ÜRETĐMDE KALĐTE KONTROL BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ I. DÖNEM BĐL137 BĐLGĐSAYAR-I (2-0) 2,5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRETĐMDE KALĐTE KONTROL BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ I. DÖNEM BĐL137 BĐLGĐSAYAR-I (2-0) 2,5"

Transkript

1 1 ÜRETĐMDE KALĐTE KONTROL BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ I. DÖNEM BĐL137 BĐLGĐSAYAR-I (2-0) 2,5 Giriş ve Tarihçe / Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı / Bilgisayarların Yapısal ve Kullanım Amaçlarına Göre Sınıflandırılması, Sistem Birimi / Bellek Türleri / Klavye, Mouse ve Monitör / Bilgisayarın Donanımları Đle Birlikte Kurulması ve Çalıştırılması / Đşletim Sistemleri / Ms - Dos / Dizinler ve Alt Dizinler, Dizin Đsimleri, Dosyalar ve Dosya Đsimleri, Dos Komutları / Windows 95, Klasör ve Dosyalar, Yeni Bir Klasör Oluşturma, Kopyalama, Kaydetme ve Silme vb. / Word ve Excel / Network / Đnternet. ĐNG103 ĐNGĐLĐZCE-I (ENGLĐSH-I) (4-0) 3 Kendini ve arkadaşlarını tanıtma,selamlaşma,iyelik sıfatları,sayılar,isim ve sayıları heceleme, Đngilizce Alfabe, Đsim ve sayıları yazma, Nesnelerin yerlerini sorma ve cevap verme -Tanımlıklar(a,an,the,), Đyelik sıfatları ve iyelik zamirleri, Günlük rutin işleri tanımlama,aile üyeleri hakkında konuşma, Şimdiki Zaman, Geniş Zaman ifadeleri, Günlük programlar hakkında okuma çalışmaları MTĐ 103 MATEMATĐK VE TEMEL ĐSTATĐSTĐK (3-0) 5 Verilerin görsel sunumu. Frekans tablosu oluşturma, Grafik Türleri, Excel programında grafik çizimi, Merkezi eğilim ölçüleri: aritmetik ortalama, ağırlıklı ortalama, medyan, mod. Yayılım ölçüleri: değişim aralığı, varyans ve standart sapma, normal Dağılım uygulamaları, örnekleme ÜKK107 MALZEME BĐLGĐSĐ (2-0) 3 Malzeme türleri, yapıları ve özellikleri.. Malzemeleri sınıflandırma, Metaller, Plastikler, Seramikler, Malzemenin mekanik özellikleri, Malzeme test yöntemleri, korozyon, Üretim yöntemleri, Çelik, Dökme demir, Demir dışı alaşımlar, Sertleştirme mekanizmaları, Faz diyagramları. TAR 155 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ I (2-0) 2 Đnkılap Kavramı, Bölümleri, Diğer Kavramlar, Dersin Konusu ve Anafikri, Osmanlı Devletinin Genel Yapısı, Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri, Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet Dönemi, Trablus ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Fikir Akımları, Mondros Mütarekesi, Anadolu'nun Paylaştırılması ve Đzmir'in Đşgali,

2 2 Đstanbul'un Đşgali, Milli Dernekler, Azınlık Dernekler, Yeni Türk Devletinin Kuruluşu, Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri, Son Osmanlı Meclisi, Misak-ı Milli, T.B.M.M. Açılışı, Meclis Yapısı, Đç Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması, I. ve II. Savaşları, Eskişehir - Kütahya Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması TKY 103. TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ (2-1) 4,5 Rekabet ve kalite kavramları, Kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Đlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, Sürekli iyileştirme (Kaizen), Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, Kalite Çemberleri, Toplam Kalite Yönetimi uygulanmasındaki sorunlar TRS 101. TEKNĐK RESĐM (2-0)2 Makine parçalarının görünüşlerinin elde edilmesi, boyutlandırılması, gerektiğinde kesitli görünüşlerinin elde edilmesi, perspektif kavramı, yüzey kalitesi, ve bazı makine elemanlarının tanıtılması. TUR151 TÜRK DĐLĐ-I (2-0) 2 Dil,Dilin Tanımı,Dilin Nitelikleri, Dilin Doğuşu,Dil-Kültür Đlişkisi,Yeryüzünde Diller,Dil Sınıflamaları,Yapı Bakımından Dünya Dilleri, Kaynak Bakımından Dünya Dilleri, Dilekçe Yazımı ve Uygulama, Dilin Türleri,Anadili,Ortak Dil, Yazı Dili,Konuşma Dili,Lehçe,Ağız,Özel Diller ve Argo; Türk Dili, Türk Dilinin Tarihi Dönemleri,Türkiye Türkiye Türkçesinin Özellikleri; Türk Dilinin Genel Özellikleri, Türkçenin Ses Özellikleri, Sözcük Bilgisi, Türkçenin Yapı Özellikleri, Türk Dilinin Zenginliği, Cümle Bilgisi, Cümle ve Cümlenin Ögeleri, Anlam Bakımından Cümleler, Yapı Bakımından Cümleler, Türkçenin Yabancı Dillerle Etkileşimi,Türk Dilinin Dünya Dillerine Etkisi ÜKK 105 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (3-0)4 Genel Uluslararası Standartlar: Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001 : 2000) Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 17799, BS 7799) Otomotiv (ISO, TS 16949) Gıda (HACCP)

3 3 AB standartlarıyla ürün belgelendirme (CE Đşaretleme) SEÇMELĐ DERS: BEÖ155 BEDEN EĞĐTĐMĐ (2-0)2 Beden Eğitimi Ve Sporun Tanımı;Beden eğitiminin genel amaçları; Hareketsiz bir yaşamın sakıncaları, Çeşitli beden eğitimi uygulamaları; Sağlıklı yaşam için spor kriterleri; Spor branşlarının sınıflandırılması, Spor türleri- spor kalbi nedir?, Farklı spor branşlarının tanıtımı-basketbol- Hentbol-Tenis- Badminton, Futbol, vs ; Beden eğitimi etkinliklerinin serbest zaman kavramı içerisinde değerlendirilmesi; Olimpiyatlar; vb. gibi diğer konular. SOSYAL SEÇMELĐ DERSLER GSN 155 Güzel Sanatlar(2-0) 2 TRM 155 Türk Müziği(2-0) 2 II. DÖNEM BĐL138 BĐLGĐSAYAR-II (2-0) 2,5 Đşletim Sistemleri, Ms Dos, Dizinler Ve Alt Dizinler, Dizin Đsimleri, Dosyalar Ve Dosya Đsimleri, Dos Komutları, Windows 95, Klasör Ve Dosyalar, Yeni Bir Klasör Oluşturma, Kopyalama, Kaydetme Ve Silme Vb., Kelime Đşlemcilere Giriş (Word), Dosya Đşlemleri, Sayfa Düzenlemesi, Biçim Đşlemleri, Araçların Kullanılması, Tablo Ve Tablo Đşlemlerine Giriş Elektronik Tablo Uygulamaları (Excel), Excel Programı Đle Bir Çalışma Tablosunun Oluşturulması, Bu Elektronik Tablolama Programının Menü Elemanlarının Kullanımı, Fonksiyonlar, Grafik Oluşturma, Biçimlendirme, Mesleki Problemlerin Excel Đle Çözümü Network, Đnternet ING 104 ĐNGĐLĐZCE-II(ENGLĐSH-II) (4-0)3 "Some" ve "Any" kullanımı, Sıklık bildiren zarflar, Wh- and yes-no questions Progress check Gelecek zaman ifadeleri; Yol tarifi, Geçmiş zaman, Deneyimleri anlatma..; Davet etme, davetleri reddetme ve kabul etme. Özür bildirme; vb. gibi diğer konular.

4 4 MTM 102 MATEMATĐK MODELLEME (3-0) 4 Đsletmelerin sınırlı olan kaynakları dikkate alınarak, belirli hedefleri gerceklemek icin nasıl model kurulacağı ve kurulan modeli modelin yapısına gore cozum tekniklerinin belirlenmesidir, Doğrusal programlamaya giriş. Modelleme. Grafik çözüm. Simpleks ve dual simpleks metodu. Dualite ve duyarlılık analizi. Ulaştırma ve atama problemleri. TAR 156 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ II (2-0) 2 Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin Đlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Kıyafet Düzenlenmesi, Şapka Đnkılabı, Harf, Dil, Tarih Đnkılabı ve Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması, Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk Đnkılabı, Kadın Hakları ve Đnsan Hakları Kavramları, Eğitim Đnkılabı, Önemi, Türk Đnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli Đlkeler, Eğitim Aksaklıkları, 1924 Devrim Yasalarının Önemi, Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi, Çok Partili Dönem, Terakkiperver ve Serbest Fırka, Parti Tanımı Demokrasi Kavramı, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, Đnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, Đlkeleri, Milli Bağımsızlık, Milli Đrade, Milli Beraberlik, Yurtta ve Dünyada Barış, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk Devri Dış Politikası, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Balkan Andantı, Hatay Sorunu.. TÜR152 TÜRK DĐLĐ(2-0) 2 Yazılı Anlatım Türleri,Düşünce Değeri Olan Yazılar:Makale,Fıkra; Sanat Değeri Olan Yazılar:Şiir, Öykü,Tiyatro,Roman,Düşünce ve sanat değeri olan yazı örnekleri üzerinde durulacak;yazışmalar,özel Yazışmalar:Mektup,Davetiye, Not,Kutlama,Özel Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar,Resmi Yazışmalar: Elektronik posta,belgegeçer,teleks,dilekçe,özgeçmiş,rapor,tutanak,karar,resmi Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; DĐNLEME Konuşma,Hazırlıklı Konuşmalar: Konferans,Kongre,Panel,Seminer,Açıkoturum,Sempozyum,Söylev;Hazırlıksız Konuşmalar:Telefon Konuşması,Tanıştırma,Konuşma Kuralları; Ve buna benzerleri gibi diğer konular ÜKK112 ĐSTATĐSTĐKSEL KALĐTE KONTROL (3-1) 5,5 Kalite kontrolünde veri analizi, toleranslar ve spesifikasyonlar, istatiksel süreç kontrolü ve kontrol grafikleri, kabul örnekleme planları.

5 5 ÜKK 101 PERFORMANS ÖLÇÜM TEKNĐKLERĐ (3-0)4 Đşletmelerde performans ölçme teknikleri ve uygulamaları, işletmelerde verimlik tanımı, ölçümü, planlaması ve iyileştirilmesi, Birey, birim ve kurumsal performans göstergeleri, ölçümü, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi, Anahtar performans göstergeleri ve kıyaslama, Süreç performans ölçümü ve iyileştirme teknikleri ÜKK 103 PROBLEM VE KRĐZ ÇÖZÜM TEKNĐKLERĐ(3-0)4 Problemin tanımlanması, 5N1K, Problemi görme ve ayrıştırma, Takım Çalışması ve kuşaklar, Problem Çözme Sürecinde Bilimsel Teknikler, Bir Süreç Olarak Problem Çözme, Problem Çözme, Teknikleri nin kullanılmasında önemli hususlar, Problem Çözme Teknikleri Đle Uygulamalar 104. HATA TÜRÜ VE ETKĐLERĐ ANALĐZĐ (1-1) 3 Çevrim içi,dışı kalite kontrol deney kavramı, deney planlamaları, tam ve kesirli faktoriyel tasarımlar, Taguchi yöntemleri, hata türü ve etkileri analizi, kalite fonksiyonunun yayılımı III.DÖNEM ISG 202 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ (2-0) 3 Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği (ĐSĐG) kavramları ve gelişimi, Đşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi ve bileşenleri, Đlgili Mevzuat (Đş Hukuku), Đlgili Mevzuat (işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Hukuku), Üçlü Sorumluluk (Çevre, Sağlık ve Güvenlik), OSHAS 18001, Đş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Tehlikeli Kimyasallar, Yangın ve Patlamalar, Risk Değerlendirme, Koruyucu Tedbirler, Risk değerlendire neden önemlidir?, Meslek hastalıkları, Đşyerinde zararlı faktörler ve etkileri, Ramak Kalma, (Gürültü, Toz, Solvent, vb. diğer Zaralılar), Kişisel Koruyucular ve Kullanım sorunları. MAK 221 BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ TASARIM-I(2-0) 2 Montaj resimleriyle ilgili açıklama, malzeme listesi, cıvata, mil-göbek bağlantıları, resimleri, dişli çarkların tanıtılması ve resimleri, montaj kuralları, dönme hareketi ve vida mekanizmaları, tolerans ve geçmeler, tesisat, kaynak ve çelik konstrüksiyon resimleri, uygulamalar

6 6 ÜRETĐM PLANLAMA VE KONTROL (2-1) 4 Đmalat sistemlerinde üretim planlama, Ürün tasarımı ve süreç seçimi, Tahmin sistemi, Kapasite planlaması, Ana üretim planlaması, Üretim çizelgelemesi, Stok kontrolu ve yönetimi. UKK 203 FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ (2-1) 3 Pazar analizleri ve ihtiyaç tespitleri, kantitatif yöntemlerle fabrika yatırımının yerine karar verilmesi, Üretim miktarlarının hesaplanması ve kapasite planlaması, Ön görülen kapasiteye göre üretim sistemine karar verilmesi, Karar verilen üretim sistemine uygun teknoloji kararlarının verilmesi, Uygun makine hat yerleşim planlarının hazırlanması, Sabit yatırım maliyet analizlerinin yapılması, Analiz değerleri ile karlılık hesaplarının yapılması, Olumlu ya da olumsuz yatırım kararının verilmesi UKK 213 DENETĐM SĐSTEMLERĐ (1-1) 3 Denetçi, baş denetçi kimdir, Denetçinin sahip olması gereken vasıfları, Iso 9000 nedir, ISO 9000 Uygulama Yol Haritasi, IS ve Denetim Süreci, Denetimin Raporlanmasi MAK102 ĐMAL USULLERĐ (3-1) 4 Temel üretim yöntemleri, döküm, lehimleme, kaynak, dövme, haddeleme, çekme, toz metalürjisi, levha malzemeleri biçimleme teknikleri ve deneyleme, şekil verme, yöntemlerinin seçim kıstasları,talaşlı imalat yöntemleri, üretim yöntemlerinin karşılaştırılması, Makine ve cihazların tanıtımı, makine elemanlarında zorlanma ve boyut belirlenmesi, tolerans ve gecmeler, bağlama elemanları, hareket iletme duzenekleri UKK 209 ĐŞ SÜREÇLERĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ (2-0) 3 Süreç kavramı, Süreç iyileştirme yöntemleri, PUKO döngüsü, Pareto Analizi, Balık Kılçığı, Histogramlar, Beyin Fırtınası, Nominal Grup tekniği, 6 şapkalı düşünce tekniği, 5S, Kaizen, Ağaç diyagramları ÜKK211 RĐSK ANALĐZĐ (2-0) 4 Risk değerlendirme teknikleri, Risk Değerlendirme Adımları, Tehlike ve Risk ayrı Şeyler midir?, Tehlike belirleme,kaynakları Nasıl Belirlenir?, Bazı Risklerin kıyaslanması, Đşyeri Risk Haritası Nasıl Çıkartılır?, Kayıpların kontrolü ve Risk Analizi,, Risklerin önlenmesinde Temel Yöntemler,, Risk Değerlendirme Kimlerle Yapılmalıdır? Risk Değerlendirmenin yararları, Risk Değerlendirme Matrisi, Risk hesaplanması ve Risklerin sayılaştırılması, Kabul Edilebilir ve Kabul Edilemez Risk, Riskler Kontrol Altına Alınabilir mi? Risk kontrolünde öncelik sıraları, Risk kontrol yöntemleri

7 7 HUK 252 ĐŞ HUKUKU (2-0) 2 Đş hukukunun doğuşu, iş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, alt işveren, işyeri, hizmet ilişkisinin doğmasına neden olan hizmet akti, yapılışı, çeşitleri hizmet aktinden doğan yükümlülükler, sona ermesi, işverenin hukuki sorumluluğu, işçi sağlığı, iş güvenliği, kollektif iş hukukunun temel kavramları, sendika, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt. UKK 102 AKREDITASYON VE AKREDITASYON DENETIMI (2-0) 2 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi Türk Akreditasyon Kurumları ve özellikleri Akredite Kuruluşların Uyması Gerekli Şartlar TS EN ISO,IEC 17025:2000: Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar TS EN 45004:1997: Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları için Genel Kriterler TS EN 45011: Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları için Genel Kriterler (EN 45011:1998 Standardı esas alınarak hazırlanan baskısı) TS EN 45012: Kalite Sistem Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları için Genel Kriterler (EN 45012:1998 Standardı esas alınarak hazırlanan baskısı) TS EN 45013:1993: Personel Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları için Genel Kriterler Akreditasyonun Sorumluluk Sınırı, Şikayet ve Đtirazlar, Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi, Sözleşme ile Kullanıma Tahsis Edilen Akreditasyon Markası, Akreditasyonun Askıya Alınması, Düzeltici Faaliyetler, Akreditasyonun Geri Alınması ve Đptali, Akreditasyon ile Đlgili Kurallarda Değişiklik Yapılması, Dünyadaki Ticaret ve Uygunluk Değerlendirmesi Sistemleri,Dünyadaki akreditasyon örgütleri UKK 214 ERGONOMĐ (2-0)2 Ergonominin amaçları. Anatomi ve vücut mekanizmaları. Đş istasyonu ve ekipman tasarımı için antropometrik prensipler. Fizyoloji-iş yükü. Đş kapasitesi. Fiziksel çevre dizayni. Ergonomik işyeri dizaynı, Ofis ergonomisi. Đnsan-makina etkileşimi, Đnsanın makina ve cevre ile iliskileri, donanım ve cevre tasarımında insan faktoru, kontrol aracları ve tasarımları, cevre faktorlerinin insan uzerine etkileri, calısma yerinin duzenlenmesi, vardiya ve yasın calısma uzerine etkileri. UKK216 BAKIM ONARIM (2-0) 2 Bakım Nedir? Bakım Planlaması, Merkezi ve yerinden yönetim yaklaşımları, Önleyici, koruyucu, kestirimci bakım, kestirimci bakım yöntemleri.

8 8 IV. DÖNEM BTP202 SĐSTEM ANALĐZĐ VE TASARIMI (3-0) 4 Đlk dört dönemde almış olduğu dersleri kullanacak biçimde işletmede uygulamalı olarak ders sorumlusu gözetiminde proje çalışmaları. MAK 222. BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ TASARIM-II(2-0) 2 Tasarım ve BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım) işleminin temel kavramları, bilgisayar destekli modelleme teknikleri, katı modelleme tekniği, bilgisayar grafikleri, mekanik sistemlerin ve iş parçalarının BDT ile projelendirilmesi, tasarım proje yönetimi, proje rapor yazımı ve sunum teknikleri, BDT proje çalışmaları ÜKK 202 (APQP) ĐLERĐ ÜRÜN KALĐTE PLANLAMASI EĞĐTĐMĐ (2-1)2 Ürün Kalite Planlama döngüsü, APQP, Ürün Kalite Planlaması sorumlulukları, APQP aşamaları APQP zaman çizelgesi, APQP süreçlerinin girdileri,çıktıları, Kontrol Planı metodolojisi, Planlama hazırlığı, Đş akış şemaları, Tasarım ve geliştirme, Kalite planları, Prototip yapımı ve kontrol planı, Mühendislik spesifikasyonları, Proses talimatları, Ön proses yeterliliği, PPAP dosyası hazırlama, Parça onayları ÜKK 204 KALĐBRASYON SĐSTEMLERĐ (2-1)3 Kalibrasyon kavramının ve Yönetim Sistemleri açısından gerekliliği, Metroloji ve Kalibrasyonun Tanımı, Tarihçesi, Kalibrasyonun Faaliyet Alanları ( Yasal Metroloji, Endüstriyel Metroloji, Bilimsel Metroloji), -SI Birimler Sistemi, -Metroloji ve Kalibrasyon ile Đlgili Terimler, -Test ve Analiz, Ölçüm Esasları, Ölçme Đşlemi, Ölçüm Yöntemleri, Ölçüm Çeşitleri, Ölçüm Hatası, Ölçüm Doğruluğu ve Kesinliği, -Ölçüm Belirsizliği ve Ölçüm Belirsizliğinin Đstatistiksel Đfadesi, ölçümlerin Đzlenebilirliği ve Đzlenebilirliğin Sağlanması, -Yönetim Sistemi Standartlarında, kalibrasyonun Yeri, Kalibrasyon Sıklığı, Örnek Bir Kalibrasyon Metodunun ve Ölçüm Belirsizliği Hesabının Açıklanması ÜKK 206 KALĐTE MALĐYETLERĐ VE KALĐTE BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ(3-0)4 Maliyet kavramı, maliyetler ve sınıflandırılmaları, maliyet analizinin amaçları, hammadde ve malzeme giderleri, başabaş ve kara geçiş analizi, finansal oranlar, işçilik giderleri, genel imalat giderleri, kar fonksiyonu, mamul karlılık analizi, Kalite Maliyetleri, Türkiye de uygulanan maliyet sistemleri.

9 9 ÜKK 208 SĐMÜLASYON (2-1)4 Simülasyona Giriş: Simülasyonun avantaj ve dezavantajları, uygulama alanları, Sistemsistem modeli tipleri - Ayrık-olay simülasyonu Simülasyon Örnekleri: Kuyruk sistemleri Envanter sistemleri, Genel Prensipler Simülasyon Yazılımları- Đstatiksel analiz araçları ÜKK 210 ĐŞ ETÜDÜ (3-0)4 Đş etüdü tanımı. Akış organizasyonu, Zaman etüdü, Đki El Süreç Şemaları, Metot etüdü, Akış analizi, Metot geliştirmede 6 basamak yöntemi, Đş örneklemesi, Sentetik hareket zaman sistemleri. ÜKK212 ÜRETĐM SĐSTEMLERĐ(3-0)4 Üretim sistemlerinin sınıflandırılması, tam zamanında üretim sistemleri, çizelgeleme, üretimde parti tipi ve seri üretim, yalın üretim, grup teknolojisi, bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim kavramlarına giriş. MESLEKĐ SEÇMELĐ DERSLER ÜKK106 ĐNOVASYON ( 1-1)3 Yenilikçilik Yönetimi; Organizasyonel analizde genel sistemler.yenilikçi organizasyonların özellikleri. Ulusal Yenilikçilik inisiyatifleri ve sistemleri, Entelektüel Sermaye. Yenilikçiliğin çeşidi ve kaynakları. Yenilikçilik sürecinin safhaları. Yenilikçilik sürecinde risk ve belirsizlik. Yenilikçilikde organizasyonel stratejiler ve uygulamalar. Yenilikçilik sürecinde kişisel roller. Yenilikçiliğin yayılımı. Stratejik birlikler vasıtasıyla teknoloji transferi. Ürün, süreç ve stratejik yenilikçilik ve ürün ömür çevrimi. ÜKK 201 LĐDERLĐK (2-0) 3 Liderlik nedir?, Yöneticilik ve Liderlik, Liderlik teorileri, Liderlik Türleri, Đletişim. ÜKK 207 ĐŞ MÜKEMMELLĐĞĐ (2-0)3 Đş analizinin, is tanımının ve iş özelliklerinin yapının içerisindeki rolü ve iş mükemmelliğinin oluşturulabilmesi için gerekli faaliyetler. EFQM mükemmellik modeli, Đş mükemmelliği için değişim yönetimi.

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 BLP13101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 4+0 4 6 Programlamaya Giriş, algoritmalar, algoritma türleri, kullanılan semboller ve akış diyagramları, C Programlama

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL)

Detaylı

Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ

Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ INM 6801-İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi Proje Yönetimine Giriş. Proje Yönetimi Bilgi Alanları Hakkında Genel Bilgi. Proje Entegrasyon Yönetimi.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL BSPO 101 GENEL MATEMATİK 3 1 4 4 Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Cebirsel ifadelerde işlemler, Özdeşlikler, Çarpanlarına ayırma, 1. ve 2. Dereceden polinom denklemler, Rasyonel ve köklü

Detaylı