MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KURUMSAL YÖNETİMİ DANIŞMAN AHMET UĞUR CEBECİ HAZIRLAYAN IŞILDA ARSLAN MART 2008

2 İçindekiler İçindekiler... 1 Şekil ve Tablolar... 3 Tablolar... 3 Şekiller... 3 Kısaltmalar... 4 Tanımlar... 5 Özet Abstract GİRİŞ RİSK YÖNETİMİ Risk Risk Yönetimi Geleneksel Risk Yönetiminden Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş Kurumsal Risk Yönetimi COSO ERM Gelişimi Kurumsal Risk Yönetimi Tanımı Kurumsal Risk Yönetimi Unsurları İç Ortam Hedef Belirleme Olay Tanımlama Risk Değerlendirmesi Riske Karşılık Verme Kontrol Faaliyetleri Bilgi ve İletişim İzleme Kurumsal Risk Yönetimi İç Kontrol Karşılaştırması Farklılıklar ve Eleştiriler Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş Temel oluşturulması Ortak bir dil oluşturulması İdarenin desteğini ve gözetimini elde etmek Kurumsal Risk Yönetimi Dönüşüm Sürecini Hedeflerin belirlenmesi Mevcut durum analizi Hedef yapının tespiti Fark analizi ve planlama Kurumsal Risk Yönetiminin Uygulanması Risklerin tanımlanması Risklerin analiz edilmesi ve ölçülmesi Risklerin önceliklendirilmesi İzleme ve gözden geçirme Güçlendirme Uygulama Örnekleri

3 4.1 Kurumsal risk yönetimi uygulama önerisi Virginia Eyaleti Uygulama Aracı Bütünleşmiş risk yönetimi çerçevesi Risk yönetimi değerleme çerçevesi Kurumsal Risk Yönetiminin Maliye Bakanlığında Uygulanması Stratejik Planlama Stratejik Planla Uyumlu Risk Yönetimi SWOT Analizi Hedef Belirleme Beyin Fırtınası Anketler Arama Konferansı Stratejik Risk Planı Sonuç Kaynaklar

4 Şekil ve Tablolar Tablolar 1 Risk Yönetiminden Kurumsal Risk Yönetimine 23 2 COSO ERM Süreç Akışı Bütünleşmiş Risk Yönetimi Uygulaması 80 4 Risk Matrisi. 95 Şekiller 1 COSO ERM Küpü Basit Risk / Tolerans Matrisi 34 3 Yapısal Risk Artık Risk Risk Haritası Kalitatif Analiz 58 5 Risk Haritası Yarı Kantitatif Risk Haritası Önceliklendirme Riske Karşılık Verme Seçenekleri Basit Risk / Tolerans Matrisi

5 Kısaltmalar Bakanlık: Maliye Bakanlığı COSO: Comitte of Sponsoring Organisations. Amerikan temelli 5 kuruluşun iç kontrol konusunda güvence vermek üzere oluşturduğu örgüt. ERM : Enterprise Risk Management. Kurumsal Risk Yönetimi IIA: Institute of Internal Auditors. Amerikan İç Denetim Kurumu KİMK: Kamu İç Mali Kontrolü PWC: Price Waterhouse Coopers. Kurum hesap verilebilirliği, risk yönetimi gibi alanlarda danışmanlık veren Amerikan şirketi SWOT: Güçlü yönler, zayıf yönler, tehdit ve fırsatlar analizi UK: United Kingdom. Birleşik Krallık 4

6 Tanımlar Artık Risk: Yönetimin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için aldığı önlemlerden sonra arta kalan riskleri ifade eder. Belirsizlik: Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olayların olasılık ölçüsünü ve etkisini önceden bilememeyi ifade eder. Dürüstlük: Güçlü ahlaki ilkelere sahip olmayı; açık, samimi ve içten olmayı; doğru işleri yapma, belli değerlere göre yaşama ve mesleğini icra etme arzusunu ifade eder. Etki: Bir olayın meydana getirdiği sonuç veya yarattığı tesiri ifade eder. Bir olaya ilişkin olarak farklı etkiler ortaya çıkabilir. Bir olayın etkisi, kurumun ilgili hedefleriyle ilişkili olarak, olumlu veya olumsuz olabilir. Faaliyetler: Hedeflerle birlikte kullanıldığında; performans ve karlılık amaçları ile kaynakların kayba karşı korunmasını da içeren kurumun faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini ifade eder. Fırsatlar: Kurumsal amaçları olumlu etkileyebilecek potansiyel olayları ifade eder. Hedef Kategorisi: Kurumun dört hedefinden (1. stratejik amaçlar 2. faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği 3. raporlamanın güvenilirliği 4. mevzuata uygunluk) birini ifade eder. Hedefler birbiri ile kesişebilir. Bu nedenle belli bir hedef birden fazla kategoriye bölünebilir. İç Kontrol: Bir kurumun yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yürütülen ve 1. Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, 2. Mali raporlamanın 5

7 güvenilirliği, 3. Yasalara ve diğer düzenlemelere uyum amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için makul güvence sağlayan bir süreçtir. İç Kontrol Sistemi: Kurumda uygulanmakta olan iç kontrol faaliyetlerini ve süreçlerini ifade eder. Kalıtsal Risk: Yönetim tarafından herhangi bir önlem alınmaması durumunda gerçekleşme olasılığının ve etkisinin değiştirilemeyeceği riskleri ifade eder. Kalıtsal Sınırlamalar: Kurumsal risk yönetiminin doğasında var olan sınırlamaları ifade eder. Bu sınırlar; 1) kişisel yargılar, 2) kaynak kısıtları ve bir kontrole ilişkin maliyet-fayda analizi, 3) sistemin çökmesi ihtimali, 4) yönetimin sistemi önemsememesi ve hileli davranması olarak sıralanabilir. Kontrol: 1. İsim olarak bir unsuru veya öğeyi ifade eder. Örnek: Bir kontrolün mevcudiyeti; iç kontrol sisteminin bir parçası olan politika ve prosedürler. Kontroller kurumsal risk yönetiminin sekiz unsurunda da var olabilir. 2. İsim olarak bir durumu veya koşulu ifade eder. Örnek: Kontrol etkisi; kontrol amacıyla oluşturulmuş politika ve prosedürlerin sonuçları iç kontrolün etkinliğini etkiler. 3. Fiil olarak kullanılır. Örnek: Kontrolleri etkileyen politikalar oluşturmak veya yürütmek. Kurum: Belli amaçlar için kurulmuş her tür ve büyüklükteki organizasyonları ifade eder. Örnek: Ticari işletmeler, kar amacı taşımayan organizasyonlar, hükümet kuruluşları ve akademik kuruluşlar. Organizasyon ve işletme terimleri, kurum ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Kurumsal Risk Yönetimi Süreci: Kurumda uygulanmakta olan kurumsal risk yönetimi faaliyetlerini ifade eder. 6

8 Makul Güvence: Kurumsal risk yönetimi, ne kadar iyi tasarlanmış ve yürütülüyor olursa olsun, kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi hakkına mutlak güvence sağlayamaz. Bunun sebebi kurumsal risk yönetiminin doğasında var olan (kalıtsal risk) ve önlenemeyen sınırlardır. Olasılık: Bir olayın gerçekleşme ihtimalini ifade eder. Olasılık kelimesi bazen yüksek, orta, düşük gibi nitel ifadelerle, bazen de yüzde, gerçekleşme sıklığı gibi nicel değerlerle ifade edilir. Olay: Amaçların gerçekleştirilebilmesini etkileyen, içsel ve dışsal faktörlerden kaynaklanan hadise veya oluşumları ifade eder. Ölçüt (Kriter): Kurumsal risk yönetiminin etkinliğini ölçmek için belirlenmiş standartları ifade eder. Kurumsal risk yönetiminin doğasında var olan içsel kısıtlılıklar bağlamında ele alınan sekiz bileşen, kurumsal risk yönetiminin etkinliği ve dolayısıyla dört amaç kategorisi için birer ölçüttür. Paydaş: Kurumun faaliyetlerinden etkilenen grupları (hissedarlar gibi) ve kurumun birlikte faaliyet yürüttüğü kişi ve kurumları (çalışan, müşteri ve tedarikçiler gibi) ifade eder. Politika: Yönetimin, kontrolleri etkin hale getirmek için ne yapılması gerektiğini belirten direktifleridir. Politikalar, prosedürlerin uygulama için dayanağını oluşturur. Prosedür: Politikaların yürütülmesini temin eden işlemleri ve usulü ifade eder. Raporlama: Hedef kategorilerinden birisidir. Kurumun raporlarının güvenilir olmasını ifade eder. Hem iç hem de dışarı sunulan mali olan veya olmayan tüm raporları kapsar. 7

9 Risk: Kurumsal amaçları olumsuz etkileyebilecek olayların gerçekleşme olasılığını ifade eder. Risk İştahı: Kurumun, sahip olduğu misyon ve vizyonu doğrultusunda kabul edebileceği geniş kapsamlı risk miktarını ifade eder. Başka bir ifadeyle yönetimin herhangi bir önlem almanın gerekliliğine hüküm vermeden önce maruz kalmaya hazır olduğu risk miktarıdır. Yönetimin kabul edilebilir olduğunu düşündüğü risk seviyesidir. Risk kapasitesi: Bir kurumun olumsuz bir olayın etkisini atlatma kabiliyetidir. Diğer bir deyişle kurumun ne kadar büyük bir sarsıntıya dayanabileceğidir. Risk kapasitesi nakit miktarıyla, diğer kaynaklarla veya kredi imkanlarıyla ölçülebilir. Bir kurumun risk kapasitesini bilmesi ne kadar riski üstlenmeye istekli olduğuna karar vermesi açısından önemlidir. Risk Toleransı: Belirli bir amacın başarılmasına yönelik olarak kabul edilebilecek risk miktarını ifade eder. Başka bir ifadeyle risk toleransı hedefler etrafındaki kabul edilebilir bir değişkenliği belirtir. Risk iştahı da, risk toleransı da risk almayla ilgili sınırları belirtir ancak risk iştahı daha geniş kapsamlıdır. Stratejik Hedef: Hedef kategorilerinden birisidir. Kurumun misyon ve vizyonunu destekleyen ve bunlarla uyumlu olan üst düzey hedefleri ifade eder. Tasarım: 1. Amaç. Kurumsal risk yönetiminin tanımında amaç anlamında kullanılmıştır: Kurumsal risk yönetimi, hedefleri elde etmekte makul bir güvence sağlamak için kurumu etkileyebilecek muhtemel olayları tespit etmek ve riskleri risk alma iştahı sınırları içinde kalacak şekilde yönetmek amacındadır. 2. Plan. Bir sürecin tasarlandığı gibi yürümesi. 8

10 Unsur: Kurumsal risk yönetiminin sekiz unsuru vardır; 1. İç ortam 2. Hedef belirleme 3. Olay tanımlama 4. Risk değerlendirmesi 5. Riske karşılık verme 6. Kontrol faaliyetleri 7.Bilgi ve iletişim 8.İzleme. Uygunluk: Amaç kategorilerinden birisidir. İş ve işlemlerin, kurumun uygulamak zorunda olduğu mevzuata uygun olarak yürütülmesini ifade eder. Yetersizlik (deficiency): Kurumsal risk yönetiminin, dikkat edilmesi gereken, farkına varılmış, potansiyel ve gerçek eksikliklerini ifade eder. Yetersizlikler kurumsal risk yönetiminin güçlendirilmesi suretiyle kurumsal amaçlara ulaşabilme olasılığını artıracak fırsatlar olarak da değerlendirilebilir. Yönetim Süreci: Kurumsal faaliyetlerin devamlılığı için yönetim tarafından gerçekleştirilen birtakım eylemleri ifade eder. Kurumsal risk yönetimi, yönetim sürecinin bir parçası ve bileşenidir. Yürütmek: ERM ile kullanıldığında: Kurmak ve sürdürmek 9

11 Özet Bu tezin amacı kurumsal risk yönetimi için bir bakış açısı oluşturmak ve konunun anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. Bilindiği gibi 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen reformlar kapsamında kamuda bir değişim yaşanmaktadır. Bu süreçte mevzuatımıza giren bir takım kavramların herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması ve doğru bir biçimde uygulanabilmesi, bu kavramların derinlemesine incelenip çok iyi anlaşılmasına bağlıdır. Bu tez bu kavramlardan biri olan risk yönetiminin AB ve Amerika da kullanılan en son hali olan Kurumsal Risk Yönetimine ışık tutmaktadır. Risk yönetiminin en doğru şekilde anlaşılabilmesi için öncelikle risk ve risk yönetimi kavramları açıklanacak, geleneksel risk yönetiminden kurumsal risk yönetimine geçişin nasıl olduğu anlatılacaktır. Daha sonra kurumsal risk yönetimine odaklanılacak; gelişimi, tanımı ve unsurlarından bahsedilecektir. Kurumsal risk yönetiminin iç kontrol ile ilişkisi ele alınacaktır. Teori kısmından sonra kurumsal risk yönetiminin uygulaması aşamalarının anlatımına geçilecektir. Kurumsal risk yönetimi uygulanabilmesi için altyapının oluşturulması, risklerin tanımlanması, ölçülmesi ve risklere karşılık verilmesi gibi uygulama adımları ve uygulamanın izlenmesi gibi unsurlardan bahsedilecektir. Kurumsal risk yönetiminin unsurlarını bilmek, uygulamak için yeterli değildir. Kurumsal risk yönetimi çok geniş kapsamlı bir çerçeve olup bu çerçeveyi her kurumun kendine uygun bir biçimde modellemesi gerekmektedir. Modellemenin uygun bir biçimde yapılabilmesi için iyi 10

12 uygulama örneklerinin incelenmesi şarttır. Bunlar göz önüne alınarak bir sonraki bölümde uygulama örneklerine yer verilecektir. Son olarak bu kavramın Bakanlığımızda uygulanmasının yapılmasına dair bir öneride bulunulacaktır. 11

13 Abstract The purpose of this paper is to create a new scope for the term risk management and contribute to the understanding of the subject. Due to the new Financial Law 5018 there has been a great change in the public entities. This new law brings forth some new concepts that need common understanding in order to be executed properly. This paper is about one of these concepts, risk management as it is used by European Union and USA in the new form enterprise risk management. In the paper first the concept risk and risk management will be noted, and then the transmission from risk management to enterprise risk management will be explained. Secondly, the paper will be focused on enterprise risk management. It s development, definition and components will be examined. The relationship between enterprise risk management and internal control will be specified. Thirdly, the steps needed to be taken to implement enterprise risk management will be represented. The execution steps such as constitution of infrastructure, identification and measurement of risks and risk responses that are used in the risk management and the fallow up steps such as monitoring the practice and improving will be emphasized. It is not enough to know the components of enterprise risk management to practice it efficiently. Enterprise risk management is a wide ranging framework that the entities should tailor the model for themselves. In order to tailor the model properly, studying the best practices has a crucial importance. In this sense, the next chapter will give the examples of the practices across the globe. 12

14 And lastly, the paper will hold a proposal fort he implementation of enterprise risk management in the Ministry of Finance. 13

15 GİRİŞ 1990 lı yılların ortalarında dış piyasalarda yaşanan ve dünyada şirketlerin iflas etmesiyle sonuçlanan gelişmeler piyasaların sorgulanmaya başlanmasına neden oldu. Şirketlerin başarısızlığı sonucu büyük kayıplar yaşayan hissedarlar, yatırımcılar ve toplumun bu kayıplarının etkilerini azaltmak için çareler aranmaya başlandı. Hem kayıpların etkilerinin azaltılması hem de aynı tip kayıpların yeniden yaşanmaması için şirket yönetimi önemli bir kavram olarak görülmeye başlandı. Kurumların yönetimlerini güçlendirmeleri için yol göstermek amacıyla birçok standart geliştirildi, rehberler basıldı, birçok kural oluşturuldu. Tüm bu rehberler, standartlar, kurallar birbirlerinden farklı olmalarına ve değişik kökenlere sahip olmalarına rağmen ortak bir yönleri vardı; hepsi iyi bir yönetimin temelinde etkin ve fonksiyonel bir sistem olan iç kontrolün bulunduğunu belirtmekteydi. Ve iç kontrolün en önemli unsuru ise hiç şüphesiz ki risk değerlendirmesiydi. Günümüzde kurumların içinde bulunduğu ortam çok daha karmaşıktır. Kurumların karşı karşıya olduğu küreselleşme, yeni kurumsal ortaklıklar, iş dünyasında hareketliliğin artması, sürekli değişim gibi durumlar; karşılaştıkları risklerin de çoğalmasına neden oldu. Çok önceden beri var olan ancak belli bir standardı bulunmayan ve sadece birkaç uzmanın insafına bırakılmış olan risk yönetimi klasik mali yönetim anlayışı olarak yetersiz kalmaya başladı. Risk yönetiminin artık, karşılaşılan tüm riskler için kullanılabilen bir araç olabilmesi için strateji, operasyon, itibar, yasal düzenlemeler ve bilgiyi de içeren çok geniş meseleleri kapsar hale getirilmesi gerekliydi. Böylece kurumsal risk yönetimi anlayışı doğdu. 14

16 Bu konuda pek çok rehber ve standart çıkmasına rağmen belirli bir teknik ya da uygulama bulunmamaktaydı. Bu durum kurumsal risk yönetiminin anlaşılmasını güçleştirirken farklı uygulamalar farklı sonuçlar doğurmakta, iyi örneklerden çıkarım yapılmasını imkansız hale getirmekte, kısacası ortak bir dil oluşturulamamaktaydı. Bu karmaşıklık ABD de Ulusal Hileli Finansal Raporlama Komisyonu 1 na sponsor olarak 1985 de kurulan COSO tarafından 2004 de yayınlanan Kurumsal Risk Yönetimi rehberi ile ortadan kaldırılmış, böylece birbirinden farklı risk yönetimi teknikleri sürekliliği olan ve kapsamlı bir imaj kazanmıştır. ERM bir kontrol döngüsü uygulanırken fark edilebilir yapısal ve personel düzenlemeleri de gerektirmektedir. Türkiye de kamuda mali bir reform gerçekleştirilmiş ve 1927 yılında yürürlüğe giren 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu kaldırılarak yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu getirilmiştir. Söz konusu kanunun reform niteliğindeki gereklerinden biri de kamuda iç kontrol uygulamasıdır. İç kontrolden beklenen verimin alınabilmesi ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi için kurumsal risk yönetimi mantığının ve uygulamasının kamu kurumlarına yerleştirilmesi gerekmektedir. Avrupa birliği ile yapılan müzakereler çerçevesinde mali sistemimizin AB uygulamaları ile uyumunun sağlanması söz konusudur. Avrupa Komisyonunun yayınladığı Kamu İç Mali Yönetimi nde açıkça belirtildiği gibi AB kamu kurumlarında KİMK in geliştirilmesinde kullanılan uluslar arası standartlar Kamu Sektöründe İç Kontrolün Geliştirilmesi İçin Intosai Rehberi dir. Intosai rehberin giriş kısmında metodolojinin COSO İç Kontrol Standartları Çerçevesi nin gözden geçirilmiş hali olduğu belirtilmektedir. 1 National Commission on Fraudulent Financial Reporting 15

17 1. RİSK YÖNETİMİ Risk Her kurumun var oluşunun bir amacı vardır. Özel sektörde var oluş amacı paydaş değerini yükseltmek olarak genellenebilirken kamu sektöründe amaç genellikle bir hizmetin yerine getirilmesi veya kamu yararına olacak faydalı bir sonucun elde edilmesidir. 2 Kurumun yönetilmesinin tanımı bu amacı gerçekleştirmek için koyulan hedeflere ulaşmaktır. Amaç ne olursa olsun hedeflere ulaşmak demek, her türlü riskle karşı karşıya kalmak demektir. Hal böyleyken yönetimin görevi, amaca ulaşma olasılığını en üst düzeye çıkaracak şekilde risklere karşılık vermektir. 3 Risk insan faaliyetlerinin olduğu her yerde kaçınılmazdır. Kişilerin kendi faaliyetlerinde, özel sektörde ve kamu sektöründeki faaliyetlerde kendini gösterir. Temel bir kavram olarak risk çeşitli şekillerde tanımlanabilir. IIA 4 riski şöyle tanımlamıştır: Hedeflere ulaşmak üzerinde bir etkisi olabilecek bir olayın oluşmasına dair belirsizliktir. Riski yönetmek için Avusturya ve Yani Zelanda Kamu Sektörü Rehberi riski şöyle tanımlar Hedefler üzerinde etkisi olacak bir şeyin olma ihtimalidir. Sonuç ve olasılığa dayalı ölçülür. 2 The Orange Book, Management of Risk Priciples and Concepts, October 2004, HM Treasury, United Kingdom (UK) 3 Management of Risk, A Strategic Overview, January 2001, HM Treasuty, UK, s.2 4 Institute of Internal Auditors: 16

18 Kanada İmtiyazlı Muhasebeciler Enstitüsü riski şöyle tanımlar: Bir veya birden fazla kişinin veya kurumun bir olay veya durumdan kaynaklanan olumsuz sonuçları yaşama olasılığıdır. Kanada Standartları Derneği Risk Yönetimi: Karar Vericiler için Rehber riski şöyle tanımlar: Sağlığa, mülke, çevreye veya değeri olan şeylere olan etkinin ve olasılık ve öneminin ölçüsü şeklinde tanımlanan yaralanma veya kayıp ihtimalidir. Uluslar arası Standardizasyon Kurumu (ISO) nun 1 Kasım 2000 tarihli Risk Yönetim Terminolojisi nde risk Bir olayın olma ihtimali ve bunun sonuçlarının kombinasyonu; Not 1: Bazı durumlarda risk beklenenden sapmadır şeklinde tanımlanmıştır. 5 Buna göre risk gelecekte olacak olayları ve getirileri sarmalayan belirsizliktir. Bu belirsizliğin iki anlamı vardır. Bunlardan biri oluşması belirsiz olan olayın etkisinin olumlu olmasıdır. Olumlu etkisi olan olaylar fırsat olarak adlandırılır ve bunlar doğru şekilde yönetilip hedefe ulaşma faaliyetlerine kanalize edilmelidir. Olumsuz etkisi olan olaylar basit bir biçimde risk olarak adlandırılır ve bunların etkilerinin kurumu hedefe ulaşma yolundan saptırmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Riskler yukarıdaki gibi kurumun stratejik planlarındaki hedeflere ve var oluş amaçlarına göre sınıflandırılabileceği gibi, değişimin ortaya çıkardığı sonuçlara göre aşağıdaki gibi de sınıflandırılabilir: 6 Ortalama Sonuç Olarak Risk: Sigorta uzmanları olayların riskini, söz konusu olaylardan beklenen sonuç olarak ifade etmektedirler. 5 Integrated Risk Management Framework, April 2001, Treasury Board of Canada Secreteriat, Canada s.7 6 TÜSİAD, Kurumsal Risk Yönetimi, Aralık 2006, s.10 17

19 Faaliyetler için genellikle söz konusu sonuç zarar olmaktadır. Ortalama sonuç kavramı potansiyel sonuçların nerelere kadar uzanabileceği konusunda oldukça sınırlı bir bilgi vermektedir. Başka bir ifade ile bu anlamda risk sadece beklenen sonuçların gerçekleşip gerçekleşmemesi ile ilgilidir. Sonuçlar Arasındaki Farklılık Olarak Risk: Risk ile ilgili genel tanımlama, riskin, olaylarla ilgili sonuçların istatistiksel değişimini veya standart sapmasını ifade ettiğidir. Bu tanım çerçevesinde risk yönetiminin amacı; beklentiler ile potansiyel sonuçlar arasındaki farklılığı mümkün olduğu derecede aza indirgemektir. Kayıp Olarak Risk: Riskin en dar kapsamlı tanımlamalarından biri riskin kayıp olarak kabul edilmesidir. Bu tanımlamaya göre risk; müşterilerin neden olduğu zararlar, yolsuzluk veya doğal sebeplerden veya insan hatalarından meydana gelen problemler gibi büyük olumsuz etkiye sahip olayların meydana gelmesidir. Potansiyel Kazanç Faktörü Olarak Risk: Genellikle üzerinde çok fazla durulmayan bir nokta, riskin kazanç sağlamak için bir araç olarak kullanılıyor olmasıdır. İş dünyası risk alma işidir. Risk ve Kazanç birbirlerini tamamlayan kavramlardır. İş dünyasında başarının anlamı; doğru zamanda doğru risklerin alınması ve bu risklerin kazanca dönüştürülmesidir. Risklerin sadece kayıp olarak görülmesi kazanç haline dönüşebilecek risklerin zamanında ve doğru olarak tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. İlgili Oldukları Alanlara Göre Risk: Riskleri çok genel olarak dahi belli bir sınıflandırmaya tabii tuttuğumuzda birbirinden farklı onlarca riski ortaya koymak mümkündür. Bunlar piyasa riskleri, kredi riskleri, faaliyet riskleri, yasal riskler, bilgi riski, çevresel riskler, ülke 18

20 riski, temel iş ile ilgili riskler, fiyat riskleri, doğal riskler, finansal raporlama riskleri, kontrol riski v.b. olarak sınıflanabilir. Hepsi birbirinden farklı olan bu riskler farklı risk tanımlamalarına sahiptir, çünkü beklenen sonuç her bir faaliyet için farklıdır. Kurum ile İlgili Taraflar Açısından: Farklı menfaat grupları, kurum ile ilgili riskleri tanımlama, anlama ve yorumlama açısından farklı bakış açılarına sahip olabilmektedir. Üst yöneticiler, orta sınıf yöneticiler, yönetim kurulları, büyük hissedarlar, küçük yatırımcılar, kredi sağlayan kuruluşlar, yatırımcı danışmanlık ve aracılık kuruluşları gibi kurum ile ilgili farklı hedefleri, planları ve beklentileri olan gruplar riskleri de farklı şekilde tanımlamaktadırlar. Tüm bunlar dikkate alındığında risklerle baş edebilmek, geleceğin belirsiz olaylarını her açıdan analiz edip fırsatlarla riskleri birbirinden ayırabilmek, fırsatları kurum stratejisi içine katıp innovasyon ve teknolojik atılımlar yapabilmek için bunları kullanmak, risklerin ayrıntılı değerlendirmesini yapıp bunlar karşısında takınılacak tavrı belirleyebilmek için kurumların yapması gereken şey bu riskleri yönetebilmektir. Risk Yönetimi Risk; kurumların hedeflerine ulaşmasını tehlikeye düşüren, beklenmedik olaylar olarak tanımlanabilir. Risklerin kaynağı, kurumun faaliyet gösterdiği çevredeki belirsizlikler ve gelecekteki bilinmeyen olaylardır. Bu olayların kurum için olumlu ya da olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu nedenle her kurum faaliyetlerini sürdürebilmek için bu olayları öngörmek, olumlu etkisi olan fırsatları kurumun lehine kullanmak, olumsuz etkisi olan riskleri ise çeşitli yöntemlerle yöneterek kurumu hedefleri 19

21 doğrultusunda ilerledikleri yolda tutmak zorundadır. Günümüzde yönetime en fazla güçlük çıkaran sorun, değer yaratma sürecinde kurumun ne kadar risk üstlenmeye hazır olduğuna karar verebilmektir. Bu kararı verebilmek için kurumun iyi bir risk yönetim sürecini yerleştirmiş olması gerekmektedir. Risk sonucun tahmin edilemez olmasıdır ve iyi bir risk yönetimi kuruma şunları sağlar: Kurumun istediği sonucu elde etmesine artan güven Tehditleri kabul edilebilir seviyede sınırlamak Fırsatlardan yararlanma konusunda elde edilen gerekli bilgiye dayanarak kararlar almak Paydaşların kurumun yönetimine ve hüküm verme yeteneklerine olan güvenlerinin artması Risk yönetimi, iyi yönetimin ve karar almanın ayrılmaz bir unsurudur. Tüm kurumlar fark etseler de etmeseler de risk yönetimi yaparlar. Kimi kurumlar risk yönetimini daha ciddiye alır ve sistematik bir biçimde uygular. Bazıları ise bir sistem olarak algılamamakla birlikte günlük kararları alırken ve kurumu yönetirken riskleri de yönetirler. Geleneksel Risk Yönetiminden Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş Risk yönetimi gittikçe daha fazla önem kazanmaya başlayan bir konu haline gelmiştir. Risk yönetiminin önemi arttıkça geleneksel risk yönetimi yöntemlerinin, riski tanımlama, değerlendirme ve yönetmede yetersiz olduğu görülmüştür. Geleneksel risk yönetimi yöntemleri, kurumun hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmak ve kurumun değer yaratma sürecine katkıda bulunmaktan çok, kayıpları engellemeye yönelik olduğundan çoğu kurum 20

22 risk yönetimini yeniden tanımlamak zorunda kalmıştır. Bu yeni tanımı ile risk yönetimine kurumsal risk yönetimi denilmektedir. Kurumsal risk yönetiminin odaklandığı konu risk yönetimi süreci ile var olan yönetim sürecini kaynaştırmak, pozitif veya negatif etkisi olabilecek gelecekteki olayları tanımlamak, kurumun bu olaylardan ne kadar etkileneceğini gösteren olaylara maruz kalma oranını belirleyip yönetmek için etkili stratejiler geliştirmektir. Kurumsal risk yönetiminin altındaki dayanak noktası her kurumun paydaşlarına değer sağlamak için var olduğudur. Her kurum belirsizlikle karşılaşır ve yönetimin yapması gereken şey; hissedar değerini büyütmeye çabalarken ne kadar belirsizlik kabul edileceğine karar vermektir. Belirsizlik değeri azaltma veya güçlendirme potansiyeline sahip riskleri ve fırsatları içerir. Kurumsal risk yönetimi kurumun belirsizlikle ve bununla birlikte risk ve fırsatlarla etkili ve verimli bir biçimde başa çıkarak değer yaratma kapasitesini güçlendirmesini sağlar. Değer; yönetim büyüme, hedeflerin getirileri ve alakalı riskler arasında bir denge bulmak için strateji ve hedefler oluşturduğunda ve kurum hedeflerine ulaşmak için faaliyette bulunurken, kaynakları etkili ve verimli olarak dağıttığında en yüksek seviyeye ulaşır. Risk yönetimini riski değerlendirmek ve riskin politik etkisini kontrol etmek için alınan önlemler olarak tanımladığımızda risk yönetiminin uygarlığın başından beri uygulandığını söyleyebiliriz. Ancak risk yönetimini bilinçli kurumsal bir uygulama olarak aldığımızda tarihi çok yenidir. Bu anlamda risk yönetimi teriminin ilk başlangıcı 1950 ve 1960 lara rastlamaktadır. Risk yönetimiyle ilgili ilk adımlar sigortacılık sektöründe atılmıştır de Edward Lloyd 7 Londra da bir kahve dükkânı açtı. Bu dükkân gemicilikle ilgili bilginin değiş tokuş edildiği bir merkez haline geldi da Lloyd Listesinin oluşturulması ile bu bilgi aktarımı resmi bir boyut kazandı. 7 BERNSTEİN Peter L., Tanrılara Karşı, Riskin Olağanüstü Tarihi: s

23 Böylece Lloyd un kahve dükkânı dünyanın denizcilik sigortasının merkezi olarak gelişti. Zamanla Lloyd daha büyük risk havuzları oluşturarak ve risklerin kapsadığı alanları genişleterek tüm sigortacılık sektöründe lider konumuna yerleşti lere 8 gelindiğinde risk yönetimi terimi iş âleminde daha geniş kabul görmeye başladı. Risklerin kapsadığı alanlar krediler ve kayıptı. Bretton Woods anlaşmasının sona ermesi ve 1970 lerin sonundaki petrol krizleri gibi gelişmeler sonunda riski oranlama (rating) ve riski değerlendirme danışma hizmetlerinin ilk adımları atılmaya başlandı lerde risk kapsamında kredi riski, kayıp riski ve piyasa riskleri bulunmaktaydı lara gelindiğinde riskin en önem verdiği konu artık dış hasarın en aza indirilmesi değildi. Yöneticiler artık kararlarının beklenmeyen sonuçları için daha fazla güvence ile önemli kararları verirken karşı karşıya oldukları riskler hakkında daha fazla bilgi talep etmeye başladılar. Risk yönetimi, piyasadaki artan rekabetten doğan risklerin değerlendirilmesi ve kurumların büyümesini hedefleyen iş risk yönetimine kaymaya başladı. Kurumlar artık iflasa neden olabilecek riskler hakkında endişelenmeye başladılar ların sonundaki çalışmalar kurumların yönetmek için kapsama aldığı risklerin çoğaldığını, zamanla da kapsamın genişlemeye devam ettiğini göstermekteydi. Bu genişleme risk yönetiminin ortaya çıkmasına taban oluşturmuştur lerde kurumsal risk yönetimi artık tüm kurumların riski yönetmek için kullandığı bir araç haline gelmişti. Riskin kapsamı en geniş halini aldı. Artık sadece kayıp ve finansal riskler değil, stratejik ve faaliyet riskleri de kapsama alındı. Risk artık belirli bir birimde veya 8 NON A. J. Are we Ready for Enterprise Wide Risk Management? slayt

24 fonksiyonda değil, kurumun genelinde bir bütün halinde yürütülmeye başlandı. Kurumsal risk yönetimi, geleneksel risk yönetimi yaklaşımlarından; objektif, ölçek, odak, vurgu ve uygulama kavramları bakımından ayrılır. Kurumsal risk yönetimi; strateji, insanlar, süreç, teknoloji ve bilgiyi içerir. Vurgu strateji üzerindedir ve uygulama alanı kurumun genelidir. Tablo 1: Risk yönetiminden kurumsal risk yönetimine Risk Yönetimi İşletme Risk Yönetimi Kurumsal Risk Yönetimi Odak Objektif Finansal ve tehlike riskleri ve iç kontrol İşletme değerini korumak İşletme riski ve iç kontroller, risk- risk yaklaşımı İşletme değerini korumak İşletme riski ve iç kontroller, kurum genelinde risklerin tanımlanması yaklaşımı İşletme değerini korumak ve güçlendirmek Ölçek Hazine, sigorta ve ilgili faaliyetler İşletme yöneticilerinin sorumluluğu (risk-risk) Her seviye ve birimi kapsayacak şekilde kurum genelinde uygulama Vurgu Finans ve faaliyet Yönetim Strateji yerleştirme Uygulama Seçilen riskli alanlar, birimler ve süreç Seçilen riskli alanlar, birimler ve süreç İşletme genelinde tüm değer kaynakları ---- Şimdiki Durum Kapasitesi Gelecekteki Durum Vizyonu Peki, neden kurumsal risk yönetimi kuruma yerleştirilmelidir? Bunun en büyük nedenlerinden biri geleneksel risk yönetimi yöntemlerinin büyük kayıplara engel olamaması ve kendilerinden bekleneni karşılayamamasıdır. Kurumsal risk yönetimi geleneksel risk yönetiminden farklı olarak riskleri azaltmaktan çok onları yönetmeye odaklanır. Yönetim için strateji oluşturmaya önem verir. Oluşturduğu stratejiler kurumun en üst kademelerinden başlar ve en küçük göreve kadar iner. İşletme strateji oluşturmadan faaliyetlerini gerçekleştirdiğinde günlük işler peşinde koşarken 9 ntpracticalimplementationideas!opendocument 23

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi Çeviren Baran Özeren Uzman Denetçi 12. Gr. 10 Temmuz 2006 İçindekiler Önsöz.... 1 Giriş..... 3 1. İç Kontrol... 6 1.1 Tanım... 6 1.2 İç Kontrolun Etkinliğinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

RĠSK YÖNETĠMĠ VE ÜLKE UYGULAMALARINDA RĠSK YÖNETĠM MODELLERĠ* RISK MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT MODELS IN COUNTRY APPLICATIONS

RĠSK YÖNETĠMĠ VE ÜLKE UYGULAMALARINDA RĠSK YÖNETĠM MODELLERĠ* RISK MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT MODELS IN COUNTRY APPLICATIONS RĠSK YÖNETĠMĠ VE ÜLKE UYGULAMALARINDA RĠSK YÖNETĠM MODELLERĠ* RISK MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT MODELS IN COUNTRY APPLICATIONS ArĢ. Gör. Ruveyda KIZILBOĞA NevĢehir Üniversitesi Özet Risk yönetimi, kurumların

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Arzu ALİKADIOĞULLARI Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Recai AKYEL T.C. SAYIŞTAY, SAYIŞTAY Başkanı,

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi Hazırlayan G. Murat DENGİZ Ekim-2007 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Tic.

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İÇ KONTROL... 2 2.1. İç Kontrolün Tanımı... 2 2.2. İç Kontrolün Çeşitleri... 3 2.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları... 4 2.4. Şirket İç Kontrollerine Örnekler... 5 2.5. İç Denetim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL SİSTEMİ... 1 İÇ KONTROLÜN TARİHİ GELİŞİMİ... 3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Kontrol ve Tanımı... 10

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı Seda KARSAVURAN * ÖZET Dünya çapında, rekabet artışı ve sürdürülebilir ekonomik gelişme mücadelesi, örgütlerin

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı