşam süresi ve garantisi -Toksisite deney sonucu içerdiği mikroorganizmaların tarımda kullanılabilirliği ile insan ve çevre sağlığına etkisi hakkında Yetkili Kurulun uygunluk görüşü. - Virüs olup olmadığının testi -Kullanılan bakterilerin genetik yapısının değiştirilmediğine dair sertifika -Etkenlik deney sonucu -Kullanılan hammadde -Canlı organizmanın yaşam süresi ve garantisi -Toksisite deney sonucu İçerdiği mikroorganizmaların tarımda kullanılabilirliği ile insan ve çevre sağlığına etkisi hakkında Yetkili Kurulun uygunluk görüşü. - Virüs olup olmadığının testi Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik -Kullanılan organizma isimleri -Canlı organizma sayısı - Ürünün kullanım amacı -Kullanılan organizmanın yaşam süresi ve ürünün maksimum kullanım süresi -Mikroorganizma türüne göre ürünün insan ve çevre sağlığı açısından uygun toprak şartları ve kullanma koşulları -Enzim İçermesi durumunda enzim isimleri ve aktiviteleri -Kullanılan organizma isimleri -Canlı organizma sayısı -Kullanılan organizmaların yaşam süreleri ve ürünün maksimum kullanım süresi - Ürünün kullanım amacı -Mikroorganizma türüne göre ürünün insan ve çevre sağlığı açısından uygun toprak şartları ve kullanma koşulları -Enzim İçermesi durumunda enzimlerin isimleri ve aktiviteleri

20 EK - 6 ENZİM KATKILI ÜRÜNLER NO Organik Ürünün Tip İsmi. Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler. 1 Enzimli Ürünler Enzimler, proteaz, lipaz, alfa-amilaz, selülaz, beta-glukanaz, pektinaz, pentozanaz ve hemiselülaz isimleri ile tanımlanmakta olup, proteinler, karbonhidratlar ile yağları en küçük birimlerine kadar parçalayan biyokatalizörlerdir. Bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal menşeli olabilir. Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler Toplam organik madde en az :% 10 Ürünün doğal yapısından kaynaklanan Aminoasitler (Asparginic Asit, Serine, Proline, Alanine, Valine, Isovelicine, Tyrosine, Lysine, Aspargin, Treonin, Glutamic Asit, Glycine, Cystine, Metheoline, Levicine, Phenil-alanine, Histidine, Triptophan) Varsa kullanılan vitaminler en az : % 2 (A, B1, B2, B6, B10, B12, C, E, K ) Toplam canlı organizma sayısı en az: kob/g Ürüne ait EC, ph ve diğer istenen bilgiler Kurşun en fazla: 10 ppm Arsenik en fazla: 3 ppm Enzim aktivitesi kontrolü analizi. ph İçerdiği her enzim için uygun bir aktivite tayini. -Toksisite deney sonucu -Mikrobiyal katkılı enzim içerikli organik gübrelerde içerdiği mikroorganizmaların tarımda kullanılabilirlik raporu. Tarımda kullanılabilirliği ile insan ve çevre sağlığına etkisi hakkında Yetkili Kurulun uygunluk görüşü. Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik - Toplam organik madde miktarı - Aminoasit isimleri. - Vitaminler. -Mikrobiyal katkılı enzim içerikli gübrelerde Toplam canlı organizma sayısı kob/g -İçerdiği enzimlerin isimleri ve aktiviteleri. - Mikrobiyal katkılı enzim içerikli gübrelerde kullanılan organizmaların yaşam süreleri. 2 İkincil ve Mikro Enzimler; proteaz, lipaz, alfa-amilaz, selülaz, Toplam organik madde en az : % 10 Kurşun en fazla: 10 - Toplam organik madde

YÖNETMELİK. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE

YÖNETMELİK. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE

Detaylı

YÖNETMELİK. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE

YÖNETMELİK. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE PİYASAYA

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ,

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TARIMDA KULLANILAN BİTKİSEL MENŞEİLİ ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI

Detaylı

YÖNETMELİK TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE

YÖNETMELİK TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE 29 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28956 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI,

Detaylı

YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIM DA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOM İNERAL GÜBRELER VE

YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIM DA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOM İNERAL GÜBRELER VE 29 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28956 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK TARIM DA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOM İNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE M İKROBİYAL, ENZİM

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve

Detaylı

Ek- 1 ORGANİK GÜBRELER

Ek- 1 ORGANİK GÜBRELER Ek- 1 ORGANİK GÜBRELER NO Tip İsmi. Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler 1 Katı Organik Gübre Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı materyallerin (dışkı esaslılar hariç) fiziksel

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28956

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28956 Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLERİN

Detaylı

29 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28956

29 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28956 29 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28956 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi Sayı :85593407-156.02 Konu :Gübrelerde KDV İstisnası T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 20.10.2017 / 28860877 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) 04.11.2016 tarihli ve 85593407-156.02/19905597

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 2. GÜBRE-ÜRÜN İLİŞKİSİ...9 KAYNAKÇA...19 3. GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ...23 3.1. Azotlu Gübrelerin

Detaylı

YÖNETMELİK. %19,7 N Azot toplam azot olarak ifade edilir. Kalsiyum nitrat(kireç nitratı) eklenmişse maksimum nitrat azotu muhtevası: %2,2

YÖNETMELİK. %19,7 N Azot toplam azot olarak ifade edilir. Kalsiyum nitrat(kireç nitratı) eklenmişse maksimum nitrat azotu muhtevası: %2,2 9 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28228 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMDA KULLANILAN KĠMYEVĠ GÜBRELERE DAĠR YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 18/3/2004

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

GÜBRE İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ (2017/1)

GÜBRE İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ (2017/1) GÜBRE İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ (2017/1) Amaç MADDE 1 (1) Gübre ithalat işlemlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) 31/12/2016 tarih ve

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ GÜBRE İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ (2016/02) Amaç MADDE 1 (1) Gübre ithalat işlemlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) 31/12/2015 tarih

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından :DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KĠMYEVĠ VE ORGANĠK GÜBRE PĠYASA VE ġġkâyet DENETĠMĠ ĠÇĠN

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KĠMYEVĠ VE ORGANĠK GÜBRE PĠYASA VE ġġkâyet DENETĠMĠ ĠÇĠN 21 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28566 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ KĠMYEVĠ VE ORGANĠK GÜBRE PĠYASA VE ġġkâyet DENETĠMĠ ĠÇĠN ALINACAK NUMUNELERĠN ANALĠZLERĠNĠN YAPTIRILACAĞI

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Mikrobiyal

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen,

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 MADDE 6 MADDE 7 MADDE 8

HC MEVZUAT SERVİSİ MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 MADDE 6 MADDE 7 MADDE 8 Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2017/16) (26.03.2017 t. 30019 s. R.G.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Kimyevi

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 26 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29217 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI ORGANİZMALARIN

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Kimyevi gübre analiz kuruluşları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Kimyevi gübre analiz kuruluşları Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2016/11) (24.03.2016 t. 29663 s. R.G.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Kimyevi

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

Esin MERTOL Ziraat Mühendisi

Esin MERTOL Ziraat Mühendisi GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BÜGEM Esin MERTOL Ziraat Mühendisi ORGANİK GÜBRE MEVZUATININ TARİHÇESİ Organik ürün yetiştiriciliğinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem kazanması, konvansiyonel

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

17 Aralık 2011 CUMARTESİ

17 Aralık 2011 CUMARTESİ 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Aşı,Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Aşı,Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Aşı,Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tebliğ TebliğNo: 2000/44 BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4)

TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4) TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumluklar

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tarımda kullanılan kimyevi

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE 1 / 8 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gıda İşletmesi Onay Belgesi Düzenlenmesi 1-Dilekçe 2-Beyanname Genel Kısmı (Ek-10) 3-Beyanname

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.)

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun ve yeraltı kaynak tuzlarının

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere. Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere. Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tarımda kullanılan kimyevi

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

02 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı :28726 AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

02 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı :28726 AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı :28726 AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, halk sağlığı alanında biyosidal

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

Neobioplus Nasıl Üretilir?

Neobioplus Nasıl Üretilir? Seperasyon Neobioplus Nasıl Üretilir? NH3, NH4, CH4, H2S Gibi Zararlı Bileşenlerin Giderimi Böcek Yumurta Yabancı Ot Tohum Giderimi Pelet Toz Hayvan Dışkıları Bitkisel Atıklar Anaerobik Ortamda Fermentasyon

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSi Yemeklik Tuz Tebliği Tebliğ No : 98/11

TÜRK GIDA KODEKSi Yemeklik Tuz Tebliği Tebliğ No : 98/11 Türk Gida Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Tebliğ Resmi Gazete: 31.08.1999-23802 Türk Gida Kodeksi -Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Tebliğ Resmi Gazete:

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK 10 Ekim 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29498 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK BİLDİRİMİNİN KONTROLÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER Sayı: 2012/18 10.01.2012 Konu: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620)

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için hazırlanan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Amaç ve kapsam

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı