6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh."

Transkript

1 6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh.

2 TEMEL KAVRAMLAR Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,ifade eder Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı

3 TEHLİKE KAYNAĞI: ASMA İSKELE İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMA TEHLİKE: RİSK: KORKULUK-DÜŞEY YAŞAM HATTI- EMNİYET KEMERİ OLMADAN ÇALIŞMA DENGE KAYBI SONUCU DÜŞME İHTİMALİ RİSK SONUCU: ÖLÜM-AĞIR YARALANMA

4 RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, Bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi Ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

5 Risk Değerlendirmesinin 6331 sayılı Yasadaki Yeri MADDE 4 İşverenin genel yükümlülüğü: a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması. a) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu d) Çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi

6 MADDE 25: İşin durdurulması Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAMIŞ OLMASI DURUMUNDA İŞ DURDURULUR.

7 İşveren Yükümlülüğü Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. (R.D Yön. Madde:5)

8 Yaptığı işle ilgili risklerden haberdar olmayan işverenin, bir uzmandan yardım alıyor dahi olsa, işyerinde istenilen düzeyde bir güvenlik kültürü oluşturması beklenemez. Risk değerlendirmesi önlem almak isteyen bir işveren için yol gösterici bir mekanizmadır.

9

10 Risk Değerlendirmesi Ekibi İşveren veya işveren vekili. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. İşyerindeki çalışan temsilcileri.işyerindeki destek elemanları. İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

11 Risk Değerlendirmesi Aşamaları Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, Riskleri belirleme ve analiz etme, Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, Dokümantasyon, Yapılan çalışmaların güncellenmesi Gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

12 Risk Değerlendirmesi Aşamaları Tehlikelerin tanımlanması (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. a) İşyeri bina ve eklentileri. b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. c) Üretim süreç ve teknikleri. ç) İş ekipmanları. d) Kullanılan maddeler.

13 e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler. f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar. g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri. h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları. ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. i) İşyerinin teftiş sonuçları. j) Meslek hastalığı kayıtları. k) İş kazası kayıtları. l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar. m) Ramak kala olay kayıtları. n) Malzeme güvenlik bilgi formları. o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları. ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları. p) Acil durum planları. r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar. (2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.

14 Risklerin belirlenmesi ve analizi (Derecelendirilmesi) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Riskler; işletmenin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir. Analiz edilen riskler, en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

15 Risk kontrol adımları Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır. 1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması. 2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi. 3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

16 Planlar hazırlanır (Tedbirler kim tarafından ne zaman nerede alınacak) Uygulama izlenir Risk kontrol adımları uygulanırken uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır. Yeni risk seviyesi hesaplanır.

17 Tedbirlerin kapsamı Tedbirlerin hiyerarşisi 1.Risk kaynağının önlenmesi/ortadan kaldırılması/ azaltılması; kaynağın özelliklerinin değiştirilmesi 2. Teknik güvenlik tedbirleri (Toplu Koruma Tedbirleri) 3. Organizasyon ile ilgili tedbirler (risk faktörüyle bireyin geçici süreyle ayrılması) 4. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması 5. Davranışlarla ilgili tedbirler

18 Dokümantasyon MADDE 11 (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir. a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri. c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi. ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı. d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler. e) Tespit edilen riskler. f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler. g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları. ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi. (2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır. (3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

19 Risk değerlendirmesinin yenilenmesi MADDE 12 (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. (2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

20 c) Üretim yönteminde değişiklikler olması. ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi. f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

21

22 Çalışanların bilgilendirilmesi MADDE 16 (1) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.

23 RİSK DEĞERLENDİRMESİ ile SAĞLIK ve GÜVENLİK PLANI İLİŞKİSİ İnşaat sektörü dinamik bir yapıya sahip, Genelde çok farklı işler aynı anda bir inşaat işyerinde sürebilmekte, Riskler de işlerle beraber sürekli değişkenlik göstermekte, Birbirinden farklı ekipler aynı anda birbirini etkileyebilecek şekilde çalışmalar yapabilmekte bu sebeple işyeri bazında çok iyi bir koordinasyon ve organizasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bu koordinasyonun sağlanması için sağlık ve güvenlik planına ihtiyaç vardır.

24 ÖRNEKLER 1) Risk değerlendirmesinde riski derecelendirmek Risk = Olasılık X Şiddet R= O X Ş

25 Tehlike Risk İskelede tek kalas üzerinde çalışma Yüksekten düşme

26 ADIM 2: Riskleri değerlendir - olasılık Olasılık Ortaya çıkma olasılığı / frekans için derecelendirme basamakları ÇOK KÜÇÜK (1) Yılda bir KÜÇÜK (2) Üç ayda bir ORTA (3) Ayda bir YÜKSEK (4) Haftada bir ÇOK YÜKSEK (5) Her gün

27 ADIM 2: Riskleri değerlendir - sonuç SONUÇ DERECELENDİRME ÇOK HAFİF (1): İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren HAFİF (2): İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren ORTA (3): Hafif yaralanma, tedavi gerekir CİDDİ (4): Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı ÇOK CİDDİ (5): Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik

28 EN ÇOK BİLİNEN HALİYLE RİSK MATRİSİ SONUÇ (ŞİDDET) ZARARIN AĞIRLIĞI OLASILIK OLASILIK Çok ÇOK Küçük YÜKSEK (1) 5 Küçük YÜKSEK (2) 4 Orta ORTA (3) 3 Yüksek KÜÇÜK (4) 2 Çok ÇOK Yüksek KÜÇÜK (5) 1 ÇOK Çok CİDDİ Hafif (1) Anlamsız YÜKSEK 1 Düşük YÜKSEK 2 Düşük YÜKSEK 3 Hafif (2) Düşük YÜKSEK 2 Düşük YÜKSEK 4 Orta (3) Düşük YÜKSEK 3 Düşük ORTA 6 Ciddi HAFİF (4) Düşük ORTA 4 Orta ORTA 8 ÇOK Çok HAFİF Ciddi (5) Düşük DÜŞÜK 5 Orta DÜŞÜK 10 Düşük Orta Orta Orta ORTA ORTA DÜŞÜK DÜŞÜK Düşük Orta Orta Yüksek Yüksek 4 ORTA 8 ORTA DÜŞÜK 12 DÜŞÜK 16 DÜŞÜK 20 Düşük DÜŞÜK 5 CİDDİ Orta DÜŞÜK 10 ORTA Orta DÜŞÜK Yüksek DÜŞÜK 20 5 Tolore Edilemez DÜŞÜK

29 KABUL EDİLEMEZ RİSK DİKKATE DEĞER RİSK KABUL EDİLEBİLİR RİSK SONUÇ 15,16,20,25 8,9,10,12 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapın DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edin 1,2,3,4,5,6 KABUL EDİLEBİLİR RİSK! Daha uzun vadede müdahale edilebilir.

30 Risk = Olasılık X Şiddet Tehlike Risk Olasılık Şiddet Risk Skoru Durum İskelenin platformlarının tam dolu olmaması-tek kalas üzerinde çalışma Barınma yerinde elektrik tesisatının yalnızca aydınlatma amaçlı yapılmasına rağmen elektrikli ısıtıcıların kullanılması Yüksekten düşme sonucu ağır yaralanma veya ölüm Elektrik çarpılması, yangın sonucu ağır yaralanma, çok sayıda ölüm Kabul edilebilir risk x Dikkate değer risk x ancak ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir olay işyeri için KABUL EDİLEMEZ bir risk olmalıydı

31 Sorun nasıl çözülür? 1- Risk derecelendirmesinde kullandığımız yöntem, yaptığımız işlerdeki riskleri doğru analiz etmemizi, önceliklerimizi doğru belirlememizi sağlayamıyor. Riskleri başka bir yöntem ile derecelendirebiliriz. 2- Risk Değerlendirmesi bir mühendislik çalışmasıdır, güvenli tarafta kalmak için ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanan olaylar olarak alınabilir. Diğer olaylar da aynı şekilde analiz edilmelidir, sorumluluk risk değerlendirmesi ekibindedir (işverendedir).

32 Olasılık derecelendirilirken sadece kaza meydana gelme olasılığı algılanmamalı, tehlikeli bölgeye maruziyet sıklığı da olasılık hesabına dahil edilmelidir. Yani; OLASILIK = MARUZİYET SIKLIĞI X KAZA MEYDANA GELME OLASILIĞI Risk = Olasılık X Şiddet R= O X Ş

33 Risk = Olasılık X Şiddet Tehlike Risk Olasılık Şiddet Risk Skoru İskelenin platformlarının tam dolu olmaması-tek kalas üzerinde çalışma Yüksekten düşme sonucu ağır yaralanma veya ölüm Değer KABUL EDİLEMEZ RİSK Barınma yerinde elektrik tesisatının yalnızca aydınlatma amaçlı yapılmasına rağmen elektrikli ısıtıcıların kullanılması Elektrik çarpılması, yangın sonucu ağır yaralanma, çok sayıda ölüm KABUL EDİLEMEZ RİSK

34 Risk Derecelendirme Yöntemleri

35 Risk Değerlendirmesi Yönteminin Uygunluğu Risk değerlendirmesinde uygulanan yöntemin doğru belirlenmemesi, işletmede maddi ve manevi kayıplara neden olacaktır. Bu sebeple, yaptığımız işteki riskleri doğru derecelendirememekten kaynaklanan muhtemel hataları tek tek ayıklamaya çalışmaktansa, Yaptığımız işlerdeki riskleri doğru analiz edebilecek bir yöntem kullanıp sistemi kontrol etmek ve güncellemek daha mantıklı ve gerçekçi olacaktır.

36 TS EN ISO 12100:2010 Makinalarda Güvenlik Tasarım İçin Genel Prensipler Risk Değerlendirilmesi ve Risk Azaltılması

37 Hazard Rating Number System (HRN)/ Risk Derecesi Değerlendirmesi

38

39

40 RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODLARI (Kalitatif ve Kantitatif) Birincil risk analizi (Preliminary risk analysis) Tehlike ve işletilebilme çalışması metodolojisi (Hazard & operability studies, HAZOP) Olası hata türleri ve etkileri analizi (Failure mode effects analysis, FMEA) Olursa ne olur? (What If analysis) İş Güvenlik analizi (Job safety analysis) Hata ağacı analizi (Fault tree analysis) Olay ağacı analizi (Event tree analysis) Güvenlik bariyeri analizi (Safety barrier analysis) Kontrol listeleri (Check lists) Kinney metodu 3T metodu Bu metotlarda genel olarak risklerin derecelendirilmesi adımları değişiklik göstermektedir. Risk değerlendirmesinin temel mantığı ve adımları farklı yöntemlerde bile çoğunlukla aynıdır.

41 İnşaat işlerinde risk değerlendirmesi için örnek bir yöntem: Job Safety Analysis (JSA)

42 (JSA) İş Güvenlik Analizi İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE: İş akış planına göre iş aşamalara bölünür Aşamalarda ayrı ayrı hangi işlerin yapılacağı listelenir İşlerde ne gibi tehlikelerin olduğu ve bunların hangi risklere yol açacağı ve kimleri etkileyeceği analiz edilir

43 Beyin fırtınası, balık kılçığı diyagramı (neden sonuç ilişkisi)

44 (JSA) İş Güvenlik Analizi PROJE BAŞLAMADAN ÖNCE: Belirlenen riskler kendi arasında önem sırasına konur Riskleri kontrol altına almak için gerekli tedbirler belirlenir ve tedbirler sonrasında riskler yeniden derecelendirilir Tüm çalışmalar kayıt altına alınır

45 (JSA) İş Güvenlik Analizi PROJENİN UYGULAMASI ESNASINDA: Mevcut risk değerlendirmesi kapsamında çalışmalara başlanır Risk değerlendirmesinde öngörülen tedbirler uygulanır Öngörülemeyen tehlikeler ve riskler risk değerlendirmesine alınır ve risk değerlendirmesi güncellenir, Güncellenen risk değerlendirmesindeki tedbirler uygulanır ve tüm tedbirlerin devamlılıkları sağlanır

46 (JSA) İş Güvenlik Analizi uygulaması 1_ İş akış şemasına göre projenin aşamalarındaki işlerin listelenmesi Şantiye kurulumu Temel aşaması Temel kazısı Malzemelerin taşınması Temel çeliklerinin işlenmesi montajı Temel betonu dökülmesi İnşaat aşamaları

47 (JSA) İş Güvenlik Analizi uygulaması 2_ Listenen işlere göre tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi İŞ Tehlike Risk Derin kazı yapılması Toprağın altında kalma TEMEL KAZISI Ekskavatörün çalışması Yüksekte çalışma Gaz oluşumu Kazı alanındaki tesisat Toz Çalışanlara araç çarpması Ekskavatör devrilmesi (ciddi yaralanma ölüm) Yüksekten Düşme (ciddi yaralanma ölüm) Malzeme düşmesi Boğulma, patlama Elektrik çarpılması, su baskını Solunum yolu rahatsızlıkları

48 (JSA) İş Güvenlik Analizi uygulaması 3_ Risklerin derecelendirilmesi RİSK = Olasılık X Şiddet MIL-STD-882 /11 May 2012 / DEPARTMENT OF DEFENSE STANDARD PRACTICE SYSTEM SAFETY US Açıklama Şiddet Katego risi Katostrofik 1 Kritik 2 Az 3 İhmal edilebilir 4 ŞİDDET KATEGORİLERİ Ölüm, kalıcı iş göremezlik, geri döndürülemez ciddi çevresel etki, TL yi geçen maddi zarar Kalıcı kısmi sakatlık, yaralanma veya en az 3 çalışanı etkileyecek meslek hastalığı, tersinir ciddi çevresel etki veya TL'dan çok TL'dan az maddi zarar İşgünü kaybı ile sonuçlanan yaralanma veya meslek hastalığı, tersinir çevresel etki, TL'dan çok TL'dan az maddi zarar İşgünü kaybına sebep olmayan yaralanma veya meslek hastalığı veya TL'dan çok TL'dan az maddi zarar

49 (JSA) İş Güvenlik Analizi uygulaması 3_ Risklerin derecelendirilmesi RİSK = Olasılık X Şiddet MIL-STD-882 /11 May 2012 / DEPARTMENT OF DEFENSE STANDARD PRACTICE SYSTEM SAFETY US OLASILIK SEVİYELERİ Açıklama Seviye Sık sık / Devamlı A Muhtemel B Ara sıra C Uzak D Beklenmedik E Olağanüstü F

50 OLASILIK (JSA) İş Güvenlik Analizi uygulaması 3_ Risklerin derecelendirilmesi RİSK = Olasılık X Şiddet MIL-STD-882 /11 May 2012 / DEPARTMENT OF DEFENSE STANDARD PRACTICE SYSTEM SAFETY US RİSK DEĞERLENDİRME MATRİSİ ŞİDDET Katostrofik (1) Kritik (2) Az (3) İhmal edilebilir (4) Sık sık / Devamlı (A) Yüksek Yüksek Yüksek Ciddi Muhtemel (B) Yüksek Yüksek Ciddi Orta Ara sıra (C) Yüksek Ciddi Orta Orta Uzak (D) Ciddi Orta Orta Düşük Beklenmedik (E ) Orta Orta Düşük Düşük Olağanüstü (F) Giderilmiş

51 (JSA) İş Güvenlik Analizi uygulaması 3_ Risklerin derecelendirilmesi RİSK = Olasılık X Şiddet MIL-STD-882 /11 May 2012 / DEPARTMENT OF DEFENSE STANDARD PRACTICE SYSTEM SAFETY US Kabul edilemez risk İstenmeyen risk: Dikkate Değer Risk Kabul edilebilir risk Giderilmiş olan risk (Kontrol tedbiri olarak eğitim, KKD, denetim vb. çalışanın insiyatifine bağlı tedbirler söz konusu ise risk asla giderilmiş olarak belirlenemez)

52 Risk 3_ Risklerin derecelendirilmesi RİSK = Olasılık X Şiddet Olasılık Şiddet Risk Skoru Toprağın altında kalma D 1 Ciddi İstenmeyen risk Çalışanlara araç çarpması B 1 Yüksek Kabul edilemez risk Ekskavatör devrilmesi (ciddi yaralanma ölüm) E 1 Orta Dikkate Değer Risk Yüksekten Düşme (ciddi yaralanma ölüm) C 1 Yüksek Kabul edilemez risk Malzeme düşmesi C 1 Yüksek Kabul edilemez risk Boğulma, patlama E 1 Orta Dikkate Değer Risk Elektrik çarpılması, su baskını B 1 Yüksek Kabul edilemez risk Solunum yolu rahatsızlıkları D 4 Düşük Kabul edilebilir risk Kimler Etkilenebilir Şantiye çalışanları Ziyaretçiler + çalışanlar Kazı alanındaki çalışanlar Ziyaretçiler + çalışanlar Kazı alanındaki çalışanlar Kazı alanındaki çalışanlar Kazı alanındaki çalışanlar Şantiye çalışanları

53 3_ Risklerin derecelendirilmesi (Önem sırasına göre sıralama) Risk Olasılık Şiddet Risk Skoru Çalışanlara araç çarpması B 1 Yüksek Kabul edilemez risk Yüksekten Düşme (ciddi yaralanma ölüm) C 1 Yüksek Kabul edilemez risk Malzeme düşmesi C 1 Yüksek Kabul edilemez risk Elektrik çarpılması, su baskını B 1 Yüksek Kabul edilemez risk Kimler Etkilenebilir Ziyaretçiler + çalışanlar Ziyaretçiler + çalışanlar Kazı alanındaki çalışanlar Kazı alanındaki çalışanlar Toprağın altında kalma D 1 Ciddi İstenmeyen risk Şantiye çalışanları Ekskavatör devrilmesi (ciddi yaralanma ölüm) E 1 Orta Dikkate Değer Risk Kazı alanındaki çalışanlar Boğulma, patlama E 1 Orta Dikkate Değer Risk Kazı alanındaki çalışanlar Solunum yolu rahatsızlıkları D 4 Düşük Kabul edilebilir risk Şantiye çalışanları

54 Tedbirlerin kapsamı 4_ Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi 1.Risk kaynağının önlenmesi/ortadan kaldırılması/ azaltılması; kaynağın özelliklerinin değiştirilmesi 2. Teknik güvenlik tedbirleri (Toplu Koruma Tedbirleri) 3. Organizasyon ile ilgili tedbirler (risk faktörüyle bireyin geçici süreyle ayrılması) 4. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması 5. Davranışlarla ilgili tedbirler

55 HABER Emniyet kemerini takmadan çalışan sıva işçisi 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Mersin`de emniyet kemerini takmadan çalışan sıva işçisi, iskelede çalışırken inşaatın 8. katından düştü. İnşaat işçisi olay yerinde hayatını kaybederken yakınları sinir krizleri geçirdi.

56

57

58 4_ Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi Risk Çalışanlara araç çarpması Yüksekten Düşme (ciddi yaralanma ölüm) Malzeme düşmesi Elektrik çarpılması, su baskını Toprağın altında kalma Ekskavatör devrilmesi (ciddi yaralanma ölüm) Boğulma, patlama Solunum yolu rahatsızlıkları Kabul edilemez risk Kabul edilemez risk Kabul edilemez risk Kabul edilemez risk İstenmeyen risk Dikkate Değer Risk Dikkate Değer Risk Kabul edilebilir risk Kontrol Tedbirleri Ekskavatör operatörlerine gerekli eğitim verilecek Kazı esnasında kazı alanına çalışan girmesi engellenecek Ekskavatörün kazı alanına giriş çıkışı esnasında güvenlik görev yapacak, gerekli eğitimler verilecek Kazı kenarlarından yeterli mesafede yönetmelikte belirtilen özelliklerde korkuluk yapılacak Kazı kenarı yakınına malzeme konulması engellenecek, tüm çalışanlar baret kullanacak Kazıya başlamadan önce kazı yeri ile ilgili tüm etüd ve kontroller yapılacak Zemin etüdüne göre belirlenen şev açısı korunacak Gerekli yerlerde uygun tahkimat sağlanacak Sahaya giriş çıkışlar kontrol altına alınacak Ekskavatör çalışması esnasında kazı alanına çalışan girmesi engellenecek Çalışma esnasında gaz çıkışı tespit edilirse çalışmalar durdurulup kazı alanı acilen boşaltılacak, itfaiye çağrılacak Kazı esnasında görevi olmayan çalışanlar kazı alanına yaklaştırılmayacak

59 5_ Kontrol Tedbirleri sonrası risklerin tekrar derecelendirilmesi ve kontrol tedbirleri uygulama sürecinin belirlenmesi Kontrol Tedbirleri Tamamlanma Süresi Sorumlu Zemin etüdüne göre belirlenen şev açısı korunacak Gerekli yerlerde uygun tahkimat sağlanacak Sahaya giriş çıkışlar kontrol altına alınacak Kazı süresince Şantiye şefi Ekskavatör operatörlerine ve çalışanlara gerekli eğitim verilecek Ekskavatör çalışması esnasında kazı alanına çalışan girmesi engellenecek Ekskavatör çalışması esnasında kazı alanına çalışan girmesi engellenecek Kazı kenarlarının 1,5 metre gerisine yönetmelikte belirtilen özelliklerde korkuluk yapılacak Kazı kenarı yakınına malzeme konulması engellenecek, tüm çalışanlar baret kullanacak Çalışma esnasında gaz çıkışı tespit edilirse çalışmalar durdurulup kazı alanı acilen boşaltılacak, itfaiye çağrılacak Kazıya başlamadan önce kazı yeri ile ilgili tüm etüd ve kontroller yapılacak Eğitim: 1 hafta Denetim: Kazı süresince Kazı süresince İş Güvenliği Uzmanı ve Uygulama Koordinatörü İş Güvenliği Uzmanı ve Uygulama Koordinatörü Kazı yeri belirlenince ilk 2 gün İş Güvenliği Uzmanı Eğitim: İş Başı Denetim: Proje süresince İş Güvenliği Uzmanı Şantiye Şefi İş Güvenliği Uzmanı Uygulama Koordinatörü Kazı süresince hazırlıklı olunacak Projenin onaylanmasından itibaren 1 hafta içerisinde Hazırlık koordinatörü Kazı esnasında görevi olmayan çalışanlar kazı alanına yaklaştırılmayacak Kazı süresince Uygulama Koordinatörü

60 6_ Kontrol Tedbirleri uygulandıktan sonra Etkinliği ölçme Gözden geçirme (bir değişim olduğunda ya da periyodik olarak) a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi. c) Üretim yönteminde değişiklikler olması. ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi. f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

61 Risk Değerlendirmesinin 5 Altın Anahtarı 1- Sektöre ve yapılan işe Uygunluk 2- Yapılan iş(ler)e ve işyerine özgü olma 3- Sahada uygulanması 4- Çalışma şartlarını, işyerini sürekli gözlemleyerek risk değerlendirmesinin sürekli güncel tutulması ve yeni tedbirlerin de uygulamaya geçirilmesi, gerektiğinde yenilenmesi

62 Risk Değerlendirmesinin 5 Altın Anahtarı 5- Çalışanlara rağmen değil çalışanlarla beraber tedbirlerin devamlılığını sağlama. (Eğitim, aktif katılım, geri bildirim mekanizması)

63 Önlemek ödemekten her zaman daha ucuz ve insancıldır Teşekkürler

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE SORUMLULARI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HANDE KUTLU ALTUNBAY ELİF ÖZTÜRK FULYA NASUHOĞLU ŞAHİN SERVET KIVANÇ AYTAÇ

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ 2013 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu prosedürün amacı, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Halk

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı