NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim"

Transkript

1 NAMAZ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbilalemin esselatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Namaz Allah ın emirlerinden inananlara farz kıldığı, terki mümkün olmayan, yerine getirilmediği takdirde ayet ve Allah resulünün (sav) sahih hadislerinden anlaşıldığı ve mübarek ashabının ve onlara tabi olan selef ve ehli sünnet ulemasının hanefi mezhebi dışında icması ile terkedenin tevbeye davet edileceği eğer tevbe etmez ve namazı kılmaz, açıktan açığa bu Allah a isyan halini sürdürürse islam devletinde katlinin gerektiği, dinin direği, iman ile küfrü birbirinden ayıran en mühim kulluk görevidir. Bu konu hakkındaki delilerden birkaçını zikretmek gerekirse Allah ; Nisa Suresi 103.ayet (4/103. Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah'ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.) yine Rum Suresi 31. ve Tevbe Suresi 5. Ayette (30/31. Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.) (9/5. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir.) buyurmaktadır. Allah Resulü (sav) den ulaşan sahih hadislerde bu konu açıkça izah edilmiş ve yukarıda zikredilen ayetleri birebir doğrulamıştır. Bunlara örnek olarak kütübi sitte kitaplarında zikredilenlerden KS8/249- Hz. Câbir (radıyallâhu anh)'in anlattığına göre, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle söylediğini işitmiştir "Kişiyle şirk arasında namazın terki vardır." [Müslim, Îman 134, (82); Ebû Dâvud, Sünnet 15, (4678); Tirmizî, Îman 9, (2622). Metin Müslim'in metnidir.]tirmizî'nin metni şöyledir: "Küfürle îman arasında namazın terki vardır."26. (2355)- Tirmizî ve Ebû Dâvud'un bir diğer rivayetinde: "Kulla küfür arasında namazın terki vardır." [Tirmizî, Îman 9, (2622); Ebû Dâvud, Sünnet 15, (4678); İbnu Mâce, Salât 77, (1078).] KS17/48- Hz. Enes İbnu Mâlik radıyallahu anh'ın anlattığına göre: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurmuşlardır: "Kulla şirk arasında sadece namazın terki vardır. Onu terk etti mi şirke düşmüş demektir." Kütübi-sitte ek İbnu Mace 17,(48) KS8/250- Hz. Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Benimle onlar (münafıklar) arasındaki ahid (antlaşma) namazdır. Kim onu terkederse küfre düşer." [Tirmizî, Îman 9, (2623); Nesâî, Salât 8, (1, 231, 232); İbnu Mâce, Salât 77, (1079).]28. (2357)- Abdullah İbnu Şakik merhum anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın Ashâb'ı ameller içerisinde sadece namazın terkinde küfür görürlerdi." [Tirmizî, Îman 9, (2624).] yukarıdaki hadisleri sayabiliriz.

2 Namazın farz olduğunu bile bile kasten terk eden kişiye verilecek ceza hakkında ise Resulullah (sav) zamanında ashabı münafıkların bazısını tanırlar ve peygamber (sav) e gelerek öldürmek için izin isterlerdi. Peygamber (sav) onlara cevaben "Ben musalli olanları (yani namaz kılanları) öldürmekten men edildim." (Kütübi Sitte Cilt 8 sayfa 251) diyerek taleblerini reddetmiş, kendisinin de gayet iyi bildiği bu kişilerin namazda cemeate iştiraklarının, onları zahirde müslüman gösterdiğini Allah ın kendisine bildirdiğini, bu sebeple buna izin veremeyeceğini hadiste geçtiği üzere beyan buyurmuşlardır. Hikmeti düşünülürse izin verilseydi Peygamber (sav) in vefatından sonra insanlar aralarındaki dini anlama hususlarındaki ihtilaflar nedeniyle birbirlerini münafıklıkla şirk ve küfürle itham ederek kimisi cahilliğinden, kimisi dünyevi çıkar ve ihtiraslarından bazısı da siyasi ayrılıklardan vesaire... birbirlerinin kanını dökmeyi helal sayabilirlerdi. İslam alimleri ve ehli sünnet mezheplerinin görüşleri ile alakalı olarak da Şafi, Maliki ve Hanbeliler yukarıda zikredilen ayet ve hadislerden hareketle böyle bir kimsenin öldürüleceğine hükmetmişler, Hanefiler ise namazı kılıncaya kadar hapsedilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bir müslümanın Allah ın farzlarından birini reddetmesi küfürdür. İslam inancında böyle bir davranış dinden çıkmaya sebep olur. KS14/140- İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:"allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü bulunduğuma şehadet eden kimsenin kanı, üç hal dışında helal değildir:* Zina yapan dul.* Cana can kısas.* Dinden çıkıp cemaatten ayrılan." [Buharî, Diyat 6; Müslim, Kasâme 25, (1676); Ebu Davud;, Hudud 1, (4352); Tirmizî, Diyat 10, (1402); Nesâî, Tahrim 5, (7, 90, 91), Kasâme 5, (8, 13).] hadiste belirtildiği üzere öldürülmesine hükmedilir. Bu konuyla alakalı olarak Prof.Dr İbrahim Canan tercümesiyle beraber şerh ettiği (açıklamalar eklediği) Kütübi Sitte Cilt 8 sayfa 251,252 de İmam Nevevi nin aşağıdaki açıklamalarına yer verir. 1-Kişi namazı terketmekle, kâfirin cezasını hakeder, o da ölümdür. 2-Hadis namazın terkini helâl addedenler hakkındadır. 3-Namazın terki kişiyi küfre götürür. 4-Namazı terk fiili, kâfirlerin fiilidir. Cumhur'a (ehli sünnet alimlerinin çoğuna) göre bir kimse ibadetin farziyyetini inkar etmedikçe kâfir olmaz. Bu hususta ashab icma eder. (Kütübi Sitte Cilt 8 sayfa 251,252) Şu ana gelinceye kadar ortaya konulanlar Allah ın Kitabı ve Resulü nün (sav) sünneti ile hükmedilen topraklarda, namazın terkinin bu fiili işleyen münafık, fasık kimseler için Allah ın şeriatine göre dünyada ne gibi mühim sonuçlar doğurduğunu göstermek ve namazın zahirde ne derecede önemli bir emir olduğunu ortaya koymaktı. Ne acıdır ki bizler Allah a açıktan isyan edilen, onun bize dünya hayatında yaşayışımızı düzenlememiz ve uymamız için emrettiği kanunlarla değil, kulların arzu ve tasarruflarına göre belirledikleri şirk, küfür, zulüm düzeninin kanunları, adetleri ve hevesleriyle idare ediliyoruz. Namazın Allah a canı gönülden boyun eğen muttaki, mümin kullarını asıl ilgilendiren, ölümün olmadığı yeniden diriltildikten sonra ebedi olarak devam edecek olan ahiret hayatıyla ilgili sonuçlarına gelince Allah; Müddessir Suresi ayetler 74/38. Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir;

3 74/39. Ancak sağdakiler başka. 74/40. Onlar cennetler içinde sorarlar. 74/41. Günahkârların durumunu: 74/42. "Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?" diye 74/43. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik El-Kıyame Suresi ayetler 75/31. İşte o, (Peygamber'in getirdiğini) doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. 75/32. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. 75/33. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline (taraftarlarına) gitmişti. 75/34. Lâyıktır (o azap) sana, lâyık! 75/35. Evet, lâyıktır sana (o azap) lâyık! Meryem Suresi 59.ayet 19/59. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. Bakara Suresi 85. ayet 2/85. Vaktiyle biz, İsrailoğullarından: Yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz, ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve "İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin" diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz. Buyurmaktadır. Ayetlerde de görüldüğü üzere namaz bizden evvelki ümmetler için de vardı ve terk edenlerin akıbeti ebedi bir felaket oldu. Resülullah (sav) den ulaşan sahih rivayetlerin birkaçına baktığımızda; KS14/372- Hureys İbnu Kabîsa (radıyallahu anh) anlatıyor: "Medine' ye geldim ve: "Ey Allahım! Bana salih bir arkadaş nasib et!" diye dua ettim. Derken Ebu Hureyre (radıyallahu anh)'nin yanına oturdum. Kendisine:"Ben, Allah'a bana salih bir arkadaş nasip etmesi için dua ettim. Bana, Resulullah'tan işittiğin bir hadis söyle! Olur ki Allah Teala hazretleri ondan faydalanmamı nasib eder!" dedim. Bunun üzerine dedi ki: "Ben, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şöyle söylediğini işittim:"kıyamet günü, kişi amelleri arasında önce namazın hesabını verecek. Bu hesap güzel olursa kurtuluşa erdi demektir. Bu hesap bozuk olursa, hüsrana düştü demektir. Eğer farzında eksiklik çıkarsa Rab Teala hazretleri: "Bakın, kulumun (defterinde yazılmış) nafilesi var mı?" buyurur. Böylece, farzın eksikleri nafile (namazları) ile tamamlanır. Sonra, bu tarzda olmak üzere diğer amelleri hesaptan geçirilir." [Tirmizî, Salat 305, (413); Nesâî, Salat 9, (1232).] KS17/101- Ebu Katâde İbnu Rib'î anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah-u Zülcelal hazretleri buyurdu ki: "Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve kim bunu vaktinde kılmaya devam ederse onu cennete koyacağım diye katımda ahidde bulundum. Kim de bunu vaktinde kılmaya devam etmezse katımda onun için hiçbir ahid yoktur." Kütübi-sitte ek İbnu Mace 17,(101) 8/227- Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Bir adam, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a: "Allah, kullarına kaç vakit namazı farz kıldı?" diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm:"allah, kullarına beş vakit namazı farz kıldı" diye cevap verdi. Adam tekrar sordu:"bunlardan önce veya sonra başka bir şey var mı?""allah kullarına beş vakti farz kıldı." Bu cevap üzerine adam, bunlar üzerine hiçbir ilavede bulunmayacağına, onlardan herhangi bir eksiltme de

4 yapmayacağına dair yemin etti. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):"bu adam sözünde durursa mutlaka cennete girecektir!" buyurdu." [Müslim, Îman, 10, (12); Tirmizî, Zekât 2, (619); Nesâî, Salât 4, (1, 228, 229) Bu metin Nesâî'dekidir.]Bu rivayeti, Müslim ve Tirmizî, Kitâbu'l-Îman'da mezkur, uzun bir hadis zımnında tahric ederler. (17) 8/212-(Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle söylediğini işittim:"sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz?""bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!" Aleyhissalâtu vesselâm:"işte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler" buyurdu." [Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 282, (666); Tirmizî, Emsâl 5, (2872); Nesâî, Salât 7, (1, 231); Muvatta, Sefer 91, (1, 174).] KS17/338- Hz. Enes anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a ölüm vakti geldiği vakit, Aleyhissalâtu vesselâm'ın can çekişirken yaptığı vasiyetin hepsi: "Namaz ve sağ ellerinizin sahip oldukları (yani emriniz altında bulunanlar ve kölelerinizin hukukuna riayet edin)" demek olmuştur." Kütübi-sitte ek İbnu Mace 17,(338) KS8/232-(Sebretü' bnu Ma'bed (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Yedi yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin, on yaşına geldi mi kılmadığı takdirde dövün." [Ebû Dâvud, Salât 26, (494); Tirmizî, Salât 299, (407).] Allah ın Resulünün (sav) sözlerinin ayetlerle birebir örtüştüğü ve çocuklara dahi namazın ne vakitlerde başlatılması ve izlenecek yol hakkındaki söylediklerine dikkat edilmelidir. Günümüzde zahirde müslüman görünen fakat amel ve sözlerine bakıldığında her yanından küfür fışkıran, her fırsata dine ve ahkamına saldırmayı fırsat bilen bir takım sözde merhamet ve şefkat savunucuları çıkıp, çocuk nasıl dövülür, bu nasıl iştir tarzında sözler sarf edip yaygara çıkarabilirler. Bu kimselerin pek çoğu zaten islamla, din ile bağını koparmış, sözde müslüman fakat Allah lafzını bile söylemeyi ar edinip tanrı diyen, cenazeden cenazeye namazlarda görülen, bazısı hakiki münafık, kimi gerçekten dinen cahil pek çok kişiyle karşılaşabiliriz. Bu şefkat timsallerine ve onlara yardakçılık edip dini hoş ve tatlı gösterip insanları islama ısındırma gayesi güttüklerini söyleyen din adamları kimi doçent kimi proföser şahsiyetler de çıkabilir ve yok böyle bir şey inanmayın, doğru dini benim anlattıklarımdan alın şeklinde sözler saf edebilirler. Başka konular hakkında da şahsi ve keyfi, Kur an a ve sünnete, ilme dayanmaz kanaatlerini ileri sürebilirler. Böyle diyenler acaba Allah ın resulünden daha mı iyi bilmektedirler ve merhametlidirler ki; Allah, resulü için kitabında Tevbe Suresi 128, Bakara Suresi 151. Ayetlerde 9/128. Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. 2/151 Nitekim kendi içinizden size âyetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size Kitab'ı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi öğreten bir Resûl gönderdik. Buyurmuşken kalkıp da şefkat ve merhamet nutukları atmaya kalkışırlar. Allah resulünün (sav) buyurduğu bu emir hakikatleri bilmesinden; ahirette ayet ve hadislerden bildiğimiz nice felaketleri barındıran cehenneme götüren bir amelden inananları korumak istemesindendir. Allah için düşünelim evladımızın cehennem ehlinin ameline müptela olup ebedi bir felakete doğru göz göre göre gitmesi mi iyidir? yoksa namaza karşı

5 ilgisizliğini bertaraf etmek için, makul şekilde, aşırılığa kaçmadan, etrafta kimseler yokken, bir tarafını yaralamadan vurulacak birkaç darbe mi? Eğer hakikat buysa, Allah ın resulünün tatbikatını beğenmeyen bu insanların merhameti, Allah tan mıdır yoksa cehennemin davetçisi şeytandan mı? Genelde çocuklarda meydana gelen ilgisizliğin nedeni, anne ve babaların dünya meşgaleleri ile meşguliyetten sebep çocuğun terbiyesinde yaptıkları noksanlıklar, dini konulardaki bilgi eksiklikleri, dini sevdirme, ibadetleri anlatıp benimsetmede ki kusurları, televizyon bulunulan evlerde dikkat edilmeden çocuğun bilinç altına etki edecek şekilde gayri ahlaki görüntüleri, eğlence programlarını, müzik kliplerini, yerli yabancı film, çizgi film ve dizilerde sinsice yapılan gayri islami içerikli öğretileri içeren yayınları hiç bir kontrole tabi tutulmadan izlemeleri ve en önemlisi okul çağına gelmiş çocukların okullarda öğrendikleri islam dışı öğretiler, adetler, görgü ve toplum kurallarıyla ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Yani kabahatin büyüğü Allah ın emaneti olan çocukları yetiştirmekle vazifeli olan başta baba, anne ve ailenin diğer büyük fertlerinin üzerlerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmemelerindendir. Bu konu hakkındaki bazı ayetlerde Allah; TAHA SURESİ 132.ayet 20/132. Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir. Abese Suresi Ayetlerde 80/34. İşte o gün kişi kardeşinden, kaçar. 80/35. Annesinden, babasından, 80/36. Eşinden ve çocuklarından. 80/37. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. Buyurmuştur. Nitekim bu konuyla alakalı bir hadiste resülullah (sav) durumu açık bir biçimde izah etmişlerdir. KS6/420- İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mes'ulsünüz. İmam çobandır ve sürüsünden mes'ûldür. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mes'uldür. Kadın, kocasının evinde çobandır, o da sürüsünden mes'ûldür. Hizmetçi, efendisinin malından sorumludur ve sürüsünden mes'ûldür."ibnu Ömer der ki: "Bunları Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan işitmiştim. Zannediyorum ki şöyle de demişti:"kişi bâbasının malında çobandır, o da sürüsünden mes'ûldür." [Buhârî, Ahkâm 1, Cum'a 11, İstikrâz 20, Itk 17, 19, Vesâya 9, Nikâh 81, 90; Müslim, İmâret 20, (1829); Tirmizî, Cihâd 27, 1705; Ebû Dâvud, İmâret 1, (2928).] Namazı imanla ancak müminler kılar ve ebedi selamete, doğruluğa da ancak mümin olarak ölenler erişir ve müminlerin Kuranda zikredilen pek çok vasıfları vardır. Müminlik iddiasında olan herkesin kendi durumunu bu ayetlerle kıyas edip gözden geçirmesi, eksiği varsa tamamlaması ve ne vakit geleceği belli olmayan ölümden önce ayetlerde zikredilen hallerin ve amellerin kendisinde de olması için çabalaması gerekir. Müminlerin fasıfları hakkında Kuran da geçen bazı ayetlerinde Allah; Yunus Suresi 2. ayet 10/2. İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahyetmemiz, insanlar

6 için şaşılacak bir şey mi oldu ki, o kâfirler: Bu elbette apaçık bir sihirbazdır, dediler? ANKEBUT SURESİ 45.ayet 29/45. Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. TEVBE SURESİ 71.ayet 9/71. Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir. FATIR SURESİ 29.ayet 35/29. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Enfal Suresi 2-4.ayetler 8/2. Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. 8/3. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda) harcayan kimselerdir. 8/4. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Mü minun Suresi 1-11.ayetler 23/1. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; 23/2. Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler; 23/3. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; 23/4. Onlar ki, zekâtı verirler; 23/5. Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; 23/6. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. 23/7. Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir. 23/8. Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler; 23/9. Ve onlar ki, namazlarına devam ederler. 23/10. İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır; 23/11. (Evet) Firdevs'e vâris olan bu kimseler, orada ebedî kalıcıdırlar. Sübhâneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en lâ ilâhe illa ente Estağfiruke ve etûbu ileyk Abdullah Savaş

7

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun Özet 1- İslamiyet te tüm gerekli öğrenim ihtiyaçları olmadan fetvalar yayınlamak yasaktır. Öyle olsa bile fetvalar klasik metinlerde tanımlı olan İslami hukuk teorisini takip etmelidir. Konuyla ilgili

Detaylı

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî Özet * M. Sait UZUNDAĞ* Memlükler dönemi, oldukça parlak kültürel ve ilmi bir harekete sahne olmuş, Îslâmi ilimler ve İslam kültür tarihi için emsalsiz bir miras bırakmışlardır. Bu dönemde yetişen âlimler

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

ÇOCUKLARIN ANNE BABA ÜZERİNDEKİ HAKLARI Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI *

ÇOCUKLARIN ANNE BABA ÜZERİNDEKİ HAKLARI Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI * ÇOCUKLARIN ANNE BABA ÜZERİNDEKİ HAKLARI Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI * Anne-babanın çocukları üzerinde hakkı olduğu gibi çocukların da anne ve babaları üzerinde birtakım hakları vardır. Genellikle anne-babanın

Detaylı

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler [Türkçe] [ ] Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Terceme eden : Muhammed Şahin : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 2009 1430 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Söz ve fiiller,

Detaylı

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2 AHMEDİ VE AHMEDİYET İSİMLERİ Müslüman Ahmediye Cemaati yeni bir din demek değildir. Ahmediler Müslüman dır ve dinleri İslâmiyet tir. Bize göre bir zerre kadar dahi olsa İslâmiyet ten yüz çevirmek haramdır.

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın*

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Woman in History and the Qur'an Prof.Dr.Salih AKDEMİR A.Ü. ilahiyat Fakültesi, ANKARA Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

اري ن م ا جا ر س و ه ن ذ إ ب هالل ى ل إ اي عا د و

اري ن م ا جا ر س و ه ن ذ إ ب هالل ى ل إ اي عا د و EN GÜZEL ÖRNEK 1 Peygamberlerin en önde gelen görevleri, Allah ın emir ve yasaklarını, helal ve haramlarını, öğüt ve tavsiyelerini insanlara tebliğ etmek, sözlü ve uygulamalı olarak açıklamaktır. Bütün

Detaylı

ĠLĠ : MANĠSA TARĠH : 02/01/2015. ve günahlarınızı bağıģlasın. Çünkü Allah çok bağıģlayandır, çok merhamet edendir. 3. Sevgili KardeĢlerim!

ĠLĠ : MANĠSA TARĠH : 02/01/2015. ve günahlarınızı bağıģlasın. Çünkü Allah çok bağıģlayandır, çok merhamet edendir. 3. Sevgili KardeĢlerim! ĠLĠ : MANĠSA TARĠH : 02/01/2015 ve günahlarınızı bağıģlasın. Çünkü Allah çok bağıģlayandır, çok merhamet edendir. 3 Sevgili MEVLĠD KANDĠLĠ Muhterem Müslümanlar Bu akşam mübarek gecelerden biri olan Mevlid

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com KURBAN REHBERİ İÇİNDEKİLER Kurbanın Tarifi Kurban İbadetinin Meşru Kılınışı ve Delilleri 1. Kur ân dan Delili 2. Sünnet ten Delili 3. İcmâdan Delili Kurbanın Tarihçesi Kurban Kesmenin Fazileti Kurban Niçin

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı